אברהם אבולעפיה – עד תביעה מס' 58

עד תביעה מס' 58, אברהם אבולעפיה לאחר שהוזהר כדין מעיד בחקירה ראשית לעו"ד יעל שוחט:המתורגמן מוזהר כדין:
עו"ד שפיגל
: אין לי התנגדות כי חוות דעתו של העד ביחד עם דפי העבודה יוגשו במסגרת חקירה ראשית לבית המשפט, כל זאת בכפוף לחקירה.


ב"כ המאשימה
: מגישה את חוות דעתו של העד.חוות הדעת מוגשת ומסומנת ת/671 


ב"כ המאשימה
: מבקשים בנוסף להגיש העתק מסמכים מתיק העבודה של המומחה.גליון העבודה מוגש ומסומן ת/672.
הטבלה מוגשת ומסומנת ת/673.


העד ממשיך
:

ש. האם תוכל ליתן לנו דוגמא מהטבלה.

ת. בחלק של העליון בטבלה מודבק צילום של גב כף היד, התמונה הימנית היא הצבעונית, לנוחיות העבודה ביקשתי להעלים את הצבע ולהשאיר אפור על מנת שהכתב יהיה אפור. מתחת לזה מודבקות דוגמאות ממחברת הסלילים של המנוחה, המילה HURT שכתובה מעל הריבוע, אנחנו יכולים לראות שהאות H הקו האנכי השמאלי קצר יותר מהקו האנכי הימני, הקו הימני מתעגל מעט ואת אותה תופעה, אנחנו רואים בדוגמאות כתב היד בדוגמא 4 במילה H ורואים שזו אותה H הקו האנכי השמאלי קצר יותר מהקו האנכי הימני והוא גם מתעגל. בולטת מאוד האות T שיורדת מתחת לקו השורה, ורואים זאת בהרבה דוגמאות, כמו למשל בדוגמא 4. האות R כתובה כאשר חלקה העליון ישר, ומן V קטנה, ושני החלקים של ה- V יושבים בעצם אחד על השני. רואים זאת בדוגמא 21 וגם ב- 32 שהחלקים חופפים. דבר אחר שאפשר לראות, שהאותיות U ו- R מעט גבוהות מהאותיות H ו – T בבסיס השורה שלהם, דבר דומה רואים בדוגמא 4 במילה HURT שאותיות UR מעט גבוהות מהאותיות HT.

 

העד משיב בחקירה נגדית:

ש. ב ת/671 בחוות דעתך, במסקנות אתה רושם שלמרות שמדובר בצילום ובמשטח כתיבה לא שגרתי והרישומים מצומצמים… מצאתי כי כתב היד בעברית ובאנגלית מתאים לדוגמאות כתב ידה של תאיר.

ת. נכון.

ש. למה אתה מתכוון שאתה אומר מתאים לאור כל רעשי הלוואי בסקלה של 1 עד 10.

ת. במעבדה יש לנו סקלות מ- 1 – עד 4 ויש גם מסוכי ביניים. ז"א קיימת אפשרות שהיא כתבה את זה.

ש. כלומר אנחנו מבחינת הסקלה בדרגה הנמוכה.

ת. נכון. זה בגלל כל התנאים שציינתי בחוות דעתי.

ש. אותו ציון שאנחנו מדברים עליו ברמה הנמוכה, אותה דרגה שאתה מפנה את תשומת לבנו לנמוך שבסקלה היא זהה למילים בעברית ולמילה הארט באנגלית. זה אותה רמת דרגה.

ת. כן.

ש. אני מבקש להתרכז במילה שמחוץ למסגרת "הארט". אני מקריא בפניך מגליון 1 לגליון עבודתך ת/672.

ת. אני מקריא לך לבקשתך את כל העמוד הראשון בגליון העבודה ב ת/672.

ש. האם מוכר לך המונח "פפירמנט".

ת. לא.

ש. אתה מכיר אולי סוג של כלי כתיבה בשם כזה.

ת. לא. אולי זה שם מסחרי.

ש. האם השתמשת לצורכי הבדיקה הספציפית הזאת, תולדת חוות הדעת במיקרוסקופ.

ת. לא היתי צריך.

ש. במילה "הארט" שבה אני מבקש ממך להתעכב, מופיע על הצילום גב כף ידה של המנוחה, משולבות אותיות דפוס באנגלית ואותיות כתב קטנות יותר. האם נכון. יש את ה- HT לעומת UR.

ת. לא. ה- H היא אות רבתית והאותיות האחרות הינן אותיות כתב יד רגילות.

ש. האם בדוגמאות כתב ידה של תאיר מאותה מחברת סלילים, מצאת ולו מילה אחת או דוגמא של שילוב של אותיות גדולות חוץ מאשר שמות, כמו קצרין למשל, שמתחיל באות גדולה.

ת. כן.

ש. תראה היכן.

ת. אני מפנה אותך לדוגמאות למשל, 4,6,9,.

ש. אני לא מדבר על התחלת משפט ולא מדבר על שם עצם שזה באנגלית מחייב אות גדולה, אני מדבר מילה במהלך משפט בתוך משפט שבה יש שילוב של אות גדולה.

ת. אני לא חיפשתי, הסיבה היא פשוטה שפה מדובר במילה בודדת והיא התחילה לכתוב את זה באות גדולה. לא יתכן שבאמצע המשפט בן אדם יתחיל עם אות גדולה.

ש. אני מפנה אותך למחברת הדוגמאות שממנה דלית דוגמאות לאפיון כתב היד, באותו דף טבלה שאתה מתייחס אליה בגליון עבודתך, מופיעות שתי תמונות בראש הדף ישנו משפט שתאיר ז"ל כתבה באנגלית [מפנה לדוגמא 4 שורה ראשונה]. האם במילה זו "הארט" שזו אותה מילה למעשה שאתה בדקת את אפיונה שנמצא על גב כף ידה, המילה הזאת האם אתה רואה רווח כלשהו בין האותיות.

ת. בוודאי.

ש. האם אתה רואה בתוך האותיות "הארט" רווח.

ת. כן. אני רואה גם רווח במילים אחרות. הרי כתב יד הוא לא מכונה שהרווח נשמר גבוה אלא ישנן וריאציות בין המילים.

ש. האם ה- T וה- H יורדות מתחת לשורה בדוגמא 4.

ת. כן. הן יורדות מתחת לשורה, ה- T יורדת במפורש מתחת למילה וה- H מעט.

ש. האם האותיות HT המופיעות במילה "הארט" – האם במילה זו האותיות HT יותר גדולות מה- RU באותה מילה.

ת. כן. הן יותר גדולות מה- U , ולא יותר גדולות בהרבה מה- R. כשאני בודק כתב יד אני לא לוקח מילה כנגד מילה, לוקח מילה ומשווה אותה לדוגמאות של כתב יד, כמו שהזכרתי קודם לפעמים הרווח הוא יותר גדול או יותר קטן, ולפעמים ה- T יותר גדולה ולפעמים ה- T יותר קטנה.

ש. לפעמים שיש לי את המילה הספציפית הזאת שעליה סובב הדיון, ואתה אומר לי שבמילה הזו ראית את ה- T יותר גדולה את ה- T יורדת מתוך השורה, כך אמרת.

ת. אני לא צריך במקרה הזה מיקרוסקופ.

ש. אותן דוגמאות שמסרת בעדותך הראשית שמשם לקחת את האיפיון שרשמת של הנטיה של ה= H הסקת את הנטיה של ה- H אותם שלוש מילים שמופיעות אחת אחרי השניה, אותה מילה E אתה רואה שיפוע בצד שמאל של האות H/

ת. אני רואה וזה גם חיזוק לורציות בשתי השורות האחרונת של דוגמא 4, אנחנו רואים שהאות H נוטה מעט שמאלה, הקו השמאלי מעט יותר קצר בשורה האחרונה מהקו הימני שמתעגל.

ש. אנחנו כרגע נמצאים באיזה שהוא ניסיון בסיוע שלך להגיע לאיזה שהיא תוצאה של מילה בודדת לא וראציה של כתיבת מילים או מילה בתוך משפט, והוארציות האלה זה לא תכונה אחת ויחידה שמופיעה בכתיבת האות H, זה וארציות.

ת. כמו שאמרתי קודם כתב יד זה לא מכונת כתיבה, וגם אם אדוני יסתכל על כתב ידו, פעם אחת הוא יכתוב את ה- א' יותר ארוך ופעם יותר קצר, שאני משווה מילה אני מבקש דוגמאות שלכ תב יד כדי לראות האם אותו כותב שנתן את הדוגמאות אכן תכונות הכתיבה שאני מחפש האם הם קיימות בתכונות הכתיבה בדוגמאות. ואני אומר שכאשר אני מוצא כיסוי לתכונות הכתיבה בכתב שבמחלוקת במקרה הזה גב כתב היד, אני מוצא כיסוי בדגמאות, זה אומר שאותו כותב מסוגל מבחינה גרפית ויש לו את וארציות הכתיבה כמו בכתב שבמחלוקת, זה השלב הראשון. השלב השני אני עושה שכלול של כמה כתב יד יש לי, במקרה הזה מעט מאוד, והאם התכונות מיוחדות או לא מיוחדות, ועל סמך זה אני מגיע למסקנה שאני מגיע.

ש. אם היית מקבל בנוסף דוגמאות כתב יד אחרות, מחברת של נער אחר או נערה אחרת, והיית מגלה את הוארציות אני לא אומר תכונה, כי אתה אומר זה לא מכונת כתיבה, זה מופיע בוארציות.

ת. לכל אדם יש תכונת וארציות מסוים.

ש. האם היית מגיע לאותה מסקנה אם היו חלק מהוארציות.

ת. לכן אני בא ואומר, שרמת הוודאות היא רמה שקיימת אפשרות שזה נכתב.


העד משיב בחקירה חוזרת
:

ש. האם מצאת בין הכתב שהופיע על גב כף היד לבין מה שמופיע במחברת, ניגודים.

ת. לא מצאתי ניגודים, דברים שלא מתאימים.


העד משיב לשאלת הסניגור
:

ש. לאור מכלול הנתונים אתה לא יכול לשלול אפשרות שהמילה “הארט" שנכתבה על גב כתף יד של המנוחה, איננו כתב ידה.

ת. כאשר אומרים קיימת אפשרות ההיגיון הפשוט אומר שקיימת אפשרות שעוד מישהוא כתב, אבל גם היא בין האפשריים שכתבו את הכתב הזה.

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

המדובב 'ארתור' מעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 622 עד 626 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). עו"ד ענבר:  כל הדיסקים של המדובב הוגשו וסומנו, אנו מבקשים להגיש

ד.ז. עד תביעה מס' 5X

העד ד.ז. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: החומר ששייך לעד הזה הוגש, הודעותיו סומנו בעבר נ/1  ו –נ/5, הקלטת, דיסק

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

ל.ס. – עדת תביעה מס' 32

עדת תביעה מס' 32 ל.ס. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת ההודעה,מוגשת ומסומנת ת/396 העדה משיבה: ש.את סיפרת

%d בלוגרים אהבו את זה: