מצגת טביעות נעליים של זדורוב - ירון שור

שחזור המצגת שהוצגה בבית המשפט
אפשרות נוספת של התאמה לעקבת הנעל בג'ינס


"לסיכום, בשים לב להצטברותם של שני הנדבכים גם יחד – אי ההתאמה הוויזואלית בין חלק ממצאיו של שור לבין מראה העיניים, לצד ההתגלמות הקונקרטית של חלק מהחששות האינהרנטיים שהוצפו בעניין מצגורה - לא ניתן לטעמי לקבוע ממצא עובדתי ברף הנדרש בפלילים כי טביעות הנעליים שנמצאו על מכנסי המנוחה מקורן בנעליו של המערער."

מתוך הכרעת הדין האחרונה של כבוד השופט דנציגר סעיף 341