חקירתו של שי פלג ( ב – 2006 היה קצין בצוות החקירה)

העד, מר ש. פלג : שי פלג.

כב' הש' א. קולה : שי פלג, אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, 

העד, מר ש. פלג : כן אדוני.

כב' הש' א. קולה : מה תפקידו של אדוני?

 העד, מר ש. פלג : היום אני ראש מחלק תשאול בימר חוף?

כב' הש' א. קולה : ובזמנים הרלוונטיים?

העד, מר ש. פלג : הייתי קצין בצוות החקירה.

כב' הש' א. קולה : בצוות החקירה שחקר את הרצח?

העד, מר ש. פלג : כן.

כב' הש' א. קולה : יפה.

עו"ד ו. קבלאוי : באמצעות העד הזה אנחנו מבקשים להגיש מוצגים שמסומנים 259-266.

כב' הש' א. קולה : זה הוגש בקלסר הקודם.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, בקלסר הקודם.

כב' הש' א. קולה : כן, סיימנו

עו"ד ו. קבלאוי : אני אסתפק בזה, כן.

כב' הש' א. קולה : כן עורך הדין ירום הלוי ממש בקצרה.

עו"ד י. הלוי : המזכר לגבי רות נשרי אני מבין שהוגש נכון?

עו"ד ו. קבלאוי : בטח.

עו"ד י. הלוי : מה המספר בבקשה?

כב' הש' א. קולה : מה שהוגש הוגש, הלאה.

עו"ד י. הלוי : אני רק רוצה לוודא.

עו"ד ו. קבלאוי : ת/261.

כב' הש' ד. צרפתי : מה זה נשרי?

כב' הש' א. קולה : כן, מזכר שהעד ערך.

 

העד, מר ש. פלג לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : אתה חקרת שני תלמידים בבית ספר ששם הראשון דני זולין ועגור אלוני נכון?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר שערכתי אתם שחזורים, אני לא זוכר אם גביתי מהם הודעות.

עו"ד י. הלוי : לא, ערכת אתם שחזורים.

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : אני מניח שמת לב לסתירה שיש בין בגרסאות שלהם נכון?

העד, מר ש. פלג : היה למיטב זיכרוני סתירה ביניהם לגבי, הם תיארו סיטואציה כלשהי אבל הייתה ביניהם סתירה לגבי המיקום איפה היא התרחשה אותה סיטואציה.

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, דני זולין שחזור והצביע על כך שתאיר ז"ל  עלתה בגרם מדרגות א' ליד הכניסה המשנית לבית הספר ועגור אלון סיפר שהוא ראה אותה עולה בגרם מדרגות ב' הוא גרם המדרגות של השחזור האם אני צודק?

העד, מר ש. פלג : כן, למיטב זיכרוני זאת הייתה הסתירה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניהם למרבה הפרדוקס כל אחד מהם אמר שהשני היה יחד אתו בעת שהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לך שתי גרסאות סותרות, יש מכנה משותף, שניהם ראו אותה עולים בגרם המדרגות כל אחד אומר שניהם היו ביחד אבל כל אחד מושך לכיוון שלו  תרתי משמע, למה אתה לא מעממת ביניהם שאולי תעזור בהמשך לבית המשפט להגיע לאמת, אולי אחד הם יגיד נכון אחד צודק על השני ויהיו לנו שני עדים על מיקום מסוים.

העד, מר ש. פלג : למיטב זיכרוני השחזור השני מבניהם היה עם עגור אז כשהוא מסר את הגרסה שלו אמרתי לו שדני תיאר את זה במקום אחר וכמה הוא בטוח שזה היה באותו מקום.

כב' הש' א. קולה : עימות ביניהם לא עשית.

העד, מר ש. פלג : לא, עימות לא עשיתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : עגור אלון מספר לך במהלך השחזור שהוא ישב על הספסל שיש איזה זווית צפייה אל גרם המדרגות של השחזור נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא מספר את זה הוא אומר ישבו לידי עוד שניים, פז שעוני ואריאל פליבה ישבו לידי השאלה לי, אתה זוכר שהוא אמר?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי : למה אתה לא מתחקר אותם, למה אף אחד לא תחקר את השניים האלו אולי הם גם ראו?

העד, מר ש. פלג : אני לא זוכר אם הם תוחקרו ואם לא אז למה לא, אני פשוט הוחלט בזמנו שאני אעשה שחזור עם שני העדים האלו ועדה נוספת עם שי מיקה למיטב זיכרוני ואתם עשיתי את השחזורים, אני לא זוכר לגבי האחרים.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאחד מהשניים הנוספים שישבו ליד עגור אלון כמו שאמרתי זה היה אריאל פליבה ואתם הוצאתם בעניין אחר את אריאל פליבה לשחזר ולהצבעה הוצאתם אותו ב10/12

כב' הש' א. קולה : אתם זה הוא?

עו"ד י. הלוי : וזה עשה ארז נבון.

כב' הש' א. קולה : ארז נבון.

עו"ד י. הלוי : אני שואל אותו, אני אומר למה ארז נבון עשה פעולה שאתה בעצם לא אסרת למרות שהיא מתבקשת זועקת,

כב' הש' א. קולה : שאלה הבאה לא נעשתה סיכומים, מחדל חקירה, הוא לא עשה זה מה שיש לנו, מה שיש יש מה שאין אין.

העד, מר ש. פלג : אין מינוי לקצין שחזורים, היו מכלול של פעולות אני עשיתי שלוש מהן היו אחרים שכנראה עשו אחרים הכל זה מכלול של פעולות של צוות חקירה.

עו"ד י. הלוי : העובדה הזאת שלא עימת בין דני זולין ועגור אלון פלוס לא חקרת את היושבים האחרים גרמה לכך שהושרש שהגרסה העדיפה של עגור אלון במקום של דני זוליג.

כב' הש' א. קולה : אל תענה על השאלה הזאת, זו מסקנה שאנחנו נסיק אותה, העד עשה מה שהוא עשה מה שהוא לא עשה הוא לא עשה, מה המשמעות של זה בסיכומים, אנחנו נחליט איזה גרסה נקבל יכול להיות שאדוני צודק אבל לא צריך את העד בשביל זה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, 

כב' הש' א. קולה : שאלה אחרונה.

עו"ד י. הלוי : אני מקרין בפנייך פרוטוקול של מעצר ימים, מה- 29/12/2006, כמובן חישוב מהיר מוליך אותי ל17 יום שרומן עצור ושבועיים וחצי ואתה מופיע לכן אפנה את השאלה אלייך.

העד, מר ש. פלג : אני וחוקרת בשם איריס.

עו"ד י. הלוי : נכון איריס אורון ואתה, או קיי, דנים ובסוף אני מפנה להחלטה.

כב' הש' א. קולה : הוא יאשר או יכחיש את ההחלטה?

עו"ד י. הלוי : יש נפקות להחלטה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, את הנפקות נסיק אותה מה אתה רוצה מהעד?

עו"ד י. הלוי : בזה אני אסיים, שופט קבוע בסוף הוא מאריך את המעצר עד ל4 לינואר בשעה אחת והוא אומר כך אני רואה לנכון לציין אחרי שקראתי וכו' כי ככל שלא תוגש הצהרת תובע בתום התקופה שקבעתי כי אז יהיה על צוות החקירה להציג בפני בית המשפט ראייה בעלת משקל שתוכל להצדיק את המשך החזקת החשוד במעצר, אני רואה בזה החלטה פנטסטית, יש לנו שופט רואה הבן אדם הודה רומן הודה, שחזר, אמרתם לו בטח שבע מאות פרטים מוכמנים שהוא אמר אנחנו ב29/12 אחרי 17יום,

כב' הש' א. קולה : אבל מה השאלה?

כב' הש' ד. צרפתי : מה אתה רוצה ממנו?

עו"ד י. הלוי : ההחלטה הזאת הלחיצה אתכם החוקרים ואתה תאשר לי שהעברת את זה ליורם אזולאי 

כב' הש' ד. צרפתי : העברת ליורם אזולאי?

כב' הש' א. קולה : מן הסתם.

העד, מר ש. פלג : מה זה העברתי, כל סיום דיון מעדכנים.

כב' הש' א. קולה : עורך הדין ירום הלוי, התזה שלך היא שבין ה –  12/12 עד ה –  18/12 בושלו כל פעולות החקירה מה שהיה אחרי ה –  19 פחות רלוונטי וזה ב29 וזו התזה שלך.

עו"ד י. הלוי : קודם כל הטענות שלי שרירות וקיימות.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד י. הלוי : אני אומר שחרף כל הדברים האלה בית משפט שלום אומר אני רוצה ראיה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, מה אתה רוצה מהעד.

עו"ד י. הלוי : אני אומר שאתם דאגתם ליצור ראייה באמצעות ירון שור ב3/1 יום לפני הארכת המעצר דוח ראשוני של ירון שור.

כב' הש' א. קולה : אתה פנית לירון שור?

עו"ד י. הלוי : מה אתה אומר על הראש הקרימינלי שלי?

העד, מר ש. פלג : קרימינלי יותר ממה שיכולתי לעלות על דעתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, תשובה טובה, חקירה חוזרת?

עו"ד ו. קבלאוי : אין.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה רפ"ק  שי פלג יום טוב.

העד, מר ש. פלג : תודה.

כב' הש' א. קולה : יום טוב, אנחנו נפגשים ביום שביעי ב- 09:00 נפתח בכך שאתם תחזרו על הבקשה שלכם, אתם את הבקשה שלכם הגשתם, עורך הדין ירום הלוי יתנגד באופן מסודר לכך שזה יהיה בדלתיים סגורות וכל מה שביקשתם, תתנגד באופן מסודר, התנגדת היום אבל תתנגד באופן מסודר, התקשורת כבר הלכה אבל אם מישהו מהתקשורת ירצה להצטרף נציג אחד לא כל ה…

דובר : אדוני הגשנו בקשה.

כב' הש' א. קולה : לא ראיתי עדיין בנט, אני אומר לכם שבשעה 09:00 ביום רביעי בבוקר הם יחזרו על הבקשה, הוא יחזור על ההתנגדות, נציג אחד מטעמכם יוכל לדבר 5 דקות, אבל נציג אחד, לאחר מכן אנחנו נשמע במעמד צד אחד את קציני המודיעין ולאחר מכן אם תהיינה עוד שאלות נראה מה נעשה ונתקדם, אנחנו מעריכים שלקראת 09:30-10:00 נתחיל בעדותו של המדובב, נתחיל בעדות ראשית כמובן תיקח כמה שתיקח ואתה תתכונן כמה שתתכונן, לא נבוא אלייך בטענות אם תגיד לנו בשעה שתיים שלוש זה מה שהספקתי.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני שמעתי, אמרתי את מה שאמרתי, שמעתי, אני עובר נושא אני מבקש על תקומו מכיסאכם.

כב' הש' א. קולה : אנחנו יושבים אתה רואה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה את הדיסק און קי, אני רוצה להיות שקט אני רוצה להגיש אותו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי אני משחרר את חבריי ואני אשאר פה אתך עד שיקיץ הקץ על הדיסק און קי.

עו"ד ש. הר ציון : אני אצא לבדוק.

כב' הש' ד. צרפתי : אני עולה לדיון אבל אב בית הדין יהיה פה.

כב' הש' א. קולה : עכשיו זה ענייני פרוצדורה אני יכול להישאר לבד.

עו"ד ו. קבלאוי : אין בעיה.

עו"ד י. הלוי : מה קורה עם ההחלטה עם המיניות.

כב' הש' א. קולה : ההחלטה לגבי המיניות אנחנו מחליטים עד יום ראשון בבוקר אנחנו רוצים תשובה, זה נורא מטריד אותי הסיפור הזה, נורא מטריד אותי, עברתי על ההחלטה של השופט מלצר אני לא אומר שהוא צודק חס וחלילה כי אני לא רוצה לתת לו את הקרדיט הזה אבל יד דברים בגו, יש דברים בגו, אני רוצה את התשובה שלכם את ההתייחסות שלכם לטענות שלו עד יום ראשון בבוקר משום שאם הוא צודק אז חבל לפתוח חזית מוחלטת כן סימנים לא סימנים, יש לו חצי חקירה על ירון שור חצי חקירה על המומחה דיאז אינני יודע.

כב' הש' ד. צרפתי : בעיקר על ההיבטים של המיניות שאתם מנועים אולי.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ש. הר ציון : אז כבודכם בגלל שאנחנו עובדים גם עם הכתוביות וגם העדים.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל את לא עובדת על הכתוביות זה לא עובד בתור.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : חברי צריך ללכת1, הוויכוח עכשיו אתי, אתם חמישה עורכי דין וחמישה עוזרים משפטיים, זה קשה לכולם, אני אדאג שיהיה פרוטוקול כולנו עובדים קשה בתיק הזה.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו נעשה מאמץ שעד יום ראשון תוגש.

כב' הש' א. קולה : לא תעשו מאמץ זו החלטה פוזיטיבית, לא עורך הדין קבלאוי אנחנו לא עושים מאמצים, מאמצים זה בצופים, פה אנחנו נותנים החלטות ומיישמים אותן, עד יום ראשון בבוקר תהיה תגובה, אם נספיק יתקיים דיון ביום ראשון אם לא בסמוך לכך אנחנו נורא מבקשים, לא מבקשים, מחליטים, אתם חמישה פרקליטים ותעשו מאמץ, כולנו בתיק הבזה, אני מעריך את המאמצים שאתם עושים באמת אני מעריך אני לא ציני אני מעריך את המאמצים שאתם עושים ושעורך הדין ירום הלוי עושה אני מבקש שתכבדו את המאמץ שאנחנו עושים, גם אנחנו עושים מאמץ, אם לא התיק הזה לא הייתי בא לבית המשפט אני בקושי מדבר אבל אי אפשר להשאיר את זה כך פתוח ולכן עד יום ראשון בבוקר תתנו תשובה כזו או אחרת, זה לוח הזמנים, אני עוד לא יודע מי העדים של יום ראשון אבל זה בסדר, אתם יכולים ללכת.

עו"ד ש. הר ציון : אני כבר אגיד לכבודו ביום ראשון כרגע מוזמנים ז'ניה,

כב' הש' א. קולה : ז'ניה המדובב השני, כן.

עו"ד ש. הר ציון : ועוד שלושה עדים.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ש. הר ציון : שאנחנו לוקחים בחשבון שיהיו עוד שאריות של ארתור ככל הנראה, ז'ניה שזה גם עד ועוד שלושה עדים נכון לעכשיו.

כב' הש' א. קולה : מקובל לגמרי, זה בסדר גמור.

עו"ד ש. הר ציון : אני יכולה להגיד לחברי איזה עדים, אלי דיי.

כב' הש' א. קולה : אלי דיי זה באמת קטן יחסית.

עו"ד ש. הר ציון : יהודית שוגר.

כב' הש' א. קולה : מז"פ .

עו"ד ש. הר ציון : הדיסק הזה לא כולל את מה שהוגש לאדוני.

כב' הש' א. קולה : נכון, הוא כולל את הכל, זה יותר טוב, רצית שיהיה שלם.

עו"ד ש. הר ציון : אבל כל מיני דברים אחרים שאני לא יודעת אם אני אסכים להגיש אותם ככה, אני הסכמתי להגיש בכפוף שחברי לא יעשה לי פה  מחטף שהוא מכניס את כל הראיונות,

עו"ד י. הלוי : לא, לא.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, הוא מגיש את צל של אמת.

עו"ד ש. הר ציון : לא, זה שיחות תחקיר, אני לא יודעת מה יש פה, אני רוצה להקשיב להכל אני לא מוכנה להגיש.

כב' הש' א. קולה : גברתי קוטעת אותי פעם אחר פעם לא מנומס, לאט לאט אני אתן לך, אני אמרתי שהוא מגיש סדרת ראיות במסגרת צל של את, אני מציע כך עורך הדין הלוי ואל תגיבו על זה עכשיו שבו.

עו"ד י. הלוי : אני לא יושב אתה, אני רוצה להגיש זכותי.

עו"ד ש. הר ציון : אני מתנגדת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיש את זה נקודה.

עו"ד ש. הר ציון : בלי העורך אני לא מוכנה להגיש.

עו"ד י. הלוי : כל הזמן חוסמים אני לא מסכים הם לא יכולים לחסום אותי.

כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי היא טוענת שיש כאן דברים נוספים.

עו"ד י. הלוי : הוא מדבר על כל מיני דברים, יש את החמש דקות שהוא מדבר על זה ועוד 10 דקות שהוא מדבר חתכתי באיזשהו שלב מה קרה.

עו"ד ש. הר ציון : ערוך חתוך.

עו"ד י. הלוי : סתם ספינים אתם עושים.

עו"ד ש. הר ציון : תביא את מי שעשה את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא מנהלים וויכוח.

עו"ד מרציאנו : חברי הראה עמוד אחד של תמליל והפנה אותו לשתי דקות בנושא מסוים.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד מרציאנו : מדובר בקובץ שמע של מעל 40 דקות, לא שמעתי את כולו אבל רובו אחוז נכבד ממנו זה דעות סברות וכל מיני דברים שעולים במוחו של המראיין בכלל.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אבל העד משיב עליהם..

עו"ד מרציאנו : לא של העד.

כב' הש' א. קולה : העד משיב עליהם.

עו"ד מרציאנו : כן אבל הוא לא נשאל על הדברים.

עו"ד י. הלוי : כי זה לא מעניין אותי.

עו"ד מרציאנו : אני לא יודע אם זה ערוך.

כב' הש' א. קולה : מה שאתם עושים עכשיו זה קצת לא בסדר אתם רציתם לקבל את הקובץ השני, לכן זה נורא פשוט, גם את הדיסק הזה אני מבטיח לכם שאני לא אשמע אותו לפני הישיבה.

עו"ד ש. הר ציון : לא, אני לא מוכנה.

כב' הש' א. קולה : את יכולה להגיד לא עד מחר אני מחליט.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : ההחלטה שלי לא שלך.

עו"ד ש. הר ציון : כבודו זה הוגש של סמך הסכמה שלי ועל סמך אמון מלא בעורך דין הלוי שאמר שזה מה שהוא הגיש.

כב' הש' א. קולה : לא הבנת נכון.

עו"ד ש. הר ציון : אני חוזרת בי מההסכמה אני אבקש שזה יוגש לפי דיני הקבילות אני מתנצלת.

כב' הש' א. קולה : בסדר, זה הוגש זה סומן יהיה מותר לכם לקראת הישיבה הבאה אחרי שתשמעו את זה באריכות רבה להגיד מקטע זה עד כזה תמחק, זה הכל, אני לא אשמע עד אז, אני לא אקשיב לזה עד זה מונח בתיק המוצגים זה מונח בקלסר זה הוגש את החלק המרכזי אבי שי אישר.

עו"ד ש. הר ציון : אבל זה 2 דקות מתוך 40.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' הש' א. קולה : את זה הוא רוצה.

עו"ד ש. הר ציון : אז למה אתה לא מספר את זה לבית משפט.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : רבותי, אנחנו לא עושים פה משפט מבוים, אנחנו במשפט אמיתי.

עו"ד ש. הר ציון : זה לא משפט אמיתי ככה.

כב' הש' א. קולה : גברתי, עם כל הכבוד מה נעשה.

עו"ד ש. הר ציון : זה תעלול.

כב' הש' א. קולה : זה לא תעלול גברתי, גברתי סתם מתרגשת ומתרגזת זה לא תעלול, זה מוגש, החלק הרלוונטי זה מה שהעד אישר שהוא שמע, לגבי החלקים האחרים מותר לכם, העותק שבידכם בידכם אני לא פותח אני לא נוגע בזה, מותר יהיה לכם לקראת הישיבה הבאה לבקש להחליף זה הכל, תראו לו לעורך הדין ירום הלוי מה השארתם ונחליף את זה בזה.

עו"ד ש. הר ציון : אני יכולה להציע לאדוני להעביר את זה אלינו אנחנו נשמור את זה שמירה נאמנה.

עו"ד י. הלוי : יש לכם עותק, אתם לא נאמנים.

עו"ד ש. הר ציון : אני אפילו לא יודעת מה יש בעותק הזה, אני יכולה לצפות מחברי שיש לי בעותק אולי רק את הדקה הרלוונטית.

כב' הש' א. קולה : זה אותו דבר.

עו"ד ש. הר ציון : זה גם לא יפתיע אותי.

כב' הש' א. קולה : אותי זה גם יפתיע.

עו"ד י. הלוי : תפסיק כבר עם הספינים שלכם.

כב' הש' א. קולה : לא קרה כלום זה מונח כאן, באמת זה לא יפה, תנו לי קרדיט באמת.

עו"ד י. הלוי : תפסידו בכבוד.

כב' הש' א. קולה : הם לא מפסידים תפסיק, באמת זה לא יפה.

עו"ד ש. הר ציון : אני חייבת להגיד שאני מרגישה שאני באמת במישור הזה באתי ואמרתי מיוזמתי אני מסכימה להגיש אין לי בעיה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא ברב שיח חבל על הזמן, מספיק אתם ילדים גדולים, אני באמת רוצה להגיד לכם התרשמות שאני רואה מכאן באמת התרשמות מכולכם, אני לא מתרשם שאתם באתם להטעות את בית המשפט חס וחלילה אתם עושים עבודתכם נאמנה ישרה והגונה, באותה מידה אני גם לא חושב שעורך הדין ירום הלוי בא להטעות את בית המשפט, הוא עושה עבודה ישרה, נאמנה והגונה, מבחינת היושר המקצועי שלו אני לא נתקלתי באיזה פאול טכני שהוא ניסה לעשות לנו ואני לא חושב שהוא עושה את זה עכשיו, אם הוא יעשה את זה זה ייפול על ראשו, אם מישהו יעשה לי תרגיל כזה זה יעלה לו, זה בנפשו עכשיו, ג'סטה תעשו.

עו"ד ש. הר ציון : אני מרכישה את ראשי בפני בית המשפט ומקבלת הכל אני רק יכולה להגיד שאני מרגישה שאני איבדתי את האמון היום מחברי.

כב' הש' א. קולה : אל תרגישי רע, זה בסדר, תעברו את זה, תבדקו את זה נפגש ביום רביעי, אם תהיה בעיה תגידו לי.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי.

כב' הש' א. קולה : מה שהוא הצהיר לפרוטוקול הוא צריך את זה בשביל הקטע שבו אבי שי מאשר את מה שהוא כאן, כמה זה דרמטי אינני יודע, את כל השאר נוציא אותו נחתוך אותו עוד מיליון ברים שנצטרך לחוד אחר כך עדות שמועה, עדות סברה וכל הדברים האלו, תודה רבה לכם שלום.

 

-ההקלטה הסתיימה –

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: