חקירת עד התביעה יעקב מלכא (ב – 2006 היה חוקר נוער מרחב חוף, כיום חוקר בימר חוף)

כב' הש' א. קולה: שלום אדוני, מה שמו המלא של אדוני?

העד, מר י. מלכא: שמי יעקב מלכא.

כב' הש' א. קולה: תפקידו של אדוני בזמן האירועים מושא כתב האישום?

העד, מר י. מלכא: הייתי חוקר בנוער חשיפה מרחב חוף.

כב' הש' א. קולה: מה תפקידו של אדוני היום?

העד, מר י. מלכא: גם חוקר בימר חוף.

כב' הש' א. קולה: עדיין במשטרה.

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד ו. קבלאווי: באמצעות הזה אנחנו מבקשים להגיש מוצגים המסומנים 229-243.

כב' הש'. א. קולה: 229-243 הוגשו וסומנו בהתאמה.

העד מר י. מלכא לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאווי:

 

עו"ד ו. קבלאווי: אני מחזיר אותך ליום הרצח ה – 3/12/2006, מתי נודע לך על אירוע הרצח ומה נתבקשת לעשות?

העד, מר י. מלכא: ביום הרצח הייתי במרחב חוף וביקשו מאיתנו להגיע לקצרין בגלל הרצח של תאיר.

כב' הש' א. קולה: ביקשו ממך להגיע אחרי שכבר גילו את הגופה.

העד, מר י. מלכא: כן, הגענו בסביבות 12 בלילה לקצרין, כדי לעזור לצוות החקירה ובעיקר לחקור בני נוער.

כב' הש' א. קולה: מתי היה המפגש הראשון שלך עם הנאשם רומן זדורוב?

העד, מר י. מלכא: אני לא כלך כך זוכר אבל הוא היה מספר ימים אחר כך כי יום הרצח היה ב – 6  למחרת (לא ברור) אנחנו באנו רק ביום ראשון, לא זוכר מתי פגשתי אותו אבל פגשתי.

עו"ד ו. קבלאווי: מה היה במעמד אותו מפגש?

העד, מר י. מלכא: הוא נחקר אני חושב.

כב' הש' א. קולה: אתה חקרת אותו?

העד, מר י. מלכא: גם, יחד עם עוד צוות.

עו"ד ו. קבלאווי: אני מזכיר לך שיחה שהיית נוכח בה של יורם אזולאי עם הנאשם.

העד, מר י. מלכא: או קיי, כן עמדנו בחוץ אני ויורם.

כב' הש' א. קולה: מה זה בחוץ?

העד, מר י. מלכא: מחוץ לתחנת המשטרה.

כב' הש' א. קולה: בחצר של תחנת המשטרה?

העד, מר י. מלכא: כן, ברחבת כניסת של תחנת המשטרה ורומן הגיע ודיבר עם יורם ויורם שאל אותו לגבי המכנסיים, הוא אמר לו זרקתי אותם ויתר הדברים שלך בבית הספר הוא אמר שהם נמצאים (לא ברור) יורם ביקש ממני ומעוד שוטר לגשת לבדוק ולהביא את הדברים שלו.

כב' ש' א. קולה: אתה יודע למה רומן הגיע לחצר המשטרה באותו יום?

העד, מר י. מלכא: אני חושב שזימנו אותו, אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד ו. קבלאווי: סיפרת על הבגדים שנמצאים אצל אותו אדם, מפנה ל – 299 מזכר שערכת לגבי החיפוש, אתה נזכר בחיפוש מה היה? מציג את 229א תמונה של נעלי הנאשם.

העד, מר י. מלכא: (לא ברור) כן.

עו"ד ו. קבלאווי: אני מבקש לשאול מספר שאלות באופן כללי על האירועים שנכחתם בהם או השתתפת בהם כחלק מצוות החקירה שחקר את הנאשם, אני מציג בפנייך את השאלות האלו מאחר ולהגנה יש מספר טענות כנגד החוקרים באופן כללי, לא הועלתה טענה ספציפית כלפייך ולכן אני מבקש התתייחס לשלאות שאני אשאל אותך, קודם כל אתה האם אתה דובר את השפה הרוסית?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד ו. קבלאווי: בחלקים שנכחת בחדר החקירות וחקרת את הנאשם באיזה שפה התנהלה החקירה?

העד, מר י. מלכא: אני חקרתי בעברי, היו שם עוד שני חבר'ה אתי (לא ברור) שהם דוברי רוסית.

עו"ד ו. קבלאווי: בחלקים שבהם דיברת בעברית לנאשם איך התרשמת מהבנת הנאשם לשאלות שלך?

העד, מר י. מלכא: הוא הבין אותי, אני הבנתי אותו, לא הייתה בעיה.

עו"ד ו. קבלאווי: איך הייתה האווירה בחקירות שבהן נכחת?

העד, מר י. מלכא: בסדר

עו"ד ו. קבלאווי: משהו מיוחד שחשוב לך להגיד?

העד, מר י. מלכא: לא היה שום דבר.

כב' הש' א. קולה: יותר בקול, תדבר יותר בקול.

העד, מר י. מלכא: לא היה שום דבר חריג בחקירות.

עו"ד ו. קבלאווי: מהתרשמות שלך מהנאשם הוא הבין את המצב שהוא נמצא בו?

העד, מר י. מלכא: בהחלט, הוא הגיב לדברים.

עו"ד ו. קבלאווי: במסגרת המענה לכתב האישום נטען כי אתה כחלק מצוות החקירה הכנסתם פרטים לרומן לנאשם במהלך חקירותו, פרטים מוכמנים פרטים אחרים שבהמשך הוא ימסור אותם.

העד, מר י. מלכא: איזה פרטים מסרנו? כל החקירות מצולמות אפשר לראות על מה דיברנו.

עו"ד ו. קבלאווי: היה שימוש באמצעים פסולים כלפי רומן?

העד, מר י. מלכא: ממש לא, הכל מצולם, (לא ברור)

עו"ד ו. קבלאווי: הפעלתם עליו לחץ?

העד, מר י. מלכא: לא, חקירה רגיל, הכל  מצולם אפשר לראות את זה.

עו"ד ו. קבלאווי: היה ניסיון מצדך לחלץ ממנו הודאת שווא?

העד, מר י. מלכא: ממש לא.

עו"ד ו. קבלאווי: תודרכת לעשות דבר כזה?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד ו. קבלאווי: עוד טוענים במענה לכתב האישום כי אתה כחלק מצוות החקירה עיוות את דינו של הנאשם, תתייחס לטענה הזו.

העד, מר י. מלכא: באיזה צורה?

כב' הש' א. קולה: ביצעת עיוות דין כלשהו?

העד, מר י. מלכא: לא אדוני.

כב' הש' א. קולה: לא, הלאה.

עו"ד ו. קבלאווי: טוב, מפנה לת/230 מזכר שערכת ב – 11/12/2006 זו שיחה עם הנאשם מחוץ לחדר החקירות, מדוע בוצעה שיחה שאינה מתועדת בתיעוד חזותי?

כב' ש' א. קולה: תראה לו.

עו"ד ו. קבלאווי: אני מציג,

העד, מר י. מלכא: או קיי.

עו"ד ו. קבלאווי: קודם כל השאלה מדוע תחקרתם ושאלתם את הנאשם מחוץ לחדר החקירות שזה לא מתועד בתיעוד חזותי או קולי?

העד, מר י. מלכא: זה לא היה משהו שתוכנן, בסך הכל ישבתי אתו לפני שהוא הוחזר לתא המעצר, המתנו לצוות בילוש שיבואו לקחת אותו עד שיסתדרו העניינים שם בראש פינה ואני המצתנתי אתו ביחד ועד כמה שאני זוכר הוא פתח בשיחה ואז המשכנו.

כב' הש' א. קולה: אך אתה יכול לומר שהוא פתח בשיחה כי אתה אומר כך "היום תחקרתי זה אני והנל הוזהר על ידי וכו' וכו' זאת אומרת אתה נחקרת ואתה מזהיר אותו.

העד, מר י. מלכא: אני רושם את המזכר, כשהוא מתחיל את השיחה, אם הוא לא היה מתחיל את השיחה אני לא הייתי,

כב' הש' א. קולה: אז למה זה לא כתוב?

העד, מר י. מלכא: כנראה (לא ברור)

כב' הש' א. קולה: ואתה אומר שזה היה כך במקרה שנפגשתם.

העד, מר י. מלכא: ישבתי אתו הוא התחיל לדבר.

כב' הש' א. קולה: כתוב שזה היה מארבע וחצי עד שש בערב.

עו"ד ו. קבלאווי: ההמתנה.

כב' הש' א. קולה: סליחה, החשוד תוחקר מהשעה 16:30 ועד השעה  18:00 אני קורא מה שכתוב.

העד, מר י. מלכא: זה לא היה אדוני כל הזמן דיבורים, זה היה הזמן שישבתי אתו.

כב' הש' א. קולה: למה זה לא כתוב, היה חשוב לך לכתוב את המזכר למה את הפרטים החשודים האלו לא כתבת?

העד, מר י. מלכא: היה חשוב לי לכתוב את המזכר אבל אם דיברתי אתו על זה שהוא רוצה קפה או סיגריה לא רשמתי את זה.

עו"ד ו. קבלאווי: אב בית הדין שאל מה היה משך התחקור?

העד, מר י. מלכא: דסיפור של כמה דקות.

עו"ד ו. קבלאווי: באיזה שפה זה היה?

העד, מר י. מלכה: עברית.

עו"ד קבלאווי: אני מפנה אותך לעמוד הראשון, (לא ברור)

העד, מר י. מלכא: (לא ברור)

(קיים קושי רב בשמיעת ותמלול הנאמר, הנחקר מדבר בקול מאוד מאוד נמוך, עורך הדין קבלאווי נשמע כמרוחק מהמיקרופון)

העד, מר י. מלכא: לחשוד לא היה הסבר לכך כי נמצא כבל מאריך שהוא משתמש בו.

עו"ד ו. קבלאווי: טוב, בין פעולות החקריה שביצעתם זה היה פירוק הריצוף של מקלט 2 למה?

העד, מר י. מלכא: חיפשנו שם ראיות ודברים שנעלמו כמו סכינים ודברים אחרים

עו"ד ו. קבלאווי: מצאתם?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד ו. קבלאווי: בנוסף פירקת מנעול שנתפס במקלט שהיה מונח על דלת מקלט 2, למה פירקתם אותו ומה מצאתם?

העד, מר י. מלכא: המנעול נתפס כי ביום הרצח שהגיעו למקלט הזה המקלט הזה לא הצליחו לפתוח את המנעול הזה היה משהו שמנע לפתוח.

כב' הש' א. קולה: כשאתה אומר ביום הרצח לא הצליחו לפתוח את המנעול הזה מתי זה היה ביום הרצח?

העד, מר י. מלכא: 6 לחודש.

כב' הש' א. קולה: מצאו את הילדה בסביבות עשרה לשבע זה מוסכם נכון?

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה: 18:50 זו שעה מוסכמת של מציאת.

העד, מר י. מלכא: באו לחפש את הילדה בשישי לחודש.

כב' הש' א. קולה: השאלה אם הלכו למקלט לפני שמצאו את הילדה או אחרי?

העד, מר י. מלכא: לפי דעתי אחרי, אבל זה אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי: אני אומר כשחיפשו אותה.

כב' הש' א. קולה: כשחיפשו אותה.

העד, מר י. מלכא: כשחיפשו את הילדה בבית הספר הלכו למקלט, לא הצליחו לפתוח את הדלת הייתה שם חתיכת (לא ברור)

עו"ד י. הלוי: אני אעיר, אני לא מתנגד לעדות זה כפוף לקובי סומברנו.

כב' הש' א. קולה: ברור.

עו"ד י. הלוי: אני לא מתנגד, שיגיד.

העד, מר י. מלכא: או קיי, גזרו את הכבל והמנעול נשאר שם.

כב' הש' א. קולה: מתי גזרו את הכבל גם לפני שמצאו את הילדה?

העד, מר י. מלכא: כן, המנעול הזה הוא למעשה סגר את הכבל ( לא ברור) כבל עם שתי אוזניים ותפסו את הזה עם המנעול.

עו"ד י. הלוי: אתה לא צריך לספר יותר מדי זה לא אתה.

העד, מר י. מלכא: אבל הוא שואל.

כב' הש' א. קולה: אני שואל אני רוצה לדעת, אני שאלתי, או קיי.

עו"ד ו. קבלאווי: ומה מצאתם אחרי שפירקתם המנעול?

העד, מר י. מלכא: ראינו את המנעול מצאנו שם קיסם בתוך המסילה שבה אמור להיכנס (לא ברור)

עו"ד ו. קלבאווי: מפנה אתכם לת/233 התמונות.

כב' ש' א. קולה: איזה קיסם, מעץ כזה?

העד, מר י. מלכא: כן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: טוב ז יותר קפיץ עץ כזה זה לא בדיוק קיסם, בסדר, זה מה שנמצא הדבר הזה.

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש' א. קולה: טוב.

עו"ד ו. קבלאווי: את תחקרת גם את כל האנשים שהייתה להם גישה לאותו מקלט, מה הסתבר אחרי שחקרת אותם?

כב' הש' א. קולה: כל זה לא כתוב בזכדים שלו?

עו"ד ו. קבלאווי: ממש קצר,

כב' הש' א. קולה: טוב.

העד, מר י. מלכא: לא זוכר, אני חושב לגבי מפתחות אם נתנו לרומן מפתח ואף אחד לא זכר שהוא נתן לו מפתח.

כב' הש' א. קולה: ושמי נעל?

העד, מר י. מלכא: מי נעל אף אחד מהם לא נעל והם אמרו שמי שנועל בדרך כלל זה (לא ברור)

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: רק שנייה אחת, לא אמרו שמי שנועל, עדות שמועה בסדר.

עו"ד י. הלוי: כן.

כב' ש' א. קולה: מה אמרו שמי שנועל בדרך כלל?

העד, מר י. מלכא: עובדי הנקיון .

כב' הש' א. קול: בסדר.

עו"ד ו. קבלאווי: 237-239 יחד עם אזולאי נכנסתם לתא השירותים וניסיתם לבדוק אפשרות לצאת בצורה מסוימת, תוכל להרחיב לגבי הפעולה הזאת?

העד, מר י. מלכא: כן, היו שם גם כתמי דם.

כב' הש' א. קולה: איפה שם?

העד, מר י. מלכא: בתא שירותים שצולמו על ידי המז"פ.

כב' הש' א. קולה: איפה היו כתמי הדם, תגדיר איפה בתא השירותים? איזה תא ובתוך התא איפה. מה אתה מראה לו?

עו"ד ו. קבלאווי: ת/237.

העד, מר י. מלכא: אדוני,

כב' הש' א. קולה: ת/237 זה לא תמונות.

עו"ד ו. קבלאווי: יש מזכר עם תמונות.

כב' הש' א. קולה: יש מזכר עם תמונה.

עו"ד ו. קבלאווי: עם תמונה.

כב' הש' א. קולה: עם תמונה אחת. או קיי, יש פה סימנים בעיגול, משיהו סימן משהו בעט, אדוני סימן את הסימונים האלה בעט?

העד, מר י. מלכא: אני חושב שכן.

כב' הש' א. קולה: כתוב פה, זה כתב היד שלך למעלה?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' ש' א. קולה: אתה מוכן להקריא לנו מה שכתוב כאן?

העד, מר י. מלכא: זירת עבירה בית ספר נופי גולן 6/12 המסומנת בעט סימני עקבות נעל.

כב' הש'. א. קולה: יופי, אז אתה סימנת את זה בעט?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש'. א. קולה: יופי, אז מה שאתה מסמן לנו פה זה מבחינתך סימני עקבות נעל.

העד, מר י. מלכא: זה כתמי דם בסופו של דבר.

כב' הש' א. קולה: אתה כתבת מסומנות בעט סימני עקבות נעל.

עו"ד ו. קבלאווי: אבל הוא התייחס כל הזמן כתמי דם, הוא לא התייחס כעקבות נעל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. מלכא: כתמי דם, אין שם שום עקבות נעל.

עו"ד י. הלוי: אין שום עקבות נעל, או הו איזה יופי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: הוא התייחס לזה שמבחינתו אלו לא היו עקבות נעל אלא כתמי דם והוא התבקש לעשות פעולה החקירה זו,

כב' ש' א. קולה: אני רק חי ממה שאני קורא, פה כתוב ביצענו שחזור על פי עקבות נעליים שנמצאו בזירת עבירה, זה מה שכתוב כאן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' ש' א. קולה: למה אתם צועקים?

עו"ד י. הלוי: אני רוצה להגיד משהו.

כב' הש' א. קולה: חקירה נגדית של אדוני אדוני יכול להגיד מה שהוא רוצה לעד הזה.

עו"ד י. הלוי: אני רוצה להגיד משהו לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה: כן.

עו"ד י. הלוי: הגשתי בקשה לבית משפט לפני 7-10 ימים, אמרתי שאני מתנגד לכך שהתביעה תנסה להמשיך ולטעון שהעקבות הזרות זה לא עקבות זרות כי היא נמנעה מלעשות כך וגם העדים שלה היא מנועה באמצעות העדים שלה לטעון כך שלא מדובר בעקבות זרות.

כב' הש' א. קולה: עורך הדין הלוי.

עו"ד י. הלוי: העדים האלו מתודרכים, מאיפה יודע העד להגיד,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: הגענו לשלב הצעקות, להנמיך את הטונים לשבת במקומכם שניכם, לא נכנס לזה עכשיו די לי בכך שפה בעד הזה אומר בדקתי עקבות נעליים, סימנתי עקבות נעליים זהו, פרשנויות יגיע זמנן, עכשיו תן לעורך הדין קבלאווי להמשיך את החקירה הראשית, מה השאלה לעד הזה?

עו"ד ו. קבלאווי: לגבי שלושת כתמי הדם האלו מה ביצעת בת/237?

העד, מר י. מלכא: ניסינו לבצע שחזור לראות אם אפשר לצאת על ידי דריכה על שלושת הכתמים האלו

עו"ד ו. קבלאווי: ומה תוכל להגיד על זה?

העד, מר י. מלכא: לא הצלחנו, בשביל לצאת היה צריך יותר צעדים, בשביל לצאת מהתא לעבור מתא 2 לתא 3 רק לנגוע בכתמי הדם ולצאת החוצה זה בלתי אפשר.

כב' הש' א. קולה: גם לא אתלט גדול?

העד, מר י. מלכא: היה שם אתלט גדול לא אני עשיתי.

כב' הש' א. קולה: היה שם אתלט, או קיי, האתלט יבוא להעיד?

עו"ד ו. קבלאווי: הוא יבוא להעיד.

עו"ד י. הלוי: אתלטית.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: אין לי יותר שאלות.

כב' ש' א. קולה: תודה רבה עורך הדין קבלאווי, בבקשה עורך הדין תשאל שאלות.

 

העד, מר י. מלכא משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי:

 

עו"ד י. הלוי: אני רוצה להקריא לך את השחזור שלך ושל ראובן אזולאי, ת238.

כב' הש' א. קולה: שזה יהיה חלק מתוך הכונן הגדול נכון.

עו"ד ש. הר ציון: כן

עו"ד ו. קבלאווי: כן.

כב' הש' א. קולה: מי האנשים בתמונה?

עו"ד י. הלוי: השמאלי יעקב מלכא העד, הימני עם הכובע ראובן אזולאי.

כב' הש' א. קולה: מאשר.

העד, מר י. מלכא: כן.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: פה אתה אומר אני עושה שחזור של עקבות נעליים שנמצאו בזירה וגם כתבת ככה בדוח שלך.

כב' הש. ד. צרפתי: הוא קרא לזה עקבות נעליים, כן.

עו"ד י. הלוי: כן, מה גרם לך להגיד היום לפני 5 דקות שלא מדור בעקבות נעליים?

העד, מר י. מלכא: קודם כל זה לפני 15 שנה, אני גם אמרתי שזה כתמי דם גם שהעדתי פה בבית המשפט, דבר ראשון, דבר שני זה כתמי דם בסופו של דבר, בהתחלה חשבו שזה אולי כתמי נעליים או לא אבל זה לא היה כתמי נעליים, זה כתמי דם רואים את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: בואו נעשה את זה נקי, תנו לעד לענות, העד הזה עד טוב הוא יודע מה הוא אומר.

עו"ד ו. קבלאווי: הוא אומר היום לראשונה הוא אומר את זה וזה לא נכון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: העד בעצמו אומר את זה, העד הזה יודע לענות. סימנת פה שלושה עיגולים, לא חשוב קראת לזה אז עקבות נעליים אני לא תופס אותך על זה חס וחלילה, היום כל הסימנים האלה כולל אלה שעל האסלה אף אחד מהן היא לא עקבת נעליים?

העד, מר י. מלכא: רואים את זה זה מרוח.

כב' הש' א. קולה: זה לא אומר שזה מרוח, תסתכל עוד פעם ותגיד לי האם כל העקבות כולל אלה שעל האסלה הן לא עקבות נעליים, זה הכלל.

העד, מר י. מלכא: אדוני, אני קיבלתי צילום של דבר, בהתחלה חשבנו במדובר ביציאה נוספת של החשוד,

כב' הש' א. קולה: אני לא מדבר על זה אני מדבר על האסלה שבעקבותיה הלכתם למשפט חוזר, אני חי רק על פי מה שהשופט מלצר כתב שום דבר אחר אין לי רק מה שכתב השופט מלצר מזה אני חי.

כב' ש. ד. צרפתי: את הבדיקות שלכם אתה והחבר עשיתם רק על (לא ברור)

העד, מר י. מלכא: רק על הכתמים האלה אדוני.

כב' הש. ד. צרפתי: שנמצאים למעלה?

העד, מר י. מלכא: לא, אם הוא ימשיך את הסרטון

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש. הר  ציון: הוא עשה על הכל.

כב' הש' א. קולה: השאלה שלי נורא פשוטה, האם כשאדוני אומר לי עכשיו סימני נעליים גם מה שעל האסלה זה, כי מה שעל הקירות שים את זה בצד, פה על האסלה רואים משהו הרבה יותר גדול.

העד, מר י. מלכא: אני לא יכול להגיד לך שום דבר אם זה עקבות נעליים.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

העד, מר י. מלכא: או סתם כתמים או זה.

כב' הש' א. קולה: או קיי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש. ד. צרפתי: לפי תמונות הכתמים האלה האם אפשר לצאת זה מה שביקשו ממך לבדוק?

העד, מר י. מלכא: כן.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: נסכם, אתה היום לא יכול להגיד אם זה עקבות או סימנים נכון?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה זה מה שרציתי לדעת.

עו"ד י. הלוי: למה היום אתה מעיד הפוך וגם במשפט שחברי תנוח דעתו, במשפט הראשון 2007/8 שהעדת שינית ב – 180 מעלות את מה שכתבת בדוח

כב' הש' א. קולה: זה בדיוק מה שהוא אמר.

עו"ד י. הלוי: בת/237 וכמו בסרט שאנחנו רואים אתה אומר באנו היום לשחזר על פי עקבות הנעליים שנמצאו בתא, במשפט בעדותך ב – 2007/8 אמרת הפוך, אמרתי סימני הדם או הכתמים.

כב' הש' א. קולה: נכון, כבר אז הוא אמר את זה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי: מה גרם לך גם אז וגם היום להגיד זה לא עקבות נעל? גם במשפט הראשון וגם היום מבחינתי זה אותו דבר מה גרם לך להגיד בניגוד לדוח זה לא עקבות נעליים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: רק רגע, עורך הדין הלוי אדוני כרגע חושב על שאלות ולא ער למה שקורה באולם, העד הזה אמר בגילוי לב גם היום אני לא יכול להגיד לך עקבות או סימנים, הוא אמר אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי: הוא כן יודע, אתם לא תשנו את מה שהוא אמר, אתה אמרת פה בנחרצות זה לא עקבות נעליים נכון שאמרת?

העד, מר י. מלכא: נכון

עו"ד י. הלוי: יופי על סמך מה?

העד, מר י. מלכא: על סמך זה שלא רואים פה שום עקבות נעל, רואים פה כתמי דם מריחות של דם, איפה אתה רואה פה עקבת נעל?

כב' הש' א. קולה: לי ענית אחרת.

העד, מר י. מלכא: הוא שואל אותי אם זה עקבת נעל, הוא רוצה שאני אגיד לו שזו עקבת נעל, אדוני שואל אותי שאלה אומר לי יכול להיות שלא יכול להיות שכן אני לא יודע, אבל הוא מתעקש על זה שזו עקבת נעל אין שום סימנים של נעל.

עו"ד י. הלוי: אבלל אתה כתבת, אני לא אוותר פה.

כב' הש' א. קולה: רגע,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: עורך הדין הלוי, לא לצעוק בבקשה, אדוני לא לענות, באולם הזה לא צועקים, אדוני זכותו לא לוותר או חובתו לא לוותר על כלום, אבל לחובתו לא לצעוק, תשאל אותו שאלות הוא יענה תשובות, זהו

עו"ד י. הלוי: על סמך מה אמרת בנחרצות לפני 10 דקות על דוכן העדים זה לא עקבות נעל.

העד, מר י. מלכא: כי לא רואים עקבת נעל.

עו"ד י. הלוי: אם לא רואים עקבות נעל בתמונה שצרפת לת/237 ועל פיה גם אמרת בתחילת הסרט (לא ברור) על פי עקבות נעל שנמצאו בתא, מה גרם לך היום

כב' הש' א. קולה: היום ואז.

עו"ד י. הלוי: היום ואז לשנות 180 מעלות את מה שכתבת ואמרת בשחזור?

העד, מר י. מלכא: קודם כל הלכנו לעשות שחזור כדי לראות אם אפשר לצאת בשלושה מהלכים כאלו זה לא הסתדר, בסופו של דבר מסתבר שאי אפשר לעשות אז אם אי אפשר לעשות אז מבחינתי זה לא עקבות נעל.

כב' הש' א. קולה: או קיי, נשאל אחרת, למה במזכר כתבת

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' ש' א. קולה: במזכר כתבת שאתה הולך לבצע שחזור על עקבות נעל.

העד, מר י. מלכא: נכון.

כב' הש'  א. קולה: זו התשובה, הבנו, אבל לא כתבת מזכר אחר כך נגדי שזה לא עקבות נעל.

העד, מר י. מלכא: לא, אני לא זוכר אם רשמתי מזכר שלא ניתן לבצע, אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

העד, מר י. מלכא: אפשר לראות את הסרטון.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שאתה באת לרמות את בית המשפט.

כב' הש' א. קולה: סליחה, לא לא, לא, תתעלם ממה שהוא אמר לך לרמות.

העד, מר י. מלכא: קשה להתעלם.

כב' הש' א. קולה: אני מבקש ממך להתעלם, עורך הדין הלוי אני נורא מבקש, זה העד, הוא שוטר.

עו"ד י. הלוי: בושה וחרפה משטרת ישראל.

עב' הש' א. קולה: אדוני ישאל עוד פעם את השאלה בצורה יותר מנומסת אם אפשר.

עו"ד י. הלוי: שמעתם בדיון הקודם מה אמרתי פרקליטות ישראל משטרת ישראל.

כב' הש' א. קולה: בסדר, אדוני מוכן לשאול את השאלה בצורה יותר מנומסת?

עו"ד י. הלוי: מישהו דיבר אתך ואמר לך להגיד שזה לא עקבות נעל?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: אז למה רשמת דוח בעבר כמו שאב בית הדין הנכבד שאל אותך למה לא רשמת דוח, אם הגעת למסקנה שבגלל שלטענתך ראובן אזולאי לא הצליח לעבור לתא 3 אתה חושב שזה לא עקבות נעליים למה לא כתבת דוח?

העד, מר י. מלכא: אני לא איש מז"פ, אני לא מומחה.

עו"ד י. הלוי: למה אמרת היום לא מדובר בעקבות נעליים.

העד, מר י. מלכא: כן, אני אומר לך עדיין שזה לא עקבות נעליים, לעקבות נעליים יש דפוס מסוים, אתה רואה צורה של נעל של משהו, אתה רואה שם משהו חוץ מכתם דם? אני לא רואה.

עו"ד י. הלוי: ב – 2006 שעשית את הניסוי האם חזרת ואמרת לממונים ששלחו אותך לעשות את השחזור אמרתי עקבות נעליים אבל זה לא עקבות נעליים, אמרת להם?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: שימו לב מונה זמן מסך 13:35:55 תמצאו את כפות הידיים שם תראו בערך את הכתמים על הקיר בין 2 ל – 1 ובין 2 ל – 3 רוצה לומר האתלטית,

כב' הש' א. קולה: מה השאלה אבל?

עו"ד י. הלוי: מה אתה זוכר קורה בהמשך לזה שראובן אזולאי מנסה לצאת מהתא באמצעות כפות הידיים על שתי קורות?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר, יש לך סרטון.

עו"ד י. הלוי: אמרת הוא לא הצליח לצאת.

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר, תראה את הסרטון.

כב' הש' א. קולה: תראה את ההמשך.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי: הקרינו לך את השחזור לפני שהעדת?

העד, מר י. מלכא: כן

עו"ד י. הלוי: האם ראובן אזולאי הצליח לעבור לתא 3 או לא?

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר, תראה לי את הסרטון אני אענה לך.

עו"ד י. הלוי: אתה תענה מה שאני שואל.

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה: שהעד אומר אני לא זוכר העד אומר לא זוכר, מה המשמעות סיכומים, אומר לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: אתם מכבדים את השוטרים, את פוזיציה שלכם אני מכבד אני מבין עניין.

כב' הש' א. קולה: עורך הדין הלוי זו הערה מיותרת, מכבדים גם את אדוני, עד אמר לא זוכר, מ המשמעות נגיע אליה.

עו"ד י. הלוי: הוא ראה את השחזור לפני עדותו, העיד לא הצליח.

כב' הש. א. קולה: בחקירה ראשית הוא אמר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: הוא הצליח לעבור אבל לא בשלושה מהלכים, צריך להטביע עוד טביעות נעל כדי לצאת לתא 3 וזה אין.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: מפנה למונה מסך 13:36:09, אתה אומר לו ראובן תנסה להגיע למצב שאתה שם פה רגל ואתה מראה לו איפה בערך יה מה שכבוד השופט מלצר אמר וכל השופטים בעליון טביעת הנעל השלישית על קורת הקיר בין 2 ל – 3 למה אם זה לא עקבות נעל כמו שכתבת בדוח 237 אתה אומר לו תנסה לשים את הרגל איפה שפה הרגל?

העד, מר י. מלכא: רצינו לראות אם הוא יכול להגיע לשם בשלושה מהלכים כאלה (לא ברור) את המקומות שבהם היה דם, לא היה והוא לא הצליח ואתה תמשיך להראות את הסרטון.

עו"ד י. הלוי: אתה לא עונה.

העד, מר י. מלכא: עניתי.

כב' הש. ד. צרפתי: עורך הדין הלוי אין וויכוח שהניסוי הזה הוא מתוך הנחה שהכתמים האלו הם טביעות נעל, לכן הוא אומר לו תנסה עכשיו לעשות את זה עם נגיעה עם כף הרגל שלך זה ברור, זה מטרת הניסוי על זה אין וויכוח לכן הוא אומר לו תנסה לנגוע עם הרגל על הקורה זה ברור.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: עם רגל שמאל זה יותר מתאים גם שמגיעים לתנוחה.

העד, מר י. מלכא: עדיין, זה שלושה כתמים.

עו"ד י. הלוי: אתה מבסוט, בוא נשמע את זה פעם שנייה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: עם רגל שמאל זה גם יותר מתאים אתה ישר מגיע לתנוחה, ממה לא התאים לך 3-4 מהלכים, אתה מגיע ישר לתנוחה זהו תודה רבה.

העד, מר י. מלכא: עדיין הוא לא מצליח להגיע למקום אתה רואה שזה 4 מהלכים ולא 3.

עו"ד י. הלוי: אתה בכוח רוצ לערבב אותנו אבל זה לא יילך, אתה היית מרוצה תאשר לי שומעים אותך מרוצה מדרך ההדגמה של ראובן אזולאי משום שהוא הצליח עם רגל שמאל להגיע ישר לתנוחה של מציאת העקבות הזרות כמו שכתבת נכון?

העד, מר י. מלכא: אני הלכתי לעשות שחזור לא הלכתי להיות מרוצה או לא מרוצה משום דבר, הוא עשה את השחזור, הוא עשה את הדברים לפי מה שביקשתי ממנו, פעם ברגל ימין, פעם ברגל שמאל זה לא התאים לכתמים האלו, אמרתי לו שעם רגל שמאל הוא יכול אולי להגיע לכתם הרחוק.

כב' הש' א. קולה: למה לא עשית שחזור הפוך שהוא עם הפנים לדלת ועם הגב לאסלה?

העד, מר י. מלכא: אדוני כשיצא הנאשם מהתא אף אחד לא יכל לעשות את זה, הוא היה שם הוא עשה את זה את הקפיצה מעל הדלת.

כב' הש' א. קולה: לא דיברתי על זה, דיברתי על יציאה לתא הסמוך אבל לא כשהוא עומד עם הפנים לאסלה רק שהוא עומד עם הגב לאסלה ואז לשחזר יציאה לתא הסמוך למה את ז לא שחזרתם? בוא נסכים שאז הנחת העבודה שלכם הייתה שהרוצח עבר מתא 2 לתא 3 זו הייתה הנחת העבודה לכן הלכת לשלול או לאשר את זה.

העד, מר י. מלכא: זה כבר היה אחרי השחזור של החשוד, ידענו שהחשוד יצא בצורה אחרת מהתא, זה לא שאנחנו באנו לבדוק אם החשוד יצא כך כי החשוד בשחזור שלו הוא קפץ מהדלת, אנחנו באנו לשם בגלל שחשבו אולי היית פעם נוספת שהוא הגיע לתא ויצא

כב' הש' א. קולה: זו לא תשובה לשאלה שלי, למה לא עשיתם שחזור כשאדון אזולאי עומד שם הפנים לדלת?

העד, מר י. מלכא: לא עשינו אדוני.

כב' הש' א. קולה: אין לך הסבר למה לא עשיתם את זה.

העד, מר י. מלכא: ללא.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה.

עו"ד י. הלוי: שומעים שאתה מרוצה ואתה אומר זהו, זה מתאים לתנוחה ישר לתנוחה זהו תודה סיימנו, איך אתה מעז להגיד לנו היום שזה לא התאים, שהתוצאה לא התאימה ?

העד, מר י. מלכא: אנחנו בדקנו כתמים, לא בדקנו אם ראובן אתלט או לא.

כב' ש' א. קולה: למה זה לא הסתדר כי לא הייתה עקב?

העד, מר י. מלכא: אי אפשר היה לעשות את זה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: תן לי לשאול משו, אתה אומר זה לא הסתדר כי היו צריכים להיות 4 עקבות, אולי הרגל הימנית באמת לא השאירה עקבה כשהיא הייתה למעלה, מאיפה העקבה הרביעית כאשר הוא עומד על הקיר אז רגל שמאל קרובה לדלת ורגל ימין קרובה לאסלה ורגל ימין לא השאירה כתם, זאת אומרת לא רואים כתם על הסף של המשקוף.

עו"ד ש. הר ציון: הוא השאיר כתם על מכסה האסלה.

כב' הש' א. קולה: אני יודע, האם יכול להיות תיאורטית מבחינתך,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאווי: אם הוא שמאלי אז הכתם הראשון על מכסה האסלה הרגל השנייה הימנית על הניאגרה ואז בפעם הבאה שהיא מטביעה כבר אין דם..

כב' הש' א. קולה: למה אדוני עונה, אני שואל אותו.

עו"ד ו. קבלאווי: אני שואל לא עונה.

כב' הש' א. קולה: יכול להיות תיאורטית שרגל ימין לא השאירה עקבה זה הכל.

העד, מר י. מלכא: אני לא יכול לדעת, תיאורטית הכל יכול להיות.

כב' הש' א. קולה: זה כל מה שרציתי לדעת, זה הכל.

עו"ד י. הלוי: אני לא יודע מה אתם חושבים, בושה וחרפה כך כל התיק נראה.

כב' הש' א. קולה: מה השאלה עורך הדין הלוי? אם אדוני ימשיך בעלבונות אנחנו נפסיק את החקירה.

עו"ד י. הלוי: סיפרת שאתה היית עד לשיחה בין יורם אזולאי לרומן שיורם שאל איפה המכנסים שעבדת אתם וורם ענה אני זרקתי אותם, איפה יתר הציוד שלך הבגדים שלך הוא אמר אני אקח אתכם לאיזה בית והוא הלך לראובן ג'נח שם ותפסת את הדברים, נכון?

העד, מר י. מלכא: כן.

עו"ד י. הלוי: יורם סיפר לנו סיפור אחר,

עו"ד ו. קלבלאווי: למה אחר?

כב' ש' א. קולה: תן לו,

עו"ד ו. קבלאווי: אבל הוא שם בתוך השאלה עובדות לא נכונות, למה?

כב' הש' א. קולה: אני מבקש מאדוני, בוא נשמע את השאלה עד הסוף ואז אדוני יתנגד.

עו"ד י. הלוי: נכון שיורם שאל את רומן איפה המכנסיים הוא לא אמר בוא נלך לבית הספר נכון?

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע על מה אתה מדבר.

עו"ד י. הלוי: או קיי, נכון שיורם שואל את רומן איפה המכנסיים שלך רומן עונה זרקתי אותם נכון?

כב' הש' א. קולה: זה מה שהוא אמר העד.

העד, מר י. מלכא: איפה המזכר שלי?

כב' הש' א. קולה: זה מה שהעד אמר, כך השיחה התחילה?

העד, מר י. מלכא: השיחה התחילה, עמדנו בחוץ, רומן הגיע, יורם שאל אותו איפה המכנסיים

כב' הש' א. קולה: זה היה השלב שיורם שאל אותו איפה המכנסיים?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש' א. קולה: זאת אומרת היית היכרות מוקדמת בין יורם לרומן ככל הנראה זה היה המשך למשהו?

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע. זאת הייתה השאלה ובעקבותיה נסענו עם רומן,

כב' הש' א. קולה: זו הייתה השאלה הראשונה שיורם שאל אותו בנוכחותך?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש' א. קולה: בסדר.

עו"ד ש. הר ציון: נמשיך הלאה, אני מפנה אותך לסרטוט שאת ערכת יחד עם החוקר יוסי (לא ברור) אתה זוכר כזה דבר?

העד, מר י. מלכא: תראה לי.

עו"ד י. הלוי: אני לא מראה לך בינתיים כלום, זה שלב השאלה החסויה, האם אתה זוכר סרטוט שסרטט לרומן של הזירה, מדרגות, שביל, מקלט?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: האם אתה זוכר שיוסי עשה סרטוט יחד אתך.

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

כב' הש' א. קולה: עורך הדין הלוי עוד כמה זמן אדוני רוצה לחקור את העד הזה?

עו"ד י. הלוי: אני צריך עוד שעתיים.

כב' הש' א. קולה: אני קוצב לאדוני 45 דקות מעכשיו, אם יהיה משהו דרמט חשוב אדוני מכיר אותנו, נכון לעכשיו 45 דקות.

עו"ד י. הלוי: מפנה לחקירת רומן מיום 15/12 מ.ט. 167 חלק 2 מונה מחשב 48:01.

כב' הש' א. קולה: כן.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה: שנייה רגע עורך הדין הלוי, ר. זה רומן ומ. מי זה?

עו"ד י. הלוי: עם הגב זה העד יעקב מלכא.

כב' הש' א. קולה: מ. זה מלכא?

עו"ד י. הלוי: כן.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

(בשלב ז מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה: מה השאלה?

עו"ד י. הלוי: איפה הסרטוט שאתה ויוסי מסרטטים לו והוא מגיב על הסרטוט?

העד, מר י. מלכא: לא יודע צריך להיות בתיק החקירה,

עו"ד י. הלוי: אין כלום, אין כלום בתיק החקירה, יש הסבר לזה?

העד, מר י. מלכא: לא.

כב' הש' א. קולה: זה חקירה ממתי?

עו"ד י. הלוי: 15/12, אתה מסכים אתי שסרטוט שעד מגיב עליו הוא חשוב נכון?

העד, מר י. מלכא: כן.

עו"ד י. הלוי: אני כמובן יכול לשתף אותך בעובדה שעד סוף החקירה הדפים נשארים על השולחן, החוקרים מחזיקים אותם והם נשארים, אני רוצה להפנות אותך לעוד משהו לגבי הדפיםף, אני עובר להמשך החקירה חלק 4 מונה מחשב 3:55.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' ש' א. קולה: כשמדברים ברוסית מי מתרגם?

עו"ד י. הלוי: יוסי.

כב' הש' א. קולה: הוא דובר רוסית?

עו"ד ש. הר ציון: יוסי סמואלזון.

עו"ד י. הלוי: רומן פתאום לוקח את אחד מהדפים לוקח עט ורושם פרטים של הצבא, אתה לא נוכח בחדר, הוא כותב, כותב,

כב' הש' א. קולה: מה השאלה?

עו"ד י. הלוי: האם בדיעבד ידעת שהוא כתב דברים?

העד, מר י. מלכא: מאיפה אני יודע בדיעבד.

עו"ד י. הלוי: אולי יש איזה מזכר שרשמת שיוסי אמר לי שרומן כתב משהו?

העד, מר י. מלכא: אם יש כזה מזכר תראה לי.

עו"ד י. הלוי: אבל אין, אין,

כב' הש' א. קולה: טוב יוסי יבוא נכון?

עו"ד י. הלוי: כן.

כב' הש' א. קולה: תשאל את יוסי.

עו"ד י. הלוי: יוסי יבוא ביום רביעי.

כב' ש' א. קולה: אז תשאל אותו.

עו"ד י. הלוי: טוב, לא סתם נעלם הסרטוט, משהו לא התאים לכם בסרטוט פלוס התשובות של העד מה אתה אומר?

העד, מר י. מלכא: איזה סרטוט על מה מדובר בכלל? תגיד לי מה אתה חושב שזה משהו אישי, אני באתי לעבודה בשביל לשלוח את רומן לכלא, אני לא מבין את זה, אתה פה מתעמר בנו כאילו אנחנו באנו ולא עשינו את עבודתנו נאמנה.

עו"ד י. הלוי: נכון.

העד, מר י. מלכא: עשינו את עבודתנו נאמנה, הבן א הרצח, הבן אדם עשה דברים שרק הוא ידע, אף אחד לא ידע שקפצו מעל הדלת.

עו"ד י. הלוי: בוא נראה אך חקרת, המנעול המפורסם, אמר לך חברי התובע אתה חקרת את כל מי שהיה לו קשר למנעול ונעל עם המנעול זה נכון?

העד, מר י. מלכא: אני תשאלתי אנשים, מה שכתוב כתוב שם מה שחקרתי לגבי המנעול יש לך את העדויות, לגבי המזכרים שרשמתי גם יש לך.

עו"ד י. הלוי: למה המנעול היה חשוב, קובי סומברנו אמר המנעול היה נעול כשחיפשתי את תאיר, הוא אמר הייתי צריך לגזור את המנעול, למה זה הפך למעניין?

העד, מר י. מלכא: כל הציוד שלו נשאר שם, ההוא נעל את המקלט, הוא לא רוצה שייכנסו למקלט שלא יחפשו לו בציוד יכול להיות שהוא לא רוצה שיגנבו לו את הציוד בסופו של דבר המנעול הזה היה תקול, לא הצליחו לפתוח אותו וחתכו אותו אנחנו לקחנו לראות מה היה בפנים, למה זה לא נפתח, ניסינו להכניס מפתח המפתח לא נכנס עד הסוף צילמנו את זה, פתחנו את המנעול חתכנו אותו היה בפנים קיסם.

כב' הש' א. קולה: אם זו התיאוריה שהוא לא רצה שייכנסו למקלט ויראו את הציוד שלו.

העד, מר י. מלכא: אבל אדוני אני אגיד לך מה היה חשוד, היה חשוד שהוא בכלל כל ההתרחשות הזאת השאיר שם את כל הדברים באותו היום, נעל את המקלט, לא רצה שאף אחד ייגע,

כב' הש' א. קולה: או קיי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: היה לו תיק עם ציוד, הרי אף אחד לא חשד בו ברגע הזה, לקחת את התיק וללכת הביתה?

העד, מר י. מלכא: הוא לא יכל כי אשתו לא יכלה לבוא לקחת אותו.

עו"ד י. הלוי: התיק של הבגדים.

כב' הש' א. קולה: אשתו העידה לפני כמה דקות ואמרה שהתיק לא הייתה בעיה, הבעיה הייתה הציוד הכבד,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי: לקחת רק את הבגדים, אם הוא כלך כך רצה למה צריך לנעול.

העד, מר י. מלכא: יכול להיות שהוא לקח את הבגדים את המכנסיים הרי הוא זרק.

כב' הש' א. קולה: התיאוריה שלך נופלת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קןךה: אדון מלכא, המנעול חבול, אנחנו לא יודעים מי חיבל במנעול, לא יודעים כלום, רק אני הולך עם ההיגיון של אדוני אם הוא רצה להסתיר את מעשיו מה יותר פשוט היה כשהוא יצא מבית הספר אף אחד לא חשד בו אז לקחת אתו את התיק וללכת?

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע אדוני, אני לא נכנס לראש שלו, אני יודע מה היה, זה מה שעשינו, בדקנו את המנעול והוא היה תקול.

כב' ש' א. קולה: טוב, מכאן ואילך זה מסקנות.

העד, מר י. מלכא: בהחלט, זה הרי גם מה שפתר את התיק הזה.

עו"ד י. הלוי: אתה אומר אני לא נכנס לראש שלו אבל זה התפקיד שלכם להיכנס לראש שלו, בשביל מה כל,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. מלכא: בן אדם שרוצח ילדה בת 13 איך אני יכול להיכנס לראש שלו, לאיזה ראש אתה רוצה שאני אכנס בדיוק?

כב' הש' א. קולה: בשלב של ה – 15 לחודש מה קשר אותו מבחינתכם לרצח?

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר, היה שם מדובב, היו דברים, היו הרבה דברים מסביב.

כב' ש' א. קולה: המדובב היה אחרי לא? הוא פעל.

עו"ד ו. קבלאווי: ההודאה הייתה ב – 18.

כב' ש' א. קולה: ב – 15 לחודש עוד לא ידעת שהוא הרוצח.

העד, מר י. מלכא: חשדנו שהוא הרוצח.

כב' הש' א. קולה: חשדתם.

עו"ד י. הלוי: לא ה – 15, את הניסוי עם המנעול זה מה – 24/12.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד ש. הר ציון: זה אחרי ההודאה.

עו"ד י. הלוי: 24/12 זה אחרי השחזור של רומן.

כב' הש' א. קולה: או קיי.

עו"ד י. הלוי: אני גם טוען שלא היה כלום, אפילו העקבות נולדו ב – 3/1.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי: לא רק שרומן יכל לקחת את התיק אלא שבוא נניח שהוא תקע קיסם, נניח, מה הוא יעשה כשהוא יחזור, הוא צריך לבוא עם מגזריים כמוכם ולפתוח את המנעול?

עו"ד ו. קבלאווי: תשאל את הנאשם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי: אל תפריע ללי, אני מבקש.

כב' הש' א. קולה: הוא בודק את הרציונל את התיאוריה, זו שאלה לגיטימית, המשטרה חוקרת, אומר עורך הדין הלוי כיוון החקירה הזה מופרך, אדם ימנע מעצמו את האפשרות להוציא את המכנסים, יותר מזה הוא בא למחרת רצ להוציא את המכנסים שהכל מלא שוטרים, אם הוא תקל את המנעול אז איך הוא יכול היה להוציא את המכנסיים זו השאלה שלו.

עו"ד י. הלוי: מה התשובה?

כב' הש'. א. קול: הוא לא יודע, תשאיר את זה להיגיון, מה התשובה?

העד, מר י. מלכא: לא יודע.

עו"ד י. הלוי: אז בשביל מה כל הפירוק והתצלומים והתיאוריות אם מלכתחילה זה שטות?

העד, מר י. מלכא: ואם לא היינו בודקים את זה מה היית אומר? אם לא היינו בודקים ולוקחים את כל העדויות על הנעליים מה היית אומר?

עו"ד י. הלוי: אחרי ה – 3 לינואר הייתי אומר שאתם לא רמאים, תעזוב, ב – 24 לדצמבר יש לנו את הדוחות עם המנעול 232,233, שישו ושימחו, בוא תראה מה המנקים והמנקות אומרים על הדלת של המקלט, אני מתחיל עם הגברת ליליה, היא מנקה שנחקרה יומיים אחרי הניסוי שלך, ב – 3/1 על ידי יוסי שיהיה פה ביום רביעי, שואלים אותה האם יש לך מפתח של דלת, עמוד 1 שורה 13, האם יש לך מפתח של דלת מקלט שבו עבד רומן? דלת המקלט הזה לא נסגרת אף פעם, האם ידעת מהעדות הזאת שנגבתה יומיים לאחר הניסוי?

העד, מר י. מלכא: נסגרת או לא ננעלת זה שני דברים שונים, תשאל את יוסי.

עו"ד י. הלוי: האם ידעת את העדות הזאת?

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: אנה, מנקה, גם יוסי 3/1, היא אומרת שורה 14, האם יש לך מפתחות של דלת המקלט בו עבד רומן? אין לי את המפתח ולמיטב ידיעתי הדלת בכלל לא ננעלת.

כבק הש' א. קולה: מה השאלה?

עו"ד י. הלוי: נכון שגם רומן ב – 12 לחודש כשהוא נעצר הוא אמר הדלת בכלל לא ננעלת נכון?

העד, מר י. מלכא: לי הוא לא אמר כזה דבר.

עו"ד י. הלוי: אבל אתה ידעת את זה.

העד, מר י. מלכא: אני לא ידעתי את ז אתה רוצה להגיד לי מה אני יודע או לא?

עו"ד י. הלוי: או קיי, אני אומר לך שאתה ידעת.

העד, מר י. מלכא: אני אומר לך שלא.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שאתה ידעת שרומן נתן גרסה לגבי המנעול מיד עם מעצרו ואמר המנעול בכלל לא ננעל עושים כאילו, אני אומר לך שאתה ידעת שזו הגרסה שלו.

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע ואני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: אתה העדת כך במשפט הקודם.

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר כזה דבר ועובדתית המנעול היה סגור

עו"ד י. הלוי: תעזוב את אדון קובי..

העד, מר י. מלכא: זה לא תעזוב זה בדיוק העניין.

עו"ד י. הלוי: אתה לא היית שם, לא מתווכחים.

העד, מר י. מלכא: מה זה לא הייתי שם? כשחתכו את הכבל אבל המנעול עדיין היה סגור והיה צריך לחתוך אותו להוציא אותו החוצה מה זה לא הייתי שם.

עו"ד י. הלוי: שנייה, האם זה נכון שכשהעדת במשפט הראשון אמרת שרומן טען שאי אפשר לנעול את המנעול.

העד, מר י. מלכא: תראה לי שאני אמרתי כזה דבר.

עו"ד י. הלוי: אני מראה לך שאמרת שרומן טען שלא נעל את המקלט, שלא נעל את המקלט, האם את זהה אתה זוכר?

עו"ד ש. הר ציון: איך זה קשור לזה?

עו"ד י. הלוי: שנייה, האם את זה אתה זוכר שרומן אמר?

העד, מר י. מלכא: תן לי לראות אני אגיד לך.

עו"ד י. הלוי: בבקשה, עמוד 687, שורות 7-9, שואלים, מה אתה רצית לעשות בפעולות? "הפעולה נעשתה בגלל שרומן טען שהוא לא נעל את המקלט והמקלט כן היה נעול, אני מתקן את עצמי האם זה כן ידעת שרומן טען שהוא בכלל לא נעל את דלת של המקלט שהוא הלך הביתה? היית מודע לזה?

העד, מר י. מלכא: אם אמרתי כנראה שכן אבל מה זה אומר?

עו"ד י. הלוי: אני מפנה אותך חזרה למה שהצגתי לך ששתי מנקות,

כב' הש' ת. ניסים שי: הן אמרו שאי אפשר לנעול בכלל זה משהו אחר.

עו"ד י. הלוי: נכון, סליחה, מפנה אותך לכך ששתי מנקות אמרו שאי אפשר לנעול את הדלת של המקלט שבו רומן עבד,

העד, מר י. מלכא: היה שם מנעול ואי אפשר היה לפתוח.

כב' הש' א. קולה: זהו, מה אתה רוצה מעבר לזה?

עו"ד י. הלוי: השאלה שלי האם אתה יודע להסביר גם שיש לנו את עד עוד מנקה לאכסנדר

כב' ש' א. קולה: מה שאדוני עושה דבר שהוא לא מוצא חן בעיננו בכלל, האיש הזה אומר לך אני יש לי עובדה זה מה שאני מעיד עליה, מה שהעידו עדים אחרים אני לא זוכר וזה לא משנה מה שעדים אחרים אמרו, אני חי מעובדות, מסקנות תסיק אתה מה אתה רוצה ממנו, זה מיותר לגמרי ולא משרת את החקירה שלך, בבוא העת זה חלק מחומר החקירה בתיק תפנה לשם, יש לנו עובדה ברורה, יבוא סומברנו יעיד מה שיעיד, אומר האיש באתי ראיתי מנעול תקול הוצאתי אותו היה שם קיסם זה הכל, כל השאר זה באמת מיותר לגמרי לעת הזאת אני לא אומר שבכלל.

עו"ד י. הלוי: האם ידעת שאב הבית מסר במשטרה שלפעמים היו חבלות במנעולים?

העד, מר י. מלכא: כן, גם הזכרתי את זה אם אני לא טועה.

עו"ד י. הלוי: אין את זה במזכר שלך.

כב' הש' א. קולה: הוא אומר שהוא ידע הלאה.

העד, מר י. מלכא: אני ידעתי מזה שהיו אבל מחוץ לבניין לא בתוך הבניין.

עו"ד י. הלוי: אב הבית, מיכאל הרוש אמר

כב' הש' א. קולה: מיכאל הרוש הוא לא אב הבית.

עו"ד י. הלוי: יש קובי, זה מיכאל הרוש, מנשה, שלושת הגננים שלושת אבות הבית,

כב' הש' א. קולה: טוב.

עו"ד י. הלוי: מיכאל הרוש אמר, 2/1/2007 שורות 17-22 העמוד האחרון, הוא אומר שהיו לפעמים חבלות במנעולים אבל בדרך כלל זה מחוץ לבניין ובמחסן והוא גם אומר לגבי מקלטים משהו שם לא ברור, ובכל זאת משכת להפנות את החשד הזה כלפי רומן, אתה רוצה לענות?

העד, מר י. מלכא: ענית לבד.

עו"ד י. הלוי: רומן סיפר בהודעתו ב – 14/12 חלק שני שלקח ממיכאל מפתח למקלט השלישי והחזיר אותו, האם אתה יודע להסביר לנו למה דווקא שאלת את יצחק מנשה אם הוא נתן מפתח לרומן למרות שרומן דיבר על מיכאל?

העד, מר י. מלכא: קודם כל אם אני לא טועה שאלנו את כולם.

כב' הש' א. קולה: הלאה.

עו"ד י. הלוי: ת/230, זה התחקור של השעה וחצי,

כב' הש' א. קולה: זה המזכר מה – 13.

עו"ד י. הלוי: אמת, תראה, הקראת לנו בעמוד 1 ארבע שורות אחרונות, בעמוד 1 מוזכר הפוליגרף שאמרת לו אתה שיקרת, יצאת דובר שקר, הוא אמר לך הייתי לחוץ וכו',

כב' הש' א. קולה: הוא לא הטיח בו אתה שיקרת.

עו"ד י. הלוי: לא? אז אני,

כב' הש' א. קולה: הוא לא אמר את זה.

עו"ד י. הלוי: החשוד תוחקר לגבי מעורבותו ברצח ובמקביל (לא ברור)

כב' הש' א. קולה: הוא נשאל לגבי בדיקות הפוליגרף.

עו"ד י. הלוי: לפני לדבריו, אתה שואל אותו אומר לו תשמע יצאת דובר שקר,

העד, מר י. מלכא: איפה אתה רואה את זה.

עו"ד י. הלוי: זה ברור.

העד, מר י. מלכא: זה לא ברור בכלל, מה שברור זה שהוא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: אני אשאל אחרת, אתה אומר כך, שהוא נשאל

העד, מר י. מלכא: לגבי בדיקת הפוליגרף.

כב' הש' א. קולה: שהוא נשאל לגבי בדיקת הפוליגרף, אתה לא כותב מה שאלת אותו, אז הוא שואל מה שאלת אותו?

העד, מר י. מלכא: לגבי בדיקת הפוליגרף איך היה לו זה הכל, שאלתי והוא ענה.

כב' הש' א. קולה: מה שאלת אותו?

העד, מר י. מלכא: לגבי בדיקת הפוליגרף.

כב' הש' א קולה: מה שאלת לגבי בדיקת הפוליגרף?

העד, מר י. מלכא: זה מה ששאלתי, איך היה לו.

כב' הש' א. קולה: למה אתה לא כתב את השאלה הזאת?

העד, מר י. מלכא: כי אתה רושם את הדברים אחר כך.

כב' הש' א. קולה: טוב.

עו"ד י. הלוי: זה מובן מאליו שאמרת לו רומן אתה שיקרת רואים אתה רוצח יצאת דובר שקר, אמרת לו?

העד, מר י. מלכא: ממש לא.

כב' הש' א. קולה: זו תשובתו.

העד, מר י. מלכא: ומאיפה אני יודע אם הוא יצא דובר אמת או שקר? אני בכלל לא מצליח להבין את זה?

עו"ד י. הלוי: יודעים.

העד, מר י. מלכא: אם הוא בא מבדיקת פוליגרף הובא מהארכת מעצר ואיך היה לו שם אתה כבר מסיק מסקנה שאני ידעתי אם הוא דובר שקר או אמת ואני אמרתי לו שהוא משקר? איך אתה מגיע למסקנות אלה?

עו"ד י. הלוי: אז מה שאלת לו על הפוליגרף?

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. מלכא: אתה יכול לראות בהמשך שכל מה שכתוב פה הוא לטובת רומן לא נגדו, לדבריו היה בלחץ אין לו כל קשר לרצח, בסדר? אין לו כל קשר לרצח, אולי יצא דובר שקר בגלל לחץ, הוא נשאל (לא ברור) בקיצור כל מה שהוא נשאל הוא מכחיש, הוא לא קשור, הוא לא רצח, הוא לא עשה כלום, אני לא מבין מה עכשיו מה העניין הזה בכלל.

עו"ד י. הלוי: אני המשוגע.

העד, מר י. מלכא: לא שאתה המשוגע אבל אין פה שום דבר שקושר את רומן לשום דבר שבו אתה אומר לי למ לא רשמת כך ולמה לא רשמת כך, אם אתם חושבים שהוא הודה בפניי,

כב' הש' א. קולה: אם היית רושם במזכר כל זה מתייתר.

העד, מר י. מלכא: או קיי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א קולה: השאלות שלו לגיטימיות לא צריך להתרגז.

העד, מר י. מלכא: הן לגיטימיות אבל בסך הכל בסופו של דבר המזכר הזה יותר לטובתו של רומן מאשר נגדו.

עו"ד י. הלוי: תכף נראה את הטובתו, אתה מסכים איתי שידעת שהוא עבר בדיקת פוליגרף, שאלת אותו לגבי הפוליגרף.

העד, מר י. מלכא: כן.

עו"ד י. הלוי: מי אמר לך אתה לא זוכר, חברייך ואחייך החוקרים אמרו לך אתה יודע (לא ברור) בפוליגרף, אמרו לך שהוא יצא דובר שקר, מעורב לא מעורב?

העד, מר י. מלכא: אני לא ידעתי מתי הייתה הבדיקה ולא יודע מתי היו תוצאות.

עו"ד י. הלוי: טוב, רומן אומר לך לדבריו היה בלחץ ואין לו כל קשר לרצח ואולי יצא דובר שקר בגלל לחץ, אם הוא אמר לך שאולי הוא יצא דובר שקר בגלל לחץ האם מותר לי להבין שאתה אמרת לו שוא יצא דובר שקר?

כב' הש' א. קולה: אבל הוא אמר את זה שלוש פעמים, הלאה.

עו"ד י. הלוי: קיבלתי,

כב' הש' א. קולה: תעזוב את המזכר הזה תעבור לפרק הבא בחקירה.

עו"ד י. הלוי: אתה דיברת על כך שאתה הטחת בו שנמצא דם נכון על הכבל שהוא השתמש בו.

כב' הש' א. קולה: לא כתוב שהוא הטיח בו. הוא אומר לא ייתכן מצב כי ימצאו טביעות אצבע שלו וכו' כי הוא מעולם לא היה, החשוד לא היה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. מלכא: כי נמצא דם על הכבל, לחשוד לא היה הסבר לכך כי נמצא דם על הכבל מאריך שהוא משתמש בו.

כב' הש' א. קולה: או קיי, כשהוא אומר לך שלא היה לו הסבר לכך זאת אומרת מישהו ביקש ממנו הסבר, האם אדוני ביקש ממנו הסבר?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

כב' הש' א. קולה: אתה לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: זה נקרא לטובתו? כשאתה כותב לחשוד לא היה הסבר?

כב' הש' א. קולה: עזוב אותו, הלאה.

עו"ד י. הלוי: קיבלתי כבודו, אתה כותב במהלך של התחקור הכחיש קשר לרצח והרחיק את עצמו מזירת הרצח האם הסברת לו איפה זירת הרצח?

העד, מר י. מלכא: לא.

כב' הש' א. קולה: כשאתה אומר החשוד הכחיש כל קשר לרצח זאת אומרת שמישהו שאל אותו על הרצח, בדרך כלל מבין אדם הגיוני שאתה שאלת אותו והוא הכחיש אחרת זו לא הכחשה.

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר אדוני.

כב' הש' א. קולה: הרי אתה מסכים איתי שהמזכר הזה כך לא כותבים מזכר, אדוני שוטר וותיק, המזכר הזה רבה הנסתר בו על הנגלה ולכן זה מעורר שאלות, הוא הכחיש כל קשר לרצוח מבין אדם בר דעת הגיוני שראה חקירה אחת או שתיים בחייו ששאלת אותו והוא הכחיש, למה זה לא כתוב?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר אדוני.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה

עו"ד י. הלוי: תקשיב, אתה חוקר, יש אנשים ששומרים על עצורים שהם הולכים לבית משפט חוזרים מבית משפט, יש בלשים שממתינים, מה אתה עושה איתו שעה וחצי במקרה? אתה חוקר, אתה בכלל לא צריך להיות אתו, איך הגעת בגלל להמתין אתו שעה וחצי?

העד, מר י. מלכא: כנראה לא היו בלשים ומי שהיה זה אני ואני ישבתי אתו, יש הרבה משימות, היו שם הרבה אנשים ומלא משימות ואנשים היו בחוץ בשטח וחיפשו בכל מיני מקומות גם הבלשים, בסוף הבלשים באו לקחת אותו.

כב' הש' א. קולה: זה היה מיד אחרי בדיקת הפוליגרף?

העד, מר י. מלכא: לא אדוני אני חושב שזה היה הארכת מעצר.

כב' הש' א. קולה: איפה זה היה?

העד, מר י. מלכא: בקצרין אדוני, בתחנת המשטרה בקצרין.

כב' הש' א. קולה: אתה יודע מי הביא אותו לשם?

העד, מר י. מלכא: לא.

כב' הש' א. קולה: אחרי מה הביאו אותו לשם?

העד, מר י. מלכא: לא יודע אדוני, אני חושב אחרי הארכת מעצר.

כב' הש' א. קולה: אחרי הארכת מעצר בבית משפט בקצרין?

העד, מר י. מלכא: לא יודע.

עו"ד ו. קבלאווי: בעכו.

העד, מר י. מלכא: הביאו אותו לקצרי, הוא היה בקצרין המתנתי אתו, באו הבלשים ולקחו אותו לתא מעצר.

כב' הש' א. קולה: בסדר.

עו"ד י. הלוי: על סמך מה הטחת בו שהיה כתם דם על הכבל?

העד, מר י. מלכא: אני לא הטחתי בו.

עו"ד י. הלוי: למה הוא נדרש להסביר על כתם דם על הכבל?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: מישהו אמר לך לשאול אותו אם יש לו הסבר על כתם הדם על הכבל?

העד, מר י. מלכא: אני חושב שהוא נחקר על זה.

עו"ד י. הלוי: האם אמרו לך לשאול אותו את השאלה הזאת אם יש לו הסבר על הימצאות כתם דם על הכבל?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר

עו"ד י. הלוי: אז מה אתה יושב עם בן אדם וממתין אתו שעה וחצי ואתה פתאום זורק שאלות לחשוד?

העד, מר י. מלכא: אני הסברתי ואסביר שוב, לא משהו שהיה מתוכנן, לא חקירה, ישבתי אתו, הוא אכל, שתה, עישן סיגריה, הכל מצוין באותו מזכר.

כב' הש' א. קולה: כתוב היום תחקרתי.

העד, מר י. מלכא: ברגע שהוא התחיל לדבר אני הזהרתי אותו, אז רשמתי בהתחלה תחקור כי באמת נשאלו שאלות על ידי.

כב' הש'. א. קולה: אבל אנחנו לא יודעים איזה שאלות נשאלו.

העד, מר י. מלכא: אתה צודק אדוני.

כב' הש' א. קולה: אנחנו יודעים את התשובות אנחנו לא יודעים מה השאלות.

העד, מר י. מלכא: אתה צודק אדוני, זה לא משהו שמכוון.

כב' הש' א. קולה: טוב.

עו"ד י. הלוי: אני מטיח בך ורוצה את תגובתך שיום למחרת בבוקר בעקבות השאלות והטחות שלך ושל החוקרים הוא שינה את גרסתו לגבי כתמי הדם שהוא ראה בשירותי הבנים שבוע לפני הרצח, יש לך משהו להגיד על זה?

העד, מר י. מלכא: לא.

כב' הש' א. קולה: הוא גם לא דיבר אתו מילה על כתמי דם בשירותי הבנים מה אתה רוצה ממנו.

עו"ד י. הלוי: אתה פעמים חוקר את רומן ושואל אותו אם תאיר ז"ל העליבה אותו.

כב' הש' א. קולה: מתי זה?

עו"ד י. הלוי: גם ב – 15/12 וגם ב – 18/12, על סמך מה ידעת לשאול אותו אם היא העליבה אותו אתה יכול להסביר?

העד, מר י. מלכא: זה דברים שהגיעו מהמדובב.

עו"ד י. הלוי: אתה יכול להסביר מי אמר למי?

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי: זאת אומרת מהשיחות של רומן עם המדובב למדתם שעלה הנושא הזה שהיא העליבה אותו נכון?

העד, מר י. מלכא: זה מה שקיבלנו.

עו"ד י. הלוי: אתה הרי לא דובר רוסית נכון?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: אתה לא האזנת לשיחות של רומן והמדובב.

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: אלא מי שדובר רוסית העביר לך אינפורמציה על מה הם מדברים נכון?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: אז איך אתה יודע שזה עלה ברוסית?

העד, מר י. מלכא: בישיבות, אני לא יודע רוסית, עלה שדיברו על זה שהוא דיבר שהיו דיבורים, זה גם כתוב אז גם היום וגם עכשיו.

עו"ד י. הלוי: נכון שהיו ישיבות יומיות?

העד, מר י. מלכא: ישיבות עדכון כן.

עו"ד י. הלוי: ישיבות עדכון יומיות נכון?

העד, מר י. מלכא: לא זוכר אם זה היה יומי.

עו"ד י. הלוי: זה היה בדחיפות כל יום יומיים.

העד, מר י. מלכא: לא זוכר את הימים, היו ימים שיצאנו לעבוד בשטח, היו ימים שלא היו ישיבות, אני לא יודע להגיד לך מתי הייתה ישיבה

כב' הש' א. קולה: הזמן אוזל עורך הדין הלוי

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שאתם עבדתם בשיתוף פעולה עם ארתור, ארתור אמר לו תגיד שהילדה העליבה אותך ושיגעה אותך.

כב' הש' א. קולה: אל תענה, אני אומר לו אתם זו לא שאלה רלוונטית, האם אתה מכיר את ארתור, פגשת את ארתור, אמרת לארתור מה לשאול ומה להגיד זו השאלה, לא אתם באופן כללי זו לא שאלה לגיטימית לשאול את העד הזה, זה היה יורם אזולאי, סשה, בסדר גמור, העד הזה תשאל אותו בגוף שני יחיד.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שאתה ספציפית קיבלת מידע מה המדובב מדבר עם רומן ומנחה אותו להגיד ואתה מהצד שלך שאלת את רומן את אותם דברים שארתור אומר לו להגיד, אתה יכול לאשר לי את זה?

כב' הש' א. קולה: אדוני הניח בשאלה אחת שבע הנחיות יסוד שקשה להתמודד אתן, אדוני יפרק את השאלה לגורמים, האם אתה הנחית את ארתור או מדובב אחר?

העד, מר י. מלכא: לא פגשתי את אותו אף פעם.

כב' הש' א. קולה: את המדובב הקודם שהיה לפני ארתור פגשת?

לא פגשתי אף מדובב

כב' הש' א. קולה: האם אתה אי פעם מסרת במישרין או בעקיפין מידע כלשהו לארתור?

העד, מר י. מלכא: לא דיברתי לא פגשתי.

כב' הש' א. קולה: טוב, זו תשובתו.

עו"ד י. הלוי: ארתור מנחה את רומן מה לומר עוד לפני שרומן מדקלם את זה במסגרת הודאתו אתה בא מהצד השני כחלק מהחוקרים בידיעה שאתה מקבל מאחד החוקרים ואתה מחזק את מה שארתור מנחה אותו בתא ואחת מיחידות החיזוק זה עלבה לכן אתה אומר לו היא העליבה אותך, אתה מבין את התזה שלך?

העד, מר י. מלכא: זה התזה שלך.

כב' הש' א. קולה: ותשובתך לתזה הזאת?

העד, מר י. מלכא: זה לא נכון אדוני.

כב' הש' א. קולה: אתה אמרו לך מה לומר לארתור ובעקבותיו עשית פולואפ של שאלות אתה מעולם לא עשית תיאום עמדות עם ארתור.

העד, מר י. מלכא: מעולם לא פגשתי את ארתור.

כב' הש' א. קולה: תיאום עמדות באמצעות החוקרים האחרים.

העד, מר י. מלכא: אני לא יודע מי זה בכלל.

כב' הש' א. קולה: טוב, בסיכומים תראה לנו אחרת.

עו"ד י. הלוי: עוד תזה,

כב' הש' א. קולה: כמה זמן אדוני עוד צריך.

עו"ד י. הלוי: אני אשתדל באחת לסיים.

כב' הש' א. קולה: אדוני יסיים באחת.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שארתור הכניס לרומן שהוא נכנס לשיגעון מהעלבון שהיא העליבה אותו המנוחה ולני שרומן אמץ את הגרסה הזאת גם את דחפת אותו לכיוון השגעון, אתה מוכן להשיב?

העד, מר י. מלכא: זה לא נכון.

כב' הש' א. קולה: אדוני, יש לאדוני תיאוריה אבל זה לא האיש, זה היה יורם אזולאי, זה היה סשה.

עו"ד י. הלוי: הוא אומר דברים לרומן.

כב' הש' א. קולה: מאה אחוז, אבל הוא אומר אני לא הכנסתי שום דבר.

עו"ד י. הלוי: אני צריך להראות איך נבנתה ההודאה של רומן.

כב' הש' א. קולה: לא, לא, לא נרשה את זה, לא באמצעות העד הזה, יבוא המדובב תשאל אותו.

עו"ד י. הלוי: אני רוצה להציג לו מה שהוא אמר.

כב' הש' א. קולה: כן.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שיש המון קטעים שארתור המדובב אומר לו תגיד שיגעון ואתה במקביל, 18/1206 מ.א. 168 חלק 1 מונה 42:30.

כב' הש' א. קולה: זה אחרי ההודאה בפני המדובב?

עו"ד י. הלוי: לא, לפני, בונים את זה, תראה איך אתה בונה, זה בבוקר, בלילה מתחילה ההתוודות, זה ב – 18 בלילה,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי: קודם כל הדברים נאמרו ואני רוצה לשאול על סמך מה אמרת לו תשמע אנחנו יכולים אולי לעזור לך, יש רצח, יש הריגה, אפשר להוריד להריגה אם תפסת שיגעון, מאיפה הבאת את השיגעון להגיד לו אפשר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. מלכא: אתה שואל מאיפה באתי עם השיגעון, אז אני מסביר לך שבשביל לרצוח ילדה בת 13 צריך להיות איזשהו שיגעון.

עו"ד י. הלוי: אז למה מגיעה לו הפחתה על הריגה,

העד, מר י. מלכא: אולי היא תקפה אותו, אולי קנטרה אותו, אולי קיללה אותו, אולי זרקה עליו אבנים, אני לא יודע מה היה הוא צריך להגיד מה היה, יש הבדל בין שני הדברים?

עו"ד י. הלוי: זה מאד נחמד שאתה עושה מכולם מטומטמים ואתה חכם.

העד, מר י. מלכא: חס וחלילה.

עו"ד י. הלוי: זה מיותר, כי אני לא רב אתך אישית, מה שיש לי כבר יודעים מה שאני חושב, אף אחד חוץ מסשה שכבר תחקרתי אתו ונעזוב אותו בצד, לא אמר לרומן תשמע יש אפשרות אולי היא העליבה אותך אולי תפסת שיגעון יש אפשרות שיכול להיות שנעזור לך אפשר להוריד את זה להריגה, אתה לא אמרת את זה כי מי שרוצח ילדה הוא תפס שיגעון זה לא נוסחה, יכולים לתכנן לרצוח ילדה בלי שיגעון עם פסיכוטיות, עם אכזריות לשמה, ועם תכנון ובלי שום שיגעון וזו לא נוסחה וגם אתה ידעת שזו לא נוסחה אתה הצעת לו את זה בתור אמצעי לתת לו לרדת מעץ הכפירה ושיודה סוף סוף נכון?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: הצעת לו את זה, עוד תז, הצעת לו בתז מתואמת שלך כפי שידעת בישבות עם החוקרים בתיאום עם המדובב

העד, מר י. מלכא: ממש לא.

כב' הש' א. קולה: לא צריך למחזר את השאלות עורך הדין הלוי, קיבלת ארכה כדי לראות משהו שעוד לא שמענו.

עו"ד י. הלוי: ראובן ג'נח, תשמע, קודם כל האם אתה שמעת אתה אישית את השמועות כבר ביום רצח שילדה נפלה בשירותים?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: האם רומן סיפר לך שהוא או ידעת שהוא סיפר שהוא ראה בחדשות שהילדה נרצחה חגשות 10.

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

עו"ד י. הלוי: האם ידעת שרומן סיפר למדובב שאיך שהיה רצח, כשקרה הרצח השמועות התחילו מהר, שמעתי המון סיפורים, האם ידעת שרומן כך אמר למדובב?

העד, מר י. מלכא: לא.  

עו"ד י. הלוי: האם אתה יודע שראובן ג'נח נחקר לראשונה 11 יום לאחר הרצח?

העד, מר י. מלכא: לא יודע אחרי כמה זמן הוא נחקר אחרי הרצח אבל אני חושב שהייתה אתו שיחת טלפון.

עו"ד י. הלוי: שיחת טלפון של החוקרים.

העד, מר י. מלכא: יכול להיות.

עו"ד י. הלוי: אולי תרחיב.

העד, מר י. מלכא: לא יודע

עו"ד י. הלוי: מי דיבר עם ראובן ג'נח בטלפון ולא רשם לנו מזכר?

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר, אתה אומר אחרי 11 יום.

עו"ד י. הלוי: נכון.

העד, מר י. מלכא: אז זה לא הגיוני.

עו"ד י. הלוי: לא הגיוני, גם אני אומר לא הגיוני או קיי, האם אתה יודע להגיד מי תחקר את ג'נח לפני ה – 17/12/2006?

העד, מר י. מלכא: לא.

עו"ד י. הלוי: האם קראת לפני שתחקרת את רומן לגבי שיחת הטלפון של ראובן ג'נח וכל הסיפור המצחיק הזה באעיניי על סיפור שילדה נפלה בשירותים נפלה באסלה, האם כשתחקרת חקרת את רומן הודעתו של ראובן הייתה לנגד עינייך?

העד, מר י. מלכא: לא אני לא זוכר, מה שידעתי זה לגבי האמירה של אשתו.

עו"ד ש. הר ציון: האמירה של אשתו שהוגשה בהסכמה אומרת את הסיפור הזה

כב' הש' א. קולה: בואו נתקדם.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שרומן עשה שמיניות באוויר להסביר לכם שבעצם בצורה עקיפה הוא הבין שיש בעיה בשירותים ובין היתר היה לו חשש שיבואו בטענות אליו שילדה נפלה בשירותים, אצלו במקלט, האם זה נכון?

העד, מר י. מלכא: לא נכון, הוא אמר שהיא נפלה באסלה זה מה שהוא אמר ואצלו אין אסלות במקלט, הוא אמר ילדה נפלה באסלה זה מה שאשתו אמרה ועל זה אנחנו דיברנו אתו.

עו"ד י. הלוי: קודם כל בוא נפרק את זה, האם זה נכון שרומן סיפר בחקירה שלו שעובדת נפל על המדרגה בשירותי המקלט ובאו אליו בטענות?

העד, מר י. מלכא: לא יודע

עו"ד י. הלוי: מפנה לחקירות רומן 18/12 חלק 1 החל מ – 17:50,

כב' הש' א. קולה: הוא אומר לך שבעבר באו אליו בטעאנות על עובדת כלשהי שנפלה אצלו במדרגות של המקלט.

העד, מר י. מלכא: (לא ברור)

כב' הש' א. קולה: אז אם הוא אמר הוא אמר.

עו"ד י. הלוי: שניה בבקשה כבודו.

כב' הש' א. קולה: הוא אומר אם הוא אמר אז הוא אמר.

עו"ד י. הלוי: כבודכם,

כב' ש' א. קולה: עורך הדין הלוי תעבור לשאלה הבאה בבקשה.

עו"ד י. הלוי: תקשיב, רומן אומר לך בחקירה עובדת ניקיון נפלה על המדרגה בשירותים, ומחר אני לא אוכל לעבוד פה, אתה ניסית לברר הבן אדם דואג הוא אמר לי,

העד, מר י. מלכא: איזה מדרגה איזה שירותים, הוא לא עבד בשירותים, הוא עבד במקלט.

עו"ד י. הלוי: במקלט.

העד, מר י. מלכא: במקלט הרימו את כל הריצוף..

עו"ד י. הלוי: את בא לתחמן אותנו ולעבוד עלינו ולערבב אותנו, רומן נחקר על ידך, הוא אומר לך אני דאגתי בשלב מסוים שמעתי ילדה נפלה בשירותים אולי היא נפלה אצלי במקלט כמו העובדת.

העד, מר י. מלכא: (לא ברור) אל תבוא לעבוד כי ילדה מתה והוא אמר לאשתו זה מה שאשתו אומרת שילדה נפלה באסלה, אין לו אסלות, הוא לא עובד עם אסלות הוא עבד במקלט זה הכל.

עו"ד י. הלוי: לא זה הכל, אתה תענה על מה שאני שואל, אני רוצה להראות לך איך אתם עבדתם בתיק וכמה עניין אתכם מה הוא עונה.

כב' הש' א. קולה: עורך הדין הלוי נשארו לך שתי דקות.

עו"ד י. הלוי: הוא אומר לך עובדת נפלה האם אתה מאשר לי שלא בדקת את זה עם הנהלת בית הספר.

העד, מר י. מלכא: מה זה קשור.

כב' הש' א. קולה: אדוני לא עונה על השאלה.

העד, מר י. מלכא: לא בדקנו.

כב' הש' א. קולה: הוא חושב שזה קשור אדוני יענה לו, הוא ענה, לא בדקנו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' ש' א. קולה: הוא טוען שאישה נפלה ולכן הוא חשב שילבישו גם את זה עליו לכן הוא אמר מה שהוא אמר, האם בעבר היה סיפור שאישה נפלה זה הכל.

עו"ד י. הלוי: אני גם אומר לך שברור מהחקירה שאתם מטיחים בו אבל אין אסלות אצלך וברור מהחקירה שאתם מתעללים בו רי רומן לא עשה את ההבדל בין אסלה ושירותים וראה את הכל ביחד בתור השירותים מה אתה אומר.

העד, מר י. מלכא: לא יודע, אתה מפרש את רומן, אתה מפרש אותי, את מפרש את כולם.

כב' הש' א. קולה: האם התעללתם ברומן?

העד, מר י. מלכא: לא התעללתי באף אחד.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה.

עו"ד י. הלוי: אני אומר לך שאתה כדוגמה לחוקרים לא עניין אתכם מה הוא אומר, לא עניין אותך מה הוא אומר והיו כמה דוגמאות לזה.

כב' ש' א. קולה: עניין אותך מה שרומן אומר?

העד, מר י. מלכא: שמענו

כב' הש' א. קולה: האם זה עניין אותך מה שהוא אמר?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה: עורך הדין הלוי אין דוגמאות, אנחנו מצטערים,

עו"ד י. הלוי: אתה חקרת אותו על המכנסיים נכון?

כב' הש' א. קולה: זה לא ייגמר?

עו"ד י. הלוי: עוד כמה דקות אני מסיים.

כב' ש' א. קולה: טוב, 10 דקות הפסקה.

העד, מר י. מלכא: אני לא זוכר.

כב' ש' א. קולה: ואז יש לאדוני 5 דקות למצות את החקירה, שאדוני יתארגן עם השאלות שלו.

לאחר ההפסקה.

כב' הש' א. קולה: כן, כמו שאמרנו 5 דקות אדוני.

עו"ד י. הלוי: סליחה, אני רוצה להגיש,

כב' הש' א. קולה: זה נ/16.

עו"ד י. הלוי: נ/16 דיסק און קי עם הכתבה מערוץ 10 מה – 8/12 מיום הרצח.

העד, מר י. מלכא: אני כשיצאתי החוצה אשתו של הנאשם באה אלי ואומר לי הוא שקרן.

כב' ש' א. קולה: מי שקרן, לך היא אמרה?

העד, מר י. מלכא: כן.

כב' ש' א. קולה: טוב, תלך למשטרה.

העד, מר י. מלכא: לא הולך למשטרה, זה לא תקין.

כב' הש' א. קולה: אין ספק שזה לא תקין, מה אני יכול לעשות? הטרדת עד זה מחוץ לתחום שלנו, זה לא בסדר, אם מבחינת אדוני נעשתה פה עבירה כלשהי יש גופים חוקרים, אנחנו לא רואים את זה בעין יפה כמובן את ההערות האלו, זה ברור, אבל מה אנחנו יכולים לעשות מעבר לזה?

העד, מר י. מלכא: לא יכולים לעשות כלום, להעיר לה.

כב' הש' א. קולה: זה לא תפקידנו.

עו"ד י. הלוי: אני אסיים בעוד סוגייה אחת, תאשר לי שאת חקרת אותו בין היתר על כך שהוא שזרק את המכנסיים.

כב' הש' א. קולה: אותו זה את רומן.

עו"ד י. הלוי: את רומן.

העד, מר י. מלכא: יכול להיות, כן.

כב' הש' א. קולה: עדו לך ריענון, את יודע מה חקרת אותו, הראו לך על מה חקרת אותו, הראו לך את ההפעולות שעשית אז למה אתה לא עונה ישירות?

העד, מר י. מלכא: כי אני לא זוכר אדוני.

כב' הש' א. קולה: אבל עשו לך ריענון השבוע.

העד, מר י. מלכא: עשו לי ביום רביעי ואני מתעסק בעוד כמה תיקים אצלי בעובדה ואני לא זוכר את כל הדברים האלה, סביר להניח שהוא נחקר על זה וסביר להניח שאני חקרתי אותו כי ידעתי על המכנסיים.

כב' הש' א. קולה: נכון.

עו"ד י. הלוי: אתה זוכר שהוא היה מלא ואפילו זמן כשהוא נעצר? אני רוצה להראות,

כב' הש' א. קולה: זה עניין סובקייטיבי.

עו"ד ש. הר ציון: יש נתונים ברורים.

כב' הש'. א. קולה: יהיה יותר מהר שהוא יראה לו את זה.

עו"ד ש. הר ציון: צודק אדוני

עו"ד י. הלוי: תסתכל על זה.

כב' הש' א. קולה: אתה מראה לו תמונה של רומן בחקירה.

עו"ד י. הלוי: אני מראה לך את רומן ביום של המזכר שלך, 230,

כב' הש' א. קולה: מה השאלה?

עו"ד י. הלוי: השאלה ככה, כך נראה רומן ביום שכתבת את ת/230 את המזכר הזה שדיברנו עליו, אתה ידעת שרומן טען זרקתי את המכנסיים כי השמנתי, האם לא מצאת לנכון לתעד איך הוא נראה, לשקול אותו, הוא אמר אני עליתי ב – 10 קילו, אני שוקל עכשיו 90.

העד, מר י. מלכא: מתי הוא עלה במשקל ב – 10 קילו באותו יום?

עו"ד י. הלוי: אתה ציני אני מודה לך.

העד, מר י. מלכא: אני ציני.

 מאחר שאין לו את הנתון כמה Y והיום הוא שוקל Xכב' הש' א. קולה: הציניות מתבקשת, לפני חודשיים הוא שקל  

הוא שקל לפני חודשיים הוא לא יכול לבדוק אם הוא השמין או לא השמין אלא אם כן זה בטווח של החמישה ימים שהוא ראה אותו ולכן השאלה הזאת קצת מזמינה תשובה צינית…

עו"ד י. הלוי: אני אומר שהוא הסביר לכם שהמכנסיים זה לא שהוא הולך אתם יום יום הוא לבש את המכנסים אחרי תקופה מסוימת וראה שהמכנסיים קטנים עליו אז הוא זרק.

כב' הש' א. קולה: אבל הוא עבד אתם באותו היום.

עו"ד י. הלוי: בסדר, אתה לובש אותם,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' ש. ד. צרפתי: מה הוא היה צריך לבדוק?

עו"ד י. הלוי: בתור חוקר סביר לתעד את המשקל שלו קודם כל, הוא אומר עליי ואחרי זה לתחקר ולחקור אולי זה נכון שבתקופה האחרונה הוא עלה במשקל.

העד, מר י. מלכא: היה יותר פשוט אם רומן היה מביא את המכנסיים מודד אותם ואז היינו רואים

כב' ש' א. קולה: הוא זרק אותם אבל כי הן היו קטנות.

העד, מר י. מלכא: או קיי.

כב' הש' א. קולה: טוב, אדוני הניח את השאלה, העד הזה זה מה שהוא עשה, מה שהוא לא עשה הוא לא עשה.

עו"ד י. הלוי: טוב.

כב' הש' א. קולה: על זה לא לבוא אתו חשבון.

כב' הש. ד. צרפתי: חוזרת?

עו"ד ו. קבלאווי: קצרה.

כב' הש' א. קולה: קצרה, עורך הדין הלוי תודה רבה.

העד מר י. מלכא משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד ו. קבלאווי:

עו"ד ו. קבלאווי: נשאלת לגבי העובדה שראובן גנ'ח נחקר ב – 1/12, ואמרת שזכור לך שיחת טלפון אתה זוכר שהייתה שיחת טלפון כזו, אתה עשית את שיחת הטלפון.

העד, מר י. מלכא: לא זוכר.

עו"ד ו. קבלוואי: אתה עשית?

העד, מר י. מלכא: לא.

כב' הש' א. קולה: הוא אומר שהוא לא עשה.

עו"ד ו. קבלאווי: לגבי ת/230 נשאלת בחקירה הנגדית לגבי ז שרומן הרחיק עצמו מזירת הרצח, האם במהלך השיחה הזו בינך לבין רומן אתה מסרת לו איפה היית זירת הרצח?

העד, מר י. מלכא: לא, הוא אמר אני לא הרוצה וזהו.

עו"ד ו. קבלאווי: אבל לא מסרת לו פרטים בשיחה הזו.

העד, מר י. מלכא: לא.

כב' הש' א. קולה: תודה רבה אדוני.

העד, מר י. מלכא: תודה לכם.

כב' הש' א. קולה: עורך הדין קבלאווי ועורכת הדין הר ציון אלו עדינו להיום?

עוד ו. קבלאווי: נכון.

כב' הש' א. קולה: טוב, מה שאמרתי בבוקר אני לא אגיד בצוהריים כי כבר צוהריים, אני רוצה לדעת באמת מי בא ביום רביעי , עורך הדין הלוי אמרתי שאדוני קואופרטיבי ברמה שראויה לציון לשבח יחד עם זאת אדוני עוד קצת.  

ההקלטה הסתיימה

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

חקירת עדת התביעה אולגה גרישייב אשת החשוד רומן זדורוב

עוו"ד י. הלוי: יום לאחר הרצח אני מבין שהגעת עם רומן עם רכב כדי לקחת את התיק שלו ואת הציוד שלו מבית הספר נכון?
העדה, גב' א. גרישייב: נכון.
עו"ד י. הלוי: ואתם שניכם אני מבין שניגשתם לשוטרים שעמדו בפתח בית הספר?
העדה, גב' א. גרישייב: לא, אנחנו כשהגענו הם היו באגף הימני לא איפה שהיה הרצח בשמאל, אנחנו ניגשו לשם כי היו שם מצד שמאל חסימה למעבר ולא רצינו לפרוץ אז ניגשנו קודם לחוקרים, הצגנו את עצמו.
עו"ד י. הלוי: מה אמרתם? אמרתם שרומן עבד פה, סיים לעבוד במקלט וכו'?

עדות: שמרית ביטון עבדה בחנות נעליים בחצור

העדה, גב' ש. ביטון לאחר שהוזהרה כחוק משיבה לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי :
עו"ד י. הלוי : החנות הייתה חנות של נעלי נשים נכון?
העדה, גב' ש. ביטון : נכון.
ש : מן הסתם הייתה ידועה ככזאת בסביבה נכון?
ת : כן.
עו"ד י. הלוי : אין לי יותר שאלות.
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, בשביל זה הבאנו אותה?
עו"ד ו. קבלאוי : כך הולך להיות עם כל,

עדות סמינה חנוך מאבטח בית הספר

עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה תיארת את הבגדים שרומן הגיע אתם לבית הספר לא שהוא עבד אתם, מה אתה אומר על זה?
העד, מר, ס. חנוך : אני לא יודע עם איזה בבגדים הוא עבד בבית הספר.
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שחיברת בין שני אירועים שונים, אתה ראית אותו בא לבית הספר וראית אותו עם הבגדים שתיארת אחר כך, עם המכנסיים שתיארת ועם החולצה המכופתרת ואחר כך ראית אותו ממתין, לא משנה מתי כרגע וחיברת הדבקת את המראה הראשון שהוא מגיע לבית הספר בבוקר לאותו אירוע שהוא ממתין ליד השער בבגדים הלא נכונים.
העד, מר, ס. חנוך : אני לא זוכר בבוקר שהוא נכנס האמת לא שמתי לב לבגדים אבל כשהוא יצא לחניה לקבל את החומר אז עד כמה שזכור לי אלו היו הבגדים שהוא לבש.
עו"ד י. הלוי : בוא נגיד יכול להיות שטעית נכון?
העד, מר, ס. חנוך : יכול להיות שטעיתי.

פרוטוקול דיון טכני בדבר זימון עדים

לגופם של דברים, שמענו בקשב רב את טענות הסניגור אשר למועד תחילת המשפט ולא שוכנענו, כי פתיחת המשפט במועד שנקבע תפגע בהגנת הנאשם.

מאליו מובן, כי במהלך ההליך וככל שיסבור הסניגור שיש עדים שכבר נחקרו ויש צורך בחקירתם הנוספת וזאת בגלל חומר חקירה נוסף שהגיע לידו ככל שנאשר את העדים הנוספים שבאמצעותם יוגש החומר הנוסף, הרי שכמובן נשקול באהדה בבוא העת את בקשת הסניגור. הן למנוע את הגשת חומר החקירה הנוסף והן לזמן שוב עדים שכבר נחקרו.

עוד יובהר וזאת למען הסר ספק, כי מבחינת ביהמ"ש כתב האישום אשר הוגש, הוא כתב האישום הסופי על רשימת העדים שבו וככל שתבקש הפרקליטות בעתיד לתקן את כתב האישום על דרך הוספת עדים, הרי שתהיה קנויה הזכות לסניגור להתנגד ובית המשפט יחליט בבוא העת.

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

העד, מר י. מלכא: אתה שואל מאיפה באתי עם השיגעון, אז אני מסביר לך שבשביל לרצוח ילדה בת 13 צריך להיות איזשהו שיגעון. עו"ד י. הלוי: אז למה מגיעה לו הפחתה על הריגה, העד, מר י. מלכא: אולי היא תקפה אותו, אולי קנטרה אותו, אולי קיללה אותו, אולי זרקה עליו אבנים, אני לא יודע מה היה הוא צריך להגיד מה היה, יש הבדל בין שני הדברים? עו"ד י. הלוי: זה מאד נחמד שאתה עושה מכולם מטומטמים ואתה חכם.
חומרים נוספים:

רות נשרי – עדת תביעה מס' 65

עדת תביעה מס’ 65 רות נשרי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו”ד שטרן: ש.מה תפקידך ת.אני פסיכולוגית ב”נופי גולן” עו”ד שפיגל:  אני מסכים להגשת

%d בלוגרים אהבו את זה: