נ/070 מוצג חסר

מוצג חסר | החלק השני של /69 מתוך מ"ט 120/06