מרדכי בן צור עד תביעה מס' 21 | 20/12/2007

עד תביעה מס' 21 מרדכי בן צור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

 

עו"ד שטרן: אני מבקשת להגיש את הודעתו של העד – מוגשת ומסומנת ת/319.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

 

עו"ד שפיגל: אני מגיש בהסכמה יומן שחזור שמתייחס לעד – מוגש ומסומן נ/53

ש.מההודעה שהוגשה לבית המשפט, נמצאתי למד על מספר עובדות, תאשר לי שהן נכונות – כשאתה נכנסת לשירותי הבנות

ת.אני לא יודע איזה שירותים, נכנסתי למקום שבו נמצאה תאיר ז"ל

ש.בשלב זה אף אחד לא נכנס איתך ואף אחד לא היה בתוך שירותי הבנות, אני מפנה לעמ' 3 שורה 17, ת/319

ת.כן

ש.אתה נכנסת לתא הימני, כלומר התא הראשון שהיה פתוח

ת.נכון

ש.ועלית עם שני רגליך על האסלה

ת.נכון

ש.ואז התייצבת על האסלה ובעזרת שני ידיך הנפת את גופך ונשענת עם החזה על אדן הקורה של תא מס' 2 והצצת פנימה, אני מפנה לעמ' 1 שורות 4-8 – ת/319

ת.כן

ש.אתה אישית לא נגעת בדלת מס' 2, לא ניסית לפתוח אותה מבחוץ, עמ' 4 שורה 7, ת/319

ת.לא נגעתי בדלת שבו נמצאה תאיר

ש.אתה ראית את הילדה ישובה במעין חצי שכיבה על האסלה, שערה מכסה את כל פניה, לבושה וראשה מוטה לצד ימין שלה, זה נכון, עמ' 4 שורות 10-25

ת.נכון

ש.אתה לא נגעת או לא התלכלכת בדם כלשהו, בידיך או בבגדיך ולא נגעת בדם כלשהו

ת.נכון

ש.למה מסרת הודעה רק ב – 3/1/07 חודש לאחר האירוע

ת.זה מה שהתבקשתי

ש.פנו אליך רק אז או שביקשו ממך למסור עדות

ת.באותו יום המשטרה ביקשה מצבי חוטר עדות על הרצח, ואנחנו בקשרים ואמרתי לו שאם הוא ניגש לשם שיציין שגם אני הייתי נוכח

ש.זה התאריך שהם פנו אליך למעשה

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 3 לתמליל, נ/53, את השחזור ערכת יום לאחר מסירת ההודעה שלך, ב – 4/1/07

ת.זה היה באותו יום

(התמלול נערך ב – 4/1/07)

ש.בעמ' 3 מהשחזור עולה מדבריך: "אני רואה שכל הדלתות פתוחות.......זה מה שחשבתי" – כלומר מה שראית כשנכנסתם זה שכל שלושת הדלתות למעט תא מס' 2 היו פתוחות

ת.כן

ש.כשנכנסתם לשירותים, הדלקתם את האור

ת.שוב אני אומר, כשנכנסתי לשירותים, נכנסתי לבד, לא נכנסנו, אני נכנסתי לבד

ש.הדלקת את האור, הוא דלק

ת.לא שמתי לב, אני מאמין שכן כי כבר הייתה חשכה, זה היה כבר בסביבות 19:00

ש.ואתה בטוח שגם הדלת שאחרי התא של תאיר הייתה פתוחה

ת.אני מעריך שכן, אני לא בטוח, לא התעמקתי בנושא

 

עו"ד שטרן: אין חקירה חוזרת.

 

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמה 4 מסמכים של העד צמח זיו, מוגשים ומסומנים ת/320, ת/321, ת/322, ת/323.

עדותו של העד מתייתרת לאור ההסכמה.