ע.ב. עדת הגנה מס' 33 | 11/06/2009

 עדת הגנה מס' 33 ע.ב. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

 

עו"ד שפיגל: לגבי העדה ע.ב, אני מסתפק בהגשת ההודעה.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/238
שמה המלא של העדה נרשם ומסומן נ/239

 

העדה משיבה:

ש.תסבירי למה התכוונת בהודעה בשורה 12 כשאמרת שגם חברים של תאיר דיברו איתו, עם אותו אבי, איזה חברים

ת.אני לא יודעת, סיפרו לי את זה

 

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.האם נכון שבעצם כל מה שכתוב בהודעה שלך במשטרה אלה דברים שסיפרו לך, הכל

ת.כן, הכל

 

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

הודעתו של העד י.כ מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/240, שמו המלא מסומן על פתק ומסומן נ/241.

 

עו"ד שפיגל: יוגש בהסכמה זכ"ד מיום 18/12/06 של העד סים דניש בסייג שכל מה שקשור לרעייתו לא שייך אליו. היא תעיד.

 

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/242