תמלול חקירה - קובץ 6: חלק 1 מתוך 2

שם קובץ: קובץ כללי 14-19 שלושה חלקים 9-10-11

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (9)-קובץ 1 מ-3 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1072 א'

שם המתרגם:אנה בסדובבסקי

תאריך קבלת עבודה : 31.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

-----------------------------------------------------------------------------

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL

כתובתנו ג

דובר א' : רומן

דובר ב' : סוהר

דובר ג' : ארתור

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (9)-קובץ 1 מ-3

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1072 א'

שם המתרגם :אנה בסדובבסקי

ימ"ר גליל

165/06

1072 א'

קובץ ראשון

רוסית

מתרגמת : אנה בסדובסקי

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(עברית) אה . . זה, אני בפנים ?

דובר ב' : (עברית) כן .

דובר א' : (עברית) בסדר .

דובר ב' : (עברית) בסדר ?

ארתור: (עברית) הוא מפריע .

דובר ב' : (עברית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (עברית) מה זה היום איזה חג נהיה ?

דובר ב' : (עברית) לא יודע .

ארתור: (עברית) היום חג, הביאו זה, חילקו זה .

דובר ב' : (עברית) אה, יום הולדת . היה איזה אירוע פה באיזה יישוב, הביאו שתי קרטונים, שלוש מאות זה, תן לו אחד . לא, אם תרצה . .

ארתור: (עברית) לא, אני יודע, אבל תביאו עוד אם יש .

דובר ב' : (עברית) למה לא .

ארתור: (עברית) יש שם, נכון ?

דובר ב' : (עברית) יש קרטון ענק .

ארתור: (עברית) או, הו, אז תביאו . (רוסית) יש שם קרטון שלם .

דובר ב' : (עברית) אתה רוצה ? אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) כן, כן, תביאו לו גם .

דובר ב' : (עברית) כן, בסדר .

זדורוב:(עברית) ואפשר . . תה .

סוהר: (עברית) נשמה, אני אביא לך .

ארתור: (עברית) אתה עובד איתנו אחי ?

סוהר: (עברית) מה אחי ?

ארתור: (עברית) אתה פה, איתנו ?

סוהר: (עברית) אני פה, לפעמים פה . .

ארתור: (עברית) ואללה, כפרה עליך תביא לנו . . . כאלה עוד ואם אפשר תן לי תה, אני אוסיף רק מים חמים . בסדר, תשים שמה .

סוהר: (עברית) אה, הבנתי .

ארתור: (עברית) כן, אני אביא מים . אם אתה רוצה, אם יש לך . . .

סוהר: (עברית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) אז תעשה .

ארתור: (עברית) יש לי פה זה, ויש לי פה . . . זה כאן .

סוהר: (עברית) מה, שתיים ?

ארתור: (עברית) שתיים, כן . אתה יכול למלות את זה . אתה יכול למלות את זה . הנה, שתיים . זה סוכר אני אשים, אני אביא לי סוכר . (לא ברור, רעש)

זדורוב:(עברית) איך קוראים, שחכתי . איך קוראים להם אלה ?

ארתור: (עברית) סופגניות .

זדורוב:(עברית) תביאו גם . תודה .

ארתור: (עברית) מה נעשה, דואגים אחד לשני . מה נעשה .

זדורוב:(עברית) ואיך עכשיו אפשר ?

סוהר: (עברית) שנייה, הרגתם אותי .

ארתור: (עברית) לאט, לאט .

סוהר: (עברית) לא, אני יודע מה . . .

ארתור: (רוסית) שיזדיין . לא איכפת לי . העורכת דין שלי הייתה, היא גם הביאה לי מצית ועיתון .

זדורוב:(רוסית) אה, זה . יש עוד אחד ?

ארתור: (רוסית) כן . העורך דין היה אצלי עם הזאתי שלו . . העוזרת . שניהם היו אצלי . אני גם הייתי בחקירה, אפשר להשתגע .

זדורוב:(רוסית) הם היו כאן בתא ?

ארתור: (רוסית) לא . העורך דין . . .

זדורוב:(רוסית) אה, הוציאו . .

ארתור: (רוסית) הוציאו לכאן, היינו כאן . הביאו לי עיתון ובתוך העיתון מצית .

זדורוב:(רוסית) איזה קטע .

ארתור: (רוסית) אבל לא עיתון רוסי, ישראלי, מה אני צריך אותו . מה אני צריך את העיתון הזה . הישראלי . (הפוגה בדיבור) . אוי, כוס אמק . (הפוגה בדיבור) .

סוהר: (עברית) תביא סופגניות . . (הפוגה בדיבור) . כמה, ארבע מספיק לך ?

ארתור: (עברית) או, הו, תודה רבה .

סוהר: (עברית) תכניס את האלה, תן לשותף שלך .

ארתור: (עברית) כן, כן . (הפוגה בדיבור) . תודה רבה .

סוהר: (עברית) (לא ברור, רעש)

זדורוב:(עברית) תודה רבה . נקניק . .

סוהר: (עברית) תביא . הבאת מצית איתך ? מה עוד אתם רוצים ?

ארתור: (עברית) זהו .

סוהר: (עברית) בחורה ?

ארתור: (עברית) תהיה בריא .

סוהר: (עברית) בחורה אתם רוצים ?

ארתור: (עברית) לא, לא תהיה בריא . אם נרצה עוד סופגניות אנחנו נגיד לך .

סוהר: (עברית) לא, לא, אני אומר לך, יש לנו פה שני קרטונים, שלא . . .

ארתור: (עברית) אם נרצה, נגיד לך .

סוהר: (עברית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (עברית) כן . (הפוגה בדיבור) . (רוסית) תשטוף . (הפוגה בדיבור) . (לא ברור, רעש) (עברית) אה . . הבגדים שמה בארון, יש מגבת צבעונית למטה, צבעונית, מקופלת בסוף בארון של ה . . . למטה, למטה .

סוהר: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) תביא לי אותה, רק מגבת, תודה .

סוהר: (עברית) תראה אני אעשה לכם קצת ניקיון, מה אתם רוצים, שמיכה אני אתן .

ארתור: (עברית) בסדר, תודה . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) זהו . הסוכר . . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) אחד שלי, אחד שלך .

זדורוב:(רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אני שמתי את שלך, אחד כזה, אחד כזה . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) אצלי . . (לא ברור, רעש) כמו שנאמר בשיר ההוא נלך . . (לא ברור, מילים נבלעות)

ארתור: (רוסית) מה ? מה ?

זדורוב:(רוסית) כמו שנאמר בשיר ההוא, נלך ביחד . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) אתה רק שמת ?

זדורוב:(רוסית) מה זה בלי סוכר .

ארתור: (רוסית) בלי סוכר .

זדורוב:(רוסית) עכשיו אני אטעם .

ארתור: (רוסית) זה בלי סוכר, בלי סוכר . . . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) כמה לשים לך ? שתיים וחצי ?

ארתור: (רוסית) כן, בשבילי שתיים וחצי . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) (לא ברור, רעש) מהבוקר, כוס אמק . . . הם לקחו אותי . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) זה רק אתה סובל מזה . אותי הוציאו מהבוקר לכאן . חקירה באיזה משרד, הביאו אותי לפה . החוקרים שלי הרי . . החוקרים שלי מהכרמל . החוקרים שלי מהכרמל .

זדורוב:(רוסית) אה, החוקרים .

ארתור: (רוסית) נו . . האלה, כן, איך קוראים להם . . .

זדורוב:(רוסית) החוקרים .

ארתור: (רוסית) הם מהכרמל . הם באו הביאו אותי לפה, אני חשבתי שייקחו אותי לשם, לפחות ניסע קצת . איזה, הביאו אותי לפה . איך שהם הלכו, כאילו דווקא, העורך דין שלי בא עם העוזרת שלו . (הפוגה בדיבור) . צריך עוד סוכר .

זדורוב:(רוסית) אני חושב שזאת כפית קטנה, זה למה זה לא מתוק . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) הם עיצבנו אותי . . טוב שאני . . אני אמרתי לזה, דיברתי עם העורך דין שלי, הוא אומר לי תגיד את זה, יביאו לך עיתון . תחביא לי מצית בפנים . הוא אומר אין בעיה, הוא לקח ואמר, הבחורה ההיא הלכה, העוזרת שלו . העורך דין שלי לא רע, העורך דין שלי יקר . אני אמרתי לך כמה כסף אני משלם לו .

זדורוב:(רוסית) אלפיים בשביל כל . . .

ארתור: (רוסית) זה רק על זה שהוא בא לפה, חמש מאות דולר בשבוע .

אבל . . (לא ברור) לא בא לבד אלא עם עוזרת . לא, זה עורך דין רציני, בקיצור, כוס אמק . . אני יכול להגיד לך ככה . מה הוא עשה, הוא הביא את העיתון הזה . . אני טיפש, לא הסברתי לו שיביא עיתון רוסי, מאיפה הם

יודעים שצריך עיתון רוסי, הישראלים . הוא הביא לי את העיתון הזה ובפנים המצית . אותו דבר, אני אומר לו תחביא שם וככה תביא לי . היא באה, דופקת . בקיצור מכניסים אותה לפה, גם לפה . היא נכנסת ונותנת לי עיתון . בעיתון המקופל . . (לא ברור) סגרו אותנו, אנחנו דיברנו שם . המקום ההוא שיש שם שולחן, דיברנו שם איזה חמש דקות . (הפוגה בדיבור) . איזה קטע, כמו דווקא, רק הם היו אצלי . חקרו אותי, לא מזמן, לפני שאתה הגעת, חצי שעה חקרו אותי . קנו לי מצית חדש .

(15 :23-07 :54 הפוגה בהקלטה, לא נשמע)

ארתור: (רוסית) אצלי בעיתון . .

זדורוב:(רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) אני רציתי סוד .

זדורוב:(רוסית) תן לי את העיתון אני אסתכל שם . כוס אמק, אם צילמו אותי .

ארתור: (רוסית) אין פה . לא אותך ולא אף אחד אין פה .

זדורוב:(רוסית) לא, אבל יש את הילדה הזאת . .

ארתור: (רוסית) מה ? אין שום דבר .

זדורוב:(רוסית) אה, אין .

ארתור: (רוסית) אין שום דבר שם . לא אותי לא אותך לא . . .

זדורוב:(רוסית) אני לא חושב שאחרי מקרה כזה יזכרו אותך .

ארתור: (רוסית) מה ? אין לי שום דבר שם . . מה יש שם עוד . . . (לא ברור, רעש) לא יזכרו אותי . אולי אתה . . אולי אני בעיתון הזה . בעיתון של הצפון . יש פה עיתון של הצפון, נכון ? יש עיתון של הצפון . אני בעיתון של הצפון . יש עיתונים מיוחדים, של הצפון, שם יש את כל האלה, אם יש פה פשעים . . .

זדורוב:(רוסית) כן, אבל בעיקרון לפי החלטת בית המשפט, התמונות שלי לא צריכות להתפרסם .

ארתור: (רוסית) גם שלי לא . . פשוט . . . (לא ברור, רעש) פשוט אומרים, ככה וככה, נעצרו שניים כאלה וכאלה עם נשק . . ככה וככה וזהו . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) הם עיצבנו אותי היום, אתה יודע אתמול סתם דיברנו . . והיום כבר זהו, חרא . כולם מתעקשים ואומרים לי זה אתה עשית . תגיד, תודה .

ארתור: (רוסית) ומה ?

זדורוב:(רוסית) אומרים לי תודה שזה אתה עשית .

ארתור: (רוסית) איזה חרא . אפשר להשתגע . (הפוגה בדיבור) . כתבת איזה מכתב . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) אה, הנה פתקים . . . (לא ברור, רעש) כל הדף, אין לי כוח . (הפוגה בדיבור) . אתמול הם עוד התווכחו איתי איכשהו, אבל היום כבר זהו . (לא ברור, רעש) זה אתה עשית . היום כל הזמן שהסיעו אותי, הנהג הבן זונה במקום לנסוע מהר, הוא נוסע, נוסע . . נוסע בקושי, בקושי המכוער . זה אתה עשית, אני לא מאמין לך .

ארתור: (רוסית) גם אותי הם עיצבנו, בני זונות . צועקים לי שבעשרים לאוקטובר, מאחד האקדחים, מתוך שניים, היה כאילו . . בחור

אחד . . .

זדורוב:(רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) לא . . (לא ברור)

זדורוב:(רוסית) פצוע ?

ארתור: (רוסית) פצוע .

זדורוב:(רוסית) הבחור הזה יודע את מי לתאר .

ארתור: (רוסית) זה כל העניין, הוא לא אומר כלום . הוא לא יודע . הוא היה בבית חולים שלוש שבועות, ניתחו אותו בכבד . ניתחו אותו, זהו הוא לא יודע .

זדורוב:(רוסית) זה מעניין . זה אומר שהוא מפחד ממישהו . או שהפחידו אותו ככה שהוא . . .

ארתור: (רוסית) הוא מרוקאי . .

זדורוב:(רוסית) אז הפחידו אותו . (הפוגה בדיבור) . שיחררו את פטה מזמן או שכשבאת הוא כבר לא היה ?

ארתור: (רוסית) לא . אחריך בערך תוך שעה לקחו אותו, אחרי זה לקחו אותי לכאן לחקירה המזוינת הזאת .

זדורוב:(רוסית) אותי באו ולקחו היום . . .

ארתור: (רוסית) לאן לקחו אותך ?

זדורוב:(רוסית) לקצרין . כל יום לוקחים אותי .

ארתור: (עברית) ולמה לא לוקחים אותי . . (רוסית) אני אומר לכרמל לשם . אני אומר להם למה אתם לא לוקחים אותי . אומרים לי מה ניסחב איתך . לקחו אותי פה לאיזה משרד . אני אומר להם אין לי מה להוסיף, יש לך מה להוסיף . אין לי מה להוסיף, מה שאני אמרתי לפני זה אותו דבר אני אומר עכשיו ולכו תזדיינו . תעצרו אותי . העורך דין שלי בא אני אומר לו ככה, אחד שתיים שלוש, הסברתי לו ככה, ככה, ככה, אני אומר שהם אומרים איזה חרא שמישהו . . שמישהו ירה מהאקדח הזה . מאיפה אני יודע, כוס אמק . הוא אומר, איזה חרא, תחזיק מעמד בינתיים . אחרי זה אני אראה, בינתיים תחזיק מעמד . הנה מצית בתוך עיתון . . ככה, ככה .

זדורוב:(עברית) מצית, (רוסית) כן ?

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב:(רוסית) מצית אומרים (עברית) מצית ?

ארתור: (רוסית) מצית בתוך עיתון, אבל אני לא אמרתי ברוסית . אני לא אמרתי ברוסית . אוי, נמאס לי . . . (לא ברור, מדברים יחד) נמאס לי .

זדורוב:(רוסית) יעקב בא התחיל להתנפל עלי, אתה יודע . . .

ארתור: (רוסית) מי ?

זדורוב:(רוסית) יעקב .

ארתור: (רוסית) מי זה יעקב ?

זדורוב:(רוסית) מספר לי אופרה . הוא אומר לי תודה שזה אתה עשית . אני אומר שאני לא אודה כי אני לא עשיתי את זה . יש לנו עד שראה איך אתה רוצח . אני אומר אז שהעד הזה שלכם, אני אומר נמאסתם . . . אל תעבדו עליי . הוא אומר לי אבל אתה קודם זיינת ואחר כך רצחת . אני אומר, מה השתגעתם . נו, הוא התחיל להגיד משהו . . סקס, סקס עשית . אני אומר לו, משוגע, לך תזדיין, כבר יש לי דמעות בעיניים, זולגות זהו . אני אומר להם לכו תזדיינו כולכם, לכו תזדיינו, נמאסתם עליי . והזה יושב . . .

ארתור: (רוסית) לא, איזה דפוקים הם, בכלל השתגעו תגיד להם . בסדר שרצחתי, תגידו שרצחתי אבל עוד תולים עליך אונס . בכלל השתגעו . מה אתה צריך ילדה בת שלוש עשרה .

זדורוב:(רוסית) בדיוק, יש לי אישה בבית, זה העניין, מתי שאני רוצה אני עושה איתה . זהו .

ארתור: (רוסית) לא יאמן . . (לא ברור, הקלטה מקוטעת) הזה, כוס אמק . . החוקר שלך, איך קוראים לו אנטולי, איך ? השתגעו, בכלל התחרפנו . מה אתה צריך ילדה בת שלוש עשרה לזיין אותה ?

זדורוב:(רוסית) זה בדיוק העניין, שהפילו עלי הכל, הכל . .

ארתור: (רוסית) בסדר, מפילים עליך את הכי גרוע, צועקים שאתה הרגת אבל גם קושרים לך אונס, השתגעו לגמרי .

זדורוב:(רוסית) הילדה . . .

ארתור: (רוסית) איזה דפוקים .

זדורוב:(רוסית) לא, פשוט . . . מהשיחה הזאת אני הבנתי שהילדה באמת נאנסה .

ארתור: (רוסית) נאנסה ? (הפוגה בדיבור) .

זדורוב:(רוסית) אני הבנתי עכשיו שהיא באמת נאנסה .

ארתור: (רוסית) למה אתה חושב ככה ?

זדורוב:(רוסית) כי הוא אומר איך אתה עשית סקס ? איך אני עשיתי, אני בכלל לא עשיתי סקס עם אף אחד, יש לי אישה . והילדה, זה וזה . . אני אומר מה . . .

ארתור: (רוסית) תאכל, תאכל עם התה, תאכל .

זדורוב:(רוסית) רגע, אני . . . אני התעצבנתי עליו . שתיים עשרה שעות, זהו, התחרפן המוח . אני אומר להם לכו תזדיינו, אתם רוצים לתלות עליי רצח, תתלו עליי רצח, תזדיינו, אני לא אגיד יותר אף מילה, אני רוצה חזרה לתא, אני רוצה לנוח, נמאסתם עליי . פשוט נמאסו עליי . אתם רוצים לתלות, תתלו .

ארתור: (רוסית) לא רק לך . . גם עליי הם נמאסו .

זדורוב:(רוסית) אז הזה מזיין את המוח, הוא אומר, תשמע, אה, נו בסדר, נו אני מבין . אולי משהו איכשהו, נו, הילדה פלטה איזה משהו, אתה התפוצצת . לא צריך . . סתם התעצבנת, לקחת אותה והרגת אותה וזהו . בוא תודה . אני אומר, בסדר, אני רצחתי אותה אני אומר, אתה מרוצה . אתה רוצה שאני אחתום לך שאני רצחתי אותה . בוא אני אחתום לך . לזיין . . לזיין אותך, כוס אמק .

ארתור: (רוסית) מה השתגעת ? מה אתה השתגעת ?

זדורוב:(רוסית) לא, אני אומר, בוא אני אחתום שאני הרגתי את הילדה . . .

ארתור: (רוסית) נו .

זדורוב:(רוסית) אז הוא אומר לי איך אתה הרגת אותה . אני אומר מאיפה אני יודע . אני אומר, בוא אני אקח את הרצח הזה אבל אני לא יודע איך אני הרגתי אותה . הוא אומר לי, אנחנו נזמין אותך לחקירה ואתה תהיה חייב להראות איך אתה הרגת אותה . (הפוגה בדיבור) . ואני יושב וחושב איך אני הרגתי אותה .

ארתור: (רוסית) אל תזיין את המוח, אל תדבר שטויות, מה אתה השתגעת ? בוא אני אחתום לך .

זדורוב:(רוסית) על הרצח אני אחתום . הם נמאסו עליי כבר . הוא אומר לי, אנחנו נסדר לך שחזור, איך אתה הרגת אותה .

ארתור: (רוסית) מה אתה מדבר שטויות, מה אתה השתגעת .

זדורוב:(רוסית) הם אומרים לי .

ארתור: (רוסית) מה אתה מדבר, מה אתה מדבר שטויות . מה תחתום עוד .

זדורוב:(רוסית) נמאסו עליי . . .

ארתור: (רוסית) מה נמאסו, שיזדיינו, מה אתה דפוק ? בסדר אם זה היה רק רצח, יש כאן גם אונס . זה כבר . . . זה לא רק רצח, זה גם אונס . בסדר הרצח אבל אונס . . זה יותר רגוע מהכל .

זדורוב:(רוסית) זה יותר גרוע מהכל . זה העניין .

ארתור: (רוסית) זה מה שאני אומר . זה גרוע מהכל .

זדורוב:(רוסית) זה יותר גרוע מהכל . . .

ארתור: (רוסית) לא משנה הרצח, בסדר, שיהיה, אם כבר יש חרא כזה, לך תדע מה קורה, יש חרא . . . אבל אונס, זה כבר יותר מידיי . (הפוגה בדיבור) . הם סתומים . אתה יודע, הם דפוקים .

זדורוב:(רוסית) (לא ברור, מילים נבלעות)

ארתור: (רוסית) הם דפוקים, תראה . לדוגמא . . . אם היה לי חרא כזה, אני במקומך . . . (לא ברור, מילים נבלעות) אם חס וחלילה אני . . הייתי מסתכסך עם . . אני לא יודע מי . . .

זדורוב:(רוסית) נו . . .

ארתור: (רוסית) אני לא יכול לחשוב . לא משנה . אם אני סתמתי את הכלבה הזאת, רצחתי אותה, נגיד, אני לא הייתי נוגע בה ואונס אותה . לא הייתי עושה את כל החרא הזה . ותאמין לי, תחת השפעה כזאת . . אתה הבנת, השפעה, כשזהו, אתה מתעצבן, זה כבר השפעה .

זדורוב:(רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) אם קורה חרא כזה, במיוחד אתה לא מ . . לדוגמא, לא בכוונה עשית את זה, לא כלום, פשוט התעצבנת וזהו . זהו העיניים שלך כבר אדומות פה, אתה כבר לא רואה כלום . אתה עושה את החרא הזה, אתה יודע שזה רצח שלא בכוונה תחילה .

זדורוב:(רוסית) בטח . אם אני רצחתי במצב של טירוף . . . לא הייתי . . .

ארתור: (רוסית) איך ?

זדורוב:(רוסית) רצח במצב של טירוף, לא מכוון . חמש עשרה שנה .

ארתור: (רוסית) נו .

זדורוב:(רוסית) עשרים שנה .

ארתור: (רוסית) אני אומר . הם סתומים, תראה מה הם ממציאים . הם רוצים אונס ורוצים רצח .

זדורוב:(רוסית) אתה יודע, יכול להיות שמי שהרג אותה הוא גם זיין אותה . זה יכול להיות . יכול להיות, אתה יודע, אני אומר, הוא זיין אותה, והיא אמרה אני אגיד לאבא ואמא ואז הוא רצח אותה . (הפוגה בדיבור) . היום הם לקחו לי דגימות מתחת לציפורניים, השניים האלה, הם הבטיחו . . .

ארתור: (רוסית) מה הם לקחו ?

זדורוב:(רוסית) מתחת לציפורניים, העבירו נייר, לבדיקה .

ארתור: (רוסית) אתה זוכר מה אמרת אתמול, על החרא הזה, אז כמה ימים כבר עברו .

זדורוב:(רוסית) בימים האלה אני, אתמול . . .

ארתור: (רוסית) תגיד לי . . .

זדורוב:(רוסית) פעם ראשונה התקלחתי . כאן לא נתנו לי לא מים ולא כלום .

ארתור: (רוסית) תגיד לי, מה הם דפוקים ? בנינו .

זדורוב:(רוסית) הם דפוקים .

ארתור: (רוסית) מי לוקח דגימות אחרי שלושה או ארבעה ימים .

זדורוב:(רוסית) אני לא יודע . הם אומרים . . .

ארתור: (רוסית) גם אם לא . . . נגיד אתה עשית את זה, בסדר . אולי אתמול התקלחת, היום לקחו לך את החרא הזה, הם יכולים לעצור אותך ?

זדורוב:(רוסית) יכול להיות .

ארתור: (רוסית) מה ? מה פתאום יכול להיות, מה קרה לך . קודם כל אתה אוכל, כל פעם אתה שוטף את הידיים, נכון ?

זדורוב:(רוסית) נכון .

ארתור: (רוסית) ועוד התקלחת השתמשת בשמפו .

זדורוב:(רוסית) בסבון .

ארתור: (רוסית) סבון, עוד יותר . אתה הרי שוטף את הגוף .

זדורוב:(רוסית) בטח .

ארתור: (רוסית) עם מה אתה שוטף ?

זדורוב:(רוסית) עם הידיים כמובן . אין פה ספוג . אם היה פה ספוג אני הייתי שוטף אותם אתמול .

ארתור: (רוסית) את מה, את הציפורניים ?

זדורוב:(רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) למה לך לשטוף אותם ? מה הם אצלך . . .

זדורוב:(רוסית) לא, תראה . . .

ארתור: (רוסית) לא משנה, גם אם אתה לא שטפת אותם, גם אם לא שטפת את הציפורניים ממש, גם אם לא שטפת ככה עם ספוג, זה מספיק שאתמול התקלחת, אתה הרי שוטף את הגוף עם הציפורניים, נכון ? ואת הראש . אז זהו, כל זה חרא .

זדורוב:(רוסית) הם אומרים לי אנחנו ניקח ממך את זה, אנחנו ניקח ממך את זה . אני נתתי לו את הידיים, הוא העביר לי כאן עם הזה . . .

פשוט . . . לא, הם אומרים לי, איך אתה מסביר שעל הדברים שלך נמצאו טיפות הדם של הילדה . אני אומר, לא מסביר, הגיעו איכשהו . (הפוגה בדיבור) . יש לנו עד שראה את זה . אני אומר בסדר . . . אני יודע שהם כנראה שיקרו, ככה שאני אתחיל להילחץ . בסדר, אם יש עד אז שיתאר להם את הרוצח . אני יודע ש . . זהו, נגמרו לי כל המילים בעברית, אני . . .

ארתור: (רוסית) אתה אל תזיין לי את המוח . אתה ישר . . (לא ברור, מילים נבלעות) ישר כמו ילד אל תיכנע .

זדורוב:(רוסית) אני לא יודע, אני לא רצחתי . הם אומרים, לא אתה רצחת .

ארתור: (רוסית) שיגידו, מה . . (לא ברור, מילים נבלעות) נו אז הם מעצבנים אותך . ככה הם עושים .

זדורוב:(רוסית) לא, זה גם היה, אני אמרתי להם שיעזבו אותי, אתה יודע . הוא אומר לי כך וכך ואני רוצה לדעת איך רצחת אותה . ואני אומר מאיפה אני יודע איך אני רצחתי אותה . אין לי מושג איך רצחו

אותה . ואיך אתה מסביר שעל הסכין יש דם שלה, על הדברים שלך יש את הדם שלה, אני אומר שאני לא יודע . אני לא יודע . אבל את הסכין אתה השארת, את הסכין שאיתה אתה דקרת אותה .

ארתור: (רוסית) מצאו את המכנסיים ?

זדורוב:(רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) מצאו את המכנסיים ? את המכנסיים ? מכנסיים .

זדורוב:(רוסית) לא . הם לא חיפשו . הם שיקרו .

ארתור: (רוסית) מה ? מה הם שיקרו . חיפשו . . .

זדורוב:(רוסית) שהם הלכו לחפש .

ארתור: (רוסית) אתה חושב ?

זדורוב:(רוסית) יכול להיות .

ארתור: (רוסית) הם לא ימצאו אותם בחיים .

זדורוב:(רוסית) לא, הם יכולים למצוא אותם .

ארתור: (רוסית) בחיים הם לא ימצאו, במזבלות הם בחיים לא ימצאו, אתה יודע איזה מזבלות . . .

זדורוב:(רוסית) אצלנו המזבלה קטנה . הם יכולים למצוא .

ארתור: (רוסית) הם יכולים לחפש את זה שבוע .

זדורוב:(רוסית) לא איכפת לי, שהם יחפשו את זה אפילו חודש, ארתור, לא איכפת לי .

ארתור: (רוסית) אם הם יחפשו את המכנסיים האלה שבועיים . .

זדורוב:(רוסית) הם מצאו, הם אומרים היו אצלך עוד מכנסיים אפורים . אני אומר, כן היו . הם אומרים לי, למה אתה זרקת אותם, אני אומר להם אני כל הזמן תפרתי אותם והם כל הזמן נקרעים, אני קרעתי אותם וזרקתי, מה אני . . מה אני צריך אותם .

ארתור: (רוסית) מה, המכנסיים שלך ?

זדורוב:(רוסית) כן, של העבודה .

ארתור: (רוסית) אה, אתה זרקת את שניהם ?

זדורוב:(רוסית) זה הזוג השני, אני זרקתי אותם יותר מאוחר . יכול להיות . .

ארתור: (רוסית) הזוג הראשון מתי זרקת ?

זדורוב:(רוסית) הזוג הראשון זה הכחול . יש לי שלוש זוגות של מכנסי עבודה, ירוק, כחול . . .

ארתור: (רוסית) אז מתי זרקת את הזוג הראשון ?

זדורוב:(רוסית) את הזוג הראשון, הכחול אני זרקתי ביום שבת .

ארתור: (רוסית) אה, לא באותו יום, לא באותו יום .

זדורוב:(רוסית) בטח שלא באותו יום .

ארתור: (רוסית) לא באותו יום .

זדורוב:(רוסית) ביום שבת, ביום שבת .

ארתור: (רוסית) נו ?

זדורוב:(רוסית) את הזוג האחר זרקתי ביום ראשון .

ארתור: (רוסית) אה, אחרי זה, כן .

זדורוב:(רוסית) בגלל שהם היו קרועים, אני תפרתי אותו והם לא . .

ארתור: (רוסית) ואת הזוג הראשון זרקת ביום שבת, אלה שהיו גדולים עליך ?

זדורוב:(רוסית) אלה שהיו קטנים עליי .

ארתור: (רוסית) אה . נו .

זדורוב:(רוסית) אני זרקתי אותם . ההם היו קרועים, אני זרקתי גם אותם . מה אני אלך כמו חסר בית בבגדים קרועים . הם התחילו לעצבן

אותי . . .

ארתור: (רוסית) אה, הם יודעים שזרקת גם את הזוג השני ? הם התחילו לעצבן אותך בגלל הזוג השני ?

זדורוב:(רוסית) כן .

ארתור: (צוחק)

זדורוב:(רוסית) הדבר הכי מעניין שהם גילו לגבי זוג המכנסיים השני, שאני זרקתי אותם . אני אומר בקיצור . . . .

ארתור: (רוסית) אה, הם גילו על הזוג השני, מאיפה ?

זדורוב:(רוסית) אני לא יודע . הם לא נותנים לי לדבר עם אשתי . אולי אשתי אמרה להם, אני לא יודע . אולי אשתי ראתה שאני התעצבנתי והחלטתי . . קרעתי אותם וזרקתי . אה . . בסדר, תמצאו אותם טוב, לא תמצאו אותם . . . תמצאו את המכנסיים זה חיסרון .

ארתור: (רוסית) יש תפוח .

זדורוב:(רוסית) תודה . אני כבר . . .

ארתור: (רוסית) אני לא יכול, אני לא יכול לאכול את כל הארגז .

זדורוב:(רוסית) אני אוכל אחר כך, לא עכשיו אני . . .

ארתור: (רוסית) לא, שים את זה לידך, תאכל את זה .

זדורוב:(רוסית) אני אכלתי את זה היום . . .

ארתור: (רוסית) אתה רואה מה יש לי . .

זדורוב:(רוסית) אה, השיניים .

ארתור: (רוסית) כל הכלא הזה הרס לי את השיניים . כל הכלא המזדיין הזה, הבן זונה . אני לא יכול אפילו לשים שיניים חדשות . ובכלא שמים אותם ככה שצריך לשים את האלה . . .

זדורוב:(רוסית) גשרים .

ארתור: (רוסית) נכון . לא גשרים אבל אלה . . .

זדורוב:(רוסית) אה, כתרים, נו . . לסתות .

ארתור: (רוסית) לסתות, נכון . צריך . . . מה אני אשים את החרא הזה . אני רוצה לשים את ההם . . . נו, את הגשרים . לפחות . או את האלה . . .

זדורוב:(רוסית) כתרים .

ארתור: (רוסית) כתרים, כן . יש את האלה שעם הברגים, אבל זה הנשים שמות . לא איכפת לי . אני יודע . . .

זדורוב:(רוסית) אני הוצאתי . . . הנה יש לי פה כתר . כמו שן אמיתית . כאן יש לי שני כתרים, בשיניים הרחוקות .

ארתור: (רוסית) לא, אבל אמרו לי . . שלושים אלף דווקא השיניים העליונות . השיניים העליונות, צריך להוריד הכל ולעשות את זה . .

זדורוב:(רוסית) את הברגים . שלושים שקל .

ארתור: (רוסית) רק זה . . בלי . .

זדורוב:(רוסית) הבנתי . (לא ברור, מילים נבלעות)

ארתור: (רוסית) נו, הישנות האלה, המזדיינות, אלה, כוס אמק . . .

זדורוב:(רוסית) מה אתה רוצה .

ארתור: (רוסית) התנינים האלה . מה חסר לי עוד לשים לסת . כמו איש זקן . זקנים בני שבעים שמים את זה . (הפוגה בדיבור) . והחרא הזה, אני כבר רציתי לשים, אני חשבתי איזה חרא . . (לא ברור, מילים נבלעות)

זדורוב:(רוסית) הם חושבים שאתה תודה ברצח, אתה תיקח את הרצח הזה על עצמך ובזה הכל ייגמר ובזה הכל ייגמר .

ארתור: (רוסית) אני לא הבנתי, מה ?

זדורוב:(רוסית) בזה . . בזה . . אני כבר אומר, בוא אני אקח על עצמי את הרצח הזה נמאסתם עליי כבר . הוא אומר אתה . .

ארתור: (רוסית) מה הוא כבר יכול לעשות . מה הוא יכול לעשות .

זדורוב:(רוסית) תקשיב, תקשיב, הוא אומר לי נו, תיקח על עצמך את הרצח הזה, אתה חושב שמה . . בזה הכל ייגמר . אני אומר כן . הוא אומר לי לא, זה לא ייגמר בזה .

ארתור: (רוסית) אם זה גם אונס . . .

זדורוב:(רוסית) אני מבין .

ארתור: (רוסית) אונס, מה קרה לך, השתגעת .

זדורוב:(רוסית) ואז, תקשיב, אני אומר לו, בוא אני אחתום . הוא אומר לי, אתה מבין שבזה זה לא ייגמר . אחרי זה יהיה שחזור איך רצחת אותה, איפה רצחת אותה . אני אומר תזדיינו, אני לא יודע איך רצחתי אותה . תחפרו, תחפשו . הוא אומר לי, לא איכפת לנו את מי לשים בכלא, אם אנחנו נגלה שאתה רצחת, ונשים את הרוצח בכלא . אנחנו נשמח . אם זה לא אתה רצחת אותה ואתה תשתחרר, אנחנו נשמח . אני אומר לו תעשו מה שאתם רוצים . (הפוגה בדיבור) . הפכו אותי לפדופיל .

ארתור: (רוסית) אתה יודע מה . . אתה יודע מה . אתה עושה טעות . עם כל השיחה הזאת . תראה, אני יושב בכלא אחת עשרה שנה, אתה מבין . אני מכיר מספיק בחורים שביצעו רצח . שרצחו . .

זדורוב:(רוסית) ושלא לקחו את זה על עצמם . .

ארתור: (רוסית) לא . לא ש . . היו בחורים שאפילו לא רצחו אבל האשימו אותם . שום דבר לא עזר, כל ההוכחות . . .

זדורוב:(רוסית) נגד .

ארתור: (רוסית) היו נגדם . בגלל זה החברה . . . כמה מהם אני מכיר, נשפטו . אחד מאסר עולם והשני חמש עשרה שנה . אתה מבין . למה, כי ההוא היה קטין, נתנו לו חמש עשרה שנה, וההוא היה מבוגר, בן עשרים, נתנו לו מאסר עולם . כל הראיות היו נגדו . אתה מבין . אותו דבר כמו אצלך, אלה . . .

זדורוב:(רוסית) כל הראיות זה . . ואתה כל טביעת אצבע, כל . . .

ארתור: (רוסית) לא, לא . כמו אצלך . אתה אומר שזרקת מכנסיים, והוא למשל זרק חרא כזה, הוא זרק תיק, שמצא . אתה מבין . ועם התיק הזה נזרקו דולרים, שבגללם נרצח בן אדם . והוא לקח את התיק הזה וזרק אותו . מצאו את התיק, אתה מבין, אחרי זה מצאו איפשהו דם, על המכנסיים, אחר כך אצלך יש סכינים ואלה . . . יש אצלך יותר מידיי דברים כאלה, אתה מבין, שבאים נגדך . זהו . ולא צריך די אן איי, מספיק שיהיה להם דם של מישהו על המכנסיים, וזהו, והוא הלך בבניין, איפה שרצחו בן אדם .

זדורוב:(רוסית) בסדר . אני הייתי בשירותים איפה . . .

ארתור: (רוסית) מה אני רוצה להגיד לך, חכה . העניין הוא, העניין הוא . אתה אומר תפסיקו לזיין את המוח, אני רצחתי, אתם אומרים שאני רצחתי, בסדר, אני אחתום על זה . איזה בן אדם ייקח על עצמו רצח, אם הוא לא עשה אותו . תחשוב בעצמך .

זדורוב:(רוסית) אני לא . . .

ארתור: (רוסית) אני מבין שהכל חרא והכל זה אבל . . .

זדורוב:(רוסית) אני לא הולך . . .

ארתור: (רוסית) אתה אפילו צועק, אתה אפילו צועק, תלכו תזדיינו כולם, אם העניין יגיע לזה, אצלך אתה צועק אפילו, אם העניין יגיע לזה, בסדר, גם אם אני רצחתי אבל אני לא אנסתי אף אחד, ואף אחד לא הולך לקשור לי את זה . אתה מבין . לא אנסתי . באמת, תתאר לעצמך, אם באמת אני למשל הייתי עושה, חס וחלילה, כמו שאני אומר לך, אם אני הייתי מדבר, (לא ברור, מילים נבלעות) מה, שום דבר, נקרע לי הפיוז, זהו, אני לא רואה בעיניים .

זדורוב:(רוסית) זה לא אונס .

ארתור: (רוסית) אז תקשיב, אני עשיתי . ואם אני יודע שאני רצחתי את הילדה הזאת, אבל אני לא אנסתי, אז הם לא יכולים לעשות כלום אם הם יביאו אקדח . . .

זדורוב:(רוסית) כמובן .

ארתור: (רוסית) הם לוקחים אקדח, ופה אתה מבין, הם קושרים לך אונס . אני בשום מקרה . . .

זדורוב:(רוסית) כמובן . כי נשאר מהבן אדם הראשון . העקבות של אותו הבן אדם נשארו . . .

ארתור: (רוסית) כן . . .

זדורוב:(רוסית) והם מתעסקים עם שלי . שום דבר, הם לא ייקחו שום דבר .

ארתור: (רוסית) תראה ככה .

זדורוב:(רוסית) אני לא אחתום על המסמך . . .

ארתור: (רוסית) תקשיב לי . . .

זדורוב:(רוסית) אני אעמוד . . .

ארתור: (רוסית) תקשיב לי . .

זדורוב:(רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) תקשיב לי . מה אני רוצה להגיד לך . אם, אם . . תחשוב בעצמך, אם היה . . אם אפילו היה אונס, נכון . אם היה אונס, היו מוצאים אצל הילדה נוזל, את הנוזל היו מוצאים אצלה, נכון ?

זדורוב:(רוסית) היו מוצאים . נוזל . . .

ארתור: (רוסית) נוזל, מה זה ?

זדורוב:(רוסית) זה כמו די אן איי . אז שיחפשו . . .

ארתור: (רוסית) זה כמו די אן איי, נכון . אז מה אתה חושב, אם היה להם משהו, נוזל, די אן איי, אתה חושב, רק בגלל זה הם היו משחררים אותך כבר מזמן .

זדורוב:(רוסית) אה, מה אין להם די אן איי של מישהו אחר .

ארתור: (רוסית) אולי אין להם את הדי אן איי הזה בכלל . אתה מבין . אז מה זה אומר .

זדורוב:(רוסית) לא, צריך להיות אצלם די אן איי של מישהו אחר . כי כשמזיינים . . . .

ארתור: (רוסית) אם זה היה . . .

זדורוב:(רוסית) בכל מקרה צריך להיפלט משהו . .

ארתור: (רוסית) אם זה היה . . .

זדורוב:(רוסית) אבל זה לוקח זמן לבדוק את כל זה . אתה מבין . כל זה לוקח זמן .

ארתור: (רוסית) בקיצור, מה שהכי גרוע בכל העניין הזה זה . . .

זדורוב: (רוסית) האונס .

ארתור: (רוסית) זה האונס המעוות הזה . זהו . אתה מבין . אני אישית חושב שהרצח יחד עם אונס מעוות זה ממש חרא, אתה מבין, כולם מסתכלים על האונס כמו על . . . (לא ברור, מדברים יחד)

זדורוב: (רוסית) את הרצח אפשר להפיל על . . היא אמרה משהו, אני התעצבנתי . . .

ארתור: (רוסית) את הרצח, כן את הרצח . . .

זדורוב: (רוסית) ולהוריד את העונש .

ארתור: (רוסית) את הרצח אפשר לעשות על הזה . . איך קוראים לזה .

זדורוב: (רוסית) לא בכוונה תחילה .

ארתור: (רוסית) רצח שלא בכוונה תחילה, אתה מבין . רצח שלא בכוונה תחילה זה מקסימום עשרים שנה, אתה מבין . אז אפשר לקבל על זה עשר שנה, שתיים עשרה שנה, ארבע עשרה שנה .

זדורוב: (רוסית) ולהשתחרר קודם .

ארתור: (רוסית) אם אתה מקבל שתיים עשרה שנה אתה יכול לשבת שמונה שנים ולהשתחרר . שבע וחצי, שמונה . מה קרה לך ועוד חופשות, יש הכל . תשב לך בשקט .

זדורוב: (רוסית) לא, אני לא מתכוון . . .

ארתור: (רוסית) אבל, אבל, תראה . יש פה חרא כזה, אתה מבין, כל ישראל מסתכלת על המראה המעוות של האונס הנורא . אתה מבין . יש פה מספיק רציחות, רוצחים אנשים בכל הגילאים, אתה מבין אבל, מה שמסתכלים עליו זה ההתעללות .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) על האונס, אתה מבין . כל העניין בזה . ג'ניה עזב אותנו, כוס אמק .

זדורוב: (רוסית) בן זונה .

ארתור: (רוסית) עזב אותנו ג'ניה .

זדורוב: (רוסית) אולי הוא נסע עוד פעם לחוקרים ואחרי זה יחזור .

ארתור: (רוסית) אוי, כוס אמק, זונות, איך הם הלחיצו אותי היום . מי זה באוקטובר . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) באוקטובר היית בחוץ או שכבר היית . .

ארתור: (רוסית) בחוץ .

זדורוב: (רוסית) אה . אוי, כוס אמק איזה חרא . שיכתבו מה שבא להם אבל אני לא אקח על עצמי את האונס . ואת הרצח אני לא רוצה לקחת, שאותו לא עשיתי . חרא .

ארתור: (רוסית) ילד טוב .

זדורוב: (רוסית) לא, אני אלך עד הסוף . אתה יודע .

ארתור: (רוסית) אז למה עכשיו אתה . . . מה התחלת עם זה . אתה היית צריך מההתחלה ואתה מדבר כל מיניי שטויות, מדבר . . .

זדורוב: (רוסית) מה זה משנה מה אני אמרתי להם .

ארתור: (רוסית) מה זה לא משנה . הם נאחזים בדברים האלה . בקיצור . . .

זדורוב: (רוסית) להגיד דבר אחד ולעשות משהו אחר . אני לא חתמתי על הרצח .

ארתור: (רוסית) אוי, כוס אמק .

זדורוב: (רוסית) אני לא לקחתי את הרצח על עצמי . אני לא חתמתי .

ארתור: (רוסית) רק תדע דבר אחד . אתה זוכר שנתתי לך דוגמא .

זדורוב: (רוסית) נו ?

ארתור: (רוסית) הבחורים האלה נשפטו, נשפטו אבל להם היו ראיות, היו מספיק ראיות לשים אותם בכלא . אתה יודע, גם אם אתה לא מודה, ויש ראיות אז שמים אותך בכלא . אם . . אתה יודע את זה ?

זדורוב: (רוסית) עכשיו כן .

ארתור: (רוסית) כאן בישראל זה ככה . שמים אותך בכלא, גם אם אתה לא מודה . אם יש מספיק ראיות להאשים אותך, זהו, חרא .

זדורוב: (רוסית) ונותנים לך עונש מלא ?

ארתור: (רוסית) עונש מלא . זאת בדיוק הבעיה . אתה מבין . אם אתה היית אומר למשל שאתה . . בקיצור, נו, למשל אני הייתי מאוד שיכור, תחת השפעת אלכוהול, אתה מבין, ועיצבנו אותי מאוד, בכל מקום נטפלו אליי, זה, וזה, בגלל זה אני רצחתי . איך מסתכלים על זה בבית

משפט .

זדורוב: (רוסית) הודאה .

ארתור: (רוסית) לא רק זה . מסתכלים שזה תחת השפעת אלכוהול . שאני הייתי שיכור . אתה מבין, שעיצבנו אותי מאוד . שכל פעם מישהו היה מחפש אותי . אתה מבין . וכשזה מעצבים, זה קורה . ואז כבר מורידים את העונש, אתה מבין מה העניין . כאן כבר אפשר לקבל שלוש עשרה, ארבע עשרה שנה . וכשאתה . . .

זדורוב: (רוסית) אבל לא בתיק הזה . לא בתיק שלי .

ארתור: (רוסית) גם בתיק הזה אפשר לקבל ככה, אם אתה הולך ומודה . אבל אם אתה לא מודה, למה, כי אתה אומר אני לא עשיתי, בכל מקרה, זה אותו החרא, הראיות שיש נגדך, אתה יכול לקבל מאבר עולם . אתה יודע את זה .

זדורוב: (רוסית) אז אולי אני צריך להגיד לעורך דין . . .

ארתור: (רוסית) מאסר עולם פלוס עשר שנים .

זדורוב: (רוסית) אז אולי אני צריך להגיד לעורך דין, כאילו בוא אני אגיד שאני עשיתי את זה, הם הרי צריכים לעשות שחזור .

ארתור: (רוסית) לעורך דין אתה לא יכול להגיד .

זדורוב: (רוסית) למה ?

ארתור: (רוסית) לעורך דין . . . לעורך דין אתה לא יכול להגיד בוא אני אקח את זה . העורך דין לא יגיד לך בוא תיקח את זה . מה זאת אומרת בוא תיקח . בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך . פה בישראל, גם אם

יש . .

זדורוב: (רוסית) אם אתה לא מודה אתה מקבל את העונש המלא .

ארתור: (רוסית) זה לא רק שאתה לא מודה . . . מספיק שיש להם הוכחות שהם . . .

זדורוב: (רוסית) טיפות דם, טיפות דם, מכנסיים שזרקתי, פוליגרף .

ארתור: (רוסית) כן, כן, כן, הרבה, סכינים, פוליגרף, זה, זה, חרא . יש נגדך יותר מידיי דברים . אני אומר לך את זה, למה אני אומר מה שאני רואה, מה שמספרים לי, מה שאני יודע מהניסיון שלי, אתה מבין מה העניין . אני יודע, אני רואה במה כל החרא . אני רואה, אני יודע, אני ראיתי מספיק אנשים, מספיק אנשים שישבו . . .

זדורוב: (רוסית) על כלום .

ארתור: (רוסית) על כלום . אבל תראה מה הבחור אומר לי . ישב איתי איזה בחור אחד, תראה . הוא היה במסעדה בקיצור . הוא היה במסעדה, נהנה והכל בקיצור . והוא רב שם עם איזה איש, רב עם איש, הם יצאו בקיצור . . .

זדורוב: (רוסית) להתווכח .

ארתור: (רוסית) להתווכח, כן . הוא נתן לאיש מכה, הנה תראה, ככה עם הסכין . ממש קצת, פעם אחת . וככה, בעדינות, הוא נתן לו מכה עם הסכין . . בא אמבולנס, נו לקחו את ההוא, אתה יודע, רק בשביל הזהירות, זה לא מצחיק וזה . . .

זדורוב: (רוסית) אני לא רוצה .

ארתור: (רוסית) יש פה כל כך הרבה שערות . בקיצור, לקחו את האיש לאמבולנס, זהו, ירד לו יותר מידיי דם . והרופאים מסתבר לא ידעו, לא ידעו שלאיש היה צנתור, החרא המלאכותי הזה, הברזל, אתה

יודע .

זדורוב: (רוסית) בלב .

ארתור: (רוסית) זהו . הוא התחיל להרגיש רע בלב . הם חשבו למה, בגלל הפצע של הסכין, הם התחילו לעשות לו את החרא הזה, עם החשמל .

זדורוב: (רוסית) אה, והם עצרו את הלב בעצמם .

ארתור: (רוסית) כן ועצרו בעצמם, יש שם את הברזל, אי אפשר לעשות עם החשמל . עצרו בעצמם את הלב . וכמה נתנו לאיש, מאסר עולם על הפצע הקטן הזה עם הסכין .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) נו, אתה רואה .

זדורוב: (רוסית) אז איפה הצדק המחורבן הזה לעזאזל שהוא . . .

ארתור: (רוסית) רק אחרי חמש עשרה שנה . . .

זדורוב: (רוסית) הורידו ממנו את ההאשמות ?

ארתור: (רוסית) לא שהורידו ממנו את האשמה, הורידו לו את העונש .

זדורוב: (רוסית) רק אחרי חמש עשרה שנה .

ארתור: (רוסית) נתנו לו מאסר עולם . ואתה . . תראה יש לך פה חרא כזה . . . אם לפי הראיות האלה הולכים לשפוט אותך, הם יכולים לתת לך יותר ממאסר עולם . רצח זה מאסר עולם . פלוס, מה יש פה . . מאסר עולם פלוס עשר או חמש עשרה שנה, אתה מבין . אם היו שתי רציחות אז זה שני מאסרי עולם . ואם יש רצח אחד אז זה מאסר עולם פלוס עשר שנים, זה על האונס . אני נותן לך דוגמא .

זדורוב: (רוסית) אני הבנתי .

ארתור: (רוסית) הבנת . וזהו, בקיצור . . . תראה, גם אם הבחור צועק איזה חרא, איך יכול להיות . . . גם אם בן אדם עשה את זה, את הרצח, הוא אומר, איזה חרא . הבחורים האלה, האחד מאסר עולם והשני חמש עשרה שנה, הזה שהיה קטין . מישהו רצח את ה . . את זה שהעביר כסף, דולרים, עם התיק .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) הוא אומר איזה חרא . גם אם אני רצחתי, מי יודע, אולי הוא התגונן, אולי אני התגוננתי, אולי הזה עם הכסף . . . אני אומר לו, אתה לא יכול לעשות שום דבר . למה, כי אתה לא מודה . אם אתה היית מודה, אפשר היה כאילו להרגיע את העניין הזה . אתה מבין, ולעשות אותו יותר קטן . השפעה או משהו . וכשאתה לא מודה אתה לא יכול לעשות כלום .

זדורוב: (רוסית) אז מה אני יכול לעשות עכשיו ?

ארתור: (רוסית) אני לא יודע, אחי, גם אצלי יש עכשיו תיק כזה, אני . . אני בעצמי לא יודע מה אני יכול לעשות . אני . . . תראה, תראה אני אומר לך, אני נותן לך עצה, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות . על זה צריך לחשוב, הגורל שלך נקבע, כוס אמק . מה אתה חושב . גם אם אני הולך לחמש שש שנים, אני צריך לחשוב מה לעשות .

זדורוב: (רוסית) לא אני פשוט חושב שיהיה יותר פשוט לקחת על עצמי את הרצח הזה .

ארתור: (רוסית) כן, זה, תראה . . . מה אני אגיד לך . אני . . .

זדורוב: (רוסית) להגיד, כן נמאס לי מהילדה הזאת, היא אמרה משהו ואני התעצבנתי, לקחתי סכין וחתכתי אותה כמה פעמים . ואז הסתובבתי והלכתי . כן, שטפתי את הידיים בשירותים . (הפוגה בדיבור) . והעיקר תראה, אני חושב . . .

ארתור: (רוסית) עכשיו החרא הזה פה . . בעשירי . . בעשרים באוקטובר, רצחו את הבחור הזה, רצחו אותו, ירו בו . מה אף אחד לא ראה מי ירה . ההוא לא אומר מי . אז שישתוק . שישתוק . שישתוק, שישתוק .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט חושב ש . . .

ארתור: (רוסית) עדיף לו שישתוק .

זדורוב: (רוסית) כוס אמק, להודות . . .

ארתור: (רוסית) אתה שומע, שישתוק . עדיף שישתוק . לא, הוא בחור טוב, הוא שותק .

זדורוב: (רוסית) אהה, בחור טוב .

ארתור: (רוסית) אתה לא הבנת הוא לא רוצה למסור אף אחד .

זדורוב: (רוסית) ואם זה שם, אתה . . .

ארתור: (רוסית) שום דבר .

זדורוב: (רוסית) ואם זה . . . למה שישתוק, עדיף שידבר .

ארתור: (רוסית) אני לא הרגתי .

זדורוב: (רוסית) אם אתה לא היית שם . .

ארתור: (רוסית) אני לא הרגתי .

זדורוב: (רוסית) אז מה הוא . . .

ארתור: (רוסית) אני לא רצחתי .

זדורוב: (רוסית) אני מבין שאתה לא רצחת .

ארתור: (רוסית) אני לא רצחתי . אבל אני הייתי שם .

זדורוב: (רוסית) זהו, הבנתי . אין וויכוח . כן, כן, אין וויכוח . אני לא . . (לא ברור מילים נבלעות) אתה רוצה תה ?

ארתור: (רוסית) לא .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) כוס אמק איזה חרא . . . (לא ברור) אני יודע שאין שם טביעות שלי . זה בטוח . אני יודע ש . . אני יודע שאין שם טביעות אצבעות שלי בטוח, אני יודע שאין שם נוזלים שלי, זה מצדיק אותי או להפך זה מרשיע אותי . זה העניין . כל הראיות מצביעות עליי .

ארתור: (רוסית) אני לא הבנתי, מה ?

זדורוב: (רוסית) אני אומר,אני יודע שאין שם טביעות אצבעות שלי . אני יודע ש . . . .

ארתור: (רוסית) אם מוציאים, אם מוציאים לך את זה עם האונס אז זה

נורא . אתה מבין . אם אתה לא אנסת, בקיצור, כל מה שהם עושים, אתה מבין . . .

זדורוב: (רוסית) לא יכול להיות אונס בכלל, למה כי אני יכול להגיד . . . אני פעם אחרונה שכבתי עם אשתי, לא יודע מתי, אני הלכתי למקלחת, לקחתי אוננתי, כמו שזיינתי, לא איכפת לי מכלום, אתה מבין . וגם כמה פעמים אני הלכתי, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני לא צריך יותר מזה לזיין כאילו אני אתאפק . לפני המעצר שלי אשתי אומרת זהו, נגמר לי הזמן, זהו, בוא . אמרתי כוס אמק, אני כל כך מותש, אני לא רוצה . תעזבי . אבל זה שאני לא זיינתי אף אחד אני יודע מאה אחוז . זה למה לא יכולים להיות שם נוזלים שלי, לא רק נוזלים, אפילו ההפרשות שלי לא יכולות להיות שם . אני יודע בוודאות . איך רצחו את הילדה, אין לי מושג . יש . . יש אפשרות כזאת שאני התחלתי לעבוד וזרקתי את הסכין, הרגו אותה עם הסכין שלי אבל . . . לפי מה שאני זוכר הוא תמיד היה אצלי בגרב . אם אני זורק אותו לידי, אחרי זה אני מחזיר אותו לגרב . למה, כי בעבודה שלי אני צריך את הסכין כל הזמן .

ארתור: (רוסית) אהה . אולי לקחת אחרת . אתה אמרת שיש לך הרבה סכינים שם .

זדורוב: (רוסית) נכון מאוד, יש לי שם הרבה סכינים אבל, אתה מבין מה העניין, כל הסכינים שהיו בסטנד, הם נשארו על הסטנד . והסכין הזאת הייתה על החגורה שלי .

ארתור: (רוסית) איזה ? הזאת שגם מהסטנד .

זדורוב: (עברית) סכין יפנית .

ארתור: (רוסית) אה, נו . אבל איתם אתה עובד .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) לך תדע, אולי אתה עבדת, השארת אותה שם והלכת לקחת אחרת, מהמזוודה, איפה זה אצלך, בתיק .

זדורוב: (רוסית) לא זאת הסכין היחידה שיש לי . בעבודה ההיא זאת הייתה הסכין היחידה, היום הם שברו את כל הריצוף שעשיתי .

ארתור: (רוסית) איפה, שם ?

זדורוב: (רוסית) בבית ספר . כוס אמק, שברו את כל הריצוף .

ארתור: (רוסית) לעזאזל, למה לא .

זדורוב: (רוסית) הם חשבו, במקלט ההוא, הם הפכו את כל השירותים, הם חשבו שאני רצחתי ואת הנשק החבאתי מתחת לריצוף .

ארתור: (רוסית) וקברת אותו .

זדורוב: (רוסית) אני מרצף, אני יכול לקבור ככה שאף אחד לא יימצא . אף אחד לא ימצא . הם חושבים שאני הרגתי אותה והחבאתי ומתחת לריצוף לא היה כלום חוץ מחרא ובדלי סיגריות . אז הם סתם . . הם מה זה טעו שם, מה זה טעו .

ארתור: (רוסית) כל העבודה הלכה לעזאזל . אתה הספקת לעשות שם הרבה ?

זדורוב: (רוסית) אני סיימתי את העבודה, לא איכפת לי, אני אקבל את הכסף על העבודה הזאת אם ישחררו אותי . אם הקבלן ירצה שאני אעשה אני אגיד לו לך תזדיין .

ארתור: (רוסית) והם ישלמו לך את הכסף . כמה אתה כבר עשית, מתוך מאה מטר .

זדורוב: (רוסית) מאה . הכל .

ארתור: (רוסית) עשית את הכל .

זדורוב: (רוסית) זה היה היום האחרון . אני סיימתי את כל העבודה . אתה מבין מה העניין . אני סיימתי את כל העבודה . אם הקבלן יעשה שטויות אני אגיד לו לך תזדיין, זה לא מזיז לי . לא אני שברתי את הקרמיקה .

ארתור: (רוסית) (לא ברור, מילים נבלעות) אני לא יודע, יישאר לך לכל החיים, קובר את זה מתחת לריצוף .

זדורוב: (רוסית) אף אחד לא ימצא .

ארתור: (רוסית) כן, אף אחד לא ימצא . . . הדברים האלה גם . . (לא ברור, מילים נבלעות) (צוחק)

זדורוב: (רוסית) זה . . בעיקרון זה דבר כזה שאתה הולך ו אין לך מושג .

ארתור: (רוסית) זהו, כן .

זדורוב: (רוסית) זהו .

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) והקבלן עכשיו בבעיה, הרסו לו את כל האסלה, ולא ישלמו לו על זה כסף . (הפוגה בדיבור) . אבל זאת כבר לא הבעיה שלי .

ארתור: (רוסית) לא מעניין אותך .

זדורוב: (רוסית) זה לא מזיז לי, העבודה שלי הייתה גמורה . הייתה גמורה . אחרי היה לכם זמן לחפש שם, היה .

ארתור: (רוסית) ונתנו לך חצי מהכסף ?

זדורוב: (רוסית) לא, הוא חייב לי .

ארתור: (רוסית) מי ?

זדורוב: (רוסית) הוא חייב לי ארבע מאות, הקבלן ההוא .

ארתור: (רוסית) ההוא . אבל . . האלה מהבית ספר שילמו חצי מהכסף, כן ?

זדורוב: (רוסית) ברור .

ארתור: (רוסית) הם נותנים את הכסף ישר ?

זדורוב: (רוסית) לא . לא את הכל . הוא לוקח שלושים אחוז מהבית ספר .

ארתור: (רוסית) למה ?

זדורוב: (רוסית) מכל סכום הכסף . שלושים אחוז מחולק לשניים . אני הערכתי את העבודה, העבודה מאה אלף . מהמאה אלף האלה אני לוקח שלושים ארבעים אלף על חומרים . זהו, זאת המקדמה .

ארתור: (רוסית) שלושים שלך ושלושים שלו .

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) רגע . . .

זדורוב: (רוסית) אני הקבלן .

ארתור: (רוסית) אה, אה אתה לוקח מקדמה .

זדורוב: (רוסית) כן ,אני לוקח ואני לוקח מקדמה שלושים אלף . שלושים, ארבעים, תלוי מתי .

ארתור: (רוסית) זה נכון .

זדורוב: (רוסית) אני קורא לך, אתה בא, אני אומר לך לעשות משהו, אתה עושה הכל . אני משלם לך על זה כסף, מקבל מהבית ספר את שאר הכסף ואני מחזיר על החומרים . זהו . כל השאר זה שלי . אתה מבין . זהו, והוא צריך . . (לא ברור, מילים נבלעות) (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) כן . כמה אני עייף . אין לי שום חשק ללכת . . לקרוא לי . . לא מזיז לי .

זדורוב: (רוסית) תנוח, תנוח, תנוח . גם לי כואב הראש . נשבר לי הראש .

ארתור: (רוסית) לא אני פשוט, נמאס לי, אתה יודע מה, אם אתה שלושה חודשים, שלושה וחצי חודשים בחוץ, בן זונה, איך נמאס לי כבר . אחת עשרה שנה אני יושב . נכנס, יוצא, נכנס, יוצא . איך נמאס לי מהם . אין לי שום אפשרות לחיות חיים נורמליים .

זדורוב: (רוסית) אני אמרתי לחוקרים, לעזאזל עם השיעורים, אני יוצא מכאן, אני אמצא את הבן זונה הזה, אז אני באמת אהרוג מישהו, לא מזיז לי כלום . עכשיו באמת לא מזיז לי כלום . הנה אתה, אבל אני לא אגיד עוד אף מילה . אני לא רוצה לדבר איתכם . אני עייף . נמאס לי מזה . אני אחכה . .

ארתור: (רוסית) כל כך נמאס לי . . .

זדורוב: (רוסית) אני אחכה לתוצאות הבדיקה . אני אחכה לתוצאות של הבדיקה . זהו . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) לעזאזל, הטיפשים האלה, הבני זונות האלה לא מבינים כלום . לא מבינים . שם בכלל . . איך אני מצטער שאני באתי

לישראל . איך אני מצטער . כל השנים האלה שאני פה, כל יום, כל יום שאני הולך לישון, אני מקלל את היום ההוא שאני הגעתי

לישראל . אתה יודע איך הם מסתכלים עלינו פה, הם בני זונות האלה, איך קוראים להם, אנטי . . . כמו גזענים .

זדורוב: (רוסית) אנטישמים, אנטישמיים .

ארתור: (רוסית) הם אומרים עלינו רוסים .

זדורוב: (רוסית) כן . הם אומרים על כולם רוסים . כל מי שבא מברית המועצות כולם רוסים .

ארתור: (רוסית) אתה יודע כמה הם שונאים אותנו .

זדורוב: (רוסית) אני יודע . הכל אותו חרא . שם אתה לא נימול אתה לא דומה לנו בפרצוף אז אתה בן זונה, אתה רוסי, אתה חזיר . אמא שלך זונה, אחותך זונה .

ארתור: (רוסית) כן, זה מטריף . מי שמנסה להגיד לי שאמא שלי זונה אני אזיין אותו . לא איכפת לי אם הוא בן שתיים עשרה או שלוש עשרה, אני אזיין אותו .

זדורוב: (רוסית) אני לא אזיין אבל . . . אז אני באמת ארצח .

ארתור: (רוסית) תרצח, כן . . . אמא שלו זונה . (הפוגה בדיבור) . לזיין לא . אני, לפי המובנים שלי, לזיין קטינות . . . היו לי מספיק נשים, תודה לאל . יש לי איזה שאתה רוצה, רוסיות, קווקזיות . איזה שאתה

רוצה .

זדורוב: (רוסית) שילכו להזדיין המכוערים האלה .

ארתור: (רוסית) אבל החרא הזה . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד) אני לא סובל פשוט . . .

ארתור: (רוסית) לזיין את אמא שלו . . . מה ?

זדורוב: (רוסית) אני לא אוהב מרוקאים, יש להם לכולם פה מלוכלך . הם מתחילים לצעוק, אתה בן זונה, אתה עוד משהו, אתה בן זונה .

ארתור: (רוסית) אוהו, אוהו .

זדורוב: (רוסית) אני מחזיק את עצמי . אבל הם מסתכלים עלי, הם מפחדים להגיד לי את זה כי . . . איך שאני אלך מכות, הם רק מתארים את זה לעצמם, רק ככה, עשר אחוז מזה .

ארתור: (רוסית) אני לא מתאר לעצמי איך הצלחת להסתדר בבית ספר הזה, ריבונו של עולם, איך הסתדרת ?

זדורוב: (רוסית) אני . . אני . . שם אוזניות, מדליק את הרדיו חזק יותר בשביל לא לשמוע אף אחד, לא היה איכפת לי מכלום . אולי הם אמרו משהו שם, אני לא שמעתי, אני שמעתי מוזיקה .

ארתור: (רוסית) אבל בהתחלה היית בלי רדיו .

זדורוב: (רוסית) לא, אני תמיד הייתי עם רדיו .

ארתור: (רוסית) אבל בהתחלה הבנת מה הם מדברים ?

זדורוב: (רוסית) יכול להיות, אולי . .

ארתור: (רוסית) היו מבטים כאלה, נכון ?

זדורוב: (רוסית) מבטים, כן, המבטים עליך, אתה יודע . . .

ארתור: (רוסית) של מרוקאים כאלה . . .

זדורוב: (רוסית) כאלה . . . המכוערים שנולדו פה, רואים רוסים ו . . .

ארתור: (רוסית) כן, כן, זה . .

זדורוב: (רוסית) והם מסתכלים עליך . ועוד אתה צריך לעזור למרוקאים האלה . הנה הוא הולך, הרוסי . כן, אני לא יודע עברית, כן, אני לא נימול, אבל אני יכול להרביץ לו ככה שכל העמוד שדרה יתפרק לו לתוך התחתונים . אבל אני ניסיתי בבית ספר הזה לא לגעת באף אחד בכלל, מה אני צריך את זה . אם אתה נוגע פה בקטין מזיינים אותך פשוט אחר כך .

ארתור: (רוסית) כן, צריך עצבים של שוטרים .

זדורוב: (רוסית) אני אחזיק עד הסוף . . .

ארתור: (רוסית) אתה יודע איזה עצבים אתה צריך . אתה צריך עצבים

מברזל .

זדורוב: (רוסית) אני אלך עד הסוף . לא איכפת לי . אין שם טביעות אצבעות שלי בטוח, אני יודע מאה אחוז כי אני לא הייתי שם . ואני לא זיינתי אז אין שם לא זרע שלי ולא נוזלים שלי בשום אופן . בזה אני גם בטוח, מאה אחוז . ובלי כל זה . . נו, כן, אפשר להסביר הכל . למה יש לי כל כך הרבה סכינים, כי אני אוהב סכינים, למה יש כל כך הרבה סכיני עבודה, כי אני עובד בכל מיני מקומות . הם הוציאו לא מתיק אחד, הם הוציאו מכל התיקים . שם בארגז, פה בארגז, שם בתיק, שם, שם . לא במקום אחד . אלא במקומות שונים . המכנסיים, היו קטנות אז זרקתי . כן . הן היו קטנות, אבל אני לא זוכר . . .

ארתור: (רוסית) בני זונות . . .

זדורוב: (רוסית) טיפות דם, ראיתי אבל . . . פוליגרף, יכול להיות מה שראיתי טיפות דם . . .

ארתור: (רוסית) איך הם הגיעו לבחור ההוא, לעזאזל ? הזה שירו בו, איך מצאו אותו . . . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) שיחפשו, שיחפשו את הבן זונה הזה, כשימצאו אותו . . . אם במקרה אני אפגוש אותו במשטרה, אני אחטיף לו ככה ש . . . אני רוצה להחטיף לו, אני יודע באיזה מקומות צריך להחטיף כדי שהוא ימות ישר, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, שהוא ימות . אני רוצה שהוא יסבול ואחרי זה גם ילך לכלא הבן זונה הזה .

ארתור: (רוסית) איך הם איתרו את הבחור הזה . . . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) איזה מעצבן, לעזאזל . . (לא ברור, מילים נבלעות) אני לא רוצה .

(הפסקה בהקלטה 69 :69-18 :23)

ארתור: (רוסית) . . . אני חושב עכשיו .

זדורוב: (רוסית) שטויות . מאיימים על הבחור שלך .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) אני אומר שטויות, מאיימים עליו . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני לא מפחד ללכת לבעל הבית, בית הכלא הוא כמו הבית שלי .

זדורוב: (רוסית) אני לא מתווכח איתך .

ארתור: (רוסית) פשוט, כוס אמק, בני זונות . . הפנסיה, הפנסיה .

זדורוב: (רוסית) או שאתה רצית לשכב עוד קצת, אני . .

ארתור: (רוסית) לא, לא .

זדורוב: (רוסית) אני רוצה לשכב לנוח, הם גמרו לי את הכוחות היום .

ארתור: (רוסית) תנוח, כמובן .

זדורוב: (רוסית) לעזאזל עם החקירות שלהם . הם כבר הטריפו אותי, אני אמרתי, אני לא אגיד יותר אף מילה, אני לא רוצה לדבר על זה . אני אמרתי לכם שאני חף מפשע ואתם לכו תחפשו . והם . . .

ארתור: (רוסית) אני גם צריך בקיצור לחשוב מה אני עושה הלאה, למה לאט לאט הם . . . הולכים וחופרים, וחופרים, וחופרים בקיצור, אתה יודע, אני צריך עכשיו לחשוב מה אני עושה הלאה, אבל עם הבחור אז סיכמנו שאם יקרה משהו הוא ייקח את זה על עצמו, למה כי לא היו לו על תנאי ולא כלום, לא היה לו שום דבר כזה .

זדורוב: (רוסית) יתמכו בו שם .

ארתור: (רוסית) לא . . . יתמכו בו בכל מקרה, אני מבחוץ וגם הבחורים כולם יעזרו לו בכל תקופת המאסר שלו, זה לא העניין . פשוט אצלו אין בכלל שום תיקים . . .

זדורוב: (רוסית) תקופות מאסר . . .

ארתור: (רוסית) אין לו כלום, אתה מבין, הוא נקי . ואצלי יש גם על תנאי ותיקים, אני נחשב פה פושע .

זדורוב: (רוסית) כן . מספר שלושים וארבע זה כבר פושע .

ארתור: (רוסית) איזה פושע, שלא נדע . זה חמישי או רבעי או חמישי אני לא זוכר . בקיצור זה פושע והוא כלום, אין לו לא על תנאי ולא כלום . אתה מבין, אז אני סיכמתי איתו, אז אני רוצה לחשוב פה מה לעשות הלאה בשביל לא לצאת פראייר אחר כך, אתה מבין . אם אני הולך לשתוק ככה, לשתוק ולשתוק הם יאספו עליי כל מיני שטויות ואחרי זה אם אני ארצה לעשות משהו, למצוא איזה מוצא, אני כבר לא אוכל לצאת מזה, אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) אתה צריך . . (לא ברור, מדברים יחד) לא ייתנו לך . . .

ארתור: (רוסית) זה למה אני צריך לחשוב מה לעשות, בקיצור . אולי להגיד שאחד האקדחים שלי והשני אני לא יודע של מי .

זדורוב: (רוסית) אתה הרי לא יודע מאיזה ירו .

ארתור: (רוסית) אני יודע איזה חלק . . .

זדורוב: (רוסית) נו בסדר, תגיד, זה האקדח שלי, הם יכניסו אותך לכלא על אחזקה בלתי חוקית של נשק ועוד יוסיפו לזה את המעצר על תנאי שלך . וזהו ומה אתה תרוויח . גם הוא ילך וגם אתה תלך .

ארתור: (רוסית) כן, בגלל זה אני צריך לחשוב מה לעשות . אתה מבין, אני צריך לחשוב על הכל . אני אחשוב .

זדורוב: (רוסית) אנחנו צריכים רק לחשוב, לחשוב ולחשוב . בינתיים יש לנו זמן, תודה לאל .

ארתור: (רוסית) צריך לחשוב טוב על הכל . ולא להזיק לעצמך, זהו .

זדורוב: (רוסית) כוס אמק .

ארתור: (רוסית) אצלי, אצלי יש חרא כזה . . . או שאני מקבל מאסר אבל אני מקבל מאסר לא על . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) לא על זה שירית אלא על אחזקת נשק בלתי חוקית . ובחזרה יש לי פה מעצר על תנאי של שנתיים .

זדורוב: (רוסית) נו כן .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אם יתנו לי על אחזקת נשק בלתי חוקית שנה וחצי ועוד השתיים האלה זה יוצא שלוש וחצי שנים, ואם עוד על

זה . . .

זדורוב: (רוסית) ושחרור מוקדם לא סביר .

ארתור: (רוסית) ואם על כל החרא הזה ועל זה ששם ירו בהוא מהנשק הזה וזה, וזה זה שמונה שנים כבר .

זדורוב: (רוסית) ועוד שנתיים . עשר .

ארתור: (רוסית) זה שמונה, תשע או עשר שנים . (הפוגה בדיבור) . איזה חרא . (הפוגה בדיבור) . כן, כוס אמק . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) ואתה עצמך, איפה אתה גר, ארתור ?

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) איפה אתה גר ?

ארתור: (רוסית) מה אני לא אמרתי לך .

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) המשפחה שלי בעפולה .

זדורוב: (רוסית) ואתה .

ארתור: (רוסית) אני ?

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) אני לפעמים אצל המשפחה .

זדורוב: (רוסית) לא, אבל אתה גר פה איפשהו ?

ארתור: (רוסית) במגדל העמק .

זדורוב: (רוסית) אה . במגדל העמק .

ארתור: (רוסית) אתה לא יודע איפה זה מגדל העמק ?

זדורוב: (רוסית) בטח שאני יודע .

ארתור: (רוסית) כוס אמק . . .

זדורוב: (רוסית) יש שם איזה בחור שגר שם שאני עבדתי איתו .

ארתור: (רוסית) מי ?

זדורוב: (רוסית) סרגיי מ"דיזיין 22" .

ארתור: (רוסית) אה, סרגיי ?

זדורוב: (רוסית) כן . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) מסומם ?

זדורוב: (רוסית) לא, לא, לא .

ארתור: (רוסית) נו, מעשן לפעמים ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) לא הוא .

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) אני לא יודע, ובאיזה בתים הוא גר ? ליד הקניון ?

זדורוב: (רוסית) לא, מאחורי הקניון, יש שטח פרטי .

ארתור: (רוסית) אה . אני לא יודע . אני לא מכיר הרבה אנשים למה, כי אני יושב בכלא כל הזמן .

זדורוב: (רוסית) אה .

ארתור: (רוסית) לא, אבל . . . את כל המשוטטים שם אני מכיר את כולם . כל מי שבעניין, בעסקים, אני מכיר את כולם .

זדורוב: (רוסית) לא, לא, הוא לא בעניינים . (הפוגה בדיבור) . ומה הוא . . איך קוראים לו, פורק, הוא התכוון בצחוק לגבי הבחורה .

ארתור: (רוסית) כן, מה קרה לך, איזה בחורה יביאו לך .

זדורוב: (רוסית) לא, יושבת אצלם שם אחת . .

ארתור: (רוסית) אה, היית רוצה שהוא יעשה לך אותה ? עכשיו אני אדבר איתו .

זדורוב: (רוסית) לא, לא יעשה . שיביא אותה אלינו .

ארתור: (רוסית) עכשיו אני אדבר איתו .

זדורוב: (רוסית) לפחות לא יהיה משעמם . (צוחק)

ארתור: (רוסית) יש לך עם מה לשלם ? היא הרי לא תעשה את זה בחינם .

זדורוב: (רוסית) כן, זה כל העניין שאין .

ארתור: (רוסית) צריך לתת לה לפחות מאה דולר .

זדורוב: (רוסית) לא, אני חושב שהזונה הזאת תהיה יותר יקרה .

ארתור: (רוסית) כן ?

זדורוב: (רוסית) בכל זאת יש לה מדים, היא תשים עוד עיטורים, אם כל עיטור מאה אז היא תסכים .

ארתור: (רוסית) או . . מאיפה יהיה לי כל כך הרבה דולרים .

זדורוב: (רוסית) אתה יודע, במאתיים דולר, שתלך להזדיין, במאתיים דולר אני יכול להשכיר זונות בחיפה לשלוש לילות .

ארתור: (רוסית) כן . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) היינו צריכים להגיד לו מה יש לך פה מכון . אתה מציע בחורות .

ארתור: (רוסית) . . . אני שכרתי במכון, הבחורים רצו שאני אשכיר שם לידם בית במגדל העמק . איזה טיפש, הייתי צריך להישאר בעפולה .

זדורוב: (רוסית) אוי, שוטרים מזוינים . . .

ארתור: (רוסית) פשוט יש לי שם אחות, במגדל העמק, האחיין שלי שם גם כן . אני חשבתי שאני אגור שם ליד, אם גם כל הבחורים שם כמעט . אוי, לעזאזל . ליד המשפחה, יותר טוב מזה לא יכול להיות . יש שם אוכל חם כל הזמן, בית חם, נעים . (הפוגה בדיבור) . עוד לקחתי את האישה הזאת לחיות איתי . היא עוד נכנסה לי להריון, כוס אמק, בכלל חרא .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) האישה שלי בהריון, אני אמרתי לך ?

זדורוב: (רוסית) לא .

ארתור: (רוסית) האישה שלי בהריון .

זדורוב: (רוסית) התחת שמן .

ארתור: (רוסית) איזה חרא . (הפוגה בדיבור) . אני אצטרך למכור את האוטו גם . . .

זדורוב: (רוסית) איזה יש לך ?

ארתור: (רוסית) הונדה סיוויק .

זדורוב: (רוסית) הונדה סיוויק ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) אוטו טוב . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני אצטרך למכור אותו . (הפוגה בדיבור) . אני אמרתי לעורך דין שהוא יגיד לאח שלי . . . שימכור את האוטו . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) אתה לא יכול להוריד עוד קצת את השכר של העורך דין ?

ארתור: (רוסית) לא,ף מספיק אמרתי לו . . . שהוא יגיד ל . .

זדורוב: (רוסית) שהם לפחות יורידו לך .

ארתור: (רוסית) לא הוא אמר לי במילים שאח שלי אמר לו מה הוא יעשה, איך ומה מפה לשם .

זדורוב: (רוסית) לפחות אח שלך נתן עצות טובות .

ארתור: (רוסית) הם . . . בקיצור הכסף, הם . . . אני אמרתי לעורך דין, אני אומר אם יש איזה קשיים או משהו, אני אומר שיגיד לאמא שלי, אמא שלי היא . . . כאילו, אם אני אשב בכלא למשל, היא יכולה להשתמש בחשבון שלי, בחשבון שלי בבנק . כאילו היא . . .

זדורוב: (רוסית) כן, הבנתי, אדם מורשה .

ארתור: (רוסית) כן . אז יש לי שם איזה . . . עשרים ושמונה אלף, עשרים ושבע ומשהו, עשרים ושמונה אלף יש לי שם בערך מזומן בחשבון . בקיצור, אם משהו קורה, אם לא מספיק, שימכרו את האוטו וזהו והעורך דין צועק לי, אל תדאג הוא אומר, אח שלך אמר שכל החברים שלך אוספים כסף, הכל בסדר . זהו, לא צריך למכור את האוטו . אני אומר, לא משנה, אם יקרה משהו, תגיד לו שהדבר הזה בתוקף, בקשר לאוטו, אם צריך יהיה למכור, שימכור . הוא אומר לי, בסדר, אני אמסור . למרות שאני לא חושב שאח שלי ימכור את האוטו, הוא לא ייתן לאף אחד למכור את האוטו . את הכסף הוא יוציא מהחשבון שלי, אני לא יודע, אולי לא, אמא שלי בטח לא תיתן לו להוציא מהחשבון . נו, היא תגיד אני לא מוציאה מהחשבון . נו, בטח הבחורים יאספו את הכסף . אני חושב שהבחורים יאספו . לגבי הבחור הזה, הכל בסדר אצלו . צריך עשרים אלף דולר . איזה חרא, בן זונה . זה שמונים אלף . (הפוגה בדיבור) . שמונים ושתיים אלף . (הפוגה בדיבור) . אני חושב שהבחורים יאספו את הכסף .

זדורוב: (רוסית) מאה אלף . . מאה אלף שקל ?

ארתור: (רוסית) אתה יודע איזה בחורים טובים יש לי . כמעט כולם צעירים . אני ועוד איזה בחור הכי מבוגרים . הבחור הזה שאיתי בעסק, הוא בן עשרים ושתיים .

זדורוב: (רוסית) אז הוא קטן ממני בהרבה .

ארתור: (רוסית) מביניהם הכי מבוגר זה אני ועוד אחד איתי . . חבר מאוד מאוד קרוב שלי . אנחנו כמו אחים איתו . אפשר להגיד יותר מאחים . הוא בן שלושים ושש, ואני בן שלושים ושלוש, אני בשנה השלושים ושלוש שלי . אז אנחנו הכי מבוגרים איתו מבין . . .

זדורוב: (רוסית) כל הבחורים .

ארתור: (רוסית) כולם . . נו, כמה אנחנו שם . . . בקיצור, ארבע עשרה, חמש עשרה בחורים, הם כמעט כולם צעירים . הכי צעיר בן עשרים, עשרים ואחד . ואז אחר כך עשרים וחמש, עשרים ושבע, עשרים ושתיים . כל הבחורים הם מה זה טובים, אף אחד לא לוקח סמים, חלק לא מעשנים בכלל .

זדורוב: (רוסית) נכון, הכי חשוב שלא ייקחו סמים, סמים זה חרא .

ארתור: (רוסית) וגראס לא מעשנים . חוץ ממני ועוד שניים או שלושה אף אחד לא מעשן גראס . אנחנו ארבעתנו מעשנים והאחרים אף אחד לא מעשן . יש חלק שלא מעשנים סיגריות . יש ספורטאים, עושים שרירים . חמישה בחורים רוסים . נו, יש לי בחורים רוסים כאלה, יפים כאלה, בחורים מצוינים, אני אתן

בשבילם הכל . אני אתן הכל בשבילם, הם גם ייתנו את הנשמה שלהם בשבילי . הבחורים הרוסים, הם לא מסתכלים קווקזי או לא .

זדורוב: (רוסית) ואני לא . . .

ארתור: (רוסית) הם יודעים, הם יודעים מי האח הגדול, הם ייתנו בשבילי הכל, את הנשמה הם ייתנו בשבילי .

זדורוב: (רוסית) אתה יודע, אני בכלל לא מסתכל על הלאום . בכל לאום יש אנשים טובים ויש חלאות .

ארתור: (רוסית) רומן, פה, פה אתה יודע איך הרוסים שונאים את הקווקזים, אתה יודע את זה טוב מאוד .

זדורוב: (רוסית) שונאים ?

ארתור: (רוסית) יש הרבה, כן . הרבה, לא אוהבים, אתה מבין, לא אוהבים . גרוזיני, קווקזי, בוחרי, מסתכלים עליך אחרת .

זדורוב: (רוסית) אני לא יכול . .

ארתור: (רוסית) והבחורים האלה, כן, לא כולם אבל אני מתכוון הרבה בחורים . . .

זדורוב: (רוסית) אני עבדתי עם ארמנים, אני עבדתי עם אלה . . עם

גרוזינים . . .

ארתור: (רוסית) איך שהרוסים מסתכלים על המרוקאים . . . איך שמסתכלים על המרוקאים ככה הם מסתכלים גם על הקווקזים . למה, כי הסטיגמה, יש סטיגמה רעה על הקווקזים . כאילו, שהם מהשוק, כאילו שהם דוקרים ורבים, בלאגניסטים בקיצור .

זדורוב: (רוסית) אה . וכאילו שהרוסים לא דוקרים אף אחד ולא רבים .

ארתור: (רוסית) אתה רואה . תסביר את זה להם . וחמשת הבחורים האלה הם כאלה בחורים טובים . אני זיינתי את אמא שלו, אם חס וחלילה מישהו . . . היה פעם היינו, אתה יודע בכל מיני מסיבות, דיסקוטקים, כל מיני כאלה, מישהו שיין את אמא שלו, מישהו היה אומר מילה עליי, אתה יודע מה הבחורים האלה היו עושים . הם היו לוקחים את הראש ככה ודוחפים אותו לאסלה ככה, את הראש של הבחורים האלה, ענקיים כאלה .

זדורוב: (רוסית) הם עשו נכון .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, לי אין בריאות כזאת .

זדורוב: (רוסית) תראה אני ואתה . . .

ארתור: (רוסית) ושיניים . אני הרי . . אני הרי לא ספורטאי . והבחורים האלה שאיתי, אתה היית רואה אותי איתם, אתה היית משתגע . הבחורים הם . . . בגובה שלך, גדולים, עושים ספורט הבחורים האלה . יש להם תסרוקות קוצים, אתה יודע, כאלה . הבחורים האלה פשוט סוף

הדרך . תאר לעצמך הבחורים האלה הם בישראל . . חלקם שתיים עשרה שנה, חלקם ארבע עשרה שנה, הם הגיעו בגיל שמונה או תשע .

זדורוב: (רוסית) והם נתקלו בכל הדפוקים שיש פה, ואנחנו גם נתקלנו בהם . .

ארתור: (רוסית) ואותו דבר, תאר לעצמך, יש להם אותם עקרונות כמו לי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) אתה יודע, למרות שהם גדלו בבית הספר פה .

זדורוב: (רוסית) אני ואתה מדברים . . אני ואתה מדברים רוסית . אני לא יודע, כמובן שפות אחרות . אני יכול לדבר רוסית . אבל איך אתה מדבר, עם איזה מבטא, זה לא משנה לי . אני ואתה מבינים אחד את השני . זה העיקר . ואם אתה יהודי או צ'צ'ני או גרוזיני זה לא משנה לי מי אתה . אתה מבין . אני לא יכול להבין, אני לא מבין את הגזענות הזאת . ההוא יהודי, אין מה לדבר איתו, ההוא

גרוזיני, אין מה להסתובב איתו בכלל, אני לא מבין את זה . אני מתייחס לזה בצורה הרבה יותר פשוטה . אני ואתה מדברים את אותה השפה . . . ארתור, מתחת לנייר טואלט . . אנחנו מדברים אותה השפה, אנחנו מבינים אחד את השני, זהו . יותר מזה לא צריך, כל השאר, כל מה שהם כותבים . . (לא ברור, מילים נבלעות) והמרוקאים האלה, אני באמת לא סובל אותם . הם הולכים וחשבים, אה, הרוסים חזירים, הגיעו לפה זונות . . .

ארתור: (רוסית) הם מתייחסים אליך ואליי אותו דבר . הם לא אומרים קווקזים, קווקזים, זה . . .

זדורוב: (רוסית) אין להם את זה .

ארתור: (רוסית) כן, זה . . .

זדורוב: (רוסית) קווקזי, רוסי, אוקראיני, כולם זונות אצלם .

ארתור: (רוסית) זה בזמן האחרון, בזמן האחרון הם כבר יודעים מי זה הקווקזים, הקווקזים עם דם חם, וכבר ברגע הזה, עכשיו . . .

זדורוב: (רוסית) הם למדו .

ארתור: (רוסית) הם לא צועקים כמו פעם . פעם אני לא הייתי קווקזי בשבילם, פעם הייתי בשבילם אותו דבר, רוסי . והיום הם כבר יודעים שקווקזי זה לא אשכנזי, שהוא לא ישתוק, הוא ייקח סכין וידקור . למה בכל המקומות האלה מסתכלים . . במגדל העמק, באור עקיבא, בחדרה, בפרדס חנה אתה יודע איזה בחורים קווקזים יש שם, אוי ואבוי אם מישהו יגיד מילה . כולם חיות, אתה יודע איזה, לא רואים כלום ממטר . בחיפה הבחורים . . . יש לי בחור אמיל (לא ברור, מילים נבלעות) כולם שמעו עליו, הוא סוף הדרך, הוא בחור סוף הדרך, חצי ישראל מכירים אותו . אמיל הקווקזי . כולם מפחדים ממנו . אפילו המשטרה מפחדים ממנו .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע .

ארתור: (רוסית) יש לו צוותים כאלה .

(הפסקה בהקלטה 86:22 – 86:35)

ארתור: (רוסית) יש לו כאלה צוותים . כמה פעמים הוא אמר לי בוא . . בוא אלי, בוא אלי הוא צועק לי . תחייה את החיים שלך אבל תהיה איתי כאילו, מפה לשם . אני שאלתי אותו, אמיל, יש לי את הבחורים שלי, יש לי את הצוות שלי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) כן, מי יודע .זה מפחיד אותנו . הנה הבחור שאיתי שהוא גם קווקזי, הזה שהוא כמו אח שלי, שהוא בן שלושים ושש, קוראים לו רושיק, אז אנחנו . . . אנחנו הבחורים היחידים, כל השאר צעירים . היינו יותר . בקיצור בחור אחד איך . . בחור אחד, גם קווקזי, הוא התחיל עם סמים קשים, התחיל להזריק .

זדורוב: (רוסית) אוי, זה גרוע .

ארתור: (רוסית) אנחנו, אנחנו . . .

זדורוב: (רוסית) פעם אחת התחלת וזהו .

ארתור: (רוסית) אנחנו לקחנו אותו לגמילה, לקחנו אותו לגמילה, אבל כלום לא עזר . זהו, אמרנו לו אם אתה צריך עזרה אנחנו נעזור לך אבל אתה לא יכול להימצא איתנו יותר . שילך להזדיין, עוד יקלקל לי את הבחורים .

זדורוב: (רוסית) זה העניין . ישימו את האחד בכלא, את השני, וזה ילך בשרשרת .

ארתור: (רוסית) זהו . ויש עוד בחור אחד, בקיצור . . . הוא היה בזה . . בזה, היה אירוע . נו . . איך זה . . שכחתי כבר איך זה ברוסית, בקיצור, היה פיצוץ, פיצוץ, כמה חיילים בזה . . בצומת . היה צומת . . .

זדורוב: (רוסית) אה, פיגוע בתחנה .

ארתור: (רוסית) פיגוע, אז איזה בחור היה שם ונשאר נכה, הוא גם היה בחור משלנו . הוא היה אז בן תשע עשרה . הוא היה בצבא . רוב הבחורים האלה, איזה תשע או עשר, כולם שרתו בצבא . אתה יודע איזה בחורים . מי היה בזה . . מי היה ב . . בקומנדו, בצבא הישראלי, מי היה בזה . . באלה . . המהנדסים האלה של הפיצוצים .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד) הם שוברים אותי .

ארתור: (רוסית) אתה יודע איזה בחורים שמתעסקים בעניינים האלה של הפיצוצים . הם יודעים הכל . איך לעשות את זה, איך לעשות את זה . אתה יודע, הבחורים . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) למה הם הגיעו אלי . יש להם חברים שעוד משרתים בצבא . אנחנו נסענו, אתה מבין . . .

זדורוב: (רוסית) אני הבנתי .

ארתור: (רוסית) אבל כל פעם, שלוש או ארבע רובים . . (לא ברור, מילים נבלעות)

זדורוב: (רוסית) מה אתם צריכים את זה ?

ארתור: (רוסית) אני . . מה זאת אומרת למה, יש לנו צוות, ואולי פתאום . . היו לנו מספיק היתקלויות עם מרוקאים . מה זאת אומרת מה אנחנו צריכים . .

זדורוב: (רוסית) עכשיו הם מחפשים דרך האינטרפול איפה אני שירתי . איך, מה . אני אומר להם אמרתי לכם איפה שירתי . הם אומרים לי ואלי שירת בגרוזני, אני אומר להם אני לא הייתי שם .

ארתור: (רוסית) איפה ?

זדורוב: (רוסית) בגרוזני .

ארתור: (רוסית) מי זה מתעניין ?

זדורוב: (רוסית) הבחורים .

ארתור: (רוסית) בגרוזני ? למה ?

זדורוב: (רוסית) אם אני הייתי בגרוזני, אז זה עוד פלוס, כאילו אני התחרפנתי שם, התחרפן לי הראש שם . שם, אתה יודע, הוא אומר, אני לא יודע, אולי הלכת לאיזה מקום שם ואז חזרת לבד, הצלחת לשרוד איכשהו, ובגלל זה יש לך בעיה במוח .

ארתור: (רוסית) מי אומר את זה, ישראלי ?

זדורוב: (רוסית) כן, ישראלי . הוא אומר לי . . ופה יש ילדה שחורה, אתה חשבת שזה . . . מישהו מהם ולקחת ורצחת אותה . אני אומר, אמרתי לך איפה שירתי, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה . לכו תזדיינו אני אומר, נמאס לי מכם כבר, נמאס לי מהחקירות שלכם, נמאס לי . אני רוצה לחזור לתא . אני רוצה לנוח . והם בני זונות, סיימו את החקירה בשתיים עשרה, משתיים עשרה . . רק עכשיו הם הביאו אותי . הם החזיקו אותי במשרד, רק הביאו אותי עכשיו המכוערים . היית בגרוזני . נו . . . מה הקשר בין אוקראינה והעניינים של רוסיה .

ארתור: (רוסית) אוי, כוס אמק .

זדורוב: (רוסית) אני יודע שהייתה מלחמה בגרוזני . אני יודע שהיו רוסים נגד צ'צ'נים, לצ'צ'נים היו חיילים משלהם שם, למרות שאני יודע שיכול להיות שמישהו מהאוקראינים נלחם בצד של הצ'צ'נים . אני לא יודע מי בדיוק . אני יכול רק לנחש . אבל אני פשוט בגיל . . . נו, אני לא יכול להתאים .

ארתור: (רוסית) לא, אבל מה שאתה אומר זה . . זה שהאוקראינים . . . היה הרבה ליטאים ואוקראינים .

זדורוב: (רוסית) ליטאים ואוקראינים הם נסעו להרוויח כסף .

ארתור: (רוסית) להרוויח כסף, כן . נסעו לעבוד .

זדורוב: (רוסית) נכון מאוד . אבל לשים אותי שם . . .

ארתור: (רוסית) אתה יודע כמה בחורות נסעו להרוויח כסף, אלופות בצליפה . איך קוראים לסוג הספורט הזה .

זדורוב: (רוסית) אני יודע . בירייה .

ארתור: (רוסית) כן . יש לו איזה שם מיוחד .

זדורוב: (רוסית) אני לא זוכר איך הוא נקרא .

ארתור: (רוסית) ביאטלון אולי .

זדורוב: (רוסית) כן . נראה לי שכן . שאתה עושה סקי ואחרי זה יורה .

ארתור: (רוסית) כן, כן, כן .

זדורוב: (רוסית) זה בסדר . אבל בעיקר אתה יודע מי היה שם, ליטאים .

כי . . .

ארתור: (רוסית) אסטונים .

זדורוב: (רוסית) אסטונים, לטבים וליטאים הם לא אוהבים רוסים וזה למה הם . . .

ארתור: (רוסית) אה . .

זדורוב: (רוסית) הם הרוויחו כסף שם וירו ברוסים .

ארתור: (רוסית) כן, כן . אסטונים, ליטאים ואוקראינים .

זדורוב: (רוסית) לא, אוקראינים . . . כן, אני שמעתי שהיו שם . . .

ארתור: (רוסית) אני הרי משם, אני יודע מה אני מדבר .

זדורוב: (רוסית) לא פשוט תראה אני . . .

ארתור: (רוסית) אחרי זה האלה היו, הדושמנים .

זדורוב: (רוסית) אה, האפגאנים ?

ארתור: (רוסית) האפגאנים היו . אחרי זה היו הכושים .

זדורוב: (רוסית) נו, הכושים נוסעים לכל מקום לעשות כסף .

ארתור: (רוסית) האלה מהלגיון הצרפתי היו .

זדורוב: (רוסית) אהה . .

ארתור: (רוסית) אלה שלפני זה היו בלגיון הצרפתי . אני הרי ראיתי .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט לא יודע . אני יודע רק ממה ששמעתי, מסרטים את כל זה .

ארתור: (רוסית) ואני ראיתי . ראיתי את החיילים, גם את החיילים הרוסים, וראיתי בורות עם גופות של שלושים או ארבעים איש . ראיתי את כל זה .

זדורוב: (רוסית) מה זאת אומרת שלושים ארבעים איש בברורות ?

ארתור: (רוסית) בורות . אנשים מתים בבורות .

זדורוב: (רוסית) אהה . לא קברו אותם בנפרד ? זרקו את כולם לבורות ?

ארתור: (רוסית) רק אחרי זה, כשהחיילות הרוסים הגיעו, התחילו למיין, לבדוק, לעשות בדיקות .

זדורוב: (רוסית) אה, את החיילים .

ארתור: (רוסית) את הכל ביחד . אזרחים, חיילים, הכל ביחד .

זדורוב: (רוסית) מלחמה זה דבר נורא, אני יודע . אוי, כוס אמק איזה חרא .

ארתור: (רוסית) ראיתי ילדים קטנים מתים .

זדורוב: (רוסית) ילדים קטנים מתים זה . . . זה . . (לא ברור, מילים נבלעות) (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) לחיילים הצ'כים אין שום דבר קדוש .

זדורוב: (רוסית) לצ'כים ?

ארתור: (רוסית) נו, צ'כים . ככה אנחנו קוראים לצ'צ'נים . החיילים, אין להם שום דבר קדוש, אם הם . . . בקיצור, נשבעים בקוראן, הקיצוניים, אז זה הכי גרוע . לקיצוניים האלה אין שום דבר קדוש . בשבילם האסלאם ואללה זה . . .

זדורוב: (רוסית) אותו דבר .

ארתור: (רוסית) לא, אני מתכוון אללה בשבילם זה . . . מעל לכל .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) קיצוניים הם קיצוניים .

זדורוב: (רוסית) אה, זה אתה מתכוון אלה שמתפללים כל הזמן, אלה שעושים את מצוות הקוראן .

ארתור: (רוסית) אסלאם, כן .

זדורוב: (רוסית) אני, להגיד לך את האמת בכלל לא מתמצא בזה, לא בנצרות, לא בבודהיזם לא ב . . . איך קוראים לזה, באסלאם, אין לי מושג בזה . אני צריך להתעסק עם החרא שלי . (הפוגה בדיבור) . כוס אמק, זה פשוט מעצבן שהבן זונה הזה הרג . . .

ארתור: (רוסית) אתה לא נימול ?

זדורוב: (רוסית) לא . איזה בן זונה הרג את ה . . . ואני צריך לשבת פה . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) בקיצור אני צריך לחשוב מה לעשות הלאה .

זדורוב: (רוסית) אני צריך להמציא משהו שיוציא אותי מהחרא הזה .

ארתור: (רוסית) גם אני וגם אתה צריכים לחשוב . מה לעשות .

זדורוב: (רוסית) כן, זה נכון, לשנינו . שינינו צריכים לחשוב . (הפוגה בדיבור) . מישהו רצח את הילדה המזוינת הזאת ואני צריך לשלם על זה עכשיו . (הפוגה בדיבור) . איזה חרא .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) אני צריך לברר מה שלום אשתי, מה שלום הילד .

ארתור: (רוסית) (שר) הקור, הקור, אל תקרר אותי . . אל תקרר אותי, את הסוס שלי . . . את הסוס שלי עם רעמת הזהב . . . יש לי אישה (לא ברור) יש לי אישה יפה, מחכה לי בבית, מחכה ועצובה . אני אחזור הביתה, בסוף היום, אני אחבק את אשתי, אאכיל את הסוס . . .

זדורוב: (רוסית) השיר מרגש אותי . (הפוגה בדיבור) . (שר) עורב שחור, מה אתה מסתובב מעל הראש שלי . . אתה לא תקבל טרף, עורב שחור, אני לא שלך . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) איך אני רוצה לעוף מפה, מישראל .

זדורוב: (רוסית) אני מאמין לך כי אני רוצה לעוף מפה לא פחות ממך . אבל את זה אף אחד מההומואים האלה לא מבין . איך אומרים אשמים בלי אשמה . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) (לא ברור) לא היינו צריכים לבוא לפה . למה באנו לפה .

זדורוב: (רוסית) תראה, אולי לך היה מה לעשות שם, אבל אצלי לא היה

כלום . אני לא רציתי לבוא הביתה ולראות איך המשפחה שלי יושבת רעבה . ופה אני לפחות מרוויח כסף, לפחות המשפחה שלי לא רעבה . אני יכול לחיות, אני יכול לזיין, אני לא צריך יותר שום דבר . לא, עכשיו הם רוצים לקשור לי רצח . ולא סתם רצח, רצח עם אונס . מצאו להם פדופיל שיזיין ילדות קטנות . או מי זה . . פדופיל זה . . . אהה, נקרופיל, או פדופיל ? מצאו להם פדופיל הדבילים . (הפוגה בדיבור) . בל זאת אני שמח שביום ראשון לוקחים אותי לאיזה בדיקות באיזה מעבדה . זהו . (הפוגה בדיבור) . (לא ברור) (הפוגה בדיבור) . (שר)

(הפוגה בהקלטה 103:39 – 104:25)

זדורוב: (רוסית) (שר)

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) הפלת ?

ארתור: (רוסית) לא, זה נפל, בן זונה . כן, אש . . (לא ברור) אוי, כוס אמק . (הפוגה בדיבור) . אני צריך לנוח ולחשוב .

זדורוב: (רוסית) יש לך סכין גילוח ?

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) יש לך סכין גילוח ?

ארתור: (רוסית) יש לי בבית מכונת גילוח, הייתי צריך להגיד . . .

זדורוב: (רוסית) פשוט אשתי מסרה לי סכין גילוח, להתגלח והם לקחו לי אותה .

ארתור: (רוסית) מה, מכונת גילוח ?

זדורוב: (רוסית) לא, (עברית) רגיל .

ארתור: (רוסית) לא, כזה לא מרשים .

זדורוב: (רוסית) ואם אני רוצה להתגלח ?

ארתור: (רוסית) מרשים רק מכונת גילוח . יש לי בבית מכונת גילוח, אני הייתי צריך להגיד לעורך דין, הוא היה מביא לי .

זדורוב: (רוסית) אבל הם אמרו משהו ש . . . אפשר להתגלח כאילו, הסכין גילוח . . . אחרי זה אתה קורא לשוטר, הוא יוצא איתך ואתה יוכל להתגלח ואתה מחזיר לו אותה .

ארתור: (רוסית) אבל אני לא יכול עם זה .

זדורוב: (רוסית) אה ?

ארתור: (רוסית) אני לא יכול להתגלח עם כזה .

זדורוב: (רוסית) אה, אתה לא יכול .

ארתור: (רוסית) אני יכול רק עם מכונת גילוח .

(הפוגה בדיבור) .

סוף הקלטה .

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (9)-קובץ 2 מ-3 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1072 א'

שם המתרגם:אנה בסדובבסקי

תאריך קבלת עבודה : 31.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

-----------------------------------------------------------------------------

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL

כתובתנו ג

+שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (9)-קובץ 2 מ-3

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1072 א'

שם המתרגם :אנה בסדובבסקי

ימ"ר גליל

165/06

1072 א'

קובץ שני

דובר א' : רומן

דובר ב' : ארתור(?) (ככל הנראה אבל לא בטוח.)

דובר ג' : סוהר: ארתור

רוסית

מתרגמת : אנה בסדובסקי

(הפוגה ארוכה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) אוי, לעזאזל!

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) (לא ברור, רעש)

זדורוב: (רוסית) כן, קר . . (לא ברור, רעש)

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) כאן ? (לא ברור, רעש) (הפוגה בדיבור) . רומן, רומן .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) אתה רוצה לאכול ? (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) כן, קצת .

ארתור: (רוסית) בוא תאכל .

זדורוב: (רוסית) האם, האם, האם, האם .

ארתור: (רוסית) יש עוף וסטייקים . עוף, סטייקים .

זדורוב: (רוסית) רגע . הביאו עוף, באמת . רגע .

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני מכבה שם את האור .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) מתישהו אני אקיא מזה .

(הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) קח את הכוס שלך . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) בכל מקום . . .

ארתור: (רוסית) אוי, אוי, אוי עוף ואורז . . (לא ברור, רעש) אני אגיד לך, יש לי תחושה כזאת, יום שישי, כבר שבת, זה למה יש לי הרגשה כזאת . אין מלח . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) תראה אם יישאר . אני אומר לו זה לא הולך ככה, אם לא יהיה עוף אני אתלה את עצמי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) כן . לחתוך . הל זה הל . נבהלת ? כשהם יביאו תראה, אם יישאר .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) איזה מעצבן, אני אפילו לא זיינתי אותה . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) חבל שאין מלח . זה לא מלוח .

ארתור: (רוסית) אה, כן .

זדורוב: (רוסית) אני אוהב הרבה מלח .

ארתור: (רוסית) גם אני אוהב מלח . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) כל זה טוב אבל אני לא הייתי אומר לא עכשיו . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) המבורגר ?

זדורוב: (רוסית) ובמקום זה אני אוכל את החרא הזה .

ארתור: (רוסית) קבב אני . . עכשיו הייתי אוכל קבב חם או . . .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) (לא ברור, מדברים יחד) חם . עוף או הודו או משהו,

שישליק .

זדורוב: (רוסית) זה היה טוב .

ארתור: (רוסית) לא מזמן אכלתי כבש . אני פשוט יודע . .

זדורוב: (רוסית) עשית עם הבחורים .

ארתור: (רוסית) הכי טוב לעשות מכבש צעיר, אבל קשה מאוד למצוא שישליק כזה . זה נמס בפה . אבל לא כזה שעושים בדרך כלל .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור, הקלטה מקוטעת)

ארתור: (רוסית) אנחנו נסענו לפיקניק . עשינו שישליק . קנינו כבש צעיר . צריך למרוח אותו . . . שמונה מאות שקל . (הפוגה בדיבור) . שמונה מאות שקל שילם הבחור .

זדורוב: (רוסית) אפשר לקנות פה כבש רק אצל הערבים . זהו, יותר . . .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) אצל הערבים . בישראל פה הכבשים . . . אני לא יודע איך להגיד, זה לא כבשים זה לא יודע מה .

ארתור: (רוסית) הוא קנה אצל בדואי .

זדורוב: (רוסית) אז הוא ערבי .

ארתור: (רוסית) כן, הוא קנה אצל בדואי . אצל בדואים יש כבשים לא רעים . הוא לקח כבש צעיר הבחור . נולד לו בן . אז הוא . . אנחנו נסענו ליער לפיקניק . (הפוגה בדיבור) . אנחנו ישבנו אצלו בבית גם, אבל הוא ישב בנפרד עם הבחורים גם . (הפוגה בדיבור) . נולד לי בן, אני חושב שכשהוא יגדל אני אקח בשר, אני אקח את אחי, את החבר שלי, ככה את הבחורים שלי פשוט לשבת . (לא ברור) לנסוע לבן, זה הפעם האחרונה שראיתי את הבן שלי . כוס אמק . (הפוגה בדיבור) . (לא ברור) אשאל את אשתי מה באת בכלל, איזה חרא אני . . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) בדלת .

ארתור: (רוסית) מפתחות, דלתות . אני לא שמעתי . (הפוגה בדיבור) . אז זה בשבע וחצי .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור) (הפוגה בדיבור) . אני ראיתי אותם כמו קרלסון .

ארתור: (רוסית) הם שמו פלפל .

(הפוגה בהקלטה 66 :06 – 66 :13)

ארתור: (רוסית) (לא ברור, רעש)

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (רוסית) (לא ברור, רעש)

זדורוב: (רוסית) הם אומרים לא יודע מה .

ארתור: (רוסית) הם אוהבים הכל . (לא ברור, רעש) מה שבחינם, אוהבים

הכל . (לא ברור, רעש) (הפוגה בדיבור) . אני חשבתי בקיצור . מה שיהיה יהיה, לא איכפת לי . אני החלטתי שלא איכפת לי . אני עוד לא החלטתי . אני בינתיים . . (לא ברור, מדברים יחד) אני החלטתי, אני החלטתי שאני . . . אקח רק את ה . . .

זדורוב: (רוסית) אקדחים .

ארתור: (רוסית) אקדחים, אני אעשה את הזה . . .

זדורוב: (רוסית) בדיקה .

ארתור: (רוסית) לא, אני אעשה הסכם, (עברית) עסקה . (רוסית) דרך התובע אפשר לעשות עסקה . התובע . אתה יכול לעשות איתו הסכם, (עברית) עסקה . (רוסית) כאילו, תשאיר לי את השנתיים על תנאי במקום על תנאי שנתיים על האקדחים . הרי יש לך גם הסכם עם התובע .

זדורוב: (רוסית) מה, לא הבנתי . אתה רוצה לקחת שנתיים על תנאי, שיהיה שניים .

ארתור: (רוסית) שנתיים, מה שעל תנאי, שיחברו את האקדחים האלה עם השנתיים .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) הכל ביחד . במקום המעצר על תנאי, שייתנו לי תקופת מאסר של שנתיים ושייתנו לי בנוסף לזה מעצר על תנאי .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) שניים ועוד שניים .

זדורוב: (רוסית) ארבע שנים .

ארתור: (רוסית) שיכניסו . כן, שנתיים זה רק על תנאי, ושנתיים על

האקדחים . הבנת ? ככה אני לא אקבל עוד שנה או שנה וחצי על האקדחים .

זדורוב: (רוסית) אתה בטוח שלא תקבל ?

ארתור: (רוסית) כן, אני אדבר עם העורך דין, אני חושב שהוא יסגור את העסקה . ואם לא אז אני בכלל לא מודה, שילכו להזדיין . אני מוכן . אם הם רוצים ככה, בבקשה . (הפוגה בדיבור) . אני הרי עושה ככה הסכם עם התובע . קוראים לזה עסקה .

זדורוב: (רוסית) והתובע מסכים לזה ? (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) הוא מעדיף ככה מאשר להילחם עד הסוף . (הפוגה בדיבור) . אני אגיד תעשו לי הריגה ואני אסכים . אתה יודע מה זה הריגה ? זה רצח שלא בכוונה תחילה . נו כמה זה עשר שתיים עשרה על זה . שיעשו רצח שלא בכוונה תחילה . . .אתה הודית ?

זדורוב: (רוסית) אני הודיתי . . . (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) תעשה עסקה, עסקה, עסקה . . אתה יודע מה זה, אני הסברתי לך הרגע . בפרקליטות יש דבר כזה, עסקה . אתה עושה הסכם עם התובע, אתה מדבר, אומר לו, אני מסכים לרצח שלא בכוונה תחילה פלוס, פלוס . . . מורידים לי את ה . . נו, איך קוראים לזה, מורידים לי את האונס .

זדורוב: (רוסית) הם עוד לא האשימו אותי באונס .

ארתור: (רוסית) לא, אני מדבר באופן כללי . אם אתה רוצה זה . . אתה צריך לעשות הסכם, כאן כל זה נעשה עם התובע . התובע המחוזי .

זדורוב: (רוסית) אז אני צריך לקרוא לתובע . . .

ארתור: (רוסית) לא . לחוקרים האלה, בכל תחנת משטרה יש את התובע

שלה . אתה מדבר עם התובע הזה ואתה אומר אני מוכן לקבל רצח שלא בכוונה תחילה, שום אונס שום רצח, זהו . (הפוגה בדיבור) . אתה נפלת, אין לך שום תיקים . . . אתה לא פושע . אתה אפילו לא היית עצור, אין לך תיקים,

כלום . אז . . . מה שמרשים זה שאין לך שום תיקים קודמים . אתה מבין . יש לך מספיק סיבות לקיצוץ העונש .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אם לא אונס, על רקע טירוף . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אם זה בלי אונס, אז זה טוב, אז תתפלל שלא יהיה אונס . זהו . ובכלל אני אומר יותר קל שבתיק הזה לא יהיה אונס ילדים . יהיה בלי אונס .

זדורוב: (רוסית) ואם יש שם . . .

ארתור: (רוסית) אני אומר באופן כללי, הלוואי שלא יהיה . אולי לא היה, מי יודע . הכל יכול להיות .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע, אף אחד לא אמר לי כלום .

ארתור: (רוסית) נו אז זהו .

זדורוב: (רוסית) תראה הם אומרים, אתה אנסת . . .

ארתור: (רוסית) תשמע, יכולים להגיד הרבה דברים . תעזוב . בקיצור, מה שהכי חשוב, מה שהכי חשוב, תתפלל שאם אין שם אונס אז יש לך אפשרות לצאת מהמצב הזה . אם אין אונס אתה יכול לצאת מזה בעשר שנים, אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) זהו . זה כבר הישג . תקופת מאסר של עשר שנים אתה תשב בפועל שבע שנים וזהו, אתה יוצא . ועם הזמן אם תעשה, הלוואי את מה שצריך לעשות, תעשה את זה . אז תצא לחופשות, אתה תקבל הכל, אבל אם תמשיך ככה הלאה הם יכולים לתת לך מאסר עולם .

זדורוב: (רוסית) מה זה חופשה ?

ארתור: (רוסית) חופשה ? מה קרה לך . עכשיו אני אסביר לך . בישראל . . . מה, לקחו ?

זדורוב: (רוסית) הוא עומד שם בכוונה .

ארתור: (רוסית) תראה בישראל . . יש מושג כזה רבע .

זדורוב: (רוסית) רבע .

ארתור: (רוסית) כן . אם תקופת המאסר של עשר שנים, כמה זה רבע ?

זדורוב: (רוסית) שתיים וחצי .

ארתור: (רוסית) שתיים וחצי . אחרי רבע אתה מקבל חופשה .

(הפוגה בדיבור) . רבע . . . (לא נשמע) השני ארבעים ושמונה שעות, החופשה השלישית . . הפעם השלישית שתצא, זה שבעים ושתיים שעות, שלושה ימים . כל חודש אם אתה נמצא בבית סוהר טוב, נקי, איפה שלא לוקחים סמים, עובדים, זה תופס לך את כל היום, הכל טוב, אין שום עניינים, שום בלאגנים, כלום . התנהגות טובה, זהו . כאילו יש לך התנהגות טובה, בלי שום אלה . . . עניינים . כל חודש מגיע לך חופש . החופש הראשון עשרים וארבע שעות, הם מסתכלים שאתה חוזר בזמן והכל טוב, נותנים לך אחרי זה ארבעים ושמונה שעות, ואחרי ארבעים ושמונה שעות מגיע לך שבעים ושתיים שעות . שלושה ימים . אחרי השבעים ושתיים שעות האלה אתה חוזר חזרה אחרי חודש שוב ארבעים ושמונה . אחרי ארבעים ושמונה שעות, שבעים ושתיים . ארבעים ושמונה, שבעים ושתיים, ארבעים ושמונה, שבעים ושתיים . הבנת ? זהו, אחרי זה, רבע .

זדורוב: (רוסית) שלושה רבעים .

ארתור: (רוסית) שלושה רבעים . רבע . . .

זדורוב: (רוסית) זה בערך שלוש שנים יהיה . . פלוס שנה ושלושה חודשים אם יעברו מתוך עשר .

ארתור: (רוסית) לא, לא, לא, לא הבנת . רבע, שלושה רבעים, שלושה רבעים . אתה נשפטת שלוש . . . עשר .

זדורוב: (רוסית) עוד לא . .

ארתור: (רוסית) תעשה שלוש . .

זדורוב: (רוסית) שלוש שנים ועוד שלוש זה אומר . . .

ארתור: (רוסית) כאילו שלוש, שלוש ושלוש, בקיצור, שאר שש השנים . . . שלוש ושלוש זה (עברית) שליש .

זדורוב: (רוסית) מה זה (עברית) שליש ?

ארתור: (עברית) שליש (רוסית) זה רבע . החלק השלישי של התקופה הולך, נותנים לך שליש .

זדורוב: (רוסית) אה, זאת אומרת החלק השלישי הולך, כלומר יוצא ש . . .

ארתור: (רוסית) שש וחצי ואתה הולך הביתה .

זדורוב: (רוסית) שש ושש .

ארתור: (רוסית) שש ושש ואתה הולך הביתה .

(הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) זה אם אני בסדר, אם יש בעיות . . .

ארתור: (רוסית) אני . . . אתה תצא לפני . אני, אם אני אקבל שבע שנים, או שמונה שנים חס וחלילה על החרא הזה (לא ברור) אתה תשתחרר לפני . לא מגיע לי שליש . אני פושע . אני קיבלתי את תקופת המאסר הראשונה . אתה מבין . לפני שבע וחצי שנים אני קיבלתי את זה ויותר לא מגיע לי . לא ייתנו לי יותר . אתה מבין . ומי שזה המאסר הראשון שלו נותנים לו . לפחות זה טוב . (הפוגה בדיבור) . בקיצור נותנים שליש למי שזה המאסר הראשון שלו . זה שלוש שנים ושלושה חודשים .

זדורוב: (רוסית) נותנים .

ארתור: (רוסית) אם . . . לא . חכה, זה עוד לא הכל . המנהלים מורידים עוד .

זדורוב: (רוסית) מה זה מנהלים ?

ארתור: (רוסית) מנהלים, עכשיו אני אסביר לך . זה מכל שנה, מכל שנה . . . שלוש שנים ושלושה חודשים מה שמורידים לך, זה על התנהגות טובה נותנים לך כאילו . . . מהארץ, זה מהארץ ,מהמדינה .

זדורוב: (רוסית) אה, כאילו עם החופש זה נפרד . . . אה, אה .

ארתור: (רוסית) בונוס . זה זכות יתר . אתה בכלא . . . בכלא עצמו יש בונוס כזה, מכל שנה מורידים שלוש שבועות . מכל שנה שלוש שבועות, קוראים לזה המנהלים בכלא .

זדורוב: (רוסית) אה, אני חשבתי . . .

ארתור: (רוסית) מורידים לך שלוש שבועות . לך, לך . . תוריד בקיצור מעשר שנים שלוש שבועות כמה יוצא ?

זדורוב: (רוסית) שש כפוש שלוש זה שמונה עשרה .

ארתור: (רוסית) שמונה עשרה שבועות . .

זדורוב: (רוסית) שנה . . שנה וחצי . .

ארתור: (רוסית) חכה . ושמונה . . שש . משש שנים, שישה חודשים ועוד עשר יום . לא . . שלוש שבועות . . . זה יהיה עשרים ואחד, עשר יום . עשר יום ועוד שמונה עשרה שבועות, כמה זה יוצא ? שמונה עשרה

שבועות .

זדורוב: (רוסית) שמונה עשרה שבועות זה חודש וחצי .

ארתור: (רוסית) איזה . . .

זדורוב: (רוסית) ארבע שבועות זה חודש . . . ארבעה חודשים . . . ארבע וחצי כמעט . . ארבעה חודשים .

ארתור: (רוסית) בקיצור חמישה חודשים הולכים .

זדורוב: (רוסית) כן, כמעט .

ארתור: (רוסית) זה . . חמישה חודשים וחצי . או חמישה חודשים . . .

זדורוב: (רוסית) חמש . . .

ארתור: (רוסית) בקיצור את תשב . . ספרת את העשר שנים ביחד .

זדורוב: (רוסית) מעשר שנים .

ארתור: (רוסית) לא, עשר יום, אנחנו . . .

זדורוב: (רוסית) כן, ביחד זה חמישה חודשים בערך .

ארתור: (רוסית) חמישה חודשים ?

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) מה נשאר אצלנו . . חודש . משש שנים ושישה חודשים מה נשאר חודש, נכון .

זדורוב: (רוסית) שש שנים .

ארתור: (רוסית) שש שנים וחודש . זה מה שנשאר . מה אתה מעדיף ? מאסר עולם . . . (לא ברור, מדברים יחד) זה עוד אם תוכיח . אם אתה מקבל מאסר עולם, רק אם יוכיחו, אלא אם כן תודה . (הפוגה בדיבור) . כשהיה לי משהו כזה, היו נותנים לי, הייתי מקבל . . (לא ברור) לא נותנים לי אפילו חופשים . התנהגות טובה נותנים לי .

(הפוגה בדיבור) . אני הרי הכחשתי את זה .

זדורוב: (רוסית) אתה חושב שאני עכשיו מתאמץ ?

ארתור: (רוסית) אני הכחשתי את זה, אתה לא הבנת .

זדורוב: (רוסית) אני הבנתי . אתה מכחיש הכל .

ארתור: (רוסית) אני מכחיש את החופש ואני מכחיש הכל . ואת החופשים אני מכחיש . ההתנהגות שלי רעה, הכל רע . אני אומר לשוטרים ללכת להזדיין . אני לא עובד ולא כלום (לא ברור) הם מבינים, איזה חופש הם ייתנו לי . אתה בן אדם שעובד, אתה לא מנסה להתקמבן ולא כלום . אני חי את החיים האלה, אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) אני מבין אותך . פשוט אצלך . . . אני ההפך . . .

ארתור: (רוסית) אני בטבע שלי, אני בטבע שלי בן אדם כזה, בחור פושע . אני חי את החיים האלה, אתה מבין . אתה יודע מה זה בחור, כן ? יש בחור ויש גבר .

זדורוב: (רוסית) כן, גברים עובדים . . .

(הפוגה בהקלטה 80:54 – 81:05)

זדורוב: (רוסית) והבחורים . . . (לא ברור, רעש)

ארתור: (רוסית) זהו, ובגלל זה אני . . (לא ברור, רעש) יש לי את החברים שלי . ואתה בן אדם שעובד, אתה עובד, אתה עובד בשבילך, בשביל הלחם שלך, אתה מבין . אתה יכול לעבוד כמו שצריך . לקבל משכורת שבע מאות, שמונה מאות, תשע מאות שקל . יש כאלה שמקבלים חמש מאות . ועוד עם המקצוע שלך, מרצף, אתה יכול לעבוד . . .

זדורוב: (רוסית) אני לא סתם מרצף, אני מתעסק באינסטלציה, אני עושה חשמל, אני עושה הכל .

ארתור: (רוסית) אתה יכול לעשות אינסטלציה ? אתה יודע לעשות חשמל ?

זדורוב: (רוסית) אני עושה את כל עבודות הבנייה .

ארתור: (רוסית) אתה יכול להסתובב בכל הכלא .

זדורוב: (רוסית) אני יודע לעשות את כל עבודות הבנייה .

ארתור: (רוסית) אתה יכול להסתובב בכל הכלא, אתה יודע את זה .

זדורוב: (רוסית) מה זאת אומרת להסתובב בכל הכלא ?

ארתור: (רוסית) כל מי שמתעסק באינסטלציה, בחשמל ובכל החרא הזה זה נקרא בדק בית, בדק בית זה כשאתה הולך בבית כלא . אתה ואיתך (לא ברור) . .

זדורוב: (רוסית) קצין ?

ארתור: (רוסית) לא קצין . הוא חשמלאי אבל הוא כאילו כמו שוטר .

זדורוב: (רוסית) אהה .

ארתור: (רוסית) שוטר שעובד בכלא . אתה הולך איתו לכל מקום . רק אתה במדים חומים, של הכלא, של העבודה . והוא במכנסיים הכחולות שלו ובאיזה חולצה, אתה מבין . הוא עם כל השטויות האלה, אתה יודע, של הכלא, קשר ועוד משהו, רדיו, כל החרא הזה . הולכים איתך עם מזוודות (לא ברור) אתה מתקן שם, מתקן שם, שם עשית, אתה אוכל טוב מאוד, יש לך הכל . הוא מביא לך לעשן, עושה לך הכל . הבנת . אתה בא לתקן שם לזה . . אתה בא למשרד לעשות איפשהו, שם איפה שכל הקצינים, נו שבת . אתה בא לקצינים פעם אחת לעשות את זה, אתה בא לעשות חשמל, עוד אתה יכול לעשות גם חשמל וגם אינסטלציה .

זדורוב: (רוסית) חשמל, אינסטלציה, קרמיקה, כל עבודות הבנייה הכל . אוי, כוס אמק . (לא ברור)

ארתור: (רוסית) לא . לא יאמן, עם הסכינים ? (הפוגה בדיבור) . בקיצור אתה מסודר .

זדורוב: (רוסית) אני לא מתכוון לסדר לאף אחד . . .

ארתור: (רוסית) מה ?

זדורוב: (רוסית) אני לא מתכוון ללקק לאף אחד מקצינים את התחת . אני לא צריך את זה .

ארתור: (רוסית) מה אני אומר לך, תלקק להם ? עם גאווה, עם כבוד, זהו . אתה תעשה את העבודה שלך . אתה לא צריך אף אחד ואף אחד לא חייב לך שום דבר . אתה מרוויח את הלחם שלך עם המלאכה שלך . הבנת . יתנו לך לעשות משהו, אתה תעשה . ואז תעשו טובה, תשלמו לי . תעשו טובה, תנו לי את מה שמגיע לי . מה שאתה עושה זה עולה כסף בחוץ . בכלא זה . . אם בכלא . . . בחוץ העבודה הזאת עולה איזה אלף או אלף חמש מאות .

זדורוב: (רוסית) אלף או אלף חמש מאות על עבודה אחת .

ארתור: (רוסית) בחודש הם ישלמו לך חמש מאות שש מאות שקל . אבל זה לא הכל . ייתנו לך סיגריות כל יום, על עבודות כאלה, באמת, אם על עבודה אחת אתה מקבל בחוץ אלף או אלף חמש מאות על כל מיני עבודות שם . אז פה בחודש יצא לך חמישים . . (לא ברור) אבל מגיע (לא נשמע) אוכל טוב, הוא יעשה לך זה . . . כמו שאומרים אתה הזה שלו, אתה מבין . של האיש הזה, אתה כמו גלגל הצלה בשבילו . אתה יכול לעשות את זה . .

זדורוב: (רוסית) אז אם הוא לא עובד בשבת אני אעבוד .

ארתור: (רוסית) גם הוא יעבוד יחד איתך, אבל אתה מבין, אתה בשבילו, איך להגיד לך . . .

זדורוב: (רוסית) עובד שחור .

ארתור: (רוסית) לא, לא, אתה לא הבנת מה אני רוצה להגיד . אנשים כמוך בכלא שווים זהב . אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) אה, כלומר, יש כבוד .

ארתור: (רוסית) כן, הם שווים זהב . אנשים כמוך שווים זהב . אין שם של אינסטלטור ו . . .

זדורוב: (רוסית) חשמלאי .

ארתור: (רוסית) וחשמלאי, הכל ביחד אין דבר כזה . עד שהם ימצאו חשמלאי שם אפשר להשתגע . לפעמים קורה שמביאים חשמלאי מבחוץ . ופה אתה חשמלאי ואינסטלטור הכל ביחד . ושם חשמלאי זה בנפרד ואינסטלטור זה בנפרד . ופה אתה הכל ביחד, אתה מבין . יש שם הרי קצין משק . אתה יודע מה זה משק, כן ?

זדורוב: (רוסית) הקצין של הדברים האלה . . .

ארתור: (רוסית) נו, כל הדברים האלה, כן . כל העבודות . של כך העבודות האלה .

זדורוב: (רוסית) אה . . איש תיקונים, הבנתי .

ארתור: (רוסית) הבנת . איך קוראים לזה, עובד חקלאי, כן . יש קצין שאחראי על עבודות חקלאיות, קצין . . מה שהוא יגיד זה מה שיהיה . הוא מצרף לך בן אדם, אתה בשבילו . . אדם אחד, שיהיה מוכן לשלם לך אלף שקל רק שתעשה את הכל . עוד שלאינסטלטור מבחוץ משלמים פה שלושת אלפים, אחרי זה לזה . .

זדורוב: (רוסית) לחשמלאי . .

ארתור: (רוסית) לחשמלאי, עוד שתיים או שלוש אלף . אז הוא ייתן לך אלף או אלף וחצי רק לך . וכל יום הוא ייתן לך שתיים או שלוש חפיסות סיגריות ויאכיל אותך טוב ותא וכל העניינים . בקיצור, סוף הדרך, אתה שווה זהב שם . הם אפילו מביאים אנשים מבחוץ לעשות עבודות, לפעמים, בגלל שאין . אתה מבין, יש מעט, בסביבה הזאת יש מעט אנשים שהם גם אינסטלטורים וגם נגרים וגם . . . חשמלאים . מעט, אין . תבין . מתוך מאה אחוז של אסירים שבעים אחוז נרקומנים .

זדורוב: (רוסית) כל כך הרבה ?

ארתור: (רוסית) כן .

זדורוב: (רוסית) מה אתה אומר, איך זה התפשט .

ארתור: (רוסית) שבעים אחוז נרקומנים . עשרים אחוז אלימות במשפחה .

זדורוב: (רוסית) זה פשעים בבית .

ארתור: (רוסית) זה פשעים בבית . חמש אחוז זה כל הרציחות האלה . (לא ברור, מדברים יחד) אתה יודע, אפילו לא חמש אלא עשר אחוז זה כל הרציחות, הבחורים הנורמליים שהם . . .

זדורוב: (רוסית) פושעים .

ארתור: (רוסית) פושעים . זה וזה כל מיני . ומתוך השבעים אחוז, אלה שיושבים בגלל הסמים . . . השבעים אחוז האלה שיושבים בגלל הסמים ביניהם יש גם נרקומנים וגם בחורים טובים שעשו פשעים בגלל הסמים . הלכו לבצע פשעים בגלל הסמים . גונבים, בוזזים, רוצחים, כל זה קורה בגלל הסמים . אתה מבין . (לא ברור) כל העסקים האלה של הסמים . . .

זדורוב: (רוסית) (לא ברור)

ארתור: (רוסית) אז תאר לעצמך שבין כל הנרקומנים האלה יש חשמלאים, יש אינסטלטורים . איזה אינסטלטור ואיזה חשמלאי, ועוד לא נותנים להם להגיע לשם . כי הם לא מכניסים נרקומנים לשם .

זדורוב: (רוסית) זה במקום מסוים אחד .

ארתור: (רוסית) זאת הפעם הראשונה שלך בכלא, אתה לא עבריין, לא זה . . . לא פושע .

זדורוב: (רוסית) כן .

ארתור: (רוסית) אתה לא עבריין, לא פושע, אין עליך כלום, הכל נקי אצלך . פעם ראשונה שלך בכלא . חשמלאי, אינסטלטור . אתה תחייה כמו מלך . אני לא אומר לך סתם, אני יודע מה אני אומר לך . תאמין לי, כל גבר היה רוצה שיהיה לו יתרון כזה כמו אצלך, גם אינסטלטור, גם זה . . . גם זה . (הפוגה בדיבור) . אוי, כוס אמק . תאר לעצמך, אני, אני לא בעניינים האלה אבל אם אני הייתי יודע, אם אני הייתי חשמלאי ואינסטלטור, אתה יודע איזה טוב זה . אני הייתי הולך בכל המקומות האלה . ועוד אנשים כמוך, אנשים כמוך נחוצים לבחורים שמה מאוד . ללכת לשורה הזאת, ללכת לשורה ההיא, להביא את זה, לקחת את ההוא, אתה מבין . להעביר דברים רגישים .

זדורוב: (רוסית) כאילו כמו . . . (לא ברור, מדברים יחד)

ארתור: (רוסית) סיגריות, כן . . להוציא (לא ברור) אתה מבין . אני אספר לך, תקשיב, אנחנו צריכים להעביר לשם (לא ברור) וגם שקית סיגריות מלאה . חמישה פקטים, עשרה פקטים, הכל משותף . תביא להם, הנה פקט, הנה תרופות, תעביר את זה לבחורים שנמצאים בצינוק, מי שחולה .

זדורוב: (רוסית) אבל זה אם יש גישה לשם .

ארתור: (רוסית) אם יש גישה . בטח . לך יש גישה לכל מקום . אתה הולך, אף אחד לא אומר לך מילה . (עברית) נכון .

זדורוב: (רוסית) ללכת לחקירה לעשות עסקה, לעשות להם עוד פוזות .

ארתור: (רוסית) אה ?

זדורוב: (רוסית) אני צריך ללכת לעשות עסקה עם החוקרים, לעשות להם עוד קצת פוזות ולהודות .

ארתור: (רוסית) אני לא מבין מה אתה אומר, לעשות עסקה או לעשות פוזות ?

זדורוב: (רוסית) לא להודות . פשוט, אתה יודע, כמו שאומרים . . .

ארתור: (רוסית) תיזהר שלא תגזים, אני גם עכשיו מפחד . אני לא רוצה להגזים, כי אם אני אגזים הם יקשרו לי . . יקשרו, ויקשרו שאחרי זה אני לא אוכל לעשות איתם עסקה אפילו, אתה מבין ממה אני מפחד .

זדורוב: (רוסית) אני מבין אותך . פשוט תראה, אני יודע שאני לא אנסתי את הילדה, אני יודע שלא רצחתי . זה שתי ראיות מאוד משמעותיות שיכולות להצדיק אותי, אלה ראיות מאוד משמעותיות . אבל . . . (הפוגה בדיבור) . תגיד לי, יכול להיות פה זיוף ראיות . כלומר הם יכולים לזייף ראיות ? (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) לזייף הם לא יזייפו, זה . . . זה ישראל, זה לא קומוניזם ולא רוסיה . בישראל לא יעשו לך ראיות מזויפות, לא מזייפים פה ראיות . הם יכולים, יכולים לעצור על הראיות שכבר יש ולאסוף עוד ועל אחת הראיות האלה . . .

זדורוב: (רוסית) הם יכולים לתפור לך תיק .

ארתור: (רוסית) לא לתפור, לפי הראיות האלה, לפי הראיות האלה שלך . . . זה תלוי איזה ראיות יש עליך . יש לך ראיות רעות מאוד . יש לך לא אחת ולא שתיים אלא . . .

זדורוב: (רוסית) ארבע .

ארתור: (רוסית) ארבע . . חמש נראה לי .

זדורוב: (רוסית) ארבע .

ארתור: (רוסית) לך תדע, תמיד ימצאו עוד משהו . עוד משהו . יכול להיות שימצאו את המכנסיים מחר, אולי על המכנסיים יש איזה חרא . לך תדע . אה . אולי יש על המכנסיים איזה טיפה . טיפה קטנה על המכנסיים .

זדורוב: (רוסית) וזה מספיק ?

ארתור: (רוסית) מה קרה לך ? זה עוד ראיה .

זדורוב: (רוסית) איך הם יכולים לדעת איך זה הגיע לשם, פשוט קמתי, הלכתי ונתפס עליי מאיזה מקום, זה הגיוני .

ארתור: (רוסית) בסדר . נתפסת על הסכין, נתפסת על הטיפה, אתה מבין מה יחשבו . זה רע מאוד רומן, רע מאוד . זה, להגיד בינינו עכשיו, זה

גרוע . אני לא אומר, אם טיפה אחת קטנה זה מספיק בשביל בן אדם . טיפה אחת קטנה איפשהו, אחת, לא שלוש או ארבע . . ראיה אחת זה כבר מספיק .

זדורוב: (רוסית) אני פשוט חשבתי, טיפה, אם על המכנסיים יש הרבה . . נו, כאילו באמת, הרבה דם הגיע . .

ארתור: (רוסית) תראה . אני אומר לך, אפשר ללכת ולרצוח ככה שלא יהיה שום דם .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע איך זה קרה .

ארתור: (רוסית) אני אומר לך באופן כללי . לא יגיע שום דם . רק אולי ליד אבל את היד אפשר לשטוף . את הסכין אפשר לשטוף ולזרוק . אתה מבין . אתה סוגר את הפה וזהו . הטיפות נוטפות על הרצפה, אולי נפלה באיזה מקום על המכנסיים, טיפה קטנה . מתי שהטיפות הקטנות נאספות . . .

זדורוב: (רוסית) אבל, אתה מבין, אם היו הרבה טיפות אבל לא טיפה אחת קטנה . לדוגמא . .

ארתור: (רוסית) כן, אבל . . (לא ברור) אתה מבין .

זדורוב: (רוסית) הכי חשוב להם שיש דם, כן ?

ארתור: (רוסית) תבין, דם, דם, אם הוא מטפטף . . . אם למשל הדם מטפטף על הרצפה, אני הולך על הדם הזה והוא נתפס לי בסוליה, אפשר להבין, זה בית ספר, אפילו הילדים יכולים לדרוך על הדם הזה . אתה מבין . ואם זה על זה, זה כאילו מישהו עבר לידך וטפטף עליך . אתה מבין, זה גרוע . אם אתה דרכת על הדם, אז יש הרבה אנשים שיכולים לדרוך, אולי עוד לפניך מישהו דרך על הדם הזה, ואיזה חלקיקים, על הנעליים שלך, נתפסו על הסוליה . זה כל אחד יכול לדרוך, אתה היית באזור הזה והיה רצח ואתה עבדת שם . אבל כשהוא מטפטף אז כבר מסתכלים על זה אחרת, אתה מבין . אני מבין אם פה מטפטף דם, כאן מטפטף דם, ופה מטפטף, אז משלושת המקומות האלה אני תפסתי את הדם, בסדר . אבל מה, טפטף שם דם מכל מקום ? לא, נכון .

זדורוב: (רוסית) על הרצפה ראיתי בטוח, אבל על הקירות אני לא זוכר, אני לא הסתכלתי .

ארתור: (רוסית) על הרצפה, כן, מהרצפה אתה יכול לתפוס . אבל מה הוא מטפטף מהרצפה למכנסיים ?

זדורוב: (רוסית) ברור שלא .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אני מדבר איתך .

זדורוב: (רוסית) כן, הבנתי . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אני, אני פושע, נכון . אני חי את החיים האלה . אני בבית סוהר הזה הפכתי להיות פסיכולוג, אני קולט אנשים ישר . אם בא מישהו, אני קולט אותו ישר, אם מישהו בא, אה, או, אני הייתי בכלא חמש עשרה שנה, אני הייתי זה, אני הייתי זה, אני זה, אני יכול לדעת אם הוא היה או לא היה .

זדורוב: (רוסית) אני מסכים . יש לך הרבה ניסיון .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אני כמו פסיכולוג, אני יכול ישר להגיד על מישהו איזה בן אדם הוא, מה הוא, אם הוא הומלס, רוצח, מסומם, סתם זיין מוח . . (לא ברור) אני יכול להבין ישר . לא רק זה . אני כבר בעניינים האלה, המשפטיים, אני

כבר מדבר כמו בלש . אתה מבין . תחשוב לעצמך מה זה לחיות חיים כאלה, ראיות, ראיות . . זה . . אני חי את החיים האלה, אני הייתי בחקירות חודשים שלמים . אני סיפרתי לך, אני הייתי שנה ושלושה חודשים בחקירה .

זדורוב: (רוסית) כן . . .

ארתור: (רוסית) תאר לעצמך, שנה ושלושה חודשים אני הייתי בחקירה . זה כל יום, כל יום . . . כל יום אני חושב מה אני צריך לעשות, איך לנהוג, איך אני צריך להמשיך הלאה . הכל, הכל אני עושה, אתה מבין .

סוהר: (עברית) מה איתכם ?

ארתור: (עברית) הכל בסדר, האוכל סיימנו . .

סוהר: (עברית) או קי ?

ארתור: (עברית) כן . תביא . . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) הוא לא בא בזמן .

ארתור: (רוסית) מה זה משנה .

זדורוב: (רוסית) לא, פשוט עכשיו הוא יביא משהו ואני כזה . . . למה אנחנו צריכים שהשוטר יכנס . (הפוגה בדיבור) .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אתה לא חושב כל יום כמו בלש מה אני צריך לעשות, זה המוח שלי נגד המוח שלהם . אתה מבין . מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לנהוג, מה ואיך, מה אני אעשה עם זה, מה אני אמציא על זה, מה ואיך אני צריך לנהוג הלאה . מה הם עושים . זה כמו חתול ועכבר .

זדורוב: (רוסית) זה כבר כמו משחק בשבילך . אתה מבין את הכללים וזה כמו משחק .

ארתור: (רוסית) הבנת . הנה אם . . היום הם רוצים לעשות לי איזה חרא, לטמון לי מלכודת, אז אני כבר יודע איך . . .

סוהר: (עברית) צריך גם ?

זדורוב: (עברית) לא, לא, הוא צריך .

ארתור: (רוסית) אני כבר יודע איך לצאת מהמלכודת שלהם . הנה למשל הם רוצים ביום ראשון, ביום ראשון להגיד לי, תשמע מהאקדח הזה בוצע עוד רצח . (עברית) סתם דוגמא (רוסית) הם יגידו לי, דוגמא, הם יגידו לי, אתה שומע, מהאקדח הזה פצעו ומהאקדח הזה רצחו בן אדם, אתה מבין . יש הוכחות ? יש, תראו את ההוכחות . ואתה לא חייב להראות . אני אגיד לכו תזדיינו, זהו . הם לא יתקרבו, אני יודע שאין כלום, חרא . אין שום רצח ושום כלום, מה שיש אני יודע . איזה . . (לא ברור) יש אני יודע . אני בטוח במה שאני אומר, אתה מבין . ואתה, אין לך ביטחון בתיק הזה, יש יותר מידיי דברים פה . יש יותר מידיי דברים בתיק הזה .

זדורוב: (רוסית) כן, בתיק הזה . . .

ארתור: (רוסית) אתה רק חייל קטן בשבילם .

זדורוב: (רוסית) אני יודע . ולא סתם כל המוחות של קצרין וכל המוחות של חיפה ושל נהרייה ושל תל אביב . . .

ארתור: (רוסית) זה לא העניין, פשוט עומדים פה על הפרק טכנולוגיות גדולות מאוד . אפשרויות גדולות מאוד . אתה יודע, בישראל אין בעיות עם הדברים האלה, ועוד שהחרא הזה זה עולה רק חצי מיליון דולר . החרא הזה שעושה את הטביעות אצבעות . תאר לעצמך . החרא הזה, יש להם כל מיני דברים, יש להם הרבה טכנולוגיות, יש פה כל מיני מכשירים, טכנולוגיות . כל מיני כאלה, מחשבים, כל מה שאתה רוצה, בישראל אתה יודע . . המוחות הכי גדולים זה של יהודים . (הפוגה בדיבור) . יש להם כאלה (עברית) מעבדות, (רוסית)

כאלה זה . . . מעבדות, סוף הדרך . זה בטבע שלהם, ההצלחה בזה בטבע שלהם . (הפוגה בדיבור) . קשה מאוד להתחרות בהם בתחום הזה .

זדורוב: (רוסית) אני לא יודע מי רצח את הילדה הזאת . צריך להעניש אותו . הוא אומר לי יש עד שראה איך אתה רצחת את הילדה . אני אומר, אז שהעד הזה יספר לכם, את מי הוא ראה .

ארתור: (רוסית) תראה, מה אתה חושב . . .

זדורוב: (רוסית) אני חושב . . .

ארתור: (רוסית) מה אתה חושב, תקשיב . . מה אתה חושב . . . תעשה ככה אבל אל תכוה . יש לך את הבעיות שלך ולי יש את הבעיות שלי .

זדורוב: (רוסית) אני מבין .

ארתור: (רוסית) אני יכול לשבת במקום שלי, לא להתווכח, לא כלום . פשוט, אני יודע . . כבר לפני . . (לא ברור)

זדורוב: (רוסית) מה יהיה אצלי .

ארתור: (רוסית) אני כבר יודע מה יהיה אצלך . אני אומר לך, אני כבר יודע, אני כבר . . . מנחש מה יהיה אצלך . אני יודע מה יהיה אצלי . אבל אתה אל תסתכל עליי, לי יש עורך דין טוב שאני משלם לו . אתה

מבין .

זדורוב: (רוסית) ולי יש של המדינה .

ארתור: (רוסית) לך יש עורך דין של המדינה . אבל . . לך יש אפשרויות טובות יותר בכלא מאשר לי . אתה יכול לצאת לפניי מהכלא .

זדורוב: (רוסית) כן, אבל אני לא רוצה לקחת על עצמי רצח שאני לא ביצעתי .

ארתור: (רוסית) אתה מבין, אני . . . אני לא אקבל גם שליש וגם חופש . אתה יכול לקבל גם שליש וגם חופש, אתה רואה, יש לך יתרונות . יש גם חסרונות, לי יש רק חסרונות .

זדורוב: (רוסית) חכה, תגיד לי אז דבר כזה, הם . . את המסקנות הסופיות שלהם, למשל הם אומרים זהו, אתה הרגת, אני מקבל את ההאשמות הסופיות שלהם לפני המשפט ?

ארתור: (רוסית) מה זאת אומרת לפני המשפט ?

זדורוב: (רוסית) נו, יש להם כמה ראיות . . .

ארתור: (רוסית) לפני פסק הדין, אתה מתכוון ?

זדורוב: (רוסית) כן, לפני פסק הדין .

ארתור: (רוסית) נו, ברור, לפני פסק הדין עושים לך כתב אישום .

זדורוב: (רוסית) אם עושים לי כתב אישום לפני פסק הדין אני יכול לדבר עם העורך דין שלי, או שאני צריך לקבל את ההחלטה בעצמי .

ארתור: (רוסית) מה זאת אומרת, זה אתה והעורך דין שלך .

זדורוב: (רוסית) אה . . הם מוסרים את זה לעורך דין שהוא יקרא את זה ואז המשפט, כן .

ארתור: (רוסית) לא . אתה מחליט בעצמך מה אתה עושה . ולפני המשפט כבר, לפני פסק הדין, זה כבר עורכי הדין .

זדורוב: (רוסית) כלומר אני יכול לבוא ולהגיד, הם יציגו לי את כתב אישום, אני יכול ללכת לעשות איתם עסקה . או . . .

ארתור: (עברית) כתב אישום (רוסית) זה כתב אישום .

זדורוב: (רוסית) מה ?

ארתור: (עברית) כתב אישום (רוסית) זה כתב אישום .

זדורוב: (רוסית) אה . . (עברית) כתב אישום .

ארתור: (רוסית) כן, הם יכולים . . . בכתב אישום, לדוגמא, לדוגמא אני אומר, לכתוב לך אונס, רצח . . . התעללות אכזרית .

זדורוב: (רוסית) אה, ועם כתב האישום הזה אני הולך למשפט .

ארתור: (רוסית) בכל הצורות המעוותות ניצלת את הילדה . אונס, חוסר אנושיות, רצח, בקיצור כל החרא הזה . אתה אומר להם, תורידו את זה, תורידו את זה, זה לא היה, זה לא היה .

זדורוב: (רוסית) היה רצח .

ארתור: (רוסית) היה רצח והיה מצב של טירוף שאני עשיתי את זה . זהו . תורידו את זה, אם אתם לא מורידים את זה, לכו תזדיינו .

זדורוב: (רוסית) כלומר צריך לחכות לכתב אישום .

ארתור: (רוסית) לא, אתה יכול לסכם את זה איתם ישר . אתה יכול לסכם את זה ישר . אתה יכול . . מה זאת אומרת לסכם, אתה יכול להגיד, אני מקבל רק את הרצח . שום אונס, שום כלום . רצח שלא בכוונה תחילה, אני לא רציתי להרוג אף אחד, ככה יצא שהביאו אותי למצב של טירוף, אני הייתי בעצבים . אני לא ראיתי בעיניים, אני שמעתי שקיללו את אמא שלי, את המשפחה שלי, במובן שכל הרוסים . . כל החרא הזה . זה הוציא אותי מדעתי ואני לא ראיתי אף אחד בעיניים . אנשים פה לא מחונכים, נו, אתה יודע, לא מחונכים . . .

זדורוב: (רוסית) ילדים . .

ארתור: (רוסית) ילדים מקולקלים, אין להם שום כבוד למבוגרים . (הפוגה בדיבור) . ועוד תאר לעצמך כמה זמן עבדת שם . בטח כל פעם . . בלה, בלה, בלה, כל החרא הזה, והסתכלו עליך וזה, וזה . ריבונו של עולם, אני מתאר לעצמי, אני יודע מה זה להיכנס לבית ספר . מה שמטריף את הרוסים, האלה שנולדו שם וגדלו פה, אני יודע מה זה . הם כבר משחקים לפי הכללים שלהם, של הישראלים . (הפוגה בדיבור) .

זדורוב: (רוסית) הם כבר לא נבדלים מהם .

ארתור: (רוסית) הם כבר לא נבדלים מהם, ברעיון . והם באים הביתה ומדברים רוסית עם ההורים . אתה שמעת את זה . בבית הם מדברים רוסית . זה בבית ספר הם משחקים לפי הכללים שלהם . מה אתה חושב, בבית הם כולם מדברים רוסית . אבא, אמא בוקר טוב . וכשהם באים לבית ספר הם ישר משחקים לפי הכללים שלהם .

זדורוב: (רוסית) אז אני אחכה לכתב האישום ואחרי זה אני אעשה עסקה, אני אקח על עצמי את הרצח אבל לא את האונס .

ארתור: (רוסית) כתב האישום, כתב האישום . . הם יכולים לעשות לך כתב אישום עם האונס, ואם אתה מלכתחילה אומר שאני אשם רק ברצח שלא בכוונה תחילה, אז הם יכולים לסדר לך ישר את הכתב אישום . אתה מבין . אבל שלא יעשו לך את זה עם האונס ישר .

זדורוב: (רוסית) לא, אני אבקש שני עותקים, ברוסית ובעברית . כי אם הם נותנים לי בעברית את כתב האישום ואני לא מבין מה אני קורא . . .

ארתור: (רוסית) למה אתה צריך שיתנו לך כתב אישום על מה שכתוב, אונס, רצח, אחרי זה כל החרא הזה ואחרי זה כשאתה אומר להם, זה, זה, זה תורידו, תשאירו רק את הרצח שלא בכוונה תחילה ו . . זה, תשנו את כתב האישום . למה שישנו לך אותו . להוריד את הסעיפים האלה ולהשאיר רק רצח . עדיף ישר, אחת, שתיים שלוש, שהם יעשו לך את זה ישר, לא צריך לשנות שום דבר . אתה מבין . מה אתה צריך את זה, כוס אמק . לך תדע אם הם ישנו לך, אם יהיה משהו איזה משחקים יהיו .

זדורוב: (רוסית) אני אשחק איתם עד הסוף, למה כי . . .

ארתור: (רוסית) תחליט בעצמך .

זדורוב: (רוסית) לא . . .

ארתור: (רוסית) אין לך מה למהר .

זדורוב: (רוסית) אני יודע, למה, כי . . .

ארתור: (רוסית) אבל . . מה זאת אומרת אין מה למהר . תראה שלא תגיד עד שלושים יום צריכים לעשות לך כתב אישום . רק שאחרי שלושים יום לא יעשו לך כתב אישום עם כל האונס והחרא הזה . אחרי זה אתה כבר תחשב אנס וזה והכל, תראה . אל תחכה עם זה . אין לך כל כך הרבה זמן, בעצם .

זדורוב: (רוסית) יש לי את השבוע הזה, עד הסוף, שמונה ימים .

ארתור: (רוסית) אז אתה, אתה לאט לאט, תשמע מה תעשה, אתה לאט לאט, לאט מתחיל לבנות לעצמך כמו שאומרים . . . קיר להישען עליו, אתה מבין, לאט לאט אתה כבר תתעניין מה, איך, אם היה רצח, לא היה זה . . למשל . תתעניין, ככה .

זדורוב: (רוסית) הם לא אומרים . אני לא יודע אם היה אונס או לא . הם לא אומרים .

ארתור: (רוסית) תראה, תראה, אני אגיד לך דבר כזה אם, אם אתה אומר

ש . . . בעצם אתה לא עשית כלום ואתה עומד על שלך . . . בן אדם שעומד על שלו, עומד במקום שלו, אפשר לקשור לו משהו . שום

דבר . .

זדורוב: (רוסית) נכון . בטח שלא .

ארתור: (רוסית) זהו . זה אומר . . (לא ברור, הקלטה מקוטעת) לך תדע . אתה לא אנסת אף אחד . אם יאשימו אותך רק ברצח . . .

זדורוב: (רוסית) שאותו לא ביצעתי . כוס אמק . . .

ארתור: (רוסית) לא, לא, לא . . .תעזוב, זה לא . . .

זדורוב: (רוסית) תראה, אני מבין, אבל הם . . נגיד הם יעשו לי . .

ארתור: (רוסית) בקיצור, אני אגיד לך דבר כזה, רומן, תחליט מה תעשה הלאה .

זדורוב: (רוסית) תראה . .

ארתור: (רוסית) אני מבין אותך, אתה לא עשית שום דבר, אתה אומר שזה . . תראה, רומן, בינינו, זה עניין שלך אחי, אני גם לא עשיתי הרבה דברים . אני גם לא עשיתי הרבה דברים אבל אני יודע מה אני עשיתי . אני יודע מה אני עשיתי ואני יודי לאן אני מוכן ללכת ולאן אני לא מוכן ללכת, אתה מבין אותי מה אני אומר לך . אתה מבין . אני יודע לאן אני מוכן . . לאן אני רוצה ללכת, ולאן אני לא רוצה . מה שאני לא רוצה אני לא אקח, אתה מבין . מה שמתאים לי אני אקח, אין לי שום ברירה . אתה מבין . אני לא מנסה להטעות אותך ולא כלום .

זדורוב: (רוסית) אני מבין .

סוף הקלטה .

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (9)-קובץ 3 מ-3 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1072 א'

שם המתרגם:אנה בסדובבסקי

תאריך קבלת עבודה : 31.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

-----------------------------------------------------------------------------

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .IL RPROTOCOL@INTE .NET .IL

כתובתנו ג

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (9)-קובץ3 מ-3

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1072 א'

שם המתרגם :אנה בסדובבסקי

ימ"ר גליל

165/06

1072 א'

קובץ שלישי

רוסית

מתרגמת : אנה בסדובסקי

דובר א' : (רוסית) אני מדבר איתך ישר, אני לא מנסה לשקר לך, לא כלום . .

דובר ב' : (רוסית) אני מבין .

דובר א' : (רוסית) אם היה מישהו אחר אני הייתי אומר לו ללכת להזדיין ולא הייתי אומר לו כלום . אתה מבין .

דובר ב' : (רוסית) כוס אמק, אני לא יודע מה לעשות . . .

דובר א' : (רוסית) תקשיב, תקשיב, אני מדבר איתך בגובה העיניים . אתה

רואה . אני לא משקר לך, אני מדבר איתך ישר . כשרצחו את הבחור הזה שרצחו אותו בעשרים באוקטובר, אני הייתי שם ליד . כשירו בו אני הייתי שם קרוב . היינו חמישה . אתה מבין, אבל הוא לא ראה את הבחור ההוא .,

דובר ב' : (רוסית) הוא ראה אותך .

דובר א' : (רוסית) הוא ראה אותי . אבל זה לא משנה להם . גם אם הוא ראה את כולם . . .

דובר ב' : (רוסית) הוא יגיד שהוא ראה אותך וייקחו אותך .

דובר א' : (רוסית) לא, הוא לא ראה אף אחד . גם אם הוא ראה אותי, לא את מי שירה אלא אותי ואת האחרים, הוא לא מודה . הוא לא מוסר אותנו . הוא הולך עד הסוף . יש לנו מלחמה איתו ועם החברה שלו, זאת המלחמה שלנו, לא של השוטרים . אתה מבין, זה מרוקאים שיש להם אותם מושגים . הם גם כמונו, הכל, הולכים עד הסוף, בינינו יש מלחמה, אנחנו נסיים אותה, לא השוטרים . אנחנו לא ניכנע . אותו דבר איתנו, אם היה קורה למישהו מאיתנו אותו דבר, אז לא היינו מוסרים . יודעים מי אבל לא מוסרים . אז הוא יודע מי . למה אתה חושב שאנחנו נגררים עם החרא הזה כל הזמן, למה אתה חושב שנתנו את האוטו לתיקון, את הגלגלים . מה אתה חושב, סתם ככה ?

דובר ב' : (רוסית) למה גלגלים, מה אתם השתמשתם בהם ?

דובר א' : (רוסית) כן, אבל אנחנו נסענו לאיזה מקום . . .

דובר ב' : (רוסית) אה . . אוי כוס אמק .

דובר א' : (רוסית) אנחנו נסענו לאיזה מקום . אנחנו היינו צריכים לעשות משהו, אתה מבין . בגלל זה . זהו . למה, בגלל שריבונו של עולם, לפעמים השוטרים בודקים, מחפשים . . .

דובר ב' : (רוסית) מה ? מה יש להם לחפש שם ?

דובר א' : (רוסית) גם אם יש סכין, סכין קטנה . . הם הרי יודעים מי אנחנו . כמעט בכל הערים יודעים מי אנחנו, אתה מבין . הם מסתכלים על הפרצוף שלנו, רואים ישר, אה, אלה פושעים . אתה מבין . אנחנו נוסעים במכוניות כאלה, של פושעים, או ב .מ .וו או הונדה או זה, או ג'יפ . תמיד מסתכלים אחרת, אתה מבין . אם אני אקח איתי סכין קטנה, יעצרו אותי .

דובר ב' : (רוסית) סכין קטנה . .

דובר א' : (רוסית) למה אני צריך להסתכן . וכשאנחנו נוסעים לסדר עניינים או משהו, אז זה בתא המטען, כשנצא נוציא .

דובר ב' : (רוסית) ונדבר . .

דובר א' : (רוסית) זהו . נכון . אז מה אני רוצה להגיד לך, הבחור הזה לא ימסור אותנו . העניין הוא, העניין הוא שהוא אומר שמישהו מהצד ראה . . מישהו ראה אותנו מהצד . מי ראה, לך תדע . השומר ? השומר לקח כסף . השומר קיבל אחד וחצי על השיחה, אנחנו נכנסנו בקיצור איפה שהזה . . הבית קברות, איפה הבית קברות, מאחורי הבית קברות יש שטח כזה . . .

דובר ב' : (רוסית) שדה .

דובר א' : (רוסית) סוג של שדה, יש שם שטח, כנראה רצו לעשות שם חממות, רוצים לעשות משהו . מאחורי הבית קברות, אתה מבין . אז יש שם גדר, שכבר דרכו עליה, הגדר התפרקה, אתה מבין, אנחנו עברנו דרך הבית קברות הזה, נתנו לאיש אחד וחצי, נכנסנו דרך הבית קברות הזה, חצינו את הגדר הזאת, את הרשת והיינו בצד ההוא . ממקומות אחרים אנחנו לא יכולים להיכנס, למה כי כל המקום הזה, יחד עם הבית קברות סגור בזה . . בקיר, אתה מבין, איך אפשר להגיע . . .

סוף הקלטה .

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

שם היחידה : ימ"ר גליל-תשאול

פ.א:1010/06

מ . ט . 165/06 (10)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ג'

שם המתרגם: רינת שור

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

תאריך קבלת העבודה : 12.0728.

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ.א:1010/06

מ . ט . 165/06 (10) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ג'

שם המתרגם: רינת שור

- משטרת ישראל-

מקרא:

ח: - חוקר, שוטר בתחנת מעצר

נ: - נחקר

ככל הנראה

ח: ארתור

נ: רומן

תמלול על ידי רינת שור

תרגום על ידי רינת שור

ארתור: סוף הדרך, ועוד כולנו הגענו, מי שהיה שם עם תיק, מי שהיה עם מעיל רוח בפנים . איזה שטויות, בקיצור היו שם כל מיני שטויות . אתה מבין ? עוד אנחנו אמרנו, תכף צריכים לבוא אורחים . עוד מעט יגיעו אורחים, תשלחו אותם לכאן ואנחנו כבר מוכנים שם, אתה מבין ? אנחנו כבר מוכנים . שניים שלושה התחבאו מהצדדים . לכל מקרה שלא יבוא ואנחנו יושבים ומחכים . זהו כבר .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //הכל כבר תפוס, הכל (לא נשמע) אתה מבין ? הכל כבר מוכן . חס וחלילה אם קורה משהו, כבר יש לנו מאחורה אחד שניים שלושה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: זה הכל . אז זה באמת (לא נשמע) . אז אני לא רוצה אפילו לחשוב שזה השומר . יש ביניהם איזה בן כלבה . עשה ככל הנראה הסכם עם השוטרים . יש להם גם כן . . . סוף הדרך, אם הופיע כזה בן כלבה . . .

זדורוב: ממש לא טוב .

ארתור: אם יש כזה בן כלבה, זה דבר ראשון ממש לא טוב בשבילם, ממש לא טוב בשבילם שמביניהם יש כזה בן כלבה .

זדורוב: אה, הם בעצמם יחפשו אותו .

ארתור: הם כן, הם בעצמם (לא נשמע), לא אנחנו צריכים לתפוס את הבן כלבה הזה, אלא הם יצטרכו לחפש את הבן כלבה הזה . זה מינוס מבחינתם . אלה בושות . והבן כלבה הזה, בצד שלו יהיו מלא שוטרים . הם יציעו לו הגנה והכל . זה לפי התוכנית המלאה הוא יצטרך למסור את האנשים שלו .

זדורוב: שהוא ימסור אנשים משלו .

מונה: 00:01:54

ארתור: כן, את שלו הוא ישים כמו שצריך, אבל שהוא לא ימשוך אותנו ביחד אתו . הוא יכול לקחת גם שניים שלושה משלנו . ויכול להיות שאפילו יותר, את מי שהוא מכיר . תלוי מי זה . אם זה איזשהו בורג קטן שלא הכניסו אותו לסוד העניינים אז אלה שטויות, הוא יודע קצת . אבל אם זה מישהו קרוב לחבר'ה האלה, מישהו קרוב//

זדורוב: //אז הוא יודע הרבה מאוד .

ארתור: אז זה ממש לא טוב .

זדורוב: אוי, שיט .

ארתור: מה שמאיים עלינו, מאיים עלינו רק אם הוא ראה את הפנים שלנו והוא יודע מי ומה היה שם . אני הייתי שם, אבל . . . אני לא (לא נשמע) למרות . . . שאני הייתי יכול כן, אני הייתי יכול להיות במקום הבחור שעשה את זה, אבל אני כבר . . . זקן בשביל השטויות האלה, יש צעירים בשביל זה . יש לי חבר'ה כאלה שם אצלנו . יש לנו חבר'ה . . . יש כמה חבר'ה . . . הם עושים הכל . אתה צריך לסחוט כסף, סוחטים כסף . פרוטקציה .

זדורוב: כמו שצריך .

ארתור: תחשוב מה זה . איפה שצריך לסחוט, סחוטים . איפה שצריך לשדוד, שודדים . איפה שצריך אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הכל, הכל אנחנו עושים . יש לי . . . נו, יש לי בחור, בחור שהוא פותח

דלתות . הוא עושה מפתחות . הוא יכול בשקט (לא נשמע) רכב . הוא עושה מנעולים, הוא עושה מפתחות . זה מכשיר, הוא עולה כמה אלפי דולרים//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: אבל . . .

זדורוב: הוא עושה מה שמביאים .

ארתור: הוא עושה מפתחות, הוא עושה מנעולים, הוא עושה כל מה שאתה רוצה . אתה מבין ? הוא עושה הכל . יש לי גם כאלה, יש לי בחור שהוא נוהג טוב . יש לי שלושה, ארבעה בחורים ספורטאים . שניים שעוסקים בטיקוואנדו .

זדורוב: מי ?

ארתור: עוסקים בטייקוואנדו, קראטה .

זדורוב: אה, טייקוואנדו ?

ארתור: כל מה שאתה רוצה יש לי שם . אתה מבין ? הבחורים עוסקים בספורט . סוף הדרך בקיצור .

מונה: 00:04:05

זדורוב: כל הכבוד לבחורים האלה, הם (לא נשמע) .

ארתור: כן, כולם . אתה מבין ? אז שניים שעוסקים בטייקוואנדו, בחורים רוסים . רוסים . יש אחד קווקזי, יש לו מפתחות . הוא פותח כל מה שאתה רוצה .

זדורוב: מומחים .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: מפתח מקצועי .

ארתור: חוץ מזה, יש ביניהם (לא נשמע) . אני יכול לזרוק את זה, לעשות את זה, לזרוק (לא נשמע), אתה מבין ? אני יכול להגיע שלוש ארבע קומות למעלה ולזרוק (לא נשמע) .

זדורוב: איך ?

ארתור: פומה .

זדורוב: פומה ?

ארתור: ההמ . אתה מבין ? (לא נשמע) פומה . למה ? כי בדרך כלל אני נכנס, סוף הדרך, צריך לעלות איזה שלוש ארבע קומות למעלה . עד שאני אעלה,

שיט . . . יש לנו מכל מקצוע, כל מקצוע, לכל אחד יש מקצוע, יש נהגי מרוצים סופניים שנוהגים ברכב כמו שצריך . יש לנו הכל .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא . בקיצור, סוף הדרך . לכל אחד יש את העבודה שלו .

זדורוב: איזה שטויות אלה .

ארתור: חבר'ה שיט, כל הכבוד להם, לפי שנה . . . לפני שנה בקיצור . . . הייתה כזאת (לא נשמע) השתתפו שישה אנשים . בקיצור . . . השישה אנשים האלה, הם עשו פעולה סוף הדרך, אלה חבר'ה משלי . אני הייתי בבית סוהר אז . החבר'ה האלה . . . עשו מאתיים שמונים אלף שקלים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הם השקיעו . . . הם השקיעו בערך ארבעים אלף . . . השקיעו בזה בערך ארבעים אלף, קבעו את הזמן, אתה מבין ? ביררו את הכל, מה, איך, מערכת השעות, מה, איך, מתי יוצא, נכנס, מגיע, הולך, הכל, הכל, הכל, קבעו את כל מה שצריך, חישבו, רשמו . . . קנו טוסטוסים . יש את הטוסטוסים האלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: האלה, טוסטוס כזה יד שניה או יד שלישית עולה שלושת אלפים, ארבעת אלפים . אתה מכיר את הטוסטוסים האלה ?

זדורוב: אני מבין .

מונה: 00:06:42

ארתור: ההמ .

זדורוב: לא צריך מספר בשביל זה לעזאזל .

ארתור: שלושת אלפים, ארבעת אלפים הוא עולה, זהו . הם קנו ארבעה טוסטוסים, ארבעה טוסטוסים, אתה מבין ? ארבעה, כל אחד טוסטוס אחד, אתה מבין ? אחד . . . אחד על רכב, ברכב שלו .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הארבעה האלה מגיעים להוא . . . שמים כאן (לא נשמע), לוקחים, נוסעים . נוסעים כולם באחד . . . כל אחד . . . בקיצור, כל אחד נוסע למקום שלו, שם את הטוסטוס, מחליף בגדים, יוצא, רכב מגיע לקחת אותו, הוא . . .

זדורוב: נכנס ו . . .

ארתור: נכנס לרכב . עוד אחד מגיע, נכנס לרכב, הם נוסעים . השישי גם כן ישב, לקח שניים, הלך . (לא נשמע) . לקחו מאתיים שמונים אלף . אתה מבין ? תחשב את זה . שישה אנשים, מאתיים שמונים אלף . שישה אנשים . המאתיים שמונים אלף האלה, מאתיים שמונים אלף האלה מתחלקים בין ארבע עשרה אנשים .

זדורוב: כל אחד חמש עשרה אלף .

ארתור: חמש עשרה, עשרים אלף כל אחד זה יצא . חלק חמש עשרה, חלק שבע

עשרה . אה . . . אני קיבלתי עשרים אלף, בגלל שאני ישבתי בבית סוהר .

זדורוב: לא רע .

ארתור: חלק מגיע אלי אפילו אם אני נמצא בבית סוהר . כל עסקה, חלק אני מקבל .

זדורוב: בגלל זה אלה חבר'ה .

ארתור: אתה מבין ? כל עסקה, חלק מגיע אלי . אתה יודע איזה חבר'ה אלה ?

זדורוב: אגדה .

ארתור: כל הכבוד להם .

זדורוב: חבר'ה אגדיים .

ארתור: אני נמצא כאן שלושה ימים, שיט//

זדורוב: //למצוא כאלה//

ארתור: //שלושה ימים אני נמצא כאן, שיט, סוף העולם, (לא נשמע) הכל, שיט . אתמול לקחו שלוש מאות, ארבע מאות שקל הביאו לי כל מיני שטויות . חפיסות סיגריות, פה, זה, מפה לשם, בקיצור שתייה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) למה אתה לא אוכל ? במבה, שוקולד, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 00:08:58

ארתור: תאכל, מה יש לך ? יש הכל, שיט .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש שתייה, יש הכל .

זדורוב: תאמין לי ארתור, שיט, כל כך רע לי שאפילו אין לי חשק לאכול

ארתור: אני יודע, אני יודע מה זה .

זדורוב: אוי, שיט . (רעש חיצוני חזק)

שוטר: מה קורה ?

ארתור: הכל בסדר, ברוך השם .

שוטר: תעשו חיים .

ארתור: אה ?

שוטר: תעשו חיים .

ארתור: ההמ . תביא בחורה, נעשה חיים .

זדורוב: מה הוא אמר ?

ארתור: אה ?

זדורוב: מה הוא אמר, (לא נשמע) מה קרה ?

ארתור: תעשו חיים, כאילו תיהנו לכם .

זדורוב: ההמ, תעשו חיים .

ארתור: אלה רק שטויות, אתה מבין ? כשאני אמשיך לשם, לחקירות . . . יביאו לי טלוויזיה, די .וי .די, משחקים . . . כל מה שצריך . מכונה בשביל להסתפר . קומקום, כירה, להסתפר, מכונת גילוח . הכל, הכל הם יקנו . אחד מהחבר'ה האלה נסע לבלגיה .

זדורוב: אה, לבלגיה ?

ארתור: פרנקפורט, אה . . . בלגיה, אמסטרדם, בקיצור סטוקהולם, אה . . . בקיצור הוא היה במלא מקומות באירופה .

זדורוב: סתם נסע לטייל .

ארתור: הביא לי . . . היה לי יום הולדת בנובמבר, אני הרי אמרתי לך, הוא הביא לי שעון . תאר לעצמך, איזה שעון, הביא לי קרטיה . הוא עלה עשרים ושמונה אלף . קרטיה (לא נשמע) . אתה לא שמעת על זה ? קרטיה .

זדורוב: קרטיה זה בכלל שעון סוף הדרך .

ארתור: הביא לו קרטיה (לא נשמע), עולה עשרים ושמונה אלף עולה השעון בישראל, בישראל . שם הוא עולה אה . . . אלפיים דולר, אלף שמונה מאות, אלפיים, אלפיים ומשהו, שלושת אלפים, יש כל מיני, זהו . הוא הביא לי אה . . . שעון שלך צעירים שהוא . . . כמה עולה, (לא נשמע) עכשיו יש חדש . הוא הרי שונה, יש להם שמות שונים . יש בלוברט, יש פשה . . . יש שם כל מיני שטויות יש שם אז הוא הביא לי שעון סוף הדרך . וקרטיה, קרטיה מקורי יש לו . . . השטות הזאת שיש כאן .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: נו, (לא נשמע) יש עליה אבן כחולה . אבן כחולה קטנה, ספיר או ברקת, מאיפה אני יודע לעזאזל איך קוראים לשטות הזאת ?

זדורוב: אבן (לא נשמע) .

ארתור: יש עליה אבן כחולה קטנה כזאת, כן . יש שרשרת קטנה על האבן הקטנה הזאת בקיצור ובפנים יש את המחוג שניות, תאריך, כל השטויות האלה, בקיצור שעון סוף הדרך . רצועה, רצועה אה . . . כזאת אה . . . כסופה . . . מתכתית . יש שם רצועה כזאת יפה שיט, סוף הדרך . היא נפתחת עם חתיכת ברזל כזאת . יש שם חתיכת ברזל כזאת קטנה, היא נפתחת, סוף הדרך . היו שם כאלה עם רצועת עור .

זדורוב: אבל זה (לא נשמע) .

ארתור: נו יש שם רצועת עור גם כן, אתה יודע איך היא נפתחת ? לא עם השטות הזאת, עם חורים . . . אלה דווקא רצועת עור גם כן עם מנעול כזה . . . מנעול כזה מיוחד . זה סוף הדרך אה . . . ממש מעולה . אז הוא הביא לי שעון . . . הביא לי נעליים אלגנטיות, סופניות . זהו, ואני ביקשתי ממנו מקטורן עם מכנסיים . נו, שלושה חלקים, אתה מכיר, כן ? האלה .

זדורוב: שני חלקים .

ארתור: זה שלושה חלקים .

זדורוב: שלושה חלקים זה כשיש גם ווסט .

ארתור: עם ווסט .

זדורוב: אה, עם ווסט .

ארתור: שלושה חלקים, זה וזה, כן .

זדורוב: אתה ביקשת חליפה פשוט .

ארתור: החליפה הזאת כאן, חליפה כזאת עולה אלפיים דולר בישראל . למה צריך להביא חליפה כזאת משם ? כי כאן . . . כאן היא עולה שבעת אלפים שקלים, שמונת אלפים שקלים . ברמה של אה . . . ארמאני, ורסאצ'ה, יש ג'קטים כאלה . אז ברמה כזאת, אתה מבין ? יש שם אה . . . אה . . . למשל יש פולו, אתה מכיר את החברה הזאת שיש, כן ? יש פולו .

זדורוב: כן, יש פולו .

מונה: 00:13:16

ארתור: יש פולו . יש חוץ מזה אה . . . איך קוראים לזה . . . אה . . . ג'אן פול גוטייה . . . יש אה . . .

זדורוב: יש מלא חברות .

ארתור: יש אה . . . תכף אני אגיד לך איך קוראים לו, אה . . .

זדורוב: יש קלווין קליין .

ארתור: יש קלווין קליין, יש טומי אה . . . טומי אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: גטרפילד, גטרפילד .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: עם כזה, אתה יודע יש לו כזה ריבוע עם אדום ולבן, יש לו חברה כזאת . זה טומי אה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע כמה ג'ינס שלו עולה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: ג'ינס של הטומי הזה .

זדורוב: טומי לי ג'ינס ?

ארתור: אצל הטומי גיטרפילד הזה, אתה יודע כמה ג'ינס עולה אצלו ?

זדורוב: כמה ?

ארתור: אלף מאתיים, אלף שלוש מאות .

זדורוב: לא רע .

ארתור: דיזל, אתה יודע איזה ג'ינס יש לי בבית ? באלף, באלף חמש מאות כל ג'ינס . ג'ינס של קלווין קליין, ורסאצ'ה . יש לי ככה בתחת כאן עם אבנים ככה, אבנים כאלה, רשום ורסאצ'ה . על הג'ינס . הג'ינס הזה אתה יודע כמה הוא עולה ? הג'ינס הזה, תשע מאות שקל . (רעש חיצוני חזק) .

זדורוב: או הו .

ארתור: אתה לא רואה יש כאן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אם להגיד לך את האמת, אני לא מבין בזה שום דבר . מבחינתי ג'ינס זה כמו ג'ינס וזה רגיל .

ארתור: אה, אתה רואה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

שוטר: מה שלומכם ?

זדורוב: בסדר .

מונה: 00:14:33

שוטר: הכל בסדר ?

ארתור: כן .

זדורוב: כן .

שוטר: אכלתם ?

ארתור: כן, ברוך השם .

זדורוב: כן, תודה .

שוטר: מה ? (לא נשמע) .

ארתור: אתה רואה את (לא נשמע) האלה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: כל זה עולה כסף . כל השטויות האלה . אתה רואה את זה ?

זדורוב: הקישוטים האלה .

ארתור: כל זה שיט, בגלל השטות הזאת, זהו . הם עולים תשע מאות שקל .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: רק בגלל השטות הזאת . בגלל השטות הזאת .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . ההמ . הנה, תשע מאות שקלים הג'ינס, שיט .

זדורוב: כן, הם נראים מאוד נחמד .

ארתור: כן, סוף הדרך . אבל אני אוהב רחב תמיד .

זדורוב: אתה רואה עלי רחב עכשיו ? אני תמיד הולך עם רחב .

ארתור: אני הולך עם רחב .

זדורוב: אני לא יכול כשהכל לוחץ לי וזה . . . אני מרגיש את עצמי לא בנוח .

ארתור: אני . . .

זדורוב: אבל כשזה רחב, אני מרגיש את עצמי חופשי כולי . אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה .

ארתור: יש לי . . . דיזל, קרוקר, ורסאצ'ה, כולם רחבים . דווקא שיהיו רחבים .

זדורוב: אני מת על רחבים .

ארתור: (לא נשמע) יש לי נעלי ספורט//

זדורוב: //(לא נשמע) שלוחץ לי .

ארתור: שמונה מאות, שמונה מאות שקלים נעלי ספורט, נייק . והאלה מעור, למה אני לובש אותם ? אני מרגיש אותם רחבים ברכב, אתה מבין ? מפה לשם, (לא נשמע) .

מונה: 00:16:06

זדורוב: כן, אני קניתי את המוקסינים האלה, אני לקחתי אותם במאתיים שקלים . שיט, נעליים סוף הדרך (לא נשמע) .

ארתור: נו, אני גם כן, מאה תשעים, מאה שמונים, הייתה עליהם הנחה גם כן .

זדורוב: אה, הנחה ?

ארתור: המחיר שלהם זה מאתיים שישים .

זדורוב: אני לקחתי אותם בלי הנחה .

ארתור: הייתה ההנחה הזאת ואז אני לקחתי אותם . יש לי עוד שני זוגות, אני אמרתי לך ?

זדורוב: כן, לבנות וצהובות .

ארתור: יש לי מזמש . . .

זדורוב: מזמש .

ארתור: כן, באפור ולבן יש לי . אבל הם לא כמו (לא נשמע) הם דווקא כמו מוקסינים כאלה, אתה יודע ? שטות כזאת, יוצאת לכאן כזאת שטות . . .

זדורוב: אה, עוד כאן .

ארתור: ועד כאן יש כמו נעצים כאלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה מבין ? (לא נשמע) . חליפות כאלה, שיט . כמה יש לי בבית . כל חליפה עולה חמש מאות שקל, של פומה האלה . ביחד עם מכנסיים . זאת חדשה מה שיוצא עכשיו . כל שנה הרי יוצאות זה, גזרות חדשות .

זדורוב: מאוד מצא חן בעיניי מאוד הגזרה הישנה של חליפת אדידאס .

ארתור: ההמ .

זדורוב: האלה עם הקרניים בירוק ואדום .

ארתור: אה, זה .

זדורוב: חליפת משי סוף הדרך .

ארתור: אתה יודע איזה מוצא חן בעיניי ? לא . . . מצא חן בעיניי אדידאס ויש עד עכשיו כאלה . . . רק כבר אה . . . זה לא הולך ככה . הנה, זאת הגזרה הישנה אתה מתכוון ?

זדורוב: כן .

ארתור: זאת הגזרה הישנה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הנה הגזרה הישנה .

זדורוב: כן//

מונה: 00:17:35

ארתור: //זאת//

זדורוב: //(לא נשמע) אדידאס, הסמל הזה .

ארתור: הנה, הנה, אתה רואה ? זאת, זאת, זאת הגזרה החדשה .

זדורוב: אה, עם הפסים האלה (לא נשמע) .

ארתור: זאת הגזרה החדשה (לא נשמע) .

זדורוב: אבל אני אהבתי את (לא נשמע) .

ארתור: לא, זאת גזרה חדשה, אבל במיוחד שמו את הסמל הישן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אבל הסמל החדש שלו עכשיו, אתה יודע מה הסמל החדש עכשיו ? עם שלושה פסים כאלה ככה זה נראה, אתה מכיר ?

זדורוב: לא .

ארתור: נו . . . זה לא . . . עכשיו לקחו את זה, מזמן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה בעניינים, כן ?

זדורוב: לא, אני לא בעניין .

ארתור: עכשיו הסמל שלהם הוא לא כזה, עכשיו יש להם סמל כזה, כזאת שטות . פס קטן, אחד יותר גדול ואז זה הולך ככה .

זדורוב: אה, כאילו ברק כזה ?

ארתור: כן, הנה . עכשיו יש כזה חדש, כזה של אדידאס .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה מבין ? ואת זה, עשו כאילו את הגזרה . . .

זדורוב: בסגנון הישן .

ארתור: בסגנון הישן . אתה מבין ?

זדורוב: מאוד מצאו חן בעיניי, שיט . חליפות כחולות, (לא נשמע) האלה עם האדום והירוק האלה .

ארתור: לא .

זדורוב: זה סוף הדרך .

ארתור: ואני אהבתי . . . אתה זוכר, היו מכנסיים כאלה ממשי, עם ריצ'רצ'ים כאן .

זדורוב: ההמ .

ארתור: על המכנסיים לא היו פסים, על המעיל היו פסים, ממשי, אתה זוכר ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: וכאן יש סמל כזה, בלבן . (לא נשמע) .

מונה: 00:18:44

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) כחול וכאן פסים .

זדורוב: ואני אהבתי דווקא עם המשי .

ארתור: הם כאלה דקים, דקים ממשי, אתה זוכר ?

זדורוב: אצלי, אני אהבתי דווקא את אלה ממשי, עם (לא נשמע) בירוק ואדום . שיט, אני נגנבתי מזה, אני כל כך ביקשתי מההורים לקנות לי אותה והם שיט, אין כסף, אין כסף .

ארתור: וכאן (לא נשמע)//

זדורוב: //לך תעבוד .

ארתור: כאן (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: של פומה, חוץ מזה אני אה . . . אני אוהב את קאפה, אתה מכיר ?

זדורוב: לא, את קאפה אני לא מכיר .

ארתור: קאפה . זאת חברה בקיצור אה . . . יש שם בחור שיושב כאילו ומאחורה יש בחורה שיושבת, קאפה .

זדורוב: אה, זהו אני מבין .

ארתור: אתה מבין ? זה קאפה, אני אוהב חליפות כאלה קאפה, הם מגיעים עד כאן, ספורטיביים כאלה, דווקא כאלה (לא נשמע) .

זדורוב: מה . . . חולצות ארוכות ?

ארתור: ארוכות, כן . מוצא חן בעיניי כזה, זהו . חוץ מזה מוצאת חן בעיניי נייק, חליפה עם קפישון .

זדורוב: כן .

ארתור: גם כן סוף הדרך .

זדורוב: הם גם כן טובים .

ארתור: והיום אה . . . אבל כל זה אה . . . או ממשי או מניילון .

זדורוב: משי אה . . . לא, זה (לא נשמע)//

ארתור: //או ניילון .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אבל זה דווקא . . . הם חורפיים, מצמר, הנה .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:19:52

ארתור: חליפה כזאת, יש לי עם מכנסיים, היא עולה ארבע מאות חמישים, חמש מאות שקלים . של פומה, בגזרה החדשה . יש שונים, יש עם ריצ'רצ'ים ויש בלי ריצ'רצ'ים .

זדורוב: תבחר מה שאתה רוצה .

ארתור: כן, יש כל מיני . נו כמו (לא נשמע) היא לבנה, היא מתלכלכת .

זדורוב: כן, זה מבאס שהיא לבנה והיא מתלכלכת .

ארתור: יש לי בבית כמה גזרות, איזה שלוש יחידות . לאט לאט אני כבר אראה מה יהיה . אני כבר זה . . . אתחיל להתכונן . (לא נשמע) . מה יש (לא נשמע) חטיפי שוקולד . (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: (לא נשמע) בית כזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: מוצא חן בעיניי (לא נשמע) כאלה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זה מוצא חן בעיניי הכי הרבה (לא נשמע) גרושים, שיט . בעיקרון אני לא יכול להגיד שאלה גרושים, אפשר להרוויח כסף טוב (לא נשמע) . שיט, הבריאות הולכת לך . אני אומר, היה לי, אני עבדתי . . . כמה (לא נשמע) אני עבדתי שט, הייתי עובד בקרמיקה ברחוב, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לקחו לי את השעון, את הצמיד, את השרשרת, את הטבעת שלי .

זדורוב: גם לי לקחו את השרשרת .

ארתור: הטבעת שלי, אני אף פעם לא מוציא את הטבעת, זאת מתנה מאבא שלי . אף פעם אני לא מוריד אותה .

זדורוב: גם לי יש טבעת .

ארתור: אף פעם אני לא מוריד אותה מהאצבע .

זדורוב: איזו טבעות זאת, ישנה ?

ארתור: מה זאת אומרת ישנה ?

זדורוב: נו . . . האבא קנה אותה כשהוא היה צעיר ?

ארתור: נו, היא נעשתה בהזמנה .

זדורוב: נו אבל הוא עשה אותה בהזמנה כשהוא היה צעיר .

ארתור: לא .

זדורוב: אה, כאן בישראל ?

ארתור: נו, הוא עשה לי אותה בברית המועצות .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:22:30

ארתור: כשאני הייתי בן שמונה עשרה .

זדורוב: בדגם ישן, אז זאת אומרת למה . . . כי אצלנו בברית המועצות הזהב הייתה עליו חותמת הרבה יותר גבוהה כי הזהב היה הרבה יותר נקי וטוב ומאשר פה בישראל .

ארתור: כן, כן, החותמת של שש מאות שמונים וחמש . החותמת שש מאות שמונים וחמש, זה עשרים ואחד קראט, נכון ?

זדורוב: יותר גבוה .

ארתור: עשרים ואחד .

זדורוב: אני לא יודע כמה לפי הקראטים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זה הכי גבוה .

ארתור: יש להם פה ארבע עשרה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) שלוש מאות שמונים וחמש .

ארתור: ארבע עשרה .

זדורוב: אני לא יודע .

ארתור: אתה יודע כמה הכי הרבה אצלם פה ? שמונה עשרה קראט .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ואצלנו, אצלנו עשרים ואחד קראט .

זדורוב: לנו יש זהב שחור, זה בכלל .

ארתור: זהב שחור זה בכלל, לאח שלי יש טבעת שעשויה מזהב שחור, עם טבעת, סופנית .

זדורוב: עם טבעת ?

ארתור: עם טבעת ומה ש . . . אבא שלי עשה שלי, אבא שלי עשה לי טבעת עם זהב (לא נשמע) עשרים ואחד קראט עם חותמת של שש מאות שמונים וחמש . אבל אה . . . עבודה בהזמנה, עם (לא נשמע) . הוא עשה לי טבעת בהזמנה, מלמעלה יש פלטיניום ועל הפלטיניום יש יהלומים . כוכב כזה רק שהוא עשוי מיהלומים על הפלטיניום . אתה מבין ? זה סוף הדרך, עבודה בהזמנה . אני הייתי בן שמונה עשרה . אתה לא מבין, איך שאני ראיתי את זה,

שיט . . . יש שם כוכב כזה, על פלטיניום מיהלומים .

זדורוב: כן, (לא נשמע) .

ארתור: כוכב עם שמונה קצוות .

זדורוב: אוי אוי אוי אוי, איך הם כולם הרסו אותי כבר, (לא נשמע) האלה .

מונה: 00:24:02

ארתור: יש לי בבית תליון . . . תליון ישן, עוד . . . הוא היה עוד של סבתא רבה שלי, התליון . זה תליון אה . . . והוא עשוי ככה, כמו זה אה . . . ככה . . . ישן, אתה יודע כזה ? ספר תורה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הוא כזה, ככה עשוי התליון ככה . זהו, הוא הולך ככה . ועליו יש כתובת בעברית . ישן, של סבתא רבה רבה שלי .

זדורוב: זה בטח ביידיש .

ארתור: בעברית .

זדורוב: בעברית ?

ארתור: עברית .

זדורוב: סבתא שלי מצד האבא החורג שלי היא (לא נשמע, רעש חיצוני) היא מדברת (לא נשמע) .

ארתור: דווקא מי שמדבר ביידיש . . . מאוקראינה, ממולדובה, כל היהודים האלה שהגיעו ומדברים ביידיש, הם הגיעו מכיוון אירופה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: גרמניה, אירופה, משם הם הגיעו . אנחנו . . . יהודים קווקזים, יהודי קווקז אנחנו הגענו מכיוון . . . כשהיה את הגירוש . . . אנחנו הגענו מכיוון איראן, עיראק, אייזרבג'אן, הרי הגבול זה אייזרבג'אן ואיראן . השפה שלנו, שבעים אחוז ממנה כמו בפרס . כמו הפרסים, פר . . . הפרסים .

זדורוב: כמו הפרסים .

ארתור: כמו פרסים . הפרסי זה איראן, פרס . . . יש פרסים ופרסי . פרסי זה . . . איראן . אצלנו שבעים אחוז מהשפה שלנו תואמת את שלם . אתה יודע, השפה הקווקזית, אתה מבין ? אצלנו כל השמות הם יהודים . תיקח את כל הקווקזים . . . בורה, אברם, בינה . . . בן ציון, זה אה . . .

זדורוב: בינה .

ארתור: זה בנימין . כל השמות . . . כאלה .

זדורוב: (לא נשמע) הישראלים .

ארתור: כל השמות היהודים הישראלים (לא נשמע) . אוי . . . אוי . . .

זדורוב: אוי, שיט איך קשה לי . (לא נשמע) כבר בבית, שיט . אוכל קומפוט ואוכל ריבה .

ארתור: (החוקר צוחק) כן .

זדורוב: סוף הדרך .

מונה: 00:27:14

ארתור: ככה, מה (לא נשמע) .

זדורוב: אז ככה, מה יש לנו כאן ?

ארתור: היה מאוד (לא נשמע) היה לי .

זדורוב: אה, זה סוף הדרך (לא נשמע) . אתה יודע איזה היה לי ? (לא נשמע) ו . . . סאנברנארד . סוף הדרך איזה כלב זה .

ארתור: יש לנו זאב קווקזי גם כן סופי .

זדורוב: מה זה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לא, מה זה (לא נשמע) .

ארתור: לא, זאת פרסומת .

זדורוב: ההמ .

ארתור: פרסומת כל שהיא .

זדורוב: ההמ . (לא נשמע) כן . שיט .

ארתור: אתה יודע איזה כלב זה (לא נשמע) .

זדורוב: בטח, הם . . . שומרים על עדר כבשים, אלה כלבים אסיאתיים שהם . . .

ארתור: קווקזים .

זדורוב: קווקזיים אסיאתיים שהם לא נותנים לזאבים להתקרב לעדר, אני מכיר אותם . (לא נשמע) עם סאנברנארד, הם בכוונה עשו שילוב שם .

ארתור: אבל הכלב הזה הוא שילוב של שאב עם כלב .

זדורוב: אני יודע . אז ביחד עם זה גם סאנברנארד, מה קרה לך ? יצא שם כזה (לא נשמע) .

ארתור: שבעים שמונים קילוגרם הם שוקלים .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אתה מבין ?

זדורוב: הוא היה נעמד על רגליים אחוריות, הוא בגיל שנה ושלוש הראש שלו היה יותר גבוה משלי כשהוא רק היה נעמד על רגליים אחוריות . הוא כבר היה יותר גבוה ממני . תחשוב מה זה, זה היה כלב סוף הדרך . חוץ ממני וסבתא שלי הוא לא היה מזהה אף אחד, אף אחד לא עניין אותו בכלל . דוד שהוא היה//

ארתור: //חכה, אימא שלו הייתה סאנברנארד ?

זדורוב: אימא שלו הייתה סאנברנארד ואבא שלו היה שילוב של כלב זאב וזאב .

ארתור: זאב וכלב זאב .

מונה: 00:28:50

זדורוב: זה סוף הדרך, הייתה לו כזה שילוב, שיט . . . אתה מבין, דם חם . למשל . . . אתה מעלה לו את העצבים, ככה הופה, זהו הוא נגנב .

ארתור: ההמ .

זדורוב: סוף הדרך . אני . . . אני בכלל . . . ב . . . בטבע שלי לא בן אדם חלש . אבל אני לא אוכל להוציא מהאדמה מקל שקברו שם . זה . . . הוציא את המקל ביחד עם השרשרת, הוא קפץ דרך הגדר . טוב, הגדר שהייתה שם זה שום דבר, סתם מעץ . אז חוץ מזה שהוא קפץ מעל הגדר, הוא גם גרר את השטות הזאת מבטון ביחד אתו, שיט והפיל את הגדר הזאת לאלף עזאזל . לא את הכל, אלא . . . את העץ הזה ואת הכל הוא שבר . והוא הגיע לבר איפה שאני עובד, התיישב מול הדלת ויושב . אני מסתכל, אני לא מצליח להבין למה הלקוחות אכלו, הכל, שילמו, אבל לא רוצים לצאת . הם רק יוצאים, רק

(לא נשמע) נכנסו בחזרה, יושבים במקום ואני לא היה לי מושג . ושיט, אני יוצא, סוף הדרך, (לא נשמע) יושב שם . אני אומר (לא נשמע) מה אתה עושה כאן ? וההוא יושב, נובח, נושם וכולו שמח, שיט . הוא הגיע אלי לעבודה, הוא בכלל שיט, (לא נשמע) עם הראש שלו .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: אבל, הוא מה זה חכם ארתור, אתה לא יכול לדמיין לעצמך . אני הראיתי לו עם האצבע, הנה, הנה (לא נשמע) אני אומר, לך . אז הוא, הוא מתחיל לרוץ . זאת אומרת הוא לא מתחיל לרוץ אה . . . לשם אה . . . אז הוא רץ . . . אני הראיתי לו ככה, לך . אז הוא הולך, חמישה מטרים, עשרה מטרים,

(לא נשמע) חמישה, עשרה מטרים, ממשיך הלאה . הוא ראה חתולה, הוא מושך, מתחיל לרוץ לכיוון שלה, החתול שיט, (לא נשמע) הוא מגיע אליו בריצה (לא נשמע) נו מה זאת אומרת, יכול להיות שקצת מעבר לזה, אבל מעבר לזה הוא לא היה בורח . שיט, איזה כלב חכם זה היה, בן כלבה . סוף

הדרך, איזה בן זונה אחד הרעיל אותו . היו אז גונבים לנו תרנגולות . . . וזרקו לו אפרוחים מורעלים . הוא אכל אותם, הוא הבין ש//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא אה . . . הורעל . הטעות היחידה שלי הייתה שאני לא לימדתי אותו לקחת, לסרב לקחת מידיים של זרים .

ארתור: מזרים .

מונה: 00:30:50

זדורוב: כן . וזרקו לו אפרוחים, הוא בלע אותם מהר . הוא הבין שהוא עומד למות, אז הוא ניגש לשערים, קרס עליהם וזה היה הסוף . אני הגעתי בבוקר שיט, לא יכול לפתוח את השער . אני התחלתי לטפס מעל הגדר, (לא נשמע) סוף הדרך . אני הייתי בהיסטריה, שיט . אני הייתי במצב (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: איזה באסה, שיט כל כך היה לי חבל על הכלב, הוא היה כל כך חכם . הוא היה בן שנה וארבעה חודשים, שיט ואז הוא מת, היה חבל עליו . אני הייתי באבל בגלל זה . (לא נשמע) מי שעשה את זה, אני הורג אותו, שיט . אז ההם לא הצליחו להיכנס בשער . הם הרעילו את הכלב, הוא חסם להם את השער, אף אחד לא היה יכול להיכנס . (לא נשמע) איפה שהוא באזור מאה, קרוב למאה קילוגרם הוא שקל . מה שכן, הוא לא היה מסוגל לסבול ריח של שיכורים . הוא היה פשוט שונא שיכורים . הוא היה ישר נגנב מעצבים . (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר שיט . . . במקום להיות עכשיו בבית עם אישתי מול הטלוויזיה . לשחק עם הילד הקטן, שיט . כל כך כואב לי, אני (לא נשמע) בבית, אני צריך להיות כאן . אני לא יודע, אני בדרך כלל אופטימי בחיים שלי, בגלל זה אני חושב ש . . . אה . . . הכל יהיה בסדר, הם . . . ידעו שאני חף מפשע והם יעזבו אותי בשקט, יפסיקו לגעת בי . אני לא יודע מה לעשות ככה . אני אופטימי בינתיים . יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא משהו בכלל .

ארתור: כן, איזה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הירקון .

זדורוב: יש שם (לא נשמע) שניים .

ארתור: איזה (לא נשמע) .

זדורוב: ככה קוראים לסרט, יש כזה דבר ?

ארתור: יש את החדש הזה, (לא נשמע) של דנזל וושינגטון .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: "סטפ אפ", חוץ מזה אה . . . "חוזה" . הסכם, ככל הנראה על רצח .

זדורוב: חוזה .

ארתור: "חוזה" . "לבבות בודדים" . ג'ון טרבולטה משחק שם, (לא נשמע) או הו . . . מאט דיימון . ג'ק ניקולסון, שיט .

מונה: 00:34:26

זדורוב: אז כנראה שזה המשהו החדש שם .

ארתור: "קזינו רויאל", ג'יימס בונד . ראית "קזינו" ? ג'יימס בונד אפס אפס שבע, הסרט החדש, אתה ראית אותו ? הנה, הוא יצא . אתה ראית את הג'יימס בונד האחרון ? עם פירס ברוסנן .

זדורוב: איך קוראים לו ?

ארתור: גם כן ג'יימס//

זדורוב: //(לא נשמע) עם האקדח זהב ?

ארתור: כן, נדמה לי שכן .

זדורוב: כן .

ארתור: זה הסרט האחרון ?

זדורוב: אה . . .

ארתור: זה ש . . . אה . . . אה . . . על הקרח ?

זדורוב: אה ?

ארתור: על הקרח עם הב .מ .ו איפה שהאוסטין מרטין ?

זדורוב: כן, כן, כן, כן, זה הבן אדם עם האקדח זהב .

ארתור: זה אחד לפני האחרון .

זדורוב: אה, זה אחד לפני האחרון ?

ארתור: כן, (לא נשמע)//

זדורוב: //זה סוף הדרך, איפה שהוא שם שיט, הוא על הקרח, סוף הדרך . הוא עשה שם כאלה דברים, סוף הדרך .

ארתור: כן . הנה שם, הסרט האחרון (לא נשמע) .

זדורוב: אני בכל מקרה לא (לא נשמע) .

ארתור: לא, זה סרט דווקא .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הנה, (לא נשמע) יש תוכניה . אני רציתי עיתון רוסי, שיט .

זדורוב: (לא נשמע) הבן כלבה הזה היה יכול שיט, להעביר גם כן "סוד" (הסבר המתורגמנית, "סוד" הוא עיתון היוצא בשפה הרוסית) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אני אומר, אפילו הבן כלבה הזה היה יכול להעביר לפחות את ה"סוד" .

ארתור: אני לא מאשים אותו, כשחבר'ה משתחררים, (לא נשמע) כל בן אדם

(לא נשמע) .

זדורוב: בעיקרון כן, החופש בתוך הראש כל כך (לא נשמע) .

מונה: 00:35:50

ארתור: ישר, כן (לא נשמע) .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: זה קשה .

זדורוב: כן .

ארתור: טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס טקס . . . מה יש לנו פה . . . מה התאריך היום ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: החמש עשרה ?

זדורוב: אני לא יודע איזה . יכול להיות שהחמש עשרה . תסתכל, יום שישי .

ארתור: נכון .

זדורוב: החמש עשרה ?

ארתור: שישי, שישי, שישי, שישי, שישי, שישי . כן, יום שבת, יום שישי, כן .

זדורוב: אז זאת אומרת שזה החמש עשרה היום .

ארתור: יום שישי, יום שישי, יום שישי, שישי, שישי . קומדיה, איזה קומדיה סוף הדרך, עם רוברט דנירו . . . ובילי קריסטל . . . "לאס וגאס" . (לא נשמע) "מלחמת העולמות", פשש . . .

זדורוב: אה, הסרט הזה הוא ישן כבר . אני כבר הורדתי אותו הרבה פעמים באינטרנט, ראיתי אותו, אותו דבר . זבל, לא מוצא חן בעיניי .

ארתור: ההמ .

זדורוב: איזה שטות יוצאת מהאדמה על כדור הארץ ואחרי זה מתה רק בכלל המיקרובים שלנו .

ארתור: כן . הנה, אתה רואה איזה סרטים יש כאן ? קח, תראה . תעסיק את עצמך במשהו ואני אקרא פה .

זדורוב: ההמ . (לא נשמע) אני אצא לחופשי, אני אראה מה זה "ארגון" . ויש גם

(לא נשמע) רץ עכשיו . חיפה . . . לב ה . . . ה . . . המפרץ, חיפה . . .

תל – אביב . . . ירושלים . . . רמת – גן . . . כרמיאל, אשקלון . . . רמת . . . השרון . . . קריית - ביאליק . . . צריך לראות מה זה "ארגון".

(רעש חיצוני חזק) "לג'נד אוף דאנס" . (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) הדרך לא פשוטה (הנחקר שר) . ובכלל בשבתות מזמנים לחקירות ?

ארתור: הכל יכול להיות, אצלם יכול להיות כל מה שאתה רק רוצה .

זדורוב: אני מבין . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים)

ארתור: (לא נשמע) .

00:44:36

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: יש מגב ?

זדורוב: יש . אה, אתה רוצה לזרוק על הרצפה ?

ארתור: יש מגב, אתה לוקח את זה לשירותים וזה הכל .

זדורוב: ההמ . (רעש חיצוני חזק, הנחקר והחוקר מתחילים לאכול גרעינים ופיצוחים שונים, מה שמפריע לתמלול ההקלטה)

ארתור: הולך .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אני אוהב אגוזים .

זדורוב: אגוזים ? ואני אוהב פיסטוק .

ארתור: אני אוהב פיסטוק, שקדים .

זדורוב: פיסטוק (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: עם בירה .

ארתור: ההמ . מתי אני (לא נשמע) . יש פה קרמיקה טובה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה יכול לנקות צ'יק צ'ק .

זדורוב: זאת אבן (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . (לא נשמע) .

זדורוב: מה זה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: מה זה ?

ארתור: בני סלע .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ההוא, הדפוק הזה . הוא (לא נשמע) כשאני ראיתי את בני סלע, ישר התחלתי לרחם עליו . הוא כזה הוא כמו . . . אה . . . הוא כמו חיה פצועה . . .

זדורוב: בתוך כלוב .

ארתור: עלוב, כן . אני הצעתי לו עזרה (לא נשמע) אם הוא צריך משהו, לאכול, לשתות, איזה משהו . הוא אומר כזה, בשביל מה אתה לאלף עזאזל, אתה מבין ?

זדורוב: דביל, קפץ ושמח .

ארתור: אתה מכיר (לא נשמע) או הו . . . אתה יודע איך הוא ? אתה נגנב .

מונה: 00:47:19

זדורוב: הוא (לא נשמע) ?

ארתור: זה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: הוא חזיר .

זדורוב: (לא נשמע) חזיר זאת החיה הכי מלוכלכת .

ארתור: ההמ .

זדורוב: בדיוק ההיפך, חזיר הוא אפילו יותר נקי (לא נשמע) .

ארתור: אבל הוא לא דומה .

זדורוב: אה . . . נבלה .

ארתור: הוא דומה או לא ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: הוא הכי חשוב . לאן אתה הולך ?

זדורוב: הביתה, נמאס לי .

ארתור: כן ? אתה רוצה (לא נשמע) .

זדורוב: אולי להעביר משהו (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: אולי להעביר משהו (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . תעביר . . . שהכל טוב . . . אני יושב, יורק לתוך התקרב .

זדורוב: אני אגיד (לא נשמע), ההמ . נמאס לי (לא נשמע) החיים המאושרים האלה, שיט . אוי, שיט .

ארתור: הנה, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) איזה שטויות (לא נשמע) . אוי, שיט . מוצא חן בעיניי כשזה ככה, הכל משוחרר, הכל נושם בכל מקום . (לא נשמע) .

ארתור: מה אתה עושה ?

זדורוב: לא, אני ככה קצת .

ארתור: בסדר (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

ארתור: זה בסדר . (לא נשמע) זה בסדר .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך (לא נשמע) זה בסדר . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) סוף הדרך . בגל זה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 00:52:25

זדורוב: זה מהחולצה, אתה רואה (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: זהו, בגלל זה (לא נשמע) היו לי . זה בשביל הבית, אני לפעמים שם את זה שאני יוצא החוצה . קח גרעינים, תתכבד . אתה שומע ? (הנחקר צוחק)

ארתור: (לא נשמע), אוח איזה עשירים . פוטין גם כן .

זדורוב: ההמ, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: מי ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מי זה ?

ארתור: זה, הרוסי . אוליגרך .

זדורוב: ההמ .

ארתור: מעניין (לא נשמע) פוטין, הנה הוא .

זדורוב: (לא נשמע) זה לא אוליגרך, אבל אברמוביץ' הוא כן אוליגרך, (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) גיידמאק הוא לא אוליגרך ?

זדורוב: אברמוביץ' (לא נשמע) וסוף הדרך, (לא נשמע) סידר את עצמו ביחד עם החבר'ה .

ארתור: וזה, חדרקובסקי, גם כ אוליגרך .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) איך שסגרו עליו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: הוא נגד אוליגרכיים, פוטין .

זדורוב: ההמ . אם הוא היה מתחלק עם כולם, אז הוא היה חופשי . אתה יודע, אצלנו שם זה לפי שיטה של אם תגנוב שלושה רובלים, תקבל חמש עשרה בפנים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: וההוא יגנוב עשרה קרונות, יחלוק עם כולם, יצא יבש . (הסבר המתורגמנית: יבש = ללא עונש) .

ארתור: סוף הדרך . רוצים לסגור אותו, את (לא נשמע) הזה . מה הוא עשה ? ההמ, הנה . לאוניד (לא נשמע) בית משפט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה עושה כל מיני פרובוקציות, זה בקיצור אה . . . עומד בזה אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 00:55:03

ארתור: בזה, כן וזה העורך דין . (החוקר צוחק) פוטין, כן . עם מכרוב . ההמ, הנה

כן . (לא נשמע) .

זדורוב: לא . זה (לא נשמע) אחד שניים שלושה, כבר הוריד חמישה .

ארתור: הנה, אתה רואה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: שובו של המרטש . ככה . . . איפה זה ? (לא נשמע) הראשון כאן . ההמ . . . לאחר מאה ועשרים שנה . . . בלונדון . . . נו, באנגליה חוזר . . . הרוצח הסדרתי .

זדורוב: מה, מאה ועשרים שנה ?

ארתור: רוצח פרוצות סדרתי . ככה קוראים לו, הנה רוצח פרוצות סדרתי .

זדורוב: איך, רוצח ?

ארתור: רוצח זה רוצח . (החוקר מתרגם)

זדורוב: ההמ .

ארתור: פרוצות זה זונות .

זדורוב: פרוצות ?

ארתור: כן, סדרתי זה סדרתי . (החוקר מתרגם) הנה היא הראשונה, ניקולס . (לא נשמע), זאת השניה, זאת השלישית, זאת הרביעית . תראה, בשביל פרוצות הן לא רעות, כן ?

זדורוב: ההמ . הם לא מחפשים במקום הנכון . ככל הנראה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מסוממת, זאת מסוממת, רואים עליה .

זדורוב: הם צריכים לחפש מבין הלקוחות .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: הם צריכים לחפש את הרוצח הזה מבין בלקוחות .

ארתור: ההמ . (לא נשמע,ה חוקר צוחק) .

זדורוב: אם מישהו היה עוזר לי לצאת מהעניין שלי, או שעוד ילבישו עלי את החמישה האלה, שיט .

ארתור: עם כזאת לפחות . . . אפשר למצוא שפה משותפת עם אחת מהן .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //עם הישראליות (לא נשמע) האלה אתה לא תמצא שפה משותפת . עשו הרי סרט על ג'ק המרטש .

זדורוב: אה . . . בישנים כאלה, כן ? הוא היה מסתובב שם עם מסור כזה בתוך מזוודה .

ארתור: כן . הנה, הם כותבים שם שיש סרט .

זדורוב: אל על . . . אה, הדוסים הרי נפגעו מאל על .

00:59:20

ארתור: אה ?

זדורוב: הדוסים נפגעו מאל על . על זה שהם טסים בשישי שבת .

ארתור: ומה זה צריך להיות ? (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . . .

ארתור: מדאם (לא נשמע) כאן, אה ?

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: בקיצור . . . בקיצור . . . אה . . . אתה לא מבין ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: בית סוהר אז בית סוהר . (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: להיפך .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לא, תהפוך לצד השני . שים את זה על הספסל .

ארתור: וואו . מוטורולה (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה דור שלישי ?

זדורוב: ההמ . נוקיה שישים ואחד, הדור החדש .

ארתור: אתה יודע כמה זה עולה ?

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע כמה זה עולה ?

זדורוב: סוני אריקסון .

ארתור: זה אלף חמש מאות .

זדורוב: קלסיקה .

ארתור: הנה, מחיר מלא .

זדורוב: (לא נשמע) שלוש מאות שבעים .

ארתור: ההמ . (לא נשמע) כן ?

זדורוב: זה כבר מחשב, שיט .

מונה: 01:03:54

ארתור: לא (לא נשמע), כן ?

זדורוב: אלפיים שקל . מאיפה אני יודע לעזאזל ?

ארתור: תראה//

זדורוב: //אני באופן אישי לא יכול להרשות לעצמי כזה דבר .

ארתור: זה אלפים מאתים, תראה . . . (לא נשמע) אלפים מאתיים ?

זדורוב: נו הנה (לא נשמע) .

ארתור: הנה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה אלפיים מאתיים וזה . . . אלפיים אה . . . חמש מאות כמעט . (לא נשמע) אתה יודע איזה ? שם זה יקר .

זדורוב: הנוקייה (לא נשמע) שישים ואחד .

ארתור: איזה ? (החוקר צוחק)

זדורוב: אלפיים//

ארתור: //זה אלפיים שלוש מאות שבעים . . . זה מאתיים שמונים . . . במ . . . שמונה מאות שבעים . במונ

זדורוב: אלפיים שמונה מאות שבעים ?

ארתור: כן . שני אלה הם אלפיים ארבע מאות .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה יותר יקר מזה, סוף הדרך . זה מוטורולה . סוני (לא נשמע) . הוא עולה אלף חמש מאות כמעט, זה סוני אריקסון, גם כן .

זדורוב: לא (לא נשמע) .

ארתור: צבעוני, יש פה כל מיני שטויות, סוף הדרך .

זדורוב: אלף מאתיים .

ארתור: זה נוקיה, (לא נשמע) שבעים ושלוש . (לא נשמע) מולטי מדיה, דור שלישי . מצלמה . . . מה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: דיגיטלית .

ארתור: (לא נשמע) פיקסל .

זדורוב: מגה פיקסל .

ארתור: מגה פיקסל, כן . מה זה מגה פיקסל ?

זדורוב: (לא נשמע) של הנקודות . בפיקסל אחד . . . במגה פיקסל אחד מגה, מיליון פיקסלים .

ארתור: מה, זה טוב ?

מונה: 01:05:40

זדורוב: ההמ .

ארתור: מה זה ?

זדורוב: איכות התמונה .

ארתור: אה, כן ? הו, בגלל זה הוא כזה יקר, אה ?

זדורוב: תלוי כמה מגה פיקסל יש לו .

ארתור: בגלל זה הוא יקר .

זדורוב: תלוי כמה מגה פיקסל יש לו .

ארתור: חוץ מזה . . . מוטורולה . . . הנה, מוטורולה . . .הנה, מוזיקה, דור שלישי, אטרקטיבי .

זדורוב: שלוש נקודה שני מגה פיקסל זאת איכות טובה .

ארתור: טובה ?

זדורוב: (לא נשמע) היא טובה .

ארתור: הנה, מוטורולה . . . זה עולה שש מאות שישים וחמישה שקלים .

זדורוב: ההמ . אה, (לא נשמע) שקלים הוא לקח .

ארתור: זה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: מוטורולה ?

זדורוב: ההמ, הוא//

ארתור: //כזה ?

זדורוב: דור שלישי .

ארתור: זה מה זה זה, וי שלוש ? זה מה זה, טלוויזיה בפנים וגם פה ?

זדורוב: זה אה . . . סמך מבחוץ ומבפנים . שני מסכים, אחד גדול, אחד קטן .

ארתור: ושניהם צבעים ? צבעוניים ?

זדורוב: כן .

ארתור: ההמ . כאן, כן ? מחשב, שיט .

זדורוב: ההם .

ארתור: זה סוף הדרך, כזה מוצא חן בעיניי, שהוא נפתח . זה נפתח, כן ?

זדורוב: (לא נשמע) שמונים ככה זה אצלם .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: סליידר, מה זה סליידר ?

זדורוב: אה . . . סליידר זה כמו תמונות .

מונה: 01:07:28

ארתור: הנה, סליידר אלגנטי, דור שלישי .

זדורוב: סליידר זה נפתח .

ארתור: וזה סוני אריקסון אלפיים שמונה מאות אי . . . אה . . . עם . . . עם מצ . . . מצלמה . . .

זדורוב: שלוש נקודה שניים מגה פיקסל .

ארתור: שלוש נקודה שניים מגה פיקסל פלוס . . . סייבר (לא נשמע) איזה שהוא .

זדורוב: (לא נשמע) זה . . .

ארתור: הנה .

זדורוב: חיבור למחשב, כאילו (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך, (לא נשמע) עולה המצלמה, כן ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: סוף הדרך . אה, יש פה כמה זה, תראה . . .

זדורוב: זה תמונת וידיאו . אתה רואה את מי שאתה מדבר אתו ואתה רואה את מי שאתה מדבר אתו . הוא רואה אותך ואתה רואה אותו .

ארתור: אה כן ? אפשר ?

זדורוב: ההמ . אתה רואה שם למשל אה . . . (לא נשמע)//

ארתור: //אז גם לו צריך להיות פלאפון כזה ?

זדורוב: כן . אתה רואה את אימא שלך, אתה מדבר אתה . היא קטנה, והיא רואה אותך והיא מדברת אתך .

ארתור: אה, אז צריך שגם לה יהיה כזה .

זדורוב: ההמ, דור שלישי . קוראים לזה וידיאו פלש . רק בדור שלישי זה אפשרי .

ארתור: הוא עולה אלפיים ארבע מאות . אה, גם כאן יש כזה .

זדורוב: זה בכל מקום, בכל מקום יש כזה אצלם . לכולם .

ארתור: אה, גם לזה ?

זדורוב: כן, כן, כן . לכל אלה של דור שלישי . גם לזה גם אצלך הנפתח, אתה רואה ? הנה זה .

ארתור: ההממ . . .

זדורוב: (לא נשמע) גם הוא דור שלישי .

ארתור: ואצל זה ?

זדורוב: יכול להיות, כן .

ארתור: אפילו אצל זה, שעולה שבע מאות שקלים ?

זדורוב: ההמ . זה וידיאו פלש רגיל .

ארתור: נו, איזה אתה היית בוחר מפה ?

מונה: 01:09:18

זדורוב: אף אחד .

ארתור: מאלה, (לא נשמע) אתה חושב שהוא הכי טוב .

זדורוב: אני לא הייתי לוקח אף אחד מאלה . אני הייתי לוקח . . . טלפון (לא נשמע), לא דור שלישי .

ארתור: מאלה, איזה אתה היית לוקח ?

זדורוב: מאלה אני לא הייתי לוקח אף אחד .

ארתור: ההמ . . .

זדורוב: אני לא (לא נשמע)//

ארתור: //אם היו אומרים לך, איזה אתה היית בוחר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

ארתור: אתה יודע איזה אני הייתי בוחר ? תכף אני אגיד לך (לא נשמע) .

זדורוב: אם רק מאלה, הנה (לא נשמע) .

ארתור: גם אני ככל הנראה הייתי בוחר את זה . אני הייתי בוחר את זה .

זדורוב: יכול להיות שגם אני הייתי בוחר את זה .

ארתור: כן ?

זדורוב: יש לו את המסך הכי גדול .

ארתור: (החוקר צוחק) .

זדורוב: יש לו את המסך הכי גדול מכולם .

ארתור: בטח .

זדורוב: אבל אני חוץ מזה, אני לא מחשיב את המח . . . את המחשב . אני לא צריך מחשב בכיס שלי לאלף עזאזל .

ארתור: (לא נשמע) תעזוב, תעזוב .

זדורוב: לא, אני רק מסדר קצת ואחרי זה נמשיך .

ארתור: אני לוקח (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) .

ארתור: אה, אה, אה, אה, אה . . . (לא נשמע) . מה זה צריך להיות ? רבותיי . . . מה זה ?

זדורוב: מוסף .

ארתור: ההמ . זה בעיתון ?

זדורוב: הנה, זה . . .

ארתור: כן, ג'י .פי .אס .

זדורוב: ג'י .י .אס, ג'י .פי .אס . (לא נשמע) אח שלי קנה באלף חמש מאות או אלף שמונה מאות הוא נתן . מה זה שטות, הורס את הבריאות .

מונה: 01:12:13

ארתור: זה לא דבר טוב ?

זדורוב: זה דבר מעולה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זה . . .

ארתור: זה זה . . .

זדורוב: ג'י .פי . אס, זה אה . . . מדריך נסיעה, זה מעולה, אתה מוריד מפות דרך המחשב, אתה מוריד את המפות של ישראל, סוף הדרך . יש לך את המדריך עוד . כל רחוב בכל עיר, (לא נשמע) . פלוס, פלוס, נסיעה אוטומטית . אתה לוקח אותו, שם אותו ברכב, אתה בוחר את הרחוב שאתה צריך, אתה מראה מה למצוא . הוא באופן אוטומטי מסמן לך את הדרך הכי קצרה בקו אדום . אתה נוסע כמו נקודה שחורה על קו אדום .

ארתור: נסיעה אוטומטית ?

זדורוב: נסיעה אוטומטית .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זאת אומרת, כמו זה אה . . . אה . . . כאילו . . . כאילו אה . . . כאילו שליטה אוטומטי . אתה נוסע ואתה רואה עליו את איך שאתה זז בדרך הזאת . ואתה רואה איפה לפנות ושם, שם, שם .

ארתור: ההמ . פנסוניק, איפה שיש רדיו דיסק (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אח שלי פשוט עובד ב . . . חברה, הוא מפזר דואר . הוא אוסף וכאלה, מפה לשם .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זהו ו . . . הוא צריך את השטות הזאת כי מפה צריך לקחת, פה צריך זה, פה זה, פה זה .

ארתור: כן .

זדורוב: והוא משתמש בג'י .פי .אס הזה . הוא אומר, שיט, זה לא יאומן . אני מכיר את חיפה, אבל כל כך הרבה רחובות קטנים כמו שהוא הראה לי, אני אף פעם אפילו לא שמעתי עליהן . (לא נשמע) במחשב והוא מדריך אותך .

ארתור: ילדה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ההמ . (לא נשמע) בגיל שתיים עשרה כבר (לא נשמע) . אוי, שיט . . . אוי . . . ב . . . אמריקה . . . אמריקה . . .

מונה: 01:15:27

זדורוב: אמרו לי, סע לאמריקה, תנסה להסתדר שם . עם הידיים שלך, שיט, לא יהיה לך מחיר . מי צריך אותי לאלף עזאזל באמריקה ההיא, שיט .

(לא נשמע, הנחקר שר) לא יספיק לי (לא נשמע) הוגן . הכל לא רע, אבל

(לא נשמע) אצלו, כזאת (לא נשמע) ולא שלי, וזה לא הוגן . (לא נשמע) .

ארתור: את מי ?

זדורוב: ג'ז מנגן ולא נגמר . (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) זה דיסק ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע), אה ?

זדורוב: (הנחקר שר, לא נשמע) שכן, השכן מבקש .

ארתור: השכן מבקש, לאן ?

זדורוב: ההמ, השכן מבקש . זה שיר של (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

זדורוב: קוראים לה "שכן" .

ארתור: אני באמת אוהב את זה . . .

זדורוב: את המעגל ?

ארתור: ההמ .

זדורוב: גם אני, הוא יותר מוצא חן בעיניי, יש לו מלא כל מיני . . .

ארתור: מעגל, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לא ממש מוצא חן בעיניי .

ארתור: נו, בכלל אני אוהב אה . . .

זדורוב: מוצא חן בעיניך . . .

ארתור: שנסון .

זדורוב: אני מת על שנסון, מוצא חן בעיניי . . . (לא נשמע) אה . . . מעגל, מוצא חן בעיניי ערוץ בלומור, מוצא חן בעיניי אה . . . (לא נשמע) . יש