תמלול חקירה - קובץ 7: חלק 1 מתוך 2

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (5)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ז'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת עבודה : 14.1.07

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

-----------------------------------------------------------------------------

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .ILPROTOCOL@INTER .NET .IL

כתובתנו ג

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (5)

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1070 ז'

שם המתרגם : רינת שור

- משטרת ישראל -

חקירה מספר 165/06 , העתק מספר (5) , תחנת משטרה – ימ"ר גליל , החקירה נערכת בשפה הרוסית , תעתיק פרוטוקול מספר 1070 ז' , קובץ ראשון מתוך אחד בלבד

מקרא:

תמלול על ידי רינת שור

תרגום על ידי רינת שור

נ: זדורוב

ח: - יבגני (ככל הנראה, לפי הפניה והתשובה בשורה ראשונה)

ח2: - ארתור

שוטר – שוטר בתחנת מעצר , עצור – עצור נוסף בתא ליד בתחנת המעצר , עצור 2

14.12.06 17:15 (הערה - מה עשה רומן משעה 12:37 עת סיים את החקירה ועד הכניסה לתא המעצר?)

זדורוב: ראובן!

יבגני: אה ?

זדורוב: (לא נשמע) יש שמה . . . איזה כרית ממזרון . אפשר ללכת לישון עליה ?

ראובן: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) כן , אי אפשר . (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) עצורים (לא נשמע) .

זדורוב: עוד אחד .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //או . נו .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: למה ?

זדורוב: או הו . (לא נשמע) כאילו שנתנו לי כבר .

יבגני: אה , כן ? יש לך (לא נשמע) ? מכאן מתחיל יבגני

זדורוב: כן , גם לי (לא נשמע)//

יבגני: //גם לי קשרו .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אה . . . שוטר , סליחה אפשר ?

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: אה ?

שוטר: בסדר , בסדר , (לא נשמע) .

זדורוב: גם לי (לא נשמע) שלם . הביאו את הכל .

יבגני: בסדר , (לא נשמע) .

מונה: 00:01:04

זדורוב: כן , כן , כן . זה . . . ההמ , (לא נשמע) .

יבגני: או הו , תהייה בריא (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) . לא , ליד הדלת איך (לא נשמע) . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: האלה , כן (לא נשמע) .

זדורוב: אה , זה . . .

יבגני: ספוג , ספוג כזה .

זדורוב: ספוג כזה , כן .

יבגני: נגד (לא נשמע) .

זדורוב: כן . כן , (לא נשמע) גם כן אצלי .

יבגני: אני רציתי להיות בתא ההוא , על כולם (לא נשמע) .

זדורוב: זהו , אני (לא נשמע) . למה אתה לא שמת על זה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , (לא נשמע) ?

יבגני: כן .

זדורוב: אה , בסדר . בסדר .

יבגני: אה , אז נתנו לך דברים ? הביאו לך לבית משפט ?

זדורוב: לא , לא לבית משפט , מה קרה לך ? זה . . . (לא נשמע) אני לא יכול (לא נשמע) .

יבגני: יאללה , יאללה .

זדורוב: אני מסריח , אני לא יכול ככה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: הם , אין בעיות , אין בעיות , אתה לא הלכת , אתה התקשרת לאשתך ,

נו . . . ככל הנראה אשתך ענתה ישר . אני אומר , גם כן בפעם שעברה היא הייתה עונה ישר אם מישהו היה מתקשר אליה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) התקשר ועכשיו אתם עוד רוצים משהו ? שילכו להזדיין . תן את המגפיים שלך , (לא נשמע) .

יבגני: בקיצור יש קפה , תה . (לא נשמע) מים חמים . אין מים (לא נשמע) .

זדורוב: כן . נו שיט , זה היה סוף הדרך , בקיצור . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) (לא נשמע) .

יבגני: ההמ .

מונה: 00:02:57

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: לעזאזל עם זה .

זדורוב: אה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: ההמ . חיות . אני . . . בסדר , יותר שמח .

זדורוב: (לא נשמע) יש לי ממה לשמוח .

יבגני: יש לך ?

זדורוב: כן , בטח . זה שמצאו טיפות דם על הבגדים שלי , זה מאה אחוז . X (להעתיק את כל הקטע הרלוונטי)

יבגני: מצאו ?

זדורוב: מה זה ?

יבגני: על (לא נשמע) או על הבגדים ?

זדורוב: אה . . . תראה , החוקר הזמין אותי והוא אומר לי , אנחנו מצאנו טיפות דם . אה . . . אני אומר (לא נשמע) איפה עוד (לא נשמע) , אבל עם ה . . . שאלות שלו , הוא בעצמו רמז לי . הוא אומר לי , איפה יכולות להיות טיפות דם שלך ? אני אומר לו תראה , אני התחלתי להיזכר , אני התחלתי להיזכר ביום ההוא , אני אומר לו תראה , היה יום שאני עבדתי , אבל . . . אני ראיתי דם . אני אומר לו , אני ראיתי דם . אני הסברתי לו את כל הסיטואציה , בשירותים , באיזה . . . זה , והוא עם האלה , עם הדיבורים שלו האלה כ

אילו . . . אל תעצור//

יבגני: //רמז לך , כן .

זדורוב: אל תעצור , תמשיך כי זה עכשיו יתלה עליך כי עכשיו (לא נשמע) ואחרי זה אתה תהייה . .

יבגני: ההמ .

זדורוב: וזה יהיה סוף הדרך וכאילו אה . . . ואני חושב שיט , נו הוא רומז לי ורומז לי , רומז לי ורומז לי , אני אומר לו כן , היה . ביום ראשון , אה . . . ביום רביעי כשאני עבדתי , היה דם . וכאן אני חושב כבר , בטוח הרי היה דם , אני אז רציתי להגיד את זה למנקה וההומו ההוא הגיע שיט , אני בינתיים (לא נשמע) ש . . . כאן (לא נשמע) אני הלכתי ואני שכחתי בכלל להגיד לה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זה . . . ו . . . אני נזכרתי שזה היה באותו היום .

יבגני: אה . . .

מונה: 00:04:50

זדורוב: כשאני אומר לו את זה , אני אומר לו , אתה מבין היה דם . אני הלכתי לשירותים , (לא נשמע) היה דם . הוא אומר לי . . . (לא נשמע) לא , איך ? הוא (לא נשמע) סיגריה (לא נשמע) , כן ?

יבגני: כן .

זדורוב: הוא אומר לי , תצייר בנפרד את הצורה של איך הכל נראה .

יבגני: נו .

זדורוב: של כל השטות הזאת מלמעלה . אחרי זה בנפרד את הציור של השירותים האלה . אני שם, שיט , נהייתי צייר , התחלתי לצייר את איך שהשירותים נראים , הכיור , כיורים , שם הלכת , לאיזה שירותים אתה הלכת , זה . . . נו . . . אם אני הבנתי נכון , אני כיוונתי אותו למה שצריך , הוא רק שמח מהאינפורמציה הזאת .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זהו . . . והתחיל , התחיל , התחיל לסובב את הדברים . אתה . . . ו . . . במה (לא נשמע) אה . . . הוא אומר לי , על איזה דברים יכול להיות דם ? אני אומר לו , שיט מאיפה אני יודע לעזאזל על איזה דברים . אני אומר , נו יכול להיות שיש על החולצה . הוא אומר , (לא נשמע) אה . . נו מתי שאני הלכתי לשירותים והיה שם דם , יכול להיות (לא נשמע) על המשקוף , אני אה . . . השתפשפתי עם היד .

יבגני: אה , על הדם .

זדורוב: ויכול להיות שהוא נמצא עם החולצה . לא , זה הגיוני , זה הגיוני . אה . . . אני אומר , נו זהו//

יבגני: //(לא נשמע) אתה חשבת ?

זדורוב: אה ?

יבגני: זה ככה אתה חשבת ?

זדורוב: זה הוא הכריח אותי לחשוב .

יבגני: ההמ .

זדורוב: הוא אומר לי , תיזכר , על איזה דברים ? יכול להיות שאתה דרכת . זאת אומרת , הנה הוא רומז לי .

יבגני: אז אתה ניחשת ?

זדורוב: אה ?

יבגני: איפה היה .

זדורוב: אה . . . נו , כמו שאני אמרתי , אני לא אמרתי לו איפה בדיוק מצאו את הדם .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 00:05:54

זדורוב: אה . . . אני , הם מצאו דם על . . . בטוח , לא ידוע איפה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: אה . . . למה נושא הסכין עלה , על הסכין הייתה טיפת דם , יכול להיות . אבל//

יבגני: //על איזו סכין ?

זדורוב: על הסכין שלי , סכין העבודה שלי . אבל זו לא טיפה גדולה , זה חלקיק מיקרוסקופי של דם .

יבגני: ההמ .

זדורוב: שלא רואים אותה בעין , רואים אותה מתחת ל . . . מיקרוסקופ .

יבגני: זה על הסכין היפנית הטיפה הזאת ?

זדורוב: כן , הסכין היפנית . אני אומר לו תראה , נו . . . על הנעליים היה יכול

להיות . אני נכנסתי לשירותים , הרי היה שם דם על הרצפה , אני הייתי יכול לדרוך (לא נשמע) . אני אומר . . . יכול להיות שעל הסכין . הוא אומר לי , למה ? אני אומר לו , נו . . . אני יצאתי ו . . . אני סגרתי את השירותים , אני לא עומד הרי עם הדלת פתוחה , אני לא הפגנתי את איך שאני הסתובבתי שם בשירותים .

יבגני: ההמ .

זדורוב: אני סגרתי והידית שם הייתה מרוחה בדם . מאיפה אני יודע , אני לא יודע . זהו , ואני נגעתי בזה ואחרי זה אני הלכתי לעבוד , נגעתי בסכין , התחלתי לחתוך והדם הזה עבר לשם . אה . . .

יבגני: אני (לא נשמע) .

זדורוב: למה ?

יבגני: אתה היית צריך , ראית את הדם , אתה היית צריך ישר ללכת ולהגיד , אני (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) פעם , תראה אני ראיתי את זה , אבל אני לא ייחסתי לזה חשיבות . דבר ראשון אני , אני לא ייחסתי לזה חשיבות . למה ? מאיפה אני יודע , בנים הלכו מכות . דבר ראשון , יכול להיות שהם הלכו מכות . (לא נשמע) אחרי זה (לא נשמע) אני שיט , התחיל (לא נשמע) בעיות מיותרות ואני עוד (לא נשמע) . אתה מבין ? אבל . . . זאת אומרת , זאת אומרת , אם אני הייתי יודע באמת מה שקרה שם , אני הייתי (לא נשמע) , אתה מבין ?

יבגני: אם אתה היית יודע , אתה לא היית מתקרב לשם , אתה היית מתחפף מזמן . אתה היית אומר , לכו כולכם לעזאזל , אני הלכתי מפה , אם אתה היית

יודע .

זדורוב: אם אני הייתי יודע (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) הוא יודע .

מונה: 00:07:52

זדורוב: מה , איך ?

יבגני: מי זה ? אני צריך (לא נשמע) לעשות את זה .

זדורוב: אם אני הייתי יכול , אני בכלל (לא נשמע) שיט .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: אבל לא , אתה מבין , מה משמח אותי ? אה . . . זה ש . . . דבר ראשון , הם הלכו היום להפוך את הפח זבל , על חמישה ימים (לא נשמע) . (כנראה כך נאמר לרומן לאחר החקירה היום ואיננו מתועד) X

יבגני: (לא נשמע) ?

זדורוב: כן . על חמישה ימים , על שישה ימים , יש שם כמות מטורפת של זבל . מכוניות נוסעות לשם לא רכב אחד פעם בשבוע אלא רכבים נוסעים לשם כמעט כל יום . ככה שלמצוא//

יבגני: //באיזה אתר זבל , אתר גדול ?

זדורוב: בטח . נו זה אתר זבל של כל העיר .

יבגני: ספציפית לשם , (לא נשמע) הלך ?

זדורוב: לא , לא הם הלכו , לא . אני אמרתי להם ש//

יבגני: //לא , איפה שאתה זרקת אה . . . את הסכין ?

זדורוב: לא . לא , לא , לא .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני זרקתי את זה למיכלית .

יבגני: אתה מצאת את המיכלית ו . . .

זדורוב: אני זרקתי , את המיכלית הם זרקו לאתר זבל . זה . . . ש . . . שיחפשו . זה עוד . . . אם עוד הם ימצאו את המכנסיים , עליהן הרי אין . יכול להיות שיש שם , שאני התלכלכתי . נו אין שם (לא נשמע) , אתה יודע , למשל כשחתכו (לא נשמע) מגיע הרבה דם ופוגע בבן אדם . שיחפשו , שיחפשו בתוך הזבל . X עד כאן

יבגני: נו בקיצור , ימצאו , ימצאו (לא נשמע) .

זדורוב: כמובן , אני הכי חשוב לי שאותי (לא נשמע) אה . . . אני גם כן אין לי כאן , שיט (לא נשמע) .

יבגני: אז אתה תחליף בגדים ? תתלבש . אני עכשיו פשוט (לא נשמע) .

זדורוב: לא , לא . שם לא (לא נשמע) , אני עוד קצת אה . . .

יבגני: תראה , (לא נשמע) יביאו סדין ?

זדורוב: לא , ככה אין אה . . . אני אנוח עוד קצת ואז אני אלך להתקלח , שיט . כן , קצת , במשך היום הוא זיין לי את השכל כמו שצריך . אה . . . לא כל כך חשוב . . . מה שאני עשיתי מהבוקר או מהצהרים , מה שחשוב זה דווקא עכשיו (לא נשמע)//

מונה: 00:09:44

יבגני: //כמה ימים נתנו לך , שבעה ימים ?

זדורוב: שמונה ימים .

יבגני: לי נתנו עשרה ימים .

זדורוב: עשרה ימים ?

יבגני: אני לפני שעתיים חזרתי מבית המשפט , לפני שעתיים אני (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: כן , איך שאני הגעתי , ישר בלי דיבורים , חמש דקות , שבע דקות , יכול להיות ששלוש דקות , הארכת מעצר .

זדורוב: סוף הדרך , עשרה ימים . בלי (לא נשמע) ? זה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אני עמדתי שם שתי דקות . . . אה . . . משטרה מבקשת ארבע עשרה ימים .

זדורוב: ההמ .

יבגני: ו . . .

זדורוב: והשופט//

יבגני: //והעורך דין שלי צועק אה . . . למה , זה הרבה ארבע עשרה ימים , יכול להיות שבשלושה ארבעה ימים גם כן לה . . . להסתדר . זהו , השופט אה . . . החליט עשרה ימים

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) לא זה , ולזה זה לא מתאים , הוא אומר .

זדורוב: ההמ .

יבגני: עשרה ימים , שיט .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: זה . . . לא בשבוע הבא , אחרי השבוע הזה , רק ביום ראשון .

זדורוב: אה , נו מהיום , מהיום .

יבגני: כן . כן , היום אנחנו (לא נשמע)//

זדורוב: //אתה (לא נשמע) .

יבגני: ביום חמישי//

זדורוב: //היה צריך להיות מאתמול בערב , דרך אגב מאז החזיקו אותך . מאתמול בערב .

יבגני: נו זה יוצא ככה , עשרה ימים , אתה תחשב .

זדורוב: ההמ .

יבגני: זה היה אה . . . השבוע הזה//

מונה: 00:10:54

זדורוב: //כן , יום רביעי , זה איפה שהוא ביום שישי .

יבגני: ביום ראשון//

זדורוב: //ב . . . ביום ראשון//

יבגני: //אין (לא נשמע) את הכל .

זדורוב: ביום (לא נשמע) ביום ראשון בערב . ההמ .

יבגני: לא . (לא נשמע) אותי לעשרה ימים (לא נשמע) . בגלל זה לא יהיו עשרה ימים אז . . .

זדורוב: אתה תצא בשקט .

יבגני: (לא נשמע) אני אצא לפני כן . בטח , אם לא יהיה שום דבר , אני (לא נשמע) אותו .

זדורוב: בטח . אם לא יהיה שום דבר . אבל אתה ידעת על . . . (לא נשמע) . מה אני ידעתי ?

יבגני: שיש אותם שם . אתה נגעת בהם עם הידיים ?

זדורוב: נו מה זאת אומרת//

יבגני: //אני מבין , פשוט אם את טביעות האצבעות שלך , אין לך ממה לפחד . מי יודע לעזאזל מאיפה יש אותם שם . אין לי שמץ של מושג .

יבגני: אני לא מתנגד . הדבר הכי חשוב , הדבר הכי חשוב בשביל אה . . . שיהיה ככה שיראה להם בסדר . (לא נשמע) ברכב . . . בסדר ולא שלי , למרות שאין שם את טביעות האצבעות שלי . שיהיו אפילו אם הן שלי (לא נשמע)//

זדורוב: //אז ייקחו אותך על לא חוקי .

יבגני: לא חשוב , שנה וחצי , שנתיים .

זדורוב: סוף הדרך , רק אתה יצאת ועוד פעם להיכנס לשנתיים ?

יבגני: זה יותר טוב משבע , שמונה שנים .

זדורוב: כן , כאן . . . כאן זה ככה , כאן זה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: זה לא משהו בכלל .

יבגני: תראה , אני לא אומר שזה שלי . אתה מבין ? אני מדבר שהפלילו .

זדורוב: נכון .

יבגני: בסדר , אבל זה אה . . . (לא נשמע) שתיים עשרה שנה אף אחד לא יאמין , נכון ? שלמשל (לא נשמע) שם את זה שם . אני (לא נשמע) . בסדר , לי יש גרסה משלי , יש לי דעה משלי . אני מדבר על דבר אחד .

זדורוב: הפלילו אותי ואחרי זה הלשינו עלי בכוונה//

מונה: 00:12:45

יבגני: //זהו .

זדורוב: הנה (לא נשמע) .

יבגני: זה בסדר גם כן , אבל בכל זאת , הבחור ההוא שאתי . . . זה , הוא בכלל (לא נשמע) הוא אומר בוא , אני אקח את זה עלי . אני אומר , בינתיים . . . (לא נשמע) שב//

זדורוב: //ותשתוק .

יבגני: ותשתוק , כן . ואחרי זה כבר נמשיך הלאה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: אנחנו נראה מה ואיך . אני אומר , אם אתה אומר שהדברים לא משהו , אז כבר תראה . . .

זדורוב: איך שאתה רוצה .

יבגני: (לא נשמע) כן , למה ? כי לי יש על תנאי . יש לי על תנאי ממש ארוך .

זדורוב: אה , על תנאי .

יבגני: יש לי שנתיים למשך שלוש שנים , אם אני עושה משהו במשך השלוש שנים הקרובות . . .

זדורוב: (לא נשמע) גם כן שנתיים .

יבגני: לא משנה איזו עבירה .

זדורוב: אם (לא נשמע)//

יבגני: //זו יכולה להיות גם כן . . . גניבה ויכולה להיות אחזקת נשק , אותו דבר על כל עבירה . את כל העבירה (לא נשמע) רק . על כל פשע הם ייתנו לי למשך שלוש שנים , אם אני אעשה משהו , שנתיים ישר באופן אוטומטי .

זדורוב: נו כן , זה ככה (לא נשמע) באופן אוטומטי וזה הכל .

יבגני: זהו .

זדורוב: מה , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אפילו אם אתה כבר יישבת אה . . . נו מה זאת אומרת , לא ישבת אלא היה על תנאי (לא נשמע) למשל נשאר לך חודש עד סוף העל תנאי , בכל אופן (לא נשמע) .

יבגני: לא , אבל כשאני קיבלתי . . . את התקופה שלי , נתנו לי . . . שש וחצי שנים .

זדורוב: שש וחצי ?

יבגני: ארבע וחצי נתנו לי תקופה//

זדורוב: //כן .

מונה: 00:14:30

יבגני: (לא נשמע) סוף הדרך . ארבע וחצי שנים הם נתנו לי את התקופה ושנתיים

למשך שלוש שנים על תנאי , כשאני יוצא (לא נשמע) אני השתחררתי , (לא נשמע) שלוש שבועות , (לא נשמע) ארבע . בקיצור , אני השתחררתי . איך שאני השתחררתי , ישר ה . . . (לא נשמע) כבר מסתובבת .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אנחנו נראה (לא נשמע) מה הלאה .

זדורוב: אוי , תכף יראה . עלי (לא נשמע) אה . . . ביקש אישור מההנהלה בשביל (לא נשמע) איש משטרה לפני . זה משמח אותי , זה כבר משמח אותי . טיפות דם קטנות . . . יכולות להיות שם , אני הלכתי , השתפשפתי . X

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . אני הלכתי , נגעתי בזה בטעות , אה השתפשפתי בזה , יכול להיות . אבל אין לי (לא נשמע) .

יבגני: זאת אומרת כבר (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: קרמיקה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: מפחיד אותי (לא נשמע) .

זדורוב: כאילו לחצו עליו (לא נשמע) .

יבגני: הוא היה בחקירה . . . הוא (לא נשמע) בבית סוהר .

זדורוב: אה , (לא נשמע) ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: לוחצים עליו מאוד . איזה שהוא (לא נשמע) .

זדורוב: אני (לא נשמע) .

יבגני: אה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 00:16:51

זדורוב: בקיצור//

יבגני: //אנחנו (לא נשמע) אני דיברתי עם זה (לא נשמע) בקיצור , ביררו את השם משפחה , בקיצור (לא נשמע) ביררו את שם המשפחה שלי , ראו שאנחנו קרובי משפחה , נעלמה (לא נשמע) , נעלמה בקיצור אה . . . שני אקדחים .

זדורוב: כן .

יבגני: מתברר שעוד לפני חודשיים , לפני חודשיים , חודשיים וחצי נעלם רובה .

זדורוב: או . . . אתה יודע , אה . . . אל תתפוס אותי במילה , נדמה לי שלפני בערך שנתיים , יכול להיות שלפני שלוש שנים היה מבצע כזה , הצבא עשה מבצע למען חיילים . נו כאילו , מי

שגנב שם , כדורים אה . . . כאלה דברים , כל מיני שטויות . בשביל שהאנשים יגיעו , ישימו (לא נשמע) וילכו . אין לא מצלמה , ולא שום דבר אחר . אבל בשביל לא לעורר חשד אצל אה . . . החיילים , הם זרקו קצת כדורים , לא הרבה , ככה כמה אה . . . זרקו כמה אקדחים , זרקו רובה . . . בשביל לא לעורר חשד . כשהם . . . שם , כמה זמן זה היה , איזה חודש נמשכה השטות הזאת , אני לא יודע . כשהם (לא נשמע) היה . . . אה . . . מי הגיע ? המון אנשים הגיעו , כולם היו עם תיקים , אין לי מושג מה . מצאו תותח של טנק . אתה קולט ?

יבגני: החיילים בעצמם (לא נשמע) את התותח .

זדורוב: לא , (לא נשמע) .

יבגני: כאן ?

זדורוב: נו , איפה שהמכונה עצמה , איפה (לא נשמע) . מישהו שיט , (לא נשמע) סוף הדרך , כולם נגנבו שם . כמה נשק שגנבו החיילים . נו הכדורים הם

אומרים , הכדורים (לא נשמע) ארגזים , לא לקחת כי . . . מאה (לא נשמע) היה שם איפה שהוא בבית , (לא נשמע) עשירי . סוף הדרך , כוס אמק , אני (לא נשמע) . לגנוב תותח ואף אחד לא יודע מי גנב , איך גנב .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: מה ?

יבגני: אני גם כן לא יודע ואני אמרתי לו (לא נשמע) אני רציתי פשוט (לא נשמע) אני אומר , תגיד לי , הבחור (לא נשמע) . הוא אומר לי , אני (לא נשמע)//

זדורוב: //נו אז מה ? (לא נשמע) .

יבגני: הוא בקיצור . . . אני אומר איך יכלו , איך . . . בסדר , אתה מדבר על איזה שהוא רובה מלפני חודשיים . טוב , אתה רוצה להוסיף אותו אלינו גם כן . בזה אני מבין אותך .

מונה: 00:18:56

זדורוב: נו , נו , הוא רוצה להפיל עליך את הכל .

יבגני: (לא נשמע) הוא רוצה להוסיף לי . על הרובים האלה , אתה (לא נשמע) , בסדר . אני שותק . על שני אקדחים , איך אני אומר יכלו , לבחור שמשרת שנתיים , הוא לא אה . . . קצין , אין לו דרגת סמל או רב סמל , אין לו (לא נשמע) , רק אה . . . נותנים סמל רק לאלה (לא נשמע) את האקדחים האלה .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אני אומר , איך אצל הבחור הזה יכלו להיות שני אקדחים ? איך אתם יכולתם (לא נשמע) ? מה , הוא נגנב בכלל , שיט ? סמל (לא נשמע) אקדח ? איך הוא היה יכול להיות ככה ? את האקדחים הסמלים תמיד לוקחים

אתם .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בחדר שלהם , אתה מבין ? אם הוא (לא נשמע) במיטה , אז זה היה עניין אחר . ו . . . אקדחים איך היו יכולים (לא נשמע) , אתה מבין ? (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אתה לקחת עורך דין ?

יבגני: כן , יש לי עורך דין סוף הדרך .

זדורוב: מי זה ?

יבגני: (לא נשמע) אמיר , שמעת עליו ?

זדורוב: לא .

יבגני: הוא כל הזמן (לא נשמע) הוא אה . . . נמצאת בעשירייה הכי טובה של עורכי הדין בישראל .

זדורוב: לי יש את זה , את רומן כאופמן מחיפה .

יבגני: נו כאופמן זה ככה אה . . . כל אחד יכול (לא נשמע) , יפה .

זדורוב: כן , אבל אני לא (לא נשמע) . ואם כבר בכלל אני אסתבך , אז אני אקח . אבל בינתיים . . . בינתיים שהם עושים את העבודה והם מחפשים אה . . . מנסים להוכיח (לא נשמע) אשם . . . (לא נשמע) .

יבגני: בהתחלה רצו לקחת לי את ששי גז , שיט . שילך להזדיין בכלל , ששי גז רק (לא נשמע) חמשת אלפים דולר .

זדורוב: על זה שאתה אמרת בוקר טוב ? לא רע בכלל .

יבגני: אבל (לא נשמע) לא מספיק (לא נשמע) הוא גם כן (לא נשמע) על יום אחד אה . . . על . . . על יום אחד הוא לוקח שלושת אלפים דולר .

זדורוב: (לא נשמע) נו הוא לוקח אותם , אבל אף אחד לא ייתן לו אותם אם הוא לא ינצח בתיק .

יבגני: הוא סוף הדרך .

מונה: 00:20:54

זדורוב: ועורך דין , הוא פשוט (לא נשמע) נדמה לי .

יבגני: לא .

זדורוב: (לא נשמע) השתגעו או מה ?

יבגני: הוא רואה את התיק , הוא אומר , אה אני יכול לקחת את התיק הזה ואם אני אנצח , אתה (לא נשמע) .

זדורוב: תראה , (לא נשמע)//

יבגני: //אם הוא מפסיד , (לא נשמע) לא משלם שום דבר .

זדורוב: הוא לא נותן לך שום בטחונות הרי . הוא לא נותן בטחונות (לא נשמע)//

יבגני: //הוא לא נותן לך שום בטחונות , אבל אם אתה לוקח . . . עורך דין טוב , טוב מאוד//

זדורוב: //אתה משלם כסף//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא ייתן לך גם בטחונות .

יבגני: לא , תראה . . . בטחונות איך אתה יכול אה . . . עורך דין כזה אה . . . לקחת בטחונות אתה יודע . . . מי יכול לתת לך כזה דבר ? בטחונות לו שהוא יכול לתת לך שיט , לתת לך ביטחונות , הנה אני אוציא אותך מהעניין הזה . אני פשוט יודע , אני יודע אה . . . כאילו זה . . . אני מכיר את העבודות שלו . . . אני יודע איזה עורך דין הוא , אתה מבין ? איזה תוצאות יש לו , איך הוא עובד . אם יש לו הצלחות . . . אתה הבנת אותי .

זדורוב: אבל בטחונות הוא לא נותן לך .

יבגני: זהו , בטחונות לא . אבל אם אתה לוקח עורך דין טוב , אתה משלם לו על יק כמו שיש לי , עשרים , עשרים וחמש אלף דולר . . . הוא אומר לך , אתה אל תדאג , אני אעשה את כל מה שאני יכול לעשות . אני אעשה את זה . בן אדם כזה בשבילך , אם זה עורך דין טוב והוא אחד מעשר עורכי הדין הטובים ביותר , אם הוא אומר לך כזה דבר , אז הוא פשוט

אומר , דבר ראשון אם הוא ינצח בתיק הזה , זה פלוס , זה לא רק כסף . זה גם בנוסף חיובי

בשבילו .

זדורוב: כן .

יבגני: אתה מבין ? הוא עולה עם זה בחזרה .

זדורוב: נו זה גם פלוס . . . השם שלו גדל .

יבגני: השם שלו גדל , אתה מבין ? ועוד הוא , אני אומר לך הרי , זה עורך דין שהוא (לא נשמע) סוף הדרך . מלא , גם על רציחות , על אה . . . על קילוגרמים , נו של סמים , היה שם סוף הדרך בקיצור .

מונה: 00:22:41

זדורוב: כן .

יבגני: הוא הוציא ים של אנשים ממצבים . אמרו לי שאצלו . . . היו כאלה (לא נשמע) , חבר'ה קווקזים . אחד בקיצור קיבל על רצח לא בכוונה תחילה , כאילו זה . . . מקרי . . . לא מק . . .

זדורוב: לא באופן ישיר אה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: המקרה , היה כזה מקרה כאילו . . . הבחור (לא נשמע) , זה . . . כבר הבן אדם דיבר עם מישהו אחד , זה . . . הוא בקיצור ירה אה . . . לכיוון של מישהו אחד . . .

זדורוב: ופגע במישהו אחר .

יבגני: ופגע . . . זה שהיה ליד , בכלל (לא נשמע) הבן אדם . הוא רצה לדחוף את זה שהוא ירה בו , הוא רצה . . . הוא רצה לפצוע אותו .

זדורוב: (לא נשמע) הוא רצה .

יבגני: השני הזה ליד שהוא רצה לדחוף אותו , הוא פגע לו בראש .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: אתה מבין ? אבל כשהוא הסתובב , הוא רצה לדחוף את ההוא והוא (לא נשמע) לצד .

זדורוב: השני .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //בטח ההוא דחף אותו//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: והוא (לא נשמע) הכניס את עצמו .

יבגני: (לא נשמע) בראש . כמה הוא קיבל , כמה אתה חושב ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יבגני: תזרוק מספר .

זדורוב: פשוט אה . . . סתם להגיד ? ביחד עם עורך דין ? נו אני חושב ששבע שנים .

יבגני: חמש שנים .

זדורוב: חמש ?

יבגני: מאה עשרים אלף דולר .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: הוא עובד (לא נשמע) .

מונה: 00:24:05

זדורוב: תראה . . . לי חמש שנים (לא נשמע) צריך יותר (לא נשמע) . אני צריך לשבת לא חמש שנים .

יבגני: הוא היה יכול לקבל ברגוע , ברגוע//

זדורוב: //מאסר עולם .

יבגני: לא .

זדורוב: לא , אני אומר ההוא בלי//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: הוא היה יכול לקבל עד עשרים שנה . הוא היה יכול לקבל שלוש עשרה או חמש עשרה , אתה מבין ? הוא היה יכול . תקרא את החקירה (לא נשמע) . וגם כן , הוא לא ישב חמש שנים הרי .

זדורוב: אה , על התנהגות טובה (לא נשמע)//

יבגני: //הוא ישב שלוש וחצי שנים . ויש עוד אחד , עוד אחד , (לא נשמע) גם כן קווקזי , הוא בקיצור סוכן נדל"ו . הוא סוכן נדל"ן , זה הוא אה . . .

מהדרום . הגבר אה . . . נו , איך אני אסביר לך את זה , הוא אה . . . הוא ספציפית גבר כזה . הוא מפריד (לא נשמע) אחים , ביחסים טובים עם כולם . בקיצור צ'יקי צ'יק עם כולם , הכל טוב . פה גורף , פה גורף , אחווה פה

ושם , מסעדות , הכל , סוכן נדל"ן . בקיצור יש לו אה . . . משרד משלו , הוא מתווך והכל . בקיצור היה לו מפגש עם עוד איזה מתווך אחד , תחרות .

זדורוב: ההמ .

יבגני: זהו , הם לא הסתדרו ביניהם . . . התחילו להפעיל את הידיים .

זדורוב: והוא ביקש מהאחים//

יבגני: //אחרי זה בקיצור אה . . . אחרי זה בקיצור , לא , לא , לא .

זדורוב: לא ?

יבגני: זה לא הגיע עד האחווה שלו למרות שהוא היה יכול .

זדורוב: הוא היה יכול לעשות את זה .

יבגני: כן , אבל הוא לא , הוא לא עשה את זה בכלל . ההוא גם כן קווקזי , יורה . זהו . היורה הזה בקיצור התעצבן , אני לא יודע מה , צרח , התחיל לצרוח עליו בערב איפה שהוא שם . . . או מרכב משהו זה , ההוא נסע ברכב וההוא נסע ברכב . הם ראו אחד את השני , התחילו (לא נשמע) אחד על השני

דרך . . . המכוניות . ממש על הכביש . אחרי זה , יום למחרת יורה מגיע להוא למשרד , ההוא יושב מאחורי השולחן , זה . . . ובקיצור אה . . . היורה הזה צועק לו , זהו נמאס לי

מונה: 00:26:00 ממך , אתה תגיד עוד מילה אחת , הוא אומר , אני (לא נשמע) ממש כאן . הוא הוציא סכין כזאת . ורומן מה עושה ? הוא אומר לו , תקשיב לפה , אתה . . . אתה (לא נשמע) הוא אמר לו , אתה לפחות תסגור את הדלת אם אתה רוצה לעשות לי את זה . או

קי , אל תדאג . אני גם כן עם דלת פתוחה , הוא אומר הי אתה , בשביל מה הוא אומר , ששיט (לא נשמע)//

זדורוב: //אה . . . על כל (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) ששיט , שכולם ישמעו . לך תסגור את הדלת , (לא נשמע) . וההוא יושב מאחורי השולחן . לך לפחות תסגור את הדלת , אתה לא מתבייש אם אתה . . . יש פה נשים שמסתובבות , זה , עובדים , פה , שם . (לא נשמע) לך תסגור את הדלת לפחות שלי . ההוא הלך הצידה שתיים שלוש מטר , סגר את הדלת//

זדורוב: //וזה מוציא אקדח .

יבגני: רומן מוציא אקדח , אקדח חוקי . הוא מוציא אקדח , בום בום וגמר אותו . כמה הוא קיבל על זה ?

זדורוב: אני לא יודע .

יבגני: שלוש וחצי שנים .

זדורוב: כאילו הגנה עצמית ?

יבגני: ההמ .

זדורוב: ו . . . (לא נשמע) הוא הלך או שזה הם (לא נשמע) ?

יבגני: יש (לא נשמע) .

זדורוב: אה , ההוא הסתובב וההוא אותו . . .

יבגני: הוא התחיל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יכול להיות (לא נשמע) , היה אפשר לפצוע אותו , לא להרוג

אותו . והוא יכול להיות (לא נשמע) . במקרים כאלה אף אחד לא זה . . .

לא . . . לא חושב אן לפצוע או משהו כזה .

יבגני: כן , שם כבר אתה יורה סביר להניח .

זדורוב: הוא לא יודע , מי יודע בכלל , יש כאלה שהם שיט , עם פציעה ברגל או עם פציעה שיט איפה שהוא (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) עוד ילך (לא נשמע) אף אחד לא יודע . (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) פשוט כזה , אתה יודע כזה שיט , משפחתי (לא נשמע) בחור משפחתי , שיט . אה . . . בחור נורמאלי . (לא נשמע) .

מונה: 00:27:53

יבגני: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אתה יודע , הוא אומר , באמת האבק הזה , (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . אה . . . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אל תשאל .

יבגני: אני לא שמח (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) . אם לא תרצה אז אנחנו (לא נשמע) לך . לא , (לא נשמע) זה . . . שילך להזדיין .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אף אחד לא יודע (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אני פשוט אומר (לא נשמע) מריח אותה (לא נשמע) .

זדורוב: אתה תשב (לא נשמע) .

יבגני: (החוקר צוחק) לא תגיד (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) . אני יודע ש . . . נו , ככה .

יבגני: אנחנו ביחד (לא נשמע) עם החקירה , בחקירה (לא נשמע)//

זדורוב: //הכל אפשרי .

יבגני: (לא נשמע) תשעה חודשים בשנה .

זדורוב: הכל אפשרי , אני//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //מהעניין הזה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אתה יודע , אתה שמעת (לא נשמע) ?

זדורוב: לא , לא .

יבגני: (לא נשמע) אה . . .

זדורוב: איפה זה ?

יבגני: מחזיקים שם , זה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: אה , למטה בחיפה איפה שהוא שם .

יבגני: כן , כן .

מונה: 00:29:42

זדורוב: ההמ , זה שם .

יבגני: ברחובות . זה . . . שם ליד יש גם כן בית סוהר , יש שם מלא (לא נשמע) אבל בבית סוהר (לא נשמע) , יותר נכון לבית סוהר אנחנו לא ניסע , אנחנו ניסע ספציפית לכלא (לא נשמע) . זה . . .

זדורוב: בינתיים ש//

יבגני: //(לא נשמע) חקירה , כן , איפה ש . . . תשעה חודשים בשנה . שנה וקצת . לפי החקירה שם איפה ש . . . אם אנחנו ניסע לשם , יש לנו שם תאים , אתה יודע . תאים , שני תאים גדולים , יש שם רוסים , קווקזים , הכל שם . . . אני (לא נשמע) . יש משוגעים גם כן .

זדורוב: אני יודע//

יבגני: //(לא נשמע) יש אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יודע . . . אה . . . אני לא יודע בטוח , אבל כמו שבחור סיפר לי , הוא אה . . . שם בבלורוס הוא היה (לא נשמע) . אה . . . הוא סיפר שם , נו אני לא התעניינתי ככה יותר מדי , סתם בשביל עצמי , מאיפה אני יודע מה יכול לקרות ש . . . אנחנו נגיע לשם , אף אחד לא רוצה בשבילי . . . אה . . . נו למשל אתה נכנס לתא . . . איך צריך להתנהג שם

בשביל ש . . . לא להתבלבל ולא (לא נשמע) . הוא אומר , נו תראה נו . . . הוא אומר , כאן בישראל אני עוד לא הייתי , בינתיים . הוא אומר . . . בינתיים אני עוד לא הייתי .

יבגני: ההמ .

זדורוב: ו . . . שם ברוסיה זה , אתה נכנס , זורקים לך מגבת מתחת לרגליים . זורקים אליך מגבת . אם אתה דורך מעל המגבת , אתה אומר שלום ומפה לשם , הם . . . לא מעניין אותם , הם מבינים שזאת הפעם הראשונה שלך , שאתה בכלל לא מבין והם מתחילים לשגע אותך , לעשות כל מיני שטויות וכל זה . ו . . . מי שכבר היה , הוא ניגש , דורך על המגבת , מנגב רגליים , אומר . . . ואומר , כאילו זה . . . אני צריך (לא נשמע) זה . . . ככה הוא סיפר לי והוא אומר , ונכנסים שם , אומרים שלום לכולם , הוא אומר על מה הוא יושב וכל זה , זהו . אם זה אמת , אם הוא שיקר , אני לא יודע . אבל כזה דבר אני שמעתי .

יבגני: שטויות כל זה .

זדורוב: זהו זה .

יבגני: יכול להיות שחלק מזה באמת נכון .

זדורוב: יכול להיות .

יבגני: (לא נשמע)//

מונה: 00:31:42

זדורוב: //תראה//

יבגני: //(לא נשמע) מזמן .

זדורוב: נו . . . אצלנו ברוסיה גם כן יש מלא (לא נשמע) . בבלורוס יש כללים משלה (לא נשמע) יש כללים משלה .

יבגני: אצלי//

זדורוב: //ובכל מקום יש את הכללים שלו .

יבגני: לי מצד האימא יש שבעה אחים וארבע אחיות , משפחה גדולה .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין , מתוך שבעה אחים , חמישה אחים ישבו בבית סוהר כבר .

זדורוב: וכולם (לא נשמע)//

יבגני: //אחד מהם , אחד מהם . . . קיבל (לא נשמע) גזר דין מוות בירייה בשנת שמונים וחמש .

זדורוב: סוף הדרך , אז הוא יצא מזה .

יבגני: נו כן , עשו (לא נשמע) גזר דין מוות בירייה , אבל אחרי זה בקיצור זרקו לתובע , לעורך דין , לשופט , לכולם עשרים אלף דולר , בשנת שמונים וחמש//

זדורוב: //זה סכום מטורף .

יבגני: זה היה סכום מטורף , זה . . . בקיצור אה . . . שינו לו . . .

זדורוב: לעשרים שנה ?

יבגני: החליפו לו לתקופה של חמש עשרה שנה וחמש שנים . . . פלוס חמש שנים של עבודות פרך .

זדורוב: נו עשרים שנה .

יבגני: עשרים שנה .

זדורוב: כי כשנותנים עשרים וחמש שנה , רבע מזה בכל אופן (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) בשנת תשעים ושלוש כבר החליפו את הכל . עכשיו יש עשרים שנה , עשרים וחמש שנה , שלושים שנה , מאסר עולם .

זדורוב: נו , פשוט אז אה . . . מה שהיה אז , עשרים וחמש שנים אם היו נותנים , רבע מאה אז זהו זה , זה גזר דין מוות בירייה .

יבגני: עשרים וחמש שנה//

זדורוב: //אף אחד לא ישב עשרים וחמש שנה , היו הורגים בירייה .

יבגני: עשרים שנה זה חמש עשרה שנה פלוס חמש . לא היה שום דבר אחר , לא היו יכולים לתת לך תקופת מאסר של עשרים שנה .

זדורוב: עשרים וחמש .

מונה: 00:33:00

יבגני: ועשרים וחמש זה מוות בירייה .

זדורוב: (לא נשמע) כן .

יבגני: והיום יש עשרים , עשרים וחמש .

זדורוב: חמש עשרה כבר , אה יש כבר עשרים ?

יבגני: זהו , כבר יש היום , זה (לא נשמע) .

זדורוב: אה , הם הרי (לא נשמע)//

יבגני: //כן , כן . (לא נשמע) .

זדורוב: כן , כן , כן , כן .

יבגני: רק שניה . יש מאסר עולם , יש שני מאסרי עולם , יש עשרים וחמש , יש שלושים וחמש שנה . בטח . באותו הזמן , באותו הזמן היה חמש עשרה שנה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: פלוס חמש שנים .

זדורוב: שני מאסר עולם , סוף העולם שלכם שמאלה , שיט . בכל מקרה אף בן אדם לא (לא נשמע)//

יבגני: //אתה יודע , אני קראתי איזה מאמר איפה שהוא . . . בסוד , ממש בסוד (לא נשמע)//

זדורוב: //אני גם כן אוהב לקרוא את הסוד .

יבגני: אני ביקשתי ממנו , אני לא יודע , פעם הביאו לי רק את (לא נשמע) .

זדורוב: זה קורה .

יבגני: לא , אני מתכוון (לא נשמע)//

זדורוב: //ההמ .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: סיגריות (לא נשמע) . בקיצור איך קוראים לזה . . . אני רציתי קומקום

וטייפ , לא הסכימו (לא נשמע) .

זדורוב: אה , הם לא הסכימו . זה , את זה הם לא יסכימו .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: כאן אתה כבר (לא נשמע) .

יבגני: לא , כסף יכול להיות . אבל קומקום וטייפ לא הסכימו . הביאו כזה מכשיר של זה , של דיסקים .

זדורוב: אפשר מזלג חשמלי ?

יבגני: מזלג חשמלי אני חושב שאפשר , כן .

מונה: 00:34:08

זדורוב: לא , אבל הם הרי כל מה ש . . . כבלים חשמליים .

יבגני: אבל אני חושב שהיו נותנים להכניס מזלג חשמלי .

זדורוב: ההמ .

יבגני: פשוט קומקום הם לא רוצים להכניס . מזלג חשמלי אני יכול לעשות מלהב .

זדורוב: שני להבים ו . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: וכבל חשמלי , שני שניות ואפשר (לא נשמע) .

זדורוב: אנחנו היינו עושים (לא נשמע) הרתחנו .

יבגני: ואנחנו (לא נשמע) .

זדורוב: שלוש שניות , שיט , חמש שניות ויש לך כוס מים רותחים .

יבגני: אנחנו היינו עושים את זה בתור ילדים קטנים .

זדורוב: פשוט זה אוכל (לא נשמע) אתה נגנב מזה , שיט .

יבגני: הלהב הזאת נותנת התנגדות אה . . . מטורפת .

זדורוב: נו , תראה יש שם הרי שני להבים אה . . . ביניהם אתה שם גפרור , שתי גפרורים בשביל שהם לא יגעו אחד בשני .

יבגני: ההמ , (לא נשמע) .

זדורוב: ואז אתה תופס את זה משני הצדדים .

יבגני: (לא נשמע) להב אחת .

זדורוב: לא , עם להב אחת אתה לא תצליח לעשות .

יבגני: למה ?

זדורוב: כי אתה לא תצליח לעשות . ישר ייפול לך החשמל אם אתה רק תכניס את

זה . צריך שני להבים .

יבגני: אתה זוכר שהיו בישראל אסימונים , זה היה בתקופה שלך אסימונים ?

זדורוב: מה זה אסימונים ?

יבגני: אסימונים , כן . אסימונים//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יבגני: //פעם לא היו כרטיסי טלקרד , היו האסימונים העגולים האלה .

זדורוב: אה , אסימונים .

יבגני: אסימונים עגולים כאלה .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:35:15

מונה: 00:35:15

יבגני: אז זהו , אתה לוקח שני אסימונים כאלה , שם אותם על כבל ואתה מבשל מה שאתה רוצה . כן , (לא נשמע)//

זדורוב: //כי אי אפשר שהם יגעו אחד בשני .

יבגני: (לא נשמע) זה מובן מאליו .

זדורוב: הם לא יכולים להיות פשוט על כבל אחד , על אותו כבל . לא קשורים , אבל שהם יהיו באלה שונים .

יבגני: אני ראיתי עם להב אחת . אתה יודע איך (לא נשמע) להב ? אחד בפלוס , מצד אחד הוא בפלוס והכבל השני פשוט ליד , אני (לא נשמע) אותו לא עם גפרור פשוט אני שמתי , אני קשרתי אותו ככה , אבל הוא לא נוגע .

זדורוב: הוא לא צריך לבוא במגע .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אם הוא יבוא במגע אז החשמל ייפול .

יבגני: (לא נשמע) אה . . . ייפול . אז מה אני רציתי להגיד לך ? אני הרי אומר לך , יש לי מהמשפחה , דוד . . . דודים . . . חמישה ישבו בבית סוהר , שניים עד עכשיו יושבים בבית סוהר .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אז אה . . . אני מגיל שלוש עשרה נכנסתי לחיים האלה , אפילו מגיל שתיים עשרה . בגיל שלוש עשרה (לא נשמע) שם . אתה יודע מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) . עבודה טובה , אבל צריך שיהיו לך אצבעות . . .

יבגני: (לא נשמע) בגיל שלוש עשרה .

זדורוב: צריך בשביל זה שיהיו לך אצבעות (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בגיל שתיים עשרה , שלוש עשרה אני כבר (לא נשמע) חיים של פושע , שיט . בתור ילד קטן . בגיל חמש עשרה אני מצאתי את עצמי בהסגר לקטינים , בגיל שבע עשרה אני השתחררתי . בגיל שבע עשרה אני נסעתי . . . בכל ברית המועצות , אני באותו הזמן נסעתי . . . אני הייתי כמעט בכל בתי סוהר (לא נשמע) אני הסתובבתי כשהייתי נוסע לדודים שלי . לאזור צ'לבנסק , נסעתי לאורל , לאסיה הבינונית אני נסעתי . . . (לא נשמע) אני נסעתי , לאזור (לא נשמע) , (לא נשמע) . איפה אני רק לא נסעתי , מגניטגורסק , אזור צ'לבנסקאני , אורל (לא נשמע) , אני הייתי איפה שאתה לא רוצה רק , בקיצור . אני הייתי בטשקנט , בקזחסטן . זהו . זה היה כשאני הייתי בן שבע עשרה , אני הייתי מגיע . . . (לא נשמע) , אתה מבין ? ואז אני הדודים שלי , חצי מהם , שלושה מהם הם אנשים מאוד גדולים בבתי סוהר שם .

מונה: 00:37:16

זדורוב: טוב מאוד .

יבגני: (לא נשמע) . מה אתה חושב , כל הסיפורים האלה מה שאנשים מספרים , אני מכיר את הסיפורים האלה בעל פה כבר . אני כבר יודע מי משקר ומי אומר את האמת .

זדורוב: כמובן .

יבגני: תראה , באותו הזמן היה קשה , כן .

זדורוב: תמיד קשה .

יבגני: היה קשה , אבל היו בודקים//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יבגני: //היו בודקים , למשל אם היו זורקים אליך מגבת , דברים כאלה אתה יודע (לא נשמע) היה במקומות של קטינים ? במקום של קטינים היה חוסר גבולות מוחלט .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין ? שם זה לא רק שזרקו מגבות . שם . . . על הקיר הזה (לא נשמע) ציירו שוטרים . למשל היה מגיע בחור שלא יודע שום דבר , הוא הגיע בפעם הראשונה בחיים שלו למקום כזה , הוא בן איזה חמש עשרה , שש עשרה . לקחו אותו שם . . . לאיזה (לא נשמע) קטנה , בשלוש רובלים (הסבר המתרגם: רובל = מטבע רוסי) , בסדר ? לקחו , מגיע בחור , הוא לא מבין שום דבר . . . בפעם הראשונה צריכים להסביר לו . ובמקומות האלה אין דבר כזה שמישהו//

זדורוב: //אף אחד לא יסביר .

יבגני: יסביר . בבית סוהר עוד יסבירו לך כן , כשאתה נמצא שם בפעם הראשונה , יסבירו לך מי נגד מי , יגידו לך את הכל , יסבירו לך , יעזרו לך , בפעם השניה אם עשית משהו לא כמו שצריך , אתה תענה על המעשים שלך . . . כמו מישהו שמודע , מישהו שיודע ידרשו ממך תשובות , אתה מבין ? זהו . וכאן , בחורצ'יק צעיר , אף אחד לא הסביר לו , אף אחד לא עזר לו , שום דבר . הוא הגיע . . . הבן אדם מסתכל , יש איזה חמישים , שישים אנשים בתא . תא גדול . סוף הדרך , הוא מסתכל ככה על כולם , הוא כולו מבוהל , שיט .

כולו . . . ככה מסתכל . . . צועקים לו , הלו אתה , בוא לכאן מהר . הוא ניגש כולו כזה . . . אתה רואה שמצוירים על (לא נשמע) הזאת . . . תעשה ככה שהבן זונה הזה (לא נשמע) עם דם . הבחור בן חמש עשרה , שש עשרה . (לא נשמע) הוא אומר , איך אני אעשה (לא נשמע) אני לא יודע . אתה לא יודע ?

מונה: 00:38:54

זדורוב: אז תקבל עכשיו .

יבגני: אתה תקבל מכות , יכולים (לא נשמע) , יכולים לעשות את זה , יכולים לעשות משהו אחר , חוסר גבולות טוטאלי . אתה מבין ?

זדורוב: מקום של ילדים .

יבגני: או שצועקים . . . הנה , אנחנו רוצים שהוא ייחנק עם דם . . . או שהוא . . . יתחיל לבכות . אתה מבין ? ובאמת אם . . .

זדורוב: הבן אדם (לא נשמע) .

יבגני: ולהציק , להקניט . לחפש בן אדם , לתפוס אותו , לקחת איזה שהוא משהו , להחרים משהו , בקיצור כל מיני שטויות , אתה מבין ? אה . . . זהו , תאר לעצמך , בחורים צעירים , אתה לא יודע שום דבר . מאיפה הוא יכול להסיק את המסקנה , זה . . . ש . . . שבשביל שהוא ייחנק מדם , הוא פשוט צריך לקחת את האגרוף שלו , לסגור אותו (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: בינתיים . . .

זדורוב: עד שלא ירד דם .

יבגני: (לא נשמע) לא ירד דם , לא יהיה גם כן על השוטר , אתה מבין ? ואם (לא נשמע) שהוא יבכה , זה פשוט לירוק עליו . אתה מבין ? (לא נשמע) אתה נתפס , אלה שטויות , (לא נשמע) , המטוס עף , כולם זורקים אחד על השני דברים , להומואים יש חור בכף , זה . . . אחרי זה הקו . . . יש שם שולחן ארוך . . . ויש קו אדום . ובקיצור , מי שנכנס מעבר לקן האדום , זהו . מורידים אותו .

זדורוב: מה זאת אומרת ?

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת אומרת איפה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה .

יבגני: יש שולחן ארוך .

זדורוב: כן .

יבגני: אתה מבין ?

זדורוב: כן .

יבגני: כאן יושבים בחורים סבבה , כאן יש קו אדום . מהמיטה , מכל . . . רבע תא , יש כזה קו אדום והקו הזה הוא ביחד עם השולחן , אתה מבין ?

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:40:32

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //ואם אתה התיישבת שם . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז גזרת על עצמך את הדין , כן ? נו למשל איך לברר , אם זה הומו או . . . הנה למשל , אני נכנס . . . לדוגמא , אני נכנס , אני רואה את הקו .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //איפה יושבים ההומואים ואיפה הבחורים הנורמאליים ?

יבגני: דבר ראשון , דבר ראשון , הומו אף פעם לא יעבור את הקו האדום ולא ייכנס לאותו אזור של החבר'ה . אתה מבין ? כשהוא יושב ואוכל , הוא יושב מאחורי הקו האדום . אבל אם אפילו הוא עובר את הקו האדום הזה , אתה רואה שיש לו על הכף . . . חור .

זדורוב: אה , הוא פשוט לא מתיישב לאכול כל עוד (לא נשמע) .

יבגני: כף ברזל .

זדורוב: אני מבין .

יבגני: כאן יש לו חור , באמצע .

זדורוב: ההמ . לא , זה . . . לדוגמא כשהוא אוכל , כן ? לדוגמא כשהוא אוכל , יכול להיות (לא נשמע)//

יבגני: //אבל הוא לא יגיע אליך . הוא מאחורי הקו שלו . נו זאת אומרת (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , אה . . . לדוגמא אני הגעתי לתא , כן ?

יבגני: נו .

זדורוב: אני אמרתי לחבר'ה שלום והכל סבבה מפה לשם .

יבגני: (לא נשמע) הגעתי .

זדורוב: אני (לא נשמע) כן .

יבגני: (לא נשמע) הקו הזה הנה , הקו האדום , כאן , כאן יש למשל הומואים ,

נכון ?

זדורוב: נו .

יבגני: אתה הגעת, אתה אומר שלום לאלה .

זדורוב: ההמ , זהו .

יבגני: זה הכל . ההם יושבים במקום שלהם , שום דבר (לא נשמע)//

זדורוב: //ההומואים נמצאים יותר רחוק מהכניסה .

יבגני: הם יושבים , הם בכלל (לא נשמע) .

מונה: 00:41:52

מונה: 00:41:52

מונה: 00:41:52

זדורוב: (לא נשמע) לא , אני פשוט אה . . . ישר לא הבנתי , אם לדוגמא (לא נשמע) אז זאת אומרת (לא נשמע) נמצאים . זאת אומרת , בשביל שהחבר'ה יוכלו להיכנס , אבל לא לשם .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זהו . . . אה . . . את זה אני עכשיו הבנתי . אם אני הבנתי את זה נכון , אז הנה , אם למשל הנה אני .

יבגני: ההמ .

זדורוב: הם שם , פה אלה האחרים . אם אני נכנסתי , אני אמרתי שלום , אני ניגשתי בלי להגיע לקו האדום , אני אמרתי שלום אז זאת אומרת שאני בחור סבבה . אם אני פתאום עברתי והתחלתי לדבר עם ההם , זה סוף הדרך , כן ?

יבגני: הבנת את הכל .

זדורוב: חכה שניה , אבל אם . . . בסדר , אם זה מתחלק ככה , הקו האדום הזה , אז איך ההומואים יוצאים ?

יבגני: לאן הם יוצאים ?

זדורוב: אה . . . לעבודה , אני הרי לא יודע .

יבגני: איזה עבודה ? במקומות האלה אין עבודה .

זדורוב: ההמ .

יבגני: זה במקום של צעירים . ובבתי סוהר של מבוגרים , אנחנו (לא נשמע) כבר זהו , כבר יש תאים נפרדים להומואים .

זדורוב: אה , הם יושבים שם בנפרד ?

יבגני: כאן . . . יש להם (לא נשמע) משלהם . ואיך בכלל יוצאים בבית סוהר ?

זדורוב: לא , אם יש להם תאים נפרדים והם יוצאים (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) לא , (לא נשמע) משם איך הוא יוצא בכלל (לא נשמע) הוא בכלל לא יוצא . לא , כשהשוטרים מגיעים , (לא נשמע) יוצא , בטח . השוטר מגיע , הוא קורא לפי השם משפחה והוא יוצא , בטח . הוא (לא נשמע) .

זדורוב: וככה סתם הוא לא יוצא ?

יבגני: ככה לא , הוא נמצא במקום שלו . זה מקום לצעירים , אין שם גבולות . הכללים של אכזריים , (לא נשמע) מאוד אכזריים .

זדורוב: ואם//

יבגני: //אתה מבין ? ספציפית אכ . . . אכזריים , פה מישהו עשה איזה שטות . . .

זדורוב: תענה על זה

מונה: 00:43:54

יבגני: אין (לא נשמע) ישר אתה לוקח את הגרביים , ערימה . . . ואז אתה הולך , בקיצור . אתה גם הטבחית , גם הכובסת , (לא נשמע) שיט . . . תלוי איך זה ימשיך הלאה , יכולים גם כן . . . (לא נשמע) . לקחת , הלכת , (לא נשמע) שיט (לא נשמע) מזיינים שם , זה סוף הדרך שם בקיצור .

זדורוב: (לא נשמע) יכול להיות .

יבגני: זה . . .

זדורוב: בגלל זה קוראים לזה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) מה זאת אומרת ? זה לצעירים , זה לבחורים צעירים , כן ?

זדורוב: אבל אצל צעירים זה כמעט כולם נכנסים בפעם הראשונה .

יבגני: לא , יש בחורים שהם אה . . . כל החיים , נו מה זאת אומרת ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //למשל אני . . . אני למשל מגיל שתיים עשרה , ויש כאלה מגיל תשע , מגיל שש כבר יודעים מה זה בית סוהר , מה זה המקום הזה למרות (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מגיל תשע ועד גיל שבע עשרה , כולם יושבים ביחד ?

יבגני: עד גיל שמונה עשרה .

ארתור: כולם ביחד מגיל תשע עד שמונה עשרה ?

זדורוב: כן , אחרי גיל שמונה עשרה זה כבר בית סוהר .

ארתור: (לא נשמע) שהוא בן שמונה עשרה ?

יבגני: לא , עד גיל שמונה עשרה .

ארתור: נו , שבע עשרה .

יבגני: עשר . . .בני תשע עשר , בני תשע עשר , יש (לא נשמע) מיוחדים . מיוחד , איך להיות , איך להסביר לך את זה . כאילו . . .

זדורוב: כאילו נפרד .

יבגני: כאילו קולוניה , כאילו קולוניה בשביל קטינים , ב . . . בשביל (לא נשמע)//

זדורוב: //הכי קטנים .

יבגני: בשביל הכי קטנים (לא נשמע)//

זדורוב: //גיל ספציפי , תשע אחד עשרה , אחד עשרה ארבע עשרה .

יבגני: כן .

זדורוב: ארבע עשרה שבע עשרה .

יבגני: לא . מ . . . גיל שלוש עשרה , מגיל שלוש עשרה שתיים עשרה//

זדורוב: //כולם ביחד .

מונה: 00:45:30

מונה: 00:45:30

יבגני: מגיל שלוש עשרה , כבר עד אה . . . . גיל שמונה עשרה . ויש מקום שמחזיקים שם את הבני תשע , עשר . יש כאלה חוליגנים , לקחו אותם בגיל עשר .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בגיל אחד עשרה (לא נשמע) זהו . ויש בחורים שהם , (לא נשמע)

אתה מבין אני . . . אני הגעתי , אני מדבר על עצמי , אני אז נכנסתי , אני הייתי בן חמש עשרה . אתה מבין ? ומאז הכל . . . אני כבר יודע מי נגד מי , אני כבר יודע איך העולם הזה בנוי . אתה מבין ? אני מכיר את המושגים האלה . זהו .

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //כל מיני שטויות אם מישהו יגיד לי משהו , לא משנה . בקיצור , אם מישהו יתחיל אתי איך שהוא , הוא , אני לא אדבר אתו , אני ישר אביא לו מכות . שיגידו , אה זה לא מתנה , שילך להזדיין , אני לא רוצה להסתבך אתו . זהו , (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת אומרת שאתה תביא מכות לכל אחד ?

יבגני: הם רואים מי נגד מי .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אני למשל נכנסתי , ככה , כן ? כבר לא ישאלו אותי שום דבר , הם רואים את הקעקועים דבר ראשון . . . על הידיים . אה . . . זהו , הם חושבים , מאיפה (לא נשמע) איך עד המשפט . (לא נשמע) לא מכירים אותי . (לא נשמע)//

זדורוב: //הם//

יבגני: //כשאני , כשאני נכנסתי ואני ראיתי את הבחור (לא נשמע) שם על כל הקטנים שם , הוא היה אז בן שמונה עשרה , אני הייתי בן חמש עשרה . הוא בחור כזה , (לא נשמע) עומד . . . (לא נשמע) אנחנו גדלנו באותו אזור , באותה שכונה . אני ישר איך שאני נכנסתי . . . מפה לשם , ישר . . . אחת שתיים אחת שתיים , התחלנו (לא נשמע) מפה לשם , סיגריות , תה , שמה , סוכר . . . ואז התחלנו עם הקטעים .

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //אני (לא נשמע) , תדמיין את זה לעצמך . (לא נשמע) מי יגיד לי מילה אחרי זה ?

זדורוב: נו צריך (לא נשמע) שיביאו תה .

יבגני: מי ?

זדורוב: נו אלה .

יבגני: זה כל העניין .

מונה: 00:47:00

זדורוב: הילדים . אז צריכים מים רותחים .

יבגני: רק מים רותחים , כן . (לא נשמע) אני ביקשתי ממנו , יש לך חצי כוס ? עוד כמה (לא נשמע) כמה כוסות .

ארתור: שוטר!

יבגני: אני , אנחנו ביקשנו ממנו . הוא אמר שהוא יביא לנו , משום מה הוא לא מביא לנו עד עכשיו מים רותחים .

ארתור: שוטר!

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: איך קוראים לו לזקן הזה , אני (לא נשמע) אותו ?

יבגני: יבגני ? .

ארתור: יבגני , יבגני . יבגני! אפשר מים חמים ? וכוסות . עוד מעט .

יבגני: (לא נשמע) הוא שמע .

ארתור: (לא נשמע) . הוא בן אדם , הוא בן אדם , בן אדם .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: מלצר .

זדורוב: מלצר . (לא נשמע) .

ארתור: מלצר , מלצר , יבגני . המלצר יבגני!

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה טוב , אנחנו נחכה .

זדורוב: אנחנו נחכה . משהו כמובן , נראה לי שייקחו אותי היום בחזרה כי כבר התחילו (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: נו תראה , אני לא יכול להגיד בוודאות שמצאו . אה . . . הם רומזים לזה . הוא אומר לי , נו (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים , אין שמע) אתה מבין , נו כאן . . . זה כבר בכלל אתה צריך להיות ילד בשביל לא להסיק מסכנה שאתה לקחת סכין , שאתה לקחת שם פטישון , ש . . .

ארתור: (לא נשמע) להחליף את רומה .

יבגני: רומה , אתה עושה לעצמך רק יותר גרוע . (לא נשמע) תודה שאתה (לא נשמע) חתלתול וזהו , שיט . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) שיט . החתול מגזע פרסי , שיט . תבדקו את הדי .אנ .אי , את כל העניינים , שיט . סוף העולם שמאלה .

מונה: 00:49:30

זדורוב: אתה יודע . . . זה כואב לי . אם . . . אה . . .

יבגני: אני מבין אותך , (לא נשמע) אני מבין אותך . אני יודע (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא מדבר על זה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: אני לא מדבר על זה . פשוט (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: לא מעניין אותי .

יבגני: הילדה פשוט .

זדורוב: הילדה הקטנה , אם זה היה ילד , כוס אימא שלו (לא נשמע) מתברר שהיום אני . . . (לא נשמע) בבוקר ההוא הגיע אלי , הגבוה . אה . . . אנחנו התחלנו לדבר אתו , הוא אומר אה . . . אתה יודע , הרגו ילדה באופן אכזרי . אני אומר , מה זאת אומרת אכזרי ? הוא . . . הסתכל שם , עמד שם השוטר האחד הזה , הוא שמר עלי . נו הוא הלך לאן שהוא הצידה ככה , הוא אומר . . . אנסו אותה בסוף ו . . . (לא נשמע) אנסו אותה וכאלה שטויות . . . בן אדם קטן . . . הוא אומר , עד גיל ארבע עשרה . . . עד גיל שש עשרה , לא סביר להניח שהמוח שלו , שיהיה לו דבר כזה במוח . הוא אומר , זה . . . רצח (לא נשמע) . זאת אומרת שסתם ככה (לא נשמע) אפשר להרוג עוד . . . נו גם כן אנסו בנוסף לכל . אתה מבין ? בשביל מה עוד אני צריך לקחת על עצמי אונס של מישהו אחר . (לא נשמע)// X (הערה – השוטר הגבוה הוא כנראה אלכס או יעקב. הוא הרי התבקש לשמור על רומן. מתי הוא דיבר איתו? אז הוא אמר שהיה אונס. למה הוא אמר שהיה אונס?)

יבגני: //(לא נשמע) מה ? מה הוא אמר בדיוק ? ש . . . הרגו ואנסו או בהתחלה אנסו ואחר כך הרגו ? למה , כי יש דפוקים כאלה שהם הורגים ואחרי זה אונסים . X

זדורוב: אה . . . אני לא יודע .

יבגני: יש כאלה חולים . X

זדורוב: אני לא יודע .

יבגני: יש מלא (לא נשמע)//

זדורוב: //אני חושב ש . . . תראה , אם . . . הוא אומר בטוח , הרצח בסקס . . . על רקע מיני . X

יבגני: פשש . . .

זדורוב: ככה הוא אמר . זאת אומרת . . . יכול להיות שהוא הרג אותה והוא דפק אותה ויכול להיות שהוא דפק אותה ואז הוא רצח אותה , השד יודע רק . יכול להיות שהוא הרג אותה ודפק אותה באותו הזמן , עוד פעם אני לא יודע . רצח , זה סוף העולם שאלה , זה תיק קשה . אבל רק לא אונס , את זה לא צריך להוסיף לי . פה אני מוותר , חבר'ה . אתם רוצים את דגימת הזרע שלי , הנה , מונה: 00:51:30 תיקחו מה שאתם רוצים . אבל אני לא אנסתי . לא צריך להוסיף לי אונס (לא נשמע) . סוף העולם שמאלה , אני אקח על עצמי את הרצח , אני אקח על עצמי רצח של מישהו אחר , אני אקח . אני שיט , אחרי זה אני אצא . . . הלוואי שיקרה ככה , אני בעצמי אמצא את הבן זונה הזה . אבל אונס זה לא הסעיף שאני הייתי רוצה להגיע בגללו לבית סוהר . ובשביל מה אני צריך את האונס הזה? שיט , יש לי אישה צעירה בבית . נו אם אני רציתי ש . . . היא תעשה לי מה שאני רוצה . פה אני צריך להשקיע כוח . . . ופה אני (לא נשמע) קיבלתי את הכל , את כל מה שאני רוצה . X

יבגני: ההמ .

זדורוב: זה כל העניין , זה כל ה . . . אה . . . (לא נשמע) .

ארתור: יבגני!

זדורוב: הרצח יאללה שיהיה כבר . על . . . הסעיף של האונס (לא נשמע) אני לא רוצה . תוכיחו איך שאתם רוצים , אני אתן לכם מה שאתם רוצים , די .אנ .אי אני אתן לכם , דם , מה שאתם רוצים כוס אימא שלכם אני אתן לכם , רק לא צריך להתקרב אלי עם הדבר הזה . (לא נשמע)// X

יבגני: //(לא נשמע) לא צריך לתת להם .

זדורוב: היום יותר חם ?

יבגני: מספיק שייקחו ממך זרע וככה הם ידעו , זה הכל . X

זדורוב: היום יותר חם ממה שהיה אתמול , בשביל מה הם הדליקו את הזה , את המזגן ?

יבגני: אז . . .

ארתור: (לא נשמע) קיץ בחוץ .

זדורוב: שיט , אני לא מעניין אותי אם זה קיץ ואם זה חורף , הכי חשוב שלא ייתלו עלי מה ש// X

ארתור: //יבגני . (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יכול לקחת את הרצח , כוס אימא שלו של הרצח הזה . אני שם . . . נו יאללה , אני (לא נשמע) אני אגיד , אני בכל מקרה לא אודה , תתלו את זה עלי , תעשו מה שאתם

רוצים . X (הערה – רומן מתחיל להאמין שהכל נגדו ולכן הוא מתחיל לחשוב על כך שלא יודה)

ארתור: אני גם כן שיט , (לא נשמע) .

זדורוב: אתה מבין//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אני הייתי יכול//

מונה: 00:52:42

ארתור: //אני (לא נשמע) סכין , שיט .

יבגני: לא משנה מתי (לא נשמע) אקדח (לא נשמע) מה אני שיט אה . . . זה , שיט איך קוראים לו , (לא נשמע) שיט .

זדורוב: גם כן (לא נשמע) .

יבגני: סוף העולם שמאלה .

ארתור: שוטר! אה . . . יבגני ?

שוטר: מה העניינים ?

ארתור: (לא נשמע) מים חמים .

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: בבקשה . וכוסות (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) כוסות .

ארתור: אה ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש כוס אחד פלסטיק .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) זה לא טוב .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש שמה כמה , בחדר ההוא יש שם שלוש (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מים חמים (לא נשמע)//

שוטר: //עוד מעט (לא נשמע) עם הארוחת ערב עם מים חמים , עם קנקן .

ארתור: לא , לא , לא עם (לא נשמע) לזבל .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: מתי אה . . .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: מתי מים חמים ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה ? מתי אוכל ?

שוטר: עשר דקות , רבע שעה יהיה לכם אוכל .

ארתור: אה , טוב . אה , אפשר (לא נשמע) תודה .

שוטר: דקה , (לא נשמע) .

ארתור: ושקית לזבל וכוסות .

מונה: 00:53:35

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה . . .

זדורוב: אתה מבין//

ארתור: שקית פלסטיק וכפית פלסטיק .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: תודה רבה . (לא נשמע) כפיות פלסטיק , שקית פלסטיק , הכל .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: תודה .

זדורוב: יואו . . . (לא נשמע) איך זה כואב , סוף העולם שמאלה . אם המשטרה (לא נשמע) באים אלי , סוף העולם שמאלה . אם (לא נשמע) בסדר אני הייתי יושב , אם אחד עשרה שנה (לא נשמע)// X

יבגני: //הם בגלל זה בדיוק (לא נשמע) .

זדורוב: כן , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) הכל סוף הדרך . כל מי שיש ו עבר , שיט , שיט (לא נשמע) .

יבגני: הכל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יש .

יבגני: כן .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) נסגר עם פקק ו . . . מסריח .

יבגני: אה , זה כן , זה תה צודק .

ארתור: (לא נשמע) אתה יושב פה . . . כן , הכל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן , אני . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: בשביל (לא נשמע) ?

זדורוב: אבל למה לא ?

ארתור: (לא נשמע) , אה ? (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 00:55:30

זדורוב: (לא נשמע) יש אה . . .

ארתור: אי , אי , טרילללאי . זה (לא נשמע) . זה ישן .

זדורוב: אתה גם כן (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שיט .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אם סבון נכנס לפה , זה שום דבר נורא . אתה שוטף את זה .

ארתור: (לא נשמע) השטויות האלה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שמפו .

ארתור: פשוט יש לו ריח .

זדורוב: אה , אתה שטפת עם שמפו ?

ארתור: נו . . .

זדורוב: קצת .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , אז אתה תשטוף את זה בכל מקרה טוב , בשביל שהתה , שלא יהיה לך טעם של שמפו .

ארתור: זה יהיה תה (לא נשמע , החוקר צוחק) .

זדורוב: אתה התקלחת אז (לא נשמע) .

ארתור: אה ? (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) הוא יביא .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה , הם לא יכולים לא להביא .

זדורוב: הוא (לא נשמע) היבגני הזה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) כן .

ארתור: יש לך תה ויש לך כוסות , זה בלי בעיות . (לא נשמע) לחכות .

זדורוב: הוא נתן לי אתי .

יבגני: אתה לא רואה במה זה ייגמר . הבן אדם לא יודע , זאת הפעם הראשונה

שלו .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:56:48

ארתור: (לא נשמע) לא מבקש אוכל , (לא נשמע) כן .

זדורוב: לא , (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) ובבוקר באו , הביאו לי ארוחת בוקר שיט , (לא נשמע) עד ארוחת הצהרים . ויש לקחו אותי , אפילו לא נתנו לי לאכול . (לא נשמע) המזוין

הזה . איך אומרים שופט בעברית ?

יבגני: "שופט" .

זדורוב: "שופט" ? (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) זה התיק שלך ?

זדורוב: אוי , ארתור .

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אפשר קצת (לא נשמע) החרא הזה .

יבגני: אם אתה צריך , אז אפשר .

ארתור: נמאס לי מכל (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) שיט . כן .

זדורוב: בגלל זה , אם להגיד את האמת , הרצח כבר . . . (לא נשמע) אפשר לקחת על עצמי . שיט , עם הילדה הזאת . אבל אונס , אני לא צריך את זה לאלף עזאזל . שיט . . . שיט , איזה זין . אני (לא נשמע) אני אגיד להם זין שם , שיט . שיט , סוף הדרך , אני רזיתי ביומיים האלה , שיט . המכנסיים ישבו עלי בסדר , נו מה זאת אומרת ? זה היה משוחרר , אבל עכשיו הם כבר נופלים ממני . X (הערה – כנראה נאמר לרומן על האונס לאחר החקירה של סשה כי הדבר יושב לו עמוק בראש)

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: גם זה בכוונה . ביומיים האלה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) שמאכילים פה טוב . X

זדורוב: מאכילים פה טוב , אבל . . . זה לא נכנס , זה (לא נשמע)// X

יבגני: //(לא נשמע) לא נכנס , בטח . עכשיו אתה בכזה מצב , (לא נשמע) אתה הרי לא עשוי מאבן . אבל אחרי זה זה עובר (לא נשמע) כמו שאומרים , או הו ואז אתה מתחיל לאכול שאתה לא מאמין .

זדורוב: יכול להיות .

מונה: 00:58:50

יבגני: אתה בחוץ לא היית אוכל ככה כמו שאתה תוכל פה לפי שעות . בבוקר , בצהרים . . . ארוחת בוקר , ארוחת צהרים , ארוחת ערב . זה רק מעצר וכשאתה תהייה בבית סוהר , זה בכלל סוף הדרך .

זדורוב: אני אכלתי בחוץ בהרבה יותר גרוע . אני בבוקר שותה קפה , (לא נשמע) קפה . במקרה הטוב בצהרים אני הייתי קונה איזה משהו , זה במקרה הטוב . בדרך כלל אני לא הייתי לוקח שום דבר .

יבגני: רק בערב , כן ?

זדורוב: בערב אני הייתי מגיע הביתה מהעבודה בשעה תשע , (לא נשמע) .

יבגני: ההמ .

זדורוב: תחשוב , פעם ביום הייתי אוכל וככה כל היום הייתי חי עם קפה .

יבגני: אתה רואה איזה יופי ?

זדורוב: בכל מקרה , בטח הנה אתה רואה ? הכל הלך לשם .

יבגני: אתה רואה איך זה לא טוב ?

זדורוב: זה ממש לא טוב .

יבגני: (לא נשמע) מערכת .

זדורוב: (הנחקר צוחק) תודה , אתה הרגעת אותי .

יבגני: (לא נשמע) הכל יהיה טוב . יין , שמנת , מרגרינה , אתה ראית ? סלטים .

זדורוב: יותר טוב שאני אוכל את זה בבית . שהם (לא נשמע) .

יבגני: בעיתון (לא נשמע) .

זדורוב: או הפוך , שהם יוכיחו שאני אשם .

יבגני: יביאו לך "וסטי" (הסבר המתרגם: עיתון בשפה הרוסית) , "חדשות" (הסבר המתרגם: עיתון בשפה הרוסית) , טיול . . . שעה ביום .

זדורוב: שעה ביום ?

יבגני: יש מכשירי כושר . אתה תתחיל לעשות כושר .

זדורוב: סוף הדרך , מכשירי כושר זה . אצלנו בצבא . . .

יבגני: יש אולפן , יש כל מיני חוגים . יש הכל .

זדורוב: אצלנו בצבא היה בסך הכל מכשיר כושר אחד , שיט . (לא נשמע) אתה ניגש אליו , נשכב מתחתיו , (לא נשמע) . אתה שיט שם . . . אה . . . בשעה שש בערב ועד השעה תשע בערב היה תור בשביל שמישהו ישכב לפחות ויעשה קצת (לא נשמע) . סוף הדרך , אנחנו נעבור את זה , חבר'ה . רק איך , אנחנו נדע את זה יותר מאוחר .

ארתור: כן , זה כואב שאתה רץ , רץ , אבל מתברר שלא לכיוון הנכון .

מונה: 01:01:50

זדורוב: אתה יודע , זה לא כל כך כואב . . . את הכל אפשר לקחת . לפעמים אתה יודע , (לא נשמע) החוקרים האלה , כשהם לוחצים עליך , שיט , כוס אימא שלהם . יאללה , תתלו עלי את הרצח שלכם , אני לא אודה בזה . כמה שהשופט ייתן לי , ככה הוא ייתן . לכמה שהוא ישפוט אותי , זה כמה שאני אעשה . אבל , לא לפי הסעיף הזה . רצח אני יכול לקחת , כוס אימא של הדבר הזה כבר . אני אמצא את הבן זונה הזה , אבל רק לא אונס . זה סעיף שאתו יותר טוב בכלל לא להגיע לבית סוהר . כי אתה תהייה ישר מאחורי הקו האדום . X

יבגני: אוי .

ארתור: (לא נשמע) אומר כאלה שטויות .

זדורוב: כן ? אבל בכל מקרה , הסעיף הזה לא משהו .

ארתור: תראה , כאן בישראל לא מסתכלים על דברים כאלה (לא נשמע)//

זדורוב: //בישראל כאן , אבל . . . אבל ברוסיה מאוד מסתכלים על זה .

ארתור: זה מה שאני רוצה להגיד לך , בישראל יש מחלקות , על זה גם כן מסתכלים ויש מחלקות שאתה בכלל יכול לא להגיע לשם . אבל זה לא ברית המועצות פה , זה לא טורקיה פה , זה לא זה פה . . . אתה יודע , לא אה . . . איזה מקומות קומוניסטיים , אתה יודע כמו אמך , איפה שמכניסים אותך בשביל שירביצו לך שם וילחצו עליך וכל מה שאתה רק רוצה . זאת ישראל .

זדורוב: לא , כאן זה//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //הם לוקחים//

ארתור: //(לא נשמע) סתם , אני נותן לך דוגמא . מסתכלים על (לא נשמע) שלך . למשל אני נכנסתי , על אונס , כן ? על אונס . אפילו יכול להיות שזאת העבירה השלישית שלי והכל זה אונס . עבירה שלישית על אונס (לא נשמע) עשר שנים , כן ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו . אפילו היה אחד כזה שזיין את הילדה שלו , בסדר ? הוא נכנס , מסתכלים . . . ההמ , טוב . איפה אנחנו נשים אותו ? למשל (לא נשמע) בית סוהר איילון , אז הנה , יש שם אחת שתיים שלוש . . . ארבע מחלקות איפה שיושבים על פשעים כבדים , מה זאת אומרת על פשעים כבדים ? כאלה שיש להם תקופות מאסר ארוכות , החל משני מאסרי עולם//

זדורוב: //ויותר גבוה .

מונה: 01:03:34

ארתור: (לא נשמע) חמש שש שנים , זה הכל . יותר נכון , בין חמש שנים ועד שני מאסר עולם , עד שם זה עולה . אפילו יש אחד שם שיש לו שלושה מאסרי עולם . (לא נשמע) אדיק . זה . . . בקיצור . . . יש מחלקה שקוראים לה

"נס" .

זדורוב: ההמ .

ארתור: נס , מה זאת אומרת נס , איך מתרגמים את זה ? נס זאת מחלקה נקייה . . . מחלקה נקייה . מי שיושב שם אלה שוטרים לשעבר . . . על אונס . . . על אלימות במשפחה . . . הוא היה למשל שם (לא נשמע) על מישהו , אז הוא קיבל שנתיים . . . שנתיים וחצי על הקטע עם האישה , (לא נשמע) , יש לו שוטר שם ליד או על אונס . אתה מבין ? הוא יושב את התקופה שלו , יוצא הביתה , זה הכל . יושבים שם כאלה אנשים . . . ספציפית כאלה (לא נשמע) שלא יגעו בהם ולא שום דבר כי יודעים , שבן אדם כזה שיושב על אונס אם הוא ילך למחלקה רגילה , יסלקו אותו לשם ובנוסף לזה גם כן (לא נשמע) . אתה מבין ? בגלל זה מה השלטונות עושים עכשיו ? בבית סוהר .

זדורוב: כל עניין הם (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אותך , (לא נשמע) מסתכלים . (לא נשמע) בוחן את התיק שלך ואתה הולך . . . למחלקת נס , זה הכל . מה זה מחלקת נס אנחנו כולנו יודעים . כל מי שנתפס על אונס ועל רצח , הולך לשם . זה הכל . זה לא ברית המועצות כאן . ההמ , אתה יושב על אונס אז אני צריך (לא נשמע) צריך , בוא נתחיל לשים אותו במחקה רגילה , שיט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , סוף הדרך . אתה מבין ? כאן אין כזה דבר . לא משנה מי אתה ומה אתה , אפילו אם תהייה בני סלע , שיהיו לך גם מאה תיקים של אונס . . . ומאה ילדות קטנות , כאן יש . . .

זדורוב: מחלקות ספציפיות איפה שמים ואת מי .

ארתור: יש אה . . . ש . . . איך קוראים לזה , זכויות האזרח , תתרגם את זה .

יבגני: אה . . . הגנה על הזכויות .

ארתור: הבנת אותי ?

זדורוב: ההמ .

יבגני: הגנה על זכויות של בן אדם , זה סוף הדרך .

זדורוב: המוניט//

יבגני: //כאן מגנים//

זדורוב: //הומאניטאריות .

מונה: 01:05:48

יבגני: בדיוק , הומאניטאריות , כאן מגנים על הזכויות שלך ולא משנה מי אתה , הזכויות שלך מוגנות .

ארתור: אני עוד ראיתי כשתפסו את בני סלע , אני ראיתי בטלוויזיה את השוטרים האלה שתפסו אותו שם . הפילו אותו והוא הרגיש את עצמו מושפל . עכשיו . . .

זדורוב: (לא נשמע) אז עכשיו לוחצים על השוטרים , חוקרים אותם .

ארתור: לוחצים על השוטרים על זה שהם אה . . . הוא נפל והוא הרגיש את עצמו מושפל נדמה לי.

זדורוב: על זה שכאילו עשו לו בושות , השפילו אותו . זה שהחזיקו אותו ככה , ראית בטלוויזיה ?

יבגני: נו .

זדורוב: כאילו (לא נשמע)//

יבגני: //אני לא ראיתי את זה בטלוויזיה , אני ראיתי את זה בעיתון . ההוא מחזיק אותו והוא כבר (לא נשמע) כזה .

זדורוב: (לא נשמע) את הפרצוף שלו , כן ? זאת השפלה כאילו . ככה איך שהוא היה נראה , זאת השפלה בשביל כלה ארץ . סוף הדרך .

ארתור: (לא נשמע) נו כאילו . . . הפרת זכויות אדם אה . . . אני הרגשתי את עצמי בסדר עם זה , כן ?

זדורוב: אתה יודע , כשאני רק הגעתי לכאן , אני נכנסתי בפעם הראשונה , הוא

יושב , אני אומר , נו ועל מה אתה , (לא נשמע) ? הוא אומר , מפה לשם ,

שיט , אני נתתי לאישה שלי מכה , ההיא שיט , התחילה לצאת עלי . אני אומר , אבל זה שטויות . הוא אומר , מה קרה לך ? שטויות (לא נשמע) סוף הדרך . (לא נשמע) בן אדם , הוא התעורר לחיים , הוא התעורר לחיים ,

שיט .

יבגני: לא , אתה תראה . . . (לא נשמע) דבר ראשון פותחים לו תיק . זה כבר לא טוב .

זדורוב: כן , זה כן , זה אני מסכים עם זה .

יבגני: עם עבודה יכול להיות , למשל אם יש לו עבודה טובה , אני לא יודע אפילו , אם יש לו עבודה טובה , נו למשל הוא איש ביטחון איפה שהוא , עוד איפה שהוא שם בתור שומר או משהו כזה , זהו . תיק כזה קטן וכבר מסלקים אותך .

זדורוב: כן ? סוף הדרך .

יבגני: הבנת ? נגמר הסיפור .

זדורוב: אני לא ידעתי את זה . בתור מי אתה עובד ?

ארתור: (לא נשמע) במפעל .

יבגני: אתה מבין ?

מונה: 01:07:16

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //יכולים לסלק מהעבודה .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: למי שיש תיקים פתוחים . . . תראה , יש מפעלים , אם הוא (לא נשמע)

טוב . . .

זדורוב: לא מעניין אותו .

יבגני: אתה מבין ? אם הוא איש טכני טוב וחסרים לו עובדים כאלה , יש להם

שם . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //הם יחזיקו אותו בכל אופן .

יבגני: אתה מבין , הם ימשיכו להעסיק אותו . גם כן תראה , הם פשוט יסתכלו בשביל האישה וכולם יודעים שעל (לא נשמע) בישראל//

זדורוב: //כן , על האישה .

יבגני: אתה מבין ? כולם יודעים//

זדורוב: //בגלל זה הם בתור גברים , למען האחווה אה . . .

יבגני: כולם יודעים , שאפילו מנהל המפעל יכול להתחמם ככה שגם הוא יכול להיתפס בגלל שהוא יעשה את זה לאישתו . זה . . .

זדורוב: דבר ברור .

יבגני: (לא נשמע) בקיצור , כן . אף אחד לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לא יכול להיתפס (לא נשמע) .

זדורוב: מי

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: אה , (לא נשמע) .

זדורוב: אה , (לא נשמע) .

יבגני: לא , אני לא צוחק .

ארתור: אני הבנתי , הבנתי , אבל//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: אבל במקרה הזה . . .

יבגני: כל בן אדם יכול להיתפס על זה .

זדורוב: אה , תראה אלמן , בינתיים שהוא אלמן הוא ימצא בחורה , מפה לשם . היא (לא נשמע) הוא בלי כוונה נתן לה מכה בלחי .

ארתור: כן .

זדורוב: נתן לה מכה קטנה בלחי .

מונה: 01:08:16

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //היא התלוננה עליו , סוף הדרך .

יבגני: אני לפני איזה עשר שנים , כשנכנסתי לבית סוהר , בקיצור אני כבר ישבתי (לא נשמע) שנתיים וחצי תקופת המאסר הראשונה , זהו בקיצור אה . . . אני ישבתי בערך שנה , זה . . . אני הייתי תחת חקירה , אחרי זה היה לי משפט , אבל אני עוד הייתי במעצר . (לא נשמע) לקחת אותי בבית סוהר . את מי עוצרים ? אני בקיצור אה . . . אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית , אבל הוא כאילו פקד . . . פקד לפי התפקיד , הוא שוטר (לא נשמע)//

זדורוב: //אה , פקד (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) עצרו אותו . אבל הוא . . . הוא עוד היה איך קוראים לזה . . . הוא היה אה . . . איך להגיד לך את זה אה . . . מחלקה נוער , אחראי על ילדים , נו .

זדורוב: אני מבין .

יבגני: זהו .

זדורוב: אחראי על קטינים .

יבגני: (לא נשמע) אני הרי הגעתי , אני הייתי בן שבע עשרה ועשרה חודשים . עד גיל שמונה עשרה נשאר לי שם אה . . . חודשיים , שלושה , אתה מבין ? וכשהיה לי את התיק , בקיצור//

זדורוב: //הם משכו את זה .

יבגני: כן/

זדורוב: //בשביל שתגיע לגיל שמונה עשרה .

יבגני: זהו , והשוטר הזה , (לא נשמע) עם הנוער , הוא הרי היה קשור לבני נוער , הוא פקד של הבני נוער .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין ? זהו . הוא הרי קשור לקטינים אז הוא , הרביץ לאישה שלו . עצרו אותו , אבל הוא הרביץ לה חזק . היו לה סימנים כחולים כאלה והכל , הוא בקיצור//

זדורוב: //היא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) קרע , קרע לה את השמלה בקיצור , שם הוא בקיצור זה , קנאה לה בגלל מישהו . היא באמת הזדיינה עם מישהו , עם איזה חבר טוב שלו . בקיצור גם כאן שוטר . אתה מבין ? הוא גם כן הרביץ לו . אחרי זה בקיצור (לא נשמע) הוא קרע לה את השמלה , היא הייתה כולה ערומה , הוא התחיל להרביץ לה . הפרידו ביניהם , בקיצור היה שם משהו סוף הדרך , תבעו אותו מונה: 01:09:56 בקיצור , כתבו עליו מכתבים . לקחו אותו. לקחו אותו , הוא ישב בערך בקיצור אה . . . שבועיים . . . זה , סילקו אותו מהעבודה , פתחו לו תיק . ביטלו לו את כל כספי הפנסיה , שמנסיה , כל (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) סגרו לו את הכל .

יבגני: סוף הדרך בקיצור . ואז הוא (לא נשמע) כשאני עוד אז , כשאני נו . . . השתייכתי לקטינים , אז זה . . . אני אומר לו , נו . . . ולאן הביאו אותו ? הביאו אותו . . . למחלקה רגילה , איפה שזה , אתה מבין ? זהו והכניסו אותו לתא שלי . הכניסו אותו לתא שלי , (לא נשמע) עוד פעם , זה לא ברית המועצות , אתה מבין ? נו אני למשל או החבר'ה שהיו אתי ביחד , אנחנו לא צריכים לעזאזל עוד תיק אחד , אתה מבין ? בסדר , אף אחד לא יתייחס אליו יפה כי הוא שוטר , אבל לא לגעת בו , אף אחד לא יגע בו .

זדורוב: אף אחד (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אף אחד לא צריך אותו לעזאזל . בגלל זה . . . הוא היה שם בערך כמה שעות , זה . . . אני ניגשתי לשם , (לא נשמע) אני אומר , תשמע זה . . . קצין במשטרה , כן ? הוא חשב שאף אחד לא מכיר אותו .

זדורוב: אה , ההוא נגנב ?

יבגני: אתה מבין ? כן . וגם השוטרים , הם כולם חשבו שאנחנו לא ידענו . למה ? הוא (לא נשמע)//

זדורוב: //כי הוא עבד עם קטינים .

יבגני: לא , הוא ממקום אחד של העיר והעבירו אותו//

זדורוב: //למקום אחר//

יבגני: //למרכז , אתה מבין ? כן . זהו , לא חשבו שמישהו יזהה אותו שם .

זדורוב: אה , ואתה זיהית אותו ?

יבגני: ואני מכיר אותו . אני אומר לו אה . . . אני אומר לשוטר הזה , תשמע , תשמע זה קצין במשטרה , אתה רוצה שיהיה פה בעיות ? אני יודע , אבל אם יגלה , יהיה , אם אני עכשיו (לא נשמע) אותך . . .

זדורוב: זה סוף הדרך בשבילו .

יבגני: כן , אני אומר , זה יהיה סוף הדרך בשבילו . אז ככה שיותר טוב שתיקח אותו כמה שיותר רחוק מפה . ההוא מהר רץ (לא נשמע) , פתח , שמו אותו אה . . . הפרדה . קוראים לזה , איפה שמחזיקים בנפרד .

מונה: 01:11:46

זדורוב: אה , איך קוראים לזה . . . בתא נפרד .

יבגני: נו ו . . . על אונס ואיפה שזה , איפה שההוא . הוא בן זונה , הוא (לא נשמע) מפה לשם . ככה שיש מקומות כאלה , (לא נשמע) על אונס , מישהו שזיין את הבת שלו , אלוהים יודע מה עוד הוא עשה עוד משהו כזה . אה . . .

זדורוב: אף אחד לא מעניין שם את השני .

יבגני: שם לכל אחד יש את החיים שלו . יש שם כאלה גברים , יוצאים לעבודה , עושים שלוש מאות שקל , הולכים לאיזה חנות קונים איזה משהו שם , אתה יודע שני (לא נשמע)//

זדורוב: //קצת .

יבגני: קונים קצת פסטרמה , חותכים ככה דק את הפסטרמה . . . כאלה , הבנת ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: זה . . . (לא נשמע) כאלה , אתה מסתכל עליה , אתה נגנב בכלל , שיט (לא נשמע) .

זדורוב: ומה , הם לא יכולים להביא את זה לתא כי כולם שם (לא נשמע) .

יבגני: איזה תא ?

זדורוב: אה , (לא נשמע) זה פרטי שלהם ?

יבגני: איזה ? זה לא תא בכלל . כל אחד מהם (לא נשמע)//

זדורוב: //כל אחד בשביל עצמו .

יבגני: (לא נשמע) לכל אחד שיט , (לא נשמע) זהו , הוא הביא לשם בשביל עצמו שיט . ארגז משלו , מנעול משלו . . . הוא נועל עם המנעול .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //יש לו גם כן ארגזים עם מנעולים ?

יבגני: אתה יכול לקנות מנעול בחנות , שם אותו , טיק טיק , סגרת , נגמר העניין .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה יוצא לעבודה , הולך לפה , הולך לשם . זהו . אתה מסתובב , מחלק במחלקה . זה (לא נשמע) , זה . . . תראה . . . זאת מחלקה פתוחה . בתשע , עשר בערב סוגרים בתאים . וככה מהבוקר , משש וחצי בבוקר עד תשע אתה חופשי .

זדורוב: זאת אומרת אתה הולך , ממול//

יבגני: //רק בספירה , למשל בשתיים עשרה בצהרים , בארבע בצהרים ובשבע יש ספירה . סוגרים , אחרי חצי שעה פותחים . איך שסופרים את כולם .

זדורוב: ההמ .

מונה: 01:13:32

יבגני: סופרים , זהו .

זדורוב: אתה רוצה תעבוד , אתה לא רוצה , רוצה אל תעבוד .

יבגני: יש כאלה שלומדים , יש כאלה שעובדים , יש כאלה שיושבים במחלקה , זה הכל . יש מחלקות מיוחדות כאלה שהן לא מעניינות אף אחד , הם יושבים שם (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: אתה מבין ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //ובמחלקות אחרות איפה שזה כללי , שם זה כבר (לא נשמע) , שם כללים משלהם , יש נרקומנים , יש בחורים רציניים שהם מחזיקים (לא נשמע) , הם חיים ביחד . שני תאים שחיים ביחד . כולם אוכלים ביחד ומבשלים , יש להם טבח משלהם . בחור שהוא מבשל . לא איזה , בחור טוב שהוא//

זדורוב: //שהוא יודע לבשל .

יבגני: (לא נשמע) הכל , כן , הכל סוף הדרך . ארגזים מלאים באוכל , מלאים בסיגריות , חבילות של כרטיסי טלקרד , סיגריות . . .

זדורוב: חפיסות , רוצה תיקח .

יבגני: שבע מאות חפיסות , שש מאות חפיסות . הכל יכול להיות , למה ? זה משותף , אלה אנשים שעובדים , אנשים שיש להם כסף , הם (לא נשמע) מבחוץ . אתה מבין ? הכל בשיתוף פעולה , הכל טוב , הכל מצוין , הכל . יש בתא הכל , וידיאו , די .וי .די , פלייסטיישן , טלוויזיה , ש הכל . לכל אחד יש דיסקמן . כל זה . יש מאווררים , תנורים . (לא נשמע) יש הכל . אפילו יש אה . . . זה , איך קוראים לזה . . . שעושים חם . יש מאוורר . . .

זדורוב: אה , כאילו תנור .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: טורבו , שטות כזאת .

יבגני: היום מוכרים גם לא כאלה . אני כשישבתי אני קניתי לעצמי . . . תשעים שקל עולה שטות כזאת . מאוורר עולה . . . שמונים וחמש , תשעים שקל והשטות הזאת עלתה מאה חמש עשרה , בסוף שיחררו את זה בתשעים

שקל . (לא נשמע) כמו מאוורר , רק משחרר חום .

זדורוב: (לא נשמע) עוד נותן חום .

יבגני: כן , סוף הדרך של דבר , זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 01:15:40

יבגני: כן , כן , נכון .

זדורוב: כן , כן , כן .

יבגני: אם חס וחלילה כמובן , (לא נשמע) אז ייקחו (לא נשמע) . לפני כן . . .

מבחוץ , למשל הנה , מביאים לי מפה טלוויזיה או די .וי .די או וידיאו או קומקום , אני יכול לקחת מפה ביחד אתי לבית סוהר . זהו , ופעם אחת זה היה ? פעם היו יכולים להביא את הדברים האלה לבית סוהר . . .

זדורוב: אבל אתה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) והיום . . . לא , אתה יכול לקחת את זה בחזרה .

זדורוב: ואתה יכול להשאיר את זה לחבר'ה , כן ?

יבגני: אתה יכול להשאיר את זה , אתה יכול להוציא את זה . אם יש שם , אתה יכול להשאיר את זה באפסנאות (לא נשמע) . אם למישהו מהחבר'ה כבר יש למישה מהם , אז אתה יכול להשאיר (לא נשמע) . אם מישהו יעבור לבית סוהר אחר , אתה יכול להביא . העניין הוא שעכשיו , נכון לרגע זה , בבית סוהר , כולם מוכרים מקיוסקים .

זדורוב: אה , כבר יש שם את כל זה .

יבגני: רק אם מפה , אני יכול לקחת את זה אתי . שמיכה , כזאת למשל . אם זה מפה מהמעצר , אז אני יכול . ואם יביאו לי לבית סוהר , אז לא מכניסים את זה . למה ? כי//

זדורוב: //זאת אומרת , (לא נשמע) אתה יכול , (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: ואם . . . (לא נשמע)//

יבגני: //ואם לבית סוהר אז לא . קנו בקיוסק . טלוויזיה קנו בקיוסק , די .וי .די או כל מיני שטויות , קנו בקיוסק .

זדורוב: כסף .

יבגני: צריך איזה אלף חמש מאות או אלפיים שקל בשביל לקנות את כל זה . שמיכה (לא נשמע) , קומקום , וידיאו , די .וי .די ואת הכל . ואם (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יבגני: //אתה לוקח את זה מהמעצר . . . אז הם לא יכולים להגיד לך , תוציא את זה . אתה הגעת עם זה , אתה מבין ? מה הם עושים ? הם שמים את זה לבדיקה של אישה שבוע , הם פותחים את זה , בודקים את זה , הכל בסדר , אין בפנים שום דבר , לא רעל ולא סכין ולא שום דבר ועם הזמן , אחרי איזה שבוע , שבועיים , הם מכניסים לך את זה למחלקה .

מונה: 01:17:15

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין ? זהו , זה רק מהמעצר אתה יכול (לא נשמע) דברים כאלה , (לא נשמע) שמיכה . ואם הביאו לך מ . . . הביאו לך למפגש . . .

זדורוב: כן .

יבגני: אז לא מכניסים את זה . בנוקשות , שתי חליפות טרנינג , שתי חליפות ספורט , זוג אחד של נעלי . . . שני סטים של ציפה , סדין , ציפית . . . הכל בקיצור לפי הזה . . .

ארתור: לפי (לא נשמע) .

זדורוב: לפי זוג , לפי זוגות , לפי שתי זוגות .

יבגני: כן , הכל לפי ספירה . שתיים , שלוש מגבות שם . כאלה שטויות . בגלל זה אה . . . כשאתה מגיע לכזה מקום , מה שאתה יכול לקחת מהבית , אז יותר טוב לקחת מהבית , אתה מבין ? מכאן אם אתה יכול לקחת (לא נשמע) , בשביל לנסוע מכאן לבית סוהר . אני אשתדל להביא לכאן ולנסוע כבר

מכאן , שיהיה לי . אפילו אם לא ירצו להשאיר את הטלוויזיה או את

הדי .וי .די או שיש לי את המשחק הזה , פלייסטיישן שתיים הזה , אתה

יודע , דק כזה ?

זדורוב: אני מנחש , אני לא ראיתי את זה .

יבגני: אני בפעם ההיא קניתי שם , אני לקחתי אתי אלף חמש מאות ואז אני קניתי שם . אלף חמש מאות . אתה מכיר את המשחק השני הדק , כן ?

ארתור: כן , אני קניתי (לא נשמע) .

יבגני: כרטיס זיכרון , שני דיסקים , הכל ביחד אלף חמש מאות .

ארתור: זה (לא נשמע) כוסות בבקשה .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: תעשה טובה , תארגן לנו איזה שתי כוסות .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אתה תארגן לנו זה , מים חמים בבקשה ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: וכוסות פלסטיק בבקשה .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: ככה , כף אנחנו ביקשנו .

זדורוב: כן , כף צריך בשביל תה , שמה .

ארתור: שיט , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 01:19:06

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לאכול , אני עכשיו זה , (לא נשמע) . X

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) חקירה . תודה .

ארתור: אתה רוצה כפיות ?

זדורוב: (לא נשמע) .

שוטר: בבקשה , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מים חמים וכוסות .

שוטר: מים חמים , תקבל . (לא נשמע) .

ארתור: כוסות , מחתונים וזהו .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: אני מתחיל להתרגל .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: כן .

שוטר: רגע , מים (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) . אתה רוצה (לא נשמע) .

זדורוב: מה פתאום .

יבגני: (לא נשמע) אותו ככה . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: הוא נתן כפות .

ארתור: כפות , כפות . אתה רוצה מזלג ? קח מזלג .

זדורוב: תביא מזלג . למה שאני אקלקל את הכף ?

יבגני: למה לא ? את הכף אתה לא תקלקל עם חמאה . אתה לא תקלקל דייסה עם חמאה . (לא נשמע) בכלל שום דבר אי אפשר להרוס עם חמאה .

זדורוב: זאת לא חמאה אמיתית , זאת מרגרינה .

יבגני: זאת מרגרינה .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: זה . . . מרגרינה מחמאה . כאילו חמאה , תחליף לחמאה , בוא נגיד את זה ככה .

זדורוב: כן , כן .

יבגני: זאת מרגרינה בשביל בישולים . בישולים עושים עם זה .

זדורוב: בואו (לא נשמע) , מה אתם . . .

מונה: 01:20:39

יבגני: לא . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) קוקה קולה .

יבגני: כף (לא נשמע) .

ארתור: תוכל , תוכל , (לא נשמע) אחרי זה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: מה ?

זדורוב: נו , איך קוראים לזה ?

יבגני: דליקטס .

זדורוב: דליקטס , כן על זה . . . כמו שאומרים במסעדות , אה . . . נו שיט ,

(לא נשמע) .

יבגני: בסדר .

זדורוב: יש מנה ראשונה , מנה שניה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: יש מנה ראשונה , יש מנה שניה . . .

יבגני: קינוח , שיט .

זדורוב: יש//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אני עכשיו (לא נשמע) ככה , שיט . למרות שאתה יודע , (לא נשמע) עם מרגרינה אני עוד לא טעמתי .

ארתור: אתה צריך משהו ?

עצור: לא , הוא צריך להביא לי לחם (לא נשמע) .

ארתור: אה , לא הביא לחם ?

עצור: כלום .

ארתור: גם לנו הביא , הבעיה שלנו (לא נשמע) מהבוקר פה .

עצור: לא , מה זה לא בבוקר ?

ארתור: אה , הוא צריך להביא .

עצור: (לא נשמע) למה הוא לא מביא ?

ארתור: גם לפה צריך להביא , זה של אתמול , זה מה שפה . או של אה . . . של אתמול , כן של הערב . צריך להביא של היום .

זדורוב: אני בזמן שהייתי שם שיט , אני שומע זה . . . הבני זונות האלה שמחים , השוטרים . כי מצאו איזו שהיא שטות והם ממש שמחו בגלל זה . X (הערה – האם השמחה היתה בגלל עניין ההודאה בהמצאות דם?)

יבגני: עליך ?

מונה: 01:21:54

זדורוב: אני לא הבנתי , את האמת . X

יבגני: בהקשר לתיק שלך ?

זדורוב: אה . . . יכול להיות , אבל נדמה לי שלא בתיק שלי כי אני שמעתי משהו על צומת ראש פינה . איזו שהיא ילדה , איזה שהוא תיק , איזה שהוא בחור עשה משהו . אני יושב במקום אחד , הם שם מבלבלים את המוח במסדרון השני . אתה יודע , אני שומע ככה קטעים מהשיחה , לא יכול להבין שום דבר . הם שם . . . שמחו , סוף הדרך . יכול להיות שזה . . . (לא נשמע) , אני לא חושב . X

יבגני: מה ?

זדורוב: לא , אני לא חושב . יכול להיות שהמזדיין הזה לקח פה משהו וגם כן (לא נשמע) . מאיפה אני יודע .

יבגני: אבל אתה אתמול רצית (לא נשמע) .

זדורוב: כן , במקרה אחד//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא לא שומע (לא נשמע)//

יבגני: //אני עונה , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יפסיקו את כל הזה , החקירות , שמה חקירות . אני (לא נשמע) עשיתי בדיוק אותו דבר .

יבגני: הוא שמע על (לא נשמע) .

זדורוב: הוא שמע (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) .

ארתור: (לא נשמע) אותו דבר אתה כבר לא היית חוזר לכאן , היית נוסע הביתה .

זדורוב: אה ?

ארתור: אני אומר שאם הוא היה עושה בדיוק אותו דבר , אתה כבר היום לא היית חוזר לכאן .

יבגני: ההמ .

זדורוב: לא , אבל (לא נשמע) ככה עד שיבדקו , בדיקת המעבדה .

ארתור: אה , (לא נשמע) הם לא היו מתעסקים אתך .

זדורוב: הם התגלגלו מצחוק משהו שם , שמחים (לא נשמע) . היום בארוחת צהרים הביאו כרוב אדום . . . סוף הדרך . אני לא יכול להבין , או שהיה שם מלא חומץ , ים מלח בשביל לשבור את הטעם של החומץ , בכלל בלתי אפשרי לאכול . אני כמעט קיבלתי הרעלת קיבה עם השטות הזאת .

יבגני: כן , אני (לא נשמע)//

מונה: 01:23:54

זדורוב: //נתנו קציצת דג .

ארתור: כן , גם לי הייתה קציצה בבית משפט , שיט . בצלחת (לא נשמע)//

זדורוב: //אז לא קציצה אחת . הם עשו ארבע (לא נשמע) , הם חתכו אותה לשני חצאים ועוד פעם לשני חצאים .

ארתור: אני לא אכלתי שום דבר , אני הגעתי מהבית משפט . . . היה לחם , (לא נשמע) ארוחת בוקר , ככה בקטנה וזה הכל .

זדורוב: היית (לא נשמע) ?

ארתור: אה ?

זדורוב: בעכו , הבית משפט , משפט ?

ארתור: כן , שם , בעכו . אני לא אכלתי שום דבר , קיבלתי (לא נשמע) .

יבגני: הזמינו היום את הבנות שלי לחקירה .

ארתור: יבגני .

יבגני: רוצה עוד ?

זדורוב: ההמ .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: יבגני .

יבגני: יש לך (לא נשמע) ?

זדורוב: ההמ . אם היו לא טובים , אני הייתי (לא נשמע) .

ארתור: יבגני .

יבגני: מה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) את הסיפור ? עוד לפני (לא נשמע)//

ארתור: //מים חמים בבקשה , מים חמים .

שוטר: אה ?

זדורוב: לפני שלקחו אותי . . .

ארתור: מים חמים (לא נשמע) כבר .

שוטר: (לא נשמע) לחם , לא הביא לחם .

ארתור: רק לחם לא הבאתם .

זדורוב: לפני שלקחו אותי , אני שמעתי (לא נשמע) שאנסו אותה (לא נשמע) . X

ארתור: (לא נשמע) רק רוצה מים חמים .

זדורוב: אף אחד (לא נשמע) היה רצח , כן . (לא נשמע) על אונס אף אחד לא דיבר . מונה: 01:25:45 אתה מבין ? אף אחד לא דיבר על זה , אבל האנשים כבר יודעים . והם . . . מתחילים (לא נשמע) אני אומר , כן אני שמעתי . ואחרי זה (לא נשמע) אתם יכולים

לשאול את חמותי , יכול להיות שהיא שמעה ממישהו (לא נשמע) ואז הם יחפשו עוד מישהו . מי (לא נשמע) . X

יבגני: אתה ראית את חמתך ?

זדורוב: כן .

יבגני: היא לא כועסת עליך ? שום דבר ? (לא נשמע) .

זדורוב: היא אמרה , אנחנו אתך .

יבגני: אה , כן ?

זדורוב: כן .

יבגני: כל הכבוד .

זדורוב: יותר מזה היא לא הספיקה להגיד שום דבר כי . . . דחפו אותי משם ואותה הוציאו מהר .

יבגני: כל הכבוד לחמה , חמה טובה ?

זדורוב: ההמ , החמה . . . גבר . (לא נשמע) תקופה ובגלל זה אה . . .

יבגני: כל הכבוד . סוף הדרך , החמה כנראה לא טיפשה הרי , היא יודעת מי נגד

מי .

זדורוב: כמובן .

יבגני: (לא נשמע) . מה , היא לא יודעת מי החתן שלה ? היא יודעת שהחתן יכול להרוג חתול או כלב , אבל שיט . . .

זדורוב: (לא נשמע) צריך להוציא אותי לטיול .

יבגני: (החוקר צוחק) להוציא לטיול ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: בוא נוציא אותו לטיול ?

יבגני: (לא נשמע , החוקר צוחק) .

זדורוב: ארתור , (לא נשמע) .

יבגני: אנחנו עכשיו נוציא אותך לסיבוב (לא נשמע) . תכף אנחנו נוציא אותך לסיבוב .

ארתור: אני מחר (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) ואז אני אנבח , אז אני בטוח אלך אתך לבית סוהר (לא נשמע) חבר'ה . (לא נשמע) לא ילטפו על זה את הראש .

ארתור: (לא נשמע) אתה תבוא אתי לבית סוהר . לא לכלא , נו (לא נשמע) איך אנחנו נלך ? למרות שאני לא אשם , אתה לא אשם , אנחנו שנינו לא אשמים//

מונה: 01:27:20

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לא יוכיחו שום דבר .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך , (לא נשמע) שנתיים שלוש אני הלכתי , כאן . זה מינימום שנתיים שלוש אם לא חמש שנים .

זדורוב: (לא נשמע) זה לא מעניין אותם .

ארתור: (לא נשמע) שיט . (לא נשמע) חכה , שנה רביעית או חמישית . אני כבר לא זוכר אפילו איזה (לא נשמע) . אני התבלבלתי בספירה , (לא נשמע) . הכי גרוע זה שאתה משתחרר

ובחוץ , מלא אנשים קרובים לא מזהים אותך . כי אתה כבר אחר , בזמן ש . . . בזמן שאתה חוזר לעצמך//

זדורוב: //הם גם לא רוצים לזהות אותך .

ארתור: מה זאת אומרת הם לא רוצים ? הם פשוט נגנבים ממך . אני משתחרר , חודש , חודשיים אני צריך לחזור לעצמי . אני הולך ככה ימים שלמים בבית . אני לא יכול לחזור לעצמי , שיט . וכל (לא נשמע) כמו שצריך סתם ככה . אני לא יכול שיט , אני (לא נשמע) פוצי מוצי , אהבה , (לא נשמע) אהבה ופה

ושם , אבל (לא נשמע) בסלון , רואה טלוויזיה . (לא נשמע) לאן אתה הולך ? אני לא יכול את זה . זהו , אני אשחק . . . זהו , אני הולך לסלון (לא נשמע) . למה ? אתה יושב בבית סוהר , ימים שלמים אתה רואה טלוויזיה . למטה יש טלוויזיה פועלת וכל מיני שטויות שם . כבר (לא נשמע) . ואז אני יוצא , פתאום שיט ואז שם . . . הרגלים ישנים (לא נשמע) . כשאתה יוצא , זה כאילו שאתה מגיע לעולם אחר . עד ששיט , אתה תמצא מי נגד מי//

ארתור: //אתה תאר לעצמך , אני יוצא לחופשי , אני כמו תייר . כאילו יצאתי לאן שהוא שיט , (לא נשמע) קיבלתי ויזת תייר . למשך חודשיים , שלושה ואז בחזרה . בפעם ההיא , אני הייתי . . . חודשיים בחוץ . עכשיו שלושה חודשים וקצת , שלושה וחצי כמעט אני הייתי בחוץ . בפעם לפני שעברה , אני הייתי בחוץ במשך שלושה שבועות .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מה עם (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: זה , או . . . לאן אתה לוקח אותי ? כובע (לא נשמע) .

מונה: 01:30:13

יבגני: לא , זה קצת אחרת (לא נשמע) לא רע , כן . איך שהוא (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה מכיר את זה ?

יבגני: אני מכיר .

זדורוב: אתה מכיר (לא נשמע) ?

יבגני: כן , כן .

זדורוב: בלילה חשוך אחד , קשרו את בתו של הקפטן לעמוד ונתנו לה בראש . את אל תבכי ואל תהיי עצובה , תסתכלי בחוץ (לא נשמע , הסבר המתורגמנית: פתגם ברוסית) .

ארתור: (לא נשמע) רוסי ?

זדורוב: כן , רוצה שאני אספר לך בדיחה ?

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מכיר . היא כזאת , (לא נשמע) הכל שיט , כל הרכב חדש , ופתאום (לא נשמע) פותח את החלון ויוצא משם מה זה סירחון (לא נשמע) ורואה , מקבץ נדבות יושב מאחורי ההגה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא אומר , מי אתה ? אני ? מקבץ נדבות . הוא אומר , (לא נשמע) זה הרכב שלי . הוא אומר , תראה לי רישיון . המקבץ נדבות מוציא רישיונות , הכל טוב ויפה , הרכב רשום עליו (לא נשמע) אתה הרי מקבץ נדבות , איך זה , הרכב הרי עולה לפחות (לא נשמע) הוא אומר , יש לי (לא נשמע) השתנתי לו על הראש , צמח לו השיער , הוא (לא נשמע) הוא כזה נגנב כזה . . . (לא נשמע) אין אף אחד , הוא מוריד את הכובע , הוא קירח , הוא אומר , אתה יכול להשתין עלי גם ? הוא אומר לו , אני יכול . בוא , תביא את הראש . הוא אומר , בוא לא על הכביש , בוא נלך לשם , הצידה מאחורי הרכב . נו , הם הולכים הצידה , מקבץ הנדבות יוצא , (לא נשמע) מתחיל להשתין לו על הראש הזה שלו , (לא נשמע) .

ארתור: (צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) בחור סוף הדרך , שיט .

ארתור: כן .

זדורוב: אוי , שיט .

מונה: 01:32:28

ארתור: משטרה! משטרה! (לא נשמע) משטרה!

זדורוב: שיט , (לא נשמע) עלינו .

ארתור: (לא נשמע) . כן , הם כולם//

זדורוב: //תגיד , זה לא הבהמה הזה שהיה (לא נשמע) .

ארתור: אני יודע . . .

יבגני: אתמול שיט , כל המזדיינים האלה , לא נתנו (לא נשמע) מים חמים , (לא נשמע) .

זדורוב: צריך להגיד לו , תעביר קומקום ו . . . לא יהיה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) , כן .

זדורוב: צא אליו , תחמם אותו (לא נשמע) תחזור .

ארתור: נו , כן .

יבגני: (לא נשמע) תצא אליו שהוא יחמם מים ויבוא , שהוא יביא .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה יודע , אני חושב שאני עוד צריך , לשכב מינימום איזה ארבע שנים בשביל לעבור בחלון הזה .

ארתור: (לא נשמע) בחלון הזה , (לא נשמע) . שוטר!

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: שוטר!

יבגני: שיצעק , שיצעק .

זדורוב: (לא נשמע , הנחקר צוחק) .

ארתור: (ח2 שורק) . אוי . . .

זדורוב: כן . . . קח תוכל , ארתור .

יבגני: איך נמאס לי מביצים . אתה יודע כמה ביצים יש בבית סוהר , אוי . . .

זדורוב: (לא נשמע) בשבוע ?

יבגני: איזה פעם בשבוע ? כל יום ביצים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) פעמיים , ביום שבת וביום ראשון .

זדורוב: (לא נשמע) . הייתה פעם אחת , אפילו היה לנו פתגם בשביל זה , אה . . . רגע (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) , כאן ?

זדורוב: (לא נשמע) שם , שם . אה . . . (לא נשמע)//

ארתור: //אה , בברית המועצות ?

מונה: 01:35:00

זדורוב: כן , כן , כן .

ארתור: באיזה חייל ?

זדורוב: (לא נשמע) חייל .

ארתור: (לא נשמע) חייל ?

זדורוב: כן .

ארתור: אתה היית כימאי ?

זדורוב: אה . . . טלפן .

ארתור: ההמ .

יבגני: בגלל זה אתה זוהר בלילה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: אני לא מבין .

זדורוב: טלפן , כן .

יבגני: (לא נשמע) זוהר מהכימיקלים .

ארתור: חכה , אבל טלפן (לא נשמע) מה , שיט ?

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל איך בחייל הכימאים יהיו בלי תקשורת ? מי יעביר להם מה , איך (לא נשמע) .

ארתור: יש תקשורת בכל מקום .

זדורוב: אה ?

ארתור: יש תקשורת בכל מקום .

זדורוב: כן , אבל התקשורת הזאת היא ספציפית לחייל הכימאים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אתה מבין ? הכימאים , הם מגיעים לאיזה שהוא מקום , אנחנו נוסעים אתם . הם עושים שם משהו , אנחנו מעבירים , ישר (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: קח . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בבקשה .

שוטר: עכשיו , יש פה (לא נשמע) צריך לשים , לשים מים ?

ארתור: (לא נשמע) לא , אנחנו רוצים רק מים חמים .

שוטר: רק מים ?

ארתור: (לא נשמע) לא , יש לנו תה . הכל סוכר , בוא שים את הסוכר אצלכם , (לא נשמע) .

מונה: 01:35:52

זדורוב: כן , כן .

ארתור: סוכר , תביא כוס . באיזה כוס אתה , אתה//

זדורוב: //זה בשבילי .

ארתור: באיזה כוס אתה שותה , בזאת ?

יבגני: כן .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //בוא שים (לא נשמע) הכפית .

שוטר: (לא נשמע) כוס תה , דקה .

ארתור: יש לך כפית ? יש לך כפית ? לא . (לא נשמע) כפית , (לא נשמע) כוסות .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אתה רוצה לשים סוכר ?

יבגני: כן , אני רוצה לשים סוכר//

ארתור: //ההמ .

יבגני: פה , יש פה סוכר , שים . אני אשים לך פה , תמזוג בכוסות סוכר .

ארתור: (לא נשמע) בסדר , שים פה . בסדר גמור , רק תביא לי כוס .

שוטר: קח , את הכוס שלך (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שים פה גם כפית בשבילי .

שוטר: (לא נשמע) שמה ?

ארתור: כן , תביא . כפית סוכר ?

יבגני: כן , (לא נשמע) כפית סוכר , זה . . . (לא נשמע) צריך .

שוטר: קח , תביא . אני אביא לכם רק מים חמים ?

ארתור: רק מים חמים , כן .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: טוב .

יבגני: (לא נשמע) . שים פה סוכר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) כל הכוסות , ייצא שתי כוסות סוכ . . . אה . . . תה .

ארתור: (לא נשמע) עכשיו . . . לפה . . . לפה . . . כמה סוכר בשבילך ?

זדורוב: אחת וחצי .

ארתור: אחת וחצי ?

זדורוב: (לא נשמע) לכאן .

ארתור: וכמה לך ?

מונה: 01:37:06

יבגני: תספיק לי כפית אחת .

ארתור: זהו ?

יבגני: יספיק לי , כן . יש (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: שים , שים .

ארתור: שים מים , (לא נשמע) אה ?

זדורוב: שיהיה , שכאן יהיה תה (לא נשמע) . שהוא יביא קומקום עם מים רותחים .

ארתור: הוא לא יביא לך קומקום , הוא רק (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז שהוא ישאיר אותו כאן .

יבגני: תשאיר כאן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שהוא ייתקן קומקום עם מים רותחים , אם אנחנו לא ניגע בו . אנחנו עכשיו נעשה תה בתוך הקומקום .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) . (לא נשמע) .

זדורוב: שיהיה ארבע , אני גם כן (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שיהיה ארבע (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בסדר . תודה .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) . מה תעשה ? תה (לא נשמע) לעשות . אני אמרתי לו שיביא

אה . . . זה . . . מים חמים .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: שיביא קומקום וזהו , ואז אנחנו נראה . (לא נשמע) .

זדורוב: לא , שניים בשביל אה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אז אתה אומר שאני (לא נשמע) מיטה כזאת .

יבגני: כן , כן .

זדורוב: (לא נשמע) מתחיל כאילו , תודה לצבא (לא נשמע) ואחרי זה אה . . .

(לא נשמע) . היה חמשיר כזה , היה שם (לא נשמע) . בכלל , אצל חיל הכימאים הייתה צריכה להיות תזונה מיוחדת . זאת אומרת , היו צריכים לתת לנו אוכל טוב . אבל זה מה שהיה צריך להיות , אבל היו נותנים לנו אוכל כזה מסריח , אני קיבלתי שם הרעלת קיבה מדג .

ארתור: גם אותי לקחו פה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: אני עשיתי קפה ואחרי זה (לא נשמע) .

זדורוב: לא , (לא נשמע) קומקום אחד (לא נשמע) .

ארתור: לא , אני עשיתי קפה , אני משאיר . אני אוהב לשתות אותו קר .

זדורוב: אה , קר . אני גם כן אוהב אותו פושר , אני לא אוהב (לא נשמע) במיוחד .

ארתור: אם מישהו רוצה קפה . . .

זדורוב: אני היום שתיתי יותר מדי .

ארתור: אתה שתית ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה רוצה קפה ?

יבגני: אני לא , אני לא רוצה .

זדורוב: אני (לא נשמע) ביקשתי קפה , זה עשה לי . . . המכוער הזה , שיט אה . . .

(לא נשמע) עשה לי כזה שתן , בלתי אפשרי . אני שיט , (לא נשמע) והייתה שם בחורה שהיא לקחה אותי לבית משפט . אנחנו ישבנו שם , נו לא חוקר , תובע , בוא נגיד ככה שהיא הציגה בבית משפט//

ארתור: //אישה ?

זדורוב: כן , את העניין שלי . היא . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: בצמידים , כן . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אתה מזיין אותה עם צמידים ?

זדורוב: לא , אני ביקשתי ממנה לעשות העתק//

ארתור: //בוא , תביא כוסות . תביא , קומקום .

שוטר: קומקום (לא נשמע) מחר אני אצטרך אותו (לא נשמע)//

ארתור: //לא , הוא יחזיר אחד (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

מונה: 01:40:45

זדורוב: אני ביקשתי ממנה קפה אז היא עשתה לי קפה , אבל אתם יודעים , לא סתם (לא נשמע)כפית קפה , מים , היא (לא נשמע) .

ארתור: המים האלה הם בטח לא ממש כזה . . .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: תגיד לי , הקפה ייצא טוב עם המים הזה ? איך הוא , המים רתוח טוב ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה , (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: לא , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: רצוי שהקפה יהיה בפנים ואחרי זה להוסיף סוכר .

ארתור: ההמ . כן , כן (לא נשמע) . אנחנו עכשיו נשים אותו ואחרי זה נוסיף סוכר , יאללה תביא . רק תוריד את זה בזהירות . הנה , שים את הסוכר אחרי זה , ברור . בהתחלה קפה , מערבבים .

זדורוב: אבל היא כן , היא עשתה קפה (לא נשמע) .

ארתור: נו , זה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) האישה יודעת איך עושים (לא נשמע) .

ארתור: כנראה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) היא יודעת (לא נשמע) .

ארתור: אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אם היא הייתה שמה עלי עין , היא עכשיו (לא נשמע) הרצח הזה . (לא נשמע) .

ארתור: לא , אנחנו לא יכולים לחיות ככה .

זדורוב: (לא נשמע) סוכר , אחרי זה אתה הוספת מים רותחים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , הוא נמצא שם אה . . .

ארתור: הוא הרי לא עובד (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

יבגני: אתה צוחק , יש לי//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 01:42:13

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: יש לי חבר , הוא אה . . . מבקו .

ארתור: אה , כן (לא נשמע) . אתה יודע איזה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יודע , אני יודע איך הם עושים תה (לא נשמע) , אני זוכר אה . . .

ארתור: איך קוראים לכוסות הקטנים האלה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: קטנים כאלה , (לא נשמע) .

ארתור: אה . . . שניה , אני אגיד לך . (לא נשמע) .

זדורוב: נו (לא נשמע) .

ארתור: לא , לא קוראים לזה (לא נשמע) .

זדורוב: נו . . . יכול להיות אה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) תה .

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: תה ? מנטה , זהו .

זדורוב: אה . . . פשוט//

ארתור: //(לא נשמע) מנטה ונענע בקיצור .

זדורוב: פשוט אה . . . למה אני יודע ? כי דוד שלי (לא נשמע) היו גרים בדושנבה ואנחנו היינו מגיעים לעיתים קרובות לדושנבה ויש שם את (לא נשמע) האלה כמעט בכל רחוב . אתה נכנס , (לא נשמע) יושבים (לא נשמע) ושותים תה . (לא נשמע) זהו , יותר הם לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) . . .

זדורוב: זה בדושנבה , כן .

ארתור: באזרבג'ן לא , ליד . . . באזרבג'ן אה . . . יש להם תה כזה צילוני , תה אזרבג'ני .

יבגני: נו . . . (לא נשמע) , תראה .

ארתור: גם אצלנו היה מלא (לא נשמע) שם .

זדורוב: אוי , שיט .

ארתור: לא , זה תה לא רע .

יבגני: כן , יש ריח .

מונה: 01:43:36

זדורוב: זה תה סוף הדרך .

ארתור: אתה לא עשית את הכוס ההיא ?

זדורוב: לא , (לא נשמע) אני עשיתי .

ארתור: אה , כן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שים מה שאתה רוצה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: שיהיה (לא נשמע) .

ארתור: כן . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: יש כאן קצת סוכר , זה אני שמתי לעצמי קצת .

זדורוב: ההמ , כאן יש אחת וחצי ?

יבגני: כן , כאן כן .

ארתור: כן , שם אני שמתי לך אחת וחצי , ככה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: שיתקרר , אני לא אוהב כשזה חם .

יבגני: אני אוהב .

ארתור: תהיו זהירים עם זה . כאן יש קפה .

זדורוב: אני מבין .

ארתור: כן , כאן , זה . . . איפה זה ?

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: תביא סכין .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: רגע , רגע (לא נשמע) .

ארתור: אני חשבתי שיש לך אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) הדבר הכי מעניין זה שהביאו אותי לבית למשטרה . אני נמצא שם בבית משפט תחת השגחה , אותו המטומטם יושב שם כל הזמן . הוא מביא אותי לכאן ואז הוא עושה עלי חיפוש , הבן זונה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: עושה עלי חיפוש מלא , (לא נשמע) . אני אומר שיט , אני ישבתי בנוכחותך כל היום . אני לא הלכתי לשום מקום , שום דבר (לא נשמע)//

ארתור: //נו תלחץ על הכפתור .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 01:44:47

ארתור: אין לך כפתור שם בנעליים ? (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: הוא לא עובד , נשבר .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ארתור . . .

יבגני: אה ?

זדורוב: אני (לא נשמע) .

ארתור: כן , תוציא את זה לכאן בינתיים (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) מי יודע לעזאזל ?

ארתור: בקיצור , אין סכין ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) איפה הכפית הזאת , איפה הכפית הזאת//

זדורוב: //יראו אותה (לא נשמע) אתה רואה ?

ארתור: אה ? אה , הוא רוצה לשמוע . תן לשמוע , (לא נשמע) לשמוע .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה , סליחה . כנראה הם באו לעשות סולחה .

זדורוב: הביאו עוד מישהו , (לא נשמע) צמיד .

ארתור: ההמ . יאללה חבר'ה , קדימה .

יבגני: אני מודה לך .

ארתור: קדימה .

זדורוב: (לא נשמע) שהם יקנו למשל , הם יקנו ?

ארתור: מי ? בשביל מה אתה צריך עכשיו עוגה ?

זדורוב: השוטרים .

ארתור: בשביל מה אתה צריך עוגה ? (לא נשמע) .

זדורוב: כן , שהם יקנו (לא נשמע) , הם יקנו או לא ?

ארתור: אה , כאילו יש לך כסף כאן ?

זדורוב: נו יש לי בערך איזה עשרים , שלושים שקלים . כמה עוגה עולה כבר , עשר , חמש עשרה שקל ?

ארתור: לא , (לא נשמע) שום עוגה ? בשביל העשרים , שלושים שקל האלה אתה צריך עכשיו . . . לדבר עם כל העולם , שיט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: עם כל העולם .

זדורוב: רק ככה ? הם לא (לא נשמע)//

מונה: 01:46:12

ארתור: //אם היה לך אה . . . מאתיים , שלוש מאות שקלים , היה אפשר לעשות בקשה//

זדורוב: //לתת חמישים שקל .

ארתור: (לא נשמע) לא , לאחראי . הנה , ככה וככה , אין לי אף אחד , אין לי אף

אחד , יש לי כסף , אם תעשה לי קנטינה כאן במשטרה . קיוסק , יש כאן קפיטריה למשל , איפה שהם לוקחים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: במעצרים אה . . . אחרים זה ככה , יש אה . . . את הקפיטריה שלהם .

זדורוב: ההמ .

ארתור: איפה שלמשל מגיעה המשפחה , נותנים שם לקניות (לא נשמע)//

זדורוב: //כסף (לא נשמע)//

ארתור: //והם כבר שולחים לך שקית למעצר , אתה מבין ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: אז אם היה לך שם למשל איזה מאתיים , שלוש מאות שקל אז היה אפשר היה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //לבקש , כן כמו שצריך , כבני אדם//

זדורוב: //כן .

ארתור: וזהו .

זדורוב: לא , אבל אם ככה לצאת ולקנות (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) קצת .

ארתור: מה , עוגה (לא נשמע) נו בסדר .

זדורוב: לא , אני לא (לא נשמע) , אני הרי (לא נשמע) .

ארתור: למה אתה לא אוכל ? (לא נשמע) אני אעשה את זה . . . אל תתביישו , יש פה שוקולד וכל זה . יום רע , כן ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לא רע .

יבגני: שמח כזה .

ארתור: כן , אני טעמתי מהתחלה , (לא נשמע) טעם כזה . . . של מנטה .

מונה: 01:47:25

זדורוב: אנחנו עצרנו אתך (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: היא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה ? בחדר (לא נשמע) בחדר .

ארתור: מה ? מה ?

יבגני: הוא רוצה לעשות (לא נשמע) בחדר .

ארתור: (לא נשמע) ?

יבגני: כן .

ארתור: מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) זה ממלא תפרים (לא נשמע) . יש לך חדר , איך הוא נראה ? יש לך איפה שהוא קופסא (לא נשמע) או אפשר למשל להוציא למסדרון ולמקלחת איפה שיש דווקא קופסא בשביל להוריד את זה .

ארתור: כן .

זדורוב: יש לך ?

ארתור: כן .

זדורוב: אה . . . אתה לוקח , אתה הולך לחנות . . . לכל חנות לחומרי בניין . . . אתה קונה (לא נשמע) .

יבגני: לא , אני (לא נשמע) . ואיך להוציא את זה ? (לא נשמע) הישן הזה .

זדורוב: אתה תקשיב לי .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , אתה הולך לחנות , קונה חומצה שלושים ושתיים אחוז . חומצה זאת תחמוצת (לא נשמע) שלושים ושתיים אחוז .

יבגני: כן .

זדורוב: אתה מגיע הביתה , יש לך חדר . אתה רוצה (לא נשמע) לעזאזל .

יבגני: כן .

זדורוב: זה הכל . אתה סוגר את החלונות . אבל , אתה עושה מעבר של מינימום מטר בשביל שאתה אחרי זה תוכל (לא נשמע) להוציא . כי אחרת כבר (לא נשמע) . אתה נכנס , לוקח את החומצה הזאת ושופך על כל הקרמיקה . בהתחלה אתה . . . כשאתה שופך את החומצה הזאת , תפתח . אם יש לך מסיכת אב"כ , מונה: 01:49:00 יותר טוב שתשים את מסיכת האב"כ כי יהיה סירחון , אני אומר לך , אתה תיגנב להימצא שם . אתה שופך חומצה , אתה שופך מהר . . . מיד מהר (לא נשמע) עם מגב ותסתלק מהחדר . שבמשך חצי שעה אתה לא תהייה שם .

ארתור: יש לך מסיכת אב"כ משנה שעברה ?

יבגני: כן .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //כל מסיכת אב"כ , אבל אה . . . שאתה לא תנשום עם זה . . . אני בעיקרון התרגלתי , אני נושם עם הפה , אבל בכל אופן זה שורף .

ארתור: את המסיכות האלה , אתה יודע . . .

זדורוב: זה לא יעזור .

יבגני: מסיכה (לא נשמע) .

זדורוב: מסיכה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) היא לבנה .

זדורוב: היא לא תעזור .

ארתור: איזה מסיכת אב"כ , של שנה שעברה ?

זדורוב: ארתור , אני אה . . . (לא נשמע) כבר חמש עשרה שנה//

ארתור: //כן .

זדורוב: בגלל זה . . .

ארתור: נו , אתה אה . . .

זדורוב: אני יודע מה אני אומר .

יבגני: אני מאמין לך , נו אני מאמין לך .

זדורוב: זהו , אתה שופל חומצה . . .

יבגני: איפה שלך , איפה שלך ? איפה שלי ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אתה שופך חומצה ואתה (לא נשמע) . אתה סוגר את הדלתות , הכי חשוב שלא יהיו לא נשים , חס וחלילה בהריון .

יבגני: אסור לדרוך על זה , כן ?

זדורוב: אה . . . אתה יכול לדרוך , אבל רצוי עם סוליה גומי כי אם יטפטף על הבגדים או עוד לאן שהוא , זה יתחיל לאכול את זה .

יבגני: (לא נשמע) , כן ?

ארתור: אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) לא יהיה , זה פשוט יעלים את הצבע ובמקום הזה הוא יקרע

מהר .

מונה: 01:49:47

יבגני: אני מבין , (לא נשמע) .

זדורוב: זאת אומרת , יש נעליים כאלה מגומי . (לא נשמע) , אבל רצוי שהרגליים יהיו סגורות , כי אחרת יהיה (לא נשמע)//

ארתור: //זה יגיע לעצם ?

זדורוב: אה . . . זה יאכל את העצם , זה יאכל אותה לאט , אבל על בטוח .

ארתור: זה כימאי אומר לך את זה .

זדורוב: זהו . . . וזהו , אתה שופך את זה , אתה מיישר אחרי זה ואז אתה עף משם .

יבגני: מה זה , חומצה ?

זדורוב: כן , זאת חומצה .

ארתור: אוח , סוף הדרך .

זדורוב: אחרי חצי שעה אתה לוקח שלושה דליי מים , מלאים . אתה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ואז אתה שופך אותם , אתה סוגר את הדלתות . עוד פעם אתה שופך וסוגר את הדלתות . אחרי זה אתה כל השטויות האלה אתה מוציא עם מגב , כשהמים (לא נשמע) עם חומצה//

יבגני: //הם מנטרלים .

זדורוב: הם לא . . . הם לא מנטרלים , זה פשוט מסריח פחות . אתה פותח את החלונות בשביל שאתה תוכל לנשום בחופשיות ואז אתה מוציא את כל זה לשירותים . לאט לאט , לאט לאט כי כמה שיותר . . . חומצה פוגעת (לא נשמע) זה יגיע (לא נשמע) ויוכל הכל . קרמיקה כזאת , (לא נשמע) היא תהייה כמו חדשה .

יבגני: כן . כן , כן .

זדורוב: היא תהייה כמו חדשה . זה דבר ראשון ודבר שני , בשום פנים ואופן (לא נשמע) אם קרמיקה , כן . (לא נשמע) פורצלן . . .

ארתור: זה יוכל לעזאזל .

זדורוב: זה יוכל את זה , אפילו (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) את זה אפילו אני יודע .

יבגני: ואז מה עושים ?

זדורוב: ואז אתה לוקח סכין , סכין יפנית . אתה (לא נשמע) ומתחיל , מנקה כל תפר (לא נשמע) .

ארתור: אם זה פורצלן ?

זדורוב: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 01:51:10

ארתור: כן , סוף הדרך .

זדורוב: זאת לא עבודה ממש קשה .

יבגני: כן .

זדורוב: אתה תנקה במשך זמן מכובד , אבל אתה תנקה את זה .

ארתור: זה אם זה פורצלן (לא נשמע)//

זדורוב: //כן , אבל יש (לא נשמע) .

ארתור: ארבעים וחמש על ארבעים וחמש ?

זדורוב: לא , זה (לא נשמע) .

ארתור: אה , זה עיגול .

זדורוב: (לא נשמע) . אם זה פורצלן ואתה (לא נשמע) אל חשוב על זה אפילו .

ארתור: חכה , זה עם הנקודות החומות ?

יבגני: לא , כזה כאילו דחוס .

זדורוב: שיש . אה . . . זה . . .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: תחליף מלאכותי לשיש . אה . . . פורצלן . . . בשום פנים ואופן אסור (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

זדורוב: זה לא שזה יוכל את זה , פשוט למשל אם יש לך למשל קרמיקה בצבע בג' , אז יהיו על זה כתמים צהובים (לא נשמע) איך זה ייצא בדיוק , אף אחד לא יודע .

ארתור: זה יוכל את הפורצלן ?

זדורוב: את הפורצלן זה יוכל במידי .

ארתור: את זה//

זדורוב: //הוא כולו יתחיל . . . זה קרמיקה רגילה .

ארתור: זה חומר טוב .

זדורוב: זה (לא נשמע) רגיל , קרמיקה אה . . .

ארתור: כאלה , כן יש כאלה אה . . . באפור (לא נשמע)//

זדורוב: //יש קרמיקה (לא נשמע) כמו פורצלן . קטנים כאלה , שלושים ושלוש על שלושים ושלוש .

ארתור: (לא נשמע) כאלה .

זדורוב: עיגולים , אה שישים על שלושים .

ארתור: כן .

מונה: 01:52:24

זדורוב: זה שיש (לא נשמע) מה שיש לך , זה לא קרמיקה מה שיש לך . זה לא קרמיקה .

יבגני: זה טוב אה . . . אה . . . השיש הזה ?

זדורוב: שיש ? אה . . . תראה , מה זאת אומרת טוב , בעיקרון שיש על הרצפה זה . . . לא נראה ממש יפה . הוא נראה יפה על עדן החלון//

ארתור: //חכה , איזה יש לך בבית ?

זדורוב: במטח .

יבגני: נו בבית , בבית , נו בבית , על הרצפה .

ארתור: על האדמה ?

יבגני: כן .

ארתור: קוטג' ?

יבגני: כן .

ארתור: אה , כל זה שם גבס , גבס , זה סוף הדרך , הכל מחזיק שם בקושי . הכל כזה . . . בקוטג'ים לא יודעים לבנות בכלל .

זדורוב: חרא .

ארתור: שם זה , כן . . . הקוטג'ים זה (לא נשמע) .

זדורוב: אה , אז אתה יכול לעשות את זה יותר קל . תקנה כל קרמיקה ותעשה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) כן .

זדורוב: (לא נשמע) צריך את זה .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //אם זאת דירה בשכירות , בכלל אל תעשה שום דבר .

יבגני: כן .

זדורוב: אם אתה בדירה שכורה , בכלל אל תעשה שום דבר . אפילו אל תעביד את היד שלך .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) שיהיה יפה .

זדורוב: יהיה יפה כשאתה תעשה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שים שטיחים (לא נשמע) וזה הכל .

זדורוב: אם אתה ב . . . בשכירות , למה אתה צריך את זה , את ההתעסקות בזה ?

יבגני: אני (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) תקנה , יש . . .

מונה: 01:53:20

יבגני: אי אפשר לנקות את זה עם ה . . .

ארתור: אפשר לנקות עם זה .

זדורוב: מה ? זה , כזה ? (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: (לא נשמע) אי אפשר לשטוף . זה נאכל על ידי החומצה ומתנקה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מברשת , זה . . . אני אקח מברשת או סקוצ' עם סבון .

יבגני: ותשטוף את זה .

ארתור: את זה כן , אני אשטוף את זה עם זה . למה ? אתה רואה את כל הצהוב

הזה ? כל זה ניקוטין ולכלוך .

זדורוב: לא , ארתור , אתור וזה ציור , זה ציור .

ארתור: זה כן , אני מתכוון לזה .

זדורוב: אה , את השחור ? זה , את השחור , את השחור//

ארתור: //אתה רואה את זה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //זה יהיה , זה יהיה כזה .

זדורוב: זה יהיה כמו על הרצפה , מבריק .

ארתור: כן .

זדורוב: כי הולכים כאן , מחליקים ומסדרים (לא נשמע) .

ארתור: לא מסדרים כאן , יש כאן אבק , יש כאן לכלוך , כמובן .

זדורוב: (לא נשמע) כן , כל זה (לא נשמע)//

ארתור: //ואם עכשיו שוטפים את כל זה עם מברשת , אתה יודע איזה צבע סוף הדרך זה יהיה ?

זדורוב: לא עם מברשת אלא אתה יודע , יש עוד מברשות כאלה עם (לא נשמע)

קשה . . . עם (לא נשמע) אתה לוקח אה . . . איך אומרים את זה . . . כאילו זה . . . מה ששוטפים אתו חלונות , את השטות הזאת . על הקיר או יש

את ה . . . חומר הזה במיוחד לנקות את הרצפות ועם החומר הזה , רק עם החומר , מוסיף קצת מים (לא נשמע) . זה נהייה מבריק . או עם סקוצ' נקי .

ארתור: תראה , אם אתה רוצה לעשות משהו , להחליף , אתה לא צריך את זה לעזאזל//

זדורוב: //(לא נשמע) אתה גר בשכירות .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: זה הזמן שלך וגם הכסף . אני (לא נשמע)//

מונה: 01:54:46

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אה , כן . (לא נשמע) כשאני גרתי בשכירות , אני (לא נשמע) בואו כאילו . . .

ארתור: תראה . . .

זדורוב: אני תכף (לא נשמע) .

ארתור: עכשיו אנחנו מדברים על (לא נשמע) נכון ?

זדורוב: נו כן , עכשיו (לא נשמע)//

ארתור: //עכשיו//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //תראה , אתה מבין , אתה יודע מה תעשה ? תיקח שטיח . . . שטיח יפה . לא את הפרחוניים האדומים האלה אה . . . קווקזיים או משהו כזה , (לא נשמע) אתה יודע .

זדורוב: כן .

יבגני: שטיחון רגיל .

ארתור: יש , יש את המודרניים האלה . . .

יבגני: כן , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מעוצבים , כן . ממש . . . מעוצבים , יפים . אתה מבין ? כאלה פסיכדליים , (לא נשמע) כל מיני שטויות מה שטויות , יפים פשוט , שטיחון . אתה מבין ? אתה לוקח , שם אותו . (לא נשמע) אתה תראה , אם אתה תמשיך לשכור את הדירה הזאת אז . . .

יבגני: אנחנו נראה .

ארתור: כן . אבל אם אתה נמצא שם רק לתקופה אז אה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //אין לזה שום משמעות .

זדורוב: (לא נשמע) אני אומר לו , בוא אני אעשה לך שיפוץ . (לא נשמע) , אני אצבע . אני לא אעשה (לא נשמע) אני אעשה בובה יפה , צבעונית , אתה תבוא ,

תיגנב . הוא אומר לי , כמה זה יעלה לי ? אני אומר לו , זה יעלה לך את החומרים שאני אקנה פלוס (לא נשמע) על זה שאני עובד ופה ושם .

(לא נשמע) לא טוב . בערבים , לאט לאט , בלי למהר אני אעשה את הדירה הזאת , שיט אני אעשה ממנה בובה . הוא אומר לי לא , לא צריך שום דבר , אני (לא נשמע) אעזור לך לשלם על החומרים וזה הכל . אני אומר ,

(לא נשמע) אני לא רוצה לעשות שום דבר . אחרי חצי שנה//

מונה: 01:56:16

ארתור: //חכה , אתה גר בבית הזה .

זדורוב: אני גר (לא נשמע)//

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כשאני גרתי שם . אחרי חצי שנה אנחנו התחלנו (לא נשמע) , התחילו הגשמים , סוף הדרך , פטרייה . כל הקירות נהיו שחורים . פטרייה , אתה יודע מה זה פטרייה ? כשמתחילה להיות פטרייה זה סוף הדרך . אז צריך לקחת חומצה ו . . . אה . . . אוי , לא חומצה אה . . . כלור ולנקות את הכל עם כלור כי אחרת אי אפשר לאכול את זה . אה . . . רק כלור יכול לאכול אה . . . פטרייה . ולהתחיל//

ארתור: //מה , זה עובש מה שהיה שם ?

זדורוב: כן , העובש הזה והוא הרי עובר דרך הקיר ורק עם כלור צריך לנקות את זה , לא סתם לנקום את זה אלא אתה ממש (לא נשמע) שהכל ייזל בכלל . אה , אחרי חצי שנה הכל שחור , ככה עד החצי . מלמעלה התקרות האלה שחורות ונהייתה פטרייה . אני אומר לו , הוא אני אמרתי לו , אתה יודע , אני לא רוצה לחיות בדיר חזירים , תביא לפה מומחה , שהוא ינקה את הכל . הוא אומר , אתם (לא נשמע) לי . אני אומר , רוצה ? תגיע , תעזור . כשאני אמרתי לך , בשפה נורמאלית , בוא אני אעשה לך אה . . . שיפוץ , אני הרי ידעתי מה אני אומר . אתה לא עניין אותך , התקמצנת על אלף שקל . עכשיו בבקשה , (לא נשמע) אתי .

ארתור: אני גם כן צריך להחליף בבית את המטבח , רק את המגירות . להחליף את המטבח ו . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //מה זאת אומרת להחליף את המטבח ?

ארתור: אני רוצה אה . . . להחליף את כל המטבח .

זדורוב: אה . . . מגירות חדשות ושיש , נו זה בערך יעלה לך איזה עשרים אלף .

ארתור: לא . . . איזה עשרים אלף ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: איזה בחור הציע לי מטבח סוף הדרך בשבעת אלפים ו . . . הוא יעשה את הכל .

יבגני: כן , זה אפשרי .

זדורוב: לא , זה מטבח . אבל (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) דווקא , אתה יודע לאן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן .

מונה: 01:57:44

זדורוב: כמובן .

ארתור: כן , על המגירות .

זדורוב: על המגירות , (לא נשמע)//

ארתור: //אני (לא נשמע) .

זדורוב: כאלה .

ארתור: מגירות כאלה .

זדורוב: אני (לא נשמע) אלף חמש מאות (לא נשמע) .

ארתור: אני (לא נשמע) תראה , תראה , יש לי בן אדם שעושה את המגירות האלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: האלה . . . הוא עושה אותם מעץ סוף הדרך . כמו איטלקי .

זדורוב: מעץ אגוז ?

ארתור: מעץ אגוז , כמו ריהוט איטלקי , רק שהוא עושה לי , על האיטלקי אתה אמור לשלם עשרים אלף . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ומעלה , אפילו מעל , זה . . .

זדורוב: נו כי אני הייתי אומר שמטבח איטלקי עולה (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אבל הוא עושה עבודה , הוא עושה את הכל , הכל . הוא בעצמו עושה את המגירות האלה , אבל הצלו//

זדורוב: //(לא נשמע) הוא עושה את הכל .

ארתור: כן , אבל העבודה שלו היא כזאת , לא פחות טובה מאיטלקית .

זדורוב: וכמה הוא רוצה ?

ארתור: זהו , פלוס השיש הזה , השיש , הוא עושה את הכל . אני נותן לו//

זדורוב: //(לא נשמע) שיש .

ארתור: הוא שם שיש גם כן . שבעת אלפים , שבעת אלפים חמש מאות , בקיצור .

זדורוב: שמינייה .

ארתור: ויש עוד אחד (לא נשמע)//

זדורוב: //שמינייה זה אחלה של מחיר .

ארתור: אה ?

ח3: (לא נשמע) .

ארתור: מי זה , אחיך ?

עצור: לא , לא , לא , זה (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

מונה: 01:58:48

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: (ח2 צוחק) .

זדורוב: בשביל שמינייה זה מחיר (לא נשמע) .

ארתור: זה סוף הדרך . חוץ מזה , יש עוד איזה בחור , גם כן בחורצ'יק רוסי ,

הוא . . . הוא נו גם כן עובר בקי . . . בתור קבלן , מפה לשם עם עוד בחור . אני רציתי לשים קרמיקה . . .

זדורוב: קרמיקה , ההמ .

ארתור: בקיצור הוא זה אה . . . הוא אה . . . רצה זה . . . אתה יודע יש קרמיקה כזאת בצבע תכלת ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: ככה קוראים לזה . זה יקר , זה שיט , לשים אותן וכל העבודה הזאת זה עולה , מתחיל מעשרת אלפים ומעלה בקיצור , זה איזה לא יודע כמה

אלפים .

זדורוב: כן , כן , כן .

ארתור: לפי כל מטר מרובע , זה סוף הדרך , בקיצור . והחומר עצמו יקר , (לא נשמע) אחת עולה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: כן , נו התכלת האלה . . . כאילו יותר בגודל רק , כן ?

זדורוב: ארבעים וחמש על ארבעים וחמש .

ארתור: כן , יותר גדול קצת תכלת , (לא נשמע) תכלת , אתה יודע כמו גלים .

זדורוב: זה אה . . .

ארתור: בצבע של הגלים .

זדורוב: בצבע של גלי ים .

ארתור: כן , זה . . . בקיצור זה . . . אה . . . הוא . . . הוא אומר לי בקיצור , בעבודה הזאת עולה ב . . .

עצור: יבגני!

ארתור: הוא אמר לי , בשביל הסלון (לא נשמע) .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: מטבח , סלון , פינת אוכל . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , ספציפית במטבח שלי , בסלון ובפינת אוכל .

זדורוב: סטנדרט אמריקאי .

מונה: 02:00:00

ארתור: כן , והוא אומר לי , כל זה . . . כל זה , תן לי הוא אומר בקיצור תשע אלפים , אני אעשה לך . זה מנה שהוא אומר לי .

זדורוב: והקרמיקה שלו .

ארתור: אני (לא נשמע) . . .

זדורוב: או שאת הקונה אותה ?

ארתור: הכל שם היה שלו . הוא מביא את הקרמיקה , את הכל . תחשוב שהוא לוקח על עבודה איזה אלפיים (לא נשמע) .

זדורוב: מקסימום//

ארתור: //בכל שאר הכסף הוא קונה את הקרמיקה .

זדורוב: מקסימום .

ארתור: כן .

זדורוב: מקסימום .

ארתור: אני אומר לו שומע , בוא נעשה כזה דבר , אני אומר . בוא אני אשלם לך , אני אומר . אני אומר , אני אתן לך את זה . תראה איזה חוצפן אני הייתי אתו . אני אומר לו , אני נותן לך כל . . . כל חודש אלף . במשך שש עשרה חודשים אני משלם לך כל חודש אלף , אתה רוצה ? יאללה , קדימה . שש עשרה אלף על הכל ביחד .

זדורוב: במקום תשע .

ארתור: על . . . על המטבח//

זדורוב: //אה , גם על המטבח .

ארתור: על זה ועל השטות הזאת , הכל ביחד , אני אומר .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , והוא אומר , אני לא עושה מטבח . אני עושה רק את זה , אני רק שם קרמיקות . אני אומר לו , נו . . . אני אומר לו , תביא את השטות הזאת . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) שבוע אני אומר , שמונת אלפים . אבל אתה כבר תשים לי את השטות הזאת , אני אומר . את זה שיש במטבח .

זדורוב: אה , שיש .

ארתור: שיש . זה . . . והוא יכול לשים שיש .

זדורוב: הוא כן .

ארתור: הוא אומר לי , אני צריך את המידות , מה ואיך . אני אומר , הנה יש לך את הארונות הישנים .

מונה: 02:01:10

זדורוב: אה . . . לא .

ארתור: תשים לפי זה , לא תראה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אם אתה לא מחליף מטבח , משאיר בדיוק את אותן המידות שהיו//

ארתור: //כן , את אותן המידות .

זדורוב: אז זאת אומרת שאפשר לשים את אותו השיש .

ארתור: זהו , הוא אומר לי בסדר , אני אעשה את זה בשבילך בשמונת אלפים , ממני . שיש גם כן . ואז//

זדורוב: //נו הוא הרוויח משם מקסימום אלף שקל .

ארתור: כן , הוא . . . לא , יותר . הוא לקח יותר .

זדורוב: לא .

ארתור: את השיש אני (לא נשמע) לו .

זדורוב: אה , אתה קנית .

ארתור: את השיש אני (לא נשמע)//

זדורוב: //פשוט הוא שם את זה .

ארתור: הוא רק שם אותו , כן .

זדורוב: תראה כמה , נו פינת אוכל , נו סלון , נו מטבח , נו זה . . . ארבעים מרובעים .

ארתור: כן , זה מלא .

זדורוב: ארבעים , ארבעים .

ארתור: שלושים וחמש , ארבעים , כן .

זדורוב: ארבעים מרובעים , אני לוקח . ארבעים ריבועים , שהוא ייקח חמישים על העבודה , זה כבר אלפיים .

ארתור: נו .

זדורוב: אלפיים זה רק העבודה על הקרמיקה .

ארתור: נו .

זדורוב: הקרמיקה עצמה , בכלל גרניט פורצלן זה דבר יקר . אפשר להוציא בארבעים שקל . . . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: חמישים שקל , זאת אומרת ארבע יחידות .

ארתור: (לא נשמע) פורצלן ?

זדורוב: ארבעים וחמש על ארבעים וחמש ?

ארתור: ארגניט ?

מונה: 02:02:10

זדורוב: מבריק כזה , סוף הדרך של דבר .

ארתור: נו .

זדורוב: מבריק , כן ? חלק , חלק .

ארתור: נו , הוא כאילו כזה . רק שההוא (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא כ . . .

ארתור: הוא כזה .

זדורוב: מבריק , הוא מבריק .

ארתור: כן , מבריק .

זדורוב: נו זה פורצלן .

ארתור: פורצלן ?

זדורוב: כן , זהו אה . . . עכשיו תראה//

ארתור: //זה יקר , המרצפות שלו ?

זדורוב: הן//

ארתור: //בארבעים שקל , בחמישים שקל ליחידה הדברים האלה , ככה אני שמעתי .

זדורוב: אחת ? לא , זה לפי מטר .

ארתור: זה לפי מטר , כן ?

זדורוב: כן , זה לפי מטר .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל ארבעים , חמישים שקל זאת איכות לא משהו . איכות טובה זה חמישים , שישים שקל .

ארתור: נו . . . (לא נשמע) איכות טובה הוא אומר , מאיפה אני יודע ?

זדורוב: איכות טובה , איכות טובה אבל//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //לוקחים חמישים שקל (לא נשמע) , זה עוד אלפיים שקל .

ארתור: אבל הוא אמר לי ש//

זדורוב: //זהו . . .

ארתור: חמש שקל , חמישים שקל , אני חשבתי שזה לריבוע .

זדורוב: לא , לא אחד , זה . . .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה למטר , זה לפי מטר מרובע נמכר .

ארתור: אה , זה . . . למשל אם לוקחים מפה לפה , כן ? ככה (לא נשמע)//

מונה: 02:03:00

זדורוב: //לא , אה . . . מטר מרובע , מטר מרובע זה היה , אחת שתיים שלוש , עם החתיכה ההיא . הנה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זה מטר מרובע .

ארתור: זה מטר .

זדורוב: כן , זה מטר מרובע , ככה מחשבים .

ארתור: כמה הוא עולה ?

זדורוב: הוא עולה חמישים שקל , העבודה . החומר עצמו , הריבוע עצמו למטר מרובע , זה חמישים .

יבגני: גם כן חמישים , חמישים .

זדורוב: חמישים זה מאיכות נורמא . . . נורמאלית . זאת אומרת לא חרא ולא איכות סוף הדרך . זה חמישים .

ארתור: בקיצור (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) יוצא לו שלושת אלפים .

זדורוב: אה . . . זה יוצא לו ארבעת אלפים , העבודה שלו פלוס קרמיקה .

ארתור: כן .

זדורוב: פלוס חומרים , חמישייה .

ארתור: נו , הוא עושה//

זדורוב: //חמישייה .

ארתור: אז הוא עושה לעצמו אלף חמש מאות , אלפיים לעצמו .

זדורוב: זהו , פלוס הוא שם שיש . בקיצור , כמינימום הוא עושה עליך . . . (לא נשמע) הוא עושה עליך שלושת אלפים .

ארתור: כן , נו (לא נשמע)//

זדורוב: //על שמונת אלפים , (לא נשמע) לקחת ארבעת אלפים .

ארתור: והוא עושה טוב באמת .

זדורוב: כן .

ארתור: אני מכיר אנשים , א . . . אני שאלתי אחד , הוא רצה ממני שתיים עשרה אלף .

זדורוב: נו זה עוד , גם כן לא ממש יקר כי מגיעים , בדרך כלל אומרים//

ארתור: //ההמ , (לא נשמע) .

זדורוב: מטר קרמיקה חמישים שקל , חמישים שקל . . . הקרמיקה שלך , החומר שלך , הכל שלך//

מונה: 02:04:00

ארתור: //רק סלון//

זדורוב: //ואתה מביא את כל זה . לא , כל העבודה , מלא , בכל מקום איפה שאתה רוצה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: חמישים שקל למטר . אבל , ההוא קונה לך את הקרמיקה ופה אתה מביא בעצמך . זאת אומרת כאן אתה קונה ומשלם//

ארתור: //אני חישבתי . . . אני חישבתי ככה , אם . . . אם משלמים לכל אחד כאילו במשך שש עשרה חודשים כל פעם חמש מאות שקל , זה אלף . פה חמש מאות , שם חמש מאות , כאילו אלף במשך שש עשרה חודשים , זה שש עשרה (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: זה לעשות את המגרות האלה , הארונות האלה , ה . . . שטות הזאת

במטבח .

זדורוב: אה . . . שיש .

ארתור: שיש שחור , זה עם הגרניט . שיש סוף הדרך .

יבגני: ואני (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) כמובן .

יבגני: לא , לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: וזה . . . בקיצור . . .

זדורוב: (לא נשמע) הרגלים .

ארתור: לא , לא .

זדורוב: אני מבין .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) גרניט שחור .

ארתור: שיש שחור . בקיצור שיט , שש עשרה אלף . והוא כל . . . אם כל חודש לתת לו אלף .

זדורוב: שש עשרה אלף זה סכום מכובד .

ארתור: (לא נשמע) לתת אלף .

יבגני: כמה אתה לוקח (לא נשמע) ?

זדורוב: אני לוקח אותו דבר , חמישים .

יבגני: חמישים . (לא נשמע)//

מונה: 02:05:21

זדורוב: //נו תראה , פשוט אני אה . . . לא לוקח עבודות שם . . . יותר מדי גדולות . זה , אתה רואה אה . . . אני עשיתי פוזות ואז לקחתי את הבית ספר המזדיין הזה ונפלתי . וככה אני לוקח חמישים//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: למטר , אה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . יה שם מאה מטר .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //התאסף שם סכום יפה . לקחת חמשת אלפים על שבועיים , למה לא

באמת ?

יבגני: בתוך שבועיים ?

זדורוב: כן .

יבגני: מאה מטר ? חמשת אלפים שקל .

זדורוב: אבל . . .

יבגני: הכל שלהם , והכל שלהם ?

זדורוב: הכל שלהם , כן . אבל . . . פשוט (לא נשמע) , זה לא חדר אחד גדול .

ארתור: זה אתה לבד ?

זדורוב: כן , אני לבד , (לא נשמע) אני עשיתי במשך שבועיים בשקט . אבל , זה לא חדר אחד גדול או כמו דירה . זה . . . מקלט כאן עשרים וחמישה מטרים , עוד מקלט שם עשרים וחמישה מטר . ארבעה מקלטים , כל אחד עשרים וחמישה מטרים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , הכל (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: זה . . .

ארתור: יותר קשה .

זדורוב: כן , כי אני צריך לרוץ , לשים קרמיקה , לשים חומר . אה . . . השטות השניה . . . במקלטים האלה יש מקלחות .

ארתור: אה . . .

זדורוב: למקלחות יש הטיה , עוד פעם (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: פלוס שם . . .

ארתור: לחתוך בכל מקום .

מונה: 02:06:23

זדורוב: כן , פלוס יש שם מלא קופסאות (לא נשמע) . צריך לחתוך כל קופסא בזהירות ובמדויק .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //כי אם אני אחתוך יותר ואין להם , המכסה שישימו להם יקרע . אם אני אחתוך במקום הלא נכון , המכסה שלהם לא יהיה במקום . זאת אומרת , זאת ממש דפיקות . בקיצור , יש שם ארבע שירותים . כל שירותים זה . . . יש שם דוגמא כזאת של שירותים סטנדרטיים , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //שמים על כל זה בטון ומיישרים .

ארתור: במעצרים האלה , כמעט בכל הארץ , כמעט בכל ישראל עשו שיפוצים .

זדורוב: מי שעשה את זה , עשה (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע//

זדורוב: //העבודה חרא , העבודה חרא , אבל הוא אסף מלא כסף .

ארתור: כן . אתה יודע כמה לקחו ? תאר לעצמך , שיט . יש (לא נשמע) גדול . . . גדולים , זהו , במעצר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מטרים .

ארתור: שמה אה . . . נו , תכף אני אגיד לך . תיקח חמש מאות מטר . . .

זדורוב: מאתיים אה . . . עשרים וחמש אלף .

ארתור: זה אפילו מעט (לא נשמע) . שתי קומות .

זדורוב: שתי קומות , כל אחת חמש מאות מטר , אלף מטרים .

ארתור: אלף מטרים .

זדורוב: (לא נשמע) תכפיל בחמישים , חמישים יחידות .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת רק העבודה , חמישים יחידות .

ארתור: (לא נשמע) מעצר .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אבל שם זה יותר גרוע , שם שיט , שניים . . . שני מיליון , שניים וחצי מיליון שקל , שיט , על כל השיפוצים .

זדורוב: אבל שם הם . . . (לא נשמע) קבלן//

ארתור: //(לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) , נכון ? (לא נשמע) .

ארתור: כן , כסף טוב . (לא נשמע)//

מונה:02:08:00

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //מכל מעצר , (לא נשמע) מעצר , (לא נשמע) לתל אביב . . . חיפה , אה . . . ירושלים , באר שבע , כל אחד מהמעצרים האלה , מינימום , מינימום , אני דיברתי עם קבלן , זה . . . בקיצור אה . . . בזה . . . בתל אביב , כשאני עוד ישבתי שם אז . . . בפעם הראשונה כשאני התחלתי לשבת , זה . . . זה , לפני התקופה הזאת//

זדורוב: //ההמ .

ארתור: כשאני ישבתי (לא נשמע) , אני ישבתי במרכז . אז שם הקבלן . . . סיפר , הוא אומר , שעל כל עיר גדולה במרכז , למשל בדרום במרכז , שם אה . . .

(לא נשמע) בצפון , על כל מעצר , הם לקחו שניים וחצי , שלושה מיליון שקלים . תאר לעצמך . זה כולל הכל , קרמיקה , אה . . . בקיצור , צביעה , לעשות (לא נשמע) כל השטויות האלה . (לא נשמע) .

יבגני: זה בלוק (לא נשמע) .

זדורוב: זה בלוק רגיל , זה ישן , זה (לא נשמע) .

ארתור: זה לא משנה , לא היה שום דבר כזה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אבל בלוקים (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , זה מאוורר .

ארתור: כן , (לא נשמע) כן , זה מוציא רק אה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: זה מוציא את הסירחון .

ארתור: כן , את השטות הזאת . את המזגנים האלה . אתה רואה ? את כל זה . החליפו את כל השטות הזאת , החליפו את המנעולים , המנעולים חדשים , פעם היו כאלה (לא נשמע) . ועכשיו כאלה שטוחים , ראית את הצהובים ?

יבגני: ההמ .

זדורוב: ההמ .

ארתור: גם של המנעול (לא נשמע) זה כאלה . . .

זדורוב: מאסיביים .

ארתור: כן , זה . . . בקיצור זה סוף הדרך . אחרי זה השטות הזאת , (לא נשמע) אתה ראית ?

זדורוב: כן , כיור רגיל . מאה שקל זה עולה .

מונה: 02:09:54

ארתור: (לא נשמע) לפני כן היה שיט , (לא נשמע) כזאת שטות ישנה , זהו . רק אתה (לא נשמע) משהו , מה (לא נשמע) אנחנו החלפנו את אותו הדבר ,

(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לפי הדוגמא הישנה .

ארתור: זה שטויות , (לא נשמע) .

זדורוב: זה הכל ישן . הם פשוט שמים מסביב להכל קרמיקה ונגמר העניין .

ארתור: כן , מה ש . . . לא , (לא נשמע) ושם . . .

זדורוב: (לא נשמע) ישן , הם פשוט שמו מסביב קרמיקה ובי , (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אחרי זה כל השטות הזאת , הדברים האלה . פעם לא היה את כל זה שם . פעם לא היה כזה דבר .

זדורוב: אבל (לא נשמע) , שיטה מעולה .

ארתור: כאן ושם , כן .

זדורוב: זה (לא נשמע)//

ארתור: //פעם אתה יודע איפה זה היה ?

זדורוב: אצלם שם ?

ארתור: אצלם שם . יש את השטויות האלה//

זדורוב: //אה , הוא (לא נשמע) , זהו .

ארתור: זה הכל . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בבקשה ? עושים את זה ככה בכל מקום . למרות ש . . .

למרות ש . . . יכול להיות שנשאר כמה . . . מעצר , נו מעצר . . . יש אותם בכל הארץ , נשארו מעצרים קטנים , איזה חמש או שש שלא (לא נשמע) , השאירו אותו דבר .

זדורוב: הם לא רצו להשקיע כסף . (לא נשמע) , תאמין לי .

ארתור: כן .

זדורוב: אצלנו בקצרין , יש מחלקה . בשביל שאתה (לא נשמע) , זה בניין חדש ,

חדש . בנו אותו . (לא נשמע) שאי אפשר בניין החדש//

ארתור: //למה אתה (לא נשמע) .

זדורוב: אני בינתיים . . . תכף אני אעשן ואני אקח . אי אפשר לבנות בבניין החדש שיט , תא ? אפשר . אתה מסכים עם זה ?

ארתור: נו .

זדורוב: מסכים . יש תא , אבל אין שם אף אסיר . יש אצלם שם מיטה , יש להם טלוויזיה , די .וי .די שיט , כל מיני (לא נשמע) , ניירות שיט , הם שוכבים שם לנוח , סוף הדרך .

מונה:02:11:32

ארתור: אתה יודע (לא נשמע)//

זדורוב: //למרות שהיו יכולים לא לקחת אותי לכאן , יכלו לסגור אותי שם .

ארתור: הגיע החוק עכשיו . עכשיו יש בתי סוהר . . . יש בקיצור . . . כאן בצפון יש בתי סוהר , בנקראים (לא נשמע) . . . (לא נשמע) , אה . . . חרמון , זה בית סוהר , זה . . . וה . . . יש בית סוהר אחד , שאטה זה . . . בית הסוהר הזה בין בערך שלושים . . . אפילו שלושים , שלושים וחמש . צלמן , חרמון , בתי כלא חדשים , הם בני בערך שש . אז עכשיו יצא שם חוק חדש . אף אחד (לא נשמע) לא מביא בכלל טלוויזיה . הטלוויזיה של בית הסוהר , (לא נשמע) . התנור (לא נשמע) .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: אתה מבין ? כן . זהו , רק מה ששלך , די .וי .די , דברים כאלה קטנים .

זדורוב: אה . . . כולם (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך . כל מי שיש לו טלוויזיה , מוציאים למפגשים , החוצה . (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: עוד מעט יהיה להם גם ברמלה ובבאר שבע , זה יהיה בכל מקום .

זדורוב: למה כמה עולה טלוויזיה ? חמש מאות שקל , (לא נשמע) בגלל זה .

ארתור: והם לא רוצים . . .

זדורוב: ארבע מאות תשעים ותשע (לא נשמע)//

ארתור: //כן , כן . עשרים ואחד אינצ' (לא נשמע) לנקו , פיילוט , הם עולים (לא נשמע)//

זדורוב: //אה , הם (לא נשמע) הם לא לוקחים טובות הרי .

יבגני: ארבע מאות תשעים ותשע שקלים (לא נשמע) .

זדורוב: אני זה . . . הנה , בחצור , יש את האלקטרו (לא נשמע) הזה , החנות . אני ראיתי שם אה . . . טלוויזיות . אני רציתי לקחת (לא נשמע) , סוף הדרך .

ארתור: אה , (לא נשמע) ?

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) הזה .

זדורוב: כן , הם סוף . . . יש שם סאונד איכותי . אתה לא צריך שום קולנוע ביתי לאלף עזאזל , יש להם סאונד סוף הדרך .

ארתור: (לא נשמע) כמה אינץ' ?

זדורוב: הוא . . . אה . . . עשרים ותשעה אינץ' .

ארתור: עשרים ותשע .

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) עולה אלפיים שקל .

מונה: 02:13:22

זדורוב: היה עולה אלפיים שקל . המחיר שלו , אני הסתכלתי בפעם האחרונה , הוא אלף שמונה מאות .

יבגני: בסדר .

זדורוב: הם נפלו , אבל . . . אני לא אוכל לקנות אותו . אני הגעתי לשם , אני אומר , הנה (לא נשמע) שלכם . הוא אומר לי , כן יש . אבל אנחנו לא יכולים למכור לך אותה , היא שבורה . היא פשוט שבורה . ועוד כאלה , רק חדשים אין להם , הם כבר זהו , יצאו מהשוק , לא מביאים אותם לישראל יותר .

יבגני: אין (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: לאימא שלי היה (לא נשמע) .

זדורוב: טלוויזיה סוף הדרך .

ארתור: כן , אני יודע . מצא חן בעיניי , (לא נשמע) סאונד .

זדורוב: יש שם אה . . . יש שם בקיצור , כן . . . .//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //על הצד רשום אה . . . (לא נשמע) כזאת גדולה .

זדורוב: לא , היא למטה (לא נשמע) .

ארתור: לא (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) גדולה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שתי מקלות כאילו (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: טלוויזיה מה זה איכותית , סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אנחנו (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: עשרים ותשע אינץ' , הכי גדולה . (לא נשמע) זה . . . אני אומר , צריך (לא נשמע) לקנות . הם לא רצו גדולה , הם קנו שלושים וארבע אינצ' .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //של חברת "קוניקה" , אני לא אידיוט . אני לא הייתי אתם באותו היום . הם כבר אה . . . הביאו את הכסף , זהו . לקחו את זה מהאפסנאות . קוניקה תמיד רושמים עם "אי" וזה

קונקה . (לא נשמע) אתמול כאילו לא , מה קרה לך ? זה . . . (לא נשמע) כי . . . כשכתוב בלי רווח , אז נדמה (לא נשמע) וככה רושמים את זה בלי (לא נשמע) .

ארתור: קוניקה אה . . . זאת חברה גרמנית , נכון ?

יבגני: יפנית .

זדורוב: אה . . . קוניקה//

ארתור: //יפנית ?

זדורוב: קוניקה זאת חברה יפנית , אבל כתוב שם . . . קונקה .

ארתור: ההמ , אני הבנתי .

זדורוב: אני אומר להם , הביאו לכם זבל . הם מנסים להוכיח לי שזה איך שהוא לא ככה .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני אומר להם , חבר'ה אני לא אוכיח לכם שום דבר . אני ישר , שיט התיישבתי מאחורי המחשב , התחלתי לחפש . נכנסתי לאינטרנט . עברתי דרך כל הרשתות , נכנסתי לאתר רוסי . נכנסתי דרך האתר לחברה הזאת . קוניקה כותבים עם "אי" . אני אומר להם , בואו לכאן , אתם רואים איך כותבים את זה ? להתראות , שלא יהיו לכן טענות עלי . התחלתי . . . (לא נשמע) קונקה , קונקה זה סין .

יבגני: סין .

זדורוב: והוא פשוט לוקח את האות וזהו . ו . . . מחכה חברה אחרת . אין אות , אתה לא תוכל להתלונן על זה שזכויות היוצרים הופרו .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //זהו , אבל הדבר הכי מעניין זה שהטלוויזיה הזאת עוד לא עבדה שנה והיא (לא נשמע) . אתה מבין ? היא עבדה במשך שמונה חודשים ונגמר הסיפור שלה . אנחנו//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: יש אחריות , הגיע הבן זונה הזה , שיט , עשה ונסע . הוא עשה שם איזו שהיא שטות , הוציא משהו , חיבר משהו אחר ונסע . איפה יש לי את הביטחון שבעוד שמונה חודשים השטות הזאת לא (לא נשמע) ?

יבגני: (לא נשמע) טלוויזיות .

זדורוב: אם אני קונה טושיבה (לא נשמע) , אני בטוח שהיא תעבוד שלוש שנים כמו שצריך מינימום .

יבגני: (לא נשמע) . אני . . .

זדורוב: למה אני יכול להגיד לך את זה ? אני קניתי מצלמה דיגיטלית .

מונה: 02:16:04

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני עשיתי לאשתי ככה מתנה , על הולדת הבן . אני קניתי לה אה . . . ניקון , סוף הדרך . שבע (לא נשמע) מגה פיקסל , עושה (לא נשמע) סוף הדרך ואני לקחתי . . . מצלמה (לא נשמע) . אה . . . חבר קנה מצלמה . . . (לא נשמע) . הוא נתן עליו את אותו המחיר כמו שאני שילמתי . על (לא נשמע) עשרה מגה פיקסל אה . . . אתה יכול להבין בכלל מה זה מגה פיקסלים ?

יבגני: כן .

זדורוב: זאת . . . איכות שהיא סוף הדרך . אני פשוט החלטתי לעשות לו קטע . עף פרפר , אני צילמתי אותו וגם הוא צילם אותו . האיכות אצלי הייתה פי ארבע מאשר אצלו למרות שאצלי זה שבע נקודה שתיים מגה פיקסל ואצלו עשר . יש לו (לא נשמע) , אבל התמונות חרא . סליחה אה . . . החברה , אבל זאת מצלמה יפני . . . יפנית . וגם כן , יש לו או קוריאה או טייוואן או משהו כזה . אבל זאת לא חברה , זה חרא . זה זיוף וזיוף , אתה תשלם עליו את אותו המחיר כמו על החברה , אולי קצת פחות ואחרי זה . . . אתה יושב ומצטער על זה . אתה הרי כבר לא תלך למכור את המצלמה הזאת , להחזיר אותה בחזרה . וגם כן , מפרסמים מכשירי טלפון . יש שם כאלה וכאלה . מכל הטלפונים האלה , החברה הטובה היחידה זה אה . . . נוקיה . חברה טובה , אמינה . סמסונג וסוני אריקסון . אלה שלוש חברות שהן סוף הדרך , כן ?

יבגני: לי יש פלאפון אחר לגמרי .

זדורוב: איזה יש לך ?

יבגני: מוטורולה .

זדורוב: מוטורולה ? הוא גם כן לא רע , אבל אה . . . מוטורולה היא עדיין קצת מאחורה , תראה אני את שלי//

יבגני: //(לא נשמע) הכי פרימיטיבי או (לא נשמע) .

זדורוב: מה זאת אומרת , דור שלישי ?

יבגני: נו , כן .

זדורוב: דור של . . . שלישי זה לא פרימיטיבי . תסלח לי , זה אה . . . יקר .

יבגני: למה ?

זדורוב: דור שלישי ? זה הרבה יותר יקר מאשר אה . . . דור שני . דור שלישי אתה יכול להשתמש בתור טלוויזיה , לראות .

יבגני: כן .

זדורוב: לשמוע רדיו , לשמוע אה . . . ,

מונה: 02:18:06

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //להשתמש בו כ-MP3 .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //ולראות אה . . .

יבגני: כן , נו . . . ומה (לא נשמע) ?

זדורוב: הדור השלישי זה//

יבגני: //(לא נשמע) מכשיר , שש מאות שקל .

זדורוב: שש מאות ? למה אתה לקחת כזה ?

יבגני: לא אלף , מוטורולה . מכשיר גדול כזה כי הוא . . . אחרי זה הוא עלה תשעה שקלים בחודש . הם נמכרים ב . . .

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //הוא מכשיר גדול כזה .

זדורוב: שש מאות שקל , כן . אני פעם ראשונה שומע//

יבגני: //שש מאות שישים שקל הוא עלה , כולו . אני הייתי צריך לקנות שניים .

זדורוב: אה , חייבים שניים .

יבגני: נו , היה צריך לשלם תשעה שקלים ו . . . אני שילמתי נדמה לי חודשיים , חודש (לא נשמע) .

זדורוב: בשלושים ושישה תשלומים .

יבגני: שלושים ושש , מה זה , כמה זה יוצא ?

זדורוב: זה אה . . . מאיפה אני יודע , קשה לי לחלק את זה עכשיו .

יבגני: למה ? תשעה שקלים בחודש , (לא נשמע) על השיחות זה עוד (לא נשמע) . כמה זה , תשעה אה . . . תשע מאות שקלים אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //שלושים מאות שישים שקלים .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: שבע מאות עשרים שקלים .

יבגני: איזה שבע מאות עשרים ?

זדורוב: אה , על שניים ?

יבגני: כן , (לא נשמע) שש מאות .

ארתור: ואני אוהב סוני אריקסון .

זדורוב: זה סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע) תראה אני לא//

זדורוב: //(לא נשמע) שקלים//

מונה: 02:19:13

יבגני: //יש לי נוקיה (לא נשמע) , תעזוב אותך תשעה שקלים .

זדורוב: איזה ?

ארתור: אה . . . נוקיה (לא נשמע) שלוש או . . . אה . . (לא נשמע) שלוש .

זדורוב: שישים ואחד על שלושים ואחד ?

ארתור: נו , אלה שהם יכנסו (לא נשמע) .

זדורוב: אה , כאלה אה . . . הם נראים ככה , כן ? כמו אה . . . (לא נשמע) , לא ?

ארתור: הוא כזה ככה , יש לו בפנים מצלמה , ווידיאו , הכל , נוקיה , אה . . . אריקסון (לא נשמע)//

זדורוב: //ההמ .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אני מכיר .

ארתור: (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) תעזוב את התשעה שקלים האלה .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) דור שלישי .

יבגני: כן , יש לך ביטוח עליו ?

זדורוב: מצא חן בעיניי , בכלל הנוקיה שלי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שלושים ואחד שני אפסים .

ארתור: דור שני יש לי את מוטורולה מירס , יש לי גם כן מירס .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אני קניתי אותו באלף שקלים .

זדורוב: מה שמוצא חן בעיניי בנוקיה , זאת חברה אמינה . למה ? כי אני נוכח . . . נוכחתי לדעת את זה הרבה פעמים .

יבגני: נוקיה זה (לא נשמע)//

זדורוב: //הייתה לי את הנוקיה הגדולה הזאת , הצינור . שהיא שיט , אם אתה דופק את זה למישהו בראש , אפשר להרוג .

יבגני: אני רוצה כזה .

זדורוב: איזה ?

יבגני: זה שנפתח .

זדורוב: ההמ .

מונה: 02:20:13

יבגני: (לא נשמע) אני רוצה מכשיר חדש , יצא עכשיו כזה , אתה יודע . . .

ארתור: (לא נשמע) פאלם . גם פאלם , גם פלאפון והכל ביחד .

יבגני: כן , דק כזה .

ארתור: (לא נשמע) ג'י .פי .אס והכל יש בו .

זדורוב: ההמ .

יבגני: ההמ , זה מאה חמישים ושבע (לא נשמע) בחודש .

ארתור: בחודש ?

זדורוב: לא רע .

ארתור: (לא נשמע)//

יבגני: //בשלושים ושישה תשלומים .

ארתור: שלושים ושישה חודשים .

יבגני: פלוס עוד הביטוח שלו , יוצא קרוב למאתיים ועשרה שקלים . אבל תראה , אני אגיד לך כזה דבר .

ארתור: אז כמה הוא עולה ?

יבגני: חמישייה , חמישייה .

ארתור: פשש . . . כמה זה עולה ? תראה .

זדורוב: אני יכול להגיד לך , קח שיט , נוקיה שישים ואחד שלושים אחד , זה דור שלישי . זה מכשיר סוף הדרך .

יבגני: אבל בשביל מה ?

זדורוב: ותיקח אחד זה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: איזה שישים זה . . . אתה מתכוון לרחבים האלה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לא , זה ספר . הוא כזה צר וגדול , והוא שוקל מאה גרם . והוא בא בצורת ספר .

ארתור: אה .

זדורוב: זהו , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זה טלפון סוף הדרך .

יבגני: אבל זה לא משנה (לא נשמע)//

זדורוב: //מה שהכי מעניין זה שהוא תוכנן נגד נפילות , יש לו פנל מגומי . אתה מבין ? זאת אומרת . . . הפלאפון שלי מפלסטיק , השלושים ואחד שני אפסים , מונה: 02:21:00 הקטן . . . בן זונה . אני שיט , הפלתי אותו מקומה שניה , הוא נפל על רצפת בטון , הפנל היה עף הצידה , הבטרייה הייתה עפה הצידה , לא המסך אף פעם לא נשבר , לא התפוצץ הפנל , שום דבר . ואני הפלתי . נו אני בעבודה שלי , נתקלתי במשהו והוא ישר היה נופל לעזאזל . עכשיו יש לי נרתיק מפלסטיק . אתה מכניס אותו והוא מחזיק . אני לוחץ על כפתור , הוא ישר יוצא . אני בעבודה (לא נשמע) והוא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) שיהיה כל פלאפון , הכי זה . . . זה , יש לך ביטוח . הכי הרבה אתה מגיע , אתה נותן להם את החלקים האלה והם נותנים לך פלאפון חדש כזה , זה הכל .

זדורוב: יכול להיות .

יבגני: ככה שנדמה , פה , במקרה הזה , (לא נשמע) זה לא משנה איזה טלפון זה . (לא נשמע)//

ארתור: //מה שמגניב בסוני אריקסון , הוא נמכר עם השטות הזאת . . .

זדורוב: אה , עם האוזנייה .

ארתור: אתה שם//

זדורוב: //אתה שם אותו בכיס ולא צריך להשתמש בידיים .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) כשאני רציתי לקחת (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אל תיקח את זה , מה קרה לך ? (לא נשמע) .

ארתור: כן , אני יודע . במשך שלושה חודשים אני רציתי לקחת אותו והוא . . . גם יקר , זה . . . אבל איכותי (לא נשמע) , אבל אה . . . בקיצור , הוא גם יקר ובשביל מה אני צריך אותו (לא נשמע) ? (לא נשמע)//

יבגני: //אבל הדבר הזה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) צריך תמיד להחזיק אותו , שיט . הוא כזה לא (לא נשמע) כזה . סוני אריקסון , אני יודע מה זה סוני אריקסון . זה כל (לא נשמע) , אבל הם עדינים כל כך .

זדורוב: הם עדינים , אבל הם שיט , מה חכמים . להכניס לכזה מכשיר כל כך הרבה שטויות .

ארתור: (לא נשמע) אלף חמש מאות . . . זה אה . . . סוני אריקסון (לא נשמע) .

זדורוב: נו .

ארתור: החדש הזה שיצא . (לא נשמע) הכי חדש , דק כזה .

זדורוב: דק ?

מונה: 02:22:45

ארתור: כזה דק . יש שם די .וי .די//

עצור: //(לא נשמע) .

ארתור: משחקים , מוזיקה , כל מה שאתה רוצה .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: אתה שם (לא נשמע) . . . מה שאתה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: כן , ואתה יכול אה . . . צרובים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: לשים דיסקים צרובים . למה ? כי יש שם רק די .וי .די מקוריים ומשחקים הרי . כל משחק עולה מאתיים חמישים , שלוש מאות , ארבע מאות שקל .

זדורוב: וככה אתה שם//

ארתור: //וככה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אבל , (לא נשמע) לא מתאים , תיקיות .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא מתאים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה לא מתאים לשום דבר , זהו . למרות ש . . . אולי (לא נשמע) ואתה יכול לעשות גם על זה .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: עוד מעט , בעיקרן (לא נשמע) עוד מעט , זה אני . . . כשאני השתחררתי לפני כן , מבית הסוהר , זה היה אלף חמש מאות , אני לקחתי אותו אה . . . מהחנות . אני קניתי אותו באלף חמש מאות , זהו . ועכשיו , אם אני (לא נשמע) בבית סוהר , (לא נשמע) אני לא אקח אותו למרות שאני רוצה , למרות שאני רוצה משחק , אני לא אקח אותו . אני אקח אותו , אני אחכה עוד חודשיים שלושה ואני אקח את הדור השלישי .

יבגני: למה , עכשיו אין (לא נשמע) ?

זדורוב: עכשיו (לא נשמע) חדשים אני שמעתי , זה סוף הדרך . אתה שמעת איזה ?

ארתור: מה ?

מונה: 02:23:45

זדורוב: יצא .WINDOWS VISTA

ארתור: דור שלישי ?

זדורוב: WINDOWS VISTA .

ארתור: מה זה , משחק ?

זדורוב: לא , זה WINDOWS , זאת תוכנת מחשב .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: לא , זה אתה מדבר על משהו אחד , אבל אני מדבר על (לא נשמע) .

זדורוב: לא , אני הבנתי .

יבגני: אתה שמעת , כן ?

ארתור: אני שמעתי על הדור השלישי . אה . . . בקיצור הוא יהיה , הוא יעלה , שלוש אה . . . שש מאות , שלוש שמונה מאות .

יבגני: וואו .

ארתור: זה בהתחלה , אתה יודע ככה . . . אבל שם . . . זה סוף הדרך , שם כוס אמך . . . בקיצור . . . יש כזאת איכות , זה סוף הדרך , שיט . זה . . . השני . . . אתה ראית את השני ?

יבגני: נו בטח .

זדורוב: אני לא ראיתי אף פעם .

ארתור: בפנים .

זדורוב: נו מה זאת אומרת , אני ראיתי על הנייר , אבל לשחק , אני לא ראיתי את (לא נשמע) של השני .

ארתור: אם זה היה הראשון , (לא נשמע) אתה זוכר ? אחרי זה אה . . . הגיעו הראשונים (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ , עם (לא נשמע) עגולים במרכז .

ארתור: לא , הם . . . היה כזה מרובע , אחרי זה עשו אותו יותר קטן , רק הדיסק יכול להיכנס לשם ועוד איזה משהו (לא נשמע) נשאר שם ככה וזהו , כזה . אחרי זה יצאו הדור השני , אתה זוכר את הדגם הראשון של השני שיצא ?

יבגני: ההמ .

ארתור: כאלה גדולים .

יבגני: (לא נשמע) כאלה .

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) יצא .

ארתור: הדגם הראשון של השני ואחרי זה אלה יצא , הכי כאלה , חדשים .

מונה: 02:24:55

זדורוב: הדקים .

ארתור: הם יצאו , הדקים האלה . תאר לעצמך , זה כבר , יש בתיאוריה יותר דקים ויותר קטנים . ובהתחלה זה היה כזה גדול , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: השלישי , אומרים בקיצור שיצא הדור השלישי , אה . . . בקיצור , זה סוף הדרך . כל התוכנה שם . . . חדשה . יש שם אה . . . איכות , אתה רואה בטלוויזיה , המשחק כאילו חי . המשחק כאילו חי , אם אתה ראית מתי שהוא בשני איך זה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: אתה ראית איך המשחק נראה במסך ?

יבגני: כן , אני ראיתי , כן .

ארתור: סוף הדרך , (לא נשמע) או ג'יימס בונד , כמו ב . . . סרט .

זדורוב: בדיוק אותו דבר זה נראה .

ארתור: (לא נשמע) אותו דבר . ובדור השלישי , תאר לעצמך מה יהיה שם .

זדורוב: וזה אה . . . אני מדבר על ה- WINDOWS VISTA , למה ? ה- WINDOWS PROFESSIONAL , אקס . פי למשל אה . . . WINDOWS רגיל , הוא הולך כאילו אה . . . כמו משחק , הוא (לא נשמע) .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זאת אומרת , הגרפיקה שם לא משהו אה . . . יש (לא נשמע) יותר טובות , אבל עכשיו יצא ה-WINDOWS השלישי הזה , VISTA יצא , זה מודל

חדש . אני קראתי שם , (לא נשמע)//

ארתור: //בשני , בשני (לא נשמע) גרפיקה סוף הדרך , אתה מבין ? בשלישי הגרפיקה עוד יותר טובה , אבל שם זה לא רק זה . יש שם מלא גישות אה . . . לאינטרנט , יש שם מלא גישות . אני (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , אני פשוט אומר , אני לקחתי את (לא נשמע) התוכנה של ה- WINDOWS VISTA הזה , רק לא ה- WINDOWS עצמו אלא דווקא את ההוראות של התוכנה הזאת .

ארתור: ובכל מקרה , (לא נשמע) .

זדורוב: צריך שם זיכרון , שיט בשביל ה- WINDOWS הזה , זאת אומרת בשביל ה- WINDOWS EXP מספיק זיכרון של מאה עשרים ושש אה . . . מגבייט . די בסדר , בשביל ה- WINDOWS VISTA צריך מינימום גיגה , מינימום .

מונה: 02:26:33

ארתור: גיגה ?

זדורוב: גיגה , בשביל שהוא יתחיל לפחות איך שהוא לעבוד . (לא נשמע)

אופטימאלי , שמונים גיגה . רק בשביל ה-WINDOWS עצמו , שמונים

גיגה , אבל הבחור//

ארתור: //(לא נשמע) כמה גיגה , הדיסק ?

זדורוב: אה . . . מאה שישים גיגה , נדמה לי . או שלוש מאות עשרים , אה . . . הכי גדול .

יבגני: (לא נשמע) הוא לא יתאים בכלל .

זדורוב: אה ?

יבגני: יש לי אה . . . במחשב//

זדורוב: //איזה יש לך ?

יבגני: יש לי , שמונים נדמה לי או שמונים (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , המחשב . פנטיום , (לא נשמע) .

יבגני: פנטיום ארבע .

ארתור: ארבע ?

זדורוב: אה . . . אפשר להתקין לך מאה שישים גיגה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה ? אה לא , את זה לא . שמונים גיגה מקסימום . יש לי פשוט (לא נשמע) . למה ? כי (לא נשמע) בחור , הוא מתכנת מחשבים , הוא עובד בחברה , יש לו עסק משלו של מחשבים . הוא הרכיב לי את המחשב הזה . אה . . . אפשר (לא נשמע) אותו . . . שהוא יתאים ל . . . ל-VISTA , אבל הוא אומר לי תראה , אתה צריך , שיט להוריד את ההארד דיסק כי יש לי הארד דיסק של שמונים גיגה . הוא אומר וצריך להתקין את ה . . . שלוש מאות

שישים . ו . . . אני לא יודע , אל תתפסו אותי במילה , נדמה לי שיש הארד דיסק של שלוש מאות שישים גיגה , ואם לא אז . . . אז שני הארד דיסקים של מאה שמונים גיגה . כי נדמה לי אה . . . שה-WINDOWS הזה תופס מלא זיכרון . הוא שיט , לוקח ים .

ארתור: אבל אני (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) משחק , משחק//

ארתור: //יש בחור//

זדורוב: //משחק זה כמו (לא נשמע) .

ארתור: איזה בחור אמר לי שהוא יכול אה . . . בקיצור אה . . . לעשות לי//

עצור: //(לא נשמע) .

ארתור: דיסק .

זדורוב: נו .

מונה: 02:27:54

ארתור: בקיצור יש שם אה . . . וידיאו קליפים , שירים , יש שם אה . . . הוא אמר בערך//

עצור: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אלף הוא אמר לי יש בערך .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: בקיצור , יש שם מלא . אז (לא נשמע) גיגה , (לא נשמע) יש שם איזה שהיא גיגה , שמיגה , יש שם אני לא יודע מה כבר . הוא אומר , זה שיט , זה סוף הדרך . יש שם דיסק , הוא יכול לעבוד לך שבוע , אפילו יותר .

זדורוב: אה , אז זה דיסק של כמה אה . . . גיגה .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה אה . . . הדיסק עצמו . יש לי דיסק מקסימאלי , הוא ארבע נקודה שבע גיגה . למרות שיש דיסקים שהם עצמם כבר עוברים את העשירייה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ומעל לעשירייה זה . . . זה סוף הדרך .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: ואני יכול להתקין , יש לי למשל לתוך האמ .פי שלוש , אני יכול להקליט מוזיקה//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

ארתור: עד שלוש מאות ?

זדורוב: אני יכול להקליט על האמ .פי שלוש אה . . . כן , עד שלוש מאות שירים . אם אני אוריד את כל זה , את כל השירים על דיסק שיש לו ארבע נקודה שבע גיגה , זה אומר שבמשך ארבעה ימים תהייה לי מוזיקה באוזניים . כי אני (לא נשמע) . זה יפעל , אבל לא יגיע עד הסוף .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת אומרת , זה (לא נשמע)//

ארתור: //יצא הפנטיום החדש , ארבע זה הכי אחרון ?

זדורוב: רביעי זה הכי . . . לא , ארבע זה הכי אחרון , נכון לעכשיו , נכון לרגע זה . כבר עברה שמועה שיש פנטיום חמש , אבל הוא עוד לא יצא לשוק . לא יצא כאן . באמריקה או ביפן//

ארתור: //באמריקה (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא כבר בטח יצא .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 02:29:16

זדורוב: אה ?

ארתור: (לא נשמע) אין זמן . (לא נשמע) פנטיום , איפה (לא נשמע) שהם עשו//

זדורוב: //או אינטל ופנטיום ביחד , הם//

ארתור: //(לא נשמע) משהו כזה הם עשו .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: נו . . .

יבגני: (לא נשמע) תהליך (לא נשמע) .

זדורוב: נו כן , הם איחדו שם משהו ביחד , כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: באמריקה , עכשיו כבר עשו שניים או אפילו שלושה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //יותר מהיר .

ארתור: (לא נשמע) כן , יש להם (לא נשמע) . באמריקה יצא אה . . . אמריקה (לא נשמע) באמריקה יצא . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז תשים שם , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: באמריקה יצא (לא נשמע) שלוש לפני תשעה חודשים . לפני תשעה חודשים הראו אותו (לא נשמע)//

זדורוב: //אה , אז הוא יגיע אלינו עוד מעט (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אמרו לי שבתוך שלושה חודשים זה יהיה .

זדורוב: פשוט כשאמרו לי שזה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אתה ראית ?

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אני רציתי לקחת כזה בהתחלה ואז אני חשבתי , שילך להזדיין . ולי (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: ואני קניתי את זה , את החדש הזה . אתה קטן לא הכניסו . יש שם גישה כל שהיא לאינטרנט , שמה אינטרנט , לא הכניסו את זה .

מונה: 02:30:31

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: המחשב שם זה הרי אה . . .

יבגני: אה , (לא נשמע) .

ארתור: להכניס מחשבים רק למי קיבל מאסר עולם .

זדורוב: מה זאת אומרת מחש . . . אה , יכולים לתת לו מחשב ?

ארתור: כן , מי שקיבל מאסר עולם , יותר מעשרים שנה ומאסר עולם , אבל בלי אינטרנט .

זדורוב: (לא נשמע) מחשב , בשביל מה הוא צריך סתם מחשב אם הוא למשל . . . אז הוא צריך להיות בתא נפרד , (לא נשמע) נפרד שהוא יהיה שם לבד .

יבגני: לא , יש (לא נשמע) .

זדורוב: אה , יש (לא נשמע) .

יבגני: יש (לא נשמע) ככה .

זדורוב: אה , של שניים ?

יבגני: כן .

זדורוב: ואז אפשר לשים מחשב ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לשני אנשים .

ארתור: (לא נשמע) שני , תא לשני אנשים . יש (לא נשמע) איקס זה . . . איקס . . . איקס שני תאים ב . . . איקס זה הרי לא שתיים , נכון ? אחד שתיים , קוראים לזה איקס .

יבגני: אני לא ידעתי (לא נשמע)//

ארתור: //ככה .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: ככה . ככה זה . תא כזה .

יבגני: (לא נשמע) קצת יותר קטן .

ארתור: נו ככה , משהו כזה בערך . מכאן , תיקח כמה , כמה זה יוצא ? (לא נשמע)//

זדורוב: //מטר שישים על שלושה .

ארתור: נו . . . שתיים על שלוש , משהו כזה . שתיים שלוש מטרים . מקלחת ו . . . אה . . . וזה , כאן ממש .

זדורוב: אי אפשר לשים שם מחשב .

ארתור: ככה , ככה זה אותו דבר . (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מחשב .

מונה: 02:31:40

ארתור: הנה , אתה נכנס מכאן . . . אתה נכנס מכאן , (לא נשמע) ככה . ככה למטה יש מיטה , כאן . אם הכניסה מכאן , ככה אתה נכנס . כאן אה . . . בקיצור יש את המקלחת , שירותים . . . כאן יש שתי מגירות , כאן יש שולחן . הנה , (לא נשמע) ככה . זה הכל . כאן יש שולחן קטן .

זדורוב: (לא נשמע) בשביל המחשב .

ארתור: כאן אתה יכול לשים טלוויזיה . זה הכל .

זדורוב: אין שם מקום בשביל המחשב אה . . .

ארתור: לא , למה ? (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , נו יש קצת מקום כאן . פשוט שלי גדול . יש לי (לא נשמע) לוקח את כל המקום בשולחן .

ארתור: טלוויזיה אתה יכול להביא כזאת גדולה , עשרים ואחד , עשרים וחמש אינץ' .

זדורוב: ההמ , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) כן , בבית זה סוף הדרך . אני רציתי באמת פלאזמה של סוני , אבל אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אפשר ? אתה יכול לקנות נו , (לא נשמע) או משהו כזה ?

ארתור: לא . נו בוק , מה זה ? אה . . .

זדורוב: מחשב נייד .

ארתור: לא . כזה שנפתח ? אתה מזמין , נו פנטיום למשל , אתה יכול להזמין פנטיום שלוש , פנטיום ארבע למשל . אבל אתה לא יכול להזמין מחשב נייד . אני רציתי אה . . . בזמנו לקחת מחשב נייד , יש די .וי .די וטלוויזיה במחשב נייד , זה נפתח .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה עולה אלף חמש מאות , ראית כזה דבר ?

זדורוב: אני יודע שיש מחשב נייד ויש שם די .וי .די בכל מקום .

ארתור: די .וי .די ו . . . אה . . . טלוויזיה , זה הכל .

יבגני: אבל אין שם טלוויזיה .

ארתור: (לא נשמע) טלוויזיה גם כן .

זדורוב: זה מוניטור , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) טלוויזיה ודי .וי .די . אתה יכול לראות . (לא נשמע)//

מונה: 02:33:13

זדורוב: //על כל , מחשב נייד זה . . . אתה פותח ויש לך כאן מסך ולמטה מקלדת שעובדת .

ארתור: נו . . .

זדורוב: ולראות אתה יכול לראות כל דבר .

ארתור: זה לא מחשב נייד , זה ספציפית טלוויזיה//

זדורוב: //נו .

ארתור: ביחד עם די .וי .די , זה נפתח ככה .

יבגני: די .וי .די נייד .

ארתור: די .וי .די נייד .

זדורוב: אה , די .וי .די נייד ?

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , זה .

ארתור: רק שזה נפתח ככה . (לא נשמע)//

זדורוב: //זה כאילו מחשב נייד , זה כאילו (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) זה לא מחשב נייד .

זדורוב: אבל (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אני יודע . וזה כאילו מחשב נייד (לא נשמע)//

זדורוב: //אני מבין , זה אם אתה רוצה כמו טלוויזיה ואם אתה רוצה כמו די .וי .די אתה יכול להשתמש בו .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ספר כזה .

יבגני: לא , זה (לא נשמע) .

ארתור: אצל אח שלי , הוא גם כן רצה לקחת כזה , אבל שיט , זה מלא , זה עולה מלא .

יבגני: אבל עכשיו הוא עולה חמש מאות שקל .

ארתור: (לא נשמע) שקל , אני רציתי אה . . . בקיצור אה . . . זה . . . אז אח שלי לקח את כל המערכת , עם רמקולים , בקיצור אה . . . נו , רסיבר , כל השטויות האלה בקיצור , הוא שילם על זה שבעת אלפים שקל . זה טוב .

זדורוב: זאת מערכת קולנוע ביתי .

ארתור: ברכב , שבעת אלפים .

זדורוב: אה , ברכב ? עכשיו זה יותר זול , עכשיו זה עולה שלושת אלפים .

ארתור: (לא נשמע) שבעת אלפים (לא נשמע) .

מונה: 02:34:27

יבגני: תלוי איזה ציוד זה .

ארתור: מה קרה לך ?

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //הוא לקח . . . הוא לקח (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע איזה , אבל רמקולים (לא נשמע) פיונר , הדי .וי .די הזה (לא נשמע)//

ארתור: //בקיצור , אצלו . . . על כל הדלתות יש רמקולים . חוץ מזה//

זדורוב: //(לא נשמע) שש רמקולים .

ארתור: (לא נשמע) חוץ מזה . . . אתה פותח את הפגש .

זדורוב: אה , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שיט .

זדורוב: (לא נשמע) נו .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כמובן .

ארתור: הכל , הכל .

זדורוב: אבל זה הוא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: נו זה כן , זה (לא נשמע) זה ככה , זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש שם הכל . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: זה כן .

זדורוב: אה . . .

ארתור: על המושב מאחורה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ב .מ .ו , יגוארים .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . פשוט בחור קנה , הוא שם מסך גדול למעלה , (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: יש לו כאן זה אה . . . די .וי .די , שישה רמקולים . ארבע בדלתות ושתיים מאחורה .

יבגני: כן .

מונה: 02:35:23

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: והם גדולים .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: הוא לקח שלושת אלפים ו . . . את כל זה .

יבגני: (לא נשמע) אני אגיד לך מה הבעיה , אתה יודע במה ? הרכב הזה , אתה לא יכול (לא נשמע) בערב , כן ? הגעת ,סגרת ו . . . והלכת הביתה .

זדורוב: תראה , אם . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ג'ניה .

ארתור: הבחור שלקח . . . תראה מה זה שטויות . כל הציוד שם , תעזוב את הרמקולים , אתה לא צריך את הרמקולים .

זדורוב: נו .

ארתור: אתה מבין ? הרמקולים (לא נשמע)//

זדורוב: //מה שעולה , זה דווקא הדי .וי .די הזה .

ארתור: בקיצור , הדי .וי .די הוא ככה , (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) הם עולים .

ארתור: שבעה אינץ' , תראה . המסך , הכל ביחד . . . תקשיב (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) תראה .

יבגני: (לא נשמע) קטנים .

ארתור: נו .

יבגני: שיראו את (לא נשמע) ישברו לך חצי מכונית (לא נשמע) .

ארתור: אז תקשיב לי עכשיו .

זדורוב: זה לא עולה שום דבר .

ארתור: אני עכשיו אומר לך איזה משהו .

יבגני: זה הרכב שלו (לא נשמע) .

ארתור: אז תקשיב .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה מבין . . . אני אסביר לך (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) ציוד טוב בשבעת אלפים , בחמשת אלפים ? אתה מוכן לקחת ?

יבגני: אין לי כספים כאלה .

זדורוב: אני אסביר לך//

מונה: 02:36:16

ארתור: //(לא נשמע) אתה יכול לקחת , חכה שניה .

יבגני: אני יכול .

ארתור: בקיצור , לא יגנבו לך שום דבר . אתה לוקח , אתה לוקח הכל כמו תיק עסקים וזה הכל , ואתה מביא אותם הביתה . הוא נפתח ככה , אני הרי אומר לך , רק הרגע , ממש לא מזמן , לפני חודשיים אח שלי קנה כאלה . ככה , זה נפתח בקיצור , זה הולך ככה הטייפ .

יבגני: נו .

ארתור: טייפ רגיל . (לא נשמע) כפתור , אתה לוחץ על כפתור , הוא נפתח ככה . . .

יבגני: אני מבין , (לא נשמע)//

ארתור: //טלוויזיה , כל השטויות .

יבגני: זה (לא נשמע)//

ארתור: //זהו , אתה זה לוקח כמו תיק עסקים (לא נשמע)//

זדורוב: //פשוט הבחור הזה , לושקה הלך ועשה את זה//

יבגני: //(לא נשמע) זהו .

זדורוב: ואצל הדי .וי .די הזה יש איזה שטות . אפשר להוריד את הפנל , בלי הפנל הוא לא יעבוד .

ארתור: כן , הפנל (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל . . . יש שם שטות אחת , אם אתה גונב את המוניטור , (לא נשמע) יש שם נקודת מגע אחת (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אתה (לא נשמע) את המוניטור , נחסם גם הדי .וי .די עצמו נחסם ממש מבחינת הכניסה שלו וגם המוניטור נחסם .

יבגני: (לא נשמע) מומחה שיגנוב (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) ילדים קטנים שרואים מוניטור בתוך הרכב .

ארתור: נו .

יבגני: פשוט רואים אותו . (לא נשמע) רוצה לגנוב אותו וזה הכל .

ארתור: נו .

יבגני: הוא ישבור . . . ישבור לך את הזכוכית הקדמית שעולה אלף חמש מאות וייקח את ה . . . דיסק הזה שעולה אה . . . אני לא יודע , אפילו שבע מאות שקל .

זדורוב: ואז מה , והוא לא יראה שום דבר .

יבגני: הוא , (לא נשמע)//

מונה: 02:37:45

זדורוב: //הוא לא יפתח אותו . יש שם מערכת הגנה שחוסמת באופן אוטומטי (לא נשמע) אתה חוסם . (לא נשמע) יזרוק אותו .

יבגני: (לא נשמע) אלפיים שקל .

זדורוב: לא , פשוט תראה , על הזכוכית הקדמית יש ביטוח .

יבגני: נו (לא נשמע)//

זדורוב: //בגלל זה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) שאתה אומר לו , המוניטור הזה הוא כזה חסר תועלת . (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא בעצמו (לא נשמע) .

ארתור: הוא מסתכל עליו , קוביות , אתה רואה קוביות קטנות .

זדורוב: הדבר הכי , הכי , הכי יקר//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: זה דווקא (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: לאיפה שהדיסקים נכנסים , זה הדבר הכי יקר .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: אני מבין .

זדורוב: אבל אם אתה מפר את שרשרת הכבלים , הוא נחסם שזה סוף הדרך .

יבגני: אני מבין , פשוט העיקרון של זה שהרכב//

זדורוב: //נו אתה פשוט מפחד שישברו את הזכוכית שלך ושאתה תצטרך לשלם על הזכוכית .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

ארתור: אז יותר טוב שאתה תחכה עוד . . . אתה תיקח את השטות הזאת , מה שאני אומר לך . זה דבר הכי מעולה .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //דבר ראשון , זה נקי . אתה מסתכל . . . שבעה אינץ' .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אתה פשוט פתחת , הסתכלת , סגרת , שמת (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הביתה .

זדורוב: ו . . . (לא נשמע) בפני עצמם (לא נשמע) .

מונה: 02:38:50

יבגני: (לא נשמע) אני פשוט ראיתי (לא נשמע) לא כתוב , אני פשוט קראתי (לא נשמע)//

עצור : //(לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) טייפ ודיסק , זה לא דיסק רגיל . צריך להיות לו (לא נשמע) , אתה מכיר ? (לא נשמע) .

זדורוב: צריך להיות לו (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) זה משהו אחר .

זדורוב: ההמ .

יבגני: הוא צריך אה . . .

עצור: (לא נשמע) .

יבגני: מתאים . . .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: אש , אש .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: שניה , שניה .

עצור: אה , משתחרר ?

עצור 2: כן .

עצור: אמרתי לך ?

עצור 2: (לא נשמע) .

ארתור: אני לא מבין .

יבגני: לא , הוא משתחרר . (לא נשמע) .

ארתור: מה , אתה הולך ?

עצור 2: כן . אתה צריך משהו ?

ארתור: לא . . . שתהייה בריא .

יבגני: (לא נשמע) בוא .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בסדר , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: קוראים לי ארתור , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 02:40:32

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הוא אתמול הגיע עם אישתו , אישתו עובדת בתור מזכירה בבית ספר .

זדורוב: ההמ .

ארתור: גנבו לה בקיצור , בתוך התיק אה . . . צ'קים , כרטיס ישראכרט , את

הארנק .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , הוא (לא נשמע) למשטרה בקיצור , להתלונן עליהם , מי גנב את הדברים , נו (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , ובקיצור . . . איזה שהוא שוטר (לא נשמע) .

יבגני: כן ?

ארתור: (לא נשמע) עצרו אותו . (לא נשמע) הוא מכיר את השוטר אותו עוד מלפני שבעה שנים , בקיצור אה . . . הייתה תלונה (לא נשמע) הגיעו אליהם

הביתה , לאן שהוא (לא נשמע) ובקיצור . . .

יבגני: אה , אז זה ערבי .

ארתור: כן , הגיעו אליהם לכפר , דיברו עם אבא שלו , שברו לאבא שלו את הראש .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: עשו (לא נשמע) ועברו שבע שנים והשוטר הזה מנסה להתנקם בו , זה שהם עשו עליו תביעה , הגישו לבית משפט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) אז הוא ראה אותו אתמול , ההוא צועק משהו , השוטר . כאילו שזה נתן לו מכות בדרך .

יבגני: ההמ .

ארתור: ההוא צועק , אני לא אמרתי לו מילה אחת אפילו , הוא פשוט מתנקם בי , הוא אומר . כי אנחנו מזיינים אותו כל המשפחה ביחד .

יבגני: (החוקר צוחק) .

ארתור: אנחנו הגשנו עליו תביעה לבית משפט , המשטרה תשלם לאבא שלו מלא כסף . אבא שלו נהייה נכה . הם רוצים לשלם לו שניים , שלושה מיליון שקל . נו אתה יודע הכל על השטות הזאת .

יבגני: אני יודע , (לא נשמע)//

מונה: 02:42:03

ארתור: //(לא נשמע) לדבר אתו . (לא נשמע)//

יבגני: //אחרי זה .

ארתור: (לא נשמע) ?

זדורוב: כן , השוטרים רצו שהוא (לא נשמע) .

ארתור: זה שהוא הגיש נגדו את התביעה ?

זדורוב: נו תראה , כמה הוא ישב ? ארבע שעות .

ארתור: אה , בקיצור בערך בארבע הם סגרו , בקיצור עשו סולחה , השלימו יענו . הוא נתן לו דף , ההוא חתם שלא ידברו אתו על שום דבר ולא יעשו שום דבר והם השלימו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן . . . שאבא שלו יהיה בריא .

זדורוב: אבא , אימא .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

יבגני: אתה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בניין חדש .

ארתור: זה מצא חן בעיניי//

יבגני: //אה ?

זדורוב: שלוש שנים של ניצול , סוף הדרך (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) להגיד שום דבר .

זדורוב: (לא נשמע) אני ראיתי פשוט , (לא נשמע) אתה יודע איזה ? אני (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מכשיר שהוא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: הוא קורא את הכל , הוא קורא את כל מה שאפשר , ספר קטן כזה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ספר , (לא נשמע) מה שאתה רוצה . (לא נשמע) את הכל .

יבגני: כמה זה עולה ?

זדורוב: שש מאות , שבע מאות שקל . (לא נשמע) מכניס אותו , מפעיל אותו מהשקע , זה הכל .

מונה: 02:43:43

יבגני: כמה זמן זה . . .