האם היה דם בשירותי הבנים?

קרא את עדות בית המשפט של המנקה ויקטור:

עד תביעה מס' 44 ויקטור קולסניקוב מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: