Footer

הצטרף לרשימת תפוצה
בהצטרפותך לרשימת תפוצה הינך מאשר לאתר לשלוח לתיבת הדואר האלקטורני שלך עדכונים מעת לעת בנוגע לפרשה. ניתן להסיר את עצמך בכל עת.
לזכרה של הנערה תאיר ראדה ז"ל שהייתה בת 13 במותה
הבהרה : ייתכן וחלק מהשמות המופיעים באתר שונו בשם צנעת הפרט.
ט.ל.ח | כל הזכויות שמורות | האתר גרסת הרצה v-3, 02/2022 . פתוח לתגובות.
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3