קטגוריה: פרוטוקולים משפטיים

דיון בדבר הזמנת מספר עדים

ב"כ הנאשם: שוחחתי עם חבריי ואמרתי וכתבתי להם שצריך להגיע להסכמה על יתור הצורך בהעדתם של מספר עדים לא מבוטל, אלא שאמרתי ואני אומר גם כאן, אני אישית נמצא בלחץ של זמן ויש לי יומיים בשבוע דיונים, צריך להתכונן.

אמרתי לחבריי, כי בזמן הקרוב, נקודת המוצא שלי שהפרקליטות מביאה עדים שוטרים חוקרים מהותיים שאני צריך לחקור אותם. אני מניח כי קבוצה מסוימת זו לא ירחק היום שבו היא תסתיים ושלי יהיה פחות עומס להתכוננות לעדים ואז אתפנה יותר לשבת, כי זה זמן לבדוק עכשיו כל עד שאתה מסכים להגשת פרוטוקול שלו ועדותיו בהסכמה. כל עד זה עולם ומלואו.

עו"ד קבלאווי: אנו צריכים להיערך להמשך. ביום שלישי הקרוב יש לנו 4 עדים טכניים שהכניסו קלטת והוציאו קלטת. אם חברי יודיע לי רק ערב קודם שאין צורך בעדים אלה, לא יהיו לי עדים אחרים לזמן לאותו מועד.

קביעת מועדי דיון

הנאשם: אני מצהיר לפרוטוקול שככל שאקבל קישור לקובץ השמע, אשמור על סודיות כמתחייב ולא אעשה בו כל שימוש, אלא ברשות ביהמ"ש.

ב"כ המאשימה: אנו מצהירים לפרוטוקול שככל שנקבל קישור לקובץ השמע, לא נעשה בו כל שימוש אלא ברשות ביהמ"ש.

<#8#>

החלטה

המזכירות תעביר עותק מפרוטוקול הדיון לחב' ההקלטות על מנת שיעבירו עוד היום עותק לב"כ הצדדים.

פרוטוקול דיון טכני בדבר זימון עדים

לגופם של דברים, שמענו בקשב רב את טענות הסניגור אשר למועד תחילת המשפט ולא שוכנענו, כי פתיחת המשפט במועד שנקבע תפגע בהגנת הנאשם.

מאליו מובן, כי במהלך ההליך וככל שיסבור הסניגור שיש עדים שכבר נחקרו ויש צורך בחקירתם הנוספת וזאת בגלל חומר חקירה נוסף שהגיע לידו ככל שנאשר את העדים הנוספים שבאמצעותם יוגש החומר הנוסף, הרי שכמובן נשקול באהדה בבוא העת את בקשת הסניגור. הן למנוע את הגשת חומר החקירה הנוסף והן לזמן שוב עדים שכבר נחקרו.

עוד יובהר וזאת למען הסר ספק, כי מבחינת ביהמ"ש כתב האישום אשר הוגש, הוא כתב האישום הסופי על רשימת העדים שבו וככל שתבקש הפרקליטות בעתיד לתקן את כתב האישום על דרך הוספת עדים, הרי שתהיה קנויה הזכות לסניגור להתנגד ובית המשפט יחליט בבוא העת.

עדות – ניצב משנה יורם אזולאי משיב בחקירה ראשית

העד, מר י. אזולאי : ואז אני שואל אותו בתשאול מה לבשת? ואז הוא מספר לי על מכנס עבודה וחולצה חלית עבודה שהגיעה איתו מרוסיה אוקראינה שהוא הביא אותה איתו ואיתה הוא עובד ואמרתי לו איפה זה הוא אמר לי זה במקלט של בית הספר. ואז אני אומר לו אתה יודע מה קום בו נלך שנראה ביחד איפה עבדת המקלט ונבין מי נגד מי ונתפוס את המכנסיים. מיד כשאנחנו יורדים במדרגות המרחק מבית הספר לתחנה כמה עשרות מטרים מיד שאנחנו יורדים הוא אומר לי אה סליחה אני זרקתי את המכנסיים. פה כבר מתעורר לי אצלי איזה שהוא חשד

דברי פתיחה של התביעה טרם שמיעת העדות הראשונה

(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ש. הר ציון : חברי יירגע.
עו”ד י. הלוי : אתם לא תגישו פרוטוקולים, תוציאו,
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי,
עו”ד י. הלוי : אתם לא תגישו,
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי עוד פעם אחת אני באמת אחייב בהוצאות. אני אחייב בהוצאות, אני אתן לך לדבר.
עו”ד י. הלוי : כבודו לא מפחיד אותי תיתן הוצאות, כבודו לא מפחיד אותי לא יפחיד אותי רוצה לתת הוצאות? תן הוצאות. אתה לא מפחיד אותי.
כב' הש' א. קולה : עוד דקה, עוד דקה אדוני יקבל הוצאות.
עו”ד י. הלוי : אני אדבר,
כב' הש' א. קולה : אדוני ידבר? אדוני ידבר שניתן לו רשות לדבר,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אדוני ידבר,
(הדוברים מדברים יחדיו)
החלטה
עורך דין הלוי פעם אחרי פעם מפנה לבית המשפט צועק באולם בית המשפט (לא ברור) לפיכך נשיט עליו הוצאות אישיות בסך 5000 ₪ אשר ישולמו לאוצר המדינה.

דיון משפטי מקדים טרם שמיעת עדי ההגנה והתביעה

אני מבקש לקבל בלי לקטוע אותי בבקשה. נראה לי כמו שתמיד ב-32 שנה שאני מדבר אני משתדל לדבר דברי טעם אני משתדל לדבר דברי חוכמה, כך אשתדל גם הפעם, ללא הפרעה. נתתי את הכותרת. נער הייתי ובגרתי, משפטן צעיר הייתי ומשפטן מנוסה אני. ואני יודע שהתיק הזה החל ברגל שמאל עם כוונות טובות של בית משפט, כבר אמרתי שעוד לא הוקלטנו, אבל נעשית פגיעה מתמשכת בזכויות הנאשם להליך פלילי הוגן. הפרקליטות קודם כל דורסת את זכותו להליך פלילי הוגן ובית המשפט מבלי מיסים נותן לה רוח גבית במקום לשמור על זכויות הנאשם, הוא לא שומר, היא חוקרת והיא לא מעבירה חומר והכותרת הקשה מבחינתי כסניגור היא שבית משפט מתעקש שהמשפט ייפתח בעוד הפרקליטות מנהלת חקירה

פרוטוקול דיון בדבר השלמות חקירה והגשת כתב אישום מתוקן

פניתי אל המשיבה אחרי שנפל דבר, נפל הפור וזו כבר עובדה שהם טוענים ומבצעים חקירה פורנזית. אם הם מבצעים חקירה פורנזית שישוו גם לא"ק וגם לא"ח ולא רק לרומן, שלא יעשו כאן איפה ואיפה. א"ק לא נוקתה בהחלטת השופט מלצר וכתבתי לפרק' במכתב האחרון "אם אשכחיה" את א"ק, כל עוד רומן לא זוכה, תישכח ימיני, כי אני יודע את האמת. למה נזכרתי בא"ק כי ביקשתי והיא לא נוקתה אצל השופט מ לצר, סיפא סעיף 183, שם השופט מלצר אמר וגם בהמשך אמר כי המומחים בענין המיטוכונדריאלי במשפט החוזר, יתכבדו ויעידו בביהמ"ש. ביהמ"ש יתכבד וידון ואולי יתברר כי א"ח נתן פרט מוכמן על א"ק שאמר שהיא רצחה עם המכנסיים שלו ועם הסריג שלו, כך בהודעה הראשונה (ההודעה הראשונה שלו מולידה 5-6 פרטים מוכמנים שאין ולא יהיו כאלה וזה ממרום ניסיוני).

החלטות משפטיות לקראת דיון מכין

א. הצדדים ינסו להגיע להסכמה על עובדות כתב האישום.

ב. התביעה תכין תיק מוצגים, ובו כלל המסמכים שבדעתה להגיש באמצעות עדיה, יחד עם רשימת המוצגים. רשימת המוצגים תועבר לעיון הסנגור, עובר לדיון המכין.

ג. הצדדים ינסו להגיע להסכמה על הגשתם של מסמכים מתוך תיק המוצגים, אותם ניתן להגיש כראיה בלא צורך בהעדתו של עורך המסמך, ובכך לייתר את העדתו.

עדת הגנה ד”ר מאיה פורמן רזניק

עדת הגנה ד"ר מאיה פורמן רזניק מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה בחקירה ראשית לעו"ד הרמלין:  עו"ד הרמלין: אני מבקש להציג את חוות הדעת של ד"ר מאיה

יורם אזולאי – עד הזמה מס' 9

עד הזמה מס' 9 יורם אזולאי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.אתה העדת כאן ואני שואלת אותך מספר שאלות שעלו על ידי

י.ע. – עד הזמה מס' 8

עד הזמה מס' 8 י.ע. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: אני מגישה תוספת לתעודת החסיון שהיא רלוונטית לעד הזה. התוספת

אבי אלוש – עד הזמה מס' 7

עד הזמה מס' 7 אבי אלוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.אתה העדת כאן בבית המשפט והזמנו אותך פעם נוספת על מנת

צ'ייקובסי אלן – עד הזמה מס' 6

פרוטוקול גב' אירנה מתרגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ולהפך. עד הזמה מס' 6 צ'ייקובסי אלן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך

דורון בלדינגר – עד הגנה מס' 48

עד הגנה מס' 48 דורון בלדינגר מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש את חוות הדעת של המומחה ערוכה ומעודכנת

נינה אברס – עדת הגנה מס' 47

1669 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן ומ.מ הנשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

ד"ר גיא קופר – עד הגנה מס' 45

1605 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת

נאור כהן – עד הגנה מס' 43 TEST

עד הגנה מס' 43 נאור כהן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: הודעת העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/279. העד משיב: ש.במועד שבו תאיר

מתן אסולין – עד הגנה מס' 42

עד הגנה מס' 42 מתן אסולין מעיד לאחר שהוזהר כדין: עו"ד שפיגל: הודעתו של העד הוגשה וסומנה ת/135. העד יחקר נגדית לבקשת ב"כ המאשימה. העד

איריס אורון – עדת הגנה מס' 41

עדת הגנה מס' 41, גב' איריס אורון, לאחר שהוזהרה כדין, משיבה לשאלות עו"ד שפיגל: ש. בשנת 2006, מה עשית, איפה היית. ת. הייתי חוקרת בימ"ר. ש.

זהבה בנש – עדת הגנה מס' 40

עדת הגנה מס' 40 זהבה בנש מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: ש.במה עבדת והיכן בדצמבר 2006 ת.בדצמבר 2006 הייתי בשנת שבתון, אני

רון מאירי – עד הגנה מס' 39

1558 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן ומ.מ הנשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

חניתה גרנט – עדת הגנה מס' 38

עדת הגנה מס‘ 38 חניתה גרנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו“ד שפיגל: חוות הדעת מיום 29/6/07 מוגשת ומסומנת נ/250 – מוסכם כי מדובר בחוות דעת הכוללת את

מיכאל הרוש עד הגנה מס' 37

 עד הגנה מס' 37 מיכאל הרוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: ההודעות מוגשות בהסכמה ומסומנות נ/247, נ/248 וזכ"ד מוגש ומסומן נ/249 (הודעה נוספת

ב.חו. – עדת הגנה מס' 36

בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   14/06/2009 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת אסתר הלמן בפני:   מדינת ישראל בעניין:

סאם בנש עד הגנה מס' 35

 עד הגנה מס' 35 סאם בנש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: הערה: מסתבר שהעד נכח באולם במהלך הישיבה היום. העד משיב: ש.אתה

יו.אל. עדת הגנה מס' 34

 עדת הגנה מס' 34 י.א מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה מוגש ומסומן נ/243. ההודעה מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/244.

עד.בו. עדת הגנה מס' 33

 עדת הגנה מס' 33 ע.ב. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: עו"ד שפיגל: לגבי העדה ע.ב, אני מסתפק בהגשת ההודעה.ההודעה מוגשת ומסומנת נ/238שמה המלא

שג.אל. עד הגנה מס' 32

 עד הגנה מס' 32 ש.א מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: שמו המלא של העד נרשם על פתק ומסומן נ/235 מוסכם כי הודעות

טנ.בלו. עדת הגנה מס' 31

 עדת הגנה מס' 31  ט.ב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה נכתב על  דף ומסומן נ/234 (ההודעות של העדה

ט.ל. עדת הגנה מס' 30

עדת הגנה מס' 30 ט.ל מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה נרשם על פתק ומסומן נ/232 ב"כ המאשימה: אנו

מ.ס. – עדת הגנה מס' 29

    בתי המשפט       11/06/2009 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת אסתר

ס.ל. עד הגנה מס' 28

עד הגנה מס' 28 ס.ל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: השם המלא של העד נרשם על פתקית שמוגשת ומסומנת נ/198 עו"ד ענבר,

ק.ל. עד הגנה מס' 27

עד הגנה מס' 27 ק.ל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: שמו המלא של העד הקטין נרשם בפתקית המוגשת ומסומנת נ/195 עו"ד שטרן,

נ.א. עדת הגנה מס' 26

עדת הגנה מס' 26 נ.א מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה של העדה נרשם על פתקית ומסומן נ/193 עו"ד שטרן, עו"ד ענבר: מסכימות

לו.צו. עד הגנה מס' 25

1453 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת

פאתן חסאן – עדת הגנה מס' 24

  עדת הגנה מס' 24 פאטן חסאן מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: ש. מסרת הודעה במשטרה. את זוכרת? ת. כן ש. כל

נ.ח. – עדת הגנה מס' 23

1438 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת

אקסניה מנדבורה – עדת הגנה מס' 22

עדת הגנה מס' 22  אקסניה מנדבורה מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:   הודעת העדה מוגשת ומסומנת נ/188   העדה משיבה: ש.אני מציג

לירן ספחי – עד הגנה מס' 21

עד הגנה מס' 21, לירן ספחי, מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: ההודעה של העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/187. העד משיב: ש.כל מה

אלכסנדר פלג – עד הגנה מס' 20

עד הגנה מס' 20 אלכסנדר פלג מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: ש.אתה ערכת חוות דעת בעניינו של הנאשם, זאת חוות הדעת שאני

אר.פל. עד הגנה מס' 19

1371 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת

ליליה לג'ינסקי – עדת הגנה מס' 18

עדת הגנה מס' 18 ליליה לג'ינסקי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: העדות מתורגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ע"י המתורגמן: ש.איפה עבדת ב

לודמילה בנט – עדת הגנה מס' 17

עדת הגנה מס' 17 לודמילה בנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: העדות מתורגמת מהשפה הרוסית לשפה העברית ע"י המתורגמן: ש.איפה עבדת ב

ניקי מנקין – עד הגנה מס' 16

עד הגנה מס' 16 ניקי מנקין מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: ש.ב – 6/12/06 איפה למדת, באיזה בית ספר ת.בנופי גולן ש.באיזה

יואב טריידל – עד הגנה מס' 15

עד הגנה מס' 15 יואב טריידל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: עו"ד שפיגל: הודעת העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/180 עו"ד שטרן: כפוף להסתייגויות שציינו

ניק.ני. – עד הגנה מס' 14

1345 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת

אור כהן – עד הגנה מס' 13

1334 בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת

יפעת פלג – עדת הגנה מס' 10

עדת הגנה מס' 10 יפעת פלג מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: ש.את מכירה את התלמידה ל.ר. ת.כן ש.היא הייתה תלמידה שלך ת.כן

אורנה סער – עדת הגנה מס' 9

  עדת הגנה מס' 9 אורנה סער מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד גליל שפיגל: ש.את מסרת שתי הודעות במשטרה ואני מפנה אותך להודעה

ל.ל. – עדת הגנה מס' 8

בתי המשפט בית משפט מחוזי נצרת פח 000502/07 בפני: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב' השופטת אסתר

שח.אה. – עד הגנה מס' 5

עד הגנה מס' 5 ש.א. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: (השם המלא  מוגש ומסומן נ/161) ש.מסרת הודעה במשטרה, ביום לאחר האירוע –

ויקטוריה אוסוב – עדת הגנה מס' 6

עדת הגנה מס' 6 ויקטוריה אוסוב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: (העדות מתורגמת מן השפה הרוסית לשפה העברית ע"י המתורגמן): עו"ד ענבר: אין

שרית רון – עדת הגנה מס' 4

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית. עדת הגנה מס' 4 שרית רון מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות

אב.אה. – עדת הגנה מס' 3

עדת הגנה מס' 3 א.א מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: (השם המלא יצוין במעטפה סגורה ויסומן נ/156.) עו"ד ענבר: אין התנגדות להגשת עדויותיה

ליא.אזו. – עדת הגנה מס' 2

עדת הגנה מס' 2 ל.א. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה נרשם על פתק ויוכנס למעטפה שתסומן עדת הגנה

נ/132 טבלת נוזלים חי.סו.

טבלת כלים מקובלים המשמשים למדידת כמויות נוזלים: 5 מיליליטר = 1 כפית 15 מילילטר = 1 כף או 3 כפיות 20 מליליטר = מבחנה אחת

רומן זדורוב – עד הגנה מס' 1 חלק א

בתי המשפט  פ”ח 000502/07 בבית המשפט המחוזי בנצרת   08/01/2009 תאריך: כב’ השופט יצחק כהן, אב”ד, סגן נשיא כב’ השופט חיים גלפז כב’ השופטת אסתר הלמן בפני:  

בקשת לדחיית דיון

1001 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   14/12/2008 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז

קביעת מועדי דיון

בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   25/11/2008 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

ד"ר מאיה פרוינד – עדת תביעה מס' 67

עדת תביעה מס' 67 ד"ר מאיה פרוינד מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: ש.איפה את עובדת, מה תפקידך ת.אני עובדת במכון לרפואה משפטית,

אלכס גורודינסקי עד תביעה מס' 66

עד תביעה מס’ 66 אלכס גורודינסקי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד ענבר: ש.כבר העדת כאן בתיק הזה על פעולות חקירה שעשית ת.נכון ש.הוזמנת

רות נשרי – עדת תביעה מס' 65

עדת תביעה מס’ 65 רות נשרי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו”ד שטרן: ש.מה תפקידך ת.אני פסיכולוגית ב”נופי גולן” עו”ד שפיגל:  אני מסכים להגשת

יבגניה גריישב עדת תביעה מס' 63

עדת תביעה מס' 63 יבגניה גריישב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אין לי התנגדות להגשת הודעות העדה. עו"ד ענבר: אני מבקשת

אולגה גרשייב עדת תביעה מס' 62

עדת תביעה מס’ 62 אולגה גריישב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו”ד ענבר: עו”ד שפיגל: אין לי התנגדות להגשת כל הודעות העדה. עו”ד ענבר: אני מבקשת

איגור אברס עד תביעה מס' 61

עד תביעה מס’ 61 איגור אברס מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד שטרן: ש.אתה אח של הנאשם ת.כן עו”ד שפיגל:  אין לי התנגדות להגשת

גילה ביטון עדת תביעה מס' 60

944 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת תאריך: 20/11/2008 כב’ השופט יצחק כהן – אב”ד – סגן נשיא כב’ השופט חיים גלפז כב’

אברהם אבולעפיה – עד תביעה מס' 58

עד תביעה מס' 58, אברהם אבולעפיה לאחר שהוזהר כדין מעיד בחקירה ראשית לעו"ד יעל שוחט: המתורגמן מוזהר כדין: עו"ד שפיגל: אין לי התנגדות כי חוות

דיון שהתבטל מסיבה רפואית

פרוטוקול החלטה בפנינו הומצאה הבוקר הודעה לפיה עו”ד דוד שפיגל סובל מכאבי שיניים עזים, לרבות בשעה זו, ולכן אינו יכול להופיע. כך גם כך הודע

ד.ז. עד תביעה מס' 5X

העד ד.ז. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: החומר ששייך לעד הזה הוגש, הודעותיו סומנו בעבר נ/1  ו –נ/5, הקלטת, דיסק

זהבה כהן דמתי עדת תביעה מס' 56

עדת תביעה מס' 56 זהבה כהן דמתי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שטרן: עו"ד שטרן: אני מגישה בהסכמת חברי את הודעת העדה –

שמעון הורוביץ עד תביעה מס' 54

עד תביעה מס’ 54 שמעון הורוביץ מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד ענבר: ש.במה אתה עוסק ת.אני עובד בחברת “בריל”, חברה שעוסקת ביצור ושווק

צחי סגל עד תביעה מס' 53

עד תביעה מס’ 53 צחי סגל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד ענבר: ש.מה תפקידך במשטרה ת.אני משמש כראש צוות עבירות המחשב של המחוז

יוסי דגן עד תביעה מס' 52

עד תביעה מס' 52 יוסי דגן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.מה היה תפקידך בדצמבר 2006 ת.ניהול בית ספר נופי גולן ש.תגדיר

אליעזר דעי עד תביעה מס' 51

עד תביעה מס’ 51 אליעזר דעי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד שטרן: ש.במה אתה עוסק ת.אני עוסק באינסטלציה ושיפוצים ש.איפה אתה גר ת.בקצרין

סימנה חנוך עד תביעה מס' 49

עד תביעה מס’ 49, סימנה חנוך, מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד שוחט: ש. היכן אתה עובד ת. בבית ספר נופי גולן, מאבטח. ש.

ע.א עד תביעה מס' 48

עד תביעה מס' 48, ע.א מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת הודעת העד, ההודעה הוגשה וסומנה בזמנו נ/2.

ציון ארביב עד תביעה מס' 47

עד תביעה מס' 47 ציון ארביב מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שוחט – פינק: ש.מה תפקידך במשטרה ובצח"מ ת.אני הייתי חוקר בצח"מ, חוקר

אבי אלוש עד תביעה מס' 46

עד תביעה מס' 46, אבי אלוש מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה התפקיד שלך ת.היום אני אחראי מעקב טכני בימ"ר גליל ש.בזמן

אולגה מילמן עדת תביעה מס' 45

עדת תביעה מס' 45, אולגה מילמן מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לעו"ד שוחט – פינק: העדה מעידה באמצעות המתורגמן מר אלכסנדר איזימאילוב ולאחר שהוזהרה כדין:

ויקטור קולסניקוב עד תביעה מס' 44

עד תביעה מס' 44 ויקטור קולסניקוב מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: העד מעיד באמצעות המתורגמן מר אלכסנדר איזימאילוב ולאחר שהוזהר כדין: הודעות

אביחי אריאל עד תביעה מס' 43

עד תביעה מס' 43, אביחי אריאל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שוחט – פינק: עו"ד שפיגל:  אני מסכים להגשת ההודעות. הודעה מיום 7/12/06

נ.ז. עד תביעה מס' 42

עד תביעה נ.ז. מס' 42 מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.בן כמה אתה ת.16 ש.אתה מסרת ב – 10/12/06 הודעה במשטרה ת.כן

יעקב סמברנו עד תביעה מס' 40

עד תביעה מס' 40 יעקב סמברנו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.איפה אתה עובד ובמה ת.אני עובד בבית ספר נופי גולן עו"ד

דוד עמור עד תביעה מס' 39

עד תביעה מס' 39 דוד עמור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך ת.אני חוקר ביחידת תשאול ימ"ר גליל, בתקופה הרלוונטית השתתפתי

אלכס גרודינסקי עד תביעה מס' 38

עד תביעה מס' 38 אלכס גרודינסקי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.מה תפקידך במשטרה ת.אני חוקר נוער ש.תאר לבית המשפט את נסיבות

ראובן אזולאי עד תביעה מס' 37

עד תביעה מס' 37, ראובן אזולאי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אין לי התנגדות שהמסמכים שערך עד זה יוגשו בהסכמה.

ג.א. עד תביעה מס' 36

עד תביעה מס' 36 ג.א. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.באיזה כיתה אתה ת.עכשיו י' ש.אני מחזירה אותך לשנה שעברה, היית אז

יעקב מלכא עד תביעה מס' 35

ת/438 דוח תפיסה וסימון, מוצגים של רומן שהיו בבית משפחת ג’נחעד תביעה מס' 35 יעקב מלכא מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך

יחיאל אדרי עד תביעה מס' 34

עד תביעה מס' 34 יחיאל אדרי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.איפה אתה משרת ת.בימ"ר גליל, מפקד יחידת נוער חשיפה ש.ואתה נטלת

העד 'ארתור' ממשיך להעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 650 עד 658 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). העד "ארתור" ממשיך להעיד ומשיב לשאלות עו"ד גליל שפיגל: ש.כשפגשת את

המדובב 'ארתור' מעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 622 עד 626 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). עו"ד ענבר:  כל הדיסקים של המדובב הוגשו וסומנו, אנו מבקשים להגיש

סיור משפטי בנופי גולן

פרוטוקול ביקור במקום – בית ספר "נופי גולן" קצרין נוכחים: בשם המאשימה: עו"ד שטרן ועו"ד ענבר בשם הנאשם: עו"ד שפיגל הנאשם בעצמו באמצעות הליווי ראש

סשה סטריז'בסקי – עד תביעה מס' 10

עד תביעה מס' 10 סשה סטריז'בסקי מוזהר כי הוא נמצא עדין תחת חקירה נגדית וממשיך להשיב: ש. בעמוד 443 לפרוטוקול בית המשפט בשורה 11, נשאלת

ל.ס. – עדת תביעה מס' 32

עדת תביעה מס' 32 ל.ס. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת ההודעה,מוגשת ומסומנת ת/396 העדה משיבה: ש.את סיפרת

ס.ת. – עדת תביעה מס' 31

עדת תביעה מס' 31 ס.ת. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל:  אני מסכים להגשת הודעות העדה – ההודעות מוגשות ומסומנות ת/391

ש.י. – עדת תביעה מס' 30

עדת תביעה מס' 30 ש.י. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שטרן: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת הודעות העדה. הודעה מיום 6/12/06 מוגשת ומסומנת

א.ל. עד תביעה מס' 29

עד תביעה מס' 29 א.ל. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש. באיזו כתה למדת שנה שעברה ת. ט'-5 ש. אתה הכרת את

י.א. עדת תביעה מס' 28

עדת תביעה מס' 28 – י.א. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שטרן: 3 הודעות של העדה מוגשות בהסכמה, הודעה משעה 17:39 מוגשת ומסומנת

נ.ס. עדת תביעה מס' 27

בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   28/02/2008 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

בקשה לדיון בדלתיים סגורות

פרוטוקול ב"כ המאשימה: אנו מבקשים שבית המשפט ישמע את אבי הקטינה שאמורה להעיד, נבקש שהדיון יהיה בדלתיים סגורות. דברי האב נאמרים בלשכה כמוסכם במעמד הסניגור

דחייה מסיבה רפואית |

467 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת 10/02/2008 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

אנטולי שקלאר עד תביעה מס' 24

עד תביעה מס' 24 אנטולי שקלאר מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לעו"ד ענבר: ש.איפה אתה משרת ומה תפקידך ת.אני עד לפני מספר שבועות הייתי קצין נוער

יוסי לוי עד תביעה מס' 23

419 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   30/12/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז

לב ארליכמן עד תביעה מס' 22

עד תביעה מס’ 22 לב ארליכמן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד ענבר: ש.מה תפקידך ת.אני חוקר בתשאול גליל ואחראי על מעקב טכני בתשאול

מרדכי בן צור עד תביעה מס' 21

עד תביעה מס' 21 מרדכי בן צור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:   עו"ד שטרן: אני מבקשת להגיש את הודעתו של העד

אייל בן משה עד תביעה מס' 16

עד תביעה מס' 16 אייל בן משה מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.אתה פרמדיק במד"א ת.כן ש.תאר לנו את הפעולות שלך ביום

צבי חוטר עד תביעה מס' 20

עד תביעה מס' 20 צבי חוטר מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: עו"ד שטרן: אני מגישה בהסכמה שתי הודעות של העד – מוגשות

מאיר אמסלם עד תביעה מס' 19

עד תביעה מס' 19 מאיר אמסלם מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:   עו"ד שטרן: על פי הסכמת הסניגור, אני מגישה את ההודעות של

יאיר וענונו עד תביעה מס' 17

עד תביעה מס' 17 יאיר וענונו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך ת.אני משרת בימ"ר גליל, עובד נוער, חוקר נוער ש.בתקופה

יואב חדד עד תביעה מס' 15

380 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   16/12/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז

ינאי עוזיאל עד תביעה מס' 14

עד תביעה מס' 14 ינאי עוזיאל מעיד לאחר שהוזהר ומשיב לשאלות עו"ד שטרן: ש.דרגתך היא ת.רב פקד ש.ותפקידך ת.אני משמש כראש השלוחה הצפונית במעבדה הניידת

מרדכי אסרף עד תביעה מס' 13

338 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   02/12/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז

צבי נבו עד תביעה מס' 12

  עד תביעה מס' 12 צבי נבו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:             ש.אתה תושב רמת מגשימים, מתנדב במד"א כמה זמן ת.23 שנים

ראובן ג'נאח עד תביעה מס' 11

301 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   29/11/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז

יובל מוזס עד תביעה מס' 9

עד תביעה מס' 9 יובל מוזס מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לעו"ד מירית שטרן: ש.מה תפקידך ומה היה תפקידך בצח"מ ת.אני חוקר נוער ביחידת חשיפה

דודי כהן – עד תביעה מס' 6

עד תביעה מס' 6 דודי כהן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה התפקיד שלך במשטרה ת.חוקר נוער בימ"ר עמקים ש.אתה היית מעורב

אבי שי – עד תביעה מספר 5

197 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   08/11/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז

פקד שי פלג עד תביעה מס' 3

עד תביעה מס' 3 פקד שי פלג מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך במשטרה ת.אני סגן ראש מחלק תשאול בימ"ר גליל

בקשה לתיקון כתב אישום

8 בתי המשפט   פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   17/06/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים

נ/052 אישור החזרת נעליים לצבי חוטר

אל: רישום תחנת גולן הנדון: אישור להחזרת מוצג "האש פאפיס" בתאריך 04/06/2007 הוגשה בקשה להחזרת מוצג על ידי מר צXX חוXX מקצריןמצ"ב בקשתו, בהתייעצות עם הפרקליטה

ת/279 מס' אי.פי של קיבוץ כנרת

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן: אני אב הבית של בית הספר נופי וגולן והיום סמוך לשעה 17:20 התקשרה אלי המחנכת של תאיר

ת/699 חוות דעת נוספת ד"ר מיה פרוינד

ת/699 חוות דעת מומחה ד"ר מיה פרוניד המרכז הלאומי לרפואה משפטית ת"א, מיום  22/4/7 בענין חולצת חאקי, הנבדקה לנוכחות חומר חשוד כדם. חוות דעת נוספת:

בקשה לדחיית מועד 5

6 בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת 16/04/2007 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

בקשה לדחיית מועד 4

4 בתי המשפט פח 000502/07 בבית המשפט המחוזי בנצרת 16/04/2007 תאריך: כב' הנשיא מנחם בן דוד – אב"ד כב' השופט אברהם אברהם כב' השופט בנימין

בקשה לדחיית מועד 3

3 בתי המשפט פח 000502/07 בבית המשפט המחוזי בנצרת 06/03/2007 תאריך: כב' הנשיא מנחם בן דוד – אב"ד כב' השופט אברהם אברהם כב' השופט בנימין

נ/125 מכתב – חניטה גרנט המעבדה לסיבים

עבור: עו"ד אביטל שרוניפרקליטות מחוז צפוןמספר פקס: 04-6478013 הנדון: דגימות שערות שהועברו לבדיקות DNA. בתיק זב/33212/06-29פ.א. 01010/06-3 תחנת גולן  א.     בתאריך 17/12/6 הועברו 12

ת/562 בדיקת נעלי סלמנדר בעכו

26/02/2007*אל: רמ"ח מאת: רס"ב ציון ארביבהנדון: זכ"ד בדיקת נעלים בתאריך 14/01/2007 יצאתי עם ממ"ש נופר לחנות בעכו ובעיר נהריה, במהלך הבדיקה בעכו לא נמצאו חנויות אשר

בקשה לדחיית מועד 2

1 בתי המשפט פח 000502/07 בבית המשפט המחוזי בנצרת 07/02/2007 תאריך: כב' הנשיא מנחם בן דוד – אב"ד כב' השופט אברהם אברהם כב' השופט בנימין

בקשה לדחיית מועד 1

3 בתי המשפט בש 001139/07 בית משפט מחוזי נצרת בתיק עיקרי: פח  000502/07 04/02/2007 תאריך: כב' השופטת גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת –

אישור קבלת כתב האישום

1 בתי המשפט בש 001139/07 בית משפט מחוזי נצרת בתיק עיקרי: פח  000502/07 18/01/2007 תאריך: כב' השופטת גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת –

הגשת כתב אישום

בבית המשפט המחוזי בנצרת תפ"ח 07/ פמ"צ  98/07 המאשימה: מ ד י נ ת י ש ר א ל – נ ג ד – הנאשם:

נ/122 דוח השמדת מוצגים "בתאריך 17/01/2007 הושמדו המוצגים הבאים: גזרי בד כחול, 3 זוגות מכנסי ג'ינס, 2 זוגות מכנסיים כחולות", מאשר השמדה: רס"ב יעקב דרבינובסקי

17.01.2007 לכבוד  ימר תשאול גליל הנדון:  השמדת מוצגים בתאריך 17/01/2007 הושמדו המוצגים הבאים לאחר שנבדקו בבדיקות הבאות:  בבדיקה לנוכחות חומר חשוד כדם (בדיקת בלו סטאר)

בקשה למעצר עד תום ההליכים

1 בתי המשפט מ  001149/07 בית משפט השלום עכו 15/01/2007 תאריך: כבוד השופט זיאד סאלח בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד- זדורוב רומן ולדימיר החשוד דוד

ת/458 תשאול לגבי נעלי סלמנדרה

14/01/2007אל: תיק החקירהמאת: רס"ר יעקב מלכאהנדון: דוח זכ"ד היום שעה 13:30 ביקרתי בחנות לי קופר במרכז צבי "בית גילת*" בקרית שמונה במקום בעלי החנות ברx לירxx נישאל

ת/040 מוצג חסר

ת/40 תמליל (יומן חקירה) – עד תביעה יו.אז (עמ' 87) הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי

ת/482 החשוד רפאל כהן מוסר אליבי

11/01/2007אל: רמ"ח תשאולמאת: רס"ב אמור דודהנדון: זכ"ד ב 06.12.2006 בלילה תיחקרתי את החשוד רפאx כהx בדו"ח התחקור רשמתי בטעות תאריך 06.11.2006 תאריך: 07/12/2006אל: רמ״ח תשאולמאת:

ת/041 הודעתו של זדורוב 'ש. בתוך המנעול של מקלט מס' 2 נמצא גפרור או קיסם אתה החדרת אותו לשם? ת. לא עשיתי את זה, לא החדרתי שום דבר לתוך המנעול' הודעה מס' 11

ההודעה מס' 11* תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל אני רפ"ק סטריזבסקי א. עומד לחקור אותך רומן זדורוב בחשד לרצח תאיר ראדה

ת/267 חיפוש בבית משפחת זדורוב

אל: רמח תשאול                  יחידה: תשאול גלילהנדון: דוח פעולה בתאריך 10/01/2007 בשעה 12:50 ביחד עם רס"מ יוסי זמואלסון במקום

נ/121 ד"ר מיה פרוינד דוח תשובות ראשונות בתיק, "בדל סיגריה שנמצא סמוך לשירותים התקבל פרופיל זכרי שאינו מתאים לזה של רומן ולא לזה של שאר החשודים שנבדקו" "משטיפות שנערכו לציפורני המנוחה התקבל פרופיל המתאים לזה של המנוחה, לגבי 2 ציפורניים. לגבי שאר הציפורניים נעשתה בדיקה לאיתור ד.נ.א. זכרי והתקבלה תוצאה שלילית"

הערת האתר: התמלול מתחיל מדף 2 אשר במסמך המקורי 10.01.2007לכבודתשאול גליללידי יורם הועבר בפקסהנדון: תשובות ראשוניות בתיק רצח תאיר ראדה ז"לפ.א. 1010/6תיק מכון: 3-1589-06 להלן

ת/548 עובדת הנקיון אולגה מילמן

ראיתי את הנל בפני וגביתי את הודעתה כדלקמן: ביום הרצח באתי לעבודה בסביבות 15:20 וכבר היה צילצול בבית הספר ובסביבות השעה 17:00 קצת אחרי הרצף

בקשה להארכת מעצר (3)

1       בתי המשפט מ  001077/07 בית משפט השלום עכו   09/01/2007 תאריך: כב' השופטת רונית בש בפני:            

ת/587 זיהוי קולות דוברים מקלטת עבודות מ.ט. 161/06 (רומן + מדובב) יוסי זמואלסון: "בדף מס' 3 של תמליל תמלול מ.ט 161/06 סימנתי על גבי התימלול את מקום כניסת רומן זדורוב לתא מעצר וסימנתי על גבי תמליל את הקולות שזוהו על פי בדיקתי"

09/01/2007אל: צח"מ מאת: זמואלסון יוסי 733XXXהנדון: זיהוי קולות דוברים בקלטת מ.ט 161/06 בדף מס' 3 של תמליל תמלול מ.ט 161/06 סימנתי על גבי התימלול את מקום כניסת

ת/535 בדיקה בחנות לגבי נעלי סלמנדר

מזכר 08/01/2007אל: רמ"חמאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקי הנדון: זכ"ד  היום בשעה 11:50 יחד עם רס"ב יעקב מלכא ביקרתי בחנות ז'נט בגדי אופנה בקניון קצרין ושוחחתי עם בעלת החנות שובx ז'נx ושאלתי

נ/109 שלום ביטון מוכר נעליים

ראיתי את הנ"ל בפני וזאת עדותו כלדקמן: ברצוני לשאול אותך מס' שאלות הבהרה בקשר לזוג נעליים אני יציג בעניך את התצלום שלהם האם אתה מוכן

נ/256 הודעתו של חיxx מלxx 'רומן היה בחניה ליד השומרים בכניסה לחניה וישב שם עם השומרים, אני נג'x ואלx לא יצאנו מהרכב, רומן לקח את הדבק שהיה בעגלה נגררת אחרי הטנדר ונכנס לכיוון בית הספר'

נ/256 הודעתו של חיxx מלxx 'רומן היה בחניה ליד השומרים בכניסה לחניה וישב שם עם השומרים, אני נג'x ואלx לא יצאנו מהרכב, רומן לקח את הדבק שהיה בעגלה נגררת אחרי הטנדר ונכנס לכיוון בית הספר'

ת/582 דוח תפיסת נעלים – חמו של זדורוב

07/01/2007אל: צח"ממאת: זמואלסון יוסי 733XXXהנדון: דוח פעולה היום הייתי בבית של אולגה גרשייב לקחתי את הנעליים של ולדמיx גרשייב אביה של אולגה, באישורו לתחנת גולן ומסרתי לירון

ת/095 הכנת רשימת נכנסים לזירת הרצח

07/01/2007אל: תיק החקירהמאת: פקד מרי דניאליהנדון: הכנת רשימת נכנסים לזירת הרצח 06/12/2006 בביה"ס 'נופי גולן' בתאריך היום נתבקשתי על ידי ר. הצח"מ פקד יורם אזולאי

ת/263 לקיחת נעליו של מלסיxx באנובxx

05/01/2007אל: רמ"ח תשאולמאת: רס"מ אסרף מרדכיהנדון: ד.ז.ד לאחר סיום גביית הודעתו של מלסיxx באנובxx, ביקשתי ממנו לראות את כל סוגי הנעלים שלו, הנ"ל הביע הסכמתו והוביל

ת/264 דוח תפיסת דגימת רוק מלסיxx באנובxx

05/01/2006אל: רמח תשאולמאת: רס"מ מרדכי אסרףהנדון: דוח תפיסה וסימון + ד.ז.ד לאחר סיום גביית הודעתו של מלסיxx פנובxx, ת.ז 3XXXXXXX ביקשתי את אישורו לתת דגימות רוק לצורך

ת/213 הודעתו של ראובן ג'נח

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותו כדלקמן: אני מנהל עסק לחומרי בניין קל וחומר, הנמצא באזור התעשייה בקצרין, מסרתי מס' הודעות במשטרה ועניתי על

נ/205 הודעתו של עובד הנקיון אנ.טר.

ראיתי את הנל ובפני וגביתי הודעתו כדלקמן: אני עוזר לאשתי שמנקה בבית ספר נופי גולן, וכל יום אני מגיע איתה לעבודה ואנחנו מנקים ביחד בבית

נ/255 הודעתו של דיXX פרXX "ואז אמר לי אתה יודע איזה רצח זה נורא זה היה אמר לי הרבה דקירות לא אמר כמה ומצאו את הגופה בארון בשירותים" "שאלתי אותו מאיפה אתה יודע את הסיפור של הרצח ואמר לי שאיש אחזקה בבית ספר אמר לו" "אני שאלתי* אתה עובד במקום הזה ויש רצח ויש צעקות* נוראיות צריכות להיות ואתה לא שומע כלום? אמר שלא שמע כי הוא עובד עם אוזניות MP3 באוזניים"

היום התקשרו אלי מהמשטרה וביקשו שאגיע לתחנת קצרין בקשר לרומן זדורוב ואני הגעתי כעת ואני אספר לך איך הכרתי את רומן זדורוב, בתחילת חודש אוגוסט

נ/201 הודעתו של עובד הניקיון יפ.סט על יום הרצח "אזור העבודה שלי אך שנכנסים לבנין מהכניסה הצדדית (הערת חוקר בנין כיתות ט), אני מנקה במסדרון מימין 3 כיתות ובהמשך בחזית עוד 3 כיתות הכיתות הם מסביב לרחבה במרכז הבנין"

ראיתי את הנ"ל וגביתי עדותו כדלקמן: אני עובד בניקיון בבית ספר נופי גולן כחודשיים, ביום הרצח באתי לעבודה בשעה 15:00 עבדתי בערך עד 17:30 בדרך

ת/355 הודעתו של רמx דאוxx: 'צביקx לקח את זה ממנו סובב את הלשונית אבל לא פתח את הדלת הוא פתח רק את הנעילה ואז יצאנו מהשירותים והתחלנו לחייג למשטרה'

ראיתי את הנ"ל בפניי וגביתי הודעתו כדלקמן: באותו יום של המקרה בתאריך 06/12/2006 עזבתי את מקום עבודתי בקצרין באזור התעשייה בשעה 16:00חברי לעבודה שמואל ראדה

ת/547 הודעתה של עובדת הנקיון אולגx מילx: 'בסביבות 17:00 רומן הגיע לרחבה והביא ספלים מלוכלים לחדר מורים קצת דיברנו הוא אמר שהוא הולך הביתה עוד מעט ואז הלך'

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתה כלדקמן: אני עובדת בנקיון בבית ספר נופי גולן בקצריןביום הרצח 06/12/2006 באתי לעבודה בסביבות השעה 15:20 ועבדתי עד

ת/319 הודעתו של מוטx בx צוx מ הראשונים שמצאו את תאיר ז"ל : 'בשלב הזה גם יואx וגם צבx היו מחוץ לשירותים ולא ראיתי אף אחד בתוך השירותים, זכור לי שמישהו הביא כיסא, אמרתי לא צריך, נכנסתי לתוך התא הראשון הימני'

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן: אני תושב העיר קצרין ועובד ביקבי רמת הגולן, ביום 06/12/2006 סמוך לשעה שלוש וחצי קיבלתי טלפון מחבר

ת/250 "בדקנו בזירת הרצח את אפשרות לראות דרך השתקפות המראות בשירותי הבנות את לשוניות הנעילה החיצוניות של תאי השירותים במטרה לבדוק את גירסתו של החשוד שנשאל לעניין הידיעה על הלשונית השבורה והשיב שבשחזור שערך נכנס וראה דרך המראות את לשונית נעילה החיצונית של הדלת בתא הראשון"

הערת האתר: דוח פעולה זה מתייחס למוצגים  ת/248 ו – ת/249. אל:רמ"ח הצח"מ       יחידה: תשאול גלילמאת: רס"מ אסרף מרדכיהנדון: דוח פעולה בתאריך 01/01/2007 בשעה

ת/545 הודעתו של עובד ניקיון ויקטxx קולסניקxx על נוכחים בשטח בית הספר: 'היו הרצף, מנקה אולגx, בקומת חדר מורים ניקו בעל ואשה רוסים, ובקומה עליונה היה מנקה שהחליף מנקה קבוע שחלה, לx והמנקה הזה לא דובר רוסית'

ראיתי את הנ"ל לפניי ורשמתי הודעתו כדלקמן: ש. באיזה שעה התחלת לעבוד ביום הרצח בתאריך 06/12/2006 ת. באותו יום התחלתי לעבוד אחרי 17:00 בערך 17:05-17:10,

נ/086 עדותו של אב הבית קובx סמברxx

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי הודעתו כדלקמן: ראיתי את הנ"ל לפני וגביתי את הודעתו כדלקמן: ש. בהמשך לעדות שמסרת, האם ביום רצח 06/12/2006 שהיית בזירת

נ/027 דוח חיים סדובסקי מאת שי פלג

הנדון: שיחת טלפון חיXX שXX  בתאריך היום בשעה 10:00 לערך התקשרתי לחיXX שXX וזאת בעקבות הודעת הפקס ששלח למפכ"ל מתאריך 27/12/2006ההודעה התקבלה בימ"ר בתאריך 1.1.2007 בשעות

ת/336 דוח החשוד רומן בתא מעצר

31/12/2006אל: ר. צח"מ מאת: לב אחליכמןהנדון: זכ"ד  היום על פי הוראת ראש צח"מ רפ"ק בוקר בדקתי בעבודות מ.ט. גליל שבוצעו בתחנת גולן האם חשוד רומן זדורוב

ת/252 החוקר מלכא מברר עם מנהל מפעל בטון

31/12/2006אל:רמ"ח תשאול  מאת: רס"מ אסרף מרדכיהנדון: דוח תחקור לאונxx קוגx -אזה"ת קצרין על פי בירור ראשוני שערך החוקר יעקב מלכא היום עם מנהל מפעל בטון כפר גלעדי באזור

ת/688 הודעה של אולגה זדורוב

ראיתי את הנל בפניי וגביתי הודעתה כדלקמן: ש. היום בשעה 14:00 הגענו לביתך לערוך חיפוש על פי צו בית משפט בחדר המקלחת מצאנו ארבע מברשות

ת/090 אל.גד. מסיע הטרמפ, מנסה לזהות את הטרמפיסט אל.ביט, "השיב כי אינו מזהה אותו ולא יודע מי זה, לאחר שאמר לי שאינו מזהה אותו, שאלתי את אלמוx ביטxx האם הוא מזהה את האדם העומד מולו הוא אמר שלפי הפנים הוא מזהה אותו אבל השיער של אדם מולו לא תואם לשיער של האדם שהסיע אותו בטרמפ"

אל: תיק החקירה                             יחידה: נוער חשיפה עמקיםמאת: פקד מרי דניאלי     

בקשה להארכת מעצר II

1 בתי המשפט מ  004384/06 בית משפט השלום עכו 29/12/2006 תאריך: כב' השופט ג'מיל נאסר בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד – זדורוב רומן החשוד ב"כ

ת/091 אל.גד. מסיע הטרמפ, מנסה לזהות את הטרמפיסט מא.כה. "אלx גדקx השיב כי אינו מזהה אותו ולא יודע מי זה לאחר שיצא העד שאלתי את מאוx כהx האם זיהה את האדם העומד מולו הנ"ל השיב כי הוא לא מזהה אותו ולא יודע מי זה"

אל: תיק החקירה  יחידה: נוער חשיפה עמקיםמאת: פקד מרי דניאלי תאריך 29/12/2006 שעה 11:50 הנדון: דוח פעולה בתאריך 29/12/2006 בשעה 11:25 ביחד עם רס"מ דוד

ת/075 בקשה להארכת מעצרו של רומן בפני השופט ג'מיל נסר ע"י פקד שי פלג ורס"ב איריס אורון מציינים שנמצא בידם דוח סודי של רשימת פעולות שרק השופט יכול לעיין, עו"ד שפיגל טוען שאין הצהרת תובע, השופט לאחר שעיין בדוחות האריך את מעצרו של רומן עד 4/1/2007

בתי המשפטבית משפט השלום עכו                 מ 004322/06בפני: כב' השופט ג'מיל נאסר        תאריך : 29/12/2006 בעניין: 

ת/345 "בביתו של רומן זדורוב הבחנתי בסרט "נקמת הנינג'ה" כאשר בתחילת הסרט יש שיסוף גרון של אישה, תפסתי את הסרט הכנסתי אותו למעטפה משטרתית

28/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמן הנדון: זכ"ד / תפיסה היום במהלך בדיקה בסרטים שנתפסו בביתו של רומן זדורוב הבחנתי בסרט "נקמת הנינג'ה" כאשר בתחילת הסרט יש

ת/653 תשאול הנער יש.פר.

28/12/2006אל: הרמחמאת: רס"מ דודו חמוהנדון: דוח תישאול סאלx פרx ישראx היום זומן לסיפריה בישוב אביבים לצורך תשאול בעניין רצח תאיר ראדה ביום האירוע 06/12/2006, לשאלתי היכן לומד והאם

ת/652 תשאול ג.גב

  28/12/2006אל: הרמחמאת: רס"נ דודו חמו*הנדון: דוח תישאול גלx שמעוx גבאx  הנ"ל זומן לספרייה בישוב אביבים לצורך תשאול בענין רצח תאיר ראדה, הנ"ל נשאל היכן לומד, לדבריו

ת/649 תשאול הנער עו.שרי.תלמיד ברנקו וייס

28/12/2006אל: הרמחמאת: רס"מ דודו חמוהנדון: דוח תישאול עומxx שריxx היום זומן לספריית אביבים עומxx שריxx בעניין הרצח של תאיר ראדה, לשאלתי היכן לומד, לדבריו לומד בבית הספר ברנקו

ת/388 הודעתה של התלמידה שx יפxx 'אני לא בטוחה במאה אחוז אבל כשאני ותאיר היינו בפרגולה תאיר שכבה עלי השיער היה פזור כי אני שיחקתי בשיערה אבל כשהיא קמה יתכן ואספה את השיער'

ראיתי את הנ"ל וגביתי הודעתה כדלקמן: ש. האם זכור ביום 06/12/2006 האם שערה של תאיר ראדה המנוחה היה אסוף או פזור בפעם האחרונה שראית אותהת.

נ/092 ביקור העצור רומן

ביקור עצור היום בשעה 15:00 ביקרתי את העצור בתא עיכוב בתישאול גליל, העצור רומן זדורוב הכל כשורה הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול

ת/634 בדיקת אתרים ומאמר

28/12/2006 אל: תשאול גליל מאת: סגל צחי הנדון: בדיקת אתרים היום 28/12/2006 בשעות הבוקר ישבת עם רס"ב יוסי זמואלסון מנוער חשיפה חיפה וזאת מיכוון שהנ"ל

ת/015 בדיקת אתרים, לגבי כתבה ברוסית

28/12/2006אל: תשאול גלילמאת: סגל צחיהנדון: בדיקת אתרים היום 28/12/2006  בשעות הבוקר ישבת עם רס"ב יוסי זמואלסון מנוער חשיפה חיפה וזאת מיכוון שהנ"ל דובר רוסיתהקלדתי את

ת/244 דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 27/12/06 – עד תביעה מר.אס, נתפסו הפריטים: קרעי בד ג'ינס+ שיערה, טריקו בצבע תכלת עם כתמים, סוודר חום, תחתון בוקסר חום ותחתון בוקסר שחור, נייר טואלט בדם, 2 כפפות עבודה, חבילת שיער שחור ארוך, מכשיר לניקוי רובה בצבע צהוב

אל:רמ"ח תשאול                            יחידה: תשאול גליל מאת: רס"מ אסרף מרדכי         

ת/530דוח תפיסה וסימון 'תפסתי באחת השקיות ניילון שהיו במכולה, נייר טואלט עם כתמים החשודים ככתמי דם… לאחר מכן תפסתי בשקית ניילון אחרת תחתון בוקסר צבע שחור'

מזכר27/12/2006אל: רמ"חמאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקיהנדון דוח תפיסה וסימון היום במהלך חיפוש מאשפה שהוצאה ממכולה שהיתה בבית ספר נופי גולן בקצרין והובאה לשוק קצרין תפסתי באחת

ת/689 הודעה של אולגה זדורוב

בהמשך לעדויתי הקודמות אני מוכנה לענות על כל שאלה שתשאלי ש. האם מאז הרצח של תאיר ז"ל שאירע בתאריך 06/12/2006 היו לבעלך רומן התקפי זעם?

ת/241 דוח העברת עצור לחקירה

28/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמן הנדון: זכ"ד / תפיסה היום במהלך בדיקה בסרטים שנתפסו בביתו של רומן זדורוב הבחנתי בסרט "נקמת הנינג'ה" כאשר בתחילת הסרט יש

ת/565 13 דוחות רומן

28/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמן הנדון: זכ"ד / תפיסה היום במהלך בדיקה בסרטים שנתפסו בביתו של רומן זדורוב הבחנתי בסרט "נקמת הנינג'ה" כאשר בתחילת הסרט יש

נ/093 הורידו את רומן מתשאול למעצר

זכ"ד היום בשעה 17:55 יחד עם רס"ב דוד אמור ורס"ב מרדכי אסרף הורדנו את העצור רומן זדורוב ממשרדי תישאול גליל למעצר גליל והחזרנו אותו חזרה

ת/529 הובלת העצור רומן זדורוב

מזכר26/12/2006אל: רמ"חמאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקיהנדון זכ"ד / תיחקור היום בשעה 17:55 יחד עם רס"ב דוד אמור ורס"מ מרדכי אסרף הורדנו את העצור רומן זדורוב

ת/687 עדותה של אולגה זדורוב

ראיתי את הנ"ל וגביתי את הודעתה כדלקמן: ש. בעלך רומן טוען במשך כל החקירה שהביא מאוקריאינה חליפת עבודה של פועל בניין, הכוללת מכנס כחול בצורת דגמח

נ/084 עדותו של אב הבית קובx סמברxx

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי הודעתו כדלקמן: אני עובד בבית הספר נופי גולן כאיש אחזקה מזה כ – 12 שנים ואיתי עובדים באחזקה מיכxx הרxx ומנxx

ת/686 הודעה של אולגה זדורוב

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותה כדלקמן ש. כמה זמן את נשואה לרומןת. נשואים שנתיים ש. היכן התחתנתםת. בגלל שהוא רוסי בלי תעודת זהות

נ/228 הודעתה של התלמידה טנXX בלוXX ,אני ראיתי את תאיר ליד חדר מורים בתיכון וראיתי אותה על הפנים שלה שהיא כועסת ועצובה ויותר מאוחר אני שאלתי אותה למה היא עצובה והיא אמרה לי שאין לה מצב רוח"

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותו כדלקמן: אני חברה של תאיר ראדה מילדות, אולם בתקופה האחרונה אנחנו התרחקנו קצת אחת מהשניה כיוון שהפרידו ביננו

בקשה להארכת מעצר I

1 בתי המשפט מ  004322/06 בית משפט השלום עכו 21/12/2006 תאריך: כב' השופט אלטר משה בפני: המבקשת מדינת ישראל בעניין: נ  ג  ד החשוד זדורוב רומן ולדימיר דוד

ת/204 ת/205 מוצג חסר

ת/204 דיסק מ"ט 125/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 295) (בקרטון) ת/205 א' – ב' תמליל מ"ט 125/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 295) הערת

ת/446 דוח פעולה מוצגים שהתקבלו מהמכון לפתלוגיה והועברו למעבדת סיבים, בגדי המנוחה, מוצגים של זדורוב ועוד

21/12/2006אל: תיק חקירהמאת:רס"ב יעקב מלכאהנדון: דוח פעולה בתאריך 21/12/2006 קיבלתי מוצגים מהמכון לפתלוגיה משפטית אבו כבירהמוצגים הועברו למטא"ר למעבדת סיבים לבדיקהפירוט המוצגים שהועברו במסמך שהתקבל

ת/476 דוח הובלת עצור

21/12/2006אל: רמ"ח בילושמאת: רסר ספיר שלוםהנדון: הובלת עצור ואבטחתו לתשאול גליל בשעה 13:15 הוצאתי את החשוד ברצח הילדה תאיר ראדה תושב קצרין ממעצר גליל שמו

ת/434 החזרת העצור זדורוב לבית המעצר

12/12/2006אל: רמח בילוש     מאת: רס"ר נתי חריר  הנדון: דוח פעולה   היום בשעה 20:40 החזרנו את העצור רומן זדורוב לבית מעצר רגע לפני הכנסתו למעצר נערך

ת/685 הודעה של אולגה זדורוב

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותה כדלקמן אני מכירה את רומן שהוא היום בעלי, רומן זדורוב {דרוש תמלול} הכרתי אותו דרך חברה של אמא שלי

ת/485 תפיסת נעליו של מאיx אמסxx

19/12/2006אל: ר צח"ממאת: רס"ב אמור דודהנדון: זכ"ד – דוח תפיסה היום בבוקר הגיע מאיx אמסxx  זהות 5XXXXXX, למשטרת קצרין ומסר לי כי אמש התקשר אליו חוקר

ת/115 תשאול התלמידה מי.אל.

  11/12/2006*אל: רמ"חמאת: דודו כהן 1037XXהנדון: זכ"ד – תשאול אלxx מיתx ט-3 היום בסביבות 13:30 תישאלתי את אלxx מיתx ת.ז 030XXXXXX  תושבת קצרין בקשר לרצח תאיר

ת/726 חקירה באזהרה אוxx כהx

ת/726 אוxx כהxx הודעה מיום 19/12/6 אני רס"ב אריה בנאסולי עומד לחקור אותך בכך שהינך חשוד כי היית מעורב ברצח המנוחה תאיר ראדה בתאריך 6/12/6

ת/187 דוח תשאול – 'הוא אומר שמקובל עליו שהחשוד לא זוכר דברים מאותו יום ושיש לו.."בלאק אווטים"..אבל קיים צורך להזכר בהרבה פרטים וצריך לרענן לו את הזכרון'

19/12/2006|אל: ראש הצח"ממאת: רפ"ק סטז'ובסקי           פ.ח: 101/06הנדון: דוח תשאול היום משעה 13:20 לערך תשאלתי את החשוד רומן זדורוב תוך ליווי מוטי במשרד

ת/113 תשאול התלמיד מי.חכ. 'בסביבות 13:00-13:20 עזב את בית הספר לא זוכר בדיוק והלך למרכז עם חברים ובדרך פגש את טניx שעובדת בקצרין וגרה בבני יהודה ותפס איתה טרמפ לבני יהודה'

19/12/2006אל: רמ"חמאת: דודיק כהן 10337XXהנדון: זכ"ד – תשאול מיכxx חכמיגxx כיתה ט היום בסביבות 13:05 תושאל מיכאx חכמיגxx ת.ז 030XXXXXXXX, תושב בני יהודה שהגיע עם אביו לצורך

ת/116 תשאול התלמידה נו.מע.דנ. 'לשאלתי אם היא זוכרת מצב בו היה מכות בין תלמידים והאם היו גם סכינים, הנ"ל השיבה שזוכרת שהיו מכות בין חברים "מכות של צחוקים לא משהו רציני זה סוג של משחק"'

19/12/2006אל: רמ"חמאת: דודו כהן 1037XXהנדון: זכ"ד – תשאול נוxx מעxx  כיתה ט היום הגיעה לתחנת גולן נוxx מעxx ת.ז 03XXXXXX תושבת קצרין רח' אדמון לצורך תשאול

ת/081 תשאול התלמיד גר.צ'י. 'במהלך ההפסקה היה בכיתה שלו וראה את תאיר מגיעה ומשוחחת עם בx קקxx וקוxx לוגxx מהכתה שלו. היא חייכה ונראתה שמחה ונתנה להם נשיקה בלחי ואמרה להתראות מחר'

18/12/2006אל: תיק החקירהמאת: פקד מרי דניאליהנדון: דוח תשאול –  גרx צ'ודונוxxx היום תשאלתי את הנער גרx צ'ודונוxxx מכיתה ט1 בביה"ס נופי גולןהנ"ל סיפר כי בתאריך 06/12/2006 למד עד השעה 15:30 מתמטיקה

ת/232 תחקור המורה זהxx גרצxxx 'אינה חושדת במישהו שיכול לבצע מעשה כזה, מציינת שיש תלמיד בכיתה בשם ביילxx סבסטxxx שנעדר מלימודים מבית הספר עוד טרם קרות האירוע'

18/12/2006אל:רמ"ח תשאולמאת: רס"מ אסרף מרדכי     הנדון: תחקור מחנכת זהבx גרציאxx – יא – 4 הנ"ל מחנכת כיתה יא' 4 בבית ספר נופי גולן, לדבריה ביום

ת/624 דוח לקיחת מחשב של רומן

18/12/2006אל: צוות החקירהמאת: סגל צחי – ע' מחשבהנדון: לקחת מארז מחשב רומן היום נלקח מארז המחשב של רומן לבדיקה על ידי צוות ע' המחשב של

ת/356 מזכר – זדורוב אמר לי את דברים הבאים: "אני זוכר מה לא עשיתי אני לא זוכר מה עשיתי לפני 8 שנים אמא שלי אמרה לי תראה מה עשית לאחיך הקטן יש לו דם בפיפי אני אמרתי שהיה לי שחור ואני לא זוכר מה עשיתי אולי ככה קרה עם הילדה"

18/12/2006 אל: ר. ימ"ר גליל מאת: רס"מ שמשון גולדשטיין 902093  הנדון: זכ"ד היום במהלך שהותי עם העצור החשוד ברצח – רומן זדורוב בבית חולים צפת

נ/043 הדס קדם ספרנית ביה"ס

לאחר סיום הודעתה של הדסה קדם ספרנית בית הספר המשכתי לדבר איתה עד שאוביל אותה למסור ט.א. במחלקת זיהוי בתחנה ותוך כדי השיחה מסרה ביום

נ/258 הודעתה של המורה טלXX יעXX "ראיתי חבורת נערים מוזרים והם לא שייכים לבית הספר נופי גולן היו כארבעה או חמישה נערים שהלכו ביחד במהירות לכיוון שטח בית הספר ואחריהם הלך בחור שמוכר לי מבית הספר שמו אנוx מהישוב שלי, הם הלכו בצורה מוזרה ואפילו גרמו לי לזוז הצידה בכדי שהם יעברו" "לא ראיתי שומרים בשער זה היה כפי שאמרתי לך שעה 15:05 בדיוק כי הסתכלתי בשעון"

אני מורה למתמטיקה בבית הספר נופי גולן, ביום המקרה 06/12/2006 יצאתי מבית הספר ללכת הבית וביציאה משער הראשי יותר נכון לפני היציאה מהשער הראשי של

ת/151 עדות המורה ציפx וסרxx 'אמרה ששני תלמידים שלה בשם יותx אזואxx, ואלמxx חזx , לא הגיע* לבית הספר כמה ימים אחרי המקרה ושהיא פגשה אותם הם אמרו לה שתאיר הייתה ידידה שלהם והם ממש בכו כאשר הם דיברו עליה'

18/12/2006 אל: רמ"ח מאת: יובל מוזס הנדון: דוח תשאול בתאריך הנ"ל תשאלתי את צפx וסרמx איזנגx תז 52XXXXX  לגבי המקרה הנ"ל מסרה לי שהיא הגיע* לבית הספר בשעה

נ/257 הודעתו של המאבטח יצXX מורXX ,הגעתי עם הרכב שלי לנופי גולן לחניה ונכנסנו אני וחבר בשם עזxx, שם משפחה שלו אני לא זוכר שהוא מתנדב בכיבוי אש, הגיע איתי, נכנסנו רגלית לכיוון בית הספר ואז מיד הוציאו את כולם שוטרים אל מחוץ לגדר ואז הבנו שמצאו אותה ואז אמרו שמצאו אותה ללא רוח חיים" ביקר בנופי גולן גם בשעות הצהריים ציין גם שהחליף למורה את הנורה באוטו

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי הודעתו כדלקמן: אני עובד כמאבטח בחברת אבטחה רשף שהסניף שלה הוא בעפולה ולפעמים אני מחליף את המאבטחים שיוצאים לחופשה, המאבטחים

ת/150 עדות מורה לרוסית ילxx זלצxx

18/12/2006אל: רמ"חמאת: יובל מוזס הנדון: דוח תשאול בתאריך הנ"ל שאלתי את ילנx זלצמx מורה לרוסית בבית הספר נופי גולן האם היא לימדה ביום המקרהלטענתה היא אינה מלמדת בימי

ת/149 דוח תשאול – 'מורה לאנגלית בבית ספר נופי גולן, ביום המקרה הגיעה בשעה 07:15 בערך התחילה ללמד בשעה 07:30, לימדה את הכיתה של תאיר שהיתה נוכחת באותו שיעור הכירה את תאיר מסרה כי היתה עומדת על שלה כאשר רצתה משהו'

18/12/2006אל: רמ"חמאת: יובל מוזס 1077XXX            הנדון: דוח תשאול בתאריך הנ"ל תשאלתי מרטxx בx הרוx ת"ז 3XXXXXXX מורה לאנגלית בבית ספר נופי גולן, ביום המקרה

נ/082 עדותו של אב הבית קובי סמברנו

ראיתי בפני את הנ"ל ורשמתי הודעתו כדלקמן: אני אב בית בבית הספר נופי גולן שבקצרין, בעניין רצח הילדה תאיר ראדה מסרתי מספר עדויות, אחת ביום

נ/098 מאבטח חנוך סימונה

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותו כדלקמן: ש. תספר לי בבקשה באיזה שעה בדיוק ראית את רומן הרצף בחוץ ליד השער שם אתה עובד

ת/338 מזכר בדיקה הסעות: 'לאחר בדיקה בסידור העבודה אמר לי שביום 06/12/2006 לבית ספר נטופה בצהריים הגיעו שני נהגים אחד בשעה 14:00…  והשני שהגיע בשעה 15:45 '

  17/12/2006אל: רמ"חמאת: לב אחליכמןהנדון: זכ"ד / תשאול א. היום התקשרתי לחברת מגדל ודיברתי עם יונתx בקשר להסעות מבית ספר נופי גולן ויונתx מסר לי שהם מזמינים

ת/337 מזכר : 'הוא הגיע לבית ספר נופי הגולן בקצרין רגיל בשעה 13:50 לערך ועלו ילדים מישוב לבנים שלומדים בבית ספר, לא היה שום דבר חריג, ילדים שמעו מוסיקה היה הכל כרגיל חוץ מילדים אף אחד לא עלה לאטובוס'

17/12/2006אל: רמ"חמאת: לב אחליכמןהנדון: זכ"ד / תשאול היום התקשרתי לחברת שלום את סגל ודיברתי עם נהג יניx פרx בקשר ליום 06/12/2006 ולאחר בדיקה יניב אמר לי שבאמת

ת/211 ראוxx ג'נx המעסיק של זדורוב: 'אני התקשרתי לרומן בשעה 20:00 בערך או 20:20, להגיד לו שלא יבוא אלי לעבוד ביום חמישי. אמרתי לו שיש בלאגן וילדה של חברים מתה ולא צריך לבוא לעבוד'

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותו כדלקמן: אני מכיר את רומן ואני רציתי שיבצע אצלי עבודות צבע בבית פרטי שלי בקצרין. ביום הרצח של תאיר

ת/339 דוח תשאול 'הגיע לבית ספר נופי גולן בשעה 15:45 היה עם מיניבוס של 10 מקומות ועמד בחניון ליד בית הספר וילדים עלו והוא מיד נסע באותו יום היו רק שלושה ילדים ממגדל'

17/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמןהנדון: זכ"ד / תשאול היום התקשרתי למובילי נטופה ודיברתי עם נהג עבx נוג'אxx שעבד אותו יום בקשר לאירוע רצח שהיה בבית ספרועבx מסר שבאותו

ת/445 דוח זכ"ד : 'התקשרתי לבחורה בשם סופx גילבxx שהיא בוגרת בית הספר נופי גולן ונראתה בבית הספר על ידי השומר משעות הבוקר'

17/12/2006אל: תיק חקירהמאת:רס"ב יעקב מלכאהנדון: דוח זכ"ד היום התקשרתי לבחורה בשם סופx גילבxx שהיא בוגרת בית הספר נופי גולן ונראתה בבית הספר על ידי השומר משעות הבוקר.מספרי

ת/599 הודעתו של תלמיד ברנקו וייס עי.אב : 'התקשה לומר מה עשה ביום זה.. טען כי לא הכיר את תאיר ראדה… לשאלתי אם ידוע לו כיצד נרצחה טען כי סיפרו לו שנדקרה 36 פעם בגופה.'

17/12/2006אל ר צח"ממאת רסב אריה בנאסולי מזכר היום סמוך לשעה 10:50 הכנסתי את הקטין ערx אבנx יליד 29/11/1990 ת.ז 30XXXX מבני יהודה טל 050-8XXXX. הזדהיתי בפניו, נשאל מה

ת/340 נהג הסעות עלx מוסטxx : 'הגיע בשעה 13:55 כרגיל באותו יום עמד בחניון ליד בית הספר ילדים עלו לאוטובוס והוא נסע למגדל לא היה שום דבר מוזר'

17/12/2006אל: רמ"חמאת: לב אחליכמןהנדון: זכ"ד / תשאול היום התקשרתי לעלx מוסטxx ממובילי נטופה בקשר ליום 06/12/2006 שהוא הגיע לבית ספר נופי גולן בצהריים ועלx מסר שהוא הגיע

ת/341 נהג הסעות איתx חרמxx : 'הגיע לבית הספר עם אוטובוס קטן של 15 מקומות ולקח ילדים לעין זיוון, זכור לו שבאותו היום הוא לא ידע על האירוע בכלל ולא זוכר משהו חריג בכלל'

17/12/2006אל: רמ"חמאת: לב ארליכמןהנדון: זכ"ד / תשאול  היום התקשרתי למטיילי קצרין ודיברתי עם נהג איתx חרמxx שעבד בתאריך 06/12/2006 בקשר לאירוע בבית ספר נופי גולןואיתx מסר לי שבאותו יום

ת/176 הודעתו של זדורוב 'אני מוכן להיבדק שוב במכונת אמת, לא עזרתי לרוצח ולא ביצעתי את העבירה. בקשר לג'ינס – השומר טועה ואף אחד לא שאל אותי על הג'ינס כי אני תמיד נמצא במקום העבודה בבגדי עבודה.', הודעה מס' 5

16/12/2007  ההודעה מס' 05 תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל אני רפ"ק סטריזבסקי א. עומד לחקור אותך, רומן זדורוב כחשוד ברצח תאיר ראדה

ת/684 הודעה של אולגה זדורוב

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי את עדותה כדלקמן ש. תספרי לי מה רומן בעלך עשה לאחר שחזר הביתה לאחר עבודה יום רביעי בתאריך 06/12/2006? ת.

ת/111 תשאול תלמיד ברנקו וייס רו.בד. : 'באותו יום לא הלך בבוקר לבית הספר והלך עם אמו לטבריה בשעות הבוקר ומאוחר יותר משעה 11:00 הלך לחברתו בישוב בני יהודה'

15/12/2006אל: רמ"חמאת: דודיק כהן 10337XXהנדון: זכ"ד תשאול תלמיד ברנקו וייס בשם גx בדיxx היום הגיע למשרדנו בתחנת גולן על פי בקשתנו גx בדיxx ת.ז 30XXXXXX תושב קיבוץ מיצרלאחר שדיברנו

נ/165 אישור מסירת צו לתלמידה ל.לח.

צח"ממאת : 911064 רס"מדו"ח תשאול היום בשעה 13:15 הגיעה אלי לתחנת גולן גב' ארxxxx עמxx מחצור הגלילית שעובדת בבית ספר נופי גולן בתפקיד מחנכת כיתה ט3

ת/112 תשאול תלמיד ברנקו וייס ט.טור. : 'הנ"ל לא מכיר את תאיר ראדה ז"ל וכן שמע על המקרה מהחדשות ולטענתו לא הגיע ביום זה לבית הספר כי לא הרגיש טוב חש ברע עקב בעיות גדילה ונשאר בבית וישן עד 11:00'

15/12/2006אל: רמחמאת: דודיק כהןהנדון: זכ"ד תשאול – טx טורxx  תלמיד ברנקו וייס היום בסביבות 11:20 תשאלתי את טx טוxxx ת.ז 3XXXXXXX  תושב קיבוץ אפיק בתחנת גולן כאשר הגיע על פי

נ/315 תשאול אב הבית יצ.מנ.

15/12/2006 אל: רמ"ח מאת: 91064 רס״מ בגלת* עוטמן הנדון: דוח תשאול היום בשעה 09:40, אני דבירתי עם אב בית של בית ספר נופי גולן מר

ת/080 תשאול התלמידה ח.לי : 'לדבריה קיימות שמועות לגבי כת השטן וכשנשאלה אם יודעת מי משתייך לכת השטן אמרה שיודעת לגבי ליx ממגדל כי היא לבושה בשחור ונראית מוזרה כמו כן שמעה כי אולי היו אנשים שקינאו בנערה ולכן עשו לה את זה.'

15/12/206 אל: תיק החקירה  מאת: פקד מרי דניאלי 152XX הנדון: דוח תשאול חx ליבוxxx היום בשעה 10:50 הגיעה לתחנה הקטינה חx ליבוxxx,.ת.ז 20XXXXX מנאות גולן, תלמידת כיתה יב'

ת/110 תשאול התלמידה לי.כנ : 'בתשאול הוברר כי ליx לא היתה באותו יום בבית הספר כי היתה עייפה בעקבות מסיבה יום קודם לכן וישנה איתה חברה שגרה בבני יהודה'

15/12/2006אל: רמ"חמאת: דודו כהן 10337XXהנדון: זכ|ד תשאול ליx קנפx חברה היום הגיע לתחנת גולן ליx קנפx תושבת רח' נקר 9X בקצרין לאחר שזומנה ודברתי עם אמא שלה בפלאפון וגם

נ/259 הודעתה של פסיכולוגית בית הספר ליXX לוXX "אמרה לי שמצאו את תאיר ראדה בלי הכרה בשירותים בבית הספר ואני חשבתי שהילדה קיבלה איזה חבטה בראש או נפלה" "לפני כחודש הורה שזהותה לא ידועה לי סיפרה שיש מאחורי אולם הספורט ילדים שמעשנים דיווחתי על כך למנהל בית הספר יוxx דגx והאינפורמציה הועברה למשטרה, ידוע לי על שנעצרו מספר ילדים"

אני עובדת כיועצת חינוכית בשכבות ח-ט בבית ספר נופי גולן בקצרין  מתוקף תפקידי כיועצת הכרתי את תאיר ראדה ז"ל כילדה כריזמתית {דרוש תמלול XXX} מקובלת

נ/097 מאבטח חנוך סימונה

בהמשך לעדותיי הקודמות אני מוכן להוסיף ולענות על כל שאלה שתשאלי ש. מה ההכרות שלך עם רומןת. אני אישית לא הכרתי אותו עד שהוא התחיל

ת/067 דוח חיפוש בחדרה של תאיר ראדה ז"ל : 'במהלך החיפוש עיינתי באלבומי תמונות, מחברות ומכתבים שתאיר כתבה ו/או קיבלה כמו כן, בדקתי את תיק בית הספר של תאיר אך לא נתפס דבר ולא מצאתי כל מסמך או רמז אשר עשוי להיות קשור לרצח.'

15/12/2006אל: רמ"ח תשאולמאת: פקד שי פלגהנדון: דוח חיפוש בחדרה של תאיר ראדה היום בין השעות 11:30 ל12:45 ערכתי חיפוש בחדרה של תאיר ראדה ז"ל, בבית

ת/226 תשאול תושב הישוב חד נס – יו.פל.

14/12/2006אל: רס"מ אסרף מרדכיהנדון: ד.ז.ד היום בצהריים יחד עם ממ"ש נופר כהן והבלש אזי אטיאס הבאנו את יואx פלx תושב חד נס לתשאול וחקירה ובסיומה החזרתי את

ת/002 הקמת צוות חקירה מיוחד – 'על פי אחת העדויות המנוחה נראתה בסמוך לשעה 14:10 יחד עם עוד חברה, המנוחה הודיעה שהיא הולכת לברזיה לשתות מים ומאז נעלמו עקבותיה'

הנדון: כתב מ"ט צח"מ 14/6סימוכין: פ.א. 3- 1010/06 ת. גולןנכם מתמנים בזאת לצוות חקירה מיוחד (צח"מ) לשם חקירת נסיבת מותה של הילדה תאיר בת משה*

נ/008 הודעתה של יבגניה חמותו של רומן

אני חמותו של רומן זדורוב ואנחנו מתגוררים ביחד בדירה בקצרין קרוב לשנה וחצי אני רוצה לומר שבשבוע שעבר רומה ישב בבית ולא יצא לעבודה ביום ראשון,

ת/167 המשטרה לזדורוב – 'איך אתה מסביר שבאף אחת מהחקירות לא הודעת שראית דם בשירותי בנים, למרות שידעת שהנך חשוד ברצח ושחפציך נבדקים ברמה המיקרוביולוגית במעבדה ויתכן ותמצאנה ראיות שמפלילות אותך?' חקירה באזהרה מספר 4 בעברית ורוסית

14/12/2007  ההודעה מס' 04תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל אני רפ"ק סטריזבסקי א. עומד לחקור אותך, רומן זדורוב כחשוד ברצח תאיר ראדה בבניין

ת/563 דוחות תשאול תלמידים (9 דוחות)

14/12/2006אל: רמ"ח  וראש צחממאת: רס"ב ציון ארביבהנדון: תחקור שם: תמיx  משפחה: וולx כיתה יא 2 יודע ממה שמספרים שזה קרה בין שעה שביעית לתשיעית כך

ת/066 תשאול התלמיד או.בו

17/12/2006רמ"ח תשאולמאת: פקד שי פלגהנדון: תשאול אוXX בוגXXXX (ח 3) היום בשעה 13:20 תשאלתי את אוXx בוגדנxx תלמיד כיתה ח' 3 מרחוב צמד 1X קצרין, התשאול בוצע

ת/129 זכ"ד על התלמידה מש.טו – 'אחת התלמידות בכיתה ח' קיבלה טלפון ממספר חסוי כאשר מעבר השני של הקו אמר לה מישהו "אני הרוצח ואת הבאה בתור"'

13/12/2006אל: צח"ממאת: איילת אזואליהנדון: דוח זכ"ד היום התקשר אלי מש"ק יורם אלגרבלי ומסר לי שנמצא בבני יהודה, לדבריו אתמול אחת התלמידות בכיתה ח' קיבלה טלפון

ת/064 תשאול חיילים המשרתים כמדריכי נוער בבית הספר – 'קיימות שמועות לגבי נסיבות ביצוע הרצח, אולם המכנה המשותף של אותן שמועות כי רצח בוצע על ידי בני נוער מבית הספר או מהאזור'

  13.12.2006אל: רמ"ח תשאולמאת: פקד שי פלגהנדון: זכ"ד / חיילים – מדריכי נוער. היום בשעה 10:30 שוחחתי בחצר תיכון 'נופי גולן' עם חיילי הנח"ל ליאx מגx וטx פופקלx* המשרתים

ת/106 דוח עיכוב התלמיד אלו.אל : 'הודעתי לו שאנו מעכבים אותו ולוקחים אותו לחקירה ואם ירצה להגיע לתחנה יוכל לעשות כך בהגעי לחד נס המתין לנו אלוx ומייד הזדהנו כמשטרה והודענו לו שהוא מעוכב לתחנת גולן לצורך חקירה'

13/12/2006אל: רמ"חמאת: דודו כהן 10337XXהנדון : זכ"ד היום בהנחיית קצינת נוער ימ״ר עמקים נתבקשתי לנסוע לבית הספר ברנקו וייס בישוב בני יהודה לעכב את אלxx אלxx תושב חד

ת/384 הודעתו של התלמיד אי.לז : 'תאיר ז"ל הגיעה אלינו בסביבות 13:25 בערך ישבה איתנו כחמש דקות ושמעה מוסיקה ואז המורה זהבx יצאה מהחדר שלה ואמרה לנו לצאת לפרגולה כי אנחנו מרעישים ואז יצאנו שלושתינו לפרגולה'

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי הודעתו כלדקמן: אני תלמיד בי"ס נופי גולן בכיתה ט'5. ש. ספר לי כל מה שידוע לך על המנוחה תאיר ראדה

נ/222 הודעתה של התלמידה גXX מרXX

אני תלמידת כיתה י' 5 בבית הספר נופי גולן בקצריןביום רביעי 06/12/2006 התקיים טיול לתל אביב לשכבת כיתות י' אך אני לא יצאתי לטיול ונשארתי

נ/212 הודעתה של התלמידה אוו.טפ. "את מציינת "..ויש תמונות שלהם אפשר לשוחח עם ילדים שם, ואני גלשתי ויוסי שלח לי הודעה.. מי זה יוסי עליו את מדברת?" ת. זה אבי כנראה שהשוטרת התבלבלה או משהו אני התכוונתי שאבי שלח לי הודעה" "אני שיניתי את השם שלו לאבי טבריה"

ראיתי את הנ"ל לפני ורשמתי הודעה כדלקמן: ש. תתארי לי את הפעם הראשונה שבה ראית את אבי עליו דיברת בעדותך מתאריך 10/12/2006ת. הפעם הראשונה והיחידה

ת/524 תחקור 14 תלמידים

מזכראל: רמ"ח            תאריך: 11/12/2006*מאת: 540XX רס"ב יעקב דרבינובסקיהנדון: זכ"ד / תחקור היום בסביבות 11:00 תחקרתי את נבx יובx לדבריו נחקר ומסר עדות אתמול,

ת/050 הודעתה של התלמידה יא. בנ : 'בתא השלישי ראיתי נייר טואלט זרוק על הרצפה ועליו סימני דם, גם בפח ראיתי נייר טואלט זרוק ובו סימני דם לא יודעת אם היה הרבה דם או קצת נראה לי שגם על הרצפה היו כתמי דם מרוחים'

ראיתי את הנל בפני ורשמתי הודעתה כדלקמן: אני תלמידת בי"ס נופי גולן בכיתה ט'2 , ביום רביעי שעבר בזמן המקרה עם תאיר אני למדתי בהקבצה

ת/148 התלמידה נו,שר : 'בשעה 14:40 הלכה לשירותים קטנים בשכבה י', הולכת לשם בדרך כלל כי יותר נקי, ראתה תלמידות נכנסות ויוצאות מהשירותים הגדולים היכן שקרה המקרה'

12/12/2006אל: רמ"חמאת: יובל מוזס 1077XXX            הנדון: דוח תשאול היום דיברתי עם נועx שרוx מכיתה ט2 מסרה שבין השעה השמינית לתשיעית בשעה 14:40 הלכה

ת/478 זכ"ד

אל: רמ"ח בילוש                                             

ת/130 הודעתה של העיתונאית דניאxx שאxx על עבודת השורשים של תאיר : '…הסיפור השני היא מספרת על הפחד שלה להיכנס לחטיבת הביניים, ועכשיו ציטוט: ״ מפני שאני מפחדת שמישהו יעשה לי משהו״. אני מציעה לחוקרי הנוער לקחת את היומן הזה'

ראיתי את הנ"ל לפני ורשמתי את דבריה כדלקמן: בביתי ישבו ביום שישי 08/12/2006  שני בוגרי נופי גולן בתחילה עלי לציין שמדובר בחיילים שמשרתים ביחדות עילית

ת/377 הודעתה של התלמידה נו.סי : 'בשעה 10:00 נכנסתי פעם ראשונה הייתי בתא אחד לפני אחרון ובפעם השנייה הייתי בסביבות השעה 13:30 נכנסתי לאותו התא כמו ששנכנסתי בשעה 10:00'

ראיתי את הנ"ל בפני ורשמתי הודעתה כדלקמן: אני תלמידת נופי גולן כיתה ט4, ביום רביעי האחרון ביום שקרה הארוע הייתי בבית הספר הגעתי לבית הספר

נ/219 הודעתו של התלמיד אלxx רxx "בערך בשעה 11:30 וישבתי עם חברים שx יפxx, אxx כxx מברנקו וייס, אופxx הרשקובxx מברנקו וייס, גx אבוטבxx מכיתה ט נופי גולן וגם תאיר ישבה איתנו בפרגולה בשעה 13:00 בערך, אני קמתי מהחבורה הזאת והלכתי לעשן "

ראיתי את הנל וגביתי הודעתו כדלקמן: אני תלמיד בית ספר ברנקו וייס בכיתה ט, אני מכר של תאיר, אין ביננו קשר ממש אלא רק אומרים

ת/683 הודעה של אולגה זדורוב

ראיתי את הנל בפני ורשמתי את עדותה כדלקמן: אניי ובעלי בשם רומן גרשייב מכירים כבר שלוש שנים, שנה יצאנו ושנתיים אנחנו כבר נשואים ומתגוררים כבר

ת/224 דוח זכ"ד : 'במהלך השהייה במקום הבחנתי בבדל סיגריה בצבע חום המעוך על בסיס המחזיק פח אשפה ממול הכניסה לשירותים בהם ארע אירוע הרצח הבדל לא נראה לי חדש'

12/12/2006אל: רמ"ח תשאולמאת: רס"מ אסרף מרדכיהנדון: ד.ז.ד – בדל סיגריה בקרבת הזירה היום התייצבנו צוות חוקרים בראשות פקד ארז נבון, בבית ספר נופי גולן לצורך עבודה


חומרים נוספים: