דוד עמור עד תביעה מס' 39

עד תביעה מס' 39 דוד עמור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.אני חוקר ביחידת תשאול ימ"ר גליל, בתקופה הרלוונטית השתתפתי גם בחקירת הרצח של המנוחה תאיר ראדה

ש.ובאיזה קטע של החקירה התמקדת בעיקר

ת.אני התמקדתי בעיקר במחקר התקשורת שזה אומר בדיקה של טלפונים, פלטים, מחשבים

ש.בלילה של 6/12/06 אתה תחקרת חשוד בתחנת קצרין, אדם בשם רפאל כהן, ערכת דו"ח על התחקור ובהמשך מזכר הבהרה לגבי תיקון טעות בתאריך

ת.כן הדו"ח מוגש ומסומן ת/482.

ש.באילו נסיבות נחקר רפאל כהן

ת.לאחר שהגעתי עם צוות הבילוש לזירה לאחר מציאת הגופה, נתבקשתי על ידי הקצין שלי יורם אזולאי לגשת לתחנת המשטרה ולתחקר אדם בשם רפאל כהן ולברר איתו דברים שקשורים בתחושות של ראש משרד החקירות של תחנת קצרין

ש.למה הביאו אותו לשם

ת.ראש משרד החקירות זכר כי במהלך אותו יום הגיע רפאל כהן לתחנת המשטרה למסור איזה שהיא תלונה בגין אובדן או גניבה של תיק, והוא זכר אותו פצוע וגם מבולבל ולכן הוא עוכב לתחנה לברר איתו פרטים ראשונים, אני הגעתי לתחנה, תחקרתי את העד הזה ותיעדתי את זה בדו"ח שהוגש לבית המשפט

ש.תחקרת אותו באותו שלב כחשוד באזהרה

ת.לא תחקרתי אותו כחשוד, אני תחקרתי אותו לנסות לברר את נסיבות הפציעה שלו ומה הוא עשה באותו יום וכל מה שהשיב רשמתי בדו"ח

ש.מה עשית בהמשך

ת.בהמשך דיווחתי לממונים עלי שמדובר בבחור מבולבל וקשה להגיע לאיזו שהיא מסקנה או להעלות איזה חשד למעורבות שלו ולמרות זה הגיעו להחלטה לעצור אותו ולחקור אותו, עוד באותו בוקר הוא נעצר ונחקר, הובא אל בית המשפט ואני גביתי ממנו הודעות בזמן שהוא היה עצור

ש.מה היה בסופו של דבר

ת.בסופו של דבר הוא נוקה לחלוטין מכל חשד לרבות בדיקת חיים שנערכה לו במכון לרפואה משפטית שמצביעה על כך שהפצעים שהיו עליו הם פצעים יחסית ישנים והוחלט לשחרר אותו

ש.מעבר לבדיקת חיים, אתה זוכר איזה עוד שיקולים הביאו לכך שהוא שוחרר

ת.כן, בעל הבית שלו שהוא השכיר אצלו את הדירה בה הוא התגורר בקצרין, מסר שעוד יום קודם לכן לאירוע הרצח הוא ראה את רפאל עם אותן פציעות, דבר שחיזק לגמרי את העובדה שהפצעים נגרמו לפני הרצח

ש.ב – 10/12/06 אתה ערכת דו"ח והוא שוחרר

ת.כן

הדו"ח מוגש ומסומן ת/483

ש.ב – 18/12/06 ערכת זכ"ד לגבי הובלה שבוצעה יחד עם עובד נקיון בשם חוסה בלטר שנתבקש להצביע לכם על שירותים בהם הוא שפך, מים, זה הדו"ח

ת.כן

הדו"ח מוגש ומסומן ת/484

ש.אתה יכול להסביר לנו מה הרקע, למה נעשתה ההובלה

ת.כן, ההובלה נעשתה עם בחור בשם חוסיין שהוא עובד שם במקום בנקיון, נגבתה ממנו עדות והוא טען שאדם אחר שעובד במקום בנקיון שהוא אדם זקן ביקש ממנו לשפוך איזה דלי מים לאחד מחדרי השירותים ורצינו לברר באיזה חדר שירותים זה היה ואם זה חדר השירותים בו נרצחה המנוחה והוא הוביל לחדר שירותים אחר וככה זה נגמר

ש.יש לנו דו"ח שתפסת נעלים מאדם בשם מאיר אמסלם

ת.כן מוגש ומסומן ת/485

ש.ביום 27/12/06 ערכת בירור לגבי פרטים של מכשיר פלאפון שנתפס ונמצא בבית הספר

ת.כן מוגש ומסומן ת/486

ש.ב – 6/12/06 ערכת דו"ח לגבי תפיסה של המחשב האישי של המנוחה

ת.כן מוגש ומסומן ת/487

ש.דו"ח נוסף מ – 7/12/06 לגבי העברת המחשב לבדיקה

ת.כן מוגש ומסומן ת/488

ש.ב – 8/12/06 ערכת רשימה של ציטוטים ושמות שעלו בשיחות ICQ מהמחשב של המנוחה

ת.כן מוגש ומסומן ת/489

ש.איך נערכה הבדיקה הזו, מה עשית

ת.המחשב הזה כדי לבדוק אותו הוצאנו צו מבית המשפט, נערך בו חיפוש והמחשב הועבר לאיש מחשבים, חוקר מיומן שאסף נתונים מתוך תוכנת ICQ שזו תוכנה להעברת מסרים, אנחנו קיבלנו פלטים, קראנו אותם כדי לבדוק אם יש בהם איזה שהם מסרים של איום ובכל זאת רצינו להתחקות אחר הקשרים של הנערה כדי לנסות להגיע לכל כיוון אפשרי, לא נמצאו מסרי איום, ניסינו לפתוח את החקירה כמה שיותר

ש.אז כשרשמת מי הדוברים איך ידעת

ת.כשהפלטים נפלטו מהמחשב, יש שם שמות של דוברים, מצד אחד הנחנו שכשמדובר בתאיר זו תאיר וכשמצוין שם אחר רשמנו את השם האחר, וכשזה התפרס על פני כמה עמודים, אני מתוכן הדברים תמצתתי

ש.אתם קיבלתם בהתאם לצו בית משפט הוצאתם פלטים של שיחות נכנסות ויוצאות לטלפון הנייד של המנוחה תאיר שזה מספר 052440XXXX

ת.כן פלטים של שיחות יוצאות ונכנסות בין 10/5/06 עד 5/12/06, פלטים של שיחות מיום 6/12/06, כל מה שמתייחס למכשיר הזה – מוגשים ומסומנים ת/490

ש.לענין המסמך של האיתור בדיעבד, אני מתייחסת ליום 6/12/06, למעשה החברה לא מסרה לכם מידע על המיקום של המכשיר

ת.כן

ש.אתה יכול להסביר לנו, בשלב מסוים שמענו גם מחלק מהעדים נמסר בזמן החיפושים מהחברה על איתור המכשיר

ת.כן, נעשה איכון בזמן אמת בדרך מסויימת של פולסים שהפלאפון שולח לממסר הקרוב וכך הצליחו פחות או יותר להתחקות אחר מיקום הפלאפון, אז בזמנו אני חושב שאמרו שהפלאפון נמצא באיזור בית הספר, לפי זה התמקדו בחיפושים, לעומת זאת, מה שאני קיבלתי, איכון בדיעבד, מאחר ולא היו שיחות יוצאות ונכנסות שנענו, אז לא ניתנו נתונים, לא ניתנו נתוני אתר וזה מופיע בדף כ"אין מידע"

ש.ואתה שלחת בירור לחברה

ת.אני שלחתי לצורך זה בירור לחברה והם השיבו לי לגבי זה המכתב מוגש ומסומן ת/491

ש.מתוך הפלט הזה של 6/12/06 יש שיחות בכלל שהיא דיברה במהלך היום הזה

ת.לא, אין שיחות יוצאות מהמנוי שלה וגם בשיחות נכנסות ניתן לראות שבאותו יום בשעה 10:40 היא מקבלת הודעת אס-אם –אס מאחד המכרים שלה ושמו שגיא, בהמשך משעה 15:47 יש המון שיחות שנערכות מבני המשפחה, ממשטרה, ממכרים כדי כנראה לברר היכן היא וליצור איתה קשר אבל אין מענה

ש.על הפלטים יש רישומים בכתב יד ליד השיחות, מי ערך אותם

ת.כן, אני רשמתי זאת בכתב יד, רציתי לדעת מי האדם המתקשר ופשוט ציינתי את השמות, רשומים כאן בני המשפחה, חברים, משטרה

ש.ולפי מה עשית את הרישומים

ת.חלק מהרישומים נעשו מתוך זיכרון הטלפון של המנוחה שלצד כל מספר הופיע השם, חלק מהשמות אנחנו איתרנו באמצעות בקשות לחברות הסלולר וחלק מתוך עדויות של אנשים שנחקרו בתיק ומסרו את מספרי הפלאפון שלהם

ש.אתה רשמת ב – 8/12/06, ערכת רישום של השיחות, הודעות אס-אם-אס נכנסות לפלאפון של המנוחה מתוך מכשיר הפלאפון במסגרת מחקר תקשורת שעשיתם

ת.כן מוגש ומסומן ת/492

ש.אתה גם ערכת ב – 10/12/06 רשימת מנויים מתוך ספר הטלפונים של הזיכרון של המנוי

ת.נכון מוגש ומסומן ת/493

ש.פעולות אלה נעשו מתוך מכשיר הפלאפון עצמו או מתוך החברה

ת.נעשו מתוך הפלאפון עצמו, לקחתי את הפרטים ורשמתי

ש.אתה ערכת זכ"ד לגבי בירור טלפוני שערכת עם חברת סלקום בענין הודעות אס-אם-אס ו-אם-אם- אס שנשלחו

ת.כן הדו"ח מוגש ומסומן ת/494

ש.על מה מדברים סעיפים 1 ו – 2

ת.בסעיף 1 שאלתי את חברת סלקום אם הם יכולים לתת לי הודעות אס-אם-אס ו- אם-אם-אס של ההודעות, אני מתכוון לתוכן ההודעות והם אמרו שאין להם את האפשרות הזו אלא אם כן יש את המכשיר עצמו

לגבי סעיף 2, שאלתי את חברת סלקום האם יתכן שנתקבלו או נשלחו הודעות אס-אם-אס וזה לא התקבל בפלטים שלהם והם השיבו שזה לא יתכן

ש.אתם פניתם גם לחברות התקשורת וביקשתם בעלויות לחלק מהמנויים שהמספרים שלהם עלו בפלטים

ת. כן מוגש ומסומן ת/495

ש.פניתם גם לחברת פרטנר

ת.כן הדו"ח מוגש ומסומן ת/496

ש.וגם לחברת פלאפון

ת.כן הדו"ח מוגש ומסומן ת/497

ש.אתה ערכת זכ"ד לגבי שיחה שלך עם מספר אנשים שהמספרים שלהם הופיעו בפלטים ואתה עשית פעולות, התקשרת ורשמת מה שנאמר

ת.כן הדו"ח מוגש ומסומן ת/498

ש.ובהתאם לבירורים על חלק מהפלטים עצמם למשל של חברת פלאפון רשומים ספרית וכו'

ת.כן, זה רישומים שאני ערכתי על סמך שיחות שערכתי עם האנשים האלה, התקשרתי אליהם ושאלתי אותם מי הם ומה שהם אמרו לי אני רשמתי

ש.אני מציגה לך את ת/490  לענין השיחות הנכנסות בתקופה שקדמה לרצח, אתם ביקשתם צו וקיבלתם החל מתאריך 25/10/06, למה לקחתם דווקא את התקופה הזו

ת.נאמר לנו כי חודש לפני הרצח בערך הייתה איזו שיחת איום בטלפון, אנחנו לקחנו שיחות טלפון חודש וחצי אחורה ובדקנו אותם, כולל הודעות אס-אם-אס, בדקנו ממש אדם אדם ושיחה שיחה מהפלאפון הזה והמסקנה היא שקודם כל לא עולה שיש פה מישהו שהתקשר אליה והיא לא מכירה אותו אלא אם כן קיבלה הודעת תוכן מחברת סלקום, אלה הודעות פרסום של מוצרים מסוימים וכל השאר אלה אנשים שהיא מכירה ודיברה איתם, לא מצאנו ברשימה הזו אנשים שאיימו עליה, אנשים זרים

ש.בהמשך הוצאתם פלט נוסף מתאריך 23/9/06 גם כן שיחות נכנסות למנוחה

ת.כן מוגש ומסומן ת/499

ש.מה הסיבה לכך

ת.נמסר למשטרה מפי אמה של המנוחה שבתאריך 23/9/06 המנוחה קיבלה איזה שיחת טלפון, איום, הטרדה, לכן ביקשנו גם לברר שיחות הנכנסות באותו יום

ש.שם היה משהו

ת.גם שם לא עלה חשד, היא דיברה רק עם אנשים שהיא הכירה אותם

ש.אתם הוצאתם מחברת פלאפון פלט של מנוי ששייך לאדם בשם ישראל נפתלי, שיחות נכנסות ויוצאות ואיכון מיום הרצח

ת.כן מוגש ומסומן ת/500

ש.ערכת גם זכ"ד עם החברה לגבי מספר הטלפון שבשימושו של ישראל נפתלי

ת.כן מוגש ומסומן ת/501

ש.מי זה ישראל נפתלי

ת.ישראל נפתלי זה גנן תושב עפולה שנחשד בתחילת החקירה ברצח, הוא נעצר ונחקר, עשינו עליו איזה שהם בדיקות של מחקר תקשורת ומפלט השיחות שלו נמצא שהוא באותו יום לא היה לחלוטין בקצרין אלא באיזור המגורים שלו, מה שבין היתר זה אחד הדברים שניקה אותו מהחשד

ש.הוצאתם פלט למספר טלפון שהיה ברשותו של בחור בשם יוסי לוי מהישוב אביבים שנחקר בתיק בין היתר בנסיון לאתר את הנערים שנסעו בטרמפ

ת.כן המסמכים מוגשים ומסומנים ת/502  ו – ת/503

ש.במהלך החקירה נחקרה בחורה בשם ל.ר. שנתפס ממנה טלפון סלולארי ואתם הוצאתם מתוך מכשיר הטלפון בהתאם לצו שביקשתם, הוצאתם תדפיס של ספר הטלפונים

אתה קיבלת מחוקר המחשבים את מכשיר הפלאפון ובהתאם לצו קיבלתם רישום של ספר הטלפונים של ל.ר.

ת.נכון המזכר מוגש ומסומן ת/504 , הדו"ח מוגש ומוסמן ת/505

ש.בהמשך לכך, הוצאתם מהמכשיר עצמו, רשמתם את התוכן של הודעות אס-אם-אס נכנסות, אתה עשית רשימה של הודעות נכנסות למכשיר

ת.נכון


עו"ד ענבר:
הוגש עותק ת/49  וזה המקור שערך העד – מוגש ומסומן ת/49 א' ובמקביל לכך נרשמו גם ההודעות היוצאות מהמכשיר וזה הוגש וסומן ת/48

העד ממשיך:

ש.אתה בהמשך לכך קיבלת מחברת פרטנר רשימה של המנויים המופיעים במספר הטלפון של אולגה גרישייב

ת.כן

ש.לגבי הנאשם עצמו – אתם הוצאתם מחברת סלקום פלטים שמתייחסים למכשיר 0524863XXX שהוא מכשיר שרשום על שם אולגה גרשייב אשת הנאשם, מתוך החקירה, מי החזיק במכשיר זה בפועל

ת.הנאשם החזיק במכשיר זה בפועל, מכשיר זה הוא של סלקום ובנוסף הוא גם החזיק מכשיר פרטנר זה עולה מדבריו וגם המכשירים נתפסו

עו"ד ענבר: לענין מכשיר הסלקום אני מגישה דו"ח בעלות, שיחות נכנסות ויוצאות ביום הרצח + איכון ושיחות יוצאות ונכנסות מיום 7/12/06 ע'ד 12/12/06 + איכון ובנוסף מסמך נוסף של פלטי בעלויות שמתוכם נערכו התקשרויות מאותו מכשיר סלקום. הדו"ח המתייחס ל- 0524863XXX מוגש ומסומן ת/506. פלט בעלויות של אותו מכשיר, מוגש ומסומן ת/507.


העד ממשיך:

ש.אתה גם על ת/506  רשמת בכתב ידך את שמות האנשים שעמם שוחח הנאשם לפי מה

ת.גם כן לפי בעלויות שביקשתי מחברת הסלולר, חברות התקשורת וגם מתוך שיחות שעלו עם האנשים ברשימה ומעדויות


עו"ד ענבר:


 אני מגישה מסמך שלכם פניה לחברת סלקום לגבי איתור אתרים שמופיעים על פלטי המכשיר של הנאשם, גם את הפניה שלך וגם את התשובה.איתור אתרים מוגש ומסומן ת/508 , סימוכין פרטי איכון מוגש ומסומן ת/509 , מענה לצו בית משפט מיום 21/12/06 מוגש ומסומן ת/510.


העד ממשיך:

ש.על סמך האינפורמציה הזו, מה המשמעות של איכון אתר סלולארי של החברה הזו בקצרין

ת.אין כל כך משמעות, מדובר באיזור קטן שיש שם שני ממסרים, שהם למעשה שני אתרים שנכנסים אחד בתוך השני וזה אומר שמבחינת האיכון הוא לא יכול לדבר על משהו מדויק יותר, אפשר להגיד שמבחינת אתרי סלקום מדובר בכל קצרין

ש.תבהיר לנו, זה נכון לגבי איתור בדיעבד או גם לגבי איכון של המנוחה בזמן אמת

ת.מה שביקשתי זה בדיעבד, לגבי איכון בזמן אמת אני לא יכול להתייחס לכך

ש.במקביל הוצאתם פלטים גם למנוי הנוסף של הנאשם בפרטנר שמספרו 054439XXX5 והוא מופיע ללא שם מנוי

ת.כן, הנאשם מאשר שזה שלו


עו"ד ענבר:
 אני גם מגישה פלטי בעלות, שיחות ואיכון.פלט בעלות עם הפירוט מוגש ומסומן ת/511.


 עו"ד ענבר: אני מגישה גם פניה ותשובה לחברת פרטנר לכיסוי אתרים.מוגש ומסומן ת/512 ו ת/513


העד ממשיך:


ש.מה שאמרת לגבי סלקום לגבי כיסוי נכון גם לגבי פרטנר

ת.אם אני לא טועה, בפרטנר יש שם ממסר אחד שחולש על כל הסביבה

ש.קיבלת בהמשך מחברת "בזק" פלט שיחות יוצאות ממנוי על שם יבגניה גרישייב, מה זה המקום הזה

ת.זאת החמות של הנאשם שאצלה הוא גר בבית מוגש ומסומן ת/514


ש.אני מראה לך זכ"ד שעשית, הסתבר כי מדובר באמו של הנאשם

ת.כן מוגש ומסומן ת/515

ש.אתה ערכת דו"ח של רישום סיכום נתונים מתוך הפלטים לגבי שיחות שהנאשם עשה ביום הרצח

ת.כן מוגש ומסומן ת/516

ש.בהמשך לאחר שעשית את המסמך הזה, ביררת עם חברת פרטנר לגבי איזה מספר שהופיע בדו"ח, מספר מנוי שנגמר במספר 200 שבדו"ח שלך מופיע כאילו חוייג בטעות וקיבלת תשובה מה זה המספר הזה

ת.מה שרשמו לי שמדובר בהפניית שיחה אל התא הקולי של המנוי שאליו התקשרו, זה מין מענה קולי מוגש ומסומן ת/517  (מהווה הסבר ל – 2.ו ב – ת/516)


ש.אני מציגה לך מסמך לגבי איזה שיחה שנעשתה מאיפה

ת.אם אני לא טועה מביתה של החמות ובבירור איתה היא טענה שזו שיחה שנעשתה עם חברה שלה שגרה בקייב מוגש ומסומן ת/518

ש.אתם במהלך החקירה עשיתם פעולות לאיתור את 3 הנערים עליהם דיווח גדקר, הוצאתם פלטי שיחות, מהמנוי – 0524809XXX רישום על שם סימון אסרף שהוא בשימושו של הנער יוסי אסרף

ת.כן מוגש ומסומן ת/519


ש.פלט של מספר 0524509XXX רשום על שם יעקב כהן שהוא בשימוש מאור כהן

ת.כן

ש.ופלט של מנוי 0503032XXX על שם יעקב ביטון בשימוש אלמוג ביטון

ת.כן

ש.בנוסף לזה קיבלתם מחברת סלקום איכון של מכשיר ששייך לנער רועי ניקולס

ת.כן מוגש ומסומן ת/520


העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מחזיר אותך לעדות שמסרת היום בקשר לאותו קטע שבדקתם חודש וחצי אחורה את המנוי פלאפון של תאיר ז"ל באשר לאותו מידע שקיבלתם באשר לשיחת איום שהיא קיבלה לפלאפון שלה ובהמשך למה שמסרת כל הבדיקה שעשית מצביע על מספרי טלפון שהיא מכירה ולכן מכאן שהיא לא דיברה עם זרים

ת.כן

ש.האם ביררתם עם כל אותם אנשים מוכרים לה אם הם מסרו למישהו את הפלאפון שלהם

ת.אני לא חקרתי את כל האנשים שם, אני לא יודע אם כל האנשים שם נחקרו, אבל אלו אנשים שאנחנו יודעים שהיא בקשר איתם והכירה אותם

ש.אני אומר לך שאף אחד מהם לא נשאל אם הוא מסר את הפלאפון לאחר או שהוא אפשר למישהו אחר לשוחח בפלאפון, אף לא אחד

ת.טוב

ש.הוגשו עכשיו אותם פלטי שיחות מנויים של שלושת הטרמפיסטים האלה שלגרסתכם הם נסעו עם אותו גודקר כטרמפיסטים, אתם גם לגביהם עשיתם איכון

ת.כן

ש.והוגש חלק מהחומר שהוגש

ת.אני חושב שכן (ראהת/519)
עו"ד ענבר:
 אין לי שאלות בחקירה חוזרת.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3