עדות: חקירת מאיר אמסלם אשר השתתף בחיפושים אחר תאיר

כב' הש' א. קולה :    וזה?

עו"ד ש. הר ציון :    מאיר אמסלם 84.

כב' הש' א. קולה :    מאיר אמסלם, שלום אדוני, מה שמך בבקשה?

העד, מר מ. אמסלם :    מאיר אמסלם.

כב' הש' א. קולה :    אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, בסדר? תענה בבקשה לעורכי הדין מטעם המדינה, אפשר להגיש?

עו"ד ו. קבלאוי :    יש הסכמה להגשה?

עו"ד י. הלוי :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    באמצעות הזה אגיש את שתי הודעותיו במשטרה מיום 11/12/2006 ו- 4/1/2007, אציין שהעד הזה העיד במסגרת ההליך הקודם, שתי ההודעות מסומנות ת/,

עו"ד ש. הר ציון :    312 ו- 313.

כב' הש' א. קולה :    כן, הודעותיו של העד במשטרה הוגשו וסומנו בהתאמה.

עו"ד ו. קבלאוי :    מה שסיפרת במשטרה בזמנו, נחקרת פעמיים, סיפרת את האת במשטרה?

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    במקום שתספר את כל הסיפור עוד פעם לבית המשפט הגשנו את מה שסיפרת במשטרה ועכשיו תענה לשאלות של עורך הדין הלוי, אין לי יותר שאלות לעד מעבר.

כב' הש' א. קולה :    תודה, רק תתנו לו את ההודעות שלו כדי שהוא יוכל לראות מה הוא אמר.

עו"ד ו. קבלאוי :    יש לי רק ברשותכם שאלה אחת.

כב' הש' א. קולה :    בבקשה.

העד, מר מ. אמסלם לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאוי : 

עו"ד ו. קבלאוי :    אתה זוכר את החיפושים שהיו בבית הספר כפי שסיפרת בהודעות שלך במשטרה?

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    במסגרת החיפושים הגעת למקלט, דלת של מקלט שהייתה נעולה, תספר על האירוע הזה.

העד, מר מ. אמסלם :    היינו בחיפושים, הייתי עם יחד עם קובי סומברנו.

כב' הש' א. קולה :    משהו חסר לי, אני לא יודע מה היה תפקידו אז.

עו"ד ו. קבלאוי :    זה החיסרון, תספר בקצרה מה עבדת ב- 2006 בתור מה?

העד, מר מ. אמסלם :    אז עבדתי בתור אב בית של המתנ"ס לא קשור לבית הספר בכלל, גלילה עציון ז"ל  ביקשה ממני לבוא לחפש מישהי נעדרת את תאיר ובוא תעזור לי נחפש אותה בבית הספר, אז הלכנו לשם ופגשנו שם את שמוליק ז"ל , את גילה ביטון ואת המחנכת אני לא זוכר את השם שלה והתחלנו לחפש בבית הספר, במשך החיפושים קובי אמר לי בוא אתי למקלט.

כב' הש' א. קולה :    קובי סומברנו.

העד, מר מ. אמסלם :    כן, ירדנו למקלט, המקלט היה נעול עם מנעול.

כב' הש' א. קולה :    עם מנעול.

העד, מר מ. אמסלם :    הוא אמר לי חכה פה הוא קפץ מספריים וחתכנו את המנעול נכנסנו לתוך המקלט.

כב' הש' א. קולה :    למה הוא לא פתח עם מפתח?

העד, מר מ. אמסלם :    לא יודע, אין לי מושג, הוא הלך הביא את המספריים.

כב' הש' א. קולה :    לא ראית ניסיונות לפתוח את המנועל

העד, מר מ. אמסלם :    לא, הוא ניסה, הייתי מאחוריו הוא ניסה.

כב' הש' א. קולה :    הוא ניסה עם מפתח?

העד, מר מ. אמסלם :    לא, לא היו לו מפתחות בכלל.

כב' הש' א. קולה :    ישר הוא הלך להביא מספריים?

העד, מר מ. אמסלם :    הוא אמר לי חכה אני הולך להביא מספריים והוא פרץ את המנעול.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי :    הגעתם יחד למקום או שהוא היה לפנייך שם?

העד, מר מ. אמסלם :    לא, לא, במקלט היינו ביחד.

עו"ד ו. קבלאוי :    אחרי שהוא חתך את המנעול מה היה עם המנעול?

העד, מר מ. אמסלם :    זרקנו אותו לא יודע מה עשינו אתו אין לי מושג, נכנסנו פנימה, חיפשנו במקלט לא היה כלום, צעקנו כל הזמן תאיר תאיר זה הכל.

עו"ד ו. קבלאוי :    אני אציין שאת החלק הבזה שמתייחס לפתיחת המקלט הוא סיפר בעדותו בביות המשפט ב- 20/12/2007. אתם אמרתם שנעשה את זה בדרך הזו.

כב' הש' א. קולה :    מאה אחוז אבל הוא מספר משהו שונה קצת ממה שסיפר קובי סומברנו.

עו"ד ו. קבלאוי :    זה כבר משהו אחר, זה החלק שלו, זה מה שהוא.

כב' הש' א. קולה :    טוב, בסדר גמור.

עו"ד ו. קבלאוי :    אין מחלוקת שהיה קיסם בתוך המנעול.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי.

עו"ד י. הלוי :    אתה סיימת?

עו"ד ו. קבלאוי :    כן, אני מגיש לכבודכם.

עו"ד י. הלוי :    שתי אמרות?

עו"ד ו. קבלאוי :    נכון.

עו"ד י. הלוי :    טוב.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו מציעים שאדוני לא יתמקד בפריצה של המנעול.

עו"ד י. הלוי :    הבנתי מצוין כבודו.

כב' הש' א. קולה :    יופי.

עו"ד ו. קבלאוי :    סליחה, הפרוטוקול לא בפניכם, שלא ישתמע מהדברים שאמרתי שהוא לא אמר את זה במשפט הקודם שהוא ראה את קובי פורץ הוא כן אמר את זה.

עו"ד ש. הר ציון :    הוא גם לא אמר שהוא ניסה לפתוח עם מפתח.

עו"ד ו. קבלאוי :    חברתי אומרת שהיא שמעה ממני כאילו אתם הבנתם שהוא לא אמר את זה במשפט הקודם.

כב' הש' א. קולה :    לא, פה הוא לא אמר.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא, הוא אמר דברים שהוא לא ראה את קובי מנסה לפתוח את המנעול, במשפט הקודם הוא התייחס לעניין הפריצה.

כב' הש' א. קולה :    אין וויכוח על זה, על הפריצה עם המספריים הוא ראה את קובי אין וויכוח על זה.

עו"ד ו. קבלאוי :    הוא אמר את זה והוא אמר את זה גם היום.

כב' הש' א. קולה :    אין וויכוח על זה, שאלתי שאלה אחרת, האם הוא ראה את קובי מנסה עם מפתח לפתוח?

עו"ד ש. הר ציון :    הוא לא נשאל על כזה במשפט הקודם, לא נשאל ולא התייחס.

כב' הש' א. קולה :     בסדר אין וויכוח על זה. 

העד, מר מ. אמסלם משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי :    אתם הגעתם למקלט במסגרת חיפושים אחרי תאיר כמובן נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

עו"ד י. הלוי :    היה כבר מתח בחיפוש אחרי תאיר נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    מתח לא היה כי חיפשנו, לא ידענו מה קורה אתה, שאלנו אם היא נרדמה באחת הכיתות או משהו כזה, לא הרגשתי מתח.

כב' הש' א. קולה :    לא היה מתח תתקדם.

העד, מר מ. אמסלם :    לא היה מתח.

עו"ד י. הלוי :    אני סברתי שכבר היה חשש בגלל שעברו הרבה שעות מאז שהיא עזבה את בית הספר ונעדרה אז כבר היה חשש שמשהו קרה נכון? לא ידעו מה אבל היה חשש לא?

העד, מר מ. אמסלם :    היו שתי השערות שמדברים או שהיא נרדמה בבית ספר או שהיא נמצאת אצל אחת החברות שלה והיא לא עונה זה הכל.

עו"ד י. הלוי :    אני מציע לך ובזה נסיים את הסוגיה של הגזירה של המנעול, כל מיני מנקים אמרו שהמנעול הדלת (של מנעול התא) 

עו"ד ו. קבלאוי :    מנעול מקלט 2.

עו"ד י. הלוי :    סליחה, טעיתי בלשוני, מנעול מקלט 2 לא היה למעשה ננעל ואני מציע לך אפשרות שהוא נראה כסגור או כמעט סגור תלוי אבל הוא לא היה סגור, אתה לא יכול לשלול את זה נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    אני לא יודע, אני הייתי מאחורי אין לי מושג אני לא יכול לדעת.

כב' הש' א. קולה :    הוא ראה שהוא חותך את זה במספרי ברזל זה הכל.

עו"ד י. הלוי :    עד כאן בעניין הזה.

כב' הש' א. קולה :    כן.

עו"ד י. הלוי :    נעבור בקצרה על מה אתה ראית, אתה מדבר על השוטר יוסי לוי, אתה מדבר עליו בהודעה שלך בת/312 אתה אומר שבשלב מסוים הגיע לחיפושים גם יוסי לוי השוטר עוד לפני שהגופה התגלתה נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

עו"ד י. הלוי :    בערך בשש וחצי קובי סומברנו ירד במדרגות ואמר לך שמצאו אותה בשירותים.

העד, מר מ. אמסלם :    שמצאו אותה בשירותים במצב לא טוב.

עו"ד י. הלוי :    ואז אתה אומר רצתי לשירותי הבנות וראיתי את הילדה והדם וישר ברחתי נכון? או קיי, וכל זה היה במהירות, או קיי, אתה אומר לתוך התא לא נכנסתי רק הצצתי לתוכו לשניה זה נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    עשירית השנייה, כן.

עו"ד י. הלוי :    זאת אומרת שאתה הצצת הדלת הייתה פתוחה כבר נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

כב' הש' א. קולה :    לא צריך לחזק את מה שהוא אמר, מה שהוא אמר הוא אמר

עו"ד י. הלוי :    אני מסיים תוך דקה.

כב' הש' א. קולה :    כן אבל זה קו חקירה מיותר.

עו"ד י. הלוי :    אתה אומר שצעקת, בשלב הזה צעקת לשוטר יוסי בוא מהר מצאנו אתה נכון?

העד, מר מ. אמסלם :    לא זוכר.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, אתה מספר בהודעה הראשונה שלך שאחרי שהצצת וראית מה שראית ויצאת קראת ליוסי לוי בוא מהר מצאנו אותו

העד, מר מ. אמסלם :    לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :    מה שכתוב כתוב למה אתה צריך את זה?

עו"ד י. הלוי :    שאלה אחרונה.

כב' הש' א. קולה :    בבקשה.

עו"ד י. הלוי :    יוסי לוי מספר שאיך שהוא הגיע לשירותי הבנות הוא סגר את הזירה, סגר לא נתן לאף אחד יותר להיכנס לחדר השירותים זה אתה זוכר?

עו"ד ו. קבלאוי :    זו הפרשנות של יוסי לוי, הוא לא אמר את זה במפורש כפי שחברי מציג לעד אבל יענה זו פרשנות שלו.

כב' הש' א. קולה :    יענה יענה ויוסי לוי יבוא.

עו"ד ו. קבלאוי :    יבוא.

כב' הש' א. קולה :    יבוא, תודה רבה, חוזרת יש?

עו"ד ו. קבלאוי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אני באמת רוצה להגיד, אני מתרשם שהעדים של היום חוץ מהעד מנשה היה טיפלה מיותר להביא אותם, תחשוב על זה עורך הדין הלוי.

עו"ד ו. קבלאוי :    יש לי רק שאלה אחת.

העד, מר מ. אמסלם משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד ו. קבלאוי : 

עו"ד ו. קבלאוי :    שאל אותך חברי לגבי יוסי לוי וההגעה שלו.

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    בהמשך אתה ויוסי לא יודעים מה עושים, היה איזה אירוע שאתה ויוסי לוי משתתפים בו עם המשפחה של המנוחה.

העד, מר מ. אמסלם :     כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    ספר לבית המשפט על זה.

העד, מר מ. אמסלם :    שמואל ז"ל  היה מרחק של אולי איזה 10 מטר ממני ולא רציתי שהוא יראה את זה וצעקתי שם שמצאו את הטלפון של הילדה בצעקות בפינת החי כדי שהוא יברח משם.

כב' הש' א. קולה :    גם זה כתוב.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא לזה התכוונתי.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

העד, מר מ. אמסלם :    ואז, שכחתי מה ששאלת אותי.

עו"ד ו. קבלאוי :    שאלתי אותך לגבי אירוע שאתה ויוסי לוי הייתם צריכים להרגיע אנשים.

העד, מר מ. אמסלם :    כן, ואז אחרי כמה דקות לא יודע כמה זמן שני הבנים, שני האחים של תאיר רועי ואוהד נכנסו

עו"ד י. הלוי :    טוב, זה לא עלה מהחקירה נגדית נכון?

כב' הש' א. קולה :    זה לא עלה.

עו"ד ו. קבלאוי :    לגבי יוסי לוי.

עו"ד י. הלוי :    זה לא עלה בחקירה נגדית, אני מתנגד.

עו"ד ו. קבלאוי :    אני מתעקש שהוא כן יספר ברשות בית המשפט כי זה חשוב

עו"ד י. הלוי :    אני מתנגד.

כב' הש' א. קולה :    כן, למה אתה מתנגד?

עו"ד י. הלוי :    כי זה לא עלה בחקירה נגדית למרות שזה לא מעניין.

עו"ד ש. הר ציון :    יש לנו זמן, חשבנו שזה ייקח יותר זמן עד שהעד יגיע.

כב' הש' א. קולה :    להם זה חשוב תן להם דקה, פורמלית הוא צודק.

עו"ד ו. קבלאוי :    אבקש מבית המשפט לאפשר לו להעיד.

כב' הש' א. קולה :    באופן חריג מרשים לך,

עו"ד ו. קבלאוי :    תודה, תמשיך כן.

העד, מר מ. אמסלם :    צעקו שם להחזיק את הילדים שלא ייכנסו כי הילדים רצו להיכנס לזה

עו"ד י. הלוי :    מה זה לזה?

העד, מר מ. אמסלם :    אז אני יוסי לוי ובחור בשם ג'קי אני לא זוכר מי תפסנו את אוהד והשכבנו אותו על הרצפה,

עו"ד ו. קבלאוי :    וכל זה איפה היה?

העד, מר מ. אמסלם :    ברחבה למטה לא לפני השירותים.

כב' הש' א. קולה :     ברחבה למטה.

העד, מר מ. אמסלם :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    תודה.

כב' הש' א. קולה :    מה זה קידם אותנו?

כב' הש' ת. ניסים שי :    מה זה לפני השירותים?

כב' הש' ד. צרפתי :    למטה.

העד, מר מ. אמסלם :    לא ברחבה של השירותים, זה לפני השירותים, השירותים היו למעלה וזה היה למטה, הם היו למטה.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה אדוני.

עו"ד ו. קבלאוי :    אבקש לפסוק את שכרו של העד בבקשה.

כב' הש' א. קולה :    הפסדת יום עבודה, קוצבים את שכרך ישלמו לך, פרטים תעבירו למזכירות.

עו"ד ו. קבלאוי :    כבודכם, מוזמן להיום גם אלי דיי המעסיק של רומן בזמנו, לעד הזה יש טיפול רפואי היום ואנחנו פטרנו אותו מלהגיע כדי שלא יפסיד את הטיפול הרפואי יגיע בהמשך.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי :    בנוסף זומנה להיום הגברת פרי עזרא, אנחנו וחברי כנראה נגיע להסכמה להגשת המזכר שלה ועוד כמה דברים ולא יהיה צורך בשמיעתה אז היא לא תבוא היום.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי :    נשארנו לנו בעצם 4 שוטרים, אבי שי, ראובן ארבל, שי פלג, שמעון הורוביץ, חשבנו שהחקירות של העדים האלו ייקח קצת זמן אז ביקשנו מהם לבוא לקראת השעה 12:00.

עו"ד ש. הר ציון :    אבי שי יגיע ב- 11:30.

כב' הש' א. קולה :    כמה פעמים אני מסביר לך עורך הדין קבלאוי מה שאתם סוגרים תחתכו לשניים.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא רצינו שישבו בחוץ ויחכו סתם.

כב' הש' א. קולה :    אז אנחנו נשב בחוץ ולא נעשה כלום.

עו"ד ו. קבלאוי :    צודק.

כב' הש' א. קולה :    עכשיו נעשה את הדיונים המהותיים שיש לנו, אדוני רוצה לדבר על יום רביעי, נעשה את זה עכשיו, בסדר?

עו"ד י. הלוי :    טוב. 

כב' הש' א. קולה :    נשאר לנו אבי שי.

עו"ד ש. הר ציון :    אבי שי, ראובן ארבל היה מפקד התחנה, 

כב' הש' א. קולה :    שי פלג אמרתם.

עו"ד ש. הר ציון :    שי פלג.

עו"ד ו. קבלאוי :    אנחנו מקדימים את כולם.

עו"ד ש. הר ציון :    שמעון הורוביץ היה מנהל בחברת בריל חברה לייבוא נעליים.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי אולי תחשוב על הבריל עם הנעליים.

עו"ד י. הלוי :    עדות שמיעה אני לא מסכים.

כב' הש' א. קולה :    אז תגיד עדות שמיעה וזהו לא  צריך להביא אותו בשביל זה.

עו"ד י. הלוי :    אם הם מסכימים שזו עדות שמיעה אז גמרנו שיישאר בבית.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי ממתי צריך הסכמה שלכם כדי לקבוע אם זו עדות שמיעה או לא, אם זו עדות שמועה זהו אנחנו מחליט זה יעזור לי אם הוא יבוא או לא, יעזור מה שהם יגידו מה שאתה תגיד? אם זו עדות שמועה נפסול אותה אם זו לא עדות שמועה נכשיר אותה.

עו"ד י. הלוי :    זו לא סתם חנות נעליים.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו יודעים, זה מפעל בריל.

עו"ד י. הלוי :    הם מסתמכים עליו, בקיצור לא צריך את התיאורים שלי מה אני חושב על המשפט הראשון.

כב' הש' א. קולה :     בסדר, אבל אם זו עדות שמועה זו עדות שמועה.

עו"ד י. הלוי :    הוא כאילו מהותי והחלק המהותי הוא עדות שמועה מזעזעת.

כב' הש' א. קולה :    עורך דין הלוי מוכשר אנחנו לא מתווכחים, אם אדוני חושב שצריך אותו בסדר.

עו"ד י. הלוי :    אני צריך אותו כן.

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    שלוש נקודות,

כב' הש' א. קולה :    כן, דבר.

עו"ד י. הלוי :    אני אתחיל במדובב, עם כל הכבוד ועם כל ההשתדלות שלי הידועה והמאמצים שלי להחיש את המשפט ולייעל אותו הגעתי למסקנה שאני לא אוכל להיות מוכן לעדותו, אנחנו יודעים כולנו זזה עד מרכזי וכל מילה מיותרת, אני מזכיר לכבודכם את המובן מאליו, אני צריך לפחות שבוע להתכונן אליו וקיבלתי התראה ביום רביעי האחרון 

כב' הש' א. קולה :    קיבלת התראה מוקדמת.

עו"ד ו. קבלאוי :    נכון, פה בבית המשפט אמרנו אחרי ששמענו את הערת בית המשפט שאמר לנו להביא את העדים המהותיים עשינו חושבים וזימנו את המדובב לנובמבר, נתנו את התאריך המדויק לחברי, כבר אז ידע שהמדובב אמור להעיד בנובמבר.

כב' הש' א. קולה :    כבר הסברנו לך לא פעם ולא פעמיים להטיח במדובב פה אמרת ככה ושם אמרת ככה זה לא יקדם אותנו, מה שיקדם אותנו זה שאנחנו נראה את הדינמיקה שבין המדובב לבין רומן זדורוב נראה אותה בעין בלתי משוחדת, שנראה את הדינמיקה הזו ולדנמיקה הזו תהיה לה משקל גדול / קטן אנחנו לא יודעים אבל עדיין צריך לראות מה קדם למה, מה בא לפני מה, מי אמר קודם, מי אמר אחר כך כי אדוני הציג באחת הישיבות הראשונות עם יורם אזולאי משהו שכנראה, אני לא יודע לא בטוח שבסדר הכרונולוגי הנכון, אני לא יודע, צריך לראות, לא יקדם אותך לעת אותו פה עשית כך ופה כך זה לא יקדם אותך, יקדם אתך כן מה הבטיחו לו מה לא הבטיחו לו בסדר, להגיד לנו היום שאדוני לא מוכן לחקירה של המדובב זה עלבון האינטליגנציה שלנו, אדוני מחכה לחקירת המדובב שנים רבות, להגיד לאדוני שאדוני לא מוכן, אדוני יבין כמו שהסברתי לפרקליטות שלא התרתי את הבקשות שלהם, אנחנו השבתנו את כל מערכת העבודה האחרת שלנו, נאלצנו להקים הרכב נוסף  בבית המשפט הזה כדי לקדם את המשפט הזה, לקדם את יום הדיונים ביום רביעי זו משימה בלתי אפשרית, אין לה שום הצדק, לא כלכלית, לא מוסרית, לא משפטית, שום הצדק אין לה, אנחנו מעריכים את אדוני, אדוני עוזר לנו מאד לנהל את המשפט באופן יעיל, אנחנו נסיים היום מוקדם, עד יום רביעי יש מספיק זמן, אדוני ילך הביתה ישב ובאמת אדוני יודע לחקור את המדובב כי אדוני חי את התיק הזה, זה לא עורך דין שבא מבחוץ, אתה עורך דין חי את התיק הזה ולכן חבל להשחית מילים, אנחנו לא נעתר לבקשה הזאת, זה שלושה שופטים, יום עבודה, זה עולה המון כסף למשלם המיסים, לא קידמנו תיקים אחרים, אי אפשר לקבוע תיקים אחרים, יותר מזה ביטלנו דברים אחרים, הכל ביטלנו, את כל ההתחייבויות שלנו ביטלנו בכל מקום ובכל אתר כדי שנוכל לשמוע את התיק הזה באופן מסודר, אני מזכיר לאדוני רצינו 3 ימים בשבוע, הבנו את המצוקה של אדוני וויתרנו כי הבנו שאדוני חייב להגן על הנאשם במיטב כוחו ויכולתו ולכן הסכמנו לצמצם את זה ליומיים בשבוע, לא מעבר לזה, לא מעבר לזה, הדיון ביום רביעי, נסיים היום בשלוש אדוני ילך הביתה וילמד את החומר אין מה לעשות, אי אפשר, לא רואה אלטרנטיבה אחרת.

עו"ד י. הלוי :    שמעתי בקשב רב את כבודו, יש שני דיונים בשבוע אבל לדיונים האלה מוזמנים עדים רבים, אני משתף פעולה והחומר הוא עצום, כמו דוגמה קלאסית מאז הישיבה הקודמת לישיבה הזאת, הרבה מאד עדים לכל אחד יש חומר רב, חלקם אני גם מזכיר לכם שזה לא יהיה כמובן מאליו אני מסכים להגשה, העומס הוא עצום וזה לא מותיר פנאי להתכונן למדובב, בניגוד למה שכבודו סבור אני אגיד עוד פעם אני בתיק הזה מספר שנים אבל ההתמקדות הייתה עד להחלטת קיום משפט חוזר וראיות חדשות מן הסתם לא בראיות ישנות.

כב' הש' א. קולה :    31 למאי זה מאחורינו.

עו"ד י. הלוי :    אני מגלה לכבודו שאני ציפיתי שהמשפט הזה לא יתנהל ולא הרחיב במילים אז עם כל הכבוד ל- 31 למאי וזה גם זה מאד תכוף, אף תיק רצח במדינת ישראל לא מתחילות הוכחות, ואני לא מביע ביקורת כאן.

כב' הש' א. קולה :    אדוני לא הופיע אצלנו בתיקי רצח?

עו"ד י. הלוי :    כבודכם, אני מקפיד, אני 32 שנה במקצוע, הרבה תיקי רצח אף תיק, באמת לא הייתי אצל הרכב, היכרות חדשה בינינו לשני הצדדים, אבל אף תיק לא מתחיל תוך חמישה חודשים, זה היה מאד מהר עבורי אבל עברנו את זה, היו תלונות, הגשתי עתירה חצינו את הגשר הזה, לכן אני אומר המהר מאד הזה אכן התרחש מהר ואני כסניגור שאף פעם לא שמעתם אותי מיילל וגם הפעם אני לא מיילל, אני מדבר משכל לשכל אני אומר אני שקוע עד צוואר מישיבה לישיבה לצורך העניין גם היום, אני מוסיף עוד דברים שאתם לא יודעים יש כשלים נוספים על החוסר יכולת שלי להתכונן, למשל הדמות של המדובב מטושטשת, רוב הפעמים זה לא מפריע לי כי אני לא צריך לראות מי זה, יש פעמים של הדגמות, בפעמים של הדגמות מפריע הטשטוש, הטשטוש גדול מדי ולכן כבר דיברתי עם חבריי וחבריי אמרו לי אתה תוזמן,

עו"ד ו. קבלאוי :    לא.

עו"ד ש. הר ציון :    לא.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא, אמרנו לך זה יועמד לרשותך, סשה  הפנה לחלקים הלא מטושטשים בדיסק ואז חברי אמר אין לי את זה, אמרנו הדיסקים עומדים לרשותך מתי שתרצה בוא תצפה, בוא תעיין וזה היה הסיכום, אנחנו לא מזמינים אותו לבוא מתי שהוא רוצה שיבוא.

עו"ד י. הלוי :    אני אתייחס.

כב' הש' א. קולה :    גם אנחנו רוצים לקבל דיסק לא מטושטש.

עו"ד ו. קבלאוי :    יוגש לכם.

עו"ד י. הלוי :    לא היה לי פשוט אפילו פנאי, נניח הוא לא מזמין, אני לא אכנס לסוגיה מי מזמין, לא היה לי זמן להזמין את עצמי, לא היה לי פנאי, דבר נוסף שצריך להסדיר אותו זה עניין איזה תמלילים כבודכם יופנו אליהם, לאיזה תמלילים או כתוביות כבודכם יופנה כי חבל שהעד יעיד ויגיד לא זה לא נכון כן נכון וכו'.

כב' הש' א. קולה :    אני מתרשם שהכתוביות זה לא סלע המחלוקת מה כן מה לא, יהיו את הכתוביות שלך, מה שהם יתנגדו יתנגדו ואחרי זה נראה אין מה לעשות, כל זה לא עומד כנגד המשקל,

עו"ד י. הלוי :    סליחה, אני רוצה להגיד משהו.

כב' הש' א. קולה :    כן.

עו"ד י. הלוי :    אני מרגיש לפעמים קצת מופלה לרעה ואני יודע שכובדכם במאה אחוז לא מתכוונים.

כב' הש' א. קולה :     כשהם הגישו בקשות דחייה לא נעתרתי לכלום, כל הבקשות שהם ביקשו נדחו.

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה להסביר, את התאריך הזה של ה –  10 לנובמבר כמיועד לעד הזה לארתור אני שמעתי אותו וזה לא משנה אם הייתי שומע אותו ביום רביעי ב- 3/11 כאן שחבריי הכריזו את התאריך או אפילו שבוע קודם שבועיים לפני העשירי ושמעתי אותו רק לפני שלושה ימים.

כב' הש' א. קולה :    היינו פה כולנו ביום רביעי האחרון ושם זה עלה.

עו"ד י. הלוי :    נכון.

כב' הש' א. קולה :    אז אדוני טען מספיק יום אחד לחקור אותו.

עו"ד י. הלוי :    הלכתי למשרד, שקלתי, אמרתי טוב אני צריך לדבר עם ההרכב ושלחתי לחבריי ביום שישי מתוך אחריות שלחתי ביום שישי הודעה.

כב' הש' א. קולה :    כל הנהלת בתי המשפט התגייסה לתיק הזה, אני ביום חמישי בשתיים בלילה קיבלתי פרוטוקול אחרי שאני כל יום חמישי אחר הצוהריים ישבתי להם על הראש שיוציאו את הפרוטוקול בזמן, עושים פה מאמץ על אנושי באמת כל הגופים כולם כדי שהתיק הזה יתנהל מהר ויעיל, כולם, כולם, אתם בוודאי, גם אדוני, גם ההנהלה ואנחנו קצת, ואי אפשר אדוני, הדבר היחיד שאני יכול להגיד לאדוני עשינו את זה פעם אחת בעבר, אם יסתבר ביום רביעי כמו שהיה עם מרציאנו שחסר פרק שעליו לא התכוננת או קיי אז הוא יבוא גם ביום חמישי, אל תתפסו אותי במילה, אז בישיבה אחרי זה הוא יהיה עוד שעה שעתיים.

עו"ד ש. הר ציון :    לא מרצינו, סשה , סשה , 

עו"ד ו. קבלאוי :    עם סשה 

עו"ד ש. הר ציון :    מרציאנו חברנו.

כב' הש' א. קולה :    לא, ניצב משנה אזולאי, סליחה, סשה  סליחה, סליחה עורך הדין מרציאנו, סליחה, אם יסתבר תוך כדי החקירה שיש דברים מהותיים שחשוב לנו נורא אנחנו נצפה לא יודע מתי, שדיברתי בישיבה הקודמת שצריך להוסיף 144 דהיינו להסכים על עובדות מוסכמות אני צריך רק את הסכמתך בשביל זה, אפשר לעשות את זה בכל עת בתהליך, אני חושב שזה נכון בתיק הזה, מתי נעשה את זה אינני יודע אבל אני חושב שנעשה את זה באיזשהו שלב, חשוב לנו לגמור את הפרק הזה עם העדות של המדובב אם נתרשם שמשהו חסר שאדוני צריך להשלים פרק מסוים ניתן לאדוני, אבל אנחנו נתחיל, תהיה ראשית לא קצרה, נשמע, נראה מה שניתן לראות ואם תצטרכו להשלים נשלים, אדוני יגיד לי הפרק הזה לא הספקתי להתכונן בסדר גמור אז את הפרק הזה ישלים בפעם אחרת אבל לא מעבר לזה עורך הדין הלוי.

עו"ד י. הלוי :    כבודכם, אני מכבד אתכם, אני אומר לכבודכם שאני לא אספיק להתכונן, זו האחריות הכי גדולה שאני יכול לגייס.

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    ברגע שגיליתי את הדבר ביום שישי כבר הודעתי לפרקליטות.

כב' הש' א. קולה :    אבל אדוני מבין שאתם לא השחקנים היחידים בזירה.

עו"ד י. הלוי :    נכון.

כב' הש' א. קולה :    אין מה לעשות, אנחנו נאמני הציבור, אנחנו חושבים שאדוני יודע מה לשאול.

עו"ד י. הלוי :    יש עדים שאני צריך יותר זמן אני לא יכול תוך כדי בפעמיים בשבוע.

כב' הש' א. קולה :    לא, אבל אין לך יום רביעי רק זה.

עו"ד י. הלוי :    אני לא יכול להתכונן כמו ירון שור שדיברתי עליו לדוגמה אי אפשר להתכונן.

כב' הש' א. קולה :    נתנו לך שבוע, שאמרת ירון שור נתנו לך שבוע, מה הסוגייה הבאה?

עו"ד י. הלוי :    הדבר הבא נוגע לגברת א. ק. אני מבקש שהעדה הזאת, אני לא אוהב להגיד את השם כי זה אותו שם של אשתו של הנאשם ואני לא רוצה אפילו להתבלבל לקרוא לה אולה אולגה.

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    אני אקרא לה א. ק. 

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    דעתי לא נוחה בלשון עדינה מכך שהתביעה שומרת את עדותה,

עו"ד ו. קבלאוי :    חברי יקבע את הסדר?

כב' הש' א. קולה :    הוא לא יקבע את הסדר.

עו"ד י. הלוי :    אני פונה לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה :    אדוני לא יתפרץ לדבריו.

עו"ד ו. קבלאוי :    סליחה.

כב' הש' א. קולה :    הוא לא יקבע את הסדר, ברור.

עו"ד י. הלוי :    נכון, בשביל זה יש בית משפט.

כב' הש' א. קולה :    נכון.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר דעתי לא נוחה בלשון המעטה מהעובדה שעדותה של אולה (ובמלי להתלהם) אם אני אהיה בלי הפרעות היא תגמור את התיק, אם לא יפריעו לי היא תגמור את התיק.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    אני נורא מבקש מכם, הוא רוצה להוציא מה שיש לו על הלב זה בסדר.

עו"ד י. הלוי :    ואתה יכול לצחוק, אני יכול לסכם את התיק עד עכשיו שצריך לזכות אותו, אני לא שחצן, אני לא מנבא את העתיד אבל מה שאני חושב אני חושב אני יודע משפטים, אני אומר כך, דעתי לא נוחה בלשון המעטה מכך שהתביעה שומרת את העדות שלה אחרי המומחים, המומחים חבריי אמרו הם יהיו בסוף אבל הם לא בסוף, הם בכלל לא סוף, לכן אני מבקש,

כב' הש' א. קולה :    אנחנו תכף מגיעים לסוף.

עו"ד י. הלוי :    אני מבקש, אני לא יכול לשלוט בזה, אני מבקש שהיא תבוא עוד בחודש נובמבר להעיד.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    למה אתם מפריעים.

עו"ד י. הלוי :    אני צריך גם לגברת הזאת שבוע להתכונן בתקווה שלא יפריעו לי בחקירה הנגדית.

כב' הש' א. קולה :    אתה מפנה את התקווה אלינו.

עו"ד י. הלוי :    נכון.

כב' הש' א. קולה :    אני כבר אומר שאנחנו נפריע שאדוני יהיה רגוע.

עו"ד י. הלוי :    אז אל תפריעו לי בבקשה כשאני אחקור.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו לא נפריע הרבה אבל נפריע, בוא נעשה כך.

עו"ד י. הלוי :    אני מקווה שאדוני לא רציני בזה שהוא יפריע לי.

כב' הש' א. קולה :    אני מבטיח לאדוני דבר אחד שלפני העדות של אלה נעשה שבוע הפסקה מבטיח לאדוני, זה יהיה איפשהו במהלך ינואר פברואר כך אני מעריך, התוכנית היום נורא פשוטה עד מרץ נסיים את פרשת התביעה.

עו"ד ש. הר ציון :    נכון.

עו"ד ו. קבלאוי :    כן, זה מאד ריאלי.

עו"ד ש. הר ציון :    אנחנו עומדים בזה.

עו"ד ו. קבלאוי :    זה ריאלי.

כב' הש' א. קולה :    זה ריאלי, סיימנו לפי הדין 105 עדים פלוס מינוס.

עו"ד ש. הר ציון :    כמאה.

כב' הש' א. קולה :    כמאה עדים סיימנו, אנחנו מבינים את החשיבות של אולה, אני לא יודע למה שמו אותה עדת תביעה אני לא יודע, תאר לעצמך שהיא הייתה עדת הגנה מה היית עושה אז?

עו"ד י. הלוי :    אני רק אומר לכבודו אם כבודו לא ממליץ לתביעה להביא אותו יותר מוקדם אין לי מה לעשות בנדון אני אמתין מתי שהיא תבוא.

כב' הש' א. קולה :    נכון, אבל שבוע תקבל.

עו"ד י. הלוי :    הבנתי, בית משפט לא מוצא לנכון להעיר משהו בנדון שהתביעה תביא מתי שהיא רוצה.

כב' הש' א. קולה :    לא בשלב הזה, לא אמרתי מתי שהיא רוצה.

עו"ד ש. הר ציון :    עד סיום פרשת התביעה היא תגיע.

כב' הש' א. קולה :    עד סיום פרשת התביעה, אני לא יודע מתי, נגיע לגשר.

עו"ד י. הלוי :    או קיי.

כב' הש' א. קולה :    בואו נשמע את המדובב, נתחיל לראות, נעשה סיור במקום שזה הכי חשוב, נתרשם, אני אומר לכם אנחנו נקדיש ישיבה לפי תקנה 144, אפשר לעשות את זה בכל עת כמובן בהסכמתך אם לא תסכים לא נעשה את זה אני חושב שזה כדאי לך שנעשה סדר, שנצמצם את המחלוקות לא תרצה לא צריך, תחשבו על זה.

עו"ד י. הלוי :    למה לא?

כב' הש' א. קולה :    אני לא אמרתי שלא, אתה צריך להחליט.

עו"ד י. הלוי :    למה אני צריך להתנגד לזה?

כב' הש' א. קולה :    אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, הדבר השלישי שדעתי גם לא נוחה בלשון המעטה העובדה שהתביעה קיבלה פרק זמן עצום להגיב לבקשה שהגשתי בדבר המניעות, נקרא לזה בקשת המניעות.

כב' הש' א. קולה :    של העקבות?

עו"ד י. הלוי :    נכון

כב' הש' א. קולה :    אתה צודק.

עו"ד י. הלוי :    של העקבות הזרות.

כב' הש' א. קולה :    אתה צודק, אדוני צודק, צריך לצמצם את הזמן, אנחנו באמת צריכים לראות, דיברנו על זה שלושתנו אחרי הפסקה נמצא לזה פתרון, אדוני צודק.

עו"ד י. הלוי :    עם כל הכבוד אפשר היה כבר תוך שבוע להגיב.

כב' הש' א. קולה :    אבל אמרתי שאדוני צודק מה אדוני רוצה יותר מזה?

עו"ד י. הלוי :    הבנתי, אני מבקש שנוכל לקיים דיון שבית משפט ישריין דיון בבקשה בנובמבר אחרי שהם יגיבו, שיהיה דיון ונדע.

כב' הש' א. קולה :    שמעתי את אדוני, תן לנו לחשוב על זה אנחנו מנסים למצוא פתרון לנקודה הזו, עכשיו לנקודה המהותית, בוודאי שארתור ייחקר ביום רביעי אנחנו גם רוצים לראות אותו, אתם מציעים כל מיני הצעות שאני לא יודע איך, גם מסכה, גם ערבול קול, גם דלתיים סגורות, גם פרגוד, זה גם חגורה וגם שלייקס כמה דברים צריך?

עו"ד ו. קבלאוי :    וחלילה תיחשף זהותו אז מה עשינו?

כב' הש' א. קולה :    ברור שזה יהיה בהקלטה.

עו"ד י. הלוי :    בהקלדה.

כב' הש' ד. צרפתי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    הקלטה, נתתי החלטה, זה יהיה בהקלטה על זה תעשו מה שאתם רוצים.

כב' הש' ד. צרפתי :    תיקי שבכ שמענו בהקלטה באמת.

כב' הש' א. קולה :    אי אפשר, עם כל הכבוד, ארתור יישמע בהקלטה, אי אפשר בלי הקלטה.

עו"ד ו. קבלאוי :    טוב, ההקלטה הזאת לא תועבר לצדדים.

כב' הש' א. קולה :    קובץ השמע לא יועבר.

עו"ד ו. קבלאוי :    כן, קובץ השמע.

כב' הש' א. קולה :    הפרוטוקול, התמליל של הפרוטוקול יועבר, ההקלטה לא תועבר לצדדים בוודאי זה מסוכן מדי, אם הוא יופיע במסכה שהיא אפשר לזהות.

עו"ד ו. קבלאוי :    זה לא רק החזות או הקול זה גם תוכן העדות.

כב' הש' א. קולה :    תוכן העדות?

עו"ד ו. קבלאוי :    היא יכולה לחשוף את זהותו.

כב' הש' א. קולה :    אני לא בטוח.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא, אנחנו אומרים, אתה אמרת לנו שאתה הולך לחקור אותנו בעניין הזה.

עו"ד י. הלוי :    איזה, בעניין של מה?

כב' הש' א. קולה :    לא יודע, ככל שיהיו חלקים,

עו"ד ו. קבלאוי :    החשש מחשיפת זהותו והפגיעה שיכולה להיות לו עולה פי אלף על ניהול הדיון במקרה הזה בעדות שלו.

כב' הש' ד. צרפתי :    ערבול הקול למה בנוסף, גם מסכה, גם פרגוד וגם ערבול מה זה קשור לתוכן השאלות?

עו"ד ו. קבלאוי :    אדוני אומר למה ערבול קול?

כב' הש' א. קולה :    כן.

כב' הש' ד. צרפתי :    כן, כל כך הרבה, זה מסרבל, זה מקשה.

עו"ד ו. קבלאוי :    ככל שהדיון יהיה בדלתיים סגורות.

עו"ד י. הלוי :    למה דלתיים סגורות?

עו"ד ו. קבלאוי :    רגע, רגע, וההקלטה לא תועבר לצדדים אז כך שקולו האמיתי יישמע כאן מה שהוא יודע ורומן מכיר מההקלטות בתא אז אני חושב שאת זה נוכל לבדוק, אדוני מבין את האחריות של משטרת ישראל ועל הפרקליטות שחלילה יקרה משהו גם אם זה יפורסם.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו יודעים הכל, אנחנו צריכים לדבר בינינו, אני רוצה לשאול משהו, אם נניח לצורך העניין, אני עוד לא שם, שזה יהיה בדלתיים סגורות לגמרי לגמרי לגמרי נניח, אז נוכל לראות אותו?

עו"ד ו. קבלאוי :    אתם יכולים לראות אותו כבודכם.

עו"ד י. הלוי :    אתם תראו אותו בכל מקרה.

עו"ד ו. קבלאוי :    הוא ישב כאן, הפרגוד יהיה כלפי הנאשם והסניגור, אתם תראו אותו, תקראו את שפת גופו מה שאתם רוצים, לא יודע אם יעיד בפנים גלויות אבל אם זה חשוב.

כב' הש' א. קולה :    לא, לפחות חלק גלויות כי אנחנו מתרשמים מאותות אמת כאלו ואחרים, אנחנו צריכים להתרשם, עורך הדין הלוי צריך להתרשם, אתם צריכים להתרשם, נחשוב על זה אני לא יודע אולי זה פתרון אני כבר שומע שהתקשורת קופצת ועושה רעש בסדר.

עו"ד י. הלוי :    יש כזה דבר אותות אמת?

כב' הש' א. קולה :    התיק הזה מתנהל בתקשורת ולא קל, צריך לחשוב על זה.

עו"ד ו. קבלאוי :    כשאומרים יש חשש שהעד לא יעיד עדות חופשית זה המקרה, אני אומר לכם יש לנו מסמכים מגובים על החשש שהוא עצמו מביע שיבוא בכלל לבית משפט.

כב' הש' א. קולה :    בהליך הקודם זה גם היה כך?

עו"ד ו. קבלאוי :    כן, זה לא חלק מהפרוטוקול המפורסם, זה היה בדלתיים סגורות, אני כמעט בטוח שזה היה בדלתיים סגורות.

כב' הש' א. קולה :    תבדקו את עצמכם, אני בכוונה לא שאלתי אף אחד, אני שואל רק אתכם לא שאלתי אף אחד, לא ביררתי אצל אף גורם אחר אם המדובב העיד בדלתיים סגורות.

עו"ד ו. קבלאוי :    אני כמעט בטוח, בתיקים אחרים תמיד המדובבים מעידים בדלתיים סגורות, לפחות מהניסיון שלי.

עו"ד י. הלוי :    זה לא נכון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    אתם לא מדברים, סליחה, לפחות תיק אחד אני זוכר, היה מישהו שהיה עד מדינה לא מדובב.

עו"ד ו. קבלאוי :    עד מדינה זה משהו אחר.

כב' הש' א. קולה :    זה יותר גרוע.

עו"ד ו. קבלאוי :    למה, עד מדינה זהותו ידועה.

כב' הש' א. קולה :    לא, לא, זהותו לא הייתה ידועה או שהוא היה מדובב אני לא זוכר, בקיצור. העיד עד שהיה צריך לשמור על ביטחונו, הוא העיד מאחורי פרגוד ובזה נגמר העניין.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא רציתי להגיע לשם אבל ככל שכבודכם שוקל לפתוח את הדלתיים אני מבקש שנגיש במעמד צד אחד חומר חסוי שילמד על החשש,

כב' הש' א. קולה :    זה לגיטימי, חוץ מעורך הדין הלוי, לא בכדי העיתונאים צועקים, מחר הם יבואו ויגישו בקשה לבית המשפט וכו' וצריך לנמק את זה, אז לזה אני חותר שאם יש לכם חומר סוגי שתרצו להגיש במעמד צד אחד בבקשה.

עו"ד ו. קבלאוי :    אז בפתח הדיון יגיע קצין המודיעין הרלוונטי.

כב' הש' א. קולה :    לא, עוד היום.

עו"ד ו. קבלאוי :    אני אבדוק אם הם יכולים להגיע היום.

כב' הש' א. קולה :    עוד היום, למתי נדחה את זה?

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה להתייחס למדובב.

כב' הש' א. קולה :    כן.

עו"ד י. הלוי :    ללא שממץ של הטפה כלפי בית המשפט הנכבד אני אומר עוד פעם מתוך אחריות אני לא אספיק להכין את עצמי בכלל לחקירה נגדית אני מציע שיהיו ליתר ביטחון גם עדים נוספים מעבר.

עו"ד ו. קבלאוי :    אין אפשרות, לא יהיו.

עו"ד י. הלוי :    אמרתי, אני חש אחריות ואמרתי את מה שאמרתי, מעבר לזה, עקרונית לגבי העד בלי קשר למועד חקירתו ראשית ונגדית אני אומר את משנתי הקצרה, העד הזה קולו ידוע כפי שאב בית הדין העיר וכל מי שנכנס ליוטיוב שומע את קולו, אם הדיון יהיה פתוח מהבחינה הזאת לא יהיה רק קול למדובב וזהותו לא תיחשף כי הוא יהיה מאחורי פרגוד והקול יהיה אותו קול והדברים האלו ברורים.

כב' הש' א. קולה :    איך אתה מתגבר למה שאמר עורך הדין קבלאוי שיכול להיות שבמהלך חקירתו יעלו פרטים של שיטות חקירה, פרטים מוכמנים, פרטים אישיים שיחשפו את זהותו איך אתה מתמודד עם זה?

עו"ד י. הלוי :    אלו דברים ללא ביסוס, אלו הדברים הכי מנומסים שאני יכול להגיד.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד י. הלוי :    אלו דברים ללא ביסוס כי אני למשל אני למשל זה לא מעניין אותי לחשוף דברים שיזהו אותו, אני לא מתכוון לשאול אותו שום דבר על חייו האישיים ועל תולדות חייו.

כב' הש' א. קולה :    טוב, בסדר.

עו"ד י. הלוי :    ואין כלום בחומר שיכול לחשוף חוץ ממה שהוא אמר לרומן , כל החקירה שלי זה מה הוא אמר לרומן, מה רומן אמר לו, ההסכם שלו והעבר הפלילי שלו שגם יכול למקם אותו, כבודכם זה לא אמיתי הטענה של ייחשף משהו, אין כלום, אין שמץ של סיכון.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3