ליא.אזו. – עדת הגנה מס' 2

עדת הגנה מס' 2 ל.א. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

שמה המלא של העדה נרשם על פתק ויוכנס למעטפה שתסומן עדת הגנה מס' 2

עו"ד שטרן: אין לנו התנגדות שהעדות של העדה תוגש.

עו"ד שפיגל: העדות של העדה הוגשה כבר וסומנה נ/35.

העדה משיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.כל מה שמסרת בהודעה שלך במשטרה הוא אמת

ת.כן

ש.דיברת על איזה נערה שסיפרת עליה בהודעה הזו, את מדברת על איזה נערה שראית, את יודעת איך קוראים לה

ת.כן, אני רושמת את שמה של הנערה על דף – הדף יוכנס למעטפה שצויינה והעדה כאן תתייחס לשם המצוין באות ר'.

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.את בהודעה שלך במשטרה מתייחסת לאיזה שהיא קבוצה של ילדים שראית בבית הספר

ת.נכון

ש.אני מפנה ל – נ/35 בעמ' 1 שורה 14, אני רוצה שתסבירי לי ותנסי להיות מדוייקת בענין הזה, באיזה חודש או אם יהיה לך יותר קל, כמה זמן לפני הרצח, את ראית את מה שתיארת בהודעה שלך

ת.אני לא כל כך זוכרת, אבל ראיתי את זה חודש לפני, לא יודעת, לא זוכרת

ש.בהודעה שלך יש בענין הזה שני דברים שהם סותרים ואני רוצה לדעת מה האמת, את אומרת שהפעם האחרונה שראית אותה הייתה לפני חודש, אם העדות שלך הייתה בחודש דצמבר, זאת אומרת שאנו מדברים על חודש נובמבר, אבל בהמשך המשפט את אומרת שזה היה בתחילת השנה, תחילת השנה זה 3 חודשים לפני כן, אז אני רוצה שתנסי לדייק ולהגיד מתי ראית אותה חודש לפני או 3 חודשים לפני

ת.אני לא זוכרת להגיד לך במדויק, אבל בערך 3 חודשים לפני הרצח

ש.זאת אומרת שראית אותה 3 חודשים לפני הרצח

ת.אני לא זוכרת במדויק

ש.אבל אם אמרת במשטרה שזה היה בתחילת שנה, לא שיקרת

ת.לא שיקרתי

לשאלת בית המשפט.כשאת מדברת על תחילת שנה, את מתכוונת לתחילת שנת הלימודים

ת.כן

העדה משיבה לעו"ד שפיגל בחקירה חוזרת:

ש.שאלו אותך מתי לאחרונה יצא לך לראות את אותם אנשים שדיברת עליהם ואז שואלים אותך בהמשך והאם אותה בחורה שראית בתחנה הייתה איתם ואת משיבה: "הפעם האחרונה הייתה לפני חודש בערך, וכשראיתי אותה איתם זה היה בתחילת השנה" – יכול להיות שמדובר בכמה מקרים שראית אותה, פעם בתחילת השנה ופעם לפני חודש

ת.כן, יכול להיות

עו"ד שפיגל: מכל הרשימה שהייתה אמורה להתייצב היום, זו העדה היחידה שמילאה את חובתה האזרחית.

אני מבקש להוציא צווי הבאה לעדים הבאים:

עד מס' 1 שהוזמן ש.א. סירב לחתום, אני מצהיר לפרוטוקול כי האב אמר לאחר שדיברתי עם האב אתמול, הוא אמר: "הילד לא בא ואם אתה רוצה תוציא צו הבאה, אני גם לזה אדע להתייחס".

אני מציג את אישור המסירה עליו סימנו לחתום – מוגש ומסומן נ/152

עד מס' 2 שזומן כדין נ.מ. – לגביו אני מציג את האישור שנשלח, העד טען שיש לו מבחנים – מוגש ומסומן נ/153, לגביו לא אעמוד על צו הבאה.

עד מס' 3 שזומן ב.פ – שפנה מיוזמתו לבית המשפט – אני לא מוכן לקבל את הסיפא במכתב שהוריו שלחו, המילה האחרונה לא לרוחי, זה לא מקובל עלי וגם לגביו אעתור לקבל צו הבאה – מוגש ומסומן נ/154.

עד מס' 4 שזומן א.פ. – זומן וקיבלתי מאמו את המכתב שאני מציג לבית המשפט שהגיע אלי אתמול – מוגש ומסומן נ/155, גם לגביו אני משאיר לשיקול דעת בית המשפט.

עדה מס' 5 שזומנה היא העדה שהעידה היום בפני בית המשפט והתייצבה.

עד נוסף והמדובב שיש לו דיון היום בבית המשפט המחוזי בחיפה וביקש להעביר את הדיון שקבוע לו לדיון הבא ועדה נוספת שאני יודעת אישית שהיא חולה, היא אמו של הנאשם.

אלה העדים.

עו"ד שפיגל: אני מבקש שמבין המועדים החדשים שנקבעו, לשחרר אותי מ – 24/5/09, משום שביום זה נקבע לי זה מכבר תיק הוכחות לכל היום שבו בית המשפט ביקש ממני בכל לשון של בקשה לא לקבל שום תיק אחר משום שהוא נדחה מס' פעמים בין היתר בגלל תיק זה והתחייבתי בפני כב' השופטת שבתאריך הזה נשמע ונגמור את כל התיק ואני לא יכול לבקש דחיה בגלל הסיטואציה שנוצרה.

החלטה

עו"ד שפיגל יחדש את הזמנת העדים לעד ד.י.  המעיד היום בבית המשפט המחוזי בחיפה וכן  לעדה החולה, אמו של הנאשם.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3