"זדורוב: הוא אומר לי תיזכר, על איזה דברים יכול להיות שאתה דרכת? זאת אומרת, הנה הוא רומז לי"

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (5)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ז'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת עבודה : 14.1.07

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

—————————————————————————–

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ .

● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת .

●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת .

● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת .

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם

ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851

פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660

ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1

ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם

PROTOCTA@INTER .NET .ILPROTOCOL@INTER .NET .IL

כתובתנו ג

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ.ט: 165/06 (5)

מס' פרוטוקול (תעתיק): 1070 ז'

שם המתרגם : רינת שור

– משטרת ישראל –

חקירה מספר 165/06 , העתק מספר (5) , תחנת משטרה – ימ"ר גליל , החקירה נערכת בשפה הרוסית , תעתיק פרוטוקול מספר 1070 ז' , קובץ ראשון מתוך אחד בלבד

מקרא:

תמלול על ידי רינת שור

תרגום על ידי רינת שור

נ: זדורוב

ח: – יבגני (ככל הנראה, לפי הפניה והתשובה בשורה ראשונה)

ח2: – ארתור

שוטר – שוטר בתחנת מעצר , עצור – עצור נוסף בתא ליד בתחנת המעצר , עצור 2

14.12.06 17:15 (הערה – מה עשה רומן משעה 12:37 עת סיים את החקירה ועד הכניסה לתא המעצר?)

זדורוב: ראובן!

יבגני: אה ?

זדורוב: (לא נשמע) יש שמה . . . איזה כרית ממזרון . אפשר ללכת לישון עליה ?

ראובן: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) כן , אי אפשר . (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) עצורים (לא נשמע) .

זדורוב: עוד אחד .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //או . נו .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: למה ?

זדורוב: או הו . (לא נשמע) כאילו שנתנו לי כבר .

יבגני: אה , כן ? יש לך (לא נשמע) ? מכאן מתחיל יבגני

זדורוב: כן , גם לי (לא נשמע)//

יבגני: //גם לי קשרו .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אה . . . שוטר , סליחה אפשר ?

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: אה ?

שוטר: בסדר , בסדר , (לא נשמע) .

זדורוב: גם לי (לא נשמע) שלם . הביאו את הכל .

יבגני: בסדר , (לא נשמע) .

מונה: 00:01:04

זדורוב: כן , כן , כן . זה . . . ההמ , (לא נשמע) .

יבגני: או הו , תהייה בריא (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) . לא , ליד הדלת איך (לא נשמע) . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: האלה , כן (לא נשמע) .

זדורוב: אה , זה . . .

יבגני: ספוג , ספוג כזה .

זדורוב: ספוג כזה , כן .

יבגני: נגד (לא נשמע) .

זדורוב: כן . כן , (לא נשמע) גם כן אצלי .

יבגני: אני רציתי להיות בתא ההוא , על כולם (לא נשמע) .

זדורוב: זהו , אני (לא נשמע) . למה אתה לא שמת על זה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , (לא נשמע) ?

יבגני: כן .

זדורוב: אה , בסדר . בסדר .

יבגני: אה , אז נתנו לך דברים ? הביאו לך לבית משפט ?

זדורוב: לא , לא לבית משפט , מה קרה לך ? זה . . . (לא נשמע) אני לא יכול (לא נשמע) .

יבגני: יאללה , יאללה .

זדורוב: אני מסריח , אני לא יכול ככה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: הם , אין בעיות , אין בעיות , אתה לא הלכת , אתה התקשרת לאשתך ,

נו . . . ככל הנראה אשתך ענתה ישר . אני אומר , גם כן בפעם שעברה היא הייתה עונה ישר אם מישהו היה מתקשר אליה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) התקשר ועכשיו אתם עוד רוצים משהו ? שילכו להזדיין . תן את המגפיים שלך , (לא נשמע) .

יבגני: בקיצור יש קפה , תה . (לא נשמע) מים חמים . אין מים (לא נשמע) .

זדורוב: כן . נו שיט , זה היה סוף הדרך , בקיצור . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) (לא נשמע) .

יבגני: ההמ .

מונה: 00:02:57

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: לעזאזל עם זה .

זדורוב: אה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: ההמ . חיות . אני . . . בסדר , יותר שמח .

זדורוב: (לא נשמע) יש לי ממה לשמוח .

יבגני: יש לך ?

זדורוב: כן , בטח . זה שמצאו טיפות דם על הבגדים שלי , זה מאה אחוז . X (להעתיק את כל הקטע הרלוונטי)

יבגני: מצאו ?

זדורוב: מה זה ?

יבגני: על (לא נשמע) או על הבגדים ?

זדורוב: אה . . . תראה , החוקר הזמין אותי והוא אומר לי , אנחנו מצאנו טיפות דם . אה . . . אני אומר (לא נשמע) איפה עוד (לא נשמע) , אבל עם ה . . . שאלות שלו , הוא בעצמו רמז לי . הוא אומר לי , איפה יכולות להיות טיפות דם שלך ? אני אומר לו תראה , אני התחלתי להיזכר , אני התחלתי להיזכר ביום ההוא , אני אומר לו תראה , היה יום שאני עבדתי , אבל . . . אני ראיתי דם . אני אומר לו , אני ראיתי דם . אני הסברתי לו את כל הסיטואציה , בשירותים , באיזה . . . זה , והוא עם האלה , עם הדיבורים שלו האלה כ

אילו . . . אל תעצור//

יבגני: //רמז לך , כן .

זדורוב: אל תעצור , תמשיך כי זה עכשיו יתלה עליך כי עכשיו (לא נשמע) ואחרי זה אתה תהייה . .

יבגני: ההמ .

זדורוב: וזה יהיה סוף הדרך וכאילו אה . . . ואני חושב שיט , נו הוא רומז לי ורומז לי , רומז לי ורומז לי , אני אומר לו כן , היה . ביום ראשון , אה . . . ביום רביעי כשאני עבדתי , היה דם . וכאן אני חושב כבר , בטוח הרי היה דם , אני אז רציתי להגיד את זה למנקה וההומו ההוא הגיע שיט , אני בינתיים (לא נשמע) ש . . . כאן (לא נשמע) אני הלכתי ואני שכחתי בכלל להגיד לה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זה . . . ו . . . אני נזכרתי שזה היה באותו היום .

יבגני: אה . . .

מונה: 00:04:50

זדורוב: כשאני אומר לו את זה , אני אומר לו , אתה מבין היה דם . אני הלכתי לשירותים , (לא נשמע) היה דם . הוא אומר לי . . . (לא נשמע) לא , איך ? הוא (לא נשמע) סיגריה (לא נשמע) , כן ?

יבגני: כן .

זדורוב: הוא אומר לי , תצייר בנפרד את הצורה של איך הכל נראה .

יבגני: נו .

זדורוב: של כל השטות הזאת מלמעלה . אחרי זה בנפרד את הציור של השירותים האלה . אני שם, שיט , נהייתי צייר , התחלתי לצייר את איך שהשירותים נראים , הכיור , כיורים , שם הלכת , לאיזה שירותים אתה הלכת , זה . . . נו . . . אם אני הבנתי נכון , אני כיוונתי אותו למה שצריך , הוא רק שמח מהאינפורמציה הזאת .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זהו . . . והתחיל , התחיל , התחיל לסובב את הדברים . אתה . . . ו . . . במה (לא נשמע) אה . . . הוא אומר לי , על איזה דברים יכול להיות דם ? אני אומר לו , שיט מאיפה אני יודע לעזאזל על איזה דברים . אני אומר , נו יכול להיות שיש על החולצה . הוא אומר , (לא נשמע) אה . . נו מתי שאני הלכתי לשירותים והיה שם דם , יכול להיות (לא נשמע) על המשקוף , אני אה . . . השתפשפתי עם היד .

יבגני: אה , על הדם .

זדורוב: ויכול להיות שהוא נמצא עם החולצה . לא , זה הגיוני , זה הגיוני . אה . . . אני אומר , נו זהו//

יבגני: //(לא נשמע) אתה חשבת ?

זדורוב: אה ?

יבגני: זה ככה אתה חשבת ?

זדורוב: זה הוא הכריח אותי לחשוב .

יבגני: ההמ .

זדורוב: הוא אומר לי , תיזכר , על איזה דברים ? יכול להיות שאתה דרכת . זאת אומרת , הנה הוא רומז לי .

יבגני: אז אתה ניחשת ?

זדורוב: אה ?

יבגני: איפה היה .

זדורוב: אה . . . נו , כמו שאני אמרתי , אני לא אמרתי לו איפה בדיוק מצאו את הדם .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 00:05:54

זדורוב: אה . . . אני , הם מצאו דם על . . . בטוח , לא ידוע איפה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: אה . . . למה נושא הסכין עלה , על הסכין הייתה טיפת דם , יכול להיות . אבל//

יבגני: //על איזו סכין ?

זדורוב: על הסכין שלי , סכין העבודה שלי . אבל זו לא טיפה גדולה , זה חלקיק מיקרוסקופי של דם .

יבגני: ההמ .

זדורוב: שלא רואים אותה בעין , רואים אותה מתחת ל . . . מיקרוסקופ .

יבגני: זה על הסכין היפנית הטיפה הזאת ?

זדורוב: כן , הסכין היפנית . אני אומר לו תראה , נו . . . על הנעליים היה יכול

להיות . אני נכנסתי לשירותים , הרי היה שם דם על הרצפה , אני הייתי יכול לדרוך (לא נשמע) . אני אומר . . . יכול להיות שעל הסכין . הוא אומר לי , למה ? אני אומר לו , נו . . . אני יצאתי ו . . . אני סגרתי את השירותים , אני לא עומד הרי עם הדלת פתוחה , אני לא הפגנתי את איך שאני הסתובבתי שם בשירותים .

יבגני: ההמ .

זדורוב: אני סגרתי והידית שם הייתה מרוחה בדם . מאיפה אני יודע , אני לא יודע . זהו , ואני נגעתי בזה ואחרי זה אני הלכתי לעבוד , נגעתי בסכין , התחלתי לחתוך והדם הזה עבר לשם . אה . . .

יבגני: אני (לא נשמע) .

זדורוב: למה ?

יבגני: אתה היית צריך , ראית את הדם , אתה היית צריך ישר ללכת ולהגיד , אני (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) פעם , תראה אני ראיתי את זה , אבל אני לא ייחסתי לזה חשיבות . דבר ראשון אני , אני לא ייחסתי לזה חשיבות . למה ? מאיפה אני יודע , בנים הלכו מכות . דבר ראשון , יכול להיות שהם הלכו מכות . (לא נשמע) אחרי זה (לא נשמע) אני שיט , התחיל (לא נשמע) בעיות מיותרות ואני עוד (לא נשמע) . אתה מבין ? אבל . . . זאת אומרת , זאת אומרת , אם אני הייתי יודע באמת מה שקרה שם , אני הייתי (לא נשמע) , אתה מבין ?

יבגני: אם אתה היית יודע , אתה לא היית מתקרב לשם , אתה היית מתחפף מזמן . אתה היית אומר , לכו כולכם לעזאזל , אני הלכתי מפה , אם אתה היית

יודע .

זדורוב: אם אני הייתי יודע (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) הוא יודע .

מונה: 00:07:52

זדורוב: מה , איך ?

יבגני: מי זה ? אני צריך (לא נשמע) לעשות את זה .

זדורוב: אם אני הייתי יכול , אני בכלל (לא נשמע) שיט .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: אבל לא , אתה מבין , מה משמח אותי ? אה . . . זה ש . . . דבר ראשון , הם הלכו היום להפוך את הפח זבל , על חמישה ימים (לא נשמע) . (כנראה כך נאמר לרומן לאחר החקירה היום ואיננו מתועד) X

יבגני: (לא נשמע) ?

זדורוב: כן . על חמישה ימים , על שישה ימים , יש שם כמות מטורפת של זבל . מכוניות נוסעות לשם לא רכב אחד פעם בשבוע אלא רכבים נוסעים לשם כמעט כל יום . ככה שלמצוא//

יבגני: //באיזה אתר זבל , אתר גדול ?

זדורוב: בטח . נו זה אתר זבל של כל העיר .

יבגני: ספציפית לשם , (לא נשמע) הלך ?

זדורוב: לא , לא הם הלכו , לא . אני אמרתי להם ש//

יבגני: //לא , איפה שאתה זרקת אה . . . את הסכין ?

זדורוב: לא . לא , לא , לא .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני זרקתי את זה למיכלית .

יבגני: אתה מצאת את המיכלית ו . . .

זדורוב: אני זרקתי , את המיכלית הם זרקו לאתר זבל . זה . . . ש . . . שיחפשו . זה עוד . . . אם עוד הם ימצאו את המכנסיים , עליהן הרי אין . יכול להיות שיש שם , שאני התלכלכתי . נו אין שם (לא נשמע) , אתה יודע , למשל כשחתכו (לא נשמע) מגיע הרבה דם ופוגע בבן אדם . שיחפשו , שיחפשו בתוך הזבל . X עד כאן

יבגני: נו בקיצור , ימצאו , ימצאו (לא נשמע) .

זדורוב: כמובן , אני הכי חשוב לי שאותי (לא נשמע) אה . . . אני גם כן אין לי כאן , שיט (לא נשמע) .

יבגני: אז אתה תחליף בגדים ? תתלבש . אני עכשיו פשוט (לא נשמע) .

זדורוב: לא , לא . שם לא (לא נשמע) , אני עוד קצת אה . . .

יבגני: תראה , (לא נשמע) יביאו סדין ?

זדורוב: לא , ככה אין אה . . . אני אנוח עוד קצת ואז אני אלך להתקלח , שיט . כן , קצת , במשך היום הוא זיין לי את השכל כמו שצריך . אה . . . לא כל כך חשוב . . . מה שאני עשיתי מהבוקר או מהצהרים , מה שחשוב זה דווקא עכשיו (לא נשמע)//

מונה: 00:09:44

יבגני: //כמה ימים נתנו לך , שבעה ימים ?

זדורוב: שמונה ימים .

יבגני: לי נתנו עשרה ימים .

זדורוב: עשרה ימים ?

יבגני: אני לפני שעתיים חזרתי מבית המשפט , לפני שעתיים אני (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: כן , איך שאני הגעתי , ישר בלי דיבורים , חמש דקות , שבע דקות , יכול להיות ששלוש דקות , הארכת מעצר .

זדורוב: סוף הדרך , עשרה ימים . בלי (לא נשמע) ? זה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אני עמדתי שם שתי דקות . . . אה . . . משטרה מבקשת ארבע עשרה ימים .

זדורוב: ההמ .

יבגני: ו . . .

זדורוב: והשופט//

יבגני: //והעורך דין שלי צועק אה . . . למה , זה הרבה ארבע עשרה ימים , יכול להיות שבשלושה ארבעה ימים גם כן לה . . . להסתדר . זהו , השופט אה . . . החליט עשרה ימים

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) לא זה , ולזה זה לא מתאים , הוא אומר .

זדורוב: ההמ .

יבגני: עשרה ימים , שיט .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: זה . . . לא בשבוע הבא , אחרי השבוע הזה , רק ביום ראשון .

זדורוב: אה , נו מהיום , מהיום .

יבגני: כן . כן , היום אנחנו (לא נשמע)//

זדורוב: //אתה (לא נשמע) .

יבגני: ביום חמישי//

זדורוב: //היה צריך להיות מאתמול בערב , דרך אגב מאז החזיקו אותך . מאתמול בערב .

יבגני: נו זה יוצא ככה , עשרה ימים , אתה תחשב .

זדורוב: ההמ .

יבגני: זה היה אה . . . השבוע הזה//

מונה: 00:10:54

זדורוב: //כן , יום רביעי , זה איפה שהוא ביום שישי .

יבגני: ביום ראשון//

זדורוב: //ב . . . ביום ראשון//

יבגני: //אין (לא נשמע) את הכל .

זדורוב: ביום (לא נשמע) ביום ראשון בערב . ההמ .

יבגני: לא . (לא נשמע) אותי לעשרה ימים (לא נשמע) . בגלל זה לא יהיו עשרה ימים אז . . .

זדורוב: אתה תצא בשקט .

יבגני: (לא נשמע) אני אצא לפני כן . בטח , אם לא יהיה שום דבר , אני (לא נשמע) אותו .

זדורוב: בטח . אם לא יהיה שום דבר . אבל אתה ידעת על . . . (לא נשמע) . מה אני ידעתי ?

יבגני: שיש אותם שם . אתה נגעת בהם עם הידיים ?

זדורוב: נו מה זאת אומרת//

יבגני: //אני מבין , פשוט אם את טביעות האצבעות שלך , אין לך ממה לפחד . מי יודע לעזאזל מאיפה יש אותם שם . אין לי שמץ של מושג .

יבגני: אני לא מתנגד . הדבר הכי חשוב , הדבר הכי חשוב בשביל אה . . . שיהיה ככה שיראה להם בסדר . (לא נשמע) ברכב . . . בסדר ולא שלי , למרות שאין שם את טביעות האצבעות שלי . שיהיו אפילו אם הן שלי (לא נשמע)//

זדורוב: //אז ייקחו אותך על לא חוקי .

יבגני: לא חשוב , שנה וחצי , שנתיים .

זדורוב: סוף הדרך , רק אתה יצאת ועוד פעם להיכנס לשנתיים ?

יבגני: זה יותר טוב משבע , שמונה שנים .

זדורוב: כן , כאן . . . כאן זה ככה , כאן זה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: זה לא משהו בכלל .

יבגני: תראה , אני לא אומר שזה שלי . אתה מבין ? אני מדבר שהפלילו .

זדורוב: נכון .

יבגני: בסדר , אבל זה אה . . . (לא נשמע) שתיים עשרה שנה אף אחד לא יאמין , נכון ? שלמשל (לא נשמע) שם את זה שם . אני (לא נשמע) . בסדר , לי יש גרסה משלי , יש לי דעה משלי . אני מדבר על דבר אחד .

זדורוב: הפלילו אותי ואחרי זה הלשינו עלי בכוונה//

מונה: 00:12:45

יבגני: //זהו .

זדורוב: הנה (לא נשמע) .

יבגני: זה בסדר גם כן , אבל בכל זאת , הבחור ההוא שאתי . . . זה , הוא בכלל (לא נשמע) הוא אומר בוא , אני אקח את זה עלי . אני אומר , בינתיים . . . (לא נשמע) שב//

זדורוב: //ותשתוק .

יבגני: ותשתוק , כן . ואחרי זה כבר נמשיך הלאה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: אנחנו נראה מה ואיך . אני אומר , אם אתה אומר שהדברים לא משהו , אז כבר תראה . . .

זדורוב: איך שאתה רוצה .

יבגני: (לא נשמע) כן , למה ? כי לי יש על תנאי . יש לי על תנאי ממש ארוך .

זדורוב: אה , על תנאי .

יבגני: יש לי שנתיים למשך שלוש שנים , אם אני עושה משהו במשך השלוש שנים הקרובות . . .

זדורוב: (לא נשמע) גם כן שנתיים .

יבגני: לא משנה איזו עבירה .

זדורוב: אם (לא נשמע)//

יבגני: //זו יכולה להיות גם כן . . . גניבה ויכולה להיות אחזקת נשק , אותו דבר על כל עבירה . את כל העבירה (לא נשמע) רק . על כל פשע הם ייתנו לי למשך שלוש שנים , אם אני אעשה משהו , שנתיים ישר באופן אוטומטי .

זדורוב: נו כן , זה ככה (לא נשמע) באופן אוטומטי וזה הכל .

יבגני: זהו .

זדורוב: מה , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אפילו אם אתה כבר יישבת אה . . . נו מה זאת אומרת , לא ישבת אלא היה על תנאי (לא נשמע) למשל נשאר לך חודש עד סוף העל תנאי , בכל אופן (לא נשמע) .

יבגני: לא , אבל כשאני קיבלתי . . . את התקופה שלי , נתנו לי . . . שש וחצי שנים .

זדורוב: שש וחצי ?

יבגני: ארבע וחצי נתנו לי תקופה//

זדורוב: //כן .

מונה: 00:14:30

יבגני: (לא נשמע) סוף הדרך . ארבע וחצי שנים הם נתנו לי את התקופה ושנתיים

למשך שלוש שנים על תנאי , כשאני יוצא (לא נשמע) אני השתחררתי , (לא נשמע) שלוש שבועות , (לא נשמע) ארבע . בקיצור , אני השתחררתי . איך שאני השתחררתי , ישר ה . . . (לא נשמע) כבר מסתובבת .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אנחנו נראה (לא נשמע) מה הלאה .

זדורוב: אוי , תכף יראה . עלי (לא נשמע) אה . . . ביקש אישור מההנהלה בשביל (לא נשמע) איש משטרה לפני . זה משמח אותי , זה כבר משמח אותי . טיפות דם קטנות . . . יכולות להיות שם , אני הלכתי , השתפשפתי . X

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . אני הלכתי , נגעתי בזה בטעות , אה השתפשפתי בזה , יכול להיות . אבל אין לי (לא נשמע) .

יבגני: זאת אומרת כבר (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: קרמיקה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: מפחיד אותי (לא נשמע) .

זדורוב: כאילו לחצו עליו (לא נשמע) .

יבגני: הוא היה בחקירה . . . הוא (לא נשמע) בבית סוהר .

זדורוב: אה , (לא נשמע) ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: לוחצים עליו מאוד . איזה שהוא (לא נשמע) .

זדורוב: אני (לא נשמע) .

יבגני: אה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 00:16:51

זדורוב: בקיצור//

יבגני: //אנחנו (לא נשמע) אני דיברתי עם זה (לא נשמע) בקיצור , ביררו את השם משפחה , בקיצור (לא נשמע) ביררו את שם המשפחה שלי , ראו שאנחנו קרובי משפחה , נעלמה (לא נשמע) , נעלמה בקיצור אה . . . שני אקדחים .

זדורוב: כן .

יבגני: מתברר שעוד לפני חודשיים , לפני חודשיים , חודשיים וחצי נעלם רובה .

זדורוב: או . . . אתה יודע , אה . . . אל תתפוס אותי במילה , נדמה לי שלפני בערך שנתיים , יכול להיות שלפני שלוש שנים היה מבצע כזה , הצבא עשה מבצע למען חיילים . נו כאילו , מי

שגנב שם , כדורים אה . . . כאלה דברים , כל מיני שטויות . בשביל שהאנשים יגיעו , ישימו (לא נשמע) וילכו . אין לא מצלמה , ולא שום דבר אחר . אבל בשביל לא לעורר חשד אצל אה . . . החיילים , הם זרקו קצת כדורים , לא הרבה , ככה כמה אה . . . זרקו כמה אקדחים , זרקו רובה . . . בשביל לא לעורר חשד . כשהם . . . שם , כמה זמן זה היה , איזה חודש נמשכה השטות הזאת , אני לא יודע . כשהם (לא נשמע) היה . . . אה . . . מי הגיע ? המון אנשים הגיעו , כולם היו עם תיקים , אין לי מושג מה . מצאו תותח של טנק . אתה קולט ?

יבגני: החיילים בעצמם (לא נשמע) את התותח .

זדורוב: לא , (לא נשמע) .

יבגני: כאן ?

זדורוב: נו , איפה שהמכונה עצמה , איפה (לא נשמע) . מישהו שיט , (לא נשמע) סוף הדרך , כולם נגנבו שם . כמה נשק שגנבו החיילים . נו הכדורים הם

אומרים , הכדורים (לא נשמע) ארגזים , לא לקחת כי . . . מאה (לא נשמע) היה שם איפה שהוא בבית , (לא נשמע) עשירי . סוף הדרך , כוס אמק , אני (לא נשמע) . לגנוב תותח ואף אחד לא יודע מי גנב , איך גנב .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: מה ?

יבגני: אני גם כן לא יודע ואני אמרתי לו (לא נשמע) אני רציתי פשוט (לא נשמע) אני אומר , תגיד לי , הבחור (לא נשמע) . הוא אומר לי , אני (לא נשמע)//

זדורוב: //נו אז מה ? (לא נשמע) .

יבגני: הוא בקיצור . . . אני אומר איך יכלו , איך . . . בסדר , אתה מדבר על איזה שהוא רובה מלפני חודשיים . טוב , אתה רוצה להוסיף אותו אלינו גם כן . בזה אני מבין אותך .

מונה: 00:18:56

זדורוב: נו , נו , הוא רוצה להפיל עליך את הכל .

יבגני: (לא נשמע) הוא רוצה להוסיף לי . על הרובים האלה , אתה (לא נשמע) , בסדר . אני שותק . על שני אקדחים , איך אני אומר יכלו , לבחור שמשרת שנתיים , הוא לא אה . . . קצין , אין לו דרגת סמל או רב סמל , אין לו (לא נשמע) , רק אה . . . נותנים סמל רק לאלה (לא נשמע) את האקדחים האלה .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אני אומר , איך אצל הבחור הזה יכלו להיות שני אקדחים ? איך אתם יכולתם (לא נשמע) ? מה , הוא נגנב בכלל , שיט ? סמל (לא נשמע) אקדח ? איך הוא היה יכול להיות ככה ? את האקדחים הסמלים תמיד לוקחים

אתם .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בחדר שלהם , אתה מבין ? אם הוא (לא נשמע) במיטה , אז זה היה עניין אחר . ו . . . אקדחים איך היו יכולים (לא נשמע) , אתה מבין ? (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אתה לקחת עורך דין ?

יבגני: כן , יש לי עורך דין סוף הדרך .

זדורוב: מי זה ?

יבגני: (לא נשמע) אמיר , שמעת עליו ?

זדורוב: לא .

יבגני: הוא כל הזמן (לא נשמע) הוא אה . . . נמצאת בעשירייה הכי טובה של עורכי הדין בישראל .

זדורוב: לי יש את זה , את רומן כאופמן מחיפה .

יבגני: נו כאופמן זה ככה אה . . . כל אחד יכול (לא נשמע) , יפה .

זדורוב: כן , אבל אני לא (לא נשמע) . ואם כבר בכלל אני אסתבך , אז אני אקח . אבל בינתיים . . . בינתיים שהם עושים את העבודה והם מחפשים אה . . . מנסים להוכיח (לא נשמע) אשם . . . (לא נשמע) .

יבגני: בהתחלה רצו לקחת לי את ששי גז , שיט . שילך להזדיין בכלל , ששי גז רק (לא נשמע) חמשת אלפים דולר .

זדורוב: על זה שאתה אמרת בוקר טוב ? לא רע בכלל .

יבגני: אבל (לא נשמע) לא מספיק (לא נשמע) הוא גם כן (לא נשמע) על יום אחד אה . . . על . . . על יום אחד הוא לוקח שלושת אלפים דולר .

זדורוב: (לא נשמע) נו הוא לוקח אותם , אבל אף אחד לא ייתן לו אותם אם הוא לא ינצח בתיק .

יבגני: הוא סוף הדרך .

מונה: 00:20:54

זדורוב: ועורך דין , הוא פשוט (לא נשמע) נדמה לי .

יבגני: לא .

זדורוב: (לא נשמע) השתגעו או מה ?

יבגני: הוא רואה את התיק , הוא אומר , אה אני יכול לקחת את התיק הזה ואם אני אנצח , אתה (לא נשמע) .

זדורוב: תראה , (לא נשמע)//

יבגני: //אם הוא מפסיד , (לא נשמע) לא משלם שום דבר .

זדורוב: הוא לא נותן לך שום בטחונות הרי . הוא לא נותן בטחונות (לא נשמע)//

יבגני: //הוא לא נותן לך שום בטחונות , אבל אם אתה לוקח . . . עורך דין טוב , טוב מאוד//

זדורוב: //אתה משלם כסף//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא ייתן לך גם בטחונות .

יבגני: לא , תראה . . . בטחונות איך אתה יכול אה . . . עורך דין כזה אה . . . לקחת בטחונות אתה יודע . . . מי יכול לתת לך כזה דבר ? בטחונות לו שהוא יכול לתת לך שיט , לתת לך ביטחונות , הנה אני אוציא אותך מהעניין הזה . אני פשוט יודע , אני יודע אה . . . כאילו זה . . . אני מכיר את העבודות שלו . . . אני יודע איזה עורך דין הוא , אתה מבין ? איזה תוצאות יש לו , איך הוא עובד . אם יש לו הצלחות . . . אתה הבנת אותי .

זדורוב: אבל בטחונות הוא לא נותן לך .

יבגני: זהו , בטחונות לא . אבל אם אתה לוקח עורך דין טוב , אתה משלם לו על יק כמו שיש לי , עשרים , עשרים וחמש אלף דולר . . . הוא אומר לך , אתה אל תדאג , אני אעשה את כל מה שאני יכול לעשות . אני אעשה את זה . בן אדם כזה בשבילך , אם זה עורך דין טוב והוא אחד מעשר עורכי הדין הטובים ביותר , אם הוא אומר לך כזה דבר , אז הוא פשוט

אומר , דבר ראשון אם הוא ינצח בתיק הזה , זה פלוס , זה לא רק כסף . זה גם בנוסף חיובי

בשבילו .

זדורוב: כן .

יבגני: אתה מבין ? הוא עולה עם זה בחזרה .

זדורוב: נו זה גם פלוס . . . השם שלו גדל .

יבגני: השם שלו גדל , אתה מבין ? ועוד הוא , אני אומר לך הרי , זה עורך דין שהוא (לא נשמע) סוף הדרך . מלא , גם על רציחות , על אה . . . על קילוגרמים , נו של סמים , היה שם סוף הדרך בקיצור .

מונה: 00:22:41

זדורוב: כן .

יבגני: הוא הוציא ים של אנשים ממצבים . אמרו לי שאצלו . . . היו כאלה (לא נשמע) , חבר'ה קווקזים . אחד בקיצור קיבל על רצח לא בכוונה תחילה , כאילו זה . . . מקרי . . . לא מק . . .

זדורוב: לא באופן ישיר אה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: המקרה , היה כזה מקרה כאילו . . . הבחור (לא נשמע) , זה . . . כבר הבן אדם דיבר עם מישהו אחד , זה . . . הוא בקיצור ירה אה . . . לכיוון של מישהו אחד . . .

זדורוב: ופגע במישהו אחר .

יבגני: ופגע . . . זה שהיה ליד , בכלל (לא נשמע) הבן אדם . הוא רצה לדחוף את זה שהוא ירה בו , הוא רצה . . . הוא רצה לפצוע אותו .

זדורוב: (לא נשמע) הוא רצה .

יבגני: השני הזה ליד שהוא רצה לדחוף אותו , הוא פגע לו בראש .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: אתה מבין ? אבל כשהוא הסתובב , הוא רצה לדחוף את ההוא והוא (לא נשמע) לצד .

זדורוב: השני .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //בטח ההוא דחף אותו//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: והוא (לא נשמע) הכניס את עצמו .

יבגני: (לא נשמע) בראש . כמה הוא קיבל , כמה אתה חושב ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יבגני: תזרוק מספר .

זדורוב: פשוט אה . . . סתם להגיד ? ביחד עם עורך דין ? נו אני חושב ששבע שנים .

יבגני: חמש שנים .

זדורוב: חמש ?

יבגני: מאה עשרים אלף דולר .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: הוא עובד (לא נשמע) .

מונה: 00:24:05

זדורוב: תראה . . . לי חמש שנים (לא נשמע) צריך יותר (לא נשמע) . אני צריך לשבת לא חמש שנים .

יבגני: הוא היה יכול לקבל ברגוע , ברגוע//

זדורוב: //מאסר עולם .

יבגני: לא .

זדורוב: לא , אני אומר ההוא בלי//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: הוא היה יכול לקבל עד עשרים שנה . הוא היה יכול לקבל שלוש עשרה או חמש עשרה , אתה מבין ? הוא היה יכול . תקרא את החקירה (לא נשמע) . וגם כן , הוא לא ישב חמש שנים הרי .

זדורוב: אה , על התנהגות טובה (לא נשמע)//

יבגני: //הוא ישב שלוש וחצי שנים . ויש עוד אחד , עוד אחד , (לא נשמע) גם כן קווקזי , הוא בקיצור סוכן נדל"ו . הוא סוכן נדל"ן , זה הוא אה . . .

מהדרום . הגבר אה . . . נו , איך אני אסביר לך את זה , הוא אה . . . הוא ספציפית גבר כזה . הוא מפריד (לא נשמע) אחים , ביחסים טובים עם כולם . בקיצור צ'יקי צ'יק עם כולם , הכל טוב . פה גורף , פה גורף , אחווה פה

ושם , מסעדות , הכל , סוכן נדל"ן . בקיצור יש לו אה . . . משרד משלו , הוא מתווך והכל . בקיצור היה לו מפגש עם עוד איזה מתווך אחד , תחרות .

זדורוב: ההמ .

יבגני: זהו , הם לא הסתדרו ביניהם . . . התחילו להפעיל את הידיים .

זדורוב: והוא ביקש מהאחים//

יבגני: //אחרי זה בקיצור אה . . . אחרי זה בקיצור , לא , לא , לא .

זדורוב: לא ?

יבגני: זה לא הגיע עד האחווה שלו למרות שהוא היה יכול .

זדורוב: הוא היה יכול לעשות את זה .

יבגני: כן , אבל הוא לא , הוא לא עשה את זה בכלל . ההוא גם כן קווקזי , יורה . זהו . היורה הזה בקיצור התעצבן , אני לא יודע מה , צרח , התחיל לצרוח עליו בערב איפה שהוא שם . . . או מרכב משהו זה , ההוא נסע ברכב וההוא נסע ברכב . הם ראו אחד את השני , התחילו (לא נשמע) אחד על השני

דרך . . . המכוניות . ממש על הכביש . אחרי זה , יום למחרת יורה מגיע להוא למשרד , ההוא יושב מאחורי השולחן , זה . . . ובקיצור אה . . . היורה הזה צועק לו , זהו נמאס לי

מונה: 00:26:00 ממך , אתה תגיד עוד מילה אחת , הוא אומר , אני (לא נשמע) ממש כאן . הוא הוציא סכין כזאת . ורומן מה עושה ? הוא אומר לו , תקשיב לפה , אתה . . . אתה (לא נשמע) הוא אמר לו , אתה לפחות תסגור את הדלת אם אתה רוצה לעשות לי את זה . או

קי , אל תדאג . אני גם כן עם דלת פתוחה , הוא אומר הי אתה , בשביל מה הוא אומר , ששיט (לא נשמע)//

זדורוב: //אה . . . על כל (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) ששיט , שכולם ישמעו . לך תסגור את הדלת , (לא נשמע) . וההוא יושב מאחורי השולחן . לך לפחות תסגור את הדלת , אתה לא מתבייש אם אתה . . . יש פה נשים שמסתובבות , זה , עובדים , פה , שם . (לא נשמע) לך תסגור את הדלת לפחות שלי . ההוא הלך הצידה שתיים שלוש מטר , סגר את הדלת//

זדורוב: //וזה מוציא אקדח .

יבגני: רומן מוציא אקדח , אקדח חוקי . הוא מוציא אקדח , בום בום וגמר אותו . כמה הוא קיבל על זה ?

זדורוב: אני לא יודע .

יבגני: שלוש וחצי שנים .

זדורוב: כאילו הגנה עצמית ?

יבגני: ההמ .

זדורוב: ו . . . (לא נשמע) הוא הלך או שזה הם (לא נשמע) ?

יבגני: יש (לא נשמע) .

זדורוב: אה , ההוא הסתובב וההוא אותו . . .

יבגני: הוא התחיל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יכול להיות (לא נשמע) , היה אפשר לפצוע אותו , לא להרוג

אותו . והוא יכול להיות (לא נשמע) . במקרים כאלה אף אחד לא זה . . .

לא . . . לא חושב אן לפצוע או משהו כזה .

יבגני: כן , שם כבר אתה יורה סביר להניח .

זדורוב: הוא לא יודע , מי יודע בכלל , יש כאלה שהם שיט , עם פציעה ברגל או עם פציעה שיט איפה שהוא (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) עוד ילך (לא נשמע) אף אחד לא יודע . (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) פשוט כזה , אתה יודע כזה שיט , משפחתי (לא נשמע) בחור משפחתי , שיט . אה . . . בחור נורמאלי . (לא נשמע) .

מונה: 00:27:53

יבגני: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אתה יודע , הוא אומר , באמת האבק הזה , (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . אה . . . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אל תשאל .

יבגני: אני לא שמח (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) . אם לא תרצה אז אנחנו (לא נשמע) לך . לא , (לא נשמע) זה . . . שילך להזדיין .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אף אחד לא יודע (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אני פשוט אומר (לא נשמע) מריח אותה (לא נשמע) .

זדורוב: אתה תשב (לא נשמע) .

יבגני: (החוקר צוחק) לא תגיד (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) . אני יודע ש . . . נו , ככה .

יבגני: אנחנו ביחד (לא נשמע) עם החקירה , בחקירה (לא נשמע)//

זדורוב: //הכל אפשרי .

יבגני: (לא נשמע) תשעה חודשים בשנה .

זדורוב: הכל אפשרי , אני//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //מהעניין הזה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אתה יודע , אתה שמעת (לא נשמע) ?

זדורוב: לא , לא .

יבגני: (לא נשמע) אה . . .

זדורוב: איפה זה ?

יבגני: מחזיקים שם , זה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: אה , למטה בחיפה איפה שהוא שם .

יבגני: כן , כן .

מונה: 00:29:42

זדורוב: ההמ , זה שם .

יבגני: ברחובות . זה . . . שם ליד יש גם כן בית סוהר , יש שם מלא (לא נשמע) אבל בבית סוהר (לא נשמע) , יותר נכון לבית סוהר אנחנו לא ניסע , אנחנו ניסע ספציפית לכלא (לא נשמע) . זה . . .

זדורוב: בינתיים ש//

יבגני: //(לא נשמע) חקירה , כן , איפה ש . . . תשעה חודשים בשנה . שנה וקצת . לפי החקירה שם איפה ש . . . אם אנחנו ניסע לשם , יש לנו שם תאים , אתה יודע . תאים , שני תאים גדולים , יש שם רוסים , קווקזים , הכל שם . . . אני (לא נשמע) . יש משוגעים גם כן .

זדורוב: אני יודע//

יבגני: //(לא נשמע) יש אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יודע . . . אה . . . אני לא יודע בטוח , אבל כמו שבחור סיפר לי , הוא אה . . . שם בבלורוס הוא היה (לא נשמע) . אה . . . הוא סיפר שם , נו אני לא התעניינתי ככה יותר מדי , סתם בשביל עצמי , מאיפה אני יודע מה יכול לקרות ש . . . אנחנו נגיע לשם , אף אחד לא רוצה בשבילי . . . אה . . . נו למשל אתה נכנס לתא . . . איך צריך להתנהג שם

בשביל ש . . . לא להתבלבל ולא (לא נשמע) . הוא אומר , נו תראה נו . . . הוא אומר , כאן בישראל אני עוד לא הייתי , בינתיים . הוא אומר . . . בינתיים אני עוד לא הייתי .

יבגני: ההמ .

זדורוב: ו . . . שם ברוסיה זה , אתה נכנס , זורקים לך מגבת מתחת לרגליים . זורקים אליך מגבת . אם אתה דורך מעל המגבת , אתה אומר שלום ומפה לשם , הם . . . לא מעניין אותם , הם מבינים שזאת הפעם הראשונה שלך , שאתה בכלל לא מבין והם מתחילים לשגע אותך , לעשות כל מיני שטויות וכל זה . ו . . . מי שכבר היה , הוא ניגש , דורך על המגבת , מנגב רגליים , אומר . . . ואומר , כאילו זה . . . אני צריך (לא נשמע) זה . . . ככה הוא סיפר לי והוא אומר , ונכנסים שם , אומרים שלום לכולם , הוא אומר על מה הוא יושב וכל זה , זהו . אם זה אמת , אם הוא שיקר , אני לא יודע . אבל כזה דבר אני שמעתי .

יבגני: שטויות כל זה .

זדורוב: זהו זה .

יבגני: יכול להיות שחלק מזה באמת נכון .

זדורוב: יכול להיות .

יבגני: (לא נשמע)//

מונה: 00:31:42

זדורוב: //תראה//

יבגני: //(לא נשמע) מזמן .

זדורוב: נו . . . אצלנו ברוסיה גם כן יש מלא (לא נשמע) . בבלורוס יש כללים משלה (לא נשמע) יש כללים משלה .

יבגני: אצלי//

זדורוב: //ובכל מקום יש את הכללים שלו .

יבגני: לי מצד האימא יש שבעה אחים וארבע אחיות , משפחה גדולה .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין , מתוך שבעה אחים , חמישה אחים ישבו בבית סוהר כבר .

זדורוב: וכולם (לא נשמע)//

יבגני: //אחד מהם , אחד מהם . . . קיבל (לא נשמע) גזר דין מוות בירייה בשנת שמונים וחמש .

זדורוב: סוף הדרך , אז הוא יצא מזה .

יבגני: נו כן , עשו (לא נשמע) גזר דין מוות בירייה , אבל אחרי זה בקיצור זרקו לתובע , לעורך דין , לשופט , לכולם עשרים אלף דולר , בשנת שמונים וחמש//

זדורוב: //זה סכום מטורף .

יבגני: זה היה סכום מטורף , זה . . . בקיצור אה . . . שינו לו . . .

זדורוב: לעשרים שנה ?

יבגני: החליפו לו לתקופה של חמש עשרה שנה וחמש שנים . . . פלוס חמש שנים של עבודות פרך .

זדורוב: נו עשרים שנה .

יבגני: עשרים שנה .

זדורוב: כי כשנותנים עשרים וחמש שנה , רבע מזה בכל אופן (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) בשנת תשעים ושלוש כבר החליפו את הכל . עכשיו יש עשרים שנה , עשרים וחמש שנה , שלושים שנה , מאסר עולם .

זדורוב: נו , פשוט אז אה . . . מה שהיה אז , עשרים וחמש שנים אם היו נותנים , רבע מאה אז זהו זה , זה גזר דין מוות בירייה .

יבגני: עשרים וחמש שנה//

זדורוב: //אף אחד לא ישב עשרים וחמש שנה , היו הורגים בירייה .

יבגני: עשרים שנה זה חמש עשרה שנה פלוס חמש . לא היה שום דבר אחר , לא היו יכולים לתת לך תקופת מאסר של עשרים שנה .

זדורוב: עשרים וחמש .

מונה: 00:33:00

יבגני: ועשרים וחמש זה מוות בירייה .

זדורוב: (לא נשמע) כן .

יבגני: והיום יש עשרים , עשרים וחמש .

זדורוב: חמש עשרה כבר , אה יש כבר עשרים ?

יבגני: זהו , כבר יש היום , זה (לא נשמע) .

זדורוב: אה , הם הרי (לא נשמע)//

יבגני: //כן , כן . (לא נשמע) .

זדורוב: כן , כן , כן , כן .

יבגני: רק שניה . יש מאסר עולם , יש שני מאסרי עולם , יש עשרים וחמש , יש שלושים וחמש שנה . בטח . באותו הזמן , באותו הזמן היה חמש עשרה שנה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: פלוס חמש שנים .

זדורוב: שני מאסר עולם , סוף העולם שלכם שמאלה , שיט . בכל מקרה אף בן אדם לא (לא נשמע)//

יבגני: //אתה יודע , אני קראתי איזה מאמר איפה שהוא . . . בסוד , ממש בסוד (לא נשמע)//

זדורוב: //אני גם כן אוהב לקרוא את הסוד .

יבגני: אני ביקשתי ממנו , אני לא יודע , פעם הביאו לי רק את (לא נשמע) .

זדורוב: זה קורה .

יבגני: לא , אני מתכוון (לא נשמע)//

זדורוב: //ההמ .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: סיגריות (לא נשמע) . בקיצור איך קוראים לזה . . . אני רציתי קומקום

וטייפ , לא הסכימו (לא נשמע) .

זדורוב: אה , הם לא הסכימו . זה , את זה הם לא יסכימו .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: כאן אתה כבר (לא נשמע) .

יבגני: לא , כסף יכול להיות . אבל קומקום וטייפ לא הסכימו . הביאו כזה מכשיר של זה , של דיסקים .

זדורוב: אפשר מזלג חשמלי ?

יבגני: מזלג חשמלי אני חושב שאפשר , כן .

מונה: 00:34:08

זדורוב: לא , אבל הם הרי כל מה ש . . . כבלים חשמליים .

יבגני: אבל אני חושב שהיו נותנים להכניס מזלג חשמלי .

זדורוב: ההמ .

יבגני: פשוט קומקום הם לא רוצים להכניס . מזלג חשמלי אני יכול לעשות מלהב .

זדורוב: שני להבים ו . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: וכבל חשמלי , שני שניות ואפשר (לא נשמע) .

זדורוב: אנחנו היינו עושים (לא נשמע) הרתחנו .

יבגני: ואנחנו (לא נשמע) .

זדורוב: שלוש שניות , שיט , חמש שניות ויש לך כוס מים רותחים .

יבגני: אנחנו היינו עושים את זה בתור ילדים קטנים .

זדורוב: פשוט זה אוכל (לא נשמע) אתה נגנב מזה , שיט .

יבגני: הלהב הזאת נותנת התנגדות אה . . . מטורפת .

זדורוב: נו , תראה יש שם הרי שני להבים אה . . . ביניהם אתה שם גפרור , שתי גפרורים בשביל שהם לא יגעו אחד בשני .

יבגני: ההמ , (לא נשמע) .

זדורוב: ואז אתה תופס את זה משני הצדדים .

יבגני: (לא נשמע) להב אחת .

זדורוב: לא , עם להב אחת אתה לא תצליח לעשות .

יבגני: למה ?

זדורוב: כי אתה לא תצליח לעשות . ישר ייפול לך החשמל אם אתה רק תכניס את

זה . צריך שני להבים .

יבגני: אתה זוכר שהיו בישראל אסימונים , זה היה בתקופה שלך אסימונים ?

זדורוב: מה זה אסימונים ?

יבגני: אסימונים , כן . אסימונים//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יבגני: //פעם לא היו כרטיסי טלקרד , היו האסימונים העגולים האלה .

זדורוב: אה , אסימונים .

יבגני: אסימונים עגולים כאלה .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:35:15

מונה: 00:35:15

יבגני: אז זהו , אתה לוקח שני אסימונים כאלה , שם אותם על כבל ואתה מבשל מה שאתה רוצה . כן , (לא נשמע)//

זדורוב: //כי אי אפשר שהם יגעו אחד בשני .

יבגני: (לא נשמע) זה מובן מאליו .

זדורוב: הם לא יכולים להיות פשוט על כבל אחד , על אותו כבל . לא קשורים , אבל שהם יהיו באלה שונים .

יבגני: אני ראיתי עם להב אחת . אתה יודע איך (לא נשמע) להב ? אחד בפלוס , מצד אחד הוא בפלוס והכבל השני פשוט ליד , אני (לא נשמע) אותו לא עם גפרור פשוט אני שמתי , אני קשרתי אותו ככה , אבל הוא לא נוגע .

זדורוב: הוא לא צריך לבוא במגע .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אם הוא יבוא במגע אז החשמל ייפול .

יבגני: (לא נשמע) אה . . . ייפול . אז מה אני רציתי להגיד לך ? אני הרי אומר לך , יש לי מהמשפחה , דוד . . . דודים . . . חמישה ישבו בבית סוהר , שניים עד עכשיו יושבים בבית סוהר .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אז אה . . . אני מגיל שלוש עשרה נכנסתי לחיים האלה , אפילו מגיל שתיים עשרה . בגיל שלוש עשרה (לא נשמע) שם . אתה יודע מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) . עבודה טובה , אבל צריך שיהיו לך אצבעות . . .

יבגני: (לא נשמע) בגיל שלוש עשרה .

זדורוב: צריך בשביל זה שיהיו לך אצבעות (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בגיל שתיים עשרה , שלוש עשרה אני כבר (לא נשמע) חיים של פושע , שיט . בתור ילד קטן . בגיל חמש עשרה אני מצאתי את עצמי בהסגר לקטינים , בגיל שבע עשרה אני השתחררתי . בגיל שבע עשרה אני נסעתי . . . בכל ברית המועצות , אני באותו הזמן נסעתי . . . אני הייתי כמעט בכל בתי סוהר (לא נשמע) אני הסתובבתי כשהייתי נוסע לדודים שלי . לאזור צ'לבנסק , נסעתי לאורל , לאסיה הבינונית אני נסעתי . . . (לא נשמע) אני נסעתי , לאזור (לא נשמע) , (לא נשמע) . איפה אני רק לא נסעתי , מגניטגורסק , אזור צ'לבנסקאני , אורל (לא נשמע) , אני הייתי איפה שאתה לא רוצה רק , בקיצור . אני הייתי בטשקנט , בקזחסטן . זהו . זה היה כשאני הייתי בן שבע עשרה , אני הייתי מגיע . . . (לא נשמע) , אתה מבין ? ואז אני הדודים שלי , חצי מהם , שלושה מהם הם אנשים מאוד גדולים בבתי סוהר שם .

מונה: 00:37:16

זדורוב: טוב מאוד .

יבגני: (לא נשמע) . מה אתה חושב , כל הסיפורים האלה מה שאנשים מספרים , אני מכיר את הסיפורים האלה בעל פה כבר . אני כבר יודע מי משקר ומי אומר את האמת .

זדורוב: כמובן .

יבגני: תראה , באותו הזמן היה קשה , כן .

זדורוב: תמיד קשה .

יבגני: היה קשה , אבל היו בודקים//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יבגני: //היו בודקים , למשל אם היו זורקים אליך מגבת , דברים כאלה אתה יודע (לא נשמע) היה במקומות של קטינים ? במקום של קטינים היה חוסר גבולות מוחלט .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין ? שם זה לא רק שזרקו מגבות . שם . . . על הקיר הזה (לא נשמע) ציירו שוטרים . למשל היה מגיע בחור שלא יודע שום דבר , הוא הגיע בפעם הראשונה בחיים שלו למקום כזה , הוא בן איזה חמש עשרה , שש עשרה . לקחו אותו שם . . . לאיזה (לא נשמע) קטנה , בשלוש רובלים (הסבר המתרגם: רובל = מטבע רוסי) , בסדר ? לקחו , מגיע בחור , הוא לא מבין שום דבר . . . בפעם הראשונה צריכים להסביר לו . ובמקומות האלה אין דבר כזה שמישהו//

זדורוב: //אף אחד לא יסביר .

יבגני: יסביר . בבית סוהר עוד יסבירו לך כן , כשאתה נמצא שם בפעם הראשונה , יסבירו לך מי נגד מי , יגידו לך את הכל , יסבירו לך , יעזרו לך , בפעם השניה אם עשית משהו לא כמו שצריך , אתה תענה על המעשים שלך . . . כמו מישהו שמודע , מישהו שיודע ידרשו ממך תשובות , אתה מבין ? זהו . וכאן , בחורצ'יק צעיר , אף אחד לא הסביר לו , אף אחד לא עזר לו , שום דבר . הוא הגיע . . . הבן אדם מסתכל , יש איזה חמישים , שישים אנשים בתא . תא גדול . סוף הדרך , הוא מסתכל ככה על כולם , הוא כולו מבוהל , שיט .

כולו . . . ככה מסתכל . . . צועקים לו , הלו אתה , בוא לכאן מהר . הוא ניגש כולו כזה . . . אתה רואה שמצוירים על (לא נשמע) הזאת . . . תעשה ככה שהבן זונה הזה (לא נשמע) עם דם . הבחור בן חמש עשרה , שש עשרה . (לא נשמע) הוא אומר , איך אני אעשה (לא נשמע) אני לא יודע . אתה לא יודע ?

מונה: 00:38:54

זדורוב: אז תקבל עכשיו .

יבגני: אתה תקבל מכות , יכולים (לא נשמע) , יכולים לעשות את זה , יכולים לעשות משהו אחר , חוסר גבולות טוטאלי . אתה מבין ?

זדורוב: מקום של ילדים .

יבגני: או שצועקים . . . הנה , אנחנו רוצים שהוא ייחנק עם דם . . . או שהוא . . . יתחיל לבכות . אתה מבין ? ובאמת אם . . .

זדורוב: הבן אדם (לא נשמע) .

יבגני: ולהציק , להקניט . לחפש בן אדם , לתפוס אותו , לקחת איזה שהוא משהו , להחרים משהו , בקיצור כל מיני שטויות , אתה מבין ? אה . . . זהו , תאר לעצמך , בחורים צעירים , אתה לא יודע שום דבר . מאיפה הוא יכול להסיק את המסקנה , זה . . . ש . . . שבשביל שהוא ייחנק מדם , הוא פשוט צריך לקחת את האגרוף שלו , לסגור אותו (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: בינתיים . . .

זדורוב: עד שלא ירד דם .

יבגני: (לא נשמע) לא ירד דם , לא יהיה גם כן על השוטר , אתה מבין ? ואם (לא נשמע) שהוא יבכה , זה פשוט לירוק עליו . אתה מבין ? (לא נשמע) אתה נתפס , אלה שטויות , (לא נשמע) , המטוס עף , כולם זורקים אחד על השני דברים , להומואים יש חור בכף , זה . . . אחרי זה הקו . . . יש שם שולחן ארוך . . . ויש קו אדום . ובקיצור , מי שנכנס מעבר לקן האדום , זהו . מורידים אותו .

זדורוב: מה זאת אומרת ?

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת אומרת איפה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה .

יבגני: יש שולחן ארוך .

זדורוב: כן .

יבגני: אתה מבין ?

זדורוב: כן .

יבגני: כאן יושבים בחורים סבבה , כאן יש קו אדום . מהמיטה , מכל . . . רבע תא , יש כזה קו אדום והקו הזה הוא ביחד עם השולחן , אתה מבין ?

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:40:32

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //ואם אתה התיישבת שם . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז גזרת על עצמך את הדין , כן ? נו למשל איך לברר , אם זה הומו או . . . הנה למשל , אני נכנס . . . לדוגמא , אני נכנס , אני רואה את הקו .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //איפה יושבים ההומואים ואיפה הבחורים הנורמאליים ?

יבגני: דבר ראשון , דבר ראשון , הומו אף פעם לא יעבור את הקו האדום ולא ייכנס לאותו אזור של החבר'ה . אתה מבין ? כשהוא יושב ואוכל , הוא יושב מאחורי הקו האדום . אבל אם אפילו הוא עובר את הקו האדום הזה , אתה רואה שיש לו על הכף . . . חור .

זדורוב: אה , הוא פשוט לא מתיישב לאכול כל עוד (לא נשמע) .

יבגני: כף ברזל .

זדורוב: אני מבין .

יבגני: כאן יש לו חור , באמצע .

זדורוב: ההמ . לא , זה . . . לדוגמא כשהוא אוכל , כן ? לדוגמא כשהוא אוכל , יכול להיות (לא נשמע)//

יבגני: //אבל הוא לא יגיע אליך . הוא מאחורי הקו שלו . נו זאת אומרת (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , אה . . . לדוגמא אני הגעתי לתא , כן ?

יבגני: נו .

זדורוב: אני אמרתי לחבר'ה שלום והכל סבבה מפה לשם .

יבגני: (לא נשמע) הגעתי .

זדורוב: אני (לא נשמע) כן .

יבגני: (לא נשמע) הקו הזה הנה , הקו האדום , כאן , כאן יש למשל הומואים ,

נכון ?

זדורוב: נו .

יבגני: אתה הגעת, אתה אומר שלום לאלה .

זדורוב: ההמ , זהו .

יבגני: זה הכל . ההם יושבים במקום שלהם , שום דבר (לא נשמע)//

זדורוב: //ההומואים נמצאים יותר רחוק מהכניסה .

יבגני: הם יושבים , הם בכלל (לא נשמע) .

מונה: 00:41:52

מונה: 00:41:52

מונה: 00:41:52

זדורוב: (לא נשמע) לא , אני פשוט אה . . . ישר לא הבנתי , אם לדוגמא (לא נשמע) אז זאת אומרת (לא נשמע) נמצאים . זאת אומרת , בשביל שהחבר'ה יוכלו להיכנס , אבל לא לשם .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זהו . . . אה . . . את זה אני עכשיו הבנתי . אם אני הבנתי את זה נכון , אז הנה , אם למשל הנה אני .

יבגני: ההמ .

זדורוב: הם שם , פה אלה האחרים . אם אני נכנסתי , אני אמרתי שלום , אני ניגשתי בלי להגיע לקו האדום , אני אמרתי שלום אז זאת אומרת שאני בחור סבבה . אם אני פתאום עברתי והתחלתי לדבר עם ההם , זה סוף הדרך , כן ?

יבגני: הבנת את הכל .

זדורוב: חכה שניה , אבל אם . . . בסדר , אם זה מתחלק ככה , הקו האדום הזה , אז איך ההומואים יוצאים ?

יבגני: לאן הם יוצאים ?

זדורוב: אה . . . לעבודה , אני הרי לא יודע .

יבגני: איזה עבודה ? במקומות האלה אין עבודה .

זדורוב: ההמ .

יבגני: זה במקום של צעירים . ובבתי סוהר של מבוגרים , אנחנו (לא נשמע) כבר זהו , כבר יש תאים נפרדים להומואים .

זדורוב: אה , הם יושבים שם בנפרד ?

יבגני: כאן . . . יש להם (לא נשמע) משלהם . ואיך בכלל יוצאים בבית סוהר ?

זדורוב: לא , אם יש להם תאים נפרדים והם יוצאים (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) לא , (לא נשמע) משם איך הוא יוצא בכלל (לא נשמע) הוא בכלל לא יוצא . לא , כשהשוטרים מגיעים , (לא נשמע) יוצא , בטח . השוטר מגיע , הוא קורא לפי השם משפחה והוא יוצא , בטח . הוא (לא נשמע) .

זדורוב: וככה סתם הוא לא יוצא ?

יבגני: ככה לא , הוא נמצא במקום שלו . זה מקום לצעירים , אין שם גבולות . הכללים של אכזריים , (לא נשמע) מאוד אכזריים .

זדורוב: ואם//

יבגני: //אתה מבין ? ספציפית אכ . . . אכזריים , פה מישהו עשה איזה שטות . . .

זדורוב: תענה על זה

מונה: 00:43:54

יבגני: אין (לא נשמע) ישר אתה לוקח את הגרביים , ערימה . . . ואז אתה הולך , בקיצור . אתה גם הטבחית , גם הכובסת , (לא נשמע) שיט . . . תלוי איך זה ימשיך הלאה , יכולים גם כן . . . (לא נשמע) . לקחת , הלכת , (לא נשמע) שיט (לא נשמע) מזיינים שם , זה סוף הדרך שם בקיצור .

זדורוב: (לא נשמע) יכול להיות .

יבגני: זה . . .

זדורוב: בגלל זה קוראים לזה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) מה זאת אומרת ? זה לצעירים , זה לבחורים צעירים , כן ?

זדורוב: אבל אצל צעירים זה כמעט כולם נכנסים בפעם הראשונה .

יבגני: לא , יש בחורים שהם אה . . . כל החיים , נו מה זאת אומרת ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //למשל אני . . . אני למשל מגיל שתיים עשרה , ויש כאלה מגיל תשע , מגיל שש כבר יודעים מה זה בית סוהר , מה זה המקום הזה למרות (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מגיל תשע ועד גיל שבע עשרה , כולם יושבים ביחד ?

יבגני: עד גיל שמונה עשרה .

ארתור: כולם ביחד מגיל תשע עד שמונה עשרה ?

זדורוב: כן , אחרי גיל שמונה עשרה זה כבר בית סוהר .

ארתור: (לא נשמע) שהוא בן שמונה עשרה ?

יבגני: לא , עד גיל שמונה עשרה .

ארתור: נו , שבע עשרה .

יבגני: עשר . . .בני תשע עשר , בני תשע עשר , יש (לא נשמע) מיוחדים . מיוחד , איך להיות , איך להסביר לך את זה . כאילו . . .

זדורוב: כאילו נפרד .

יבגני: כאילו קולוניה , כאילו קולוניה בשביל קטינים , ב . . . בשביל (לא נשמע)//

זדורוב: //הכי קטנים .

יבגני: בשביל הכי קטנים (לא נשמע)//

זדורוב: //גיל ספציפי , תשע אחד עשרה , אחד עשרה ארבע עשרה .

יבגני: כן .

זדורוב: ארבע עשרה שבע עשרה .

יבגני: לא . מ . . . גיל שלוש עשרה , מגיל שלוש עשרה שתיים עשרה//

זדורוב: //כולם ביחד .

מונה: 00:45:30

מונה: 00:45:30

יבגני: מגיל שלוש עשרה , כבר עד אה . . . . גיל שמונה עשרה . ויש מקום שמחזיקים שם את הבני תשע , עשר . יש כאלה חוליגנים , לקחו אותם בגיל עשר .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בגיל אחד עשרה (לא נשמע) זהו . ויש בחורים שהם , (לא נשמע)

אתה מבין אני . . . אני הגעתי , אני מדבר על עצמי , אני אז נכנסתי , אני הייתי בן חמש עשרה . אתה מבין ? ומאז הכל . . . אני כבר יודע מי נגד מי , אני כבר יודע איך העולם הזה בנוי . אתה מבין ? אני מכיר את המושגים האלה . זהו .

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //כל מיני שטויות אם מישהו יגיד לי משהו , לא משנה . בקיצור , אם מישהו יתחיל אתי איך שהוא , הוא , אני לא אדבר אתו , אני ישר אביא לו מכות . שיגידו , אה זה לא מתנה , שילך להזדיין , אני לא רוצה להסתבך אתו . זהו , (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת אומרת שאתה תביא מכות לכל אחד ?

יבגני: הם רואים מי נגד מי .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אני למשל נכנסתי , ככה , כן ? כבר לא ישאלו אותי שום דבר , הם רואים את הקעקועים דבר ראשון . . . על הידיים . אה . . . זהו , הם חושבים , מאיפה (לא נשמע) איך עד המשפט . (לא נשמע) לא מכירים אותי . (לא נשמע)//

זדורוב: //הם//

יבגני: //כשאני , כשאני נכנסתי ואני ראיתי את הבחור (לא נשמע) שם על כל הקטנים שם , הוא היה אז בן שמונה עשרה , אני הייתי בן חמש עשרה . הוא בחור כזה , (לא נשמע) עומד . . . (לא נשמע) אנחנו גדלנו באותו אזור , באותה שכונה . אני ישר איך שאני נכנסתי . . . מפה לשם , ישר . . . אחת שתיים אחת שתיים , התחלנו (לא נשמע) מפה לשם , סיגריות , תה , שמה , סוכר . . . ואז התחלנו עם הקטעים .

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //אני (לא נשמע) , תדמיין את זה לעצמך . (לא נשמע) מי יגיד לי מילה אחרי זה ?

זדורוב: נו צריך (לא נשמע) שיביאו תה .

יבגני: מי ?

זדורוב: נו אלה .

יבגני: זה כל העניין .

מונה: 00:47:00

זדורוב: הילדים . אז צריכים מים רותחים .

יבגני: רק מים רותחים , כן . (לא נשמע) אני ביקשתי ממנו , יש לך חצי כוס ? עוד כמה (לא נשמע) כמה כוסות .

ארתור: שוטר!

יבגני: אני , אנחנו ביקשנו ממנו . הוא אמר שהוא יביא לנו , משום מה הוא לא מביא לנו עד עכשיו מים רותחים .

ארתור: שוטר!

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: איך קוראים לו לזקן הזה , אני (לא נשמע) אותו ?

יבגני: יבגני ? .

ארתור: יבגני , יבגני . יבגני! אפשר מים חמים ? וכוסות . עוד מעט .

יבגני: (לא נשמע) הוא שמע .

ארתור: (לא נשמע) . הוא בן אדם , הוא בן אדם , בן אדם .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: מלצר .

זדורוב: מלצר . (לא נשמע) .

ארתור: מלצר , מלצר , יבגני . המלצר יבגני!

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה טוב , אנחנו נחכה .

זדורוב: אנחנו נחכה . משהו כמובן , נראה לי שייקחו אותי היום בחזרה כי כבר התחילו (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: נו תראה , אני לא יכול להגיד בוודאות שמצאו . אה . . . הם רומזים לזה . הוא אומר לי , נו (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים , אין שמע) אתה מבין , נו כאן . . . זה כבר בכלל אתה צריך להיות ילד בשביל לא להסיק מסכנה שאתה לקחת סכין , שאתה לקחת שם פטישון , ש . . .

ארתור: (לא נשמע) להחליף את רומה .

יבגני: רומה , אתה עושה לעצמך רק יותר גרוע . (לא נשמע) תודה שאתה (לא נשמע) חתלתול וזהו , שיט . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) שיט . החתול מגזע פרסי , שיט . תבדקו את הדי .אנ .אי , את כל העניינים , שיט . סוף העולם שמאלה .

מונה: 00:49:30

זדורוב: אתה יודע . . . זה כואב לי . אם . . . אה . . .

יבגני: אני מבין אותך , (לא נשמע) אני מבין אותך . אני יודע (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא מדבר על זה .

יבגני: ההמ .

זדורוב: אני לא מדבר על זה . פשוט (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: לא מעניין אותי .

יבגני: הילדה פשוט .

זדורוב: הילדה הקטנה , אם זה היה ילד , כוס אימא שלו (לא נשמע) מתברר שהיום אני . . . (לא נשמע) בבוקר ההוא הגיע אלי , הגבוה . אה . . . אנחנו התחלנו לדבר אתו , הוא אומר אה . . . אתה יודע , הרגו ילדה באופן אכזרי . אני אומר , מה זאת אומרת אכזרי ? הוא . . . הסתכל שם , עמד שם השוטר האחד הזה , הוא שמר עלי . נו הוא הלך לאן שהוא הצידה ככה , הוא אומר . . . אנסו אותה בסוף ו . . . (לא נשמע) אנסו אותה וכאלה שטויות . . . בן אדם קטן . . . הוא אומר , עד גיל ארבע עשרה . . . עד גיל שש עשרה , לא סביר להניח שהמוח שלו , שיהיה לו דבר כזה במוח . הוא אומר , זה . . . רצח (לא נשמע) . זאת אומרת שסתם ככה (לא נשמע) אפשר להרוג עוד . . . נו גם כן אנסו בנוסף לכל . אתה מבין ? בשביל מה עוד אני צריך לקחת על עצמי אונס של מישהו אחר . (לא נשמע)// X (הערה – השוטר הגבוה הוא כנראה אלכס או יעקב. הוא הרי התבקש לשמור על רומן. מתי הוא דיבר איתו? אז הוא אמר שהיה אונס. למה הוא אמר שהיה אונס?)

יבגני: //(לא נשמע) מה ? מה הוא אמר בדיוק ? ש . . . הרגו ואנסו או בהתחלה אנסו ואחר כך הרגו ? למה , כי יש דפוקים כאלה שהם הורגים ואחרי זה אונסים . X

זדורוב: אה . . . אני לא יודע .

יבגני: יש כאלה חולים . X

זדורוב: אני לא יודע .

יבגני: יש מלא (לא נשמע)//

זדורוב: //אני חושב ש . . . תראה , אם . . . הוא אומר בטוח , הרצח בסקס . . . על רקע מיני . X

יבגני: פשש . . .

זדורוב: ככה הוא אמר . זאת אומרת . . . יכול להיות שהוא הרג אותה והוא דפק אותה ויכול להיות שהוא דפק אותה ואז הוא רצח אותה , השד יודע רק . יכול להיות שהוא הרג אותה ודפק אותה באותו הזמן , עוד פעם אני לא יודע . רצח , זה סוף העולם שאלה , זה תיק קשה . אבל רק לא אונס , את זה לא צריך להוסיף לי . פה אני מוותר , חבר'ה . אתם רוצים את דגימת הזרע שלי , הנה , מונה: 00:51:30 תיקחו מה שאתם רוצים . אבל אני לא אנסתי . לא צריך להוסיף לי אונס (לא נשמע) . סוף העולם שמאלה , אני אקח על עצמי את הרצח , אני אקח על עצמי רצח של מישהו אחר , אני אקח . אני שיט , אחרי זה אני אצא . . . הלוואי שיקרה ככה , אני בעצמי אמצא את הבן זונה הזה . אבל אונס זה לא הסעיף שאני הייתי רוצה להגיע בגללו לבית סוהר . ובשביל מה אני צריך את האונס הזה? שיט , יש לי אישה צעירה בבית . נו אם אני רציתי ש . . . היא תעשה לי מה שאני רוצה . פה אני צריך להשקיע כוח . . . ופה אני (לא נשמע) קיבלתי את הכל , את כל מה שאני רוצה . X

יבגני: ההמ .

זדורוב: זה כל העניין , זה כל ה . . . אה . . . (לא נשמע) .

ארתור: יבגני!

זדורוב: הרצח יאללה שיהיה כבר . על . . . הסעיף של האונס (לא נשמע) אני לא רוצה . תוכיחו איך שאתם רוצים , אני אתן לכם מה שאתם רוצים , די .אנ .אי אני אתן לכם , דם , מה שאתם רוצים כוס אימא שלכם אני אתן לכם , רק לא צריך להתקרב אלי עם הדבר הזה . (לא נשמע)// X

יבגני: //(לא נשמע) לא צריך לתת להם .

זדורוב: היום יותר חם ?

יבגני: מספיק שייקחו ממך זרע וככה הם ידעו , זה הכל . X

זדורוב: היום יותר חם ממה שהיה אתמול , בשביל מה הם הדליקו את הזה , את המזגן ?

יבגני: אז . . .

ארתור: (לא נשמע) קיץ בחוץ .

זדורוב: שיט , אני לא מעניין אותי אם זה קיץ ואם זה חורף , הכי חשוב שלא ייתלו עלי מה ש// X

ארתור: //יבגני . (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יכול לקחת את הרצח , כוס אימא שלו של הרצח הזה . אני שם . . . נו יאללה , אני (לא נשמע) אני אגיד , אני בכל מקרה לא אודה , תתלו את זה עלי , תעשו מה שאתם

רוצים . X (הערה – רומן מתחיל להאמין שהכל נגדו ולכן הוא מתחיל לחשוב על כך שלא יודה)

ארתור: אני גם כן שיט , (לא נשמע) .

זדורוב: אתה מבין//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אני הייתי יכול//

מונה: 00:52:42

ארתור: //אני (לא נשמע) סכין , שיט .

יבגני: לא משנה מתי (לא נשמע) אקדח (לא נשמע) מה אני שיט אה . . . זה , שיט איך קוראים לו , (לא נשמע) שיט .

זדורוב: גם כן (לא נשמע) .

יבגני: סוף העולם שמאלה .

ארתור: שוטר! אה . . . יבגני ?

שוטר: מה העניינים ?

ארתור: (לא נשמע) מים חמים .

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: בבקשה . וכוסות (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) כוסות .

ארתור: אה ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש כוס אחד פלסטיק .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) זה לא טוב .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש שמה כמה , בחדר ההוא יש שם שלוש (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מים חמים (לא נשמע)//

שוטר: //עוד מעט (לא נשמע) עם הארוחת ערב עם מים חמים , עם קנקן .

ארתור: לא , לא , לא עם (לא נשמע) לזבל .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: מתי אה . . .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: מתי מים חמים ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה ? מתי אוכל ?

שוטר: עשר דקות , רבע שעה יהיה לכם אוכל .

ארתור: אה , טוב . אה , אפשר (לא נשמע) תודה .

שוטר: דקה , (לא נשמע) .

ארתור: ושקית לזבל וכוסות .

מונה: 00:53:35

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה . . .

זדורוב: אתה מבין//

ארתור: שקית פלסטיק וכפית פלסטיק .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: תודה רבה . (לא נשמע) כפיות פלסטיק , שקית פלסטיק , הכל .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: תודה .

זדורוב: יואו . . . (לא נשמע) איך זה כואב , סוף העולם שמאלה . אם המשטרה (לא נשמע) באים אלי , סוף העולם שמאלה . אם (לא נשמע) בסדר אני הייתי יושב , אם אחד עשרה שנה (לא נשמע)// X

יבגני: //הם בגלל זה בדיוק (לא נשמע) .

זדורוב: כן , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) הכל סוף הדרך . כל מי שיש ו עבר , שיט , שיט (לא נשמע) .

יבגני: הכל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יש .

יבגני: כן .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) נסגר עם פקק ו . . . מסריח .

יבגני: אה , זה כן , זה תה צודק .

ארתור: (לא נשמע) אתה יושב פה . . . כן , הכל (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן , אני . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: בשביל (לא נשמע) ?

זדורוב: אבל למה לא ?

ארתור: (לא נשמע) , אה ? (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 00:55:30

זדורוב: (לא נשמע) יש אה . . .

ארתור: אי , אי , טרילללאי . זה (לא נשמע) . זה ישן .

זדורוב: אתה גם כן (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שיט .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אם סבון נכנס לפה , זה שום דבר נורא . אתה שוטף את זה .

ארתור: (לא נשמע) השטויות האלה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שמפו .

ארתור: פשוט יש לו ריח .

זדורוב: אה , אתה שטפת עם שמפו ?

ארתור: נו . . .

זדורוב: קצת .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , אז אתה תשטוף את זה בכל מקרה טוב , בשביל שהתה , שלא יהיה לך טעם של שמפו .

ארתור: זה יהיה תה (לא נשמע , החוקר צוחק) .

זדורוב: אתה התקלחת אז (לא נשמע) .

ארתור: אה ? (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) הוא יביא .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה , הם לא יכולים לא להביא .

זדורוב: הוא (לא נשמע) היבגני הזה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) כן .

ארתור: יש לך תה ויש לך כוסות , זה בלי בעיות . (לא נשמע) לחכות .

זדורוב: הוא נתן לי אתי .

יבגני: אתה לא רואה במה זה ייגמר . הבן אדם לא יודע , זאת הפעם הראשונה

שלו .

זדורוב: ההמ .

מונה: 00:56:48

ארתור: (לא נשמע) לא מבקש אוכל , (לא נשמע) כן .

זדורוב: לא , (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) ובבוקר באו , הביאו לי ארוחת בוקר שיט , (לא נשמע) עד ארוחת הצהרים . ויש לקחו אותי , אפילו לא נתנו לי לאכול . (לא נשמע) המזוין

הזה . איך אומרים שופט בעברית ?

יבגני: "שופט" .

זדורוב: "שופט" ? (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) זה התיק שלך ?

זדורוב: אוי , ארתור .

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אפשר קצת (לא נשמע) החרא הזה .

יבגני: אם אתה צריך , אז אפשר .

ארתור: נמאס לי מכל (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) שיט . כן .

זדורוב: בגלל זה , אם להגיד את האמת , הרצח כבר . . . (לא נשמע) אפשר לקחת על עצמי . שיט , עם הילדה הזאת . אבל אונס , אני לא צריך את זה לאלף עזאזל . שיט . . . שיט , איזה זין . אני (לא נשמע) אני אגיד להם זין שם , שיט . שיט , סוף הדרך , אני רזיתי ביומיים האלה , שיט . המכנסיים ישבו עלי בסדר , נו מה זאת אומרת ? זה היה משוחרר , אבל עכשיו הם כבר נופלים ממני . X (הערה – כנראה נאמר לרומן על האונס לאחר החקירה של סשה כי הדבר יושב לו עמוק בראש)

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: גם זה בכוונה . ביומיים האלה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) שמאכילים פה טוב . X

זדורוב: מאכילים פה טוב , אבל . . . זה לא נכנס , זה (לא נשמע)// X

יבגני: //(לא נשמע) לא נכנס , בטח . עכשיו אתה בכזה מצב , (לא נשמע) אתה הרי לא עשוי מאבן . אבל אחרי זה זה עובר (לא נשמע) כמו שאומרים , או הו ואז אתה מתחיל לאכול שאתה לא מאמין .

זדורוב: יכול להיות .

מונה: 00:58:50

יבגני: אתה בחוץ לא היית אוכל ככה כמו שאתה תוכל פה לפי שעות . בבוקר , בצהרים . . . ארוחת בוקר , ארוחת צהרים , ארוחת ערב . זה רק מעצר וכשאתה תהייה בבית סוהר , זה בכלל סוף הדרך .

זדורוב: אני אכלתי בחוץ בהרבה יותר גרוע . אני בבוקר שותה קפה , (לא נשמע) קפה . במקרה הטוב בצהרים אני הייתי קונה איזה משהו , זה במקרה הטוב . בדרך כלל אני לא הייתי לוקח שום דבר .

יבגני: רק בערב , כן ?

זדורוב: בערב אני הייתי מגיע הביתה מהעבודה בשעה תשע , (לא נשמע) .

יבגני: ההמ .

זדורוב: תחשוב , פעם ביום הייתי אוכל וככה כל היום הייתי חי עם קפה .

יבגני: אתה רואה איזה יופי ?

זדורוב: בכל מקרה , בטח הנה אתה רואה ? הכל הלך לשם .

יבגני: אתה רואה איך זה לא טוב ?

זדורוב: זה ממש לא טוב .

יבגני: (לא נשמע) מערכת .

זדורוב: (הנחקר צוחק) תודה , אתה הרגעת אותי .

יבגני: (לא נשמע) הכל יהיה טוב . יין , שמנת , מרגרינה , אתה ראית ? סלטים .

זדורוב: יותר טוב שאני אוכל את זה בבית . שהם (לא נשמע) .

יבגני: בעיתון (לא נשמע) .

זדורוב: או הפוך , שהם יוכיחו שאני אשם .

יבגני: יביאו לך "וסטי" (הסבר המתרגם: עיתון בשפה הרוסית) , "חדשות" (הסבר המתרגם: עיתון בשפה הרוסית) , טיול . . . שעה ביום .

זדורוב: שעה ביום ?

יבגני: יש מכשירי כושר . אתה תתחיל לעשות כושר .

זדורוב: סוף הדרך , מכשירי כושר זה . אצלנו בצבא . . .

יבגני: יש אולפן , יש כל מיני חוגים . יש הכל .

זדורוב: אצלנו בצבא היה בסך הכל מכשיר כושר אחד , שיט . (לא נשמע) אתה ניגש אליו , נשכב מתחתיו , (לא נשמע) . אתה שיט שם . . . אה . . . בשעה שש בערב ועד השעה תשע בערב היה תור בשביל שמישהו ישכב לפחות ויעשה קצת (לא נשמע) . סוף הדרך , אנחנו נעבור את זה , חבר'ה . רק איך , אנחנו נדע את זה יותר מאוחר .

ארתור: כן , זה כואב שאתה רץ , רץ , אבל מתברר שלא לכיוון הנכון .

מונה: 01:01:50

זדורוב: אתה יודע , זה לא כל כך כואב . . . את הכל אפשר לקחת . לפעמים אתה יודע , (לא נשמע) החוקרים האלה , כשהם לוחצים עליך , שיט , כוס אימא שלהם . יאללה , תתלו עלי את הרצח שלכם , אני לא אודה בזה . כמה שהשופט ייתן לי , ככה הוא ייתן . לכמה שהוא ישפוט אותי , זה כמה שאני אעשה . אבל , לא לפי הסעיף הזה . רצח אני יכול לקחת , כוס אימא של הדבר הזה כבר . אני אמצא את הבן זונה הזה , אבל רק לא אונס . זה סעיף שאתו יותר טוב בכלל לא להגיע לבית סוהר . כי אתה תהייה ישר מאחורי הקו האדום . X

יבגני: אוי .

ארתור: (לא נשמע) אומר כאלה שטויות .

זדורוב: כן ? אבל בכל מקרה , הסעיף הזה לא משהו .

ארתור: תראה , כאן בישראל לא מסתכלים על דברים כאלה (לא נשמע)//

זדורוב: //בישראל כאן , אבל . . . אבל ברוסיה מאוד מסתכלים על זה .

ארתור: זה מה שאני רוצה להגיד לך , בישראל יש מחלקות , על זה גם כן מסתכלים ויש מחלקות שאתה בכלל יכול לא להגיע לשם . אבל זה לא ברית המועצות פה , זה לא טורקיה פה , זה לא זה פה . . . אתה יודע , לא אה . . . איזה מקומות קומוניסטיים , אתה יודע כמו אמך , איפה שמכניסים אותך בשביל שירביצו לך שם וילחצו עליך וכל מה שאתה רק רוצה . זאת ישראל .

זדורוב: לא , כאן זה//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //הם לוקחים//

ארתור: //(לא נשמע) סתם , אני נותן לך דוגמא . מסתכלים על (לא נשמע) שלך . למשל אני נכנסתי , על אונס , כן ? על אונס . אפילו יכול להיות שזאת העבירה השלישית שלי והכל זה אונס . עבירה שלישית על אונס (לא נשמע) עשר שנים , כן ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו . אפילו היה אחד כזה שזיין את הילדה שלו , בסדר ? הוא נכנס , מסתכלים . . . ההמ , טוב . איפה אנחנו נשים אותו ? למשל (לא נשמע) בית סוהר איילון , אז הנה , יש שם אחת שתיים שלוש . . . ארבע מחלקות איפה שיושבים על פשעים כבדים , מה זאת אומרת על פשעים כבדים ? כאלה שיש להם תקופות מאסר ארוכות , החל משני מאסרי עולם//

זדורוב: //ויותר גבוה .

מונה: 01:03:34

ארתור: (לא נשמע) חמש שש שנים , זה הכל . יותר נכון , בין חמש שנים ועד שני מאסר עולם , עד שם זה עולה . אפילו יש אחד שם שיש לו שלושה מאסרי עולם . (לא נשמע) אדיק . זה . . . בקיצור . . . יש מחלקה שקוראים לה

"נס" .

זדורוב: ההמ .

ארתור: נס , מה זאת אומרת נס , איך מתרגמים את זה ? נס זאת מחלקה נקייה . . . מחלקה נקייה . מי שיושב שם אלה שוטרים לשעבר . . . על אונס . . . על אלימות במשפחה . . . הוא היה למשל שם (לא נשמע) על מישהו , אז הוא קיבל שנתיים . . . שנתיים וחצי על הקטע עם האישה , (לא נשמע) , יש לו שוטר שם ליד או על אונס . אתה מבין ? הוא יושב את התקופה שלו , יוצא הביתה , זה הכל . יושבים שם כאלה אנשים . . . ספציפית כאלה (לא נשמע) שלא יגעו בהם ולא שום דבר כי יודעים , שבן אדם כזה שיושב על אונס אם הוא ילך למחלקה רגילה , יסלקו אותו לשם ובנוסף לזה גם כן (לא נשמע) . אתה מבין ? בגלל זה מה השלטונות עושים עכשיו ? בבית סוהר .

זדורוב: כל עניין הם (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אותך , (לא נשמע) מסתכלים . (לא נשמע) בוחן את התיק שלך ואתה הולך . . . למחלקת נס , זה הכל . מה זה מחלקת נס אנחנו כולנו יודעים . כל מי שנתפס על אונס ועל רצח , הולך לשם . זה הכל . זה לא ברית המועצות כאן . ההמ , אתה יושב על אונס אז אני צריך (לא נשמע) צריך , בוא נתחיל לשים אותו במחקה רגילה , שיט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , סוף הדרך . אתה מבין ? כאן אין כזה דבר . לא משנה מי אתה ומה אתה , אפילו אם תהייה בני סלע , שיהיו לך גם מאה תיקים של אונס . . . ומאה ילדות קטנות , כאן יש . . .

זדורוב: מחלקות ספציפיות איפה שמים ואת מי .

ארתור: יש אה . . . ש . . . איך קוראים לזה , זכויות האזרח , תתרגם את זה .

יבגני: אה . . . הגנה על הזכויות .

ארתור: הבנת אותי ?

זדורוב: ההמ .

יבגני: הגנה על זכויות של בן אדם , זה סוף הדרך .

זדורוב: המוניט//

יבגני: //כאן מגנים//

זדורוב: //הומאניטאריות .

מונה: 01:05:48

יבגני: בדיוק , הומאניטאריות , כאן מגנים על הזכויות שלך ולא משנה מי אתה , הזכויות שלך מוגנות .

ארתור: אני עוד ראיתי כשתפסו את בני סלע , אני ראיתי בטלוויזיה את השוטרים האלה שתפסו אותו שם . הפילו אותו והוא הרגיש את עצמו מושפל . עכשיו . . .

זדורוב: (לא נשמע) אז עכשיו לוחצים על השוטרים , חוקרים אותם .

ארתור: לוחצים על השוטרים על זה שהם אה . . . הוא נפל והוא הרגיש את עצמו מושפל נדמה לי.

זדורוב: על זה שכאילו עשו לו בושות , השפילו אותו . זה שהחזיקו אותו ככה , ראית בטלוויזיה ?

יבגני: נו .

זדורוב: כאילו (לא נשמע)//

יבגני: //אני לא ראיתי את זה בטלוויזיה , אני ראיתי את זה בעיתון . ההוא מחזיק אותו והוא כבר (לא נשמע) כזה .

זדורוב: (לא נשמע) את הפרצוף שלו , כן ? זאת השפלה כאילו . ככה איך שהוא היה נראה , זאת השפלה בשביל כלה ארץ . סוף הדרך .

ארתור: (לא נשמע) נו כאילו . . . הפרת זכויות אדם אה . . . אני הרגשתי את עצמי בסדר עם זה , כן ?

זדורוב: אתה יודע , כשאני רק הגעתי לכאן , אני נכנסתי בפעם הראשונה , הוא

יושב , אני אומר , נו ועל מה אתה , (לא נשמע) ? הוא אומר , מפה לשם ,

שיט , אני נתתי לאישה שלי מכה , ההיא שיט , התחילה לצאת עלי . אני אומר , אבל זה שטויות . הוא אומר , מה קרה לך ? שטויות (לא נשמע) סוף הדרך . (לא נשמע) בן אדם , הוא התעורר לחיים , הוא התעורר לחיים ,

שיט .

יבגני: לא , אתה תראה . . . (לא נשמע) דבר ראשון פותחים לו תיק . זה כבר לא טוב .

זדורוב: כן , זה כן , זה אני מסכים עם זה .

יבגני: עם עבודה יכול להיות , למשל אם יש לו עבודה טובה , אני לא יודע אפילו , אם יש לו עבודה טובה , נו למשל הוא איש ביטחון איפה שהוא , עוד איפה שהוא שם בתור שומר או משהו כזה , זהו . תיק כזה קטן וכבר מסלקים אותך .

זדורוב: כן ? סוף הדרך .

יבגני: הבנת ? נגמר הסיפור .

זדורוב: אני לא ידעתי את זה . בתור מי אתה עובד ?

ארתור: (לא נשמע) במפעל .

יבגני: אתה מבין ?

מונה: 01:07:16

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //יכולים לסלק מהעבודה .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: למי שיש תיקים פתוחים . . . תראה , יש מפעלים , אם הוא (לא נשמע)

טוב . . .

זדורוב: לא מעניין אותו .

יבגני: אתה מבין ? אם הוא איש טכני טוב וחסרים לו עובדים כאלה , יש להם

שם . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //הם יחזיקו אותו בכל אופן .

יבגני: אתה מבין , הם ימשיכו להעסיק אותו . גם כן תראה , הם פשוט יסתכלו בשביל האישה וכולם יודעים שעל (לא נשמע) בישראל//

זדורוב: //כן , על האישה .

יבגני: אתה מבין ? כולם יודעים//

זדורוב: //בגלל זה הם בתור גברים , למען האחווה אה . . .

יבגני: כולם יודעים , שאפילו מנהל המפעל יכול להתחמם ככה שגם הוא יכול להיתפס בגלל שהוא יעשה את זה לאישתו . זה . . .

זדורוב: דבר ברור .

יבגני: (לא נשמע) בקיצור , כן . אף אחד לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לא יכול להיתפס (לא נשמע) .

זדורוב: מי

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: אה , (לא נשמע) .

זדורוב: אה , (לא נשמע) .

יבגני: לא , אני לא צוחק .

ארתור: אני הבנתי , הבנתי , אבל//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: אבל במקרה הזה . . .

יבגני: כל בן אדם יכול להיתפס על זה .

זדורוב: אה , תראה אלמן , בינתיים שהוא אלמן הוא ימצא בחורה , מפה לשם . היא (לא נשמע) הוא בלי כוונה נתן לה מכה בלחי .

ארתור: כן .

זדורוב: נתן לה מכה קטנה בלחי .

מונה: 01:08:16

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //היא התלוננה עליו , סוף הדרך .

יבגני: אני לפני איזה עשר שנים , כשנכנסתי לבית סוהר , בקיצור אני כבר ישבתי (לא נשמע) שנתיים וחצי תקופת המאסר הראשונה , זהו בקיצור אה . . . אני ישבתי בערך שנה , זה . . . אני הייתי תחת חקירה , אחרי זה היה לי משפט , אבל אני עוד הייתי במעצר . (לא נשמע) לקחת אותי בבית סוהר . את מי עוצרים ? אני בקיצור אה . . . אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית , אבל הוא כאילו פקד . . . פקד לפי התפקיד , הוא שוטר (לא נשמע)//

זדורוב: //אה , פקד (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) עצרו אותו . אבל הוא . . . הוא עוד היה איך קוראים לזה . . . הוא היה אה . . . איך להגיד לך את זה אה . . . מחלקה נוער , אחראי על ילדים , נו .

זדורוב: אני מבין .

יבגני: זהו .

זדורוב: אחראי על קטינים .

יבגני: (לא נשמע) אני הרי הגעתי , אני הייתי בן שבע עשרה ועשרה חודשים . עד גיל שמונה עשרה נשאר לי שם אה . . . חודשיים , שלושה , אתה מבין ? וכשהיה לי את התיק , בקיצור//

זדורוב: //הם משכו את זה .

יבגני: כן/

זדורוב: //בשביל שתגיע לגיל שמונה עשרה .

יבגני: זהו , והשוטר הזה , (לא נשמע) עם הנוער , הוא הרי היה קשור לבני נוער , הוא פקד של הבני נוער .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין ? זהו . הוא הרי קשור לקטינים אז הוא , הרביץ לאישה שלו . עצרו אותו , אבל הוא הרביץ לה חזק . היו לה סימנים כחולים כאלה והכל , הוא בקיצור//

זדורוב: //היא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) קרע , קרע לה את השמלה בקיצור , שם הוא בקיצור זה , קנאה לה בגלל מישהו . היא באמת הזדיינה עם מישהו , עם איזה חבר טוב שלו . בקיצור גם כאן שוטר . אתה מבין ? הוא גם כן הרביץ לו . אחרי זה בקיצור (לא נשמע) הוא קרע לה את השמלה , היא הייתה כולה ערומה , הוא התחיל להרביץ לה . הפרידו ביניהם , בקיצור היה שם משהו סוף הדרך , תבעו אותו מונה: 01:09:56 בקיצור , כתבו עליו מכתבים . לקחו אותו. לקחו אותו , הוא ישב בערך בקיצור אה . . . שבועיים . . . זה , סילקו אותו מהעבודה , פתחו לו תיק . ביטלו לו את כל כספי הפנסיה , שמנסיה , כל (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) סגרו לו את הכל .

יבגני: סוף הדרך בקיצור . ואז הוא (לא נשמע) כשאני עוד אז , כשאני נו . . . השתייכתי לקטינים , אז זה . . . אני אומר לו , נו . . . ולאן הביאו אותו ? הביאו אותו . . . למחלקה רגילה , איפה שזה , אתה מבין ? זהו והכניסו אותו לתא שלי . הכניסו אותו לתא שלי , (לא נשמע) עוד פעם , זה לא ברית המועצות , אתה מבין ? נו אני למשל או החבר'ה שהיו אתי ביחד , אנחנו לא צריכים לעזאזל עוד תיק אחד , אתה מבין ? בסדר , אף אחד לא יתייחס אליו יפה כי הוא שוטר , אבל לא לגעת בו , אף אחד לא יגע בו .

זדורוב: אף אחד (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אף אחד לא צריך אותו לעזאזל . בגלל זה . . . הוא היה שם בערך כמה שעות , זה . . . אני ניגשתי לשם , (לא נשמע) אני אומר , תשמע זה . . . קצין במשטרה , כן ? הוא חשב שאף אחד לא מכיר אותו .

זדורוב: אה , ההוא נגנב ?

יבגני: אתה מבין ? כן . וגם השוטרים , הם כולם חשבו שאנחנו לא ידענו . למה ? הוא (לא נשמע)//

זדורוב: //כי הוא עבד עם קטינים .

יבגני: לא , הוא ממקום אחד של העיר והעבירו אותו//

זדורוב: //למקום אחר//

יבגני: //למרכז , אתה מבין ? כן . זהו , לא חשבו שמישהו יזהה אותו שם .

זדורוב: אה , ואתה זיהית אותו ?

יבגני: ואני מכיר אותו . אני אומר לו אה . . . אני אומר לשוטר הזה , תשמע , תשמע זה קצין במשטרה , אתה רוצה שיהיה פה בעיות ? אני יודע , אבל אם יגלה , יהיה , אם אני עכשיו (לא נשמע) אותך . . .

זדורוב: זה סוף הדרך בשבילו .

יבגני: כן , אני אומר , זה יהיה סוף הדרך בשבילו . אז ככה שיותר טוב שתיקח אותו כמה שיותר רחוק מפה . ההוא מהר רץ (לא נשמע) , פתח , שמו אותו אה . . . הפרדה . קוראים לזה , איפה שמחזיקים בנפרד .

מונה: 01:11:46

זדורוב: אה , איך קוראים לזה . . . בתא נפרד .

יבגני: נו ו . . . על אונס ואיפה שזה , איפה שההוא . הוא בן זונה , הוא (לא נשמע) מפה לשם . ככה שיש מקומות כאלה , (לא נשמע) על אונס , מישהו שזיין את הבת שלו , אלוהים יודע מה עוד הוא עשה עוד משהו כזה . אה . . .

זדורוב: אף אחד לא מעניין שם את השני .

יבגני: שם לכל אחד יש את החיים שלו . יש שם כאלה גברים , יוצאים לעבודה , עושים שלוש מאות שקל , הולכים לאיזה חנות קונים איזה משהו שם , אתה יודע שני (לא נשמע)//

זדורוב: //קצת .

יבגני: קונים קצת פסטרמה , חותכים ככה דק את הפסטרמה . . . כאלה , הבנת ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: זה . . . (לא נשמע) כאלה , אתה מסתכל עליה , אתה נגנב בכלל , שיט (לא נשמע) .

זדורוב: ומה , הם לא יכולים להביא את זה לתא כי כולם שם (לא נשמע) .

יבגני: איזה תא ?

זדורוב: אה , (לא נשמע) זה פרטי שלהם ?

יבגני: איזה ? זה לא תא בכלל . כל אחד מהם (לא נשמע)//

זדורוב: //כל אחד בשביל עצמו .

יבגני: (לא נשמע) לכל אחד שיט , (לא נשמע) זהו , הוא הביא לשם בשביל עצמו שיט . ארגז משלו , מנעול משלו . . . הוא נועל עם המנעול .

זדורוב: סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //יש לו גם כן ארגזים עם מנעולים ?

יבגני: אתה יכול לקנות מנעול בחנות , שם אותו , טיק טיק , סגרת , נגמר העניין .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה יוצא לעבודה , הולך לפה , הולך לשם . זהו . אתה מסתובב , מחלק במחלקה . זה (לא נשמע) , זה . . . תראה . . . זאת מחלקה פתוחה . בתשע , עשר בערב סוגרים בתאים . וככה מהבוקר , משש וחצי בבוקר עד תשע אתה חופשי .

זדורוב: זאת אומרת אתה הולך , ממול//

יבגני: //רק בספירה , למשל בשתיים עשרה בצהרים , בארבע בצהרים ובשבע יש ספירה . סוגרים , אחרי חצי שעה פותחים . איך שסופרים את כולם .

זדורוב: ההמ .

מונה: 01:13:32

יבגני: סופרים , זהו .

זדורוב: אתה רוצה תעבוד , אתה לא רוצה , רוצה אל תעבוד .

יבגני: יש כאלה שלומדים , יש כאלה שעובדים , יש כאלה שיושבים במחלקה , זה הכל . יש מחלקות מיוחדות כאלה שהן לא מעניינות אף אחד , הם יושבים שם (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: אתה מבין ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //ובמחלקות אחרות איפה שזה כללי , שם זה כבר (לא נשמע) , שם כללים משלהם , יש נרקומנים , יש בחורים רציניים שהם מחזיקים (לא נשמע) , הם חיים ביחד . שני תאים שחיים ביחד . כולם אוכלים ביחד ומבשלים , יש להם טבח משלהם . בחור שהוא מבשל . לא איזה , בחור טוב שהוא//

זדורוב: //שהוא יודע לבשל .

יבגני: (לא נשמע) הכל , כן , הכל סוף הדרך . ארגזים מלאים באוכל , מלאים בסיגריות , חבילות של כרטיסי טלקרד , סיגריות . . .

זדורוב: חפיסות , רוצה תיקח .

יבגני: שבע מאות חפיסות , שש מאות חפיסות . הכל יכול להיות , למה ? זה משותף , אלה אנשים שעובדים , אנשים שיש להם כסף , הם (לא נשמע) מבחוץ . אתה מבין ? הכל בשיתוף פעולה , הכל טוב , הכל מצוין , הכל . יש בתא הכל , וידיאו , די .וי .די , פלייסטיישן , טלוויזיה , ש הכל . לכל אחד יש דיסקמן . כל זה . יש מאווררים , תנורים . (לא נשמע) יש הכל . אפילו יש אה . . . זה , איך קוראים לזה . . . שעושים חם . יש מאוורר . . .

זדורוב: אה , כאילו תנור .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: טורבו , שטות כזאת .

יבגני: היום מוכרים גם לא כאלה . אני כשישבתי אני קניתי לעצמי . . . תשעים שקל עולה שטות כזאת . מאוורר עולה . . . שמונים וחמש , תשעים שקל והשטות הזאת עלתה מאה חמש עשרה , בסוף שיחררו את זה בתשעים

שקל . (לא נשמע) כמו מאוורר , רק משחרר חום .

זדורוב: (לא נשמע) עוד נותן חום .

יבגני: כן , סוף הדרך של דבר , זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 01:15:40

יבגני: כן , כן , נכון .

זדורוב: כן , כן , כן .

יבגני: אם חס וחלילה כמובן , (לא נשמע) אז ייקחו (לא נשמע) . לפני כן . . .

מבחוץ , למשל הנה , מביאים לי מפה טלוויזיה או די .וי .די או וידיאו או קומקום , אני יכול לקחת מפה ביחד אתי לבית סוהר . זהו , ופעם אחת זה היה ? פעם היו יכולים להביא את הדברים האלה לבית סוהר . . .

זדורוב: אבל אתה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) והיום . . . לא , אתה יכול לקחת את זה בחזרה .

זדורוב: ואתה יכול להשאיר את זה לחבר'ה , כן ?

יבגני: אתה יכול להשאיר את זה , אתה יכול להוציא את זה . אם יש שם , אתה יכול להשאיר את זה באפסנאות (לא נשמע) . אם למישהו מהחבר'ה כבר יש למישה מהם , אז אתה יכול להשאיר (לא נשמע) . אם מישהו יעבור לבית סוהר אחר , אתה יכול להביא . העניין הוא שעכשיו , נכון לרגע זה , בבית סוהר , כולם מוכרים מקיוסקים .

זדורוב: אה , כבר יש שם את כל זה .

יבגני: רק אם מפה , אני יכול לקחת את זה אתי . שמיכה , כזאת למשל . אם זה מפה מהמעצר , אז אני יכול . ואם יביאו לי לבית סוהר , אז לא מכניסים את זה . למה ? כי//

זדורוב: //זאת אומרת , (לא נשמע) אתה יכול , (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: ואם . . . (לא נשמע)//

יבגני: //ואם לבית סוהר אז לא . קנו בקיוסק . טלוויזיה קנו בקיוסק , די .וי .די או כל מיני שטויות , קנו בקיוסק .

זדורוב: כסף .

יבגני: צריך איזה אלף חמש מאות או אלפיים שקל בשביל לקנות את כל זה . שמיכה (לא נשמע) , קומקום , וידיאו , די .וי .די ואת הכל . ואם (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יבגני: //אתה לוקח את זה מהמעצר . . . אז הם לא יכולים להגיד לך , תוציא את זה . אתה הגעת עם זה , אתה מבין ? מה הם עושים ? הם שמים את זה לבדיקה של אישה שבוע , הם פותחים את זה , בודקים את זה , הכל בסדר , אין בפנים שום דבר , לא רעל ולא סכין ולא שום דבר ועם הזמן , אחרי איזה שבוע , שבועיים , הם מכניסים לך את זה למחלקה .

מונה: 01:17:15

זדורוב: ההמ .

יבגני: אתה מבין ? זהו , זה רק מהמעצר אתה יכול (לא נשמע) דברים כאלה , (לא נשמע) שמיכה . ואם הביאו לך מ . . . הביאו לך למפגש . . .

זדורוב: כן .

יבגני: אז לא מכניסים את זה . בנוקשות , שתי חליפות טרנינג , שתי חליפות ספורט , זוג אחד של נעלי . . . שני סטים של ציפה , סדין , ציפית . . . הכל בקיצור לפי הזה . . .

ארתור: לפי (לא נשמע) .

זדורוב: לפי זוג , לפי זוגות , לפי שתי זוגות .

יבגני: כן , הכל לפי ספירה . שתיים , שלוש מגבות שם . כאלה שטויות . בגלל זה אה . . . כשאתה מגיע לכזה מקום , מה שאתה יכול לקחת מהבית , אז יותר טוב לקחת מהבית , אתה מבין ? מכאן אם אתה יכול לקחת (לא נשמע) , בשביל לנסוע מכאן לבית סוהר . אני אשתדל להביא לכאן ולנסוע כבר

מכאן , שיהיה לי . אפילו אם לא ירצו להשאיר את הטלוויזיה או את

הדי .וי .די או שיש לי את המשחק הזה , פלייסטיישן שתיים הזה , אתה

יודע , דק כזה ?

זדורוב: אני מנחש , אני לא ראיתי את זה .

יבגני: אני בפעם ההיא קניתי שם , אני לקחתי אתי אלף חמש מאות ואז אני קניתי שם . אלף חמש מאות . אתה מכיר את המשחק השני הדק , כן ?

ארתור: כן , אני קניתי (לא נשמע) .

יבגני: כרטיס זיכרון , שני דיסקים , הכל ביחד אלף חמש מאות .

ארתור: זה (לא נשמע) כוסות בבקשה .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: תעשה טובה , תארגן לנו איזה שתי כוסות .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אתה תארגן לנו זה , מים חמים בבקשה ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: וכוסות פלסטיק בבקשה .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: ככה , כף אנחנו ביקשנו .

זדורוב: כן , כף צריך בשביל תה , שמה .

ארתור: שיט , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 01:19:06

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לאכול , אני עכשיו זה , (לא נשמע) . X

שוטר: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) חקירה . תודה .

ארתור: אתה רוצה כפיות ?

זדורוב: (לא נשמע) .

שוטר: בבקשה , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מים חמים וכוסות .

שוטר: מים חמים , תקבל . (לא נשמע) .

ארתור: כוסות , מחתונים וזהו .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: אני מתחיל להתרגל .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: כן .

שוטר: רגע , מים (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) . אתה רוצה (לא נשמע) .

זדורוב: מה פתאום .

יבגני: (לא נשמע) אותו ככה . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: הוא נתן כפות .

ארתור: כפות , כפות . אתה רוצה מזלג ? קח מזלג .

זדורוב: תביא מזלג . למה שאני אקלקל את הכף ?

יבגני: למה לא ? את הכף אתה לא תקלקל עם חמאה . אתה לא תקלקל דייסה עם חמאה . (לא נשמע) בכלל שום דבר אי אפשר להרוס עם חמאה .

זדורוב: זאת לא חמאה אמיתית , זאת מרגרינה .

יבגני: זאת מרגרינה .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: זה . . . מרגרינה מחמאה . כאילו חמאה , תחליף לחמאה , בוא נגיד את זה ככה .

זדורוב: כן , כן .

יבגני: זאת מרגרינה בשביל בישולים . בישולים עושים עם זה .

זדורוב: בואו (לא נשמע) , מה אתם . . .

מונה: 01:20:39

יבגני: לא . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) קוקה קולה .

יבגני: כף (לא נשמע) .

ארתור: תוכל , תוכל , (לא נשמע) אחרי זה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: מה ?

זדורוב: נו , איך קוראים לזה ?

יבגני: דליקטס .

זדורוב: דליקטס , כן על זה . . . כמו שאומרים במסעדות , אה . . . נו שיט ,

(לא נשמע) .

יבגני: בסדר .

זדורוב: יש מנה ראשונה , מנה שניה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: יש מנה ראשונה , יש מנה שניה . . .

יבגני: קינוח , שיט .

זדורוב: יש//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אני עכשיו (לא נשמע) ככה , שיט . למרות שאתה יודע , (לא נשמע) עם מרגרינה אני עוד לא טעמתי .

ארתור: אתה צריך משהו ?

עצור: לא , הוא צריך להביא לי לחם (לא נשמע) .

ארתור: אה , לא הביא לחם ?

עצור: כלום .

ארתור: גם לנו הביא , הבעיה שלנו (לא נשמע) מהבוקר פה .

עצור: לא , מה זה לא בבוקר ?

ארתור: אה , הוא צריך להביא .

עצור: (לא נשמע) למה הוא לא מביא ?

ארתור: גם לפה צריך להביא , זה של אתמול , זה מה שפה . או של אה . . . של אתמול , כן של הערב . צריך להביא של היום .

זדורוב: אני בזמן שהייתי שם שיט , אני שומע זה . . . הבני זונות האלה שמחים , השוטרים . כי מצאו איזו שהיא שטות והם ממש שמחו בגלל זה . X (הערה – האם השמחה היתה בגלל עניין ההודאה בהמצאות דם?)

יבגני: עליך ?

מונה: 01:21:54

זדורוב: אני לא הבנתי , את האמת . X

יבגני: בהקשר לתיק שלך ?

זדורוב: אה . . . יכול להיות , אבל נדמה לי שלא בתיק שלי כי אני שמעתי משהו על צומת ראש פינה . איזו שהיא ילדה , איזה שהוא תיק , איזה שהוא בחור עשה משהו . אני יושב במקום אחד , הם שם מבלבלים את המוח במסדרון השני . אתה יודע , אני שומע ככה קטעים מהשיחה , לא יכול להבין שום דבר . הם שם . . . שמחו , סוף הדרך . יכול להיות שזה . . . (לא נשמע) , אני לא חושב . X

יבגני: מה ?

זדורוב: לא , אני לא חושב . יכול להיות שהמזדיין הזה לקח פה משהו וגם כן (לא נשמע) . מאיפה אני יודע .

יבגני: אבל אתה אתמול רצית (לא נשמע) .

זדורוב: כן , במקרה אחד//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא לא שומע (לא נשמע)//

יבגני: //אני עונה , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יפסיקו את כל הזה , החקירות , שמה חקירות . אני (לא נשמע) עשיתי בדיוק אותו דבר .

יבגני: הוא שמע על (לא נשמע) .

זדורוב: הוא שמע (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) .

ארתור: (לא נשמע) אותו דבר אתה כבר לא היית חוזר לכאן , היית נוסע הביתה .

זדורוב: אה ?

ארתור: אני אומר שאם הוא היה עושה בדיוק אותו דבר , אתה כבר היום לא היית חוזר לכאן .

יבגני: ההמ .

זדורוב: לא , אבל (לא נשמע) ככה עד שיבדקו , בדיקת המעבדה .

ארתור: אה , (לא נשמע) הם לא היו מתעסקים אתך .

זדורוב: הם התגלגלו מצחוק משהו שם , שמחים (לא נשמע) . היום בארוחת צהרים הביאו כרוב אדום . . . סוף הדרך . אני לא יכול להבין , או שהיה שם מלא חומץ , ים מלח בשביל לשבור את הטעם של החומץ , בכלל בלתי אפשרי לאכול . אני כמעט קיבלתי הרעלת קיבה עם השטות הזאת .

יבגני: כן , אני (לא נשמע)//

מונה: 01:23:54

זדורוב: //נתנו קציצת דג .

ארתור: כן , גם לי הייתה קציצה בבית משפט , שיט . בצלחת (לא נשמע)//

זדורוב: //אז לא קציצה אחת . הם עשו ארבע (לא נשמע) , הם חתכו אותה לשני חצאים ועוד פעם לשני חצאים .

ארתור: אני לא אכלתי שום דבר , אני הגעתי מהבית משפט . . . היה לחם , (לא נשמע) ארוחת בוקר , ככה בקטנה וזה הכל .

זדורוב: היית (לא נשמע) ?

ארתור: אה ?

זדורוב: בעכו , הבית משפט , משפט ?

ארתור: כן , שם , בעכו . אני לא אכלתי שום דבר , קיבלתי (לא נשמע) .

יבגני: הזמינו היום את הבנות שלי לחקירה .

ארתור: יבגני .

יבגני: רוצה עוד ?

זדורוב: ההמ .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: יבגני .

יבגני: יש לך (לא נשמע) ?

זדורוב: ההמ . אם היו לא טובים , אני הייתי (לא נשמע) .

ארתור: יבגני .

יבגני: מה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) את הסיפור ? עוד לפני (לא נשמע)//

ארתור: //מים חמים בבקשה , מים חמים .

שוטר: אה ?

זדורוב: לפני שלקחו אותי . . .

ארתור: מים חמים (לא נשמע) כבר .

שוטר: (לא נשמע) לחם , לא הביא לחם .

ארתור: רק לחם לא הבאתם .

זדורוב: לפני שלקחו אותי , אני שמעתי (לא נשמע) שאנסו אותה (לא נשמע) . X

ארתור: (לא נשמע) רק רוצה מים חמים .

זדורוב: אף אחד (לא נשמע) היה רצח , כן . (לא נשמע) על אונס אף אחד לא דיבר . מונה: 01:25:45 אתה מבין ? אף אחד לא דיבר על זה , אבל האנשים כבר יודעים . והם . . . מתחילים (לא נשמע) אני אומר , כן אני שמעתי . ואחרי זה (לא נשמע) אתם יכולים

לשאול את חמותי , יכול להיות שהיא שמעה ממישהו (לא נשמע) ואז הם יחפשו עוד מישהו . מי (לא נשמע) . X

יבגני: אתה ראית את חמתך ?

זדורוב: כן .

יבגני: היא לא כועסת עליך ? שום דבר ? (לא נשמע) .

זדורוב: היא אמרה , אנחנו אתך .

יבגני: אה , כן ?

זדורוב: כן .

יבגני: כל הכבוד .

זדורוב: יותר מזה היא לא הספיקה להגיד שום דבר כי . . . דחפו אותי משם ואותה הוציאו מהר .

יבגני: כל הכבוד לחמה , חמה טובה ?

זדורוב: ההמ , החמה . . . גבר . (לא נשמע) תקופה ובגלל זה אה . . .

יבגני: כל הכבוד . סוף הדרך , החמה כנראה לא טיפשה הרי , היא יודעת מי נגד

מי .

זדורוב: כמובן .

יבגני: (לא נשמע) . מה , היא לא יודעת מי החתן שלה ? היא יודעת שהחתן יכול להרוג חתול או כלב , אבל שיט . . .

זדורוב: (לא נשמע) צריך להוציא אותי לטיול .

יבגני: (החוקר צוחק) להוציא לטיול ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: בוא נוציא אותו לטיול ?

יבגני: (לא נשמע , החוקר צוחק) .

זדורוב: ארתור , (לא נשמע) .

יבגני: אנחנו עכשיו נוציא אותך לסיבוב (לא נשמע) . תכף אנחנו נוציא אותך לסיבוב .

ארתור: אני מחר (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) ואז אני אנבח , אז אני בטוח אלך אתך לבית סוהר (לא נשמע) חבר'ה . (לא נשמע) לא ילטפו על זה את הראש .

ארתור: (לא נשמע) אתה תבוא אתי לבית סוהר . לא לכלא , נו (לא נשמע) איך אנחנו נלך ? למרות שאני לא אשם , אתה לא אשם , אנחנו שנינו לא אשמים//

מונה: 01:27:20

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לא יוכיחו שום דבר .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך , (לא נשמע) שנתיים שלוש אני הלכתי , כאן . זה מינימום שנתיים שלוש אם לא חמש שנים .

זדורוב: (לא נשמע) זה לא מעניין אותם .

ארתור: (לא נשמע) שיט . (לא נשמע) חכה , שנה רביעית או חמישית . אני כבר לא זוכר אפילו איזה (לא נשמע) . אני התבלבלתי בספירה , (לא נשמע) . הכי גרוע זה שאתה משתחרר

ובחוץ , מלא אנשים קרובים לא מזהים אותך . כי אתה כבר אחר , בזמן ש . . . בזמן שאתה חוזר לעצמך//

זדורוב: //הם גם לא רוצים לזהות אותך .

ארתור: מה זאת אומרת הם לא רוצים ? הם פשוט נגנבים ממך . אני משתחרר , חודש , חודשיים אני צריך לחזור לעצמי . אני הולך ככה ימים שלמים בבית . אני לא יכול לחזור לעצמי , שיט . וכל (לא נשמע) כמו שצריך סתם ככה . אני לא יכול שיט , אני (לא נשמע) פוצי מוצי , אהבה , (לא נשמע) אהבה ופה

ושם , אבל (לא נשמע) בסלון , רואה טלוויזיה . (לא נשמע) לאן אתה הולך ? אני לא יכול את זה . זהו , אני אשחק . . . זהו , אני הולך לסלון (לא נשמע) . למה ? אתה יושב בבית סוהר , ימים שלמים אתה רואה טלוויזיה . למטה יש טלוויזיה פועלת וכל מיני שטויות שם . כבר (לא נשמע) . ואז אני יוצא , פתאום שיט ואז שם . . . הרגלים ישנים (לא נשמע) . כשאתה יוצא , זה כאילו שאתה מגיע לעולם אחר . עד ששיט , אתה תמצא מי נגד מי//

ארתור: //אתה תאר לעצמך , אני יוצא לחופשי , אני כמו תייר . כאילו יצאתי לאן שהוא שיט , (לא נשמע) קיבלתי ויזת תייר . למשך חודשיים , שלושה ואז בחזרה . בפעם ההיא , אני הייתי . . . חודשיים בחוץ . עכשיו שלושה חודשים וקצת , שלושה וחצי כמעט אני הייתי בחוץ . בפעם לפני שעברה , אני הייתי בחוץ במשך שלושה שבועות .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מה עם (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: זה , או . . . לאן אתה לוקח אותי ? כובע (לא נשמע) .

מונה: 01:30:13

יבגני: לא , זה קצת אחרת (לא נשמע) לא רע , כן . איך שהוא (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה מכיר את זה ?

יבגני: אני מכיר .

זדורוב: אתה מכיר (לא נשמע) ?

יבגני: כן , כן .

זדורוב: בלילה חשוך אחד , קשרו את בתו של הקפטן לעמוד ונתנו לה בראש . את אל תבכי ואל תהיי עצובה , תסתכלי בחוץ (לא נשמע , הסבר המתורגמנית: פתגם ברוסית) .

ארתור: (לא נשמע) רוסי ?

זדורוב: כן , רוצה שאני אספר לך בדיחה ?

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מכיר . היא כזאת , (לא נשמע) הכל שיט , כל הרכב חדש , ופתאום (לא נשמע) פותח את החלון ויוצא משם מה זה סירחון (לא נשמע) ורואה , מקבץ נדבות יושב מאחורי ההגה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: הוא אומר , מי אתה ? אני ? מקבץ נדבות . הוא אומר , (לא נשמע) זה הרכב שלי . הוא אומר , תראה לי רישיון . המקבץ נדבות מוציא רישיונות , הכל טוב ויפה , הרכב רשום עליו (לא נשמע) אתה הרי מקבץ נדבות , איך זה , הרכב הרי עולה לפחות (לא נשמע) הוא אומר , יש לי (לא נשמע) השתנתי לו על הראש , צמח לו השיער , הוא (לא נשמע) הוא כזה נגנב כזה . . . (לא נשמע) אין אף אחד , הוא מוריד את הכובע , הוא קירח , הוא אומר , אתה יכול להשתין עלי גם ? הוא אומר לו , אני יכול . בוא , תביא את הראש . הוא אומר , בוא לא על הכביש , בוא נלך לשם , הצידה מאחורי הרכב . נו , הם הולכים הצידה , מקבץ הנדבות יוצא , (לא נשמע) מתחיל להשתין לו על הראש הזה שלו , (לא נשמע) .

ארתור: (צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) בחור סוף הדרך , שיט .

ארתור: כן .

זדורוב: אוי , שיט .

מונה: 01:32:28

ארתור: משטרה! משטרה! (לא נשמע) משטרה!

זדורוב: שיט , (לא נשמע) עלינו .

ארתור: (לא נשמע) . כן , הם כולם//

זדורוב: //תגיד , זה לא הבהמה הזה שהיה (לא נשמע) .

ארתור: אני יודע . . .

יבגני: אתמול שיט , כל המזדיינים האלה , לא נתנו (לא נשמע) מים חמים , (לא נשמע) .

זדורוב: צריך להגיד לו , תעביר קומקום ו . . . לא יהיה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) , כן .

זדורוב: צא אליו , תחמם אותו (לא נשמע) תחזור .

ארתור: נו , כן .

יבגני: (לא נשמע) תצא אליו שהוא יחמם מים ויבוא , שהוא יביא .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה יודע , אני חושב שאני עוד צריך , לשכב מינימום איזה ארבע שנים בשביל לעבור בחלון הזה .

ארתור: (לא נשמע) בחלון הזה , (לא נשמע) . שוטר!

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: שוטר!

יבגני: שיצעק , שיצעק .

זדורוב: (לא נשמע , הנחקר צוחק) .

ארתור: (ח2 שורק) . אוי . . .

זדורוב: כן . . . קח תוכל , ארתור .

יבגני: איך נמאס לי מביצים . אתה יודע כמה ביצים יש בבית סוהר , אוי . . .

זדורוב: (לא נשמע) בשבוע ?

יבגני: איזה פעם בשבוע ? כל יום ביצים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) פעמיים , ביום שבת וביום ראשון .

זדורוב: (לא נשמע) . הייתה פעם אחת , אפילו היה לנו פתגם בשביל זה , אה . . . רגע (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) , כאן ?

זדורוב: (לא נשמע) שם , שם . אה . . . (לא נשמע)//

ארתור: //אה , בברית המועצות ?

מונה: 01:35:00

זדורוב: כן , כן , כן .

ארתור: באיזה חייל ?

זדורוב: (לא נשמע) חייל .

ארתור: (לא נשמע) חייל ?

זדורוב: כן .

ארתור: אתה היית כימאי ?

זדורוב: אה . . . טלפן .

ארתור: ההמ .

יבגני: בגלל זה אתה זוהר בלילה ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: אני לא מבין .

זדורוב: טלפן , כן .

יבגני: (לא נשמע) זוהר מהכימיקלים .

ארתור: חכה , אבל טלפן (לא נשמע) מה , שיט ?

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל איך בחייל הכימאים יהיו בלי תקשורת ? מי יעביר להם מה , איך (לא נשמע) .

ארתור: יש תקשורת בכל מקום .

זדורוב: אה ?

ארתור: יש תקשורת בכל מקום .

זדורוב: כן , אבל התקשורת הזאת היא ספציפית לחייל הכימאים .

ארתור: ההמ .

זדורוב: אתה מבין ? הכימאים , הם מגיעים לאיזה שהוא מקום , אנחנו נוסעים אתם . הם עושים שם משהו , אנחנו מעבירים , ישר (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: קח . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בבקשה .

שוטר: עכשיו , יש פה (לא נשמע) צריך לשים , לשים מים ?

ארתור: (לא נשמע) לא , אנחנו רוצים רק מים חמים .

שוטר: רק מים ?

ארתור: (לא נשמע) לא , יש לנו תה . הכל סוכר , בוא שים את הסוכר אצלכם , (לא נשמע) .

מונה: 01:35:52

זדורוב: כן , כן .

ארתור: סוכר , תביא כוס . באיזה כוס אתה , אתה//

זדורוב: //זה בשבילי .

ארתור: באיזה כוס אתה שותה , בזאת ?

יבגני: כן .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //בוא שים (לא נשמע) הכפית .

שוטר: (לא נשמע) כוס תה , דקה .

ארתור: יש לך כפית ? יש לך כפית ? לא . (לא נשמע) כפית , (לא נשמע) כוסות .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אתה רוצה לשים סוכר ?

יבגני: כן , אני רוצה לשים סוכר//

ארתור: //ההמ .

יבגני: פה , יש פה סוכר , שים . אני אשים לך פה , תמזוג בכוסות סוכר .

ארתור: (לא נשמע) בסדר , שים פה . בסדר גמור , רק תביא לי כוס .

שוטר: קח , את הכוס שלך (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שים פה גם כפית בשבילי .

שוטר: (לא נשמע) שמה ?

ארתור: כן , תביא . כפית סוכר ?

יבגני: כן , (לא נשמע) כפית סוכר , זה . . . (לא נשמע) צריך .

שוטר: קח , תביא . אני אביא לכם רק מים חמים ?

ארתור: רק מים חמים , כן .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: טוב .

יבגני: (לא נשמע) . שים פה סוכר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) כל הכוסות , ייצא שתי כוסות סוכ . . . אה . . . תה .

ארתור: (לא נשמע) עכשיו . . . לפה . . . לפה . . . כמה סוכר בשבילך ?

זדורוב: אחת וחצי .

ארתור: אחת וחצי ?

זדורוב: (לא נשמע) לכאן .

ארתור: וכמה לך ?

מונה: 01:37:06

יבגני: תספיק לי כפית אחת .

ארתור: זהו ?

יבגני: יספיק לי , כן . יש (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: שים , שים .

ארתור: שים מים , (לא נשמע) אה ?

זדורוב: שיהיה , שכאן יהיה תה (לא נשמע) . שהוא יביא קומקום עם מים רותחים .

ארתור: הוא לא יביא לך קומקום , הוא רק (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז שהוא ישאיר אותו כאן .

יבגני: תשאיר כאן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שהוא ייתקן קומקום עם מים רותחים , אם אנחנו לא ניגע בו . אנחנו עכשיו נעשה תה בתוך הקומקום .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) . (לא נשמע) .

זדורוב: שיהיה ארבע , אני גם כן (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שיהיה ארבע (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בסדר . תודה .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) . מה תעשה ? תה (לא נשמע) לעשות . אני אמרתי לו שיביא

אה . . . זה . . . מים חמים .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: שיביא קומקום וזהו , ואז אנחנו נראה . (לא נשמע) .

זדורוב: לא , שניים בשביל אה . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אז אתה אומר שאני (לא נשמע) מיטה כזאת .

יבגני: כן , כן .

זדורוב: (לא נשמע) מתחיל כאילו , תודה לצבא (לא נשמע) ואחרי זה אה . . .

(לא נשמע) . היה חמשיר כזה , היה שם (לא נשמע) . בכלל , אצל חיל הכימאים הייתה צריכה להיות תזונה מיוחדת . זאת אומרת , היו צריכים לתת לנו אוכל טוב . אבל זה מה שהיה צריך להיות , אבל היו נותנים לנו אוכל כזה מסריח , אני קיבלתי שם הרעלת קיבה מדג .

ארתור: גם אותי לקחו פה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: אני עשיתי קפה ואחרי זה (לא נשמע) .

זדורוב: לא , (לא נשמע) קומקום אחד (לא נשמע) .

ארתור: לא , אני עשיתי קפה , אני משאיר . אני אוהב לשתות אותו קר .

זדורוב: אה , קר . אני גם כן אוהב אותו פושר , אני לא אוהב (לא נשמע) במיוחד .

ארתור: אם מישהו רוצה קפה . . .

זדורוב: אני היום שתיתי יותר מדי .

ארתור: אתה שתית ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: אתה רוצה קפה ?

יבגני: אני לא , אני לא רוצה .

זדורוב: אני (לא נשמע) ביקשתי קפה , זה עשה לי . . . המכוער הזה , שיט אה . . .

(לא נשמע) עשה לי כזה שתן , בלתי אפשרי . אני שיט , (לא נשמע) והייתה שם בחורה שהיא לקחה אותי לבית משפט . אנחנו ישבנו שם , נו לא חוקר , תובע , בוא נגיד ככה שהיא הציגה בבית משפט//

ארתור: //אישה ?

זדורוב: כן , את העניין שלי . היא . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: בצמידים , כן . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אתה מזיין אותה עם צמידים ?

זדורוב: לא , אני ביקשתי ממנה לעשות העתק//

ארתור: //בוא , תביא כוסות . תביא , קומקום .

שוטר: קומקום (לא נשמע) מחר אני אצטרך אותו (לא נשמע)//

ארתור: //לא , הוא יחזיר אחד (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

מונה: 01:40:45

זדורוב: אני ביקשתי ממנה קפה אז היא עשתה לי קפה , אבל אתם יודעים , לא סתם (לא נשמע)כפית קפה , מים , היא (לא נשמע) .

ארתור: המים האלה הם בטח לא ממש כזה . . .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: תגיד לי , הקפה ייצא טוב עם המים הזה ? איך הוא , המים רתוח טוב ?

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה , (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: לא , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: רצוי שהקפה יהיה בפנים ואחרי זה להוסיף סוכר .

ארתור: ההמ . כן , כן (לא נשמע) . אנחנו עכשיו נשים אותו ואחרי זה נוסיף סוכר , יאללה תביא . רק תוריד את זה בזהירות . הנה , שים את הסוכר אחרי זה , ברור . בהתחלה קפה , מערבבים .

זדורוב: אבל היא כן , היא עשתה קפה (לא נשמע) .

ארתור: נו , זה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) האישה יודעת איך עושים (לא נשמע) .

ארתור: כנראה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) היא יודעת (לא נשמע) .

ארתור: אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אם היא הייתה שמה עלי עין , היא עכשיו (לא נשמע) הרצח הזה . (לא נשמע) .

ארתור: לא , אנחנו לא יכולים לחיות ככה .

זדורוב: (לא נשמע) סוכר , אחרי זה אתה הוספת מים רותחים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , הוא נמצא שם אה . . .

ארתור: הוא הרי לא עובד (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

יבגני: אתה צוחק , יש לי//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 01:42:13

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: יש לי חבר , הוא אה . . . מבקו .

ארתור: אה , כן (לא נשמע) . אתה יודע איזה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יודע , אני יודע איך הם עושים תה (לא נשמע) , אני זוכר אה . . .

ארתור: איך קוראים לכוסות הקטנים האלה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: קטנים כאלה , (לא נשמע) .

ארתור: אה . . . שניה , אני אגיד לך . (לא נשמע) .

זדורוב: נו (לא נשמע) .

ארתור: לא , לא קוראים לזה (לא נשמע) .

זדורוב: נו . . . יכול להיות אה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) תה .

זדורוב: זה (לא נשמע) .

ארתור: תה ? מנטה , זהו .

זדורוב: אה . . . פשוט//

ארתור: //(לא נשמע) מנטה ונענע בקיצור .

זדורוב: פשוט אה . . . למה אני יודע ? כי דוד שלי (לא נשמע) היו גרים בדושנבה ואנחנו היינו מגיעים לעיתים קרובות לדושנבה ויש שם את (לא נשמע) האלה כמעט בכל רחוב . אתה נכנס , (לא נשמע) יושבים (לא נשמע) ושותים תה . (לא נשמע) זהו , יותר הם לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) . . .

זדורוב: זה בדושנבה , כן .

ארתור: באזרבג'ן לא , ליד . . . באזרבג'ן אה . . . יש להם תה כזה צילוני , תה אזרבג'ני .

יבגני: נו . . . (לא נשמע) , תראה .

ארתור: גם אצלנו היה מלא (לא נשמע) שם .

זדורוב: אוי , שיט .

ארתור: לא , זה תה לא רע .

יבגני: כן , יש ריח .

מונה: 01:43:36

זדורוב: זה תה סוף הדרך .

ארתור: אתה לא עשית את הכוס ההיא ?

זדורוב: לא , (לא נשמע) אני עשיתי .

ארתור: אה , כן (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שים מה שאתה רוצה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: שיהיה (לא נשמע) .

ארתור: כן . . . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: יש כאן קצת סוכר , זה אני שמתי לעצמי קצת .

זדורוב: ההמ , כאן יש אחת וחצי ?

יבגני: כן , כאן כן .

ארתור: כן , שם אני שמתי לך אחת וחצי , ככה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: שיתקרר , אני לא אוהב כשזה חם .

יבגני: אני אוהב .

ארתור: תהיו זהירים עם זה . כאן יש קפה .

זדורוב: אני מבין .

ארתור: כן , כאן , זה . . . איפה זה ?

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: תביא סכין .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: רגע , רגע (לא נשמע) .

ארתור: אני חשבתי שיש לך אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) הדבר הכי מעניין זה שהביאו אותי לבית למשטרה . אני נמצא שם בבית משפט תחת השגחה , אותו המטומטם יושב שם כל הזמן . הוא מביא אותי לכאן ואז הוא עושה עלי חיפוש , הבן זונה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: עושה עלי חיפוש מלא , (לא נשמע) . אני אומר שיט , אני ישבתי בנוכחותך כל היום . אני לא הלכתי לשום מקום , שום דבר (לא נשמע)//

ארתור: //נו תלחץ על הכפתור .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 01:44:47

ארתור: אין לך כפתור שם בנעליים ? (רעש חיצוני חזק)

זדורוב: הוא לא עובד , נשבר .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ארתור . . .

יבגני: אה ?

זדורוב: אני (לא נשמע) .

ארתור: כן , תוציא את זה לכאן בינתיים (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) מי יודע לעזאזל ?

ארתור: בקיצור , אין סכין ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) איפה הכפית הזאת , איפה הכפית הזאת//

זדורוב: //יראו אותה (לא נשמע) אתה רואה ?

ארתור: אה ? אה , הוא רוצה לשמוע . תן לשמוע , (לא נשמע) לשמוע .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה , סליחה . כנראה הם באו לעשות סולחה .

זדורוב: הביאו עוד מישהו , (לא נשמע) צמיד .

ארתור: ההמ . יאללה חבר'ה , קדימה .

יבגני: אני מודה לך .

ארתור: קדימה .

זדורוב: (לא נשמע) שהם יקנו למשל , הם יקנו ?

ארתור: מי ? בשביל מה אתה צריך עכשיו עוגה ?

זדורוב: השוטרים .

ארתור: בשביל מה אתה צריך עוגה ? (לא נשמע) .

זדורוב: כן , שהם יקנו (לא נשמע) , הם יקנו או לא ?

ארתור: אה , כאילו יש לך כסף כאן ?

זדורוב: נו יש לי בערך איזה עשרים , שלושים שקלים . כמה עוגה עולה כבר , עשר , חמש עשרה שקל ?

ארתור: לא , (לא נשמע) שום עוגה ? בשביל העשרים , שלושים שקל האלה אתה צריך עכשיו . . . לדבר עם כל העולם , שיט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: עם כל העולם .

זדורוב: רק ככה ? הם לא (לא נשמע)//

מונה: 01:46:12

ארתור: //אם היה לך אה . . . מאתיים , שלוש מאות שקלים , היה אפשר לעשות בקשה//

זדורוב: //לתת חמישים שקל .

ארתור: (לא נשמע) לא , לאחראי . הנה , ככה וככה , אין לי אף אחד , אין לי אף

אחד , יש לי כסף , אם תעשה לי קנטינה כאן במשטרה . קיוסק , יש כאן קפיטריה למשל , איפה שהם לוקחים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: במעצרים אה . . . אחרים זה ככה , יש אה . . . את הקפיטריה שלהם .

זדורוב: ההמ .

ארתור: איפה שלמשל מגיעה המשפחה , נותנים שם לקניות (לא נשמע)//

זדורוב: //כסף (לא נשמע)//

ארתור: //והם כבר שולחים לך שקית למעצר , אתה מבין ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: אז אם היה לך שם למשל איזה מאתיים , שלוש מאות שקל אז היה אפשר היה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //לבקש , כן כמו שצריך , כבני אדם//

זדורוב: //כן .

ארתור: וזהו .

זדורוב: לא , אבל אם ככה לצאת ולקנות (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כן .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) קצת .

ארתור: מה , עוגה (לא נשמע) נו בסדר .

זדורוב: לא , אני לא (לא נשמע) , אני הרי (לא נשמע) .

ארתור: למה אתה לא אוכל ? (לא נשמע) אני אעשה את זה . . . אל תתביישו , יש פה שוקולד וכל זה . יום רע , כן ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) לא רע .

יבגני: שמח כזה .

ארתור: כן , אני טעמתי מהתחלה , (לא נשמע) טעם כזה . . . של מנטה .

מונה: 01:47:25

זדורוב: אנחנו עצרנו אתך (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: היא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה ? בחדר (לא נשמע) בחדר .

ארתור: מה ? מה ?

יבגני: הוא רוצה לעשות (לא נשמע) בחדר .

ארתור: (לא נשמע) ?

יבגני: כן .

ארתור: מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) זה ממלא תפרים (לא נשמע) . יש לך חדר , איך הוא נראה ? יש לך איפה שהוא קופסא (לא נשמע) או אפשר למשל להוציא למסדרון ולמקלחת איפה שיש דווקא קופסא בשביל להוריד את זה .

ארתור: כן .

זדורוב: יש לך ?

ארתור: כן .

זדורוב: אה . . . אתה לוקח , אתה הולך לחנות . . . לכל חנות לחומרי בניין . . . אתה קונה (לא נשמע) .

יבגני: לא , אני (לא נשמע) . ואיך להוציא את זה ? (לא נשמע) הישן הזה .

זדורוב: אתה תקשיב לי .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , אתה הולך לחנות , קונה חומצה שלושים ושתיים אחוז . חומצה זאת תחמוצת (לא נשמע) שלושים ושתיים אחוז .

יבגני: כן .

זדורוב: אתה מגיע הביתה , יש לך חדר . אתה רוצה (לא נשמע) לעזאזל .

יבגני: כן .

זדורוב: זה הכל . אתה סוגר את החלונות . אבל , אתה עושה מעבר של מינימום מטר בשביל שאתה אחרי זה תוכל (לא נשמע) להוציא . כי אחרת כבר (לא נשמע) . אתה נכנס , לוקח את החומצה הזאת ושופך על כל הקרמיקה . בהתחלה אתה . . . כשאתה שופך את החומצה הזאת , תפתח . אם יש לך מסיכת אב"כ , מונה: 01:49:00 יותר טוב שתשים את מסיכת האב"כ כי יהיה סירחון , אני אומר לך , אתה תיגנב להימצא שם . אתה שופך חומצה , אתה שופך מהר . . . מיד מהר (לא נשמע) עם מגב ותסתלק מהחדר . שבמשך חצי שעה אתה לא תהייה שם .

ארתור: יש לך מסיכת אב"כ משנה שעברה ?

יבגני: כן .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //כל מסיכת אב"כ , אבל אה . . . שאתה לא תנשום עם זה . . . אני בעיקרון התרגלתי , אני נושם עם הפה , אבל בכל אופן זה שורף .

ארתור: את המסיכות האלה , אתה יודע . . .

זדורוב: זה לא יעזור .

יבגני: מסיכה (לא נשמע) .

זדורוב: מסיכה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) היא לבנה .

זדורוב: היא לא תעזור .

ארתור: איזה מסיכת אב"כ , של שנה שעברה ?

זדורוב: ארתור , אני אה . . . (לא נשמע) כבר חמש עשרה שנה//

ארתור: //כן .

זדורוב: בגלל זה . . .

ארתור: נו , אתה אה . . .

זדורוב: אני יודע מה אני אומר .

יבגני: אני מאמין לך , נו אני מאמין לך .

זדורוב: זהו , אתה שופל חומצה . . .

יבגני: איפה שלך , איפה שלך ? איפה שלי ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אתה שופך חומצה ואתה (לא נשמע) . אתה סוגר את הדלתות , הכי חשוב שלא יהיו לא נשים , חס וחלילה בהריון .

יבגני: אסור לדרוך על זה , כן ?

זדורוב: אה . . . אתה יכול לדרוך , אבל רצוי עם סוליה גומי כי אם יטפטף על הבגדים או עוד לאן שהוא , זה יתחיל לאכול את זה .

יבגני: (לא נשמע) , כן ?

ארתור: אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) לא יהיה , זה פשוט יעלים את הצבע ובמקום הזה הוא יקרע

מהר .

מונה: 01:49:47

יבגני: אני מבין , (לא נשמע) .

זדורוב: זאת אומרת , יש נעליים כאלה מגומי . (לא נשמע) , אבל רצוי שהרגליים יהיו סגורות , כי אחרת יהיה (לא נשמע)//

ארתור: //זה יגיע לעצם ?

זדורוב: אה . . . זה יאכל את העצם , זה יאכל אותה לאט , אבל על בטוח .

ארתור: זה כימאי אומר לך את זה .

זדורוב: זהו . . . וזהו , אתה שופך את זה , אתה מיישר אחרי זה ואז אתה עף משם .

יבגני: מה זה , חומצה ?

זדורוב: כן , זאת חומצה .

ארתור: אוח , סוף הדרך .

זדורוב: אחרי חצי שעה אתה לוקח שלושה דליי מים , מלאים . אתה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ואז אתה שופך אותם , אתה סוגר את הדלתות . עוד פעם אתה שופך וסוגר את הדלתות . אחרי זה אתה כל השטויות האלה אתה מוציא עם מגב , כשהמים (לא נשמע) עם חומצה//

יבגני: //הם מנטרלים .

זדורוב: הם לא . . . הם לא מנטרלים , זה פשוט מסריח פחות . אתה פותח את החלונות בשביל שאתה תוכל לנשום בחופשיות ואז אתה מוציא את כל זה לשירותים . לאט לאט , לאט לאט כי כמה שיותר . . . חומצה פוגעת (לא נשמע) זה יגיע (לא נשמע) ויוכל הכל . קרמיקה כזאת , (לא נשמע) היא תהייה כמו חדשה .

יבגני: כן . כן , כן .

זדורוב: היא תהייה כמו חדשה . זה דבר ראשון ודבר שני , בשום פנים ואופן (לא נשמע) אם קרמיקה , כן . (לא נשמע) פורצלן . . .

ארתור: זה יוכל לעזאזל .

זדורוב: זה יוכל את זה , אפילו (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) את זה אפילו אני יודע .

יבגני: ואז מה עושים ?

זדורוב: ואז אתה לוקח סכין , סכין יפנית . אתה (לא נשמע) ומתחיל , מנקה כל תפר (לא נשמע) .

ארתור: אם זה פורצלן ?

זדורוב: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 01:51:10

ארתור: כן , סוף הדרך .

זדורוב: זאת לא עבודה ממש קשה .

יבגני: כן .

זדורוב: אתה תנקה במשך זמן מכובד , אבל אתה תנקה את זה .

ארתור: זה אם זה פורצלן (לא נשמע)//

זדורוב: //כן , אבל יש (לא נשמע) .

ארתור: ארבעים וחמש על ארבעים וחמש ?

זדורוב: לא , זה (לא נשמע) .

ארתור: אה , זה עיגול .

זדורוב: (לא נשמע) . אם זה פורצלן ואתה (לא נשמע) אל חשוב על זה אפילו .

ארתור: חכה , זה עם הנקודות החומות ?

יבגני: לא , כזה כאילו דחוס .

זדורוב: שיש . אה . . . זה . . .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: תחליף מלאכותי לשיש . אה . . . פורצלן . . . בשום פנים ואופן אסור (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

זדורוב: זה לא שזה יוכל את זה , פשוט למשל אם יש לך למשל קרמיקה בצבע בג' , אז יהיו על זה כתמים צהובים (לא נשמע) איך זה ייצא בדיוק , אף אחד לא יודע .

ארתור: זה יוכל את הפורצלן ?

זדורוב: את הפורצלן זה יוכל במידי .

ארתור: את זה//

זדורוב: //הוא כולו יתחיל . . . זה קרמיקה רגילה .

ארתור: זה חומר טוב .

זדורוב: זה (לא נשמע) רגיל , קרמיקה אה . . .

ארתור: כאלה , כן יש כאלה אה . . . באפור (לא נשמע)//

זדורוב: //יש קרמיקה (לא נשמע) כמו פורצלן . קטנים כאלה , שלושים ושלוש על שלושים ושלוש .

ארתור: (לא נשמע) כאלה .

זדורוב: עיגולים , אה שישים על שלושים .

ארתור: כן .

מונה: 01:52:24

זדורוב: זה שיש (לא נשמע) מה שיש לך , זה לא קרמיקה מה שיש לך . זה לא קרמיקה .

יבגני: זה טוב אה . . . אה . . . השיש הזה ?

זדורוב: שיש ? אה . . . תראה , מה זאת אומרת טוב , בעיקרון שיש על הרצפה זה . . . לא נראה ממש יפה . הוא נראה יפה על עדן החלון//

ארתור: //חכה , איזה יש לך בבית ?

זדורוב: במטח .

יבגני: נו בבית , בבית , נו בבית , על הרצפה .

ארתור: על האדמה ?

יבגני: כן .

ארתור: קוטג' ?

יבגני: כן .

ארתור: אה , כל זה שם גבס , גבס , זה סוף הדרך , הכל מחזיק שם בקושי . הכל כזה . . . בקוטג'ים לא יודעים לבנות בכלל .

זדורוב: חרא .

ארתור: שם זה , כן . . . הקוטג'ים זה (לא נשמע) .

זדורוב: אה , אז אתה יכול לעשות את זה יותר קל . תקנה כל קרמיקה ותעשה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) כן .

זדורוב: (לא נשמע) צריך את זה .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //אם זאת דירה בשכירות , בכלל אל תעשה שום דבר .

יבגני: כן .

זדורוב: אם אתה בדירה שכורה , בכלל אל תעשה שום דבר . אפילו אל תעביד את היד שלך .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) שיהיה יפה .

זדורוב: יהיה יפה כשאתה תעשה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שים שטיחים (לא נשמע) וזה הכל .

זדורוב: אם אתה ב . . . בשכירות , למה אתה צריך את זה , את ההתעסקות בזה ?

יבגני: אני (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) תקנה , יש . . .

מונה: 01:53:20

יבגני: אי אפשר לנקות את זה עם ה . . .

ארתור: אפשר לנקות עם זה .

זדורוב: מה ? זה , כזה ? (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: (לא נשמע) אי אפשר לשטוף . זה נאכל על ידי החומצה ומתנקה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מברשת , זה . . . אני אקח מברשת או סקוצ' עם סבון .

יבגני: ותשטוף את זה .

ארתור: את זה כן , אני אשטוף את זה עם זה . למה ? אתה רואה את כל הצהוב

הזה ? כל זה ניקוטין ולכלוך .

זדורוב: לא , ארתור , אתור וזה ציור , זה ציור .

ארתור: זה כן , אני מתכוון לזה .

זדורוב: אה , את השחור ? זה , את השחור , את השחור//

ארתור: //אתה רואה את זה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //זה יהיה , זה יהיה כזה .

זדורוב: זה יהיה כמו על הרצפה , מבריק .

ארתור: כן .

זדורוב: כי הולכים כאן , מחליקים ומסדרים (לא נשמע) .

ארתור: לא מסדרים כאן , יש כאן אבק , יש כאן לכלוך , כמובן .

זדורוב: (לא נשמע) כן , כל זה (לא נשמע)//

ארתור: //ואם עכשיו שוטפים את כל זה עם מברשת , אתה יודע איזה צבע סוף הדרך זה יהיה ?

זדורוב: לא עם מברשת אלא אתה יודע , יש עוד מברשות כאלה עם (לא נשמע)

קשה . . . עם (לא נשמע) אתה לוקח אה . . . איך אומרים את זה . . . כאילו זה . . . מה ששוטפים אתו חלונות , את השטות הזאת . על הקיר או יש

את ה . . . חומר הזה במיוחד לנקות את הרצפות ועם החומר הזה , רק עם החומר , מוסיף קצת מים (לא נשמע) . זה נהייה מבריק . או עם סקוצ' נקי .

ארתור: תראה , אם אתה רוצה לעשות משהו , להחליף , אתה לא צריך את זה לעזאזל//

זדורוב: //(לא נשמע) אתה גר בשכירות .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: זה הזמן שלך וגם הכסף . אני (לא נשמע)//

מונה: 01:54:46

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אה , כן . (לא נשמע) כשאני גרתי בשכירות , אני (לא נשמע) בואו כאילו . . .

ארתור: תראה . . .

זדורוב: אני תכף (לא נשמע) .

ארתור: עכשיו אנחנו מדברים על (לא נשמע) נכון ?

זדורוב: נו כן , עכשיו (לא נשמע)//

ארתור: //עכשיו//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //תראה , אתה מבין , אתה יודע מה תעשה ? תיקח שטיח . . . שטיח יפה . לא את הפרחוניים האדומים האלה אה . . . קווקזיים או משהו כזה , (לא נשמע) אתה יודע .

זדורוב: כן .

יבגני: שטיחון רגיל .

ארתור: יש , יש את המודרניים האלה . . .

יבגני: כן , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מעוצבים , כן . ממש . . . מעוצבים , יפים . אתה מבין ? כאלה פסיכדליים , (לא נשמע) כל מיני שטויות מה שטויות , יפים פשוט , שטיחון . אתה מבין ? אתה לוקח , שם אותו . (לא נשמע) אתה תראה , אם אתה תמשיך לשכור את הדירה הזאת אז . . .

יבגני: אנחנו נראה .

ארתור: כן . אבל אם אתה נמצא שם רק לתקופה אז אה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //אין לזה שום משמעות .

זדורוב: (לא נשמע) אני אומר לו , בוא אני אעשה לך שיפוץ . (לא נשמע) , אני אצבע . אני לא אעשה (לא נשמע) אני אעשה בובה יפה , צבעונית , אתה תבוא ,

תיגנב . הוא אומר לי , כמה זה יעלה לי ? אני אומר לו , זה יעלה לך את החומרים שאני אקנה פלוס (לא נשמע) על זה שאני עובד ופה ושם .

(לא נשמע) לא טוב . בערבים , לאט לאט , בלי למהר אני אעשה את הדירה הזאת , שיט אני אעשה ממנה בובה . הוא אומר לי לא , לא צריך שום דבר , אני (לא נשמע) אעזור לך לשלם על החומרים וזה הכל . אני אומר ,

(לא נשמע) אני לא רוצה לעשות שום דבר . אחרי חצי שנה//

מונה: 01:56:16

ארתור: //חכה , אתה גר בבית הזה .

זדורוב: אני גר (לא נשמע)//

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כשאני גרתי שם . אחרי חצי שנה אנחנו התחלנו (לא נשמע) , התחילו הגשמים , סוף הדרך , פטרייה . כל הקירות נהיו שחורים . פטרייה , אתה יודע מה זה פטרייה ? כשמתחילה להיות פטרייה זה סוף הדרך . אז צריך לקחת חומצה ו . . . אה . . . אוי , לא חומצה אה . . . כלור ולנקות את הכל עם כלור כי אחרת אי אפשר לאכול את זה . אה . . . רק כלור יכול לאכול אה . . . פטרייה . ולהתחיל//

ארתור: //מה , זה עובש מה שהיה שם ?

זדורוב: כן , העובש הזה והוא הרי עובר דרך הקיר ורק עם כלור צריך לנקות את זה , לא סתם לנקום את זה אלא אתה ממש (לא נשמע) שהכל ייזל בכלל . אה , אחרי חצי שנה הכל שחור , ככה עד החצי . מלמעלה התקרות האלה שחורות ונהייתה פטרייה . אני אומר לו , הוא אני אמרתי לו , אתה יודע , אני לא רוצה לחיות בדיר חזירים , תביא לפה מומחה , שהוא ינקה את הכל . הוא אומר , אתם (לא נשמע) לי . אני אומר , רוצה ? תגיע , תעזור . כשאני אמרתי לך , בשפה נורמאלית , בוא אני אעשה לך אה . . . שיפוץ , אני הרי ידעתי מה אני אומר . אתה לא עניין אותך , התקמצנת על אלף שקל . עכשיו בבקשה , (לא נשמע) אתי .

ארתור: אני גם כן צריך להחליף בבית את המטבח , רק את המגירות . להחליף את המטבח ו . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //מה זאת אומרת להחליף את המטבח ?

ארתור: אני רוצה אה . . . להחליף את כל המטבח .

זדורוב: אה . . . מגירות חדשות ושיש , נו זה בערך יעלה לך איזה עשרים אלף .

ארתור: לא . . . איזה עשרים אלף ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: איזה בחור הציע לי מטבח סוף הדרך בשבעת אלפים ו . . . הוא יעשה את הכל .

יבגני: כן , זה אפשרי .

זדורוב: לא , זה מטבח . אבל (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) דווקא , אתה יודע לאן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן .

מונה: 01:57:44

זדורוב: כמובן .

ארתור: כן , על המגירות .

זדורוב: על המגירות , (לא נשמע)//

ארתור: //אני (לא נשמע) .

זדורוב: כאלה .

ארתור: מגירות כאלה .

זדורוב: אני (לא נשמע) אלף חמש מאות (לא נשמע) .

ארתור: אני (לא נשמע) תראה , תראה , יש לי בן אדם שעושה את המגירות האלה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: האלה . . . הוא עושה אותם מעץ סוף הדרך . כמו איטלקי .

זדורוב: מעץ אגוז ?

ארתור: מעץ אגוז , כמו ריהוט איטלקי , רק שהוא עושה לי , על האיטלקי אתה אמור לשלם עשרים אלף . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ומעלה , אפילו מעל , זה . . .

זדורוב: נו כי אני הייתי אומר שמטבח איטלקי עולה (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אבל הוא עושה עבודה , הוא עושה את הכל , הכל . הוא בעצמו עושה את המגירות האלה , אבל הצלו//

זדורוב: //(לא נשמע) הוא עושה את הכל .

ארתור: כן , אבל העבודה שלו היא כזאת , לא פחות טובה מאיטלקית .

זדורוב: וכמה הוא רוצה ?

ארתור: זהו , פלוס השיש הזה , השיש , הוא עושה את הכל . אני נותן לו//

זדורוב: //(לא נשמע) שיש .

ארתור: הוא שם שיש גם כן . שבעת אלפים , שבעת אלפים חמש מאות , בקיצור .

זדורוב: שמינייה .

ארתור: ויש עוד אחד (לא נשמע)//

זדורוב: //שמינייה זה אחלה של מחיר .

ארתור: אה ?

ח3: (לא נשמע) .

ארתור: מי זה , אחיך ?

עצור: לא , לא , לא , זה (לא נשמע) .

ארתור: ההמ .

מונה: 01:58:48

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: (ח2 צוחק) .

זדורוב: בשביל שמינייה זה מחיר (לא נשמע) .

ארתור: זה סוף הדרך . חוץ מזה , יש עוד איזה בחור , גם כן בחורצ'יק רוסי ,

הוא . . . הוא נו גם כן עובר בקי . . . בתור קבלן , מפה לשם עם עוד בחור . אני רציתי לשים קרמיקה . . .

זדורוב: קרמיקה , ההמ .

ארתור: בקיצור הוא זה אה . . . הוא אה . . . רצה זה . . . אתה יודע יש קרמיקה כזאת בצבע תכלת ?

זדורוב: ההמ .

ארתור: ככה קוראים לזה . זה יקר , זה שיט , לשים אותן וכל העבודה הזאת זה עולה , מתחיל מעשרת אלפים ומעלה בקיצור , זה איזה לא יודע כמה

אלפים .

זדורוב: כן , כן , כן .

ארתור: לפי כל מטר מרובע , זה סוף הדרך , בקיצור . והחומר עצמו יקר , (לא נשמע) אחת עולה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: כן , נו התכלת האלה . . . כאילו יותר בגודל רק , כן ?

זדורוב: ארבעים וחמש על ארבעים וחמש .

ארתור: כן , יותר גדול קצת תכלת , (לא נשמע) תכלת , אתה יודע כמו גלים .

זדורוב: זה אה . . .

ארתור: בצבע של הגלים .

זדורוב: בצבע של גלי ים .

ארתור: כן , זה . . . בקיצור זה . . . אה . . . הוא . . . הוא אומר לי בקיצור , בעבודה הזאת עולה ב . . .

עצור: יבגני!

ארתור: הוא אמר לי , בשביל הסלון (לא נשמע) .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: מטבח , סלון , פינת אוכל . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , ספציפית במטבח שלי , בסלון ובפינת אוכל .

זדורוב: סטנדרט אמריקאי .

מונה: 02:00:00

ארתור: כן , והוא אומר לי , כל זה . . . כל זה , תן לי הוא אומר בקיצור תשע אלפים , אני אעשה לך . זה מנה שהוא אומר לי .

זדורוב: והקרמיקה שלו .

ארתור: אני (לא נשמע) . . .

זדורוב: או שאת הקונה אותה ?

ארתור: הכל שם היה שלו . הוא מביא את הקרמיקה , את הכל . תחשוב שהוא לוקח על עבודה איזה אלפיים (לא נשמע) .

זדורוב: מקסימום//

ארתור: //בכל שאר הכסף הוא קונה את הקרמיקה .

זדורוב: מקסימום .

ארתור: כן .

זדורוב: מקסימום .

ארתור: אני אומר לו שומע , בוא נעשה כזה דבר , אני אומר . בוא אני אשלם לך , אני אומר . אני אומר , אני אתן לך את זה . תראה איזה חוצפן אני הייתי אתו . אני אומר לו , אני נותן לך כל . . . כל חודש אלף . במשך שש עשרה חודשים אני משלם לך כל חודש אלף , אתה רוצה ? יאללה , קדימה . שש עשרה אלף על הכל ביחד .

זדורוב: במקום תשע .

ארתור: על . . . על המטבח//

זדורוב: //אה , גם על המטבח .

ארתור: על זה ועל השטות הזאת , הכל ביחד , אני אומר .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , והוא אומר , אני לא עושה מטבח . אני עושה רק את זה , אני רק שם קרמיקות . אני אומר לו , נו . . . אני אומר לו , תביא את השטות הזאת . . .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) שבוע אני אומר , שמונת אלפים . אבל אתה כבר תשים לי את השטות הזאת , אני אומר . את זה שיש במטבח .

זדורוב: אה , שיש .

ארתור: שיש . זה . . . והוא יכול לשים שיש .

זדורוב: הוא כן .

ארתור: הוא אומר לי , אני צריך את המידות , מה ואיך . אני אומר , הנה יש לך את הארונות הישנים .

מונה: 02:01:10

זדורוב: אה . . . לא .

ארתור: תשים לפי זה , לא תראה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אם אתה לא מחליף מטבח , משאיר בדיוק את אותן המידות שהיו//

ארתור: //כן , את אותן המידות .

זדורוב: אז זאת אומרת שאפשר לשים את אותו השיש .

ארתור: זהו , הוא אומר לי בסדר , אני אעשה את זה בשבילך בשמונת אלפים , ממני . שיש גם כן . ואז//

זדורוב: //נו הוא הרוויח משם מקסימום אלף שקל .

ארתור: כן , הוא . . . לא , יותר . הוא לקח יותר .

זדורוב: לא .

ארתור: את השיש אני (לא נשמע) לו .

זדורוב: אה , אתה קנית .

ארתור: את השיש אני (לא נשמע)//

זדורוב: //פשוט הוא שם את זה .

ארתור: הוא רק שם אותו , כן .

זדורוב: תראה כמה , נו פינת אוכל , נו סלון , נו מטבח , נו זה . . . ארבעים מרובעים .

ארתור: כן , זה מלא .

זדורוב: ארבעים , ארבעים .

ארתור: שלושים וחמש , ארבעים , כן .

זדורוב: ארבעים מרובעים , אני לוקח . ארבעים ריבועים , שהוא ייקח חמישים על העבודה , זה כבר אלפיים .

ארתור: נו .

זדורוב: אלפיים זה רק העבודה על הקרמיקה .

ארתור: נו .

זדורוב: הקרמיקה עצמה , בכלל גרניט פורצלן זה דבר יקר . אפשר להוציא בארבעים שקל . . . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: חמישים שקל , זאת אומרת ארבע יחידות .

ארתור: (לא נשמע) פורצלן ?

זדורוב: ארבעים וחמש על ארבעים וחמש ?

ארתור: ארגניט ?

מונה: 02:02:10

זדורוב: מבריק כזה , סוף הדרך של דבר .

ארתור: נו .

זדורוב: מבריק , כן ? חלק , חלק .

ארתור: נו , הוא כאילו כזה . רק שההוא (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא כ . . .

ארתור: הוא כזה .

זדורוב: מבריק , הוא מבריק .

ארתור: כן , מבריק .

זדורוב: נו זה פורצלן .

ארתור: פורצלן ?

זדורוב: כן , זהו אה . . . עכשיו תראה//

ארתור: //זה יקר , המרצפות שלו ?

זדורוב: הן//

ארתור: //בארבעים שקל , בחמישים שקל ליחידה הדברים האלה , ככה אני שמעתי .

זדורוב: אחת ? לא , זה לפי מטר .

ארתור: זה לפי מטר , כן ?

זדורוב: כן , זה לפי מטר .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל ארבעים , חמישים שקל זאת איכות לא משהו . איכות טובה זה חמישים , שישים שקל .

ארתור: נו . . . (לא נשמע) איכות טובה הוא אומר , מאיפה אני יודע ?

זדורוב: איכות טובה , איכות טובה אבל//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //לוקחים חמישים שקל (לא נשמע) , זה עוד אלפיים שקל .

ארתור: אבל הוא אמר לי ש//

זדורוב: //זהו . . .

ארתור: חמש שקל , חמישים שקל , אני חשבתי שזה לריבוע .

זדורוב: לא , לא אחד , זה . . .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה למטר , זה לפי מטר מרובע נמכר .

ארתור: אה , זה . . . למשל אם לוקחים מפה לפה , כן ? ככה (לא נשמע)//

מונה: 02:03:00

זדורוב: //לא , אה . . . מטר מרובע , מטר מרובע זה היה , אחת שתיים שלוש , עם החתיכה ההיא . הנה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זה מטר מרובע .

ארתור: זה מטר .

זדורוב: כן , זה מטר מרובע , ככה מחשבים .

ארתור: כמה הוא עולה ?

זדורוב: הוא עולה חמישים שקל , העבודה . החומר עצמו , הריבוע עצמו למטר מרובע , זה חמישים .

יבגני: גם כן חמישים , חמישים .

זדורוב: חמישים זה מאיכות נורמא . . . נורמאלית . זאת אומרת לא חרא ולא איכות סוף הדרך . זה חמישים .

ארתור: בקיצור (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) יוצא לו שלושת אלפים .

זדורוב: אה . . . זה יוצא לו ארבעת אלפים , העבודה שלו פלוס קרמיקה .

ארתור: כן .

זדורוב: פלוס חומרים , חמישייה .

ארתור: נו , הוא עושה//

זדורוב: //חמישייה .

ארתור: אז הוא עושה לעצמו אלף חמש מאות , אלפיים לעצמו .

זדורוב: זהו , פלוס הוא שם שיש . בקיצור , כמינימום הוא עושה עליך . . . (לא נשמע) הוא עושה עליך שלושת אלפים .

ארתור: כן , נו (לא נשמע)//

זדורוב: //על שמונת אלפים , (לא נשמע) לקחת ארבעת אלפים .

ארתור: והוא עושה טוב באמת .

זדורוב: כן .

ארתור: אני מכיר אנשים , א . . . אני שאלתי אחד , הוא רצה ממני שתיים עשרה אלף .

זדורוב: נו זה עוד , גם כן לא ממש יקר כי מגיעים , בדרך כלל אומרים//

ארתור: //ההמ , (לא נשמע) .

זדורוב: מטר קרמיקה חמישים שקל , חמישים שקל . . . הקרמיקה שלך , החומר שלך , הכל שלך//

מונה: 02:04:00

ארתור: //רק סלון//

זדורוב: //ואתה מביא את כל זה . לא , כל העבודה , מלא , בכל מקום איפה שאתה רוצה .

ארתור: ההמ .

זדורוב: חמישים שקל למטר . אבל , ההוא קונה לך את הקרמיקה ופה אתה מביא בעצמך . זאת אומרת כאן אתה קונה ומשלם//

ארתור: //אני חישבתי . . . אני חישבתי ככה , אם . . . אם משלמים לכל אחד כאילו במשך שש עשרה חודשים כל פעם חמש מאות שקל , זה אלף . פה חמש מאות , שם חמש מאות , כאילו אלף במשך שש עשרה חודשים , זה שש עשרה (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: זה לעשות את המגרות האלה , הארונות האלה , ה . . . שטות הזאת

במטבח .

זדורוב: אה . . . שיש .

ארתור: שיש שחור , זה עם הגרניט . שיש סוף הדרך .

יבגני: ואני (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) כמובן .

יבגני: לא , לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: וזה . . . בקיצור . . .

זדורוב: (לא נשמע) הרגלים .

ארתור: לא , לא .

זדורוב: אני מבין .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) גרניט שחור .

ארתור: שיש שחור . בקיצור שיט , שש עשרה אלף . והוא כל . . . אם כל חודש לתת לו אלף .

זדורוב: שש עשרה אלף זה סכום מכובד .

ארתור: (לא נשמע) לתת אלף .

יבגני: כמה אתה לוקח (לא נשמע) ?

זדורוב: אני לוקח אותו דבר , חמישים .

יבגני: חמישים . (לא נשמע)//

מונה: 02:05:21

זדורוב: //נו תראה , פשוט אני אה . . . לא לוקח עבודות שם . . . יותר מדי גדולות . זה , אתה רואה אה . . . אני עשיתי פוזות ואז לקחתי את הבית ספר המזדיין הזה ונפלתי . וככה אני לוקח חמישים//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: למטר , אה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . יה שם מאה מטר .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //התאסף שם סכום יפה . לקחת חמשת אלפים על שבועיים , למה לא

באמת ?

יבגני: בתוך שבועיים ?

זדורוב: כן .

יבגני: מאה מטר ? חמשת אלפים שקל .

זדורוב: אבל . . .

יבגני: הכל שלהם , והכל שלהם ?

זדורוב: הכל שלהם , כן . אבל . . . פשוט (לא נשמע) , זה לא חדר אחד גדול .

ארתור: זה אתה לבד ?

זדורוב: כן , אני לבד , (לא נשמע) אני עשיתי במשך שבועיים בשקט . אבל , זה לא חדר אחד גדול או כמו דירה . זה . . . מקלט כאן עשרים וחמישה מטרים , עוד מקלט שם עשרים וחמישה מטר . ארבעה מקלטים , כל אחד עשרים וחמישה מטרים .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , הכל (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: זה . . .

ארתור: יותר קשה .

זדורוב: כן , כי אני צריך לרוץ , לשים קרמיקה , לשים חומר . אה . . . השטות השניה . . . במקלטים האלה יש מקלחות .

ארתור: אה . . .

זדורוב: למקלחות יש הטיה , עוד פעם (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: פלוס שם . . .

ארתור: לחתוך בכל מקום .

מונה: 02:06:23

זדורוב: כן , פלוס יש שם מלא קופסאות (לא נשמע) . צריך לחתוך כל קופסא בזהירות ובמדויק .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //כי אם אני אחתוך יותר ואין להם , המכסה שישימו להם יקרע . אם אני אחתוך במקום הלא נכון , המכסה שלהם לא יהיה במקום . זאת אומרת , זאת ממש דפיקות . בקיצור , יש שם ארבע שירותים . כל שירותים זה . . . יש שם דוגמא כזאת של שירותים סטנדרטיים , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //שמים על כל זה בטון ומיישרים .

ארתור: במעצרים האלה , כמעט בכל הארץ , כמעט בכל ישראל עשו שיפוצים .

זדורוב: מי שעשה את זה , עשה (לא נשמע) .

ארתור: אתה יודע//

זדורוב: //העבודה חרא , העבודה חרא , אבל הוא אסף מלא כסף .

ארתור: כן . אתה יודע כמה לקחו ? תאר לעצמך , שיט . יש (לא נשמע) גדול . . . גדולים , זהו , במעצר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מטרים .

ארתור: שמה אה . . . נו , תכף אני אגיד לך . תיקח חמש מאות מטר . . .

זדורוב: מאתיים אה . . . עשרים וחמש אלף .

ארתור: זה אפילו מעט (לא נשמע) . שתי קומות .

זדורוב: שתי קומות , כל אחת חמש מאות מטר , אלף מטרים .

ארתור: אלף מטרים .

זדורוב: (לא נשמע) תכפיל בחמישים , חמישים יחידות .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת רק העבודה , חמישים יחידות .

ארתור: (לא נשמע) מעצר .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אבל שם זה יותר גרוע , שם שיט , שניים . . . שני מיליון , שניים וחצי מיליון שקל , שיט , על כל השיפוצים .

זדורוב: אבל שם הם . . . (לא נשמע) קבלן//

ארתור: //(לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) , נכון ? (לא נשמע) .

ארתור: כן , כסף טוב . (לא נשמע)//

מונה:02:08:00

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //מכל מעצר , (לא נשמע) מעצר , (לא נשמע) לתל אביב . . . חיפה , אה . . . ירושלים , באר שבע , כל אחד מהמעצרים האלה , מינימום , מינימום , אני דיברתי עם קבלן , זה . . . בקיצור אה . . . בזה . . . בתל אביב , כשאני עוד ישבתי שם אז . . . בפעם הראשונה כשאני התחלתי לשבת , זה . . . זה , לפני התקופה הזאת//

זדורוב: //ההמ .

ארתור: כשאני ישבתי (לא נשמע) , אני ישבתי במרכז . אז שם הקבלן . . . סיפר , הוא אומר , שעל כל עיר גדולה במרכז , למשל בדרום במרכז , שם אה . . .

(לא נשמע) בצפון , על כל מעצר , הם לקחו שניים וחצי , שלושה מיליון שקלים . תאר לעצמך . זה כולל הכל , קרמיקה , אה . . . בקיצור , צביעה , לעשות (לא נשמע) כל השטויות האלה . (לא נשמע) .

יבגני: זה בלוק (לא נשמע) .

זדורוב: זה בלוק רגיל , זה ישן , זה (לא נשמע) .

ארתור: זה לא משנה , לא היה שום דבר כזה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אבל בלוקים (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , זה מאוורר .

ארתור: כן , (לא נשמע) כן , זה מוציא רק אה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: זה מוציא את הסירחון .

ארתור: כן , את השטות הזאת . את המזגנים האלה . אתה רואה ? את כל זה . החליפו את כל השטות הזאת , החליפו את המנעולים , המנעולים חדשים , פעם היו כאלה (לא נשמע) . ועכשיו כאלה שטוחים , ראית את הצהובים ?

יבגני: ההמ .

זדורוב: ההמ .

ארתור: גם של המנעול (לא נשמע) זה כאלה . . .

זדורוב: מאסיביים .

ארתור: כן , זה . . . בקיצור זה סוף הדרך . אחרי זה השטות הזאת , (לא נשמע) אתה ראית ?

זדורוב: כן , כיור רגיל . מאה שקל זה עולה .

מונה: 02:09:54

ארתור: (לא נשמע) לפני כן היה שיט , (לא נשמע) כזאת שטות ישנה , זהו . רק אתה (לא נשמע) משהו , מה (לא נשמע) אנחנו החלפנו את אותו הדבר ,

(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לפי הדוגמא הישנה .

ארתור: זה שטויות , (לא נשמע) .

זדורוב: זה הכל ישן . הם פשוט שמים מסביב להכל קרמיקה ונגמר העניין .

ארתור: כן , מה ש . . . לא , (לא נשמע) ושם . . .

זדורוב: (לא נשמע) ישן , הם פשוט שמו מסביב קרמיקה ובי , (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אחרי זה כל השטות הזאת , הדברים האלה . פעם לא היה את כל זה שם . פעם לא היה כזה דבר .

זדורוב: אבל (לא נשמע) , שיטה מעולה .

ארתור: כאן ושם , כן .

זדורוב: זה (לא נשמע)//

ארתור: //פעם אתה יודע איפה זה היה ?

זדורוב: אצלם שם ?

ארתור: אצלם שם . יש את השטויות האלה//

זדורוב: //אה , הוא (לא נשמע) , זהו .

ארתור: זה הכל . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) בבקשה ? עושים את זה ככה בכל מקום . למרות ש . . .

למרות ש . . . יכול להיות שנשאר כמה . . . מעצר , נו מעצר . . . יש אותם בכל הארץ , נשארו מעצרים קטנים , איזה חמש או שש שלא (לא נשמע) , השאירו אותו דבר .

זדורוב: הם לא רצו להשקיע כסף . (לא נשמע) , תאמין לי .

ארתור: כן .

זדורוב: אצלנו בקצרין , יש מחלקה . בשביל שאתה (לא נשמע) , זה בניין חדש ,

חדש . בנו אותו . (לא נשמע) שאי אפשר בניין החדש//

ארתור: //למה אתה (לא נשמע) .

זדורוב: אני בינתיים . . . תכף אני אעשן ואני אקח . אי אפשר לבנות בבניין החדש שיט , תא ? אפשר . אתה מסכים עם זה ?

ארתור: נו .

זדורוב: מסכים . יש תא , אבל אין שם אף אסיר . יש אצלם שם מיטה , יש להם טלוויזיה , די .וי .די שיט , כל מיני (לא נשמע) , ניירות שיט , הם שוכבים שם לנוח , סוף הדרך .

מונה:02:11:32

ארתור: אתה יודע (לא נשמע)//

זדורוב: //למרות שהיו יכולים לא לקחת אותי לכאן , יכלו לסגור אותי שם .

ארתור: הגיע החוק עכשיו . עכשיו יש בתי סוהר . . . יש בקיצור . . . כאן בצפון יש בתי סוהר , בנקראים (לא נשמע) . . . (לא נשמע) , אה . . . חרמון , זה בית סוהר , זה . . . וה . . . יש בית סוהר אחד , שאטה זה . . . בית הסוהר הזה בין בערך שלושים . . . אפילו שלושים , שלושים וחמש . צלמן , חרמון , בתי כלא חדשים , הם בני בערך שש . אז עכשיו יצא שם חוק חדש . אף אחד (לא נשמע) לא מביא בכלל טלוויזיה . הטלוויזיה של בית הסוהר , (לא נשמע) . התנור (לא נשמע) .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: אתה מבין ? כן . זהו , רק מה ששלך , די .וי .די , דברים כאלה קטנים .

זדורוב: אה . . . כולם (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך . כל מי שיש לו טלוויזיה , מוציאים למפגשים , החוצה . (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

ארתור: עוד מעט יהיה להם גם ברמלה ובבאר שבע , זה יהיה בכל מקום .

זדורוב: למה כמה עולה טלוויזיה ? חמש מאות שקל , (לא נשמע) בגלל זה .

ארתור: והם לא רוצים . . .

זדורוב: ארבע מאות תשעים ותשע (לא נשמע)//

ארתור: //כן , כן . עשרים ואחד אינצ' (לא נשמע) לנקו , פיילוט , הם עולים (לא נשמע)//

זדורוב: //אה , הם (לא נשמע) הם לא לוקחים טובות הרי .

יבגני: ארבע מאות תשעים ותשע שקלים (לא נשמע) .

זדורוב: אני זה . . . הנה , בחצור , יש את האלקטרו (לא נשמע) הזה , החנות . אני ראיתי שם אה . . . טלוויזיות . אני רציתי לקחת (לא נשמע) , סוף הדרך .

ארתור: אה , (לא נשמע) ?

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) הזה .

זדורוב: כן , הם סוף . . . יש שם סאונד איכותי . אתה לא צריך שום קולנוע ביתי לאלף עזאזל , יש להם סאונד סוף הדרך .

ארתור: (לא נשמע) כמה אינץ' ?

זדורוב: הוא . . . אה . . . עשרים ותשעה אינץ' .

ארתור: עשרים ותשע .

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) עולה אלפיים שקל .

מונה: 02:13:22

זדורוב: היה עולה אלפיים שקל . המחיר שלו , אני הסתכלתי בפעם האחרונה , הוא אלף שמונה מאות .

יבגני: בסדר .

זדורוב: הם נפלו , אבל . . . אני לא אוכל לקנות אותו . אני הגעתי לשם , אני אומר , הנה (לא נשמע) שלכם . הוא אומר לי , כן יש . אבל אנחנו לא יכולים למכור לך אותה , היא שבורה . היא פשוט שבורה . ועוד כאלה , רק חדשים אין להם , הם כבר זהו , יצאו מהשוק , לא מביאים אותם לישראל יותר .

יבגני: אין (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: לאימא שלי היה (לא נשמע) .

זדורוב: טלוויזיה סוף הדרך .

ארתור: כן , אני יודע . מצא חן בעיניי , (לא נשמע) סאונד .

זדורוב: יש שם אה . . . יש שם בקיצור , כן . . . .//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //על הצד רשום אה . . . (לא נשמע) כזאת גדולה .

זדורוב: לא , היא למטה (לא נשמע) .

ארתור: לא (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) גדולה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שתי מקלות כאילו (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: טלוויזיה מה זה איכותית , סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אנחנו (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: עשרים ותשע אינץ' , הכי גדולה . (לא נשמע) זה . . . אני אומר , צריך (לא נשמע) לקנות . הם לא רצו גדולה , הם קנו שלושים וארבע אינצ' .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //של חברת "קוניקה" , אני לא אידיוט . אני לא הייתי אתם באותו היום . הם כבר אה . . . הביאו את הכסף , זהו . לקחו את זה מהאפסנאות . קוניקה תמיד רושמים עם "אי" וזה

קונקה . (לא נשמע) אתמול כאילו לא , מה קרה לך ? זה . . . (לא נשמע) כי . . . כשכתוב בלי רווח , אז נדמה (לא נשמע) וככה רושמים את זה בלי (לא נשמע) .

ארתור: קוניקה אה . . . זאת חברה גרמנית , נכון ?

יבגני: יפנית .

זדורוב: אה . . . קוניקה//

ארתור: //יפנית ?

זדורוב: קוניקה זאת חברה יפנית , אבל כתוב שם . . . קונקה .

ארתור: ההמ , אני הבנתי .

זדורוב: אני אומר להם , הביאו לכם זבל . הם מנסים להוכיח לי שזה איך שהוא לא ככה .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני אומר להם , חבר'ה אני לא אוכיח לכם שום דבר . אני ישר , שיט התיישבתי מאחורי המחשב , התחלתי לחפש . נכנסתי לאינטרנט . עברתי דרך כל הרשתות , נכנסתי לאתר רוסי . נכנסתי דרך האתר לחברה הזאת . קוניקה כותבים עם "אי" . אני אומר להם , בואו לכאן , אתם רואים איך כותבים את זה ? להתראות , שלא יהיו לכן טענות עלי . התחלתי . . . (לא נשמע) קונקה , קונקה זה סין .

יבגני: סין .

זדורוב: והוא פשוט לוקח את האות וזהו . ו . . . מחכה חברה אחרת . אין אות , אתה לא תוכל להתלונן על זה שזכויות היוצרים הופרו .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //זהו , אבל הדבר הכי מעניין זה שהטלוויזיה הזאת עוד לא עבדה שנה והיא (לא נשמע) . אתה מבין ? היא עבדה במשך שמונה חודשים ונגמר הסיפור שלה . אנחנו//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: יש אחריות , הגיע הבן זונה הזה , שיט , עשה ונסע . הוא עשה שם איזו שהיא שטות , הוציא משהו , חיבר משהו אחר ונסע . איפה יש לי את הביטחון שבעוד שמונה חודשים השטות הזאת לא (לא נשמע) ?

יבגני: (לא נשמע) טלוויזיות .

זדורוב: אם אני קונה טושיבה (לא נשמע) , אני בטוח שהיא תעבוד שלוש שנים כמו שצריך מינימום .

יבגני: (לא נשמע) . אני . . .

זדורוב: למה אני יכול להגיד לך את זה ? אני קניתי מצלמה דיגיטלית .

מונה: 02:16:04

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני עשיתי לאשתי ככה מתנה , על הולדת הבן . אני קניתי לה אה . . . ניקון , סוף הדרך . שבע (לא נשמע) מגה פיקסל , עושה (לא נשמע) סוף הדרך ואני לקחתי . . . מצלמה (לא נשמע) . אה . . . חבר קנה מצלמה . . . (לא נשמע) . הוא נתן עליו את אותו המחיר כמו שאני שילמתי . על (לא נשמע) עשרה מגה פיקסל אה . . . אתה יכול להבין בכלל מה זה מגה פיקסלים ?

יבגני: כן .

זדורוב: זאת . . . איכות שהיא סוף הדרך . אני פשוט החלטתי לעשות לו קטע . עף פרפר , אני צילמתי אותו וגם הוא צילם אותו . האיכות אצלי הייתה פי ארבע מאשר אצלו למרות שאצלי זה שבע נקודה שתיים מגה פיקסל ואצלו עשר . יש לו (לא נשמע) , אבל התמונות חרא . סליחה אה . . . החברה , אבל זאת מצלמה יפני . . . יפנית . וגם כן , יש לו או קוריאה או טייוואן או משהו כזה . אבל זאת לא חברה , זה חרא . זה זיוף וזיוף , אתה תשלם עליו את אותו המחיר כמו על החברה , אולי קצת פחות ואחרי זה . . . אתה יושב ומצטער על זה . אתה הרי כבר לא תלך למכור את המצלמה הזאת , להחזיר אותה בחזרה . וגם כן , מפרסמים מכשירי טלפון . יש שם כאלה וכאלה . מכל הטלפונים האלה , החברה הטובה היחידה זה אה . . . נוקיה . חברה טובה , אמינה . סמסונג וסוני אריקסון . אלה שלוש חברות שהן סוף הדרך , כן ?

יבגני: לי יש פלאפון אחר לגמרי .

זדורוב: איזה יש לך ?

יבגני: מוטורולה .

זדורוב: מוטורולה ? הוא גם כן לא רע , אבל אה . . . מוטורולה היא עדיין קצת מאחורה , תראה אני את שלי//

יבגני: //(לא נשמע) הכי פרימיטיבי או (לא נשמע) .

זדורוב: מה זאת אומרת , דור שלישי ?

יבגני: נו , כן .

זדורוב: דור של . . . שלישי זה לא פרימיטיבי . תסלח לי , זה אה . . . יקר .

יבגני: למה ?

זדורוב: דור שלישי ? זה הרבה יותר יקר מאשר אה . . . דור שני . דור שלישי אתה יכול להשתמש בתור טלוויזיה , לראות .

יבגני: כן .

זדורוב: לשמוע רדיו , לשמוע אה . . . ,

מונה: 02:18:06

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //להשתמש בו כ-MP3 .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //ולראות אה . . .

יבגני: כן , נו . . . ומה (לא נשמע) ?

זדורוב: הדור השלישי זה//

יבגני: //(לא נשמע) מכשיר , שש מאות שקל .

זדורוב: שש מאות ? למה אתה לקחת כזה ?

יבגני: לא אלף , מוטורולה . מכשיר גדול כזה כי הוא . . . אחרי זה הוא עלה תשעה שקלים בחודש . הם נמכרים ב . . .

זדורוב: (לא נשמע)//

יבגני: //הוא מכשיר גדול כזה .

זדורוב: שש מאות שקל , כן . אני פעם ראשונה שומע//

יבגני: //שש מאות שישים שקל הוא עלה , כולו . אני הייתי צריך לקנות שניים .

זדורוב: אה , חייבים שניים .

יבגני: נו , היה צריך לשלם תשעה שקלים ו . . . אני שילמתי נדמה לי חודשיים , חודש (לא נשמע) .

זדורוב: בשלושים ושישה תשלומים .

יבגני: שלושים ושש , מה זה , כמה זה יוצא ?

זדורוב: זה אה . . . מאיפה אני יודע , קשה לי לחלק את זה עכשיו .

יבגני: למה ? תשעה שקלים בחודש , (לא נשמע) על השיחות זה עוד (לא נשמע) . כמה זה , תשעה אה . . . תשע מאות שקלים אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //שלושים מאות שישים שקלים .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: שבע מאות עשרים שקלים .

יבגני: איזה שבע מאות עשרים ?

זדורוב: אה , על שניים ?

יבגני: כן , (לא נשמע) שש מאות .

ארתור: ואני אוהב סוני אריקסון .

זדורוב: זה סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע) תראה אני לא//

זדורוב: //(לא נשמע) שקלים//

מונה: 02:19:13

יבגני: //יש לי נוקיה (לא נשמע) , תעזוב אותך תשעה שקלים .

זדורוב: איזה ?

ארתור: אה . . . נוקיה (לא נשמע) שלוש או . . . אה . . (לא נשמע) שלוש .

זדורוב: שישים ואחד על שלושים ואחד ?

ארתור: נו , אלה שהם יכנסו (לא נשמע) .

זדורוב: אה , כאלה אה . . . הם נראים ככה , כן ? כמו אה . . . (לא נשמע) , לא ?

ארתור: הוא כזה ככה , יש לו בפנים מצלמה , ווידיאו , הכל , נוקיה , אה . . . אריקסון (לא נשמע)//

זדורוב: //ההמ .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אני מכיר .

ארתור: (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) תעזוב את התשעה שקלים האלה .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) דור שלישי .

יבגני: כן , יש לך ביטוח עליו ?

זדורוב: מצא חן בעיניי , בכלל הנוקיה שלי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: שלושים ואחד שני אפסים .

ארתור: דור שני יש לי את מוטורולה מירס , יש לי גם כן מירס .

זדורוב: ההמ .

ארתור: אני קניתי אותו באלף שקלים .

זדורוב: מה שמוצא חן בעיניי בנוקיה , זאת חברה אמינה . למה ? כי אני נוכח . . . נוכחתי לדעת את זה הרבה פעמים .

יבגני: נוקיה זה (לא נשמע)//

זדורוב: //הייתה לי את הנוקיה הגדולה הזאת , הצינור . שהיא שיט , אם אתה דופק את זה למישהו בראש , אפשר להרוג .

יבגני: אני רוצה כזה .

זדורוב: איזה ?

יבגני: זה שנפתח .

זדורוב: ההמ .

מונה: 02:20:13

יבגני: (לא נשמע) אני רוצה מכשיר חדש , יצא עכשיו כזה , אתה יודע . . .

ארתור: (לא נשמע) פאלם . גם פאלם , גם פלאפון והכל ביחד .

יבגני: כן , דק כזה .

ארתור: (לא נשמע) ג'י .פי .אס והכל יש בו .

זדורוב: ההמ .

יבגני: ההמ , זה מאה חמישים ושבע (לא נשמע) בחודש .

ארתור: בחודש ?

זדורוב: לא רע .

ארתור: (לא נשמע)//

יבגני: //בשלושים ושישה תשלומים .

ארתור: שלושים ושישה חודשים .

יבגני: פלוס עוד הביטוח שלו , יוצא קרוב למאתיים ועשרה שקלים . אבל תראה , אני אגיד לך כזה דבר .

ארתור: אז כמה הוא עולה ?

יבגני: חמישייה , חמישייה .

ארתור: פשש . . . כמה זה עולה ? תראה .

זדורוב: אני יכול להגיד לך , קח שיט , נוקיה שישים ואחד שלושים אחד , זה דור שלישי . זה מכשיר סוף הדרך .

יבגני: אבל בשביל מה ?

זדורוב: ותיקח אחד זה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: איזה שישים זה . . . אתה מתכוון לרחבים האלה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לא , זה ספר . הוא כזה צר וגדול , והוא שוקל מאה גרם . והוא בא בצורת ספר .

ארתור: אה .

זדורוב: זהו , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: זה טלפון סוף הדרך .

יבגני: אבל זה לא משנה (לא נשמע)//

זדורוב: //מה שהכי מעניין זה שהוא תוכנן נגד נפילות , יש לו פנל מגומי . אתה מבין ? זאת אומרת . . . הפלאפון שלי מפלסטיק , השלושים ואחד שני אפסים , מונה: 02:21:00 הקטן . . . בן זונה . אני שיט , הפלתי אותו מקומה שניה , הוא נפל על רצפת בטון , הפנל היה עף הצידה , הבטרייה הייתה עפה הצידה , לא המסך אף פעם לא נשבר , לא התפוצץ הפנל , שום דבר . ואני הפלתי . נו אני בעבודה שלי , נתקלתי במשהו והוא ישר היה נופל לעזאזל . עכשיו יש לי נרתיק מפלסטיק . אתה מכניס אותו והוא מחזיק . אני לוחץ על כפתור , הוא ישר יוצא . אני בעבודה (לא נשמע) והוא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) שיהיה כל פלאפון , הכי זה . . . זה , יש לך ביטוח . הכי הרבה אתה מגיע , אתה נותן להם את החלקים האלה והם נותנים לך פלאפון חדש כזה , זה הכל .

זדורוב: יכול להיות .

יבגני: ככה שנדמה , פה , במקרה הזה , (לא נשמע) זה לא משנה איזה טלפון זה . (לא נשמע)//

ארתור: //מה שמגניב בסוני אריקסון , הוא נמכר עם השטות הזאת . . .

זדורוב: אה , עם האוזנייה .

ארתור: אתה שם//

זדורוב: //אתה שם אותו בכיס ולא צריך להשתמש בידיים .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) כשאני רציתי לקחת (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אל תיקח את זה , מה קרה לך ? (לא נשמע) .

ארתור: כן , אני יודע . במשך שלושה חודשים אני רציתי לקחת אותו והוא . . . גם יקר , זה . . . אבל איכותי (לא נשמע) , אבל אה . . . בקיצור , הוא גם יקר ובשביל מה אני צריך אותו (לא נשמע) ? (לא נשמע)//

יבגני: //אבל הדבר הזה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) צריך תמיד להחזיק אותו , שיט . הוא כזה לא (לא נשמע) כזה . סוני אריקסון , אני יודע מה זה סוני אריקסון . זה כל (לא נשמע) , אבל הם עדינים כל כך .

זדורוב: הם עדינים , אבל הם שיט , מה חכמים . להכניס לכזה מכשיר כל כך הרבה שטויות .

ארתור: (לא נשמע) אלף חמש מאות . . . זה אה . . . סוני אריקסון (לא נשמע) .

זדורוב: נו .

ארתור: החדש הזה שיצא . (לא נשמע) הכי חדש , דק כזה .

זדורוב: דק ?

מונה: 02:22:45

ארתור: כזה דק . יש שם די .וי .די//

עצור: //(לא נשמע) .

ארתור: משחקים , מוזיקה , כל מה שאתה רוצה .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: אתה שם (לא נשמע) . . . מה שאתה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: כן , ואתה יכול אה . . . צרובים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: לשים דיסקים צרובים . למה ? כי יש שם רק די .וי .די מקוריים ומשחקים הרי . כל משחק עולה מאתיים חמישים , שלוש מאות , ארבע מאות שקל .

זדורוב: וככה אתה שם//

ארתור: //וככה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אבל , (לא נשמע) לא מתאים , תיקיות .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: לא מתאים .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה לא מתאים לשום דבר , זהו . למרות ש . . . אולי (לא נשמע) ואתה יכול לעשות גם על זה .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: עוד מעט , בעיקרן (לא נשמע) עוד מעט , זה אני . . . כשאני השתחררתי לפני כן , מבית הסוהר , זה היה אלף חמש מאות , אני לקחתי אותו אה . . . מהחנות . אני קניתי אותו באלף חמש מאות , זהו . ועכשיו , אם אני (לא נשמע) בבית סוהר , (לא נשמע) אני לא אקח אותו למרות שאני רוצה , למרות שאני רוצה משחק , אני לא אקח אותו . אני אקח אותו , אני אחכה עוד חודשיים שלושה ואני אקח את הדור השלישי .

יבגני: למה , עכשיו אין (לא נשמע) ?

זדורוב: עכשיו (לא נשמע) חדשים אני שמעתי , זה סוף הדרך . אתה שמעת איזה ?

ארתור: מה ?

מונה: 02:23:45

זדורוב: יצא .WINDOWS VISTA

ארתור: דור שלישי ?

זדורוב: WINDOWS VISTA .

ארתור: מה זה , משחק ?

זדורוב: לא , זה WINDOWS , זאת תוכנת מחשב .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: לא , זה אתה מדבר על משהו אחד , אבל אני מדבר על (לא נשמע) .

זדורוב: לא , אני הבנתי .

יבגני: אתה שמעת , כן ?

ארתור: אני שמעתי על הדור השלישי . אה . . . בקיצור הוא יהיה , הוא יעלה , שלוש אה . . . שש מאות , שלוש שמונה מאות .

יבגני: וואו .

ארתור: זה בהתחלה , אתה יודע ככה . . . אבל שם . . . זה סוף הדרך , שם כוס אמך . . . בקיצור . . . יש כזאת איכות , זה סוף הדרך , שיט . זה . . . השני . . . אתה ראית את השני ?

יבגני: נו בטח .

זדורוב: אני לא ראיתי אף פעם .

ארתור: בפנים .

זדורוב: נו מה זאת אומרת , אני ראיתי על הנייר , אבל לשחק , אני לא ראיתי את (לא נשמע) של השני .

ארתור: אם זה היה הראשון , (לא נשמע) אתה זוכר ? אחרי זה אה . . . הגיעו הראשונים (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ , עם (לא נשמע) עגולים במרכז .

ארתור: לא , הם . . . היה כזה מרובע , אחרי זה עשו אותו יותר קטן , רק הדיסק יכול להיכנס לשם ועוד איזה משהו (לא נשמע) נשאר שם ככה וזהו , כזה . אחרי זה יצאו הדור השני , אתה זוכר את הדגם הראשון של השני שיצא ?

יבגני: ההמ .

ארתור: כאלה גדולים .

יבגני: (לא נשמע) כאלה .

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) יצא .

ארתור: הדגם הראשון של השני ואחרי זה אלה יצא , הכי כאלה , חדשים .

מונה: 02:24:55

זדורוב: הדקים .

ארתור: הם יצאו , הדקים האלה . תאר לעצמך , זה כבר , יש בתיאוריה יותר דקים ויותר קטנים . ובהתחלה זה היה כזה גדול , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: השלישי , אומרים בקיצור שיצא הדור השלישי , אה . . . בקיצור , זה סוף הדרך . כל התוכנה שם . . . חדשה . יש שם אה . . . איכות , אתה רואה בטלוויזיה , המשחק כאילו חי . המשחק כאילו חי , אם אתה ראית מתי שהוא בשני איך זה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: אתה ראית איך המשחק נראה במסך ?

יבגני: כן , אני ראיתי , כן .

ארתור: סוף הדרך , (לא נשמע) או ג'יימס בונד , כמו ב . . . סרט .

זדורוב: בדיוק אותו דבר זה נראה .

ארתור: (לא נשמע) אותו דבר . ובדור השלישי , תאר לעצמך מה יהיה שם .

זדורוב: וזה אה . . . אני מדבר על ה- WINDOWS VISTA , למה ? ה- WINDOWS PROFESSIONAL , אקס . פי למשל אה . . . WINDOWS רגיל , הוא הולך כאילו אה . . . כמו משחק , הוא (לא נשמע) .

יבגני: ההמ .

זדורוב: זאת אומרת , הגרפיקה שם לא משהו אה . . . יש (לא נשמע) יותר טובות , אבל עכשיו יצא ה-WINDOWS השלישי הזה , VISTA יצא , זה מודל

חדש . אני קראתי שם , (לא נשמע)//

ארתור: //בשני , בשני (לא נשמע) גרפיקה סוף הדרך , אתה מבין ? בשלישי הגרפיקה עוד יותר טובה , אבל שם זה לא רק זה . יש שם מלא גישות אה . . . לאינטרנט , יש שם מלא גישות . אני (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , אני פשוט אומר , אני לקחתי את (לא נשמע) התוכנה של ה- WINDOWS VISTA הזה , רק לא ה- WINDOWS עצמו אלא דווקא את ההוראות של התוכנה הזאת .

ארתור: ובכל מקרה , (לא נשמע) .

זדורוב: צריך שם זיכרון , שיט בשביל ה- WINDOWS הזה , זאת אומרת בשביל ה- WINDOWS EXP מספיק זיכרון של מאה עשרים ושש אה . . . מגבייט . די בסדר , בשביל ה- WINDOWS VISTA צריך מינימום גיגה , מינימום .

מונה: 02:26:33

ארתור: גיגה ?

זדורוב: גיגה , בשביל שהוא יתחיל לפחות איך שהוא לעבוד . (לא נשמע)

אופטימאלי , שמונים גיגה . רק בשביל ה-WINDOWS עצמו , שמונים

גיגה , אבל הבחור//

ארתור: //(לא נשמע) כמה גיגה , הדיסק ?

זדורוב: אה . . . מאה שישים גיגה , נדמה לי . או שלוש מאות עשרים , אה . . . הכי גדול .

יבגני: (לא נשמע) הוא לא יתאים בכלל .

זדורוב: אה ?

יבגני: יש לי אה . . . במחשב//

זדורוב: //איזה יש לך ?

יבגני: יש לי , שמונים נדמה לי או שמונים (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , המחשב . פנטיום , (לא נשמע) .

יבגני: פנטיום ארבע .

ארתור: ארבע ?

זדורוב: אה . . . אפשר להתקין לך מאה שישים גיגה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה ? אה לא , את זה לא . שמונים גיגה מקסימום . יש לי פשוט (לא נשמע) . למה ? כי (לא נשמע) בחור , הוא מתכנת מחשבים , הוא עובד בחברה , יש לו עסק משלו של מחשבים . הוא הרכיב לי את המחשב הזה . אה . . . אפשר (לא נשמע) אותו . . . שהוא יתאים ל . . . ל-VISTA , אבל הוא אומר לי תראה , אתה צריך , שיט להוריד את ההארד דיסק כי יש לי הארד דיסק של שמונים גיגה . הוא אומר וצריך להתקין את ה . . . שלוש מאות

שישים . ו . . . אני לא יודע , אל תתפסו אותי במילה , נדמה לי שיש הארד דיסק של שלוש מאות שישים גיגה , ואם לא אז . . . אז שני הארד דיסקים של מאה שמונים גיגה . כי נדמה לי אה . . . שה-WINDOWS הזה תופס מלא זיכרון . הוא שיט , לוקח ים .

ארתור: אבל אני (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) משחק , משחק//

ארתור: //יש בחור//

זדורוב: //משחק זה כמו (לא נשמע) .

ארתור: איזה בחור אמר לי שהוא יכול אה . . . בקיצור אה . . . לעשות לי//

עצור: //(לא נשמע) .

ארתור: דיסק .

זדורוב: נו .

מונה: 02:27:54

ארתור: בקיצור יש שם אה . . . וידיאו קליפים , שירים , יש שם אה . . . הוא אמר בערך//

עצור: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אלף הוא אמר לי יש בערך .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: בקיצור , יש שם מלא . אז (לא נשמע) גיגה , (לא נשמע) יש שם איזה שהיא גיגה , שמיגה , יש שם אני לא יודע מה כבר . הוא אומר , זה שיט , זה סוף הדרך . יש שם דיסק , הוא יכול לעבוד לך שבוע , אפילו יותר .

זדורוב: אה , אז זה דיסק של כמה אה . . . גיגה .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה אה . . . הדיסק עצמו . יש לי דיסק מקסימאלי , הוא ארבע נקודה שבע גיגה . למרות שיש דיסקים שהם עצמם כבר עוברים את העשירייה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ומעל לעשירייה זה . . . זה סוף הדרך .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: ואני יכול להתקין , יש לי למשל לתוך האמ .פי שלוש , אני יכול להקליט מוזיקה//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

ארתור: עד שלוש מאות ?

זדורוב: אני יכול להקליט על האמ .פי שלוש אה . . . כן , עד שלוש מאות שירים . אם אני אוריד את כל זה , את כל השירים על דיסק שיש לו ארבע נקודה שבע גיגה , זה אומר שבמשך ארבעה ימים תהייה לי מוזיקה באוזניים . כי אני (לא נשמע) . זה יפעל , אבל לא יגיע עד הסוף .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //זאת אומרת , זה (לא נשמע)//

ארתור: //יצא הפנטיום החדש , ארבע זה הכי אחרון ?

זדורוב: רביעי זה הכי . . . לא , ארבע זה הכי אחרון , נכון לעכשיו , נכון לרגע זה . כבר עברה שמועה שיש פנטיום חמש , אבל הוא עוד לא יצא לשוק . לא יצא כאן . באמריקה או ביפן//

ארתור: //באמריקה (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא כבר בטח יצא .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 02:29:16

זדורוב: אה ?

ארתור: (לא נשמע) אין זמן . (לא נשמע) פנטיום , איפה (לא נשמע) שהם עשו//

זדורוב: //או אינטל ופנטיום ביחד , הם//

ארתור: //(לא נשמע) משהו כזה הם עשו .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: נו . . .

יבגני: (לא נשמע) תהליך (לא נשמע) .

זדורוב: נו כן , הם איחדו שם משהו ביחד , כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: באמריקה , עכשיו כבר עשו שניים או אפילו שלושה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //יותר מהיר .

ארתור: (לא נשמע) כן , יש להם (לא נשמע) . באמריקה יצא אה . . . אמריקה (לא נשמע) באמריקה יצא . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז תשים שם , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: באמריקה יצא (לא נשמע) שלוש לפני תשעה חודשים . לפני תשעה חודשים הראו אותו (לא נשמע)//

זדורוב: //אה , אז הוא יגיע אלינו עוד מעט (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אמרו לי שבתוך שלושה חודשים זה יהיה .

זדורוב: פשוט כשאמרו לי שזה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אתה ראית ?

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אני רציתי לקחת כזה בהתחלה ואז אני חשבתי , שילך להזדיין . ולי (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: ואני קניתי את זה , את החדש הזה . אתה קטן לא הכניסו . יש שם גישה כל שהיא לאינטרנט , שמה אינטרנט , לא הכניסו את זה .

מונה: 02:30:31

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: המחשב שם זה הרי אה . . .

יבגני: אה , (לא נשמע) .

ארתור: להכניס מחשבים רק למי קיבל מאסר עולם .

זדורוב: מה זאת אומרת מחש . . . אה , יכולים לתת לו מחשב ?

ארתור: כן , מי שקיבל מאסר עולם , יותר מעשרים שנה ומאסר עולם , אבל בלי אינטרנט .

זדורוב: (לא נשמע) מחשב , בשביל מה הוא צריך סתם מחשב אם הוא למשל . . . אז הוא צריך להיות בתא נפרד , (לא נשמע) נפרד שהוא יהיה שם לבד .

יבגני: לא , יש (לא נשמע) .

זדורוב: אה , יש (לא נשמע) .

יבגני: יש (לא נשמע) ככה .

זדורוב: אה , של שניים ?

יבגני: כן .

זדורוב: ואז אפשר לשים מחשב ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לשני אנשים .

ארתור: (לא נשמע) שני , תא לשני אנשים . יש (לא נשמע) איקס זה . . . איקס . . . איקס שני תאים ב . . . איקס זה הרי לא שתיים , נכון ? אחד שתיים , קוראים לזה איקס .

יבגני: אני לא ידעתי (לא נשמע)//

ארתור: //ככה .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: ככה . ככה זה . תא כזה .

יבגני: (לא נשמע) קצת יותר קטן .

ארתור: נו ככה , משהו כזה בערך . מכאן , תיקח כמה , כמה זה יוצא ? (לא נשמע)//

זדורוב: //מטר שישים על שלושה .

ארתור: נו . . . שתיים על שלוש , משהו כזה . שתיים שלוש מטרים . מקלחת ו . . . אה . . . וזה , כאן ממש .

זדורוב: אי אפשר לשים שם מחשב .

ארתור: ככה , ככה זה אותו דבר . (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מחשב .

מונה: 02:31:40

ארתור: הנה , אתה נכנס מכאן . . . אתה נכנס מכאן , (לא נשמע) ככה . ככה למטה יש מיטה , כאן . אם הכניסה מכאן , ככה אתה נכנס . כאן אה . . . בקיצור יש את המקלחת , שירותים . . . כאן יש שתי מגירות , כאן יש שולחן . הנה , (לא נשמע) ככה . זה הכל . כאן יש שולחן קטן .

זדורוב: (לא נשמע) בשביל המחשב .

ארתור: כאן אתה יכול לשים טלוויזיה . זה הכל .

זדורוב: אין שם מקום בשביל המחשב אה . . .

ארתור: לא , למה ? (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , נו יש קצת מקום כאן . פשוט שלי גדול . יש לי (לא נשמע) לוקח את כל המקום בשולחן .

ארתור: טלוויזיה אתה יכול להביא כזאת גדולה , עשרים ואחד , עשרים וחמש אינץ' .

זדורוב: ההמ , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) כן , בבית זה סוף הדרך . אני רציתי באמת פלאזמה של סוני , אבל אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אפשר ? אתה יכול לקנות נו , (לא נשמע) או משהו כזה ?

ארתור: לא . נו בוק , מה זה ? אה . . .

זדורוב: מחשב נייד .

ארתור: לא . כזה שנפתח ? אתה מזמין , נו פנטיום למשל , אתה יכול להזמין פנטיום שלוש , פנטיום ארבע למשל . אבל אתה לא יכול להזמין מחשב נייד . אני רציתי אה . . . בזמנו לקחת מחשב נייד , יש די .וי .די וטלוויזיה במחשב נייד , זה נפתח .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זה עולה אלף חמש מאות , ראית כזה דבר ?

זדורוב: אני יודע שיש מחשב נייד ויש שם די .וי .די בכל מקום .

ארתור: די .וי .די ו . . . אה . . . טלוויזיה , זה הכל .

יבגני: אבל אין שם טלוויזיה .

ארתור: (לא נשמע) טלוויזיה גם כן .

זדורוב: זה מוניטור , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) טלוויזיה ודי .וי .די . אתה יכול לראות . (לא נשמע)//

מונה: 02:33:13

זדורוב: //על כל , מחשב נייד זה . . . אתה פותח ויש לך כאן מסך ולמטה מקלדת שעובדת .

ארתור: נו . . .

זדורוב: ולראות אתה יכול לראות כל דבר .

ארתור: זה לא מחשב נייד , זה ספציפית טלוויזיה//

זדורוב: //נו .

ארתור: ביחד עם די .וי .די , זה נפתח ככה .

יבגני: די .וי .די נייד .

ארתור: די .וי .די נייד .

זדורוב: אה , די .וי .די נייד ?

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה , זה .

ארתור: רק שזה נפתח ככה . (לא נשמע)//

זדורוב: //זה כאילו מחשב נייד , זה כאילו (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) זה לא מחשב נייד .

זדורוב: אבל (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אני יודע . וזה כאילו מחשב נייד (לא נשמע)//

זדורוב: //אני מבין , זה אם אתה רוצה כמו טלוויזיה ואם אתה רוצה כמו די .וי .די אתה יכול להשתמש בו .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ספר כזה .

יבגני: לא , זה (לא נשמע) .

ארתור: אצל אח שלי , הוא גם כן רצה לקחת כזה , אבל שיט , זה מלא , זה עולה מלא .

יבגני: אבל עכשיו הוא עולה חמש מאות שקל .

ארתור: (לא נשמע) שקל , אני רציתי אה . . . בקיצור אה . . . זה . . . אז אח שלי לקח את כל המערכת , עם רמקולים , בקיצור אה . . . נו , רסיבר , כל השטויות האלה בקיצור , הוא שילם על זה שבעת אלפים שקל . זה טוב .

זדורוב: זאת מערכת קולנוע ביתי .

ארתור: ברכב , שבעת אלפים .

זדורוב: אה , ברכב ? עכשיו זה יותר זול , עכשיו זה עולה שלושת אלפים .

ארתור: (לא נשמע) שבעת אלפים (לא נשמע) .

מונה: 02:34:27

יבגני: תלוי איזה ציוד זה .

ארתור: מה קרה לך ?

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //הוא לקח . . . הוא לקח (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע איזה , אבל רמקולים (לא נשמע) פיונר , הדי .וי .די הזה (לא נשמע)//

ארתור: //בקיצור , אצלו . . . על כל הדלתות יש רמקולים . חוץ מזה//

זדורוב: //(לא נשמע) שש רמקולים .

ארתור: (לא נשמע) חוץ מזה . . . אתה פותח את הפגש .

זדורוב: אה , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) שיט .

זדורוב: (לא נשמע) נו .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) כמובן .

ארתור: הכל , הכל .

זדורוב: אבל זה הוא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: נו זה כן , זה (לא נשמע) זה ככה , זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש שם הכל . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: זה כן .

זדורוב: אה . . .

ארתור: על המושב מאחורה .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ב .מ .ו , יגוארים .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . פשוט בחור קנה , הוא שם מסך גדול למעלה , (לא נשמע) .

יבגני: כן .

זדורוב: יש לו כאן זה אה . . . די .וי .די , שישה רמקולים . ארבע בדלתות ושתיים מאחורה .

יבגני: כן .

מונה: 02:35:23

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: והם גדולים .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: הוא לקח שלושת אלפים ו . . . את כל זה .

יבגני: (לא נשמע) אני אגיד לך מה הבעיה , אתה יודע במה ? הרכב הזה , אתה לא יכול (לא נשמע) בערב , כן ? הגעת ,סגרת ו . . . והלכת הביתה .

זדורוב: תראה , אם . . .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ג'ניה .

ארתור: הבחור שלקח . . . תראה מה זה שטויות . כל הציוד שם , תעזוב את הרמקולים , אתה לא צריך את הרמקולים .

זדורוב: נו .

ארתור: אתה מבין ? הרמקולים (לא נשמע)//

זדורוב: //מה שעולה , זה דווקא הדי .וי .די הזה .

ארתור: בקיצור , הדי .וי .די הוא ככה , (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) הם עולים .

ארתור: שבעה אינץ' , תראה . המסך , הכל ביחד . . . תקשיב (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) תראה .

יבגני: (לא נשמע) קטנים .

ארתור: נו .

יבגני: שיראו את (לא נשמע) ישברו לך חצי מכונית (לא נשמע) .

ארתור: אז תקשיב לי עכשיו .

זדורוב: זה לא עולה שום דבר .

ארתור: אני עכשיו אומר לך איזה משהו .

יבגני: זה הרכב שלו (לא נשמע) .

ארתור: אז תקשיב .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה מבין . . . אני אסביר לך (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) ציוד טוב בשבעת אלפים , בחמשת אלפים ? אתה מוכן לקחת ?

יבגני: אין לי כספים כאלה .

זדורוב: אני אסביר לך//

מונה: 02:36:16

ארתור: //(לא נשמע) אתה יכול לקחת , חכה שניה .

יבגני: אני יכול .

ארתור: בקיצור , לא יגנבו לך שום דבר . אתה לוקח , אתה לוקח הכל כמו תיק עסקים וזה הכל , ואתה מביא אותם הביתה . הוא נפתח ככה , אני הרי אומר לך , רק הרגע , ממש לא מזמן , לפני חודשיים אח שלי קנה כאלה . ככה , זה נפתח בקיצור , זה הולך ככה הטייפ .

יבגני: נו .

ארתור: טייפ רגיל . (לא נשמע) כפתור , אתה לוחץ על כפתור , הוא נפתח ככה . . .

יבגני: אני מבין , (לא נשמע)//

ארתור: //טלוויזיה , כל השטויות .

יבגני: זה (לא נשמע)//

ארתור: //זהו , אתה זה לוקח כמו תיק עסקים (לא נשמע)//

זדורוב: //פשוט הבחור הזה , לושקה הלך ועשה את זה//

יבגני: //(לא נשמע) זהו .

זדורוב: ואצל הדי .וי .די הזה יש איזה שטות . אפשר להוריד את הפנל , בלי הפנל הוא לא יעבוד .

ארתור: כן , הפנל (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל . . . יש שם שטות אחת , אם אתה גונב את המוניטור , (לא נשמע) יש שם נקודת מגע אחת (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אתה (לא נשמע) את המוניטור , נחסם גם הדי .וי .די עצמו נחסם ממש מבחינת הכניסה שלו וגם המוניטור נחסם .

יבגני: (לא נשמע) מומחה שיגנוב (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) ילדים קטנים שרואים מוניטור בתוך הרכב .

ארתור: נו .

יבגני: פשוט רואים אותו . (לא נשמע) רוצה לגנוב אותו וזה הכל .

ארתור: נו .

יבגני: הוא ישבור . . . ישבור לך את הזכוכית הקדמית שעולה אלף חמש מאות וייקח את ה . . . דיסק הזה שעולה אה . . . אני לא יודע , אפילו שבע מאות שקל .

זדורוב: ואז מה , והוא לא יראה שום דבר .

יבגני: הוא , (לא נשמע)//

מונה: 02:37:45

זדורוב: //הוא לא יפתח אותו . יש שם מערכת הגנה שחוסמת באופן אוטומטי (לא נשמע) אתה חוסם . (לא נשמע) יזרוק אותו .

יבגני: (לא נשמע) אלפיים שקל .

זדורוב: לא , פשוט תראה , על הזכוכית הקדמית יש ביטוח .

יבגני: נו (לא נשמע)//

זדורוב: //בגלל זה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) שאתה אומר לו , המוניטור הזה הוא כזה חסר תועלת . (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא בעצמו (לא נשמע) .

ארתור: הוא מסתכל עליו , קוביות , אתה רואה קוביות קטנות .

זדורוב: הדבר הכי , הכי , הכי יקר//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: זה דווקא (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: לאיפה שהדיסקים נכנסים , זה הדבר הכי יקר .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: אני מבין .

זדורוב: אבל אם אתה מפר את שרשרת הכבלים , הוא נחסם שזה סוף הדרך .

יבגני: אני מבין , פשוט העיקרון של זה שהרכב//

זדורוב: //נו אתה פשוט מפחד שישברו את הזכוכית שלך ושאתה תצטרך לשלם על הזכוכית .

יבגני: כן , (לא נשמע) .

ארתור: אז יותר טוב שאתה תחכה עוד . . . אתה תיקח את השטות הזאת , מה שאני אומר לך . זה דבר הכי מעולה .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //דבר ראשון , זה נקי . אתה מסתכל . . . שבעה אינץ' .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אתה פשוט פתחת , הסתכלת , סגרת , שמת (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הביתה .

זדורוב: ו . . . (לא נשמע) בפני עצמם (לא נשמע) .

מונה: 02:38:50

יבגני: (לא נשמע) אני פשוט ראיתי (לא נשמע) לא כתוב , אני פשוט קראתי (לא נשמע)//

עצור : //(לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) טייפ ודיסק , זה לא דיסק רגיל . צריך להיות לו (לא נשמע) , אתה מכיר ? (לא נשמע) .

זדורוב: צריך להיות לו (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) זה משהו אחר .

זדורוב: ההמ .

יבגני: הוא צריך אה . . .

עצור: (לא נשמע) .

יבגני: מתאים . . .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: אש , אש .

עצור: (לא נשמע) .

ארתור: שניה , שניה .

עצור: אה , משתחרר ?

עצור 2: כן .

עצור: אמרתי לך ?

עצור 2: (לא נשמע) .

ארתור: אני לא מבין .

יבגני: לא , הוא משתחרר . (לא נשמע) .

ארתור: מה , אתה הולך ?

עצור 2: כן . אתה צריך משהו ?

ארתור: לא . . . שתהייה בריא .

יבגני: (לא נשמע) בוא .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בסדר , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: קוראים לי ארתור , (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 02:40:32

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הוא אתמול הגיע עם אישתו , אישתו עובדת בתור מזכירה בבית ספר .

זדורוב: ההמ .

ארתור: גנבו לה בקיצור , בתוך התיק אה . . . צ'קים , כרטיס ישראכרט , את

הארנק .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , הוא (לא נשמע) למשטרה בקיצור , להתלונן עליהם , מי גנב את הדברים , נו (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , ובקיצור . . . איזה שהוא שוטר (לא נשמע) .

יבגני: כן ?

ארתור: (לא נשמע) עצרו אותו . (לא נשמע) הוא מכיר את השוטר אותו עוד מלפני שבעה שנים , בקיצור אה . . . הייתה תלונה (לא נשמע) הגיעו אליהם

הביתה , לאן שהוא (לא נשמע) ובקיצור . . .

יבגני: אה , אז זה ערבי .

ארתור: כן , הגיעו אליהם לכפר , דיברו עם אבא שלו , שברו לאבא שלו את הראש .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: עשו (לא נשמע) ועברו שבע שנים והשוטר הזה מנסה להתנקם בו , זה שהם עשו עליו תביעה , הגישו לבית משפט .

זדורוב: ההמ .

ארתור: (לא נשמע) אז הוא ראה אותו אתמול , ההוא צועק משהו , השוטר . כאילו שזה נתן לו מכות בדרך .

יבגני: ההמ .

ארתור: ההוא צועק , אני לא אמרתי לו מילה אחת אפילו , הוא פשוט מתנקם בי , הוא אומר . כי אנחנו מזיינים אותו כל המשפחה ביחד .

יבגני: (החוקר צוחק) .

ארתור: אנחנו הגשנו עליו תביעה לבית משפט , המשטרה תשלם לאבא שלו מלא כסף . אבא שלו נהייה נכה . הם רוצים לשלם לו שניים , שלושה מיליון שקל . נו אתה יודע הכל על השטות הזאת .

יבגני: אני יודע , (לא נשמע)//

מונה: 02:42:03

ארתור: //(לא נשמע) לדבר אתו . (לא נשמע)//

יבגני: //אחרי זה .

ארתור: (לא נשמע) ?

זדורוב: כן , השוטרים רצו שהוא (לא נשמע) .

ארתור: זה שהוא הגיש נגדו את התביעה ?

זדורוב: נו תראה , כמה הוא ישב ? ארבע שעות .

ארתור: אה , בקיצור בערך בארבע הם סגרו , בקיצור עשו סולחה , השלימו יענו . הוא נתן לו דף , ההוא חתם שלא ידברו אתו על שום דבר ולא יעשו שום דבר והם השלימו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן . . . שאבא שלו יהיה בריא .

זדורוב: אבא , אימא .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

יבגני: אתה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בניין חדש .

ארתור: זה מצא חן בעיניי//

יבגני: //אה ?

זדורוב: שלוש שנים של ניצול , סוף הדרך (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) להגיד שום דבר .

זדורוב: (לא נשמע) אני ראיתי פשוט , (לא נשמע) אתה יודע איזה ? אני (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מכשיר שהוא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: הוא קורא את הכל , הוא קורא את כל מה שאפשר , ספר קטן כזה .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ספר , (לא נשמע) מה שאתה רוצה . (לא נשמע) את הכל .

יבגני: כמה זה עולה ?

זדורוב: שש מאות , שבע מאות שקל . (לא נשמע) מכניס אותו , מפעיל אותו מהשקע , זה הכל .

מונה: 02:43:43

יבגני: כמה זמן זה . . .

זדורוב: נו . . . חצי שנה .

יבגני: חצי שנה ?

זדורוב: ויש לזה מגבר טוב ?

יבגני: מגבר טוב , רמקולים טובים , הכל טוב .

ארתור: וכמה כל זה יכול לעלות ?

יבגני: (לא נשמע) יש לך הכל . אפילו (לא נשמע) יכול להיות .

ארתור: אני באופן אישי , אני באופן אישי , אחרי (לא נשמע) חמשת אלפים אני הייתי נותן (לא נשמע) אם יהיה לי את זה לחמש שנים אז זה מספיק לי .

זדורוב: תראה , (לא נשמע) .

ארתור: דבר ראשון , יש שם מגבר סוף הדרך . (לא נשמע) .

זדורוב: לא , (לא נשמע) .

ארתור: החברה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: מוניטור , הכל (לא נשמע) .

זדורוב: בינתיים (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) זה סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: פיונר , זה (לא נשמע) .

זדורוב: חברות (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) קנווד , דנון .

זדורוב: אבל איפה הוא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: קצת פחות .

ארתור: (לא נשמע) גם כן , חברה גרמנית . היה לי . . .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 02:44:55

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אה . . . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) בשירותים . תכף , אני (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

יבגני: תכף עוד פעם (לא נשמע) .

ארתור: עכשיו ?

יבגני: כן .

ארתור: השעה בערך שבע , שמונה . כמה אתה (לא נשמע) ?

זדורוב: אני לא יודע , (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) .

יבגני: (לא נשמע) אתה מאבד את הזמן .

ארתור: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) אולי יכניסו לנו אם תהייה אפשרות . (לא נשמע) .

יבגני: אתה תמיד מסתובב ככה מצד לצד ?

זדורוב: כן . לא , אני (לא נשמע) אני מרגיש (לא נשמע , רעש חיצוני חזק) עם סכין , (לא נשמע) .

ארתור: אני לא חושב (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אבל אתה יודע ארתור , זה (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אה ?

זדורוב: הוא כזה , הוא לא כזה שיוצא .

ארתור: לא , יש כזה שיוצא , איטל , איטל , איטל .

זדורוב: אה , למד , למד .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: או (לא נשמע) שם החברה , נדמה לי .

ארתור: נוקיה . מה שאני אמרתי על סמסונג , נוקיה , נוקיה .

זדורוב: נוקיה יוצא .

ארתור: כן , כזה יוצא , אפשר ככה להוציא את זה .

זדורוב: כן , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כזה אני רוצה .

זדורוב: אני . . . מונה: 02:49:16

ארתור: לא , יש לי את הטלפון שלי שאני לקחתי , נוקיה . . . אה . . . בקיצור הוא הולך ככה , סוף הדרך . . . יש אה . . . (לא נשמע) שתיים , יש את ההכי אחרון , אי שלוש . הוא בקיצור כזה , יש שם וידיאו בפנים . מצלמה , ווידיאו , אני מצלם ככה . (לא נשמע) .

זדורוב: אה , כמו אה . . . מצלמה .

ארתור: דור שלישי גם כן , כן . יש שם בפנים ג'י .פי .אס , כל השטויות האלה . אתה יכול להיכנס לאינטרנט , (לא נשמע) או איך קוראים לשטות הזאת ?

זדורוב: כן .

ארתור: כל זה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: בקיצור . . .

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: יש שם הכל . גם כן דור שלישי , הוא עולה אלפיים שקל . אלף שמונה מאות , אלפיים שקל . זהו , פלאפון סוף הדרך . פשוט למה מוצא חן בעיניי (לא נשמע) איך שהוא נסגר ככה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ויש לי את (לא נשמע) אני לקחתי (לא נשמע) שקלים . (לא נשמע) תשע מאות שקל , פלוס שלוש מאות שקל על המספר . מספר חדש עולה שלוש מאות שקל .

זדורוב: אה , אבל מירס זה כמו טלפון רדיו . אתה יכול להשתמש בזה כמו ב . . . (לא נשמע)//

ארתור: //יש . . . מספר (לא נשמע) . . . זה אם אה . . . אתה רוצה להתקשר אלי כאילו למירס (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: זהו , הכרטיס של מאתים חמישים שיחות , לחודש . . . זה לחודש , עולה מאתיים חמישים שקל . חודש תקתוקים , אין שם , זה לא עובד לפי שבוע , שבועיים או כשיגמר לך הכרטיס , כמו (לא נשמע)//

זדורוב: //שם זה פחות .

מונה: 02:50:40

ארתור: שקלים על שיחות שם . עולה שם מאתיים חמישים שקל לחודש , תקתוקים . פלוס . . . עשרים וחמישה שקלים . . . על שיחות , מתנה . עכשיו , יש לך מספר גם כן . אני יכול להתקשר אליך גם לפי המספר . . .

זדורוב: וגם לפי המירס .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) תקתוקים .

ארתור: (לא נשמע) תקתוקים . אבל בדרך כלל אני מתקשר מההוא , מתקשרים אלי להוא , אבל כשאני רוצה לעשות תקתוקים , אני תמיד משתמש במירס .

זדורוב: כן .

ארתור: למרות שבגדול יש לי גם את המירס וגם שני מספרי פלאפון . גם אפס חמש שבע וגם אפס חמש ארבע . אבל .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: מלא (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בעברית ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: וגם זה ?

ארתור: אני ביקשתי ממנו (לא נשמע) הוא יביא , שהוא ייתן לנו . (לא נשמע) הוא ישר שוכח .

זדורוב: (לא נשמע) התקלחת היום ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: מישהו התקלח היום ?

ארתור: כן .

זדורוב: יש מים חמים ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מה זה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה לא יודע ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מונה: 02:52:27

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ . הביאו מישהו ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: מתחילים לעשות חיפוש .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ישן . אני אומר , אני (לא נשמע) לסדר . הוא (לא נשמע) שיחק . (לא נשמע) אחד מהם .

זדורוב: זה טוב .

ארתור: כן , (לא נשמע) . נו מה , אתה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אולי לבקש ממנו זה , מים ?

יבגני: מים קרים ? כן , אני גם כן בכיף (לא נשמע) . רק שיש שם בקבוקים אחרים , חדשים . זה לא משהו כל זה .

זדורוב: זה הם ממלאים מהברזייה .

יבגני: יש שם עוד בקבוקים . יש להם שקית שלמה של בקבוקים ריקים .

זדורוב: ריקים , (לא נשמע)//

יבגני: //לא כאלה , הם כנראה אה . . . שותים ואז זורקים לשם .

זדורוב: כן , ואז הם ממלאים ונותנים לנו (לא נשמע) .

יבגני: כן . (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יותר טוב מכוס מאשר אה . . .

ארתור: נו , כן .

זדורוב: אז הוא ממלא לבקבוקים הלה שהם שותים מהם .

יבגני: (לא נשמע) מים קרים .

ארתור: נו .

זדורוב: והכוס//

ארתור: //(לא נשמע) קנקנים .

זדורוב: אה , לקנקנים ?

ארתור: כן , צריך לשטוף אותו ואז לתת לו . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים , ח2 שר) מים בבקשה . בקנקן , קנקן .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: תודה , תודה . תודה רבה . תבוא כל יום . תבוא , תבוא כל יום .

שוטר: (לא נשמע) .

מונה: 02:56:02

זדורוב: מים אה . . . קרים .

שוטר: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: מצת (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יש לו הרי במקרר .

זדורוב: אני לא יודע .

יבגני: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: תגיד , אתה (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: אה , (לא נשמע) .

זדורוב: טוב , (לא נשמע) מים קרים בבקשה .

שוטר: קרים ?

זדורוב: כן , מלא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) עוד מעט ישחק אה . . . בולים .

שוטר: מה זה ?

ארתור: פינגפונג .

שוטר: חי צומח דומם , (לא נשמע) .

ארתור: כן , יו יו . מה ?

שוטר: חי צומח דומם .

ארתור: חג שמח ?

שוטר: לשחק חי צומח דומם , אתה מכיר את המשחק ?

ארתור: לא , לא מכיר .

שוטר: לא ?

ארתור: לא , (לא נשמע) אני מכיר . (לא נשמע) נשחק רמי .

שוטר: (לא נשמע) .

זדורוב: ומה זה ?

ארתור: נו זה אה . . . איך קוראים לזה . . . אה . . . רמי , נו יש משחק כזה .

מונה: 02:57:52

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: קוביות רמי .

זדורוב: אה , (לא נשמע) טטריס , טטריס .

ארתור: לא , לא , לא . טטריס (לא נשמע) אותו שם . נו , אתה יודע , כמו לוחות כאלה , יש לוחות עם מספרים שונים , רמי .

זדורוב: אני לא מכיר את המשחק הזה .

יבגני: אין משחק רוסי כזה .

ארתור: אין משחק רוסי .

זדורוב: אה , אין ?

ארתור: (לא נשמע) היה אפשר לשחק .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: קלפים בכלל (לא נשמע) מביאים .

זדורוב: כן ?

ארתור: משחקים , כן . בבתי סוהר כאן רק משחקים .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //ובאלה מעצרים , אתה יכול בשקט לשחק קלפים .

זדורוב: אבל למה ? למה , (לא נשמע) .

ארתור: אה ?

זדורוב: לא (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מה שאתה רוצה . (לא נשמע) אם אתה רוצה .

זדורוב: נו אני יודע שאצלנו (לא נשמע) . זה סוף הדרך .

ארתור: הם//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: לא , גם כאן . אבל לוקחים את זה .

זדורוב: אה , עושים חיפושים ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) זה קלפים של הכנה עצמית .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: מעיתון . קלפים שאתה עושה בעצמך , אתה עושה בעצמך .

ארתור: (לא נשמע) קוראים לזה .

זדורוב: איך ?

ארתור: (לא נשמע) .

מונה: 02:59:06

זדורוב: (לא נשמע) ?

יבגני: קראים לזה (לא נשמע) .

ארתור: תביא , אני (לא נשמע) .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: תכף אני (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) תעזוב , תעזוב .

ארתור: (לא נשמע) .

שוטר: מה , שלושתכם דוברי רוסית ?

ארתור: אה ?

שוטר: שלושתכם מדברים רוסית ?

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //מתי ככה עכשיו מדברים עברית , מתי מיכאל פה , אנחנו מדברים רוסית .

שוטר: נו אה . . .

זדורוב: אז מה הבעיה ?

ארתור: (לא נשמע) טוב לא , כבד עליך , עזוב . אם אני מבקש משהו . . .

שוטר: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //איך קוראים שם שלך ?

שוטר: (לא נשמע) מה זה ?

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: איך קוראים לך ?

שוטר: ברק .

ארתור: ברק , תודה .

זדורוב: ברק , תודה .

ארתור: אחלה , מים מהקולר , אחלה ברק . עוד מעט הוא יביא עיתון .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: רומה , תיזהר , תיזהר .

מונה: 03:00:20

זדורוב: רגע .

ארתור: עם המים , (לא נשמע) .

יבגני: תשתה יותר מדי מים , תהייה . . .

זדורוב: אבל לפחות (לא נשמע) בפעם השניה .

יבגני: למה ? (לא נשמע) .

זדורוב: כשאתה חולה , אי אפשר להיבדק בפוליגרף .

יבגני: אתה חולה ? (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא חולה .

יבגני: אתה רוצה להיות חולה ? (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: אז אתה רוצה להיות חולה או שאתה לא רוצה ?

זדורוב: אני רוצה .

יבגני: (לא נשמע) להיות חולה ?

זדורוב: לא , אני סתם אומר , כשאני הייתי , הוא אומר לי , אתה חולה ? אני אומר , לא . (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אם למסור או לא למסור ?

זדורוב: אני כבר (לא נשמע) . אה . . . אני שאלתי אותו , הוא אמר לי , אני לא חושב שישלחו אותך בפעם שניה , אבל יכול להיות , יכול להיות . אבל יכול להיות גם שלא .

יבגני: לא שולחים פעם שניה , (לא נשמע) .

זדורוב: עכשיו ככל הנראה כבר אה . . .

יבגני: בקיצור . . .

זדורוב: תראה//

ארתור: //אתה תגיד להם כזה דבר . . . אמרת (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) להזדיין זה מובן מאליו . אבל . . . תגיד להם כזה דבר , (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק , לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הדוד הגיע וזיין . אתה מבין ? זאת אומרת שמישהו היה שהוא … (לא נשמע).

זדורוב: עוד פעם , היא בת שלוש עשרה . X (להמשיך ולהעתיק קטע ארוך)

ארתור: אתה מבין ?

מונה: 03:01:50

זדורוב: היא קטנה יותר מדי .

ארתור: תקשיב . . .

זדורוב: העניין הוא ש . . . כשאני הייתי בפוליגרף , בחקירה ושאלו אותי אם אני לפחות איך שהוא קשור לרצח הזה , הפוליגרף הראה שאני שיקרתי . X (הערה – התחושה שלי שהפוליגרף דווקא לא הראה שקר. נראה לי שעבדו על רומן ובעצם גם על בית המשפט שער לתוצאות הפוליגרף)

ארתור: ההמ .

זדורוב: בזמן אותן החקירות (לא נשמע) שאני לא נתתי את העדויות שאני נתתי היום , היום אני נתתי עדות . . . X

ארתור: כנראה שהם יודעים (לא נשמע) .

זדורוב: זה לפני הפוליגרף .

ארתור: כנראה . . . ככל הנראה שהם חושבים (לא נשמע) אתה אמרת ש . . . כאילו אם אתה הרגת . . . אז אתה לא שיקרת , אבל אם אתה אה . . . היית מעורב בזה//

זדורוב: //כן .

ארתור: אז כאילו אתה שיקרת .

זדורוב: אני שיקרתי .

ארתור: כנראה שהם חשבו שאתה ראית . . .

זדורוב: מי עשה את זה//

ארתור: //כן .

זדורוב: או שאני ראיתי משהו .

ארתור: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: ואני לא אמרתי .

ארתור: (לא נשמע) כן//

זדורוב: //זה מה שהם חושבים. אבל היום אני אמרתי להם שאני ראיתי טיפות דם בשירותים. X

ארתור: ההמ .

זדורוב: אבל אני לא ייחסתי לזה חשיבות .

ארתור: אה , אתמול אתה לא אמרת את זה ?

זדורוב: לא אתמול ולא שלשום//

ארתור: //אתה לא אמרת את זה .

זדורוב: לא , לא , לא , אני לא אמרתי . אני רק היום בעצמי אמרתי להם את זה . אבל מצד שני , הם כבר יודעים//

ארתור: //איזה צד ? אם אתה כל יום אומר להם שאתה לא ראית ופתאום אתה אמרת עכשיו שאתה כן ראית .

מונה: 03:02:50

זדורוב: לא .

ארתור: זה אומר שאתה שיקרת .

זדורוב: אתה מבין אה . . . לפני יומיים או אה . . . עוד מתי שהיו עוד חקירות//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: לפני יומיים , לא אתמול אלא לפני יומיים , יכול להיות שאפילו אתמול , אני אמרתי שאני ראיתי טיפות דם בשירותים .

ארתור: אתה אמרת לפני כן ?

זדורוב: אני אמרתי את זה לפני כן , בעדויות יש את זה . אבל אני לא אמרתי אה . . . אני אמרתי שזה היה בשירותים הראשונים , איפה שאני בדרך כלל (לא נשמע) , אבל//

ארתור: //בשירותי גברים .

זדורוב: בשירותי גברים , כן . אבל אני לא אמרתי שזה היה ביום רביעי , אתה מבין איזה זין זה ?

ארתור: אבל מתי זה היה ?

זדורוב: אבל זה היה ביום רביעי .

ארתור: נו .

זדורוב: אני לא ייחסתי לזה חשיבות , אני הרי לא ידעתי שהרגו ילדה . והיום אני ייושב// X

ארתור: //אני מבין , ביום רביעי (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יבגני: ארבעה ימים (לא נשמע)//

זדורוב: //שלושה ימים .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //שלושה ימים אני (לא נשמע) .

יבגני: ואתה לא אמרת את זה//

זדורוב: //אני אמרתי להם שאני ראיתי דם , אבל אני לא אמרתי בדיוק באיזה יום זה היה . X

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //הם//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //לא , הפוליגרף הגיע עוד אני אפילו לא יודע מתי . X

מונה: 03:03:48

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: הפוליגרף הגיע עוד לפני יומיים . X

יבגני: לא , (לא נשמע) .

זדורוב: הם היום התחילו לשגע אותי , אתה ראית הרי דם ? אני אומר , כן אני ראיתי . איפה אתה ראית ? אני התחלתי להסביר . הם התחילו ככה , אז אם יש שם , אז איפה ? באיזה יום זה היה ? אני אומר , מאיפה אני יודע ? הם אומרים לי , תשב ותתחיל להיזכר . X

ארתור: אתה לא זוכר ? מה זאת אומרת , מאיפה אתה יודע ?

זדורוב: אני לא זוכר את היום .

ארתור: אה , אתה לא זוכר באיזה יום היה הדם ? מה , ו . . . אה . . . (לא נשמע) היה דם ?

זדורוב: מאיפה אני יודע ? אני לא יודע . הוא אומר , תשב ותתחיל להיזכר . אתה היית יכול לראות אותו ביום שלישי ? אני אומר , לא נראה לי , אני ביום שלישי (לא נשמע)//

ארתור: //תגיד (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא עבדתי .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . אני אומר//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני לא עבדתי ביום שלישי , ביום שני אני גם כן לא עבדתי , ביום ראשון אני לא עבדתי .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: הם אומרים לי , וביום שישי ? אני אומר , ביום שישי היה ניקיון בכל מקום . הם אומרים לי , אז ככל הנראה שזה היה ביום רביעי . זאת אומרת , אז אתה מבין , הם בעצמם מושכים לי בלשון , אני לא יכול להגיע למהירות שלהם . X

יבגני: נו אז (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: לא , אבל אם אתה עבדת ביום רביעי אז זאת אומרת שביום רביעי אתה באמת ראית את זה .

זדורוב: כן .

ארתור: אתה הרי (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל ארתור , אתה מבין//

מונה: 03:04:40

ארתור: //אה . . .

יבגני: אה , אתה היית שם גם ביום רביעי או ביום חמישי ?

זדורוב: אני הייתי שם ביום רביעי , אני הייתי ביום חמישי , אני הייתי כל השבוע לפני כן .

ארתור: (לא נשמע) אם אתה היית שם ביום רביעי והיה אה . . . (לא נשמע) רצח .

זדורוב: כן .

ארתור: אז זאת אומרת שאתה הגעת גם ביום חמישי . אתה מבין ? בן אדם (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) הבית ספר עבד ?

זדורוב: עבד , אבל אה . . . לא הכניסו אף אחד .

ארתור: גם אותך לא הכניסו ?

זדורוב: לא .

יבגני: פשש . . . נו , אז זאת אומרת שאתה לא עבדת ביום חמישי .

זדורוב: אני הגעתי , אני הייתי בבית ספר .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל לא נתנו לי להיכנס לעבוד , זה דבר ראשון . דבר שני//

יבגני: //אבל (לא נשמע) איך שאתה עבדת .

זדורוב: תסלח לי , אני יכול (לא נשמע) אוי , לשירותי גברים (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) והם לא הכניסו אותך .

זדורוב: לבית ספר הם הכניסו , אבל לא נתנו להיכנס (לא נשמע) איפה שאני עובד .

יבגני: ההמ , ההמ .

זדורוב: בבית ספר אני הייתי . לצאת אני כבר לא יכולתי , לא נתנו לי לצאת .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לא נתנו לי להיכנס לאזור הזה איפה שהם גידרו , אבל שם//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: אבל איפה שאני עובד , זה במקום הזה . אתה מבין ? זה כל העניין .

ארתור: והאזור שלו (לא נשמע)//

זדורוב: //והם התחילו לשגע אותי . אני אומר להם , חבר'ה//

ארתור: //(לא נשמע) הרצח .

זדורוב: אני אומר , חברים , תביאו לי זמן לחשוב , אני לא יכול . יש לי . . . שיט , אני מונה: 03:05:55 עבדתי חודש כמו שצריך , אני . . . בכל מקום . . . אני רואה בחוץ טיפת דם, שם אני רואה. אז מה, שיט אני צריך להזמין עכשיו משטרה בגלל איזו שהיא טיפת דם? X

יבגני: תקשיב לי//

זדורוב: //הם אומרים לי , תשב תחשוב , אני ישבתי חשבתי//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: ישבתי חשבתי , חשבתי , חשבתי .

יבגני: כן ?

זדורוב: כן .

יבגני: (לא נשמע) אני הייתי מזמין .

זדורוב: אם אני הייתי יודע , אני הייתי מזמין . אני אומר//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //כן .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כן . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: בטוח שזה היה ביום רביעי . הם אומרים אה . . . אנחנו (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים , לא נשמע) ביום שלישי אתה לא עבדת , (לא נשמע) . אני אומר , (לא נשמע) . הם אומרים לי , באיזה שעה ? אני אומר , אבל אתה זה אני לא זוכר . הם אומרים לי , תשב תנסה להיזכר . אז אתה מבין ? הם בעצמם מובילים אותי לזה . הם מבינים ש . . . זה לא מעניין

אותי . אני הגעתי , ואז אני ראיתי , נו אז ראיתי . אני בחור רוסי , יכול להיות שחבר'ה הלכו מכות , שיט , למישהו שם ירד דם , נזל לו (לא נשמע) , הוא ניגב אותו ו . . . הלך , התקלח , מאיפה אני יודע ? אתה מבין אותי , כן ? ואני שיט , נו (לא נשמע) נו מתי ? ואז אני נזכרתי , אני אז הלכתי בשעה שתיים להביא מים , אני הייתי צריך . . . אני מילאתי דלי במים , שמתי אותו ואז אני הלכתי להשתין . ואני ראיתי טיפות דם . אני לא ייחסתי לזה חשיבות . אני אפילו לא חשבתי על זה שזה יכול איך שהוא להתקשר לרצח . נו מישהו אה . . . שברו את האף , שיט , הוא הלך , קינח את האף , זה הכל . זהו . . . הם שיט , מושכים אותי ומושכים אותי , אבל אה . . . הדבר היחיד שמשמח אותי זה שהיום הם אה . . . שלחו קבוצה בשביל לחפש את (לא נשמע) שלי . X

יבגני: בשביל (לא נשמע) .

מונה: 03:07:06

זדורוב: כן , איך שהמכנסיים . . . תראה , עכשיו אה . . . בעיקרון הפוליגרף//

יבגני: //אבל (לא נשמע) המכנסיים עם טיפות דם או בלעדיהן ?

זדורוב: מאיפה אני יודע ? X

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) יכול להיות שבאמת יש עליהם טיפות דם . X

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אתה הורג בן אדם , כך או כך יהיה עליך דם . על החולצה , על המכנסיים .

יבגני: נו (לא נשמע)//

זדורוב: //יש , אתה מסכים ? (לא נשמע) הלכת , נפלת , נגעת . הנה עכשיו אני הולך , אני הסתובבתי (לא נשמע) קיבלתי מכה מהקיר , הלכתי . ואז אני הלכתי לכאן (לא נשמע) שיט , או כאן (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כאן נקי , אין כאן דם . כאן נקי , אין כאן דם . כשאתה מרביץ לבן אדם , לדוגמא עם סכין , בכל מקרה הגם יורד (לא נשמע) . הוא משפריץ . ואם הוא משפריץ , זה ישר לפה ולפה , קדימה . וכשנקי , הכל// X

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //זה . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אבל אתה יודע איך הרצח התבצע ?

יבגני: אני לא יודע .

זדורוב: וגם אני לא יודע . X

יבגני: נו .

זדורוב: אבל , אם//

יבגני: //רק באופן תיאורטי , כן ? (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל הם אמרו שהיה שם מלא דם . X

יבגני: נו מלא דם , אם אני ניגשתי למישהו מאחורה ודקרתי אותו בג . . . בגרון , הוא (לא נשמע)// X

זדורוב: //היד שלך תהייה מלאה בדם .

יבגני: מה ?

זדורוב: אם אתה תדקור , השרוול , יהיה עליו דם . X

יבגני: (לא נשמע) סנטימטר , ככה (לא נשמע) .

מונה: 03:07:28

זדורוב: לא , מאיפה אני יודע ?

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //תראה , אני יודע שהבדיקה , כל המעבדות האלה , זה מדאיג אותי הכי פחות . הכי חשוב לי שהם ימצאו את המכנסיים שאין עליהם דם . זאת אומרת , אין עליהם הרבה דם . שיש שם איפה שהוא טיפה , שם ושם , שם . כן , זה עוד יכול להיות .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: שלא יהיו נזילות .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אני קצת , קצת מתמצא בזה . ראיתי , יודע , חתכת , לא חתכת . אני יודע מה ואיך . תראה , כשמישהו לוקח סכין , הוא דוקר אותו בלב . . . בלב או בבטן . . .

יבגני: לא יהיה דם נדמה לי .

ארתור: הדם . . .

זדורוב: לא , יהיה דם .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כשאתה תוציא יהיה דם .

ארתור: כשאתה מוציא והדם לא ייזל עליך . הוא ירד (לא נשמע) . הדם ייזל

לצדדים .

זדורוב: אני (לא נשמע) חותכים את הבגדים ואפשר לסגור את העניין הזה .

ארתור: אם אתה מוציא (לא נשמע) זה יכול ליזול ככה בצדדים .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: ויכול על הקירות , אם יש קירות ליד .

יבגני: אם הבן אדם לבוש , כן ?

זדורוב: כמובן .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: יכול להיות ש . . . אה , זה אם אה . . . (לא נשמע) ואם אתה ניגש מאחורה , מאחורה . . . אתה לקחת למשל (לא נשמע) . X

יבגני: כן , (לא נשמע) .

ארתור: לא ייזל על שום בגדים חוץ מ . . . (לא נשמע) .

זדורוב: והיד .

ארתור: זה הכל .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אתה מבין ?

מונה: 03:09:46

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: זה הכל . (לא נשמע) רק אם זה מאחורה .

זדורוב: תראה . . . אפשר לשטוף ידיים , אבל… חלקים מיקרוסקופיים של דם יישארו בכל אופן .

ארתור: יישאר אפילו (לא נשמע) .

זדורוב: חלקים מיקרוסקופיים יישארו . (לא נשמע) זה כן . אני יודע שאני לא הרגתי , אני מוכן (לא נשמע) .

ארתור: לא , נו אנחנו (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) ייקח את זה , מברשת שיניים , מברשת שיניים .

ארתור: מברשת , סקוץ' , מברשת (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: תאמין לי , ביום יומיים (לא נשמע)//

זדורוב: //ארתור , תראה . זה בן אדם חכם . למשל זה שעשה את זה בפעם הראשונה , הוא שטף והיה נקי , הסתכל , היה נקי . הוא לא יסתכל מה יש מתחת לרגליים (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) במקלחת , נו . . . אני לא יודע , (לא נשמע) שעה .

זדורוב: יותר משעה . עד שהוא (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) ישטוף את עצמו , יחזור לעצמו , ישטוף מעצמו את הכל , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: ככה שהוא (לא נשמע) להוציא אותו (לא נשמע) .

זדורוב: כמובן , הדם ייזל (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) טי שרט כזאת למשל , כן ? (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

יבגני: אז בכלל , אפשר (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) חוץ מהסכין לא היה לו שום דם .

יבגני: נו כמובן , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אני . . . כמה פעמים (לא נשמע)//

זדורוב: //הבגדים , (לא נשמע) הבגדים יהיו מלאים בדם (לא נשמע) . X

ארתור: אני כמה פעמים חתכתי איזה בחור , פעם אחת בבטן , בבטן . פעם אחת בבטן ופעם אחת מאחורה . אתה מבין ? מאחורה (לא נשמע) הדם נוזל בכל התחת , הוא לא יוצא . . . הוא נוזל בתחת .

מונה: 03:11:31

זדורוב: תראה//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //עוד פעם//

ארתור: //בבטן , בבטן . . . (לא נשמע) זה אותו דבר . אפילו . . . אם אתה . . . מוציא את הסכין , מוציא את הסכין . . . תלוי איזה חתך זה .

זדורוב: כן .

ארתור: אם החתך//

זדורוב: //איזו סכין (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) חצך , אם החתך הוא כזה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אתה מכיר אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) תראה , דבר ראשון//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: נו כל זה שטויות .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לעומק ?

ארתור: אה ?

זדורוב: לעומק (לא נשמע) ?

ארתור: לעומק , כן . אז . . . אז אם זה לעומק כזה , (לא נשמע) למדנו את זה בצבא הסובייטי הרי עוד בזמנו , אתה מכיר את זה ?

זדורוב: כן , גם אני למדתי את זה .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //שאם הכניסו לך סכין לצד , שלא תחשוב על להוציא אותה משם .

ארתור: כן .

זדורוב: ככה תמשיך ללכת אתה בפנים .

ארתור: כן , ולא יהיה דם .

זדורוב: יהיה דם בקטנה//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אה . . . לא ירד המון דם , לא יהיה (לא נשמע)//

ארתור: //למה מאחורה כשיש כזה , אם אתה אפילו עושה כזה דבר למשל , כן ? אפילו (לא נשמע) בקרב עם הידיים (לא נשמע) צנחנים כש . . . (לא נשמע) עם סכין או מה , למה הולכים ככה , לוקחים את הראש (לא נשמע)//

מונה: 03:12:41

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: ככה לוקחים (לא נשמע) . . . ככה לוקחים , ככה , עושים ככה . . . ככה , בשביל שהדם לא יפגע בך . זה הכל . כל הדם נשפך לשם . כשאתה

(לא נשמע) .

זדורוב: זהו , ואיך הרגו את הילדה אף אחד לא יודע . X

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //בגלל זה אה . . . אני יכול רק לנחש . X

ארתור: אם היה הרבה דם , אם היה הרבה דם , אז זה רק ככה . אם יש הרבה דם . . .

זדורוב: לגרון ? X

יבגני: (לא נשמע) מישהו חתך . X

ארתור: לא .

זדורוב: כן , (לא נשמע) וזה הכל . X

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: ופה//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: זהו//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: יש כאן שני (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אני לא יודע (לא נשמע) .

זדורוב: לא , כאן לבן אדם יש שני (לא נשמע) על הצוואר .

יבגני: (לא נשמע) אחת שתיים שלוש , זהו .

זדורוב: לא , זה יושב כאן .

יבגני: לא , אחת שתיים , אני מתכוון לאחת שתיים שלוש .

זדורוב: נו , כן . ובעיקרון יש שש מהן .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //כי דרך אחת זה מגיע ודרך השניה זה הולך .

יבגני: נו כן , יש .

זדורוב: מצד שמאל של הלב מגיע (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אחת שתיים . . .

ארתור: אחת . . .

זדורוב: שש יחידות .

יבגני: שש יחידות .

זדורוב: שש (לא נשמע) .

מונה: 03:13:39

יבגני: (לא נשמע) הטיפות האלה . . . הם לא (לא נשמע) איזה כמויות ?

ארתור: כמה , שש ? יש שש (לא נשמע) ?

זדורוב: יותר , יותר .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: יותר , יותר . בסך הכל יש שתיים . (לא נשמע) יש שתיים בסך הכל .

ארתור: מה זה עורק ראשי ?

זדורוב: עורק ראשי , זה וריד , זה הוריד הראשי . זה עורק שדרכו מגיע דם . X

ארתור: ההמ .

זדורוב: והעורק השני . . . הוריד וקוראים לזה בעוד איזה שהוא שם , נדמה לי שווריד מוביל , מוביל .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , כי//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: עם הוריד מגיע הדם , נכנס למוח . בווריד מוביל הוא יוצא , נכנס ליד ל . . .

ארתור: כן .

זדורוב: ומתחיל להסתובב , בכל הגוף ומגיע ללב . X

ארתור: אז מספיק (לא נשמע) כאן .

יבגני: כן .

ארתור: וזה סוף הדרך .

זדורוב: או כאן או כאן , זה . . . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) או כא . . . כאן לא , (לא נשמע) או כאן או בלב .

זדורוב: כן , כל אח . . . כל אחד מהמקומות האלה , או כאן מתחת לבית שחי// X

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: או כאן אה . . .

ארתור: כן .

זדורוב: כאן , מתחת לרגל אה . . . וזה מספיק בשביל להרוג . זאת אומרת בן אדם יכול למות אפילו לאט מ . . . אה . . . מ . . . איך קוראים לזה , אה . . .

ארתור: איבוד דם .

זדורוב: איבד דם , זאת אומרת . . . אפשר לעשות המון דברים . מצד שני , אם איזה שהוא דפוק , אם איזה שהוא מלח , מה הוא יחתוך שם את הראש בזהירות ? הוא (לא נשמע) ידקור שם פעמיים עם הסכין אה . . . שיט וילך . עוד פעם מונה: 03:15:28 כאן . . . עוד פעם , אנחנו יכולים רק לשער . איך התבצע הרצח , שיט , רק המשטרה יודעת . זאת אומרת אה . . . אני לא חושב שקרובי המשפחה ממש הסתכלו מקרוב איפה , מה , למה ואיך קרה אצל הילדה . זה אחרי זה ידברו על זה . איך הרגו , מה . . . אבל אה . . .

ארתור: אני חושב , שיט שמי שעשה את זה , (לא נשמע) אם מדברים ככה (לא נשמע) הדם מרוח . . . הדם מרוח , (לא נשמע) רק מהרצפה , (לא נשמע) יכול להיות שהיד . . . יכול להיות (לא נשמע) וזה הכל . X

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: יכול להיות בכל מקרה . . . יכול להיות שהוא שיט , תפס אותה ככה מאחורה , כן ?

זדורוב: חתך לה את הגרון .

ארתור: כן , הוא חתך לה את הגרו . . . או שפה , היא רצה ואז את הסכין ככה , נכון ?

זדורוב: נו .

ארתור: הוא אמר , יאללה אם את לא תעשי את מה שאני אגיד לך , אני אחתוך אותך . היא עשתה את כל מה שאפשר (לא נשמע)//

זדורוב: //ואז הוא סילק את העקבות ככה .

ארתור: סיים , בום ואז הוא הלך . (לא נשמע) .

זדורוב: מאיפה אני יודע לעזאזל ? אני לא יודע . X

ארתור: בת כמה היא הייתה , ארבע עשרה ?

זדורוב: שלוש עשרה .

ארתור: שלוש עשרה יש . . . בגיל שלוש עשרה זה אה . . . זה כבר , כמו שאומרים , גיל שלוש עשרה זה כבר (לא נשמע) , זה . . .

זדורוב: לא .

ארתור: מה לא (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) כאן יכול להיות .

ארתור: בחורות כאלה כאן , סוף הדרך . בישראל , אתה יודע איך מסתובבות אצלנו בגיל שלוש עשרה ? ההמ , (לא נשמע) בגיל שלוש עשרה (לא נשמע) . על מה אתה מדבר , אה ? זהו , בישראל (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) מה קורה כאן .

מונה: 03:16:30

זדורוב: מאיפה אני יודע לעזאזל ?

ארתור: אתה יודע מה חושבים עכשיו בישראל ?

זדורוב: לא .

ארתור: בשטות הזאת כותבים , איך קוראים לה ?

זדורוב: בתורה .

ארתור: בתורה , בגיל שתיים עשרה//

יבגני: //בגיל שתיים עשרה כבר מחתנים (לא נשמע) מתחתנות עכשיו .

ארתור: כן , ככה שבגיל שלוש עשרה (לא נשמע) בחורות כאלה , (לא נשמע) , כן ? (לא נשמע) אף אחד לא ייתן לי שלושים ואחד , שלושים ושתיים אף אחד לא ייתן לי , אתה מבין ? זהו , מהצד למשל נותנים לי עשרים וארבע , עשרים וחמש . אז אני ראיתי שיט , אנחנו אה . . . ישבנו באינטרנט (לא נשמע) או מה ? אתה מסתכל , יש שם בחורים צעירים , יש שם ישראלים , יש רוסים , יש קווקזים , צעירים . זהו . אתה מסתכל , יושבים אתם , נו אתה ניגש ו . . . או שהם ניגשים , אהלן , אהלן , אתה מסתכל , בת שלוש עשרה , בת ארבע עשרה , ילדות . מאופרות כמו , כמו (לא נשמע) . כאלה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) כאלה . לשון מלוכלכת , (לא נשמע) כאלה , שיט . מסתובבות (לא נשמע) במיוחד . אתה יודע , שיט איזה (לא נשמע) אתה יודע מה הן עושות ? איך הן מתנהגות ?

זדורוב: (לא נשמע) בתחת .

ארתור: אתה לא מאמין . (לא נשמע) מזדיינות . או . . . אם שיט , כאן . . . יש כאלה שטויות , (לא נשמע) מזדיינות רק ככה , שיט . בגיל שתיים עשרה , (לא נשמע) ארבע עשרה הן (לא נשמע) .

זדורוב: תראה , נו הדם . . . כולם אומרים (לא נשמע) . הדבר הכי מעניין , העדים (לא נשמע)// X

ארתור: //(לא נשמע) כלבה .

זדורוב: אני//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אתה יודע , הדבר שהכי מעצבן אותי , הילדים האלה , תלמידי בית הספר , העדים (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) שראו בן אדם , לא תקשיב לי , ארתור . הוא הסתובב עצבני בקומה שניה , ניגב ידיים ואף אחד לא זוכר מונה: 03:18:38 אותו . ואותי כולם זוכרים , כמובן אני עבדתי שם חודש . אז איך אפשר שלא לזכור אותי ? אני הרי מסתובב ולא מעניין אותי שום דבר , שיט . יש לי מוזיקה באוזניים ועל הזין שלי הבית ספר שלכם . אף אחד לא שם אליו , אבל אותי הם ראו (לא נשמע) .

ארתור: הם ראו אותך מנגב (לא נשמע) ?

זדורוב: אמרו שאני הסתובבתי עצבני בבית ספר וניגבתי את הידיים . (לא נשמע) קוקה קולה , זה בכלל לא עניין אותי . אני הייתי רגוע כמו (לא נשמע) . אני ידעתי שאני הולך לסיים את העבודה , שמחר (לא נשמע)// X

יבגני: //(לא נשמע) הם משערים שאם אתה הרוצח , (לא נשמע) אתה ניגבת את הידיים (לא נשמע) .

זדורוב: בשביל מה לעזאזל שאני אשאיר על הקירות את טביעות האצבעות שלי ?

יבגני: לא , רומה//

זדורוב: //תראה , מנקודת מבט לוגית , אני הח . . . אני הח . . . אני החלטתי לעשות רצח , לדוגמא , כן ? X

יבגני: רומה , (לא נשמע) אני אומר לך (לא נשמע)//

זדורוב: //לא , אני דווקא//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //זאת דווקא נקודת מבט לוגית .

יבגני: אבל//

זדורוב: //הם אמרו (לא נשמע) , זה טוב//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: לא .

יבגני: (לא נשמע) זה אה . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //תראה אה . . . ההוא ככה אמר לי בסוד , זה רצח שתוכנן טוב . מה זאת אומרת כזה שתוכנן טוב ? זה בוודאות רצח שתוכנן מראש . X (הערה – מי? הגבוה?)

יבגני: נו , אתה יודע (לא נשמע) אני לא יודע (לא נשמע) איך הוא חושב ? אבל פשוט נדמה לי שלהרוג ילד . . . בבית ספר . . . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) כל כך הרבה אנשים . זה לא ש . . . אה . . . (לא נשמע) אם אני הייתי רוצה להרוג מישה , כן ? (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) אני הייתי מחכה באיזה פינה// X

זדורוב: //ברור .

יבגני: איפה שהוא//

זדורוב: //ברור .

מונה: 03:19:56

יבגני: (לא נשמע) ושם יכול להיות//

זדורוב: //בלי עדים והיית עושה את כל מה שהיית רוצה .

יבגני: אי אפשר לתכנן כי אם אתה מתכנן רצח , (לא נשמע) בבית ספר כשבכל שניה (לא נשמע) יכול להיכנס בן אדם (לא נשמע) . נדמה לי שזה . . . שטויות מסוג כל שהוא .

זדורוב: כן , יכול להיות , אבל//

יבגני: //נו , אבל לא , אז ברצינות , כן ?

זדורוב: פשוט אתה מבין . . .

יבגני: אתה בן אדם מבוגר , תחשוב על זה , אם אני החלטתי לתכנן רצח , לאן אני אלך ? בבית ספר ? יש שם אלפים (לא נשמע) .

זדורוב: זה נכון .

יבגני: כן .

זדורוב: דבר ראשון אה . . .

ארתור: (לא נשמע) אני עכשיו בשתי שניות אסביר לך מי נגד מי . אתה פשוט עכשיו (לא נשמע) איפה אתה אומר שנמצאים שירותי הנשים ? ס

זדורוב: בקומה השניה .

ארתור: אתה אה . . . אה . . .

זדורוב: אני אף פעם לא הייתי שם , אני לא יודע איפה הוא . X

ארתור: חכה , לא , זה לא מה שאני רציתי לשאול . למשל , כאן שירותי הגברים , נכון ?

זדורוב: כן , כן .

ארתור: למעלה , מת . . . מעליו שירותי הנשים , נכון ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע איפה שם//

ארתור: //איפה היו שירותי הגברים ? אתה היית בשירותי הגברים ?

זדורוב: שירותי הגברים נמצאים ב . . . כן , שירותי הגברים נמצאים בקומה

ראשונה . שירותי הנשים//

ארתור: //ומה אומרים , כשרצחו אותה , זה היה ב . . . זה היה אה . . .

זדורוב: זה היה בקומה שניה .

ארתור: זה לא קרה בהפסקה , כולם היו בכיתות , נכון ?

זדורוב: כן , בטח .

ארתור: כנראה שהיא יצאה לשירותים .

זדורוב: כן , (לא נשמע)//

ארתור: //נכון ? לבד .

מונה: 03:21:03

זדורוב: כן .

ארתור: אז אם היא הייתה צועקת , אתה היית שומע , נכון ?

זדורוב: לא .

ארתור: אה , אתה לא היית שומע אותה ?

זדורוב: אני הייתי במקלט , אני מפעיל את הדיסק , לא שומעים מהרחוב כמעט כלום , זה נמוך .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) זה הרבה יותר (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הגעת לשירותי הגברים אז אה . . . זה , אתה ראית שם את הדם .

זדורוב: אני ראיתי טיפות דם , נו . . . כמה בנים הלכו מכות , (לא נשמע) . X

ארתור: סוף הדרך , (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) תראה//

ארתור: //(לא נשמע) תאר , תאר לעצמך .

זדורוב: תראה . . .

ארתור: כאן שירותי הנשים (לא נשמע) או אפילו אם זה למעלה , שירותי הנשים ו.. שירותי הגברים//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) תרד לשם למטה . . .

זדורוב: אז על זה בדיוק אני מדבר הרי , שהדבר הכי מעניין זה שהוא הלך , הידיים שלו בכל מקרה היו מלאות בדם . הוא הלך , עשה סיבוב . . . וככל הנראה סיבוב לא קטן . הוא ירד לקומה . . . לקומה הראשונה לשירותים ושטף ידיים . והסיבוב הרי לא היה קטן , הוא ירד מהקומה השניה . לפי ההיגיון// X

יבגני: //חכי , (לא נשמע) .

זדורוב: נו . . . תראה , אני יכול רק לשער כי מצאו שם טיפות דם , אז ככל הנראה שהוא שטף שם ידיים . X

ארתור: שיט , תראה ככל הנראה (לא נשמע) . תראה , מה אני אגיד לך . . . אם , אם . . . (לא נשמע) .

זדורוב: אם אתה החלטת להרוג , אתה ישר נעלם מהמקום . X

ארתור: בקיצור , (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: האפשרות , האפשרות הראשונה , אם אני עושה משהו , אני עושה משהו , (לא מונה: 03:22:36 נשמע) אני עושה פה משהו (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) דבר ראשון , אם אני רוצה לשטוף ידיים ו . . . להסתיר את העקבות (לא נשמע) באותו המקום . למה ? בדיוק כמו (לא נשמע)//

זדורוב: //איפה (לא נשמע) .

ארתור: אף אחד לא הגיע בזמן הזה , נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: וגם אחרי זה לא יגיע . למה ? כי יש הפסקה .

זדורוב: לא .

ארתור: נכון ? אין אף אחד . אני אשטוף את הידיים באותו מקום . אפילו אם נגיד (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) אם אני אשטוף את הידיים , בפנים בתוך הדבר הזה , אני אשטוף ידיים// X

זדורוב: //אתה ישר תלחץ על (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אני אלך לאותו השירותים (לא נשמע)//

זדורוב: //בתוך הכיור .

ארתור: אני אשטוף מהר את הידיים בכיור , אני אעשה את כל העניינים , אני אצא , אני אעלם ויאללה , אני אלך . בחמש דקות , בשלוש דקות אני יכול להיעלם . אתה מבין ? וזה היה מישהו שבפנים . . . הוא רץ , הסתובב . אלוהים אדירים , זה ככל הנראה , זה שיט . . . איזה שהוא פדופיל בטבע שלו . . . אתה מבין ? או איזה שהוא שיט , שאני בכלל , זה הרוצח הזה, יכול להיות שהוא מהבית ספר בכלל, תלמיד בית הספר עשה את זה , זהו. X

זדורוב: אומרים//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: תראה//

ארתור: //אה ? (לא נשמע) מאיפה יודעים . . . אם הסתובב (לא נשמע) , מישהו הסתובב שם ? (לא נשמע)//

זדורוב: //אתה מבין ?

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //עוד פעם , אני אומר לך מהמילים של (לא נשמע) .

ארתור: נו כן .

זדורוב: זאת אומרת (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אני מקשיב .

מונה: 03:23:42

ארתור: אז מה אני אומר לך ? (לא נשמע)//

זדורוב: //אני נכנסתי , קניתי//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני לא סתם (לא נשמע) החוקרים אומרים לי ש// X

ארתור: //בקיצור אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: מישהו הסתובב שם בפנים ומפה לשם , וזהו . למה הם , אתה רואה , מציגים את כל זה בהקשר שלך ?

זדורוב: כי אני עבדתי שם , (לא נשמע) .

ארתור: כי אתה עבדת וכאילו (לא נשמע) מישהו שעשה את זה עוד המשיך להסתובב שם (לא נשמע) . הוא המשיך להסתובב הלאה .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כן , הוא המשיך להסתובב .

זדורוב: (לא נשמע) לדבר . יכול להיות שזה רק מישהו מתלמידי בית הספר , אבל (לא נשמע) אומר שזה לא אפשר כל כך כי הרצח מאוד אכזרי . הוא לא סיפר לי איך . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) הפשע נעשה בצורה אכזרית מאוד .

ארתור: אה , נו . . . אז זאת אומרת שמישהו צעיר לא יעשה את זה .

זדורוב: נו , זה דבר ראשון (לא נשמע) למרות ש//

ארתור: //עד איזה שעה הם לומדים שם ?

זדורוב: שם . . . אלה הכיתות הגבוהות .

יבגני: נו , עד איזה שעות ?

זדורוב: אבל אני . . . יכול להיות (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אחד עשרה , שתיים עשרה .

זדורוב: כן . אלה .

ארתור: משמונה .

זדורוב: משבע או משמונה עד שתיים עשרה .

ארתור: משמונה או משבע או כיתות (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) איזה שהוא היגיון , שיט .

זדורוב: אני גם מתפלא . בכלל , זה//

יבגני: //משהו פה לא הגיוני . מישהו התעצבן על משהו , ככל הנראה שהילדה הזאת עצבנה אותו , עשתה לו משהו .

זדורוב: למה ? כי הרי אני//

מונה: 03:25:00

יבגני: //והוא איך שהוא מצא סכין (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . אני בעיקרון כבר//

ארתור: //לא , לא , זה היה מתוכנן .

זדורוב: (לא נשמע) הוא הביא רק את הסכין אתו .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כי הסכין שלי כל הזמן על המותן .

יבגני: והסכין שלך נעלמה ?

זדורוב: אני לפעמים השארתי את הסכין , אבל אה . . . אני תמיד ראיתי את זה שהיא שם והיא הייתה יבשה . אבל בדרך כלל//

יבגני: //לא נעלמו לך סכינים , אתה יודע ?

זדורוב: אני , באותו יום הייתה לי רק סכין אחת והיא הייתה לי על המותן . אני אה . . . בשביל הקרמיקה תמיד (לא נשמע) . להב כן , להב יש . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) קופסא עם להבים .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: יש לי קופסא עם להבים .

יבגני: אז היא נעלמה ?

זדורוב: לא , היא לא נעלמה . יש לי אותה בתיק//

יבגני: //ההמ .

זדורוב: כל הזמן . יכול להיות שהוא לא השתמש בסכין . בזמן שאני לא הייתי , הוא פילח להב .

יבגני: אצלך ?

זדורוב: כן , יכול להיות .

יבגני: ההמ .

זדורוב: יכול להיות , אני לא יודע . אני , אני פשוט//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //משער//

יבגני: //(לא נשמע) אם למשל בן אדם . . . החליט לעשות משהו , דווקא (לא נשמע) ולקחת סכין . (לא נשמע) ללכת למטבח ?

ארתור: הסכין הזאת , להב ? סכין יפנית ? היא יותר טובה מסכין רגילה .

יבגני: אני יודע .

זדורוב: היא יותר חדה בהרבה , זה דבר ראשון ודבר שני , אתה מבין , עוד פעם//

יבגני: //(לא נשמע) .

מונה: 03:26:02

זדורוב: אה . . . בשביל זה הוא היה צריך להביא , להביא . . . להכניס לבית ספר סכין זה . . . ככה.

יבגני: כן .

זדורוב: בלי שום בעיות . היא מאוד//

יבגני: //אבל בכלל לתכנן רצח בבית ספר , בשביל זה צריך להיות ממש אידיוט .

זדורוב: כמובן . בשביל מה ? יש שם מלא עדים . אתה לא יודע באיזה רגע . . . כן , היא הלכה לשירותים . ואולי עוד מישהו הלך לשירותים ? ילדה מכיתה אחרת . X

יבגני: ואם מישהו בא לשם , לשירותים לשטוף ידיים ?

זדורוב: נו אז על זה בדיוק אני מדבר הרי .

יבגני: כל בן אדם (לא נשמע) , מורה נכנסה , אני לא יודע .

זדורוב: מורה , כל , כל תלמידה הייתה יכולה להיכנס .

יבגני: (לא נשמע) ואם היא תצעק וכולם ישמעו אותה .

זדורוב: כמובן .

ארתור: בטח הרגו אותה בתוך תא שירותים .

יבגני: זה לא משנה , לא משנה איפה הרגו אותה . אם היא תצעק ומישהו יעבור שם וישמע (לא נשמע)//

ארתור: //למה שהיא תצעק , נו באמת ? (לא נשמע) לקח אותה שיט , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) לא הספיק .

ארתור: לא הספיק , (לא נשמע) .

זדורוב: אם הוא סתם לה את הפה ואה . . . פתח לה את הגרון אז יש לו דם בשתי הידיים . זה הגיוני .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כן , אני יודע , על אחת כמה וכמה היות והיא יכולה להספיק להתחיל

לצרוח .

זדורוב: כמובן , היא יכולה לצעוק .

ארתור: לראות (לא נשמע) .

זדורוב: היא יכולה להתחיל לרצוח , היא יכולה לצעוק ויכול להיות שסתמו לה את הפה .

יבגני: זה לא משנה , משנה (לא נשמע) .

זדורוב: לא , לא הכל .

יבגני: נו , יכול להיות (לא נשמע) אני לא יודע , בשירותים .

זדורוב: אה , (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

מונה: 03:27:13

זדורוב: //אבל מישהו עובר שם ליד , אז הוא יכול לשמוע .

יבגני: בשירותים , זה שרותי נשים .

ארתור: (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

ארתור: //אתה , מה אתה (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: מה אתה תעשה ? הנה אתה עכשיו בשירותים . אתה ילדה , כאן יש שירותים (לא נשמע)//

זדורוב: //מצד שני , יכול להיות שהיא הייתה בשוק (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: היא ראתה בחור והייתה בשוק .

ארתור: אני נכנסתי לשם , תגיד לי , אני נכנסתי לשם , איך אתה בתור ילדה (לא נשמע) מה אתה עושה ? צועק .

יבגני: נו בעיקרון אתה מתחיל לצעוק , כן .

ארתור: נכון ?

זדורוב: כן , או שאתה בשוק . למשל (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא היה צריך תסמוך או על שהיא תהייה בשוק//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: או על זה שהיא מכירה אותו .

ארתור: אבל יכול להיות שהיא מכירה אותו באמת (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: נכון ?

יבגני: אני הייתי (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אז למה שהיא תתחיל לצרוח , (לא נשמע) ?

יבגני: לא , אבל הוא נכנס לשירותים שלה . אבל אם (לא נשמע) ?

זדורוב: לא , היא תגיד כאילו , לך מפה , היא לא תתחיל לצרוח עליו .

יבגני: (לא נשמע) .

מונה: 03:28:16

זדורוב: זה אתה למדת בבית ספר רוסי , אני למדתי שם . כאן בחור נכנס לשירותי נשים//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: כשיש שם שלוש בחורות שיושבות .

יבגני: רומה , אם (לא נשמע) שירותי נשים בבית ספר . . . יהיו שם כאלה צרחות .

ארתור: לא , לא , צורחים , צורחים כאן , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אני ישבתי באופן אישי וראיתי , שלוש בחורות לפניי ואני יושב ומעשן במדרגות . שלוש בחורות נכנסו לשירותים , שיט . אני שומע שהם מורידות את המים , פתאום בחורה נכנסת בריצה (לא נשמע) לא בחור נכנס לשירותים ומתחילים לדבר שם. X

יבגני: בהפסקה ?

זדורוב: בהפסקה .

יבגני: אה , (לא נשמע) .

זדורוב: אני נגנבתי מזה .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: אם זאת הפסקה , (לא נשמע) לילדה , אם זה , מפה לשם , הכל .

יבגני: מאיפה אתה יודע לעזאזל ?

ארתור: (לא נשמע) כן , כן .

יבגני: (לא נשמע) ואם סתם , ואם אני, אני (לא נשמע) לא יגידו שום דבר והבחורה הזאת תרצח. (לא נשמע) אתה נכנס לשירותי נשים שם , (לא נשמע) אתה יודע איזה צרחות יהיו שם ?

ארתור: ההמ , (לא נשמע) .

יבגני: אתה תיגנב , אתה תיגנב . (לא נשמע) בברית המועצות . אני (לא נשמע) אני נכנסתי כי התבלבלתי בין השירותים , (לא נשמע) .

זדורוב: הדבר הכי מעניין זה ש//

ארתור: //אז בקיצור כנראה שהיא מכירה אותו טוב או יכול להיות שהיא מכירה אותו בתור עובד .

זדורוב: היא הכירה אותו טוב .

ארתור: ככל הנראה שהיא מכירה אותו בתור עובד , כמו מורה לספורט , אולי כגנן , מונה: 02:29:34 כאיזה מישהו שמתקן דברים או איזה משהו כזה שהיא רואה אותו כל יום למשל . . . יכול להיות שזה איזה שהוא תלמיד בית הספר שהיא מכירה אותו טוב .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //רק ככה , למה ? כי//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: כן .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: היא מכירה את המנקה הזה , כן .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כן , כן .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: ואם זה מישהו זר אז (לא נשמע) היא הייתה מתחילה לצעוק , מה אתה עושה ? לך מפה , שיט . (לא נשמע) .

יבגני: כן . (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: נדמה לי שהם . . . היא מרוקאית .

ארתור: או הו . . .

זדורוב: ומרוקאים בארץ בכלל מתחילים לצרוח על כל דבר .

ארתור: או הו . . .

זדורוב: אני אוהב . . . אני אוהב לריב עם מרוקאים , הם (לא נשמע) , אני פותח (לא נשמע) הם סתומים (לא נשמע) . בגלל זה אני אוהב לריב עם מרוקאים . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) אבל אה . . . כאן באמת , סביר להניח שהיא הכיר אותו טוב כי היא לא צרחה .

יבגני: (לא נשמע) , מן הסתם .

זדורוב: אבל הדבר הכי מעניין זה , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) , כן ?

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , כן , כן , כן , כן . מונה: 03:30:44

ארתור: (לא נשמע) הלשון שלהם כשהם , אתה יודע , רואים רוסים . איך הם מקללים , שיט . X

זדורוב: כן , (לא נשמע) . אני זה , בגלל זה אני אוהב לריב עם מרוקאים . (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) פותחים על רוסים , בכלל סוף הדרך , שיט .

זדורוב: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: בגלל זה אני לוקח אינפורמציה שם , (לא נשמע) . אני שמעתי , אני עומד ומקשיב , אבל אם הייתה שם ילדה ולא היו (לא נשמע) אם מישהו זר היה ניגש לשם , היא הייתה מתחילה לצרוח .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) מי זה .

יבגני: (לא נשמע) יכול להיות .

ארתור: (לא נשמע) יקירתי .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה .

יבגני: (לא נשמע) איך קוראים לו . . . (לא נשמע) ובגלל זה אה . . .

זדורוב: לא , פשוט (לא נשמע) הגרסה שלך , בקירוב . . . הוא אומר , נו אני יודע שיש לך כל מיני (לא נשמע) , לפי הגרסה שלך , מי היה יכול לעשות את זה ? אני אומר , נו תראה , אתה יודע נו אולי זה איזה בחור שהיה יוצא אתה . הוא אומר , בגיל הזה לא יוצאים . אני אומר (לא נשמע) .

ארתור: מה ?

זדורוב: נו זה מה שהוא אמר לי , (לא נשמע) מאיפה אני יודע לעזאזל ? נו בסדר , אני לא מחשיב את הגרסה הזאת .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אם אתם אמרתם שזה היה רצח אכזרי , בנוסף על זה אני אומר , זה (לא נשמע) אני אומר מי , מי (לא נשמע) . הוא אומר , גם כן לא כל אחד . אני אומר , אז זאת אומרת (לא נשמע) הגיע לבית הספר ? אני אומר , תסלח לי , אני יכול (לא נשמע) ותשים שני שומרים בשער ההוא , אני אכנס (לא נשמע) אף אחד .

יבגני: יכול להיות שהוא אמר לך (לא נשמע) אותה השאלה (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים , לא נשמע) .

מונה: 03:33:09

יבגני: מאיפה אני יודע לעזאזל ? שיט , אני לא יודע .

ארתור: לא , (לא נשמע) .

יבגני: אני לא יודע , (לא נשמע) תן את הגרסה שלך , תאר את עצמך . . . זאת אומרת , שים את עצמך במקומו ותציג לו את אותה הגרסה שהוא (לא נשמע) עליך . (לא נשמע) כן ? אתה , בן אדם (לא נשמע) בסדר ?

זדורוב: כן .

יבגני: אתה עובד (לא נשמע) בבית ספר הזה , (לא נשמע) הגיעה ילדה . . . (לא נשמע) .

זדורוב: לא . תראה . . .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני בן אדם שלא מתעכב על דברים . אני הגעתי והלכתי . אם אני הייתי עושה איך שהוא שטויות עם הילדה הזאת (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) עם אוזניים ועם האוזניות אתה מקשיב לשירים שלך (לא נשמע) .

זדורוב: נו .

יבגני: אתה מסכים אתי ? (לא נשמע) .

זדורוב: נו , נו , נו .

יבגני: (לא נשמע) עבודה , היא לא מכירה אותך (לא נשמע) .

זדורוב: נו , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אליך עם חורים בעיניים (לא נשמע) בידיים למשל . זה

(לא נשמע) .

זדורוב: כן , אבל אני לא (לא נשמע) , אתה מבין ?

יבגני: אני מבין , אבל אתה (לא נשמע) כשבן אדם עובד , כן ?

זדורוב: ההמ .

יבגני: זה הגיוני ? יש בזה היגיון מסוים ? (לא נשמע) יש בזה היגיון מסוים . (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) .

זדורוב: שכאילו זה מישהו מהבית ספר ?

יבגני: זה מישהו מהבית ספר , מישהו (לא נשמע)//

זדורוב: //אני אמרתי לו את זה , כן .

יבגני: כן , אתה בעצמך (לא נשמע) מקובל , מקובל כאילו . . . בבית ספר (לא נשמע) מורה , המורה מגיע (לא נשמע) מנקה , אני יודע , טבח אולי .

זדורוב: בדיוק תראה , למשל אם אני//

יבגני: //הגנן .

זדורוב: אם אני אלך לשירותי נשים//

מונה: 03:35:16

יבגני: //אתה צריך (לא נשמע) .

זדורוב: כן , אם אני אכנס לשירותי נשים , יתחילו שם כאלה צרחות , זה יהיה סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //המנקים בדרך כלל מגיעים בערב .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //כשאין כבר ילדים , אתה מבין ?

יבגני: (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) .

זדורוב: לאן ?

יבגני: קורה (לא נשמע) נו אני לא יודע , (לא נשמע) קורה . נו , נו אתה מגיע לאיזה שהוא מקום ויש שם מישהו שמנקה (לא נשמע) .

זדורוב: אם (לא נשמע) אז כן . (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) הוא גם יכנס לגברים , נו התלמידים האלה . הם ככה יסתכלו עליו .

זדורוב: הם מסתכלים על זה בעין עקומה . הם מסתכלים בעין עקומה , אני הרי רוסי . הם כולם יודעים את זה מצוין .

יבגני: מסתכלים בעין עקומה , (לא נשמע)//

זדורוב: //תראה , אני רוסי . בשבילם אני לא נימול , זה סוף הדרך , זה גוי

מבחינתם .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה יודע איך הם מסתכלים על זה ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לא , אני . . .

יבגני: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני הלכתי להשתין , אתה הרי מוציא אותו בכל זאת .

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אתה לא מתחיל להשתין דרך המכנסיים .

יבגני: (לא נשמע) אתה נכנס (לא נשמע) ויש שם מנקה שמסדר .

זדורוב: אני יוצא , אני מחכה עד שהיא תלך ואז אני אלך לשירותים אחרים , לגברים . בשביל מה שאני אשתין בשירותים או אחרבן איפה (לא נשמע) בחורה . אני לא חונכתי ככה .

יבגני: נו אני (לא נשמע)//

זדורוב: //נו תסלח לי , זה לא נעים לי .

מונה: 03:36:32

יבגני: (לא נשמע) אתה , אתה יכול . . . (לא נשמע) .

ארתור: אני נכנס לדוגמא , אני יודע (לא נשמע) יש מישהו בתא .

יבגני: לא , אבל (לא נשמע) , מה אתה לא תשתין או מה ? (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים , לא נשמע)

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: נו . . . אני גם כן (לא נשמע) אני רואה את המנקה , אני לא עומד (לא נשמע) .

ארתור: כן , אבל היא (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: היא יכולה לראות שם איזה משהו כזה .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע , החוקר צוחק) .

זדורוב: (לא נשמע) עובדת שם , המנקה . מי יודע לעזאזל ?

ארתור: כן , (לא נשמע) דודה . . . תסתכלי (לא נשמע , החוקר צוחק) אוי . . .

זדורוב: טוב , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע , הנחקר צוחק) לא , אני שיט . . . מאיפה אני יודע לעזאזל . . . אני (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אני בעיקרון , אני נתתי לו גרסה שמישהו מהחבר'ה , מישהו מהאנשים שהיא מכירה .

יבגני: אתה יודע (לא נשמע)//

זדורוב: //למה ? כי אני לדוגמא , אני לדוגמא , , אני למשל , אם אני הייתי רוצה להרוג ילדה . בתור התחלה , בשביל מה לעזאזל אני צריך להרוג אותה ? אני בכלל לא מכירה אותה . נו יכול להיות שאני ראיתי אותה איפה שהוא במקרה .

יבגני: (לא נשמע) אני , אני , אני , אני (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) אתה מדבר כאילו בשמך . (לא נשמע) את עצמך במקום שלו .

זדורוב: אני בשום פנים ואופן (לא נשמע) .

יבגני: חכה//

זדורוב: //בבית ספר אפשר (לא נשמע) .

יבגני: או קי , (לא נשמע) .

ארתור: בואו (לא נשמע) .

מונה: 03:37:26

יבגני: (לא נשמע) אני רוצה להרוג (לא נשמע) אני יודע לאן הוא מטייל , איפה הוא מטייל ועם מי הוא מטייל .

זדורוב: אבל אתה לא יכול לנחש מתי הילדה תלך לשירותים .

יבגני: אבל מה (לא נשמע) היא לא הולכת ? (לא נשמע) הוא נכנס שם , (לא נשמע) נכון ? זאת אומרת אני יכול , אני יכול להרוג אותו (לא נשמע) עם הכלב , אני אמצא אותו עם הכלב .

זדורוב: ההמ .

יבגני: (לא נשמע) ואני הרגתי , אני בעצמי מטייל (לא נשמע) .

ארתור: אני אגיד לך דבר אחד , אני מדבר אתך על עצמי , אני . . . אני (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) כל בן אדם , כל בן אדם//

זדורוב: //נו .

ארתור: הוא (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: תקשיב לי , הוא לא מכיר את עצמו עד הסוף . הוא יכול להתהפך בשניה האחרונה , בדקה האחרונה . (לא נשמע) השטות הזאת , אתה יכול כל כך להתעצבן , למשל אני , אני (לא נשמע)//

זדורוב: //כאילו עד למצב (לא נשמע) ?

ארתור: כן . עצבנו אותי מאוד (לא נשמע , רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים) הילדה הזאת בת שמונה עשרה (לא נשמע) היא הציקה לי , כמו שהם (לא נשמע) הם איזו שהיא ילדה תציק לי . . . תראה , אני יכול להיות בכזה (לא נשמע) , אני לא אסתכל לא מי זה אבא שלה , לא מי זה אימא שלה , לא על אף אחד ולא על בת כמה היא ומי נגד מי .

זדורוב: כן , אז אתה (לא נשמע) .

ארתור: אני מדבר בכלל (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אתה לא הרגת (לא נשמע) .

ארתור: תקשיב לי , תקשיב לי , דבר ראשון , דבר ראשון , דבר ראשון , יש פה כזה דבר , אם אני מגיע לילדה כזאת וכזאת , אז אני (לא נשמע) זה אותו דבר כמו שהיא יכולה להתלונן עלי שאני אנסתי אותה , שאני הרבצתי לה .

זדורוב: נו , כן .

ארתור: שאני רציתי להרביץ לה .

זדורוב: ג'ניה , תזרוק לי את המצת .

ארתור: אם כבר עושים שטות כזאת , קח תדליק את הסיגריה .

זדורוב: ההמ .

מונה: 03:40:07

ארתור: אם מישהו עושה שטות כזאת , אם יש לו ראש חכם , אם יש לו ראש חכם , אם הוא עשה דבר כזה . . . מה זאת אומרת , ראש חכם ? הוא חשב ככה . . . אם אני אתן לה מכות על זה . . . היא תמסור אותי ותלשין עלי (לא נשמע) שנים רק על אונס , (לא נשמע) קטינה . . . כן ? ועוד הוא רצה להרוג אותה (לא נשמע) .

זדורוב: ההמ .

ארתור: ניסיון לרצח . זה עשר , שניים עשר שנים בפנים . אתה מבין ? זה סוף הדרך . וכאן , יש כזאת שטות , רק נשאר לקחת (לא נשמע) כל החיים וללכת .

זדורוב: לזיין וללכת .

ארתור: ואולי . . .

זדורוב: ואולי אפשר לצאת מזה .

ארתור: תקשיב , זה לא שפתאום . . . הרי מי לעזאזל יודע , קרה דבר כזה , קרה שאתה , תראה , זה כזה דבר שאף אחד לא יכול להיות בטוח בעצמו יותר מדי . אה . . . (לא נשמע) לעצבן ככה שסוף הדרך .

זדורוב: נו אני יודע ,(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אני , לפעמים אני . . . (לא נשמע) אני לא רואה שום דבר בעיניים , אני יכול לעשות מלא דברים . וזה כבר קרה בעבר . (לא נשמע)

רצח , אבל אני עשיתי שטויות , אתה מבין ? אז אותו דבר , אותו דבר יכול להיות שקרה עם אותה הילדה . אתה באותו הרגע לא מסתכל אם היא בת שלוש עשרה , חמש עשרה או בת עשרים וחמש (לא נשמע) . אתה מבין ?

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כשקורים דברים כאלה , תראה . . . למשל אני (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: גבר , כל גבר יודע שאם אתה . . . נמצא עם קטינה שהיא בת שבע עשרה או שבע עשרה או בת שלוש עשרה , אם אתה נמצא עם קטינה כזאת//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) דבר ראשון זה שיש להן כזאת לשון שהן יכולות להגיד , אונס , נכון ? רצה לאנוס .

זדורוב: ניסיון לאנוס .

ארתור: להרוג .

זדורוב: רצה להרוג .

ארתור: הוא רצה לאנוס אותי ולהרוג אותי . לחתוך אותי .

זדורוב: ואני ברחתי וזה הכל .

מונה: 03:42:00

ארתור: זהו , ואני ברחתי . (לא נשמע) בגיל שתיים עשרה , (לא נשמע) עשרה (לא נשמע) ועוד קטינה . זה רעש גם כן , שיט .

יבגני: זה סוף הסוף הדרך , כן .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) בכל מקרה כי היא תיתן את התיאור של (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך . בת שלוש עשרה , חמש עשרה (לא נשמע) את התיאור הזה . אתה מבין ? וככל הנראה שהילדה הזאת היא פחדה אה . . . יותר נכון לא פחדה , היא דווקא ידעה ספציפית מי זה , אתה מבין ? לא הייתה לה שום בעיה להגיד עליו מי זה . X

יבגני: נו , כן .

ארתור: ככל הנראה שהיא כבר ראתה , היא הכירה את הבן אדם הזה . אתה מבין ? למה (לא נשמע) .

יבגני: כי (לא נשמע)//

ארתור: //כי היא הכירה אותו , היא ראתה . אם זה היה מישהו מהרחוב , משהו והוא היה יכול לעשות את זה איפה שהוא מאחורה , להרוג אותה וללכת , היא אפילו . . .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: הוא היה מזיין אותה והולך .

ארתור: הוא היה יכול לזיין אותה שם ו . . . ואפילו (לא נשמע) למשטרה , סתם דוגמא , אתה מבין ? וכאן ככל הנראה אה . . . שהיא מכירה אותו , היא ראתה אותו או איזה משהו כזה . בגלל זה אה . . . הוא באמת אה . . .

תראה , אם חושבים על זה , אם חושבים על זה . . . אם חושבים . . . ככה באופן הגיוני . . . מצד אחד , מה שהוא עשה . . . הייתה לו , לא הייתה לו ברירה אחרת , לא הייתה לו ברירה אחרת , אתה מבין ? למה ? כי אם הוא היה משאיר את זה , היה משאיר אותה ככה אז זה היה סוף הדרך מבחינתו , אתה מבין ? אם (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא היה מזיין אותה , נותן לה מכה חזקה בראש , עד שהיא הייתה חוזרת לעצמה , הוא היה יכול להיעלם כבר .

ארתור: תגיד לי//

יבגני: //לא , הוא (לא נשמע) את הילדה הזאת , (לא נשמע) .

מונה: 03:43:40

זדורוב: לא , אם הוא היה מזיין אותה מאחורה , היה נותן לה מכה בראש מלמעלה (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: תראה . . . (לא נשמע) היה יכול להיות גם כזה דבר . . . היה יכול להיות גם כן דבר כזה אפילו . יכול להיות שהוא רצה לזיין אותה , כן ? הוא רצה לזיין אותה . הסכמה . . . אני לא חושב שזה היה עם הסכמה . בגיל כזה (לא נשמע)//

זדורוב: //מה זה הסכמה ?

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //זאת הסכמה .

יבגני: אני לא חושב (לא נשמע) , הסכמה .

זדורוב: לא , לא , לא , לא .

ארתור: אם הוא היה רוצה לזיין (לא נשמע) , זהו . . . היא תגיד בסדר , אני לא אגיד לאף אחד , למרות . . . שכמובן (לא נשמע) . זה אותו דבר כמו (לא נשמע) , זה אותו דבר . (לא נשמע) השטות הזאת (לא נשמע)//

זדורוב: //יתחילו לזמר על כל ישראל .

ארתור: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) סוף הדרך .

יבגני: (לא נשמע) היא לא הייתה מזהה אותו (לא נשמע) .

ארתור: זה לא רק אונס , זה אונס של ילדה קטינה , בת שלוש עשרה . אתה מבין ? (לא נשמע) סוף הדרך והיא תפתח את הפה , ועוד כל מה שהיא תגיד , יאמינו לכל מה שהיא תגיד . זה חמש עשרה , עשרים שנה בפנים בשקט יתנו לו . (לא נשמע) זה ניסיון לרצח , זה אונס , זה אה . . . שיט … סוף הדרך , זה (לא נשמע), אתה יודע כמה סעיפים יש בשטות הזאת?

זדורוב: אם אני//

ארתור: //כשזה . . . זה (לא נשמע) של קטינה .

יבגני: נו זה אונס (לא נשמע) .

ארתור: אונס . . . בעילת קטינה , היא עוד לא אדם בוגר , זה סוף הדרך . אחרי זה אה . . . אה . . . בכוח , זה בכוח , אוי שיט , יש שם מלא סעיפים . מלא נקודות , (לא נשמע) מלא .

יבגני: כן , (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) חמש עשרה שנה רק על אונס , עד חמש עשרה שנה , של קטינה . X

יבגני: (לא נשמע) רצח .

מונה: 03:45:12

ארתור: כן .

יבגני: יש שם ברצח (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) בקיצור . . .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //חס וחלילה , חס וחלילה כמובן . . . (לא נשמע) אף פעם , אבל . . . חס וחלילה . . . אני אומר , חס וחלילה אם אני למשל . . . הייתי נכנס לבית סוהר על כזאת שטות , חס וחלילה . . . אני לא הייתי . . . נותן לילדה

הזאת . . .

יבגני: לצאת משם .

ארתור: לצאת משם . אם אני (לא נשמע) אני הייתי שופט את עצמי למאסר עולם .

יבגני: נו זה ברור , (לא נשמע) .

ארתור: זהו , אתה מבין ? זאת אומרת (לא נשמע) פתוח , אתה מבין ? חס ולילה כמובן , אבל אם אני הייתי עושה את זה , אני לא הייתי נותן לה לצאת

משם .

זדורוב: נו תראה , מצד אחר , אתה לא היית עושה את זה בבית ספר .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אתה לא היית עושה את זה בבית ספר .

ארתור: ואם//

זדורוב: //אתה היית קורא לה איפה שהוא מאחורה בית הספר (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) מאיפה אני יודע איפה יתחילו לצעוק עלי ?

זדורוב: אה ?

ארתור: מאיפה אני יודע איפה יתחילו לצעוק עלי ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא .

ארתור: זה היה יכול לקרות בחוץ , זה היה יכול להיות איפה שהוא אה . . . באיזה רחוב קטן , זה היה יכול לקרות מאחורי הבניין , שיט . . . זה היה יכול להיות בכל מקום , אתה מבין ? אתה לא יודע מתי כל זה יקרה , זה מגיע אליך באופן פתאומי , אתה מבין ? יכול להיות שהיא לפני יומיים שלושה , עשתה לי . . . יומיים שלושה לפני כן . . . עצבנה אותי והכל והיא עד עכשיו , במשך היומיים שלושה האלה היא מעצבנת אותי , שיט (לא נשמע) .

יבגני: לא , אבל יכול להיות (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

יבגני: (לא נשמע) מה שאני אומר , שאם זה היה מישהו מהכיתה שלה . . . או בן אדם מונה: 03:47:02 שלומד (לא נשמע) אני הייתי עוקב אחריה , כן ? אני הייתי (לא נשמע) אפשר לעשות את זה . ואם אני מכיר אותה ואני רואה אותה רק בבית הספר , כמנקה או כגנן , כאני יודע מה , איזה (לא נשמע) .

ארתור: אם זה היה מישהו מהכיתה שלה או מישהו שם . . . (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

זדורוב: הוא גם כן היה יוצא לשירותים//

ארתור: //(לא נשמע) .

זדורוב: והמורה הייתה אומרת שעוד מישהו יצא מהכיתה .

יבגני: כן .

ארתור: כן . אם זה היה תלמיד , אם זה היה תלמיד , למשל הילדה יצאה (לא נשמע) כן ? (לא נשמע) .

זדורוב: היא יצאה באחד (לא נשמע) .

יבגני: נו . . .

ארתור: היא יצאה (לא נשמע) באחד , כן ?

זדורוב: כן .

ארתור: עכשיו . . . כל מורה כשהוא יושב . . . יש לה שעון הרי , היא בודקת כמה זמן נמשך השיעור .

זדורוב: הדבר הכי מעניין , המורה הזאת//

ארתור: //תקשיב לי//

זדורוב: //החברים האלה , אף אחד (לא נשמע) .

ארתור: נו תקשיב לי .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: תקשיב לי .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: אני מקשיב .

ארתור: אם אני לומד בכיתה אחרת או באותה כיתה . . . דבר ראשון אם אנחנו באותה כיתה , כבר כולם היו יודעים שאני והיא . . . יצאנו באותו זמן בהפרש של חמש דקות , נכון ? עכשיו בוא נגיד שמישהו יצא מכיתה אחרת . כל מורה מחזיקה (לא נשמע) .

זדורוב: יש לה שעון .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) ככה שעון על השולחן , נכון ?

מונה: 03:48:00

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //כל מורה תדע מתי מי יצא .

יבגני: תעזוב , (לא נשמע) שכבר בדקו את זה עשר פעמים .

זדורוב: בטח .

יבגני: כבר ביקשו מכל המורים (לא נשמע) אם מישהו יצא (לא נשמע)//

ארתור: //מישה יצא , (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) אם מישהו יצא .

ארתור: כן , אני יודע .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לא , (לא נשמע) .

ארתור: אתה שומע ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) יכול ככה , שיט . . . להוציא (לא נשמע) אתה יודע כמה ייתנו לו , אה ? חמש עשרה שנה בפנים .

יבגני: אף אחד (לא נשמע) .

ארתור: לא , אני מתכוון אפילו אם . . . ייקחו או משהו . . . חמש עשרה שנה . לא יתנו לו מאסר עולם , הוא קטין .

זדורוב: נו בסדר .

יבגני: (לא נשמע) אתה יודע ? (לא נשמע) .

זדורוב: לא , אני אומר שזה לא היה מתוכנן .

ארתור: כן .

זדורוב: אני אומר (לא נשמע) .

ארתור: כן , זה . . . בקיצור ככל הנראה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ברצינות .

ארתור: זה יכול לקרות לכל אחד , אתה בן (לא נשמע) לכל אחד זה יכול להיות , גם לבן אדם בן חמישים , גם לבן אדם בן עשרים וגם לבן אדם בן שלושים . . . זה יכול . . . הדבר הזה יכול לקרות ואפשר להגיב ככה אפילו על בן שמונה ולא על בן שלוש עשרה . כששיט , משהו שיט (לא נשמע)//

יבגני: //נו כבר (לא נשמע) יכול להיות (לא נשמע) יכול להיות שהוא עשה לה כל מה שהוא רצה ואחרי זה שיט , רק (לא נשמע) שיט , היא עכשיו תצא (לא נשמע)// X (עד כאן העתקה מלאה של קטע ארוך)

מונה: 03:49:36

ארתור: //(לא נשמע) .

יבגני: כן .

ארתור: (לא נשמע) בקיצור . . .

יבגני: גם כן (לא נשמע) .

ארתור: זיינו בשכל (לא נשמע) בואו , בואו נעשה ספורט קצת .

יבגני: שיט , יש כאן כזה (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שיביא לנו .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) תשתחרר מחר .

זדורוב: (לא נשמע) איזה יום מחר ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: יום שישי ?

ארתור: אה זהו ? יום שישי ? אתה הולך . אוי ,שיט .

זדורוב: או , תגיד לי , ביום שבת בכלל לוקחים לחקירות או שלא ?

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: לא , מי אני . . .

ארתור: לא , זה קורה , קורה .

יבגני: (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) .

יבגני: אותי לא לקחו עוד בשבת עד היום , לא (לא נשמע) .

זדורוב: לא , אני פשוט חושב , יכול להיות שאותי (לא נשמע)//

ארתור: //אני , אותי לא לקחו , אבל אני ראיתי , אבל אני ראיתי חבר'ה . . .

זדורוב: שלקחו אותם .

ארתור: שלקחו אותם . כשמדובר ברצח , שוד עם רצח או משהו כזה . . . לוקחים בכל זמן .

זדורוב: זאת אומרת שיכול להיות שייקחו אותי לחקירה גם ביום שבת .

ארתור: כן .

יבגני: בגלל הילדה . . .

מונה: 03:50:56

ארתור: אתה הרי אמרת לי בעצמך , השוטרים הם עושים מה שהם רוצים . יש להם את הזכות לעשות מה שהם רוצים . יום שישי , שבת , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אתה שומר שבת ?

זדורוב: ואני חשבתי לנוח מהם בשבת , שיט .

ארתור: אתה יודע מה , אה ? (לא נשמע) לשום מקום .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: כן , (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לעזאזל .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) אני אתן לך סכין גילוח , (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) זה הכל . אני (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) אתה יודע מה אתה יכול להמציא ? (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק , לא נשמע) .

יבגני: אני לא יודע , לא יודע (לא נשמע) .

זדורוב: אתה יודע , אני חושב (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כן , אני חושב שמחר (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק , לא נשמע) .

ארתור: כן , (לא נשמע) .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: לא , (לא נשמע) .

יבגני: תגיד לי , (לא נשמע) ?

זדורוב: כן .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: אבל איך (לא נשמע) .

ארתור: הוא ואני ואתה , שכולם ילכו .

יבגני: (לא נשמע) ומים .

זדורוב: (לא נשמע) ומים .

מונה: 03:52:32

יבגני: מה ?

זדורוב: (לא נשמע) ומים .

יבגני: אבל מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: זה . . . חול (לא נשמע) (לא נשמע) קשה לעבוד אתו , בגלל זה (לא נשמע) .

יבגני: הו פה .

ארתור: הבנת ? (לא נשמע) מרים רגליים .

יבגני: (החוקר צוחק) חה חה חה חה חה . (לא נשמע) .

זדורוב: אה ?

יבגני: מה השעה עכשיו ?

ארתור: השעה שלוש .

זדורוב: מה , אתה שואל אותי ?

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: כן , (לא נשמע) השעון , (לא נשמע) שלמים .

יבגני: בגלל זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) ונפלו .

ארתור: (לא נשמע) .

יבגני: אתה רואה ?

ארתור: ההמ .

יבגני: (לא נשמע) אני חושב שקצת יותר מאוחר , כן ? השעה שבע בערך .

ארתור: כן .

ארתור: כי השעון (לא נשמע) . בואו נשמע חדשות , (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא חושב שעכשיו השעה שמונה בערך .

יבגני: יותר ?

זדורוב: אני חושב שהשעה תשע , אולי כבר תשע וחצי .

יבגני: איזה מחשבות , אה ?

ארתור: אוף . . . אני התעייפתי .

זדורוב: בואו נקרא , שיט למכוערים האלה .

ארתור: אני עייף מלהסתובב .

יבגני: נו אתה הלכת בו איזה חמש עשרה קילומטר בערך .

ארתור: כן , כן .

יבגני: (לא נשמע) הלכת מהבוקר .

ארתור: אוי , שיט , איזה זין .

מונה: 03:53:53

יבגני: אם אתה תהייה פה איזה חודש . . .

ארתור: כן .

יבגני: אתה תעשה כזה , אתה יודע , חור בקרמיקה הזאת . . .

ארתור: יותר טוב שאני אסע לבית סוהר , למה אני צריך לעזאזל להיות פה חודש , שיט ?

ארתור: לא , אני אומר סתם ככה , (לא נשמע) .

ארתור: יותר טוב מבחינתי לנסוע לבית סוהר . מה אפשר לעשות כאן ? בבית סוהר לפחות , שיט יש טלוויזיה כל העניינים , שיט אתה יכול להסתובב שם , יש טיול , רחוב , כל העניינים , שיט . אתה יכול להתקשר , שיט , טלפון . לעזאזל . . .

זדורוב: לא , פשוט אתה יודע//

ארתור: //אני אהיה פה עוד איזה עשרה ימים , שיט , אחרי זה אני (לא נשמע)//

זדורוב: //חבר'ה , תסלחו לי שאני (לא נשמע) עם הבעיה שלי , אבל אני שיט . . . בכל אופן , משהו מסתובב לי בראש ואני ממשיך לחשוב שזה מישהו מתלמידי בית הספר . בן אדם זר מהרחוב נכנס לבית הספר//

ארתור: //אוי , שיט . . .

זדורוב: לא יכול להיות דבר כזה .

ארתור: עוד פעם אתה מתחיל את הדיבורים על זה , שיט . . . חחחח . . .

זדורוב: לא , פשוט שיט , יש לי בראש הזה , כל כך הרבה כל מיני חרא , שיט .

יבגני: לא , הם פשוט מבחינת היגיון , חושבים בצורה נכונה , (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל בן אדם זר לא יכול להיכנס ולעלות לשירותים//

יבגני: //הוא לא בן אדם זר , הוא לא בן אדם זר , הוא בן אדם שבאיזו שהיא צורה עובד שם או עושה איזה משהו בבית הספר ו . . . ו . . . ו . . . זה שהוא נמצא בבית הספר זה בסדר , נו . . . מה זאת אומרת בסדר , אתה מבין .

ארתור: ערפת הגיע .

יבגני: נו , ערפת לא הגיע , זה בטוח . הוא כבר . . . ערפת .

ארתור: כן , הוא מגעיל , שיט .

יבגני: לא יכול להיות , זה . . . ההיגיון , זה . . . ההיגיון שלהם , מהבחינה הזאת הוא בסדר . ועוד בנוסף לכל , כל האלה שלך . . . (לא נשמע) שלך . . .

זדורוב: לא , הם בגדול שמחו ששיט . . . הוציאו לי את כל הסכינים האלה . X (תחילת העתקה)

יבגני: טיפות דם ו . . . אה . . . אני יודע , המכנסיים שאתה פתאום זורק .

זדורוב: אבל הם//

יבגני: //(לא נשמע) .

מונה: 03:55:33

זדורוב: כן , המכנסיים (לא נשמע) שיט , זאת ישר הראיה הראשונה .

יבגני: הפוליגרף שאתה לא עובר ו . . . אה . . .

זדורוב: כן .

יבגני: ועוד//

זדורוב: //המכנסיים , הפוליגרף , טיפת הדם .

יבגני: חוץ מזה אתה כל הזמן מתחיל להיזכר , כל יום כשאתה (לא נשמע) אתה מתחיל להיזכר , אתה ראית (לא נשמע)//

זדורוב: //תראה//

ארתור: //הדבר הכי חשוב זה שיש לך את טיפת הדם הזאת על היד , הטיפה הזאת , הטיפה .

זדורוב: לא , זה לא על היד .

ארתור: נו אז איפה היא שם ? על הנעל , (לא נשמע) .

זדורוב: על הסכין .

ארתור: נו , על ה . . . איפה ?

זדורוב: על הסכין .

ארתור: אתה דיברת על איזה שהוא כבל .

זדורוב: הם הרי לא אומרים לי על איזה , הם אומרים לי למשל , אנחנו מצאנו טיפת דם . . . אני אומר//

ארתור: //יכול להיות שהם ראו אותה על הסכין ?

זדורוב: הם אומרים//

ארתור: //(לא נשמע) על הכבל//

זדורוב: //לא , על הכבל אני (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) משהו//

זדורוב: //הם אומרים לי . . .

יבגני: אוי , שיט .

זדורוב: זאת אומרת , תראה איך זה יצא , בפעם הראשונה הם אמרו , על הכבל . אתה יודע , כאילו קח לך עצם , אבל תחשוב לבד . והיום הוא אומר לי , תראה , ואם אנחנו מצאנו דם על הסכין , איך הוא היה יכול להגיע לשם ? אני אומר , תראה , אם לדוגמא אני . . . אני נכנסתי לשירותים . אני הייתי יכול לסגור את הדלת . אם היה דם על הידית , אני התלכלכתי כי אני לקחתי את הסכין , חתכתי את השק . הגיוני שהדם עבר על הסכין ? הגיוני .

ארתור: מה ? מה ? אני אה . . . שיט//

מונה: 03:56:42

זדורוב: //אם אני נגעתי בדלת//

ארתור: אוי , נו מה . . . או . . .

זדורוב: על הידית//

ארתור: //חכה , חכה , חכה . חכה , תן לי להדליק סיגריה , תן לי להקשיב לך .

זדורוב: (הנחקר צוחק) .

ארתור: כמובן לדבר , אני שיט (לא נשמע)//

זדורוב: //טוב יאללה חבר'ה , אני לא (לא נשמע)//

ארתור: //תביא , תביא , תביא מצת .

יבגני: נו יאללה כבר .

זדורוב: הוא שם אותה ככה בזהירות בשביל שכל המכוערים האלה יראו .

ארתור: נו , נו , נו .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: מה ? איפה אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: נו , מה אתה רצית להגיד ?

זדורוב: אני מתכוון (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) הלכת לחוף הים ?

זדורוב: למשל . . .

ארתור: נו .

זדורוב: אני נכנס לשירותים , אני לוקח (לא נשמע) וסוגר את השירותים , כאן .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ו . . . על הידית יש דם .

ארתור: על . . .

יבגני: יאללה בסדר , אני לא צריך , אני כבר . . . אני מעשן (לא נשמע) כמו שואב אבק .

ארתור: כן , תביא , תביא את המצת , אל תעשן כמו . . .

יבגני: ארובה .

ארתור: רכבת .

זדורוב: אני נכנס , סוגר את הדלת של השירותים , אני יוצא מהשירותים , אני בכל מקרה תופס את הידית , יכול להיות שהידית הייתה מלוכלכת בדם ואני . . . נגעתי והעברתי את טיפת הדם על (לא נשמע) שלי//

ארתור: //באיזה שירותים אתה היית , בשירותי נשים ?

זדורוב: בשירותי נשים .

מונה: 03:57:38

ארתור: ההמ , נו .

זדורוב: יכול להיות , אם (לא נשמע) . . . יכול להיות .

ארתור: ויכול להיות//

זדורוב: //(לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) אתה חלפת , אתה נכנסת לשירותי נשים ?

זדורוב: לא . אם אני לוקח את הסכין אז יכול להיות שאני מהאצבעות העברתי על הסכין . . . סוף הדרך , אני כבר אמרתי שם , שיט אוי . . . נו אתה יכול להסביר איפה ? אני כבר אומר לו , נו איפה יכול להיות ? נו . . . מאיפה אני יודע לעזאזל ? נו , שם יכול להיות , שם יכול להיות , שם יכול להיות . הוא (לא נשמע)//

ארתור: //זה כבר (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא אומר , אתה יודע שיט , כמה דם צריך בשביל זה ?

ארתור: אם הדם (לא נשמע) אז אתם תלכו להזדיין , כן אני ותלכו להזדיין , (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: לא , בכלל לפי (לא נשמע) .

יבגני: הם אמרו לך (לא נשמע) .

ארתור: כן , אה . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: אבל יכול להיות (לא נשמע)//

יבגני: //(לא נשמע) .

ארתור: כן , אה . . . אבל יכול להיות (לא נשמע) .

זדורוב: אני מוכן לתת להם דוגמות של זרע , שיט ושל דם , (לא נשמע) . אני עוד לא יודע איזה קבוצת דם הייתה לילדה . X (עד כאן)

יבגני: (לא נשמע) .

זדורוב: פשוט קבוצה רביעית חיובית עם רביעית חיובית זה (לא נשמע) יכולים להיות (לא נשמע) שונים . חלקים מיקרוסקופיים . . . מה זאת אומרת חלקים מיקרוסקופיים ? אתה לא תראה אותו ככה . מסתכלים על זה רק דרך מיקרוסקופ .

יבגני: נו אני מבין , יש להם מיקרוסקופ (לא נשמע) .

מונה: 03:59:00

זדורוב: יש להם במעבדות מיקרוסקופים , (לא נשמע) אני אף פעם לא ראיתי . כשלקחו ממני טביעות אצבעות , שמו לי את השטות השחורה הזאת ושמתי שיט , את הידיים בתוך השטות הזאת . אני הגעתי (לא נשמע) , יש להם שם שיט . . . מכשיר שעולה חצי מיליון דולר . יש להם שם זכוכית כזאת . . . כשאני שמתי את היד . . . כל הטביעות אצבעות שלי ישר היו במוניטור .

יבגני: (לא נשמע) .

ארתור: כן , זה כבר שנה וחצי , שנתיים יש להם את השטות הזאת כאן .

זדורוב: אני נגנבתי מזה , אני אף פעם לא ראיתי כזה דבר .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //אצלנו עד עכשיו (לא נשמע) .

ארתור: לא , כאן כבר שנתיים , שלוש יש את השיטה החדשה הזאת .

זדורוב: (לא נשמע)//

ארתור: //גם ממני לקחו ככה .

זדורוב: זה לוקח שיט , הרבה יותר טוב מאשרה שחור הזה .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //השחור הזה (לא נשמע)//

ארתור: //(לא נשמע) יקר ?

זדורוב: חצי מילון דולר .

ארתור: ישר למחשב ?

זדורוב: שום דבר . . . היו לי צמידים על הידיים , הרימו לי אותו והחזיקו את הצמידים . חס וחלילה שברזל ייגע במכשיר הזה .

ארתור: ברזל .

זדורוב: סוף הדרך .

ארתור: ההמ .

זדורוב: המכשיר (לא נשמע) . ובשביל לתקן אותו ? צריך לקחת אותו , להטיס לארצות הברית , אם יוכלו לתקן אותו שם אז (לא נשמע) , אם לא יצליחו אז יסלחו , ישלחו חדש . ואז יצטרכו לשלם על חדש . כזאת שטות .

ארתור: כן . . . .

זדורוב: מיקרו , מיקרו שריטה על הזכוכית . . . סוף הדרך . זכו . . . כשאתה נוגע בזכוכית , הזכוכית חמה . אפילו לא חמה אלא כזאת חמה קצת . ישר (לא נשמע) את טביעות האצבעות .

ארתור: תן לי שניה את המאפרה הזאת .

מונה: 04:00:12

זדורוב: קח , זאת יותר טובה .

ארתור: או .

זדורוב: מיקרו שריטה על , על הזכוכית , כבר אי אפשר להשתמש בזה יותר . ישר (לא נשמע) טביעות אצבעות , ישר משהו אחר . הם הוריד , שיט . . . ישר , שיט ניגבו את הסמרטוט , סגרו את הזכוכית .

ארתור: אתה יודע מה מעולה במכשיר הזה ?

זדורוב: הוא ישב מכניס את זה למחשב .

ארתור: הוא כאילו זהו , יותר אתה לא תצטרך למסור טביעות אצבעות .

זדורוב: אף פעם .

ארתור: טביעות אצבעות .

זדורוב: לחיצה אחת על הכפתור והוא מתחיל לחפש . הדבר הכי מעניין//

ארתור: //לא , שמת אצבע אחת . . . זהו .

זדורוב: בכלל , עד כמה שאני יודע , עד כמה שאני יודע , מאותו הפשע (לא נשמע) .

ארתור: מה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: ממה ?

זדורוב: (לא נשמע) נפטרים .

ארתור: אה , (לא נשמע) נפטרים .

זדורוב: (לא נשמע) הסכין הזאת .

ארתור: אבל מה , השאירו שם את הסכין ?

זדורוב: אם היו משאירים , אני לא הייתי כאן עכשיו .

ארתור: ההמ .

זדורוב: לא הגיוני שיהיו טביעות האצבעות שלי על הסכין ההיא . X

ארתור: (לא נשמע) .

זדורוב: אם הייתה נשארת , נשארת הסכין . . .

ארתור: אבל יכול להיות שטביעות//

זדורוב: //(לא נשמע) הסכינים שלי , שלי , (לא נשמע) .

ארתור: אבל יכול להיות שהוא עבד עם כפפה ?

זדורוב: מאיפה אני יודע לעזאזל ? הם (לא נשמע) בודקים . לי זה יותר פשוט , אני עובד בלי כפפות . אני תמיד עובד בלי כפפות . כולם יודעים את זה . כי עם כפפות לא נוח לעבוד לא עם קרמיקה . . . דבר ראשון , את הקרמיקה אתה לא מרגיש אותה .

מונה: 04:01:33

ארתור: נו , כל אחד אה . . . תראה , אה . . . כל אחד לוקח אתו כפפות . פשוט מה , הוא לא עובד אתם (לא נשמע)//

זדורוב: //אני אף פעם לא לקחתי , אף פעם . אני לא רגיל לעבוד עם כפפות , אפילו סמרטוטים אין בלי בשביל לקחת את הזבל .

ארתור: ההמ .

זדורוב: יש שם בארגז כמה , אבל , אבל בדברים האלה שהיו לי , אף פעם לא היו לי כפפות .

ארתור: (לא נשמע) שיט .

זדורוב: אתה יודע כמה פעמים זה קרה ? קרמיקה וכל מיני שטויות אחרות . לא מעניין אותי , אני אוצי . . . אני אוציא את זה (לא נשמע) .

ארתור: סוף הדרך , לא צריך את זה לעזאזל .

זדורוב: למשל אם אני רוצה להרוג ילדה , אני אפילו לא אחשוב על לחכות לה בשירותים או איפה שהוא . . . בשביל מה לעזאזל אני צריך את הבית ספר הזה ? (לא נשמע) . ארתור , אל תירדם . אתה יכול להישרף . X

ארתור: יאללה , שטויות . אם נכנסות לך אבנים לאצבעות אז לא יקרה לי שום דבר אפילו .

זדורוב: כן , אני פשוט (לא נשמע) הדלקתי סיגריה , שיט . . . שמתי את היד ונרדמתי , שיט . אני מתעורר ו . . .

ארתור: (לא נשמע)//

זדורוב: //מזה שחם לי .

ארתור: אני (לא נשמע)//

זדורוב: //אני מתעורר , סוף הדרך , ככה (לא נשמע) .

ארתור: אני התעייפתי מהבית משפט הזה .

זדורוב: ההמ .

ארתור: הבית משפט הזה (לא נשמע)//

זדורוב: //מי , הבחור היה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: הבחור היה ?

ארתור: כן , הבן זונה (לא נשמע)//

זדורוב: //איך קוראים לו ? אה , עם המשקפיים לא . לא היה לי אותו .

ארתור: איזה בן זונה אחד עם משקפיים .

מונה: 04:02:52

זדורוב: היה לי בלי משקפיים . איזה שהוא בחור צעיר אחד כזה , בן איזה שלושים וחמש בערך , כזה . . .

ארתור: איפה היה לך , במחוזי ?

זדורוב: (לא נשמע) .

ארתור: במחוזי ?

זדורוב: אה . . . זה לא רחוק מהמשטרה שם בית המשפט הזה .

ארתור: לא , יש שלום ויש מחוזי .

זדורוב: איפה נמצא "השלום" ? כמה דקות בערך ברכב מה . . .

ארתור: אבל זה אותו בניין , כמה קומות יש שם , אה . . .

זדורוב: לא , לא , לא , לא , לא , הביאו אותי למשטרה עצמה .

ארתור: נו , ושם ליד .

זדורוב: מהמשטרה ממש שלוש דקות בתוך רכב .

ארתור: כן , ברגל .

זדורוב: לא , לקחו אותי ברכב .

ארתור: ההמ .

זדורוב: ונכנסו לבפנים לחצר .

ארתור: ההמ .

זדורוב: זהו , אבל אם לעלות במעלית , אז ממש (לא נשמע)//

ארתור: //אז כן , במעלית . (לא נשמע) אם זה בקומה השניה בפנים//

זדורוב: //בקומה שניה .

ארתור: בקומה שניה ? זה מחוזי .

יבגני: אז שם .

ארתור: נו . . .

זדורוב: אבל אתמול היה שופט אחר , בחור צעיר , בן איזה שלושים וחמש//

תום ההקלטה

פ . א . 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ . ט . 165/06 (6)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ו'

שם המתרגם:רינת שור

תאריך קבלת העבודה:28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06(6) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1070 ו'

שם המתרגם: רינת שור

מקרא :

ח : – חוקר, שוטר בתחנת המעצר, שוטר 2 – שוטר נוסף בתחנת המעצר

נ : – נחקר, עצור נוסף בתחנת המעצר

תמלול על ידי רינת שור

תרגום על ידי רינת שור

התרגום והתמלול של החקירה בוצעו בתאריך ה- 29/01/07

רומן: לא, (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) על זה .

רומן: אם יש משהו . . .

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

רומן: אני שמעתי באמת, כשאתה ניגש, שורק לתוך האוזן, נו חלש . . .

(לא נשמע)//

ארתור:: //אה . . . אתה תצטרך לשרוק כל הלילה .

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

ארתור:: בסדר, מה אתה רוצה להגיד ? שאנחנו זה . . .

רומן: אנחנו עשינו שם (לא נשמע) אנחנו, מי שנחר, הורדנו בזהירות את (לא נשמע), אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה (לא נשמע) אנחנו הורדנו (לא נשמע) הרמנו בהיזרות . היה לנו את זה בדיוק, זה נכנס בדיוק מתחת לתקרה . (לא נשמע) חמישה סנטימטר . ואנחנו ההינו צועקים, הקשמה, ההוא היה (לא נשמע) בחזרה, הוא לא היה יכול (לא נשמע) כמה פעמים (לא נשמע) זהו, הכל בסדר . הוא עד שהוא (לא נשמע) וכולם כבר הולכים לישון (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) תרים אותו כאילו, מתחת לתקרה . בסדר ?

רומן: אני (לא נשמע) למיטה למעלה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: ואתה אומר אין מה לקרוא, הנה יש לו ספר .

ז'ניה: אבל הספר הזה שלו הוא זה . . . .

רומן: נו זה, זה לא זה, אבל . . .

ארתור:: אה, זה איזה שהוא . . . פסיכו . . . פסיכו . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

מונה : 00:01:27

ארתור:: פסיכו ט . . . טר . . . טרפיה . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: של פסיכו טרפיה .

ארתור:: איזה שהו ספר של פסיכו ט . . . ט . . .

ז'ניה: תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה, מה השעה עכשיו ?

שוטר :עכשיו תשע עכשיו .

רומן: תודה רבה . תשע עשרים, (לא נשמע)//

ארתור:: //מי זה (לא נשמע) ? ההוא זה לא היה שלך ?

רומן: לא, אחד .

ארתור:: השני היה (לא נשמע) ?

רומן: הוא דומה, אבל אה . . . בלי נעליים ובלי צמידים (לא נשמע) .

ארתור:: בלי נעליים בכלל ?

רומן: כן .

ארתור:: חבל על הזמן, יחף ?

רומן: (לא נשמע)//

ארתור:: //עם גרביים ?

רומן: נו ככה, (לא נשמע) עם גרביים ככל הנראה .

ארתור:: ממ . . .

ז'ניה: תגיד לי, במעצר אפשר (לא נשמע) ?

רומן: (לא נשמע) הוא רצה .

ארתור:: לא//

רומן: //נו הוא הלך לשירותים (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ז'ניה: (לא נשמע) אומר . לא, בכלל אפשר ?

רומן: לא .

ז'ניה: אי אפשר ?

רומן: (לא נשמע) אנשים ביקשו .

ארתור:: מי, (לא נשמע) בקיצור אה . . . זה . . .

רומן: כשיושבים בבית סוהר, יכולים לאפשר לך פגישה (לא נשמע) יממה, וגם כן פעם בשנה או פעם בחצי בשנה .

ארתור:: לא, זה למה ?

מונה : 00:02:43

רומן: לעיתים יותר קרובות ?

ארתור:: כל חודש .

רומן: אה, כל חודש ?

ארתור:: אם אתה נשוי, זהו ואתה נשפט לתקופה בבית סוהר, אתה כל חודש מאשרים לך, האישה מביאה את הניירת, כל חודש . משש עד שש בבוקר . משש בערב עד שש בבוקר . משש בערב עד שש בבוקר . (לא נשמע) זהו .

ז'ניה: (לא נשמע) פעם בחודש ?

ארתור:: כן .

רומן: אה, משש בערב עד שש בבוקר ? אני שמעתי כאילו שיש מפגשים של יממה .

ארתור:: (החוקר מצקצק בשפתיו) .

רומן: רק ל . . . חצי יממה ? וב . . . בכלל אין חופשות ?

רומן: תלוי//

ז'ניה: //(לא נשמע)//

רומן: //תלוי על איזו עבירה אתה יושב .

ארתור:: לא, יש, אני הרי אומר עכשיו, אם אין לך (לא נשמע)//

ארתור:: אם אין חופשה, אז נותנים פגישה ארוכה .

ז'ניה: אה, לזמן ממושך .

רומן: מה זאת אומרת . . . בבית סוהר ?

ארתור:: כן .

רומן: (לא נשמע) לא שתיים עשרה, אלא שלוש עשרה שעות .

ארתור:: אם אין חופשה אז . . .

ז'ניה: מה זאת אומרת, זה חדר (לא נשמע) ?

ארתור:: כן . (לא נשמע) בקיצור שם, תלוי איפה . ברמלה יש ארבע חדרי שינה .

זה . . . בקיצור אה . . . זה . . . (לא נשמע) בקיצור אה . . . מיטה זוגית . מיטה של שני מקומות, בחדר שינה . סוף הדרך, בקיצור .

רומן: (לא נשמע) עד כמה שאני יודע, (לא נשמע) האלה//

ארתור:: //טייפ . . . טייפ, מקרר .

רומן: (לא נשמע)//

ארתור:: //טלוויזיה .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: איזה תאים ?

רומן: (לא נשמע) .

מונה : 00:04:19

ארתור:: מה קרה לך ? סוף הדרך .

ז'ניה: לעשות להם (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: כן .

רומן: אין כאן אור .

ז'ניה: (לא נשמע) קצת . (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: צריך לחסוך נייר טואלט, הנה יש עוד, הנה עוד שירותים .

ז'ניה: (לא נשמע) כל הערב (לא נשמע) שם .

רומן: על סוגר, אחרי זה עם מנעול, אחרי זה עם המפתח הגדול הזה, יש פה עוד, בשביל מה לעזאזל יש כאן מנעול ?

ז'ניה: אתה זוכר היה סרט כזה, שניים עשר (לא נשמע) ?

רומן: ההמ .

ז'ניה: אבל אתה (לא נשמע) עם מפתח אפילו .

רומן: אתה יודע, זה (לא נשמע) . היא ב . . . (לא נשמע) ממש לא משהו .

ז'ניה: עם שיניים אתה גם כן לא תצליח להחזיק את זה .

רומן: (לא נשמע) כל הכסף (לא נשמע) אחרת כבר מזמן היו משחררים את כולם . הסורגים האלה, אפשר (לא נשמע) .

ז'ניה: ההמ .

רומן: אפשר לפתוח .

ז'ניה: איך ?

רומן: יש שם (לא נשמע) מגבת . אתה מקבל . . . בהתחלה אפשר שהיא תהייה, לתוך צינורית . אתה מקבל אותה לתוך צינור . אתה מושך זה . . . אתה קושר, שם (לא נשמע), אבל הדבר הכי חשוב זה שהיא תהייה רטובה . כשהיא מקופלת לתוך צינור ואתה מסובב אתה, כל המים נוזלים החוצה, היא מתייבשת, כשהמגבת מתייבשת, היא נהיית (לא נשמע) ואתה אה . . . את הסיבובים (לא נשמע) יש חמש עשרה סנטימטר, אבל אפשר לעשות עשרים . ואז אתה משאיר את זה . אתה מעביר את הראש, אם הראש עבר, אז הכל עבר . (לא נשמע)//

ז'ניה: //(לא נשמע)//

רומן: //אין כאלה קטנים, ככה אתה לא יכול להעביר . ו . . . (לא נשמע) כאלה . . . הם נמתחים ממש בקלות . בגלל זה (לא נשמע) .

מונה : 00 :06 :52

ז'ניה: אבל אלה (לא נשמע) .

רומן: באלה אפשר רק לשבור, אבל אה . . . (לא נשמע) את הסורג הזה, אם (לא נשמע) שם . דרך אגב, עם הסורגים . . . הסוגרים יכולים להיות (לא נשמע) במאה אחוז .

ז'ניה: ואני גם כן (לא נשמע) .

רומן: אבל הם דווקא, הסורגים הם (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: נו, אני חושב שזה ייקח זמן .

רומן: כן, זה (לא נשמע) .

ז'ניה: נו, במקרה ההוא (לא נשמע) .

ז'ניה: הם יעשו (לא נשמע) .

רומן: הכי חשוב שיט, זה להוציא, זהו . (לא נשמע) אתה יוצא ל . . . חופשי, (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: לא, אל תזכיר את זה בכלל . לחפור לשם זה אותו דבר כמו שיט, (לא נשמע) לשם, אבל (לא נשמע) . אבל מה, בסך הכל אני . . . יש שם (לא נשמע) בעוד ארבע שעות יהיה פה כזה (לא נשמע) ככה ש . . . לא רק לצאת, אבל יהיה אפשר שם בכלל . . . לעוף (לא נשמע)

פתאום לעוף משם ולעזאזל הכל כאן . אפילו פחות, שתי דקות, הסורגים הלכו, (לא נשמע) הוצאת את המאוור, (לא נשמע) .

ז'ניה: זה עוד (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) קורא . בהקשר של (לא נשמע) .

ארתור:: ממי ?

רומן: (לא נשמע) פעמיים, נו בשביל מה לעזאזל אני צריך מכנסיים כאלה, אולה ? יואו (לא נשמע)//

ארתור:: //מה, (לא נשמע) ?

רומן: היא הוציאה מכאן את השרוך .

ארתור:: יכול להיות שזה הם הוציאו אותו .

ז'ניה: זה לא הם . . . זאת לא, זאת לא היא, גם לי הורידו, זה (לא נשמע) .

ארתור:: בשביל שאתה לא תחתוך את עצמך ?

מונה : 00:09:55

רומן: אני . . . הזוג הראשון שהיא העבירה לי, אני אה . . . ישר אמרתי, (לא נשמע) המכנסיים האלה . . . אני לא אקח אותם כי אין בזה שום טעם, הם גדולים עלי כי הם עם שרוך . הם ישר יפלו, ישר ייקחו את החבל . היא (לא נשמע)//

ארתור:: //אלה גם כן גדולים עליך ?

רומן: אלה גדולים עלי, אני אוהב (לא נשמע)//

ארתור:: //אז תלבש משהו אחר .

רומן: אני אוהב, אני אוהב בגדים שהם משוחררים עלי ו . . . .

ארתור:: בשביל מה לעזאזל (לא נשמע) .

רומן: אני (לא נשמע) מכנסיים .

ז'ניה: (לא נשמע) הקרבה זה מעשה טוב . (לא נשמע)//

רומן: //אה, אני (לא נשמע) חזרתי ואני לא (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: ומעשים טובים על אחת כמה וכמה (הנחקר צוחק) .

ז'ניה: תן לי סיגריה בבקשה נו ו . . . אה . . . מצת (לא נשמע) .

רומן: סיגריה . . . ומצת, אני יכול (לא נשמע) .

ז'ניה: הנה, יש לך, השוטרים ביקשו הרי . (לא נשמע) תודה . תכף (לא נשמע) בוא, בוא אני אדליק .

רומן: אני רציתי לשים שם מים .

ז'ניה: לא צריך, אני אדליק (לא נשמע) אתה יכול להדליק . אני עישנת קצת יותר מדי משהו . אני מעשן בערך, אני לא יודע . . . חצי חפיסה ביום, חפיסה, יותר (לא נשמע) שתי חפיסות, אני (לא נשמע) .

רומן: אני ביום הראשון עישנתי שתי חפיסות וביום למחרת, ביום השני חפיסה וחצי . והיום . . . חפיסה כמעט עישנתי (לא נשמע) בדרך כלל יוצא לי משהו כמו חמש עשרה, שבע עשרה סיגריות ביום . היום הם הביאו לי אה . . . חמש, שבע יחידות . (לא נשמע) חפיסות . אה, זה בסדר . עוד (לא נשמע) עוד מעט יש זה . . .

ז'ניה: אז אתה מרגיש את עצמך כבר כמו בבית .

רומן: (לא נשמע) איך .

ז'ניה: כן, בן אדם זאת, נו חיה שהיא . . .

רומן: בן אדם הוא יתרגל לכל דבר .

ז'ניה: זה ממש נכון . יש חיות, אם אתה תשים אותן בסביבה לא . . . לא, לא

טובה . . . אם אתה תשים את החיה בסביבה לא טובה, היא תמות .

רומן: הבן אדם יתרגל לכל דבר .

מונה : 00:12:14

ז'ניה: כן, כן, כשבן אדם (לא נשמע) להכל .

רומן: (לא נשמע) מה יש לנו . יש לנו כמה (לא נשמע) או . . . ויש לנו שמפו .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) סבון נוזלי ?

ז'ניה: יש שם עוד (לא נשמע) . הוא מריח טוב .

רומן: השמפו (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: ג'ניה או . . . רומה, תעירו אותי בעוד שעה, כן ?

ז'ניה: אבל מה אתה תעשה בעוד שעה ?

ארתור:: לא, אני רוצה לבקש מים חמים, לשתות תה .

רומן: אם אנחנו לא נירדם, אני מבטיח לך את זה .

ארתור:: בסדר . או אתה או ג'ניה .

ז'ניה: מקסימום אתה תתעורר מחר .

רומן: ובכלל, (לא נשמע)//

ארתור:: //לא, (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) בכלל כל הלילה .

ז'ניה: (העצור צוחק) .

ארתור:: אה ?

רומן: ביום שבת בתא אם אתה (לא נשמע) .

ארתור:: לא, אני אה . . . . חושב (לא נשמע) לא לשכוח (לא נשמע) . אני רוצה לבקש (לא נשמע) שיביאו לי .

ז'ניה: הם עסוקים שם עם (לא נשמע) האלה .

ארתור:: אל דאגה, אם אני אתחיל לטפל בזה, הם זה . . . הם יעשו מה ש . . . (רעש חיצוני חזק) .

רומן: תראה, מי שהם עסוקים אתם . . . (לא נשמע) .

ארתור:: בעוד שעה בערך אנחנו נבקש, זה יהיה בסדר . אז תשים מכנסיים אחרים, מה אין לך מכנסיים אחרים ?

רומן: ההמ .

ארתור:: אה, רק זוג אחד ?

רומן: היא העבירה לי רק זוג אחד . יש לי שני זוגות של מכנסיים ספורטיביות, אני לא צריך יותר מזה . שיט, מה אני בסך הכל מסתובב שם בבית, מה . . .

ז'ניה: (לא נשמע) אתה יושב שם ?

מונה : 00:14:24

רומן: הדבר הכי מעניין זה שהחולצה הקצרה (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) . אבל מצד שני, אני הרי אני הרי (לא נשמע) .

ז'ניה: אבל אתה אחרי הרצח לא התלכלכת כמעט. X

רומן: כן, הם אומרים (לא נשמע) .

ארתור:: אוי, שיט .

רומן: אוי שיט, שאנל מספר חמש . (הסבר של המתורמנית לנאמר : ברוסית הדבר יוצא חרוז) . שיט, בני זונות, שיט . עושים (לא נשמע), שיט . (רעש חיצוני חזק) אני לאט לאט (לא נשמע) עמדו על זה שהבני כלבות האלה יפתחו אותו מחר ויעשו חיפוש . אוח, (לא נשמע) וזה עכשיו, איזה ריח שיהיה שם . אם (לא נשמע) .

(רעש חיצוני חזק, יש הפסקה של מספר דקות בשיחת העצורים והחוקר)

רומן: מה, הוא ככה (לא נשמע), נעלם . . . (רעש חיצוני חזק) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אה ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) . אה, בשש וחצי . איפה המצת ?

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: אה ?

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: לא, לא, כאן (לא נשמע) .

ארתור:: אני הייתי (לא נשמע) פירה, יש מנה חמה של פירה ?

רומן: לא .

ארתור:: אני הייתי בולס שטות כזאת . אני הייתי צריך היום להגיד (לא נשמע) שיקנו כזה, אני לא הספקתי, שיט . המנה חמה היא חמה, (לא נשמע) זה מרק או פירה . אתה מבקש מים רותחים, אתה מערבב, זה הרי מפלסטיק .

ז'ניה: נו, כן .

ארתור:: (לא נשמע, רעש חיצוני) . תביא לי מאפרה, אין ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: אה, תודה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

מונה : 00:24:41

ארתור:: הנה, תודה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: הנה, זהו .

רומן: כל (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) המים .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: לא טוב ?

ז'ניה: לא טוב, זהו (לא נשמע) מים .

רומן: (לא נשמע) . מעניין, אם הם מסיעים אותי לכאן מקצרין, זה לכל הזמן או שהם יכולים לקחת אותי עוד לאן למשך הלילה .

ז'ניה: הם ייקחו אותך אליהם הביתה למשך הלילה .

רומן: אה ?

ז'ניה: הם ייקחו אותך אליהם הביתה למשך הלילה .

רומן: כן, אתה (לא נשמע) .

ז'ניה: ההמ . בתורות, כל חוקר ייקח אותך אליו הביתה ללילה .

רומן: ההמ . לא, אני מתכוון לזה שהם לוקחים אותי לכאן . כי יש עוד משטרה אחת בטבריה . הם . . . חשבו לאן לקחת אותי, לטבריה, לכאן או לנהרייה . כי החוקרים כאן מנהרייה, ככה אני חושב על זה . וכאילו בשביל לא לנסוע בבוקר, לא להיכנס לכאן, לראש פינה, אז שם, הם לקחו אותי ונסעו . (לא נשמע) נוסע שיט, עם הדברים . בדיוק יש לי (לא נשמע) בן אדם אחר לגמרי .

ז'ניה: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) .

רומן: (לא נשמע) אני מרגיש את עצמי (לא נשמע) . רענן כאילו, כי התקלחתי, הכל . לא כמו זה . . . מסכן . זה למה אני אוהב תספורת קצרה . אתה ישר מסרק שיער קצר אחורה, סוף הדרך, זה עומד כמו קיפוד .

ז'ניה: ההמ .

רומן: (לא נשמע) . אוי, שיט . הם צבעו (לא נשמע), עם צבע (לא נשמע), סוף הדרך . סוף הדרך . מי הצליח לחשוב על זה ?

ז'ניה: יכול להיות שזה לא זה, יכול להיות .

רומן: לא, זה צבע . תראה את הצבע של המיטה ואת הצבע על הקרמיקה, רואים שמרחו עם מכחול וניגבו . הסימנים האלה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

מונה : 00:28:08

רומן: אתה עוד שואל אותי, אם אני הייתי יודע, אני הייתי עונה לך .

ז'ניה: להגיד שזה יפה, אני לא יכול .

רומן: זה כאילו (לא נשמע) אחרת, זה כאילו עם גלגלת . יותר קל הרי לצבוע, לנגב כאן וזה יוצא סוף הדרך . מאשר להתחיל מחדש . . . (לא נשמע) ו . . .

לצבוע . שיט, אני (לא נשמע) כמובן להוציא את הידיים מהמקום .

ז'ניה: (לא נשמע) אתה לא תהרוס אותה עם שום דבר .

רומן: אתה יודע, אני ראיתי את איך שערבים בונים, בשביל הישראלים . חרא מושלם . אבל אני ראיתי את איך שהם בונים בשביל עצמם, זה סוף הדרך . הם בונים לעצמך ברמה שבלתי תאמן איך שזה נראה . (לא נשמע) ארבע אלא שתיים עשרה . יש לא ארבע, שש, חמש, אבל תמיד יותר . לצורך הדוגמא, הם שמים רשת של שישה סנטימטר, אה . . . כפולה . הם ישימו שלוש שכבות . לישראלים, אה, רשת, בשביל מה צריך אותה לאלף עזאזל ? הם שמים בלוקים, שופכים מעל בטון, זהו זה והלכו . תקרה בקיצור דרך, ההמ . אבל הבתים

שהם בונים לעצמם (הנחקר מצקצק בלשונו), אתה לא ראית דבר כזה בחיים שלך, האיכות היא אחרת לחלוטין . (רעש חיצוני) מי ? (לא נשמע) . קוצים . . . שיט, כוס אמך . כל כך משמעם, אם זה היה בבית, שיט (לא נשמע) פה הטלוויזיה עובדת, שיט . ואז אתה יכול לשבת מול המחשב, תשב קצת (לא נשמע) .

ז'ניה: מה אתה אומר ?

רומן: עד אחד בלילה, וכאן שיט, אין מה לעשות לאלף עזאזל .

ז'ניה: כן, כאן . . . כמה שאתה צודק .

רומן: אולי אני אתחיל לספוק את הבלטות קרימקה, כמו שאתה אומר .

ז'ניה: אין (לא נשמע) .

ארתור:: תעירו אותי, כן ?

ז'ניה: אה, אתה הלכת לישון, אבל אתה לא ישן .

ארתור:: ככה, ב . . . . אני צריך לנמנם קצת, (לא נשמע) .

רומן: אם אנחנו לא נירדם בעצמנו .

ארתור:: אבל לא, ג'ניה יעיר אותי אם אתה תירדם .

רומן: ההמ .

ארתור:: ואחרי זה אני אעיר אותך .

רומן: בסדר .

ארתור:: אני אשפוך עליך מים .

מונה : 00:31:43

רומן: חמים מהקומקום .

ארתור:: ההמ, אני אעשה תה ואני אמזוג לך כמה טיפות, אני אגיד לך, הנה קח, תשתה תה .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: ההמ . יש לי מתוך שינה תה, תה אתה (לא נשמע) .

רומן: יש כאן קפה עומד, (לא נשמע) .

ארתור:: ההמ, כן הקפה קר מדי בשביל לשתות . (לא נשמע) ככה, איזה ארבעים דקות עכשיו בערך אני אנמנם . למה (לא נשמע) אני חושב . . . אני כבר אתחיל להיות רעב ואחרי זה אני אוכל שם אצלם איזה שהוא משהו, תה . . .

רומן: מה שכן, את האינסטלציה כאן הם עשו ממש מעולה, שיט, המים יוצאים ביחד עם (לא נשמע) שיט, עם אוכל, אני עוד מארוחת הבוקר נראה לי, הם לא מסתדרים שום דבר לאלף עזאזל בני הזונות האלה . (לא נשמע) אתה לא ישן ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אנחנו משאירים את זה בשבילך . . . להעיר אותנו בעוד שעה . . . אוי, שיט .

ז'ניה: אני אספר עד שישים ואחרי זה אני אעשה את זה שישים פעם .

רומן: עד שישים ? ושישים פעם אחרי זה ? נו אז בסדר, זה בכל זאת יותר טוב מהמרצפות קרמיקה . (הנחקר צוחק) . תספיק לך כמותה אצבעות ?

ז'ניה: נו יש לך גם הרי .

רומן: נו, אם אני אשמע, אז אני גם אקבל אצבעות בשביל לספור .

ז'ניה: אולי אנחנו נלך לישון, אה ?

רומן: (הנחקר שותק) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אה ?

ז'ניה: אולי אנחנו נלך לישון ?

רומן: למה אתה רוצה לישון ?

ז'ניה: כי כבר עשר בערך, כן .

רומן: תשע ועשרה . (לא נשמע) שאל אותו, היה תשע ועשרה .

ז'ניה: אבל זה היה לפני חצי שנה (לא נשמע) .

רומן: אז בערך עשר .

ז'ניה: עשר, בואו נלך לישון . בוא נכבה את האור, (לא נשמע) . מחר . . . עוד יום אחד . . .

מונה : 00:35:27

רומן: אבל אותך זה בטח ממש לא מעניין אותך, אותך בכל מקרה ישחררו לפני אה . . . שבת .

ז'ניה: לא, אבל יש עוד (לא נשמע) יש עוד בערך אה . . .

רומן: אני לא יכולה שם . . .

ז'ניה: אני צריך ביום שבת (לא נשמע) בשעה ארבע .

רומן: אה ?

ז'ניה: (לא נשמע) אצלם בשבת הייתה בערך בשעה ארבע .

רומן: בארבע, כן משהו כזה . עכשיו זה חורף, אז הכוכב הראשון יוצא מוקדם .

ז'ניה: הכוכב הראשון לא (לא נשמע) .

(הפסקת של כמה דקות, עשרים לערך, בשיחה של העצור והנחקר)

ארתור:: מי זה, אה ?

רומן: זה . . . שוטר . שומר או אני איך שקוראים לו . . . איך קוראים להם שם, לא שומר, אלא . . .

ארתור:: שוטרת .

רומן: שוטר ? שוטר .

ארתור:: קופה קטנה .

רומן: היא קופה .

ארתור:: אוי . . . שיט .

רומן: אני שם לב שהמיטה הזאת מאוד לא בריאה בשבילך .

ז'ניה: מה ?

רומן: המיטה הזאת, אתה תדביק כאן את כולנו ואז אתה תלך לאימא . אבל אנחנו עוד נצטרך להמשיך ולשבת כאן .

ז'ניה: לא ,אני (לא נשמע) אתי מהר .

רומן: אחרי שאתה תדביק אותנו ?

ז'ניה: אני (לא נשמע) .

רומן: מה, לקחו אותך עם חום ?

ז'ניה: לא . (לא נשמע) בערב כשאני נשכב (לא נשמע) במיטה . (רעש חיצוני חזק)

רומן: אולי כדאי שתזמין תה ?

ז'ניה: שאני אזמין . . .

רומן: אה ?

ז'ניה: תכף (לא נשמע) תכף .

רומן: איזו מכונה ?

מונה : 00 :54 :23

ז'ניה: (לא נשמע) בהזמנה .

רומן: לא, אני יכול עכשיו להזמין אה . . . אה . . . מים חמים .

ז'ניה: וגם לובסטרים (לא נשמע) .

רומן: בשביל מה לעזאזל אנחנו צריכים מים ? היינו לוקחים כמה בקבוקים של טקילה . . .

ז'ניה: ולובסטרים (לא נשמע) .

רומן: נו, ביחד עם הלובסטרים, זה מה שאני אומר לך הרי .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: לימון, מלח ולובסטרים עם טקילה .

ז'ניה: זה נשמע לא רע, לא רע בכלל .

רומן: מה ?

ז'ניה: זה נשמע לא רע בכלל .

רומן: כן . . . לרצות זה לא מזיק, אבל זה מזיק לא לרצות .

(הפסקת של מספר דקות, כחמש דקות בערך, בשיחת העצור והנחקר, רעש חיצוני חזק)

ארתור:: בוא נבקש מים .

רומן: תכף (לא נשמע) . הם מחפשים (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) . הנה, שם .

רומן: שיט, הוא כאן . . .

ז'ניה: לא, זה אני (לא נשמע) איזה משהו . הוא כבר לחץ שם על משהו שם .

רומן: רצה לשחק . זה הצעצוע (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) אתה שיחקת קצת יותר מדי עם הילדה בשירותים, עכשיו (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: אני (לא נשמע) .

רומן: שיט, אני (לא נשמע) יש לי עם השטות הזאת, אני . . . השטות ההיא כאן (לא נשמע) גדולה, אני (לא נשמע) קר . צריך לעשות איזה משהו בשביל שככה (לא נשמע) .

שוטר :(לא נשמע) בוא אלי, בוא אלי .

רומן: (לא נשמע) .

שוטר :(לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

מונה : 01 :02 :08

ארתור:: זהו ?

רומן: מתי אה . . . בלילה (לא נשמע) .

שוטר :(לא נשמע) .

רומן: אה . . . קרים יש, תודה . עכשיו לא צריך . (לא נשמע) חמים לתה . היום בלילה יהיה אצלנו ליאור, הצלחתם לזכור ? לא יבגני, לא . . . ברק, ליאור . הנה, שוטר חדש .

ארתור:: חדש ?

רומן: ההמ .

ארתור:: ליאור!

שוטר :אה ?

ארתור:: (לא נשמע) אתה יודע אם יש (לא נשמע)//

שוטר ://(לא נשמע) .

ארתור:: אה ?

שוטר :(לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע), מותק .

שוטר :כן .

ארתור:: ליאור .

שוטר :אה ?

ארתור:: תראה אולי משהו אה . . . ככה לנשנש, לאכול משהו . אם יש אפשרות, אחי .

שוטר :לא קיבלתם ארוחת ערב ?

ארתור:: קיבלנו, אבל אתה יודע, לא אה . . . לא (לא נשמע) .

שוטר :אני אבדוק מה יש שמה (לא נשמע) .

ארתור:: תודה, אחי . תהייה בריא .

רומן: תהייה בריא, איך אפשר לתרגם את זה ?

ארתור:: תהייה בריא (החוקר מתרגם את הביטוי לשפה הרוסית בשביל הנחקר) .

רומן: אה, תהייה בריא ?

ז'ניה: שאל תשתעל, (לא נשמע) לתרגם, שלא תשתעל, שלא תהייה חולה .

(לא נשמע)//

רומן: //תהייה בריא ושתהייה כמו (לא נשמע) . צריך איך שהוא (לא נשמע) אותם עם התהייה בריא הזה, תהייה בריא .

ארתור:: תעשה תה, הנה . תה . . . (לא נשמע)//

רומן: //עוד רגע .

מונה : 01 :03 :19

ארתור:: (לא נשמע) אתה יכול לעשות (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) אפשר לעשות (לא נשמע) .

ארתור:: הוא תכף יביא מים .

ז'ניה: נו כבר אתה, תפסיק .

ארתור:: הוא . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) כשהוא יביא, אז אני אעשה .

ארתור:: עד . . . שזה, עד שההוא . . . זה . . .

רומן: לא, פשוט מוצאת חן בעיניך הלוגיקה שלהם . (לא נשמע) שיש עם הזבלים (הסבר המתורגמנית : זבלים בסלנג הכוונה לשוטרים) שק אחד עם זבל יש, מה שאנחנו אכלנו לארוחת בוקר הוציאו החוצה, אף אחד מהם לא רוצה לנקות את זה, (לא נשמע) .

ארתור:: כן אה . . .

ז'ניה: מחר עוד פעם יש ארוחת ערב .

רומן: כמה שזה נכון, והכל הרי יהיה שם עדיין . הלוגיקה מאוד קבועה .

ארתור:: מה, אתה צירך לדאוג (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: לא, לא לי אין תחושת אחריות, אבל אה . . .

ז'ניה: אני הרי אמרתי לך שהלוגיקה של השוטרים היא (לא נשמע) .

ארתור:: תדליק לי את הסיגריה, (לא נשמע) .

רומן: יש להם לוגיקה (לא נשמע) ואין להם שום לוגיקה . תודה זה הרבה . אבל חמישים שקלים זה יספיק .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: בסדר, אנחנו ניפגש אתך שם . אה ?

ז'ניה: בשביל השמנים, אתה זוכר ? הוא אמר . . .

רומן: אה, כן .

ז'ניה: סטאטוס אה . . . תפקיד אה . . . הקפטן זה . . .

רומן: יותר מדי . . .

ז'ניה: הרבה מדי//

רומן: //הרבה מדי וזה . . .

ז'ניה: (לא נשמע)//

מונה : 01 :04 :26

רומן: //וזה . . . אה . . . ממש יותר מדי .

ז'ניה: כן .

רומן: אה, לא יספיק סכום הכסף . תהייה בריא, כן ? תהייה בריא, תהייה בריא ?

ז'ניה: כן .

ארתור:: המה, הקופה הקטנה (לא נשמע) . הנה מים חמים .

שוטר 2 : (לא נשמע) .

שוטר :סליחה, זה אה . . . שתיים .

שוטר 2 : שתיים ?

שוטר :אפילו שלוש, אתה יודע מה ? אפילו שלוש, אני אראה אה . . . כמה

מתפצלים .

שוטר 2 : אה ?

שוטר :אני אראה כמה אנשים יש פה .

רומן: תודה רבה .

ז'ניה: מה השעה ?

שוטר 2 : אני אדבר (לא נשמע) .

שוטר :עשר וחצי עוד מעט, כן .

רומן: אה, עשר וחצי .

שוטר :(לא נשמע)//

רומן: //זה כבר שעה ועשר דקות (לא נשמע) . מה, שאני אעשה את החליטה בתוך הקומקום ?

ז'ניה: כן, כן, (לא נשמע) סוכר, הוא (לא נשמע) .

רומן: לא, (לא נשמע) יותר מדי//

ז'ניה: //(לא נשמע) זה יוצא סוף הדרך, אתה מוזג, (לא נשמע) .

רומן: לא, את הסוכר בתוך הכוסות .

ז'ניה: נו מה שיש שם, שיט .

רומן: (לא נשמע) סוכר בתוך הכוסות, לא ?

ז'ניה: לא, בשבילי אה . . . יותר (לא נשמע) .

רומן: אני חושב שזה יהיה ככה עם איזה שהוא (לא נשמע) .

ז'ניה: אז תעזוב (לא נשמע) מה אתה . . . אה . . . מחר אה . . . שיהיה לקפה,

(לא נשמע) .

רומן: כן, הסוכר . . . אני גם כן אוהב קפה על הבוקר . רק אה . . . שתיים יספיק (לא נשמע) ?

ז'ניה: כן, כן .

רומן: או שלוש ?

מונה : 01 :05 :50

ז'ניה: יספיק, יספיק (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) לא שותה .

ז'ניה: לא, כי מזה לא ייצאו ארבע . אלה מים . . . (לא נשמע) .

רומן: נו, אז שיהיה (לא נשמע), אם יהיה אפשר .

ארתור:: על הבוקר מחר צריך למצוא סוכר .

רומן: (לא נשמע) לא יהיה .

ארתור:: איזה אין להם ? יש להם אה . . . (לא נשמע) השיג להם את הכל .

ז'ניה: יש להם סוכר (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) כאן סוכר, כשהם לא רוצים לתת, הם (לא נשמע) .

ארתור:: אז היום הוא לא רצה, נו מה זאת אומרת לא רצה ? הייתה לו צנצנת, כזאת צנצנת, היה שם ככה ממש מעט .

רומן: אבל זה (לא נשמע)//

ארתור:: //הוא נתן את האחרון וזה הכל .

רומן: (לא נשמע) הבעיה שלנו .

ארתור:: זאת הבעיה שלנו .

רומן: למה ?

ארתור:: כי סוכר הם לא נותנים, אתה צריך להביא מהבית .

רומן: ההמ . . .

ז'ניה: סוכר, מלח, פפריקה מתוקה, פלפל רגיל, (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) גם, טבסקו, את הכל אתה צריך להביא מהבית .

רומן: תכף אני אקפוץ מהר לטבסקו . . . ואז אני אבקש להביא לכאן (לא נשמע) שלם . אתה מכיר, יש עיר כזאת, טבסקו ?

ארתור:: שיט . . . קוסבסקו, שיט . נקניק קטן . . .

רומן: לא קוסבסקו, אלא טבסקו .

ז'ניה: כל דבר, כל דבר קשור אחד לשני . אם אתה לא היית הורג את הילדה

הזאת . . .

רומן: לכו אתם לאלף עזאזל כבר, אני כבר אקח על עצמי אתה רצח, אבל אונס אל תנסו לתפור לי את התיק הזה . רצח, שזה יהיה כבר . X

ארתור:: אוי . . .

מונה : 01 :07 :28

רומן: אבל רק לא אונס . (הנחקר צוחק, לא נשמע) חבר'ה, תלכו אתם לאלף עזאזל, לכו תזדיינו, אתם זיינתם לי את הצורה כבר . אתם תולים עלי את הרצח, לכו תזדיינו כולכם . . . אבל אונס, זה לא משהו שקשור אלי . X

ארתור:: עוד לא זיינו אותך . (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: מה אתה כל כך מתחצף ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: זיינו לך את הצורה .

ז'ניה: הנה, קח . (לא נשמע) הקומקום .

ארתור:: מאיזו סיבה אתה מתחצף ככה, אה ?

רומן: פשוט הם כבר ממש שיגעו אותי ואיך קוראים לזה, זה . . .

ארתור:: מי ?

רומן: אני מבין מצוין//

ארתור:: //מי ?

רומן: (לא נשמע) אני מבין מצוין שעושים את כל זה בשבילי, נו אבל שיט, אין לי כבר כוחות .

ארתור:: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי . . .

רומן: נו שיט, משום מה השקיות, הן לא רוצות לטבוע . ישר רואים שזה תה טוב . אלה לא השקיות המסכנות ההן .

ז'ניה: (לא נשמע) בלעדיהן, הן לא טובעות .

רומן: בסדר, עליהן . . . (לא נשמע) אי אפשר משהו אחר . שיט, אני . . . (לא נשמע) אני פשוט מתכוון, מה טובע לנו . . .

ז'ניה: לנו ?

רומן: כן .

ז'ניה: האוניה הרוסית, (לא נשמע) היא טובעת . כמו (לא נשמע) .

רומן: אני לא מדובר על בצורה הפרקטית, אני מדבר על לפי הפתגמים .

ז'ניה: אצלנו לא טובעים ?

רומן: לפי פתגמים, החרא לא יכול לשקוע .

ז'ניה: זה לא רק שהחרא לא יכול לשקוע, יש עוד הרבה דברים שלא יכולים

לשקוע . יש עוד (לא נשמע) חוץ מחרא .

רומן: אם יש . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

מונה : 01 :08 :37

רומן: החרא שוקע, אבל כשהוא יצוף בתוך המים כמה זמן//

ז'ניה: //בוא אנחנו לא נמשיך יותר עם הנושא הזה, (לא נשמע) בוא נשתה תה . בוא (לא נשמע) .

ארתור:: מה , אתה מומחה בחרא או מה ?

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: נו .

רומן: אתה יודע . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: ככה ממש קראו לנו, חרייתים . למה חרייתים ? כי . . . כי אנחנו אינסטלאטורים ואנחנו מחטטים בחרא ב . . . סוף הדרך, אני זוכר אנחנו הגענו לאיזה בחורה אחת//

ז'ניה: //לא צריך לדבר על זה, בוא נשתה תה . אחרי זה (לא נשמע)//

רומן: //חכה, (לא נשמע) לדבר .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק, לא נשמע) הוא סתום, סוף הדרך . מה אתה (לא נשמע) אולי אתה רוצה איזה תה, ג'ניה ? (לא נשמע) או שאתה כבר לא רוצה שום דבר יותר ?

ז'ניה: יאללה אתה כבר, אתה עוד מסוגל עכשיו לספר סיפורים יותר גרועים . לא צריך, בשביל מה ?

רומן: למה מה ? (לא נשמע) אתה נמצא בתוך הביוב (הנחקר צוחק) . כן, ובעוד נוסף לכל//

ז'ניה: //(לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) מזל .

ז'ניה: אותי זה לא מפחיד, הכ חשוב זה שאתה לא תאנוס אותי .

רומן: כבר, כבר (לא נשמע) .

ארתור:: רומה, יש לי מים בכוס ההיא . . .

רומן: אני (לא נשמע) אותם .

ארתור:: בבקשה תשפוך אותם .

רומן: אני שפכתי אותם, אל תדאג .

ארתור:: מה . . . כיס אה . . .

רומן: מהכיס אני עכשיו אשפוך לך אותם (הנחקר צוחק) .

ז'ניה: פשוט אני שטפתי אותה, שיט ו . . .

מונה : 01 :09 :43

רומן: גילחת אותה ואז מה עשית ?

ז'ניה: נו . . . אני שמתי שם קצת מים ואז למאפרה .

רומן: מים ו . . . ולמאפרה ?

ז'ניה: לא, לא צריך לתוך המאפרה, זה פשוט (לא נשמע) .

ארתור:: הלו ולרי, תחזור להכרה כבר .

רומן: תכף אני שיט, אלך (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) במימייה, תבחר בעצמך את הסקסי .

ז'ניה: נו, (לא נשמע)//

רומן: //מאיפה לאלף עזאזל אני יודע איזה (לא נשמע) סקסי .

ז'ניה: כן, (לא נשמע) .

רומן: כן . . .

ארתור:: אוי אה . . .

ז'ניה: (לא נשמע) שוקולד .

רומן: אה . . .

ז'ניה: (לא נשמע) עוד משהו .

רומן: הם יכולים (לא נשמע) הרבה .

ארתור:: שהם (לא נשמע)//

רומן: //שתהייה חליטה, זה תה ירוק . לא, (לא נשמע), זה טוב . (לא נשמע, החוקר צוחק) .

ז'ניה: (לא נשמע) לא מתקרר ? הם מחממים את זה בפני עצמם ?

רומן: אני אומר, תחמם .

ז'ניה: אתה שמת סוכר בפנים ?

רומן: לא .

ארתור:: אז חכה רגע, וובה הוא מאוקראינה ?

רומן: (הנחקר שותק) .

ארתור:: אוי, שיט . . .

רומן: שנינו . אנחנו שנינו מאוקראינה .

ארתור:: כן, אני רואה . אחד לא לוקח (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק), לא זה לא ככה . (לא נשמע) .

ז'ניה: אתה (לא נשמע) .

רומן: כן .

מונה : 01 :11 :26

ארתור:: אני לא לוקח (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) ו . . .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: לא, (לא נשמע) אין את זה . יכול להיות שזה במערב אוקראינה . אתה מכיר איך (לא נשמע) .

ארתור:: ההמ .

רומן: אתה לא מכיר ? היא (לא נשמע) .

ארתור:: ההמ, זה כן . (לא נשמע) .

רומן: אתה יודע איך אומרים אימא ביפנית ? לא אימא, אלא חמה . "זאת כלבה" (נאמר ברוסית) .

ארתור:: איך ?

רומן: זאת כלבה .

ארתור:: אה, כן ? זאת כלבה ?

רומן: (הנחקר צוחק) זאת כלבה והבת שלה, אתה יודע איך אומרים ?

ארתור:: (לא נשמע) אתה יודע איך אומרים ?

רומן: לא .

ארתור:: קחי ותתחילי למצוץ .

רומן: (הנחקר צוחק) לא, אני יודע שזה (לא נשמע)//

ארתור:: //אתה הרי, אתה הרי (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: או הו, תהייה בריא, או לה . . . תהייה בריא, נו באמת, תהייה בריא .

שוטר :תודה .

ארתור:: שתהייה בריא מותק, וואו וואו .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: תודה רבה .

שוטר :(לא נשמע) בבקשה .

ארתור:: הנה, אתה רואה ? אתה רואה ? מה (לא נשמע) איך הוא .

רומן: אימא (לא נשמע) .

ארתור:: וואו . . .

רומן: אימא ביפנית אומרים, "זאת כלבה" ו . . . אה . . . הבת שלה זה (לא נשמע) .

ז'ניה: אבל למה פתאום הוא (לא נשמע) .

מונה : 01 :12 :41

ארתור:: אה ?

רומן: הוא הביא איזה משהו, נדמה לי שזה (לא נשמע) .

ז'ניה: ההמ .

רומן: הוא הביא לו איזה משהו, נדמה לי שזה (לא נשמע) .

ארתור:: אה . . . אוי, שיט .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: אני חשבתי שזאת איזו שהיא גבינה . (רעש חיצוני חזק)

רומן: כמה סוכר לשים בשבילך ?

ז'ניה: אני הנה . . . זה, מה שאתה מחזיק, זה יספיק לי .

ארתור:: תה (לא נשמע) .

רומן: כמה בשבילך ?

ארתור:: תה יבש (לא נשמע) .

רומן: תה יבש (לא נשמע) לשים לך ?

ארתור:: אתה העמדת לי הרי .

רומן: אני לא העמדתי את התה, אתה רק לפני רגע לקחת אותו לבד .

ארתור:: נו .

רומן: אני עוד לא שמתי לך סוכר .

ארתור:: אתה לא העמדת כאן ?

רומן: (הנחקר מצקצק בלשונו) לא, אני לא הייתי יכול להעמיד סוכר//

ארתור:: //אז אתה לא העמדת ?

רומן: לא, אני לא העמדתי שם סוכר . אני הייתי יכול לשים אותו רק . אני ב . . . הוא בלי סוכר .

ארתור:: נו, יאללה אל תהייה לי חכמולוג .

רומן: אני אומר לך די ברצינות, הוא בלי סוכר .

ארתור:: בסדר, העמדת, לא העמדת .

רומן: כמה ? כמה ?

ארתור:: כמה מה ?

רומן: סוכר .

ארתור:: שתיים וחצי . למרות שלא, יספיק לי שתיים בעצם . תעמיד לי (לא נשמע) שתי, שתי כפיות ועוד (לא נשמע), זה הכל .

רומן: עוד ?

ארתור:: זה מספיק . תבלסו בקיצור, הנה .

מונה : 01 :13 :49

רומן: (הנחקר צוחק) מה, (לא נשמע) ?

ארתור:: מי שרוצה .

רומן: אני חושב שהם (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) בני הזונות האלה .

ארתור:: (לא נשמע) חביתה ושיט, יש (לא נשמע) . תודה .

רומן: אין בעד מה .

ארתור:: (לא נשמע)//

רומן: //הם, הם, הרי הם היו (לא נשמע, רעש חיצוני .

ארתור:: (לא נשמע) ככל הנראה (לא נשמע), מה ? (לא נשמע) ?

רומן: אה, (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: החתול הזה, שיט .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: וזה מתחת . . . מה, זה מתחת//

ז'ניה: //(לא נשמע) .

ארתור:: זה לא מעניין אותו בכלל אם זה קוטג' או אם זה גבינה, זה לגמרי לא מעניין אותו .

רומן: לא, אני לא אוהב קוטג' .

ז'ניה: אה, אתה לא אוהב ?

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: לא .

ז'ניה: אז הנה לך גבינה . (לא נשמע)//

רומן: //גבינה זה . . . כאילו גבינה צהובה עם גבינת שמנת ?

ז'ניה: לא, זאת גבינת שמנת עם גבינה צהובה .

רומן: לא, זאת גבינה שיש בה קצת גבינה צהובה . זה אה . . . חמישה אחוזים .

ז'ניה: אתה תראה, אם זה ימצא חן בעינייך, אתה תודה ואז מה אתה תעשה ?

ארתור:: כן, יהיה רק גבינה לאכול .

רומן: אבל אני הרי רק (לא נשמע), שיט . בכל אופן (לא נשמע) אני יכול (לא נשמע) גם כן מהבית .

ארתור:: אבל אתה שיט, לא מסוגל לפגוע בג'וק הרי, שיט . שיט .

ז'ניה: מחר אתה תצעק, אני הרגתי, אני הרגתי .

מונה : 01 :15 :16

ארתור:: ההמ .

ז'ניה: (לא נשמע)//

ארתור:: //זה ימצא חן בעיניך ואתה (לא נשמע) .

ז'ניה: ולו יגידו, מה קרה לך ? תפסיק .

רומן: ולהתחנן (לא נשמע, הנחקר צוחק), שיט .

ארתור:: (לא נשמע), שיט .

רומן: אה . . . תראה . . .

ז'ניה: (לא נשמע) במקרה הזה ?

רומן: אה ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע, הנחקר צוחק) שם . ודרך אגב, לפי הפרסומת, הבלרינה (לא נשמע) רקדה בכלל לא רע . אתה ראית, כן ? ראית פרסומת כזאת ? (לא נשמע) כזה יושב בתיאטרון, יש לו כזה . . . והבלרינה רוקדת הברבור הגוסס . תכף, תכף כבר תמות, שיט . . . פתאום יש כזאת (לא נשמע) בטלפון והבלרינה הזאת רצה ומתחילה לרקוד (לא נשמע), שיט .

ארתור:: סוף הדרך, שיט איזה . . .

ז'ניה: (לא נשמע) על הראש, שיט .

רומן: אלה סרטים מצוירים, שיט .

ז'ניה: אז אתה ראית כזה סרט מצויר ?

רומן: שיט, זו פרסומת כזאת . אני נגנבתי ממנה .

ז'ניה: (לא נשמע)//

רומן: //זאת פרסומת אה . . . של אלה, של שיחות לפלאפון, שיט . סוף הדרך .

ז'ניה: בלרינה שיכורה, שיט .

רומן: שיט, כאן היא רקדה את הברבור השחור, ואז היא התחילה להשתגע (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אוי, שיט . (לא נשמע) את הכל .

ז'ניה: את כל (לא נשמע) .

רומן: חבר'ה, אני (לא נשמע) את המשחק . אני מבין (לא נשמע) שיחק אתי ואני רעב, אבל לא עד כדי כך הרי .

ארתור:: יאללה תוכל, תוכל (לא נשמע) .

ז'ניה: אוח, שיט . . . (לא נשמע)//

מונה : 01 :17 :00

רומן: //אלה לא האלה שלהם, אז הם כנראה ככה//

ארתור:: //(לא נשמע)//

רומן: //או את (לא נשמע)//

ארתור:: //לא, לא, לא, אני לא אוכל את הגבינה .

ז'ניה: אתה לא אוהב גבינה ?

ארתור:: תבלוס .

ז'ניה: אני לא אוכל אבל .

ארתור:: אני אוכל אחרי את זה השטות הזאת, את השטות הזאת .

רומן: אה, יוגורט ?

ארתור:: אני מעדיף מ . . .

רומן: (לא נשמע) יוגורט .

ארתור:: מתוק . כן .

רומן: שיט, (לא נשמע) שיט . נהייה קושי להשיג נייר כסף או שהם כבר בישלו בנייר כסף הזה (לא נשמע) ?

ארתור:: אני חושב שהוא הביא גבינה בתוך הנייר כסף . נו, הגבינה זאת, אתה יודע, איך קוראים לה . . . הולנדית .

רומן: גבינה ?

ארתור:: כן, שיט .

רומן: אני בברית המועצות אהבתי את משולשי הגבינה המותכת הזאת .

ז'ניה: כן, בבית סוהר (לא נשמע) .

רומן: משולשי גבינה מותכת .

ארתור:: נו האלה, גם גבינה מותכת, המשולשים .

ז'ניה: (לא נשמע) הוא . . .

ארתור:: המשולשים האלה, אתה מכיר ? יש כאלה .

רומן: אה, גבינה בצורת משולשים .

ארתור:: יש בצורת משולשים .

רומן: גבינה הולנדית .

ארתור:: ו . . . יש כזאת . . . יש מרובעים כאלה, יש ? אז גם כן . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: ירקות, פירות . . . בצל . . . שום מוכרים בחנויות .

רומן: ג'נקה, אתה לא תוכל מחר לצאת .

ז'ניה: כן ?

מונה : 01 :18 :16

רומן: אתה מחר לא תצא .

ז'ניה: (לא נשמע) בסדר, אתה לא תצא .

רומן: אתה שם, איך שאתה תצא אז אה . . . בערך אחרי ארבע שעות אתה תחזור .

ז'ניה: למה ?

רומן: אני עונה לך על זה . כי אתה תגיע לאימא, תגיד לה שלום אימא, שלום אבא . אתה תשב, תראה טלוויזיה, תגיד נו שיט, נמאס לי מכל זה לעזאזל . אתה תלך עוד פעם//

ארתור:: //רק אל תשכח עוף מטוגן ו . . . תפוח מטוגן .

רומן: כן .

ארתור:: במחבת, תביא .

רומן: זהו, אתה תלך לאשתך, תיתן לה . . . (הנחקר צוחק, לא נשמע) תשלח אותך (לא נשמע) אוי גבר, מה אתה עושה כאן ? כזאת שיט, (לא נשמע) התגעגעה, בשביל מה אני צריכה אותו לעזאזל ?

ארתור:: הוא מתגרש .

רומן: (הנחקר צוחק, לא נשמע) את השם משפחה לפני הנישואים .

ז'ניה: בפעם השניה, (לא נשמע) .

ארתור:: הוא לא ילך אליה, זהו .

רומן: אתה, הוא יבוא, הוא יגיד (הנחקר צוחק) פשוט, תיכנס שאני כבר ככה אשב .

ז'ניה: (לא נשמע)//

ארתור:: //אבל אתה יודע אה . . . אני עכשיו רואה כזה דבר, אתה יודע מה ? אתה יודע דפוקים יש כאן ? מושיבים אותם . . .

רומן: נו .

ארתור:: הם הולכים (לא נשמע) בחזרה . אני מכיר אנשים שכל אחד מהם שלוש, ארבע פעמים לשם, לפה, לשם, לפה, לאישה . . . ארבע פעמים הוא חזר

אליה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) להיגנב .

ארתור:: יש שם דפוק אחד, שיט . . .

רומן: (לא נשמע) אותה לעזאזל וזהו, ושילך (לא נשמע)//

ארתור:: //כן שיט, פעם אחת עשתה כזה דבר, זהו את הכל לעזאזל, הוא היה צריך לעזוב אותה . אבל לא, ג'ניה לא, ג'ניה הוא לא כזה .

ז'ניה: מספיק כבר (לא נשמע) .

ארתור:: ג'ניה הוא לא כזה .

מונה : 01 :19 :34

רומן: (הנחקר צוחק, לא נשמע) .

ז'ניה: מספיק .

ארתור:: הוא הרי חושב בלילה, מה היא (לא נשמע, החוקר צוחק) .

ז'ניה: (לא נשמע) אתה פשוט תייעץ לי איך (לא נשמע) את זה .

ארתור:: (החוקר צוחק) גם כן בגלל שטות (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) רק על . . . רק על אונס (לא נשמע) .

ארתור:: למה מה יש ? יכול להיות שגם כן בהתחלה, אישה יקרה שלי, אישה יקרה שלי, בהתחלה טריק טריק בטוב (לא נשמע)//

רומן: //ואחרי זה (לא נשמע, הנחקר צוחק) .

ז'ניה: ואחרי זה (לא נשמע) את הרוצח הזה .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: כן .

רומן: אתה יודע, אני הייתי עוזר לך אם אני הייתי יודע איך (לא נשמע) את ההיא, אני הייתי מייעץ לך .

ז'ניה: אה, כן ? (לא נשמע) .

רומן: שיט, כשאני (לא נשמע) ככה . אבל אני הייתי מוציא סיבה, למה לא נתת לי את המזוג מכנסיים הנכון שם . . .

ארתור:: (החוקר צוחק) .

רומן: למה את הוצאת את השרוך ?

ארתור:: אנחנו נעשה לך (לא נשמע), מה ? אני לוקח את זה על עצמי . לשלם איזה חמשת אלפים דולר .

רומן: כמה ?

ארתור:: חמש .

רומן: חמשת אלפים ? השטות הזאת טעימה .

ארתור:: אה ?

רומן: השטות הזאת טעימה .

ארתור:: אתה (לא נשמע) ?

רומן: (הנחקר שותק) .

ארתור:: זאת גבינה .

רומן: כן .

ארתור:: זה קרם גבינה .

מונה : 01 :21 :20

רומן: סוף הדרך, קוטג' לא מוצא חן בעיניי, שיט, זה עם החתיכות האלה, לא ברור מה זה צריך להיות, שיט .

ארתור:: פשוט ממש נמאס לי מזה עוד מהבית סוהר . בבית סוהר גם כן (לא נשמע) את זה . (רעש חיצוני חזק) שיט, אני הייתי צריך ללכת לטלפון, להחביא, שיט .

ז'ניה: (לא נשמע) שלא הרסת את הטלפון .

ארתור:: כן, אני הייתי מחביא, שיט (לא נשמע) לעזאזל . אני פחדתי שאם אני אחביא אותו ואז פתאום, שיט יתחיל לצלצל בתחת . אם אני אנסה להחביא אותו .

רומן: אבל אתה הרי (הנחקר צוחק, לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) הייתי מחביא אותו, נו (לא נשמע) הוא היה פתאום מתחיל לצלצל, היה אומר, מה התחיל לצלצל לך שם ?

רומן: (הנחקר צוחק, לא נשמע) תשים .

ארתור:: אני יותר טוב זה . . . כן, על (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: איך קוראים לזה . . . אתה תצא, תצא, אני אתן לך מספר חשבון, כמה . . . ארבעת אלפים ? חמשת אלפים ? כמה ייקחו ? אתה תגיע לשם//

רומן: //אנחנו נסכם את זה שם כבר .

ארתור:: (לא נשמע) אתה תגיע, האישה כבר תהייה בקבר, הכל בסדר .

רומן: רק תשאיר לנו את הכתובת, שאנחנו לא נתבלבל בבתים (הנחקר צוחק) .

אני . . .

ארתור:: אנחנו נשלח את אלה . . . איך קוראים להם . . .

ז'ניה: קלו קלאס קלאן ?

רומן: אה, קלו קלאס קלאן ?

ארתור:: למה מה, היא כושית ?

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: סוף הדרך . . . לאן אני הגעתי, שיט . (לא נשמע), שיט . לוחמי מטבח, רק רוצחים . . . (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: כאן אתה (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

מונה : 01 :23 :25

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

ז'ניה: אני אתחיל להפחיד ילדים בבית ספר, (לא נשמע) יש לי . תמונה אה . . .

רומן: התמונה שלי בכל כיתה .

ז'ניה: אם, אם (לא נשמע)//

ארתור:: //אם אפילו (לא נשמע) ועכשיו הוא כאן ביחד אתו וזה . . .

רומן: אם תפגשו, אז אין שום טעם לצעוק (הנחקר צוחק) .

ארתור:: כן, הבן, מי שיעליב אותו, הוא יגיד, אבא שלי (לא נשמע) .

ז'ניה: אה . . . כן, זה בכלל לא כל כך פשוט . אתה יכול להצטלם לפרסומת לדוגמא, באיזו שהיא פרסומת לא רעה .

ארתור:: אתה לא מבין, בני סלע כותב ספר .

רומן: (לא נשמע) על ה . . . הרפתקאות שלו ?

ארתור:: כן . הוא הרי בין . . . (לא נשמע) זה . . . כתבו בעיתון שהוא לאלה שלו . . . הקורבנות שלו, שהוא התקשר אליהן, זה . . . שהוא רצה להגיע אתן להסכם בשביל שכאילו הוא יכתוב ספר . סגרו לו את הזכויות לטלפון אחרי זה לחצי שנה .

ז'ניה: (לא נשמע) בדיוק בערב, אתה יודע, אתה מקבל כזאת שיחה . . . תסלחי

לי . . .

רומן: אני זיינתי אותך לפני (לא נשמע) שנים, תספרי לי איך את הרגשת (הנחקר צוחק) . כן, עם בני סלע בכלל, שיט . . . בעיות עם (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) אתה יודע כמה (לא נשמע) .

ז'ניה: אני לא יודע .

רומן: אם להגיד את האמת ? אין לי שמץ של מושג . אם אני הייתי יודע . . . הייתי (לא נשמע)//

ארתור:: //מה אתה צריך עוד ? אתה רק . . .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: מה אתה צריך עוד ? אתה עסוק רק בקרמיקה . גם כן פורצלן, או איזה שהם פרצלנים שם .

רומן: עוד פעם, אני עוד (לא נשמע) .

ז'ניה: אתה יכול להתקשר אליו, כקולגה לקולגה .

ארתור:: (החוקר צוחק) .

רומן: להגיד שיט אה . . . תקשיב אח שלי, אני התבלבלתי (לא נשמע), תלמד אותי, כן ? כוון אותי לדרך הישר . מונה : 01 :25 :26

ארתור:: נו אתה ממש . . . לפי זה . . . לפי . . . אם להסתכל ככה, אתה יותר גבוה ממנו . הוא זה שטויות, הוא שיט . . .

רומן: הוא פשוט (לא נשמע, החוקר צוחק) פשוט .

ארתור:: הוא (לא נשמע) רק בורג קטן .

רומן: לא, היה צריך, האידיוט הזה, (לא נשמע) ולא לכתוב ספר . הוא היה צריך זה . . . לפתוח חברת אינוס . הגעת, (לא נשמע) .

ז'ניה: כן, מנהל החברה, כן ?

רומן: ההמ . הדבר כהי מעניין זה ש . . . (לא נשמע) כשלקחו אותו, דבר ראשון בית המשפט לא עבד ביום שישי . דבר שני, לא (לא נשמע) . דבר שלישי, לקחו עשרים . . . אה . . . שני שוטרים, שני אסירים, למרות שצריכים להיות שני שוטרים על אסיר אחד .

ז'ניה: נו, אליך מתייחסים יותר ברצינות .

רומן: כן, אותי לוקחים בשלישיה כל פעם, שיט .

ז'ניה: נו, אז אתה רואה ? אני חושב שהוא יתקשר אליך מחר בבוקר .

רומן: מי ?

ז'ניה: בני סלע .

רומן: ההמ .

ז'ניה: (העצור צוחק) .

רומן: אבל אני אגיד ככה . . . שיט . . .

ארתור:: (לא נשמע)//

ז'ניה: //(לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע)//

ארתור:: //אותי, כשלוקחים אותי שיט, תראה מה זה, שיט ומתייחסים בצורה יותר רצינית משיט, מבני סלע, שיט . אני לא מבין מה זה, וזה עוד אחרי שהוא ברח, שיט התחילו להתייחס לזה ברצינות .

רומן: אבל אני אפילו לא ניסיתי, כן .

ארתור:: בשביל מה צריך את זה, שיט . אזיקים שיט, על הידיים, על הרגליים, שיט . (לא נשמע) שום דבר, שיט . לא לזוז הצידה ממנו, הוא מסוכן, הוא מסוכן, סוף הדרך, שיט .

רומן: אבל אין להם (לא נשמע) שאני מסוכן .

ארתור:: הייתה לי בריחה לפני אה . . . שמונה שנים . . .

רומן: ההמ .

מונה : 01 :26 :57

ארתור:: מחופשה . אני נחשב אצלם בתור זה . . . ברחן .

רומן: ברחן בכלל, עד כמה שאני זוכר זה . . . אתה לא כזה (לא נשמע) .

ז'ניה: נו, ככה מחשיבים את זה . אבל (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) .

ז'ניה: כן .

ארתור:: סוף הדרך .

רומן: (לא נשמע) נסעתי לדושנבה .

ארתור:: מה קרה לך ? מה, אתה (לא נשמע) בשביל מה אתה נסעת לדושנבה ?

רומן: (הנחקר צוחק לא נשמע) לא היה, שם זה, שיט (לא נשמע) סוף הדרך . או שהמים מלוחים או שהתה לא טעים .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: רק תשכב על המיטה, (לא נשמע) .

רומן: ככה אתה תגיע לאימא שלך ואתה תשכח את זה כמו חלום בלהות שהיה לך, שיט .

ז'ניה: אני אגיע לאימא . . . אני אתקלח . . .

רומן: לא צריך רק על זה, כן ? בוא לא נדבר על מקלחת, כן ? אני שיט, השתגעתי עד שכיוונתי כאן את המים בשביל עצמי, שיט .

ז'ניה: או שהם חמים או שהם קרים, או שהם חמים, או שהם קרים .

רומן: ההמ .

ז'ניה: כן .

רומן: אני לא מצליח להבין למה .

ז'ניה: כנראה שהגומי הזה שיש שם בפנים, (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) אם הייתה להב//

ז'ניה: //(לא נשמע)//

רומן: //לא, לא, לא, לא . אם הייתה להב, היה אפשר לעשות אה . . . זה . . . לחת . . . לחתוך בקבוק ולהכניס אותו לשם וזה הכל .

ארתור:: מה זאת אומרת ?

ז'ניה: נו לעשות את זה, (לא נשמע) .

ארתור:: ההמ .

רומן: לא, אני לא מדבר על זה . כאן זה לא יכניס (לא נשמע) ו . . . צוואר הבקבוק הוא יותר גדול . (הנחקר מצקצק בלשונו) אני זה//

ארתור:: //זאת לא בעיה לעשות אותו .

מונה : 01 :28 :36

רומן: ההמ .

ארתור:: לחתוך, לסובב .

רומן: תחת לחץ ?

ארתור:: לקחת את הצד הזה . . . לשרוף עם מצת, להכניס אותו בפנים .

רומן: ההמ, ההמ .

ארתור:: ועם זה . . . עם הלהב לעשות חורים עם הלהב וזה הכל .

רומן: תראה, את החורים אנחנו יכולים לעשות עם (לא נשמע) רגיל//

ז'ניה: //(לא נשמע) תהייה כאן כזאת, הנה . . . יותר טוב לעשות (לא נשמע) עם פלסטיק .

ארתור:: הם עכשיו עושים את זה, אבל אה . . .

ז'ניה: עם הפלסטיק הזה, זהו .

ארתור:: אוי . . . שיט, מחר שישי שבת, להיות כאן, שיט .

רומן: נו תירגע, אנחנו נהייה ביחד אתך .

ארתור:: כן, נו אני חשבתי//

רומן: //עד העשרים ואחד לחודש אני אהיה אתך ומה שיהיה שם הלאה אנחנו כבר נראה . אחרי זה אני כבר לא (לא נשמע) .

ארתור:: אני חושב ג'ניה (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) .

ארתור:: לא, הוא יקפיץ לנו עיתון מחר . "סוד" ו . . . "קרן" ועוד איזה משהו כזה

שם .

רומן: קרן ?

ארתור:: קרן, אחו, סוד . (הסבר המתורגמנית : שמות של עיתונים המתפרסמים בשפה הרוסית) כן, יש כאן//

רומן: //נו אחו, אה . . . סוד אני מכיר, אבל קרן אני שומע על זה בפעם הראשונה .

ארתור:: יש כבר (לא נשמע) .

ז'ניה: יש קרן .

רומן: אני אף פעם לא ראיתי את זה .

ז'ניה: יש קרן . העיתון הוא בצורת קרן .

ארתור:: קרן, אחו וסוד .

רומן: אחו, סוד, כן אני ראיתי . אבל קרן אני . . .

ארתור:: וקרן .

רומן: (לא נשמע) העיתונים האלה הם זה ככה ככה .

ארתור:: כמו אחו .

מונה : 01 :30 :00

ז'ניה: כמו אחו .

ארתור:: נו סוד זה הכי טוב .

רומן: אני באמת אוהב את ה"סוד" .

ארתור:: (לא נשמע) סוד .

רומן: אני . . . אוהב סוד, הוא יותר מוצא חן בעיניי . יש שם (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) וסטי, וסטי//

רומן: //(לא נשמע)//

ארתור:: //זה כזה עיתון חרא, חלון, וסטי .

רומן: לא, לא, (לא נשמע) אתה פותח (לא נשמע) .

ארתור:: אתה רק קרימינלים (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: אני לא מאמין, שיט .

ז'ניה: והלך ליהנות, שיט .

רומן: אבל לא חבר'ה, יש בדיחות שם, אני . . . (לא נשמע) בדיחות .

ארתור:: אין בדיחות .

(קטע לא ברור בהקלטה, אינו ניתן לתמלול)

רומן: (לא נשמע) בשני עמודים לפני כן .

ארתור:: כן ? יכול להיות שזה (לא נשמע) האלה ?

ז'ניה: כן, כן, כן .

רומן: לא, (לא נשמע) זה אותו הבן אדם .

ארתור:: נו, לא יכול להיות .

רומן: כן .

ארתור:: (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) זאת היא .

ארתור:: ולשני איך קוראים, זה שהיה ?

רומן: זה (לא נשמע) אה . . . למה ? כי אני ראיתי תוכנית//

ארתור:: //אצל (לא נשמע) היה חמישים ושלוש ואצל . . . אה . . . זה . . . איך קוראים לזה, איך קוראים לו, השם שלו מתחיל באו גם כן .

רומן: היא (לא נשמע) .

ארתור:: כן .

רומן: היא, אנפריאמקו וצ'יקוטילו זה אותו . . . זה אותו אחד, זה אותו הבן אדם . אנפריאמקו זה השם משפחה שלו .

מונה : 01 :31 :07

ארתור:: נו יאללה אתה גם כן .

רומן: הוא . . . אני (לא נשמע) אני זוכר, אני אומר לך//

ארתור:: //(לא נשמע) צ'יקוטילו .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: מה קרה לך ?

רומן: (לא נשמע) צ'יקוטילו .

ארתור:: מה קרה לך ?

רומן: (לא נשמע) צ'יקוטילו ?

ארתור:: (לא נשמע) עד צ'יקוטילו . היא (לא נשמע) שישים ושלוש, אצל זה יש חמישים ומשהו רציחות//

רומן: //ההמ .

ארתור:: ואצל אנפריאמקו שישים ושלוש .

רומן: ההמ .

ארתור:: מה קרה לך ?

רומן: אז ככל הנראה אני התבלבלתי .

ז'ניה: מוצאות חן בעיניי התוכניות האלה, אתה יודע הסובייטיות . (לא נשמע)//

ארתור:: //צ'יקוטילו מרוסטוב ואנפריאנקו מאוקראינה .

ז'ניה: (לא נשמע) ג חמישים ושלושה אנשים .

ארתור:: זה אה . . . צ'יקוטילו .

ז'ניה: זה לא משנה, (לא נשמע)//

ארתור:: //ואנפריאנקו שישים ומשהו אחרים .

ז'ניה: שישים ומשהו, אז (לא נשמע) בערך ברצח הארבעים וחמש, הם מתחילים לצאת על איזה שהם עכבות . דמיין לעצמך מה זה .

רומן: מי תפס אותו, אתה יודע ? אה . . . את צ'יקוטילו .

ז'ניה: מי ?

רומן: אה . . . השכנים . מ . . . (לא נשמע) הצפונית . חוקר ממש מדהים,

החוקר . . . הוא (לא נשמע)//

ז'ניה: //בכלל, איזה חוקר ? (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע)//

ז'ניה: הוא היה גר במקום אחד .

רומן: אבל צ'יקוטילו . . .

ארתור:: מבוגר, מבוגר, גבר מבוגר//

מונה : 01 :31 :56

רומן: //החקירה//

ארתור:: //הוא בקיצור . . . היה במעכב אחריו אה . . .

רומן: צ'יקוטילו היה בן שישים ומשהו . או בן חמישים ומשהו . אה . . . הוא בעצמו מלמד באוניברסיטה, הוא מורה .

ז'ניה: בבית ספר .

רומן: או בבית ספר . הוא . . . היה מביא שם ילדות . . . שם . . . בואו ניסע . . .

ז'ניה: אבל אתה יכול לדמיין לעצמך מה זה חמישים רציחות סדרתיות ?

רומן: הוא היה רוצח לא רק ילדות .

ז'ניה: נו . . . (לא נשמע)//

רומן: //אני הרי אומר (לא נשמע) ואז הוא קנה בית באיזה שהוא כבר . ולבית הזה קראו רגל השטן או איך שהוא שם אה . . . אני קראתי אז בעיתון וקראו לו באיזה שהוא שם . בקיצור אה . . .

ז'ניה: //(לא נשמע)//

רומן: //זה היה קשור (לא נשמע) עם הבית הזה .

ארתור:: לא, הוא בהתחלה, בהתחלה, בשנת שמונים ומשהו הוא התחיל . בשנת שבעים ותשע ואחרי זה בשנת שמונים אה . . . ושתיים, בשמונים וחמש,

ככה . הוא בקיצור אה . . . היה הורג ביער . בהתחלה בתוך העיר, אחרי זה ביער, נו איפה שהוא היה גר .

רומן: ההמ .

ארתור:: אחרי זה ליד הבית שלו, ממש ביער, בסביבה הזאת .ולפני כן, הוא היה רוצח בעיר, ברוסטוב . באזור רוסטוב .

רומן: (לא נשמע) הוא אחרי זה קנה בית, שיט . . . ו . . . השכנים מסרו אותו לשלטונות . אה . . . איך זה יצא, הוא אה . . . הביא לשם מישהו . . .

ארתור:: אתה שמעת על זקן אחד, זה איזה זקן אחד, גברבר שיט, הוא חטף

שתי ב . . . בחורות והחזיק אותן בבור . הוא היה מזיין אותן, הן כבר היו בהריון, לא יאומן .

ז'ניה: כן, כן, כן, היה כזה דבר .

רומן: לא, על זה אני לא שמעתי על כזה דבר .

ארתור:: לא יאומן, שיט .

רומן: אני שמעתי על בחורה איפה שהוא שם//

ארתור:: //בנות ארבע עשרה, הן כבר גדלו ובמשך שבע שנים הוא החזיק אותן בתור בור . או שלוש, ארבע שנים .

מונה : 01 :33 :20

רומן: אה, ואני//

ז'ניה: //הילדה הזאת יפה .

ארתור:: כן . היא ממש יפה . הוא החזיק אותן בבור כל הזמן הזה .

ז'ניה: נו אז היא ילדה שם ? לא ילדה ?

ארתור:: היא ילדה . אחת ילדה ו השניה בהריון, זה לא יאומן .

רומן: אני שמעתי על איזה שהוא סוטה שם, זה . . . הוא, זה על הילדונת הזאת או בהונגריה או איפה שהוא//

ארתור:: //אה, נו כן .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: הוא חטף ילדה ו . . . ממש במקרה היא הצליחה להשתחרר ממנו, אז היא הייתה חיה אצלו שיט . . . איזה עשר או שתיים עשרה שנה .

ז'ניה: כן, אבל התברר אחרי זה, מתברר, אחרי אה . . . (לא נשמע) התברר אה . . . התברר שהיא הייתה אתו באיזה שהם אתרי תיירות . . . באיזה שהם אה . . . או שהוא אה . . . (לא נשמע) הייתה לה ההזדמנות לברוח ממנו .

רומן: נו, זה מאיפה אני יודע לעזאזל כבר ? את זה אני כבר לא הספקתי לקרוא .

ז'ניה: אני בכלל זה . . . (לא נשמע) חמישים ושלושה אנשים הוא הרג . מה זה החוקר הזה, תגיד לי ? שהוא מנסה לתפוס, מנסה לתפוס//

ארתור:: //לא, לא, לא, לא, לא, אל תגיד . על צ'יקוטילו, הוא לא השאיר שום

סימנים .

ז'ניה: נו כן, (לא נשמע)//

ארתור:: //זה לא יאומן, יש לו כזה מראה חיצוני, שיט שאף אחד לא היה מצליח להבין שהוא רוצח .

ז'ניה: אני (לא נשמע)//

ארתור:: (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע)//

ארתור:: //אתה ראית איך הוא//

רומן: //(לא נשמע)//

ארתור:: //אתה ראית איך הוא נראה ?

רומן: הוא זקן, רזה, אתה תסתכל עליו//

ארתור:: //אתה יודע איך הוא היה נראה ? הוא (לא נשמע) הוא יש לו חזות מבוגרת כבר, הוא זקן .

ז'ניה: אני ראיתי תוכנית טלוויזיה, אני ראיתי (לא נשמע) .

ארתור:: כאלה משקפיים יש לו .

מונה : 01 :34 :33

ז'ניה: אני ראיתי .

ארתור:: היה לו כובע קסקט כזה, הוא תמיד הלך עם רשת כזאת, שיט, יש . . . איך אתה תבין שזה רוצח, שיט ? לא יאומן .

ז'ניה: לא, (לא נשמע) כתוב רוצח על המצח//

ארתור:: //אתה יודע//

ז'ניה: //(לא נשמע) עם סכין (לא נשמע)//

ארתור:: //אתה יודע//

ז'ניה: //(לא נשמע) בטח שהיו תופסים אותו יותר מהר .

ארתור:: אתה יודע במשך כמה זמן (לא נשמע) החוקר הזה ?

ז'ניה: לא, (לא נשמע) .

ארתור:: הוא, הוא, הוא שיט . . . צד אותו, הוא דווקא ניסה לצוד אותו במשך שלוש שנים .

ז'ניה: אני ראיתי את התוכנית .

ארתור:: ארבע שנים הוא צד אותו רק .

ז'ניה: (לא נשמע)//

ארתור:: //הוא עקב אחריו, עקב אחריו . פשוט הוא לא היה מסוגל . . . לאתר דווקא את המראה החיצוני שלו, אתה מבין ? הוא אומר, או שהוא מסתובב שם עם רשת, פעם הוא מסתובב עם פקקים, פתאום הוא היה מסתובב עם בלון בירה . אתה מבין ? כשהוא אז (לא נשמע)/

רומן: //לא תצליח לצייר אותו .

ארתור:: זה לא יאומן, בקיצור .

ז'ניה: (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) ועוד הוא היה רוצח עם סכין .

רומן: ההוא היה מחליף דמויות, (לא נשמע) טוב .

ארתור:: ההמ .

ז'ניה: (לא נשמע) חמישים ושלושה רציחות, לא יאומן .

רומן: אבל נדמה לי שהוא היה אונס גם כן, כן ?

ז'ניה: כן, הוא בכלל (לא נשמע)//

ארתור:: //כן, הוא היה אונס .

ז'ניה: הוא (לא נשמע) .

מונה : 01 :35 :34

ארתור:: ונאפריאמקו כביכול אה . . . היה הורג ואונס . אם אני לא טועה, הוא היה הורג אנשים ואחר כך היה דופק אותם . הוא היה אוהב גופות, נקרופיל .

רומן: כן, אחלה של סידור .

ארתור:: כן . ג'ניה, פוגשים אותך (לא נשמע) אימא או מישהו יבוא לקחת אותך ?

ז'ניה: כן, האישה תגיע .

ארתור:: אה, כן ?

ז'ניה: נו מה קרה לך ? (לא נשמע) .

ארתור:: לא ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: אבל יש לך איזה עשרים שקלים מוכנים ?

ז'ניה: יש לי .

ארתור:: אז תיקח עיתון בשבילנו, כן ? וקילוגרם סוכר .

ז'ניה: אני אביא לכם סוכר .

ארתור:: הנה, (לא נשמע) לנו עיתון וסוכר (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע)//

רומן: //חיים טובים .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אתה רק, אם (לא נשמע) שמחר (לא נשמע) ישאירו בכל זאת מקום אחד .

ז'ניה: (לא נשמע) בשביל מה ? (לא נשמע) .

ארתור:: (החוקר צוחק, לא נשמע) .

ז'ניה: אני עד עכשיו לא שמעתי (לא נשמע)//

ארתור:: //הוא (לא נשמע) שטויות . לא, אתה לא שמעת שום דבר חוץ (לא נשמע) אחד .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: לא יאומן .

רומן: אני מרגיש שמחר לא יהיה לי לא סוכר ולא עיתון (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: לא, אני לא רוצה (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) אל תתבייש (לא נשמע) .

רומן: אני לא מתבייש, אני לא מתבייש (לא נשמע)//

מונה : 01 :38 :00

ארתור:: //אני לא מתבייש, (לא נשמע) אני לא מתבייש

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) זה, גבר מגיע . הוא יוצא (לא נשמע) הזה ואז הוא אומר, היום בקרקס שלנו אתם תראו בפעם הראשונה . . . ליצנים .

ארתור:: למי כאב הגב ?

ז'ניה: לי .

ארתור:: (לא נשמע, רעש חיצוני) תרים את הגב .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ז'ניה: נו לא צריך, לא צריך .

רומן: (הנחקר צוחק) הוא אומר, אתם תראו בקרקס שלנו ליצנים//

ארתור:: //מי (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: מי כאן (לא נשמע) .

רומן: הוא אמר קלו קלאס קלאן (לא נשמע) .

ז'ניה: אצל מי ?

ארתור:: אצלך .

ז'ניה: האישה, לא . האישה (לא נשמע) .

רומן: אה, אני יודע, (לא נשמע) .

ארתור:: לא, אני רציתי איזה משהו, אבל בסדר .

רומן: אז בקיצור (לא נשמע) יוצא ואומר, היום בקרקס שלנו מופיעים ליצנים עם תוכנית חדשה מדהימה . נשמע קול מהאולם, כל הליצנים הומואים, הם מאפרים, הם צובעים את השפתיים, הם כולם הומואים . אחרי חמש דקות יוצא (לא נשמע), שיט הוא אומר, שיט הליצנים נעלבו, הם לא רוצים

להופיע . אבל בגלל זה עכשיו, אתם תראו בקרקס שלנו אקרובטים שהם יהיו . . . לעשות את המספרים הכי מדהימים מתחת לתקרת הקרקס . נו עוד פעם, נשמע קול כזה מהאולם . שיט, כל האלה שלכם אה . . . אקרובטים הומואים, הם לובשים טריקו, הלבשה תחתונה צמודה, הם כולם הומואים . שיט, אחרי עשר דקות יוצא (לא נשמע), הוא אומר, האקרובטים גם כן נעלבו, הם לא רוצים להופיע . הוא אומר, אבל בגלל זה . . . בטוח, אתם תראו בקרקס שלנו את מה שלא ראיתם אף פעם בשום מקום .

ז'ניה: מי אתה בכלל בטבע שלך ?

מונה : 01 :39 :44

רומן: אני ? מה זאת אומרת ?

ז'ניה: נו . . . בטבע שלך, מי אתה ?

רומן: בטבע שלי . . . תן לי לסיים לספר את הבדיחה ואז אני אחשוב מה לענות לך בהקשר לטבע שלי, מי אני .

ז'ניה: נו, בטבע שלך אני מתכוון .

רומן: באיזה מובן ?

ז'ניה: במובן ישיר .

רומן: (לא נשמע) או מה ?

ז'ניה: בטבע שלך .

רומן: (לא נשמע) מי אני בטבע שלי, מאיפה אני יודע לעזאזל מי אני בטבע שלי ?

ז'ניה: הוא לא יודע מי הוא . ובלי הטבע ?

רומן: (לא נשמע, הנחקר צוחק) נו אז בקיצור, זה אומר (לא נשמע), אתם תראו בקרקס שלנו שבן אדם מתחת לתקרת הקרקס . . . קובץ בלי כל רשת בטיחות (לא נשמע) לתוך הדלי הזה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אני היחיד . זהו . . .

ארתור:: נו אתה (לא נשמע) או בן אדם ?

רומן: בן אדם .

ארתור:: לא (לא נשמע) ?

רומן: לא, בן אדם . איך . . .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: בן אדם .

ארתור:: בן אדם ?

ז'ניה: נו תן לו כבר לספר .

רומן: נו אז הוא קופץ אה . . .

ארתור:: (לא נשמע) בן אדם, (לא נשמע) .

רומן: הוא קופץ מתחת לתקרת הקרקס, שיט . . . ו . . . לתוך הדלי הזה עם מים . נשמע קול מהאולם, הומו, לאן (לא נשמע) .

ארתור:: זהו ? זאת בדיחה כזאת ? לא יאומן .

רומן: אתה (לא נשמע) על הטבע .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) בלי הטבע . אה . . .

מונה : 01 :41 :17

ארתור:: כן . . . לא משעמם אתכם .

רומן: הדבר הכי חשוב זה שיהיה שמח .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: (לא נשמע) משעמם אתכם . (לא נשמע) ביציאה .

שוטר :מה העניינים ?

ארתור:: בסדר .

שוטר :מה שלומכם ?

ארתור:: ברוך השם, הוא רצה להגיד לך משהו .

שוטר :(לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

שוטר :מי פה ?

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: כן, לא שמע טוב .

ארתור:: כן, בסדר .

רומן: אני לא שומע טוב .

שוטר :(לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) יש דואר . . .

שוטר :איפה ?

ארתור:: הנה, אחד שתיים שלוש . . .

שוטר :(לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: (לא נשמע) .

שוטר :(לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) כל כך הרבה, (לא נשמע) שיט . ובבית סוהר הם אה . . . (לא נשמע) לא מתעסקים אתנו .

רומן: הם מפחדים מרוסים ?

ארתור:: הם מפחדים מהכל, (לא נשמע) רוסים . יש אחד, שניים אז זה שטויות . (לא נשמע) ערימה אז (לא נשמע) .

רומן: הם מפחדים ? הם מפחדים ?

ארתור:: (לא נשמע) .

מונה : 01 :42 :43

ז'ניה: הם מפחדים, כן (לא נשמע) הם מפחדים, בטח שהם מפחדים . (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: אבל בכלל//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: בכלל הם יכולים להשיג (לא נשמע) או משהו כזה ?

ארתור:: מה זאת אומרת להשיג ? אנחנו בכל מקרה החבאנו בשתיים שלוש נקודות . בתא שלנו, אצל ההוא (לא נשמע), אצל ההוא יש . יש חבר'ה שמבינים שצריך להביא פרפרים (לא נשמע) .

רומן: בית סוהר .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: ההמ, (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: לעשות סלט . איך שאני עם סלט, אז הפרפר הכי טוב . (לא נשמע) מתווסף .

ארתור:: לקלף אה . . . תפוחי אדמה, יש את אלה אה . . .

רומן: אה, אלה, סכינים כאלה .

ארתור:: כן . יש (לא נשמע) .

רומן: דבר (לא נשמע) .

ארתור:: מוכרים אותם . . . בשבעה, בשמונה שקלים . מוכרים אותם ב . . . חנויות . (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) ?

ארתור:: אה . . . כן . חוץ מזה, אה . . . ו . . .

רומן: אה, להסתפר ?

ארתור:: מכונת תספורת נמכרת בחנויות . זהו . בקיצור . . . העמיסו מכל דבר .

רומן: מוכרים שם משקאות אלכוהוליים ?

ז'ניה: ההמ .

ארתור:: כן, ברוט .

רומן: אה ?

ארתור:: אפטרשייב, ברוט .

רומן: אני ראיתי את איך (לא נשמע) בשביל אפטרשייב .

ז'ניה: ואני ניסיתי בצבא, (לא נשמע) שיט, אחרי זה שיט . . . איזה שבועיים היה לי טעם של אפטרשייב בפה, אני לא ידעתי מה לעשות .

רומן: (לא נשמע)//

מונה : 01 :45 :06

ארתור:: //לא, אנחנו בעצמנו (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) שש עשרה, שבע עשרה ליטר (לא נשמע)//

ארתור:: //תראה, לקחת . . . לקחת (לא נשמע) אפשר, אבל הרי צריך עוד להעביר את זה גם כן .

ארתור:: כן . תראה, אה . . . אנחנו לא רוצים (לא נשמע) ריח וכל הפרוצדורה הזאת . אבל דווקא אה . . . (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) משמרים . מביאים שמרים מהמטבח, (לא נשמע) זה יוצא ממש מעולה, (לא נשמע) הכל .

רומן: זה עומד, מסננים (לא נשמע) .

ארתור:: נו, כן . מביאים לנו שמרים מהמטבח, על העניין הזה הרי צריך לשלם . (לא נשמע) .

רומן: כן, אפילו ככה .

ארתור:: (לא נשמע) כמו כסף .

רומן: כן . אבל אפשר (לא נשמע) ולהשאיר שם כמה (לא נשמע) .

ארתור:: מה, דפוקים או מה ? הם הרי רואים (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) אתה תראה, אתה לקחת טלקרד, הלכת לדבר, הוא נגמר .

ארתור:: (לא נשמע) כרטיסי טלקרד, מסתכלים בצד, רואים (לא נשמע) .

רומן: מה זאת אומרת רואים ?

ארתור:: רואים לפי הנקודות (לא נשמע) .

רומן: ההמ .

ארתור:: היום יש כרטיסי טלקרד כאלה מיוחדים, אתה מסתכל מאחורה, אם הכל חלק אז יש שם, אם לא, אז זאת אומרת (לא נשמע) .

רומן: אה, אז ככה זה שם . ההמ .

ארתור:: אפילו (לא נשמע) אתה יכול . . . לחשב ככה (לא נשמע) .

רומן: מעניין, (לא נשמע) למרוח על זה צבע ו . . .

ז'ניה: (לא נשמע) ואז לא יהיה זה . . .

רומן: עם מרגרינה מחמאה .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: שיט, יש לו הכל על וזלין בשביל . . . (לא נשמע, הנחקר צוחק) .

ארתור:: כן, (לא נשמע) מי את מי . (לא נשמע) .

רומן: אוי, שיט .

מונה : 01 :47 :25

ארתור:: את זה אתה אמרת נכון, (לא נשמע) יהיה חלק .

רומן: (לא נשמע, הנחקר צוחק) אוי, ג'ניה, ג'ניה . שיט, אתה הרי לא יודע (לא נשמע) .

ז'ניה: אני לא שמעתי .

רומן: (לא נשמע) בבית מהשעמום .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) יותר שמח שם, בוא נלך עוד לכאן לשבוע .

ז'ניה: (לא נשמע) את הידיים .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) ולחתוך גם כן . הציפור הזאת תמות משעמום כי יכול להיות (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע), הוא ילך מחר . (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) יגיד, אני (לא נשמע) אותך .

ארתור:: (לא נשמע) אתה תעזוב אותו כבר (לא נשמע)//

רומן: //אני לא (לא נשמע) שום דבר .

ארתור:: (לא נשמע) גם כן לא, זהו .

רומן: הוא ילך לאימא . יבוא גם לאשתו .

ארתור:: (לא נשמע) ימצא חברה כל שהיא .

רומן: (לא נשמע) יגיד, אני הזמנתי אותך .

ארתור:: זהו .

רומן: נו (לא נשמע) ואנחנו נלך שלושתנו, מה יש לנו להפסיד ?

ארתור:: (לא נשמע) זהו . אני לא (לא נשמע) אני לא אלך .

ז'ניה: לא, (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) זה טיפשי .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אני הרי מדבר אתך על זה, תלך לאישה, תגיע לאימא ואז אנחנו נלך שלושתנו . אני אקח אה . . . חוץ מהאונס את הכל, אתה (לא נשמע) ואז אנחנו נלך שלושתנו . X

ז'ניה: (לא נשמע) תיקח את הכל על עצמך, אה . . .

רומן: חוץ מהאונס, אני (לא נשמע)//

ז'ניה: //(לא נשמע) אתה גם כן תיקח על עצמך ? X

מונה : 01 :49 :00

רומן: שיט, זה . . . מצחיק, מצחיק, אבל מצד שני . . . ממש לא טוב .

ארתור:: אבל תשכח מזה, יש לך רק מטרים בראש, תשכח את הכל .

רומן: אתה יודע מה אבל//

ארתור:: //(לא נשמע) לא היה .

רומן: שיט, זה לא יאומן, זה כאילו קרפדה נעמדה לי בשולחן אה . . . בגרון שיט, היא לוחצת לי הנבלה וזה הכל . איזה שהוא (לא נשמע) איפה שהוא ואני תקוע כאן . לא, לא רע לי לשבת עם חבר'ה, לשבת, לדבר שטויות, אבל שיט, זה כואב לי . למה ההומו הזה, שיט בחוץ עד עכשיו ? אם (לא נשמע) הולכים, זוכרים אני מבין שהם מוציאים אותי//

ארתור:: //אותי משגע דבר אחד, בשביל מה לעזאזל אתם (לא נשמע), מה שיט, טוב להם כשאני יושב, שיט ?

רומן: (לא נשמע) כן .

ארתור:: (לא נשמע) כן, אבל אני הרי בן אדם כאילו, אני גם כן רוצה לעשות חיים . כמו כל בעלי החיים, השוטרים (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) אתה מבין את זה מצוין .

ז'ניה: (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: יכול להיות שאתה איפה שהוא . . . יכול להיות שאתה עברת איפה שהוא את הכביש ?

ארתור:: אבל הם כולם, מבחינתם (לא נשמע) אני עובר את הכביש, שיט . לאן שאני לא אלך, בכל מקום אני עובר להם אתה כביש .

רומן: אבל אתה יכול לפחות בערך לחשב מי זה ?

ארתור:: אבל בשביל מה אני צריך לחשב, איפה (לא נשמע) שלא מעניין אותי שום דבר, שיט . אתה מבין ? הם (לא נשמע) וזה הכל . הרי (לא נשמע) לא יאומן . למה ? כי השיחה היא עלי (לא נשמע) תראה אצלי במחשב, שיט העניינים הישנים שלי וזה הכל .

רומן: וזהו, הם לא צריכים יותר שום דבר .

ארתור:: (לא נשמע) להוכיח, אני אתחיל להוכיח ? חוץ מעורך הדין אף אחד לא

יוכיח . זה לא מעניין אף אחד, איפה אני אהיה, בבית סוהר או (לא נשמע) איפה .

רומן: (לא נשמע)//

מונה : 01 :51 :01

ארתור:: //(לא נשמע) לקבור אותי, הם היו קוברים אותי כבר מזמן . רק שלא יהיה את העבירה הזאת, שיט . כמו (לא נשמע) אם הם היו יכולים, הם היו קוברים אותי מזמן . מאפיה (לא נשמע) .

רומן: איזה נעלי בית מגניבות יש לך, איפה אתה לקחת כאלה ?

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: מה אתה (לא נשמע, הנחקר צוחק) .

ארתור:: אני לקחתי (לא נשמע) הייתה לה כאן כזאת שטות, כאן מגפיים מעור, חצאית מעור . כאלה קשקושים מעור, הלסביים האלה .

רומן: אצל נשים (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) כזאת, כובע קסקט, שיט .

רומן: אתה (לא נשמע, הנחקר צוחק) למה, מה אני אקח את החצאית ? אוי,

שיט . . . נו כן, לפחות שם כאילו לא הספיק לך (לא נשמע) . אה . . .

ארתור:: אתה גם כן אוהב מוקסינים, כן ? למה אני אוהב את המוקסינים האלה ?

רומן: הם אחלה, אחלה .

ארתור:: הם . . .

רומן: הן קלות, (לא נשמע) .

ארתור:: קל ברכב אתם, הרגל משוחררת . אני תמיד כל הזמן נועל נעלי ספורט וגם בבית סוהר, עכשיו גם כן (לא נשמע) אם אני אלך//

רומן: //ההמ, אני לא אוהב, אני בכלל לא אוהב נעלי ספורט .

ארתור:: נו, אתה תצטרך נעלי ספורט בבית סוהר .

רומן: למה ?

ארתור:: אתה תצטרך אותן .

רומן: אני (לא נשמע) עם נעליים .

ארתור:: (לא נשמע) בלגן איזה שהוא, או משהו . . . אתה צריך נעלי ספורט, שיט .

זה . . . (לא נשמע) יש לי (לא נשמע) יש לי מוקסינים לבנות . ויש לי מזמש .

רומן: ההמ .

ארתור:: בבג' גם כן, לא כאלה, הן נראות אחרת . עוד שתי זוגות יש לי . גם כן הייתה הנחה, כל זוג מאתיים חמישים, הם אה . . . בקיצור . . . (לא נשמע) עלו//

רומן: //אני אז, לכל מקרה שלא יבוא, אקח לשם//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: יש לי (לא נשמע) אני אקח לשם .

מונה : 01 :53 :00

ארתור:: אני לקחתי את שתי הזוגות ההן בחמש מאות ואלה, גם כן הייתה עליהן הנחה, מאה שמונים .

רומן: אני לקחתי את אלה .

ארתור:: דבר ראשון, ברכב כיף לי . הרגל משוחררת . הרגל (לא נשמע) נחות . ועם נעלי ספורט, זה גם מעולה, כמו (לא נשמע) . אני מוריד את נעלי הספורט, אני מסתכל על הרגליים, (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) . אני בכלל אוהב מוקסינים (לא נשמע) מוצאים חן בעיניי .

ארתור:: לא, אני לא אוהב (לא נשמע) .

רומן: זה הכי, אלה נעליים (לא נשמע) .

ארתור:: אני נועל נעלי ספורט כאלה, זה מובן מאליו . ואני נועל כאלה, אתה יודע יש, חצי מגפיים.

רומן: ההמ .

ארתור:: על עקב קטן כזה . . . עם אף שפיץ ועם ריצ'רץ" . אתה מכיר את אלה ?

רומן: ההמ, זה בסגנון (לא נשמע) עושים . (לא נשמע)//

ארתור:: //לא, (לא נשמע) כזכים זה . . . אתה מתכוון (לא נשמע) .

רומן: כן, הן עם אף שפיץ, כאלה לא גדולים, רק (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) עור שחור, כזה עקב קטן .

רומן: לא גבוה .

ארתור:: לא כאלה חדים כמו אלה, אבל בסדר . יש גם עם אף כתום (לא נשמע)//

רומן: //לא, הכזכים לא ממש בקטע של חד, הם ככה . . . חצי (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע)//

רומן: //נו . . . (לא נשמע) לא ממש נוח לך . אתה (לא נשמע) .

ארתור:: אצלנו בגרזני, בגרזני . . .

רומן: אתה לא תרצה אחר .

ארתור:: אתה ראית פעם צ'צ'ני ?

רומן: (לא נשמע) עכשיו אני רואה .

ארתור:: וככה לא ראית ?

רומן: לא .

ארתור:: בגרזני (לא נשמע) ממש צ'צ'נים אוטנטיים .

רומן: צ'כי ?

ארתור:: צ'כי, דווקא צ'צ'נים, אתה לא מכיר צ'צ'נים אוטנטיים (לא נשמע) כאלה חדים . חדים עם שפיץ (לא נשמע) .

מונה : 01 :54 :44

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: סליחה, (לא נשמע) רגע, רגע .

שוטרת : (לא נשמע) .

ארתור:: אה ?

שוטרת : (לא נשמע) זה שלי .

ארתור:: בחורה .

רומן: מה, שמו אותה בבית סוהר ?

ארתור:: איזו שהיא בחורה עברה, שיט .

רומן: אה, היא עברה או שהכניסו אותה לבית סוהר ?

ארתור:: (לא נשמע) הושיבו אותה . היא (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) אז, אז תבקש סכין מפלסטיק .

ארתור:: לא יאומן, למה בלי (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) . הנה, יש לך גיגית (לא נשמע) .

רומן: לא, בעיקרון אפשר, הנה לפרק את המנורה . זה שטויות .

ארתור:: קופה קטנה . . .

רומן: שיט, (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

שוטר :או, (לא נשמע) אתה חושב ? (לא נשמע) מה ?

ארתור:: אה ?

שוטר :מה ?

ארתור:: כלום, שמעתי איזה קול, (לא נשמע) . הוא צוחק (לא נשמע) קול גבוה, (לא נשמע) .

רומן: נו . . . אוי . . .

ארתור:: מישהו שם, מה זה לא מוציאים אף אחד או מה ?

רומן: מה, הבחורה הגיעה בשביל להוציא אותו ?

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: אם היה (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

מונה : 01 :56 :30

ארתור:: (לא נשמע) בובה . . .

רומן: (לא נשמע, הנחקר צוחק) .

ז'ניה: הוא (לא נשמע) בבית . (לא נשמע) מנורה .

ארתור:: תיקח מנורה .

ז'ניה: הנה, הנה . (רעש חיצוני חזק)

ארתור:: יש (לא נשמע) הנה היא, הנה היא, הנה היא, מלופפת על (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) יאללה כבר, תפסיק (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: על העיניים שלך (לא נשמע) בחור צעיר . (לא נשמע) עשרים ושתיים . איזה שמונה עשרה ?

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: הוא לא בן שמונה עשרה, כן .

רומן: בגלל זה מחזיקים שם .

ארתור:: (לא נשמע) החזיקו אותו בכל מקום .

רומן: ההמ, (לא נשמע) לקטינים .

ארתור:: לקטינים, (לא נשמע) איפה מחזיקים קטינים עד גיל שמונה עשרה ?

רומן: נו בסדר (לא נשמע)//

ארתור:: //נשים לא, נשים לוקחים אה . . . (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: ההמ, יכול להיות . (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) הוא לא היה דומה .

ארתור:: מה, אתה יכול (לא נשמע) דומה ?

רומן: למי ? למי דומה ? אתה אומר (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע, החוקר שר) .

רומן: אה ? אתה רק אל תזרוק אותה כי לארתור נגמרת (לא נשמע) .

ארתור:: אה, גם נגמר (לא נשמע) ?

רומן: נגמר (לא נשמע) על זה אני הרי מדבר . אני עכשיו (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) ההמ .

רומן: כן, כן . זה לא משהו .

מונה : 01 :58 :42

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: תשיג אותו .

ז'ניה: לא, (לא נשמע) היה רחוק . (לא נשמע) .

רומן: כל הכבוד (לא נשמע) .

ז'ניה: מה אתה (לא נשמע) .

רומן: אנחנו צריכים מטר, (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) מצת .

רומן: כן, אני (לא נשמע) יכול להיות .

ארתור:: למה לא לוקח ? עם עיתון אפשר . אה, שיט . . .

רומן: הם הרי יעשו חיפוש, כן . הוא ייקח, (לא נשמע) .

ארתור:: מתי (לא נשמע) קוסם . הוא ברמה של דיוויד קופרפילד .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) . הנה . מחר (לא נשמע) כיכר לחם . אתה פותח את השקית . . .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) בפנים לחם, אתה מכניס, לא משהו . כאן הוא פרוס . אתה קושר חזק ואז אתה סוגר כמו כיכר לחם (לא נשמע) .

ארתור:: נו באמת, (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: ממך (לא נשמע) שיט, לא יאומן .

ז'ניה: אני (לא נשמע) כיכר לחם//

רומן: //כן .

ז'ניה: הם, הם יפ . . . יפתחו את זה .

רומן: כן .

ארתור:: כן .

רומן: אוי, לא . מה קרה לך ? מה יש לך, שום דבר .

ארתור:: לא, אם איך קוראים לזה . . . אם הוא ייצא ויתנו לו להיכנס ואם לא ייתנו לך להיכנס אז תעביר לפחות עיתון וקילוגרם (לא נשמע)//

מונה : 02 :00 :29

ז'ניה: //(לא נשמע) .

רומן: לא, (לא נשמע) .

ארתור:: וקילוגרם סוכר וזה הכל .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: מה ? להיכנס ? נו אז מישהו יעביר לנו קילוגרם סוכר ועיתון "סוד", זה הכל . והמצת כבר לא משנה, (לא נשמע) . שהוא ילך הביתה, ההורים שלו שם, אימא שלו, זה, ההוא, (לא נשמע) .

רומן: ההורים//

ארתור:: //אתה רוצה שיביאו אותו לפה בחזרה על מצת ? שהוא ילך הביתה .

רומן: (לא נשמע) שלושה אנשים, רוסי, אמריקאי ו . . . גרמני .

ארתור:: בן כלבה, הומו אתה (לא נשמע) משהו שיט . מה התאריך היום ?

רומן: הארבע עשרה .

ארתור:: נו, והשוקולד הזה עד תאריך החמש עשרה, חודש שתיים עשרה, שנת אלפיים ושש . בגלל זה אני מסתכל, תראה איזה צבע הוא .

רומן: אתה יכול . . . (לא נשמע) .

ארתור:: אתה מבין ? בכלל (לא נשמע) נגנבו, שיט . הוא היה צריך להיות עד, שיט . . . שנת אלפיים ושש . זה כבר זהו זה כבר מקולקל . אם זה עד שנת אלפיים ושש, זה אומר שייצרו אותו בשנת אלפיים וארבע או חמש, שיט .

רומן: באלפיים וחמש .

ארתור:: (לא נשמע)//

רומן: //בדרך כלל נותנים חצי שנה בשביל שוקולד .

ארתור:: פעם ראשונה (לא נשמע) שוקולד .

רומן: תחזיר להם, (לא נשמע) .

ארתור:: לא, עכשיו אני אומר, שיט, צריך לקרוא לבחור, קח תחליף שוקולד פתוח . (לא נשמע) ישן .

רומן: בוא ניקח ביסים, קובייה אחת, שהם יחליפו לשלם .

ארתור:: מאיפה אני יודע את זה הרי ?

רומן: זו . . . הבת של אבא, (לא נשמע) אבא . (לא נשמע) בת . תראה, כל הבעלים מחפשים נשים (לא נשמע), שיט . לא אבא, אתה לא הבנת . הוא לא סתם (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) ?

רומן: הוא מאוד (לא נשמע) .

מונה : 02 :02 :27

ארתור:: (לא נשמע), כן ?

רומן: (לא נשמע) פה ושם, אבא .

ארתור:: יש לך עט ?

רומן: כן .

ארתור:: יש לך נייר ? אנחנו נכתוב תלונה .

רומן: היא אומרת, אבא . . . הוא (לא נשמע) הוא אומר, נו תראי בתי, את צעירה, הוא צעיר, אנחנו ביחד עם אימא שלך שם עוסקים בזה בדרכים שלנו, כן ?

ארתור:: לא, כאילו בסדר .

רומן: ו . . . אה . . . הבעל שלך//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: עוסק בזה אתך בצורה אחרת .

ארתור:: (לא נשמע) . תנסה . תכף, חכה אני אנסה .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: נו יאללה כבר, מה יש לך ?

רומן: בסדר, היא אומרת, אנחנו כאילו אצלנו זה שונה//

ארתור:: //תנסה .

רומן: זה שונה . . . בסדר .

ארתור:: תנסה .

רומן: (לא נשמע) אני כבר שכחתי . והוא כזה שיט, הוא אומר . . . הבת לא החזיקה מעמד . . . הבת לא החזיקה וצועקת, אבא נו שיט, עד הנישואים התחת שלי (לא נשמע) עשר אגורות ועכשיו חמישים (לא נשמע) . הבת, בארבעים אגורות זה לא רציני לקטוע אחווה .

ארתור:: לא, הוא בסדר נראה לי .

רומן: (לא נשמע) . הוא כבר, אתה יודע, כמו . . .

ארתור:: אתה יודע//

רומן: //(לא נשמע) .

ארתור:: אתה יודע איזה שוקולד אני אוהב ?

רומן: לבן .

ארתור:: לא . . .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

מונה : 02 :03 :34

ארתור:: יש (לא נשמע) ויש כאלה .

רומן: זה מזכיר קצת במשהו את השוקולד בועות . נו, אבל אין פה מספיק חורים .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: אתה רוצה ?

רומן: לא, לא, תודה .

ארתור:: יאללה, תבלוס .

רומן: לא, אתה תוכל . (לא נשמע) כן .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: ואחרי זה את הנייר כסף ואחרי זה (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) זה יהיה כמו זה, קרואסון עם שוקולד .

ז'ניה: מה (לא נשמע), הנה, הנה שם .

ארתור:: תחזיק, כמו (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) צהוב (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע), זה כן . (לא נשמע) .

ארתור:: איזה חוצפן, אה ?

רומן: לא, אני רק לומד .

ארתור:: אל תעשה את עצמך מפגר . אתה לומד, אתה יכול ללמד מלומד .

רומן: אני (לא נשמע) . אם אני הייתי מלמד מלומד, אני לא הייתי יושב כאן .

ארתור:: למה, המלומדים מלמדים ?

רומן: (לא נשמע) מלמדים אותי . אי . . . מה הם צורחים שם, שיט ? צריך להגיד להם שהם יכבו את הרדיו שלהם לאלף עזאזל, שהם מפריעים לנו לישון . מה, סיגריה ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: לא, (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: מה אתה לוקח שם חפיסה, מה זה, שיט ? אתה תיקח אתך לחופשי ?

ז'ניה: בטח .

רומן: ההמ .

ז'ניה: יש לי ברכב (לא נשמע) .

רומן: אה, אצלך ברכב ?

מונה : 02 :05 :20

ז'ניה: (לא נשמע) ברכב .

רומן: אצלי ברכב כאן, לא רחוק .

ארתור:: הנה הוא, הרכב שלו .

רומן: נו הוא אומר, אצלי ברכב כאן, אתה מבין ? תכף אתה תצא, תיקח .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: בלוק חדש .

ז'ניה: כן . בוא נלך לבדוק .

רומן: אוי, שיט . . .

ארתור:: הוא עושה בערך עשרה קילומטר, כן ? (לא נשמע) .

רומן: לא, נדמה לי שכבר חמש עשרה (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) שיט, אני שכחתי להגיד לו .

רומן: אחרי שינה חמש עשרה, אני מתכוון .

ארתור:: אני רציתי להגיד לו איזה משהו, שיט .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: מה (לא נשמע) יביא לי איזה משהו . יש לי כאן אופניים . (רעש חיצוני)

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) נו ברכב (לא נשמע) .

רומן: (הנחקר צוחק) תקשיב תצא, (לא נשמע) עומד שם .

ארתור:: אי, שיט . . .

רומן: אתה תוכל את היוגורט שלך . הוא עוד מעט לא יהיה טוב בכלל .

ארתור:: אתה אל תסתכל על היוגורט, אל תציץ .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אני לא מציץ .

ארתור:: אתה אל תציץ על היוגורט .

רומן: (לא נשמע) הוא לא יהיה טוב בכלל .

ארתור:: אתה אל תציץ על היוגורט, לא יקרה לו שום דבר .

רומן: לא, הוא מתקלקל בחום .

ארתור:: אל תדאג בקשר ליוגורט .

רומן: אני לא דואג, אני אומר לך . זה אתה כבר צריך לדאוג .

ארתור:: התחיל לדאוג בגלל היוגורט (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע)//

מונה : 02 :06 :44

ארתור:: //רוצה (לא נשמע) גם את היוגורט, שיט .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: רוצה (לא נשמע) גם את היוגורט .

ז'ניה: (לא נשמע) תה ?

רומן: תשים, תשים מתחת לכרית//

ארתור:: //אה ? דואג ליוגורט, איך הוא שם עליו עין . הוא גם כן רוצה יוגורט . אי, אי, אי, אי, אי, אי .

רומן: (לא נשמע) לאזורים שונים . אוי, שיט . . . כן .

ארתור:: (לא נשמע) לא נורמאלי, כן ?

רומן: כן, (לא נשמע) אפשרי .

ארתור:: למה ? אפשר .

ז'ניה: לא, הוא (לא נשמע)//

רומן: //לא, אני פשוט לא כל כך מת על ממתקים .

ז'ניה: אלה לא ממתקים, זה לבן, זה יוגורט אה . . . (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) אתה רוצה . איזה יוגורט מותר לאכול ואיזה אסור .

רומן: אבל אנחנו מדברים על שוקולד . ג'ניה, אנחנו מדברים על שוקולד .

ארתור:: לא צריך עכשיו על (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: מה אתה (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) אתה קונה ?

רומן: מה זה (לא נשמע) ?

ז'ניה: (לא נשמע) ילדים אוהבים, שוקולד חום עם לבן כזה אה . . .

רומן: זה עם הפרה, מילקי וואי ?

ארתור:: או, כל הכבוד .

ז'ניה: לא, קופסא של יוגורט שנראית כמו יוגורט . כזאת קופסא שקופה, שחורה עם קצפת למעלה .

ארתור:: ההמ .

רומן: אה, קצת מוקצף כזה, נו .

ז'ניה: כן .

ארתור:: לשימוש . . .

מונה : 02 :08 :00

ז'ניה: (לא נשמע)//

ארתור:: //עד . . .

רומן: אני אכלתי כזה בפעם האחרונה . . .

ז'ניה: ממה עושים אותו, (לא נשמע) .

רומן: אה, מאיפה לעזאזל אני יודע ?

ז'ניה: מתה .

רומן: מתה ?

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: זה יכול לחיות עוד חודש .

רומן: בלי מקרר ?

ארתור:: עד השתיים עשרה לחודש ראשון .

רומן: (לא נשמע) בלי מקרר .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: עם מקרר, אני מתכוון .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: ו . . . איך//

רומן: //אתה תקרב אותו למזגן .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) על קור .

ארתור:: עד הבוקר הוא יכול לחיות .

ז'ניה: הוא יכול לחיות גם יותר זמן .

רומן: אי, שיט . . . כן . . . הם קבעו לך משהו למחר ?

ארתור:: מאיפה לעזאזל אני יודע ? (לא נשמע) .

רומן: בית משפט ? חקירה ?

ארתור:: בית משפט (לא נשמע) .

רומן: אוי, בית משפט כן . . . אה . . . חקירה יכול להיות .

ארתור:: בעצם הכל יכול להיות . בעיקרון הם יכולים כאן להוציא את השותף שלי . אם יוציאו אותו אז אין אותי . אם יוציאו אותי אז לא יוציאו אותו .

רומן: אחד משני, אחד משניים, אבל (לא נשמע)//

ארתור:: //מישהו הם יוציאו . כן, הם יסתכלו מי בקיצור בשבילם . . .

רומן: את מי הם צריכים .

מונה : 02 :09 :31

ארתור:: לא, אתה לא הבנת . למשל . . . (לא נשמע) הם לא יוציא ממני שום דבר, אתה מבין ?

רומן: אה, אינפורמציה//

ארתור:: //אז הם ינסו אה . . . להגיע אליו .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: לא (לא נשמע) . הם יכולים להגיע אליו . אותי הם מכירים, הם לא יוכלו לסובב אותי בשום דרך . הם יכולים (לא נשמע) כמה שהם רוצים . הם יודעים, בית סוהר בשבילי זה כמו הבית שלי . ככה ש . . .

רומן: בגלל זה לא ילחצו עליך ממש חזק, אתה (לא נשמע) .

ארתור:: הם מכירים אותי, כולם מחממים אותי . כל החבר'ה מחממים אותי . . . ככה שזה לא מעניין אותי . אפילו שיט . . . גם אם אני אגיד להם להביא עזים, יביאו את הכל . מה שאתה רוצה . ככה ששיט . . . לא רע לי בבית סוהר, יש לי הכל .

רומן: כן, תראה . מה זאת אומרת לא רע, בכל זאת, אתה רק יצאת, אתה רוצה לטייל עוד .

ארתור:: לא, אבל אני לא אראה להם בכל מקרה את זה שלא טוב לי . שהם ילכו להזדיין . אני תמיד יוצא שיט, עם ראש מורם . . . אני (לא נשמע) שיט וזה הכל . אני אומר, אצלי

הכל מצוין . . . הכי טוב מכולם . זהו . אם רק היה לי טלפון וזה הכל . אם היו נותנים לי טלפון להתקשר, הנה יש שם טלפון .

רומן: איפה ?

ארתור:: כאן, על זה . . .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: על ה . . . עגלה .

רומן: כאן ?

ארתור:: כן, יש טלפון על העגלה . רק שלא נותנים לנו . אם אנחנו לא נהייה במהלך חקירה . . . אז רק .

רומן: אה, מה זאת אומרת בתהליך חקירה ? אבל כש//

ארתור:: //אחרי שאני לא אהיה תוך כדי חקירה או אתה למשל, ייתנו לנו . יסחבו לכאן את הטלפון . . . ומפה . הוא על השטות הזאת . . . על העגלה .

רומן: ואתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה ?

ארתור:: לא, נו אתה צריך טלקרד . זה כזה .

רומן: ההמ .

ארתור:: יש לך מכשיר כזה ? (לא נשמע) .

מונה : 02 :11 :27

רומן: וטלקרד, איפה אני יכול לקחת כאן ?

ארתור:: טלקרד ? מביאים, הם כאלה .

רומן: אה, זאת אומרת זה כבר זהו, כשחושבים שאתה כבר עם רגל אחת בבית סוהר . אחרי החקירה .

ארתור:: לא, לא . אתה כאילו . . . תוך כדי בדיקת התיק . . .

רומן: ההמ .

ארתור:: אבל . . . לא בחקירות . אתה מבין ?

רומן: נו .

ארתור:: כשיש יש טווח הזמן הזה//

רומן: //כבר יש (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) כן, שבוע שבועיים, כשאתה נמצא תוך כדי חקירה אז לא מגיע לך שום דבר, בכלל שום דבר . (לא נשמע)//

רומן: //אחרי שהם אה . . . הגישו כתב אישום, הם יכולים לתת//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: הכל .

ארתור:: לא טלפונים . . . לא שום דבר לא מגיע לך בזמן שיש לך את החקירות

האלה . אבל כשכבר מגישים כבר אישום, כתב אישום . . . אז כבר . . . זהו . אז אתה יכול כבר להתקשר . . .

רומן: אבל הם חייבים לתת שיחה אחת בחינם .

ארתור:: זה כבר בנוכחותם, כשלוקחים אותך, הם מתקשרים או שאתה מתקשר (לא נשמע) וזה הכל .

רומן: ההמ . לא משהו בכלל .

ארתור:: שיט, כלבה . . . יש לי עוד את השטות הזאת, שיט . התייבש לי, יש לי בבית קרם ידיים מיוחד . זה בגלל יובש . הפנים שלי גם כן, שיט . . . הכל מתייבש, שיט . העור שלי יבש, וגם הידיים .

רומן: אתה רואה, זה שטויות .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: יש לי כזה דבר על הברכיים . כל הזמן יבשות כי (לא נשמע)//

ארתור:: //אז יש לי קרם מעולה אצלי בבית . . . בשביל הידיים . בשביל . . . בשביל יבש בכלל . לא רק בשביל הידיים, אבל גם בשביל הפנים ובשביל השטות הזאת, כן ? הוא קרם מעולה . יש לי//

רומן: //ג'ניה, אל תבכה, מחר אתה תהייה אצל אימא .

מונה : 02 :13 :24

ארתור:: (לא נשמע) לקחה .

רומן: זה לא יאומן .

ז'ניה: (לא נשמע)//

רומן: נד . . . נדמה לי שאתה כבר אצל אימא .

ז'ניה: הכי חשוב זה להחזיק את הלילה (לא נשמע) היום .

רומן: נו, אז דמיין לעצמך שהמיטה הזאת עומדת אצל אימא בבית וזה הכל .

ז'ניה: אני יכול לדמיין לעצמי, אני (לא נשמע) .

רומן: אתה חכה (הנחקר צוחק) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: אתה רוצה להיות (לא נשמע) אנחנו אפילו ניתן לך נעליים עם נעצים .

ז'ניה: לא .

רומן: אם אתה לא רוצה, (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) .

רומן: שיט, הצמידים האלה עשו לי פה כאלה יבלות, זה לא יאומן . (לא נשמע) מוקדם כבר (לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: תבקש, תבקש מידה יותר גדולה .

רומן: ההמ, אני בכלל אמרתי להם, בואו לא נשים, אני (לא נשמע) . בכל זאת תראה, (לא נשמע) לא מתכוון, זהו . . .

ארתור:: אבל אם הם היו יודעים שאתה רוצה להזדיין, הם היו שמים עליך קולר .

רומן: אני לא יודע בהקשר לקולר, הם אומרים, לא מגיע//

ארתור:: //לא, יש קולר .

רומן: איזה קולר ?

ארתור:: לא יאומן .

רומן: אה, זה ?

ארתור:: יש אזיקים כאן . . .

רומן: נו .

ארתור:: אזיקים כאן . . . נכון ?

רומן: ההמ .

ארתור:: ואזיק כאן, זה שתי שרשראות שהולכות לכאן, על המותן ושתי שרשראות לכאן .

רומן: (הנחקר צוחק, לא נשמע) .

מונה : 02 :14 :57

ארתור:: לא, ברצינות . מכאן לכאן, על המותן . כמו באמריקה, ראית ?

רומן: אה, הידיים כאן//

ארתור:: //הידיים (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) .

ארתור:: ככה, כן . זה הכל בחתיכה אחת, כן . ובישראל המציאו להביא את הכל צוואר, שיט . עשו כזה קולר מברזל .

רומן: בשביל לא להתכופף ?

ארתור:: בשביל שלא . . . שלא תזיז את הראש, לא את הידיים, לא את הרגליים ולא שום דבר אחר . כמו (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: ככה (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) .

ארתור:: לא לזוז ולא שום דבר . אבל שמים את זה רק לרוצחים מסוכנים מאוד שם, אם כבר יש הזדמנות .

רומן: (הנחקר צוחק) .

ארתור:: רק לרוצחים מסוכנים מאוד .

רומן: אבל אני לפחות עכשיו (לא נשמע) עלי . (לא נשמע) .

ארתור:: אני לא חושב שהם בכלל ילבישו אותו עליך .

ז'ניה: (לא נשמע) .

ארתור:: אתה (לא נשמע) .

רומן: זה עכשיו רק (לא נשמע) .

ארתור:: כשהם כבר יציגו לך את כל העניינים, אז הם כבר (לא נשמע) עליך .

רומן: (לא נשמע, רעש חיצוני חזק) . נו אז מה, נעשן סיגריה ו . . . נלך לישון ?

ז'ניה: אני מוותר .

רומן: אותך אף אחד לא שואל, אתה סתם משתתף .

ז'ניה: אה, ככה זה ?

ארתור:: סיגריות, (לא נשמע) . כן, אפשר . תביא את הסיגריות רק .

רומן: (לא נשמע) .

ז'ניה: (לא נשמע) אני כבר עוד מעט אנשום עשן, זאת אומרת, לנשוף אותו החוצה . אפשר גם בלי אור .

ארתור:: מה, אתה רוצה לישון ?

ז'ניה: (לא נשמע) אני לא יודע (לא נשמע)//

מונה : 02 :16 :22

ארתור:: //כן, באמת אפשר לכבות את האור .

רומן: אני אדליק את הסיגריה תכף ואז אני אכבה .

ז'ניה: פשוט המנורה הזאת לידי כמו זה, כמו . . .

רומן: אני, אני חושב . . . אתה תדליק את הסגריה (לא נשמע) יכול להיות שאני . . .

ארתור:: נו (לא נשמע) .

רומן: לא, לא, לא, לא .

ז'ניה: רומה, אבל אתה שולט בעצמך . אפשר לכבות את האור, כן ?

ארתור:: בקיצור, בזהירות עם המצת, חבר'ה . כי שיט, באמת//

רומן: //(לא נשמע) .

ארתור:: (לא נשמע) .

ז'ניה: רומה, אתה שולט, שולט בעצמך ?

רומן: לא .

ז'ניה: אה, אז אל תכבה את האור .

רומן: אני באמת לא כיביתי אותו . אני פשוט חושב איפה אני, למי צריך מחר לפלח מצת ולשים אותה בכיס, בשביל שהאבן לא (לא נשמע) .

ארתור:: הנה, שאת משימה, כן הנה .

רומן: אני באמת חושב איפה אפשר לעשות את זה .

ארתור:: כן . אבל אתה, לפני שאתה משתחרר, ג'ניה . . .

ז'ניה: אה ?

ארתור:: תדבר עם סיומה, תעבור קורס של לוחם צעיר וקדימה החוצה .

ז'ניה: אני גם ככה בחוץ .

ארתור:: אה ?

ז'ניה: אני גם ככה בחוץ .

רומן: לא, אתה אה . . . אל תגיד את זה, יש עוד לילה לפניך . אני עכשיו אגש ואתן (לא נשמע) אתן מכה בקיר .

ארתור:: (החוקר צוחק) .

רומן: (לא נשמע) הרביץ לי, שיט . אתה כבר בטוח (לא נשמע) .

ארתור:: הבנת ? או הו הו . . .

ז'ניה: אני מבין .

ארתור:: אלה הם העניינים .

ז'ניה: איזה בן דם מפחיד .

ארתור:: תעזוב, סוכר ועיתון, מה קרה לך ?

מונה : 02 :17 :54

רומן: (לא נשמע) בסדר, אז שהוא יביא סוכר . אנחנו נבקש שהוא יעביר לנו, אני ישר (לא נשמע) על הקיר (לא נשמע) שהוא הרביץ לי .

ארתור:: לא, הדבר הכי חשוב זה העיתונים, הכי חשוב . מה קרה לך (לא נשמע)//

רומן: //לא, כשהוא יעביר את הסוכר//

ארתור:: //בשישי שבת, אנחנו נשתגע כאן אתך בלי עיתון . לפחות נקרא בקול רם, יש שם סיפורים כאלה, לא יאומן .

רומן: אתה חושב ש . . . אתה חושב שאני (לא נשמע)//

ארתור:: //אלה פוגצ'טבה, שיט . . . חיברה לעצמה (לא נשמע) .

רומן: תפר (לא נשמע), כן ?

ארתור:: כן, זה לא יאומן, הם עושים כאלה דברים .

רומן: אתה חושב שבשבת אני אהיה כאן ? אני לא חושב, אה . . . (לא נשמע)//

ארתור:: //אז איפה, איפה אתה תהייה בערב ?

רומן: אה, נו . . . (לא נשמע)//

ארתור:: //נו, (לא נשמע), כן .

רומן: בערב אני אגיע בערך בשעה שש, שבע, כמו היום .

ארתור:: בסדר .

רומן: פשוט . . . באמת בגלל הרצח הזה שם//

ארתור:: //אה, מחר יום שישי . מחר בטח ייקחו אותי גם כן לחקירה .

רומן: כן .

ארתור:: בטח .

רומן: בגלל זה//

ארתור:: //זה בשבת יכול להיות שלא ייקחו אותי .

רומן: בשבת יכול להיות שלא ייקחו אותך באמת, אבל אני אה . . . אני חושב שהם ייקחו אותי//

ארתור:: //אה, מי לעזאזל יודע ?

רומן: כי בגלל זה . . .

ארתור:: יכול להיות שייקחו אותי גם כן .

רומן: תאמין לי, בגלל ה//

ארתור:: //מחר ייקחו אותי בטוח (לא נשמע) .

רומן: בגלל הרצח הזה, זה לא יאומן מה שקורה שם . זה כזה שיט, כל קצרין כואבים .

מונה : 02 :19 :11

ארתור:: דרך אגב, מי היום הראה לי את העיתון הזה ? כתוב כאן, כן ? על השטות הזאת .

רומן: על הילדה ?

ארתור:: הנה, על הזה . . . המנהל של הזה .

רומן: של מה ?

ארתור:: של הבית ספר הזה . זה לא יאומן מה שהתרחש שם, שיט .

רומן: מה קרה//

ארתור:: //שיט, מתברר שהילדות הקטינות האלה מזדיינות, שיט . . . זה לא יאומן, שיט . מה שבא להם, ממש שם בבית ספר . הנה, כתוב שם .

רומן: אני אה . . . אתמול הראיתי לך כתבה על הילדה הזאת .

ארתור:: אבל אני לא הבנתי מה היה שם, שיט . כן, אני אתמול לא ייחסתי לזה חשיבות, היום אני . . . כשאה . . . זה . . . בבוקר, כשאתה הלכת, אני התיישבתי, אני מסתכל, אני רואה, זה . . . יש שם ילדה בתמונה הקטנה . (רעש חיצוני חזק) הנה, הנה, ישר, ממש למעלה . לא, תהפוך אותה .

רומן: הנה היא .

ארתור:: הנה, הנה . כן, אני אה . . . זה, בבוקר כשאתה הלכת, אני התחלתי לקרוא אז בקיצור זה לא יאומן מה שקורה שם . זהו . . . המתבגרים שם אה . . .

רומן: מצד שני//

ארתור:: //עישנו (לא נשמע) .

רומן: לא יאומן .

ארתור:: רעל, כן, סמים ואחרי זה בקיצור אה . . . מזדיינים שם אה . . . כל הזמן, הבנות, שיט . . . לא יאומן, שיט . הנה .

רומן: אולי להדליק לך את האור ?

ארתור:: לא צריך, (לא נשמע) . תן לי לקרוא . אני ככה קראתי קצת ברפרוף . . . ואני ראיתי שם, (לא נשמע) כזה, שיט . (לא נשמע)//

רומן: //נו בזה, (לא נשמע) הנה על הילדה (לא נשמע) שם .

ארתור:: כן . זהו (לא נשמע) אומרים שהקטינות האלה שם . . .

רומן: הקטינות האלה שם זה לא יאומן, לזרוק אחת אחת . (לא נשמע) הגיע שיט, לחקירה . . . לא לח . . . לא לחקירה, אלא לזה אה . . . לתת עדות . הוא קשקש וקשקש שם משהו, הוא הולך אה . . . הוא ניגש אלי במסדרון, הוא אומר לי, תן לי סיגריה .

ארתור:: נו .

מונה : 02 :20 :55

רומן: אני מסתובב ככה//

ארתור:: //אה, הוא גם כן היה בחקירה ?

רומן: לא, הוא לא היה בחקירה . הוא היה לתת עדות, (לא נשמע) אני מעשן, שיט//

ארתור:: //גם כן בקשר לעניין הזה ?

רומן: כן, זה הכל, את כל הבית ספר (לא נשמע) על העניין הזה אה . . . כאילו .

ארתור:: מתי זה היה, היום ?

רומן: כן .

ארתור:: ההמ .

רומן: אני (לא נשמע)//

ארתור:: //(לא נשמע) לקחו אותך .

רומן: אבל (לא נשמע) את כולם . אני עמדתי שם, עישנתי, רק זרקתי ככה את הבדל, הוא אומר לי, תביא לי סיגריה . אני מסתובב, והרי יש לי צמידים כאן, צמידים על הרגליים//

ארתור:: //ההמ .

רומן: הוא כזה עומד ומסתכל עלי .

ארתור:: ההמ .

רומן: זה, אני עומד, הנה אני, אני מסתכל מלמעלה . שיט, ילד כזה פצפון, לעזאזל .

ארתור:: נו .

רומן: הוא הסתובב כזה, משהו אחורה, אחורה, שיט והחוקר הזה אומר לו, אל תתקרב אליו, אל תדבר . מה אתה מתחיל לדבר עם כולם כאילו ?

ארתור:: מי, אתיופי ?

רומן: אה . . . לא, החוקר לאתיופי .

ארתור:: הילד אתיופי ?

רומן: כן .

ארתור:: אז היה לומד בבית ספר הזה ?

רומן: כן . והוא//

ארתור:: //בן כמה האתיופי ?

רומן: מאיפה אני יודע לעזאזל ?

ארתור:: בן ארבע עשרה בערך ?

רומן: נו יכול להיות, הוא ניגש לשוטר הזה, הוא אומר לו, תביא לי סיגריה . ההוא אומר לו, מה ? הוא אומר, מה ? מה ? תביא לי סיגריה, שיט . . .

ארתור:: ההמ .

מונה : 02 :21 :52

רומן: אתה יודע, עם כזה (לא נשמע) לא להאמין . הוא מדליק את הסיגריה, אני הייתי בשוק .

ארתור:: (לא נשמע) .

רומן: בן כלבה, שיט, אם אני הייתי שוטר, אני הייתי לוקח אותו ככה . . . הייתי מסתכל, רואה שאין אף אחד, הייתי נותן לו מכה//

ארתור:: //אבל לא צריך, בזה בדיוק הם משתמשים בשביל שאף אחד לא ייגע בהם בגלל שהם קטינים . אתה מבין מה העניין ? זה עצם העניין, הם משתמשים בזה . אתה יודע איזה הצגות . . . רק צריך לתת להם פליקים, סתירות,

שיט . . . לא יאומן . הנה, הנה, האתיופים האלה הם//

רומן: //ו . . . (לא נשמע) ושיט//

ארתור:: //מסוכנים שזה לא יאומן . הם חיות גמורות .

רומן: צריך (לא נשמע) אותם, שיט . ואני יושב, (לא נשמע) אני חושב, שיט חבל שאני לא ברוסיה . אוח, אם אתה היית עכשיו חוטף ממני סיגריה, שיט . . . הייתי מעשן לעשר שנים קדימה, נבלה . אתה יודע, לפעמים זה . . . זה לא יאומן, איך (לא נשמע), אז . . . אני מוכן להרוג שיט, אני פשוט מוכן להרוג .

ארתור:: תאר לעצמך, עם כאלה, שיט . . . עם כאלה טיפוסים, שיט . . . ההם לומדים, שיט . . . מה שהם רואים שם, זה מה שהם ילמדו, הילדות האלה, שיט . . . שיט, עם כזה . . . (לא נשמע) לשון כזאת, שיט . . . מקללים בטח, רק ככה . (לא נשמע) אחד לשני .

רומן: זה סוף הדרך, הם//

ארתור:: //תאר לעצמך, (לא נשמע) חס וחלילה אם מישהו שם היה שולח אותי להזדיין, אני בטוח הייתי מוריד למישהו את הראש, שיט . . .

רומן: אתה יודע . . .

ארתור:: (לא נשמע)//

רומן: //(לא נשמע) עד כמה שאני שמעתי//

ארתור:: //זה לא מעניין אותי בכלל .

רומן: הילדים בבית ספר מתחברים, אה מה העניינים ? מה נשמע ? אה . . . אחי, שלום . מה שלומך ? שם זה לא ככה . אה, בן זונה, מה נשמע ? שיט . . .

ארתור:: כן, כן, כן .

רומן: זה לא יאומן . אני ישר הייתי (לא נשמע) הייתי נכנס .

ארתור:: זה לא יאומן, אז תאר לעצמך איזה (לא נשמע)//

מונה : 02 :23 :31

רומן: //אבל אני יודע (לא נשמע) בגלל זה אני, שיט . . . שם מוזיקה באוזניים, אני לא נמצא כאן, לכו כולכם תזדיינו . הייתי מגביר את המוזיקה ו . . . אני (לא נשמע)//

ארתור:: //אני מתאר לעצמי איזה ילדה קטנה זאת, שיט . . . לא יאומן, שאיזה ילדודס תגיד לי, שיט . . . נו, על אימא שלי או . . . ב . . . לך תזדיין או איזה משהו כזה .

רומן: נו, כן .

ארתור:: כן ? סוף הדרך לאלף עזאזל . אני בטוח הייתי קורע לה את האוזניים מהמקום, הייתי מכניס לה אותם לתוך התחת . לא מעניין אותי בכלל בת כמה היא . (רעש חיצוני חזק) ילדים קטינים, שיט . . . (לא נשמע) סוכריות . אתה שמעת את הדבר הזה, כן ?

רומן: (לא נשמע) פחות .

ארתור:: אה ?

רומן: מה ?

ארתור:: קטינה . . .זין בתחת וסוכרייה בפה .

רומן: אוי, כזה דבר אני לא שמעתי .

ארתור:: אתה לא שמעת ? נו הנה, עכשיו שמעת . היו שם רוסים גם כן, למדו ?

רומן: כן .

ארתור:: כן ?

רומן: נו מה זאת אומרת רוסים, אתה לא יכול לקרוא להם רוסית .

ארתור:: נו אה . . . אני מתכוון, כן, אלה ש//

רומן: //הם יודעים רוסית ו . . . שיט//

ארתור:: //הם מדברים (לא נשמע) .

רומן: הם יודעים רוסים ו . . . באותה צורה כמו שאני יודע כנראה, שיט . . .

אה . . .

ארתור:: לא .

רומן: אנגלית .

ארתור:: לא, לא, לא, לא . בכל בית של עולים חדשים יודעים את השפה הרוסית . פשוט הם . . . הם לא רוצים לדבר, אתה מבין ? כאילו אה . . . (לא נשמע)//

רומן: //הם כולם נולדו כאן, בישראל . בגלל זה . . .

ארתור:: לא כיף להם, אתה מבין ? לא, (לא נשמע) הגיעו//

רומן: //הם כאילו . . .

ארתור:: בגיל שש, בגיל שבע, יכול להיות .

רומן: (לא נשמע) יודע . נו שיט, המכוערים (לא נשמע)//

מונה : 02 :25 :13

ארתור:: כן, אה . . בכל בית רוסי//

רומן: //אצל הילדים האלה, שיט . . .

ארתור:: אצל עולים חדשים, בכל מקום מדברים ברוסית . ואפילו ההורים עם . . . עם הילדים שלהם מדברים ברוסית . פשוט כשהם מגיעים לבית ספר, הם לא רוצים לדבר ברוסית .

רומן: הם מתחילים לעשות פוזות .

ארתור:: בשביל שלא יציקו להם, כאילו הישראלים, אתה מבין ?

רומן: ההמ .

ארתור:: בשביל שלא יקללו אותם שם, שלא יציקו להם .

רומן: אתה יודע, כשאח שלי הגיע לכאן, הוא היה בן חמש עשרה .

ארתור:: (לא נשמע) יש מושג כזה, איפה שיש בחורות רוסיות, שם יש זונות, אתה מבין ?

רומן: ההמ . פשוט כשאח שלי הגיע לכאן, הוא היה בן חמש עשרה . זהו . . . הוא הלך לבית ספר ישראלי, הוא לא ידע את השפה בכלל, הוא למד שם את השפה ופה ושם . הוא אומר, שיט . . . אני מתחיל לדבר ברוסית, הם (לא נשמע) לבד, אחרת . . . (לא נשמע), שיט . . . זהו, הכל סוף הדרך . אני (לא נשמע) בבית ספר (לא נשמע) ברוסית, אף אחד לא היה ניגש להגיד איזה משהו .

ארתור:: ההמ .

רומן: אני אומר לו נכון, כמו שצריך . תן מכות כמה פעמים וזה הכל . הם קולטים אה . . . מהר . שיט, הם (לא נשמע) מאשר יכולים לעשות משהו . אבל מה שכן, כשהם הולכים איזה חמש עשרה, עשרים אנשים, זה סוף הדרך .

ארתור:: כן .

רומן: גיבורים, שיט . . . אוי, שיט . . .

ארתור:: עם אח שלנו, הם מפחדים להתעסק עם הקווקזים, שיט . . . אין כמעט כאלה שמתעסקים עם גרוזינים, עם קווקזים, הם לא מתעסקים אתם . הם יודעים שישר יקבלו (לא נשמע) .

רומן: (לא נשמע) לא יכולים, אבל אה . . . אין מזה אה . . . שום תועלת . כן . . . ממש לא כיף להשתזף כאן . בסדר חבר'ה, לילה טוב . בואו ננסה//

ארתור:: //(לא נשמע) .

רומן: לישון .

ארתור:: לישון ?

רומן: כן, בואו ננסה .

מונה : 02 :27 :29

ארתור:: ההמ, ההמ .

רומן: זאת לא חובה, אבל אפשר לנסות .

ארתור:: לילה טוב .

רומן: ג'נקה כבר ברקיע השביעי .

ארתור:: לילה טוב . . . בי בי .

רומן: כמו שאנחנו אמרנו בצבא, היום עבר, שילך להזדיין, מחר יום חדש, סוף הדרך . אוי, שיט . . .

תום ההקלטה

חקירת רומן זדורוב עם המדובב ארתור ויבגני מתאריך 14/12/2006-19/12/2006 קבצים 4, 5, וקובץ 6 חלק 1+2
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3