נ/124 חוות דעת מומחה ד"ר מיה פרוינד, מוצגים שנשלחו לבדיקת דנא

חוות דעת מומחה
שם המומחה: ד״ר מיה פרוינד.
מקום עבודה: המרכז הלאומי לרפואה משפטית ת״א.

אני החתומה מטה נתבקשתי לחוות דעתי המקצועית בשאלה המפורטת להלן: בדיקת מוצגים. א
ני נותנת חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהירה בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראת החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בבית משפט.

פרטי השכלה: B.Sc בביולוגיה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
                   M.Sc. באימונולוגיה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
                   P.HD. באימונולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

נסיון מקצועי: 1974-1986- מחקר והוראה באימונולוגיה במוסדות אקדמאים.
                  1987- עבודה במעבדה הביולוגית, המכון לרפואה משפטית ת״א.
                  1988- ניהול המעבדה הביולוגית, המכון לרפואה משפטית ת״א.

חוות דעת נוספת
תיק משטרתי: 1010-06-3
בתאריך 06/05/2006 נתקבל ממז"פ מעבדת סימנים:

שקית משטרתית מאובטחת סגורה, מספרה: 1869630 E מכילה:
מוצג 151 – מבחנה סגורה, מסומנת בין היתר:' 332/2/06 נעל ימין'  מכילה פיסת נייר ובה פירורים.
מוצג 152 – מבחנה סגורה, מסומנת בין היתר: '332/2/06, נעל ימין' מכילה פיסת נייר וב פירורים.
מוצג 153 – מבחנה סגורה, מסומנת בין היתר '332/2/06, נעל שמאל' מכילה פרור חומר חשוד כדם.
מוצג 154 – מבחנה סגורה, מסומנת בין היתר: '332/2/06, אבקת מונק' מכילה אבקה כתומה, לפי מכתב הלוואי: משמש כביקורת.
מוצג 155 – מבחנה סגורה, מסומנת בין היתר: '332/2/06, תפר ימין' מכילה פיסת נייר ובה פירורים.

תוצאות:

  1. המוצגים הנ"ל מוצגים 151-155 נלקחו להפקת DNA.
  2. התמיסות שהתקבלו נלקחו לקביעת כמות ה – DNA. ההומני שהן מכילות.
  3. דגימת הנעל, מוצג 151, הכילה דנ"א הומני בכמות שאיננה מספיקה לקביעת פרופיל גנטי, בשיטה המקובלת במעבדה.
  4. הדגימות מהנעל, מוצגים 152-155 לא הכילו דנ"א הומני.

מסקנות:

לא ניתן היה לקבוע פרופיל גנטי לדגימות מהנעליים, מוצגים 151-155. 

פרטי הבדיקות בתיק המעבדה הביולוגית 3-1589-06
המוצגים סומנו 3-1589-06 מ.פ

בברכה דר מיה פרוינד


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3