עדותה של דר מאיה פרוינד מנהלת המעבדות במכון לרפואה משפטית


לפני
כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד


הנאשם
רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:
בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה
בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי
הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים
שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:55

הפרוטוקול תומלל ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול
מתומלל

עדי התביעה:
1. ד"ר מיה פרוינד
2. ד"ר קונסטנטין זייצב

כב' הש' אשר קולה: כן? מה על סדר היום?
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, על סדר היום שני עדים היום, ד"ר פרוינד וד"ר זייצב. יוגשו גם בהסכמה המוצגים של נופר בן דוד. אנחנו נגיש, כמובן, הכל מסודר לבית משפט. ממש בפתח הדיון חברי ביקש להגיש העתקים של קלסרי ה-, מוצגי ההגנה, כפי שהוגשו. אנחנו רק רוצים לוודא באמת שיש לנו את הכל ושבאמת הכל, אז אנחנו לקחנו לנו רגע לבדוק.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: דבר נוסף שחברי ביקש להגיש, כמו שהוא קרא לזה, DiskOnKey של המצגות שור המסונן. זה מה שחברי אמר, "הורדתי מזה", הוא עשה-, אני לא יודעת במה מדובר. אנחנו צריכים לבדוק. אני לא אוכל לעשות את זה על רגל אחת. ביקשתי מחברי להשהות את ההגשה הזאת כדי שנוכל לבדוק במה מדובר. גם הבהרנו בפעם הקודמת שאנחנו מבקשים שיהיה לנו איזשהו דו"ח על התמונות שהוגשו, שנדע במה מדובר – האם בהגדלה, פי כמה, באיזה רזולוציה, באיזה זווית, במה מדובר, אחרת אנחנו נמצאים ליד משהו שאנחנו לא יודעים אפילו איך להתייחס אליו.
כב' הש' אשר קולה: אני לא מצליח להבין את הטיעון הזה. הוא מגיש את זה.
עו"ד ירום הלוי: מה היא רוצה?
כב' הש' אשר קולה: מוצג הגנה. הוא יכול להגיש מה שהוא רוצה. אתם אחר כך תגידו בסיכומים: "זה לא שווה כלום"
עו"ד ירום הלוי: בדיוק.
כב' הש' אשר קולה: "אין זה ראיה", "זה משקל אפס"
עו"ד ירום הלוי: בדיוק.
כב' הש' אשר קולה: "זה לא קביל בכלל" אולי. אינני יודע.
ב"כ המאשימה: לפני שמגישים
כב' הש' אשר קולה: אינני יודע. למה להגיב עכשיו?
עו"ד ירום הלוי: ועוד עם שור. הם משגעים אותי. עוד עם שור הם מנסים לשגע אותי.
ב"כ המאשימה: לא, אבל כשמגישים מוצג, אדוני, צריך להגיש אותו באמצעות מי שערך אותו.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. זה טיעון.
ב"כ המאשימה: אלה הכללים.
כב' הש' אשר קולה: זה בסדר. באמצעות מי שערך – אני מבין. באמצעות מי שערך – אני מבין, בסדר.
עו"ד ירום הלוי: "הגדלה", "לא הגדלה", "כן הגדלה".
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: "מי זה שור? מה הוא עשה?"
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: הם רוצים ממני הגדלות.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, כשמגיש חברי חומר ערוך אפילו לכבודכם, אתם צריכים ל-
כב' הש' אשר קולה: מה זה "חומר ערוך"?
עו"ד ירום הלוי: מה זה "ערוך"?
כב' הש' אשר קולה: מה הכוונה "ערוך"?
עו"ד שרון הר ציון: ערוך כאשר מדובר
כב' הש' אשר קולה: מה, למשל, ערוך?
עו"ד שרון הר ציון: ו-, ערוך
כב' הש' אשר קולה: למשל, הוא הגיש לנו את כל החקירות ופעולות
עו"ד ירום הלוי: מצגות, נו, שיש בתיק.
כב' הש' אשר קולה: הדיבוב של המדובב, הגיש לנו עם כתוביות. אתם עד היום לא הגשתם את זה.
עו"ד שרון הר ציון: לא, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, כבודכם. רגע.
כב' הש' אשר קולה: אז זה לא ערוך.
עו"ד שרון הר ציון: אני רגע עוצרת.
כב' הש' אשר קולה: זה הוגש, ואנחנו עוברים על זה, וזה נראה בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, אני עוצרת רגע. אני מדברת על המצגת של שור. המצגת של שור, המצגת שחברי הציג במהלך חקירתו הנגדית
כב' הש' אשר קולה: הוא קרא לזה "מצגת גדולה", "מצגת מרכזית", היו לו שם, כל מיני שמות היו לו.
עו"ד שרון הר ציון: מקסים.
עו"ד ירום הלוי: "משנית", כן, "תוספות", זה
עו"ד שרון הר ציון: מקסים איך שהוא קרא לזה, רק מה יש בתוך זה? כשיש שמה תמונה מוגדלת, האם לא מעניין את כבודכם
כב' הש' דני צרפתי: סליחה, אבל כשהוא יבוא, העורך של המצג-, של מי שדרכו הוא מביא, שיביא אותו אחרי זה.
עו"ד ירום הלוי: אני, אני.
עו"ד שרון הר ציון: אז כמובן שמי שערך את המצגת הזאתי בכפוף, אנחנו
(מדברים ביחד)
עו"ד ירום הלוי: זה אני.
עו"ד שרון הר ציון: בכפוף, בלי מי שערך את המצגת, בלי מי שהסביר פי כמה
כב' הש' דני צרפתי: ואם לא תסכימי, אז אי אפשר, כן.
עו"ד שרון הר ציון: אי אפשר
ב"כ המאשימה: לא, אבל יכול להיות שנסכים. אנחנו צריכים לבדוק את זה.
עו"ד ירום הלוי: אבל זה אני.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי. אז הוא (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: אבל הוא ערך את המצגת. למה אי אפשר בלי מי שערך?
עו"ד ירום הלוי: תחקרי אותי. אני אשמח.
כב' הש' אשר קולה: מה זה המצגת הזאת?
עו"ד ירום הלוי: תחקרי אותי.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק. מה פירוש? זה עו"ד, הוא לקח-, הוא יגיד לך מאיפה הוא לקח את זה
עו"ד ירום הלוי: כן, אני אגיד לך הכל.
דובר: זה מה שהיא מבקשת.
כב' הש' אשר קולה: עכשיו הוא מציג לנו מצגת.
כב' הש' תמר נסים שי: זה מה שהיא ביקשה.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: אבל זה מה שאני מבקשת. זה בדיוק מה שאני מבקשת.
כב' הש' תמר נסים שי: (מדברים ביחד) זה לא (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: נו, די, מספיק כבר עם זה.
עו"ד שרון הר ציון: אם חברי עשה את זה לבד, אז הכל-, אז נורא קל. שיכתוב: "תמונה אחת במצגת מצומצ-"
עו"ד ירום הלוי: מה שור שווה? שור לא עשה כלום בעצמו.
כב' הש' דני צרפתי: די, נו.
עו"ד ירום הלוי: מה את רוצה מחיי?
ב"כ המאשימה: (מדברים ביחד) את זה.
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד ירום הלוי: אז הוא לא עשה. אז אותי את רוצה לחקור?
ב"כ המאשימה: אז כבודכם, אנחנו נבדוק את זה (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: כן.
ב"כ המאשימה: אם נתנגד, נתנגד.
כב' הש' אשר קולה: כן. הוא לא הגיש לנו.
דובר: אתה תגיש (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: נו, באמת. באמת, רבותיי.
ב"כ המאשימה: אם נתנגד, נתנגד.
עו"ד שרון הר ציון: זה בדיוק מה שאני מבקשת.
כב' הש' אשר קולה: באמת, רבותיי, זה הבעיה שלנו? אני לא יודע. אני לא יודע, כי כבר אמרתי לכם מה דעתנו על כל הסיפור הזה של שור והנעליים. מספיק עם זה כבר.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: די.
עו"ד שרון הר ציון: שכחתי.
כב' הש' אשר קולה: שכחת?
עו"ד שרון הר ציון: כי אנחנו בעצם
כב' הש' אשר קולה: הרי כבר התקדמנו מעבר לזה. מספיק.
עו"ד ירום הלוי: די, תשחררי.
עו"ד שרון הר ציון: (מדברים ביחד) הכל. בסדר. נכון.
כב' הש' אשר קולה: אתם מחפשים את המטבע מתחת לפנס, שהוא לא שם.
עו"ד שרון הר ציון: אני עוד מנסה לנהל את המשפט, כמו כל משפט, ובמשפט נורמלי, כשמוגש מוצג לבית משפט, העורך של המוצג-, אם זה מוצג אותנטי – הודעה, קלטת או כל דבר, המוצג מוגש, אפילו אין בעיה. יכול להיות שגם אפילו נסכים. רק קשה לי
עו"ד ירום הלוי: שלושה שבועות זה אצלם. הם לא נותנים לי תשובה. די, נמאס לי, אני רוצה להגיש.
עו"ד שרון הר ציון: אבל אני כל-, מהרגע הראשון, עוצרת ואומרת: "תסבירו לי מה יש, מה אני רואה, מה אני רואה." זה מה שביקשתי. יכול להיות שאני אסכים.
עו"ד ירום הלוי: מה-23, שהוא גמר, הם קיבלו את ה-DiskOnKey. אין תשובה.
עו"ד שרון הר ציון: באותו רגע
עו"ד ירום הלוי: די.
עו"ד שרון הר ציון: זה שאתה לא נותן תשובה, זה לא אומר שאין תשובה.
עו"ד ירום הלוי: נמאס לי כבר. זה אצלם.
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם.
כב' הש' דני צרפתי: רגע, הבעיה היא בכל המצגות שלו או שיש תמונות מסויימות
עו"ד שרון הר ציון: אני לא יודעת.
כב' הש' דני צרפתי: שאת מוטרדת לגביהן?
עו"ד שרון הר ציון: הלוואי. איך אני אדע?
עו"ד ירום הלוי: כי אתם לא מסתכלים.
כב' הש' דני צרפתי: למה? אבל חלק ראינו שזה נלקח מתמונות כלליות (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: הוא הסביר מאיפה זה נלקח.
עו"ד שרון הר ציון: איך אני יודעת?
(מדברים ביחד)
עו"ד שרון הר ציון: איך אני יודעת?
כב' הש' דני צרפתי: לא, שלא


<#5#>
החלטה
אינני מקיים דיון בנושא הזה.

ניתנה והודעה היום, ט' שבט תשפ"ב, 11/01/2022, במעמד הנוכחים.

אשר קולה , שופט


דני צרפתי , שופט


תמר נסים שי, שופטת


כב' הש' אשר קולה: נגמר הסיפור.
דובר: בסדר. טוב.
דוברת: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: תעשו מה שאתם רוצים. מי העד הבא? מספיק עם זה, רבותיי.
עו"ד ירום הלוי: אני רוצה להגיש. אני רוצה להגיש.
כב' הש' אשר קולה: אתם רוצים לנהל את התיק או לא רוצים לנהל את התיק? בלתי אפשרי ככה לנהל תיק.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: באמת. עם כל הכבוד לכם. עם כל הכבוד לכם. זה? זה התיק? זה התיק? המצגת של שור או האנטי מצגת של שור?
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, אתם רוצים להגיד לנו ש-
כב' הש' אשר קולה: אנחנו באותו תיק או שאנחנו בתיק אחר? לא שמענו כולנו את שור? לא דיברנו מה שדיברנו? נו, באמת. נו, באמת. באמת.
עו"ד שרון הר ציון: יש החלטה על שור שכבודכם רוצים לפרסם עכשיו?
כב' הש' אשר קולה: לא, אין שום החלטה. אין שום החלטה.
עו"ד שרון הר ציון: אז אני לא מבינה על מה אנחנו מדברים.
כב' הש' אשר קולה: כולנו היינו כאן בתיק הזה, באולם הזה.
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם.
כב' הש' אשר קולה: כולנו שמענו מה שהיה כאן בתיק הזה, באולם הזה, נקודה.
עו"ד שרון הר ציון: אז יש, אז יש פסק
כב' הש' אשר קולה: זהו.
עו"ד שרון הר ציון: דין כבר? אז בוא נלך.
דובר: בסדר?
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. בסדר. הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: בעניין הזה של שור אמרנו מה שאמרנו
עו"ד שרון הר ציון: יש פסק דין בעניין שור, כבודכם? יש החלטה?
כב' הש' אשר קולה: למה גבירתי צועקת?
עו"ד שרון הר ציון: למה? כי זה מה שאדוני עושה עכשיו. כי אדוני אומר לי: "שמענו, היינו, החלטנו".
כב' הש' אשר קולה: אני לא אמרתי שהחלטנו.
עו"ד שרון הר ציון: "זה לא מעניין. זה התיק? זה התיק?"
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: זה מה שאמר אדוני עכשיו.
כב' הש' אשר קולה: טוב, עו"ד הר ציון, תמשיכי לצעוק ונמשיך להתקדם. בסדר? תמשיכו לצעוק ונמשיך להתקדם. עם כל הכבוד, אנחנו מצפים מהמדינה שתתנהג בנימוס לבית המשפט, בכל הכבוד הראוי.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: בסדר? היינו פה באולם הזה כולנו, שמענו את מה שאמר שור. כולנו שמענו, כולנו היינו כאן. נכון? כולנו יודעים להפנים ולהבין מה שאמר לנו שור. ואנחנו לא מפקפקים במקצועיות שלו ולא באמינות שלו, אבל בסופו של דבר, צריכים להחליט מה משקל הראיה הזאת של הנעל על הג'ינס. בסדר? ודיברנו ואמרנו את עמדתנו. אנחנו לא מסתירים אותה, מה עמדתנו הלכאורית, ואחרי הכל ובסוף כל הסופות, זה לא ליבת התיק. אפשר אלף פעם להתווכח ולחזור על זה. זה לא ליבת התיק. כן De novo, לא De novo, אי אפשר להגיד למה שהשופט מלצר אמר: "זה כעפרא דארעא". בסוף הוא הורה אותנו לבדוק את העקבות הזרות על בסיס ההודעות, התוודות ושחזור. זה מה שהוא הורה אותנו. אנחנו נבדוק את הכל, לא נחסוך שום דבר, אבל אם מישהו מכם חושב שהעקבה על מכנס הג'ינס זה מה שיכריע… לכאן או לכאן
ב"כ המאשימה: אבל זה לא רק ה-
כב' הש' אשר קולה: הוא טועה טעות מרה.
ב"כ המאשימה: לא רק ה-, הוצגו תמונות
כב' הש' אשר קולה: זהו.
ב"כ המאשימה: אני אגיד לאדוני, הוצגו תמונות גם מעובדות ועם מראה שקשורות
עו"ד ירום הלוי: מעובדות? מה מראה? מה הוא רוצה מהחיים שלי?
כב' הש' אשר קולה: טוב. טוב.
ב"כ המאשימה: לא, "מעובד" זה לא מילה גסה.
עו"ד ירום הלוי: משגע אותי.
ב"כ המאשימה: מעובד יכול להיות בסדר. אנחנו פשוט, אדוני, אומרים שאם מוגשת ראיה מעובדת ומוצגת לעד או לבית משפ-
עו"ד ירום הלוי: "מעובדת".
ב"כ המאשימה: זה לא מילה גסה. תפסיק כבר. די.
עו"ד ירום הלוי: לא עיבדתי כלום. איזה עיבדתי?
כב' הש' אשר קולה: תטענו בסיכומים.
ב"כ המאשימה: הכל בסדר.
כב' הש' דני צרפתי: לא, הוא רוצה להגיש עכשיו. כרגע.
כב' הש' אשר קולה: אז מה עכשיו? לא עכשיו.
כב' הש' דני צרפתי: הוא לא יוכל להגיש עכשיו.
ב"כ המאשימה: מותר לנו לבדוק את זה. מותר לנו לבדוק מה העיבוד, מותר. די כבר.
כב' הש' דני צרפתי: להגיש ככה לא תוכל. נצטרך לראות מה עושים.
עו"ד ירום הלוי: מה זה לא אגיש? ושור עם כל השטויות שלו כן הוגש?
כב' הש' דני צרפתי: שור עמד פה. עמד פה ונחקר.
ב"כ המאשימה: למה לעשות עניין מכל דבר?
עו"ד ירום הלוי: מה אני שונה ממנו?
ב"כ המאשימה: אדוני, אנחנו מנסים לפשט.
כב' הש' דני צרפתי: הוא נחקר. אין מה לעשות.
ב"כ המאשימה: אנחנו מנסים לפשט.
עו"ד ירום הלוי: שלושה שבועות יש להם כבר את ה-DiskOnKey.
ב"כ המאשימה: מה, אנחנו צריכים להתבייש
עו"ד ירום הלוי: אני. הם רק מדברים. אני לא מדבר.
ב"כ המאשימה: בזה שאנחנו מבקשים לבדוק מוצג שעבר עיבוד? באמת.
עו"ד ירום הלוי: אני שותק, והם מדברים.
כב' הש' אשר קולה: אתם לא צריכים לצעוק. בוא נשמע את ד"ר פרוינד ונתקדם.
ב"כ המאשימה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: אני רוצה לדבר גם. הם דיברו, אני רוצה לדבר גם.
כב' הש' אשר קולה: אבל לא לצעוק. תדבר, בבקשה, רק אל תצעק.
עו"ד ירום הלוי: יופי. אז אני רוצה לדבר.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: נמאס לי כבר, נמאס לי כבר, שלושה סימני קריאה, מההתנהלות של הפרקליטות. הפרקליטות מתנהגת בצורה לא עניינית, לא חותרת אל האמת, מזגזגת, עושה Spinin.
עו"ד שרון הר ציון: תודה.
עו"ד ירום הלוי: תכף נדבר גם על קריספין. למה ויתרו על קריספין? אני זורק את זה לחלל האוויר.
כב' הש' אשר קולה: תזמין אותו בתור עד הגנה, מה אתה רוצה?
עו"ד ירום הלוי: אוקיי, אוקיי. הם לא חותרים אל האמת, הם לא רוצים להציג את כל האמת.
כב' הש' אשר קולה: תזמין את קריספין בתור עד הגנה, מה אתה רוצה עכשיו?
עו"ד ירום הלוי: אני יודע מה אני אומר.
ב"כ המאשימה: זה נקרא "Spin".
עו"ד ירום הלוי: זה בניגוד לכל הפסיקה של בית המשפט העליון שהפרקליטות צריכה להביא את כל האמת בפני בית המשפט. זה מתחיל בקטן, נמשך בבינוני ומגיע עד לגדול. זה לא ניהול, כפי שפרקליטות צריכה לנהל תיק. עכשיו לגבי שור. מהסוף להתחלה. ב-23 לחודש, לדצמבר, ביום האחרון של חקירתו הנגדית
כב' הש' אשר קולה: אני רוצה לשאול דבר אחד. למה זה עכשיו? למה זה צריך להיות עכשיו?
עו"ד ירום הלוי: נתתי את ה-DiskOnKey
כב' הש' אשר קולה: אבל למה הדיון הזה צריך להיות עכשיו, אני יכול להבין?
עו"ד ירום הלוי: אני רוצה להגיש. כבר הבטחתי – אני תמיד אומר, אני עומד במילה – מוצגי הגנה לשני המותבים הנכבדים, כבוד השופטת וכבוד השופט.
כב' הש' אשר קולה: אבל זה, עם כל הכבוד, לא צריך הסכמה של אף אחד, כי מוצגי הגנה כבר הוגשו. כל מה שהוא עשה
עו"ד ירום הלוי: כבודם, יש עוד, יש
כב' הש' אשר קולה: היה קלסר אחד שני
ב"כ המאשימה: ההסתייגות שלנו נרשמה, אדוני?
כב' הש' אשר קולה: כן.
ב"כ המאשימה: ואם חברי היה אומר לנו: "את התמונה הזאת עשיתי א', ב', ג', ד'"
כב' הש' אשר קולה: בסדר, אז
ב"כ המאשימה: זה היה יותר קל.
כב' הש' אשר קולה: שנייה. אנחנו לא שם.
ב"כ המאשימה: הוא לא עשה את זה. די.
כב' הש' אשר קולה: שנייה. רגע.
עו"ד שרון הר ציון: רגע, אני עוצרת. אמרנו לגבי ה-Disk-, אנחנו רק ביקשנו, הוא נתן לנו את זה, ביקשתי מהמתמחה רק לבדוק
כב' הש' אשר קולה: למה אתם צו-, אבל
עו"ד שרון הר ציון: רק לבדוק.
ב"כ המאשימה: ההסתייגות נרשמה?
כב' הש' אשר קולה: שנייה.
ב"כ המאשימה: אפשר להתקדם. די.
עו"ד שרון הר ציון: אבל (מדברים ביחד)
עו"ד ירום הלוי: אבל זה בדקו כבר, אז אני רוצה להגיש.
כב' הש' אשר קולה: אם מספיק לך ההסתייגות, אז בסדר, מאה אחוז. וזה הכל. והכל יהיה בסדר. לא נשתמש במשהו לא קביל, אבל מוצגי הגנה-, בוא נעשה, בוא נפריד את זה בין שני דברים. מה שהיה אצלי כמוצגי הגנה ועכשיו הוא רק משכפל אותו – עם זה לא צריכה להיות בעיה.
עו"ד ירום הלוי: לא, אני הוספתי…
כב' הש' אשר קולה: רגע. עכשיו נדבר על התוספות. עכשיו נדבר על התוספות. הבסיס שהיה אצלי שהוגש כל הזמן בהסכמתכם – לגבי זה אין בעיה.
עו"ד שרון הר ציון: נכון, נכון.
כב' הש' אשר קולה: יופי.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק ביקשתי לבדוק שזה באמת תואם. זה הדבר היחידי שביקשתי לבדוק, כי שמעתי עכשיו
כב' הש' דני צרפתי: כן, תבדקי. אין בעיה.
כב' הש' אשר קולה: אבל זה גם אנחנו יודעים לבדוק. קיבלתי, יש קלסר שני מקורי, ונראה מהדברים שסומנו.
עו"ד ירום הלוי: אני הוספתי שבעה
כב' הש' אשר קולה: מה? אני לא מבין. עכשיו, מה שהוא הוסיף, בוא נראה מה הוסיף, חוץ מהמצגת
עו"ד ירום הלוי: אז אני רוצה להגיד.
כב' הש' אשר קולה: כן? תגיד.
עו"ד ירום הלוי: אני אומר. אני אומר. ואגב
עו"ד שרון הר ציון: לא ראוי, עם כל הכבוד
עו"ד ירום הלוי: אבל די, אני רוצה לדבר.
עו"ד שרון הר ציון: שנייה. אני רגע עוצרת. אני מנסה-, זה, ככה פתחתי את הדברים. חברי אמר, הבוקר אמר לי: "אני מתכוון להגיש." אמרתי: "נבדוק." הוא לא אמר לי
כב' הש' אשר קולה: הוא כבר שבועיים אומר את זה.
עו"ד ירום הלוי: אבל את בודקת כבר שלושה שבועות. אני רוצה לדבר.
עו"ד שרון הר ציון: איזה שלושה שבועות? את הקלסר נתת לי עכשיו. עזוב רגע את שור. את הקלסר נתת לי עכשיו. ביק-
עו"ד ירום הלוי: אבל זה בדקתם. זה אני הגשתי.
עו"ד שרון הר ציון: לא בדקנו.
עו"ד ירום הלוי: החזרתם לי אחד מהשניים.
עו"ד שרון הר ציון: כי אני לא צריכה לבדוק את שניהם. אני מקווה שהשני תואם לראשון
עו"ד ירום הלוי: אה.
עו"ד שרון הר ציון: רק אני בודקת שהראשון תואם
עו"ד ירום הלוי: לא ידעתי.
עו"ד שרון הר ציון: אמר חבר-
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי. תשאיר אחד שבדקו. אני אחכה, נו, בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: לא בדקתי את שתיהם. אני לא, חלילה
כב' הש' אשר קולה: מה גבירתי חושבת? שהוא צירף לי משהו אחד ולשופט צרפתי משהו אחר ולשופטת תמר נסים משהו אחר?
עו"ד שרון הר ציון: לא, כבודכם.
כב' הש' תמר נסים שי: לא, הוא אמר שהוא הוסיף שבעה דברים (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: כן, נדבר על השבעה, אבל לא על זה היא מדברת.
עו"ד שרון הר ציון: רק לי הוא לא, רק לי חברי לא אמר:
כב' הש' אשר קולה: לא על זה היא מדברת.
עו"ד שרון הר ציון: "הוספתי שבעה דברים: 1, 2, 3, 4."
עו"ד ירום הלוי: למה? אמרתי לך.
עו"ד שרון הר ציון: לא אמרת לי.
עו"ד ירום הלוי: שהוספתי דברים. אני אגיד מהם.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו אמרת.
עו"ד ירום הלוי: את מה שקיבלת.
עו"ד שרון הר ציון: לא, אני עוצרת רגע. לא מנהלים ככה תיק. אי אפשר שיגישו
כב' הש' דני צרפתי: אבל למה עכשיו? (מדברים ביחד)
עו"ד שרון הר ציון: ואחר כך אומר חברי שהוא הוסיף.
כב' הש' אשר קולה: אני לא יודע. הם התחילו בזה עכשיו. אני לא יודע.
עו"ד שרון הר ציון: אי אפשר ל-, אני אומרת לחברי, אי אפשר שתעשה. תחכה רגע, נבדוק ואז נעשה.
עו"ד ירום הלוי: אבל
עו"ד שרון הר ציון: לא (מדברים ביחד) את זה עכשיו.
עו"ד ירום הלוי: אני יכול לדבר?
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד ירום הלוי: אני אגיד מה הוספתי?
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד ירום הלוי: יופי.
עו"ד שרון הר ציון: למה עכשיו?
עו"ד ירום הלוי: את היום
עו"ד שרון הר ציון: למה לא בכתב? למה לא מסודר?
עו"ד ירום הלוי: לא, לא "למה עכשיו?" כי כן עכשיו. אני התחייבתי ואני אביא. מוצגי הגנה.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו לפני שהעדה?
עו"ד ירום הלוי: אני, המילה שלי חשובה. אמרתי עד הישיבה של היום, וככה זה קורה. עכשיו אני אגיד. עד היום היה מנ/1 עד נ/44. יש תוספת של שבעה מוצגים, כולם ב-DiskOnKey, נ/45 עד נ/51. כולם בתוך מצגת, שבעה קבצים במצגת. זה שני הראיונות של שור. עוד זוג – שני קטעי הסרטים, החקירה של רומן ב-21.12 על ניקיון הנעליים, שהוא אומר: "סמרטוט רטוב ניקיתי." זה כבר ארבעה.
כב' הש' אשר קולה: רגע, אבל שני האחרים הם נמצאים כבר בתוך מקומות אחרים. הם ח-
עו"ד ירום הלוי: לא הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: שני הנוספים הם חלק ממשהו אחר.
עו"ד ירום הלוי: חלק. אני שמתי בתור נו"ן-ים את הקטע שהקרנתי לשור. איך ש-
כב' הש' אשר קולה: אבל הוא מתוך החקירות של רומן.
עו"ד ירום הלוי: נכון.
כב' הש' אשר קולה: מתוך אחד הת"ו-ים.
עו"ד ירום הלוי: נכון.
כב' הש' אשר קולה: נו, אז מה עם זה
עו"ד ירום הלוי: ושמתי קטע של: "אני מנקה את הנעל… עם הרטוב"
כב' הש' דני צרפתי: הוא מיקד, הוא מיקד.
כב' הש' אשר קולה: מיקד.
עו"ד ירום הלוי: ו"אני מנקה את הנעליים עם הרטוב."
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, שמתי. גם נ/43 זה ת"ו-
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי, תמשיך. מה עוד?
עו"ד ירום הלוי: ועכשיו נשארנו עם שלוש מצגות.
כב' הש' אשר קולה: כן?
עו"ד ירום הלוי: הראשית, שכללה אוסף של דברים שקשורים לשור, כמובן, הכל זה שור. המשנית, שהיה רק על עקבה אחת במרכאות …תי. והשלישית, התאמת סוליה 5, ששמתי בשתי צורות את ההדגמה. אלה שלוש המצגות.
כב' הש' אשר קולה: לא סוליה 5. עקבה 5.
כב' הש' דני צרפתי: לא, הסוליות, ההדגמה (מדברים ביחד).
עו"ד ירום הלוי: מה עשיתי? מה אמרתי?
כב' הש' אשר קולה: התאמה של סוליה מספר 5 של נעל מספ-
עו"ד ירום הלוי: שסוליה דומה, מספר 5
כב' הש' אשר קולה: אה.
עו"ד ירום הלוי: לעקבה 1.
כב' הש' דני צרפתי: אלה ה- (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: לעקבה 1.
עו"ד ירום הלוי: … את ההתאמה, אמרתי, יותר מתאימה מהסלמנדר.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: זהו, אלה שלוש המצגות.
כב' הש' אשר קולה: וזה הצגת בפני שור. זה הוא הציג בפני שור.
עו"ד ירום הלוי: וזה הצגתי בפני שור. לא עשיתי כלום עם מה שהצגתי.
כב' הש' אשר קולה: ושור התייחס לזה, אז איפה הבעיה?
עו"ד ירום הלוי: מה שראיתם – זהו. אלה המוצגים.
כב' הש' אשר קולה: הוא התייחס בפני שור, ושור ענה מה שענה, ושור ענה מה שענה, וכולנו ראינו את זה, אז איפה פה הבעיה? איפה פה הבעיה?
עו"ד ירום הלוי: כבודכם, זה, מה-23.12 זה אצלם.
כב' הש' אשר קולה: בסדר. זה, שים את זה בצד.
עו"ד ירום הלוי: אני פעלתי בשקידה ונתתי, אמרתי: "תנו לי תשובה." מה-23.12. שמונה עשר-, שלושה שבועות.
כב' הש' אשר קולה: רגע. ואחרי הכל-, בסדר, הבנו. ואחרי הכל, למה זה קריטי שזה יוגש היום ולא בעוד שבוע? מה הקריטיות? מה הקריטיות בזה?
כב' הש' דני צרפתי: ושתגיד להם בחצי עמוד מה עשית בשתי נקודות שמפריעות להם. מה זה עכשיו? משחקי (מדברים ביחד)?
עו"ד ירום הלוי: יפה. אז אני אומר
כב' הש' אשר קולה: אז מה הקריטיות? אתה עמדת בדבריך, והכל בסדר. עכשיו הם רוצים לבדוק את זה? אז הם לא בדקו את זה עד היום? עסקו בדברים אחרים? לגיטימי לגמרי. מה יקרה
עו"ד ירום הלוי: אתם יודעים
כב' הש' אשר קולה: אם זה יוגש בעוד שבועיים? מה יקרה?
עו"ד ירום הלוי: לא קריטי, אבל נמאס לי.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: זאת התשובה.
כב' הש' אשר קולה: זה שנמאס לך זה לא נימוק משפטי.
עו"ד ירום הלוי: אני מדבר אמיתי, אני בן אדם אמיתי.
כב' הש' אשר קולה: טוב, נמאס לך זה לא
עו"ד ירום הלוי: נמאס לי.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד ירום הלוי
עו"ד ירום הלוי: הכל נמאס לי.
כב' הש' אשר קולה: נמאס לך זה לא נימוק משפטי.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי
כב' הש' אשר קולה: לא נימוק משפטי.
עו"ד ירום הלוי: כבודו החליט.
כב' הש' אשר קולה: גמרנו.
עו"ד ירום הלוי: אם כבודו יגיד לי להוציא
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
עו"ד ירום הלוי: את המעטפה, אני מוציא את המעטפה.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק. תוציא את המעטפה.
עו"ד ירום הלוי: אני מוציא את המעטפה.
כב' הש' אשר קולה: תן להם לבדוק.
כב' הש' דני צרפתי: תסביר להם.
כב' הש' אשר קולה: תסביר להם.
עו"ד ירום הלוי: בוא נראה מתי הם יחזרו אליי עם תשובה.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. ניתן ל-
עו"ד שרון הר ציון: לא נחזור. מחכים לתשובה.
עו"ד ירום הלוי: "ככה" ו"ככה" ו"ככה" ו"ככה" ו"מצגות".
כב' הש' דני צרפתי: שלחתם שאלות? שלחתם לו שאלות?
כב' הש' אשר קולה: תן להם ל-
כב' הש' דני צרפתי: הוא יודע מה מפריע ל- (מדברים ביחד)?
כב' הש' אשר קולה: תחזיר להם. טוב. קלסר המוצגים התקבל.
עו"ד שרון הר ציון: איך אני יודעת אפילו מה מפריע לי, אם אני לא יודעת מה יש-, אם אני לא יודעת אם בזה בוצעה עריכה ובזה לא בוצעה ערי-
עו"ד ירום הלוי: אבל היה לך שלושה שבועות.
עו"ד שרון הר ציון: זו תמונה X.
עו"ד ירום הלוי: "אני לא יודעת", "אני לא יודעת".
עו"ד שרון הר ציון: אני לא יודעת.
כב' הש' אשר קולה: די. מספיק.
כב' הש' תמר נסים שי: אם לא תהיה תשובה מניחת דעת, וזה דברים שהונחו בפני שור והוא השיב עליהם
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
כב' הש' תמר נסים שי: יש לזה משמעות
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
כב' הש' תמר נסים שי: יש לזה משקל, בסיכומים, מה זה שווה. אם אני לא יודעת להשוות את מה שהראו לו לשום דבר
כב' הש' דני צרפתי: אם זה יהיה רלוונטי, זה יהיה רלוונטי.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
כב' הש' תמר נסים שי: מה המשקל של זה?
עו"ד ירום הלוי: (מדברים ביחד) שטויות ושטויות.
עו"ד שרון הר ציון: אני רק צריכה לדעת
עו"ד ירום הלוי: אני זורם איתם, מקבל דברים מיום ליום, אני רץ.
כב' הש' תמר נסים שי: בסדר. ואם את לא תדעי, יותר קל.
עו"ד שרון הר ציון: יותר קל לי.
כב' הש' תמר נסים שי: (מדברים ביחד) כלום.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
עו"ד ירום הלוי: הם עוצרים אותי על שטויות.
כב' הש' אשר קולה: בסדר, זה הוצג לפני שור, נו, באמת.
עו"ד ירום הלוי: שטויות הם מנהלים תיק
כב' הש' אשר קולה: אתם יכולים להתרגז
עו"ד שרון הר ציון: כבר כששור העיד, שאלנו את חברי, כבר אז, בזמן אמת, שאלנו.
כב' הש' תמר נסים שי: ואם הוא לא משיב?
כב' הש' אשר קולה: נכון. נכון. נכון.
עו"ד שרון הר ציון: והוא לא השיב אז.
כב' הש' תמר נסים שי: בסדר.
כב' הש' דני צרפתי: בסדר, אבל אם שור ענה בלי שמטריד
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
כב' הש' דני צרפתי: אותו מה הקנה מידה
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
כב' הש' דני צרפתי: ומה זה
כב' הש' תמר נסים שי: לא, הוא לא השיב. הוא אמר שהוא לא (מדברים ביחד)
כב' הש' דני צרפתי: ענה תשובה
כב' הש' אשר קולה: הוא ענה, ענה.
כב' הש' דני צרפתי: אם התשובה שלו
כב' הש' תמר נסים שי: אמר שהוא לא (מדברים ביחד)
כב' הש' דני צרפתי: תלויה במה הקנה מידה, מה הייתה העריכה
עו"ד ירום הלוי: קנה מידה. מה עשיתי?
כב' הש' דני צרפתי: אז לא ניתן לזה משקל.
עו"ד ירום הלוי: בסדר.
כב' הש' דני צרפתי: אם נראה שהוא
עו"ד ירום הלוי: אני הבעיה בתיק.
כב' הש' דני צרפתי: ענה: "זה אכן לבן" בלי לדעת אם-, לא מעניין אותו באיזה עיבוד עשו, אז זה לא מעניין אותנו, לא יודעים.
עו"ד ירום הלוי: טוב. אני הבעיה. אני הבעיה.
כב' הש' אשר קולה: לא יודע-
כב' הש' דני צרפתי: אם יש שאלה נקודתית שמפריעה, תשאלו.
כב' הש' אשר קולה: באמת, זה לא, זה, רבותיי
עו"ד ירום הלוי: שמתי ככה ושמתי ככה.
כב' הש' אשר קולה: זה מהומה על לא מהומה. טוב, הוחלט. הוחזר אליו. יוחזר אליכם, תבדקו את זה, בעוד שבועיים תגיש את זה מחדש, נגמר הסיפור. בסדר? סיימנו את הפרק הזה? סיימנו.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, נמתין עם שור. עם מוצגי שור ימתינו.
כב' הש' אשר קולה: אז עם מוצגי שור ימתינו, לא יקרה שום דבר.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: אפשר להתחיל עם העדה הזאת?
עו"ד ירום הלוי: בבקשה, בבקשה.
עו"ד שרון הר ציון: כן. אפילו נהדר (מדברים ביחד).
עו"ד ירום הלוי: כן, היום גם ככה יהיה לנו נחמד.
ב"כ המאשימה: טוב.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אני, לפעמים שאני אומר, אז
ב"כ המאשימה: אוקיי, טוב, אפשר להתחיל עכשיו את היום.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: התחלנו את היום.
ב"כ המאשימה: כן. בוקר טוב. לפניכם, כבודכם, אנחנו מגישים לכם את המוצגים שהוגשו בהסכמה. סיימנו ב-428. אנחנו ממשיכים עם 429, מוצגים של העדה שחברי ויתר עליה
כב' הש' אשר קולה: נופר בן דוד.
ב"כ המאשימה: נופר בן דוד.
כב' הש' אשר קולה: כן.
ב"כ המאשימה: כן, ואחר כך המוצגים של העדה הזאת. אין התנגדות להגשה, נכון, עו"ד הלוי?
עו"ד ירום הלוי: לא, אין לי התנגדות.
ב"כ המאשימה: בכפוף לחקירה נגדית. אז אני מגיש
עו"ד ירום הלוי: מה זה? אה, של מאיה פרוינד?
ב"כ המאשימה: כן. בכפוף לחקירה נגדית.
עו"ד ירום הלוי: לא, אין לי התנגדות.
ב"כ המאשימה: אז אני מגיש את המוצגים.
עו"ד ירום הלוי: רק תראה לי ותגיש, בסדר? אני שנייה אסתכל.
ב"כ המאשימה: קודם כל, שלחנו לך אתמול.
עו"ד ירום הלוי: אני יודע.
ב"כ המאשימה: בבקשה. רק תחזיר לי. זה עותק שאני צריך.
עו"ד ירום הלוי: זה הכל פה, נכון? הכל פה.
ב"כ המאשימה: כן, כן. זה שקיות
עו"ד שרון הר ציון: יש פה עוד עותק
ב"כ המאשימה: כן. אז, טוב, אנחנו נתחיל?
כב' הש' אשר קולה: כן, אנחנו מתחילים.
ב"כ המאשימה: בוקר טוב, ד"ר.
כב' הש' אשר קולה: ד"ר פרוינד, בוקר טוב.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בוקר אור.
כב' הש' אשר קולה: מה שלומך?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני יכולה להעיד בישיבה?
כב' הש' אשר קולה: את יכולה להעיד בישיבה, כן.
ב"כ המאשימה: בוקר טוב.
כב' הש' אשר קולה: בוקר אור.

המוצג שקשור לעדה נופר בן דוד הוגש וסומן.
המוצגים שקשורים לד"ר פרוינד הוגשו וסומנו אף הם – ת/439-ת/432.

כב' הש' אשר קולה: כן? בבקשה.

העדה, ד"ר מאיה פרוינד, משיבה לשאלות , עו"ד בנימין משה, בחקירה ראשית:
עו"ד בני משה : תציגי את עצמך, בבקשה, לבית המשפט – מה היה תפקידך ומה את עושה היום.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שמי ד"ר מאיה פרוינד ואני הייתי מנהלת המעבדות במכון לרפואה משפטית במה-, ב-, למשך עש-, ב-, במהלך 29 שנים, ופרשתי לפני חמש שנים.
כב' הש' אשר קולה: לפני חמש שנים?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: יפה.
עו"ד בני משה: אדוני, אין ראשית. זה יהיה משפט וחצי. במהלך הימים והשבועות שלפני העדות כאן, את העדפת שלא להיפגש איתנו לצורך הכנה לעדות, וזו זכותך, אני רק מציג את זה לבית המשפט, אבל את ביקשת להסביר משהו לבית המשפט שאותו גם לא הסברת לי, ואנחנו נעשה את זה עכשיו. את ביקשת להסביר את כל הנושא של "זריקת המוצגים" בכותרת, אז בבקשה. אני לא שמעתי את התשובה, אדוני. לא נפגשתי עם העדה לצורך הכנה לעדות. היא מבקשת לעשות את זה כעת, ואני נותן לה את הבמה.
כב' הש' אשר קולה: כן? בבקשה, גבירתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני אקדים ואני אומר שמתוך כך שהתיק הזה הוא מאוד מאוד גדול ואני כבר לא נמצאת במכון חמש שנים
כב' הש' אשר קולה: מה זה "התיק"? התיק של המשפט הזה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: כן?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התיק, תיק ה-DNA. ראיות ה-DNA.
כב' הש' אשר קולה: ראיות ה-DNA.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הם-, זה תיק מאוד מאוד גדול, ואני כבר חמש שנים לא במכון, אז אני אומרת שלא עברתי על התיק ואני מד-, מדברת מזכרוני. הדבר היחיד שביקשתי ניירות זה בעקבות ההודעה של ה-, הטענה של הסנגוריה שפורסמה בתקשורת לגבי זריקת מוצגים. אז לגבי זה יש לי את הניירת, ואני רוצה, בבקשה, בר-, ברשותכם, להסביר. אממ, ב-
עו"ד בני משה: קודם כל תסבירי מה הטענה, כי השופטים –
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד בני משה: לא בטוח שהם קראו את התקשורת.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי. אוקיי. לפני, לפני
כב' הש' אשר קולה: לא, אבל עו"ד הלוי פנה אלינו בכתב וטען משהו, הרי הוא בי-
עו"ד בני משה: כן, אבל
כב' הש' אשר קולה: הוא עמד על כך שהיא תבוא
עו"ד בני משה: שזה יהיה מסודר, אדוני.
כב' הש' אשר קולה: בין השאר, בגלל שהוא טען שנזרקו מבחנות כלשהן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד בני משה: אוקיי. אם כבודכם יודע, אז
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני, אני לא שמעתי את ה-, לא שמעתי במו אוזניי את ההודעה, אבל כמובן שכל חבריי טרחו ל-, ל-, לעדכן אותי. אממ, אני עוד מילה אחת אתן הקדמה. בתיק הזה, מבחינת DNA היו כ-600 מוצגים, שזה נחשב תיק מאוד מאוד מאוד גדול, כאשר תיק סטנדרטי הוא בערך 25, 30, מוצגים, ועל כן, אני מנסה להסביר את מה שקרה פה, שהייתה סוג של תקלה. מה שנאמר, שנזרקו, נזרקו מוצגים. בשלב מסויים בתיק, כשהייתה-, כשלא הייתה שום פריצת דרך, כלומר, לא היה שום ראיית DNA שיכולה לקשור את אחד החשודים שהובאו ל-, לאירוע, החלטנו לעשות משהו שהוא חריג מהרגיל ולקחנו את חולצת המנוחה, זה הייתה גופייה מוכתמת בדם, ודגמנו כמה מקומות ממנה, וכמובן, קיבלנו את דם המנוחה, וברור שאפילו אם יש שריד של שורש שערה או רוק, הדם של המנוחה יעשה מיסוך ואנחנו לא נוכל לגלות את זה. והלכנו על משהו שבזמנו היה חדשני. אנחנו דגמנו באופן אקראי על החולצה 60 מקומות ושלחנו את זה לבדיקה בירושלים, במז"פ, לצורך כימות, לצורך זיהוי נוכחות פרופיל Y. מה שקורה, כשאני עושה-, בזמנו, כשעשיתי הפקה של DNA והיה דם בכמות גדולה של המנוחה, מה שראיתי זה רק דם המנוחה. אם הייתה-, היה דם אחר של נקבה, לא היה שום סיכוי לראות, אבל אם היה DNA של זכר, גם בשיטות שהיו בידינו לא יכולתי לראות, אבל בשיטת כימות שהייתה ב-, ב-, נמצאת במז"פ אפשר היה לזהות אם יש שם נוכחות של Y. לא את הפרופיל, אלא רק אם יש נוכחות Y. ואז חשבנו, אם יהיה ד-
עו"ד ירום הלוי: Y זה זכר?
דובר: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: Y זה זכר.
כב' הש' אשר קולה: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ואז אם-
עו"ד ירום הלוי: נגיד. פרוטוקול.
עו"ד בני משה: היא אמרה קודם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה הדבר היחיד שאפשר היה לעשות. ואז אם יהיה איזו נוכחות של Y, אז נשלח לארצות הברית לבדיקה יותר מתקדמת. וזה מה שעשינו. והם אמרו שהם לא מצאו שום דבר מה-, לא מצאו Y ברור. היו ש-
כב' הש' אשר קולה: למה חיפשתם דווקא Y?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה בעצם
עו"ד בני משה: זה מה שהיא הסבירה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ב-, בשיטת PCR, שהיום כולנו יודעים מה זה PCR
כב' הש' אשר קולה: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול לאפיין את ה-, את הזכר ולא להראות את ה-
כב' הש' אשר קולה: רגע, אבל למה חיפשתם דווקא זכר? זאת אומרת, למה הייתה לכם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא, כי זאת האפשרות
כב' הש' אשר קולה: הנחה… שהרוצח הוא זכר?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כי זאת האפשרות היחידה שיש.
כב' הש' אשר קולה: זה מה שאני רוצה לשמוע לפרוטוקול.
עו"ד שרון הר ציון: היא הסבירה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זאת, כי זאת האפשרות היחידה שהייתה טכנית בידינו.
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת, נקבה בשום מקרה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אי אפשר.
כב' הש' אשר קולה: לא יכולתם לגלות.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא. אי אפשר. כן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
כב' הש' דני צרפתי: בגלל שדם המנוחה זה דם נקבה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: בגלל שהיה מיסוך
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון. נכון.
כב' הש' דני צרפתי: וזה דם נקבה. אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אממ, אז מה ש-, מה שהתגלה בירושלים, שהיו כמה בדיקות בודדות שהיה איזה חצי סימן של Y, זאת אומרת שאולי יש נוכחות של פרופיל זכרי, והם שלחו את זה לארצות הברית, ולא התקבלה שום תשובה, לא היה שום דבר חד משמעי. אממ, וזהו. ובזה-, והמשכנו הלאה. מסתבר ששנתיים אחר כך, אחרי שכבר ה-, אני העדתי והתיק היה גמור וכן הלאה, קיבלתי מירושלים חבילה של מבחנות שלא הייתה מפורטת מה יש בפנים, היה כתוב רק ס-, מספר, ופתחתי את זה והסתכלתי ו-, וזיהיתי שזה אותם ה-60 דגימות שעשיתי כמן ניסיון חד פעמי. אוקיי? רוב המב-, אל"ף, זה היה אחרי ש-
כב' הש' אשר קולה: עשית דגימות של מה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: של אותם דגימות של ה-
כב' הש' אשר קולה: מה… מהחולצה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: של החולצה, כן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: דגומות של המיצוי של החולצה. אוקיי?
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ואז הסתכלתי על המבחנות. אל"ף, זה הגיע לא בקירור. חלק מהמבחנות היו יבשות, חלק מהמבחנות היו-, הייתה כמות של 1 או 2 מיקרוליטר, שזה כלום, שאי אפשר לעשות בזה שום דבר, ואני החלטתי שמכיוון שזה לא ממש מוצג והחולצה עצמה ישנה בפנינו בכל מקרה, החלטתי לזרוק את המו-, את הדברים האלה, כי בעיניי, הם לא היו מוצגים. וזה מה שעשיתי. אוקיי. עכשיו ה-, הסיפור הולך ומסתבך. אחרי שההגנה עברה בפרוטרוט על העבודה, היא חיפשה דגימות מהציפורניים של המנוחה. עכשיו, אנחנו בדקנו פעמיים את הדגימות של ה-, מתחת לציפורניים של המנוחה, ושוב גילינו רק את הפרופיל של המנוחה. אוקיי? בודקים ציפורניים על ידי שטיפה, אז שטפנו את הציפורניים. הציפורניים השנ-, ה-, ה-, עצמן של המנוחה נשארו במכון. ואז, מכיוון שלא הצלחנו בעצם ל-, להפיק שום דבר, חוץ מפרופיל המנוחה, גם את הציפורניים הא-, את השטיפות ציפורניים האלה שלחנו למז"פ לאותו תהליך, כדי לראות – אולי יש שמה Y שאנחנו-, והם אמרו שלא מצאו שם דבר, וזהו. עכשיו, כשההגנה התחילה-, חזרה ובדקה את כל הדברים, כל המוצגים היו. המוצגים של השטיפות ציפורניים לא היו. עכשיו, אני למעשה לא יודעת היכן הם. אני יודעת שאני ש-, שלחתי דגימות מהם לירושלים. האפשרות שאני מסבירה, שהיא כאילו אני לוקחת על עצמי את האשמה, יכול להיות שבתוך 60 המבחנות האלה שאני זרקתי אולי היו גם ה-, המבחנות של הציפורניים. זה מה שאני יכולה להגיד על ה-, ההאשמה שזרקנו מוצגים. זה מה שיש לי להגיד.
כב' הש' אשר קולה: סליחה שאני שואל. תסתכלי רגע על חוות הדעת שלך. יש לך אותה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
עו"ד בני משה : אני מגיש לעדה את כל הת"ו-ים שהוגשו.
כב' הש' אשר קולה: את רואה את חוות הדעת שלך?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: איזה מהם?
עו"ד בני משה: חוות הדעת זה ת"ו-
כב' הש' אשר קולה: הראשונה. המרכזית.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מ-26
כב' הש' דני צרפתי: 26.2.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: 26.2?
כב' הש' אשר קולה: כן, 26.2, כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. כן.
כב' הש' אשר קולה: בסדר?
עו"ד בני משה: 432.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: 432. יש שמה מוצג אחד, מבחנה סגורה, מטוש מתחת לציפורני יד שמאל. מבחנה סגורה, מטוש מתחת לציפורני יד ימין.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: איזה מספר?
כב' הש' אשר קולה: עמוד 400. הראשון.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד בני משה : השני.
כב' הש' תמר נסים שי: … 3, 4.
כב' הש' אשר קולה: מוצגים 1, 2, 3
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: 4.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: כל אלה. לזה את מתכוונת עכשיו?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: גם וגם לציפורניים 3, 4.
כב' הש' אשר קולה: אמרתי, מ-1 עד 4. לזה את מתכוונת?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: כל זה נעלם היום?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. זה איננו.
כב' הש' אשר קולה: כל זה איננו. זאת אומרת, המטושים האלה נעלמו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: איננו.
כב' הש' אשר קולה: עכשיו, בזמן אמת לא
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: רק שנייה. רגע. תן לי שנייה. רגע, רגע. אני אסתכל אם זה הכל. לדעתי, כן.
כב' הש' דני צרפתי: למה זה לא 6 גם? 7?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שנייה אחת.
כב' הש' אשר קולה: לא יודע, אני נעצרתי פה. אולי אתה צודק.
ב"כ המאשימה: זה מישהו אחר. כבודו, זה מישהו אחר שם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה שחסר
ב"כ המאשימה: זה חשוד אחר.
כב' הש' אשר קולה: כן, זה מישהו אחר. אני מדבר רק על המנוחה.
כב' הש' דני צרפתי: אה…
כב' הש' אשר קולה: כן. זה חשוד אחר שהיה ב…
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
ב"כ המאשימה: זה האדם הראשון שנעצר.
כב' הש' אשר קולה: נכון? זה מתמצה ל-1 עד 4 וזה, לדעתך, בין המבחנות שנעלמו. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אפשרות.
עו"ד ירום הלוי: יש גם 6. 6 עד 8.
כב' הש' אשר קולה: 6 עד 8 זה רפאל כהן.
כב' הש' דני צרפתי: לא, זה רפאל.
עו"ד שרון הר ציון: רפאל.
כב' הש' אשר קולה: רפאל כהן. לא רלוונטי.
עו"ד ירום הלוי: סליחה. לא ראיתי. איפה? זה מרפאל. אוקיי, רפאל.
כב' הש' אשר קולה: לא רלוונטי.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: נכון? אוקיי. זה אלה. עכשיו עוד
עו"ד ירום הלוי: זה רפאל? נכון. כן, כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זאת אפשרות. אני לא ראיתי את זה. אני אומרת שזאת אפשרות.
כב' הש' אשר קולה: אני רק שואל, אני לא יודע. עכשיו עוד שאלה בשביל האינפורמציה. אני לא יודע. אני באמת לא יודע. מטוש מתחת לציפורני יד שמאל של המנוחה, נכון? חיפשתם שרידים של Y. האם גם מתחת לציפורני המנוחה, שמה זה לא היה מכוסה בהמון דם, א-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה היה כן. (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: היה כן מכוסה? כל ציפורני המנוחה היו מכוסות בדם?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: אבל זה בהכרח דם שלה? בגלל שאיך הגיע דם שלה לציפורניים
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הכל נבדק.
כב' הש' אשר קולה: מה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אדוני, הכל נבדק.
כב' הש' אשר קולה: ו?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ה-DNA מתחת לציפורניים ובמטוש – כל ה-DNA שייך למנוחה. כל הממצאים שם של המנוחה.
כב' הש' אשר קולה: כל הממצאים של המנוחה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: ולכן, מאותה סיבה שאמרת לנו קודם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: אי אפשר להפיק משהו נקבי. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: זה את אומרת כמומחית.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. בסדר גמור.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: תלוי בכמויות. אני אומרת שה-, יש מיסוך כשיש כמות מאוד גדולה של, של הקורבן, לעומת איזה Traces, כמות מאוד קטנה, של מישהו אחר.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי, אבל בהנחה ש-, סתם, אני לא יודע, בציפורן מסו-, שאני מביא מההשכלה שלי, בציפורן מסויימת יש פחות כמות דם של המנוחה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ויותר DNA של התוקף, אפשר לגלות.
כב' הש' אשר קולה: תוקף או תוקפת?
עו"ד ירום הלוי: למה לא לבדוק? נו, בקיצור.
כב' הש' אשר קולה: היא אומרת שהיא בדקה את זה.
עו"ד ירום הלוי: מראש לא לבדוק נקבה?
כב' הש' אשר קולה: היא אומרת שהיא בדקה את זה. טוב.
עו"ד ירום הלוי: כן. מראש לא לבדוק.
כב' הש' אשר קולה: ועוד שאלה אחת אינפורמטיבית, ואולי זה יותר אליכם מאשר אליה. מוצג 67. את יכולה להסתכל רגע?
עו"ד ירום הלוי: אחרי זה מדברים על שוויון מגדרי, אי שוויון מגדרי. פתאום ביטלו את הנקבות.
כב' הש' אשר קולה: מוצג 67.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
כב' הש' אשר קולה: "תיק נשיאה בצבע כחול עם ידיות אדומות" וכולי וכולי. מישהו יודע להגיד לי מה זה תיק הנשיאה הזה? זה תיק הנשיאה עם בגדי העבודה שהיה בזמן אמת בבית הספר? כי זה אמרתם שהוא לא נשלח לבדיקה. אתם הצהרתם לפרוטוקול שזה לא נשלח לבדיקה.
עו"ד שרון הר ציון: נשלח לבדיקה ובוצעה בדיקה ויזואלית
עו"ד ירום הלוי: למה את עונה במקומה? למה?
עו"ד שרון הר ציון: שאל אותי
עו"ד ירום הלוי: יש פה עדה. את לא תעידי במקומה.
עו"ד שרון הר ציון: שאל אותי כבוד בית המשפט
כב' הש' אשר קולה: פניתי
עו"ד שרון הר ציון: ואני עונה לבית משפט.
כב' הש' אשר קולה: היא צודקת, אבל לא לצעוק. פניתי אליה. פניתי גם אליהם. כי בדיון הקודם הם הצהירו לפרוטוקול שזה לא נבדק, ואז אמרנו מה שאמרנו וכולי וכולי, ואמרו: "נכון."
עו"ד ירום הלוי: אבל זה שאלה לעדה, לא שאלה ל-
כב' הש' אשר קולה: אני שאלתי גם את העדה וגם אותם. אולי העדה לא זוכרת? ואני שאלתי גם אותם משום שהם הצהירו הצהרה כלשהי, ולכן שאלתי גם אותם. ומה תשובתכם?
עו"ד שרון הר ציון: התשובה הייתה שאני לא זוכרת את המוצג הספציפי הזה, אבל חלק מהמוצגים, כמו שהסברנו אז, היו נ-
כב' הש' אשר קולה: לא, אבל התיק נשיאה הזה לא יכול להיות, סליחה שאני אומר לכם, זה לא יכול להיות תיק הנשיאה שהיה אצלו בבית הספר. מה?
כב' הש' תמר נסים שי: צבע כחול…
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
כב' הש' תמר נסים שי: זה תיק שחור שהיה שלו.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק. הוא היה שחור, ותראי מה יש כאן, בפנים היה כל מיני חולצות טריקו ואמרנו "זוגות גרביים" וכולי וכולי. אז זה לא יכול להיות. אז לכן, בואו תבדקו אצלכם עוד פעם ותתנו לי תשובה יותר מדוייקת. כי פה יש עוד זוגות נעליים וכולי וכולי וכולי. אז אני חושב שזה-, אני לא יודע, אני חושב שזה תיק שאספו בו כל מיני בגדים של-, אבל זה לא יכול להיות התיק שהיה בבית הספר.
עו"ד שרון הר ציון: למה לא?
כב' הש' אשר קולה: משום שתראי מה הוא מכיל. תראי מה הוא מכיל.
עו"ד שרון הר ציון: כי בתיק של בית ספר היו הרבה מאוד בגדים להחלפה, כבודכם.
עו"ד חן רוזנפלד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: ארבע זוגות גרביים?
עו"ד חן רוזנפלד: כן.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אדוני, הוגש תיק
עו"ד חן רוזנפלד: כבודכם, בתיק, סליחה שאני מפריעה, אני פשוט לא
כב' הש' אשר קולה: בסדר, אני לא יודע. אני שואל. והוא לפי… היה תיק שחור, אבל אם זה מה שאתם אומרים, זה מה שאתם אומרים.
עו"ד חן רוזנפלד: אני רוצה רגע, שנייה
עו"ד שרון הר ציון: דו"ח התפיסה הוגש.
עו"ד חן רוזנפלד: רגע, לעשות סדר.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק, תעשו סדר. אני באמת לא יודע, אני לא
עו"ד שרון הר ציון: אז אני אסביר. בתיק שנתפס אצל ג'נאח ביום 11.12
כב' הש' אשר קולה: כן?
עו"ד חן רוזנפלד: 2006, זה תיק כחול עם ידיות אדומות.
כב' הש' אשר קולה: זה התיק הזה?
עו"ד חן רוזנפלד: אני מקווה שזה לא הפוך.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד חן רוזנפלד: זה התיק. בתוך התיק היו נעליים, נעלי הסלמנדר, ארבע זוגות גרביים, חולצה שחורה של גולסטאר, חולצה
כב' הש' אשר קולה: אז זה התיק.
עו"ד חן רוזנפלד: כחולה של שטראוס
עו"ד שרון הר ציון: עם טמפו. טמפו משהו.
עו"ד חן רוזנפלד: עוד סווטשירט כחול. זה מזיכרון, אז אם אני טועה, אני מתנצלת מראש. לדעתי, גם עוד מכנס חאקי עם חגורה ושני נרתיקים, של נדן ושל פלאפון, וחולצה ורודה.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. זה התיק?
עו"ד חן רוזנפלד: זה מה שהיה בתיק שנתפס
כב' הש' אשר קולה: אצל ג'נאח.
עו"ד חן רוזנפלד: אצל ג'נאח.
כב' הש' אשר קולה: יופי.
עו"ד חן רוזנפלד: עכשיו, להבנת-, אנחנו הרי לא יודעים מה היה בבית הספר, כי הנאשם בא והוציא את זה.
כב' הש' אשר קולה: ברור, ברור.
עו"ד חן רוזנפלד: לדבריו, את אותו תיק
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד חן רוזנפלד: הוא העביר לג'נאח. אז אני יודעת להגיד מה נתפס.
כב' הש' דני צרפתי: אז אני לא מבין, שולחים למעבדה לבדיקה חזותית? לא לבדיקה מעבר לבדיקה חזותית?
עו"ד חן רוזנפלד: אז זה מה שאמרנו פעם קודמת, שחלק מהמוצגים
כב' הש' אשר קולה: אז זה באמת אולי היא יודעת. האם היא בדקה את המוצגים האלה לבדיקות DNA כלשהן.
עו"ד חן רוזנפלד: אז זהו, אז זה כבר העדה תשיב.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד חן רוזנפלד: מה שאנחנו אמרנו
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. ועוד שאלה
עו"ד חן רוזנפלד: שאנחנו מעבירים לבדיקה יותר
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז.
עו"ד חן רוזנפלד: מקיפה.
כב' הש' אשר קולה: ועוד שאלה משולבת שהיא גם אליכם, עו"ד הלוי, וגם לעדה. בסדר, זה התיק הזה. היה עוד תיק
עו"ד חן רוזנפלד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: או ארגז או משהו
עו"ד חן רוזנפלד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: שבו מאוחסנים כלי עבודה.
עו"ד חן רוזנפלד: נכון. היו, כבודכם, ב-14.12, נתפסו אצל ג'נאח, בעקבות פנייה של ג'נאח לאחר שהנאשם נעצר. הוא התקשר יום אחרי ליוסי לוי ואמר: "יש עוד פריטים שלא אצלי, ב-13 לחודש, ואז ב-14 באו לחיפוש נוסף אצל הנאשם.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד חן רוזנפלד: בחיפוש הזה נתפס ארגז כלים גם אדום כחול, עד כמה שאני זוכרת מהדו"ח, וילקוט בצבע כתום וירוק, בשניהם היו כלי עבודה. ועוד חולצה שחורה נוספת, שזה של הנאשם.
כב' הש' אשר קולה: וזה נשלח למעבדה?
עו"ד חן רוזנפלד: זה נשלח למעבדה עד כמה שאני יודעת. אני באמת
כב' הש' אשר קולה: אבל זה לא מופיע בדו"ח שלה.
עו"ד חן רוזנפלד: אז שנייה. זה מזיכרון. כאן אני חושבת שכן, אני לא בטוחה
כב' הש' אשר קולה: אם זה נשל-
עו"ד חן רוזנפלד: אבל זה לא תיק אדום כחול, זה ארגז כלי עבודה
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז, אבל
עו"ד חן רוזנפלד: אדום כחול.
כב' הש' אשר קולה: שנייה. אם זה נשלח ונבדק
עו"ד חן רוזנפלד: זה צריך להיות פה.
כב' הש' אשר קולה: כך או אחרת, זה צריך להיות כאן.
עו"ד חן רוזנפלד: לחלוטין.
כב' הש' אשר קולה: אז בואו תעברו שנייה ותראו.
עו"ד חן רוזנפלד: לחלוטין. זה
כב' הש' דני צרפתי: רגע, והכבל עם הצבע זה גם פה צריך להיות?
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
עו"ד חן רוזנפלד: זה גם צריך להיות פה.
עו"ד שרון הר ציון: גם הוא צריך להיות פה. כן, כן, כן.
עו"ד חן רוזנפלד: יש אותו פה.
כב' הש' דני צרפתי: אז איפה התיאור שלו?
כב' הש' אשר קולה: איפה התיאור שלהם? אני בדיוק כיוונתי לשם. יכול להיות שזה יופיע פה, אנחנו לא אומרים כלום, אני
עו"ד חן רוזנפלד: אני תכף אבדוק את זה.
עו"ד שרון הר ציון: אני גם. יש לי גם את זה ב- (מדברים ביחד).
עו"ד חן רוזנפלד: אני רק אומרת ש-67, בסדר? 67 זה התיק הכחול שנתפס אצל ג'נאח ובו
כב' הש' אשר קולה: קיבלתי.
עו"ד חן רוזנפלד: הבגדים והנעליים.
כב' הש' אשר קולה: קיבלנו. מאה אחוז.
עו"ד חן רוזנפלד: לגבי הארגז והתיק הנוסף, הכתום ירוק, אני עכשיו אבדוק
כב' הש' אשר קולה: תבדקי האם גם ה-
עו"ד חן רוזנפלד: גם לגבי הסליל.
כב' הש' אשר קולה: אבל את לא יודעת להגיד לי אם אלה, 67, נבדקו רק חזותית או גם
עו"ד חן רוזנפלד: אני כן יודעת להגיד.
דובר: 15. עמוד 15.
כב' הש' דני צרפתי: (מדברים ביחד) רק לנעלי עבו- (מדברים ביחד)
עו"ד חן רוזנפלד: אני כן יודעת להגיד, כי זה כתוב כאן.
עו"ד שרון הר ציון: כבודכם, תסתכלו בעמוד 15.
כב' הש' דני צרפתי: רק הנעלי עבודה.
כב' הש' אשר קולה: איזה עמוד?
כב' הש' דני צרפתי: 18.
עו"ד שרון הר ציון: עמוד 15, סעיף 3.
עו"ד חן רוזנפלד: זה אני כן יודעת, כי זה מופיע כאן.
כב' הש' אשר קולה: עמוד 15, סעיף 3. אה, ויזואלית, אוקיי.
עו"ד חן רוזנפלד: בסדר?
עו"ד שרון הר ציון: בסדר?
עו"ד חן רוזנפלד: וזה מה שאמרנו פעם קודמת, "איך רק ויזואלית? אנחנו מעבירים לבדיקה נוספת."
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. עכשיו, מה קורה לגבי מה שחברי שאל, ואני עוד לא הספקתי לשאול, לגבי ארגז עם כלי עבודה והתיק בצבע האחר שאמרת עליו
עו"ד חן רוזנפלד: אני אעבור על זה עכשיו. הירוק כתום.
כב' הש' אשר קולה: שבתוכו היה אותו כבל שמפורסם שלפחות נטען על ידי אחד העדים שלכם שהוא נשלח לבדיקת מעבדה?
עו"ד חן רוזנפלד: התיק הזה? הכתום ירוק?
כב' הש' אשר קולה: לא התיק. הכבל.
כב' הש' תמר נסים שי: הכבל, הכבל.
עו"ד חן רוזנפלד: אה, הכבל. עכשיו, עכשיו.
עו"ד שרון הר ציון: הכבל מופיע כאן.
עו"ד חן רוזנפלד: עכשיו אני אבדוק. לדעתי, הוא נבדק.
עו"ד שרון הר ציון: אם אני לא טועה, בסעיף 4
עו"ד חן רוזנפלד: לדעתי, הוא נבדק. אני עכשיו
עו"ד שרון הר ציון: אם אני לא טועה, בסעיף 4, מוצג 58. אני כמעט בטוחה שזה זה.
עו"ד חן רוזנפלד: הגלגלת.
כב' הש' תמר נסים שי: גלגלת.
כב' הש' אשר קולה: גלגלת של חוט מאריך?
עו"ד שרון הר ציון: כן, זה הגלגלת
כב' הש' אשר קולה: לא, זה רק הגלגלת. איפה כל התיק?
עו"ד חן רוזנפלד: למה תיק, כבודכם?
כב' הש' אשר קולה: לא תיק. הארגז הזה שדיברת עליו.
עו"ד חן רוזנפלד: מי אמר שזה היה…?
כב' הש' אשר קולה: אמרת שתפסתם אצל ג'נאח
עו"ד חן רוזנפלד: לא. שנייה.
כב' הש' אשר קולה: שב-13 ג'נאח התקשר ליוסי לוי, אמר: "יש לי גם ארגז כלים
עו"ד חן רוזנפלד: נכון. נכון.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: ותיק"
עו"ד חן רוזנפלד: באו לקחת. עכשיו
עו"ד שרון הר ציון: בצבע אחר.
עו"ד חן רוזנפלד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: הארגז כלים הזה והתיק הנוסף הזה – נשלח או לא נשלח?
עו"ד חן רוזנפלד: אז זה מה שאמרתי
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז.
עו"ד חן רוזנפלד: זה אני עכשיו אבדוק.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד חן רוזנפלד: אני לא יודעת אם הגלגלת של הכבל הייתה בתוך התיק או לא. זה אני לא יודעת.
עו"ד שרון הר ציון: היא לא
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד חן רוזנפלד: לכן, אני לא עושה בהכרח את החיבור הזה.
ב"כ המאשימה: אבל היא מוצג 58.
עו"ד שרון הר ציון: היא מוצג 58.
עו"ד חן רוזנפלד: אבל הכבל (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: הגלגלת?
עו"ד חן רוזנפלד: כן.
ב"כ המאשימה: כן. הכבל.
עו"ד שרון הר ציון: עמוד 6 בחוות דעת, כבודכם יכול לראות. מוצג 58. כתוב: "גלגלת חוט מאריך".
כב' הש' אשר קולה: ואיפה ההתייחסות אליה?
כב' הש' תמר נסים שי: לא. כתוב: "גלגלת", פסיק, "מוצג 58."
עו"ד שרון הר ציון: לא, לא. עמוד 6.
כב' הש' אשר קולה: עמוד 6. אני רואה את זה.
ב"כ המאשימה: כבודכם, חוות הדעת בנויה כך שבחלק הראשון מפורטים
כב' הש' אשר קולה: הבנתי. איפה ההתייחסות לזה? מה שבעמוד 15 שאמרת לי קודם
ב"כ המאשימה: לגלגלת?
כב' הש' אשר קולה: כן.
ב"כ המאשימה: כן. אז בעמוד 6
כב' הש' אשר קולה: לא, לא. איפה, זה
כב' הש' דני צרפתי: התוצאה.
כב' הש' אשר קולה: איפה התוצאה?
ב"כ המאשימה: התוצאה בעמוד 15.
כב' הש' אשר קולה: גם ביחס לגלגלת?
ב"כ המאשימה: 16, סליחה. 16, סעיף 4.
כב' הש' אשר קולה: 16, סעיף 4.
ב"כ המאשימה: כן. "גלגלת", פסיק, "מוצג 58", "נמצאת ברשימה של המוצגים בהם נערכה בדיקה ביוכימית לנוכ-"
כב' הש' תמר נסים שי: כן. "התקבלה תוצאה שלילית."
ב"כ המאשימה: כן. זאת התוצאה.
עו"ד חן רוזנפלד: תוצאה שלילית.
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' אשר קולה: … מוצג 58… תוצאה שלילית.
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' אשר קולה: הבנתי.
ב"כ המאשימה: והפירוט מה זה גלגלת נמצא בעמוד 6.
כב' הש' אשר קולה: הבנו. יופי. ושאר הדברים תבדקו ותגידו לנו.
ב"כ המאשימה: כן.
עו"ד חן רוזנפלד: עכשיו.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. יופי.
ב"כ המאשימה: אנחנו נעשה לכם טבלה מסודרת כל מוצג מה ה-
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. עכשיו הבנו.
עו"ד שרון הר ציון: איזה בדיקה נערכה בו ומה הייתה התוצאה
כב' הש' אשר קולה: יופי.
עו"ד שרון הר ציון: ואז הכי פשוט. לנו יש כאלה בשבילנו כרישום פנימי. אנחנו יכולים להגיש אותו, אם
כב' הש' תמר נסים שי: יש תמונה של הגלגלת הזאת?
עו"ד שרון הר ציון: סליחה?
כב' הש' תמר נסים שי: אנחנו יכולים לראות את כתמי הצבע עליה?
ב"כ המאשימה: אני לא נתקלתי בתמונה.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
כב' הש' תמר נסים שי: איפה זה?
עו"ד שרון הר ציון: סליחה?
ב"כ המאשימה: אני לא נתקלתי בתמונה של ה-
כב' הש' אשר קולה: תמונה של הגלגלת עם כתמי הצבע עליה.
עו"ד שרון הר ציון: התמונה ש-, סליחה, אני לא שמעתי. גבירתי שאלה על תמו-
כב' הש' תמר נסים שי: כן, תמונה
ב"כ המאשימה: אני לא נתקלתי.
עו"ד ירום הלוי: יש כתמי צבע על גלגלת?
כב' הש' תמר נסים שי: אני שואלת.
עו"ד ירום הלוי: לא ידעתי.
כב' הש' תמר נסים שי: (מדברים ביחד)
עו"ד שרון הר ציון: אני לא חושבת. לא, לא נת-
כב' הש' אשר קולה: על הכבל. על הכבל המאריך.
עו"ד שרון הר ציון: אני לא נתקלתי בתמונה כזאת.
עו"ד ירום הלוי: הכבל? איזה זאת?
כב' הש' דני צרפתי: כתוב שכאילו יהיה-, מה, אם שולחים לפי 4, "על המוצגים הבאים נערכה בדיקה ביוכימית לנוכחות חומר חשוד כדם", זאת אומרת, ראו משהו אדום.
ב"כ המאשימה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
כב' הש' אשר קולה: לא בהכרח.
עו"ד שרון הר ציון: זה מה שגם אמר החוקר.
כב' הש' תמר נסים שי: לא בהכרח.
כב' הש' אשר קולה: לא בהכרח, כי ב… על מכנסי הג'ינס והתיק שלו לא… שום דבר.
ב"כ המאשימה: כבודכם, אני אעשה את זה בשאלה בראשית עכשיו.
כב' הש' דני צרפתי: אז בשביל מה שולחים את אלה?
ב"כ המאשימה: לא יודע.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
עו"ד ירום הלוי: לא, סליחה, כבודו. כבודו מדבר על עמוד 16?
כב' הש' דני צרפתי: כן.
כב' הש' תמר נסים שי: כן.
עו"ד ירום הלוי: לא, "נערכה ביוכימית לנוכחות."
כב' הש' תמר נסים שי: כן.
כב' הש' דני צרפתי: נכון, אבל (מדברים ביחד)
עו"ד ירום הלוי: אז אתה לא יודע אם היה מראש או שחיפשו.
כב' הש' אשר קולה: לא, השופט צרפתי מניח שאם לא היה שם משהו שנראה כדם
כב' הש' דני צרפתי: בשביל מה אתה שולח גלגלת?
עו"ד ירום הלוי: אז לא היו שולחים לבדיקה.
כב' הש' אשר קולה: אם לא היה חח"ד, לא היו שולחים.
עו"ד ירום הלוי: היו מסתפקים בויזואלי.
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד ירום הלוי: זה מה שכבודו מניח.
כב' הש' אשר קולה: מסתפקים בויזואלי, אבל זה לא בהכרח, כי יש כפפות עבודה שלא… כתמי דם.
עו"ד ירום הלוי: טוב, אני לא… אני אישית לא מבין מה הם עשו.
עו"ד שרון הר ציון: יש כל מיני דברים, הרי אפשר גם על דברים שרואים דם ויש דברים שלא, אנחנו לא רואים דם, והוא עושה את הבדיקה.
כב' הש' אשר קולה: נכון. זאת אומרת, גם מה שלא בהכרח נראה דם עשו בדיקה. זה הנחת העבודה. בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: אני חושבת שהיה צריך לעשות לכל דבר שנתפס, גם אם רואים וגם אם לא רואים. זה בעיניי המתבקש, אבל
כב' הש' אשר קולה: כך צריך.
כב' הש' תמר נסים שי: אבל על הכבל היה סימן שאלה והיה מי שטען ראה, ולכן מעניין אותי לראות מה הוא ראה. לפחות אותי זה מעניין.
כב' הש' אשר קולה: כן. אם יש לכם תמונה של הכבל, נשמח.
עו"ד חן רוזנפלד: אנחנו יכולים-, המוצגים ב… אנחנו יכולים לצלם אותם.
עו"ד שרון הר ציון: אנחנו יכולים להביא את זה פיסית לפה, לב-
עו"ד חן רוזנפלד: את כ-, גם את הארגז, גם את התיק, גם את התיק הנוסף
כב' הש' אשר קולה: בסדר. אז את חייבת לנו תשובה האם הארגז וכולי וכולי נשלח בכלל
עו"ד חן רוזנפלד: עכשיו אני בודקת.
כב' הש' אשר קולה: ואם לא, למה רק הכבל נשלח והאם
כב' הש' תמר נסים שי: לא.
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' תמר נסים שי: נשלח…
כב' הש' אשר קולה: לא. הם אומרים שרק הגלגלת נשלחה. הם לא יודעים. בהנחה שהכל נשלח, הכל נשלח. בהנחה שנשלחה רק הגלגלת, אז תסבירו לנו למה רק הגלגלת נשלחה. בסדר? וכפי שאומרת חברתי, אם אפשר לקבל צילום של הגלגלת, גם כן נודה לכם.
כב' הש' דני צרפתי: אולי רק עוד הצצה אחת שקולטת את העין. זוג הנעליים המפורסמות שלנו, מוצג G67.
ב"כ המאשימה: כן. כן.
כב' הש' דני צרפתי: "אנחנו רואים שיש נוכחות חשוד כדם. נמצאה תוצאה שלילית." זאת אומרת, אין חומר חשוד כדם. לעומת זאת, בעמוד 18 לגבי נעלי העבודה, כתוב "חיובי" לגבי בלוסטאר.
עו"ד שרון הר ציון: כן.
כב' הש' דני צרפתי: זאת אומרת שבבלוסטאר זה הראה חיובי, אבל כשבדקו דם, בדיקה מעבדה מעמיקה, לא מצאו דם?
כב' הש' אשר קולה: כן. אני חושב שדיברנו על זה.
כב' הש' דני צרפתי: אני יכול להניח את זה? אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: אמרו שבלוסטאר הם יכולות לראות.
ב"כ המאשימה: בוא נפנה את זה לעדה.
כב' הש' אשר קולה: בוא נפנה את זה לעדה.
כב' הש' דני צרפתי: לא. זה הוכחה שזה לא דם.
כב' הש' אשר קולה: בוא נפנה את זה לעדה. בשביל זה העדה פה.
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
ב"כ המאשימה: בוא נפנה את זה לעדה.
כב' הש' אשר קולה: יופי.
כב' הש' דני צרפתי: לא, זה לא דם.
כב' הש' אשר קולה: אני מסכים.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: טוב, אפשר להעביר אותה לחקירה נגדית?
ב"כ המאשימה: אז עכשיו אני אפנה את זה לעדה. בבקשה. כבודו שאל
עו"ד שרון הר ציון: היא לא שמעה.
כב' הש' דני צרפתי: לא, זה שאלה של ח-, גבירתי, אני מתפרץ רק. לגבירתי יש את חוות הדעת?
כב' הש' אשר קולה: ד"ר פרוינד?
כב' הש' דני צרפתי: ד"ר פרוינד?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' דני צרפתי: יש לגבירתי את חוות הדעת?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן, כן, כן. כן.
כב' הש' דני צרפתי: עמוד 16
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
כב' הש' דני צרפתי: סעיף 4
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
כב' הש' דני צרפתי: זוג הנעליים, מוצג G67.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
כב' הש' דני צרפתי: אנחנו רואים שהמסקנה היא שלנוכחות חומר חשוד כדם בבדיקת פנולפתלאין
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: פתלאין, פתלאין.
כב' הש' דני צרפתי: התקבלה תשובה שלילית.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: זאת אומרת, אין שם דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: ואם אנחנו רואים שבעמוד 18, לגבי אותם נעלי עבודה, G67, יצא חיובי לגבי בלוסטאר, זאת אומרת, הבלוסטאר הראה משהו שנראה כמו דם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: אבל זה יכול להיות, למדנו, גם דברים אחרים. הבדיקה שנעשתה בסעיף 4 שללה נוכחות דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: זאת אומרת, המסקנה – שבנעליים לא הייתה נוכחות דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: יותר בקול, גבירתי.
כב' הש' דני צרפתי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון, נכון.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. זו המסקנה. בסדר.
כב' הש' דני צרפתי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: אפשר לחקירה נגדית?
ב"כ המאשימה: רגע, רגע, אני רוצה שנייה אחת עוד, ברשות אדוני.
כב' הש' אשר קולה: תודה. הבנו.
ב"כ המאשימה: שנייה אחת.
כב' הש' אשר קולה: עוד משהו אתה רוצה?
ב"כ המאשימה: משהו אולי אחד קטן ב-
כב' הש' אשר קולה: בבקשה.
ב"כ המאשימה: שיוצא מהשאלה של כבודו.
עו"ד שרון הר ציון: טוב, אולי לחוזרת, אם נרצה. אם נחדד את זה לשאלה החוזרת, אנחנו נבקש את הרשות, בסדר? רק בינינו, בסדר?
כב' הש' אשר קולה: בסדר גמור. עו"ד הלוי, בבקשה.

העדה, ד"ר מאיה פרוינד, משיבה לשאלות ב"כ הנאשם, עו"ד ירום הלוי, בחקירה נגדית:
עו"ד ירום הלוי: העדת שהיות והיה מיסוך, כמו שקראת לזה, מיסוך של דם רב יחסית של תאיר, ז"ל, על הבגדים למשל, לא בדקתם נוכחות של DNA זר נקבי. סיפרת לנו את זה. ורק תסתכלי בת/400
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה זה?
עו"ד ירום הלוי: תסתכלי בת/400, וגם כבודכם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה זה המוצג אצלי?
כב' הש' אשר קולה: יש לך אותה. יתנו לך אותו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה המספר מוצג?
עו"ד ירום הלוי: מה זה ת/400?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: זה האחרון באסופה שיש לך.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
עו"ד ירום הלוי: תסתכלי בעמוד האחרון.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: של ה-
עו"ד ירום הלוי: שלך.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: חוות דעת?
עו"ד ירום הלוי: של מה שיש לך. קיבלת את כל המוצגים? תסתכלי באחרון. זה ת/400.
כב' הש' תמר נסים שי: ת/440 אולי.
עו"ד ירום הלוי: 440, סליחה. נכון, סליחה. ת/440. ת/400 זה שור.
כב' הש' אשר קולה: נכון. ת/440.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: רגע.
כב' הש' אשר קולה: אנחנו קפצנו פה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: מת/439 ל-440. בסדר.
עו"ד ירום הלוי: לא, היינו ב-
כב' הש' אשר קולה: הכל בסדר. 440.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: זה תשובות לשאלות מה-29.1.2017.
עו"ד ירום הלוי: כן. 29.1.2017. אוקיי. זה לא בפניי
כב' הש' אשר קולה: מה לא בפניך?
עו"ד ירום הלוי: אבל זה לא חשוב.
כב' הש' אשר קולה: זה אתה רוצה?
עו"ד ירום הלוי: במקרה אין לי. לא, כי אני זוכר. אנחנו רואים, נדמה לי למעלה, כן? זה סעיף 1 כנראה שמה. לא?
כב' הש' תמר נסים שי: קח, קח, עו"ד הלוי…
כב' הש' אשר קולה: קח. אל תנחש.
עו"ד ירום הלוי: לא, אבל זה עיקרון. טוב. בסעיף 4
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
עו"ד ירום הלוי: רק תגידי קצר, הוא מגלם את מה שהעדת עליו, על המיסוך
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
עו"ד ירום הלוי: שגרם לך, כראש מעבדה ביולוגית דאז, לא לבדוק נוכחות DNA נקבי. נכון? אחר, זר.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אין לי אפשרות לבדוק זר. יש לי אפשרות לבדוק פרופיל DNA.
עו"ד ירום הלוי: הבנתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יוצא לי נק-, נקבה
עו"ד ירום הלוי: זה ג-, המיסוך שאת מדברת בת/440, סעיף 4
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן? אתה אמרת: "לא לבדוק." לא הייתה אפשרות לבדוק.
עו"ד ירום הלוי: את סברת שאין אפשרות לבדוק
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: באותם זמנים ידעתי שאין אפשרות לבדוק DNA זר
עו"ד ירום הלוי: זר נקבי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: וזה גלום, זה מה שכתוב שם בסעיף 4.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא. לא. כתוב "מיסוך", נכון. המילה "מיסוך". זה מה שאני מסבירה.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אני רק אומר, מה שהעדת בנושא בחקירה ראשית
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
עו"ד ירום הלוי: הוא אותו הדבר מה שכתוב
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: בסעיף 4.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון, נכון.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: עכשיו תאמרי לי, לגבי החומר מתחת לציפורניים. כמובן, בוא נעבור צעד צעד, לאט. למרות שזה מובן מאליו. לתאיר, כמו לכל אדם בריא שלא עבר תאונה, ו/או שלא עבר תאונה, היו לה 10 (צלצול בית ספר נשמע ברקע) ציפורניים. נכון? סליחה? 10 ציפורניים. אני רק שואל.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא אמרתי מילה. צילצל בחוץ. (העדה צוחקת).
עו"ד ירום הלוי: זה נכון?
כב' הש' אשר קולה: לא, כן או לא?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה?
כב' הש' אשר קולה: היו 10 ציפורניים.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני מניחה. לא ראיתי את הגופה. אני מניחה שכן.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. אני רואה מהדפי עבודה שהיו 10 ציפורניים. עכשיו, מתחת, נאסף החומר מתחת לכל ציפורן. מן הסתם, 10 ציפורניים, 10 מטושים, 10 מבחנות. האם אני צודק?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא, אתה לא צודק.
עו"ד ירום הלוי: אז תסבירי, בבקשה, למה אני לא צודק.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כי אני רואה שמח-, אני, אני מצטטת מתחילת החוות דעת שלי. כתוב פה: "מוצג 1: מטוש מתחת לציפורני יד שמאל."
עו"ד ירום הלוי: כן?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זאת אומרת, לקחו מטוש ואיחדו את כל החומר מתחת לציפורניים של יד שמאל.
עו"ד ירום הלוי: כן?
כב' הש' אשר קולה: זה, דרך אגב, נכון לעשות ככה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בזמנו עשו ככה. כל פעם יש מחשבה (מדברים ביחד)
עו"ד ירום הלוי: אבל את לא עונה לשאלה.
כב' הש' אשר קולה: לא עדיף לקחת מכל ציפורן בנפרד?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
כב' הש' אשר קולה: לא עדיף מבחינה ביולוגית לקחת מכל ציפורן בנפרד?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול להיות שכן.
כב' הש' אשר קולה: יכול להיות שכן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אותו דבר עשו במוצג 2. לקחו מטוש ודגמו מתחת לציפורני יד ימין. אוקיי?
כב' הש' אשר קולה: עכשיו, מוצג 3 זה ציפורניים.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: מה זה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה ציפורניים שגזרו מ-, מידה-, זה שולי ציפורניים, שוליים.
כב' הש' אשר קולה: מחמש אצבעות?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כנראה. כן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. עכשיו אני ממשיך.
כב' הש' תמר נסים שי: וזה עוד נמצא או שזה לא נמצא?
כב' הש' אשר קולה: אני לא יודע.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
כב' הש' תמר נסים שי: זה עדיין נמצא, יכול להיות.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה?
כב' הש' תמר נסים שי: הציפורניים עצמן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא שומעת.
כב' הש' אשר קולה: או שגם זה נזרק?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה לא נזרק. שולי הציפורניים נמצאים במכון.
כב' הש' אשר קולה: אז 3, 4 כן נמצאים במכון. מוצגים 3 ו-4 כן נמצאים במכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: כי קודם הבנו שלא. אולי ב-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הם נמצאים במכון. השטיפה שלהם, נערכה שטיפה שלהם והשטיפה לא נמצאת.
כב' הש' אשר קולה: א-הא.
עו"ד ירום הלוי: ציפורניים ריקות. במילו-
כב' הש' אשר קולה: ריקות. אחרי ששטפו אותן. אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: במילותיי, של ההדיוט, הציפורניים הריקות נמצאות עד היום במכון.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כנראה.
כב' הש' דני צרפתי: שולי הציפורניים.
כב' הש' אשר קולה: ואי אפשר להפיק מהם שום
עו"ד ירום הלוי: שולי הציפורניים.
כב' הש' אשר קולה: ובגלל שניקו אותם, אי אפשר להפיק מהם שום דבר.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: נכון.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ניסו, דרך אגב. ניסו ולא על-, לא הצליחו.
עו"ד ירום הלוי: טוב. עכשיו, ברצף ענייני, ברצף ענייני, אני אעבור
כב' הש' תמר נסים שי: מתי ניסו?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אחרי שה-
עו"ד ירום הלוי: זה ת/438, לדעתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שה-, לבקשת ההגנה.
עו"ד ירום הלוי: הנה. ת/438. רצף ענייני. תסתכלו, בבקשה. זה, אני קורא לזה סוג של Spin, אבל תסתכלו. תסתכלי גם את, בבקשה. זה 30.4.2012. תסתכלי במסמך, ואני אשאל אותך שאלה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
עו"ד ירום הלוי: את רואה? ב-30.4.2012 את אומרת: "לבקשת הפרקליטות, נבחנו שוב תוצאות בדיקת ה-DNA", כי א.ק., בסוגריים, התגאתה שלא ימצאו DNA שלה, כן? בסוגריים, עוד בסוגריים, שהיא הייתה עם כפפות ופאה. אז לבקשת הפרקליטות
כב' הש' אשר קולה: לטענתך, כמובן.
עו"ד ירום הלוי: כמובן. טענת א.ח. שמקובלת עליי מאוד, שלוש נקודות. אז את כותבת, 30.4.2012: "לבקשת הפרקליטות, נבחנו שוב תוצאות", זה כמובן כשאני עוד לא הייתי בתמונה, "שוב תוצאות בדיקת ה-DNA עם החומר שנדגם מתחת לציפורני המנוחה. גם בבחינה חוזרת לא אותרה כל תערובת פרופילים, פרט לפרופיל של תאיר ראדה." אוקיי? עכשיו אני שואל ככה: כשאת אומרת, שימי לב, מאוד חשוב, כשאת אומרת: "לבקשת הפרקליטות, נבחנו שוב תוצאות בדיקת ה-DNA", זה התוצאות במחשב.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: לא היה לכם חומר אמיתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: יופי. בסדר. מאוד חשוב. כלומר, הלכתם ובדקתם ב-30.4.2012 את הרישומים שלכם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: טוב. בסדר. אוקיי. כי אפשר להבין מזה אחרת, אבל היום את פה בשביל לשים חותמת מה זה היה. עכשיו אני ממשיך ואני אומר כך: היום
כב' הש' דני צרפתי: הם לא בדקו שוב את הציפורניים.
כב' הש' תמר נסים שי: לא בדקו שוב את הציפורניים?
כב' הש' דני צרפתי: לא.
עו"ד ירום הלוי: אין חומר, אין, הלך.
כב' הש' אשר קולה: לא.
כב' הש' דני צרפתי: הם רק בדקו ברישומים.
כב' הש' אשר קולה: במחשובית.
כב' הש' תמר נסים שי: למה לא בדקו את הציפורניים?
כב' הש' אשר קולה: כי לא היה.
עו"ד ירום הלוי: כי אינם-, אינו החומר
כב' הש' תמר נסים שי: אבל הציפורניים נמצאות.
עו"ד ירום הלוי: לא, הציפורניים נמצאות, אבל נשטפו. החומר
כב' הש' אשר קולה: הן ריקות.
כב' הש' תמר נסים שי: הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: החומר נזרק.
כב' הש' תמר נסים שי: … שאל אב בית הדין…
כב' הש' דני צרפתי: לא, לא נעשה ניסיון עם השטופות.
כב' הש' תמר נסים שי: בדיוק.
כב' הש' דני צרפתי: לא נעשה ניסיון עם השטופות.
כב' הש' תמר נסים שי: לא עשיתם ניסיון לבדוק עוד פעם את הציפורניים?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' תמר נסים שי: נניח אולי יש היום איזה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' תמר נסים שי: משהו אחר או אפשרות אחרת? אוקיי. כן?
עו"ד ירום הלוי: עכשיו
מקליט: מה הייתה התשובה? סליחה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התשובה היא "לא".
כב' הש' אשר קולה: לא נעשה ניסיון.
עו"ד ירום הלוי: כן. עכשיו, עכשיו, אני כמובן מזכיר, כמו שהעדת ב-2008, התוכן עצמו, ה-Substance מתחת לציפורניים, כבר נזרק ב-2008.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כנראה. להשערתי.
עו"ד ירום הלוי: להשערתך. אוקיי. עכשיו
כב' הש' אשר קולה: לא את זרקת אותו?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא יודעת אם זה היה בתוך אותה קבוצה
כב' הש' אשר קולה: א-הא, הבנתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: של 60 מבחנות
כב' הש' אשר קולה: אבל ב-2008 עוד עבדת שמה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
עו"ד ירום הלוי: כן, כן, כן.
כב' הש' אשר קולה: ב-2008 את עוד עבדת שמה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: היא ח-
כב' הש' אשר קולה: ואם מישהו זרק, זאת היית את.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם זה איננו
כב' הש' אשר קולה: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: תראה, זה איננו. השאלה איפה זה.
כב' הש' אשר קולה: לא בקטע שמאשימים, חס וחלילה. רוצים להבין
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: את העובדות.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול להיות שזה נמצא במז"פ, כי לשמה שלחנו.
כב' הש' אשר קולה: הבנתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני, אני אומרת, לא יודעת.
כב' הש' אשר קולה: את לא יודעת. המעבדה שלך לא במז"פ?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא, אנחנו במכון לרפואה משפטית. ב-
כב' הש' אשר קולה: הבנתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: באבו כביר.
כב' הש' אשר קולה: אבו כביר. אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: יש מעבדה
כב' הש' אשר קולה: הבנתי.
עו"ד ירום הלוי: ביולוגית במכון ויש במז"פ במטה הארצי.
כב' הש' אשר קולה: הבנתי. יש שתי מעבדות ביולוגיות. אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: ונכון שחלוקת העבודה היא-, אנחנו מדבר לדבר, אבל שנקיף את הכל, חלוקת העבודה ביניכן, בין שתי המעבדות, היא האמנה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שבתיקי המתה המכון בודק את המוצגי-, את הבדיקות הביולוגיות. זה נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: בסדר. אוקיי. עכשיו, כבוד אב בית הדין שאל אותך אם זה היה נכון, לדעתך, לדגום את החומר מתחת לציפורני יד ימין כמכלול אחד ואת החומר מתחת לציפורני יד שמאל כמכלול אחד, במקום כל ציפורן לחוד, ואמרת: "ככה זה היה נהוג אז", זאת הייתה התשובה, ואני שואל ומחדד, את מסכימה איתי במבט לאחור
כב' הש' אשר קולה: אבל היא כבר אמרה קודם שעדיף היה לבדוק את זה אצבע אצבע. אמרה.
עו"ד ירום הלוי: ציפורן ציפורן.
כב' הש' אשר קולה: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני רוצה להוסיף משהו. אפשר?
כב' הש' אשר קולה: בבקשה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: באופן עקרוני, היום, כשהשיטות מאוד מאוד רגישות, כדאי לעשות אצבע אצבע. בזמנו, החיסרון מלקיחת אצבע אצבע, שיש כל כך מעט חומר שאתה מאבד את ה-DNA המועט שישנו שם. ברגע שאתה מאחד
כב' הש' אשר קולה: אבל מאיפה את יודעת אם יש מעט חומר או הרבה חומר? יכול להיות שעל כל אצבע היה הרבה חומר. אנחנו לא יודעים.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון, אבל אתה יוצא מ-
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת, ברור שזה חוכמת הבדיעבד.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: ברור שאם יש מעט, אז אולי אז הייתה עדיפה השיטה הזאת, אבל אם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בדרך כלל
כב' הש' אשר קולה: סליחה. אבל אם החוקר ראה הרבה דם על כל אצבע?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הח-, אם הוא ראה דם, זה, זה אסון, כי, כי ה-, הדם הוא של המנוחה, זה ברור. כש-, כשמנוחה מדממת בצורה כזאת, כל ה-, כולה מלאה דם שלה.
כב' הש' אשר קולה: ואולי זה שריטות שהיא שרטה את התוקף?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול להיות. בכל אופן, אני רק אומרת שיש גם חיסרון בלקיחה אצ-, של אצבע אצבע, כי אז אתה מאבד, יש כל כך מעט מכל אצבע, שאתה מאבד. ברגע שאתה מאחד, יש יותר אפשרות למצוא איזשהי כמות מינימלית של DNA. אנחנו מדברים מתחת לציפורניים. לא במקרה הזה. אני מדברת באופן כללי. מתחת לציפורניים בדרך כלל אם יש משהו, הוא נורא נורא מועט. אז בייחוד ב-2006, שהשיטות לא היו עדיין כל כך רגישות, עדיף לא להפסיד כלום ולעשות איסוף של הכל, ולא לק-, לקחת אצבע א-, זה, זה שיקול לכאן ולכאן.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. בסדר.
עו"ד ירום הלוי: תגידי, כדי להוציא DNA מחומר, איזה כמות מינימלית, איזה כמות מינימלית של חומר צריך? את מבינה על מה אני מדבר? בוא נגיד ככה: צריך-, חצי מיליגרם יכול גם להספיק להוצאת DNA, נכון? פרופיל DNA. באופן עקרוני אני מדבר.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אם על דם. תלוי אם זה דם, אם זה רקמה. בוא, בוא נגיד, נכון להיום, אני כבר לא בעניינים, אני לא יכולה לתת לכם מספר, אבל זה תלוי ממה אתה מוציא את ה-DNA. אם זה Traces של עור על פני המקום הזה שנגעתי, אז זה כמות מאוד קטנה, אבל אם זה טיפת דם, יש שמה יחסית הרבה יותר דם-, אֵה, הרבה יותר DNA. אני לא יכולה לתת מספרים.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. אז שנייה, בואי נלך לכמה חומרים, לכמה חומרים. ב-, אפשר להגיד שמתחת לציפורניים הייתה מספיקה, באופן עקרוני, עוד פעם, באופן עקרוני, חצי מיליגרם של חומר באופן עקרוני אפשר היה למצוא DNA? להפיק DNA
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: …
עו"ד ירום הלוי: מחצי מיליגרם?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אנחנו אף פעם לא מתייחסים למשקל. אתה מדבר "מיליגרם", זה יחידת משקל.
עו"ד ירום הלוי: כן?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אנחנו אף פעם לא שוקלים את ה-, תבינו שמדובר פה על שרידי שרידים. אף פעם לא מודדים את זה במשקל. אני לא יכולה לענות על השאלה הזו.
כב' הש' אשר קולה: איך כן מודדים את זה? באיזה יחידות?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אנחנו לא מודדים, אנחנו רק רואים
כב' הש' אשר קולה: לא מודדים בשום יחידה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יוצא DNA או לא יוצא DNA. אני לא יכולה מראש ל-, לדעת.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. כשאת אומרת, בוא נגיד, כשאת אומרת שאין מספיק חומר, נגיד, את נתקלת בעבר שאין מספיק חומר בכלל להוציא DNA, להפיק, אין מספיק חומר להפיק פרופיל DNA, באיזה כמות מדובר? מדובר באלפית מיליגרם? מאית מיליגרם? וכולי וכולי? את יכולה לענות לנו? כמומחית?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. אני
עו"ד ירום הלוי: איזה כמות שבאמת אי אפשר, מזה אי אפשר מראש להוציא פרופיל.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני אענה לכם ככה: אני לא יכולה לתת מספר, אני רק אומרת שכל תקופה יש לה עבודת ולידציה, עבודה שבודקת את השיטה בה היא בוד-, בה משתמשים, ובעבודת ולידציה הזאת קובעים מה המינימום של כמות DNA שנבדקת שמתחתיה כבר לא, לא בודקים פרופיל DNA, כי זה יכול להיות משהו שגוי. אז ת-
כב' הש' תמר נסים שי: לא ניתן להגיד שזה DNA.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בדיוק.
כב' הש' תמר נסים שי: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אז תמיד יש איזה ערך ב-, באותה שיטה שעובדים שמתחתיו אנחנו כבר לא נל-, ניקח בכלל לבדוק פרופיל DNA.
עו"ד ירום הלוי: ומה זה המתחת? מה הגבול התחתון הזה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא
עו"ד ירום הלוי: שמתחת אליו לא תקחו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא זוכרת מה היה ב-2006.
כב' הש' תמר נסים שי: אבל אמרת גם
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אבל זה צריך להיות בראש, לא? סליחה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא. לא צריך להיות לי בראש.
עו"ד ירום הלוי: לא צריך להיות לך בראש? מה?
כב' הש' אשר קולה: לא. זו תשובתה.
כב' הש' תמר נסים שי: אמרת שזה גם קשור במה התוכן שנושא את ה-DNA – דם או רקמה או
עו"ד ירום הלוי: או עור או משטח.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בר-, ברגע שעושים ב-, בדיקת כמות DNA, אז זה כבר לא משנה מה המקור.
כב' הש' תמר נסים שי: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: טוב. עכשיו, היום אמרת, וזה הגיוני, בחלוף 15 שנה יש אמצעים שהם הרבה יותר רגישים, כמובן, מתקדמים טכנולוגית, שאפשר להפיק בעזרתם DNA. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון. עכשיו, כמובן שאת מסכימה איתי שאם היה לנו את החומר מתחת לציפורניים והוא לא היה נזרק, יש סיכוי לא מבוטל שאפשר היה להפיק פרופיל זר נשי, אם היה נשי כמובן. אני לא אלוהים. אם היה פרופיל נשי זר מתחת לציפורני תאיר, הסיכויים גבוהים שעם הציוד הרגיש והמתקדם של היום הוא היה מתגלה. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני מסכימה. כן.
עו"ד ירום הלוי: את מסכימה.
כב' הש' אשר קולה: לא שומע.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מסכימה.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. עכשיו נחזור לזריקה, לזריקה של החומר ב-2008. עכשיו תראי,
כב' הש' אשר קולה: רק בשביל לוח הזמנים שלי, שאני אזכר, ב-2008 המשפט עוד לא הסתיים.
ב"כ המאשימה: לא.
כב' הש' אשר קולה: נכון?
ב"כ המאשימה: פסק הדין ניתן 2010.
כב' הש' אשר קולה: ב-2010 ניתן פסק הדין בסיבוב הראשון.
עו"ד ירום הלוי: הראשון.
עו"ד שרון הר ציון: עוד היו עדים בפרשת תביעה, לדעתי, ב-2008.
כב' הש' אשר קולה: מה?
עו"ד שרון הר ציון: ב-2008 עוד הייתה פרשת תביעה.
כב' הש' אשר קולה: פרשת תביעה.
ב"כ המאשימה: היא הייתה העדה האחרונה בפרשת התביעה.
עו"ד ירום הלוי: זייצב העיד ב-9.2008, חודשיים לפני השלכת המבחנות. רק ככה קנה מידה.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: זייצב שיגיע פה. העדות שלו היא מ-9.2008. וחודשיים אחרי זה
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. ומתי ד"ר פרוינד העידה?
ב"כ המאשימה: היא הייתה העדה האחרונה בפרשת התביעה.
עו"ד ירום הלוי: היא הייתה האחרונה.
ב"כ המאשימה: היא הייתה ב-11.2008.
כב' הש' אשר קולה: וזה אחרי זריקת המבחנות, 11.2008?
ב"כ המאשימה: אני לא יודע.
עו"ד ירום הלוי: אני יכול ל-
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת, בזמן העדות שלה, ב-11.2008.
עו"ד שרון הר ציון: עוד לא נזרקו. לדעתי, נזרק אח-, … אחרי.
ב"כ המאשימה: אני לא יודע.
כב' הש' אשר קולה: כי היא אומרת שנזרקו ב-2008, אז נשאר לנו חודש אחד ל-2008, אם אני זוכר נכון.
עו"ד ירום הלוי: שנייה, שנייה.
כב' הש' אשר קולה: אם אני מחשב נכון.
עו"ד ירום הלוי: יש לי מסמך מ-11.11
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: 11.11. 11.11.
עו"ד ירום הלוי: 08.
עו"ד שרון הר ציון: 11.11. אז ממש
כב' הש' אשר קולה: 11 ל-?
עו"ד ירום הלוי: 11.11.2008.
כב' הש' דני צרפתי: הגברת אומרת שב-11.11.
דוברת: כן.
עו"ד שרון הר ציון: אה, אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: נכון.
כב' הש' אשר קולה: היא זרקה את זה?
כב' הש' דני צרפתי: כן.
דוברת: כן.
עו"ד ירום הלוי: כן.
כב' הש' אשר קולה: ומתי העדת?
עו"ד ירום הלוי: (מדברים ביחד)
עו"ד שרון הר ציון: 23.11.
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת שהיא העידה אחרי שהמבחנות נזרקו.
עו"ד ירום הלוי: נזרקו. כן.
כב' הש' אשר קולה: הנושא הזה לא עלה בהליך הראשון.
עו"ד ירום הלוי: נכון, לא עלה.
כב' הש' אשר קולה: לא עלה.
עו"ד ירום הלוי: לא עלה, לא עלה.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: זה ראיה חדשה שאני מחזיק אותה.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
דוברת: שאפו, אגב, לפרקליטות.
עו"ד ירום הלוי: כן, היא העידה ב-23.11.2008 וב-11.11.2008 נזרקו.
כב' הש' אשר קולה: נזרקו.
עו"ד ירום הלוי: טוב, עכשיו
כב' הש' אשר קולה: אולי שאלה שנייה אליכם.
ב"כ המאשימה: כן?
כב' הש' אשר קולה: היא אומרת ככה: "לגבי מבחנות 1 ו-2, אני לא יודעת, אולי זרקתי, אולי לא זרקתי, אני לא יודעת." האם אתם יודעים האם זה נמצא היום במכון?
ב"כ המאשימה: אני לא יודע. צריך להסתכל ב-
כב' הש' אשר קולה: 1 ו-2. היא אומרת: "יכול להיות שזרקתי, יכול להיות שלא זרקתי, אני לא יודעת. זרקתי את כל אלה של החולצה. אלה אני לא יודעת, אבל כנראה אם זה לא שם, אז יכול להיות שגם אותם זרקתי, אבל אני לא יודעת." האם אתם יודעים האם זה נמצא באיזה מקום היום? אפשר למצוא את זה באיזה מקום היום?
עו"ד ירום הלוי: אין, אין סיכוי למצוא.
כב' הש' אשר קולה: אני שואל אותם.
עו"ד ירום הלוי: נורית בובליל חיפשה, זה, לבקשתי, שכל כך רציתי, ב-2018. יש מכתבים ותרשומת והכל.
עו"ד שרון הר ציון: סליחה, את 3 ו-4 אני חושבת שמצאו. את
כב' הש' אשר קולה: לא, 3 ו-4 אבל סיכמנו שזה ציפורניים שטופות
ב"כ המאשימה: נכון.
כב' הש' אשר קולה: אז זה לא
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' אשר קולה: אומר לנו כלום.
עו"ד שרון הר ציון: את 1 ו-2 לא מצאו.
כב' הש' אשר קולה: 1 ו-2 לא מצאו.
עו"ד ירום הלוי: אין, אין. הפכו את המכון, אין.
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת, אין ויכוח שאת 1 ו-2 לא מצאו. למיטב ידיעתכם. נכון?
עו"ד שרון הר ציון: למיטב ידיעתנו.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי. בסדר.
עו"ד ירום הלוי: כן, בסדר. כל כך חיכיתי וציפיתי
כב' הש' אשר קולה: טוב, תמשיך.
עו"ד ירום הלוי: שבסוף בכיתי ובכיתי.
עו"ד שרון הר ציון: אבל היא הייתה עם כפפות והכל, אז זה לא משנה בכלל.
עו"ד ירום הלוי: טוב. עכשיו אני רוצה להגיש, בבקשה, את המסמך יחד עם דפי עבודה ומכתב
כב' הש' אשר קולה: שלה?
עו"ד ירום הלוי: כן. יש מסמך בחתימתה. ואני אקריא. אני אקריא כ- Officer of the court. כתוב: "העברת מוצג." אני מניח שיש את זה לחבריי. כתוב: "התקבלו מבחנות שנשלחו לכימות. שאריות של כ – 1-2 מיליליטר"
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מיקרוליטר.
עו"ד ירום הלוי: "מיקרוליטר נותרו בחלק מהמבחנות. חלקן היו יבשות. כל המבחנות נזרקו." "כל המבחנות נזרקו."
עו"ד שרון הר ציון: ירום, מאיזה תאריך זה?
עו"ד ירום הלוי: 11.11.08. עכשיו, יש פה מכתב שהיועצת המשפטית של המכון כותבת לי במענה לבקשתי לקבל את החומר הזר לבדיקה. זה היה עם אותן שלוש שערות, כמובן. והיא נותנת לי פה מענה, כמובן עוד לפני הבדיקה שהייתה במכון, של השערות. אז אני מבקש להגיש את זה.
כב' הש' אשר קולה: אבל על המכתב הזה חתומה היועצת המשפטית, לא ד"ר פרוינד.
עו"ד ירום הלוי: אמת, אבל זה כולל את המסמך
כב' הש' אשר קולה: בסדר, השאלה אם אפשר להגיש את זה.
עו"ד שרון הר ציון: תראה לנו. אני לא יודעת על איזה מסמך הוא
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אני נותן, אני נותן. אני נותן. אוקיי? תגידי לי. עכשיו
כב' הש' אשר קולה: שנייה, אבל שאני אבין, כשאת העדת ב-23
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא זוכרת, אבל ככה נאמר. אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: זה לוח הזמנים, בסדר? כבר ידעת שהמבחנות האלה נזרקו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא ייחסתי
עו"ד ירום הלוי: מסמך שכתבת
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא ייחסתי לזה שום חשיבות.
כב' הש' אשר קולה: וגם לא העברת את המסמך הזה לפרקליטות? את המזכר הזה? כי יש פה מזכר שלך. מה עשית אית-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התיק ישנו. התיק צולם מקדימה אחורה גם לסנגוריה וגם לפרקליטות.
כב' הש' אשר קולה: המזכר הזה הועבר לפרקליטות בזמן אמת?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ברור.
כב' הש' אשר קולה: כן?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם התיק צולם. אני לא יודעת מתי הוא צולם.
כב' הש' אשר קולה: כן?
ב"כ המאשימה: על זמן אמת, אדוני, אני לא יכול להעיד.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה
כב' הש' אשר קולה: לא, עכשיו ברור שזה אצלכם. לא, אותי מעניין לדעת האם הפרקליטות שטיפלה אז בתיק ידעה בזמן אמת שיש מסמך כזה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני חוזר-
כב' הש' אשר קולה: כי כנראה שההגנה לא ידעה מזה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני חוזרת בי. זה לא
כב' הש' אשר קולה: כי ההגנה
כב' הש' תמר נסים שי: רגע, היא חוזרת בה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני חוזרת בי. אני לא יודעת מתי צילמנו את התיק לפרקליטות ולהגנה.
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, אבל המזכר הזה נכתב
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול להיות שצילמנו לפני האירוע.
כב' הש' אשר קולה: אבל המזכר הזה נכתב ב-11.11.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
כב' הש' אשר קולה: המזכר הזה נכתב ב-11.11.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: על זה לא יכול להיות ויכוח.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון, נכון.
כב' הש' אשר קולה: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: 2008. 11.11.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: 2008. לפני-, בסדר, לפני העדות שלך.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: אני מניח שגבירתי, בתור ד"ר מסודר, כשהעבירה את ממצאיה הייתה אמורה להעביר גם את זה. או שגבירתי לא יודעת להגיד לנו אם היא העבירה את זה או לא העבירה את זה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא יכולה להיות בטוחה. השאלה מתי צילמתי את כל התיק, ואני לא יודעת אם העברתי את זה או לא, לא בטוחה.
כב' הש' אשר קולה: לא בטוחה. אוקיי.
עו"ד שרון הר ציון: נגיד, יש פה מזכר שאנחנו אפילו לא מכירים עד היום.
כב' הש' אשר קולה: בסדר, אנחנו רק מבררים.
עו"ד ירום הלוי: איזה מסמך אתם לא מכירים?
עו"ד שרון הר ציון: איזה אחד מהנספחים פה.
עו"ד ירום הלוי: אה, אוקיי. זה ככה קיבלתי.
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, אבל המסמך הזה מה-11.11 – אתם מכירים אותו. נכון, עו"ד משה?
עו"ד ירום הלוי: זה As is, זה As is. ככה קיבלתי מהיועצת המשפטית.
כב' הש' אשר קולה: מהם קיבלת.
עו"ד ירום הלוי: מהיועצת המשפטית.
כב' הש' אשר קולה: מהיועצת המשפטית של המכון.
עו"ד ירום הלוי: של המכון.
עו"ד שרון הר ציון: הרי יש תקשורת ישירה דרך המכון. אנחנו הרי לא צד זה, יש מכון… נאשם.
עו"ד ירום הלוי: כן, כן. כן, בכיתי, בכיתי.
עו"ד שרון הר ציון: להגנה יש מכון לרפואה משפטית
עו"ד ירום הלוי: בכיתי, בכיתי.
עו"ד שרון הר ציון: לאומי שהוא שלה. אנחנו לא בקשר איתו.
עו"ד ירום הלוי: מה את רוצה? פניתי בתור סניגור בתיאום עם ג'ואי אש.
כב' הש' אשר קולה: גבירתי, מסכימה שזה יוצג או לא מסכימה שזה יוצג?
עו"ד שרון הר ציון: אנחנו, מה שקשור, הנספח שקשור – אין לי בעיה שהוא יוצג. שחתומה עליו העדה. שאר הדבר יוגש על ידי מי שכתוב.
כב' הש' אשר קולה: את רוצה שנזמין לפה את היועצת המשפטית של המכון? בבקשה.
עו"ד שרון הר ציון: אם צריך. אני לא מבינה אבל במה זה תורם.
כב' הש' אשר קולה: תוציאי את זה, והוא יזמין אותה בתור עדת הגנה. אין בעיה.
עו"ד שרון הר ציון: מה שהוא רוצה. אני לא מצליחה להבין מה התוכן האחר שקשור לזה.
כב' הש' אשר קולה: אני לא יודע.
עו"ד שרון הר ציון: גם אני לא.
עו"ד ירום הלוי: תגידי, מסכימה או לא מסכימה? כן או לא?
עו"ד שרון הר ציון: אני מסכימה שהמזכר שקשור לעדה יוגש.
כב' הש' תמר נסים שי: המכתב ב-11.11.
כב' הש' דני צרפתי: בסדר, ואת כל השאר הוא צריך להזמין את עורך המסמך.
כב' הש' אשר קולה: את היועצת המשפטית של המכון.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
עו"ד שרון הר ציון: אני לא, לא היה לי עכשיו את השהות לקרוא אותו עד הסוף. אם כבודכם יתנו לי, ולקרוא.
עו"ד ירום הלוי: אז תקראי.
כב' הש' אשר קולה: אז בואי נעשה ככה: ניתן לך את זה לקרוא, תקראי את זה בהפסקה, תגידי את עמדתך.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: ככל שיהיה צורך הוא, אם ירצה, יזמן אותה כעדת הגנה.
עו"ד ירום הלוי: בסדר. אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: לא ירצה? לא יזמן אותה כעדת הגנה.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: פשוט. אז בוא נציג מה שאפשר כן להציג.
עו"ד ירום הלוי: אם כבר חברתי עשתה איזה סוג של מניפולציה, בתיאום עם ג'ואי אש
כב' הש' אשר קולה: למה? למה? למה? למה?
כב' הש' תמר נסים שי: די.
כב' הש' אשר קולה: זה לא יפה.
עו"ד ירום הלוי: עם תיאום עם ג'ואי אש, אז ראש המחלקה הפלילית דאז בפרקליטות המדינה, אני הייתי בקשר, הן עם נורית בובליל והן עם היועצת המשפטית של המכון. מה, מה היא רוצה? מה רוצים ממני? בסוגריים, עיין ערך "נמאס לי", כן?
עו"ד שרון הר ציון: א-הא.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. עכשיו נמשיך. עכשיו אני מפנה אותך
כב' הש' אשר קולה: אבל לא הגשת את זה עדיין.
כב' הש' דני צרפתי: הוא מחכה, אולי את הכל כחבילה או רק בנפרד.
עו"ד ירום הלוי: נחכה. זה זה.
כב' הש' אשר קולה: אתה רוצה כחבילה?
עו"ד ירום הלוי: זה ביחד.
כב' הש' אשר קולה: לא, אבל
עו"ד ירום הלוי: אה, קודם כל להגיש את הזה?
כב' הש' אשר קולה: את המזכר. מה שהיא חתומה עליו אפשר להגיש.
עו"ד ירום הלוי: טוב. חברתי?
עו"ד שרון הר ציון: זה, אין לי בעיה של להגיש את הנספח.
עו"ד ירום הלוי: אז תגישי, תגישי.
כב' הש' אשר קולה: כן. מה שהיא לא חתומה, היא תבדוק ונתקדם.
עו"ד שרון הר ציון: זה פשוט מסמך שמסכם את כל תהליכי הבדיקות שנעשו לגבי השערות על ידי כל המומחים השונים
עו"ד ירום הלוי: תקראי ותגישי מה את רוצה.
עו"ד שרון הר ציון: על ידי הזה. זה מכתב סיכום שמתאר את כל הבדיקות.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי, אנחנו העלינו עמדה. (מדברים ביחד) מה?
כב' הש' אשר קולה: היא חתומה עליו? מה שהיא חתומה עליו
עו"ד שרון הר ציון: אין לי בעיה.
כב' הש' אשר קולה: אין מניעה להגיש, נכון?
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: מה שהיא לא חתומה, תבדקו. לא מסובך. ואם יש חוסר הסכמה, אז תבוא היועצת המשפטית של המכון, אם עו"ד הלוי יעמוד על כך.
עו"ד שרון הר ציון: תעיד על מה שאחרים עשו, אין בעיה.
כב' הש' אשר קולה: לא כל כך מסובך. אז תגיש מה שקשור לעדה הזאת.
עו"ד ירום הלוי: טוב, עוד שאלה. מהדפי עבודה אני שואל. תסתכלי. תסתכלי בדפי העבודה. אני קורא, תסתכלי רק אם את רואה את זה.
כב' הש' דני צרפתי: מה זה דפי העבודה?
כב' הש' אשר קולה: אין לנו.
עו"ד ירום הלוי: יהיה לכם.
כב' הש' דני צרפתי: אה.
עו"ד ירום הלוי: תסתכלי. יש לך את זה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
עו"ד ירום הלוי: זה קיבלתי מהיועצת המשפטית, זה…
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אה.
עו"ד שרון הר ציון: אנחנו לא.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני חושבת שיש לי.
עו"ד ירום הלוי: לא שמעתי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני חושבת שיש לי. דקה, דקה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן, יש לי את זה. כן, יש לי. רק את העמוד הזה אבל.
עו"ד ירום הלוי: רק העמוד הזה. בסדר. אני מקריא לך רגע ששם כתוב-, 8.12.06, שזה יום לאחר הרצח, וכתוב שמה ש-, למעלה, אני מפענח, "מטושי" שאני לא מצליח כל כך להבין את ההמשך
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "מתחת", "מתחת ליד שמאל." "לציפורני יד שמאל."
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. אז רגע, רגע, כי אצלך זה ברור, אז אני ארשום. אני כותב על גבי המסמך לאט. אתם יודעים מה? לא. אני אגיד לפרוטוקול, אני לא אכתוב על המוצג, על ההעתק שלי. בעמוד 4 שכותרתו: "הפקה אורגנית צנטריקון"
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "צנטריקון." "צנטריקון."
עו"ד ירום הלוי: ועוד מילים
עו"ד שרון הר ציון: אין בעיה להגיש את זה.
עו"ד ירום הלוי: אני אגיש, אבל אני לא רוצה לכתוב על מוצג. אז אני רק אומר. העדה תגיד. שנושא את התאריך 8.12.2006, סעיף 1. מה שכתוב זה "מטושי", כן? תמשיכי, בבקשה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "מטוש מתחת לציפורני יד שמאל."
עו"ד ירום הלוי: טוב, בסדר. בסעיף 2 אנחנו רואים שיש לנו למעשה-, מה כתוב שם?
עו"ד שרון הר ציון: זה כזה, שני פסים, זו העתקה ש… זה אותה משפט של צד ימין.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "מטוש מתחת לציפורני יד ימין."
עו"ד ירום הלוי: זה שניים, זה שני, בעצם שני מטושים?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא. לא. זה מוצג מספר 2.
עו"ד ירום הלוי: אה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "מטוש מתחת לציפורני יד ימין."
עו"ד ירום הלוי: טוב, הבנתי, הבנתי, זה אותו רעיון. אז אין פה תוספת-, אז אני אתלוש את העמוד האחרון. שנייה, בבקשה. הבנתי. אין לנו פה משהו שתורם לנו. אז קודם כל אני אגיש לכבודכם, כ-, אני מבקש שבכל זאת זה יהיה נו"ן כרגע 52.
כב' הש' אשר קולה: למה 52?
עו"ד ירום הלוי: אני אומר לכבודו.
כב' הש' תמר נסים שי: בגלל הרצף.
עו"ד ירום הלוי: כי אני כתבתי
כב' הש' אשר קולה: לא, זה בסדר. 45-52 זה מה ששנוי במחלוקת?
עו"ד ירום הלוי: עד 51. זה מה שהם יבדקו.
כב' הש' אשר קולה: עד 51? אוקיי, בסדר.
עו"ד ירום הלוי: אז אפשר, בבקשה, 52?
כב' הש' אשר קולה: כן. בשביל הרצף, כן.
עו"ד ירום הלוי: שימו לב שאני מגיש בשלושה עותקים.
כב' הש' אשר קולה: התקדמת. טוב. טופס העברת מוצג
עו"ד ירום הלוי: זה המסמך שמתעד את השלכת המבחנות עם החומר מתחת לציפורני המנוחה על ידי העדה ביום 11.11.2008.
כב' הש' אשר קולה: אבל אין פה חתימה מתחת לכתב יד. שנייה, שנייה. כתב היד פה הוא שלך, גבירתי?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם זה-, תראה לי.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הלוי, תראה לה. יש פה כתב יד שאין חתימה מתחתיו.
עו"ד שרון הר ציון: ירום, אין לנו את זה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: כתב היד שלך. אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: הבנתי. אז קודם כל, צלמי. את רוצה לצלם בפלאפון את זה?
עו"ד שרון הר ציון: אני אצלם אחר כך.
ב"כ המאשימה: אנחנו נצלם אחר כך, נו, תתקדמו, לא צריך לעצור.
עו"ד שרון הר ציון: אנחנו נדאג לזה אחר כך, בסדר.

מזכר מיום 11.11.2008, שאישור הקבלה שבו נחתם על ידי העדה וכתב ידה מופיע על גביו, הוגש
וסומן נ/52.

עו"ד ירום הלוי: עכשיו תראי, את בשנת 2016-, את אמרת לנו שעזבת את המכון לפני חמש שנים, בעצם פרשת מהמכון, נכון? זה שנת 2017? ב-2017. טוב.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: 2.2017.
כב' הש' אשר קולה: 2.2017?
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: את ב-2016 העדת בבית המשפט המחוזי בירושלים כעדת תביעה, בתוקף תפקידך, במשפטו של דניאל נחמני שהואשם ברצח נועה אייל
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: עליה השלום.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. את זוכרת, פחות או יותר זוכרת שהעדת שם, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: במשפט?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: טוב, עכשיו, כמובן שם היה חשיבות, כמו בכל תיק, אבל מיוחדת ומודגשת ל-DNA, סוגיית ה-DNA, וכמו שאנחנו יודעים, הנאשם הואשם ולבסוף הורשע על סמך העובדה ש-DNA שלו התגלה בתוך גופת המנוחה ועל גופת המנוחה. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: טוב. עכשיו, אני אעדכן אותך, יכול להיות שאת יודעת, הוא הורשע בבית המשפט המחוזי והוא עירער לבית המשפט העליון, והערעור שלו בבית המשפט העליון נדחה ב-17.3.2021. במסגרת פסק הדין של בית המשפט העליון, שהוא הרבה מאוד עמודים, בערך כ-90, למיטב זכרוני
עו"ד שרון הר ציון: 78.
עו"ד ירום הלוי: 78?
עו"ד שרון הר ציון: כן.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. 78? אוקיי, בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: זה פתוח לפניי, סליחה.
ב"כ המאשימה: השופט עמית שמה.
עו"ד ירום הלוי: כן, כן, עמית כתב את דעת הרוב.
ב"כ המאשימה: "שיח של זכויות מול שיח עובדות."
עו"ד ירום הלוי: נכון. מה?
עו"ד שרון הר ציון: כלום.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: הבנו את הרמז, עו"ד בני משה.
עו"ד ירום הלוי: לא שמעתי. אני גם רוצה להבין את הרמז.
ב"כ המאשימה: אני שמח.
עו"ד ירום הלוי: מה אמרת?
עו"ד שרון הר ציון: כלום, כלום. יאללה.
ב"כ המאשימה: לא, זה, אמרתי, ציטטתי את השופט עמית מפסק הדין הזה.
עו"ד ירום הלוי: לא, אבל אני מפספס. אני בתור סניגור צריך לשמוע.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
ב"כ המאשימה: אבל זה בסדר. אפשר להמשיך.
עו"ד ירום הלוי: חבל. אז אני לא אשמע.
ב"כ המאשימה: אתה מכיר, נו, די.
כב' הש' אשר קולה: די.
עו"ד ירום הלוי: עכשיו אני אמשיך. אני אומר כך, זה אותו פסק דין שכבר ציטטתי ממנו לבית המשפט הנכבד, אבל אני אהיה ספציפי לגבייך. אני מפנה קודם כל לעמודים 39-44 לפסק הדין בעליון ולעמוד 73 של אותו פסק דין. זה כל מה שמעניין אותי. בערך איזה שמונה עמודים שמאוגדים כאן בידי, ואני מתחיל במספר סעיפים שאני רוצה להקריא לך. הם נוגעים אלייך, ולפני שאני אקריא, אני אשאל אותך. הייתה טענה לנאשם שאצלו, במקרה שלו, מוצג התכלה. המוצג התכלה, לא נשאר ממנו זכר, וכבר מומחה מטעמו לא יכל לבדוק אותו. אני אומר מראש, בית המשפט עובדתית לא קיבל את רובה של הטענה. כבוד השופט עמית אמר: "מה, אתה קיבלת חלק מהמוצג לדגימת DNA ולא עשית עם זה כלום", אבל יש פה נושא עקרוני שנוגע אלייך. את העדת, ותאשרי לי, שתוך כדי העבודה שלך לגבי דגימות שעשויות לתרום פרופיל DNA, תמיד הקפדת לחתוך חלק מהדגימה ולשמור עבור מומחה הגנה. אני צודק?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה צודק, אם זה אפשרי.
עו"ד ירום הלוי: בסדר. אוקיי. וכ-Officer of the court אני גם אומר, את אמרת: "איפה שאין לי כלום", "איפה שאין לי כלום, אני לא שומרת."
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. עכשיו, אני רוצה להפנות מיד לדברים ואני אומר כך: את לא ניהלת אף פעם רישום כשזרקת, זאת אומרת, כשזרקת בגלל שלא היה לך.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא הבנתי את הטענה.
עו"ד ירום הלוי: אני שואל. אני שואל. את לא טענת-, כשנתקלת במקרה, כמו אצל דניאל נחמני, שהחומר התכלה, כמו אצל דניאל נחמני, שבמקרה מסויים החומר התכלה, בדקת משהו וברגע שבדקת, החומר התכלה לגמרי, את לא רשמת באיזשהו מקום מזכר לעצמך או על דפי עבודה: "החומר התכלה"?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
עו"ד ירום הלוי: הבנת אותי?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הבנתי, והתשובה היא "לא."
עו"ד ירום הלוי: התשובה היא "לא"?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
עו"ד ירום הלוי: "לא." אוקיי. עכשיו אני רוצה להפנות למספר סעיפים. נפנה
כב' הש' אשר קולה: יש לך שאלה אליה או שאתה רוצה להגיש לנו את זה? יש לך שאלה לעדה?
עו"ד ירום הלוי: אני רוצה להגיש, אבל תכף
כב' הש' אשר קולה: אבל למה צריך להקריא? אם יש לך שאלה קונקרטית לעדה, אז תשאל אותה.
עו"ד ירום הלוי: אז תכף. אני בודק.
כב' הש' אשר קולה: אם אין לך, אז תגיש.
עו"ד ירום הלוי: שנייה, אני אגיד. אני יודע.
כב' הש' אשר קולה: אפשר להגיש את זה, נכון?
עו"ד שרון הר ציון: פסק דין? ברור.
ב"כ המאשימה: מה, פסק דין של בית משפט עליון? ברור.
ב"כ המאשימה: 4039/19.
דובר: צריך לבדוק קודם.
ב"כ המאשימה: בטח של השופט עמית.
כב' הש' אשר קולה: ברור. למרות שהוא לא שלם, נכון? ושוב הבנו את הרמז. עכשיו אתה רואה? אמרתי את זה בקול כדי שגם אתה תבין.
עו"ד ירום הלוי: אני לא יודע למה-, אוקיי, בסדר. הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: טוב, בוא נתקדם, נו.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. לא, פסק הדין הזה – אני אצטט ממנו.
כב' הש' אשר קולה: אז תגיש את זה. הוא מגיש את זה רק מקוטע, אבל לא משנה.
עו"ד ירום הלוי: בסדר. בסדר. טוב, אני מפנה לדבריה
כב' הש' אשר קולה: יש לך שאלה אליה או שרק אתה רוצה שיהיה בחלל האוויר, האולם, דבריה? תפנה בסיכומים לדבריה. אם יש לך שאלה אליה, תשאל. אם אין לך שאלה, תגיש, ובסיכומים תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: בסדר?
עו"ד ירום הלוי: אני מגיש. אני מגיש, כפי שאמרתי, רק את עמודים 39-44 ו-73.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
עו"ד ירום הלוי: לפסק הדין.
עו"ד שרון הר ציון: לערעור פלילי 4039/19. רק בשביל הפרוטוקול.

פסק דין מערעור פלילי 4039/19 של כבוד השופט עמית הוגש וסומן בהתאמה נ/53, כאשר מתוכו
צורפו רק עמודים 39-44 של כבוד השופט עמית ועמוד 73 של כבוד השופטת דפנה ברק ארז.

כב' הש' אשר קולה: סיימנו עם העדה הזו?
עו"ד ירום הלוי: לא.
כב' הש' אשר קולה: לא.
עו"ד ירום הלוי: יש עוד כמה סוגיות. עכשיו אנחנו נדבר על הטעות. את יודעת על איזה טעות אני מדבר בעבודה שלך? אני מניח שאת יודעת, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. של הרישום לגבי מוצג 35. נכון?
עו"ד ירום הלוי: נכון. אמת. נכון.
כב' הש' אשר קולה: מה זה? התא השני או השלישי?
עו"ד ירום הלוי: כן. אז אני אומר, אשאל אותך כך: קודם כל, אני לא חושב שהטעו-, זה באמת טעות, לדעתי, אני לא מחשיד אותך בזדון. בסוגריים, יש כאלה אחרים שאני כן מחשיד בזדון. אבל לא אותך. זה ברור לי שזו טעות
כב' הש' אשר קולה: שנייה. איך אנחנו יכולים לדעת מה זה מוצג 35?
עו"ד ירום הלוי: אז תסתכלי רק, אם את יכולה להסביר. זאת השאלה, ואני אתיישב. איך נפלה הטעות?
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, לפני שנפלה הטעות.
עו"ד ירום הלוי: אני יושב.
כב' הש' אשר קולה: איך אנחנו יכולים לדעת-, כתוב: "מוצג 35: מבחנה מסומנת, בין היתר, מוצג א'4, דגימה 2." איך אנחנו יכולים לדעת מה זה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי. כיוון שחוות הדעת היא כל כך עמוסה, אז אני לא יכולה לתאר כל דבר ממה נלקח ומאיפה נלקח. יכול להיות בדיעבד שהייתי צריכה לכתוב: "נלקח מתוך תא שירותים שלישי", ואני בטעות סברתי שהמוצג הזה, דגימה 2, נלקחה מתא שירותים שני.
כב' הש' אשר קולה: לא, אבל גם זה איפה כתוב?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה? זה כתוב במסקנות.
כב' הש' אשר קולה: כי בתיאור המוצגים, לגבי אחרים כתוב מאיפה זה נלקח. פה לא כתוב מאיזה נלקח. בתיאור המוצג, לא במסקנות. גבירתי מבינה את שאלתי?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני מבינה את שאלתך. אממ, היו פה כאלה תיאורי תיאורים: "מתחת למתקן", "תא ש-"
כב' הש' אשר קולה: ד"ר פרוינד, אנחנו לא בקטע של טענות, חס וחלילה. אנחנו רוצים להבין, זה הכל.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: בסדר? אבל בוא נסכם, בעמוד 4 כתוב: "מוצג 35". אני לא יכול לדעת מה זה. מי שקורא את זה לא יכול לדעת מה זה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: אין תיאור מה זה מוצג 35. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה צודק.
כב' הש' אשר קולה: מאיפה זה נלקח.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה צודק. הייתי צריכה
כב' הש' אשר קולה: איפה, איפה יש-, מאה אחוז.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הייתי צריכה לפרט, אבל במסקנות כתבתי שזה נלקח מתא שירותים שני.
כב' הש' אשר קולה: איפה? אני פשוט קשה לי לעבור על כל כך הרבה דברים. באיזה עמוד במסקנות?
כב' הש' דני צרפתי: תפנה אותנו, עו"ד הלוי.
עו"ד ויאאם קבלאוי: 21. עמוד 21, סעיף 8.
כב' הש' אשר קולה: עמוד 21, סעיף 8?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. איחדתי את כל המוצגים שנלקחו מתא השירותים השני וכללתי גם את 35, וזה לא היה נכון, זה היה צריך להיות "תא שירותים שלישי."
כב' הש' אשר קולה: סליחה שאני שוב שואל. פה כתוב: "יכול להיות במנוחה או כל אישה אחרת."
ב"כ המאשימה: שיש לה פרופיל זהה.
עו"ד ירום הלוי: לא, כל אישה אחרת עם האחד למיליארד הזה.
עו"ד שרון הר ציון: "שיש לה פרופיל גנטי זהה."
עו"ד ירום הלוי: ככה תמיד
כב' הש' אשר קולה: אה, לא ראיתי. תמשיך. אוקיי.
ב"כ המאשימה: אם תאומים זהים, יהיה להם
עו"ד שרון הר ציון: אם יש תאומה זהה.
כב' הש' אשר קולה: ואז הם יופיעו-, הבנתי. בסדר. טוב. למה יש פה קו? סתם?
עו"ד ויאאם קבלאוי: צילום.
עו"ד שרון הר ציון: צילום.
כב' הש' אשר קולה: בצילום? זה הצילום צולם כך?
ב"כ המאשימה: הדפסה, כן. זה הדפסה.
עו"ד ויאאם קבלאוי: ניסינו למחוק ולא הצלחנו.
כב' הש' אשר קולה: רציתם למחוק את הקו, אני מניח.
עו"ד ויאאם קבלאוי: ברור, ברור.
עו"ד שרון הר ציון: לא, מה? את המוצג.
כב' הש' אשר קולה: לא. כן?
עו"ד ירום הלוי: אז השאלה שלי מאוד פשוטה ואולי גם קשה. מה מקור הטעות? רק אם את יכולה. אם מיצית, אז מיצית. אין לי מעבר לזה מה לשאול.
כב' הש' אשר קולה: לא, היא הסבירה. היא אומרת: "בדיעבד, הייתי צריכה לרשום במוצג 35 מאיפה זה בא. היו פה כל כך הרבה מוצגים"
כב' הש' דני צרפתי: לא, לא. הטעות היא שזה…
כב' הש' אשר קולה: כן. נו, משמה. אז זה, גם זה היא התחילה להסביר. טוב, תסבירי עוד פעם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה? מה?
כב' הש' דני צרפתי: התברר שזה מתא של-, תא אחר
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' דני צרפתי: לא מתא בו נמצאה המנוחה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון. נכון.
כב' הש' דני צרפתי: הוא שואל אם את יודעת להגיד מה מקור הטעות שהנחת שזה בתא בו נמצאה המנוחה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: היו סימונים כפולים של מעבדת פיתוח ט"א ומעבדת-, מעבדה ניידת, ומרוב סימונים, אני טעיתי.
עו"ד ירום הלוי: והאם את יכולה להתייחס לעובדה ש-, האם משנה משהו או את יכולה להוסיף משהו לגבי העובדה שאת ייחסת את זה לנייר טואלט ב-, נייר טואלט בתא 2? יש פה שני פרטים: א. נייר טואלט, ב. תא 2, ובמציאות זה היה בכלל על משהו אחר, תא 3, אבל לא נייר טואלט, אלא מתקן נייר טואלט.
כב' הש' אשר קולה: אבל כתוב בסעיף 8 "מתקן."
עו"ד ירום הלוי: זה אותו הדבר?
כב' הש' אשר קולה: כתוב בסעיף 8. היא עשתה פה איחוד כוחות, ואז היא כותבת ככה: "ממכסה מושב האסלה וממתקני התלייה."
כב' הש' תמר נסים שי: לא, אבל מה? לא כתוב מה.
כב' הש' דני צרפתי: …
כב' הש' אשר קולה: אני לא יודע.
כב' הש' תמר נסים שי: נייר טואלט, לא
כב' הש' דני צרפתי: נייר טואלט
כב' הש' תמר נסים שי: מוצגי נייר טואלט
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה צודק
כב' הש' תמר נסים שי: מוצגים 35 ו-31…
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה צודק ב-
עו"ד ירום הלוי: שנייה, היא עונה לי.
כב' הש' תמר נסים שי: ממכסה האסלה (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: אה, אה. איפה הפסיק? בסדר.
עו"ד ירום הלוי: היא אומרת לי: "אתה צודק." אני מחכה לשמוע מה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בתיאור-, במוצג 35 כתוב: "מוצג 4א', דגימה 2, ובתוכם מטוש." אם זה מטוש, זה לא מנייר טואלט, זה ממתקן שנגבו בעזרת מטוש. אז זה, זה היה צריך להיות "ממתקן", לא "מנייר טואלט".
כב' הש' אשר קולה: אז זאת אומרת, זה טעות, מה שכתוב כאן?
כב' הש' דני צרפתי: ב-8.
כב' הש' אשר קולה: ב-8. יש פה טעות כפולה.
כב' הש' תמר נסים שי: כפולה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון. זה צריך להיות "ממ-", ממתקן" ולא "מנייר טואלט", כן.
כב' הש' דני צרפתי: אם זה מטוש, מטוש זה בהכרח מתקן
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' דני צרפתי: קשיח?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' תמר נסים שי: כן, כי לא יכול להיות, כבר זה נספג. אני מניחה.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
עו"ד שרון הר ציון: איך נדגם נייר? לא (מדברים ביחד).
עו"ד ירום הלוי: וזה אותו גורם של טעות גרם לך לכתוב במקום "מתקן נייר טואלט", "נייר טואלט"? זה אותו גורם של טעות?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: …
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: הא?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: טוב. טוב, עכשיו אני עובר לנושא אחר.
כב' הש' תמר נסים שי: אגב, כשכתוב "ממתקני התלייה" זה הכוונה למתקני הנייר?
כב' הש' אשר קולה: בתא 2.
עו"ד ירום הלוי: מתקני תלייה של נייר טואלט.
כב' הש' תמר נסים שי: של נייר טואלט. אין מחלוקת על זה.
עו"ד ירום הלוי: נכון, בתא 2 ו-3, כן.
כב' הש' תמר נסים שי: כי לא כתוב שזה מתקנים של הנייר (מדברים ביחד).
עו"ד ירום הלוי: נכון.
כב' הש' תמר נסים שי: (מדברים ביחד) "מתקני תלייה".
עו"ד ירום הלוי: נכון.
עו"ד שרון הר ציון: לא, הוא לא היה בבית ספר באותה עת.
עו"ד ירום הלוי: כשכתוב "מתקן תלייה", הכוונה למתקן של הנייר טואלט.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כנראה. אני לא הייתי שם.
עו"ד ירום הלוי: אבל, אבל
עו"ד חן רוזנפלד: אבל יש צילום…
עו"ד ירום הלוי: לא, ברור, אבל את
כב' הש' אשר קולה: טוב, אין ויכוח על זה.
עו"ד ירום הלוי: אבל זה את
עו"ד שרון הר ציון: אין על זה ויכוח שזה מתקן תלייה של נייר טואלט.
כב' הש' אשר קולה: אין על זה ויכוח, עו"ד הלוי.
עו"ד ירום הלוי: כן, אבל, טוב, זה את כתבת. אוקיי. אני עובר לנושא אחר וזה נושא הבלוסטאר. אוקיי?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: את כתבת
כב' הש' אשר קולה: לדעתי, זה מוצה, עו"ד הלוי. אני לא חושב
עו"ד ירום הלוי: מוצה.
כב' הש' אשר קולה: אני לא יודע. אני לא…
ב"כ המאשימה: יש לי חוזרת.
עו"ד שרון הר ציון: אנחנו נשאל על זה, כי זה כן-, כי לא שאלנו על זה בראשית, אז
עו"ד ירום הלוי: אז אני לא אשאל.
כב' הש' אשר קולה: בסדר. אני שאלתי, והיא ענתה.
עו"ד ירום הלוי: אני לא אשאל, וזהו.
כב' הש' דני צרפתי: מאה אחוז.
כב' הש' אשר קולה: השופט צרפתי. סליחה. לא אני. כן, השופט צרפתי שאל.
עו"ד ירום הלוי: אני כן אשאל.
כב' הש' אשר קולה: תשאל.
עו"ד ירום הלוי: לא איש חושש אני. תסתכלי, בבקשה, בת/443.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ת"ו… 3
כב' הש' אשר קולה: ת/443?
ב"כ המאשימה: אין דבר כזה.
כב' הש' דני צרפתי: 433 אולי?
עו"ד ירום הלוי: אמת.
כב' הש' דני צרפתי: לא יודע.
כב' הש' דני צרפתי: כן. 433.
כב' הש' אשר קולה: כן. אין לנו 443.
עו"ד ירום הלוי: זה 696 הישן, המפורסם.
כב' הש' דני צרפתי: 28.6, כן. 2007.
עו"ד ירום הלוי: נכון. בסדר?
כב' הש' דני צרפתי: כן.
עו"ד ירום הלוי: אוקיי. אז קודם כל, קודם כל, אני מפנה למכתב של הפרקליטה. את רואה את המכתב של הפרקליטה? היא כותבת: "הנדון: הבהרות לחוות דעת מומחה."
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: בסדר, אני אעזוב את זה. אני אעזוב את זה. אני אפנה למה שאת ענית. בסדר? לעמוד הראשון. תסתכלי בסעיף 1. מתחיל במילים: "זוג הנעליים הנידון." נכון? את רואה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: יופי. עכשיו, יש פה עברית ברורה, ואני רק רוצה לאשר את זה, בסדר? ככה: את אומרת שזוג הנעליים – זה בעצם של רומן, נעלי הסלמנדר – נסרק באמצעות בלוסטאר. "בשישה איזורים שונים על פני זוג הנעליים התקבלה תוצאה חיובית לחומר זה." בסדר, זה עברית פשוטה, אין מה להתעכב. ו"איזורים אלה", שכמובן עם החיובי לבלוסטאר, "נדגמו לבדיקת DNA." עכשיו אני ממשיך. עכשיו את אומרת: מתוך שש הדגימות שהגיבו חיובית לבלוסטאר-, זה לא ציטוט, זה אני אומר מה שמובן
כב' הש' אשר קולה: זה פרשנות.
עו"ד ירום הלוי: כן.
כב' הש' אשר קולה: הסבר, כן.
עו"ד ירום הלוי: הן הניבו שתיים בלבד. הניבו פרופיל גנטי. אוקיי? ואת אומרת: נעל
עו"ד שרון הר ציון: כלומר, זה לא אקונומיקה.
עו"ד ירום הלוי: מה קרה?
עו"ד שרון הר ציון: סליחה, אני רק אומרת.
עו"ד ירום הלוי: מה לא עשיתי בסדר?
עו"ד שרון הר ציון: רק זרקתי לעצמי: "כלומר, זה לא אקונומיקה."
עו"ד ירום הלוי: מה?
עו"ד שרון הר ציון: DNA אין באקונומיקה.
עו"ד ירום הלוי: לא הבנתי מה, מה
עו"ד שרון הר ציון: סליחה. כלום. אמרתי בקול רם מחשבה.
עו"ד ירום הלוי: שתיים בלבד הניבו פרופיל גנטי, את אומרת, בנעל ימין, לשון ועקב. בסדר. עכשיו לא מעניין אותי פרופיל, אני מדבר על שש הדגימות, שישה איזורים שהגיבו חיובית לבלוסטאר. עכשיו רק תאשרי לי, יש לנו שתיים שהגיבו חיובית בנעל ימין, יש לנו ארבע בנעל ימין שהגיבו חיובית לבלוסטאר – תאשרי לי. תסתכלי בשורה שלישית – לשון ועקב
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא רואה שזה מימין אבל.
עו"ד ירום הלוי: תסתכלי רגע, בבקשה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: G זה ימין?
ב"כ המאשימה: בסוגריים.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: G67 זה
עו"ד ירום הלוי: שנייה, שנייה רגע. תרשי לי.
כב' הש' דני צרפתי: היא לא מסתכלת ב-433. אין לה אותו.
ב"כ המאשימה: יש, יש לה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני מסתכלת כן, כן. כן, כן.
ב"כ המאשימה: מונח בפניה.
עו"ד ירום הלוי: תסתכלי, תסתכלי. מתוך שש הדגימות, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: שתיים בלבד הגיבו-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: הניבו פרופיל גנטי –
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: נעל ימין, לשון ועקב.
כב' הש' אשר קולה: לא ברור.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: זאת אומרת
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: בנעל ימין, בוא נתחיל לספור, יש לנו לשון ועקב שהגיבו חיובית לבלוסטאר. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון. עכשיו בדיוק מתחת שתי שורות, תסתכלי, עוד פעם כתוב מנעל ימין. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שנייה. איפה?
עו"ד ירום הלוי: עוד פעם נעל ימין. שתי שורות מתחת.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: את רואה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: ומנעל ימין, כתוב: "מפנים הנעל ומהאיזור הקדמי של הסוליה."
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: כלומר, מנעל ימין הגיבו ארבעה איזורים חיובית לבלוסטאר.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון. אני חוזר עוד פעם. לשון ועקב, פנים הנעל והאיזור הקדמי של הסוליה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ככה זה נראה, כן.
עו"ד שרון הר ציון: לא.
ב"כ המאשימה: לא.
עו"ד שרון הר ציון: לא.
כב' הש' דני צרפתי: אבל זה (מדברים ביחד)
עו"ד ירום הלוי: אל תתערבו.
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, לא. הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק.
עו"ד שרון הר ציון: לא, אבל זה
ב"כ המאשימה: אתה מבלבל אותה.
עו"ד שרון הר ציון: אתה מתבלבל בקריאה.
עו"ד ירום הלוי: סליחה, אני מבלבל אותה?
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' אשר קולה: שנייה, שנייה. עברית זה הצד החזק
עו"ד ירום הלוי: זה כמו עם אנטולי, עם השחזור, מה שהם עושים.
כב' הש' אשר קולה: די. אל תפריע. אל תפריע. אל תפריע.
עו"ד ויאאם קבלאוי: מה עשינו?
עו"ד ירום הלוי: מה עשיתם? נתתם תשובות ל-
כב' הש' תמר נסים שי: די.
כב' הש' אשר קולה: אל תפריעו, רבותיי. עברית – אני אקרא אותה, כדי שלא יגידו שהוא מבלבל אותה, ותראי איפה הטעות – יש פה פסיק ו-ו"ו החיבור, ולכן זה אולי מטעה אתכם, אז בוא נקרא את זה עוד פעם ביחד.
ב"כ המאשימה: אדוני, החל מסעיף 1.
כב' הש' אשר קולה: יש ארבעה דגימות אחרות. עו"ד הלוי, עכשיו שיעור בעברית.
ב"כ המאשימה: אדוני, בבקשה מסעיף 1
כב' הש' אשר קולה: מסעיף 1.
ב"כ המאשימה: "זוג הנעליים."
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז.
עו"ד ירום הלוי: זה לא יכול להיות, איך שהם מתנהגים.
כב' הש' אשר קולה: די. מסעיף 1.
ב"כ המאשימה: לא, אבל הקראת לא נכון.
עו"ד ירום הלוי: אני הקראתי לא נכון?
ב"כ המאשימה: כן.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד בני משה, מסעיף 1. אנחנו לא רוצים לטעות, חס וחלילה.
ב"כ המאשימה: קדימה.
כב' הש' אשר קולה: אולי אני טועה, אז בוא נעשה את זה ביחד, בסדר? לימוד קבוצתי. "זוג הנעליים… נסרק באמצעות בלוסטאר בשישה איזורים על פני זוג הנעליים", עד כאן אין ויכוח, נכון? שישה איזורים מתוך
כב' הש' דני צרפתי: שתי הצדדים.
כב' הש' אשר קולה: מתוך הזוג כולו, ימין ושמאל. נכון? "איזורים נבדקו לבדיקת DNA" מתוכם, שתיים בלבד הניבו פרופיל גנטי.
ב"כ המאשימה: לא, אדוני.
כב' הש' אשר קולה: מה "לא"?
עו"ד ירום הלוי: מה "לא"?
כב' הש' אשר קולה: מתוך שש הדגימות
עו"ד שרון הר ציון: אדוני דילג על שלוש מילים.
ב"כ המאשימה: "בשישה איזורים שונים על פני זוג הנעליים, התקבלה תוצאה חיובית לחו-"
כב' הש' אשר קולה: "חיובית לחומר זה".
ב"כ המאשימה: לבלוסטאר.
כב' הש' דני צרפתי: זה הבלוסטאר. בסדר, בסדר.
כב' הש' אשר קולה: זה הבלוסטאר, בסדר.
ב"כ המאשימה: אה. בסדר.
כב' הש' אשר קולה: עברנו.
כב' הש' דני צרפתי: שש הגיבו לבלוסטאר.
כב' הש' תמר נסים שי: …
כב' הש' אשר קולה: נכון.
עו"ד ירום הלוי: אבל אני, סליחה רגע, אני מבקש
עו"ד שרון הר ציון: מתוך השש
כב' הש' אשר קולה: שנייה. תנו לי אבל לנהל-, לבדוק את זה. שנייה.
כב' הש' דני צרפתי: (מדברים ביחד) רק בלוסטאר.
עו"ד שרון הר ציון: מתוך השש
עו"ד ירום הלוי: יש פה עדה
כב' הש' אשר קולה: שנייה. תן לי להסביר להם
עו"ד ירום הלוי: והפרקליטות רוצה להשפיע על העדה.
כב' הש' אשר קולה: ואולי אני טועה.
ב"כ המאשימה: חס וחלילה.
כב' הש' אשר קולה: נצלו את כישרונותיי כמורה פעם. אולי אני טועה, אינני יודע.
עו"ד ירום הלוי: אז כבודו ישאל את העדה, לא את הפרקליטות.
כב' הש' אשר קולה: לא, אני רוצה לשכנע את בני משה שלא הטעית אותה. או שאולי לא הטעית אותה.
עו"ד ירום הלוי: אז אולי אפשר שכבודו ישאל את העדה?
כב' הש' אשר קולה: אולי אתה מוכן לא להפריע לי?
עו"ד ירום הלוי: לא אותם?
כב' הש' אשר קולה: אולי אתה מוכן לתת לי לנהל את הדיון?
עו"ד שרון הר ציון: הכותבת יושבת פה. שתסביר.
דוברת: יש עדה.
כב' הש' אשר קולה: היא שומעת. הכל יהיה בסדר. זה
ב"כ המאשימה: בוא נגיד ככה, עליה אי אפשר להשפיע, בטח לא
כב' הש' אשר קולה: נכון.
ב"כ המאשימה: בטח לא אני.
כב' הש' אשר קולה: בטח. אף אחד.
עו"ד ירום הלוי: אז אל תנסו, טוב?
כב' הש' אשר קולה: עוד פעם, זוג הנעליים התקבל. שישה איזורים שונים התקבלה תוצאה חיובית של בלוסטאר. עד כאן אין ויכוח?
ב"כ המאשימה: אין ויכוח.
כב' הש' אשר קולה: אין ויכוח. כל השישה האלה נבדקו ל-DNA. עד כאן אין ויכוח. מתוך ששת הדגימות הללו, שתיים בלבד הניבו פרופיל גנטי. ששתיהן בנעל בימין.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: נכון? לשון ועקב.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: נקודה, שימו בצד עם האצבעות… שתיים בנעל ימין. נכון? יופי. תזכרו את זה. ארבע הדגימות האחרות שאנחנו לא יודעים מאיפה הם נלקחו, נמשיך הלאה
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: אשר הגיבו תגובה חיובית לבלוסטאר, אך לא הניבו פרופיל גנטי, נאספו מנעל שמאל, פתח סוגריים: מהלשון ומהלשון לאחר קילוף, סגור סוגריים
עו"ד ירום הלוי: נכון.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: ומנעל ימין. איפה בנעל ימין? מפנימה, מהאיזור הקדמי.
כב' הש' דני צרפתי: סה"כ ארבע.
כב' הש' אשר קולה: סה"כ הכללי: ארבע מנעל ימין ושתיים מנעל שמאל.
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: עד כאן העברית נכונה?
עו"ד שרון הר ציון: נכון.
כב' הש' אשר קולה: תודה רבה. זה מה שהוא
כב' הש' דני צרפתי: הוא לא הטעה.
כב' הש' אשר קולה: זה מה שהוא שאל.
ב"כ המאשימה: טוב.
כב' הש' דני צרפתי: הוא לא הטעה. בול מה שהוא אמר.
ב"כ המאשימה: טוב.
כב' הש' אשר קולה: בול מה שהוא אמר.
ב"כ המאשימה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
ב"כ המאשימה: מקבל.
כב' הש' דני צרפתי: נכון?
ב"כ המאשימה: מקבל.
כב' הש' דני צרפתי: טוב. הלאה, עו"ד הלוי.
כב' הש' אשר קולה: אתה רואה? אם מסבירים להם לאט, הם מבינים.
ב"כ המאשימה: זה תלוי.
עו"ד ירום הלוי: עכשיו, כלומר-, לא, לא "כלומר", אני ממשיך. הבלוסטאר, תאשרי לי, גב' פרוינד-, ד"ר פרוינד, סליחה. את עדיין ד"ר. ד"ר פרוינד. תאשרי לי, בבקשה, ד"ר פרוינד שהבלוסטאר הוא חומר מאוד רגיש לכל מיני חומרים, ובכללם, כולל דם. נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נ-, נכון.
עו"ד ירום הלוי: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: מכאן זה מסקנה, לא, עו"ד הלוי?
עו"ד ירום הלוי: לא שמעתי.
כב' הש' אשר קולה: מכאן זה כבר מסקנות, לא צריך אותה.
כב' הש' דני צרפתי: לא, זה גם כתוב לנו בניסיון השטיפה המפורסם.
עו"ד שרון הר ציון: א-הא..
כב' הש' אשר קולה: מכאן זה מסקנות.
כב' הש' דני צרפתי: הכל כתוב לנו.
עו"ד ירום הלוי: נראה לי שכבודו צודק.
כב' הש' אשר קולה: אז בוא נתקדם.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אולי
כב' הש' אשר קולה: אם תרצו משהו בחוזרת ואחר כך יהיה עוד שאלת הבהרה, אז נאפשר לך.
עו"ד ירום הלוי: נראה לי שכבודו צודק. אני בודק משהו. שנייה, בבקשה. כן.
כב' הש' דני צרפתי: אבל אני משלים. הבדיקת פנולפתלאין, שגברתי אישרה לי, בסעיף 4 לחוות הדעת, זאת בדיקה שמגלה רק DNA? עוסקת רק ב-DNA?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא, לא. היא מגלה חומר ש-
עו"ד ירום הלוי: היא אותו דבר. גם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שחשוד בדם.
כב' הש' דני צרפתי: כל דבר שחשוד בדם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' דני צרפתי: זאת אומרת, אם התשובה פה היא שלילית, אין עקבות של דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בדרך כלל. על הבלוסטאר אנחנו פחות סומכים מהאמידו.
כב' הש' אשר קולה: טוב, מתקדמים, עו"ד הלוי?
עו"ד ירום הלוי: אני מתקדם, כבודו. כן, כן, בוודאי, בוודאי.
כב' הש' אשר קולה: הולכים לקראת סיום? צריך שיהיה זמן לזייצב.
עו"ד שרון הר ציון: רק אפשר לשאול שאלה ממשיכה, מה עשו קודם?
עו"ד ירום הלוי: שנייה.
עו"ד שרון הר ציון: אם היא זוכרת?
עו"ד ירום הלוי: תשאלי מה שאת רוצה.
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הר ציון, יהיה לך חקירה חוזרת. לא, אל
עו"ד ירום הלוי: אחר כך. יהיה לך. עכשיו, בסדר? יש לי עוד שאלה אחרונה בעניין הזה. תראי, במקרה הזה נעשה שימוש, אני נותן לך כותרת ואחרי זה שאלה, שימוש אכזרי, לטעמי, מניפולטיבי, לטעמי, בעצם הבדיקה של הבלוסטאר לגבי נעליו של רומן. ואני אסביר לך. כי
כב' הש' אשר קולה: עו"ד הלוי, זה מסוג השאלות שהם בדרך כלל מיותרות. אדוני לא חייב לקבל את עצתי, אדוני יכול להמשיך. אתה נכנס פה לתיאור מצב שאפשר להגיד כך, אפשר להגיד אחרת, ואני לא בטוח ש-
עו"ד ירום הלוי: טוב. אני אשאל שאלה אחרת, אחרונה. תראי, את כותבת בסעיף 2: "קיימת אפשרות, כי על סוליית הנעליים היה כתם דם שנוקה בחומר כלשהו ולאחר הניקוי, התקבלה תוצאה חיובית ללא פרופיל גנטי. קיימים שני הסברים: אחד, כמות הדם לאחר הניקוי הספיקה לתגובה חיובית, אך הייתה מתחת לסף הרגישות" וכו', וכו', "שאנחנו קובעים פרופיל גנטי." בסדר? כסיבה אפשרית שאין פרופיל DNA. "בי"ת, False negative." ודיברנו על זה כאן. זאת אומרת ש-, שימי לב, ב'1: "בעקבות הניקוי", זאת אומרת בעצם ש-, רמז על רומן, הרי בודקים את רומן, רומן ניקה את הנעליים, אבל "בעקבות הניקוי, לא נותרו שרידי דם והתגובה החיובית לחומרים אחרים." עכשיו, למה את לא כותבת: "ג': הנעליים הנבדקות לא נוקו בכלל." למה אין ג'? "לא היה דם מלכתחילה על הנעליים הנבדקות", סימן קריאה. למה אין ג'?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה חושב מבחינה מדעית אני יכולה לכתוב דבר כמו שאמרת עכשיו?
עו"ד ירום הלוי: למה לא?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: איך אני יודעת אם הם נוקו
עו"ד ירום הלוי: למה לא? אבל איך הם-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ואיך אני יודעת אם היה דם?
עו"ד ירום הלוי: סליחה, סליחה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא יכולה לדעת.
עו"ד ירום הלוי: סליחה.
ב"כ המאשימה: רגע. תן לה לענות, אבל.
כב' הש' אשר קולה: תן לה לענות.
עו"ד ירום הלוי: שנייה. הנה, אני יושב, תסיימי מה שאת רוצה. תגידי לי כשסיימת.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה אמרת לי שאני צריכה לקבוע חד משמעית
עו"ד ירום הלוי: לא.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם זה נוקה
עו"ד ירום הלוי: לא.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ואם היה שם דם. אני לא נביאה, אני לא יודעת מה היה שם.
עו"ד ירום הלוי: גם אני לא נביא.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני כותבת את כל האפשרויות
עו"ד ירום הלוי: אני רק יודע בדיעבד שהוא חף מפשע.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: את, את כל האפשרויות שקיימות.
ב"כ המאשימה: רגע, נו, אבל אתה לא נותן לה. ישבת, אבל
עו"ד ירום הלוי: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה הכל.
כב' הש' אשר קולה: לא, אבל הוא אומר יש אפשרות נוספת.
עו"ד ירום הלוי: נכון.
כב' הש' אשר קולה: שאם זה לא נוקה, אז אין דם חד משמעית. כי את אומרת: "בעקבות הניקוי." גם הניקוי – את לא נביאה ולא היית שם
עו"ד ירום הלוי: נכון.
כב' הש' אשר קולה: אלא זו הנחה שמישהו הניח בפנייך, וזה בסדר, זה לגיטימי לגמרי
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: ואותו ניקוי
כב' הש' אשר קולה: ואז אמרת 1, 2, 3.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אבל
כב' הש' אשר קולה: עכשיו הוא אומר לך, בהנחה שזה לא נוקה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אבל
עו"ד ירום הלוי: האם המסקנה החד משמעית היא שלא היה שמה דם?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם לא הי-, אם היה דם, אז אולי הייתי גם מקבלת פרופיל או הייתי מקבלת פנולפתלאין חיובי, שלא קיבלתי חיובי.
כב' הש' דני צרפתי: ואם לא נוקה, המשמעות שלא היה דם מלכתחילה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול להיות, כן, אבל אני לא צ-, זה לא ה-
עו"ד ירום הלוי: אז למה את זה את לא כותבת בתור האפשרות?
כב' הש' דני צרפתי: למה האופציה הפשוטה הזאת לא?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: את מסכימה איתי שיש אפשרות ג'? שלא נוקה בכלל?
כב' הש' דני צרפתי: יותר פשוטה.
עו"ד ירום הלוי: לא נוקה ולא היה דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' תמר נסים שי: זה מה ש…
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: סליחה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יכול להיות.
דובר: סליחה? לא שמעתי.
עו"ד ירום הלוי: רק שנייה.
דובר: … בלוסטאר.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התשו-
דובר: אם לא היה בלוסטאר…
עו"ד ירום הלוי: אבל אתה מפריע לי. את מסכימה שזה אפשרות ג'?
כב' הש' אשר קולה: אבל בוא נראה איפה הבלוסטאר.
כב' הש' תמר נסים שי: היא ענתה.
כב' הש' אשר קולה: כן, היא ענתה.
כב' הש' תמר נסים שי: על השאלה.
כב' הש' אשר קולה: היא ענתה על מה שהיא נשאלה.
דוברת: היא ענתה על השאלה.
עו"ד ירום הלוי: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: הטענה היא לא אליה.
עו"ד ירום הלוי: אבל את מדענית. יש אפשרות ג' שלא נוקה
כב' הש' אשר קולה: אבל הבלוסטאר לא נלקח מהמקום הנכון.
גב' אילנה ראדה: עבריינית, לא מדענית.
עו"ד שרון הר ציון: היי, היי.
עו"ד ירום הלוי: שנייה, סליחה. ד"ר פרוינד
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן?
עו"ד ירום הלוי: את מסכימה שיש אפשרות ג' – לא נוקה ולא היה דם? נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני מדברת רק על הדברים החיוביים. אני מסבירה את התוצאות החיוביות.
עו"ד ירום הלוי: כן?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני לא כותבת שאין ואין ואין. אני אומרת:
עו"ד ירום הלוי: למה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "היה בלוסטאר"
עו"ד ירום הלוי: שנייה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני כותבת: "היה בלוסטאר" ואני מנסה להסביר למה אין פרופיל ולמה
עו"ד ירום הלוי: אין בעיות. "התוצאות החיוביות", את מתכוונת שיש בלוסטאר חיובי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: רק. כי זה, ההתייחסות
כב' הש' אשר קולה: אבל למה הולכים רחוק? בוא נסכם כולנו שגם עם הבלוסטאר וגם עם הכל, מהסוליה לא הופק שום דבר, גם לא בבלוסטאר. מסוליית נעל שמאל
עו"ד ירום הלוי: אז משמאל
כב' הש' אשר קולה: מה?
עו"ד שרון הר ציון: שמאל.
עו"ד ירום הלוי: שמאל.
כב' הש' אשר קולה: שמאל, שמאל, שמאל. אני מדבר על שמאל.
עו"ד שרון הר ציון: משמאל. בימין כן.
כב' הש' דני צרפתי: כן.
כב' הש' אשר קולה: אני יודע.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התשובה היא "כן."
כב' הש' אשר קולה: התשובה היא "כן." אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: עכשיו אני עדיין מתעקש, לפני שאני עוזב את הנושא
כב' הש' תמר נסים שי: עדיין…
כב' הש' אשר קולה: כן, ברור. ברור, צודקת חברתי.
עו"ד ירום הלוי: שמה?
כב' הש' אשר קולה: שילה ענבר שאלה אותה שאלה, והיא ענתה על השאלה ששילה ענבר שאלה אותה. למה שילה ענבר שאלה ככה? בסדר. אבל זו השאלה ששילה ענבר שאלה אותה.
עו"ד ירום הלוי: עדיין.
כב' הש' אשר קולה: עדיין.
עו"ד ירום הלוי: אני אקדיש לזה עוד חצי דקה ואני אעבור הלאה.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: תקשיבי, את מדענית, ובתור מדענית אני סומך עלייך רטרואקטיבית שאת נקייה, ואם את טועה, זה טעות בתום לב, וכבר אמרתי את הדברים, אבל בתור מדענית אני שואל אותך פעם אחרונה, מה זה מעניין מה מניחים בפנייך, שהוא ניקה? למה את לא מ-, למה לא קופץ לך אוטומטית להגיד: "אפשרות ג': הוא לא ניקה את הנעליים"?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם א-
עו"ד ירום הלוי: וזהו. ועכשיו אני עובר הלאה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם
עו"ד ירום הלוי: תעני מה שתעני.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי. אם אתה שם לב, זה הבהרות לחוות הדעת. בחוות הדעת לא כתבתי את כל האפשרויות כאלה וכאלה. זה הבהרה. נשאלתי שאלות ועניתי לשאלות.
עו"ד ירום הלוי: טוב.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד ירום הלוי: טוב, עכשיו, עובר נושא. האם היית מעורבת בשליחת שערות חסרות שורש לבדיקה מיטוכונדריאלית בחו"ל?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא. עשו את זה בירושלים.
עו"ד ירום הלוי: הבנתי. זאת אומרת, זה לא קשור אלייך, הנושא הזה. בכלל. אוקיי. בסדר. לסיום, לסיום-, אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: סיימנו?
עו"ד ירום הלוי: לא. סוגיה אחרונה, אבל זה תוך שתי דקות אני מסיים.
כב' הש' אשר קולה: שתי דקות. יפה.
עו"ד ירום הלוי: את בדקת מספר זוגות, מספר לא מבוטל של זוגות מכנסי ג'ינס שהחוקרים מצאו, חיפשו ומצאו במזבלה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון. תאשרי לי-, קודם כל, יש פה מסמך שהכנתי במספר עותקים, כי הפרקליטות לא כללה אותו במסמכיה. זה ת/122 הישן. הישן. והוא בחתי-
ב"כ המאשימה: תראה לי.
כב' הש' אשר קולה: תראה לה.
עו"ד ירום הלוי: אני אראה לכם. קח. זה אותו הדבר.
ב"כ המאשימה: זה נו"ן, נו"ן. זה נו"ן-ים. זה לא ת"ו.
כב' הש' אשר קולה: לא.
עו"ד ירום הלוי: לא.
כב' הש' אשר קולה: זה היה 122 הישן כת"ו.
עו"ד ירום הלוי: הישן.
ב"כ המאשימה: אני אומר, לא יכול להיות. היא העידה אחרונה, לא היה ת/122. 122 היה כמה חודשים קודם. היא ת"ו 600 ומשהו. זה נו"ן. אני אומר לך.
עו"ד ירום הלוי: אה, נ/122.
ב"כ המאשימה: גם כתוב פה "נ". נראה לי שעברית אני יודע.
כב' הש' אשר קולה: קודם לא.
עו"ד ירום הלוי: נכון, נכון. לא, לא, הבנתי, הבנתי מה אתה אומר.
ב"כ המאשימה: לא תמיד, אדוני…
כב' הש' אשר קולה: בסדר. קומסי קומסה.
עו"ד ירום הלוי: נ/122 הישן. אתם לא הגשתם. תסתכלי רגע במסמך, ואני אגיש לכבודכם בינתיים.
כב' הש' אשר קולה: זה בחתימתה?
עו"ד ירום הלוי: כן.
כב' הש' אשר קולה: המסמך בחתימתה?
עו"ד ירום הלוי: כן.
כב' הש' אשר קולה: אז אפשר להגיש אותו, מה הבעיה?
עו"ד ירום הלוי: כן. זה חתימתך, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
כב' הש' אשר קולה: מזכר של העדה מיום 17.1.2007 שמופנה לימ"ר תשאול, שעליו כתב יד שאיננו כתב ידה-, נכון?
עו"ד ירום הלוי: כן. יש חתימה שלה: "ד"ר מאיה פרוינד".
כב' הש' אשר קולה: לא, יש פה "מאשר השמדה" שזה לא היא.
עו"ד ירום הלוי: זה לא היא. אמת.
כב' הש' אשר קולה: מאה אחוז. זה מה שאני אומר, שכתב היד הוא לא שלה.

מזכר של העדה מיום 17.1.2007 שמופנה לימ"ר תשאול, שעליו כתב יד שאיננו כתב ידה, הוגש
וסומן נ/54.

עו"ד ירום הלוי: טוב, עכשיו תסתכלי, את אומרת, קיבלת את הג'ינסים, את אומרת: "בדיקה לנוכחות," בסעיף 1, "חומר חשוד כדם, בדיקת בלוסטאר." כל הג'ינסים האלה – העברת אותם בדיקה של בלוסטאר, נכון? שקיבלת.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: תן לי את הנייר, אני אראה, אני לא זוכרת.
עו"ד ירום הלוי: סליחה.
ב"כ המאשימה: הנה, אני אתן לה. נ/122 זה היה, אמרנו?
עו"ד ירום הלוי: כן.
כב' הש' אשר קולה: הוא היום נ/54.
ב"כ המאשימה: כן.
עו"ד ירום הלוי: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: את
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד ירום הלוי: נכון. עכשיו, מה שלא הגיב חיובי לבלוסטאר למעשה הלך להשמדה, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא נבדק על ידי בדיקה נוספת.
עו"ד ירום הלוי: בדיקה נוספת.
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת, האם יכול להיות
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אז
כב' הש' אשר קולה: בוא נקצר את זה, שהיו מכנסיים כלשהם שאם הייתם בודקים אותם, הייתם מוצאים עליהם, סתם לצורך הדוגמא מרחיקת הלכת, DNA של הנאשם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אז מה השאלה?
כב' הש' אשר קולה: האם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: …
כב' הש' אשר קולה: יכול להיות שבמכנסיים שאין עליהם כתמי דם הייתם מוצאים בכל אופן DNA של הנאשם?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לו ה-, ה-, לא היינו מפיקים DNA? כי כאן כתוב מה שהיה חיובי לבלוסטאר (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: אני שואל. עזבי את הבלוסטאר. הבלוסטאר לא מעניין. הבלוסטאר זה
כב' הש' דני צרפתי: מדם.
כב' הש' אשר קולה: מדם. וזה הנחה של צריך להיות דם ,ואם אין דם, זה לא רלוונטי. הרי
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מה שמחפשים
כב' הש' אשר קולה: שנייה. אבל הטענה של הנאשם היא בדיוק זאת. הוא אומר: "אם תמצאו את המכנסיים שלי, תראו שאין שמה דם ויש DNA שלי." אז הוא שואל אותך האם בדקתם-, אני שואל אותך
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נוכחות
כב' הש' דני צרפתי: DNA ממקור אחר, לא מדם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא, לא בד-, לא נבדק. לא.
כב' הש' אשר קולה: לא בדקת.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' אשר קולה: DNA שעל
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' אשר קולה: המכנסיים
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא, לא נב-
כב' הש' אשר קולה: שעל הגוף של בן אדם
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' אשר קולה: וממילא יש שערות, יש רוק, יש זיעה
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא נבדק. לא.
כב' הש' אשר קולה: לא נבדק DNA
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' אשר קולה: מאף זוג מכנסיים
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
כב' הש' אשר קולה: שלא הפיק בבלוסטאר בדיקת דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה יודע איז-
כב' הש' אשר קולה: למה לא?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה יודע איזה כמויות של בגדים הגיעו אלינו?
כב' הש' אשר קולה: כמה? שמונה זוגות מכנסיים?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה צריך לעשות איזשהו ס-, איזה
כב' הש' אשר קולה: למה. כמה הביאו?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: המון.
כב' הש' אשר קולה: שלושה זוגות מכנסיים?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: המון.
כב' הש' אשר קולה: לא, תראי גם מה כתוב כאן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' דני צרפתי: כמה הביאו?
כב' הש' אשר קולה: בבדיקה הזאת מ-2007, כלום.
גב' אילנה ראדה: זה היה… שלה.
כב' הש' אשר קולה: נכון שקודם היו 600, גבירתי צודקת.
גב' אילנה ראדה: קודם היה 700.
כב' הש' תמר נסים שי: לא כתוב כמה (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: כתוב. "שאר המוצגים (מדברים ביחד)."
עו"ד שרון הר ציון: לא, זה, אליה מגיעים, אליה מגיעים רק מה שמגיב.
כב' הש' תמר נסים שי: שאר המוצגים.
כב' הש' אשר קולה: נכון.
כב' הש' תמר נסים שי: אבל כאן? ב-A? ב-B?
כב' הש' אשר קולה: שאר המוצגים – שלוש, ועוד שתיים, חמש.
כב' הש' תמר נסים שי: זה?
כב' הש' אשר קולה: הבגדים שהתקבלו וסומנו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הגיעו אלינו המון. אני לא, לא יודעת איך.
כב' הש' אשר קולה: תראו, אפשר לקרוא. עברית פשוטה. מה שסומן וקובל זה A, B, C, עד F. נכון? ושאר המוצגים זה אחרים. אז בוא נספור יחד כמה יש כאן.
ב"כ המאשימה: היה גם בדיקות של ינאי, כבודו.
כב' הש' תמר נסים שי: אז כשכתוב "מכנסיים כחולות", זה זוג אחד?
כב' הש' אשר קולה: כן. ואחר כך יש
כב' הש' דני צרפתי: … כחולות.
כב' הש' אשר קולה: ועוד שלושה זוגות מכנסי ג'ינס.
כב' הש' תמר נסים שי: לא, חוץ מ…
כב' הש' אשר קולה: ועוד שתיים כחולות. נכון, חוץ מזה. חמש ועוד אחד – שש. לא טעיתי.
כב' הש' דני צרפתי: מה שנמצא בתחתית העמוד זה אלה שלא הגיבו לבלוסטאר והוראו לה.
ב"כ המאשימה: כבודו, גם המעבדה הניידת עשתה בדיקות בהקשר הזה.
כב' הש' דני צרפתי: גבירתי?
ב"כ המאשימה: זאת אומרת, זה לא
כב' הש' אשר קולה: לא, היא.
עו"ד ירום הלוי: אבל
ב"כ המאשימה: אני אומר בסינון, אדוני מדבר על הסינון.
כב' הש' דני צרפתי: היא עוסקת ב-DNA.
ב"כ המאשימה: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' דני צרפתי: גבירתי, בנ/54
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה, אני רואה, אני רואה.
כב' הש' אשר קולה: אנחנו חוזרים לתשובה של יורם אזולאי.
כב' הש' דני צרפתי: יש סה"כ חמש זוגות מכנסיים.
ב"כ המאשימה: נכון.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לשאלת כבודו, בכל בגד שאני אקח בשיטות מאוד רגישות, אני אמצא DNA. בגלל עור, בגלל שערות, כמו שאמ-, אמרת. כאן בעצם היה צריך למצוא איזשהי ראיה שאולי קשורה לאירוע, אז החיפוש היחיד שנעשה זה על דם.
כב' הש' אשר קולה: למה? לא, לא, למה קשורה לאירוע?
כב' הש' דני צרפתי: לא, היא לא יודעת מה היה.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
כב' הש' דני צרפתי: (מדברים ביחד).
כב' הש' אשר קולה: בסדר, זה קשורה לאירוע זה בסדר. אומר הסניגור: "אני רוצה ראיה שתוכיח את חפותו של הנאשם שלי."
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: "אם הייתם מוצאים מכנסיים שעליו יש DNA ברור, חד משמעי, של הנאשם"
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שלא מקורו בדם.
כב' הש' דני צרפתי: לא מקורו בדם.
כב' הש' אשר קולה: שלא מקורו בדם. מזיעה, מרוק, מכל דבר אחר.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: שערות.
כב' הש' אשר קולה: "ואין עליו שום דם, גם לא בבלוסטאר"
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא נעשה.
כב' הש' אשר קולה: אומר הנאשם: "בינגו."
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התשובה: זה לא נעשה.
כב' הש' אשר קולה: לא נבדק. זה מה שאני רוצה לדעת.
כב' הש' דני צרפתי: את עושה מה שביקשו ממך. זה לא שאלה אליה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ברור.
עו"ד שרון הר ציון: זה לא שאלה אליה, זה שאלה ליורם.
עו"ד ירום הלוי: (מדברים ביחד) וזה השאלה שלי
כב' הש' אשר קולה: לא, דיברנו
עו"ד ירום הלוי: שאם זה
כב' הש' דני צרפתי: בסדר.
כב' הש' אשר קולה: לא, דיברנו הרי, דיברנו עם יורם אזולאי על זה.
עו"ד ירום הלוי: עם זה אני רוצה לסיים.
כב' הש' אשר קולה: נכון.
עו"ד שרון הר ציון: יורם העיד על זה.
עו"ד ירום הלוי: …
עו"ד ויאאם קבלאוי: אנחנו אשמים שהוא זרק את המכנסיים.
כב' הש' דני צרפתי: לא משנה, אם מצאתם את המכנסיים, היה אפשר לבדוק את הגירסה שלו.
ב"כ המאשימה: … הכל ברור…
עו"ד ירום הלוי: הנה, זה לא Spin, ויאאם?
כב' הש' דני צרפתי: "… מכנסיים כחולות שזרקתי." …
עו"ד ירום הלוי: זה לא Spin? נו, באמת.
גב' אילנה ראדה: ולא בדקתם אותם.
עו"ד ירום הלוי: "אנחנו אשמים שהוא זרק."
כב' הש' אשר קולה: אנחנו זוכרים את התשובה של יורם אזולאי, גם
גב' אילנה ראדה: בושה. יש לכם עוד…
כב' הש' אשר קולה: בואו לא נחזור על זה.
עו"ד ירום הלוי: עכשיו, עכשיו שאלה אחרונה. מי קבע שאת תבדקי רק עם בלוסטאר לנוכחות דם, ולא כמו שהשופט הפנה אלייך, ולא
כב' הש' אשר קולה: אז היא אמרה: "חיפשנו ממצא חיובי שקשור לאירוע."
כב' הש' דני צרפתי: לא, מי כיוון אותה לחפש דווקא.
עו"ד ירום הלוי: מי? זה, זה יוזמה שלך או יוזמה של מישהו אחר? אני שואל.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
כב' הש' דני צרפתי: זה ימ"ר תשאול?
עו"ד ירום הלוי: הכתיבו לך? מי הכתיב לך איזה בדיקה לעשות?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: זה לא, זה לא הכתבה. כשיש תיק כל כך גדול, אתה מחפש איזשהו קשר בין המיליון מוצגים שהגיעו. אני לא יודעת למה לא מ-, היו לנו חדר מלא, תסלחו לי, סרחונות, והיינו צריכים ל-, לחפש. זה היה מבצע ש-
כב' הש' אשר קולה: כן, אבל ב-2007
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: שלא מתאים למעבדה. לא משנה. אז
כב' הש' אשר קולה: אבל ב-2007
כב' הש' דני צרפתי: זה אחרי הגל.
כב' הש' אשר קולה: זה אחרי הגל והטענה הזו כבר הייתה ידועה. לא לך, כמובן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: הטענה הזו הייתה ידועה
עו"ד ירום הלוי: מה זה "הייתה ידועה"? זה צעקות ובכי.
כב' הש' דני צרפתי: … כבר את זה.
כב' הש' אשר קולה: כן. ולכן, חיפשו.
עו"ד ירום הלוי: כן.
כב' הש' אשר קולה: זאת אומרת
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אף אחד לא הכתיב לי: "תחפשי את המכנס-, מכנסיים על פי הלובש."
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "תחפשי רק ראיות ל-, להשתתפות"
עו"ד ירום הלוי: לדם. דם של תאיר, בקיצור.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בדיוק.
כב' הש' אשר קולה: הבנו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ל-, לחלק באירוע.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
כב' הש' דני צרפתי: אני שואל רק מי. את לא יודעת לענות.
עו"ד ירום הלוי: בקיצור, ההנחיה שאת קיבלת, לא אכפת לי ממי:
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: "תחפשי דם של תאיר."
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכ-
עו"ד ירום הלוי: נכון.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא של תאיר.
כב' הש' דני צרפתי: דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: "תחפשי דם."
כב' הש' אשר קולה: "חפשי דם." אוקיי.
עו"ד ירום הלוי: טוב, אני סיימתי.
כב' הש' אשר קולה: טוב. יש לי שאלה, שוב, גם אליכם וגם לעדה. תגידו לי אם זה בכלל רלוונטי. ת/440 – אני מודה, לא כל כך הבנתי אותו. עכשיו, אם הוא חשוב או ש-, לעו"ד הלוי זה לא היה חשוב, אז אני לא יודע, אני לא מצליח
כב' הש' דני צרפתי: גם אני לא הבנתי.
כב' הש' אשר קולה: גם אתה לא הבנת אותו. וביקשתי גם מחברתי שתסתכל עליו. לא יודע, למשל, סתם, סעיף 3: "ניתן לבצע השוואה בין המוצגים 128, 113," וכולי וכולי וכולי
כב' הש' תמר נסים שי: … על המוצגים, לא?
כב' הש' אשר קולה: שזה מטושים
ב"כ המאשימה: המספרים האלה מתייחסים לחוות הדעת.
כב' הש' אשר קולה: אני יודע. בדקתי תוך כדי – זה מטושים שנלקחו מכל מיני קירות של השירותים לבין כל גבר כלשהו. האם זה נעשה? האם זה נבדק?
ב"כ המאשימה: אדוני, יש ת'. רגע.
כב' הש' דני צרפתי: מי זה? זה ה-
ב"כ המאשימה: אדוני יסתכל
כב' הש' אשר קולה: זה אדיר חבני.
כב' הש' דני צרפתי: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: כתוב שניתן לבצע השוואה בין המוצגים האלה
ב"כ המאשימה: אדוני יסתכל על ת/439.
כב' הש' אשר קולה: אני ב-440 עכשיו.
ב"כ המאשימה: כן, אני יודע, אני יודע. אדוני יסתכל על ת/439.
עו"ד שרון הר ציון: אולי זה מענה.
ב"כ המאשימה: יש מענה מסויים. זה
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, לא. זה
כב' הש' דני צרפתי: איזה 400?
ב"כ המאשימה: 439.
כב' הש' אשר קולה: לא, לא. לא. זה מענה קטן.
ב"כ המאשימה: בסדר. זה מה שיש, אדוני.
כב' הש' אשר קולה: אוקיי, בסדר. בסדר. זאת בסדר. והשאלה הנוספת, סעיף 4, בעוונותיי, הוא מסובך מדי בשבילי, אבל דבר אחד אני כן יכול לחלץ ממנו. זאת אומרת שבסופו של דבר, המעבדה האמריקאית שללה את רומן זדורוב כמקור למרכיב העיקרי מתערובת בגד המנוחה. האם נבדקו עוד תערובות של גברים אחרים – כי קודם גבירתי אמרה: "אי אפשר בכלל היה להפיק" – כשהיא שללה את רומן זדורוב? האם היא יכולה להפיק משמה גם DNA מסוג כרומוזום Y אחר? גבירתי מבינה את השאלה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אתה מדבר על, על אותם דגימות בעייתיות? זאת אומרת
כב' הש' אשר קולה: כן, כן, כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הבדיקות שנלקחו מהמנוחה?
כב' הש' אשר קולה: כי המעבדה האמריקאית הצליחה כן-, זאת אומרת, היא כנראה הפיקה DNA של כרומוזום Y כלשהו
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
כב' הש' אשר קולה: והיא שללה את רומן זדורוב. אז זה נכון כמקור המרכיב העיקרי בתערובת. אז אני לא יודע מה זה המרכיב המשני. לא יודע. זאת אומרת, ה-
כב' הש' תמר נסים שי: לא ניתן לשלול…
כב' הש' אשר קולה: כן. לא יודע. המסמך הזה תורם למישהו משהו? אם הוא לא תורם כלום לאף אחד, אני אעזוב את זה.
עו"ד ירום הלוי: אותי זה לא כל כך.
כב' הש' אשר קולה: צירפתם את זה כת"ו.
כב' הש' דני צרפתי: אתם רוצים ללמוד מזה משהו, מישהו?
ב"כ המאשימה: המשקל של זה על ה… בקילוגרם על תיק בית משפט לא, לא יזיק, אז אדוני, אנחנו
כב' הש' דני צרפתי: אתה הגשת. אה, הוא.
כב' הש' אשר קולה: לא הוא.
עו"ד ירום הלוי: לא.
ב"כ המאשימה: אני הגשתי אותו, נתייחס אליו.
כב' הש' אשר קולה: אני לא מצליח להפיק ממנו מסקנה הגיונית
ב"כ המאשימה: בסדר, אז אולי
כב' הש' אשר קולה: שמשרתת נרטיב כזה או נרטיב א-
ב"כ המאשימה: יכול להיות שאני אעזור לאדוני בסיכומים ויכול להיות שלא.
כב' הש' תמר נסים שי: (מדברים ביחד)
כב' הש' אשר קולה: לא, אז אם-, בסיכומים זה לא יעזור לי. אני רוצה עכשיו להבין – המומחית פה. לכן, חשוב לי לדעת אם יש משהו במסמך הזה.
ב"כ המאשימה: הוא מדבר בעד עצמו, אדוני. אני
כב' הש' אשר קולה: אני פשוט לא מצליח להבין.
ב"כ המאשימה: זה מה שיש, אדוני. זה מענה
כב' הש' אשר קולה: זה מה שיש.
ב"כ המאשימה: זה במסגרת
כב' הש' אשר קולה: אוקיי, אז אני לא אשאל יותר.
ב"כ המאשימה: זה, במסגרת הבקשה למשפט חוזר
כב' הש' אשר קולה: טוב, לא אשאל.
ב"כ המאשימה: זה המענה שניתן.
כב' הש' אשר קולה: לא, אני אין לי טענות. אני רוצה להבין.
ב"כ המאשימה: כן. בסדר.
כב' הש' אשר קולה: לא שואל. אוקיי. חקירה חוזרת למי יש? עו"ד הר ציון? עו"ד בני משה? מי רוצה?
עו"ד שרון הר ציון: אני אשאל.
כב' הש' אשר קולה: את רוצה.

העדה, ד"ר מאיה פרוינד, משיבה לשאלות , עו"ד שרון הר ציון, בחקירה חוזרת:
עו"ד שרון הר ציון: שאלה בעניין, רק שאני אדע, נסדר את הדברים שכמו שאני יודעת מהניסיון שלי ואני רק רוצה את ההסבר שלך. הבדיקה הראשונית שמתבצעת היא קודם כל בלוסטאר ואחר כך את הפנול-, הבדיקה היותר מורכבת שעושים במעבדה, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: לא להדריך. לא, לא, לא, לא. לא.
עו"ד שרון הר ציון: אני שואלת. איזה מהבדיקו-
עו"ד ירום הלוי: לא, את לא שואלת.
עו"ד שרון הר ציון: איזה מהבדיקות עושים קודם?
עו"ד ירום הלוי: את מניחה לה ואומרת: "נכון?"
עו"ד חן רוזנפלד: מה סדר הבדיקות.
עו"ד שרון הר ציון: מה סדר הבדיקות?
עו"ד ירום הלוי: רק שנייה. תני לי להתבטא.
כב' הש' אשר קולה: היא מומחית, היא מומחית, וזה לא שאלה. אפשר לנסח את זה טיפה אחרת.
עו"ד שרון הר ציון: מה סדר הבדיקות.
כב' הש' אשר קולה: לא זה הבעיה של הפרקליטות בתיק הזה, על נוסח השאלה הזו. באמת, נו.
עו"ד שרון הר ציון: שוב, מה סדר הבדיקות
עו"ד ירום הלוי: גם לזה אני מסכים.
עו"ד שרון הר ציון: מה סדר הבדיקות שעושים בחומרים האלו?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אם נראה כתם בעין, אז אנחנו מתחילים בפנולפתלאין. אם לא נראה כתם ויש חשד שיש שמה דם, אנחנו נעשה פ-, אממ, בלוסטאר.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: ואחר כך את הבדיקה הנוספת?
כב' הש' דני צרפתי: כן.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
כב' הש' אשר קולה: ואחר כך את הבדיקה הנוספת?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ואחר כך מפיקים DNA.
כב' הש' אשר קולה: לא, כאשר אי אפשר להפיק DNA.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני, זה אני לא יודעת מלכתחילה.
כב' הש' דני צרפתי: … היא לא יודעת.
עו"ד שרון הר ציון: עוד לפני ה-DNA. יש לנו שתי בדיקות שבודקות
כב' הש' אשר קולה: דם.
עו"ד שרון הר ציון: הימצאות של דם.
כב' הש' דני צרפתי: דם.
כב' הש' אשר קולה: בדיוק.
עו"ד שרון הר ציון: נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד שרון הר ציון: יש לנו את הבדיקה הראשונ-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד שרון הר ציון: אני לא מדריכה, אני מציגה מצב
כב' הש' אשר קולה: מציגה עובדה.
עו"ד שרון הר ציון: עובדה.
כב' הש' אשר קולה: מציגה מצב.
עו"ד שרון הר ציון: בסדר? מציגה לך עובדה. תסבירי אותי.
כב' הש' דני צרפתי: אני, ברשותך, אשאל אחרת. אם לא היה בעיה של אינסוף עבודה, ברור שמתחילים בבדיקה לא של הבלוסטאר, ה-
כב' הש' אשר קולה: פנולפתלאין.
כב' הש' דני צרפתי: שמגלה, הפתלאין הזאת שמגלה דם.
כב' הש' תמר נסים שי: זה רק אם רואים.
עו"ד שרון הר ציון: פנול.
כב' הש' תמר נסים שי: רק אם רואים אותו בעין.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: רק אם אני רואה בעין, כי איפה אני אחפש?
כב' הש' דני צרפתי: ברור, ברור. אני
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני רק
כב' הש' דני צרפתי: זה הבנו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני רוצה להסביר
כב' הש' דני צרפתי: היא נותנת לנו תשובה ברורה אם יש דם או אין דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני רוצה להסביר לבית המשפט. בבלוסטאר אני מקבלת סריקה של איזור גדול. ב-, ב-, באיזור מסויים שיש דם, אני מקבלת הארה בולטת.
כב' הש' דני צרפתי: אה, אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בפנולפתלאין אני צריכה לדגום את הנקודה הצבעונית עצמה ולהגיד זה דם או לא דם.
כב' הש' אשר קולה: שאני אבין, שאני אבין בשביל ההשוואה, אותה גלגלת מפורסמת, אותו כבל מפורסם – איך הוא נבדק? בבלוסטאר או בבדיקה הזאת, אם בכלל?
עו"ד שרון הר ציון: לפי הטבלה, בפנול.
כב' הש' אשר קולה: כן.
עו"ד שרון הר ציון: בפנולפתלאין. הבדיקה
כב' הש' אשר קולה: למה?
עו"ד שרון הר ציון: כי ככה כתוב.
כב' הש' אשר קולה: לא.
עו"ד ויאאם קבלאוי: כי ראו.
כב' הש' דני צרפתי: כי הם ראו בעין…
עו"ד ויאאם קבלאוי: כי היא רואה מאיפה לדגום.
עו"ד שרון הר ציון: (מדברים ביחד) ראו בעין, ראו ס-
עו"ד ויאאם קבלאוי: היא יודעת מאיפה לדגום, כי היא רואה אדום.
כב' הש' אשר קולה: הבנתי. אוקיי. זה מה שרצינו להבין.
עו"ד ויאאם קבלאוי: לפי ההסברים שלה, כמובן.
כב' הש' אשר קולה: בסדר.
כב' הש' תמר נסים שי: זאת אומרת, את יכולה אחרי הבלוסטאר לעשות את הבדיקה הנוספת, כי ראית, זיהית משהו
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אפש-
כב' הש' תמר נסים שי: לא ראית בעין
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אפשר, אבל
כב' הש' תמר נסים שי: עשית את הבלוסטאר ואז זיהית
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אפשר, אבל אני גם אלך להפקת DNA. אפילו שהפנולפתלאין לא היה חיובי, אני אלך להפקת DNA. בדרך כלל.
כב' הש' אשר קולה: בסדר, ה-DNA פחות מטריד אותנו בעניין הזה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: בדרך כלל.
כב' הש' תמר נסים שי: לא, אבל זאת אומרת, ראית בבלוס-, אם את רואה משהו בבלוסטאר, אז את יכולה, אם את לא ראית בעין
כב' הש' דני צרפתי: ואז יש טעם. אחרת, אין טעם.
כב' הש' תמר נסים שי: את עושה את הבלוסטאר
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: יש טעם. אני חותכת את האיזור הזה, המואר, ואני מפיקה DNA ממנו.
כב' הש' אשר קולה: לא, לא, גבירתי בורחת ל-DNA. עזבי את ה-DNA. אחרי ש-
עו"ד שרון הר ציון: איך משפיע.
כב' הש' אשר קולה: פילחת את האיזור המואר בבלוסטאר
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: א-הא?
כב' הש' אשר קולה: את יכולה לעשות בדיקה לא לצורך DNA, אלא כדי לוודא שזה אכן דם.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: גם אם אני אק-, אני, יכול להיות שאני אחר כך אבדוק גם פנולפתלאין, ואם גם הפנולפתלאין יענה שלילי, אני בדרך כלל אלך ל-DNA, כי
כב' הש' אשר קולה: הבנו.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אולי יש כאן איזה ספק.
כב' הש' אשר קולה: הבנתי. טוב. בסדר.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו רק אני רוצה את ההסבר שלך איך מגיב, איך, מה, מה עושה הבלוסטאר, איך הוא-, לממצא, איך הוא משפיע עליו. כלומר, האם יש לו איזשהי השפעה עצמאית על הממצא עצמו, כלומר, על, על התאים. כלומר, הוא משמר אותם?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הוא מאפש-
עו"ד שרון הר ציון: הוא משפר?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: הוא, באיזור שהוא מאיר, שהוא חיובי, הוא מאפשר לדגום DNA. הוא לא פוגע ביכולת להפיק DNA, אם זאת השאלה.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: הוא לא פוגע בשום יכולת.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
כב' הש' אשר קולה: טוב.
עו"ד שרון הר ציון: עכשיו, מקודם את דיברת על הסוליה שהיא בנעל שמאל. נשים אותה בצד, בסדר? נדבר על הגפה עצמה. בסדר? בגפה-, אולי רגע עוד שאלת הבנה כזאת, אולי אני פשוט לא מבינה. דיברנו שהבלוסטאר מגיב מעבר לדם, גם לכל מיני ריאגנטים.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד שרון הר ציון: לאקונומיקה ועוד ריאגנטים כאלה, חומרים כימיים.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: וגם להצטברות של החומר עצמו ש-, הבלוסטאר עצמו. כשיש איזה שלולית של בלוסטאר, אז גם מאיר. כאילו חיובי.
עו"ד שרון הר ציון: נכון. עכשיו, לכל החומרים האלה בעצם אין פרופיל.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: לא.
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי. כלומר-, אני אלך רגע ל-, איפה המסמך? כלומר שאם את מוצאת באיזשהו מקום כן פרופיל גנטי כלשהו, זה לא-, זה אומר שזה לא ריאגנט.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: ברור.
עו"ד שרון הר ציון: ברור. אוקיי. עכשיו הסבר שלך. אם יש באיזשהו מקום – עזבי, לא מתייחסת-, עוד פעם, שאלה כללית לגמרי – משהו שהגיב לבלוסטאר וגם הפיקו ממנו פרופיל כלשהו, אי אפשר, לא פרופיל מלא, לא פרופיל שאפשר להפיק ממנו השוואה, אבל פרופיל כלשהו, סביר להניח שזה דם?
עו"ד ירום הלוי: לא, לא.
עו"ד שרון הר ציון: אני יכולה לשאול אותך שאלה כללית?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: התשובה היא "לא."
עו"ד שרון הר ציון: לא? אז מה זה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כי זה לא חד משמעי. הבלוסטאר הוא נותן איזשהי אינדיקציה
עו"ד שרון הר ציון: אוקיי.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אבל, אבל, בייחוד אם אין לי פרופיל מלא, אני לא יכולה לדעת מה המקור.
עו"ד שרון הר ציון: את לא יכולה לדעת
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני, יש אינדיקציה שזה דם, אבל זה לא במאה אחוז.
עו"ד שרון הר ציון: לא במאה אחוז. אוקיי. הבלוסטאר מגיב בעיקר לדם סמוי, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: נכון.
עו"ד שרון הר ציון: תסבירי רק את הביטוי הזה, רק שאנחנו נדע מה זאת אומרת.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: דם סמוי זה ב-, כשמו, לא, שהוא לא נראה בעין.
כב' הש' דני צרפתי: הוא מאיר את זה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן. הוא מעלה. כן.
עו"ד שרון הר ציון: אז זאת הייתה בדיוק השאלה שהתכוונתי לשאול. הוא מאיר. הוא מאיר גם כמות מאוד מאוד קטנה, נכון?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: כן.
עו"ד ירום הלוי: למה…? טוב.
עו"ד שרון הר ציון: אני פשוט מנסה רגע להבין את ה-
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: אני מניחה-, אני לא יודעת בדיוק להגיד כמויות, כמה הוא מאיר, אבל הוא נחשב הרבה יותר רגיש
כב' הש' אשר קולה: מה לא מובן היה עד עכשיו בחקירה הנגדית ובחקירה הראשית?
עו"ד שרון הר ציון: בסדר גמור. אני חושבת שאני מבחינתי סיימתי את הזה.
כב' הש' אשר קולה: סיימת. תודה רבה.
עו"ד שרון הר ציון: אני הבנתי את מה שאני רוצה. תודה רבה.
כב' הש' אשר קולה: תודה. תודה, גבירתי. גבירתי הגיעה היום מאיפה?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: סליחה?
כב' הש' אשר קולה: מאיפה גבירתי הגיעה היום?
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: מגני תקווה.
כב' הש' אשר קולה: גני תקווה. פוסקים את שכרה של העדה כעדה מומחית.
ב"כ המאשימה: כן. כבודו, העדה, בגלל בעיות שהיא פירטה במכתב, הייתה צריכה להיעזר בשירותים של הסעה. היא לא יכולה לנהוג. אם אפשר לפסוק נסיעות מעבר לתקנות. לשיקול דעתכם.
כב' הש' אשר קולה: אני לא יודע "אפשר". אני פוסק את המקסימום שאפשרי.
ב"כ המאשימה: בסדר.

החלטה

העדה הגיעה היום בהסעה מיוחדת, עקב המכתבים שהוגשו לבית המשפט מלכתחילה. אנו
מורים לשלם את שכרה במקסימום האפשרי, בהתאם למה שמקובל בבתי משפט לעדים
פליליים מומחים.
ניתנה והודעה היום, ט' שבט תשפ"ב, 11/01/2022, במעמד הנוכחים.

אשר קולה , שופט


דני צרפתי , שופט


תמר נסים שי, שופטת


ב"כ המאשימה: תודה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: תודה.
כב' הש' אשר קולה: תודה רבה, גבירתי. יום טוב. נסיעה טובה.
העדה, ד"ר מאיה פרוינד: תודה רבה.
עו"ד שרון הר ציון: תודה.
כב' הש' אשר קולה: טוב, אנחנו עכשיו נעשה הפסקה עד 11:30.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3