עדותו של רומן זדורוב – היום הרביעי 2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם – עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי התרגום – המתורגמנית הגב' מינדל ארינה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 16:10

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 16:10

פרוטוקול הדיון הוקלט ותומלל ע"י חב' חיצונית

פרוטוקול

עד הגנה:

הנאשם – רומן זדורוב

כב' הש' א. קולה : בוקר טוב, אדוני עדיין תחת אזהרה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן אדוני.

כב' הש' א. קולה : עונה לעורכת הדין מיטל חן רוזנפלד, המשך חקירה נגדית בבקשה.

המשך חקירה נגדית לנאשם

הנאשם, מר ר. זדורוב לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית עו"ד מ. חן רוזנפלד :

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלום רומן, בוקר טוב מה שלומך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : טוב.

ש : יופי, אתה אמרת לנו כאן בשבוע שעבר שעברת עד שעה חמש וחצי ביום הרצח זו האמת?

ת : לא, אמרתי שעבדתי עד חמש, בחמש וחצי הלכתי בבית.

ש : חמש וחצי יצאת לבית.

ת : כן.

ש : כשאמרת למדובב שסיימת לעבוד בחמש ובחמש וחצי יצאת לבית זאת גם האמת.

ת : נכון.

ש : כשאמרת לנו שראית דם בשירותי בנים זאת גם הייתה אמת

ת : כמה שאני זוכר כן.

ש : וכשאמרת את זה גם למדובב שראית דם בשירותים אפילו דרכת על הדם זה גם האמת?

ת : אמרתי שאני ראיתי טיפות בשירותים גם אמרתי לחוקרים על זה, דרכתי זה היה הסבר שלי ואמרתי למדובב שרצו הסבר איך יכול להיות ואני הסברתי לו גם כמו שלחוקרים.

ש : או קיי, וזה ההסבר שבעצם דרכת ואולי ככה הזדהמת בדם.

ת : נכון.

ש : הבנתי, או קיי, דיברנו פעם קודמת על המכנס שהצגנו לך ואני אומרת לך שבאותה חקירה מתוך 30 וכמה פריטי לבוש, פריטים שהציגו לך שכולם מיוחסים אלייך זה הפרט היחידי שכשסשה הציג לך אותו אתה ממש הסתכלת, היית המום, בהית בו בתימהון ועוד שאלת אותו לקחתם את זה, כאילו תפסתם את זה?

כב' הש' א. קולה : זה לא מדויק.

כב' הש' ד. צרפתי : ממש לא.

כב' הש' א. קולה : סליחה שאני מפריע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה לא מדויק.

כב' הש' א. קולה : טוב שגברתי חזרה לזה כי אני אתמול ניצלתי את פסק הזמן ועברתי על ת/50 ת/50א ת/50ב ת/50ג גברתי תקרין ותראה שזה לא מדויק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה, 09/1 בבקשה.

כב' הש' א. קולה : הוא אומר לו השורטס האלה שלך הוא אומר זה לא שורטס וזה שלי.

כב' הש' ד. צרפתי : מכנסי עבודה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, זה בדיוק מה שהצגתי לו פה והקראתי לו.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא מסביר לשאלת סשה שזה לא המכנסיים הלכאורה נזרקו והוא מסביר בדיוק איך כיסים מקדימה, גברתי שאלה עוד פעם את השאלות של סשה הוא אומר כפתורים כן אבל כיסים בצד, קם פעמיים להראות שהכיסים בצד אותם אלו שנזרקו וזה לא אלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : באמת הכיסים בצד זה בדיוק התיקון שהוא עשה כי ברגע הראשון הוא אמר זה שלי ותיקן אותו זה לא שורטס זה שלי זה לא שורטס זה שלי מכנסי עבודה שלי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אבל הוא מיד תיקן, הוא יכול היה להתחמק ולהגיד כן אכן זה שורטס הוא אמר לא זה מכנסיים זה לא שורטס זה מכנסי עבודה שלי מיד הוא אומר את זה ראינו את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק מי שמכיר את המכנס הזה יודע שזה לא שורטס.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, הוא אמר שזה לא שורטס, הוא אמר זה שלי נכון הוא מכיר אותם, הוא לא הסס, והוא לא הסתכל לסשה בעיניים.

כב' הש' ד. צרפתי : והוא לא היה המום ולא שום דבר.

כב' הש' א. קולה : הוא לא היה המום ושום דבר.

כב' הש' ד. צרפתי : שימי את זה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עוד דבר, חשבנו שזה מאחורינו, נחליט פעם אחת ולתמיד מה גובר ת/50ב מה שסשה כותב בכתב יד או מקליד לא משנה או שהמקור?

כב' הש' ד. צרפתי : ההקלטה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מאיזו בחינה?

כב' הש' א. קולה : על מה מסתמכים, מה כלל הראיה הטובה ביותר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה ההקשר? הרי הוא מקליד תוך כדי חקירה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והוא מציג לו דברים שאנחנו רואים בדיסק את המעמד.

כב' הש' א. קולה : הבעיה היא שאני אתמול,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה השאלה לא הבנתי.

כב' הש' א. קולה : השאלה היא מה המסך המחייב, ת/50ב או ת/50?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תמיד הראייה הטובה ביותר בוודאי שהתיעוד

כב' הש' א. קולה : נכון, אז בתיעוד הזה מספרי המוצגים לא מופיעים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל סדר.

כב' הש' א. קולה : רק שנייה גברתי, לכן כשעורך דין הלוי שהתנגד בישיבה הקודמת אנחנו דחינו אותו בקש אבל שהסתכלנו עוד פעם יכול להיות שהוא צדק לגבי הנקודה הזאת, יכול להיות שבת/50ב כתוב מוצג 24 כך וכך, אני שואל אותך מוצג 24 מה אתה אומר, זה לא מופיע בשאלות.

עו"ד ב. משה : זה לא או או.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה משלים אחד את השני.

כב' הש' א. קולה : אה זה משלים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא, לא, סליחה, סליחה, כאשר הוא כביכול מקריא לו, הרי מה שהוא מקליד זה כביכול מה שהוא מקריא לו וכביכול הוא מקריא לו מוצג 24 מה אתה אומר עליו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא חייב להגיד את המילה 24.

כב' הש' א. קולה : או קיי, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא תוך כדי מקליד סימולטנית ואני אומרת לכם כי אני מבינה שכבודכם צפיתם, אז אפשר לראות את סדר המוצגים אל מול,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : ההקלדה היא הרבה אחר כך, אנחנו לא יודעים, לקחנו לעצמנו כלל אנחנו כדי לדעת מה קרה שם מסתכלים בקלטות, לימד אותנו עורך דין בני משה אתמול תסתכלו גם בקובץ התרגום מצאתי מה שמצאתי, זה נורא הטריד אותי למה סשה אומר לו הנה מוצג 24 אז נכון בת/50ב זה מופיע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וזה סדר המוצגים.

כב' הש' ד. צרפתי : אין לנו וויכוח שעוסקים במכנס, ההתנגדות ברמה האמפירית נכונה כי תיאורטית יכולים להראות לו משהו אחר הוא משיב על משהו אחר ומישהו כותב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חשוב לי כן להגיד, אין וויכוח שזה המכנסיים משום שתמליל או לא תמליל מציגים לו רק שלושה זוגות, אחד ג'ינס ואומרים לו שזה ג'ינס בתוך כל המוצגים שהציגו לו 30 ומשהו שממכנס צבאי ירוק וזה נאמר והשלישי הוא מכנס כחול אז זה נכון בסדר, זה נכון בדיסק, זה נכון כי סשה מתעד בזמן אמת וברור שזה זה.

כב' הש' א. קולה : בואו נגיע לשלב התשובה כי זה המהות.

כב' הש' ד. צרפתי : בואו נראה אותו נדהם מהסס ולא אומר כיסים בצד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, עונה ואז משנה, זה בדיוק העניין, עונה בשלוף זה שלי זה לא שורטס זה מכנסי עבודה שלי ואז הוא מבין את הטעות אז הוא מתחיל לתקן.

כב' הש' ד. צרפתי : מה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואולי ולא ובסוף יכול להיות שכן.

כב' הש' א. קולה : בואו נראה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה התהליך נראה אותו ביחד.

עו"ד י. הלוי : שימי את כל הקטע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיהיה מלא, נתחיל ממונה 00:08:40 אני אקרין את הכל, בוא נראה איך אתה מתנהג כשמציגים בפנייך את הג'ינס ואז את המכנס הירוק ואז את המכנס הכחול זה בדיוק מה ששאלתי.

כב' הש' א. קולה : טוב.

כב' הש' ד. צרפתי : מה נעבור דרך הגרביים הכובעים והכל?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אבל נעבור שני זוגות מכנסיים קודמים.

כב' הש' א. קולה : וגם החגורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וגם החגורה.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, אנחנו לא באמת רוצים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה כי אני לא רוצה שיהיו אי הבנות, אני רוצה שכשאני אומרת לו שאתה הגבת על המכנס הזה בתימהון שהדברים שלי יהיו מדויקים, אז אני רוצה להראות לכבודכם ולו איך הוא הגיב על שני המכנסיים הקודמים ואיך הוא הגיב על המכנס הזה.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בקושי מסתכל על המסך שים לב מראים לך פה את הג'ינס, ישר כן לבשתי אותם לעבודה הלאה עובר לדבר אתך על נרתיקים.

כב' הש' ד. צרפתי : אפשר לראות את התמונה של הג'ינס אם הם באמת נראים כמו שורטס וכדומה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אתם מסכימים שאת המכנסיים האלה לא הצגתם בשיפוע נכון?

כב' הש' ד. צרפתי : אפקט הנינג'ה.

כב' הש' א. קולה : זה לא הוצג באפקט הנינג'ה נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מוצג בצורה די ברורה, ממש רואים שזה מכנס ארוך.

כב' הש' א. קולה : עכשיו גברתי מבינה שכשזה מוצג די ברורה התשובה תהיה די ברורה, כשזה מוצג באפקט הנינג'ה אז זה מלבלבל, אפילו את סשה זה בלבל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : א. באמת חבל שהנאשם לא אמר את זה,

כב' הש' א. קולה : גברתי תשמור את ההערות לעצמה, אנחנו בסוף צריכים להחליט מה הוצג לו וסשה אמר שורטס לא אני אמרתי ולא הנאשם אמר שורטס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והנאשם תיקן אותו וזה מה שיפה, למרות שזה מוצג שורטס הוא תיקן את זה וידע להגיד שזה שלו ואחר כך הוא הבין את הטעות ולכן רק על המכנס הזה הוא שאל לקחתם אותו, למה אין שום מוצג,

כב' הש' א. קולה : למה על הגופייה הוא לא שאל לקחתם אותה? הוא אמר זה לא שלי זה של וולדימיר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא שאל לקחתם אותה,

כב' הש' א. קולה : ונעלי הספורט,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על נעלי הספורט הוא ידע להגיד של חמי.

כב' הש' א. קולה : הוא לא ידע להגיד גברתי, הוא אמר אני לא יודע, הוא אמר זה לא שלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אמר של חמי.

כב' הש' א. קולה : לא גברתי, הוא אמר אני לא יודע, אחר כך הוא אמר אולי של חמי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : אבל זה היה תהליך, לגבי הגופייה אותו דבר, הוא אמר זה לא שלי בכלל, מאיפה לקחתם אותה? לקחתם אותה מהבית שלי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אבל לא היה שום מוצג שהוא אמר לגביו כן שלי ואז הוא אמר לא, גם על הנעליים מלכתחילה.

כב' הש' א. קולה : גם פה הוא לא אומר לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי שהוא אומר.

כב' הש' א. קולה : הוא לא אומר לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : במשפט הראשון שלו שהוא אומר.

כב' הש' א. קולה : במשפט הראשון הוא אומר לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על המכנס הכחול בוודאי שהוא אומר זה שלי, בשום מוצג הוא לא עושה את התהליך של כן זה שלי ואז חוזר בו.

כב' הש' א. קולה : משום שפה זה היה מעוות כיוון שסשה הטעה אותו הוא אומר שורטס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נו אז מה אבל הוא רואה את התמונה.

כב' הש' א. קולה : טוב, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נעבור לירוקות.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מונה 00:09:40, כאן מציגים לך את המכנס הצבאי הירוק.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' ד. צרפתי : זה מצורף לאיזה קובץ.

עו"ד ב. משה : ת/151 בכונן כתוב בגדי הנאשם שהוצגו לו, משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : זה בכונן.

כב' הש' ד. צרפתי : עכשיו הגענו למכנסיים הכחולות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, ראית שלגבי הג'ינס תשובה קצרה כן זה שלי.

עו"ד י. הלוי : כן, כן, זה וויכוח ידוע.

כב' הש' א. קולה : זה וויכוח ידוע והתשובה ברורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה ראית שלגבי מכנס הג'ינס אתה עונה ישר לא בוהה לא מסתכל, לגבי הירוק אותו דבר לא בוהה לא מסתכל, עכשיו תראה את הכחול.

כב' הש' ד. צרפתי : בכחול נראה את התשובה ברצף ואחר כך נדבר את כל התשובה עד הסוף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, 00:32, תראה איך אתה מסובב את הראש ומתקרב למסך, תראה זה לא ראינו בשום תמונה קודם.

כב' הש' א. קולה : טוב, גברתי, לא גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהוא יענה.

כב' הש' א. קולה : לא גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נראה את זה עד הסוף.

כב' הש' א. קולה : לא גברתי, אנחנו צריכים להתרשם ממה שגברתי אומרת, בסדר גמור אנחנו נתרשם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מצוין.

כב' הש' א. קולה : כאשר מציגים לנאשם תמונה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אני לא רוצה שהוא ישמע את התשובה הוא כבר למד אותה, למה הוא לא אמר את זה.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה שהוא ישמע את התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא רוצה הוא בחקירה נגדית.

כב' הש' א. קולה : אבל בשלב זה אנחנו מחליטים ולא גברתי מה נעשה זו הפרוצדורה בבתי המשפט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אדוני, הנאשם נחקר על זה בפעם הקודמת,

כב' הש' א. קולה : וענה תשובה ברורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוצגה לו התמונה.

כב' הש' א. קולה : גברתי, כשאני מדבר גברתי לא מדבר קודם כל, ב. כשהנאשם נשאל בפעם הקודמת לנו היה חסר מידע, עורך דין הלוי התנגד דחינו את ההתנגדות שלו בקש לא בסדר עשינו, אנחנו אתמול בדקנו 7 פעמים, כאשר אומרים לנאשם נתון לא נכון אז הוא מסתכל ובוהה, כאשר מציגים לו נתון ואומרים לו אדוני זה מכנסי שורטס אז ברור שהוא מסתכל, והם נראים שורטס ומצולמים במצב נינג'ה לצורך העניין אז ברור שהוא בוהה ומסתכל כדי להבין אבל תשובה אותנטית שלו מידית

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני כבר לא יכולה לשאול אותו את השאלה שהתחלתי לשאול אותו כי הוא קיבל תשובה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

כב' הש' ד. צרפתי : נתנו תשובה, טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא זה בכלל לא בסדר, אני הצגתי לו את התמונה וגם את המכנס והוא לא אמר את זה בדיון הקודם עכשיו הוא שמע את התשובה ועכשיו הוא יגיד את זה, למה?

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, קיבלנו את הביקורת, אנחנו לא מסכימים עם הביקורת, זכותה של גברתי לבקר אותנו זה לגיטימי לגמרי שאת רואה באופן אחר מאתנו את הסיפור, בסדר גמור ואת כועסת עלינו גם בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא כועסת, אני רק מצפה שבית משפט לא ייתן תשובות לעד כי התמונה הייתה בפניו וגם המוצג וגם הקטע הוקרן לו פעמיים וגם הקראתי לו.

עו"ד י. הלוי : לא הוקרן.

כב' הש' ד. צרפתי : לא הוקרן, כמו שהוא אמר פה בבית המשפט הכיסים בצד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי, זה הדבר הבא אבל אני כבר באמת תוהה אם יש לי טעם.

כב' הש' א. קולה : אז לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי את התשובה הוא כבר קיבל.

כב' הש' ד. צרפתי : לנושא הבא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי שיש מוצגי נינג'ה כבודכם ראיתם ויודעים אין לי טעם.

כב' הש' א. קולה : תשאירי את זה לסיכומים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא צריך להשאיר את זה לסיכומים זה בדיוק העניין, הוא היה צריך להשיב על הדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : טוב, גברתי הוויכוח,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והוא השיב על הדבר הזה והוא לא אמר את זה ועכשיו הוא יגיד את זה על השאלות הבאות שרציתי לשאול זה פשוט פגע לי בחקירה הנגדית;, אני מנסה לעזור לכם להגיע לחקר האמת.

כב' הש' א. קולה : אנחנו מצרים,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והדבר הזה לא מאפשר לי לעזור לבית המשפט להגיע לחקר האמת, יש לי עכשיו סט של שאלות שרציתי לשאול על הדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נורא מצטערים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואני לא יכולה לשאול על הדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נורא מצטערים גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואני ביקשתי מראש אל תתנו לו את התשובה, ביקשת לפני שכבודכם התחיל לדבר.

כב' הש' א. קולה : גברתי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך אני יכולה לחקור ככה נגדית.

כב' הש' א. קולה : אז אל תחקרי גברתי, מספיק עם האמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הכלי שלנו להגיע לחקר האמת, זה מעצבן אותי אני מצטערת כי אני באת מוכנה ויש לי שאלות על הדבר הזה,

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואני מנסה לעזור לבית המשפט להגיע לחקר האמת,

כב' הש' א. קולה : לא תנצל את הסבלנות שלי היום גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואני לא יכולה לעשות את עבודתי.

כב' הש' א. קולה : טוב גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכלי היחידי שיש לי,

כב' הש' א. קולה : טוב גברתי עכשיו תשב,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : להגיע לחקר האמת זה חקירה נגדית וזה פגע לי בחקירה הנגדית.

כב' הש' א. קולה : גברתי עכשיו תשב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עכשיו צריכה לעבור נושא.

כב' הש' א. קולה : גברתי עכשיו תשב בבקשה ועם כל הכבוד לגברתי אני משתדל מאד לנהוג לגברתי בשיא הכבוד וגברתי לא תצעק עלינו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא צועקת כבודכם.

כב' הש' א. קולה : גברתי צועקת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא צועקת אבל תבינו שזה גרם לנו נזק.

כב' הש' א. קולה : גברתי תקשיב עד הסוף, גברתי מייצגת את מדינת ישראל, גברתי חלות עליה חובות שלא חלים על אנשים אחרים, גברתי גם אם אנחנו לא בסדר זה אנחנו לא בסדר, בסיכומים תכתבי שלא היינו בסדר, שפגענו לך בחקירה הכל בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא יעזור לי

כב' הש' א. קולה : אנחנו סובלים הכל, עכשיו גברתי תמשיך בחקירה זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא יעזור לי, אני מבקשת הפסקה של כמה דקות.

כב' הש' א. קולה : בבקשה גברתי קיבלת הפסקה של כמה דקות.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : אפשר לשבת בבקשה, כן, ממשיכים עורכת הדין רוזנפלד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : היה לי סט שלם של שאלות לשאול על החקירה הזאת על הפריטים שהציגו, על אפקט המדרגה, אני לא יכולה לשאול אותם במצב הזה ולכן אני יעבור לנושא הבא.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לשאול אותך לגבי התמונה שאתה הוצאת מהאינטרנט של החליפה, אני אומרת לך שגם במכנס הכחול שאתה הבאת בתמונה של החליפה שאתה הורדת מהאינטרנט רואים שהכיסים הם לא כמו שאתה תיארת כאן אלא שהם דומים למכנס שהציגו לך במשטרה גם הצבע הוא בדיוק בגוון של הצבע שאתה אמרת, תיארת כפתורים עוד מראש לפני שהציגו לך את המכנס ויש במכנס כפתורים, תיארת שני כיסים ולא 4 ולא 6 מקדימה ואכן זה מה שרואים במכנס שהוצג לך, תיארת את הצבע בגוון המדויק שהוא אחד פחות מהתמונה באינטרנט גם זה היה נכון, כל התיאורים שנתת תואמים בדיוק למכנס שהצגתי לך בישיבה הקודמת וכל התשובות שלך אחר כך זה בגלל שאתה שמעת גם את ההערות של בית המשפט וגם את ההערות של הסניגור ולכן שינית את התשובה שלך מה אתה אומר על זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני פשוט ניסיתי להסביר לעורך דין ירום הלוי איך היה נראה את המכנס והוא פשוט לא יכול להבין אותי אז אני חיפשתי תמונה, אני לא יכול למצוא בדיוק כמו שאז היה מצאתי משהו דומה ואמרתי לו שזה דומה למכנס שהיה לי גם חולצה דומה והסברתי לו שכיסים מצדדים זה מה שאמרתי לו וזהו כי אפשר למצוא זה שהיה לפני 20 שנה (רוסית)

מתורגמנית : אי אפשר למצוא מה שהיה,

כב' הש' א. קולה : גברת מתורגמנית תתקרבי אלינו בבקשה, תעמדי לידו שהמקליט יוכל לשמוע אותך.

מתורגמנית : קשה למצוא אותם דברים שהיו באותה תקופה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ואני מצאתי משהו דומה והסברתי לו שזה לא בדיוק זה פשוט דומה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : משהו כזה גם בסגנון.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, אני אומר לך שהמניפולציה שאתה עשית למשטרה ולבית המשפט בהליך הקודם כאילו אתה לבשת מכנס כחול וזרקת אותו, היא עבדה לך כל כך יפה כולם נפלו בפח הזה עד שניסית לעשות לנו אותו עוד פעם עם המכנס הירוק, אתה עמדת פה בבית המשפט ובמשך שתי ישיבות אמרת לנו המכנס הירוק הצבאי היה קרוע במפשעה, השארתי אותו בבית הספר לפני הרצח כשהמתנתי לקרמיקה ולכן נאלצתי ביום הרצח לקחת את המכנס הכחול בשקית ואז כשלקחתי אחרי הרצח את התיק ביום שישי אני זרקתי אותו ביחד עם המכנס הכחול, אתה פשוט שיקרת לנו כי גם המכנס הצבאי חי וקיים, הוא הוצג לך בחקירה, הוא תפוס, הוא נמצא כאן, אתה אמרת לנו שזרקת מכנס שהוא חי וקיים, שיקרת עלינו במצח נחושה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא נכון, אני לא שיקרתי, כמה שאני זוכרת אמרתי שהיה כמה מכנסיים צבאי אצלי אם אני לא טועה, אמרתי שהיה שניים,

כב' הש' א. קולה : תבקש מהמתורגמנית שיעזור לך.

כב' הש' ד. צרפתי : גברת מתורגמנית אנחנו צריכים אותך לפעמים.

כב' הש' א. קולה : אם את רוצה נביא לך כיסא ותשבי לידו.

מתורגמנית : היו לי שתי זוגות מכנסיים מסוג הזה.

כב' הש' א. קולה : מה זה מהסוג הזה?

מתורגמנית : צבאי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : צבאי, צבאי.

כב' הש' א. קולה : מהסוג הצבאי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : היה לא אחד, היה שניים כמה שאני זוכר ואמרתי את זה, מכנס כחול אני לא,

כב' הש' א. קולה : אנחנו בירוקים עכשיו לא בכחולים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, זה מה שאמרתי שזרקו ואני הסברתי ישר באותו רגע על המכנס הזה. אני גם הסברתי במשטרה על המכנס הזה ואמרתי שזרקתי ואני אומר כל הזמן שזרקתי את המכנס הזה פה אני הסברתי ישר לסשה פה אתם רואים הכל אני הסתכלתי אמרתי שזה לא זה הסברתי.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה דיברת על מכנס צבאי ירוק אחד בכל החקירות שלך במשטרה וגם תיארת שהיה לו קרע במפשעה

בדיוק כמו שהראית לנו בחקירה הראשית, הנה הקרע התפור במפשעה, הנה המכנס הצבאי, אתה גם אמרת בחקירה שאתה תפרת את הקרע במפשעה ביום שבת ולכן אני אומרת לך שזה המכנס ואתה שיקרת לגביו זה הכל.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, כן אני רואה שפה קצת תפור אבל לא הרבה כמו שאמרתי אז, במכנס שהיה קרוע זרקתי את זה ומכנס הזה היה אצלי בעבודה אחרת, אמרתי היה כמה זוגות, היה שתיים מכנס, אחד זרקתי שאמרתי ושני היה אצל או גנאח או בבית לא זוכר, לא שיקרתי בעניין הזה בכלל.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שבכל החקירות אמרת שהיה לך מכנס צבאי ירוק אחד עם רקע במפשעה, את המכנס הזה בחיים לא אמרת שהשארת בבית הספר אלא להפך אמרת שאתה לקחת אותו,

עו"ד י. הלוי : יש התנגדות

כב' הש' א. קולה : היא תשלים את השאלה ואז תתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אמרת בחקירות שלך במשטרה שאתה לקחת בהמתנה לקרמיקה את התיק עם הבגדים מבית הספר הביתה, כיבסת את הבגדים וביום שבת אתה גם תפרת את הקרע במפשעה, בחיים לא אמרת שאת המכנס הצבאי הירוק אתה זרקת, אתה אמרת פעם ראשונה פה אחרי 15 שנה בבית המשפט שאת המכנס הצבאי הירוק אתה זרק, אני אגיד לך למה אתה אמרת, אתה אמרת את זה כדי שאנחנו נחשוב שלא זרקת את המכנס הכחול בתמימות בגלל הרצח אלא זרקת באותה הזדמנות שני מכנסיים ושני מכנסיים זה כבר תמים זה לא בגלל הרצח ולכן דחפת את זריקת המכנס הירוק יחד עם המכנס הכחול זה הכל.

עו"ד י. הלוי : אל תענה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חכה על תאנה יש התנגדות.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

עו"ד י. הלוי : אני לא רוצה שהוא ישמע.

כב' הש' א. קולה : אז תצא בבקשה החוצה.

עו"ד י. הלוי : למיטב זיכרוני באמרותיו הרבות של הנאשם בחקירותיו הוא דיבר במפורש על שני מכנסיים שנקרעו, אחד עם קרע לאו בר תיקון וכיבוש שאותו הוא זרק והשני שבאמת באותו מוצאי שבת היה קרע קטן והוא תיקן והמשיך לעבוד אתו ולמיטב זיכרוני גם אצל גנאח, זאת אומרת הוא דיבר זה לא שהוא לא דיבר, אז חברתי החקירה והנושא הזה פשוט החקירה הזאת לא הוגנת ולכן התנגדתי, תדעו את האמת כן.

כב' הש' א. קולה : טוב מה אדוני רוצה באופן אופרטיבי מאתנו.

עו"ד י. הלוי : היא לא יכולה להגיד לו אתה מעולם לא אמרת.

כב' הש' א. קולה : אתה לא יכול להגיד לו את זה אז מה נעשה עם זה עכשיו? לקראת החקירה החוזרת ימצא את מה שאדוני אומר שהוא אמר ויראה לו בחקירה הנה אתה אמרת פה כך או אחרת הנה אני מראה שאולי לא זכרת עובדה שבחקירות שלך כן מסרת, תראה את זה לו, תראה את זה לנו ובזה תיפתר הסוגייה הזו.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, האם זה לגיטימי לשאול אתה לא אמרת כשהמצג הוא שהוא כן אמרת?

כב' הש' א. קולה : אסור להטעות אותו, אם תראה לנו עכשיו,

עו"ד י. הלוי : אין לי בשלוף.

כב' הש' א. קולה : אז ברור שזו הטעיה.

עו"ד י. הלוי : הבנתי .

כב' הש' א. קולה : אני סומך על הפרקליטות שהיא אומרת שלא, אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : טוב אז חברי שמעו את זה, לי אין בשלוף.

כב' הש' א. קולה : כן, יש לכם משהו להגיב?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני יכולה להשיב, אני גם אמרתי לנאשם שלשום כשחקרתי אותו שהוא אמר במשטרה שיש לו עוד מכנס אפור, לא צבאי ולא ירוק אלא אפור שהוא היה כל כך קרוע ונוטה להיקרע שהוא בכלל לא היה לובש אותו ואת המכנס הזה הוא בכלל זרק ביום שני כשהוא עבד אצל גנאח , שאלתי אותו על זה, שאלתי אותו אם המכנס הזה היה בשימוש, הוא אמר שהוא השתמש רק במכנס הצבאי ובמכנס הכחול מעולם הוא לא אמר שהיה לו עוד מכנס ירוק או עוד מכנס צבאי.

כב' הש' א. קולה : לא, זה לא מה שעורך דין הלוי טוען,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם לא בחקירה.

כב' הש' א. קולה : זהו, זה אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בחקירה אמרתי.

כב' הש' א. קולה : אני כן זוכר משהו מעורפל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני כבר בנגדית הצגתי לו כי הוא אמר בעדות שלו בבית משפט שני זוגות מכנסיים, אני כדי להראות תמונה מלאה לבית המשפט אמרתי לו במשטרה אמרת שהיו לך שלושה, היה לך גם את הזוג האפור שהוא נטה להיקרע והוא לא יכול היה ללבוש אותו בכלל.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : במשטרה הוא לא אמר שהיה לו עוד זוג צבאי עוד זוג ירוק ממש לא,

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא דיבר על זוג אפור אותו הוא שלל לחלוטין גם שם וגם פה זה פעם ראשונה שהוא מדבר על עוד ירוק.

עו"ד י. הלוי : אני אגיד עוד משפט אחד וחברתי תמשיך בחקירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להפנות,

עו"ד י. הלוי : אולי לפני, אני רוצה להגיד,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 13/12

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די אני לא יכול לשמוע ברעש הזה.

עו"ד י. הלוי : היא דורסת אותי כל הזמן זו המשאית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה רבה באמת, זה באמת עוד לא שמענו, כל יום הטחה חדשה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די כבר, מהומה מיותרת, בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מפנה את כבודכם לחקירה של הנאשם מה- 13/12 עמוד 22 ממונה 00:18, כמה בגדי עבודה יש לך להחלפה? היו לי שלושה זוגות מכנסיים עכשיו נשאר זוג אחד, האפורים שהיו לי נשחקו, וגם אותם קרעתי וזרקתי, בהמשך הוא מספר שזה ביום שני, כשאת הירוק הוא טוען שהוא תפס באזור המפשעה לא זרק, את הכחול הוא זרק ואת האפור הוא זרק בכלל ביום שני.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז זה בדיוק מה שהוא מתאר כאן והוא אומר לגבי הירוק זה הזוג האחרון שנשאר לי, אנחנו שומעים היום פעם ראשונה שגם את הזוג האחרון שנשאר לו הוא זרק, לא תפר כמו שהוא אומר במשטרה.

כב' הש' א. קולה : טוב, אני צריך לעבור עוד פעם, נדמה לי ששמעתי בחקירות אחרות שהוא מדבר על מכנסיים צבאיות כך נדמה לי, אבל נעזוב את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא שאני ראיתי.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מדבר על זוג אחד ירוק צבאי שאותו הוא תפר ביום שבת אתו הוא הלך לגנאח והוא גם נתפס אצל גנאח ב- 11 לחודש.

כב' הש' א. קולה : יכול להיות.

עו"ד י. הלוי : אם אפשר לצייץ משפט אחרון.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הציוץ הוא שאני גם נזכר במילה אפור, יש מצב שרומן דיבר על מכנס אפור שנקרע מאד ואי אפשר היה לתקן אותו וכו' ולא צבאי, הנה אני אומר, אבל הנושא של נקרע לאו בר תיקון ונזרק ונקרע ותפס במוצאי שבת עלה בחקירותיו.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אז מיצינו את זה.

עו"ד י. הלוי : אין בעיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהוא זרק ביום שני?

כב' הש' א. קולה : די מספיק.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : תמשכנה חקירת הטמבור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : תרשום לך את זה

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די כבר, אם נגיע פעם לחקירה חוזרת בתיק הזה אז אדוני ישאל את השאלה הזאת.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' הש' א. קולה : תקראו בבקשה לעד שיעלה על דוכן העדים.

עו"ד י. הלוי : אני אביא מניפת צבעים.

כב' הש' א. קולה : כן, אפשר להתקדם עורכת הדין רוזנפלד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יכולה בקצב יותר מהיר.

כב' הש' א. קולה : גברתי תעשה בקצב שלה, הכל בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך רומן, אני רוצה בעצם לברך אותך מזל טוב נולד לך עוד מכנס ירוק, המצאת אותו בעדות עכשיו בבית המשפט, בחיים לא סיפרת בשום מקום שהיה לך עוד מכנס ירוק ושזרקת אותו, קודם כל אני מברכת אותך, ב. אני אומרת לך שניסית להנדס אותנו פה, כמו שהצלחת עם המכנס הכחול, רצית שנחשוב שזרקת שני מכנסיים ביחד ולכן אמרת שאת המכנס הירוק זרקת ביחד עם המכנס הכחול ביום שבת לטשטש אותנו שלא נחשוב שזה על הרצח, רצית גם שנחשוב שלא הייתה לך ברירה אלא ללבוש את המכנס הכחול ביום הרצח כי הירוק נשאר בבית הספר, גם את זה לא אמרת בשום מקום אף פעם, תשובתך?

הנאשם, מר ר. זדורוב : התובעת לא צודקת, אני אמרתי שזרקתי נכון, ואמרתי ישר לסשה שזרקתי את המכנסיים, כמה שאני זוכר לא שאלו כיבסתי לא כיבסתי, כמה שאני זוכר לא שאלו אותי, הוא פשוט לא רצה לדבר ולא שאל איזה עוד מכנסיים היו, עכשיו אני לא יכול להגיד בדיוק כי ראיתי גם יש עוד מכנסיים אני לא זוכר כל המכנסיים מה שהיו אבל הם לא רצו להתייחס למכנסיים, מה שאמרתי אז הם אהבו את זה זרקו את זה ככה ולא דיברו על זה.

כב' הש' א. קולה : האם אי פעם לפני החקירות שלך כאן אמרת במשטרה שזרקת בשבת שני זוגות מכנסיים, האחד כחול והשני צבאי ירוק זו השאלה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר כן.

כב' הש' א. קולה : אז נחפש ונמצא, בסדר

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואם לא אמרת לו אז אתה משקר לנו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : יוצא ככה שאני משקר, אני כמה שאני זוכר כן אמרתי את זה אני פשוט לא זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, אני אומרת לך שביום הרצח אתה לא לבשת את חולצת השטראוס את הכופתה אלא לבשת חולצה אחרת שאותה אתה זרקת אחרי הרצח מתישהו מה אתה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון אני לבשתי בחולצה שטראוס וכולם ראו אותי בחולצה הזאת היא גם צבע כחול ופה יש סמל קטן של שטראוס.

כב' הש' א. קולה : מה זה פה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה צד שמאל למעלה קצת יותר מחזה איך להגיד?

כב' הש' א. קולה : מצביע על גובה החזה מצד שמאל שמה הסמל של שטראוס?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, סמל של שטראוס.

כב' הש' א. קולה : יפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה לא לבשת את החולצה הזאת אלא לבשת חולצה מכופתרת בזמן הרצח שגם אותה אתה זרקת והסיבה שלא סיפרת שזרקת את החולצה כי ידעת שזה "טו מאצ'" להגיד שזרקתי גם מכנס וגם חולצה כי עליתי במשקל זה לא אמין לכן לא סיפרת שזרקת אותה מה אתה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני הייתי בחולה שטראוס וכולם ראו אותי בחולצה הזאת, אני ישר אמרתי מתי עצרו והסברתי לסשה שזרקתי את המכנס הוא רצה לדעת איזה סוג של הבד, אני אמרתי לו שהוא יכול ללכת בבית שלי ולמצוא במדף בארון בגדים שם במדף את החולצה שם בבגדים איפה בגדים של עבודה.

כב' הש' א. קולה : איזה חולצה הייתה שם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה החולצה זה סט של המכנס שזרקתי.

כב' הש' א. קולה : אבל זו החולצה שלא מצאו בסוף.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ככה הם אומרים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ככה הם אומרים כי אני הסברתי בדיוק איפה היא נמצא אחר כך הם באו והם אמרו שהם חיפשו בחדר שינה אבל אני אמרתי שזה בחדר איפה מחשב זה לא חדר מחשב כי יש שלוש את הארונות האלה ואני אמרתי איפה זה בדיוק אבל כמה שהבנתי הם אפילו לא חיפשו את זה הם סתם זרקו את זה.

כב' הש' א. קולה : טוב, אבל זו לא השאלה.

כב' הש' ת. נסים שי : אמרת שסתם זרקו את זה לא הבנתי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כאילו לי תשובה זרקו לי סתם שאנחנו חיפשנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זרקו תשובה.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל היא שאלה על החולצה של שטראוס.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, אמרתי אני עבדתי בחולצה של שטראוס לא מכופתרת חולצה כמו שאומרת התובעת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לגבי החולצה של החליפה אם אתה כבר מעלה את זה אני אומרת לך שהפכו לך את הבית.

כב' הש' א. קולה : אבל זה כבר מיצינו כבר שאלת אותו והוא אמר,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עוד לא שאלתי, הפכו לך את הבית אמרו לך הפכנו לך את כל הבית והשאלה שלי למה אשתך שהייתה מאד מעורבת בתיק ובחקירה, היא ניהלה חקירה פרטית עם עורך דין שפיגל ראינו את החומרים והדיסק, למה לא ביקשת ממנה שהיא

כב' הש' א. קולה : אבל נשאלה השאלה הזאת כבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני לא זוכר, אני זוכרת שאלתי למה הוא לא חיפש.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, גברתי שאלה והוא ענה לה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, מה הייתה התשובה?

כב' הש' א. קולה : לא חשוב, נחזור לפרוטוקול.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אדלג לשאלה הבאה.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך חנוך סימנה השומר שראה אותך שאתה מחכה לדבק הוא אמר לך שהוא ראה אותך במכנס ג'ינס וחולצה מכופתרת בזמן הזה, מדברים על הצהריים, הוא טעה גם בקשר לחולצה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע, אני אמרתי שאני חושב שהוא ראה אותי בבוקר מתי שקיבלתי את הקרמיקה שהייתי בחולצה ומכנס ג'ינס שלקחה התובעת, זה חולצה עם הכפתורים אם אני לא טועה, אני פשוט שהוא טועה בזמן זה מה שאני חושב.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, קובי סומברנו שראה אותך אמרנו ב- 9-10 בבוקר עם מכנס ג'ינס הוא אומר שלבשת חולצה מכופתרת משובצת, גם הוא טועה? כי משובצת אין לך בשום גרסה, יש אחד השומרים אומר משובצת ויש את סומברנו.

כב' הש' א. קולה : מה סימנה אומר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : סימנה אומר מכופתרת,

כב' הש' א. קולה : זה לא משובצת, זאת אומרת שגם בין סימנה לסומברנו יש חילוקי דעות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חנוך סימנה אומר מכנס ג'ינס וחולצה מכופתרת משובצת על ההמתנה לדבק, קובי סומברנו שמדבר על הבוקר 9-10, ג'ינס וחולצה מכופתרת משובצת.

כב' הש' ד. צרפתי : אז שניהם אומרים משובצות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, שניהם אומרים מכופתרת משובצת מדברים על שעות שונו, כן.

כב' הש' א. קולה : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שאמרתי אני לא יודע למה הם אומרים כי אני הייתי בבוקר בג'ינס כמו שאמרתי ויצאתי במכנס הכחול הזה וחולצה שטראוס זה מה שאני אומר.

כב' הש' א. קולה : מתי פגשת את קובי סומברנו באותו יום?

הנאשם, מר ר. זדורוב : בשמונה וחצי באתי אלי כבר חיכה בשעה, זה היה בשמונה וחצי שמונה שלושים וחמש שהוא נכנס כי צריך שומר בשביל לפתוח שער, שמונה ארבעים זה היה, ליד התשע, אני לא יכול להגיד בדיוק זמן אבל אפשר להגיד עשרים לתשע רבע לתשע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות שבאותו יום אתה לבשת מכנס ג'ינס וחולצה מכופתרת משובצת לא את החליפה כי אין באמת דבר כזה חליפה כי אף אחד לא מכיר את החליפה הזאת והחולצה גם לא נמצאה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, לא היה לי חולצה ג'ינס בקוביות המשובצת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא ג'ינס חולצה מכופתרת משובצת, מכנס ג'ינס וחולצה מכופתרת משובצת כזאת כמו שהיית אתה בשחזור ובחקירות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אה לא זאת החולצה הייתה בבית אבל באותו יום באתי בג'ינס ולא בחולצה הזאת, אולי הם טועים עם יום שראו אותי לפני שבוע יכול להיות אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אז לא היית באותו יום עם חולצה מכופתרת משובצת

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, הייתי בג'ינס כמו שאמרתי, חולצה ג'ינס מכנס ג'ינס במשטרה אחרי שבוע אם אני לא טועה לקחו ממני או כמה ימים כי הם היו עלי.

כב' הש' א. קולה : ובאיזה חולצה עבדת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני עבדתי בשטראוס חולצה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ובבוקר ואחר הצהריים עם חולצה ג'ינס.

הנאשם, מר ר. זדורוב : ג'ינס אני שמתי מתי הלכתי בבית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, מדי א' כי אמרת קודם הייתי בג'ינס אתה מתכוון הייתי גם עם חולצה ג'ינס ומכנס ג'ינס.

הנאשם, מר ר. זדורוב : חולצה ג'ינס ומכנס ג'ינס באתי לעבודה והחלפתי את הבגדים עבדתי במכנס כחול וקופתה של שטראוס (רוסית)

הנאשם, מר ר. זדורוב : סווצ'ר.

עו"ד י. הלוי : אמרנו את הכופתה כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כופתה של השטראוס סיימתי עבודה בחמש החלפתי את הבגדים שמתי מכנס ג'ינס וחולצה ג'ינס והלכתי הביתה.

כב' הש' א. קולה : תודה, מתקדמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפני שיצאת לפסיכיאטר באותו יום ששמענו ממך שסיפרת לו את האמת בשיחה הזאת, אותה חצי שעה שעה שסיפרת אמת זה פה, אז בשיחה הזאת אמרת לארתור כשאתה מדבר על הכופתה שלבשת, הכוונה חולצה של שטראוס, אתה אומר אבל אולי אני על העניין הזה זרקתי אותו גם כן, אני הסתכלתי עליו באותו יום אתה מדבר על הכופתה ואמרתי לאיזה מטרה אני צריך אותו אצטרך לזרוק אותו, האם באמת עלתה במוחך המחשבה לזרוק את החולצה של החליפה את הכופתה של החליפה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר את השיחה הזאת צריך לראות ולהבין על מה אני בכלל מדבר, אבל אני חושב אני פשוט זרקתי מתי הוא שאל פשוט זרקתי.

כב' הש' א. קולה : מה זרקת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, אני חושב שעניתי לו זרקתי לו את המילים.

כב' הש' א. קולה : מר זדורוב תיזהר במילים שלך כשאתה אומרת זרקת ומדברים על חולצה הפרוטוקול יכול להבין זרקת את החולצה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אה, הבנתי.

כב' הש' א. קולה : אתה אומר זרקתי מילים אז בוא נהיה ברורים שלא תהיינה תקלות אחר כך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, השאלות שלו אני פשוט אומר שלא זוכר איך שיחה היה צריך לראות בשביל להבין איך אנחנו הגענו לשיחה הזאת יכול להיות שאני פשוט זרקתי לו מילים, אני פשוט לא יודע איך להגיד את זה כי צריך לראות את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בחקירה שלך מה- 22 לחודש יום שישי אתה אמרת לסשה אני מבקש ממך כשלפחות ראייה ישירה אחת תופיע, שים לב איך נאשם תמים יודע להגיד ראייה ישירה כשלפחות ראייה ישירה אחת תופיע אצלכם אז …. הכוונה דברו אתי אז, כן, ואת אומר לו אין לכם חולצה, אין לכם מכנסיים ואין לכם נעליים, הוא אומר לך תקשיב אתה חושב כמו שחקן שח אני שואלת אותך מה זאת אומרת אין לכם חולצה, אין לכם נעליים, הרי אתה מסרת למשטרה את החולצה ואת הנעליים.

עו"ד י. הלוי : איזה תאריך זה רק?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 22.

כב' הש' א. קולה : 22, אני ראיתי את זה, אין וויכוח אבל שאת הנעליים הוא מסר להם נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נעליים הוא מסר להם, חולצה הוא מסר להם, מכנס הוא לא מסר, למה אתה אומר אין לכם דברים שאתה מסר?

כב' הש' א. קולה : אותה שאלה נכונה גם לגבי הנעליים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אני עמדתי ואמרתי כאן ואני עומדת על שלי, אנחנו חושבים שהוא נעל את הסלמנדר הוא פשוט ניקה אותם טוב ולכן למה אתה אומר אין לכם על דברים שמסרת?

כב' הש' א. קולה : אבל הוא אמר עדיין אין לכם גם על הנעליים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה צריך לראות את השיחה כבודו, אני לא זוכר את השיחה הזאת.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תנסה בכל אופן לחשוב על ההקשר של הדברים כי אתה אומר לו לפחות כשתהיה לכם ראייה ישירה אחת אז, כאילו אז דברו אתי, אין לכם את זה ואת זה ואת זה אז מה אתם רוצים ממני?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני יודע שנתתי למשטרה כל הבגדים חוץ ממכנס ומתחילת החקירות אני אמרתי שאני זרקתי את המכנס ולא בכוונה זרקתי והמכנס האלה יכולים לתת לראות שאני חף מפשע ואני ביקשתי איך הגעתי לשיחה הזאת אני פשוט צריך לראות אני לא זוכר את זה ,הראייה שאני יכול להגיד יש אם אז ראייה זה מה שהתכוונתי שהם מוציאים הם הזרע של הבן אדם שאנס ורצח את תאיר והם יבינו שהם טועים זה מה שאני התכוונתי כמה שאני חושב, אני לא יכול להגיד בדיוק צריך לראות שיחה לא זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אציע לך למה התכוונת אתה לא חייב לקבל, כשאתה אומר אין לכם את זה זה אחד משניים, או אין לכם את החפץ אין לכם את החולצה הנכונה, אין לכם את הנעליים הנכונות או אין לכם את הראייה מתוך החפץ כי ניקיתי אותה כי טיפלתי בה זו ההצעה שלי.

כב' הש' א. קולה : אין לכם את הראיה כי אין לכם את הראיה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אני לא רוצה שהעד ישמע מאדוני.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו התזה שאני נתתי לו.

כב' הש' א. קולה : גם בחקירה נגדית כשמציגים לעד שאלה צריך להציג לו שאלה מלאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אדוני זו התזה שלי.

כב' הש' א. קולה : טוב, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא יכול להסכים אתי או לא.

כב' הש' א. קולה : אבל התזה של כולנו להגיע לחקר האמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה נכון אבל אני רוצה לשמוע ממנו,

כב' הש' א. קולה : אל תפריעו לי בבקשה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא מבית המשפט את התשובה.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אבל אנחנו ראינו את החקירות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אדוני הוא העד.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שבית משפט חושב זה דבר אחד וזה בסדר זה יהיה בהכרת הדין.

כב' הש' א. קולה : בית משפט לא חושב כלום הוא רק שואל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לשמוע מהעד לא מבית המשפט.

כב' הש' א. קולה : אפשר להמשיך בשאלה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תענה בבקשה.

כב' הש' א. קולה : עוד פעם אפשר שאלה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, ההצעה שלי לשאלה למה התכוונת כשאמרת אין לכם חולצה אין לכם נעליים התכוונת 1. או שאין לכם את החולצה הנכונה ואת הנעליים הנכונות או שאין לכם את הראיות מתוך החולצה והנעליים כי אני ניקיתי אותן, זה מה שאני חושבת אתה לא חייב להסכים אתי מה אתה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי אני נתתי למשטרה כל הדברים גם חולצה גם דברים אני לא מסכים עם התביעה כי אם אני זורק את הדברים מה אני אגיד את זה בשביל מה, אני נתתי הכל ומה שאני אמרתי אז שהמכנס זרקתי זה דבר שיכול לתת חפותי זה מה שאני טוען כל הזמן, לגבי איך אני אמרתי פשוט צריך לראות שיחה, אני לא זוכר איך אנחנו הגענו לשיחה הזאת צריך לראות אותה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז בוא נראה את השיחה, אפשר חצי דקה קודם כדי שתראה את ההקשר, 22 לחודש, תקרין לו קודם כל את ההקשר.

עו"ד ב. משה : אין בעיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תקרין מ- 00:13:00, חצי דקה קודם, אני מראה לך קודם את ההקשר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קורם כל הראיתי לך את ההקשר של השיחה, עד לקטע שאתה אומר לו פשוט אני מבקש שלפחות אחת עזוב אני אפילו לא מבקש, נגיד מכנסיים או נעליים ואז אתה ממשיך, שלפחות מכנסיים או נעליים ראייה ישירה אחת תופיע אצלכם, האם אתה נזכר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, אפשר ממשיך.

ש : האם אתה נזכר במעמד עכשיו שראית בהקשר?

ת : לא, אפשר ממשיך, אני אומר לו פשוט לא מבין יש אחד אבל מה אחד?

ש : כן, הראיתי לך שלפחות ראייה ישירה אחת תופיע אצלכם ואז אתה מדבר.

כב' הש' ד. צרפתי : אז גברתי תמשיך את הרצף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני לא רוצה את הרצף.

כב' הש' ד. צרפתי : זאת שאלה שאי אפשר להבין אני לא מבין, את אומרת שאלה, ראייה אחת ישירה תופיע אצלכם תני לו את ההמשך שהוא יבין על מה הוא מדבר

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא סתם עצרתי, אני רוצה לראות מה הנאשם זוכר על הדברים.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה זוכר מה היה שם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר, אני יכול להיות אבל אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אומר, שמעתי, שמעתי, אני אנהל את החקירה הנגדית שלי כמו שאני רואה לנכון, אני אציג לו את הקטע אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה קודם לפני שהוא רואה את הקטע, אני אומרת לך שההקשר של הדברים זה שאין לכם את החולצה, אין לכם את המכנס, את המכנס זרקת אז אין, אין לכם את הנעליים, ואני אומר לך שלגבי החולצה אתה אומר לו פה אין לכם את החולצה המכופתרת, רובשקה באס נייט, התרגום כאן הוא לא טוב, וכשאתה אומר לו אין לכם את החולצה המכופתרת אתה לא אומר את זה סתם כי אתה יודע שאתה לבשת את החולצה המכופתרת וזה ברח לך בפעם היחידה פה ולכן מה שהעדים אמרו שראו אותך עם חולצה מכופתרת גם באמצע היום , חנוך, זה נכון, עכשיו אתה יכול לשמוע את הקטע.

עו"ד י. הלוי : עכשיו אני רוצה להתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רגע, אני עוד לא שאלתי.

עו"ד י. הלוי : תסיימי את השאלה ואני אתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיראה את הקטע.

כב' הש' א. קולה : שיראה את הקטע ואז הוא יתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רובשקי ובאס נייט, אני שאלתי אותך פה לפני שתי ישיבות איך אומרים חולצה ארוכה? כופתה, איך אומרים חולצה מכופתרת? רובקשי, אתה אמרת, וגם המתורגמנית אמרה רובשקי חולצה מכופתרת ועשינו הדגמות פה על כל חולצה, אתה אמרת והסווצר שאתה לבשת חולצה ארוכה של שטראוס שלוש פעמים שאלנו אותך כולנו זה הכופתה ופה ברח לך רובשקי ולכן כשאתה אומר לו רובשקי באס נייט אתה מתכוון לזה שאני לא נתתי לכם את החולצה הנכונה, אני הנדסתי אתכם כשנתתי לכם את הכופתה, אני לבשתי רובשקי ואותה אין לכם, עכשיו אל תענה כי יש התנגדות.

עו"ד י. הלוי : לא אין לי התנגדות, פה זה מקום סביר לעצור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נקרין מההתחלה כדי שעכשיו יהיה לך ברצף.

כב' הש' ת. נסים שי : שיענה וזהו.

כב' הש' א. קולה : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני התכוון על החולצה שהמכנס כי הם אמרו שהם לא חיפשו ולא מצאו אז הבנתי שהם לא רוצים לחפש ולא רוצים לעזור לי על זה אני טענתי שאין לו חולצה כי הוא לא רצה לעשות מה איך אני יכול להוכיח ואם אני לא טועה אחר כך אני אמרתי אבל הגיע יום שתדעו שאני לא הרגתי את הילדה ויהיו הוכחות אצלכם זה מה שאני טענתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה תמיד אתה אומר יגיע יום שאתם תדעו שזה לא אני, אתה אומר את זה בכל חקירה.

עו"ד י. הלוי : ולדעתו של עורך דין הלוי היום הזה הגיע גם.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : אני יכול לשבת בשקט?

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא אומר היום הזה הגיע ואני יודע שהוא הגיע.

כב' הש' א. קולה : אתה יודע אבל אנחנו לא יודעים והם לא יודעים.

עו"ד י. הלוי : לא פניתי אליכם, פניתי אליהם.

כב' הש' א. קולה : אז אל תפריע. די.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קודם כל אתה מסכים אתי שאמרת רובשקי באס נייטה – החולצה המכופתרת אין לכם נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון התכוונתי כי החולצה זה סט של המכנס כי הם לא חיפשו את זה כמה שהבנתי מכל החקירה כי אם הם חיפשו זה היה אצלם והם היו רואים שזה לא ג'ינס כמו שטוענים כולם שזה בד שדומה לג'ינס וסליחה על ההשוואה המכנס כמו שהיה אתמול מלוכלך ובאבק אפשר לקבל הוא נראה כמו ג'ינס.

ש : כשאמרת רובשקי באס נייט אמרת בעצם החולצה המכופתרת אין לכם נכון?

ת : זה שהתכוונתי,

ש : לא שאלתי מה התכוונת, שאלתי האם כשאמרת רובשקי באס נייט התכוונת לחולצה המכופתרת?

ת : נכון.

ש : אני אומרת לך שפעם אתה מדבר אתם על הראיות שאין לכם, אתה מכניס כאן כמו שאמר כבוד האב"ד בצדק גם את הנעליים למרות שאת הנעליים אתה מסרת, על אותו משקל אתה מכניס כאן גם את החולצה למרות שאת החולצה אתה מסרת ואני אומרת לך כשאתה אומר על דברים שאתה מסרת אין לכם זה בגלל שהעלמת אותם, את הנעליים ניקית כמו שאמרת לארתור נעליים נקיות לגמרי, ואת החולצה אתה לא נתת את המכופתרת נתת להם חולצה לא נכונה כי אם היית אומר זרקתי גם את החולצה אף אחד לא היה מאמין לך.

ת : זה לא נכון, הכוונה היה על החולצה של הסט של המכנס, על הנעליים מה אפשר לנקות את הדם? אני לא יודע דברים כאלה.

ש : אם מישהו יודע זה אתה איך לנקות.

ת : לא, לא יודע, מה ששאל ארתור אני זרמתי את המילים כל ניקיתי, אני לא מומחה בדברים אבל כמה ששמעתי גם ירון שור שיש את החורים אם דם להיכנס בחיים אי אפשר לנקות כמה שהבנתי.

עו"ד י. הלוי : לפני שאת שואלת, תמשיכי את הקטע, אז עצרת אמרת מקום סביר לעצור לשאול, שאלת הוא ענה תמשיכי עוד 30 שניות בואו נראה עד סוף הקטע הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אתה חושב לתת לו עוד מקצה שיפורים,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זאת חקירה שלי ואני אנהל אותה איך שאני רוצה, אני ממשיכה, אני אומרת לך,

עו"ד י. הלוי : אי אפשר לבקש ממנה שתמשיך? בואו נשמע את הקטע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה נפטרת מהחולצה ולא סתם אמרת שאין לכם את הראיות העיקריות כי אני נפטרתי מהן, אתה נפטרת מהחולצה המכופתרת שאתה לבשת, אתה נפטרת מהמכנס שאתה לבשת, ממכנס הג'ינס שלבשת והיום אני חושבת שכולנו כבר יודעים שאתה לבשת ג'ינס כי בני המשפחה שלך לא שיקרו הם אמרו את האמת.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא בסיכומים אבל גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשקית הייתה ג'ינס ואני אומרת לך שאתה נפטרת מהחולצה זה הכל.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, התובעת טועה, אני לא זרקתי חולצה ואמרתי שילכו בבית בשביל יבינו על מה אני מדבר על איזה סוג של בד ואמרתי בהמשך כל החקירות אבל הם לא רצו לחפש וזהו ועבדתי בחולצה של שטראוס כמו שאמרתי אז אבל אני פשוט לא יכול להוכיח, אני אומר אבל אומרים הפוך שאני שקרן בכוונה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אומרים שאתה שקרן, אומרים שאתה משקר, אתה כינית את עצמך שקרן, אני שקרן בחקירות, אני לא חושבת שאתה שקרן אני חושבת שאתה מניפולטור על שאתה הצלחת להנדס את המערכת זה מה שהביא אותך לפה עד היום אז אני לא חושבת שאתה שקרן, נתתי לך מחמאה אם לא שמת לב אז קח את זה ברוח טובה, אני אומרת לך שלפי הסיפור שלך מה שאתה סיפרת לארתור שאתה דרכת על דם בנעליים, אמרת לו בוודאות יש דם בסוליות אני דרכתי על הדם, וכשאנחנו שומעים ממך וגם רואים שאתה עבדת באבק, צבע ולכלוך איך יכול להיות שכשהנעליים שלך נתפסות אין על הסוליות את כל הדברים האלה, לא את הלכלוך, לא את הדם שאתה בעצמך אמרת שדרכת עליו, לא צבע בסוליות שאתה בעצמך אמרת שעבדת בצבע, גם צבע אצל גנאח אחר כך וגם דבר של קרמיקה, איך זה יכול להיות?

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד, שהעד יצא.

כב' הש' א. קולה : כן, שהעד יצא, בבקשה.

עו"ד י. הלוי : זה מהסוג הקודם אבל אני אתנגד,

כב' הש' א. קולה : כן עורך דין הלוי בבקשה.

עו"ד י. הלוי : תסלח לי התביעה השאלות שלה פתטיות, מטעות מסלפות, עכשיו לגופו של עניין, דעו נא השופטים והפעם אני אציג לכם את זה בשנייה, העד אמר בהתחלה כשהוא נעצר שהוא חושב שהוא ראה טיפות דם בשירותי הבנים שבוע לפני יום הרצח, אחרי זה יש תהליך, אני יכול להראות אותו בנקל אם אדרש לכך, את ההתפתחות, ואז החוקר אומר לו את ההטחה שיש דם על הכלים שלו ואז הוא מנסה להסביר את זה ולאט לאט עם הרמזים של החוקרים שהם רוצים את יום האירוע הוא עובר מלפני שבוע ומדביק את המחשבה שלו שהיו טיפות דם לפני שבוע מדביק את זה ליום האירוע ואז יום האירוע אז אולי דרכתי יום האירוע ואנחנו מגיעים לכוכבית עם שירותי הבנים, התובעת יודעת את כל זה אז היא באה חרף ידיעתה את האמור לעיל היא אומרת לו איך זה כשתפסו את הנעליים, יש פה חטא כפול, גם אם היו תופסים באותו יום את הנעליים אז היה איך אומרים קורטוב של אי הגינות בשאלה מקל וחומר גם לא תפסו את הנעליים באותו היום אלא בחלוף 6 ימים ב- 12, גנאח וכו', אז מה מקור השאלה, היא לא הוגנת, לסיום אני מזכיר מהצד השני, אני רציתי להגיש תמונות של הנעליים שהן מלאות עם לכלוכים וכבודו אמר לי עורך דין הלוי נו באמת הוא עבד אצל גנאח ראשון שני עזוב את זה אין לך מה להגיש לי ואני שקלתי שנייה ירדתי מזה, אז הרי כבודו מבין את הסימטריה, אז אני לא הגשתי כשהנעליים מלוכלכות ואין בהן דם ויש להן מלא לכלוך כי כבודו אמר לי בצדק, אז עכשיו היא באה ואומרת לו איך אין סימני דם בעצם כעבור יומיים משנתפסו הנעליים, הובנתי?

כב' הש' א. קולה : הובנת אני רק לא הבנתי מה ההתנגדות, את מה שאמרת הבנתי, זה טוב לסיכומים אבל זה לא מפנה לשאלה, יכול להיות שהשאלה לא הוגנת סדר כבר ראינו שאלות לא הוגנות כאלו ואחרות בכל הצדדים בתיק הזה, השאלה בסדר, לכן השאלה תישאל אם תרצה תידרש הבהרה בחקירה חוזרת בבקשה, אני כבר אומר לאדוני אם בחקירה החוזרת אדוני יסבור שאת התמונות של הנעליים שאז לא הרשיתי לאדוני להגיש צריך להגיש נגיש.

עו"ד י. הלוי : בסדר, כבודכם שמע אותי.

כב' הש' א. קולה : לא נשחק בתיק הזה מחבואים, הכל יעלה על השולחן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הוגש, הנעליים הוגשו, התמונות שלהן הוגשו.

עו"ד י. הלוי : כבודכם חושבים שהשאלה מותרת גמרנו אני יושב.

כב' הש' א. קולה : את הסיפור של הדם אדוני יאמין לנו אנחנו זוכרים ויודעים איך זה התגלגל ולמה זה התגלגל ושואלים את עצמנו שאלות מפה ועד להודעה חדשה ואם תהיינה לנו תשובות או שלא בהכרעת הדין אינני יודע עדיין, עכשיו השאלה מותרת בואו נתקדם אחרת לא נסיים אף פעם, אפשר לקרוא לו בחזרה. אתם זוכרים איפה התמונות של הנעליים באיזה מוצג?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לדעתי זה גם בקלסר בתיק העבודה של ירון שור הייתה שם תמונה של הנעל לרוחב, זכור לי.

כב' הש' א. קולה : זה נתפס ב- 11 לא ב- 12.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, ב- 11 אצל גנאח.

עו"ד י. הלוי : כן, 11 כן, 5 ימים אחרי.

כב' הש' א. קולה : שוב, גם לגבי הנעלם אם זה היה נתפס ביום חמישי לא היינו כאן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה, אם זה היה נתפס.

כב' הש' א. קולה : כן, אתה זוכר את השאלה? לא, תשאלי את השאלה עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן,

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר שאלה עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תשובה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אגיד, א. אני לא הרגתי ילדה ועל הנעליים שלי אין דם, שוטרים כל הזמן רצו הסבר איך הגיע דם ואני נתתי הסבר, (רוסית)

מתורגמנית : בכללי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : בכללי, זה לא עובדה שזה היה, נתתי הסבר, וכמה שאני זוכר אותו דבר סיפרתי לארתור בזה שהיו שאלות ואני הסברתי להם זה מה שאני זוכר.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה מכוח העבודה שלך התפקיד שלך אתה יודע לעבוד עם חומרי ניקוי, אתה מתעסק בזה כל הזמן כחלק מהעבודה שלך, יותר מזה אתה גם תיקנת את זניה כשדיברתם ביום הראשון שנעצרת על איך מנקים דם מהציפורניים זניה אמר שמנקים בסקוצ' את הציפורניים ואז נכנסים למקלחת חצי שעה, אתה תיקנת אותו, מה פתאום, לא מנקים בסקוצ' מנקים במרשת שיניים ואז מתקלחים לא חצי שעה אלא שעה ואני אומרת לך שאתה יודע היטב איך להסיר כתמים, איך להסיר שרידים מחפצים וזה בדיוק מה שעשית בנעליים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אנחנו דיברנו ואני אמרתי שאני לא שטפתי נעליים בכלל לא שטפתי, ואם אני דיברתי עם יבגני אנחנו היינו פשוט בשיחה דיברנו אבל איך זה מנקים אני לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אני אומרת לך שלפי מה שאמרת ליבגני אתה מתקן אותו, הוא אומר לך סקוצ' ואתה עוד אומר מברשת שיניים אז אתה כן יודע איך מנקים דם ולא אמרת לנו את האמת גם בהקשר הזה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אם אני אמרתי מברשת שיניים יכול להיות שאני התכוונתי למה סקוצ' אפשר מברשת, יכול להיות, אני לא יודע איך אנחנו הגענו לשיחה הזאת אבל שהיה שיחה אנחנו דיברנו כי אנחנו יושבים דיברנו, שאלתי אותו.

ש : אז מברשת שיניים סתם המצאת ככה בא לך לראש?

ת : אפשר לראות איך הגיעה השיחה הזאת פשוט.

ש : לא צריך לראות איך הגיעה השיחה, אני אומרת לך איך היא הגיעה.

ת : למה?

ש : הוא אומר סקוצ' אתה לא מאמץ את מה שהוא אומר לך ואתה מתקן אותו.

עו"ד י. הלוי : אז תראי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא רוצה להראות.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר פשוט להסתכל איך הגענו לשיחה הזאת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : תראי את המברשת שיניים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אפשר לראות אמרתי אני לא יודע איך אנחנו הגענו לשיחה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אין לך תשובה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, אני אמרתי שאני לא יודע איך הגענו לשיחה הזאת

ש : זה לא משנה איך הגעתם, הוא אומר לך מנקים ציפורניים בסקוצ' ואתה מתקן אותו ואומר לו במברשת שיניים, הוא אומר לך מקלחת חצי שעה ואתה אומר שעה, מה זה משנה איך הגעתם כי אתה רוצה עוד פעם 2 דקות לחשוב על התשובה ועל מקצה שיפורים אני לא אתן לך.

ת : אני חושב שזה משנה כי אנחנו דיברנו באופן כללי כמה שאני יכול להבין אבל איך הגענו זה צריך פשוט לראות, אני לא זוכר כל השיחות איך היה איך זה היה (רוסית)

מתורגמנית : איך זה קרה.

ת : איך זה קרה, זה פשוט צריך לראות ולזכור.

ש : או קיי, אני רוצה לשאול אותך אם הבנתי אותך נכון עד לשלב שארתור התהפך עלייך והתחיל לאיים עלייך והתחיל להיות לא מרוצה מזה שאתה לא מספר לו את האמת ואתה ככה לא ישר אתו עד אז הייתה אווירה טובה ביניכם, עד אז הייתם חברים זה מה שאתה אמרת, הייתם חברים, ראיתי בו עורך דין שלי אפילו זה נכון?

ת : נכון.

ש : אתה אפילו סמכת עליו לאורך הדרך, סיפרת לו דברים, סיפרת לו מה קורה בחקירה, שיתפת אותו, רצית את הדעה שלו את העצה שלו.

ת : נכון, כי אני רציתי לדעת מה יכול להיות כי הוא בן אדם עם ניסיון אני סיפרתי כל מה שהיה.

ש : הרגע המכונן שהוא מתהפך עלייך אתה ממש הרגשת את זה שזה קרה בזמן שהוא איים עלייך בכוויות אז זה היה איך אמרת מאיים עלי בפנים, ככה אני הבנתי נכון?

ת : נכון.

ש : אותה אפילו פחדת ברגע הזה שאולי בלילה הוא יחנוק אותך, אתה אומר זה בן אדם שירה באנשים, שעשה דברים, מאיים עליי בכוויות אני לא יודע מה יהיה בלילה, יכול להיות שהוא ירצה לפגוע בך בלילה נכון?

ת : זה מה שאמרתי, אני לא יודע איך הוא עושה אני פשוט פחדתי, זה מה שאמרתי כן.

ש : חשבת שארתור הוא אדם לא צפוי שהוא יכול פתאום לפגוע בך?

ת : אני חשבתי ככה.

ש : וברגע הזה שזה קורה ואתה מקבל את האיום בפנים ואתה ככה נכנס בך פחד אתה אומר לעצמך אין ברירה אני חייב להמציא לו שקר כי אחרת הוא יפגע בי, הבנתי נכון?

ת : לא נכון.

ש : אז תסביר.

ת : אני לא רציתי לשקר, ניסיתי לעשות דרך שלום שהוא יהיה יותר רגוע אבל הוא התחיל יותר ויותר.

ש : או קיי, ואז התחלת, ברגע של האיום התחלת איזשהו מהלך של להרגיע אותו אם אני מבינה אותך נכון ובסוף באמת לא הייתה לך ברירה כי הוא לא נרגע והוא המשיך לאיים עלייך ואז נאלצת בסוף לתת את הסיפור השיקרי.

ת : נכון.

ש : אם הבנתי אותך נכון מה שעצבן את ארתור ממה שאתה לא ישר אתו שאתה לא אומר לו אמת על הרצח, הוא חושב שאתה רצחת ואתה אומר לו לא רצחת זה מה שעצבן אותו, זה נכון?

ת : לא בדיוק, זה גם עצבן אותו שהוא סיפר לי סוד שהוא ירה באנשים והוא פחד שאני כאילו הולך להלשין עליו.

ש : מה הדבר העיקרי שעצבן אותו, הרי אתה בסוף נאלץ להודות בפני ארתור, להמציא לו סיפור שיקרי לטענתך, אז זה לא קשור על זה שאתה תפתח עליו כי שמעת את הסוד שלו נכון? מה הקשר בין מה שאמרת לנו עכשיו להתוודות השיקרית?

ת : זה מה שהוא אמר שהוא סיפר לי סוד וכמה שהבנתי הוא חיכה ממני לסוד אה איזה סוד אני יכול לתת מתי איי לא יודע מה הוא רוצה ואני שיקרתי לו כן.

ש : אז הסוד שהוא רצה ממך זה שאתה תודה ברצח?

ת : נכון.

ש : זה הסוד שהוא חיכה לשמוע לא סוד שתספר לו על דברים אחרים שעשית, על הרצח.

ת : נכון.

ש : אז אם מה שמפריע לו זה שאתה לא מספיק סומך עליו כדי לספר לו שאתה באמת רצחת למה כשהוא שואל אותך תגיד לי יש לך אמון בי אז אתה אומר לו אין אולי רק טיפונת למה?

ת : כי איך אני אתחיל לשקר לו כי אני לא יכול להתחיל לשקר נגד עצמי בגלל שהוא רוצה לשמוע את השקר הזה איך אני יכול להאמין אמרתי יש קצת אמון אבל יש בינינו קו שאנחנו לא משקרים בדברים כאלה אבל הוא לא עזב את זה הוא ממשיך וממשיך והתחיל להגיד תשמע מי שפוגע לו, כאילו לארתור, אחר כך יגיע את העונש אחר כך ואני שיקרתי לו, נכון.

ש : הבן מתעצבן עלייך שאתה לא מאמין בו מספיק בשביל לספר לו את האמת, אז כשהוא שואל אותך תגיד יש לך אמון בי תגיד לו כן מה פתאום אתה אומר לו לא? רק טיפונת, הרי א. אתה פחדת ב. אם זאת הבעיה תגיד לו כן אולי הוא ישב בשקט ויפסיק לאיים מה זה לא?

ת : אני אמרתי לא הוא אומר מה אין בכלל אני מאמין לו אני סומך עליו אבל אני לא יכול איך אמרתי לו כי אני חייב לשקר אבל איזה יהיה אמון אם אני מתחיל לשקר אבל הוא ממשיך את זה.

ש : מה אכפת לך להגיד לו כן, מה זה עולה לך?

(הדוברים מדברים יחדיו)

ש : אתה לא חייב לספר את הסיפור אתה מאמין בי כן ארתור, כן אדוני, אני הרי מת מפחד ממך, אתה הרי אדם לא צפוי אתה תחנוק אותו בלילה בוודאי שאתה אומר לו כן, אתה עומד דום ואומר לו כן על שאלה כזאת, ככה לא מתנהג מי שפוחד זה מה שאני שואלת אותך.

ת : לא, אני אמרתי שאני פחדתי ממנו ולך תדע מה הוא עושה בגלל זה.

ש : זו הפעם הראשונה שהרגשת סכנה, איום, מפני ארתור?

ת : ממש חזק כזה כן, זה התחיל מהיום הזה.

ש : זה בגלל הקטע של הכוויות או שבגלל שהוא התחיל להגיד לך תגיד מה אתה חושב שאני פראייר אני לא יודע לקרוא אותך, אני לא יודע לעשות אחד פלוס אחד מה?

ת : זה מה שהוא אומר שהוא פראייר זה היה שלו מילים אבל אני פחדתי כי יש לו אנשים כמו שהוא אמר יש לי הרבה חברים ולא משנה איפה אני מקבל את העונש הזה אני פחדתי מזה כן.

ש : אני שואלת חוץ מזה שהוא דיבר על כוויות הפחיד אותך גם המילים האלה שהוא אמר אני יודע לקרוא אותך, אל תחשוב שאתה עובד עלי, אני יודע לעשות אחד פלוס אחד, זה גם הפחיד אותך לא רק המשפט על הכוויות.

ת : באותו רגע לא חשבתי, אני באמת פחדתי שהחברים שלו יפגעו בי זה מה שחשבתי, על זה לא כל כך חשבתי.

ש : אבל למה הם יפגעו בך? זה שהם יפגעו בך זה התוצאה זה בסוף, מה גרם לך לחשוב שהחברים שלו יפגעו בך? אז אמרנו 1. הכוויות, 2. המשפטים האלה שהוא אמר לך אני רואה אותך אל תחשוב שאתה עובד עלי אני יודע לעשות אחד פלוס אחד אני לא ילד זה גם הפחיד אותך.

ת : מה שאמרתי הוא התנפח עלי ומתחיל לאיים עלי שאני אקבל, אני פחדתי מזה מהדברים האלה אני הבנתי שהוא רוצה שאני אשקר לו, הוא יודע בדיוק מחשבה שלו היה מקבל ממני את הסיפור הזה אבל אני אשקר לו בפנים אני לא רציתי לשקר, ישר לא רציתי לשקר אבל הוא ממשיך ממשיך ממשיך ואני שיקרתי, אני לא ידעתי באותה תקופה שהוא מדובב ועובד במשטרה ואני שיקרתי לו וסיפרתי סיפור שקר, בסוף הוא לא היה מעניין אותו אמת הוא פשוט רצה מקבל הוראה הוא לא ראה לא בן אדם לא חיים של בן אדם, זה מה שהיה זה אינטרס שלו.

ש : אתה עונה לי על התוצאה, אני שואלת מה גרם לך לפחד ממנו? האם רק הסיפור של הכוויות או גם האמירות האלה של אני רואה אותך אני לא ילד אתה עובד עלי, האם גם זה גרם לך לפחד מנו?

ת : לא, אמרתי גרם שהחברים שלו יפגעו בי זה מה שפחדתי.

ש : אתה לא מבין אותי, אתה פחדת שחברים שלו יפגעו בך, למה? למה חשבת שחברים שלו יפגעו בך?

ת : לא חשבתי באותו רגע, הוא אומר לי שחברים שלי יפגעו בי ואני לא חשבתי, אני חשבתי שהחיים שלי בסכנה.

ש : איפה הוא אמר לך שחברים שלו יפגעו בך?

ת : שם אפשר לראות שהוא אומר בחקירה שאני הרגתי באנשים יש לנו קבוצה הוא אמר שיש לו חברים כולם בחוץ, זה אפשר לראות.

ש : ארתור אמר לך שהוא יפגע בך הוא או החברים שלו?

ת : ארתור נתן להבין שכל מי שפוגע בו הוא יקבל עונש ממנו דרך החברים דרך כולם.

ש : הוא לא אמר לך אף פעם שהוא או החברים שלו יפגעו בך נכון?

ת : הכוונה היה שהחברים שלו יפגעו זה אפשר לראות בדיסק, אני לא יכול לחזור במילים איך זה היה.

ש : אין דבר כזה, הוא לא איים עלייך שהוא יפגע בך הוא לא איים עלייך שהחברים שלו יפגעו בך, הוא לא אמר לך דבר כזה, והוא גם לא התנהג ככה זה לא נכון מה שאתה אומר לנו.

ת : לא, הכוונה המילים שלו שכאילו מתי שהוא אמר שאתה התחיל לעשות זה הכוונה כל המשפט שלו היה שאוי ואבוי לך אם אתה לא עושה משהו אתה תקבל ממני עונש זה הכוונה, זה לא היה בדיוק המילים אני אגיד לחבר הוא ירה בך זה לא היה ככה, הכוונה כל המשפט שאתה הולך נגדי ואתה מצטער מאד אחר כך.

ש : וזה בגלל שלא סיפרת לו את האמת, בגלל שלא הודית בפניו שרצחת.

ת : לא, בגלל שלא סיפרתי לו את השקר כי הוא רצה סיפור שאני ודה ברצח שעשיתי אבל אני לא עשיתי רצח ואני אמרתי לו מהתחלה שלא הרגתי ועם האמת שלי אני הולך עד הסוף וזה מה שגרם את כל ה…

ש : שלא אמרת לו שרצחת זה מה שעצבן אותו.

ת : נכון, זה מה שהפך אותו.

ש : אני אומרת לך שאמירות כאלה שהוא לא מאמין לך ואתה לא אומר לו את האמת ולמה אתה לא אומר שרצחת כי אני הרי יודע את האמת הוא אמר לך עוד קודם אבל אז אתה לא פחדת ואז אתה גם לא הודית, מה אתה אומר על זה?

ת : אני לא זוכר בדיוק מה איך הוא אמר באיזה צורה אבל נקודתי היה באותו ערב מתי הוא קיבל את הסיפור שיקרי.

ש : אני אומרת לך שכבר ביום שישי ב- 15 לחודש הוא אומר לך תקשיב לי רומן אני לא ילד פראייר אתה מבין, אמרתי לך מאה פעמים, אני אמרתי לך רומן אני יכול לקבוע מה מול מה מיד, אתה מבין? אמרתי לך אני לא ילד אני מבין מה מול מה, ואתה שואל אותו לפי דעתך האם עשיתי את זה או לא? אתה יודע שהוא לא מאמין לדבר הזה, והוא אומר לך לדעתי? אתה אומר לו כן, הוא אומר אתה מקשיב לדעה שלי? אתה אומר לו לא אני פשוט רוצה לדעת איך אתה חושב, ואתה אומר האם עשיתי את זה ואז הוא אומר לך אני לא יכול להגיד אני מרגיש משהו, משהו אצלי אומר לא יכול להגיד לך.

ת : זה צריך לראות כל השיחה הזאת איך אנחנו הגענו אבל שם אין משהו כזה רציני, שאלתי אותו איך אתה חושב וזהו זה מה שאני חשבתי כי הוא אמר שיש לו ניסיון פלילי ממש ארוך.

ש : בשיחה הזאת של יום שישי הוא לא האמין לך, הוא אמר לך אני לא ילד אני לא פראייר, כבר שם הוא לא האמין אתה אפילו שאלת אותו אתה חושב שעשיתי? ידעת שהוא לא מאמין לך, למה אז לא הודית בפניו, למה אז הוא לא איים עלייך, למה אז לא קרה כל מה שקורה פה? הרי גם אז הוא אמר לך שהוא לא מאמין לך אז גם הוא התעצבן, אז למה אז לא הודית?

ת : אני לא זוכר את השיחה בדיוק אבל אני חושב שזה לא ככה כמו שאומרת התובעת.

ש : או קיי, אני אומרת לך שהוא אומר לך בהמשך השיחה אני עושה אחד פלוס אחד לפי הדיבור שלך אני יושב אתך אני לא פראייר אתה יודע אתה רואה בי, כן, אני יודע שאתה לא אנסת, הוא בעצם אומר לך כאן עם הרצח אתה לא אומר לי את האמת – אתה רצחת, אנסת – אתה לא אנסת, הוא פה אומר לך במילים שלו אני לא מאמין לך, זה מה שהיה, ואם פחדת מהדבר הזה היית צריך להודות כבר אז.

ת : עוד פעם הכל צריך לראות איך היה את השיחה וכמה שאני זוכר באותו יום הוא שאל אותי ואני שאלתי אותו גם כי אנחנו כבר הוא התחיל להסביר לי איך אפשר להשתמש באפקט איך לעשות את כל הדברים זה הכל אפשר לראות בשיחה וקשה לי לקחת ממשפטים מסוים ולהבין את כל הקטע, זה צריך לראות בכלל איך הגענו לזה.

ש : לא צריך על כל דבר לראות איך הגענו לזה ולא צריך לדקלם כמו מנטרה, הנחית אותו מאד יפה אבל בסוף הוא צריך לענות תשובות ולא רק להתחמק, הקראתי לך את כל הקטע ואני עכשיו אקריא לך שגם יום אחר כך, גם ביום שבת הוא אומר לך בעצם במילים האלה אני לא מאמין לך, גם ביום שבת הנה אני קוראת הוא אומר לך אני עכשיו מדבר אתך כמו שווים, אתה מבין, כמו שווים, פשוט מה אני רוצה להגיד לך כל מילה שאתה מוציא מהפה שלך כשאני שומע אותה אני שוקל אותה, אני שוקל את המילה שלך, גם את המבט שלך גם את הפנים שלך איך אתה מסתכל איך אתה מדבר אני יכול לקבוע איפה אתה אומר את האמת איפה אתה לא אומר אמת אני הרי אמרתי לך את זה אני יכול לקבוע אם יש אמת, או קיי? פשוט לפעמים אולי שמת לב יש דברים שלא מוצאים חן בעיניי ואולי הייתי איזשהו פרק זמן בלי מצב רוח, אתה חש חוסר אמון כלפיי, הוא אומר לך את זה בפנים מה שנקרא.

עו"ד י. הלוי : תאריך?

כב' הש' א. קולה : 16.

עו"ד י. הלוי : טוב.

ש : ואז אתה עונה לו אתה יודע אני בכלל לא מבטא חוסר אמון, מפנה לשיחה מיום 16/12 דיסק 3 עמוד 58 ממונה 00:54 בשיחה הקודמת שהקראתי לך הפניתי לשיחה מיום 15/12 דיסק 10 חלק 4 עמוד 34 מונה 00:28, עכשיו אני אומרת לך שכבר יום אחרי יום האיש הזה אור לך אני לא מאמין לך, אם היית פוחד ממנו היית מודה כבר אז.

ת : לא נכון, בשיחות האלו הוא לא מפחיד אותי והוא לא איים עלי אנחנו דיברנו, אני סיפרתי כל מה שהיה בחקירה אחת, כל מה שאמרו במשטרה, והוא אמר למדתי שבמצב שלי אני חייב להודות בשביל לקבל עונש קל, אם אני לא הולך בהסכמה עם החוקרים אני מקבל מאסר עולם פלוס עשר שנים זה מה שהיה.

ש : מה זה הוא לא איים עלי פה כי הוא לא אמר לך פה על כוויות אז אין איום לזה אתה מתכוון?

ת : לא, פה הוא לא אמר את זה פה הוא אמר כמה שאני זוכר הוא אפילו ישב וצחק שם כמה שאני זוכר, זה פשוט צריך לראות בשביל להבין את כל הכוונה.

ש : אז אם הוא היה אומר לך שם על כוויות זה היה איום? בגלל שהוא לא אמר לך על הכוויות אז אין איום?

ת : הוא לא איים עלי זה מה שאני אומר.

ש : אז אני שואלת האיום זה הכוויות זה מה שעשה את השינוי?

ת : נכון, כי הוא איים עלי נלחץ עלי שם הוא לא הלחיץ עלי זה אפשר לראות בדיסקים.

ש : אני אומרת לך שהכוויות האלה זה בכלל לא היה איום, זה סתם סיפור שהמצאת לנו היום, לא סיפרת אותו בחיים בשום מקום 15 שנה והמצאת את זה כדי שאנחנו נשתכנע שאתה באמת שיקרת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די עורך דין הלוי מספיק.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הכל אפשר לראות בדיסקים, אני שיקרתי לו והוא איים עלי זה מה שאני יכול להגיד.

כב' הש' א. קולה : טוב אנחנו נראה את ה – 18, 16, 17, הכל אנחנו נראה, ראינו כבר בעצם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שהסיפור של הכוויות זה סיפור לא אמיתי, אתה לא סיפרת אותו בחיים, אתה סיפרת אותו פעם ראשונה כאן בעדות הראשית שלך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה הכל מוקלט בדיסקים אפשר לראות.

כב' הש' ת. נסים שי : אני חושבת שאת צריכה לחדד לו את השאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לי כמה שאלות אחר כך, אני מבינה, זה לאחר כך, אני מבינה את גברתי תודה על הרמז.

עו"ד י. הלוי : אני מודה לשתיכן אני לא הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך רומן שאתה בחיים לא אמרת שארתור איים עלייך ושעשה לך כוויות או שאיים עלייך אפילו בלי כוויות.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה להבין כוויות זה מין משהו,

עו"ד י. הלוי : מטאפורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מטאפורה?

עו"ד י. הלוי : כן, הוא התייחס כבר הוא העיד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא העיד על זה בחקירה הראשית תכף נגיע לזה.

כב' הש' א. קולה : אני מצטער שאת זה אני לא זוכר, אני לא זוכר אם זה מטאפורה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הוא לא אמר את זה ככה, אני אומרת לך שאתה מעולם לא אמרת בשום מקום שאתור איים עלייך בפגיעה פיזית בכוויות ובגלל האיום הזה אתה נאלצת להמציא סיפור שיקרי הודעה שקרית.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא אמרתי שהוא פגע בי פיזית, זה פגע בדיבורים רק בדיבורים, זה הכל אפשר לראות כבודו.

ש : אני אומרת לך שמעולם אתה לא אמרת שהוא איים לפגוע בך פיזית לא פיזית תהפוך את זה איך שבא לך, חברים שיפגעו בך, ישלח לא ישלח חברים זה הכל סיפורים שאנחנו שומעים עכשיו בפעם הראשונה, נתת אלף סיבות למה הודית אצלו, בחיים לא אמרת בגלל שהוא איים שיפגע בי, איים שיעשה לי כוויות, איים לשלוח אלי חברים.

ת : זה אפשר לראות הכל בדיסק.

כב' הש' א. קולה : זו לא השאלה, היא מציגה לך תזה, היא אומרת לך נחקרת אז כמה חקירות במשטרה, נחקרת בבית המשפט שש ישיבות, סיפרת למה הודית כי ככה וככה וככה הכל ראינו הכל קראנו, בחקירה הראשית שלך אמרת פה בין השאר אני הודיתי כי פחדתי ממנו, הוא שלח לי איומים, אני פחדתי שיקרה לי משהו בלילה, אני ראיתי שהוא לא מרוצה ממני לכן הודיתי, נראה את זה, אם מה שאתה אומר זה נכון או לא נחליט בסוף, השאלה פשוטה לגמרי, למה עד היום לא סיפרת את זה במשטרה במהלך כל החקירות ובחקירות הראשיות והנגדיות שלך במשפט הראשון זו השאלה ששואלים אותך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר לא שאלו אותי.

כב' הש' א. קולה : סליחה, זו לא תשובה טובה כי גם פה לא שאלו אותך, פה שואלים אותך שאלה פשוטה, למה אתה התוודית בפני ארתור, גם אז שאלו אותך וענית תשובות אחרות והיום אתה נותן תשובה אחרת והיא רוצה להבין ממך למה אז נתת תשובה א. ב. ג. זו כל השאלה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר מה שאמרתי באף

כב' הש' א. קולה : היא מניחה בפנייך עובדה שעד היום את הסיפור הזה שפחדת מארתור הזה שחלק מההתוודות שלך או מההודאה שלך או מה שגרם לך היה פחד מארתור לא סיפרת מעולם אז למה אתה מספר את זה היום, היום לא הכוונה היום הכוונה ביום שלישי זו כל השאלה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני ראיתי את הדיסק הזה וזה מה שאני רואה שהיה איום מצד של ארתור וסיפרתי, לא יודע למה סיפרתי אז לא יודע.

כב' הש' א. קולה : או קיי, לא יודע למה לא סיפרת אז זו התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשביל דבר כזה אתה לא צריך לראות את הדיסק, זה חתיכת ביג דיל שאתה סוחב אתך מהיום הראשון 15 שנה עד היום, בשביל לדעת למה הודית אצלו אתה לא צריך את הדיסק, זה משהו שגם אם יעירו אותו בלילה אתה תזמר אותו אז אל תגיד לי דיסק, עכשיו תחשוב על תשובה יותר משכנעת, למה לא אמרת את זה עד היום בכל החקירות, בעדות הקודמת שלך, למה זה עולה עכשיו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא יודע.

כב' הש' א. קולה : טוב, מיצינו את הנושא הזה הוא לא יודע, הדברים מהדהדים, גברתי תמשיך לפרק הבא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני אומרת לך שהסיפור שלך של הכוויות אתה ניסית לצייר את זה כאיום כדי שאנחנו נחשוב שהוא באמת איים עלייך אבל הכוויות זה בכלל לא איום, הוא דיבר אתך בכלל על הקשר אחר מה אתה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שחושבת התובעת אבל גם איך הוא העביר את זה כוונה שזה היה איום מצד של ארתור לכיוון שלי.

ש : אני אומרת לך שכשארתור מדבר על הכוויות זה בכלל כשהוא אומר לך תראה איזה חבר טוב אני, תראה כמה אתה יכול לסמוך עלי, אם היה מישהו אחר שיושב פה במקומי איזה מלשן איזה מניאק , סליחה על הביטוי, הוא היה שומע ממך את מה שאמרת לפני שהלכת לפסיכיאטר שייתכן שהרגת אותה הוא כבר היה מוכר אותך בחצי שקל הוא כבר היה משתחרר הביתה, נותן למשטרה את המידע הזה ולא היה לך (לא ברור) פה בכלל, אבל אני לא כזה, עלי אתה יכול לסמוך, אני לא מהאנשים האלו שהיו עושים לך כוויות שהיו מוכרים אותך בחצי שקל, זה ההקשר, זה בדיוק הפוך ממה שאתה אומר.

ת : לא נכון, אפשר לראות את הקונטקסט פתגם הזה.

ש : אני רוצה להראות לך דיסק 26 מונה 00:05 חלק 2 בדיסק, אנחנו שומעים היום שהאיום הזה של הכוויות גרם לו להודות ברצח נוראי את זה באמת צריך לראות, תתחיל 00:03:30

כב' הש' א. קולה : זה הדיסק המפורסם?

עו"ד ב. משה : דיסק 26 חלק 2 ההתחלה שלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בואו נראה את האיום ברצח שגרם לך להראות.

כב' הש' א. קולה : עם תרגום או בלי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עם.

כב' הש' א. קולה : מתי זה בציר הזמן?

עו"ד י. הלוי : 10-8 לפני תחילת ההתוודות.

עו"ד ב. משה : באחת עשרה בלילה.

עו"ד ש. הר ציון : 18 לחודש 11 בלילה

עו"ד י. הלוי : אז זה 40 דקות לפני אם זה 11 בלילה. זה במונה מסך 23:11:37 אני צדקתי כבודו, 3 דקות, אני רואה אצלי מונה מסך, 3 דקות לא 40 דקות לפני תחילת ההתוודות.

כב' הש' א. קולה : אפשר להראות לו את זה בלי וויכוחים?

עו"ד י. הלוי : סליחה, 40 פחות 11.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, תודה רבה

עו"ד י. הלוי : זה 29 דקות.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית את הקטע.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

ש : זה איום?

ת : כן.

ש : אתה רציני?

ת : זה איום אמרתי שהוא לא אמר את ה… אבל זה כאילו תבין שמבחינתי זה הוא אמר זה טוב אתה אצלי אבל תדע שאתה יכול להישרף מזה.

ש : תקשיב, או שאנחנו מטומטמים או שאנחנו מטומטמים, זה איום? זה איום שהוא אומר לי עלי אתה יכול לסמוך כי אני עוד פה לא פתחתי עלייך אם היה מישהו אחר כבר היית מקבל לממנו כוויות הוא היה לוקח שוחד.

כב' הש' א. קולה : גברתי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי הוא היה פתוח.

מתורגמנית : אני מצטערת זה לא תרגום נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה תשובה.

כב' הש' א. קולה : ראינו את זה, הוא ענה תשובה, הוא אמר שמבחינתו זה איום, עכשיו גברתי אומרת שאנחנו מטומטמים או לא אינני יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מדברת עלי.

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע, אנחנו נראה את זה. התרגום לא נכון?

מתורגמנית : סליחה, מה שהגברת אומרת לגבי משמעות המילים זה לא נכון;.

כב' הש' א. קולה : אז מה משמעות המילים?

מתורגמנית : לא מישהו אמר שמישהו אחר יהיה פה ואתה תישרף ממנו.

כב' הש' א. קולה : אלא?

מתורגמנית : הוא אומר אחרת,

כב' הש' א. קולה : מה הוא אומר?

מתורגמנית : הוא אומר אותם אנשים שאתה סומך עלי אתה יכול להישרף מהם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

מתורגמנית : ואחר כך הוא נותן קצת שקט ואומר אתה יכול להישרף.

כב' הש' א. קולה : או קיי, מה המשמעות?

עו"ד ב. משה : התרגום לא נכון?; אנחנו רוצים להבין לדעת אנחנו לא דוברי רוסית לצערנו. התרגום נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא בדיוק, סליחה אני לא קראתי את התרגום כי אני פשוט פחדתי שאני אסתכל על התרגום אם את יכולה להראות לי עוד פעם בבקשה, זה במילים שלך קצת היו בהתנגדות ממה שאני שמעתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז פעם הבאה כשאת מקשיבה תסתכלי גם על התרגום כי לנו חשוב לדעת שהתרגום מדויק.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : שניה אחת, עורכת דין רוזנפלד, הבנו, ראינו, את השאלה שהיא מהדהדת למה עד היום הוא לא אמר את זה היא מהדהדת השאלה הזאת, את זה הבנו, מה רואים כאן ומה שומעים כאן ומה הוא הבין כאן ומה אדם סביר יכול להבין כאן נחליט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אני רוצה תשובות ממנו.

כב' הש' א. קולה : הוא ענה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, לכן על זה התקדמתי.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, הוא ענה, משכנע לא משכנע לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שהאיום היחידי שאתה תיארת שזה סיפור הכוויות זה בכלל לא איום, אתה שיקרת לנו, הדברים הם הפוכים ממה שהם קרו במציאות כי אתה רצית לשכנע אותנו שאתה באמת סיפרת לו סיפור שיקרי ולא הודעה, האם גם זה קו הגנה שלך, של הסניגור, של המייעצים שלך, מאיפה זה הגיע השקר הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא שקר, פה יש איום וזה אפשר לראות ואני אומר אמת כי לא רצחתי את הילדה ושיקרתי לו.

ש : מאיפה זה הגיע, לא שקר, בסדר, מבחינתך הוא באמת איים בסדר גמור, איך פתאום קרה שאתה החלטת לבוא לעדות שלך ולמסור הסבר שלא סיפרת מעולם, איך קרה התהליך הזה, מה קרה? זה אתה, עורך דין שלך, קו הגנה, איך קרה הדבר הזה?

ת : זה גם אמר עורך דין שפה שמאיימים עלי וזה אמת הכל אפשר לראות.

ש : אז זה קו הגנה של עורך דין או מהראש שלך החלטת?

ת : זה אמת מה שקרה שאיימו וסגרו עלי תיק ושאני לא הרגתי את הילדה ומה שאמת הכל מוקלט.

ש : שאלתי אם זה שלך או של עורך דין או גם וגם?

ת : גם וגם.

ש : טוב, אני אומרת לך שארתור אומר לך פעמים בתוך הקטע הזה תקשיב אם תוכל לעבוד עליהם, הכוונה על המשטרה זה אני אומרת, אני אשמח בשבילך, זאת אומרת שהוא אפילו נותן לך רוח גבית לך תעבוד עליהם, הוא לא מאיים עלייך, להפך הוא אומר לך אני לצדך, והוא גם מחמיא לך הוא אומר לך אתה לא טיפש, אם תצליח לעבוד עליהם קדימה אני אשמח בשבילך, זה ההפך מאיום, הוא נותן לך רוח גבית.

ת : ואחרי זה הוא מתחיל איים עלי נכון כי הוא אמר אני לא יודע יצליח לא יצליח אבל זה כאילו היה איך להגיד משפט הוא זרק ככה בכללי אבל אחר כך הלך איום כי אני לא יכול להסביר על מה שהוא חשב על מה הוא חשב.

ש : אחרי הקטע הזה הוא הולך לשירותים, למה בשלב הזה אתה לא מנסה להזעיק עזרה, יש לך שוטר במרחק קריאה, למה אתה לא אומר לשוטר, למה אתה אפילו לא רומז לו, הרי היו לך כל האפשרויות לעוף מהתא הזה החוצה, היית אצל פסיכיאטר יכולת להגיד לשוטר תקשיב אני הייתי אני לא מרגיש טוב עוד פעם, למה לא חיפשת דרך יציאה, אתה בכלוב עם האריה, הוא כרגע איים להבנתך לפגוע בך, למה לא ניצלת את ההזדמנות, האיש השירותים לך תזעיק עזרה

ת : אני לא יודע מלמה לא עשיתי את זה אולי הייתי כמו מתחת להיפנוזה מהפחד הייתי כבול יכול להיות לא ידעתי.

ש : אז בעצם גם בשלב שהוא בשירותים אתה פחדת, רעדת, היה לך עוד פחד בגוף?

ת : כי אני קיבלתי אינפורמציה מנסה להבין.

ש : בזמן שהוא היה בשירותים עוד פחדת?

ת : הוא התחיל איום להיות פחד.

ש : או שכבר לא פחדת זהו?

ת : לא, הוא התחיל להפחיד, זה כל הקטע כל ההתחלה כמה שאני זוכר

ש : אם לא פחדת למה הודית? בזמן שהוא היה בשירותים עוד פחדת?

ת : אני לא הודיתי.

ש : המצאת סיפור שיקרי.

ת : נכון, והוא לא עזב אותי בשקט והוא ממשיך מלחיץ שאני אספר לו זה מה שהיה.

ש : אז אתה עוד פחדת.

ת : כן.

ש : אז למה אתה מכבה את האור? הבן אדם אמרת לנו שהוא לא צפוי, אמרת לנו שהוא רוצה לפגוע בך, אמרת לו שהוא עלייך בכוויות, פחדת שאולי הוא יחניק אותך בכרית בלילה מה אתה הולך ומכבה את האור, אור צריך להיות דלוק ואתה צריך לקרוא לעזרה התנהגת בדיוק ההפך כי לא פחדת.

ת : לא בדיוק ככה כי אני רציתי לברוח יותר מהר במיטה וכיביתי את האור הוא לא רצה שאני אכבה אור ואני הלכתי במיטה והוא הדליק אור ומתחיל לתת את היותר חזק את הלחץ שלו.

ש : למה כיבית את האור? אדם שהוא פוחד ויושב אתו אריה בכלוב ויכול פגוע בו ופוחד באופן אמיתי שיפגעו בו, זה מה שתיארת פחדתי רעדתי, ההפך אתה עשית, אתה כיבית את האור,

כב' הש' א. קולה : שניה אחת, אני רק שואל האם הוא אמר את המילה רעדתי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אמר.

כב' הש' א. קולה : גברתי הציגה פעם אחר פעם רעדתי אני לא זוכר ששמעתי אותו אומר רעדתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם יש ספק אין ספק, מוחקת רעדתי.

עו"ד ב. משה : הוא פחד שהוא ירצח אותו אבל הוא לא עד.

כב' הש' א. קולה : עורך דין בני משה תודה על הפרשנות, כשמציגים לעד שאלה שהיא תהיה מדויקת בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין וויכוח, יש ספק אין ספק קיבלתי מחקתי, אני אומרת מי שמפחד למה כיבית את האור?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אמרתי זה רק התחלה כל הקטע הזאת ואני ברחתי ממנו במיטה חזרתי את האור רציתי ללכת לישון לנוח כי קצת מפחד אותו אבל הוא אחר כך ידליק וממשיך כל הלחץ שלו מכוח חדש יותר ויותר.

ש : יכול להיכנס למיטה גם בלי לכבות את האור והוא אמר לך תדליק את האור, בשביל להיכנס למיטה ולברוח ממנו לא צריך לכבות את האור, צריך לכבות את האור כשבאים ומתכוננים עוד כמה להודות בשביל זה כן צריך לכבות את האור, מה אתה אומר

ת : לא נכון, אני כיביתי אור והלכתי במיטה.

ש : או קיי, כשארתור יוצא מהשירותים הוא אומר לך אני אמרתי לך כבר כמה פעמים מה אני חושב על הרצח הזה, הכוונה שאתה רצחת זה אני אומרת, ואתה אומר לו אני אנסה להוכיח לך שזה לא האמת, אתה אומר לנו שזה עצבן אותו שאתה לא אומר לו אמת, זה מה שעצבן אותו אז אם אתה פוחד ממנו למה אתה אומר לו משפט כזה מה אתה רוצה להגיד לו אני אעצבן אותך עוד יותר אני עוד אוכיח לך שאתה טועה? גם זה ההפך ממה שאתה מספר לנו אם היית פוחד לא היית אומר את זה מקסימום היית סותם (סליחה על הביטוי)

ת : לא נכון אני רציתי להסביר לו שהוא טועה בי וזה הטעות ניסיתי להסביר הוא פשוט לא רצה לשמוע אותי והתחיל מה שהיה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד אני אומר לך שמיצינו את הפרק הזה בחקירה, נעבור לפרק הבא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כבודכם, יש לי עוד שאלות בחלק הזה, השאלות שלי הן מהותיות וחשובות לי כי אני רוצה להראות את התהליך, פעם אחת זה עניין של מהימנות.

כב' הש' א. קולה : זה הבנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פעם שנייה זה בסוף כבודכם תצטרכו לקבוע האם הוא אמר אמת לארתור או לא והשאלה הראשונה שתשאלו את עצמכם אני מניחה זה למה הוא הודה,

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וזאת בדיוק התשובה ואת זה חשוב לי ללכת עקב בצד אגודל כדי להראות משום שזאת להבנתי השאלה המרכזית בתיק כי אם הוא לא מצליח לשכנע למה הוא הודה בפניו וכל ההסברים ויש הרבה נדחו כולל ההסבר שהוא אומר לכבודכם שלהערכתנו הוא לא אומר אמת אז יש אופציה אחרת האיש אומר אמת כך אני רואה את הדברים ולכן אני מבקשת בפרק הזה ללכת עקב בצד אגודל, יש דברים שאני מקבלת ומתקדמת פה אני מתכוונת להראות את התמונה המלאה.

כב' הש' א. קולה : עקב בצד אגודל בסדר רק תרחיבי את אורך הצעד עד כמה שאפשר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אומר לו בהמשך במונה 00:09 בערך חמש דקות אחרי האיום אתה אומר לו אני הולך עד הסוף, האמירה הזאת היא בדיוק ההפך מהתיאור שלך שפחדת ממנו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, אני אמרתי לו כי אני לא הרגתי ואמרתי לו שאני הולך עד הסוף.

ש : אז אם פחדת ובסוף הפחד הזה גרם לך להודות אז איך אתה אומר לו אני הולך עד הסוף אני לא מבינה זה בדיוק ההפך ממה שאתה מתאר.

ת : זה מה שהתחיל זה לא היה באותו רגע ממש הוא הפחיד כל השיחה הזאת צריך לראות כי זה הולך כמו גלגל יותר יותר ויותר גדול.

ש : אחרי שארתור מדליק את האור הוא שואל אותך את השאלה אם יש בינינו טיפת אמון ואתה עונה לו אין רק טיפונת, הוא כבר איים עלייך, דיברנו על האיום זה כמה דקות אחרי האיום איך בשלב הזה אחרי שהוא מאיים עלייך בכוויות אתה לא אומר לו כן?

ת : אמרתי יש קצת כי אני לא יודע מה לחכות ממנו, איך אני יכול לסמוך על בן אדם שמתחיל לאיים וכל הדברים האלה.

ש : אז תגיד לו כן דווקא בגלל שהוא איים עלייך בכוויות תגיד לו כן, כרגע הוא איים עלייך בכוויות אתה פוחד הוא שואל אותך יש לך אמון בי תגיד לו כן, מה זה לא ? ככה מדבר מי שמפחד מאיום בכוויות? מונה 00:14 בערך 10 דקות אחרי האיום בכוויות.

ת : אמרתי כן יש קצת את האמון הזה, איך אני יכול לסמוך לבן אדם שאומר לי דברים שלא מאמין לי אומר לי שאני שקרן איך אני יכול לסמוך אמרתי יש קצת טיפונת כן ויש גבול בינינו שאנחנו לא יכולים לעבור כי לא רוצים לשקר אחד לשני זה מה שאמרתי לכבודו.

ש : המשפט הזה של גבול שלא יכולים לעבור זה לא מה שאתה מספר לנו כאן שאי אפשר לשקר אחד לשני זה בדיוק ההפך, אני לא יכול לספר לך את האמת לא יכול לספר לך שרצחתי כי זה לא גבול שאני עובד בדיוק ההפך ממה שאתה מספר לנו.

ת : לא נכון מה שאומרת התובעת, אני אמרתי שלא רציתי לשקר כמה שהצלחתי לעשות שלום שלא יהיה הרבה וויכוח אבל הוא לא רצה לשמוע הוא ממשיך ואני שיקרתי לו.

ש : ואז אתה מתחיל לספר לו על הטיפה האחרונה כמה היא עצבנה אותך, אחרי שאתה מספר לו את זה הוא מעביר נושא, הוא מתחיל לדבר על התיק שלו ואז אתה מעלה מחדש את התיק שלך ואני שואלת למה, הרי נתת לו את מה שאתה רוצה, הוא דפדף הלאה מה פתאום אתה מתחיל לדבר על הנושא כי אתה פוחד, איך יכול להיות.

ת : כי אמרתי הבנתי שהבן אדם הזה רוצה לקבל ממני לא משנה מה סיפור שיקרי ואני התחלתי לשקר ומה שאמרתי לו מה שהוא דיבר אתי קודם ומה שאנחנו דיברנו ועשינו אפקט עם סיגריה כל מה שאנחנו דיברנו אני חזרתי אתו באותו מילים אולי מילה פחות פלוס אני לא יכול להגיד בדיוק אבל מה שאנחנו דיברנו חזרתי לו בכל הסיפור השיקרי הזה.

ש : אתה שוב מתחמק, אתה לא עונה תשובה ישירה, אני אומרת לך שכשאתה מספר לו על הטיפה האחרונה אוי איך היא עצבה איך היא נמאסה בשלב הזה הוא עובר לדבר על התיק שלו, מי שמפחד ולא רוצה לספר סיפור שיקרי מתקדם הלאה זורם אתו מדבר על התיק שלו או הולך לישון, רצית לישון, מה פתאום אתה פותח את התיק שלך עוד פעם.

ת : לא לא לא זה אפשר לראות איך הגענו לשיחה הזאת כי הוא רצה סיפור שקר, נתתי סיפור שקר והוא עבר אותי ואני הלכתי לישון.

ש : אז הוא עזב אותך לפני שנתת את כל הסיפור עם כל הפרטים, לא רק זה הוא נתן לך מחמאה בשלב הזה הוא אמר לך אתה גבר גבר נתן לך מחמאה.

עו"ד י. הלוי : איפה הגבר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בטיפה האחרונה, הוא אומר לך אני אשמח בשבילך אם תצא מזה, אתה גבר, אני מפנה ממונה 00:16, כל הקטע הזה הוא נתן לך אור ירוק זהו תתקדם בעניינים שלך אני מרוצה ממך, אתה גבר, אני שמח בשבילך, הוא עובר לדבר על התיק שלו, ככה מתנהג מי שמפחד פותח עוד פעם את הנושא הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא בדיוק איך אומרת התובעת אבל אני לא יכול לזכור בדיוק איך זה היה זה אפשר לראות הכל.

עו"ד י. הלוי : סתם בשביל הסקרנות, איפה גבר?

עו"ד ב. משה : עמוד 40 מתוך 52 1702 בזה.

עו"ד י. הלוי : ראשית אתה גבר, טוב, בסדר.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין מיטל חן רוזנפלד בואי נתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתקדמת, הוא אומר לך אני סומך עלייך, כל זה לפני שאתה מתחיל לספר את ההתוודות, הוא אומר לך אני סומך עלייך אתה יודע למה אני סומך עלייך כי אתה גבר שיש לו מילה, נתן לך וואחד מחמאה כמו שאומרים, בשלב הזה האיום הוסר, הכוננות ירדה לאפס, יכול להניח לדבר הזה ללכת לישון, לא רק שהוא לא מאיים עלייך הוא אתך הוא לצדך הוא שמח בשבילך, אתה הודית בפניו לא מתוך פחד, היה פה יחסי אמון שנבנה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר זה לא היה בדיוק ככה זה צריך הכל לראות כי האינטונציה של הקולות אומרת יותר ממה שתובעת קוראת שם במילים כי זה צריך לראות איך כל הדינמיקה הזאת.

עו"ד י. הלוי : את מטעה בקונטקסט הכללי ! ואת עושה מניפולציות בחקירה הנגדית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תתקן אותי פעם אחת לפני שאתה זוכר,

עו"ד י. הלוי : אין בעיה, גבר לא גבר יש קונטקסט ואת מנסה לעקר אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

כב' הש' א. קולה : די עורך דין הלוי מספיר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שהסיפור הזה של האינטונציה זה עוד שקר חדש שהמצאת לו עכשיו, מזל טוב תתחדש, כל השיחה הזאת מוקלטת, שום אינטונציה שומעים אותו מדבר אתך, רואים אותו מדבר אתך, רואים אותו מחמיא לך, מחייך וצוחק איך הוא מרוצה שהצלחת לעבוד אפילו עליו אז מה אתה מקשקש אינטונציה כי אין לך מה להגיד כי הראיתי לך שאין איום?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא ככה איך אומרת התובעת אבל אפשר לראות כל השיחה הזאת ולראות איך זה הגיע ומתי הוא מתחיל לשמוע סיפור שיקרי בטח שהוא היה מבסוט מזה.

ש : או קיי, ואז בשלב הזה שהוא אומר לך אתה רואה אני סומך עלייך, ראשית אתה גבר, אתה מהגברים האלה שאת המילה של עצמו יכול לשמור, ברגע הזה לא רק שאתה לא מסיים את הסיפור אלא אתה פותח פה את ההתוודות ואתה אומר מיוזמתך אני עשיתי שגיאה, אני עשיתי טעות אחת לא היו עדים את זה אני יודע בוודאות, אני עשיתי טעות אחת שלא פיניתי את הדם בשירותי גברים ואני אומרת לך בוא תראה בשלב הזה הוא אומר לך אני סומך עלייך אתה גבר יש לך מילה, שב ותסתום את הפה, בסלנג כמובן לא אישי, בשביל מה אתה צריך להוסיף את הטעות האחת שעשית, בשביל מה אתה פותח כאן את ההתוודות כשהאיש כבר נתן לך אור ירוק אני מאמין לך?

ת : זה לא בדיוק היה ככה,

ש : זה בדיוק היה ככה, בוא תראה לנו את זה.

ת : איזה טעות עשיתי כי לא עשיתי רצח, אני זוכר שראיתי טיפות דם נכון אבל לא רוצה סוד בשביל לא יכול להיות אה לא ניקיתי טיפות דם זה שקר.

ש : הוא כבר לא רוצה סוד, הוא הניח לך, אתה זה שפותח את הנושא של שירותי הגברים בשביל מה אמרת את זה, זה בדיוק משפט אחרי שהוא אמר לך, בדיוק, אני אראה לך.

ת : בבקשה.

ש : אולי אתה לא זוכר טוב בוא תראה.

ת : כל הקטע איך הוא הדליק את האור והתחיל.

עו"ד י. הלוי : אפשר להיעתר לבקשתו של העד איך הוא התחיל להדליק את האור?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נראה לעד את הקטע ממונה 00:33:00 שזה חצי דקה קודם, תראה את הקטע ותראה איך מיוזמתך בלי שהוא שואל אחרי שהוא כבר נרגע והחמיא לך אתה זה שפותח את זה למה? כי זה ישב עלייך, כי זה ישב עלייך מאז יום הרצח.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון.

ש : ואז היה לך כבר אמון אתו שראית שהוא מספר לך דברים אז הרגשת מספיק בנוח להגיד לו ואז הרגשת הקלה זה הכל, לא פחד ולא שקר, בואו נראה את זה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : את לא מראה איך שהוא הדליק את האור.

כב' הש' א. קולה : עזוב עורך דין הלוי אל תפריע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הראיתי לך בדיוק את הקטע שהקראתי לך, הוא אומר לך אתה רואה אני סומך עלייך, אתה יודע למה אני סומך עלייך, ראשית אתה גבר, אתה מהגברים האלו שאת המילה שלו יכול לשמור ואז אתה אומר אני עשיתי שגיאה ואתה מספר על שירותי בנים.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא בדיוק, אני ביקשתי שיתחילו מתי הוא הדליק אור איך זה הגיע לזה ופה כן אני משקר לו עשיתי טעות זה התוודות אני משקר למדובב כן.

כב' הש' א. קולה : למה אתה צריך להגיד לו עשיתי טעות שלא ניקיתי דם בשירותי בנים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : שהוא גם חושב שהוא קיבל את הסוד איזה סוד אבל האמת אני לא זוכר בכלל היה דם או לא, אני זוכר שראיתי טיפות דם בשירותי של הבנים אבל אותו יום רצח או לא אני חושב שזה היה אותו יום במתי היה הרצח זה מה שאני זוכר אבל אני לא יכול להגיד בוודאות מתי זה קרה ואמרתי לו כאילו סוד בשבילו כן לא היה עדים ניקיתי ילדה ביקשה סיגריה עצבנה אותי הלכה למטה וקיללה אותי, והחזרתי כל הסיפור מה שאנחנו דיברנו.

כב' הש' א. קולה : כן אבל זו לא תשובה לשאלה ששאלה אותך התובעת, היא אומרת פה הוא אומר לך אתה צודק צריך לראות את כל הקונטקסט את כל האינטונציה ונראה את זה, אבל פה הוא אומר לך תשמע אתה גבר אתה שומר על סוד ונגמר, ואז אתה אומר לעצמך אני עשיתי טעות לא ניקיתי דם בשירותים של הגברים, למה המשפט הזה היית צריך להגיד אותו עכשיו, מה תרם לך המשפט הזה, למה צריך להגיד את המשפט הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי זה מה שהיה, זה כבר התחיל התוודות שאני,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : איזה טעות יש בזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : צריך לראות קודם את השיחה.

כב' הש' א. קולה : ראינו ונראה עוד פעם, היא אומרת לך עכשיו בשלב הזה הוא אומר לך דבר נורא פשוט אתה יודע לשמור סוד, לכאורה נגמר, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו, אילולא היית אומרת לו מה בהמשך אנחנו לא יודעים, יש פאוזה של שקט ואז אתה אומר לו אני עשיתי טעות אחת שלא פיניתי דם בשירותי בנים, למה אתה אומר את המשפט הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אומר שאני לא יודע אמרתי את זה כבודו אבל אני יודע שזה היה זמן מתי אני התחלתי לו לשקר, למה אמרתי אולי בגלל שהוא יהיה רגוע.

כב' הש' א. קולה : הוא כבר רגוע.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, כי זה התחיל מלחץ מתי הוא הדליק אור אה אתה ככה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו הרבה אחרי זה, פה בשלב הזה לכאורה, אני לא יודע מה הרגשת לא הייתי בתא אנחנו חיים רק ממה שיש בפנינו, בסרט הזה לכאורה על פניו בלי לקבוע מסמרות בשלב הזה הוא יושב רגוע אתה יושב רגוע ואתה פתאום מחוץ לכל קונטקסט אומר לו אני עשיתי טעות אחת שלא פיניתי דם בשירותי הבנים, זו עוד תמיהה שיש דם בשירותים הבנים אבל זה נשאיר לעת מצוא, אבל פה למה אתה פותח את המשפט הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שאמרתי, אני חושב שזה לא היה שקר שהוא יחשוב שהוא יודע איזה סוד עלי, אמרתי לא יודע בדיוק לא יכול להגיד מה היה באותו רגע בראש שלי.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה לא עונה על השאלה.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אבל אפשר להתקדם.

עו"ד י. הלוי : זו התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נתקדם.

עו"ד י. הלוי : בסיכומים תגידי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי 3 דקות בערך הוא אומר לך תגיד לי אני צדקתי, מה שהראיתי לך כאן בתיאוריה צדקתי?

כב' הש' א. קולה : מי הראה למי משהו בתיאוריה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ארתור אומר לך, מונה 00:36:02 תגיד לי מה שהראיתי לך כאן בתיאוריה צדקתי ואתה עונה לו כמעט.

כב' הש' א. קולה : אבל איזה תיאוריה ארתור הראה לו?

כב' הש' ת. נסים שי : אבל אי אפשר, איך הוא יכול לזכור עכשיו איזה תיאוריה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לשאול, במה הוא צדק במה שהוא הראה לך בזה שהוא הדגים את השיסוף מאחור?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר על מה הוא התכוון אבל יכול להיות גם זה אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה : אבל בוא נסכם שלא משנה, גברתי צודקת, אבל ארתור הראה לו משהו שהוא 3/4 אישר את זה ?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שאני שאלתי, מה ארתור הראה לך בתיאוריה אז שהוא עכשיו שאל אותך האם צדקתי, האם הכוונה לאותה הדגמה של שיסוף של הגרון מאחור.

כב' הש' א. קולה : אותה הדגמה שארתור מדגים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שארתור מדגים זה מה שאני הבנתי.

עו"ד י. הלוי : סליחה,

כב' הש' א. קולה : אם יש התנגדות,

עו"ד י. הלוי : אני מבקש שהעד יצא אני רוצה להתנגד.

כב' הש' א. קולה : תצא בבקשה, נראה מה ההתנגדות.

עו"ד י. הלוי : אני חזרתי בי מההתנגדות.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה. תקרא לעד. באמת גברתי 10 דקות סיימנו את הפרק הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני אני מבקשת.

כב' הש' א. קולה : גברתי יודעת בסוף,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת שלא.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז בסוף אני אקצוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חושב שקו החקירה חשוב ומהותי ואני מבקשת לאפשר, 10 דקות אני לא מאמינה שיספיק לי אבל אני אעשה את המאמץ שלי.

כב' הש' א. קולה : אני עכשיו קוצב לגברתי רבע שעה ,עכשיו 11:24 ב- 11:40 הפרק הזה מסתיים ונצא להפסקה קצרה, גברתי תסיים ב- 11ף40.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה זוכר את השאלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר מה הוא, יכול להיות על זה שהוא נתן לראות אז יכול להיות אבל אני לא זוכר בדיוק על מה הוא התכוון.

ש : מה נתן לראות אז?

ת : הוא פעם אחת נתן לראות לי שהרגו את הילדה מאחורה שרוצח היה מאחורה של הילדה ואני אמרתי לו שזה לא מסתדר אם רוצח היה מאחורה אז זה לא חייב להיות שהוא יהיה בדם אבל כמה שאני הבנתי הרוצח היה נקי בגלל זה זה לא מסתדר, אם אני הבנתי נכון הקטע הזה.

ש : הבנתי, אז תגיד לו כן, למה אתה אומר לו כמעט?

ת : כי אני לא יכול להגיד לו בוודאות, יכול להיות על משהו אחר הוא התכוון אני לא זוכר.

כב' הש' ד. צרפתי : היא שואלת על ארתור, היא שואלת למה לא אמרת לארתור כן מצוין מה שאמרת נכון, למה אמרת לו לא בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה פוחד ממנו, אתה רוצה שהוא יהיה מרוצה ממך, הוא שואל אותך אם צדקתי תגיד לו כן מה הבעיה הכי נוח לך להגיד לו כן אתה הרי פוחד ממני.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אז אמרתי אני לא יודע על מה הוא התכוון בדיוק אני חושב על הזה אבל אני לא יודע אם הוא זה אז לא נכון מה הוא אמר כי זה לא מסתדר מה שהוא אומר.

ש : אז איך תדע למה הוא מתכוון?

ת : אני לא יודע, אני לא יודע מאיזה צד הרגו, אנחנו דיברנו בתא, דיברנו שהרגו ילדה, דיברנו איזה יכול להיות, הוא נתן כמה גרסאות איך אפשר להרוג בן אדם אנחנו דיברנו על הכל אבל מה בדיוק הוא התכוון אני לא יודע.

ש : אבל גם הוא לא יודע איך הרגו וגם אתה לא יודע איך הרגו אז אם הוא הראה לך והוא כבר טרח והדגים לך הכי נוח להגיד לו כן גם לא תעצבן אותו וגם קיבלת פרט הגיוני ונכון לוגי שאפילו עבריין הכבד הזה חושב שככה זה היה.

ת : אבל עוד פעם אני אומר שאני לא יודע על מה הוא התכוון.

כב' הש' ת. נסים שי : למה אתה מניח שהרוצח היה נקי מאיפה את זה אתה ידוע?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אמרו שהרוצח לא השאיר את הראיות שלו הוא הכל ניקה הוא היה נקי ככה שמעתי ממשטרה.

כב' הש' ת. נסים שי : נקי מה הכוונה שהוא לא השאיר טביעות או שהבגדים שלו היו נקיים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : גם את הבגדים האלו כי אף אחד לא ראה בן אדם שהיה בבית ספר כי אם בן אדם יוצא אחרי רצח בדם זה כולם רואים שם יש כל הזמן תלמידים ואף אחד לא ראה בגלל זה אנחנו חשבנו דיברנו על זה הרוצח היה נקי.

כב' הש' ת. נסים שי : דיברתם על זה שהרוצח היה נקי מדם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : נו הוא נקי יצא איך הוא יצא מבית הספר כשאף אחד לא ראה ככה חשבנו ככה דיברנו.

עו"ד ב. משה : הוא לא יצא מבית הספר הוא ירד למטה.

עו"ד י. הלוי : לא להפריע לו בפרט מוכמן שלילי לא להפריע לו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : גם עם ארתור דיברנו וגם עם החוקרים אמרו שאף אחד לא ראה בן אדם בדם רוצח, נו אפשר להגיד רוצח, אף אחד לא ראה משהו בבגדים מלוכלך בדם

עו"ד י. הלוי : כן, והמבין יבין את העדות של העד על הדוכן מרץ 2022.

כב' הש' א. קולה : מה עכשיו אתה רוצה מאתנו עורך דין הלוי יש לה רבע שעה לסיים את הפרק הזה ואתה מפריע לה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה נתת לארתור פרטים על הרצח במיוחד אחרי שהוא כבר הניח לך?

כב' הש' א. קולה : גברתי שאלה אותו את השאלה הזאת לפני שלוש דקות בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני שאלתי על דם בשירותי בנים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה לתת לו בכלל פרטים על הרצח, אתה יכול להגיד לו רצחתי, יכולת להגיד עד הטיפה האחרונה זהו עשיתי גמרנו לך לישון בשביל מה כל הפרטים האלה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אנחנו דיברנו ואני אמרתי לו שלא רצחתי ובכלל דיברנו בכלל על הדברים איך יכול להרוג בן אדם וחשבנו אף אחד לא שמע צעקות אז מה ששמענו את הסיפורים בחוץ אז בדרך כלל הכל אמת פשוט היה שיחה,

כב' הש' א. קולה : אתה לא עונה לשאלה, השאלה היא פשוטה, היה כבר שקט רוגע לכאורה או לא, הבנו, אחר כך אתה קם אומר לו עשיתי ככה וככה בשביל מה למה הגענו לשם בכלל?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אם אני לא טועה הוא אמר תראה לי משהו כזה.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר לך תראה לי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : משהו כזה,

עו"ד ש. הר ציון : לא.

עו"ד י. הלוי : למה לא שרון?

כב' הש' א. קולה : למה הוויכוח עכשיו?

עו"ד י. הלוי : כשהעד אמר תראה לי תראה לי אז התובעת אומרת לו, אבל אנחנו ראינו, ראינו, אז היא אומרת לא, מי אמר למי תראה לי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר הוא אמר תראה לי אמרתי לו לך אם הוא רוצה להראות עשיתי את ההדגמה הזאת וזהו זה מה שהיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא קיבלתי תשובה לשאלה למה לא הסתפקת בלהגיד לו רצחתי אותה וזהו בשביל מה כל הזמן תראה לי.

כב' הש' א. קולה : אז הוא אמר לך הוא אמר תראה לי

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו ההדגמה, אני שואלת על הפרטים.

כב' הש' א. קולה : לפני כן הוא אמר על הפרטים, הוא אמר תראה לי אז הלך להראות לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת על הפרטים, לדוגמה, הסיפור הזה של הפלייר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די, מספיק.

עו"ד ב. משה : הוא לא נותן לשאול שאלות את העד בנקודות הכי חשובות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למשל הסיפור של הפלייר בשביל מה אתה צריך לתת את הפלייר הזה,

כב' הש' א. קולה : נגן המוזיקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשביל מה לתת את הפרט הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אמרתי אני ששמתי אחרי החולצה.

כב' הש' א. קולה : למה למה.

כב' הש' ד. צרפתי : למה אתה מוסר פרטים, אתה רוצה להוריד אותו תגיד לו רצחתי וזהו, למה אתה מספר פרטים היא שואלת.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני הבנתי אבל אני חשבתי שזה פרט אם רוצח נקי או זה דם שמתי שם בפנים.

כב' הש' א. קולה : למה אתה צריך לספר את זה לארתור מה עובר לך בראש שאתה מספר את זה לארתור למה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע מה היה בראש כי אני התחלתי לשקר בלי שחשבתי יותר מדי היה פלייר שמתי אותו למעלה הוא לא שואל על הפלייר.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, הוא לא שואל ואתה אומר לו.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אולי שלא ישאל לא יודע מה היה באותה תקופה, אני התחלתי לשקר לו והוא פשוט זורק זורק זורק שמתי ככה הוא שאל משהו שמה היה משהו בידיים כזה יכול להיות איזה שאלה היה ואמרתי לא זוכר בדיוק מה היה.

כב' הש' א. קולה : טוב, כן עורך דין הלוי מה עכשיו?

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד.

כב' הש' א. קולה : כן, כן.

עו"ד י. הלוי : גברתי שואלת למה אתה נותן פרטים? אני שואל בזמן שראיתם ארתור חוקר אותו איך ולמה עשית וניקית, אז ניקית, אז לא אנסת אותה, אז אמרת לי שאל אנסת אותה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה אנחנו בסיכומים.

כב' הש' א. קולה : נראה את הכל לא נחסיר פרט אחד שלא נראה.

עו"ד י. הלוי : מה ההיתממות הזו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רגע, ארתור שאל על הפלייר?

כב' הש' א. קולה : כן היא צודקת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה אתה קם לסכם את התיק כל שתי דקות ולתת לו זמן למקצה שיפורים.

עו"ד י. הלוי : אז אני אראה את הפלייר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק הפרעות בחקירה נגדית מהרגע הראשון, כך אי אפשר לחקור בצורה הזאת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני מדבר ואתם בשקט, קודם כל גברתי לא צריך לכעוס.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא צועקת, זה גורם לעיוות דין בסוף.

כב' הש' א. קולה : רגע, למה את מפריעה לי באמצע דבריי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני לא יכול להשלים משפט, די, אני אומר לך באופן אובייקטיבי עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי בהתנהלות שלכם פה עכשיו הוא לא מפריע באופן יוצא דופן או באופן שונה וחריג ממה שאתם הפרעתם בחקירות שלו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ממש לא נכון.

כב' הש' א. קולה : ממש לא בסדר, נחזור לפרוטוקול ונראה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא מסכימה עם אדוני ממש לא.

כב' הש' א. קולה : בסדר, יש לנו עוד נקודה אחת קטנה לא קרה כלום, אמר מה שאמר, העד יחזור ויעיד בחזרה, כל ההפרעות כל התשובות ששותלים או לא הכל משקף,

עו"ד י. הלוי : איך שותלים הוא תמיד בחוץ, הם הפריעו לי עם העדים הם הדריכו את העדים.

כב' הש' א. קולה : די.

עו"ד י. הלוי : כשהם התנגדו מול הפרצוף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : נחזור לעד, די, מספיק, נמשיך בקו החקירה הזה ונמצה אותו סוף סוף, ונוכל סוף סוף לצאת להפסקה. בבקשה להמשיך. 11:36 8 דקות הוא לקח לך אני מחזיר לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : התקדמתי בעצה של בית המשפט,

כב' הש' א. קולה : את עוברת לפרק הבא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אבל אני מסיימת את הפרק הזה.

כב' הש' א. קולה : בסדר גמור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהמשך השיחה אתה מעלה מיוזמתך עוד פעם את העניין שגרסת האפקט לא תעבור כי אין כלי רצח וניקיתי הכל, אלו דברים שאתה אומר.

כב' הש' א. קולה : לארתור?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לארתור, קפצנו בזמן בשיחה, אני שואלת בשביל מה היית צריך לנדב את הפרט הזה, הוא לא שואל אותך פה על הדבר הזה שאפקט כן יעבור לא יעבור ואתה אומר זה לא יעבור ואתה מסביר למה זה לא יעבור, כי ניקית את הכל ואין כלי רצח בשביל מה אתה פותח את זה כבר העניין נגמר, הענין מוצה בשביל מה עוד פעם לפתוח אותו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אנחנו עם ארתור דיברנו שהרוצח ניקה את הראיות ושם אין שום דבר, אני אמרתי לו על הזה על האפקט שלא האמין לפני כמה שעות סשה עשה לי חקירה והוא אמר שהוא לא רוצה להגיד באפקט הוא רוצה מקבל ממני רק הודאה בלב נקי שום אפקט וזה מה שאמרתי לו,

כב' הש' א. קולה : אני רוצה להבין, להיזכר, לפני כמה שעות אתה מתכוון לחקירה של סשה בערב אחרי שחזרת מבית חולים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, כי אחרי שחזרתי מבית חולים סשה לקח אותי לחקירה ואמר שהוא לא מקבל אפקט ורוצה מקבל הודאה בלב נקי למה איך וכל הדברים האלה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : וזה מה שאמרתי לארתור כי סשה לא מקבל את זה ואני לחוקרים גם הולך לספר את גרסה שלי בשביל לקבל את העונש במקום מאסר עולם פחות וורסייה עם אפקט לא עובד כי סשה לא רוצה לקחת זה גם מה שאמרתי לארתור שהוא לא רוצה מקבל את זה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אז דווקא לאור התשובה הזאת שלך ארתור כן חושב שצריך ללכת על גרסת אפקט, הוא אומר לך שעם הגרסה הזאת אתה תנצח דווקא בגלל שהוא אומר לך את הדברים האלה תן לארתור את מה שהוא רוצה, תרגיע אותו אתה פוחד תן לו גרסת אפקט.

כב' הש' א. קולה : ארתור אומר לו שבגרסת אפקט הוא ינצח.

עו"ד ב. משה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון ואני לקחתי גרסת אפקט והלכתי ואמרתי.

כב' הש' ת. נסים שי : במקום רצח תקבל הריגה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, אם תלך אם זה ניצחת. אני אומרת לך שארתור חושב שכדאי לך ללכת עם גרסת אפקט אז אני אומרת אם פחדת ממנו או קיי תן לו גרסת אפקט תן לו את מה שהוא רוצה לשמוע דווקא בגלל שפחדת ממנו ודווקא שבגלל שכן הלכת עם הגרסה הזאת למשטרה אז תן לו גרסת אפקט למה לו אתה נותן הודאה מלאה בלי אפקט?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אמרתי לו זה סשה אמר לי לא מקבל את האפקט ואני הלכתי עם אפקט הזה כי בלי אפקט הזה אני לא יכול להסביר למה אני לא יודע פרטים רצח בלי אפקט אני לא יכול להסביר ואני הלכתי עם הגרסה הזאת ולפני זה ארתור ישב במיטה ואומר תשמע אותי מלמד אותך איך צריך לדבר את זה והוא גם סיפר לי שם פרטים זה מה שהיה.

ש : אני רוצה לחדד, לפני שאתה יוצא לפסיכיאטר אתה כן נותן לו גרסת אפקט כללית, ייתכן שרצחתי ואני לא זוכר כמו שהיה עם אחי, אתה חוזר מהפסיכיאטר ונותן לו הודאה מלאה בלי אפקט, ארתור כן אומר לך על אפקט, תלך על אפקט עם זה תנצח, למה אתה לא ממשיך בהתוודות לתת לו גרסת אפקט למה אתה משנה להתוודות מלאה, אני אגיד לך למה כי זאת האמת.

ת : לא נכון, כי האפקט אמרתי לארתור שלא יקבלו החוקרים אבל אני הלכתי עם אפקט, הוא אמר רק עם זה אתה יכול לצאת בהקלה בעונש זהו ואני הלכתי וסיפרתי על האפקט לחוקרים, סשה לא היה רוצה מקבל את האפקט אבל יורם אזולאי קיבל אפקט ואנחנו המשכנו.

כב' הש' א. קולה : טוב.

ש : בחקירה שלך מה- 1 בינואר חקרו אותך רק על ארתור ובעיקר על ארתור, למה שם לא ניצלת את ההזדמנות ואמרת הוא איים עליי כוויות.

כב' הש' א. קולה : לא, אבל באמת מיצינו, גם אני שאלתי אותו, למה עוד פעם לחזור על זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אני שואלת על חקירה ספציפית שהתמקדה.

כב' הש' א. קולה : מה זה משנה, נתת לו את כל האפשרויות, חקרו אותך, שאלו אותך, למה עד היום לא הסברת לאף אחד בשום חקירה את הסיפור של הפחד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני שאל בהחלט, יש הבדל למה לא סיפרת בין כל החקירות לבין חקירה שמתמקדת רק בארתור.

כב' הש' א. קולה : אני לא רואה הבדל גברתי תמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כאן בחקירה הזאת מציגים לך את הדברים שאמרת לארתור, בהתחלה אתה אומר לא אמרתי, אחר כך אתה אומר כן הדגמתי אבל לא אמרתי, אחר כך אתה אומר הפוך, אתה כל הזמן מסתבך בשקרים, הכי פשוט בחקירה הזאת שכבר שואלים אותך על ארתור, אומרים לך את הגרסה של ארתור הכי פשוט במקום כל השקרים האלה שאני לא ארחיב כי בית משפט ביקש שאני אקצר אבל יש המון שקרים בחקירה הזאת למה כאן ספציפית לא אמרת את הדבר המתבקש, הוא איים עלי, פחדתי ממנו, כוויות, כרית, לחנוק בלילה ולכן הודיתי הכי פשוט.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר את החקירה הזאת, כמה שאני זוכר באותו רגע כבר לא האמנתי למשטרה בשום מילים מה שאמרו ואני גם חשבתי שהם משקרים שארתור היה מדובב אני חשבתי ככה הם אמרו לא הוא היה מדובב ויש לנו, אף אחד לא נתן לי לראות את זה רק אמרו את המילים ואם הם נתנו לראות הנה בבקשה למה עשית כאן כאן כאן זה זה זה תן לנו הסבר אף אחד לא אמר לי ולא הסברתי.

כב' הש' א. קולה : מתי בפעם הראשונה ידעת שארתור מדובב?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אם אני לא טועה זה אמר שפיגל אבל הוא לא אמר בוודאות הוא אמר יכול להיות בן אדם הזה מדובב.

כב' הש' א. קולה : מתי בפעם הראשונה המשטרה הראתה לך את הסרט,

עו"ד י. הלוי : לא הראו

כב' הש' א. קולה : אתה עונה? תודה רבה עורך דין הלוי לא שאלתי אותך אבל, מתי בפעם הראשונה אם בכלל הראו לך במשטרה את הסרט שאנחנו רואים פה הראו לך אמרו הנה תראה אמרת לארתור ככה וככה וככה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אף פעם לא אמרו רק אמרו שיש סרט.

כב' הש' א. קולה : אף פעם לא הראו לך את הסרט הזה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נתנו לראות שום דבר.

כב' הש' א. קולה : אף פעם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אף פעם.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : רק אמרו שיש את הסרט נתנו לראות איזה ניר שרשום בעברית אבל אני לא הבנתי מה שם רשום.

כב' הש' א. קולה : יש הסכמה על זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מוסכם.

כב' הש' א. קולה : טוב.

כב' הש' ד. צרפתי : עד שהתקבלו חומרי החקירה.

כב' הש' א. קולה : ברור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אבל בשלבי החקירה לא הוצג לו הסרט מתא המעצר.

כב' הש' א. קולה : טוב, לא טוב, לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שבגלל שלא הציגו לך את הסרט ולא אמרו לך במפורש שהוא מדובב אתה חשבת שאתה יכול לשחק אתם, וזה בדיוק מה שעשית ב- 1/1 התחלת מלא אמרתי ואז כשאמרו בוא נלך להביא את ההודאה של ארתור הלכו והביאו התחילו להקריא לך אז אתה אומר לעצמך או קיי אז יש להם עדות אבל אולי אין להם הקלטה, אולי אין להם הסרטה, ואז התחלת עם המשחקים בדיוק בגלל שלא ידעת כי אם היו מראים לך את הסרט היית מיד אומר להם את השקרים שאמרת אחר כך, הוא רצה שאני אדגים שאני אראה וזה, בגלל שלא ראית את הסרט שיחקת אתם רצית לדעת מה יש להם לראות איזה קלפים ולאט לאט שינית את התשובות שלך מה אתה אומר על זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי זה מה שהיה, הם רק אומרים אני חשבתי שזה שקר, אם נתנו סרט ואומרים מה פה אז הסברתי להם היה רוצה להסביר אבל אף אחד, חשבתי משקרים ממשיכים לשקר כי אני ידעתי שמהטמטום שלי אני סגור במאסר עולם והם ממשיכם לשקר בשביל איזה כוונה איזה כוונה לא יודע אז שישקרו.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרת לנו שלא ידעתי אם הוא מדובב או לא, מה זה משנה אם הוא מדובב או לא אומרים לך שאמרת לבן אדם XYZ מה זה משנה, עצור בתא מעצר לא מדובב איים עלייך מה זה משנה אם הוא מדובב או לא בשביל מה אמרת את זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא ידעתי שמקליטים אותנו ודבר שני זה שקר היה בגלל זה למה שאני אגיד שקר נגדי עצמי במשטרה.

ש : אבל לבית משפט אתה יכול לשקר?

ת : אני לא משקר.

כב' הש' א. קולה : טוב, סיימנו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לקראת סיום אני תכף אסיים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה סיפרת כאן לראשונה בעדות שלך שאתה בכלל התוודית בפני ארתור, סיפרת לו שכאילו רצחת ילדה בלונדינית לא שאמרת לו במפורש אבל שאתה דיברת על זה בעצם התכוונת לילדה הבלונדינית, אם רצית לשכנע את ארתור שהסיפור שלך אמת וגם פחדת ממנו למה אמרת פרט שאתה יודע שהוא שיקרי? כי אתם ראיתם ביחד תמונה שלה בעיתון וראיתם שהיא עם שער שחור אז איך זה מסתדר? אני אגיד לך איך זה מסתדר ואז תענה, אתה שיקרת לנו פה שאמרת אני אמרתי שרצחתי ילדה בלונדינית, לא אמרת את זה בחיים ואמרת לנו את זה פה כדי לדחוף לנו,

כב' הש' א. קולה : לארתור הוא לא אמר את זה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון מה שאומרת התובעת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שרצחתי ילדה בלונדינית, דיברנו על ילדה שהציקה עם הכבל, דיברו על השער אולי צבעה את עצמה אולי לא

כב' הש' א. קולה : מי צבעה את עצמה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אותה ילדה שהציקה.

כב' הש' א. קולה : לא, לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שאולי אולי,

כב' הש' א. קולה : זה לא הקונטקסט שם.

עו"ד ב. משה : הסיפור מתחיל עוד קודם לא בהתוודות.

כב' הש' א. קולה : נכון, הקונטקסט שם הוא לא על הילדה, הוא על הילדה שנרצחה.

עו"ד ב. משה : אני ממליץ לראות.

כב' הש' א. קולה : תודה על ההמלצה, בלי ההמלצה שלי לא היינו רואים מסתכלים באמת תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : צריך להסתכל על זה.

כב' הש' א. קולה : נסתכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין אמירה ברורה.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רצחתי ילדה בלונדינית.

כב' הש' א. קולה : לא, ברור שאין אמירה כזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו אמירה שאנחנו שומעים פה.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לא, זו אמירה שהייתה שם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : צריך לראות את הקטעים,

עו"ד י. הלוי : תשאלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : השאלה שלי אם אתה רוצה לשכנע אותו שהסיפור שלך נכון למה אתה אומר לו פרט שהוא לכאורה לא נכון, אתה אומר ילדה בלונדינית כשבעיתון הוא רואה שזאת ילדה עם שער כהה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר לא היה לנו עיתון עם תמונה של תאיר, לא היה את זה, (רוסית)

מתורגמנית : הוא שכנע אותי.

הנאשם, מר ר. זדורוב : הוא שכנע אותי כי מתי אני באתי וסיפרתי לו על הילדה שניתקה את הכבל היא בלונדינית הוא אומר אז זאת הילדה שהרגו, אמרתי אבל זאת בלונדינית ומה שראיתי בתמונות זה בחורה עם שער שחור ארוך, הוא אומר לא היא צבעה וזה היה ישן וזה שהוא שכנע אותי זה ככה נשאר ומתי אני אמרתי לו כאילו סיפור שהרגתי את הילדה כי זה בלונדינית אמרתי בלונדינית.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אמרת לנו כאן בעדות שלך בעדות הראשית שלך שאתה לחשת בשיחה הזאת כי הוא התחיל ללחוש ראשון,

כב' הש' א. קולה : אבל זה כבר פרק חדש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז לא נעשה הפסקה.

כב' הש' א. קולה : גברתי פותחת פרק חדש, השעה 11:50,

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו ממשיכים, בבקשה עורכת הדין רוזנפלד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אתה אמרת לחוקרם בחקירה מה- 1/1 שאתה לא הודית בפני ארתור אלא הוא המציא סיפור שאתה הודית, הוא לקח את כל השמועות שהיו, שפתחו לה את הגרון אנסו אותה היכו אותה שתי מכות בבטן והוא המציא את הסיפור הזה כאילו אתה הודית בפניו, ככה אמרת להם, ואני שואלת למה אתה לא עשית אותו דבר, לקחת את כל השמועות האלה סיפרת לחוקרים כאילו אתה הודית, למה לא אימת את הרעיון הזה שלו, הרי הוא עבריין הוא מנוסה הוא יודע מה הוא עושה למה לא עשית אותו דבר אתה בחקירות?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר למה אני עשיתי ואמרתי להם ככה אני לא זוכר אבל אני ידעתי אני כבר סגור ולא רציתי, אמרתי להם אני חף פשע תעשו מה שבא לכם.

ש : שאלתי למה לא לקחת את הרעיון הזה, הרי אתה מקשיב לארתור, הוא אדם עם ניסיון, אם ארתור אומר שאפשר לקחת את כל השמועות האלו או לפחות זה מה שאתה מספר לחוקרים, אפשר לקחת את כל השמועות האלו ולהפוך אותן להתוודות למה אתה לא עשית את זה בעצמך, למה לא לקחת את כל השמועות והפכת אותן להתוודות בפני החודשים בחקירות אני שואלת, למה לא עשית א זה גם?

ת : בחקירות איזה,

ש : בחקירה שאתה הודית, אשאל אותך אחרת, אתה אומר לחוקרים בחקירה שלך מה- 1/1 ארתור לקח את כל השמועות והמציא על זה התוודות כאילו אני התוודיתי זאת אומרת שאתה יודע כבר אז שאפשר לקחת שמועות ולהפוך אותן לסיפור התוודות, אז אני שואלת למה לא עשית את זה אתה בעצמך ב- 19 בחקירה בשחזור, לקחת את כל השמועות ולהפוך אותן לסיפור התוודות.

ת : 1/1/2007 אני כבר ידעתי שאני סגור עם התיק ואני לא יכול לקבל שום הקלה שום דבר.

כב' הש' א. קולה : היא לא מדבר על ה – 1/1 היא מדבר על ה – 19, על ה – 21.

ת : ב- 19 אני ניסיתי בעזרת ארתור ללכת בגרסה שלו עם האפקט בשביל לקבל הקלה בעונש, אני ניסיתי מקבל הקלה בעונש והלכתי ככה ולא מה שסיפרתי לך וזה היה שקר אבל המשטרה לא רצה לשמוע, המשטרה רצה לשמוע ונותן את השאלות הספציפי, ואני את השאלות שלהם ניסיתי לנחש את התשובות נכונות בשביל לתת לראות שאני עושה שיתוף פעולה עם המשטרה בגלל זה הלכתי ככה, אם אני אתחיל להגיד סיפור שקרי שעשיתי לארתור הם ישר אומרים אתה שקרן אז אין הודאה בלב נקי אין שום דבר ומה אני זכיתי שום דבר רק מאסר עולם כי בחקירות אני הלכתי (רוסית)

מתורגמנית : עם דעה שלי.

ת : עם דעה שלי בשביל לתת את הגרסה למשטרה שאני עושה שיתוף פעולה וזהו.

ש : אין בעיה, אתה רצית ללכת עם גרסת אפקט רצית ללכת עם לב נקי הכל בסדר אבל בסיפור מהשמועות שפתחו אותה פעמיים בבטן, שדקרו אותה, אנסו אותה, תלך עם זה.

ת : זה מה שאמרתי, אני לא יודע איפה היה דקירות ואני אמרתי מקטן שידעתי שחתכו את הגרון אמרתי חתכתי גרון כמו שאמרו וידעתי קודם, הם התחילו להוסיף פרטים ובשאלות שלהם אני חיפשתי את התשובות והלכתי עם זה, אם אני מספר סיפור של ארתור הם אומרים אתה בכוונה שם אותנו בקו אחר אתה שקרן זהו אין הודאה בלב נקי בגלל זה לא סיפרתי את ה…

ש : אבל למה לא ניסית לתת דקירות בבטן אפילו לא ניסית כדי לראות אם הם כן מקבלים או לא.

ת : אמרתי אני לא יודע איפה היה דקירות בגלל זה אני הלכתי לאט לאט כי אני לא יודע כל הפרטים, משאלות שלהם אני הגעתי גם לדקירות האלה.

ש : משאלות שלהם אתה הגעת לדקירות האלה?

ת : כן,

ש : לחזה וביד הגעת משאלות שלהם?

ת : כן, כי יורם אזולאי ממשיך מתי אמרתי יש חתך בצוואר אמרתי לו, הנה הוא ממשיך גוף שלי איפה הוא התחיל לסמן, אני אמרתי אז היה עוד דקירה בחזה פגעתי ביד, הוא אומר בסדר איפה, יש עוד דקירות יש עוד דקירות וככה בשאלות הגעתי בזה ואחר כך הוא אמר אחרי שילדה נפלה אז היה דקירה אחרי שנפלה אמרתי פגעתי פה הנה פה,

כב' הש' א. קולה : העד מצביע על?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני הצבעתי על צד ימין אם אני לא טועה בכליה.

עו"ד י. הלוי : גב תחתון ימין.

הנאשם, מר ר. זדורוב : סימנתי שמה כי אני לא יודע וזה הגעתי מהשאלות שלהם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אמרת שידעת מעורך דין שפיגל שארתור הוא מדובב אני מבינה שזה ב- 20 לחודש נודע לך כי ב- 20 לחודש אתה נפגשת עם שפיגל.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא בדיוק, כנראה הוא אמר שהוא מדובב לא אמרתי בוודאות שהוא אמר.

ש : או קיי, אבל זה ב- 20 לדצמבר.

ת : 20 לדצמבר כן.

ש : או קיי וגם כשהגעת למחרת לבית משפט ושמעת שהוא אומר וגם בהחלטה כתוב שהיה מדובב אז כבר הבנת שארתור הוא מדובב.

ת : כן.

ש : או קיי, ב- 21 אתה גם נכנס אחר כך לחקירה ואתה אומר לסשה שמתם לי מדובב או קיי.

ת : יכול להיות.

ש : אז כבר ידעת שהוא מדובב, למה בשלב הזה ששאתה כבר חשפת את ארתור ויודע שהוא מתלונן למה אתה לא מתלונן על מה שהוא עשה לך?

ת : אני לא חשבתי להתלונן עליו כי אני היה (רוסית)

מתורגמנית : למטרה שלי.

ת : אני הלכתי למטרה שלי ולא חשבתי על ארתור ולא על שום דבר כי אני ישבתי שהיה אצל חוקרים גם את השחזור גם את הודאה בחקירה ב- 19 ואני גם חזרתי ואני בכלל חשבתי על מדובב כי אני חשבתי איך לתקן את המצב ואיפה נכנסתי עם הראש מטומטם שלי וזה מה היה אצלי בראש.

ש : דיברנו עד עכשיו על מה לא היה, לא היה איום, לא הפחדה, לא איום כוויות, נדבר עכשיו על מה כן היה, איך קרה שאתה כן הודית ולמה ההודאה שלך אמת, אני רוצה להגיד לך שכבר ב- 17 לחודש יום שבת אתה היית מאד רגוע והיית מעודד ועורך הדין בא ועודד אותך שהכל בסדר אל תקשיב למשטרה הם סתם עושים לך תרגילים, אין דם שלה, הציבור אתך, התקשורת אתך, המשפחה אתך, היית בהרגשה טובה נכון?

ת : אני לא זוכר איך בדיוק זה היה אבל לא בדיוק כמו שאומרת תובעת, כן היה עורך דין הוא סיפר משהו אבל לא הכל אני הבנתי אני סיפרתי לארתור מה שהבנתי ויכול להיות לא הבנתי נכון וסיפרתי גם מה שאני חושב על זה.

ש : אתה כן זוכר שהוא אמר לך המשפחה שלך מאמינה לך, בתקשורת אומרים שסתם נפלו עלייך שזה לא אתה הרוצח האמיתי את זה אתה זוכר.

ת : יכול להיות זה היה אני לא זוכר בדיוק.

ש : או קיי, אני אומרת לך שגם המצב הראייתי שלך הראיות שהיו נגדך זה לא היה סוף העולם מבחינתך, אתה אמרת כל דבר אני יכול להסביר, ט.א. אין להם, סכינים אז מה מותר שיהיה לי אוסף, מכנס זרקתי כי היה קטן, הפוליגרף אני יכול להסביר את זה בגלל שירותי בנים, כבל או דברים שלי שהתלכלכו מדם נו הייתי בשירותי בנים, גם המצב הראייתי שהיה נגדך לא הלחיץ אותך היית בסדר, לא היית עכשיו בדרמה.

ת : לא נכון.

ש : מה לא נכון?

ת : כל מה שאת אמרת לא נכון כי היה ראיות נגדי וגם שוטרים וגם ארתור אמרו שראיות האלו חזקות בשביל להרשיע בן אדם למאסר עולם, גם אמרו שהיה מקרים של אנשים שלא עשו פשע וראיה אחת הפילה אותם זה גם אמרו וגם שוטרים אמרו שהיה בן אדם שישב על הרצח בלי גופה, זה מה שאמרו, זה שאני חשבתי וניסיתי לתת לעצמי מצב רוח בשביל להרים את עצמי בשביל לא להיות (רוסית)

מתורגמנית : לא להיות במצב רוח ירוד.

ת : זה מה שהיה.

ש : או קיי זה היה ב- 17.

ת : אבל היה נגדי ראיות נכון זה היה.

ש : זה היה ב- 17, ב- 18 לחודש בחקירה מהבוקר אתה רואה שאתה מתחיל יותר להסתבך, כל השקרים כן אמרת לאשתך על גנאח לא אמרת לאשתך על גנאח היא כן ישנה היא לא ישנה, החליפה אומרים לך אף אחד לא מכיר אותה, ג'ינס אומרים כולם שלבשת ג'ינס, כאן התחלת קצת יותר להבין שהמצב הראייתי סוגר עלייך אני צודקת או טועה?

ת : לא בדיוק ככה, את טועה, נכון אמרו הוסיפו עוד דברים אבל אמרתי שאני לא עשיתי שום דבר, פלוס גם מייק אמר תשמע יכול להיות ילדה עצבנה אותך ביקשה קיללה תפסת שיגעון זה הכל היה בחקירה הזאת והם הלחיצו יותר ויותר.

ש : אני אומרת לך שבגלל שאתה באמת נלחצת מכל הראיות האלה שראית בצורה יותר משמעותית בחקירה של הבוקר אתה הגעת לארתור סיפרת לו את כל זה והחלטת להתחיל לנסות את גרסת האפקט ייתכן שאני רצחתי אותה, כאן כבר פתחת את הדלת אבל לאט בזהירות עוד לא נתת הכל כי עוד לא סמכת עליו מאה אחוז, כאן החקירה הזאת גרמה לך לשלוף את תוכנית המגירה של האפקט ולהתחיל לנסות אותה.

ת : זה לא בדיוק היה ככה.

ש : מה כן היה?

ת : אמרתי שהיה את הלחץ של החוקרים, אני לא ידעתי מה לעשות, אני לא יכול להוכיח, אני אומר לכולם שלא עבדתי בג'ינס היה לי מכנס כחול והיה חולצה שטראוס ונתתי הכל אבל אני לא יכול להוכיח כולם אומרים שראו אותי וכל הזמן את הלמה ולמה אני צריך להסביר דבר שלא עשיתי זה מה שהרג את השכל שלי מוח שלי.

ש : בשיחה הזאת עם ארתור , השיחה לפני היציאה לפסיכיאטר 18 לחודש, אתה אומר לנו גם היום בשלב הזה האמנתי שאני אומר לו אמת חצי שעה שעה שעתיים לא יודעת אבל בפרק זמן הזה האמנתי שאני אומר לו אמת, קודם כל לנו אמרת אמת?

ת : כן.

ש : אני אראה לך איזה אמת אתה מספר לו בשיחה הזאת שכולנו יכולים להסכים שהיא אמת חוץ משהיא תיאורטית, אתה אומר לו ייתכן שרצחתי אותה ואתה חוזר על זה 15 פעמים, בשיחה שאתה אומר לו האמנתי שאני אומר לו אמת אתה אומר לו 15 פעמים ייתכן שרצחתי אותה, קודם כל זאת האמת, באותו רגע אתה באמת האמנת שייתכן שרצחתי אותה.

ת : זה רגע תחילה כן כי אני לא יכול להסביר לעצמי איך יכול להיות שראו אותי במקום איפה לא הייתי למה אני אומר על הבגדים אומרים הפוך, דם על הזה וזה מלחמה בראש וארתור למד אותי תשמע יכול להיות תפסת זה התחלתי מאמין שיכול להיות כן יכול להיות שעשיתי את זה אבל לא אמרתי שהרגתי ואנסתי אותה ומלחמה היה הכי נקודה קריטית שאמרתי אז מה אם הרגתי אותה אז אנסתי זה מה שבכלל לא מסתדר אצלי בראש שהתפוצץ את המוח איך אומרים וכן זה מה שהיה.

ש : למה רצח כן ואונס לא? אם אתה מאמין שעשית את זה ואתה מאמין שמה שאומרים לך זה נכון ואתה מאמין שבאמת היה אונס אז למה לעשות את האבחנה הזאת אז תגיד ייתכן שגם אנסתי וגם רצחתי

ת : זה נקודה מה ששברה אותי אני בן אדם שלא יכול לעשות אלימות לבחורה ואני עושה אונס לילדה זה בכלל שאני לא מאמין בראש שלי זה מה שהרג אותי.

ש : אתה לא מסביר, אם בשלב הזה האמנת שרצחת ואתה יודע שהיה אונס לשיטתך היית צריך להגיד ייתכן שאנסתי, לא יכול להיות שייתכן שרצחתי אבל לא אנסתי, אם אתה אמרת ייתכן שרצחתי ולא אנסתי סימן שידעת שרצחת אחרת היית אומר ייתכן שגם אנסתי.

ת : לא בדיוק ככה ,אפשר לראות שיחה כי אני אומר מה אני הרגתי את הילדה ומה אני אנסתי אותה זה אני לא יכול לקבל זה שהתחיל אצלי (רוסית)

מתורגמנית : התחיל משבר.

ת : התחיל את המשבר שהביא אותי למצב לפסיכיאטר כי אני לא יכול באופי שלי לא יכול מקבל אונס וגם ילדה פשוט לא יכול מקבל זה לא היה מסתדר בראש לי.

ש : רצח אכזרי כן אבל אונס לא, זה בסדר אני מסוגל לרצוח זה בסדר אבל אונס לא זה מה שאתה אומר לנו?

ת : אני לא עשיתי אונס ולא אפילו ניסיון לאונס לאף אחד זה דרים שלא מקובל באופי אישי שלי לא לימדו אותי ככה.

ש : אבל רצח כן?

ת : וגם רצח לא, הביאו אותי לנקודה שהתחלתי לחשוב מה הרגתי? אבל גם אנסתי זה בכלל קשה להסביר את זה זה איך להסביר זה בן אדם שלא מקבל והוא פתאום מתחיל להבין שהוא עשה זה פסיכי אני פשוט לא יכול לקבל.

ש : זה נשמע כאילו רצח זה בסדר אצלך, רצח יכול להיות, רצח ייתכן אונס מה פתאום זה לא באופי שלי זה לא אני, רצח ייתכן, 15 פעמים ייתכן שרצחתי אותה והיום אתה אומר שאמרת לנו אמת כשאמרתי ייתכן שרצחתי אותה, אונס לא, רצח לא נורא זה בסדר.

ת : זה לא היה ככה כמו שנותן דוגמה התובעת זה היה ממש הפוך.

ש : או קיי, נתקדם, אני רוצה להראות לך קטע דיסק 25/3 עמוד 16 בתמליל ממונה 00:13,

כב' הש' א. קולה : מה זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הקטע הבא, המשך השיחה.

כב' הש' א. קולה : מאיזה יום מאיזה תאריך?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה- 18, אני עדיין בשיחה הזאת.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אמרת כאן אמת נכון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, אמרתי פה יכול להיות כי כולם אומרים שאני, יכול להיות אבל לא אמרתי שאני הרגתי, יכול להיות כאילו אפשר להבין את זה.

ש : כן, ייתכן שהרגתי אותה, או קיי, בהמשך הקטע אתה מתחיל לבכות אצל ארתור אתה מתחיל לבכות ולהגיד איך הציקו לי בבית ספר ביקשו סיגריות אם אני אצא מכליי אני מסוכן, כל הבכי שלך זה אמיתי? זה לא הצגה נכון?

ת : זה לא הצגה ואפשר לראות שם בהמשך אם אני לא טועה שם המשך אם אני הרגתי אז מה אני גם אנסתי ומזה התחיל מצב אפשר לראות.

ש : ולאורך כל הקטע הזה עד שאתה יוצא לפסיכיאטר אתה בוכה כמה פעמים ורואים שקשה לך, זו לא הצגה, גם הבכי וגם הקושי הנפשי זה לא הצגה.

ת : נכון.

ש : וכשאתה מושיט לו שתי ידיים ומראה לו איך אתה רועד בקטע הזה ואתה אומר לו אתה רואה אני מרעיד כולי זה גם אמת זה לא הצגה.

ת : אני לא זוכר את זה.

ש : 00:06 מפנה דיסק 25/4, אתה לא זוכר אז אני מראה לך

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : זה מספיק, הראיתי לך את הקטע אתה מושיט את הידיים ואומר הנה זה קורה וזה מרעיד כולי, זה אמת זה לא הצגה

ת : נכון.

ש : וכשאתה אומר כואב לי הראש זה גם לא הצגה זה אמיתי.

ת : נכון.

ש : וכשאתה אומר לו אחר כך אחרי איזה 20 דקות במונה 00:31 הידיים שלי קפואות זה ככה מרעיד אותי זה גם האמת.

ת : כן, זה מה שהיה שהביא אותי לבדיקה פסיכיאטרית.

ש : לא סתם ארתור נבהל ממך וקרה לשוטר שיבוא לקחת אותך כי גם הוא התרשם שזה אמיתי.

ת : אני לא יודע למה ארתור אמר כי שם שמעתי שאני אמרתי לא צריך רופא אבל לקחו אותי לרופא.

ש : אם ארתור היה רוצה לסחוט ממך הודאה הוא היה מנצל את המצוקה שלך, הוא היה עכשיו תופס אותך ועכשיו עושה לך חקירה כשאתה במצב כזה על הפנים אמיתי הוא לא היה עכשיו קורא לשוטר כדי שיוציאו אותך מהתא ויקחו אותך לבדיקה, הוא היה מזהה את המומנטום והיה עכשיו יאללה נתחיל חקירה נגדית וגורם לך לספר את השקר שלך כבר אז יש לך הסבר לדבר הזה? כי העלית כלפיו טענות מאד קשות.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיצא.

עו"ד י. הלוי : שיצא.

כב' הש' א. קולה : העד יוצא מהעולם.

עו"ד י. הלוי : ארתור כן ניסה לנצל את המצב בניגוד להצהרת חברתי בשאלה, ארתור אמר לו תשמע אם יש לך נפילה בזיכרון וקרה לך מה שקרה לך אז בטח אתה לא זוכר שהיית בשירותי הבנות והנאשם אמר לו דווקא לא את זה אני זוכר מצוין יכול להיות שרצחתי אני זוכר שלא הייתי בשירותי הבנות, כלומר, ארתור ניסה ועוד איך לנצל את המצב לצנטרום של הצנטרום כך שרומן זה מה שיצא זה מה שיצא גם בתוך ההתקף שלו,

כב' הש' א. קולה : מה לוז ההתנגדות?

עו"ד י. הלוי : לוז ההתנגדות זה הטעיה של הנאשם בגוף השאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הטעיה למה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : רגע, רגע,

עו"ד י. הלוי : במקרה אלוהים רצה זאת הייתה התשובה שלמרות שיכול להיות שרצחתי אבל בשירותי הבנות זה אני זוכר לא הייתי.

כב' הש' א. קולה : זו הבעיה, כן, זו הבעיה.

עו"ד י. הלוי : לא הייתי אז הוא קיבל ברקס, ארתור קיבל ברקס.

כב' הש' א. קולה : טוב, עכשיו הנאשם לא פה, אנחנו לא יודעים מה עבר בראש של ארתור, הנהלים שונו ועוד כהנה וכהנה דברים שאנחנו לא יודעים אותם, למה ארתור בחר בטקטיקה הזו ולא בטקטיקה אחרת אינני יודע, אולי ארתור פחד שהוא ילך בטקטיקה הזאת אז שום דבר לא יהיה קביל, אי אפשר לצפות ממנו שהוא יסביר לך למה ארתור עשה כך ולא אחרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שאלתי אותו לשיטתו.

כב' הש' א. קולה : תוסיפי לזה את מה שאומר עורך דין הלוי,

עו"ד י. הלוי : שזה קדוש.

כב' הש' א. קולה : שזה כן עלה שם בקונסטלציה כזו או אחרת עכשיו אני לא אומר שזה על גבול ההטעיה השאלה הזו או פסולה אבל נדמה לי שהיא לא מקדמת אתנו בקו שגברתי רוצה ללכת אליו כי למה ארתור עשה נשבור את הראש נבין למה ארתור עשה, שאלנו אותו, חקרנו אותו, הבנו, הביקורת שהייתה עליו וכו' ובעיקר שינו את הנהלים לגבי המדובבים אי אפשר להתעלם מהנקודה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הרעיון הוא לשאול אותו לשיטתך, הרי אתה טוען.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל מה זה לשיטתו את מבקשת להיכנס לראש של ארתור ותסביר, לשיטתו, אין פה שיטה בעניין הזה שלו, למה ארתור פעל א' וב' צריך לשאול את ארתור לא אותו.

כב' הש' א. קולה : זה מסוג הדברים שאנחנו רשאים לתת הסבר כזה או אחר לאור ההתנהלות הכוללת שבתוך התא, אם גברתי מתעקשת נרשה לגברתי לשאול את השאלה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הרעיון הוא לבוא ולהגיד אתה בא ואומר שהוא בעצם במירכאות סחט ממך באיומים או לא במירכאות את ההודאה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך הטענה שלך איך הקו שלך מתיישב עם זה שבמקום להשאיר אותך עכשיו אתו ולהתנפל עלייך מה שנקרא לנצל את המומנטום הוא שולח אותך החוצה הוא מזמין שוטר, זו הטענה, איך זה מתיישב עם הקו שלך

כב' הש' א. קולה : אבל זה היה הרבה שעות קודם, זה היה בארבע אחר הצהריים או בשלוש אחרי הצהריים והסיפור של הכוויות האיומים והחברים שלי היה בלילה ב- 23, 21 ולא 22 אחרי שהוא חוזר מהפסיכיאטר ואחרי שהוא חוזר מסשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל זה לא משנה את הרעיון שאם האדם הזה,

כב' הש' א. קולה : זה כן משנה את הרעיון כי השאלה מתי הוא התחיל לפחד, שוב אני לא רוצה לדבר בנוכחותו שגברתי לא תצעק עלי שלא בצדק, שלא בצדק, תפקידנו לחשוף את האמת ולא לחסוך בשום אמצעי כדי להגיע לחקר האמת, לא יעזור לאף אחד שום דבר לא לתביעה ולא להגנה.

עו"ד י. הלוי : את זה כבר ראינו שלהגנה לא עזר כלום.

כב' הש' א. קולה : זה בכלל עובר הכל מעלינו, יש לנו מטרה אחת ויחידה להגיע לחקר האמת לכאן או לכאן ולהשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, לכן אנחנו עושים מה שאנחנו עושים באמונה שלמה כדי להגיע לחקר האמת זה ותו לא שום דבר אחר לא מעניין אותנו בכלל רק חקר האמת, רק בזה, לכן עכשיו כשגברתי הולכת בקו הזה אנחנו רוצים להבין מה זה וכאשר האיום שהוא מדבר עליו שקר לא שקר כמובן שיש פה אנחנו לא נולדנו אתמול, בואי נשים את זה בציר הזמן הנכון ציר הזמן הנכון אנחנו נמצאים בארבע אחרי הצהריים יש לו התקף פסיכי, כן לא יכול להיות הצגה או לא אינני יודע, זה בחלק הזה, מה ארתור חשב אינני יושב אבל ברור שהמאסה של האיומים אצלו בראש התגבשה בלילה אז הוא אמר אני חזרתי ואז ארתור צעק עליו מקודם אמרת לי משהו אחר, אתה חוזר בך, אתה משטה בי אתה משחק בי, חברים שלי, כן כוויות, לא כוויות, כן אמת, לא אמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז הרעיון הוא שאחר הצהריים ארתור לא רוצה את ההודאה שלך אבל בלילה של אותו יום הוא כן רוצה, אם הוא רוצה אז הוא לא יוציא אותך החוצה זה הרעיון.

כב' הש' א. קולה : ארתור כל הזמן רוצה את ההודאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז למה פה הוא שולח אותו החוצה?

כב' הש' א. קולה : הוא בתפיסת העולם שלו בשלב הזה הוא רואה עדיין בארתור כחבר, הוא לא חושב שארתור מאיים עליו, למה פתאום הוא חשב שהוא מאיים עליו האם זה הגיוני סביר אנחנו לא יודעים, אנחנו לא קובעים מסמרות, נשב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם נגיע למסקנה או שלא נגיע למסקנה בשאלה הזאת אינני יודע

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אשנה את הנוסח כדי שיתאים להערה של כבודכם ואני אשאל את זה אחרת, הבנתי את הדברים, אני אשנה את הנוסח.

כב' הש' א. קולה : בבקשה עורכת הדין רוזנפלד, תודה שקיבלת את הערתנו, נחזיר אותו לדוכן העדים.

עו"ד י. הלוי : 17:10.

כב' הש' א. קולה : נו מה אני אמרתי?

עו"ד י. הלוי : לא, כשהוא אומר אבל את זה אני זוכר שלא הייתי בשירותי בנות, זה עוד שנייה לוקחים אותו לפסיכיאטר.

כב' הש' א. קולה : תחזרי על השאלה, אל תענה על השאלה הקודמת היא תשאל את זה בנוסח אחר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך, אני, לדעתי שהתזה הזאת שלך או האמירה שלך שהוא רוצה ממך הודאה שקרית לא שקרית זה לא משנה לא מתיישבת עם זה שבקטע הזה הוא מוציא אותך מהתא.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע.

ש : או קיי, נתקדם, אמרת לנו פה בעדות הראשית שלך שאצל סשה בערב בחקירה אתה לא הודית כי חשבת שאולי עוד יגיעו בדיקות שיוכיחו שאתה חף מפשע , זה נכון? זו הסיבה שלא הודית אצל סשה באותו הערב?

ת : אני אמרתי שאני אחכה את הבדיקות ויוכיח את חפותי נכון.

ש : או קיי אבל למחרת ב- 1 בצהריים לא הגיעו בדיקות שהוכיחו את חפותך אז למה למחרת כן הודית? מה השתנה?

ת : סשה אמר שהוא רוצה מקבל גרסה וכמה שאני הבנתי יש זמן מסוים תאריך מסוים שאני חייב לתת לו את ההודאה בלב נקי.

כב' הש' א. קולה : למה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי הוא אמר ככה, הוא אמר שיש זמן מסוים אחרי זה אנחנו לא מקבלים לא לב נקי לא שום דבר, הכוונה שאני מקבל מאסר עולם, וכמה שאני הבנתי אני חייב להודות לסשה לפני ב- 21 כי ב- 21 היה תאריך או אני מקבל הארכת מעצר או מתחיל משפט כמה שאני הבנתי.

כב' הש' א. קולה : הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז זה לא המתנה לבדיקות, זה לא בגלל ההמתנה לבדיקות, זה בגלל שרצית את ההודאה בלב נקי.

כב' הש' א. קולה : לא, זה לא כל כך נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה?

כב' הש' א. קולה : זה לא כל כך נכון, שוב, גברתי מדלגת על שלבים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בנוסף אני שאלתי למה לא הודית,

כב' הש' א. קולה : לא גברתי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ב- 18 הוא אמר כי חיכיתי לבדיקות הוא אמר את זה עכשיו.

כב' הש' א. קולה : לא גברתי, שוב גברתי הולכת בזמן קדימה ואחורה וזה לגיטימי בחקירה נגדית, אבל אנחנו חושבים זה מבלבל, כאשר הוא אומר אמרתי לסשה אני מחכה לבדיקות זה היה – 18 לחודש הוא חיכה, הוא חשב שמחר תגענה הבדיקות, הוא ראה שכלו כל הקיצים אז הוא אמר עכשיו הבנתי ב- 19 שאין לי ברירה זה מה שהוא אמר לך כי פה אני צריך להיות בלב נקי, עד ה – 21 לא ה – 21 עושה לוגיקה או לא אבל נצמד למה שהוא אומר

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה שהוא אמר שב- 18 הוא לא הודה כי הוא המתין לבדיקות אני אמרתי לו ב- 19 לא הגיעו בדיקות למה הודית.

כב' הש' א. קולה : נכון, הוא המתין, הוא הסביר לך למה הוא לא המתין יותר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה שיגיד את זה.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לפני רגע הוא אמר שהסיבה היא הבדיקות ולא הגיעו בדיקות אז למה הודית.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, לא, טוב הפרוטוקול מדבר בעד עצמו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתקדמת.

כב' הש' א. קולה : תודה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אם יש לך את ה – 21 אתה אומר שזה הדד ליין לקחת את הודאה בלב נקי למה ב- 19.

כב' הש' ת. נסים שי : זה בגלל שסשה אומר לו, בגלל שיגיע שלב בחקירה שבו כבר יצטברו עוד דברים,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : ולא נצטרך אותך כבר.

כב' הש' ת. נסים שי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : סשה מטיח בו את זה פעם אחר פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה נכון, אתה מבין שיש לך עד ה – 21 השאלה שלי אז למה אתה מודה ב- 19, למה אתה לא מודה ב 20, למה לא ב- 21 למה ב- 19 אולי ביומיים האלו יגיעו בדיקות ויראו שאתה חף מפשע זו השאלה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי כמה שהבנתי מסשה אף אחד לא רצה לעשות בדיקות שום דבר וסשה אמר אתה חייב זריז כי זמן אוטוטו נגמר וכמה שהבנתי אני חייבת לתת יותר מהר את הלב נקי או אחר כך אין צורך לעשות את זה ואני אהיה סגור במאסר עולם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה יוצא לבדיקה פסיכיאטרית, לפני הבדיקה, אתה זוכר מתי הייתה השיחה שלך עם הבלש לפני הבדיקה הפסיכיאטרית אחרי הבדיקה הפסיכיאטרית שהוא אמר לך אל תדאג אם לא עשית שום דבר אתה תשוחרר ויהיה בסדר, מתי זה היה לפני או אחרי הבדיקה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כמה שאני זוכר זה היה אחרי הבדיקה.

ש : לפסיכיאטר סיפרת על המקרה עם אחיך נכון?

ת : לא זוכר, יכול להיות.

ש : לבלש שדיברת אתך בדרך גם אתה סיפרת על המקרה עם אחיך נכון?

ת : יכול להיות אני לא זוכר.

ש : אני חושבת שזה ת/102 , מפנה לטופס גיליון חדר מיון, אתה אומר כאן לפסיכיאטר לפני כשמונה שנים היכה בצורה אכזרית את אחיו ולא זוכר על הפרטים של האירוע, אז סיפרת לו.

ת : יכול להיות, כן.

ש : אמרת לו את האמת לפסיכיאטר?

ת : כמה שאני זוכר זה אמרתי גם לארתור לפני כמה שזוכר אולי אני טועה מה שהיה אמרתי כן.

ש : בת/97 שזה המזכר של הבלש שליווה אותך שמשון גולדשטיין אמרת שאלתי אותו במסדרון בית החולים, זה היה במסדרון של בית החולים.

ת : לא זוכר לא יכול לענות.

ש : או קיי, שאלתי אותו מה קרה עם הילדה בצפת והוא אמר את הדברים הבאים אני זוכר מה לא עשיתי, אני לא זוכר מה עשיתי לפני 8 שנים, אימא שלי אמרה לי תראה מה עשית לאחיך הקטן יש לו דם בפיפי, אני אמרתי שהיה לי שחור ואני לא זוכר מה עשיתי אולי ככה קרה גם עם הילדה, אמרת לו את האמת?

ת : אני לא יודע, אני חושב שאותו רגע מה שחשבתי אמרתי כן.

ש : או קיי, לא שיקרת.

ת : לא, אמרתי שיכול להיות כן.

ש : או קיי, אנחנו שמענו כאן שבמקרה עם אחיך לא היה לך אפקט זה נכון?

ת : זה מה שאני אומר שההורים סיפרו שאני הרבצתי אותו חזק שהיה דם, כמה שאני זוכר לא היה מכות כאלה אבל אני קיבלתי את זה ועם זה המשכתי.

ש : זה כל מה שאמרו לך שירד לו דם שהוא הלך להשתין כל כמה דקות?

ת : אמרו שהרבצתי את אחי קטן יותר חזק הוא משתין דם זה מה שאמרו, אבל אני יודע שלא היה מכות כאלה חזרות שזה יגרום לנזק הזה שזה יצא אבל אני לא התווכחתי אמרו אמרו סליחה מה אני יכול להגיד, אני אמרתי שזה לא יכול להיות אבל הם אמרו שזה ככה קרה, אולי סיפרתי גם לחוקר זה יכול להיות.

ש : אבל זה כל מה שהם אמרו לך?

ת : כן.

ש : או שהם אמרו עוד משהו חוץ מזה שהרבצת לו חזק ושהוא משתין דם כל חמש דקות היה עוד משהו?

ת : לא זוכר.

ש : זה מה שהם אמרו בעצם הרבצת לו חזק והוא בגללך משתין דם כל חמש דקות.

ת : זה מה שאמרו.

ש : או קיי, למה לפסיכיאטר כאן אתה אומר שאתה לא זוכר את הפרטים של האירוע, אתה כן זכרת אתה סיפרת אותם לארתור בפרטי פרטים.

ת : אני לא יודע איך היה השיחה עם הפסיכיאטר, אמרתי לו מה שאמרתי הוא רשם מה שהוא רשם, אני לא זוכר את כל השיחה צריך לראות איך זה היה ואיך התקדמנו בשיחה הזאת אני לא זוכר.

ש : טוב, כל דבר צריך לראות איך זה עלה אבל אתה יושב מול פסיכיאטר ואתה אומר לו אני לא זוכר פרטים על האירוע עם אחי כשאנחנו יודעים שחצי שעה או שעה קודם אתה סיפרת את הפרטים לארתור ואני שואלת האם יכול להיות שאתה חשבת לשקר לפסיכיאטר?

ת : אני לא חשבתי בכלל אולי פסיכיאטר שאל מה היה יכול להיות, אני לא יודע איך זה היה, זה עבר הרבה שנים.

ש : ואמרת לו שאתה לא זוכר כשאתה כן זוכר אז שיקרת גם לפסיכיאטר?

ת : אני לא שיקרתי, אני אמרתי מה שאני זוכר, זה הכל מה שאמרתי לא יותר מזה.

ש : הקראתי לך לפני כמה דקות את המשפט שאתה אמרת לפסיכיאטר את מה שהוא כתב הקראתי לך מהגיליון וכתוב לפני כשמונה שנים היכה בצורה אכזרית את אחיו ולא זוכר את הפרטים על האירוע ואתה אישרת לי שזאת אמת, אני אומרת לך שאם זאת אמת ולפסיכיאטר אתה אמרת אני לא זוכר פרטים של האירוע כשאנחנו יודעים שאתה זוכר מצוין כי סיפרת אותם לארתור אז שיקרת לפסיכיאטר פשוט מאד.

ת : לא שיקרתי לפסיכיאטר, אמרתי יכול להיות כי זה רשום איך הגענו לשיחה הזאת אני לא יודע כי אני לא זוכר ואני לא יכול להגיד אני לא שיקרתי לו כי לארתור סיפרתי על השיחה הזאתי ואולי הוא שאל אותי היה משהו, לא יודע אני לא זוכר איך היה בכלל שיחה איך הוא שאל אני לא יכול להגיד שזה ככה מה הוא רשם זה הוא רשם.

ש : אתה מתחמק, אתה אמרת לי שאמרת לו אמת שאמרת אני לא זוכר פרטים לאירוע , אני מתקדמת, גם לבלש שהוא כותב מהפה שלך שאתה לא זוכר פרטים על האירוע עם אחיך גם לבלש אתה שיקרת כי אתה כן זכרת.

ת : אני אמרתי שאני לא הרבצתי את אחי ככה שהוא ישתין דם זה אני יודע.

ש : אני הקראתי לך את מה שהבלש כתב וגם שם אתה אישרת לי שזאת אמרת, אתה לא זכרת אם זה בפרוזדור או לא זה נכון אבל את מה שהיה בשיחה אישרת כאמת, אני זוכר מה לא עשיתי, ת/97, אני לא זוכר מה עשיתי לפני 8 שנים, אימא שלי אמרה לי תראה מה עשית לאחיך הקטן יש לו דם בפיפי אני אמרתי שהיה לי שחור ואני לא זוכר מה עשיתי ואולי ככה קרה עם הילדה, אז אני שואלת אותך גם לפסיכיאטר וגם לבלש אתה משקר אתה אומר להם שאני לא זוכר מה קרה עם אחי כשאתה כן זוכר.

ת : אני אמרתי אני לא זוכר איך היה כל האירוע ביני לבין אחי, אני יודע שלא הרבצתי אותו חזק, אם אמרתי ככה אז אמרתי כי לא חשבתי באותו רגע על אחי וכל הריב שלנו.

ש : אני אגיד לך מה חשבת באותו רגע, חשבת שאתה יוצא לדרך עם גרסת אפקט ורצית שגרסת האפקט תקבל ביטוי גם ביטוי רפואי אצל הפסיכיאטר שאולי ייקנה את הלוקש הזה וגם אצל הבלש להכין את הקרקע שאמרת היה לי שחור לבלש שאנחנו יודעים שלא היה לך שחור כי אמרת לנו כאן שלא היית באפקט ושאתה לא זוכר את האירוע זה הכל, תגיד את האמת מה הבעיה להגיד שיקרתי להם כדי להתחיל להניע גרסת אפקט מה הבעיה, אגב החומרים שלהם הוגשו בהסכמה אין על זה מחלוקת, אז בוא תגיד את האמת, שיקרת להם כי רצית שיאמינו לך שהיית באפקט גם פה

ת : לא היה לי אפילו מחשבה הזאת, שאלו אמרתי, אולי הוא שאל מה אמר פסיכיאטר מה היה הקטע אני לא יכול להגיד אני לא זוכר, אבל לא שיקרתי מה שהיה אמרתי לו.

ש : אני אומרת לך שאתה התחלת להניע גרסת התוודות עוד לפני שיצאת לפסיכיאטר שאמרת 15 פעם ייתכן שרצחתי והמשכת להניע את הגרסה הזאת גם ביציאה לפסיכיאטר עם הפסיכיאטר ועם הבלש ואתה המשכת אותה המשך טבעי בהתוודות המלאה לארתור ולכן לא פחד ולא נעליים, אתה פשוט הודית אמת, הודית בתהליך זהיר והדרגתי כמו שאתה עושה בדרך כלל.

ת : זה לא נכון.

ש : או קיי, נתקדם, אני רוצה שתראה דיסק 25 חלק 3, בוא תראה כמה אתה זוכר מצוין פרטים של האירוע שאתה מספר לארתור ואחרי חצי שעה או שעה אצל הפסיכיאטר והבלש זה הופך ללא זוכר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : טוב, עורכת הדין רוזנפלד מספיק עם זה אנחנו חשובים שמספיק עם הנקודה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז ראית.

כב' הש' א. קולה : מה ראית, אין פה שום מילה אחת על הסיפור שגברתי אמרה לו קודם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שניה.

כב' הש' א. קולה : לא, לא,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי הפניתי למקום הלא נכון.

כב' הש' א. קולה : שימי לב מה קורה כאן.

עו"ד ב. משה : מה קורה כאן כבודו, פעם אחת ניסינו למצוא משהו לא מצאנו.

כב' הש' א. קולה : 80 אחוז מהזמן מדבר ארתור, אולי 90 אחוז מהזמן

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי הפנית למקום הלא נכון.

כב' הש' א. קולה : אז למה אתם מתווכחים אתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא מתווכחים, יכול להיות שנתתי מונה עם החלק הלא נכון אני בודקת את עצמי, אני מפנה לדיסק 25 מונה 00:19 זה גם עמוד 99 מתוך 114 יכול להיות שאמרתי חלק לא נכון מהדיסק אני בודקת, פספסנו נתקן, דקה.

כב' הש' א. קולה : אבל אם אתם חושבים מה שאמרתי לעורך דין הלוי אני אומר גם לכם שאנחנו עכשיו נצפה יחד אתכם עם הנאשם ב- 60 שעות של דיבוב זה בלתי אפשרי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קיבלתי אדוני, אני לא אקרין אני אקריא.

כב' הש' א. קולה : אנחנו צריכים לראות את זה לבד נקי, שבעה נקיים לא נקי אחד, לראות את זה לבד, לא השאלות שלך ולא התשובות לו יעזרו לנו בנקודת הזמן הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : את התשובה שלו ואת ההתייחסות שלו אני רוצה, אני אקריא לו חלקים מרכזיים והציטוטים, רומן אתה אומר לארתור ככה, הנה כמו שאני עכשיו מתנהג איזה זין בלאט אחי בשר ודם, זה שהלכתי אתו בתור הגב לבית ספר הבאתי לו זין של מכות לכל עובר ושב פלוס גם למורים וכאן הוא מפחיד אותי עם איזה זה גם המחבט שלו התפרק לשניים וגם פגעתי לו איפה שאני פגעתי , איך לדעת אני אפילו זוכר שהכיתי אותו, אבל כמה פעמים? נו אני זוכר פעמיים אני לא זוכר יותר אני לא מחשיב את המחבט זה ששברתי אותו, גם אז היית בחצי עצמך גם אז לא זכרת אתה אומר אני יודע שהכיתי אותו בכליות ולאן למה אתה לא יודע , אתה אומר לדעתי זין איך שדפקתי בכליות פגעתי עם הרגל ישמור האל אם הייתי הורג אותו אחרי שסתם אותי, אני מדלגת קדימה, אתה מספר גם כשאתה מספר לארתור על המקרה עם אחיך אתה ממש נותן פרטים של האירוע, הוא ישב בחצר והוא עשה מחבט לטניס הוא ניסר, אני אמרתי לו לך הביתה הייתי צריך ללכת לעבודה יש בבית אחות הוא עונה לי תכף אני אלך, אני הולך אומר לו מהר הביתה הוא שלך אותי להזדיין נו זה אח, עצבן אותי שהוא צעק, אני אקרא למי שחותם עבורי למי שמגן עלי אני אסיט את כל החבר'ה יקברו אותך, זה מה שהוא אמר לך, התחלתי להרביץ לו, מכה ראשונה במחבט שאמרנו שאתה לא מחשיב, שתי מכות נתת לו פגעת בכליות עם הרגל זה הקראתי לך עכשיו, היה שם חבר שלו שראה את הכל, את המחבט שברתי במכה אחת אפילו לא הרגשתי את המכה למרות שהעץ היה טוב אם עכשיו אני אנסה לשבור זה לא ילך לי הדבר היחיד שהציל אותו זה שהוא רץ פנימה הראש התחיל לכאוב לי, מה שאני רוצה להגיד לך פה אחרי כל הקטע הענקי הזה שאתה זוכר מצוין את האירוע ולכן כשאמרת לפסיכיאטר ולשמשון הבלש אתה לא זוכר את האירוע אלא רק מה שההורים אמרו לך זה שקר.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון, אני עכשיו לא זוכר את האירוע כי עבר המון זמן, באותה תקופה אולי הם לא שאלו מה היה בדיוק, אני לא יודע איך היה את השיחה אמרתי לשוטר שנתתי מכות לא זוכר לא רציתי לספר סתם דוגמה אבל אני לא יכול להגיד בוודאות אני לא זוכר.

ש : אז לפסיכיאטר שהוא צריך לבדוק את המצב הנפשי שלך לפסיכיאטר אתה צריך להגיד אמת, אם זכרת ואני יודעת שזכרת כי ראינו או שנראה את זה בדיסק בהמשך זכרת מצוין לפסיכיאטר צריך להגיד אמת פסיכיאטר לא חוקר, יש לו אינטרס לטפל בך.

ת : אני אמרתי שדיברתי לפסיכיאטר מה הוא רשם איך זה היה אני לא יודע.

ש : או קיי, אני אתקדם, לנו אמרת פה בבית המשפט שנתת לו כמה כאפות, כאן כשאת המספר לארתור את המקרה עם אחיך כשאתה עוד אומר לו אמת לשיטתך אתה אומר א. פגעתי לו בכליות ב. כמעט רצחתי אותו, למה לנו אתה אומר כמה כאפות מה רצית שנחשוב שאתה פחות אלים ממה שאתה לארתור סיפרת אמת כמעט רצחת את אחיך זה מילים שלך.

ת : אני אמרתי שהמכות שלי לא עשו נגד פיזי וגופני והוא לא היה צריך לקבל טיפול רפואי זה מה שאמרתי ולא היה מכות כמו שאמרתי, אולי לארתור זרמתי יותר מדי יכול להיות לא יכול להגיד בוודאות.

ש : אבל למה זרמת יותר מדי, אתה בוכה, קשה לך, ראינו את הקטעים, אנחנו מכירים את הקטעים, אתה גם אומר אלף פעמים סיפרתי לו אמת בשלב הזה, גם על אחי סיפרת את האמת אמרת לנו פה, אז אם סיפרת לו את האמת כשאתה אומר לו כמעט רצחתי את אחי פגעתי לו עם הילד זכרת אפילו שזה בעיטה בכליות שם אמרת אמת ולנו שיקרת שניסית למכור לנו איזה שתי כאפות או כמה כאפות זה הכל.

ת : אמרתי שנתתי מכות לאח נכון, באותו רגע יכול להיות אני באמת חשבתי שהמילים של אימא אה היה דם יכול להיות זה היה בראש יכול להיות אני לא יכול להגיד בוודאות אבל האמת יצא פה בבית משפט סליחה אח שלי אמר שלא היה דבר כזה הוא רצה להעניש אבל אני לא ידעתי את זה באותו רגע, בגלל זה אני יכול להגיד שיכול להיות בעיה בראש, בגלל זה אני סיפרתי ככה, יכול להיות.

ש : אתה התחלת להניע את גרסת האפקט, רצית שיהיה לה תיעוד ולכן שיקרת לפסיכיאטר ולכן שיקרת לשוטר, לארתור סיפרת אמת כי בשלב הזה אפילו אתה אומר שסיפרתי לו אמת ואתה פשוט מנסה לשקר לנו היום פה, זה הכל.

ת : אני סיפרתי לארתור באותו רגע מה שחשבתי, אני לא משקר ואני אומר אמת וזה עובדה שלא היה מכות כאלה כמו שאומרת תובעת, אם שאל פסיכולוג אני לא יכול להגיד אבל אם יש רשום עניתי לו מה שהוא רצה, חוקר שאל גם אמרתי לו, אבל זה לא היה חקירה תסביר איך זה וזה כמה שאני מבין, באופן כללי אמרתי להם וזהו כך אני חושב אני לא יכול להגיד בוודאות אני לא זוכר את הדברים האלו.

ש : מה שאתה מספר לארתור זה דברים שזה לא הורים אמרו זה ברור, אנחנו יודעים מה הם אמרו, זה דברים שהם מתוך החוויה שלך, הם אותנטיים כי הם מהחוויה שלך, אתה אומר משפט כמו אם הוא לא היה רץ ונועל את עצמו בחדר אני לא יודע מה הייתי עושה לו הייתי רוצח אותו או משהו כזה זה שיגע אותי שאיך הוא אחי שאני מגן עליו בבית הספר מרבי לילדים בשבילו איך הוא אומר לי דבר כזה, אתה מספר לארתור דברים שרואים שהם האמת ולכן כשאתה אומר לו כמעט רצחתי אותו זה גם האמת, אתה באמת כמעט רצחת אותו.

ת : זה לא נכון, אני לא זוכר שאמרתי שהרבצתי ילדים בגלל אחי אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : בואי נתקדם, יש לך 10 דקות עד ההפסקה של התפילה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אתה חשבת שאם בחקירה לא כותבים ואתה לא חותם א זזה לא קביל בבית משפט?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, ככה חשבתי.

ש : או קיי, בחקירה שלך אצל סשה אחרי הפסיכיאטר אתה הכנת את הקרקע לאפקט או שעדיין נשארת באותו קו?

ת : האפקט נשאר אתי עד הסוף.

ש : לא הבנת אותי.

ת : לא הבנתי שאלה.

ש : בחקירה אצל סשה בערב אחרי הפסיכיאטר ניסית להתחיל את גרסת האפקט או נשארת בקו של לא רצחתי?

ת : עם סשה ניסיתי אמרתי אם לא זוכר אני עוד שאלתי אותו אבל אחר כך היה שיחה שאמרתי עשיתי בלי סיבות משהו כזה אני לא זוכר בדיוק איך זה היה אבל משהו כזה כי סשה אמר שהוא רוצה מקבל הודאה בלב נקי למה ואיך.

ש : אז אתה מסכים אתי שכשהגעת לסשה לחקירה ניסית להניע את גרסת האפקט.

ת : אני חושב כן כי אני ידעתי שאני סגור וראיות נגדי, אני חושב שאתחיל לבנות איך לקבל הקלה בעונש.

ש : או קיי, ולכן אתה גם אומר לו היו לי תופעות פסיכו והייתי בהתמוטטות עצבים ופעם אחת יצאתי מכלי על אחי באופן פסיכי ושאתה לא זוכר את הפרטים, ניסית גם פה להתחיל זה בעצם הבנייה של האפקט.

ת : יכול להיות.

ש : כשאתה אומר לסשה שאתה חושב שאולי ייתכן שרצחת את המנוחה גם אמרת לו אמת נכון כי היית באותו קו.

מתורגמנית : (רוסית)

ת : כמה שאני זוכר אמרתי לסשה שהיה איזה קטע עם אח שאני לא זוכר כי לא זוכר מה שהיה ואני אמרתי לו אמרתי היה קטע עם אחי שאני לא זוכר יכול להיות עשיתי רצח אבל לא זוכר, זה אמרתי רק לו לא אמרתי שזה עובדה.

ש : אשאל שוב, שאתה אומר לסשה בחקירה הזאת אחרי הפסיכיאטר בערב ייתכן שרצחתי את הילדה הזאת אתה אומר לו אמת.

ת : כן אמרתי שאני לא זוכר, יכול להיות כן עשיתי רצח ולא זוכר.

ש : לא שיקרת אמרת אמת, זה אמת

ת : נכון, אמרתי לו אבל אני ידעתי שאני לא הרגתי את הילדה בגלל זה אבל אמרתי לו נכון.

ש : מה זה אמרתי אבל ידעתי שלא הרגתי אותה, כשאתה אומר לסשה בשיחה בחקירה הזאת ייתכן שאני רצחתי אותה באותו רגע אתה אומר לו את האמת אתה מאמין שזה נכון כי זה מה שהאמנת לפני שעתיים בתא אצל ארתור.

ת : מתי הייתי אצל פסיכיאטר חוקר אמר תהיה חזק תלך עד הסוף עם האמת שלך אני ידעתי מצד אחד שאני עם הראיות נגדי סגור ואני חושב שאותו רגע אני התחלתי לחשוב איך לצאת מהתיק מאסר עולם לא מקבל מאסר עולם.

כב' הש' א. קולה : השאלה נורא פשוטה, כשאמרת לסשה ייתכן ורצחתי האמנת בזה או שהתחלת לבנות גרסה של אפקט.

מתורגמנית : אפשר שאני אתרגם את השאלה כדי שזה יהיה ברור?

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, טוב שאת פה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא.

כב' הש' א. קולה : מה לא?

הנאשם, מר ר. זדורוב : באותו רגע ידעתי שאני לא הרגתי את הילדה אני פשוט אמרתי לסשה שכאילו זה היה באפקט כי אני אתחיל,

כב' הש' א. קולה : שאני אבין, כבר אמרת את זה, לסשה בשלב הזה לא אמרת אמת התחלת כבר לבנות אולי גרסת אפרט שתעזור לך בהמשך.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, נפגש אחרי ההפסקה.

לאחר הספקה.

כב' הש' א. קולה : כן, אנחנו ממשיכים במלוא המרץ, בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, אתה אומר בחקירה אחרי הפסיכיאטר אתה אומר לסשה אני מעריכה שאולי 50-60 פעמים אל תתפוס אותי במילה אבל זה סדר הגודל שייתכן שרצחת את המנוחה עשרות רבות של פעמים, אני שואל האם בכל הפעמים האלה אתה שיקרת לו?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן, כי אני התחלתי לעשות גרסה בשביל אפקט.

ש : אפילו לא לרגע אחד בחקירה אצל סשה חשבת שאולי זה באמת נכון שאולי באמת רצחת אותה?

ת : אני אמרתי שחשבתי שרצחתי אבל לא ידעתי זה בוודאות כי היה מחשבות כזאת יכול להיות זה אני ומתי היה לפני פסיכולוג.

ש : אבל אני שואלת על החקירה אצל סשה , בחקירה אצל סשה כבר ידעת שלא רצחת אותה.

ת : נכון.

ש : אפילו לא לרגע אחד חשבת שאולי באמת רצחתי אותה כמו שהיה אצל ארתור.

ת : כן, אצל פסיכיאטר.

ש : אצל פסיכיאטר וקודם לכן אצל ארתור, נכון, אני שואלת על החקירה אצל סשה אחרי שחזרת מהפסיכיאטר, מבין אותי?

ת : כן.

ש : אתה בחקירה הזאת ביקשת מסשה שייתנו לך היפנוזה כדי שתיזכר מה היה, אם אני מבינה אותך נכון אתה שיקרת שביקשת היפנוזה כי אתה יודע שלא רצחת אז אתה לא צריך היפנוזה.

ת : צריך היפנוזה, בהיפנוזה הם יכולים לדעת בוודאות שאני לא רצחתי וזה גם הוכחה לטובתי.

ש : רגע, אז אתה חשבת בחקירה אצל סשה בשלב הזה שאולי כן רצחת וצריך היפנוזה?

ת : לא, אמרתי שהיפנוזה עוזר שהם יראו שרצחת או לא ואני אגיד שלא רצחתי וזה יהיה הוכחה שאני לא משקר ולא עשיתי רצח כי לא ידעתי איך להוכיח את חפותי.

ש : אבל כשאתה מבקש ממנו היפנוזה אתה אומר לו אני רוצה לדעת בשביל עצמי אם באמת אני עשיתי, בשביל זה אתה מבקש היפנוזה לדעת בשביל עצמי אני רוצה לדעת אם באמת אני עשיתי, עכשיו לנו אתה אמרת אני ידעתי ברגע הזה שלא עשיתי לכן אני שואלת האם הבקשה הזאת והאמירה הזאת היא שקרית?

כב' הש' ד. צרפתי : אבל הוא ענה, הוא מסביר, רציתי להרוויח מזה היה ברור לי, לא רציתי את ההיפנוזה בגלל מה שהצגתי

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל הצגתי עכשיו משהו אחר.

כב' הש' ד. צרפתי : את שואלת אותו דבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הצגתי משהו אחר, אני אמרתי לו שההיפנוזה שהוא ביקש היא לדעת בשביל עצמי לא להוכיח לכם לדעת בשביל עצמי אם אני עשיתי, או קיי, אני אומרת לך האם האמירה הזאת שלך שאתה מבקש היפנוזה כדי לדעת בשביל עצמך היא שקר או אמת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : האמירה הזאת היה שקרית כי אני לא ידעתי איך להוכיח ואיך אני חשבתי באותו רגע אם עושים את ההיפנוזה אז הם שואלים הרגת לא הרגת יש קשר אין קשר איך הרגת ככה הראש שלי חשב ואמרתי כן בשביל לדעת מאה אחוז אני רוצה היפנוזה וניסיתי לקבל היפנוזה בשביל להביא הוכחה שלא רצחתי.

ש : או קיי, אני מראה לך קטע מהחקירה הזאת של ה – 18 לחודש בערב מונה 00:03 התחלתי חצי דקה קודם, אתה מבקש כאן היפנוזה כי אתה אומר אולי אי שם בתת מודע זה קיים, אני בעצמי רוצה לדעת את זה כי אם אני עשיתי את זה אני רוצה לדעת את זה, כל האמירה הזאת שלך כאן על ההיפנוזה בקטע הזה שאתה ראית זה שקר

ת : ההאמירה הזאת אני רציתי לקב היפנוזה מה שאמרתי אותו רגע חשבתי שאני מנסה ואצליח לקבל אבל פה אמרתי לו אם אני עשיתי אני רוצה לדעת את זה כי אני יודע בוודאות שלא הייתי בקומה שנייה לא הרגתי זה אני יודע בוודאות אז אם זה יש אז תעשה היפנוזה זה נותן הוכחה בשבילי שלא עשיתי רצח.

ש : אתה חשבת שאולי היפנוזה תעזור להזכיר לך שאולי גם כן עשית את הרצח?

ת : לא. אמרתי שפה כמו שאני אומר לסשה טוב אומרים שאני הרגתי אבל אני יודע בוודאות שלא הייתי איפה היה רצח, יודע את זה, אז שהיפנוזה אומרת אולי אצלי יש בעיה בזיכרון אז תסכימו תיתנו.

ש : אתה בשלב הזה יודע שאתה לא רצחת נכון?

ת : נכון.

ש : ולכן כשאתה אומר אני רוצה היפנוזה כדי שיזכירו לי אז אין מה להזכיר לך כי אתה יודע שלא רצחת ולכן הבקשה היא שיקרית כמו שאמרת לפני כמה דקות זה היה שקר.

ת : לא נכון, היפנוזה יכולה להוכיח חפותי אבל לא ידעתי איזה עוד דרך לקחת בשביל להוכיח חפותי, מה שאני אומר לא שומעים, אני אומר לא הייתי אומרים ראו אותם, אמרתי שזרקתי מכנס כולם אומרים שאני בג'ינס , אמרתי שקיבלתי אינפורמציה מראובן וידעתי על האסלה על השירותים אומרים לא זה שקר אתה אמרת לו, אם כולם אומרים שאני אידיוט שיודע דברים שלא קיים אז היפנוזה יכולה לסדר הכל כי כמה שאני חושב בן אדם מתחת להיפנוזה לא יכול לשקר.

ש : אז למה אמרת לפני כמה דקות שהבקשה להיפנוזה היה שקר?

ת : זה לא שקר, זה היפנוזה עד כמה אני זוכר אמר שאני עשיתי ורוצה לזכור את זה.

ש : הבקשה להיפנוזה הייתה שקר היה חלק מגרסת האפקט כי אם אתה זוכר שלא רצחת אתה לא צריך היפנוזה שתזכיר לך כי אתה יודע שלא רצחת.

ת : אבל אף אחד לא רוצה לשמוע אותי ולא רוצים לעזור לי להוכיח את זה אז אני באותו רגע אולי מהראש דפוק, אני חיפשתי דרכים איך אפשר להוכיח לא רוצים אז …

ש : כשאמרת לו אני בעצמי רוצה היפנוזה בשביל שאם אני עשיתי את זה אני רוצה לדעת על זה זה שקר נכון כי אתה יודע שלא עשית את זה.

ת : אני יודע שלא עשיתי אבל זה לא,

ש : אז המשפט הזה הוא שקר.

ת : אפשר להגיד כן אבל הוא לא כל כך שקר כי לא הסתכלתי באותו רגע באותו רגע ראש עמוס במחשבות איך להוכיח חפותי וניסיתי לעשות הכל, אם אתם אומרים שכן כן כן לא זוכר אני רוצה לדעת בעצמי הכוונה היה היפנוזה יכול להוכיח שלא עשיתי רצח זה מה שהיה בראש.

ש : אתה מנסה לטשטש אותנו פה ואני אומרת לך את המשפט בשביל עצמי אני רוצה לדעת אם עשיתי את זה כי אם אני עשיתי את זה אני רוצה לדעת את זה, המשפט הזה הוא שקר או אמת?

ת : המשפט הזה אומר לא בוודאות, אם אני עשיתי אני רוצה לדעת אם זה ככה ,אבל אני יודע שלא עשיתי.

ש : אז זה אמת?

ת : אני יודע שלא עשיתי רצח הזה.

ש : המשפט הזה הוא אמת?

ת : זה אמת רציתי היפנוזה.

ש : אז אם אתה יודע שלא עשית את הרצח בשביל מה אתה צריך היפנוזה אלא אם כן אתה חושב אולי יש אפשרות שכן עשית אי אפשר זה לא הולך ביחד או שזה שקר או שזה אמת.

ת : לא, בשביל להוכיח שאני חף מפשע.

ש : תקשיב, אתה לא עונה לי לשאלה.

כב' הש' א. קולה : הוא ענה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתקדמת נשאר עם זה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה, אני אומרת לך שכאן כשאתה התחלת לבנות את גרסת האפקט אתה פעלת בחכמה בתחכום.

כב' הש' א. קולה : איפה אצל סשה ?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אתה התחלת עוד קודם שהנחת את זה אצל הפסיכיאטר שיהיה תיעוד בדוח, אצל שמשון השוטר שאמרת לו את זה, בחקירה אצל סשה עשית הכל כדי לשכנע אותו שאתה רצחת באפקט, אולי שייתכן שרצחת באפקט, זה נכון שעשית הכל כדי לשכנע את סשה שאולי ייתכן שרצחת באפקט?

הנאשם, מר ר. זדורוב : יכול להיות אני לא זוכר בדיוק איך היה החקירה אבל אני חושב שכן.

ש : נכון, מסכימה, אם אתה כבר החלטת שאתה הולך על גרסת אפקט ועושה הכל כדי לשכנע אז למה אתה לא אומר לו רצחתי באפקט כמו שאתה אומר יום למחרת.

ת : כי לא רצחתי ולא היה לי פרטים להסביר גרסה שאמרת שהוא רוצה לדעת איך היה רצח וכל למה בשביל מה וכל הדברים האלה, לא יכולתי לענות לשאלות האלה כי לא ידעתי תשובו.

ש : אבל גם למחרת חצי יממה אחר כך לא היו לך פרטים מה השתנה הלילה הזה בין 18 לחודש בערב 21:20 אם אני זוכרת נכון לבין למחרת 13:00

עו"ד י. הלוי : כבודו שאל בדיוק את השאלה הזאת וקיבל תשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : נכון מאד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תשתדל את ההערות לעצמך לשמור, מה השתנה אם אתה אומר לי עכשיו אני התחלתי להניע בערב גרסת אפקט ועשיתי הכל כדי לשכנע בה אז תן אותה כבר עכשיו, למה לא נתת אותה בערב?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי אני לא ידעתי את הפרטים וסשה לא רצה מקבל אפקט הוא קצה מקבל הודאה בלב נקי ולמחרת אני זוכר שבאתי לזה

כב' הש' א. קולה : מה זה לזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : למחרת באתי לחקירה ב- 19 לחוקרים והתחלתי להגיד שאני לא רצחתי אבל הם לא האמינו לי והבנתי שזהו מצב שלי גרוע ואני יכול ללכת למאסר עולם וזמן כבר איך סשה אמר כבר נגמר ואני התחלתי להגיד אז כן הרגתי בלי סיבה כי אני לא יודע סיבה על מה הרגו ילדה ומזה התחלתי לבנות ויורם זרם אתי החוקר, אומר שאני מאמין לך בוא ביחד וככה התחיל כל החקירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז התשובה מה השתנה זה שני דברים, שתי סיבות 1. לא ידעתי פרטים 2. סשה לא האמין לגרסת אפקט ויורם כן, הבנתי נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כן.

ש : יופי, נדבר על הסיבה הראשונה לא ידעת פרטים, איך יכול להיות שבערב אתה לא יודע פרטים ולמחרת ב- 1 בצהריים פתאום אתה יודע את כל הפרטים?

ת : אני ידעתי דברים בסיסיים מה ששמעתי בקצרין לפני שעצרו אוי שחתכו את הגרון לילדה נתנו דקירה בלב פעמיים בטן ואנסו אותה, איך זה היה כל הדברים האלה אני פשוט לא ידעתי ובחקירה התחלתי לאט לאט כאילו אני לא זוכר, יורם אמר תשמע אני עוזר לך ומפה הכל מתחיל אבל אני לא יודע את הפרטים איך הכל מתחיל ולאט לאט למדתי מהתשובות של יורם אזולאי.

ש : אז יכולת ללמוד את הפרטים בערב מסשה כי הרי אף אחד לא בא אלייך עד 1 בצהריים ונתן לך את הפרטים, אותו מצב, בערב לא ידעת את הפרטים וגם בצהריים לא ידעת את הפרטים, אותם ניסיונות יכולת להתחיל בערב אצל סשה

ת : לא בדיוק ככה, סשה אמר שהוא לא רוצה לקבל אפקט והוא רוצה ישר כל הפרטים אבל איך אני אספר מתי אני לא יודע בגלל זה לא נתתי לו שום דבר,

ש : אז זה לא בגלל הפרטים זה בגלל שסשה לא רצה אפקט ויורם כן רצה אפקט

ת : זה מה שאמרתי קודם.

ש : לא, אני שאלתי אם זה נכון שיש שתי סיבות ללמה לא הודית בערב אלא למחרת בצהריים סיבה ראשונה אמרת לבד אין לי פרטים מה אני אודה, סיבה שנייה סשה לא קנה אפקט יורם כן קנה אפקט, אז אני אומרת לך סיבה ראשונה לא קיימת כי את הפרטים לא ידעת בערב וגם לא ידעת למחרת וכמו שביררת אותם ביררת במירכאות למחרת יכולת לברר גם בערב אז הסיבה של הפרטים זה שקר.

ת : לא נכון.

ש : הסיבה היחידה הנכונה שאתה לא הודית בערב אצל סשה היא כי סשה לא רצה אפקט ויורם כן רצה אפקט וזאת האמת גם אני חושבת שזאת האמת

ת : לא נכון.

ש : למה אתה מסתבך עם השקר של הפרטים זה סתם נראה רע תגיד את האמת.

ת : לא נכון כי סשה אמר שהוא רוצה לדעת איך היה רצח למה אני לא יודע מה אני אספר לו אז הנה עכשיו אני אתחיל לחפש אה אתה בכוונה עושה זהו מה נגמר הוא מביא את התיק לבית משפט שזה לא הולך בשיתוף עם המשטרה אז אני בכוונה שמתי משטרה בכיוון אחר שיקרתי מאסר עולם.

ש : מה אתה מקשקש לנו במוח,

כב' הש' א. קולה : אל תענה לשאלה הזאת, אנחנו ראינו, שמענו, התרשמנו, הכל בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קיבלתי, אני מתקדמת, אני אומרת לך שכשאתה אומר בחקירה הזאת בערב אצל סשה ניסיתי לעשות הכל כדי לשכנע אותו ברצח באפקט זה נכון חוץ מדבר אחד שאתה לא אומר רצחתי אתה אומר תיאורטית ייתכן שרצחתי זה נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא זוכר אבל אני לא אמרתי שאני רצחתי את הילדה.

ש : אמרת ייתכן שרצחתי.

ת : יכול להיות אמרתי.

ש : אמרת 60-50 פעם.

ת : אמרתי לא זוכר, יכול להיות כן אמרתי.

ש : או קיי אין תשובה אני מתקדמת, אני אומרת לך שמתחילת החקירה אצל סשה בערב אתה זורק חקה ומחכה לראות אם גרסת אפקט עובר או לא, לראות אם שווה לך ללכת עליה או לא, בשביל זה אתה כרגע נשאר בייתכן ולא אומר רצחתי באפקט כי רצית לדעת אם יש לך סיכוי בגרסה הזאת.

ת : אמרתי זה היה כי אני דיברתי עם ארתור זה נכון אבל אלכס אמר הוא לא יקבל את הגרסה.

ש : ולכן ניסית לראות אם זה יכול לעבור.

ת : יכול להיות כן.

ש : איך אתה ממשמש את הדופק אתה זורק לו את סיפור ההיפנוזה, אני רוצה לדעת היפונזה כדי לדעת בשביל עצמי אם רצחתי ייתכן ורצחתי ואני לא זוכר, ההיפנוזה היא כדי לשכנע שאולי יש אפקט נכון?

ת : לא נכון.

ש : לא נכון.

ת : היפנוזה רציתי בשביל עצמי להוכיח שאני חף מפשע,

ש : בשביל עצמי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : מיצינו את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתקדמת, הפיתיון השני שזרקת לסשה לראות אם הדג הזה יתפוס אותו בחקירה היה הסיפור עם האח, הנה היה לי מקרה עבר מה שאני נותן לכם זה לא על הקרח אלא יש לי ביסוס, היה לי מקרה שכמעט רצחתי את אחי פגעתי בו קשות ואני לא זוכר כלום וגם אז היה לי שחור זה הדבר השני שאתה מפעיל בחקירה כדי לשכנע באפקט נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה יכול להיות כן.

ש : הרי אתה לא סיפרת את זה עד לרגע זה לאף אחד אתה סיפרת את זה פה כדי להתחיל להניע את האפקט.

ת : יכול להיות כן אמרתי.

ש : נכון, נכון, הדבר השלישי הפיתיון השלישי שזרקת לו פה זה הסיפור של מצב פסיכי, התחלת בחקירה הזאת בפעם הראשונה לעשות מה שלא עשית אף פעם, התחלת להגיד לו היו לי תופעות פסיכו התחילו להגיע, יצאתי על אחי באופן פסיכי כשניתקו לי את הכבל בבית הספר שכאן אתה מספר על זה סוף סוף, כן, יצאתי בקטע פסיכו, בבית השתדלתי לא להיראות בקטע פסיכו, הייתה לי התמוטטות עצבים, כל הסיפור הזה של פסיכו של עף לי הגג שחור בלייק אאוט מסכים יורדים זה גם כדי לשכנע בגרסת אפקט נכון?

ת : כן, זה מה שאמרת ארתור שככה צריך להיות כי אין משהו אחר הסבר לאפקט.

ש : או קיי, אני אומרת לך שככה לא מתנהג אדם חף מפשע ואדם שהוא תמים שהוא נאיבי אתה התנהגת כמו מי שמנהל את החקירה, אתה ראש הצח"מ בחקירה הזו, אתה זה שמושך בחוטים אתה רוצה להניע גרסת אפקט אתה לא יודע אם היא תצליח או לא ואתה מתחיל לזרוק פיתיונות, אתה מנסה את החוקר, עכשיו לא סתם פיתיונות לא סתם שקרים אתה בונה סיפור סביב כל שקר, עם אחי אני לא זוכר כלום היה לי מצב פסיכו ממש ציירת תמונה ככה לא מתנהג אדם נאיבי אדם שלא מבין מה קורה סביבו בחקירות, אדם מוחלש ומנוצל מה אתה אומר על זה?

ת : זה לא נכון כי התובעת לא נכון מבינה את המצב הזה כמה שאני חושב ככה התנהל בן אדם שמבין שמצד אחד הוא סגור ממאסר עולם ולא יכול להוכיח את חפותו והוא לוקח כל קש שיכול לעזור בשביל לצאת לפחות בזול כי למה שבן אדם שלא עשה שום דבר בגלל אנשים שלא רוצים לעבוד כמו שצריך חייב ללכת למאסר עולם ומתי יש שני דברים רעים 1. מאסר עולם והזדמנות לקחת עונש יותר פחות אז בטח שבן ייקח הכי פחות עונש וזה מה שניסיתי לעשות, אהבל הייתי כן דפוק הייתי אז אף אחד חס וחלילה שיהיה במקומי אבל אף אחד לא עבר את הדרך מה שעברתי והוא לא יכול להגיד ולהבין מה הרגשתי באותו הרגע.

ש : רומן, אתה צודק בזה שעשית הכל כדי לקחת גרסת אפקט כי זה מה שחשבת באותו רגע שיעזור לך, אני רק אומרת לך ככה לא מתנהג אהבל, ככה מתנהג אדם הוא מניפולטור על לקחת את ההצגה שלקחת לסשה עם כל הבכי והסיפורים זה לא אהבל בכלל זה מה שאני מנסה להגיד לך.

ת : זה לא נכון, ככה אני חושב שמתנהג בן אדם שאין לו ברירה והוא מנסה לעזור לעצמו.

ש : שהוא מנסה את השטח וזורק כמה דברים כדי לבדוק אם שווה לו ללכת לגרסה בתוך חקירת משטרה, יש לך גרסה תגיד אותה, זה רק מתוחכם כמוך יכול לעשות.

ת : אני חושב כן כי לא היה לי ברירה ולא רציתי לשבת על תיק רצח שלא עשיתי וניסיתי לקבל כמה שאפשר פחות זה דווקא מחשבה שלי אולי מישהו חושב משהו אחר.

ש : או קיי, אבל שם אתה לא עצרת אצל סשה ב- 18, אתה המשכת וגם לבית משפט בעדות הקודמת שלך אתה מסרת גרסה שהאמנת שאתה אומר אמת.

כב' הש' א. קולה : במשפט הראשון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : נו מיצינו את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אני אומרת אתה לא עצרת שם, אתה המשכת לעשות את המניפולציות זה כבר לא המצב שלי ואיך הייתי ואיך זה עשית מניפולציה בכל מקום שהיה לך נוח.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה היה שקר, אני מודה ששם שיקרתי אבל הכל פה הכל אפשר לראות.

ש : בסוף של החקירה של ה – 18 אחרי הפסיכיאטר אתה יושב ונותן הנחיות לחוקר כי אתה מוחלש ונאיבי ואתה מנהל את החקירה ואתה אומר לו אתה תקשיב אחר כך תרשום אני הוספתי את זה, אתה הוספת את זה, כדי שצוות החקירה והשופט יידעו שאני יכולתי לעשות את זה, אני לא רצחתי אבל תדעו שאני מסוגל אלה הדברים שאתה אומר לו פה, אני אומרת לך שבן אדם במצב כזה שלך לא מתחיל להגיד לחוקר עכשיו תרשום עכשיו אל תרשום אני אמרתי דברים כדי שאתם תדעו, מה זה?

ת : אני אמרתי לו כי אני עשיתי את הבסיס לאפקט הזה שהוא יודע, הכוונה שגם שופטים יודעים שיש מצב אפקט הזה זה מה שאמרתי כמה שאני חשוב שחשבתי ככה אבל אני לא נתתי הוראות מה לעשות לו בחקירה.

ש : אבל תראה בסוף החקירה הזאת סשה אומר לך עכשיו נרשום הכל כי אתם דיברתם בעל פה, ואז אתה אומר לו אל תרשום עכשיו, אתה אומר לו, חבל שאני אקרין לך את זה אני אומרת לך שאתה אמרת לו אל תרשום עכשיו ואני שואלת האם בן אדם שהוא מוחלש נאיבי שלא מבין את הסיטואציה אומר לחוקר אל תרשום עכשיו?

ת : אמרתי לו אל תרשום אני לא זוכר למה אמרתי לו.

ש : אתה אמרת לו שאני רוצה לחשוב ולשקול הכל מחר אני אבוא ונראה אני רוצה לחשוב על הכל בצורה רגועה למה אני צריך את כל זה אני יכול ללכת? אני אומרת לך שאתה פשוט רצית לגלגל בראש את הדברים שהיו עכשיו בחקירה אם כן יש הזדמנות לאפקט או אין הזדמנות לאפקט לפני שסשה רושם כי אם הוא ירשום זה מחייב אותך, ומה שלא רשום לא קביל ככה אתה אמרת לנו אז אתה לא רצית שיהיה תיעוד לייתכן שרצחתי זה הכל.

ת : לא כוונה בזה, אני אמרתי שאני רוצה לחשוב אולי אני עושה טעות זה מה שאמרתי כי אני צריך זמן לחשוב כי מכל הסיטואציה מוח כל הזמן עובד צריך זמן להבין את הסיטאוציה איפה נמצא.

ש : לחשוב בסדר אבל למה לא לרשום למה לא לרשום, הרי אתה אומר לו פה ייתכן שרצחתי עשרות פעמים, ואתה אמרת לנו מה שלא רשום לא קיים, לא קביל, ואתה אומר לו כאן אל תרשום, הוא אומר לך בוא אני מתחיל לרשום אתה אומר לו אל תרשום, למה אמרת לו אל תרשום?

ת : כי אני ידעתי שלא הרגתי ילדה ואני לא ידעתי איך לצאת מזה לא הייתי בטוח פשוט ניסיתי לקבל הכי פשוט מה שאפשר.

ש : אתה לא רצית שיהיה תיעוד להתוודות או לחצי התוודות הזאת שלך פה כי אתה עוד לא החלטת אם אתה הולך לקו הזה או לא זאת האמת, לא רצית שזה יהיה רשום כי לא החלטת זהו.

ת : יכול להיות, אני לא יכול להגיד בוודאות, יכול להיות.

ש : או קיי, בחקירה הזאת אני אומרת לך שאתה מתנהג כמו אדם שיודע מצוין מה קורה אתו, איך מתנהלת החקירה, לא מוחלש, לא נאיבי לא שום דבר, אתה מסרב לענות לסשה כשהוא שואל אותך מה היה אצל הפסיכיאטר, אתה מבקש ממנו לא לרשום את הדברים.

כב' הש' ד. צרפתי : זה חלק מתוחכם של נחקר שחושב שאם לא כותבים את הדברים אז זה לא נאמר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, זה נחקר שמגיע מאוקראינה וככה הוא חושב ולמה אדוני צריך עכשיו את ההערה הזאת;?

כב' הש' ד. צרפתי : אני מנסה להבין את חוזרת על זה 4 פעמים.

כב' הש' א. קולה : למה גברתי צריכה את ההערה הזאת, לשופט מותר להעיר הערות לגברתי אסור להעיר הערות בחזרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל אני באמצע שאלה.

כב' הש' א. קולה : הוא העיר לגיטימית וגברתי סתם,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז עכשיו הוא יגיד כשאמרתי את המשפט הזה זה בכלל לא מתוחכם, למה, 

כב' הש' ד. צרפתי : די גברתי, נו באמת, מה זה למה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש הכרעת דין ואת מה שאדוני רוצה לכתוב יתכבד וירשום בהכרעת הדין לא כשהנאשם מעיד.

כב' הש' ד. צרפתי : גברתי לא תיתן לי הנחיות ואין פה שום דבר שקשור, זה גברתי (הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא קיבל תשובה.

כב' הש' ד. צרפתי : ממש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עוד לא סיימתי את השאלה אדוני בשביל מה.

כב' הש' ד. צרפתי : תשובה למה, גם אני כנראה לא מבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עוד לא סיימתי את השאלה, אדוני ישר נותן תשובה אני עוד לא סיימתי את השאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : על הנרטיב של התחכום על זה הערתי, מנסה להבין את הקו של גברתי כמו שניסיתי להבין עוד כמה דברים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני לא שמע את כל הדוגמאות, את השאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא קשור לשאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני חושב שהוא לא מתוחכם אדוני יישב בהכרעת הדין וירשום כמה שהוא לא מתוחכם,

כב' הש' ד. צרפתי : אני מנסה את גברתי להבין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא מעוניינת שבחקירה הזאת יפריעו לנאשם הזה שכבודכם רואים,

כב' הש' ד. צרפתי : אם גברתי את זה שש פעמים זה לא אומר שזה נכון.

כב' הש' א. קולה : בדיוק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני יכול להגיד את הדברים אבל אחרי שהעד משיב.

כב' הש' ד. צרפתי : גברתי אומרת את זה שש פעמים וזה לא אומר שזה נכון אני מצטער.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני אין לי בעיה כבודכם יכולים להגיד את הדברים אבל תנו לעד להשיב קודם אני ביקשתי את זה מהישיבה הראשונה זה הכל.

כב' הש' ד. צרפתי : כבר רבע שעה גברתי חוזרת על אותו עניין ואני לא הצלחתי להבין את הנרטיב הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אני מבקשת שקודם תתנו לו להשיב ואז תגידו מה שאתם רוצים אני לא אומרת לכם לא להגיב אבל לא לפני שהוא משיב.

כב' הש' ד. צרפתי : תודה שאת מתירה לי להגיב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא לפני שהוא משיב.

כב' הש' א. קולה : הוא ענה על זה 70 פעם.

כב' הש' ד. צרפתי : 75.

כב' הש' א. קולה : בדיוק, עכשיו באמת, המושבעים עזבו את האולם, האנשים שיושבים פה הם לא המושבעים רק אנחנו צריכים להחליט בסופו של דבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : ולכן גברתי לפעמים נדמה לי שגברתי לא מדברת אלינו אלא מדברת מעלינו,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ממש לא.

כב' הש' א. קולה : וזה בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ממש לא ההפך, ההפך.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, כשמישהו מהשופטים מעיר לך הערה תקבלי אותה, אל תטיפי לו מוסר, ואל תגידי מה בסדר ומה לא בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מקבלת כבודכם אני רק מבקשת תנו קודם לעד להגיב ואז תגידו.

כב' הש' א. קולה : ישבנו והתאפקנו, גברתי רואה את זה באופן אחד, יכול להיות שאנחנו נראה את זה באופן אחר איננו יודעים עדיין, כשאנחנו שואלים שאלות אנחנו צריכים להיות במאת האחוזים לא במאת האחוזים אין מאה אחוז אבל בטוחים כמה שצריך להיות בטוח כדי לשלוח מישהו למאסר עולם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, אבל למה לא לתת לי לסיים לשאול ולתת לו להשיב ואז להגיב.

כב' הש' א. קולה : גברתי שאלה את זה כבר, טוב, גברתי תמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא שואלת את השאלה הזאת.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מוותרת עליה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסוף החקירה סשה אומר לך תשמע מה שאמרת פה זה לא גרסה זה השערות זה ניחושים כדי שיהיה תוקף למה שאתה אומר אתה צריך להגיד גרסה, האפקט של לא זוכר כלום לא יעבור, אתה נכנס אחר כך לתא ואתה אומר לארתור האפקט לא יעבור, אתה הבנת בשלב הזה שאין סיכוי לאפקט עם סשה או בכלל לאפקט זה נכון?

הנאשם, מר ר. זדורוב : עד כמה שהבנתי כן.

ש : או קיי, וההזדמנות עוד פעם לטעון את אפקט אבל לא בתיאוריה אלא באמת באה עם יורם כשיורם אומר לך אני מאמין למחרת בצהריים ואז עוד פעם אתה מעלה והפעם הולך עד הסוף.

ת : נכון.

ש : או קיי, אני אומרת לך שכמו שבשיחה מה- 18 לפני הפסיכיאטר אתה אמרת אמת לארתור והתנהגת בצורה אמיתית חוץ מהיתכן ככה גם אחרי החקירה של סשה כשחזרת לתא אצל ארתור גם לא רק שאמרת לו אמת פה אנחנו לא מסכימים אבל כל ההתנהגות שלך היא גם אמיתי היא לא הצגה, כשאתה חוזר לארתור אחרי החקירה מ- 18 בערב ואתה ככה במצב של מתרגש אולי או נסער או כל מה שקורה לך ההתנהגות שלך זה לא הצגה זאת באמת האמת נכון?

ת : נכון.

ש : בשלב הזה אתה מתחיל לדבר עם ארתור ברמזים, אתה עוד לא מתוודה אתה נותן לו כל מיני רמזים שאולי עשית את זה, קפצתי קדימה בשיחה, למה אתה לו אומר לו ישר איך שהוא הפחיד אותך למה ישר אתה לא מודה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו אחרי ההפחדה מיצינו את זה לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת למה רמזים ,זה משהו שונה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : איזה רמזים?

ש : למשל אתה אומר לו ככה אני לא מאמין באף אחד חוץ מבעצמי, יש חוק לא מאמין חול מבעצמי, למה התכוונת שאתה מפחד לדבר עם אנשים אתה שומר הכל לעצמך?

ת : צריך לראות שיחה אני לא יודע על מה אמרתי למה התכוונתי.

ש : היום אתה יודע מה הכוונה במשפט הזה?

עו"ד י. הלוי : איזה מונה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 00:16.

כב' הש' א. קולה : זה רמזים לא הבנתי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, לטענתי.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

כב' הש' ד. צרפתי : זה בעקבות השאלה של ארתור האם אתה מאמין לי שמה בקונטקסט הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, זה בכלל במונה 16.

כב' הש' ד. צרפתי : אחרי סיפור התחיל לפחד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, 00:16, 

כב' הש' א. קולה : בואו נדבר בשפה אחידה, זה אחרי ההדגמה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא אחרי ההדגמה, זה אחרי הכוויות.

כב' הש' א. קולה : זאת אומרת ב- 23:09,12,13,14

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : בואי נדבר בשפה אחידה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : זה מתחיל ב- 00:16:31?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : משהו כזה כן.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, מונה מסך 23:22.

כב' הש' א. קולה : זה יותר עדיף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו מראים לך את זה, שעה 23:22.

עו"ד י. הלוי : טוב.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : תחזור ממש למסך הקודם, 

עו"ד י. הלוי : 00:16:42.

כב' הש' א. קולה : תמשיך הלאה. תעצור כאן, מי אומר את המשפט הזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ארתור, מה הקשר אדוני?

כב' הש' א. קולה : בסדר, שום דבר ,אני רוצה להבין מי אומר את המשפט הזה זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני, בדיוק על זה דיברנו, בשביל מה?

כב' הש' א. קולה : כי אני קודם הבנתי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה הוא צריך לראות את העצירה הזאת? זו בדיוק התשובה שלו אני מצטערת בשביל מה.

כב' הש' א. קולה : גברתי תקשיב טוב אני מצטער יותר מגברתי ואני לא מרים את הקול, אני אומר את זה בשקט ובנועם, אני הבנתי קודם מהשאלה שאת אומרת לו אתה אמרת שאתה לא מאמין לאף אחד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עוד לא הגענו לקטע הזה.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, אבל צריך לראות איך קרה התהליך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה.

כב' הש' א. קולה : כשארתור אומר לו אל תאמין לאף אחד ואחרי זה הוא מדקלם את זה או תוכי כמו שאמרנו כמה פעמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז הוא יענה את זה אני בשביל זה מראה לו את כל הקטע.

כב' הש' א. קולה : אני נאמן לשיטתי, אני רוצה להיות בטוח מעל לכל ספק סביר שהוא רואה את הכל שהוא מבין את הכל ושהוא עונה על הכל וכשאני שומע שאלה והשאלה מתחילה ככה למה אמרת לארתור שאתה לא מאמין לאף אחד, אז אני רוצה לראות את הקטע הזה שארתור אומר לו, בזה ארתור פותח איפה שתהיה אל תאמין לאף אחד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה.

כב' הש' א. קולה : אם גברתי חושבת שזה לא חשוב מאה אחוז גברתי תמשיך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מאד חשוב ולכן הקרנתי את הקטע בלי שהעד ביקש, שאלתי אותו שאלה פתוחה למה אמרת את זה הקרנתי לו את הקטע הוא רואה את הדברים הוא יכול היה להגיד את הדבר הזה.

כב' הש' א. קולה : אני לא צריך שהוא יבין את זה, מספיק שאני מבין את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העד משיב.

כב' הש' א. קולה : לא גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : העד צריך להשיב לא אדוני.

כב' הש' א. קולה : אני צריך בסופו של יום, אנחנו, בסופו של יום צריכים להבין מה היה בתיק הזה ואם לא נבין את זה זה יהיה רע מאד

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מצוין לי חשובה התשובה שלו.

כב' הש' א. קולה : רק שניה גברתי, לא גברתי, ככל שאין לנו התרשמות אנחנו חושבים כל הזמן ואני מנסה לשבור את הראש מה עובר לאיש הזה בראש.

עו"ד ב. משה : למה צריך לשבור את הראש הוא פה.

כב' הש' א. קולה : אתה מוכן לא להפריע לי עכשיו? האם הוא שחקן על כפי שגברתי אומרת או היפוכם של דברים ואם הוא שחקן על איפה הוא מפסיק לשחק ומתחיל לומר אמת ולמה הוא הגיע לאן שהוא הגיע והמשפט הזה חסר לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה אדוני.

כב' הש' א. קולה : אני חושב שבאמת מוטלת על כולנו חובת הגינות מוגברת שלא ייפול חס וחלילה, 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא יושב ושומע את הדברים.

כב' הש' א. קולה : גברתי תמשיך, אם גברתי חושבת שהיא צודקת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי, לא עשיתי לו מבחן זיכרון, שאלתי שאלה פתוחה ונתתי לו לצפות בקטע.

כב' הש' א. קולה : למען הסר ספק אני חושב שגברתי לא צודקת, עכשיו גברתי תמשיך, מותר שתהיה מחלוקת בינינו לגיטימי.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת אותך למה אתה אמרת לו יש חוק לא להאמין חוץ מעצמי?

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא, זה אני חזרתי במילים שלו אל תאמין לאף אחד.

כב' הש' א. קולה : נתתי לו את התשובה, כן, נתתי לו את התשובה באמת אין גבול לציניות.

עו"ד י. הלוי : למה אתם צוחקים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו התשובה שלו, הוא יכול היה להגיד את זה לבד.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה מה שהיה.

כב' הש' א. קולה : לא, הוא לא היה יכול להגיד את זה, אין גבול לציניות שלכם באמת וצוחקים ומגחכים כאשר יש פה בן אדם שגורלו מוטל על כף המאזניים שאולי הוא ילך למאסר עולם, באמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני ממש לא צוחק.

כב' הש' א. קולה : באמת גברתי, בסדר, גברתי ממש לא צוחקת, לא צחקתם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני ממש לא צוחקת.

כב' הש' א. קולה : זה מקומם ברמות שאי אפשר להסביר אותן, אנחנו שופטים בשר ודם אבל אנחנו משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו ופה היה ציניות וסרקזם לשמו גברתי, שיירשם בפרוטוקול, מוקלט בפרוטוקול, שיצטטו איפה שרוצים לצטט את זה, אני רוצה שתעזרו לנו להגיע לחקר האמת אתם לא עוזרים לנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שאנחנו ביקשנו הבוקר.

כב' הש' א. קולה : אבל אתם לא עוזרים לנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני הקרנתי לעד את הקטע המלא, את התשובה הזאת הוא יכול היה להגיד בעצמו ואולי הוא גם היה אומר.

עו"ד י. הלוי : חיכית שהוא ייפול.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אל תצעקו על עורך דין הלוי תצעקו עלי.

עו"ד י. הלוי : לא, אני מתנגד, אני רוצה שיצעקו עלי.

כב' הש' א. קולה : אני חסין אתם יכולים לצעוק עלי, זה בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת שוב א. אין ציניות ואין צחוק, העד נשאל על ידי שאלה פתוחה, לפני שהוא ענה אני מיוזמתי הקראתי לו את הקטע עוד מלפני לא מהקטע הזה אלא מלפני כדי שהוא יראה את הכל, את התשובה הזאת שהוא נתן רציתי.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אומר כאן לארתור אני רוצה לשחק זה נקרא,

עו"ד י. הלוי : זה אולה אמרה אני רוצה לשחק, אני לא מאמין כולם רוצים לשחק בתיק הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ללכת על כל הקופה ואחרי זה הסוף רק האל יודע, ועכשיו גם יודע את זה אתה אני והקירות, אני לא יודע אם את המשפט הזה, תעשה אולי פליי כי אולי זה עוד 2 שניות אחרי אני רוצה שתשמע

כב' הש' א. קולה : רק האל יודע זה ראיתי, רק האל יודע שם זה נעצר, תקשיבי בבקשה גברתי המתורגמנית תראי שהתרגום בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מקרינה לך את הסוף של הקטע.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קודם כל כאן בקטע הזה כמו שאמרתי לך אתה אומר אני רואה אבל אני רוצה לשחק זה נקרא (לא ברור) ללכת על כל הקופה הכוונה ללכת עד הסוף ואחרי זה רק האל יודע ועכשיו גם יודע את זה אתה אני והקירות, 

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני סיפרתי סיפור שקר וכאילו זה יודע הוא אני וקירות זה מה שהתכוונתי על סיפור שקר.

כב' הש' א. קולה : אבל בשלב הזה עוד אין סיפור שקר, אנחנו בשלב מוקדם מאד, איזה סיפור שקר יש בשלב הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה אחרי ההדגמה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, זה לא, זה לפני.

כב' הש' א. קולה : זה הרבה לפני.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הקרנו לך את הקטע עוד קודם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : אולי אני סיפרתי לו שכאילו הרגתי במילים כי אני לא שומע את הכל זה שקר שאמרתי וצריך לראות את כל הקטע.

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים לדעת את האמת.

עו"ד י. הלוי : כבודו, שהעד יצא בבקשה, אני רוצה להעיר משהו.

כב' הש' א. קולה : שניה, שהעד יצא.

עו"ד י. הלוי : זה הזמן להגיד בצורה מסודרת ברמת הכותרת,

כב' הש' א. קולה : לא, אתה רוצה להתנגד.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לשאלה של בית משפט אני לא שאלתי את השאלה.

כב' הש' א. קולה : נכון. אדוני לא יכול להתנגד לשאלה שלי.

עו"ד י. הלוי : אז אני לא אתנגד, אם אנחנו בשאלה של כבודו ובאמת לא שמתי לב, שמתי לב לשאלה התחתונה אז מובן שאני לא יכול להתנגד, רציתי להעיר הערה בונה, אני רואה את ההתוודות העיקרית בין 23:40 עד 00:20 ובדיוק באמצע רצה הגורל הדגמה, בחצות, 

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : יש לנו מיני התוודות.

כב' הש' א. קולה : זה מה שהיה חסר לי.

עו"ד י. הלוי : המיני מתחילה במונה מסך 23:22:01 ובמונה דיסק,

כב' הש' א. קולה : זאת אומרת לפני זה.

עו"ד י. הלוי : בדיוק, וזאת הערה מאד חשובה, כי אז הוא אומר זאת הייתה הטיפה האחרונה.

כב' הש' א. קולה : הבנו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : יש לנו משהו קצר לפני זה היא נמאסה עלי הטיפה האחרונה עף לי הגג, זאת אומרת האיש מתחיל להתוודות ואז יש לנו פאוזה, ומתחיל 23:40, ובאמצע יש לנו את הקטע הזה הנדון, אני מקווה שההערה בונה.

כב' הש' א. קולה : לא מחלקים ציונים היום, אפשר לקרוא לנאשם בחזרה. עורכת הדין רוזנפלד, אפשר לסיים בשלוש וחצי היום?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : היום אני אעמוד בזה בלי נדר. אמרתי לך קודם שאתה מדבר בקודים וחלק מהקודים עברנו כבר קודם בפרק הקודם אני לא אשאל אותך כלום אבל הבטחתי שאני אתן לך דוגמאות אחרות ואני נותנת לך דוגמאות, הוא אומר לך היית נותן לי להבין ואתה אומר לו היה חוסר אמון קטן, אתה, נכון, לא מה שאני לך, אתה, נכון, אתה זוכר את הקטע הזה? 

הנאשם, מר ר. זדורוב : אם אפשר לראות כי היה שיחה כזאת לא זוכר בדיוק על מה התכוונו זה צריך לראות.

כב' הש' א. קולה : מי אומר אתה נכון מי אומר למי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בתמליל עמוד 36 מתוך 55, במונה 00:30:44

כב' הש' א. קולה : זמן אמת?

עו"ד ב. משה : זמן אמת 23:39:55.

כב' הש' א. קולה : יופי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תראה את הקטע בבקשה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ב. משה : זמן אמת 23:36:50.

כב' הש' א. קולה : הולכים קדימה או אחורה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחורה. זהו, אני שואלת אותך על המשפט הזה שאתה אומר לו, אתה נכון, לא מה שאני לך, אתה נכון, אני אומרת לך שלהבנתי אתה מדבר פה בקודים אתה לא אומר כאן דברים ברורים, למה התכוונת?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע למה התכוונתי זה צריך לראות כל השיחה כי אמת אני לא יכול להבין עכשיו על מה אנחנו דיברנו.

ש : הראיתי לך את השיחה עוד חצי קודם שאתה אומר לו היה חוסר אמון קטן בנינו, הוא אומר לך לפני כן היית נותן לי להבין, אתה אומר לו היה חוסר אמון קטן בינינו, אתה , נכון, לא מה שאני לך, בהקשר הזה של האמון.

ת : אני לא יודע על מה התכוונתי, זה צריך לראות אני אמת לא יכול לזכור על מה התכוונו על מה דיברנו לא יכול לזכור את זה.

כב' הש' א. קולה : יש לך תיאוריה השערה למה הוא התכוון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אז תטיחי בו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה כאן אומר לו עוד לפני עוד לפני שאתה מפרט את ההודעה מה שאתה חושב זה נכון, מה שאני אמרתי לך עד היום שלא עשיתי או שייתכן זה לא נכון.

הנאשם, מר ר. זדורוב : לא נכון.

ש : או קיי, אתה אומר לו בהמשך הטעות היחידה שעשיתי זה שלא פיניתי את הדם בשירותי בנים, למה פיניתי, בשביל מה אתה צריך לפנות את הדם בשירותי בנים, מה אתה עובד ניקיון בבית ספר?

ת : כי אמרתי לו טעות שלא ניקיתי כמה שאני זוכר.

כב' הש' א. קולה : אתה לא עונה לשאלה, למה אמרת לו את המשפט הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע למה אמרתי.

כב' הש' א. קולה : אז מי יודע?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כבודו, היה דיבור כל הזמן ואני באמת לא זוכר למה אני אמרתי לו.

כב' הש' א. קולה : המשפט הזה לכאורה הוא משולל קונטקסט, פתאום אתה אומר לו עשיתי טעות חמורה לא היו עדים אני עשיתי טעות גדולה לא פיניתי דם בשירותי בנים, למה אתה אומר משפט כזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אז אמרתי יכול להיות שרציתי שהוא רצה לדעת איזה סוד, אז אמרתי, יכול להיות אני לא יכול לזכור את זה.

כב' הש' א. קולה : אתה לא עובד ניקיון למה אתה צריך לפנות דם משירותי בנים?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כי איך אנחנו הגענו,

כב' הש' א. קולה : אבל אנחנו רואים את הקטע, אין אולי, 

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע למה אמרתי את זה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא פיניתי דם בשירותי בנים זה כמו נפטרתי מהראיות, למה אמרת נפטרתי.

כב' הש' א. קולה : אבל פה לא נפטרתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון אבל על אותו משקל.

כב' הש' א. קולה : על אותו משקל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : של אשמה שלא משהו תמים, לא זרקתי בטעות את המכנס נפטרתי מהראיות בסדר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני חושב שהפרקליטה טועה.

ש : או קיי, אתה סיפרת לנו שלחשת בשיחה הזאת בגלל שארתור לחש ראשון, אני מציעה לך שבעניין הזה אתה גם לא אומר לבית משפט כי אתה זה שלחשת ראשון.

ת : לא נכון זה אפשר לראות.

ש : בוא נראה לך, מפנה לדיסק 26/2 בתמליל זה עמוד 15 מ- 52 מונה 00:15, 

כב' הש' א. קולה : אני רוצה להגיד משהו נטרלי לגמרי, קשה לי עכשיו לדעת מי לחש מתי לחש וכו' וזה נורא חשוב זה באמת חשוב.

עו"ד ב. משה : בגלל זה נתחיל מהרגע של הדלקת האור, כי עד לרגע של הדלקת האור לא היה התוודות ולא שום דבר, לכן ברור שהם לא לחשו, מרגע הדלקת האור כבודכם יראו בלי פילטרים.

כב' הש' א. קולה : את הישיבה קרוב מי יזם?

עו"ד ב. משה : ארתור יזם ובוא נגיד ככה הוא אפילו הציע לו שמיכה על הרגליים.

כב' הש' א. קולה : טוב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו בשעה 23:20:40.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עוצרת שניה, בשלב הזה הוא שואל אותך אם יש טיפת אמון ואתה אומר אין, אתה כבר לא פוחד ממנו ולכן אתה אומר אין?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי שאין אבל אני הייתי במיטה ורואים את זה הוא יושב עלי, יש קצת פחד לא אמרתי שאני בפניקה שם במיטה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז דווקא בשלב הזה תגיד לו יש.

כב' הש' א. קולה : בסדר, הוא נשאל על זה קודם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מתקדמת, תמשיך.

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : תחזרי טיפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו בשעה 23:22:07 רואים עוד פעם את הקטע.

עו"ד ב. משה : אנחנו מבקשים שכבודכם יסתכלו על הידיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שבנקודה הזאת כשאתה אומר לו במונה 00:15:42 אבל שם אנחנו נראה ואתה מצביע זו הלחישה הראשונה והיא שלך, זאת הטענה שלי זה מה שאני רואה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה לא כל כך לחישה, אם אני לא טועה אני אחר כך אמרתי אבל הוא הוריד את הקול והתחיל בלחישה ואני המשכתי אתו בלחישה.

ש : נראה לך עוד פעם את הקטע, 10 שניות אחורנית כדי שלא תהיינה אי הבנות, תראה את זה שוב ותראה גם את סימני הידיים שאתה עושה לו ולחישה, 

(המשך הקרנת סרטון)

ש : זהו, ראית?

ת : ראיתי, פה אין שום דבר שאני אומר.

ש : לא שאלתי אם יש משהו שאתה אומר.

כב' הש' א. קולה : כשאתה אומר שם נראה למה אתה מתכוון, אתה מצביע לשם, מה זה לשם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי שמה כמה שאני רואה.

כב' הש' א. קולה : מה זה שם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע על מה התכוונתי.

כב' הש' א. קולה : אז מי יודע?

הנאשם, מר ר. זדורוב : כבודו אני אמרתי זה צריך לראות מההתחלה עד,

כב' הש' א. קולה : אנחנו רואים את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

הנאשם, מר ר. זדורוב : אולי זה על הבית סוהר, אני לא זוכר על מה היה הדיבור.

כב' הש' א. קולה : טוב.

הנאשם, מר ר. זדורוב : יכול להיות אני התכוונתי בבית סוהר אני לא יכול להבין.

כב' הש' א. קולה : אז מה נראה שם ומה זה שם?

הנאשם, מר ר. זדורוב : זה הכוונה שאני לא יכול להבין על מה אנחנו דיברנו.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות שכשאמרת לו שם התכוונת על המשטרה על החקירות שם אנחנו נראה כבר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע על מה התכוונתי.

עו"ד י. הלוי : יש המשך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה צודק.

עו"ד י. הלוי : אז תשאלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן אני שואלת, הראיתי לו את כל הקטע ואני שואלת את זה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אתם רואים שתי שורות אחר כך בתמליל?

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, ראינו את הקטע המלא נראה עוד פעם את הכמה שניות האלה.

עו"ד י. הלוי : יש פרשנות מה זה לשמה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הסניגור צודק שווה לראות את זה עוד פעם כי זה גם ההקשר שאני חושבת, כך גם אני הבנתי, לכן שאלתי האם שם זה המשטרה בגלל המשטרה? נכון אני מסכימה עם חברי בנקודה הזו, בוא תראה את זה שוב, בבקשה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אני אומרת לך רומן שכשאתה אומר שם אנחנו נראה הכוונה במשטרה עם ההם, אתה אומר אחר כך ההם אנחנו נראה הכוונה למשטרה ואתה גם אומר לו קודם שהוא חכם, אתה בעצם מספר לו אבל המשטרה אתם אנחנו כבר נראה, מה שאני מספר לך זה לא מה שאני מספר להם.

כב' הש' א. קולה : אבל מה הוא סיפר להם בשלב הזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אמר לו אתה, נכון, אולי אני לא מצטטת, אבל אתה, כן, מה שאני אמרתי לך לא, הוא התחיל אבל לכן אמרתי הוא התחיל.

עו"ד י. הלוי : בשלב הזה אין כלום אפס.

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע, אני שואל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : אני שואל, אני לא ראיתי שלפני כן הוא סיפר לו משהו, גברתי אומרת כאילו התכוונת לומר מה שאתה חושב זה נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : או קיי

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וזה ההמשך הישיר של זה, זה מה שאני מנסה להגיד כי אנחנו בשלב של קודים.

עו"ד ב. משה : 23:22:31 זה חלק בלתי נפרד מהסשן הקצר

כב' הש' א. קולה : זה החלק הזה בא אחר כך.

עו"ד ב. משה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי ששמעת את הקטע הזה בוא תגיד למה התכוונת, מה זה שם אנחנו נראה מה זה ההם אנחנו נראה תגיד אתה.

הנאשם, מר ר. זדורוב : יכול להיות התכוונתי משטרה, אני פשוט לא יודע על מה התכוונתי כי כמה שאני זה ואני אתחיל לספר לו סיפור שקר שהרגתי את הילדה אולי אני טועה.

ש : אפשר להסכים שאתה זה שלחשת ראשון שאמרת את המשפט הזה שם אנחנו נראה?

ת : אני דיברתי בקול נמוך כן.

ש : תודה שאתה אומר אמת בנקודה הזאת.

עו"ד י. הלוי : אנחנו לא שקרנים צוות ההגנה אנחנו עם הראיות אבל תהיה חקירה חוזרת.

ש : אני רוצה להמשיך, כשאתה מתחיל ללחוש אתה כבר כאן מקבל את ההחלטה לשקר לו לתת לו את הסיפור השקרי?

ת : אני חושב שכן כי הוא הרג את השכל שלי רציתי איך אומרים להיפטר ממנו כמה שיותר מהר.

ש : אמרת לו שאתה סיפרת לו את הסיפור השקרי את הודאת אמת לטענתנו אתה חששת שיש האזנות בתא, זה אמת?

ת : אני לא ידעתי יש האזנות ומקליטים אותנו בתא לא ידעתי את זה אבל זוכר שהיה שיחה בינינו שארתור אמר יכול להיות פה יש האזנות ומקליטים אותנו ואולי השאירו לנו איזה מתנות הוא התכוון כאילו על האזנה לא יודע בדיוק , אני לא ידעתי ואם אני משקר אם יש האזנה לא רציתי שישמעו את השקר שלי.

ש : או קיי, אתה חשדתם שאולי זניה השאיר הקלטה בתא.

ת : כן, זה מה שארתור התכוון ככה.

ש : וגם אתה אמרת לארתור אולי יש כאן מעקב והוא אומר יכול להיות, אתה חששת גם מההקלטה זה לא רק מארתור זה גם שלך.

ת : כן, אני חששתי.

ש : או קיי והסיבה שאתה לוחש זה כדי שהמשטרה לא תשמע את הלחישות שלך.

ת : לא בדיוק, אם יש הקלטה שלא ישמעו שקר מה שאני מספר לארתור כי זה שקר בשביל ארתור.

ש : ברור, אתה לא ידעת אם יש הקלטה או לא המשטרה לא סיפרה לך, אתה חשד שאולי יש הקלטה, אבל אם באמת יש הקלטה אתה לחשת כדי שלא ישמעו את מה שאתה אומר בהקלטה מדויק?

ת : נכון.

ש : או קיי, אתה בעצם רצית שהמשטרה תשמע ככל שהיא באמת מקליטה רק את מה שאתה אומר בקול רם.

עו"ד י. הלוי : אבל כבר היינו בזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא העיד על זה בראשית.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להתנגד.

כב' הש' א. קולה : הוא ענה לא נכון.

עו"ד י. הלוי : אז איחרתי את הרכבת.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד זה עניין אובייקטיבי לגמרי, אנחנו נרשה לכם ואנחנו מזמינים אתכם להראות לנו בסיכומים איפה הוא לחש איפה הוא צעק מה הוא יעזור לי אם הוא יגיד עכשיו לא לחשתי כן לחשתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת על מטרת הלחישה.

כב' הש' א. קולה : על זה הוא ענה לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נצפה בכל הקטע הזה ונעשה טבלה איפה הוא לחש איפה הוא צעק,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על השאלה הזאת אני אוותר.

כב' הש' א. קולה : אני רוצה לעזור לכולנו זה באמת מטריד, כן קראתי את מה שכתב מלצר והוא אומר פה לחש פה נראה ברור שזה…

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : שזה זועק לשמיים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז צריך לשמוע את ההסבר ממנו.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, 

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פה אנחנו חלוקים מה שנקרא.

כב' הש' א. קולה : נכון, לא צריך לשמוע ,משום שאם אנחנו נראה ונראה שאכן בכל פעם שהוא מתוודה הוא לוחש וכל פעם שהוא אומר לא רצחתי הוא צועק לא צריך את ההסברים ממנו, לא יעזרו ההסברים ממנו, ועכשיו בחקירה הראשית הוא התייחס לזה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני אומר שלפי דעתי ואם תתעקשי אני אתן לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני הבנתי ואני אצמצם איפה שאפשר מתוך מחשבה של אמירה של אדוני.

כב' הש' א. קולה : תראו לי בסיכומים הנה 10 דקות לוחש צועק והלוי יראה 10 דקות הפוכות לא יודע.

עו"ד י. הלוי : לא, יש לי מפריכת תזת הלחישות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני על השאלה הזאת אוותר יש דברים שאני כן רוצה בלחישות לשמוע הסבר שלו, אותם אני אשאל.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תקשיב, חבל על הזמן יש לנו 10 דקות.

כב' הש' א. קולה : חבל על הזמן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שואל אותך ארתור אילו אח שלך היה אתה היית אומר לו שחיסלת ילדה? ואתה אומר לו לא, אתה גם מסביר מוציאים אותי מכניסים אותי לתא אולי שמו האזנה, אני שואלת מה הקשר בין השאלה של ארתור שהאם לאחיך היית מספר שרצחת ילדה שחיסלת ילדה לבין האזנה מה הקשר למה אתה עושה את החיבור הזה?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני לא יודע צריך לראות על מה אני התכוונתי, אני לא יכול להגיד עכשיו.

ש : למה לא אמרת לו בלי קשר להאזנות אם לא חיסלתי אז אני אגיד לאחי שלא חיסלתי כי לא חיסלתי, אם כן חיסלתי אני אגיד לאחי שכן חיסלתי כי זאת האמת, מה הקשר להאזנות פה?

ת : אני פשוט לא זוכר למה אמרתי וצריך לראות.

ש : או קיי.

ת : אני לא יכול להגיד ככה.

ש : או קיי, אני אתקדם הלאה, אני אומרת לך שלאורך כל השיחה ואני מנסה לכלול כמה שאלות בשאלה אחת, 

כב' הש' א. קולה : לא, אל תעשי את זה תפרקי את השאלה לגורמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני גם אפרק אחר כך דברים אחרים, כאן אני יכולה לרכז ולקצר.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לאורך כל השיחה אתה אומר לו בלחישות דברים שמפלילים אותך, איך ביצעתי את הרצח, למה ביצעתי את הרצח, איך הרגשתי ודברים שהם לא מפלילים אתה אומר לו בקול רם קול רגיל הכוונה, 

עו"ד י. הלוי : לדוגמה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חכה, לכן אני אומרת לך שאתה עשית את זה כדי שהמשטרה לא תשמע את ההתוודות שלך, את מה שאתה קורא הסיפור השקרי, מה אתה אומר?

הנאשם, מר ר. זדורוב : אני אמרתי אני לא ידעתי היה האזנה או לא ואם יש האזנה פשוט לא רציתי שישמעו את השקר שלי ואני דיברתי גם אפילו שאני חף מפשע דיברתי בקול נמוך זה הכל מוקלט אפשר לראות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי ניקח כמה דוגמאות, 

כב' הש' א. קולה : בסדר אבל את מבינה שיכול להיות שהוא יציג דוגמאות הפוכות, לכן דוגמאות לא ישרתו אותנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבינה את אדוני, אני רוצה הסבר לכמה דברים ספציפיים, יש דוגמאות שהן אמירות עם איזושהי משמעות שאני רוצה לשמוע את ההסבר שלו.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אומרת לך שאתה דיברת בשני קולות, קול אחד רומן האשם קול שני רומן לא אשם למשטרה, דוגמה ראשונה, בקול רם אתה מדבר על לחץ המשטרה לוחצת אותך אבל בלחישה אתה לוקח את המילה לחץ והופך אותה ואומר מה שעשיתי קשה לי לחיות עם זה, קשה לי מאד זה לוחץ עלי חזק, אל תענה אני רוצה להראות לך את הקטע מונה 00:30:40, חלק 3, דיסק 3, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא שואל אותך על הלחץ ובקול רם אתה אומר על הלחץ של המשטרה אבל אז בלחישות אתה קם מהמיטה וניגש לארתור ולוחש לו ליד הפנים על הלחץ שאתה מרגיש בגלל המעשה מה שאני עשיתי עלי לחיות עם זה וזה קשה לי זה לוחץ עלי מאד.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון, זה מה שראיתי כמה שאני הבנתי זה אחרי ההדגמה היה וסיפרתי לו את הדברים האלה ובגלל זה אמרתי ששקר אמרתי לו בשושו ובקול רגיל אמרתי את האמת וזהו, כי אני לא ידעתי שומעים או לא שומעים אותנו ואם שומעים למה שישמעו את השקר שלי.

ש : או קיי, גם את הקטע הזה שראינו עכשיו זה עוד פעם קטע שאתה פתחת מחדש במירכאות את הסיפור כי הסיפור די הסתיים ממש לפני כן, גם זה הקטע מה שעשיתי לוחץ עלי זה שוב אתה מחזיר את השיחה לדבר על הסיפור איך זה יכול להיות?

ת : לא בדיוק ככה, היה שאלות הוא שאל אני פשוט עניתי לו זה אפשר הכל לראות.

ש : או קיי, אני אומרת לך רק מי שהוא באמת מניפולטור שהוא יודע בזמן אמת תוך שברירי שנייה לקחת את המילה פה לחץ של המשטרה ושם לוחץ עלי מה שעשיתי ולעשות את ההצגה הזאת תוך שניות זה סופר מניפולטור להצליח ככה.

ת : זה לא נכון, כי אמרתי שאם שומעים לא רוצה שהשקר הזה ישמעו.

ש : ניקח עוד דוגמה 00:29 באותו דיסק 26/3, מההתחלה, כאן בקטע הזה יש לנו תצוגה כפולה של רגשות, קטע מרשים.

כב' הש' א. קולה : זה אחרי ההדגמה.

עו"ד ב. משה : 12 דקות אחרי, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני הראיתי לך עכשיו איך שאתה אומר אני בהתמוטטות עצבים זה בקול רגיל ואז אתה קם מהמיטה שלך ניגש למיטה של ארתור ולוחש לו זאת מלחמה פסיכולוגית קשה מאד הם ירמסו אותי שם, שני דברים הפוכים לגמרי, פה אתה בהתמוטטות ושם אתה במלחמה פסיכולוגית אתה בלבל שלהם.

הנאשם, מר ר. זדורוב : נכון ואנחנו רואים שאני המשכתי בקול פשוט שאני לא עשיתי, אני יודע שלא עשיתי את הרצח והכל רואים פה.

ש : או קיי, עוד קטע, 00:17:30 מאותו דיסק כאן אתה מדבר על איך אתה מעריך את המצב המשפטי שלך, את ההערכה האמיתית שלך אתה לוחש, את ההערכה המבוימת אתה אומר בקול, האמיתית זה שהייתי באפקט לא יעבור ואת זה אתה לוחש אין כלי ניקיתי את כל הראיות ואז בקול רם להוכיח אי אפשר אני מקווה שבית משפט יכיר בחפותי, אתה מדבר גם לבית משפט לא רק למשטרה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אתה רוצה להתייחס לזה?

ת : כן, אני אמרתי אמת אמרתי בווליום רגיל לא צעקתי לא שום דבר כי שקר אמרתי לו בשושו כי אני לא יודע מאזינים או לא כי אני לא יודע, שקר אמרתי לו בשושו אם מאזינים שלא ישמעו ואמת אמרתי בקול נורמלי.

ש : שאלה אחרונה ונסיים את הדיון, כל פעם שאתה דיברת בקול אתה דיברת בסיסמאות בדיקלומים כמו דף מסרים שהיה לך, זה לא אני,

כב' הש' א. קולה : הוא יודע מה זה דף מסרים?

ש : דיברת סיסמאות, דקלמת, אני לא רצחתי, מקווה שירצחו את הרוצח האמיתי, אני מבקש דברים מהחקירות ולא נותנים לי, לא רוצים להוכיח את חופתי אני מבקש שבית משפט יגלה ויהיה הוגן ויזכה אותי, מאיפה היה לך בשליפה את כל המשפטים האלה?

ת : זה לא,

ש : חשבתם עליהם מראש או תוך כדי תנועה?

ת : זה מה שאמרתי סיפור אני שיקרתי לו אבל אמת אני אמרתי המשכתי לדבר אתו הוא לא רצה לשמוע זכותו אבל אני לא אמרתי לאף אחד אמרתי בשבילו בתא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די, עורך דין הלוי, מספיק.

ת : אני אמרתי לו אמת שלא הרגתי ילדה ואני הולך, אני מאמין שבית משפט יבדוק ויבין את ההחלטה נכון ויהיה בסדר, זה היה אמת.

ש : תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : טוב, תודה רבה. אתה עדיין בחקירה באזהרה לא לדבר עם אף אחד נפגש ממחר בשעה 09:00.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מתאריך 08/03/2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי


המאשימה


 מדינת ישראל


נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם – עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי התרגום – המתורגמנית הגב' מינדל ארינה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 16:10

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:30פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

<#3#>

החלטה

אנו קובעים ישיבה נוספת ליום 26.4.22 בשעה 9:00 לשמיעת המומחה פולקיש. 

המזכירות תזמן שירותי הקלטה ותרגום לשפה האנגלית למועד הנ"ל.

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה ותרגום לשפה הרוסית לישיבה הבאה – מחר.
הדיון הסתיים בשעה 16:10. 

<#4#>

ניתנה והודעה היום ה' אדר ב' תשפ"ב, 08/03/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3