עדותו של רומן זדורוב – היום השני 2022

לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:40

שירותי תרגום – מר אלכסנדר איזמאירוב – הסתיימו בשעה 15:40

פרוטוקול הדיון תומלל והוקלד ע"י חב' חיצונית.

פרוטוקול

מתומלל

עד ההגנה:

הנאשם – רומן זדורוב

כב' הש' א. קולה : בוקר טוב, מר זדורוב אתה עדיין תחת אזהרה, אתה מוזהר לומר רק את האמת וממשיך לענות לעורך דין הלוי, עד 11:30-12:00 סיימנו את החקירה.

עו"ד י. הלוי : כבודכם, אני אצטרך את כל היום, בבקשה, תני לי גם את היום הזה, אני מתחייב להסתדר אתו, הזמן עובר מאד מהר.

כב' הש' א. קולה : הזמן עובר מאד מהר אבל הזמן עובר.

עו"ד י. הלוי : אני מבקש.

כב' הש' א. קולה : החקירה של אתמול שאני משחזר אותה אני לא בטוח כמה היא הייתה יעילה ואפקטיבית ,הקרנת והקרנת אבל מספיק עם זה.

עו"ד י. הלוי : אז קודם כל אני אומר, הרי כבר אמרתי אתמול אני מקשיב, מאזין, מפנים, אני אעשה איזון עם הסרטים, אני ער לזה, הייתי ער לזה שכמה שאני רוצה להקרין אז בסרט הראשון אני יכול לשאול ובשני ובשלישי אין לי מה לשאול, אני ער לזה, הייתי ער לזה.

כב' הש' ד. צרפתי : אני מרשה לעצמי להגיד שיש גם קושי, אתה צריך את הסרט בשביל להוביל אותו לתשובה יותר קצרה וכו', יכול להיות, הוא יסביר לנו, יש פה הרבה שאי אפשר לבד להסביר ואסור לבד להסביר אנחנו רוצים את ההסברים שלו.

עו"ד י. הלוי : מה זאת אומרת אסור לבד להסביר?

כב' הש' ד. צרפתי : לתת הסבר למה אתה עושה א ולא ב ולמה אתה אומר א, ב, ג, ומה התכוונת, את זה אנחנו לא מספיק שומעים ברצף מפיו, מה התחושות שלו מה הוא אומר את זה אנחנו רוצים

עו"ד י. הלוי : כדי שנבין אחד את השני יותר טוב אני אומר כך יש שאלות שהן יותר רחבות, הכי רחבה זה למה הודית אם אתה חף מפשע, אחרי זה יש למה הודית ספציפית לארתור גם רחבה, או קיי אז הוא דיבר אתמול, יש עוד כל מיני קטנות למה עשית ולמה עשית, דוגמה שחזור – למה שחזרת, יש בפנים, יש המון דברים בתוך השחזור שאני רוצה לעבור אתו בתוך השחזור, איך אתה אומר כזה דבר בוא תסביר ובאמת דברים חשובים ואני לא רוצה להגיד את הנושאים.

כב' הש' א. קולה : עדיין, הנושא חוזר על עצמו ועוד פעם אותה שאלה ועוד פעם אותה תשובה.

עו"ד י. הלוי : כל החיים לשיטתי זה איזונים, כן, תובנות של החיים וגם המשפט וגם החקירה הנגדית.

כב' הש' א. קולה : אני חושב שאדוני קצת גולש באיזונים, אדוני צריך לצמצם את זה לחצי יום, בבקשה.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה מה אפשר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רק רוצה דבר אחד, השאלות היו רחבות ומבוא אין בעיה ישבתי בשקט אני זאת שאמרתי בבקשה, כשהשאלות הן ספציפיות על פרטים איך אתה מסביר את הפרט הזה פה אני כבר אומרת מראש לא סרטונים ולא הדרכה, כאן אפשר לשאול שאלה קצרה ולקבל תשובה אם יתמזל מזלנו תשובה מהעד ולא מהסרטון, וב. תשובה מפורטת, אני חושבת שלשם כך התכנסנו, אז מראש אני אומרת מה שהיה אתמול אין בעיה, הרחבה, שאלות כלליות, מבוא למה הודית מראה לפה, מראה לשם, 10 פעמים ראינו הודאה בלב נקי הכל טוב, כשזה מגיע לידיעת פרטים לדברים ספציפיים אני כבר אומרת כאן אנחנו חוזרים לסדרי הדין.

עו"ד י. הלוי : מה זה כללים ספציפיים, החוקרים אומרים לו בטח שאני אראה לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בלי להדריך, אתה בחקירה ראשית ובהקשר הזה לא יהיו הדרכות.

עו"ד י. הלוי : אני אעבור ואני אוציא לכם את העוקץ מהחקירה הנגדית, לא יהיה לכם מה לחקור נגדית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכל בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני צריך את השליטה, אתם לא תחליטו מה לחקור ומה לא ובית המשפט אני יודע שראה, אני אוציא לכם את העוקץ מכל החקירה נגדית.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי די כבר, די, אל תתחילו את היום בצעקות, יש צדק בדבריכם יש גם צדק בדבריו, זה מורכב מאד, זה מאות פרטים, עברתי על החקירה של ניצב משנה יורם אזולאי זה רחוק כרחוק מזרח ממערב מה שאמרתם לי אתמול אבל נשים את זה בצד,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על מה אדוני מדבר.

כב' הש' א. קולה : לא חשוב על מה גברתי, לא חשוב, בסוף כולנו הכל, ולכן צריך לאפשר במקומות שבהם אנחנו נסבור שהחוקרים אולי, אולי, לא יודע, אולי הטעו אותו ואולי הוא לא ואולי גם זו לא אז צריך להראות לו איך התגלגלנו לזה, יש פה הודאה מצד אחד אומר לו יורם אזולאי שהוא (לא ברור) מאה אחוז, לא היה ולא נברא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה לא היה ולא נברא?

כב' הש' א. קולה : לא היה ולא נברא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על מה אדוני מדבר?

כב' הש' ד. צרפתי : זה לא במובן של 80 אמת 20 שקר אני מוכן לגלות עד שלב מסוים.

כב' הש' א. קולה : זה לא, זה לא, יורם אומר לו, אזולאי אומר לו עד עכשיו גילית 80 אחוז תגלה עוד 20 אחוז, בשום מקום הוא לא אומר אני נותן לכם 80 אחוז 20 אחוז אני לא נותן לכם אני חותם לך על זה, לכן אני מצפה מכם

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נפנה.

כב' הש' א. קולה : עכשיו אומרים לי אתמול באופן ברור אף פעם לא אמרנו ש1 ו- 2 זה שתי הנפות זה לא מדויק כי אזולאי אומר את זה וודאי שלא אתם אבל אזולאי אומר את זה ואזולאי זה התביעה ועם זה צריך להתמודד לכן אמרתי אתמול העסק הזה מורכב מדי, יש פה חיים של בן אדם, גברתי צודקת בדבר אחד במיליון אחוז שבסוף יש משקל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, אנחנו לא אמרנו, אנחנו כתביעה לא אמרנו ש1 ו- 2 זה שני שיסופים, יכול להיות שהעד אמר.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד, שאני מדבר אליכם אני לא מדבר אלייך באופן אישי כל המדינה מאחוריכם, אתם מייצגים את המדינה בתיק הזה, המדינה אמרה את זה בתיק הראשון ובתיק השני, אתם באתם צוות חדש, אתם צריכים להתעמק בכל הדברים שהם מקשים על התביעה להבין אותם, להסביר אותם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני צודק בשביל זה אנחנו פה, אבל אני רוצה להסביר את המילים 1 ו-2 הם מתייחסים לשני צעדים, התביעה לא טוענת.

כב' הש' א. קולה : אבל יש את ניצב משנה יורם אזולאי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יכולה לשלוט לו על הפה אם זה מה שהוא חושב זה מה שהוא אומר.

כב' הש' א. קולה : אבל אל תגידו שלא אמרתם, לא אתם, אתם זה המדינה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, העד זה מה שהוא מבין אני לא טוענת את זה.

כב' הש' א. קולה : טוב, בואו נתחיל, נשתדל לשמור על הכללים, נשמור על אווירה טובה, כשתראי שאנחנו מגזימים או שעורך דין הלוי מגזים תקומי ותגידי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רק מבקשת כשאדוני אמר קודם אפשר להקרין לו אין בעיה אבל שזה יהיה בתהליך כמו שאדוני אמר אתמול קודם תשאל את העד מה היה מה אמרת, ככל שהוא לא יזכור.

כב' הש' א. קולה : אבל אמרתי את זה, נתקדם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אוטומטי להקרין, קודם לשאול לקבל את התשובה יש תהליך.

כב' הש' א. קולה : בסדר, יהיה בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני קשוב.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי באמת כמו שרמז השופט צרפתי אנחנו רוצים לשמוע אותו, רוצים לשמוע הסברים.

עו"ד י. הלוי : טוב.

העד, הנאשם לאחר שהוזהר כחוק ממשיך ומשיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי : בוקר טוב רומן.

העד, הנאשם : בוקר טוב.

ש : אתמול שכחתי לשאול אותך שאלה כשסיפרת שביום חמישי ים לאחר הרצח הלכת עם אולגה לבית הספר, לקחת את התיק עם הבגדים ואת הציוד, אני שכחתי לשאול אותך למה לא סיפרת את זה בעדות הראשונה שלך בבית המשפט וגם לא לי כסניגור שלך שש שנים, למה לא סיפרת את זה, אחרי זה נשמע פה איך אני בכלל עניתי על זה.

כב' הש' א. קולה : יורם אזולאי אמר את זה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

העד, הנאשם : אני לא חשבתי שזה חשוב, אני לא יודע למה לא שיתפתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חושבת שהנאשם כן אמר את זה בעדות.

כב' הש' א. קולה : בעדות במשפט הראשון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אבדוק את עצמי, אני זוכרת שכן לכן אני מסייגת.

עו"ד י. הלוי : קודם כל אם את תגידי אני אגיד את צודקת, בבקשה, אני חייב גם להגיד משהו לחבריי וחברותיי וגם לבית משפט, שש שנים גם כשאני התחלתי לייצג אותו ידעתי דברים בסיסיים, הוא ואולגה הלכו לבית ספר היו שוטרים וחזרו הביתה זה מה שידעתי שש שנים, התפלצתי כששבוע לפני החקירה הנגדית של יורם אזולאי הוא אומר יום אחרי הרצח ראיתי את רומן ואשתו בבית הספר ואז ירד לי האסימון.

עו"ד ב. משה : הוא אומר את זה בעדות הראשונה.

עו"ד י. הלוי : תגיד.

עו"ד ב. משה : באתי ביום ראשון לאסוף את החפצים, אף אחד לא הכניס אותי לא נתנו לי, אני באתי ביום שישי עם אשתי לקחת את החפצים.

כב' הש' א. קולה : בסדר, בסדר.

עו"ד י. הלוי : אני משתגע.

כב' הש' א. קולה : הדוח שיח שהוא ניהל עם השוטרים זה לא מופיע.

עו"ד י. הלוי : אין, לא ידעתי, הוא לא אמר לי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא מספר על זה בחקירה שלו במשטרה מה- 13/12.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה גברתי, בחקירה ב- 13 ומה אמר יורם אזולאי ב- 11 בחודש לא ב- 13.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, ב- 13 הוא מספר שהוא הגיע ביום חמישי למחרת הרצח.

כב' הש' א. קולה : נכון, נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : והוא אומר אף אחד לא הכניס אותי.

כב' הש' א. קולה : נכון, זה מה שהוא אומר, כנראה שזה שיח של חרשים, אין וויכוח, אבל העובדה שהיה דו שיח בינו לבין השוטרים לא הופיע.

עו"ד י. הלוי : אין.

כב' הש' א. קולה : זה מה שהוא אומר לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי הוא בעצמו כשהוא סיפר על זה הוא אמר לא הכניסו אותי זה מה שהוא סיפר.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : נכון, נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם היה דוח שיח הוא היה צריך לספר את זה.

עו"ד י. הלוי : בטח שהוא היה צריך, אבל תלמדו מי זה רומן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש חפצים ולא הכניסו הוא כן אמר את זה.

כב' הש' א. קולה : טוב, די עם הוויכוחים נו.

עו"ד י. הלוי : טוב, זה חלק ממי זה רומן, עכשיו אני אמשיך, דיברנו על הדקות שעה לפני ההודאה שלך בפני ארתור וזה ב- 18 לדצמבר בלילה, התחלתי לשמוע מעט שאלות על ההודאה שלך, אתמול שאלתי אותך באיזה קול דיברת תוך כדי ההודעה אמרת שאתה חף מפשע או לא אשם ודיברנו על עוצמת הקול, יש לי שאלה נוספת, למה אם אתה נכנע לארתור להפחדה שלו, סחיטה שלו וכו' כמו שתיארת, למה אתה אומר מספר פעמים ב- 40 דקות אני חף מפשע?

העד, הנאשם : כי אני באמת חף מפשע ואני אמרתי את זה, גם לו אמרתי את זה.

ש : או קיי, בנוסף לאמירות תוך כדי ההודאה לארתור "אני חף פשע אני לא עשיתי את זה אני לא אשם" האם אתה זוכר שאמרת לו עוד משפט מהסוג הזה?

ת : בדיוק אני לא זוכר, יכול להיות אמרתי שימצאו את הזרע של הרוצח וזה יוכיח שאני חף מפשע.

ש : או קיי, מה סיפרת בהודאה לארתור עם הפוליגרף?

ת : עד כמה שאני זוכר אמרתי מה שאמרה המשטרה בשאלה קשור לרצח הזה באיזשהו מקום אמרתי לו ויצאתי שקר, זה מה שאני זוכר.

ש : במונה מסך 23:59:00 ארתור מדבר אתך על הפוליגרף, אתה אומר לא יתנו לי לגשת עוד פעם לפוליגרף לשחזר אף אחד לא ייתן לי, הוא אומר לך איך ניצחת את הפוליגרף? אתה זוכר מה ענית?

ת : לא, לא זוכר.

ש : או קיי, אתה אומר התחלתי לחשוב על זה שאני לאשתי עשיתי כואב ואני לאשתי לא עשיתי כואב לכן הוא הראה נכון וזה במונה 23:59:35, האם אתה יכול להסביר?

ת : אני יכול להסביר, אמרתי ששיקרתי לו בכל דבר נתתי ישר מראש לא חשבתי אפילו פעמיים מה אני מוציא מזה.

ש : או קיי, למה ענית לו את התשובה הזאת כשאתה יודע שלא ניצחת את הפוליגרף באחת משתי השאלות ולכן דקה לפני זה אמרת שהיית רוצה פוליגרף נוסף, אז למה אתה לא אומר לו איך ניצחתי את הפוליגרף אם אני צריך פוליגרף נוסף למה אתה לא אומר לו את זה?

ת : בגלל זה אמרתי שלא חשבתי, קשקשתי זרקתי מה שראשון בא בראש.

ש : הזכרת בעדות שלך אתמול את הבלונדינית, מי זאת הבלונדית?

ת : אני לא מכיר, ילדה אחת מבית ספר, עד כמה שאני זוכר היא הייתה פה בדיון.

ש : מה היה צבע השיער של מי שניתקה לך את הכבל?

ת : בלונדית.

ש : אתה זוכר מה דיברת עם ארתור לגבי הילדה הזאת בהודאה שלך?

ת : אני זוכר שמתי דיברתי עם ארתור הוא אמר נכון הילדה הזאת, אז ילדה שהרגת בלונדית, אמרתי אני לא הרגתי ילדה וילדה שארתור ראיתי תמונות שהיא עם שיער שחור ארוך זה מה שאמרתי וארתור אמר זה התמונות ישנות אתה ראית ישן, בדרך כלל היא צבעה שיער ועכשיו היא בלונדית זה מה שהיה שיחה בינינו.

ש : ואז שאתה מודה בפניו מה היה בקשר לזה אם אתה זוכר?

ת : מתי הוא שאל את הילדה אמרתי לו את הסיפור על הבלונדית שניתקה את הכבל ובסוף הוא אמר אז מה הייתי צודק שהיא בלונדית? אמרתי כן היית צודק.

ש : אני מפנה אותך למונה 00:03:06, אומר לך מה שבעיתון תגיד לי צדקתי? אתה אומר היא צבעה את עצמה, ואז הוא ממשיך מה שראית בטלוויזיה או בעיתון הפנים והשערות זה אותו דבר היא צבעה את עצמה? אתה אומר נראה לי היא צבעה את עצמה בגלל שלא יכולתי לראות בבירור הן היו בצמה, למה אישרת לו?

ת : כי זה היה סיפור שקר בגלל זה אישרתי לו, אני לא יודע איך היית נראה את הילדה בוודאות.

ש : אני עובר לנושא אחר, אני אמשיך את הפרטים המוכמנים, נעבור לשחזור ודרך השחזור אנחנו ניגע במירכאות בפרטים שקבעו שהם מוכנים שנתת אותם ושהם היו מוכנים לפי הטענה של המשטרה ושל הפרקליטות,

כב' הש' א. קולה : תשאל קודם.

עו"ד י. הלוי : אני אשאל, אני זוכר, אתמול הקרנו קטע של סרט שהסברת אותו בתחילת השחזור לא נחזור אליו וכאן אני מגיע לטיפוס במדרגות ואני אשאל, האם אתה זוכר מה אמרת בשחזור לגבי הפגישה שלך שאתה תיארת בשחזור עם תאיר? מה סיפרת על המפגש הזה כשראית אותה לפי השחזור שלך מה קרה שם?

העד, הנאשם : עד כמה שאני זוכר אני סיפרתי אותו סיפור שאמרתי לארתור שהיא ביקשה סיגריה, אני לא נתתי, היא קיללה אותי אמרה שאני בן זונה ואני הלכתי אחריה כמה שאני זוכר.

ש : אחרי שענית לי אני אציג לך עובדה בנקודה הזאת ואשאל שאלה, יש הבדל בין מה שסיפרת לארתור לגבי תאיר לבין מה ששחזרת יום למחרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : סליחה, למה זה שאלה לחקירה ראשית? הוא צריך עכשיו ליישב בין גרסאות? הוא שאל את העד שאלה מה מסרת בשחזור, העד ענה תשובה מלאה והוא גם זכר מה שהוא מסר, צודק? טועה? לא יודעת כולנו מכירים את החומר, לבוא וליישב בין גרסאות לארתור מסרת כך ובשחזור מסרת אחרת עם כל הכבוד זה לא לחקירה ראשית.

כב' הש' א. קולה : למה לא, איפה הוא יישב את זה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בחקירה נגדית למשל.

כב' הש' א. קולה : למה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו שאלה לחקירה ראשית ליישב בין גרסאות?

כב' הש' א. קולה : אני חושב שכן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא בסדרי הדין שלנו אדוני, הוא צריך למסור גרסה מעצמו.

כב' הש' א. קולה : השאלה מותרת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

עו"ד י. הלוי : בהודאה שלך למדובב ב- 18 בלילה אמרת שביקשה סיגריה לא רציתי לתת והיא ביקשה עוד פעם והתחילה לקלל בן זונה וקללות זה בהודאה, בשחזור אתה בכלל לא אומר שהיא ביקשה סיגריה, אתה אומר אמרה לי בן זונה והרוסים תופסים מקומות עבודה, אתה יודע להסביר למה זה שהיא ביקשה סיגריה לא סיפרת בשחזור?

העד, הנאשם : לא יודע, באמת לא יודע כי היה הרבה שקר, יכול להיות שכחתי או משהו לא יודע.

ש : לארתור אתה מספר שתאיר ירדה אלייך למקלט שהיא באה אלייך למנטה למקלט והתחלת לרדוף אחריה מהמקלט כבר ובשחזור אתה בכלל לא מספר שהיא ירדה למקלט ופגשת אותה במקלט, אתה פוגש אותה בכלל ליד השירותים של הבנות בקומה הראשונה, למה זה?

ת : כי לארתור סיפרתי סיפור שיקרתי, סתם שיקרתי לו, מתי הלכתי לשחזור אני עשיתי כל השאלות שכבר למדתי במשטרה בחקירה קודם וניסיתי לתת תשובות מה שמתאים להם אני כבר ידעתי שאני סגור בתיק רצח, המטרה שלי היה לקבל את העונש הכי קל במקום מאסר עולם ואני עשיתי הכל רק שלא יהיה תלונות של המשטרה בצד שלי שאני בכוונה מוציא מכיוון אחר.

ש : סיפרת שבמדרגות ליד מה שקראת שירותי בנות קומה 1 פגשת אותה ואמרה בן זונה וזה והתחלת לטפס, לאיפה טיפסת? לאיפה התכוונת להגיע?

ת : בשחזור התכוונתי להגיע לקומה שנייה שזה שירותים של מורות קומה שנייה לשם התכוונתי ללכת כי הבנתי מהחקירה שזה היה בקומה שנייה ורציתי ללכת לשם.

ש : אני רוצה להראות את זה בבקשה.

כב' הש' א. קולה : שוב, קומה שנייה נחזור לסיפור של אתמול.

עו"ד ב. משה : אדוני אולי שהוא יגיד את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, הנאשם : אבל הוא אמר.

כב' הש' ת. נסים שי : אבל הוא התכוון לקומה השלישית.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : אני שואל אותו לא אותך.

עו"ד ב. משה : השיח צריך להיות ביניכם לבינו.

עו"ד י. הלוי : אבל היה אתמול, אתה לא נותן לי,

עו"ד ב. משה : אם בית משפט רוצה שאלת הבהרה זו שאלת הבאה.

עו"ד י. הלוי : אבל הייתה אתמול.

כב' הש' ד. צרפתי : עוד פעם.

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים לשאול למה אתם צועקים?

עו"ד ב. משה : אני לא צועק.

כב' הש' א. קולה : אנחנו קצת מתבלבלים עם הניסוח קומה ראשונה שנייה שלישית, כשאתה קומה שנייה תנסה להסביר לנו למה אתה מתכוון, מה זה אצלך קומה שנייה? שנבין, זו הקומה שבה היה הרצח?

העד, הנאשם : לא פה.

כב' הש' א. קולה : לא, זו קומה אחת מעל איפה שהיה הרצח?

העד, הנאשם : כן.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

העד, הנאשם : זה קומה ראשונה זה איפה שירותים מורים מורים איפה אני הולך לחדר מורים לעשות קפה, אחר כך חצי קומה זה איפה היה מקום רצח שלא ידעתי עליו ורציתי לעלות למעלה זה קומה שנייה של שירותים נשים, נשות, נשות,

כב' הש' א. קולה : נשות.

העד, הנאשם : נשות, שמול מתחת לו יש שירותים בקומה ראשונה על זה התכוונתי.

עו"ד י. הלוי : מתחת אווירי כזה.

כב' הש' א. קולה : הבנו.

כב' הש' ד. צרפתי : הבנו אתמול.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אני אראה את זה בהילוך איטי,

כב' הש' א. קולה : מה אתה רוצה לשאול?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי שהוא ענה והסביר.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ש. הר ציון : מה השאלה הבאה?

כב' הש' א. קולה : לפני שאתה מראה תגיד מה אתה רוצה לשאול.

עו"ד י. הלוי : כן, אתה אמרת אתמול ואני רוצה לחדד את זה, בסופו של דבר בשחזור נכנסת למקום הנכון של הרצח לזירת הרצח בקומת הביניים איפה שתיארת לשופטים, נכון שרצית להגיע מעל זה, מה גרם לך בסוף להיכנס למקום הנכון?

העד, הנאשם : מתי אני הלכתי לקומה שנייה עצרו אותי במקומות האלה ואני ראיתי דלת שחורה עם הפתק הזה שברוסית היה רשום (רוסית) תשומת לב,

כב' הש' א. קולה : מה כתוב?

העד, הנאשם : תשומת לב, והבנתי דלת היה שחורה והבנתי שזה מקום הרצח כי ראיתי קודם בטלוויזיה היה תמונות של הילדה איפה היא רוקדת ושם היה תמונות של הדלת הזאת שלה אמרו שפה יש רצח ומצלמה ממשיכה שם היה תא מספר 2 פתוח והבנתי שזה המקום איפה היה רצח ובגלל זה נכנסתי לשם.

כב' הש' א. קולה : הבנתי, או קיי.

עו"ד י. הלוי : אתה אומר אני נכנסתי לשירותי בנות של הרצח כי ראיתי את השלט על הדלת.

העד, הנאשם : כן.

ש : אתה זוכר מה קרה בשחזור שפתאום ראית את הדלת?

ת : עצרו אותי שם, עצרו אותי, לא זוכר למה או להוריד את האזיקים או לפתוח אזיקים לא זוכר למה.

ש : או קיי, מה אמרת כשעצרו אותך אתה זוכר?

ת : אני אמרתי שכמה שאני זוכר שניה משהו כזה אני לא בטוח אה הנה המקום הזה איפה היה הרצח, אני יכול להיות לא מדויק, בערך משהו כזה אמרתי.

ש : או קיי, אני רוצה להראות לך מספר תמונות, ולשאול עוד משהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי תשאל קודם?

כב' הש' א. קולה : כן, תשאל.

עו"ד י. הלוי : האם אתה זוכר כשנכנסת כבר לחדר השירותים של מקום הרצח הנכון מה ראית שם דבר ראשון?

העד, הנאשם : מתי אני נכנסתי בחדר בפרוזדור לא איפה תאים רק נכנסתי את הפרוזדור הזה של השירותים אני ראיתי דלת תא מספר 2 היה פתוחה הדלת תא 1 היה סגורה זה מה שראיתי, אני אחר כך זכרתי בחקירה שאלכס ויורם אמרו שרצח היה , קודם כל הם שאלו איפה היה הרצח, אני אמרתי לא יודע, הם אמרו איפה היית ילדה? אני אמרתי לא רחוק מהתאים האלה כי אני לא יודע איפה היה היא,

ש : איזה תאים?

ת : אמרתי ליד התאים, אחר כך הם שאלו עוד פעם איפה היא בדיוק והבנתי שאני צריך להתקדם כי אני לא יודע איפה אמרתי נו בין 1 ל- 2 כי לא יודע ועם השאלות שלהם הם נתנו לי רמז להבין שבאזור הזה בגלל זה אמרתי שבין 1 ל- 2 אחר כך אמרו נכנס, לא זוכר בדיוק איך היה זה אבל מהשאלות שלהם הבנתי שהיה ליד התא ובסוף אלכס אמר אז אתה אמר ילדה בתא 2 אז עשית משהו שם בפנים עלית, ירדת, הלכת באיזה מקום אז מהדברים האלה הבנתי את הרמזים שלהם ומתי נכנסתי ראיתי את תא 2 פתוח וישר אמרתי לאנטולי שילדה היה ליד בין 1 ל- 2 ליד תא 2.

כב' הש' א. קולה : טוב.

ש : שאמרת לחוקרים עוד בחקירה לפני השחזור ב- 19/12 שאמרת ליד תא 1 ו- 2 או בין 1 ו- 2 אתה יודע להסביר למה אמרת את זה?

ת : אני לא ידעתי איפה הייתה הילדה, איך אומרים, ניסיתי.

ש : למה בחרת דווקא בין 1 ל- 2?

ת : נו בלוגיקה שלי אם בן אדם בורח מרוצח אז הוא מנסה להיכנס כמה שיותר מהר הוא לא רץ עד הסוף אז הוא 1 או 2 נכנס ככה אני חושב.

ש : אני אמשיך עם השחזור, אני מגיע לסגירת הדלת, מה ידעת על סגירת הדלת בעת הרצח?

ת : אני אמרתי גם בחקירה כי אני לא יודע מאיפה היה הרצח וניסיתי לבחור איפה היה מצד בחוץ סגור מצד בפנים כי התשובה כאילו שאומרת כן היה סגור מבפנים או מבחוץ אני לא קיבלתי בגלל זה לא ידעתי איך לענות וכל פעם שיניתי את התשובה שלי.

ש : מה אמרת בהתחלה? כשבהתחלה סשה שאל אותך ליד יורם מה עשית עם הדלת?

ת : אמרתי שום דבר עם הדלת.

ש : אחר כך הוא אמר לך תזכור תזכור מה ענית?

ת : אולי אני אמרתי אותה תשובה אבל הבנתי שיכול להיות אמרתי אותה תשובה שלא יודע לא עשיתי שום דבר עם דלת.

ש : או קיי, אני רוצה להקרין לך ואחרי זה גם נגיע לשלב של השחזור באותו עניין של סגירת הדלת, אני מקרין מחקירת הנאשם מה- 19/12 על ידי סשה ויורם,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אני בכוונה עוצר, בסוף אתה מספר משהו שקשור לסגירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא כבר סיפר את זה בקטע אז למה אתה נותן לו עכשיו תשובה.

עו"ד י. הלוי : אבל אמרנו אני שואל, אתה זוכר למה אתה מגיע בסוף?

העד, הנאשם : בסוף אני שיניתי שאלה ואמרתי שסגרתי אותה מבחוץ כי על התשובה שלי שאני לא עשיתי שום דבר הם עוד פעם שאלו שאלו שאלו אז הבנתי שצריך לשנות תשובה ושיניתי ואמרתי כן נעלתי מבחוץ.

עו"ד י. הלוי : איך הסברת שנעלת מבחוץ?

כב' הש' א. קולה : אבל הוא הסביר את זה אתמול.

עו"ד י. הלוי : טוב,

כב' הש' ד. צרפתי : מה שיהיה חסר תשלים.

עו"ד י. הלוי : קיבלתי, מה קרה אחר כך? אחרי שאמרת סגרתי עם הסכין?

העד, הנאשם : כי בשחזור חזרו מאיזה צד סגרת.

ש : לפני השחזור, בחקירה, אחרי שאמרת לחוקרים אני כן עם הסכין מאחורה.

ת : אני, יכול להיות שהם המשיכו עוד פעם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על זה הוא העיד אתמול בצורה ברורה כמו שאדוני עכשיו אמר עם הסכין סימנו לי, עשו לי תשובות, הבנתי שאני טועה.

כב' הש' ד. צרפתי : עכשיו הוא חוזר לפרטים, מקסימום ספגנו שאלה נוספת מיותרת זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זו לא שאלה נוספת זה מקצה שיפורים.

כב' הש' ד. צרפתי : מקצה שיפורים או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא אמור לעשות מקצה שיפורים בחקירה ראשית, הוא לא אמור לעשות מקצה שיפורים בכלל, התשובה ברורה ולבוא להקרין לו את הקטע כדי לעשות איזשהו מקצה אני מתנגדת לשאלה הזאת.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : אני אפיס את דעתה של חברתי, אי אפשר מקצה שיפורים בתיק, הכל מתועד חברתי, אי אפשר מקצה שיפורים, הוא יכול להגיד אמריקה הכל פה, נמשיך,

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו רואים מה יש ומה אין.

עו"ד י. הלוי : זה שאני מנסה לעשות את המקסימום בכל מה שאני עושה זה לא קשור לזה שהוא יגיד אמריקה ואדולף לא יודע מה.

כב' הש' א. קולה : אפשר להתקדם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ההסבר שלו לגרסה הוא המקצה.

עו"ד י. הלוי : שאלתי אותך האם אתה זוכר אחרי שאמרת שנעלת עם הסכין מבחוץ בחריץ מה אמרו לך?

העד, הנאשם : אם אני לא טועה הם המשיכו עוד פעם שואל שואל ואני אמרתי מבחוץ, אם אני לא טועה, אבל אני לא זוכר בדיוק.

ש : אני מקרין לך את ההמשך באותה חקירה,

(המשך הקרנת סרטון)

ש : אתה אומר אני אפילו לא יודע למה אני נועל אותה במנעול למה?

ת : כי אני לא יודע מה עשה רוצח אני פשוט לא יודע ואני לא יכול להסביר שאלות שלו, אני אין לי תשובה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : החוקר אומר לך שאתה אומר נעלתי מבחוץ החוקר אומר לך לא מבפנים? אתה אומר, לא, מבחוץ, אתה יכול לשתף אותנו מה עובר לך בראש?

ת : אני עניתי פשוט לשאלות של החוקר שיהיה מתאים לו כי לא ידעתי ומתישהו אני חייב לשנות את התשובה שהוא לא ישאל, אני לא יודע בדיוק למה אמרתי את זה אבל אני יודע שאני חיפשתי תשובה שהיא מתאימה לו ואם הוא ימשיך לשאול אני הייתי חייב לשנות משהו, לא זוכר את כל הסדר.

ש : לרגע אני קופץ לשחזור, בשחזור קפצת החוצה מעל הדלת, אז למה אמרת באותו יום למה אתה אומר נעלתי מבחוץ? אם נעלת מבחוץ למה צריך לקפוץ איך זה הולך ביחד?

ת : כי אחר כך הגיע באיזשהו שלב סשה אמר עשית משהו בתוך התא עלית משהו יכול להיות שהבנתי שתא חייב להיות נעול מבפנים ואם תא סגור מבפנים אז איך רוצח יצא אז הוא רוצה לצאת כמה שמהר שלא יתפסו אותו אז יכול להיות עשיתי את ההיגיון שלי וקפצתי ככה

ש : אני מקרין לך מאותה חקירה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : סיפרת אתמול על הלב נקי, אתה באת בתחילת החקירה אמרת לסשה תספר לי מה היה ואני אחתום לך על הכל, סשה לא רצה, אתה רצית לב נקי, אתה עושה הכל כדי לתקן ולקבל לב נקי ועונש נמוך, סשה אומר לך פה עלית? אתה אומר נייט, טיפסת? נייט, עברת לאיזשהו משום? נייט, ירדת? נייט, למה ענית לא לא לא לא אם רצית לב נקי?

ת : אם אני לא טועה זו פעם ראשונה שהוא שאל אותי ואני אמרתי לו אני לא יודע מה עשה רוצח אבל השאלות אם הן עוד פעם חוזרים חוזרים אני מבין שצריך להיות שינוי ובהמשך הוא ימשיך עוד פעם לשאול ואני שיניתי הכל.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אני באמת חושב שאדוני עושה את זה מדי לאט ושאני אראה את הפרוטוקול כולנו נופתע כמה זמן אדוני דיבר וכמה זמן הנאשם דיבר וזה לא יכול להימשך ככה, לכן אנחנו מבקשים מאדוני לסיים את החקירה עד השעה 12:00, נצא להפסקה, חקירה נגדית, זה לא יכול להיות כך די, כבר ראינו, אנחנו מבינים את המרוכבות, אנחנו ליברליים מאד, נותנים חבל ארוך מאד אבל זה מספיק, אי אפשר ככה.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה הכל, אני קשוב לכבודו.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה הכל,

כב' הש' א. קולה : וזה לא אומר שאדוני לא יכול להפנות לסיכומים כי הכל מוקלט, הכל נראה, נראה את ההתפתחויות הכל נראה, ראינו רואים ונראה.

כב' הש' ד. צרפתי : אני באמת רוצה להבין, הוא אומר דברים מרכזיים מנקודת מבטו, אצל ארתור לא מאד התאמצתי זרקתי, הבנתי שלחוקרים בשביל לעמוד בלב הנקי אני חייב להקפיד עבדתי בשיטה של ניסוי ותהייה,

עו"ד י. הלוי : אמת.

כב' הש' ד. צרפתי : את זה הוא אמר לנו.

עו"ד י. הלוי : נכון אמת.

כב' הש' ד. צרפתי : אחר כך תתאמץ בסיכומים, העיקרון הזה עובד שם, עובד פה, תעסוק בדברים שמעבר לכל הדברים האלו, תחפש נקודות שמטרידות מעבר לכל הדברים האלה, תחפש נקודות שמטרידות ואותן תשאל שנקשיב מה הוא אומר ומה הוא מסביר.

כב' הש' א. קולה : ותהיה חקירה נגדית ותהיה חקירה חוזרת.

עו"ד י. הלוי : בסדר, טוב, אני מודה שאני תפסתי את לב העניין בלב העניין כמובן מספר 1 בהודאה לארתור, למה זה בכלל היה טיב ההודאה לארתור, עכשיו אנחנו בשחזור, מבחינת הכותרת, אלה הכותרות, הדגמות היינו אתמול, היתר אני כבר בפרטים.

כב' הש' ת. נסים שי : אז אולי סיימת.

עו"ד י. הלוי : לא.

כב' הש' ד. צרפתי : אחר כך מה הוא עושה בימים הבאים, מה קורה, מה עובר לו בראש את כל הדברים האלה שנשמע ממנו.

עו"ד י. הלוי : אני אגיע, אני מקבל את ההערות, רומן אני עדיין בסגירת הדלת, מה היה בשחזור אתה זוכר, מאיזה צד סגרת אתה זוכר1?

העד, הנאשם : אם אני לא טועה מההתחלה אני אמרתי שסגרתי מבחוץ כי עדיין לא היה לי תשובה מאה אחוז מאיזה צד היה סגור דלת אחר כך אנטולי שאל שוב ושוב מאיזה צד ואני שיניתי תשובה מבפנים שסגרתי דלת מבפנים.

ש : אני אראה לך קטע אחד בעניין הזה מהשחזור, בשחזור אתה מראה איפה תאיר נפלה, מה הדגמת בעניין הזה?

ת : בחקירה לפני שחזור יורם עשה לי הדגמה שהוא כאילו הילדה הוא שם אותי בחוץ שאני הייתי בחות בפרוזדור של הכניסה לחדר החקירות יורם היה מצד ימין כמו שהיה ארתור ומלוגיקה שלי זה היה הגיוני שאם רוצח נותן מכה ילדה נופלת בתוך התא וזהו עשיתי אותו דבר בשחזור שמתי את הילדה אותו דבר.

ש : איפה הראית שהיא נפלה בשחזור?

ת : נו אני אמרתי לאנטולי שהיא נפלה בין הקיר והאסלה.

ש : באיזה צד?

ת : בצד שמאל.

ש : מה עשית אחרי שהראית את זה? שהוא אמר לך או קיי ומה הלאה אחרי שהיא נפלה בצד שמאל מה עשית?

ת : יצאתי מהתא.

ש : איך יצאת?

ת : ברגל.

ש : מה קרה כשאמרת היא שכבה מתה ואתה הולך החוצה מתה?

ת : אנטולי שאל איך אני יצאתי ואני אמרתי קפצתי מהדלת, אני ישר שיניתי לו את התשובה.

ש : או קיי, אני את זה כן רוצה להראות, אני רואה בזה נקודה מאד חשובה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : שאלתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי הוא זכר, מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : אני רוצה את המילה

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז תשאל אותו.

כב' הש' א. קולה : הוא רוצה לרענן את זיכרונו בנקודה הזו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק שיגיד קודם שהוא לא זוכר, כי כרגע הוא לא אמר שהוא לא זוכר הוא זכר מצוין, תשאל אותו מה המילה נשמע ואם לא אז תקרין.

עו"ד י. הלוי : האם אתה זוכר מה בדיוק אנטולי אמר לך אחרי שיצאת בהליכה בשלב הזה החוצה מהתא?

העד, הנאשם : אם אני לא טועה אנטולי שאל איפה אני יצאתי, כאילו הוא סימן בתא הזאת או תא הזאת הוא התכוון יצאתי בתא אחד או תא 2 אם אני לא טועה אני לא זוכר בדיוק כי,

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לרענן את זיכרונו של העד ולהקרין.

כב' הש' א. קולה : אתם יודעים כמה פעמים אתם עשיתם את זה בחקירות שלכם?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין בעיה, רק נשמע קודם את התשובה ממנו ואז, רק התהליך.

כב' הש' א. קולה : עברנו את התהליך, נחה דעתנו?

עו"ד י. הלוי : אני מקרין לך, מונה מסך שחזור 19:42:03,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אנחנו רואים שאתה הלכת החוצה, הוא אמר לך ללכת? מה זה גרם לך שהוא אמר לך ללכת?

כב' הש' א. קולה : אבל הוא הסביר את זה קודם.

עו"ד י. הלוי : טוב, או קיי.

כב' הש' א. קולה : הוא הסביר את זה עורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : עוד שאלה, תראה, אתה כבר קפצת בסדר יותר מאוחר אתה בא לקפוץ, קפצת כבר עשית הדגמה בסוף, מה קרה אחרי השחזור, נגמר השחזור לאיפה הלכת?

העד, הנאשם : אם אני לא טועה החזירו בחזרה לתחנה קצין משטרה ואנטולי המשיך את החקירה שאל עוד פעם מאיזה צד היה סגור דלת, הוא שאלת על השעות תפסתי שערות ילדה או לא ואמרתי שכן תפסתי הוא שאל איך היה שערות אמרתי שאצל ילדה היה שערות כאילו ככה ביחד על הגומי, היה זנב כזה ותפסתי על הזנב וזהו, הוא עוד משהו שאל עשיתי אמרתי שלא עשיתי שום דבר כי לא ידעתי תשובות.

ש : או קיי, בחקירה של אנטולי אחרי השחזור הדבר הראשון שהוא שואל אותך איך נעלת את התא, מאיזה צד?

כב' הש' א. קולה : בתחנת המשטרה?

עו"ד י. הלוי : כן, בתחנת המשטרה אחרי שהוא קפץ

כב' הש' ד. צרפתי : ואתה עוד פעם אומר כן.

עו"ד י. הלוי : אני שואל.

כב' הש' א. קולה : מה השאלה?

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד י. הלוי : אנטולי עוד פעם שואל אותך אחרי שקפצת איך נעלת את התא מבפנים או מבחוץ מה ענית?

העד, הנאשם : אני לא זוכר מה עניתי, אני יודע שעניתי רק שהוא יהיה מבסוט מתשובה שלי כי אני לא יודע איך הרוצח עזב את התא אני לא יודע ואף אחד לא אומר שתא היה נעול בטוח מבפנים או בטוח מבחוץ וכל הזמן כמו דג ככה עשיתי סיבובים בשביל לא לענות עניתי מה שהיה מתאים לי, איך אני אגיד לו.

ש : אני רוצה לרענן את זיכרונו של העד בנקודה אבסורדית אחת מיני רבות בתיק ובשחזור, אני מקרין מדיסק השחזור ממונה מסך 19:27:42 אנטולי מתשאל את הנאשם 21:27:42 מונה מסך אני מקרין.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : השאלה היא כזאת, שיתפת פעולה, למדת בסוף וקפצת איך קורה למה אחרי שכבר קפצת אמרת אני לא יודע בדיוק אם מבפנים או מבחוץ בסוף אתה אומר אה נראה לי מבפנים למה?

ת : כי אמרתי אני לא יודע מאיזה צד סגר את הדלת רוצח והחוקר חוזר על זה אז אני לא יודע מה לענות התחלתי כאילו אני לא זוכר, מה אני אגיד, לא ידעתי מה לענות לו וניסיתי איך להגיד ככה יותר קל שתשובה תהיה מתאימה לו ולהבין מאיזה צד הוא סגר.

ש : אני ממשיך, לגבי תא השירותים המכסה, המכסה שלו, אני רוצה להפנות לשחזור,

כב' הש' א. קולה : אבל תשאל קודם.

ש : אתה זוכר מה סיפרת בשחזור לגבי המכסה?

ת : אנטולי שאל אותי באיזה מצב היה המכסה, אני לא יודע באיזה היה, אמרתי שהפקק של המכסה היה למעלה כאילו פתחו,

(הדוברים מדברים יחדיו)

ת : הוא היה על האסלה וכמה שזוכר הוא שואל ככה היה אמרתי אולי מתי אחר כך אני קמתי על האסלה וקפצתי יכול להיות שמכסה פשוט נסגרה זה מה שאני זוכר.

ש : טוב, אתה קיבלת סכין מפלסטיק.

ת : כן.

ש : אתה זוכר מה עשית אתה בשחזור

כב' הש' ד. צרפתי : באיזה שלב?

כב' הש' א. קולה : למה צריך אותו בשביל זה? באמת רואים.

כב' הש' ד. צרפתי : רואים.

כב' הש' א. קולה : רואים, לפני שהוא משחזר הוא נותן את הסכין לשוטר שעומד שם, ככה עושים שחזור? הוא קפץ עם הסכין באופן אמיתי למה השוטר לוקח לו את הסכין סימן שאלה הלאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא הושיט לו אותה.

עו"ד י. הלוי : הלאה.

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ככה אני זוכרת.

כב' הש' א. קולה : מה את זוכרת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שהוא הושיט לה אותה.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר הושיט את הסכין לשוטר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : יופי, והשוטר לוקח אותה, אבל בזמן אמת הוא קפץ עם הסכין ביד שלו לכאורה, לכאורה, אז למה השוטר אומר לו אדוני למה אתה נותן לי את הסכין אתה צריך להישאר עם הסכין איזה מין שחזור זה, הרי הרוצח האמיתי לכאורה קפץ עם הסכין בידו כי הסכין לא נשארה בתא, הוא מושיט לו זה נכון והשוטר לוקח את הסכין, זהו. נשאר עם סימן שאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם הוא מושיט למה שהוא לא ייקח?

כב' הש' א. קולה : למה שהוא לא ייקח? רוצים לספר את האמת לא?

כב' הש' ד. צרפתי : אולי אי אפשר לקפוץ עם סכין?

עו"ד ב. משה : זו השאלה הכי חשובה.

כב' הש' ד. צרפתי : אם זה היה עם תת מקלע 0.5 לא היו אומרים לו קח את הזה ותקפוץ, נכון, היו אומרים איך הוא קופץ עם תת מקלע, השוטר לא חשב, הכל יכול להיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם מחזיר לו.

כב' הש' א. קולה : זה לא מטריד אתכם זה לא אכפת לכם? הרי הרוצח האמיתי לכאורה לפי השחזור שלו היה אמור לקפוץ עם הסכין ביד, הוא נותן ספונטנית את הסכין לשוטר והשוטר ספונטנית לוקח את זה נקודה.

עו"ד ב. משה : הכל אכפת לנו, הכל מטריד אותנו והכל אכפת לנו, השאלה שכבוד השופט צרפתי שאל על היכולת האם כמה זה מפריע 0.5 זאת השאלה הנכונה וכבודכם יענו, לכבודכם יש שכל ישר.

כב' הש' א. קולה : זו לא השאלה הנכונה, אם כבר הגענו לזה תראו אתם צריכים להסתכל על זה, צריכים לדבר על זה, כל ההתלבטות רוצח שרצח יודע בדיוק איך הוא סגר את התא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : נחליט בסוף, ברור שרוצח יודע פרטים הוא יודע אם הוא סגר מבפנים או מבחוץ, איפה השלב שבו הוא מפסיק לשחק ואומר את האמת ואיפה השלב שהוא ממשיך לשחק אנחנו לא יודעים.

כב' הש' ד. צרפתי : ואיך האמת הזאת משרתת שחקן.

עו"ד ב. משה : אנחנו נגיד הכל, היום מי שצריך לדבר זה הוא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ב. משה : הכל אנחנו נגיד, בסיכומים, כל דבר נגיד, חקירה נגדית עושים בסוף אחרי שהכל ברור, העובדות על השולחן.

כב' הש' א. קולה : תראו, זה משפט עם אלפי גורמים, אני לא יודע אם יש ביכולת אנוש בסופו של דבר להכיל את כל הפרטים האלו, אתם צריכים להיות חכמים וגם הוא צריך להיות חכם להתמקד בעיקר, יש לנו כבר 4 אלפי עמודי פרוטוקול, 10 אלפים מסמכים, צריך להבין את זה.

עו"ד ב. משה : נכון.

כב' הש' א. קולה : אז צריך להבין את זה, עורך דין הלוי אוהב להגיד שזה נמצא בפרטים הקטנים, יכול להיות שכן יכול להיות שלא, אבל שלא יקרה מצב שמרוב עצים לא רואים את היער וצריכים לקחת את זה בחשבון.

עו"ד ב. משה : לוקחים.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד י. הלוי : אני מתקדם, אני מפנה לסוף השחזור, גמרת לשחזר בשירותי הבנות, ירדתם במדרגות לשירותי הבנים ואחר כך עוד פעם ירדת למקלט בסוף השחזור, ירדת למקלט 2 ואחרי זה הייתה הקפיצה שלך, החזירו אותך למעלה לקפוץ, אולי אתה זוכר פרט קטן אבל לי הוא עושה משהו חשוב, מה קרה כשיצאתם מהמקלט?

כב' הש' ד. צרפתי : הוא כיבה את האור.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : הבנו, הלאה.

עו"ד י. הלוי : כיבית את האור, אתה רוצח ילדה ועושה שחזור, חיכיתי לשאול את זה, למה היה חשוב לך לכבות את האור?

העד, הנאשם : נו אני יודע שלא הרגתי ילדה, לכבות, אני יוצא ממקום כיביתי אור.

ש : הבנתי, מה רצית לחסוך חשמל לבית הספר גם כשאתה בסכנה של מאסר עולם?

כב' הש' א. קולה : רומן זדורוב כיבה את האור לכן, די נו.

עו"ד י. הלוי : אני יכול להמשיך?

כב' הש' ד. צרפתי : נפתח פרק איך הוא מדבר עם האיש שמביא לו אוכל, איזה איש חמוד הוא, סליחה, ובסדר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : רומן, הדגמת הקפיצה בסוף השחזור, הדגמת הקפיצה,

העד, הנאשם : שוטרים ביקשו לעשות קפיצה, אני נכנסתי שמתי את הידיים, כמה שהבנתי, רוצח הלך מהר לברוח ממקום הרצח אז הכי קל זה לקפוץ מהדלת, שמתי את הידיים, קפצתי מהדלת, אם אני לא טועה עשיתי ככה כאילו ניקיתי את ה…

כב' הש' ד. צרפתי : את הלמעלה של הדלת.

העד, הנאשם : כן, כי ארתור אמר שאם עדיין לא משחררים אותי אז אין ראיות נגד רוצח כי הרוצח נתן את הראיות, ניקיתי את הדלת ככה.

עו"ד י. הלוי : בפעם הראשונה שעוד לא קפצת אני אומר לך בלי להראות את הסרט אחרי שאתה ככה ענית אז אני אומר לך, בפעם הראשונה לאנטולי אתה לא קפצת באמת אמרת רק עלית על מכסה אסלה כמו שסיפרת יכול להיות שהוא נפל כשקפצתי ועמדת על האסלה שמת את הידיים ולא קפצת, אמרת קפצתי ככה, ואז אמרת ניגבתי למעלה, אבל כשקפצת ממש חצי שעה אחר כך לא ניגבת כלום, לא ניגבת את שתי הקורות שאתה שם ידיים לא אמרת ניגבתי איך זה יכול להיות?

כב' הש' א. קולה : זה בית ספר לחקירה נגדית טובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה היה צריך לשמוע ממנו קודם עם כל הכבוד.

כב' הש' א. קולה : תראה לנו בסיכומים.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני סיימתי עם השחזור.

כב' הש' א. קולה : יופי.

עו"ד י. הלוי : אחרי שקפצת מהדלת, אתה יכול לספר שהיה עוד משהו שאמרת לגבי היציאה מהתא?

העד, הנאשם : אני לא זוכר.

ש : אני רוצה לרענן את זיכרונך, אתה זוכר משהו שסשה שאל אותך ב- 21 לחודש יומיים אחרי השחזור?

ת : אם אני לא טועה סשה שאל מאיזה צד סגרתי דלת ואם אני לא טועה והוא שאל איפה אני קפצתי בתא ליד הרצח או איפה קפצתי, עלית איפה קפצת? ואם אני לא טועה אמרתי לו בתא 1 מתי אתה, כי הבנתי שהוא שואל לא סתם ושיניתי את התשובה ואמרתי מתי אתה עולה על האסלה אם זה לא מתאים לו אז קפצתי בתא הראשון שמאלה ממני, אולי לא בדיוק אבל משהו כזה.

ש : טוב, סיפרת שהחוקרים רצו לדעת איך היא נפלה, איך היא שכבה ולא הצלחת להבין, לגבי החתכים, אתה יכול לספר לנו מה ידעת על החתכים בגופה של הילדה?

ת : לפני שעצרו אותי אני ידעתי שחתכו לילדה גרון, דקרו אותה בחזה דקרו פעמיים בבטן ואנסו אותה, בחקירה ב- 21 אם אני לא טועה יורם מתחיל לשאול איפה היה חתכים כי קודם אמרתי בשחזור שמכה אחת הייתה בגרון, השני בחזה, ומתי הילדה כאילו עשה הגנה חתכתי יד.

כב' הש' א. קולה : איזה חתך מה אתה מראה לנו?

העד, הנאשם : אני מראה יד ימין מלמעלה, זה לא פנימי של יד, צד חיצוני של יד, מכף יד עד מרפק, יורם המשיך עוד פעם שאלה והתחיל להגיד תשמע הנה אני ראש ידיים כל הגוף איפה היה מקומות איפה חתכת והוא שינה כל הזמן על היד ואיפה ואני לא ידעתי מה להגיד ועד כמה שאני זוכר אני התחלתי להגיד שלא יד ימין יד שמאל, אחר כך היה עוד הרבה שאלות אני לא ידעתי לענות למה מה ועניתי שחתכתי יד שמאל למה כי היה שם טלפון זה מה שאני זוכר.

עו"ד י. הלוי : אני שואל אותך עוד פעם, אמרת אחרי השחזור יורם נשאל הרבה שאלות איך היא נחתכה, אני רוצה שתחשוב עוד פעם גם לפני השחזור נחקרת ומה אמרת ומה קרה בעניין החתכים בגוף.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא כרגע הסביר את זה.

עו"ד י. הלוי : לא, הוא סיפר אחרי השחזור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

עו"ד י. הלוי : ב- 21 הוא דיבר לחודש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, הוא לא דיבר על ה – 21, הוא שאל אותו על מה הוא דיבר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא עשה את ההדגמה.

כב' הש' ת. נסים שי : הוא דיבר על החקירה של יורם.

עו"ד י. הלוי : הוא דיבר על ה – 21 יומיים אחרי השחזור, האם לפני השחזור אתה רוצה לספר לנו על השיחות שלך עם החוקרים בעניין החתכים בגופה עוד לפני השחזור?

כב' הש' א. קולה : לפני שהוא עשה את החקירה של ה – 19.

עו"ד י. הלוי : אמת.

העד, הנאשם : לפני השחזור היה שאלות אבל אני לא זוכר בדיוק מה היה איך שם היה לא זוכר.

ש : בסדר, אני אראה לך סרט מהחקירה שלך מה- 19/12,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אולי תשאל שאלה לפני כן.

עו"ד י. הלוי : אבל שאלתי אותו מה אתה יכול להגיד על הדינמיקה ב- 19.ף

כב' הש' ד. צרפתי : הוא אמר הוא לא זוכר, זו הייתה שאלה מקדימה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : יורם אומר לך אחרי, תוך כדי, אחרי, מה הבנת מזה?

העד, הנאשם : שהוא משהו אבל אולי יש עוד משהו אני פשוט הבנתי שמשהו הוא מסמן אבל לא יכול להבין מה הוא רוצה ממני.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : הוא אומר לך אחרי שהיא נפלה, לפני שהיא נפלה, אתה רוצה להגיד לנו אם אתה זוכר כמובן שאתה רואה את הסרט הזה מה עבר לך בראש?

ת : אני הבנתי שהוא רוצה איזה או דקירה או משהו לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק אבל מה שהוא רוצה, אני לא יודע מה הוא רוצה הוא לא אומר ישר בפנים אבל לנסות ככה ככה לא יכול לענות לו כי לא יודע תשובה מה אני אגיד לו פשוט היה קשה להבין מה הוא רוצה ממנו.

ש : בוא נראה מה אתה עונה.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי מיצינו את זה.

עו"ד י. הלוי : אני מקבל את ההערה של כבודו, האם אתה זוכר על איזה מקום הראית בגוף בשלב הזה שחתכת אותו?

העד, הנאשם : יכול להיות חזה, יכול להיות אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה : זה ב- 19 נכון?

עו"ד י. הלוי : אמת, אני נמצא כבר פה אני אקרין, בוא תראה מה הראית, זה כן חשוב,

(המשך הקרנת סרטון)

ש : נזכרת איפה הדגמת להם?

ת : כן, אבל משהו אמרתי כזה אבל אני לא יודע איך הגעתי לזה, אני אמרתי שאני לא יודע איך הגעתי לשם,

ש : לאיפה מה הדגמת?

ת : אני הדגמתי כאילו מאחורה את המכה הזאת.

כב' הש' א. קולה : מאחורה?

העד, הנאשם : פה למטה.

עו"ד י. הלוי : גב תחתון צד ימין.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : איך הגעת לשם, למה אמרת את זה?

העד, הנאשם : כי אני לא יודע מה הם רוצים, אני פשוט חיפשתי בגוף איפה עוד מקומות יכולות להיות לא יודע מה הם רוצים.

ש : סרט אחרון של הנושא הזה חשוב, אני אשאל משהו, החוקרים המשיכו לשאול אותך שאלות גם אחרי שעשית אחורה בגב, אתה זוכר מה אמרת להם בסוף בעניין הזה?

ת : אני לא זוכר.

ש : אני ארענן את זיכרונך, אני מקרין ממונה מסך של חקירת רומן על ידי סשה ויורם 21/12 (להתעלם מהתאריך על המסך) מונה מסך 07:10:09, מאותה נקודה והלאה.

(בשלב זה מוקרן סרטן באולם בית המשפט)

ש : אתה אומר להם הראיתי לכם משהו לא נכון, אתה יכול להסביר?

ת : כי הם חזרו שוב ושוב על איזה חתך אני פשוט לא יודע על איזה חתך הם מדברים, קשה לזכור, אמרתי להם כן הראיתי לא נכון כי אני לא יודע אבל לא שומעים אותי.

ש : תראה את ההמשך,

(המשך הקרנת סרטון)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי ראינו את זה.

עו"ד י. הלוי : זו דוגמה למשהו שהוא לא יודע לדעת ומה קורה אני רוצה לשאול אותו.

כב' הש' א. קולה : אבל ראינו את זה תפנה בסיכומים.

עו"ד י. הלוי : נכון, חשוב לי, לקחתי בחשבון, מקצרים אותי מקצצים אותי איך אומרים אני מקבל את זה באהבה, מקבל, אבל בסדר אני מסתכל, אני אחראי, רואה, הכוונה שלי לשתף פעולה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, והשאלה?

כב' הש' א. קולה : והשאלה? זה ריענון ארוך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אתה לא זוכר היה כבר לפני 10 דקות על משהו אחר על חתך אחר.

עו"ד י. הלוי : קיבלתי את ההערה.

כב' הש' א. קולה : מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : אחרי שאמרת אבל אני לא יודע איך היה החתך האם אתה זוכר מה אמרת הלאה?

העד, הנאשם : אם אני לא טועה אמרתי שאני לא עשיתי רצח בגלל זה לא יודע אם אני לא טועה.

עו"ד י. הלוי : אני ארענן את זיכרונך

עו"ד ש. הר ציון : לא, אבל הוא אמר.

עו"ד י. הלוי : הוא אמר אבל זה לא בדיוק מה שהוא אמר.

עו"ד ש. הר ציון : לא.

עו"ד י. הלוי : למה לעצור אותי, תגידו לי מה אתם נלחמים במה שיש? זה היום שלו,

כב' הש' ת. נסים שי : לקחנו בחשבון בסוף את כל מה שהיה והכל מוקלט.

כב' הש' א. קולה : תמשיך נו.

(המשך הקרנת סרטון)

עו"ד י. הלוי : ראית מה אמרת פה? אמרת אני לא יודע, אמרת להם תספר לי את כל הפרטים ואני אחתום כבר.

כב' הש' א. קולה : זה כבר היה אתמול אבל.

עו"ד י. הלוי : נכון, נכון, פעם אחרונה, מה ביקשת בזה לאיפה רצית להגיע בזה?

העד, הנאשם : כי אמרתי שאני לא יודע דברים, לא יודע, תספרו אני אחתום על הכל, נקבל את איך אומרים בבית משפט שראו שעשיתי שיתוף פעולה עם המשטרה מקבל במקום מאסר עולם עונש יותר נמוך וזהו נסגר את התיק.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה ידעת שיש דוח נתיחה שרואים כל דבר.

העד, הנאשם : לא ידעתי.

כב' הש' ד. צרפתי : לא ידעת שיש להם דוח נתיחה?

העד, הנאשם : לא, לא.

עו"ד י. הלוי : אז על מה דיברתם? הקרנתי דקה לפני שמדברים אתך על התמונות, ואתה לא רוצה לדעת דברים שהם יודעים, מה חשבת על הדברים שהם יודעים מאיפה הם יודעים על החתכים.

העד, הנאשם : שניה, מה שהבנתי דוח נתיחה זה שמצלמים אותי.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, דוח נתיחה של הגופה של הילדה ידעת שיש להם?

העד, הנאשם : כן, כן, חשבתי שמצלמים זה לא ידעתי.

עו"ד ב. משה : זה מה שהמתורגמן תרגם לו?

כב' הש' ד. צרפתי : איפה הוא תרגם לו?

עו"ד ב. משה : הוא תרגם לו, הוא שאל דוח נתיחה.

כב' הש' א. קולה : בסדר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : תארו לכם אני לא שואל.

כב' הש' ד. צרפתי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק לפרוטוקול כשהוא נתן תשובה ראשונה שהוא אמר לא ידעתי לפני כן המתורגמן שיושב לידו תרגם לו לשפה הרוסית מה זה דוח נתיחה ואז הוא אמר לא ידעתי.

כב' הש' א. קולה : זה המשפט השלישי בהכרעת הדין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : פשוט שהפרוטוקול ישקף את התהליך שהי הפה.

עו"ד י. הלוי : זה המשפט השלישי בהכרעת הדין.

כב' הש' א. קולה : רשמנו, הפרוטוקול משקל, כן.

עו"ד י. הלוי : דיברת אתמול על כך שאמרת לארתור שאתה לא יודע את הפרטים איך נרצחה הילדה, אמרת כמה פעמים גם ראינו מאה דוגמאות בסרטי החקירה, האם אתה זוכר משהו לגבי צליל הדיבור שלך כשאמרת לו את זה?

כב' הש' א. קולה : למה אתה מתכוון צליל?

עו"ד י. הלוי : רמת הקול.

כב' הש' א. קולה : זה לא צליל.

עו"ד י. הלוי : רמת הקול, נכון כבודו.

כב' הש' א. קולה : מה הוא זוכר לגבי גובה הקול, רמת הקול, ווליום של הקול.

העד, הנאשם : ארתור מדבר אתי נמוך בשקט ואני המשכתי אתו לדבר בשקט.

עו"ד י. הלוי : אבל תשים לב, אני שואל אותך לא על ההודאה לארתור, אני שואל לפני ההודאה של ארתור, ב- 15/12 אמרת לו שאתה לא יודע את הפרטים, אתה זוכר?

העד, הנאשם : אני לא זוכר בדיוק אבל יכול להיות שאמרתי יש דברים נגדי אבל אני חף מפשע, אני לא זוכר בדיוק.

עו"ד י. הלוי : אני אקרין משהו וזה גם חשוב לבית משפט, לחשת, אתה זוכר מה לחשת?

העד, הנאשם : לא, לא זוכר.

כב' הש' ת. נסים שי : ב- 15/12?

עו"ד י. הלוי : כן, למיטב זיכרוני, עכשיו אני אראה.

כב' הש' א. קולה : 15 או 18?

עו"ד י. הלוי : אמרתי 15.

כב' הש' א. קולה : אבל תראה לנו את זה בסיכומים.

עו"ד י. הלוי : לא, אבל אני חייב,

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אני מקרין 15/12, אני אקרין מההתחלה תשמע באיזה קול אתה מדבר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : פה אתה מדבר בקול רם, אני לא יודע איך עצרו אותה אתה מבין? למה אתה לוחש פתאום, מה יש ללחוש? פתאום אתה מוריד את הקול, תשים לב, זה חשוב, תראה, אני אגיד עכשיו הפרקליטות פרסמו בטלוויזיה איך אתה לוחש וכל הציבור אתה לוחש, לוחש זה כאילו לא רצחתי.

כב' הש' א. קולה : מה השאלה?

עו"ד י. הלוי : לחישות,

כב' הש' א. קולה : מה שאלה?

עו"ד י. הלוי : למה לחשת אני לא יודע אני לא רצחתי אני לא יודע איך רצחתי אתה יודע להסביר?

העד, הנאשם : אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : טוב, תקשורת לפרסם

כב' הש' א. קולה : למה כל הדרמה עורך דין הלוי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי זה דרמה, בשבילי זה דרמה.

כב' הש' א. קולה : אני מסכים אתך זו דרמה, תראה בסיכומים שפה הוא לחש פה הוא צעק אין שיטתיות לגבי הלחישות בתא תראה לנו ואנחנו נכריע בסדר.

עו"ד י. הלוי : לא נעים לי מעצמי אבל זה יהיה פחות מ- 12.

כב' הש' א. קולה : ברור.

עו"ד י. הלוי : שהייתם בתא ב- 14/12 15/12 האם אתה זוכר מה ארתור הדגים?

העד, הנאשם : אם אני לא טועה אנחנו דיברנו איך, אני אמרתי שהרגו ילדה והוא הדגים איך הורגים מאחורה אם אני לא טועה.

ש : על מי הוא הדגים?

ת : עלי.

ש : או קיי, אז הוא הדגים עלייך מאחורה, כן?

ת : כן.

ש : או קיי, בסדר, מה אמר יבגני על בנושא הזה?

ת : מה אמרת יבגני אני לא זוכר.

ש : אני אומר לך שיבגני וארתור הציעו לך שזה היה מאחורה, הם אמרו זה מאחורה אז הדוקר הרוצח לא מתיז עליו דם, כן, סיפרת שארתור היה כמו עורך דין שלך אתמול וסמכת עליו והוא עבריין גדול מנוסה וכו', למה לא לקחת את ההדגמה שלו והדגמת גם כן מאחורה?

ת : כי כמו שסיפרתי לארתור הרוצח היה נקי כי הוא לא השאיר את ההוכחות, אם הוא היה נקי אם אתה עושה מאחורה אז לשרוול הגיע דם אבל אם הוא היה נקי אז אין דבר כזה וזה לא מתאים שהיה ככה ובסוף ארתור גם קם אצלי צד ימין זה מה שמתאים היה מתי אתה נופל ודם לא הגיע ואותו דבר עשה יורם ובגלל זה אני עשיתי אותו דבר כמו שהם.

ש : אוקיי, כשאתה אומר גם ארתור עשה בסוף למה אתה מתכוון?

ת : אני מתכוון על התאריך 18 מתי את ההדגמה עם ארתור שהוא קם בשירותים צד ימין לפנים שלי.

ש : טוב, ומה לגבי יורם אתה אומר ש…

ת : יורם עשה למחרת ב- 19 זה היה מתי הוא פתח דלת את החדר חקירות הוא מוציא אותי בפרוזדור והוא קם בכניסה כאילו הוא בתוך התא אני בחוץ, הוא קם צד ימין לפנים שלי.

ש : טוב, יום לאחר השחזור שלך הגיע אלייך עורך דין שפיגל ב- 20 תספר מה היה באותו יום, קודם כל מה הבנת לגבי שפיגל, מה שלח אותו ומה קרה תספר.

ת : כמה שהבנתי והצלחתי לדבר עם עורך דין הבנתי שהמשפחה

כב' הש' א. קולה : עם שפיגל.

ת : כן, עם שפיגל כי הבנתי ממנו שהמשפחה שלי לקחה אותו הוא עורך דין פרטי לא סניגורי ציבורי, עורך דין פרטי ואמרתי לו שאני לא הרגתי את הילדה ומה שאני עשיתי ואמרתי לו בגלל שארתור אמר לי דברים ואני עשיתי ככה בשביל לב נקי כי ראיות שנגדי זה ראיות מספיק חזרות בשביל מקבל מאסר עולם, שפיגל אמר איך אתה הבנת וסיפרתי על ארתור כמה שהצלחתי והוא אמר אל תדבר עם בן אדם הזה יכול להיות הוא מדובב ואל תדבר אתו בכלל ותגיד למשטרה שאתה חוזר מ ההודאה שלך אבל הוא אמר שיהיה קשה להוכיח לבית המשפט כי במשטרה יש הודאה שלי ושחזור שלי להוכיח שאני חף מפשע ואם זה אני אמרתי שאני יודע שקשה אבל אני לא הרגתי ילדה והלכתי אתו עד הסוף עד כמה שהצליח ואמרתי במשטרה שאני חוזר מההודאה.

ש : או קיי, אז חזרת מההודאה, ואז למחרת ב- 21 אתה עוד פעם מודה מה קרה? הרי כבר חזרת מההודאה יש לך עורך דין פרטי שפיגל, מה קרה ב- 21 עוד פעם אתה מודה.

ת : ב- 21 מתי משטרה לקחה אותי לחקירה אני אמרתי שאני לא מודה לא מודה והם אמרו סבבה תחכה שעורך דין שלך עושה ככה בדודה.

ש : מה זה בדודה? אני אגיד מחלל בחליל.

ת : שניה, (רוסית)

מתורגמן : לרקוד תחת מוזיקה שלו.

ת : כאילו המשטרה אומרת תרקוד אתה כאילו בובה שלו הכוונה שלו שתעשה מה שהוא רוצה מבחינתנו אנחנו לא צריכים שום דבר כי יש לנו הודאה שלך יש לנו את השחזור מבחינתנו תן גז, והם הלחיצו הלחיצו עלי ואמת אני מצד אחד הבנתי שהטמטום שלי הביא למאסר עולם ואני עשיתי שחזור והודאה עליהם וזה תיק סגור וגם עורך דין אמר שלחזור להוכיח בבית משפט יהיה ממש קשה שאני חף מפשע ואני אני החלטתי את הלפחות לנסות את (רוסית)

מתורגמן : לנצל את המצב.

ת : לנצל את המצב וללכת עם החוקרים ולקחת את התיק בשביל לא מקבל את המאסר עולם.

ש : מה ניסית לעשות, איך להציל את המצב?

ת : לנצל את המצב שאני אתחיל לעשות שיתוף פעולה עם המשטרה בשביל מקבל את העונש קל. כי עורך דין קודם אמר שבבית משפט יהיה ממש קשה להוכיח עם הראיות שיש.

כב' הש' א. קולה : טוב.

ש : בסדר, ניסית, ראינו ב- 21, ראינו תספרו לי מה היה ואני אחתום לכם ואתה בוכה תעזור לי, ראינו, נגמר 21, מה קרה ב- 22? עבר יום ואז מה קרה?

ת : החוקרים לא השאירו אותי מהשאלה באיזה פוזה הייתה הילדה ומשהו אמרתי שזה קודם משהו סקסי ואני לא יכול לענות ואמרתי איך אני אספר לכם אני מנסה אמרתי להם תביאו את הפרטים אני אחתום ואני אקח את התיק הזה אבל הם לא רוצים לעשות ואני לא יכול לתת להם את התשובות מה שהם רוצים כי אני לא יודע ואמרתי טוב שיהיה ככה, אני אשאיר לעצמי את ה – 20 אחוז הזה כי אני לא יודע מה היה ואני לא יכול לענות ולא יכול אפילו כמה שהגעתי בדמיון שלי אני לא יכול להבין מה שהם רוצים ממני אמרתי טוב שיהיה ככה אני אעדיף ללכת לבית משפט עם הסיכוי קטן להוכיח חפותי במקום את ה… אבל נגיד (רוסית)

מתורגמן : להישאר לפני עצמי את ה… אומר אמת.

ת : וחתמתי על ההודאה וככה הלכתי.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

ש : ב- 22 אולי אני לא הבנתי, מה אמרת ב- 22 לחוקרים לגבי האשמה שלך ברצח? לא הצלחתי להבין.

ת : אני אמרתי להם ב- 22 שלא הרגתי את הילדה ולא יכול להבין מה הם רוצים ממני ומתי הם רצו לשאול עוד פעם באיזה פוזה היה גופה אמרתי שהיה משהו סקסי, אני לא יכול לקבל את הדברים אונס ונשים ובחורות, רצח זה דבר גרוע אונס זה בכלל משהו מבחינתי לא מקובל בכלל, ואמרתי מה שאמרתי ואני חוזר בי כל ההודאה אני יודע שאני עשיתי כבר הרבה בעיות לעצמי קברתי את עצמי אבל בסוף הם יודעים שיגיע יום והם יודעים שהם טעו, אני לא יכול להוכיח, הלכתי ככה.

ש : סיפרת אתמול ויכול להיות שגם היום שכשהם ניסו לגרום לך להבין באיזה מצב פלז'ניה הייתה הילדה אחרי זה שינו לפוזה, מה הבנת כשאמרו לך פתאום סשה אמר לך ב- 21 שהוא אמר לך באיזה פוזה היא הייתה, מה הבנת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא כבר הסביר את זה פעמיים.

העד, הנאשם : זה מה שאמרתי.

עו"ד י. הלוי : אין בעיה, אני רוצה זה חשוב לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אבל זה היה ברור.

עו"ד י. הלוי : אין בעיה, אני אגיד אם זה היה ברור.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא הבין שזה הולך לשאלות סקסיסתיות.

עו"ד י. הלוי : יופי, עד לאיפה הגעת עם החוקר לגבי הסקס? מה אמרת לסשה עד איפה התקדמת אתו בנושא הסקס לגבי הילדה?

העד, הנאשם : עד כמה שאני זוכר אמרתי לו שראיתי את הילדה עם מכנסיים חצי ערומה יושבת משהו כזה.

ש : ומה המשכת להגיד לו בקשר לזה?

ת : אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי אבל לא זוכר.

ש : אני רוצה להקרין לך, אני רוצה לרענן את זיכרונו, אני מקרין מחקירת ה – 21/12 מונה מסך 10:18:55 והלאה,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אתה אומר אם אני אלך ואעזוב אותה אני שואל כאן בן אדם שרצה לאנוס ילדה, אם אני יעזוב את הילדה זה יצא שרציתי לאנוס את הילדה למה אמרת את זה?

ת : אנחנו עד כדי כך הגענו עם הפוזה הזאת שלא ידעתי מה לעשות אז אם רוצה אז זרקתי אותה רק לא אנסתי וזהו כי אונס לא מקובל בשבילי.

ש : אתה נזכר במשהו שארתור אמר לך?

ת : יכול להיות אני לא זוכר.

ש : עכשיו אני ארענן, 10:19:51,

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : זה לא זה,

עו"ד ש. הר ציון : בסיכומים

עו"ד י. הלוי : בסדר, רומן, אני אומר לך ארתור אמר לך, ארתור אמר בתא נתן לך דוגמה שתאיר הכירה את הרוצח שלה, לדוגמה המנקה ויכול להיות שהמנקה ניסה לאנוס אותה ואז המנקה כבר לא יכול היה להשאיר אותה היא תדבר עליו יהיה לו ניסיון לאונס 15 שנה ארתור מדריך אותה ואז רצח אותה, אני אומר לך שאתה דקלמת ולא זוכר שאתה מדקלם, גם עכשיו, שדקלמת בחקירה שלך את ארתור בפעם המאה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רק לאן אתה מפנה?

עו"ד י. הלוי : אני אמצא ואגיד.

כב' הש' ת. נסים שי : אחר כך לא משנה.

עו"ד י. הלוי : כן, כן, אתמול שאלתי אותך מאיפה הבאת את זה בהודאה לארתור זה לא הייתה חייבת להיות ילדה זה היה יכול להיות כל אחד אמרת לי אני המצאתי לו ולא זכרת שזה הוא הכניס לך למוח, היום אותו דבר, אני מקריא לך מה שאתה אומר לא השארתי אותה , אתה הולך לקראת סשה לא השארתי אותה, פחדתי כי היא הייתה עם מכנסיים למטה וזה לא נכון וכולנו יודעים את זה והיה מאשים אותי שאני ניסיתי לאנוס אותה אז רצחתי אותה, שאלתי אותה מאיפה אתה לא יודע להגיד אתה לא זוכר שארתור הכניס לך את זה לראש, אני שואל עכשיו למה זאת השאלה שלי, איך שזה ייראה, למה, אתה יודע להסביר לנו את המנגנון במוח שלך שאתה לא זוכר דברים שארתור הכניס לך למוח איך זה קורה זאת השאלה?

העד, הנאשם : היה ממש הרבה אינפורמציה וזה לא יודע איך עבד המוח אבל אמת אני לא זוכר, הכל יש בווידאו אפשר לראות אני פשוט באמת לא זכרתי, מה שזוכר אני יכול להגיד.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אני לקראת סיום, למה אמרת שאתה מדגים ב- 19 לחודש על סשה ויורם איך דקרת את המנוחה ויורם הסתובב אחורה וכל זה, טוב, אתה אומר היא בדיוק באה לפתוח את הדלת שדקרת אותה שהיא באה לפתוח את הדלת ובשחזור אתה אומר הפוך היא בדיוק באה לסגור את הדלת, למה?

העד, הנאשם : לא יודע, האמת לא יודע, היה הרבה את הפעולות שעשיתי ועשיתי הכל בשביל להיות משתף פעולה עם המשטרה ופשוט נתתי תשובות במקום לא חשבתי על זה.

ש : אני אומר לך שבראש של תאיר נמצאו 7 מכות, המומחה של הפרקליטות אמר שחלק זה כנראה חלק זה נפלה וחלק זה בום בום הרוצח נתן לה מכות בראש, למה לא סיפרת כלום על מכות בראש?

ת : א. אני לא ידעתי על המכות בראש ואם אני לא טועה אנטולי שאל משהו כזה נתת מכות בראש? אמרתי לא, והוא לא שאל יותר אז ככה נשאר.

עו"ד י. הלוי : אני עוצר פה, אני סיימתי, קיצצתי, ואני רק אבקש להשלים את הדוגמה שנתתי מקודם בסרט ואחרי זה אני אסיים סופית ונעביר לחקירה נגדית אחרי ההפסקה בבקשה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא רוצים הפסקה עכשיו.

עו"ד י. הלוי : אולי אפשר 5 דקות הפסקה?

כב' הש' א. קולה : 5 דקות הפסקה בסדר, תמצא את זה נחזור.

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי : טוב, רומן, לגבי מה שסיפרת לסשה ב- 21/12, שראית אותה עם המכנסיים למטה ואמרת טוב איך אני אשאיר אותה בחיים יחשבו שניסיתי לאנוס אותה היא תדבר עלי אז רצחתי אותה, אני מראה לך מאיפה זה בא אני מדריך אותך ובזה נסיים, אני מקרין סרט שאתה מדבר ב- 14 לדצמבר וארתור מדריך אותך בעניין כחלק שזה שהוא עורך דין שלך וסיפרת מה שסיפרת.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי : עכשיו אתה נזכר מאיפה הבאת את זה?

העד, הנאשם : כן, זה סיפר עם ארתור אני רואה את זה.

עו"ד י. הלוי : אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה : טוב, עכשיו היום שלכם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא יודעת כמה זמן אני אחקור, אני כן מבקשת אורך רוח, אני כן מבקשת להראות דברים לעומק, אני מקווה שאני אענה לשאלות שכבודכם שאל דרך שאלות שאני אפנה לנאשם, אני כן מבקשת את החבל את אורך הרוח בגבולות הרגילים של קבילות ורלוונטיות.

כב' הש' א. קולה : השאיפה לסיים את החקירה עד סוף יום רביעי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אעשה כמיטב יכולתי, אני לא רוצה להתחייב.

כב' הש' א. קולה : בכל מקרה יותר מיום חמישי לא יהיה.

עו"ד י. הלוי : יום חמישי אין ישיבה.

כב' הש' א. קולה : אם יצטרכו.

עו"ד י. הלוי : אני אומר מראש אני בדיון אחר, אני הסתמכתי.

כב' הש' א. קולה : אני אומר מראש שאם תהיה בעיה.

עו"ד י. הלוי : אני מקווה שלא נגיע לשם, זה גם תיק רצח, גם הרכב, גם נאשם.

כב' הש' א. קולה : אמרנו לא לקחת תיקים אחרים, הזהרנו.

עו"ד י. הלוי : אני לא רוצה להגיד שום דבר בעניין, אני יודע שכבודו הזהיר אותי, גם ככה שש שנים בהתנדבות אני חושב שזה…

כב' הש' א. קולה : אין ספק אבל זה מה יש.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : בבקשה עורכת הדין רוזנפלד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כחלק מאמרות החוץ שלו אנחנו כן סבורים שבית משפט צריך לקבל את הפרוטוקול של העדות שלו בהליך הקודם.

כב' הש' א. קולה : סיכמנו את זה כבר, סיכמנו שכן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, הכנו עותק מושחר שלא יהיו שם הערות.

כב' הש' א. קולה : סיכמנו כבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הורדנו את כל ההערות של השופטים, רק העדות של נטו.

כב' הש' א. קולה : זה אפשר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אי אפשר בלי זה.

כב' הש' א. קולה : נכון. אפשר להתחיל, בבקשה.

העד, הנאשם משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד מ. חן רוזנפלד :

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן שלום.

העד, הנאשם : שלום.

כב' הש' א. קולה : אם אתה לא מבין משהו אל תענה תחכה עד שתירגמו לך.

העד, הנאשם : הבנתי.

כב' הש' א. קולה : כל אמרות הנאשם בהליך הראשון הוגשו וסומנו ת/453 בשתי שקיות שונות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן שלום שוב.

העד, הנאשם : שלום.

ש : יש משהו שאתה רוצה לתקן, לשנות להוסיף מתוך הדברים שאמרת לנו אתמול והיום?

ת : עד כמה שאני יודע לא.

ש : מה שאמרת לנו היה נכון, מדויק ורק האמת?

ת : אני לא יכול להגיד שזה היה מדויק אבל זה היה אמת כמה שאני זוכר.

ש : אתה מבחינתך מסרת את כל האמת.

ת : רק אמת.

ש : בעדות שלך פה.

ת : כן.

ש : אני רוצה להתחיל מדברים קטנים שעלו בסוף ולשאול אותך, שמענו שיש דברים שפועלים לטובתך אבל אתה לא אומר אותם כי אתה לא אומר דברים שעוזרים לך, אחת הדוגמאות הייתה אתמול שאמרו לך שאת המשפט זה יכול להיות כל אחד במקום המנוחה זה משהו שאתה שמעת מארתור ואימצת ממנו, זה נכון זו האמת?

ת : נו, כמה שאני זוכר כן ואפשר הכל לראות בווידאו, אני לא יכול לזכור הכל בדיוק על המילה.

ש : זה מה שאמרת אתמול והיום אמרת שסיפרת אמרת לכן אני שואל.

כב' הש' א. קולה : אני לא זוכר את זה ככה.

עו"ד י. הלוי : אני הייתי צריך לרענן, אני עשיתי את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אשאל אחרת, האמירה שלך שזה יכול להיות כל אחד במקום המנוחה זו אמירה ששמעת מארתור, זה מה שאמרת לנו אתמול.

עו"ד י. הלוי : סליחה, אני מתנגד, אנחנו צריכים להיות מדויקים, הרי בדיוק לפני 10-15 דקות אני אמרתי להקלטה שזה אחת משתי ההדרכות המוצהרות שלי כלפי העד, כששאלתי אותו בחקירה ראשית הוא אמר לא זוכר ואז הפניתי לווידאו וחברתי התנגדה לסרט השיחה עם ארתור אני אמרתי לו אני אמרתי ארתור אמרתי את זה ואמרתי נכון אני מדריך אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עדיין השאלה נותרת בעינה, לא משנה אם היום הזכירו לך או שזכרת לבד אבל האמירה שזה היה יכול להיות כל אחד היא אמירה שבאה מארתור קודם לא ממך אתה למדת אותה ממנו זה מה שאמרת.

העד, הנאשם : כן, זה מה שאמרתי, למדתי מארתור הרבה דברים, הוא לימד אותי מה להגיד איך להגיד וגם שוטרים אמרו דברים שלמדתי מהם.

ש : וגם האמירה שלך היום שאמרת לנו לפני כמה דקות שהוא רצח אותה כדי שהיא לא תהיה עדה זה גם משהו שלמדת מארתור והתקדמת אתו נכון?

ת : כן, כי אמרתי שלא זוכר, הרבה דברים עלו, ובווידאו אפשר לראות.

ש : וככה בעצם למדת ממנו פרטים, הוא אומר לך משהו, אתה קולט את זה ואז בהמשך אתה חוזר ומדקלם את זה בכל מקום שאתה מודה בו ככה זה היה.

ת : כן, זה היה.

ש : או קיי, אני רוצה להקרין לך קטע מ.ט. 161/1 חלק 2 מיום המעצר שלך, מהלילה שבו נעצרת בין ה – 12 ל- 13 בדצמבר,

כב' הש' א. קולה : יש לכם סוף סוף כתוביות?

עו"ד ב. משה : אדוני אני מצהיר שהסרטונים שאני מראה אלא אם כן אני אומר אחרת הם סרטונים שקיבלנו מההגנה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : די, מספיק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו פשוט נתקדם,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שלא יהיה ספק, בחקירה הנגדית אנחנו נפנה לדיסקים של ההגנה, לתמלילים של ההגנה, ולמעשה לכל התיעוד של ההגנה ככל שיהיה לנו שינוי ויש לו תוקף זה גם יעלה אבל אנחנו רוצים שיהיה לכם נוח, הנה הקטע.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אז ראית את הקטע שבו אתה מספר ראשון לז'ניה, ארתור עוד בכלל לא עצור שהוא היה צריך לרצוח אותה כדי שהיא לא תהיה עדה.

עו"ד י. הלוי : נראה עוד פעם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : את העזרה הזאת אנחנו מוותרים עליה.

עו"ד י. הלוי : אתם לא מוותרים כי אני רוצה לראות מה את עושה, ככה זה יהיה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים לראות את הקשר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הקרנו.

כב' הש' א. קולה : תראי לנו.

עו"ד י. הלוי : לא, לא, לא, במקום שאני אחפש אני אסתכל פה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו רוצים לראות את הקשר.

עו"ד י. הלוי : תקרינו עוד פעם.

עו"ד ו. קבלאוי : בחקירה נגדית מותר להציג חלקים בחקירה.

כב' הש' א. קולה : החלטה.

 

<#7#>

החלטה

אנחנו מבקשים לראות את הקטע, תודה רבה.

ניתנה והודעה היום, 02 במרץ 2022, במעמד הצדדים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

כב' הש' א. קולה : אתם לא רוצים לרדת לחקר האמת, לא אכפת לכם מחקר האמת? מספיק כבר, אני רוצה לראות את הקטע מההתחלה, די כבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני אנחנו נקרין את הקטע.

כב' הש' א. קולה : יופי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני ממש מצטערת על האמירה הזאת של אדוני, אני חושבת שחבל שאדוני מטיח בתביעה דברים כאלה כי אדוני רואה את העבודה של התביעה בתיק הזה.

כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד מספיק כבר, תודה רבה, שמעתי אותך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האמירה הזאת מיותרת, וחבל אדוני.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, די כבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נראה את הקטע.

כב' הש' א. קולה : תראי את זה כבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האמירה הזאת הייתה מיותרת.

כב' הש' א. קולה : די כבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אדוני לא יכול לשחרר דברים כאלה לחלל האוויר ואז להגיד לי די גברת רוזנפלד זה לא עובד ככה בשום מחוז בארץ וזה לא עובד פה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אדוני לא יכול להטיח בתביעה של מדינת ישראל אמרות כאלה קשות שאין להן בסיס, ואני חושבת שאדוני צריך לחזור בו לא בפורום הזה אלא בפורום הזה.

כב' הש' א. קולה : אני לא חוזר בי ממשפט אחד, תראי את הקטע מההתחלה, הוויכוח הזה מיותר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נראה בשמחה.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני דיברתי על האמירה של אדוני.

כב' הש' א. קולה : אני לא חוזר בי מהאמירה הזאת, גברתי תראה את זה מההתחלה עכשיו, תודה רבה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ב. משה : אדוני.

כב' הש' א. קולה : זו ההתחלה?

עו"ד ב. משה : אני אגיד לאדוני, כמו שחברי חתך סרטונים גם אנחנו חותכים סרטון, אנחנו לא מסתירים כלום הכל פה, בקטע הספציפי הזה אדוני יש דברים שאנחנו נרצה להראות לו יותר מאוחר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ולא עכשיו.

עו"ד ב. משה : ולכן בית משפט רוצה לראות חמש דקות קדימה אין בעיה, אני שם חמש דקות קדימה מביא את המחשב לכבודכם ותראו חמש דקות קדימה.

כב' הש' א. קולה : לא קדימה, אחורה, אחורה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין לנו בעיה שאדוני יראה, לא שהעד יראה, הקטע הזה מה שעורך הדין משה מנסה להגיד שבקטע הזה יש דברים שהוא רוצה להגיע אליהם בהמשך ואני לא רוצה לתת לו את התשובה עכשיו, לכבודכם יש את התמליל, אני בחקירה נגדית ויש לי את סיבותיי, אני מוכנה להקרין לכבודכם את הקטע.

עו"ד ב. משה : ההקשר מאד ברור, הסניגור והנאשם הציגו תזה שאת המשפט הזה את התזה של היא עדה ולכן רצחו אותה הוא שמע מארתור ואנחנו הצגנו לו ששעות ספורות אחרי שהוא נעצר לפני שארתור אתו בכלל בתא הוא אומר את התזה הזאת, זה ההקשר, תודה, זה ההקשר, זה מה שהוא אמר.

עו"ד י. הלוי : 30 שניות לפני לא חמש דקות לפני.

כב' הש' א. קולה : תראו את ההקשר.

עו"ד ב. משה : מה שהוא אומר לא חשוב, הגיע הזמן שהוא ידבר, כל ההפרעות האלה זה סתם וכבודכם יודעים את זה וגם הוא יודע את זה, אתה יודע שטעית בתזה שהצגת לו הוכחנו לך על הפעם הראשונה, אם אני טועה אני יושב ולא מדבר עד הסוף.

כב' הש' ת. נסים שי : אני ראיתי את הקטע אני לא חושבת שזו דרמה.

עו"ד ב. משה : לא דרמה, אבל ההקשר הוא נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נראה את ההקשר לכבודכם, לא נראה לעד כי אתם לא רוצים להראות לו עכשיו.

עו"ד י. הלוי : אני לא יכול לראות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש לך את התמליל.

כב' הש' ד. צרפתי : העד לא צריך לראות, הוא יכול לראות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, מבחינתי העד יכול לצאת.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, לא, הוא יעמוד פה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מדבר על העד.

כב' הש' א. קולה : טוב,

עו"ד ב. משה : טעיתי אדוני?

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניה, או קיי בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יופי, אז הראו לך חמש דקות, צריך 2 שניות לחשוב על תשובה בחשיבה מהירה, קיבלת חמש דקות לחשוב, ראית שאתה אמרת ראשון לז'ניה, אז מה?

העד, הנאשם : כמה שאני זוכר זה היה יום ראשון מתי אני רק נכנסתי למעצר, ולא שאמרתי לו שככה היה את זה, אני ניסיתי לעשות לוגיקה להבין למה לא היה כי אמרתי לו יכול להיות, עוד פעם כמה שזוכר שאף אחד לא שמה צעקות אני פשוט חשבתי אבל לא אמרתי בוודאות כמה שאני זוכר, דיברתי אתו מחשבות לוגי כמה שאני חושב.

ש : או קיי, אז זה לוגיקה שלך לא של ארתור, הלוגיקה באה ממך והיא באה כמה שעות אחרי שנעצרת כבר אז,.

עו"ד י. הלוי : שניה, אני מתנגד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, תן לו את התשובה.

עו"ד י. הלוי : לא, קודם כל,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, מה יש להתנגד? אני בחקירה נגדית מה יש להתנגד לשאלה הזאת? אני אבקש שכל פעם שאתה תתנגד הוא יצא כי אני לא מעוניינת שהוא יקבל את התשובות.

עו"ד י. הלוי : אין בעיות שיצא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אתה מתנגד שיצא.

כב' הש' א. קולה : תמשיכי, תעזוב את ההתנגדות.

עו"ד י. הלוי : אבל שמענו את ארתור נכון?

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : נכון, זו לא המציאות, ראיתי סתמתי, אני בעובדות אני באמת סתמתי אבל לא להגיד לי למחוק לי את ארתור.

כב' הש' א. קולה : אף אחד לא מחק לך את ארתור.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, תנסחי את השאלה בהתאם, דיוק, אני הולך עם האמת אבל תדייקי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נתת לו את התשובה הצלחת.

עו"ד י. הלוי : לא נתתי, את תדייק.

כב' הש' א. קולה : די, די.

העד, הנאשם : ארתור יחזק מה שחשבתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ומה שאתה אמרת לז'ניה.

עו"ד י. הלוי : אבל ראינו.

כב' הש' א. קולה : די נו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה אמרת ראשון ואז ארתור, ארתור לא חיזק את מה שאתה אמרת, אתה אמרת את זה ראשון לז'ניה ואחר כך גם אמרת את זה לארתור.

העד, הנאשם : כמה שזוכר לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, ניקח עוד דוגמה.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, אתה גם אמרת את זה לארתור, הוא חשב וארתור אמר לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור, הוא אמר את זה ראשון לז'ניה.

כב' הש' ד. צרפתי : הבנו, הלאה, הוא אומר זה ארתור חיזק חלי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, כן.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי, הלאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האמירה שזה יכול להיות כל אחד לא רק המנוחה, אני אומרת לך שזאת גם אמירה שלך שאתה אומר קודם ולא משהו ששמעת מארתור ולמדת ממנו לפני שאתה רואה אולי אני צודקת? אולי אתה טועה?

העד, הנאשם : אני חושב שאת לא צודקת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, נראה, בבקשה.

עו"ד ב. משה : מפנה ל- 18/12 שעה 16:35:50.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תראה עוד פעם.

כב' הש' ד. צרפתי : זה שהוא משכנע את עצמו שהוא בתוך אפקט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן.

העד, הנאשם : אם אנחנו חוזרים קצת אחורה רואים שארתור אומר לי, היה קטע,

כב' הש' א. קולה : תראו את הקטע שקדם לזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האמירה זה לא חייב שהיה יכולה להיות ילדה היה יכול להיות גם ילד היה יכול להיות כל אחד זו אמירה שעולה לראשונה ממך זה הכל.

עו"ד י. הלוי : סליחה רגע, סליחה, אני חושש שאת מטעה.

כב' הש' א. קולה : העד אמר שאת לא צודקת, הוא אמר את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי שהראיתי לך את הקטע,

כב' הש' א. קולה : כן, הוא אמר.

עו"ד י. הלוי : שניה, אני רוצה לראות מתי ארתור אומר את זה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה, רק שהוא כבר ענה.

עו"ד י. הלוי : הוא ענה.

כב' הש' א. קולה : הוא ענה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אנחנו באיזה הליך עכשיו, אז אני מתנגדת.

כב' הש' א. קולה : מה אחוז.

עו"ד י. הלוי : שניה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה שניה?

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לבדוק אני רוצה להגיב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אתה לא מגיב, העד כבר ענה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אדוני ישב רגוע, אדוני ימצא משהו אדוני יגיד אחר כך, תמשיכי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה סיפרת לנו רומן את מול שבשיחה עם ראובן גנאח הוא זה שאמר לך שילדה נפלה באסלה ולא אתה אמרת לו, אני שואלת אם אמרת לנו את האמת.

העד, הנאשם : כן, אני אמרתי את האמת וגם במשטרה אמרתי אותו דבר ששמעתי מראובן גנאח אמרתי לחוקרים וגם לאשתי אמרתי אותו דבר באותו היום.

ש : את המילה אסלה אתה לא אמרת לראובן בשיחה אלא הוא אמר לך אותה?

ת : השיחה ילדה נפלה ושזה בת של חבר שלו אני ידעתי מראובן כי במילים של עברית האלה חזרתי ישר אמרתי לאשתי שאמרתי אני לא אגיד עכשיו באותו רגע אחרי 10-15 דקות אני פשוט אשכח חצי ממילים האלה.

ש : רצית שהזיכרון יהיה טרי בראש.

ת : כי אישה רק יצאה אמרתי מה שהיה בשיחה.

ש : או קיי, את המילים אסלה ילדה נפלה באסלה זה מילים שראובן אמר לך ולא אתה אמרת לו, את המילה אסלה אתה לא אמרת הוא אמר.

ת : לא, הוא אמר לי זה מה שאמרתי.

ש : כן, הוא אמר לך, לא אתה אמרת לו הוא אמר לך.

ת : נכון.

ש : או קיי, בכל החקירות שלך כשאתה סיפרת שהמילה אסלה היא מילה שבאה ממך ולא ממנו אתה שיקרת בחקירות?

ת : אני לא שיקרתי בחקירות, אני אמרתי באותו רגע שהיה איך אומרים זוכר וחוקרים מתחילים לשנות כאילו שזה אני ובגלל שראיות ראיתי שנגד לי ואני שיניתי את זה ואני שמח שראובן גנאח אמר פה אמת בבית המשפט שחמש עשרה שנה הוא לא אמר ואני שמח על זה כן, והוא אמר פה בלי שאני אמרתי לו את זה, הוא אמר.

ש : או קיי, אתה העדת בבית המשפט בהליך הקודם בשנת 2009, העדת במשך שש ישיבות אתה זוכר את העדות שלך?

ת : האמת זה היה מזמן, אני לא זוכר מה אמרתי.

ש : קראת אותה לפני שעלית להעיד בתקופה האחרונה מתישהו?

ת : לא.

ש : לא קראת את הפרוטוקול?

ת : לא.

ש : את החקירות שלך אתה קראת צפית בדיסקים לפני שעלית להעיד?

ת : חקירות כן, אני ראיתי בדיסקים מה שנתן לי לראות עורך דין

עו"ד י. הלוי : את הקטעים החשובים לטעמי.

העד, הנאשם : לא כל החקירות כי זה המון שעות ושבוע לא היה מספיק מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אז אתה במשך שבוע צפית, ריעננת את הזיכרון שלך לא בכל החומר אלא במה שעורך הדין נתן, הבנתי נכון?

העד, הנאשם : נכון, כמה שראיתי זכרתי את הדברים האלה.

ש : וגם שיחות מתוך תא המעצר צפית עם ארתור עם ז'ניה.

ת : חלקים, רק חלקים.

ש : או קיי, כשאתה העדת בבית המשפט אז בשנת 2009 אני מניחה שהעדת אמת אתה לא ישבת כמו כאן בפני שלושה שופטים ושיקרת נכון?

ת : אני לא זוכר מה אמרתי אז אבל כנראה זה היה קו הגנה של עורך דין ומה שהוא אמר אני עשיתי זהו.

ש : לא שאלתי על קו הגנה, שאלתי האם כשהעדת סיפרת אמת?

ת : לא זוכר מה סיפרתי שם, אבל בדרך כלל אמת.

ש : אם אתה לא זוכר מה שסיפרת שם אז למה בדרך כלל אמת? למה אתה לא אומר סיפרתי אמת?

ת : כי אני לא יכול להגיד בדיוק מה אמרתי כי אני לא זוכר, אני לא יודע, לא שיקרתי שם כמה שאני זוכר.

ש : אז אין אפשרות שאתה שיקרת בפני בית משפט בעדות שלך אז נכון? זה לא אופציה שתעמוד בפני שלושה שופטים ואתה שקר, מה זה יכול להיות?

ת : פה אני לא משקר, אני לא יודע מה היה שם, אני לא זוכר, זה המון זמן, היה שאלות שאפילו שהיה וויכוח בין המתורגמן והפרקליט כי מתורגמן לא הבין פרקליט לא נכון היה שאלות כאלה, אני לא יודע.

ש : איך אתה זוכר שהיה וויכוח עם המתורגמן והפרקליט, אתה בטוח שלא קראת את הפרוטוקול?

ת : היה כמה שאלות שאני, אני לא זוכר על מה היה השאלות אבל אני יודע שהיה וויכוח בין המתורגמן לפרקליט, בגלל זה אני אומר, אני לא יודע על מה היה.

ש : לא הקריאו לך את הפרוטוקול שלך לפני שעלית להעיד פה היום?

ת : אף אחד לא קרא לי מה היה בפרוטוקול.

עו"ד י. הלוי : אני מודה לא עניין אותי.

ש : בסדר גמור, אבל אתה כן זכרת שהיו עניינים עם המתורגמן והפרקליט אז אני מבינה שאתה זוכר את העדות שלך.

ת : לא, אני זוכר שהיה איזה וויכוח אבל לא אמרתי באיזה שאלה במה אני לא יודע לא זוכר.

ש : האם אתה מסרת אמת כשהדעת בבית משפט בפעם הקודמת? שאלה פשוטה כן או לא.

ת : כמה שאני זוכר אני אמרתי הכל אמת ואמרתי בעזרת עורך דין שייצג אותי שפיגל והוא נתן קו הגנה אני לא זוכר מה אמרתי אבל אני זוכר שאמרתי אמת. אני זוכר גם שלא אמרתי על השיחה של ראובן גנאח כי אמרתי בבית המשפט שכאילו זה בא ממני, עורך דין אמר תשמע אין מה לשנות במשטרה כבר אמרת שאמרת לגנאח תשאיר ככה והיה דברים שהשארתי כי זה קו הגנה כמה שאני זוכר, אבל אני לא יכול לזכור הכל.

ש : אני לא אזוז עד שאני לא אקבל תשובה ברורה, אני כן הבנתי שאתה זוכר את הדיון, אתה זוכר שהתשובות שלך בבית משפט לגבי ראובן גנאח היו כאלה שאתה צריך להסביר אותן היום על קו הגנה לעורך דין.

עו"ד י. הלוי : תתביישי, תתביישו לכם על החקירה הנגדית, תתביישו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

ש : לגבי מהימנות של נאשם שהודה, צריך להסביר למה הוא הודה ומה הוא אמר לפני כמה שנים כשהוא העיד בבית המשפט וצריך להסביר כל מיני דברים.

כב' הש' א. קולה : נכון, צריך להסביר למה ראובן גנאח שינה את עדותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכל בסדר.

כב' הש' א. קולה : זה לא בסדר, כשמטיחים בנאשם אז שעד תביעה מרכזי אמר ככה,

כב' הש' ד. צרפתי : מהחקירה לכל האורך אז הוא אומר אולי לא זכרתי ואני אמרתי אסלה, דווקא בנקודה הזאת היום התברר מה שקרה, זה לא שהוא התחיל בזה, הוא התחיל שהוא לא אמר, אבל הבהירו לו כמו שהוא אומר הנה העובדות,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבהירו לו על שירותים לא על אסלה.

כב' הש' ד. צרפתי : סליחה, זו דוגמה לא טובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא על אסלה.

כב' הש' ד. צרפתי : על הכל, והתברר שאכן אמרו לו.

כב' הש' א. קולה : לכן כעסתי קודם, אני לא רוצה לכעוס כי אני כועס אני לא ישן טוב בלילה אחר כך, עדיין בנקודה הזאת כמו שאמר חברי זה מחדל קולוסאלי לא שלכם חס וחלילה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא שאלה של מחדל, האיש הזה…

כב' הש' א. קולה : הציגו לאיש הזה מצג שבא גנאח וחוזר בו מהמצג הזה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא חזר בי, הוא אמר אני ידעתי, קודם כל אני ידעתי על החיפושים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ועדיין אני לא אמרתי לו.

כב' הש' ד. צרפתי : היה מקום לחוקרים לשאול אם האיש מתעקש שלא אמר ולא ידע

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : בעדות הוא לא אמר.

כב' הש' א. קולה : כשאני אומר מה שאני אומר צריך לשים לב וזה תפקידכם,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו מקשיבים.

כב' הש' א. קולה : אני לא בטוח, אתם עסוקים בלריב אתי במקום להקשיב, זה מוטל עליכם, יש כאן בעייתיות, זה עד שלפני 15 שנה היה במצב מסוים, אין ספק שבפרט הזה שמדובר בילדה של חברים הוא לא יכול היה לדעת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : ברור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה גנאח אמר לו.

כב' הש' א. קולה : אז ברור שראובן אמר לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וזה אמרו לו כל הזמן, אני אומרת בצורה פשוטה, הנאשם הזה נחקר בכל החקירות שלו וגם למדובב לאורך כל הדרך ואם אני טועה אני אשמח אם תתקן אותי והוא אמר את המילים נפלה באסלה,

כב' הש' ד. צרפתי : לא, את טועה, בשלב הראשון הוא אמר לא ידעתי, סליחה, כשהבהירו שלא יכול להיות שאת האמירה הזאת של האסלה קיבלת מגנאח משם הוא המשיך את הנרטיב הזה שכנראה הוא אמר, כשהוא עסוק בתוך האפקט הוא אומר זה עוד סימן שמשהו בתת מודע הייתי שם ולא ידעתי כל התהליך הזה הוא תהליך שהגיע משם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיחה ראשונה כבודכם שהנאשם הזה מעלה את הסיפור של גנאח עוד לפני שזה עולה בחקירה זה עולה ביום שהוא נעצר אצל זניה ואני קוראת לך בשיחה הראשונה עם זניה לפני שהחוקרים בכלל עוסקים בגנאח אתה אומר לו במ.ט. 161 דיסק 1 חלק 2 עמוד 16, אתה מספר על השיחה עם גנאח ואתה אומר, אני אומר, הכוונה לגנאח, מה היא התיישבה, נפלה, ניפצה את הראש באסלה? הפעם הראשונה,

כב' הש' א. קולה : אחרי מה זה בא?

כב' הש' ד. צרפתי : שהוא אמר לו.

כב' הש' א. קולה : גנאח התחיל בזה, הוא שאל היא נפלה, היא ניפצה את הראש באסלה זה אומר שקדם לזה משהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנאשם עצמו ואני אומרת,

כב' הש' א. קולה : אבל מה קדם לזה? באמת עורכת דין רוזנפלד תעשו לי טובה, אי אפשר לקחת קטעי דברים גם בחקירה דברים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא קטעי דברים.

כב' הש' א. קולה : זה לא יעלה על הדעת, אנחנו רוצים לדעת מה קדם לזה, נכון זו חקירה נגדית מותר הכל בחקירה נגדית זה נכון אבל מה קדם, מה ראובן אמר לו בהתחלה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראובן לא אמר לו את המילה אסלה.

כב' הש' א. קולה : מה כן ראובן אמר לו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראובן מבחינתי גם אמר לו שירותים, גם בסדר.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם בסדר, הנה, יש ספק אין ספק.

כב' הש' ת. נסים שי : השאלה התחילה במקום אחר, השאלה התחילה במה הוא אמר בבית משפט ואם הוא אמר אמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מגיעה לזה.

כב' הש' ת. נסים שי : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא כבר שמע לא נורא.

כב' הש' א. קולה : מי שכשל פה זה גנאח והתביעה דאז לא אתם, יש פה כשל נוראי, נוראי,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא באסלה, לא בנפלה באסלה.

כב' הש' א. קולה : אבל דיברו על שירותים, ראובן דגיבר על שירותים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני עונה.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יש כמה גרסאות גם לנאשם עצמו לגבי מי אמר למי שירותים, לכן אני אומרת מבחינתי שירותים אני מוחלת אני לא מחזיקה את זה כנגדו כי ראיתי שיש כמה גרסאות, השאלה ששאלתי על נפלה באסלה, ראובן גנאח יכול להגיד הרבה דברים, בסוף הנאשם הוא זה שיודע מה אמרו לו, מה הוא אמר ומה הוא קלט בשיחה, הוא יודע היטב מה זה אסלה, הוא יודע היטב והוא לאורך כל הדרך אמר אסלה לא אמרו לי, אסלה זה אני אמרתי.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה מה שהוא קלט לא מה שגנאח אומר בהקשר הזה.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד י. הלוי : יש לך עד שהעיד פה ואת אומרת הוא לא אמר, הוא אישר הכל, כל מה שאמרתי הוא חזר מלפני 15 שנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני חוזרת לשאלה שלי המקדמית ואני עדיין מנסה לקבל תשובה פשוטה לא של קו הגנה ולא של דוגמאות, האם כשהעדת אמרת אמת?

כב' הש' א. קולה : ואני יכול לבקש ממך משהו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' א. קולה : לפני המשפט הזה כשהוא אומר שאלתי את ראובן, מה נפלה באסלה, מה קיבלה בראש, מה היה המשפט הקודם שהוא אמר לו, מה המשפט הקודם שהוא אומר לזניה שהוא אמר לו, אי אפשר להוציא את הדבר מהקשרו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יכולה לתת את ההקשר המלא, אני כרגע בשאלה המקדמית, תמצא לי את זה.

כב' הש' א. קולה : תני לנו את ההקשר המלא זה מה שחסר לנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין שום בעיה אני אתן ההקשר המלא, אנחנו נקרין, אני רוצה להבין ממך בפעם העשירית האם אתה העדת אמת בבית המשפט, אני לא רוצה סיפורים על קו הגנה ועל סניגור.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא ענה לך 10 פעמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא קיבלתי תשובה.

כב' הש' א. קולה : טוב, אני חושב שקיבלנו תשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא קיבלתי תשובה.

כב' הש' א. קולה : היא לא מוצאת חן בעינייך אבל זאת התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לשמוע ממנו, אני שמעתי ככה וככה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : הוא אמר אני לא יכול לזכור כל מה שאמרתי, לגבי גנאח הוא נתן לך תשובה מראש לא אמרתי אמת, כי אמר לי עורך דין הדין שלי לא משנה מה שתגיד זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא שמעתי ממנו לגבי גנאח לא אמרתי לא העדתי אמת, זה נכון?

העד, הנאשם : גנאח אמר כל הדברים גם אסלה גם שירותים זה מה שאמר לי בשיחה גנאח ושכל הזמן אני אומר גם למדובב גם לחוקרים אמרתי לכולם מה שהוא אמר לי.

כב' הש' א. קולה : לא, השאלה היא נורא פשוטה, האם בבית המשפט לגבי גנאח לא אמרת אמת?

העד, הנאשם : כן. כי אני הלכתי בקו הגנה.

כב' הש' א. קולה : כן, הנה, לגבי גנאח לא אמרתי אמת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אז אתה שיקרת לבית המשפט בעצת עורך דין שלך עורך דין שפיגל אמר לך תשקר בעניין גנאח.

העד, הנאשם : לא שיקרתי, הוא לא אמר לי לשקר, הוא אמר לי אל תשנה שאלה, לא שיניתי אותה, לא שיקרתי לבית המשפט.

ש : לא, לא, לא, אתה מעיד בבית המשפט, אני מפנה לפרוטוקול בעמוד 1028 משורה 6, מבקשים ממך כבר בחקירה הראשית שלך בשאלות שעורך הדין שלך שואל אותך, הוא מבקש לדעת על השיחה עם גנאח ואתה עונה ככה, אני לא יודע בשביל מה אני צריך לספר את זה, בשמונה וחצי ראובן התקשר אלי לטלפון, אני אז ידעתי מעט מאד מילים בעברית, הדבר היחיד שהבנתי מהשיחה שקרה משהו עם ילדה בבית הספר והילדה הזאת הבת של חבר שלו והוא ביקש ממני לבוא אליו לעבוד זה כל מה שהיה בשיחה אתו, זה נכון חוץ מהשעה (רצתי כמה שורות קדימה) זה היה תשע וחצי ולא בשמונה וחצי, ואז אני עוברת למראה מקום נוסף בחקירה הנגדית, 1169, סליחה, אני ממשיכה את אותו קטע שקראתי קודם, עמוד 1028 משורה 6, אתה עונה זה נכון חוץ מהשעה זה היה תשע וחצי ולא שמונה וחצי, שאלה, אני מבינה ממך אם ככה שראובן לא אמר לך בשיחה שהילדה נפלה או מתה בשירותי ובאסלה, תשובה, לא.

כב' הש' א. קולה : אני לא מוצא את זה.

כב' הש' ת. נסים שי : אני גם לא. יכול להיות שזה כן בחקירה הנגדית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, ההפניה השניה היא 1163 אני הקראתי לעד משורה 1 עד שורה 9, זה הקטע השני, קודם כל האם שיקרת פה?

העד, הנאשם : פה אני לא שיקרתי, אני אמרתי שזה היה קו הגנה של עורך דין כמה שאני זוכר, אני פה אמרתי אמת ואמת מה שאמרתי אז יצא פה, ראובן אמר אמת ומה שאמרתי אז שאני שמעתי ממנו מילים פה יצא אמת.

ש : אתה העדת והקראתי לך שראובן לא אמר לך שהיא נפלה או מתה בשירותים, אסלה, כל מה שהוא אמר שקרה משהו עם ילדה בבית הספר וזו הבת של חבר שלו זה הכל, היום אתה אומר לנו לא, הוא כן אמר אסלה, הוא כן אמר את כל הדברים אז אני שואלת האם שיקרת, תענה לי בצורה ישירה.

ת : אני לא שיקרתי.

ש : אז זה אמת מה שאמרת?

ת : זה היה קו הגנה.

ש : לא, לא, תראה, אין לא שיקרתי כי זה היה קו הגנה, בוא נהיה קצת יותר ברורים, אף אחד לא נולד אתמול וכולנו יודעים לקרוא, אל תזלזל באינטליגנציה של כולנו, אתה העדת שראובן לא אמר לך אסלה, נפלה, מתה, כל הסיפורים האלה, אמרת בצורה ברורה מה הוא כן אמר לך משהו עם ילדה בבית ספר ושזאת בת של חבר, היום אתה אומר לנו משהו אחר לגמרי, האם שיקרת או שאמרת אמת, אני רוצה לדעת מה נכון מה שאתה מעיד פה היום או מה שהעדת לפני כמה שנים?

ת : אני אומר עוד פעם מה שאני אומר היום זה אמת, מה שהיה אז אני לא זוכר.

ש : אז מה שהיה אז זה שקר?

ת : את יכולה לקרות שזה שקר כי אני עוד פעם אני לא יודע.

עו"ד י. הלוי : הסניגור אומר זה שקר.

עו"ד ב. משה : לא צריך לעזור לנו.

עו"ד י. הלוי : שקר.

(הדוברים מדברים יחדיו).

עו"ד ב. משה : הוא מקצר לנו את התהליך.

עו"ד י. הלוי : אין בעיות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אתה שמעת עכשיו מהסניגור שקר, עכשיו אתה מוכן לאשר לנו שכשהעדת את מה שהקראתי לך בבית המשפט אתה שיקרת?

העד, הנאשם : אני מה שאמרתי במשפט הזה מא. עד ת. הכל אמת.

כב' הש' א. קולה : פה אצלנו.

העד, הנאשם : פה אצלכם, מה שהיה אז אני עוד פעם אומר אני לא זוכר, מה שהיה עם הסניגור מה שהוא אמר אני הלכתי בקו שלו שקר זה שיש שקר.

ש : רומן, תרשה לי לתת לך עצרה גם שאני לא מייצגת אותך, כולנו יודעים לקרוא, אולי פשוט עדיף להגיד שיקרתי ולהסביר את זה ולא להתיחס לכולנו כמו לחבורת מטומטמים שאנחנו כבר 10 דקות קוראים ושומעים אותו דבר.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא הסביר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא רק לא רוצה להגיד שיקרת, זה אדוני אמר בשמו שיקרתי.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מהעד לא שמעתי שיקרתי.

כב' הש' א. קולה : בסדר, הפרוטוקול מוקלט.

עו"ד י. הלוי : הוא אמר שיקרתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הנה, פעם שניה קיבלת כרטיס ירוק , אור ירוק ממני תגיד שיקרתי, שיקרת בבית המשפט?

העד, הנאשם : שיקרתי.

ש : תודה רבה, למה היה צריך את כל הסימפוזיון הזה בשביל שתספר לנו את האמת ?

ת : היה קו הגנה מה שאמרתי, הייתי בקו הגנה, אני לא יכול לזכור מה שהיה בקו הגנה הזה איזה שאלות מה לא זוכר, אני יודע שהאמת שאמרתי אז לפני בית המשפט ראשון שהיה במשטרה בזה ואמת שלי בסוף 15 שנה והוא יצא החוצה לאור כולם ראו פה, איזה היה קו הגנה, למה עשה עורך דין ככה אני לא יודע אני לא יכול להגיד.

ש : אבל זה לא עשה עורך דין , זה אתה עמדת ושיקרת

כב' הש' א. קולה : אבל הוא הסביר, די, באמת, החבל מתחיל להתקצר, גברתי מסתובבת 25 דקות סביב אותה נקודה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם היינו שומעים את התשובה האמיתית,

כב' הש' א. קולה : שמענו אותה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בהזדמנות הראשונה.

כב' הש' א. קולה : טוב, אם גברתי רוצה בוויכוחים זה לא ייגמר ככה, כי אני אקצוב לגברתי עד יום רביעי, גברתי תוכל לעשות עם זה מה שרוצה גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו נקבל בהכנעה כל החלטה.

כב' הש' א. קולה : גברתי עכשיו תקשיב ותקשיב עד הסוף, יום רביעי בשעה 12:30 תסתיים החקירה הנגדית אם זה מה שגברתי רוצה, גברתי 25 דקות סביב אותה נקודה, הוא אמר את התשובה מלכתחילה את אותה התשובה וסתם הסתובבנו סביב עצמנו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא לא אמר, אדוני אמר.

כב' הש' א. קולה : גברתי רוצה להמשיך להתווכח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא.

כב' הש' א. קולה : תמשיך להתווכח גברתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, אני שמחה שעשינו את הסיבוב כי בסוף שמענו ממנו תשובה והוא אומר שיקרתי.

כב' הש' א. קולה : בסדר, זה היה ברור מלכתחילה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי שהוא שיקר לכם, עכשיו אפשר להתקדם.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : איך קרה שהחלטת להגיע לדוכן העדים ולשקר, מה עבר לך בראש אז שאתה החלטת לעמוד בפני שלושה שופטים ולמסור גרסה שקרית? אתה לא סתם ענית בכן ולא אתה סיפרת סיפור שהוא שיקרי ואני רוצה להבין מה עבר לך בראש שגרם לך לעשות את זה?

העד, הנאשם : אני אמרתי, לא החלטתי היה קו הגנה, למה לא אלי השאלה.

ש : מה זה היה קו הגנה.

ת : קו הגנה עורך דין

ש : עורך דין אמר לך?

ת : עורך דין לפני בית המשפט דיבר אתי וזהו אני הלכתי בקו הגנה של עורך דין

ש : אני שואלת למה החלטת לשקר מישהו אמר לך או שזה רעיון שלך?

ת : אני לא החלטתי לשקר.

כב' הש' א. קולה : אבל הוא עונה לך, הלכתי בקו הגנה של עורך דין מה יותר פשוט מזה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לשאלה האם מישהו אמר לך לשקר הוא לא ענה או שזה רעיון שלך, מה זה הלכתי בקו הגנה כי אמרו לי או כי עשיתי כן?

העד, הנאשם : כמה שהבנתי שאלה למה אני החלטתי כמה שהבנתי, אני לא החלטתי, אני אמרתי שהיה קו הגנה והלכתי בקו הגנה של עורך דין .

ש : האם הוא אמר לך שקר או שאתה החלטת לשקר?

ת : הוא אמר לא לשנות איזה דברים כמו ראובן גנאח אז זה אפשר להגיד שקר כן אבל לא לשנות זה דבר אחד באותו רגע לא היה שקר, אני פשוט לא שיניתי דברים.

ש : אז זה לא היה שקר, הבנתי, טוב, איך אנחנו נדע היום שמה שאתה מספר לנו פה וסיפרת אתמול זה גם לא איזושהי מניפולציה או קו הגנה שחשבת שזה מה שצריך לספר?

ת : א. אני סיפרתי היום גם אתמול גם כל הזמן אומר אמת ובבקשה הכל מצולם בווידאו, כבודכם יכולים לראות את זה ומה אני יכול עוד להוכיח, אפילו הוכחות אומרים איך שטפו לי את השכל ואני הלכתי למשטרה אפשר לראות הכל.

ש : או קיי, אז היום אתה אומר אמת, עזבנו את גנאח, יש עוד דברים ששיקרת לגביהם בעדות שלך מאז או רק בעניין גנאח?

ת : העדות מאז אני לא זוכר אמרתי.

ש : אדם שאומר אמת בטח אם הוא מעיד בבית משפט אין אפשרות שהוא ישקר זו לא אופציה, מי שאומר אמת אומר אמת, הוא לא יכול לקחת בחשבון שאולי אני שיקרתי, לכן אני שואלת אותך האם אתה אמרת אמת בכל הדברים או שיש עוד דברים שאתה לא אמרת אמת בעדות הקודמת?

ת : אני לא זוכר.

ש : יש אפשרות כזאת.

ת : אפשרות יש כל הזמן, אני לא זוכר.

ש : יש אפשרות שאתה שיקרת בעוד דברים בבית המשפט אז.

ת : לא שיקרתי, היה קו הגנה.

ש : לא, לא, להגיד דבר שהוא לא אמת זה לשקר.

ת : אם את מבינה את זה ככה אז אפשר להגיד שיקרתי.

ש : היו עוד דברים ששיקרת?

ת : אני לא זוכר דברים.

ש : או קיי, אתה סיפרת לו כאן אתמול במענה לשאלה שכבוד השופט צרפתי שאל אותך, האם היה איזשהו שלב שאתה האמנת שבאמת רצחת אותה באפקט? ואתה סיפרת לנו שלפני היציאה לפסיכיאטר היה משהו כמו חצי שעה או שעה שאתה בזמן הזה באמת האמנת כבר שרצחת אותה באפקט ואני שואלת אם סיפרת לו את האמת בהקשר הזה?

ת : נכון, אמרתי זה היה מתי היה קריזה פסיכית נכון.

ש : כן, שראינו בתא שאתה ככה באמת כמו שאתה אומר היה קריזה פסיכית זה השלב.

ת : כן, באותו רגע התחלתי להאמין אבל בגלל שמצד אחד אני יודע לא הייתי בשירותים בנות מצד שני ראיות היה פסיכי האמנתי יכול להיות הרגתי יכול להיות אנסתי כן האמנתי.

ש : סיפרת לנו שזה היה בערך חצי שעה שעה, האם זה יכול להיות שזה היה גם שעתיים שלוש השלב הזה שבו האמנת שרצחת אותה באפקט?

ת : זה היה בשלב עד שלא לקחו אותי לבית חולים.

ש : עד שכן לקחו אותך לבית חולים.

ת : כן.

ש : אמרת עד שלא לקחו אותי לבית חולים.

ת : אה, מתי לקחו אותי.

ש : ומתי השלב הזה הסתיים כשהתיישבת כבר מול הפסיכיאטר ודיברת אתו או עוד לפני או אחרי?

ת : הסברתי לכבודכם שמתי שאני חזרתי מפסיכיאטר אני הייתי בטוח שלא הרגתי את הילדה ואמרתי שאני הולך עם האמת שלי עד הסוף.

ש : אז אני שואלת מה בדרך גרם לך לחזור בך מהאמונה שרצחת אותה, האם זה הישיבה עם הפסיכיאטר השיחה אתו הדרך הלוך, הדרך חזור, מה גרם לך לחזור בך מהדבר הזה?

ת : בדיוק אני לא זוכר, יכול להיות גם פסיכיאטר עזר וגם שוטר אמר שאם אתה לא רצחת תלך עם האמת שלך עד הסוף וזה נתן לי כוח פנימי שהלכתי.

ש : ומהרגע הזה כשאתה אצל הפסיכיאטר או בדרך שם בבית החולים אתה מחליט זהו אני לא מאמין שרצחתי אותה יותר, נגמר הסרט הזה נכון?

ת : נכון.

ש : או קיי, מהרגע הזה האם קרתה עוד פעם עד שהוגש נגדך כתב אישום מהרגע הזה שאתה אצל הפסיכיאטר ועד שהוגש נגדך כתב אישום האם קרתה עוד פעם שחלפה בך האמונה הזאת בראש שאולי אתה רצחת אותה?

ת : לא, לא היה.

ש : בשום שלב אחרי הפסיכיאטר לא חשבת ולו לרגע שאולי באמת רצחת אותה באפקט?

ת : אחרי פסיכיאטר אני חזרתי יותר חזק ולא חשבתי על הדברים האלה, ידעתי שאני לא רצחתי, ולא אנסתי זה בטוח.

ש : אז האמונה הזאת לא חזרה שוב, היא הייתה רק לפני היציאה לפסיכיאטר.

ת : כן.

ש : או קיי, האם בשלבים שבהם שאתה הודית בחקירה, בשחזור בחקירה אחר כך המאוחרת של ה – 21 היה שלב אפילו לרגע שאולי כן חשבת והאמנת שבאמת רצחת אותה באפקט? אפילו לשתי שניות?

ת : אני לא זוכר את הדבר הזה, יכול להיות אני לא זוכר, עד כמה שאני זוכר אני לא זוכר את זה.

ש : עד כמה שאתה זוכר מהרגע שהיית אצל הפסיכיאטר יותר לא האמנת בשום שלב שבאמת רצחת אותה באפקט.

ת : אני יודע שלא רצחתי, יכול להיות אני השתמשתי בזה כאילו מה שהסברתי שהפכתי את הרגשות שלי בשביל לא להסביר את הפרטים האלה כי לא יודע את הפרטים האלה יכול להיות השתמשתי בזה.

ש : בוא נבהיר את הדברים וטוב שאתה מדייק, אני לא שואלת מה השתמשת, איזה תוכנית הוצאת לפועל, איזה הצגה עשית כדי שיאמינו שזה באפקט, אני שואלת על מה אתה רומן האמנת בלב שלך, בראש שלך שעשית, לא על מה הצגת לאחרים, האם אתה בראש שלך, בלב שלך האמנת באיזשהו שלב נוסף אחרי הפסיכיאטר שרצחת אותה?

ת : כמה שאני זוכר לא.

ש : או קיי, האם בנקודה הזאת לבית המשפט שהעדת בשנת 2009 מסרת אמת?

ת : אני אמרתי עוד פעם אני הלכתי לקו הגנה, למה עשה עורך דין שלי לא יודע מה הוא עושה, הוא יודע הוא עורך דין , אני יודע שאני הלכתי לקו הגנה אבל מה שאמרתי פה אתמול היום אני אומר אמת והכל מוקלט.

כב' הש' א. קולה : שואלת אותך ובצדק מה שאתה אומר פה הכל אמת, בעוד שנתיים תגיד לא גם מה שאמרתי פה לא היה אמת, איך אנחנו נשוכנע שזו האמת? אולי עכשיו עורך דין הלוי נתן לך קו הגנה אחר שהוא אומר לך תשמע לך עם קו ההגנה הזה מצבך יהיה יותר טוב, איך אנחנו נדע שהיום זה אמת לאמיתה ואז זו הייתה אמת רק כי הסניגור שלך אמר זו השאלה ששואלים אותך.

העד, הנאשם : השאלה הבנתי, האמת אני אומר היום כי עוד פעם יש הכל מוקלט, הכל רואים את זה, ואני ניסיתי להוכיח כל בכל הכוח מה שרוצה ובגלל זה הסברתי הכל, אני לא רוצה לעשות את הביקורת לשופטים הקודם כמה שאני ראיתי אז, פשוט לא רצו להסתכל.

כב' הש' א. קולה : רק אתה לא אמרת את האמת מה אתה רוצה, אתה לא אמרת להם את האמת אז מה אתה רוצה מהשופטים קודם, אתה מסכים עכשיו שלא אמרת להם אמת אז מה אתה רוצה מהם?

העד, הנאשם : לא רוצה, אני אמרתי לא עושה ביקורת אבל אני רואה ש… אני יודע שאני אומר אמת זה אני יודע בוודאות.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם היום וגם אז יש את הכל מוסרט, גם אז יכלו לבדוק, גם היום יכולים לבדוק, יש איזושהי דרך שאתה יכול אולי לשכנע אותנו שבאמת היום אתה מוסר אמת בניגוד לאז כי הנימוק הזה של הכל מוקלט הכל מוסרט זה גם היה אז, איך נדע?

העד, הנאשם : אני אמרתי עוד פעם אתמול היום אני אומרת אמת אין משהו אחר.

ש : או קיי, בבית המשפט אתה זוכר מה העדת בהקשר הזה אז?

ת : לא.

ש : אז כשעכשיו שאלתי אותך את השאלה אמרת אה הבנתי וחייכת אז אתה זוכר על מה העדת אז.

ת : לא, אני הבנתי באיזה כיוון את רוצה לקחת.

ש : אני הבנתי את זה גם.

ת : מה שהיה אמרתי אני לא זוכר מה היה ואמרתי אז שכיוון של הגנה אני לא מקצועי, הוא אמר תעשה אני עשיתי מה שאמר עורך דין אני לא זוכר למה עשיתי, מה היה סיבה, לא זוכר.

ש : שאצל ארתור בתא אתה הדגמת וסיפרת לחישות את כל ההתוודות שלך מה שהיום קראת זה הקשר כי סיפרת שפחדת ממנו כי הוא היה באמת מפחד,

עו"ד י. הלוי : זה לא ברור שזה שקר גברתי?

כב' הש' א. קולה : די, עורך דין הלוי די.

ש : האם בשלב הזה אתה האמת עדיין שרצחת אותה?

ת : לא, לא האמנתי, אני ידעתי שלא רצחתי אותה.

ש : כשאתה עומד בבית המשפט במשך שש ישיבות שלמות שאתה מוזהר בכל אחת אמת בחובתך להעיד אמת ואתה מספר לשופטים שלאורך כל ההתוודות שלך ארתור בתא, חקירה, שחזור וחקירה מה- 21 משך כארבעה ימים כל הזמן הזה אתה באמת האמנת שרצחת אותך באפקט אתה שיקרת?

ת : אז כן.

ש : למה שיקרת, מי אמר לך לשקר?

ת : אמרתי שהיה קו הגנה, למה לא זוכר, הלכתי עם מה שאומר עורך דין .

ש : זה מה שעורך הדין אמר לך לעשות להגיד שהאמנת שרצחת אותך באפקט? מה זה הלכתי עם מה שאומר עורך דין ? אני לא רוצה תשובות כלליות, מה היה, מה היה, אתה הגעת לדוכן העדים עם גרסה כזאת איך קרה שהגעת לספר אותה אז.

ת : אני לא יודע למה אז הגעתי לזה לא זוכר.

ש : אתה אומר קו הגנה, אז אני שואלת לפני שאתה עלית להעיד אתה בוודאי ישבת עם עורך דין אני טועה?

ת : לא.

ש : לא ישבת אתו?

ת : לא.

ש : לא דיברת אתו לפני שהעדת?

ת : לפני העדות ראיתי אותו כמה פעמים הוא בא בבית סוהר אבל לא היה,

כב' הש' א. קולה : לא, אבל אם אתה אומר זה קו ההגנה שלו איך ידעת מה קו ההגנה שלו?

העד, הנאשם : הוא שאל את השאלות רשם לי שאלות ואני עניתי כמה שיכול זהו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אתה אמרת לו שאתה הולך להגיד שאני האמנתי שרצחתי אותה באפקט זה מה שאני אגיד במשפט נכון?

העד, הנאשם : כן, ככה יוצא.

ש : הוא אמר לך תשמע רומן אתה הודית, הודית כמה פעמים וזה תיק למאסר עולם אתה צריך לבוא ולהסביר לבית משפט למה הודית, ההסבר הוא שאתה באמת האמנת באותו זמן שרצחת אותה תחת אפקט, הוא אמר לך את זה או שאתה אמרת לו את זה?

ת : אני לא זוכר את הדבר.

ש : אבל זאת רוח השיחה, תסביר את ההודאה איך אני מסביר את ההודאה שבאמת האמנתי באותו שלב כמו שזרקת לנו את הפיתיון הזה פה אתמול על חצי שעה שעה.

ת : מה שאמרתי אני לא זוכר איך אנחנו הגענו להסכמה הזאת, אני לא זוכר.

ש : אבל הוא ידע שזה מה שאתה הולך להעיד נכון?

ת : עד כמה שהבנתי כן.

ש : או קיי, אז מה הוא אמר לך להעיד שקר?

ת : אני לא אמרתי את זה, אני לא יודע מה שהיה, איך הוא הגיע למה אני לא יודע.

ש : תשמע, אתה לפני העדות שלך יושב עם עורך דין על איך מסבירים את ההתוודות שלך, הוא אומר לך או קיי תגיד שבאמת האמנת באותו שלב, אתה לא אומר לו אבל עורך דין שפיגל זה לא היה ככה אני לא האמנתי בשלב הזה? אני רק האמנתי רק חצי שעה שעה אתה לא אמרת לו את זה?

ת : אני לא זוכר מה אמרתי לו כי קודם כל אני לא ראיתי כל הסרטים, היה איזה סרטים שהוא הביא בדיסקים ואני לא זוכר איך היה הגענו לשלב הזה אני פשוט לא זוכר.

ש : אבל אתה ישבת אתו נכון לפני שהעדת, מה זה הוא בקושי ישב אתי?

ת : זה בקושי מתי עורך דין יכול לבוא לבית סוהר לבקר שם שעה שעתיים או משהו כזה אבל זה לא כמו פה עם עורך דין ירום הלוי שאני נסעתי במשרד שלו וראיתי את הפרטים של הסרט.

ש : אבל הוא ישב אתך כמה פעמים נכון?

ת : זה מה שאמרתי כמה פעמים.

ש : או קיי, והנקודה המרכזית הזאת בשיחה שלכם לקראת העדות זה תסביר למה הודית בפרט ואצל ארתור בכלל, זה לב העניין, זה עלה בשיחה, אני שואלת האם כשאתה אמרת אני הולך להגיד שהאמנתי הוא אמר לך בסדר או שאולי הוא אמר לך תגיד שהאמנתי שזה נכון ואז אתה אמרת בסדר איך זה היה?

ת : אני אומר לא זוכר את זה זה היה.

ש : לא אמרת לעורך דין שפיגל בשום שלב תקשיב אבל זה לא נכון זה שקר אני לא רוצה לספר שקר בבית משפט?

ת : לא לא אמרתי, וכמה שאני זוכר אני לא הצלחתי יותר מדי מדבר אתו כי הוא לא מדבר רוסית ואני לא אותו רגע לא דיברתי טוב עברית וכמה שהצלחתי הבין אותי הבנתי אבל עוד פעם אני לא יכול לעשות מה שהוא חשב ומה הוא אני לא יכול להגיד.

ש : אתה תגיד מה אתה אמרת, האם אתה אמרת לעורך הדין שפיגל באיזשהו שלב לפני שאתה עלית להעיד עורך דין יקר אני מכבד אותך אבל אני לא הולך לשקר בבית המשפט כי אני לא האמנתי שרצחתי אותה אלא למשך חצי שעה שעה?

ת : אני לא זוכר.

ש : אני רוצה להקריא לך מתוך הפרוטוקול שלך,

כב' הש' א. קולה : סליחה רגע, (לא ברור) לפני 15 שנה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, זה פתאום עכשיו אני גם מקשרת את השם, פתאום גם לי נפל האסימון.

עו"ד י. הלוי : אתה נשארת אותו הדבר, אני אומר לך.

כב' הש' א. קולה : אולי נחליף בישיבה הבאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, עדיף, לא שמתי לב, עכשיו שאדוני אמר פתאום נזכרתי כי אני מחיפה מכירה עכשיו עשיתי את הקישור, הוא מופיע, הוא מתרגם בצפון.

כב' הש' א. קולה : רשמו בפנינו בישיבה יהיה מתורגמן אחר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להקריא לך מתוך הפרוטוקול של העדות שלך אז, עורך דין שלך שאל אותך בעמוד 1020 שורה 24, שואל אותך עורך דין הדין שלך אני מבקש שתסביר לבית המשפט את מה שקורה במ.ט. 165/06 יש שם קטעים שבהם אתה לוחש קטעים שמפלילים אותך ואומר בקול רגיל שאתה חף מפשע, למה עשית את זה? אתה עונה, באותו רגע האמנתי שאני כבר ביצעתי את הרצח והתנהגתי כמו רוצח, דיברתי בקול גבוה ונמוך כי התנהגתי כמו רוצח, רציתי לקבל הקלה בעונש, ציפיתי שבסוף יסיקו את העובדות שאני לא רוצח אבל כל יום יותר ויותר זה נעלם ונעלם, קודם כל אפשר להסכים שאתה שיקרת פה לבית המשפט נכון? בקטע שהקראתי לך.

ת : לא, שם שיקרתי.

ש : שם, בקטע שהקראתי לך שיקרת נכון?

ת : כן.

ש : לא רק שיקרת אתה גם המצאת סיפור, הסברת למה לחשת, אתה לחשת כי רצית להתנהג כמו רוצח, מאיפה הסיפור הזה? זה סיפור שאתה המצאת או זה גם משהו שעלה בשיחה עם עורך דין שלך שהוא אמר לך?

ת : אני לא זוכר מאיפה סיפור בא, לא זוכר, פה אמרתי שאני אמרתי אמת, אני ראיתי את הסרטים ואמרתי שהשקר שאמרתי לארתור זה היה שקר בשביל ארתור וזהו.

ש : אז מה נכון, מה שסיפרת לנו היום ואתמול שאתה התוודית בפני ארתור בגלל שהוא הפחיד אותך ואיים עלייך, איך אמרת לא רציתי שהוא יחניק אותי בלילה זה או שסיפרת לו שקר או שסיפרת לו את האמת את מה שבאותו רגע אתה האמנת שזה נכון כמו שאמרת לבית המשפט אני האמנתי שאני ביצעתי את הרצח בזמן שהתוודיתי בפני ארתור בדיוק כמו שרואים בתיעוד.

ת : אני אמרתי אתמול והיום שהיום אני מספר אמת, מה היה אז אני לא זוכר למה עשיתי למה אמרתי לא זוכר, את רוצה להגיד שיקרתי כן שיקרתי בבית משפט שם אבל אני לא זוכר מה אמרתי ואיך הגעתי לתוצאות האלה.

ש : אבל זה לא סתם להגיד שיקרתי, אתה גם נותן הסברים, לא סתם שואלים אותם X ואתה עונה כן או עונה לא ושיקרת, אתה עומד ומספר במילים שלך לבית משפט גרסה שקרית, אתה מספר, אתה נותן דוגמאות, אתה מסביר הכל זה שקר אחד גדול, ראינו את זה בגנאח עכשיו אנחנו רואים את זה פה ואנחנו נמשיך, האם אתה רוצה להסביר את הדבר הזה, מאיפה כל ההסברים השקריים, מאיפה העטיפה היפה הזאת לשקר זה שלך, זה של עורך דין זה מה?

ת : לא זוכר מאיפה זה בא, ממני, מעורך דין, לא זוכר, אמרתי שפה אני אומר ועל שקר ההוא הייתי בבית סוהר 15 שנה, אני אומר אמת חוץ מאמת מה שאני אומר עכשיו אין מה להגיד, מה שהיה איך זה קרה למה האמנתי איך הגעתי למצב בגלל הטמטום שלי יותר מזה אין מה להסביר.

ש : אני רוצה לקרוא לך מעמוד 1066 משורה 8 שואלת אותך התובעת, האם זה נכון שבשלב שבו החלטת להודות ברצח אתה חשבת שיש מספיק ראיות בתיק שאתה בוודאות ורשע וייגזר עלייך מאסר עולם אם אתה לא תודה? תשובה, זה לא היה בדיוק ככה, אני האמנתי שאני ביצעתי את הרצח, האמנתי למשטרה כל הראיות שהראו לי ואמרו לי אני האמתי שישנן, פה שיקרת בקטע הזה או שאמרת אמת?

ת : אני אמרתי גם אז גם עכשיו כל הראיות נגדי, אני האמנתי שזה ראיות אמיתי וכולם אמרו שאי אפשר לזייף דברים, אני האמנתי בזה כן.

ש : וכששואלים אותך בהמשך אותו קטע 1067 שורה 1, שאלה, ולכן חשבת שכדאי לך להודות ולטעון טענת אי שפיות כי אז תקבל פחות מהעונש על רצח עונש יותר קלה? תשובה, אני האמנתי שאני ביצעתי את הרצח ועשיתי את כל הדברים שבניתי ותכננתי עם המדובב ביחד, זה גם שקר?

ת : אני לא זוכר איך הגעתי לתשובות האלה אני פשוט לא זוכר, צריך לראות מהתחלה עד הסוף איך הגעתי, אני לא זוכר, אמרתי שם למה עשיתי החלטה כזאת למה אמרתי אני לא יכול לענות אני לא יודע.

ש : אתה זכרת פה כל מיני מהלכים שהיו, איך היה, מה הוביל אותך לעשות, ריעננו גם את הזיכרון שלך אבל עדות בבית המשפט זה לא חקירה, אתה כבר שנתיים אחרי, אתה כבר אחרי ייעוץ של עורך דין , עורך דין כבר קיבל את החומר וקרא אותו, שמעתם כבר את כל עדי התביעה מה עמדו והעידו ואתה בא ומשקר לבית המשפט פעם אחר פעם בלב התיק בנקודה המרכזית של התיק ואני רוצה לשאול אותך מאיפה הייתה לך הגרסה, ההסברים, למה שיקרתי, מה עשיתי, איפה שיקרתי, איך עשיתי, למה בניתי את זה ככה, למה לחשתי, למה התנהגתי כמו רוצח? מה בניתי עם ארתור? מאיפה כל ההסברים השקריים, זה ממך בראש? או שזה מעורך הדין?

ת : אני אמרתי אני לא זוכר, יכול להיות זה היה קו הגנה, אני לא יכול להגיד מה שאני לא זוכר.

ש : כשאתה אומר מה זה הלכתי עם עורך דין הבנת שזה מה שהוא רוצה שתטען או שאתה אמרת לו זה מה שאני טוען או שהוא אמר לך תטען את זה מה זה קו הגנה איך זה היה בתכלס?

ת : יכול להיות אמר עורך דין , יכול להיות אני, אני לא יודע לא זוכר.

ש : ייתכן שהוא אמר לך תגיד את זה?

ת : אני לא יכול להגיד שהוא אמר, אני לא זוכר, איך אני אגיד אני לא זוכר, אני אפילו מהקלטות הרבה לא זוכר כי לא ראיתי את זה מה שראיתי נשאר בזיכרון אני אומר יכול להיות אבל אני לא זוכר איך אני אגיד כן זה היה עורך דין לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : ועורך דין לא כל כך התייחס לזה עורך דין ירום הלוי שאני לא יודע מי זה אני מודה לא התייחסתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה מפעיל עלינו את השיטה אז

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי ידי, תבססו את כל החקירה על הזה, מה אמרת, לא אמרת, כן אמרת, אין לכם כלום בתיק.

כב' הש' א. קולה : די, לא שמענו אתה שאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, אני רוצה לקרוא לך מעמוד 1069,

כב' הש' א. קולה : אבל את שאלת שאלה קודם ולא שמענו אותה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וויתרתי עליה, אני קוראת לך מעמוד 1056 לפרוטוקול הקודם משורה 10, שאלה, לפי מה שהעדת כאן בפגישה שהייתה לך עם עורך דין שפיגל ב- 20/12/16 וגם בהארכת המעצר וגם בחקירה מה- 21/12/16 אתה עדיין האמנת שאתה רצחת וששום דבר חדש לא קרה ואתה עונה כן, שאלה, אתה גם עדיין חשבת שזה טוב בשבילך להודות ברצח כי זה מקל בעונש, תשובה כן חשבתי כך, גם בהקשר הזה אתה שיקרת? אתה יושב אצל עורך דין שפיגל אתה מגיע למחרת לדיון בבית משפט, אתה מגיע לחקירה באותו היום וכל הזמן הזה אתה עדיין מאמין שרצחת אותה

ת : אני לא מאמין ואני ידעתי שלא רצחתי ומה שהיה קו הגנה הלכתי עם עורך דין בקו הגנה שלו.

ש : זה בעצם איזשהו סיפור שלך שאתה בנית?

ת : זה לא סיפור שלי, היה קו הגנה למה איך אני לא יכול להסביר.

ש : עורך דין אמר לך תקשיב כשאני ישבתי אתך ב- 20 לחודש ואמרתי לך תגיד לי מה אתה מטומטם שהודית אתה עכשיו הפלת על עצמך מאסר עולם ויום למחרת הוא בא לבית משפט ואומר תבטלו את ההודאה היא פסולה יש זוטא אבל אתה בזמן הזה יודע מאמין שאתה רצחת אתה תיאמת עם עורך דין שפיגל את הדבר הזה לפני שאתה העדת?

ת : מה זה תיאמתי?

מתורגמן : (רוסית)

ת : כמה אני זוכר מתי שפיגל אמרת לבטל את ההודאה אני ביטלתי, אבל איזה החלטה למה הוא עשה אני לא זוכר, אני לא יודע על סמך מה הוא עושה אני לא יכול להגיד למה הלכתי אבל אני יודע שאני הלכתי עם משטרה ביחד בשביל מקבל את העונש קל כי אני לא רציתי לשבת מאסר עולם על רצח שלא עשיתי ואני הולך עם זה עד הסוף, למה ככה עורך דין היה ככה אני לא יודע אני לא יכול לענות על עורך דין שלי.

ש : אני רוצה שתענה על מה שלך עבר בראש, אתה עומד בפני בית משפט, אתה בעצם אומר כאן בדברים האלה שהקראתי לך שישבתי עם עורך דין והוא אמר לי תרד מההודאה הזאת אל תמשיך אתה ולמחרת אתה מגיע לבית משפט ואתה שומע שהוא אומר לבית משפט זה הודאה פסולה, אתה בעצם בלב שלך האמנת שרצחת, האם זה משהו שאתה תיאמת עם עורך דין , האם עורך דין הסכים שאתה תציג אותו ככה בפני בית משפט בעדות שלך? אתה מבין את השאלה שלי?

כב' הש' א. קולה : אני לא הבנתי את השאלה.

כב' הש' ד. צרפתי : מה זה אתה בתוכך יודע, באיזה שלב?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בשלב העדות.

כב' הש' ד. צרפתי : אבל הוא חושב שאת מדברת על היום שאמרו לו לחזור בו מההודאה, דיברת על שני מועדים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אחדד, כשאתה מעיד בבית המשפט ואתה אומר כשישבתי עם שפיגל עדיין האמנתי שאני רוצח ב- 20, יום למחרת בדיון בבית משפט גם האמנתי שאני הרוצח, אתה אומר את זה בבית משפט, הדבר הזה מוציא את שפיגל סליחה שאני אומרת לא בסדר, כי לא יכול להיות שאתה יושב אתו הוא אומר לך אל תודה תחזור בך מההודאה ב- 20, ב- 21 הוא בא לבית משפט ואומר לא להודות אבל אתה בזמן הזה בכלל מאמין שרצח.

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת על העדות, אני שואלת האם בעדות שלך אתה לא מוציא את שפיגל לא בסדר.

כב' הש' א. קולה : לא, סליחה, יכול להיות שכן יכול להיות שלא הוא מסביר, עכשיו גברתי גם קפצה, הוא אומר האמנתי למשטרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ברור.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם הקראתי את זה.

כב' הש' א. קולה : אנחנו זוכרים מה המשטרה עשתה, קראתי את כל העדות ואני אומר שוב זה טבעי, אני לא צריך אותו בשביל זה הוא שיקר פה על ימין ועל לשמאל, 

כב' הש' ד. צרפתי : גם במשטרה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה השורש.

כב' הש' א. קולה : אתם לא רוצים לרדת לסוף דעתי שיכול להיות שאני טועה יכול להיות אבל אני לא אציג את זה אני לא אקבל תשובות לכן השורש לא כאן, השורש הוא מה קרה בחקירות ואת זה אתם חייבים לראות 70 פעם ותראו מה קורה בחקירות, ברור שפה הוא משקר אין בכלל וויכוח שפה הוא משקר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא ברור בכלל אדוני.

כב' הש' א. קולה : טוב, העיקר שהוא אומר אני לא העליתי בדעתי שהמשטרה משקרת אותי, בא חוקר משטרה ואומר כן שיקרנו לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : גם לדבר הזה אני אתייחס, אבל, כשבתיק הודאה כשנאשם מודה משחזר ומפרט אם הוא לא יודע להסביר למה הוא הודה ובנקודה הזאת הוא משקר אז כבודכם צריכים לשאול את עצמכם איפה מהטבע.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ובינתיים אנחנו לא שומעים הסבר שומעים שקרים על שקרים זהו.

כב' הש' א. קולה : אני לא אחפש את המטבע כאן, אני אחפש את המטבע ב- 15, ב- 18, ב- 16 ב- 21 ואומר לו ב- 21 אזולאי עזוב את שפיגל הוא רוצה רק להתפרסם, עזוב אותך, האם זו מתן אפשרות לנאשם להתייעץ בלב פתוח עם עורך דין ? באמת, תסתכלו על מה שקורה בתיק הזה, תסתכלו, אומר לו אזולאי עזוב אותך משפיגל עזוב אותך הוא רוצה רק להתפרסם זה מה שמעניין אותו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי שהוא הודה.

כב' הש' א. קולה : כן, כן, כן

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וזה עדיין לא עונה על השאלה שכבודכם גם ניסיתם לקבל תשובה, קיבלתם איזה תשובה חלקית שכנראה סיפקה אתכם אני לא יודעת למה, למה הוא הודה בפני ארתור.

כב' הש' א. קולה : האם שפיגל לא בסדר, האם הוא לא בסדר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : למה הוא הודה בפני ארתור, מה הקשר ליורם אזולאי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : הוא איש נהדר הוא איש נפלא הוא עורך דין משכמו ומעלה בתחום האזרחי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : האיש הודה בפני ארתור.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואני אגיע גם לזה.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : וזה לב העניין.

כב' הש' א. קולה : זה לבן העניין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, בדיוק.

כב' הש' א. קולה : האם ההודאה שבפני ארתור יכולה להתאים למשהו, אומר זייצב אחרי שהוא מוזהר או קיי אז 4 מה עם לפחות 2 אין הבדל

עו"ד מ. חן רוזנפלד : 3, 4 נכון כששתיים נוספות הסנטר, אני לא מצפה לשמוע מנאשם ברצח שהוא נתן חתך קטן בסנטר אבל בסדר.

כב' הש' א. קולה : אה, אבל אין הבדל נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוודאי שיש אבל אני אומר השתיים של הסנטר זה לא משהו שהייתי מצפה לשמוע בטח לא באקט שמראים לי אבל אני לא בסיכומים.

כב' הש' א. קולה : אבל לקח המון זמן עד שזייצב הגיע לזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון וחבל, נכון וחבל אבל היה איזשהו תהליך שקרה בדרך ובסוף מה שאנחנו מבינים שהשתיים הנוספות זה שתי הסנטר וזה בסדר. חבל לי על הזמן, עד מתי יש לנו?

כב' הש' א. קולה : אחת אחת ורבע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות שהיה איזשהו שלב לחקירות שאתה האמנת שאולי,

כב' הש' א. קולה : חקירות במשטרה את מתכוונת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן, חקירות במשטרה שהאמנת שאולי באמת רצחת אותה תחת אפקט או שזה תמיד היה חד משמעי לא.

העד, הנאשם : לא, לא היה שלב כזה במשטרה, שאני האמנתי שאני רצחתי.

ש : אחרי החקירות במשטרה, לא היה שלב ששאלת את עצמך אולי, באמת, יכול להיות אתה לא יודע.

ת : לא שאלתי כי יודע שלא הרגתי אותה

ש : זאת אומרת היה ברור לך אחרי החקירות במשטרה שלא רצחת אותה, אין סיכוי, לא לא יודע אלא לא.

ת : כן, עד כמה שאני יודע כן.

ש : בפרוטוקול שלך 1056 שורה 6, שאלו אותך האם זכרת באיזשהו שלב שאתה רצחת? אתה אומר לא, אם אתה באמת האמנת באיזשהו שלב שאולי אתה רצחת במצב של בלייק אאוט בלי לזכור שום דבר אולי זה נכון, אולי באמת רצחת אותה ואתה לא זוכר? אתה עונה אני לא פסיכולוג אני לא יודע, אתה חושב שזה יכול להיות? אתה אומר אני לא יודע, למה לא אמרת לא כמו שאמרת לנו פה עכשיו? לפי מה שאתה אומר בבית משפט אתה לא יודע, לא יודע זה אולי כן אולי לא, למה לא אמרת לא?

ת : אני לא יודע מה היה, לא זוכר מה היה בבית משפט הקודם, אני יודע מאה אחוז שאני דבר הזה מתי אני האמנתי ועוד פעם זה היה בספק שהאמנתי שאני הרגתי את הילדה כי אם אני רצחתי אנסתי אותה היה את הוויכוח הזה אבל 5אני יודע שלא הרגתי ילדה ולא אנסתי אותה והלכתי עם זה עד הסוף , מה אמרתי במשפט הקודם אני לא זוכר, אני לא יכול להגיד איך הגעתי, לא זוכר, פשוט לא זוכר איך הגעתי לתשובה לא זוכר.

ש : נכון ל- 18/1/2009 שזה התאריך שבו העדת אתה לא יודע אם רצחת אותה תחת אפקט זה מה שעולה מפה אין לא ואין כן יש לא יודע, לא יודע זו אפשרות.

כב' הש' א. קולה : זה לא נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : זה לא נכון גברתי, את מדברת על השלב אז לא בשלב המשפט, זה לא נכון גברתי צריך לקרוא את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הקראתי בדיוק את הקטע משורה 6 עד שורה 12.

כב' הש' א. קולה : נכון, באיזשהו שלב הוא מדבר על אז, לא בזמן שהוא מעיד על בית המשפט הנא מדבר על אז.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, היא שואלת אותו אולי באמת רצחת אותה ואתה לא זוכר, שורה 9, והוא אומר לה אני לא פסיכולוג אני לא יודע, אתה חושב שזה יכול להיות? הוא עונה לה אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה רוצה להתייחס לזה להגיד משהו?

העד, הנאשם : אמרתי אני לא זוכר איך הגעתי לתשובה הזאת אני לא זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, לי יש סוף נושא אז אם אתם רוצים לעשות עכשיו את ההפסקה.

כב' הש' ד. צרפתי : עוד רבע שעה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז אני אצטרך יותר מרבע שעה.

כב' הש' א. קולה : למה לא להפסיק באמצע?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כי אני מעדיפה שלא, אז או עוד חצי שעה 40 דקות.

כב' הש' א. קולה : גברתי, עוד רבע שעה יוצאים להפסקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא אסיים ברבע שעה.

כב' הש' א. קולה : בסדר, לא אכפת לי נמשיך אחר כך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יודעת שלאדוני לא אכפת אבל לי זה אכפת אני לא רוצה להפסיק באמצע.

כב' הש' א. קולה : פחות אכפת לי מה שאכפת לך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבנתי, איך הוא אמר הבנתי.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, בסדר, סיפרת לנו אתמול שאת המכנס הכחול שלבשת ביום הרצח אתה הבאת בשקית מהבית ביום הרצח זה נכון הבנתי אותך נכון?

העד, הנאשם : נכון.

ש : אתה הבאת את המכנס הכחול בשקית מהבית לבית הספר ביום הרצח כי התיק עם הבגדים שלך עוד נשארו בבית הספר משבוע שעבר בהמתנה לקרמיקה הבנתי נכון?

ת : נכון, בגלל שהמכנס הצבאי היה קרוע לא רציתי לעבוד במכנס קרוע בגלל זה הבאתי המכנס כחול הזה.

ש : אז המכנס הצבאי הקרוע היה בתוך התיק שנשאר בבית הספר עוד משבוע שעבר,

ת : נכון

ש : והוא היה קרוע לכן לא יכולת ללבוש אותו ביום הרצח לכן הבאת בשקית את המכנס הכחול מהבית.

ת : נכון.

ש : אתה הבאת לנו אתמול תמונה של חליפה שהיא דומה, אני מבינה שהיא לא זהה היא לא אחד לאחד, היא דומה בצבע, היא דומה בכפתורים של החולצה.

ת : כן, אמרתי שזה דומה גם צבע גם יש כיסים נשארים על הזה אחד צד שמאל אחד צד ימין.

ש : זאת אומרת אין לה שש כיסים מקדימה יש לה רק שניים.

ת : לא, במכנס שניים כיסים, זה מה שהיה.

ש : זאת אומרת אין כיסים באזור החיצוני של הברכיים כמו דגמח.

ת : לא היה.

ש : או קיי, אז היא דומה במספר הכיסים שיש מקדימה רק שני כיסים נכון?

ת : עוד פעם השניים כיסים היה על המכנס כמה שזכור בחולצה גם היה שתיים בצד ואחד מקדימה, על המכנס שניים כיסים בצד, פה מבצד אחד על הירך והשני בצד שמאל על הירך.

כב' הש' א. קולה : או קיי העד הדגים על הירך.

ש : כמו שיש בתמונה שאתה הבאת.

ת : כן.

ש : והצבע הוא גם מאד דומה לצבע של המכנס שהיה לך?

ת : כחול כהה אותו צבע.

ש : כמו בתמונה יותר בהיר יותר כהה?

ת : אולי קצת, 

מתורגמן : השוואה.

ת : הצבע היה בהשוואה כמו אצל כבוד השופט צרפתי כזאת צבע היה.

ש : המכנס שלך שאתה לבשת ביום הרצח היה בצבע של המסכה של כבוד השופט.

ת : כן.

ש : זאת אומרת טיפה יותר בהיר אולי בגוון שניים יותר בהיר ממה שרואים בתמונה?

ת : כן.

עו"ד י. הלוי : אני לא אבקש להגיש את זה כמוצג.

ש : אז המכנס שלך היה אולי בגוון או שניים יותר בהיר ממה שרואים בתמונה שאתה הבאת לנו.

ת : משהו כזה.

ש : בערך אותו צבע אפשר להגיע.

ת : הוא לא היה ממש אותו צבע כי המכנס היו אז בשימוש היו קצת יותר בהיר והיה עליהם סימנים של צבע.

ש : הבנתי, והמכנס שאתה לבשת ביום הרצח אותו מכנס כחול הוא לא בד ג'ינס, הוא לא מג'ינס.

ת : לא, זה לא בד ג'ינס זה נראה כמו ג'ינס.

ש : הוא לא מבד ג'ינס והוא עצמו לא מכנס ג'ינס.

ת : כן, לא בד ג'ינס.

ש : למכנס שאתה לבשת גם יש כפתורים מקדימה?

ת : אם אני זוכר כן שם כפתורים לא ריצ'רץ'.

ש : או קיי, איך קרה שפתאום התמונה הזאת הגיעה אתה ישבת חיפשת באינטרנט מה איך הבאת את עצמך לסיטואציה הזאת?

ת : אני קודם כל הסברתי איך זה נראה אז לשוטרים ואחר כך גם ניסיתי להסביר לירום הלוי ועניתי חיפשתי באינטרנט בשביל למצוא דוגמה לתת לראות, שם הרבה יש דוגמאות אבל מצאתי את התמונה הזאת ואמרתי ממש דומה לזה ונתתי את התמונה לעורך הדין ירום הלוי.

עו"ד י. הלוי : כן, אני מאשר למרות שזה לא עניין אותי כל כך צבע כזה או אחר.

ש : ואני מבינה שהיה לך מכנס אחד כזה לא היה לך עוד מכנס כזה.

ת : כן, זה סט היה.

ש : או קיי, אמרת לנו אתמול שרק לפני שבוע לפני שבוע מאתמול נודע לך פעם ראשונה מה זה סרטי סנאף, כשישבת אצל עורך דין והוא הסביר לך,

כב' הש' ת. נסים שי : זהו סיימת עם המכנסיים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כרגע כן, אני אגיע לזה.

כב' הש' ד. צרפתי : אנחנו רצינו לשאול, החולצה, יש את החולצה של הסט הזה אתה כל הזמן אמרת לחוקרים היא במדף, מצאת אותה?

העד, הנאשם : אמת אני לא חיפשתי כי אמרתי לחוקרים איפה לחפש אבל כמה שאני יודע הם לא מצאו אותה.

כב' הש' ת. נסים שי : למה לא הבאת אותה במשפט שהיה, היית יכול לדבר עם אשתך להגיד לה תביאי את החולצה.

העד, הנאשם : אני לא חיפשתי, אני לא זוכר שאלתי את האישה היא אומרת אני לא מוצא אבל אבל 15 שנה יכול להיות זרקו.

כב' הש' ת. נסים שי : אז, אז.

העד, הנאשם : אז אני לא הצלחתי לדבר אפילו לאישה כי לא היה לי קשר אני הייתי עצור, אני אמרתי לשוטרים תלכו בבית תחפשו.

כב' הש' ת. נסים שי : במשפט פגשת אותה ראית אותה יכולת להגיד לה זה בארון לא שמת לב תביאי שנראה לשפיגל.

העד, הנאשם : אבל זה היה אז כי עבר זמן ואחרי חקירות אני לא יודע איפה, לא הייתי בבית, אם סתם דוגמה אמרתי הנה פה אני יודע איפה הבגדים של העבודה נקיים אני פשוט לא הצלחתי, הם לא נתנו לי ללכת, כמה שאני יודע לא מצאו את החולצה הזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ואותך זה לא הטריד כי אחרי שהגישו נגדך כתב אישום בשום שלב לא באת ואמרת תעשי לי טובה אולגה תחפשי תראי אולי בכל זאת.

העד, הנאשם : כמה שאני זוכר אמרתי את זה אבל… אני בבית סוהר אני לא יכול לבוא ולחפש.

ש : אז שאתה אמרת שרק לפני שבוע נודע לך מה זה סרטי סנאף לא ידעת שיש סרטים שלוקחים בחורות, קושרים אותן ואז רוצחים אותן?

ת : אני ידעתי שיש סרטים שאונסים אבל לא ידעתי שגם אונסים ורוצחים זה אני לא ידעתי ורק שאלתי את עורך דין הוא הסביר מה זה סרטוני סנאף.

כב' הש' ד. צרפתי : סליחה על הבורות שלי, הדגש הוא שזה סרט אמיתי, זה לא שחקנים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיש ממש תיעודים.

העד, הנאשם : כן, זה מה שהוא הסביר שזה רצח ואונס בשירות חי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : מתועד במצלמה.

העד, הנאשם : זה מה שהסביר עורך דין .

ש : אתה ידעת שיש סרטים שקושרים בחורות רוצחים אותן אולי מתעללים בהן ומצלמים את הדבר הזה לא כסרט אלא אמיתי.

ת : שקושרים כן.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, היא לא שואלת סאדו מאזו, היא שואלת הורגים אותן.

ש : אונס, קשירה.

ת : אולי שמעתי אבל אף פעם לא חיפשתי דברים כאלה זה לא בכיוון שלי בכלל.

ש : אז שמעת שיש דבר כזה? שאונסים, שקושרים ורוצחים בחורות ושמצלמים את כל זה?

ת : שאונסים כן שמעתי,

ש : לא, הכל ביחד.

ת : כמה שאני זוכר לא שמעתי.

ש : זה בעצם מה שחידש לך עורך דין הלוי לפני שבוע שיש דבר כזה סרטי סנאף שאונסים בחורה רוצחים אותה.

ת : כן, מה שירום הלוי אמר והסביר מה זה הסרטים האלה.

ש : אני רוצה להקרין לך,

עו"ד י. הלוי : אני רק רוצה להתנגד משהו בלי להסביר את עושה ספין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : סליחה,

עו"ד י. הלוי : את עושה ספין ואם תהיה לי הזדמנות אני אסביר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא בפני העד.

כב' הש' א. קולה : לא בפני העד, העד יצא, עורך דין הלוי יתנגד ואז זה זמן טוב לעשות הפסקה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר גמור רק שהוא יחזור עם התשובה לפני ההפסקה.

כב' הש' א. קולה : ברור, תצא החוצה, כן עורך דין הלוי מה הספין?

עו"ד י. הלוי : הספין הוא שהוא לא ידע מה זה סנאף, הוא לא יכול היה להקליד ולחפש סנאף.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, אנחנו זוכרים.

עו"ד י. הלוי : הוא אמר בעדות ראשית אני לא ידעתי מה זה סנאף, הדגש הוא על סנאף נכון שאני צודק, זה כבר לא מעניין המהות, הוא לא ידע מה זה סנאף, הוא אמר לי מה זה סנאף, הוא לא ידע מה זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן שאלתי אותו,

עו"ד ב. משה : ממש אמין.

עו"ד י. הלוי : ממש אמין, בסדר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לכן שאלנו אותו בשלוש שאלות נפרדות האם אתה מכיר ויודע שיש סרטים כאלה שאונסים קושרים ורוצחים, שאלתי אותו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : לאיפה את הולכת.

כב' הש' ד. צרפתי : היא שאלה בדגש על התופעה .

עו"ד י. הלוי : ואם כן כבודו אני קצת מרחיב מה זה מענין שיש סרטים ולא הגענו למחשב, מבחינת אולי הוא הרוצח.

כב' הש' ד. צרפתי : מהימנות.

כב' הש' א. קולה : מהימנות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אנחנו לא נסטה ממה שהתחייבנו.

עו"ד י. הלוי : הבנתם את הספין?

כב' הש' א. קולה : טוב, תחזירו אותו חזרה.

עו"ד י. הלוי : ההתנגדות ברורה נכון?

כב' הש' א. קולה : הבנו בסדר,

עו"ד י. הלוי : טוב, העיקר שהייתי ברור. בני, ככה זה היה איך שאמרתי.

עו"ד ב. משה : לא הבנתי את הפניה.

עו"ד י. הלוי : בסדר, כי אמרת כאילו משהו פה לא נכון במה שאמרתי. הכל טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אחרי 15 שנה שמייחסים לך שאתה הורדת צפית לא שמנה בסרטי סנאף עד לפני שבוע אף פעם לא עניין אותך לדעת מה זה, מה, מה אומרים לי שאני עשיתי?

העד, הנאשם : כמה שאני יודע זה לא מעניין אותי.

ש : או קיי, אמרת שלפני שבוע נודע לך שיש סרטים כאלה, שעושים שקושרים שרוצחים, אני רוצה להראות לך שאתה זה שסיפרת על זה עוד בתא המעצר לארתור, 

כב' הש' א. קולה : לא צריך להקרין, היא אומרת שאתה אמרת את זה לארתור בתא המעצר.

עו"ד י. הלוי : לא, אני רוצה להקרין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אין לי בעיה להקריא אבל אני יודעת שכבודכם מעדיפים לראות.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה לראות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה.

כב' הש' א. קולה : אבל גברתי מסכימה באותה נשימה שמה שהטיחו בו אז לא היה נכון ככל הנראה.

עו"ד ב. משה : לא כל כך הטיחו בו, בחקירות יראה מה הטיחו בו בהקשר הזה.

כב' הש' א. קולה : טוב, נראה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ב. משה : 18/12/2006 שעה 15:11:53.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה זמן מסך. אז אתה נזכר שכן ידעת מה זה הסרטים האלה?

העד, הנאשם : לא, אני אמרתי פה שאני שמעתי על סרטים כאלה, כן, שמעתי זה לא אומר שאני יודע בוודאות, שמעתי ויודע זה שני דברים שונים.

ש : אתה אמרת לנו ששמעת על זה לא שאתה יודע ששמעת על זה פעם ראשונה לפני שבוע.

ת : לא, אני אמרתי שירום הלוי הסביר לי מה זה סרטים סנאף שזה רצח ואונס בשידור חי זה אמרתי כן.

ש : אתה אמרת אתמול שאני לא ידעתי על סרטים כאלה.

כב' הש' א. קולה : לא, הוא לא אמר את זה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בבקשה, איפה?

כב' הש' א. קולה : אתמול הוא לא אמר, אתמול הוא אמר פעם ראשונה ידעתי מה זה סרטי סנאף שעורך דין הלוי הסביר לי, אבל עכשיו גברתי שאלה אותו עזוב את השם של הסרטים האם ידעת,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, בסדר.

כב' הש' א. קולה : זה היה היום בבוקר ולא אתמול.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, אז מה שאמרת היום ומה שאמרת אתמול זה לא ידעתי או לא שמעתי עד לפני שבוע עכשיו אנחנו מראים לך שידעת ושמעת על זה כשישבת עם ארתור בתא אתה סיפרת לו על זה.

העד, הנאשם : כי אמרתי עוד פעם שמעתי זה לא אומר שזה אמת, שמעתי כן על הסרטים אבל אמת לא יודע שמעתי.

כב' הש' א. קולה : הפסקה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : שיקרת פה לארתור

העד, הנאשם : אני לא שיקרתי, אני אמרתי ששמעתי הנה פה רואים שאמרתי שמעתי על סרטים כאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : 14:00 נפגשים עוד פעם.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : כן, אנחנו ממשיכים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רומן, איך התכוננת לעדות שלך בהליך הקודם, צפית בדיסקים, קיבלת דיסקים, קראת משהו?

העד, הנאשם : אם אני זוכר נכון קיבלתי דיסקים, היה שאלות מעורך דין, לא זוכר בדיוק וככה הסתכלתי דיסקים בתוך התא במעצר.

ש : צפית בדיסקים של החקירות ושל התא נכון?

ת : ראיתי דיסקים, כן.

ש : או קיי, כי אמרת לנו היום שלא היית כל כך מוכן שלא הכינו אותך מספיק טוב אבל אתה צפית בכל הדיסקים לפני שהעדת, זה מה שהעדת אז.

ת : כל הדיסקים שהיו אצלי ראיתי, ראיתי מה שהיה וזהו.

ש : היו לך כל הדיסקים ממה שאתה אמרת בעדות שלך חוץ מדיסק אחד של ה – 17 לחודש אבל גם בזה דייקת כי לא הייתה חקירה ב- 17 לחודש, הגעת די מוכן.

ת : אני לא ידעתי כל הדיסקים היו או לא כמה יש דיסקים, אני יודע שהיו דיסקים עם חקירות, חלק עם המדובב היה, אני לא זוכר כל הדיסקים כמה היה.

ש : אז אתה העדת שכן קיבלת וצפית בכל הדיסקים חוץ מה- 17 לחודש חקירה שבכלל לא הייתה חקירה אז אין דיסק בתאריך הזה, אז אני אומרת אתה הגעת מוכן, וכשמסרת את הגרסה שמסרת זה אחרי שהיית מוכן.

ת : אני הגעתי מוכן בקו הגנה של עורך דין כן.

ש : בסדר, כשאתה אומר קו הגנה של עורך דין ככה בעצם אתה מסביר למה שיקרת בבית המשפט ואני שואלת האם אתה תביא את עורך דין שפיגל כדי שהוא יבוא ויאשר את הדברים שלך, שיבוא ויגיד כן זה מה שאני אמרתי לו זה מה שאני ידעתי שהולך להיות שאני מעיד עד שקר, הוא יבוא?

ת : אני לא יכול להביא אף אחד לכאן.

ש : לא, אתה יכול להביא, אתה יכול להזמין.

כב' הש' א. קולה : זה לא חיסיון עורך דין לקוח?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא וויתר על זה אחרת לא הייתי נכנסת לשאלות האלו לכן אני שואלת, אז אתה יודע שיש לך זכות כמו שאתה מביא הרבה מאד עדים אחרים להביא את עד ההגנה הכי חשוב שלך זה שיסביר למה שיקרת בבית משפט ועוד באיזה נושא האמנתי שרצחתי אותה כשהודיתי אז הוא יבוא, אתה תזמין אותו?

העד, הנאשם : אני לא יודע.

ש : אתה תשקול את זה?

ת : יש לי עורך דין בבקשה, אני לא יודע, אני לא יכול לענות.

ש : בסדר.

עו"ד י. הלוי : אבל אם אני מביא את שפיגל זה גם עם גליל אני אומר מראש, זה גם עם אשתו, זה עסקת חבילה.

ש : רומן, מאז שהעדת בינואר 2009 גם החלפת עורכי דין וגם היו לך כל מיני הליכים משפטיים מאז, האם מאז שהעדת אתה סיפרת למישהו מעורכי הדין מה שסיפרת לנו כאן היום שאתה שיקרת בבית המשפט, שאתה אמרת האמנתי שרצחתי אותה כשהודיתי.

ת : אני אמרתי אני לא זוכר.

ש : תראה, אבל ישבו אתך עורכי דין שייצגו אותך בהליכים מאד מאד רציניים שכל ההליכים האלו עסקו בהודאה שלך, בהודאה שלטענתך היא לא אמת, ואני שואלת האם למישהו מהם אתה אמרת תקשיבו אני בבית משפט כשאמרתי שההודאה שלי אמת דאז כי האמנתי שהיא אמת אני שיקרתי, האם סיפרת את זה למישהו מעורכי הדין שלך.

ת : אני עוד פעם אמרתי אני לא זוכר, את רוצה להגיד שאני שיקרתי בבית משפט אז שהיה אני שיקרתי אבל אני לא זוכר, אני לא זוכר אמרתי לו לא אמרתי איך אמרתי, איך הגעתי להסבר, אני לא זוכר.

ש : זה מאד נחמד ללכת לאני לא זוכר וייתכן כל פעם שאתה נכנס לאיזה אין כניסה, הבנו ראינו את זה בחקירות שמענו את זה היום שמענו את זה אתמול אבל אני רוצה תשובה, אני לא רוצה להגיד לך ששיקרת או לא אני רוצה שאתה תגיד, התיק שלך שאתה חי אותו כבר 15 שנה זה תיק הודאה, אתה הודית אין מה לעשות אי אפשר לברוח מזה, זה לב התיק, לא יכול להיות ש15 שנה 14 שנה 13 שנה לא סיפרת לאף אחד מעורכי הדין שייצגו אותך שבבית המשפט אתה שיקרת בעניין הזה, אתה העדת שש ישיבות ושיקרת, אמרת ההודאה שלי אמת, אני כשהודיתי האמנתי שאכן רצחתי אותה, לא יכול להיות שלא סיפרת את זה עד היום לאף אח מעורכי הדין שלך שאנחנו שומעים את זה פעם ראשונה היום, למי סיפרת את זה?

ת : אני אמרתי לא זוכר, האמת שלי אני סיפרתי כבר פה במשפט ואני אז אמרתי שאני לא רצחתי ילדה ואני עכשיו אגיד ועוד אלף שנה עובר אני אגיד שלא רצחתי ילדה וראיות מדברות במקומי

ש : זה לא מה ששאלתי, אתה לא זוכר אם סיפרת את זה לעורכי הדין שלך או אתה לא זוכר למי מהם סיפרת?

ת : אני לא זוכר.

ש : לא זוכר אם סיפרת או למי?

ת : לא זוכר אם סיפרתי או למישהו סיפרתי אני לא זוכר.

ש : טוב, אבל היום אתה זוכר שזה אמת אתה באמת שיקרת או שאולי גם את זה אתה לא זוכר? אולי לא שיקרת בכלל.

ת : אמרתי שיקרתי בבית משפט שם שיקרתי.

ש : ואת זה אתה זוכר.

ת : לא, זה מה שאת רוצה לשמוע.

ש : לא חס וחלילה, האם אתה העדת אמת? שיקרת או לא שיקרת?

ת : אמת אמרתי לא הרגתי ילדה מה יותר אמת יכול להיות?

ש : לא, לא, נבהיר את הדבר הזה, אתה העדת ואמרת בערך 15 פעמים בבית המשפט לפני שלושה שופטים ואמרת אני האמנתי שרצחתי אותה בכל השלבים שבהם הודיתי החל מארתור ועד ל- 21 לחודש, היום אתה אומר לנו אני שיקרתי לבית המשפט זה מה שאתה אומר, אני נותנת לך אפשרות להסביר זה הכל.

ת : אמרתי שיקרתי בבית המשפט.

ש : אז שיקרת לא כי אני אומרת לך אלא כי שיקרת בבית המשפט נכון?

ת : שיקרתי בבית המשפט אז.

ש : האם סיפרת למישהו מעורכי הדין שלך ש15 שנה אתה נלחם על תיק הודאה שההודאה הזאת שלך שמה שמסרת בבית המשפט הוא שקר בנוגע למסירת ההודאה הזאת סיפרת או לא?

ת : רק שניה, תרגומן.

מתורגמן : (רוסית)

ש : עורכי הדין שייצגו אותך מאז עורך דין שפיגל.

ת : אני לא זוכר את זה.

ש : מי ייצג אותך אחרי שעורך דין שפיגל הפסיק לייצג אותך?

ת : אם אני לא טועה עורך דין אלקנה ועוד היה עורך דין אבל אני לא זוכר.

ש : פלדמן אביגדור?

ת : יכול להיות, אלקנה אני זוכר היה עורך דין שלי כן.

ש : האם סיפרת לאלקנה או לעורך דין אחר שאתה שיקרת בבית המשפט? שיקרת למישהו מהם? לא יכול להיות שזה לא עלה.

ת : אני לא זוכר, אני פשוט לא זוכר כי עורך דין שלקחתי הוא לקח תיק כמה שהבנתי לערעור ולא זוכר אולי היה פגישה אבל אני לא זוכר.

ש : עורך דין לוקח תיק של נאשם שהודה,

עו"ד י. הלוי : לא כדאי לדבר על עורכי הדין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, קיבלתי.

עו"ד י. הלוי : כי אני אחרוק שיניים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : קיבלתי, אני מתקדמת, ארתור כמו שכולנו מבינים מה שמסרת לארתור זה לב התיק, אני רוצה להבין ממך בצורה ברורה האם מה שסיפרת לנו פה היום ואתמול על ארתור כל הדברים שאמרת עליו זה אמת?

העד, הנאשם : כן, אני אמרתי אמת שאני שמעתי ארתור ולקחתי את הגרסה שלו והשתמשתי בגרסה הזאת.

ש : מה שאמרת בקשר לארתור שאמרת לנו פה זה אמת.

ת : כן.

ש : אתה אתמול סיפרת לנו ,עורך דינך המוכשר הראה פריימים של ההדגמה שלך לארתור, פה נגעת בו, פה לא נגעת בו, פה אולי נגעתי אבל לא תפסתי אותו, לא נגעתי בו, לא הכוונתי אותו, לא הכוונתי אותו, זו האמת?

ת : כן, זה אפשר לראות בווידאו.

ש : וכשאמרת לנו שארתור נעמד איפה שבא לו אם אני זוכרת נכון, איפה שבא לו זו האמת

ת : נכון, לא אמרתי לו איפה ללכת איפה לעמוד איך לעמוד לא אמרתי לו בכלל.

ש : או קיי, אז אני מבקשת להראות לך את הדיסק לא בפריימים אלא בסרטון עצמו ולצורך זה אנחנו גם נביא את הלא מטושטש את הדיסק בלי הפיקסלים ואני רוצה שאתה תראה את הקטע הזה בווידאו לא בפריימים ותראה בלי טשטוש ואז תחשוב עוד פעם אם כיוונת אותו או לא, נראה לך את זה עכשיו. אנחנו מציגים מתוך הדיסק של ההתוודות, אנחנו מציגים את הקטע המלא בלי הפיקסלים.

עו"ד ב. משה : אני מקרין את שם המצלמה, 000030 כמובן 19 לחודש.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה : סליחה רגע, זה בלי תרגום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון הפיקסלים הוא בלי תרגום נכון.

כב' הש' א. קולה : זה נורא מפריע.

כב' הש' ת. נסים שי : זה נורא מפריע כי דווקא פה אנחנו רוצים לראות מה בדיוק הוא אמר.

עו"ד י. הלוי : אני אגיד לכם משהו.

כב' הש' א. קולה : הכלי הזה לא היה לאף הרכב בשום סיטואציה, הכלי הזה של כתוביות לא היה לאף אחד וזה לטעמי נורא חסר, היה חסר לנו גם בישיבה הראשונה ופה זה ליבת העניין.

עו"ד ב. משה : אדוני שמע את השאלה? אדוני זוכר מה הוא אמר?

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ב. משה : עם הפריים פריים פריים זה קשור לויזואליות ולא לסאונד.

כב' הש' א. קולה : לא, לא נכון.

עו"ד ב. משה : זה ההקשר של השאלה הזאת.

כב' הש' א. קולה : לא, לא, תעשה לי טובה.

עו"ד ב. משה : כבודכם חושב שאנחנו לא צריכים להציג את זה?

כב' הש' א. קולה : תעשו מה שאתם רוצים, אם אתם רוצים שאנחנו נגיע לחקר האמת צריכים את זה עם כתוביות.

עו"ד ב. משה : אדוני, זה יהיה גם עם כתוביות, לפני הדיון אנחנו פנינו לעורך דין הלוי אמרנו לו אנחנו רוצים את הקובץ של הכתוביות כקובץ כתוביות ואנחנו מיד ניתן לכבודכם, אבל אנחנו לא יכולים לא להציג שום דבר לעד עד שיהיו כתוביות.

כב' הש' א. קולה : לא אמרתי לא להציג, ציפיתי שהיום (לא ברור) אבל בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : על הקובץ בלי הפיקסלים אנחנו נדביק את הכתוביות חברי שיעביר את זה אנחנו נדביק את זה.

עו"ד ב. משה : כבודכם השאלה היא על הויזואליות, אדוני יראה.

כב' הש' א. קולה : לא.

עו"ד ב. משה : למה לא?

כב' הש' א. קולה : כי ראיתי את זה 20 פעם ואני צריך את הכתוביות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נראה את זה.

כב' הש' א. קולה : תעשו מה שאתם רוצים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר.

עו"ד ב. משה : לא סימן לו לא הכווין לא נגע בו צריך כתוביות בשביל זה.

כב' הש' א. קולה : אתם רוצים לשכנע אותנו נכון?

עו"ד ב. משה : כן, ברור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כרגע אני רוצה תשובה מהעד.

כב' הש' א. קולה : בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה שהוא יראה ובשביל שהוא יראה מספיק לי מה שיש לי פה.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד ב. משה : כבודכם כן נשכנע אתכם, אנחנו רוצים עכשיו המטרה שלנו זה לשכנע אתכם.

כב' הש' א. קולה : ברור.

עו"ד ב. משה : על דרך זה שהוא יענה לתשובות, הוא אתמול אמר לא עשיתי כלום, לא נגעתי, לא הזזתי, בלי כיוונים בלי שום דבר ועכשיו כבודכם יראה.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר לא הכוונתי הוא לא אמר נגעתי בטעות, אל תקצין.

עו"ד ב. משה : כבודכם אתם שמעתם בדיוק מה שהוא אמר.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד ב. משה : כבודכם יראה את זה.

כב' הש' א. קולה : כבר ראיתי את זה.

עו"ד ב. משה : לא בראי של מה שהוא אמר אתמול.

כב' הש' א. קולה : נכון.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד ב. משה : בכוונה התחלתי קודם למה שאדוני ביקש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : ראית את הקטע.

העד, הנאשם : נכון.

ש : לא כיוונת אותו?

ת : לא, זה מה שאמרתי, התחילה שיחה במיטה הוא שאל איפה פתח? אני סימנתי לו, הוא אומר פה איפה למדת ? אמרתי לו שכן ראיתי באינטרנט סתם זרקתי, איך, אמרתי לו בוא לך, הוא הלך, לא אמרתי לו לא שם תהיה ככה תעמוד ככה, לך, הוא בא לבד, עצרתי אותו נכון נגעתי אבל לא תפסתי אותו לא ככה.

ש : זה מקרי הנגיעות שלך בו, אני מדברת על הקטע של העמידה, זה מקרי? נגעת בו במקרה לא כיוונת אותו?

ת : לא כיוונתי אותו.

ש : סתם נגעת בו, למה נגעת בו בשביל מה?

ת : אולי זז הוא עצרתי אותו.

ש : מה אכפת לך אם הוא זז?

ת : אני הייתי לידו.

ש : נו מה זה מעניין אותך אם הוא זז? לא הבנתי, בשביל מה נגעת בו?

ת : לא יודע, לא יכול להגיד לך.

ש : מה לא יודע אתה היית שם, בשביל מה נגעת בו?

ת : הנה ראיתי שאני עושה את האחד שתיים צעד מסמן אבל לא תפסתי אותו כמו שאת אומרת, לא אמרתי לו תהיה ככה או ככה, לא.

ש : או קיי, בשביל מה נגעת בו? לפני שהראית את השסופים, לפני שהראית את המכה, בשביל מה נגעת בו?

ת : יכול להיות שאמרתי תהיה פה, הנה כמו שסימנתי תהיה פה, זזתי קצת עשיתי אחד שתיים ועשיתי את זה.

ש : אז כן כיוונת אותו.

ת : זה לא כיוונתי אותו.

ש : לא, אם אתה אומר לנו עכשיו יכול להיות שאמרתי לו תהיה פה ואתה מראה לנו תנועה של הכוונה זה מה שאתה מראה לנו עכשיו אז כן כיוונת אותו.

ת : יכול להיות אמרתי, קשה לי לשמוע.

ש : בסדר, נראה עוד פעם את הקטע הזה, בבקשה, רק של העמידה, יפה, אתה מוביל אותו כאן לכניסה, רואה? יד ימין אוחזת לו בזרוע ואתה מוביל אותו לשם, סליחה שמאל זרועה וימין מכווינה אותו.

ת : לא.

ש : אז מה אנחנו לא רואים טוב?

ת : פה אני יכול להגיד שכאילו תעצור אל תכנס שירותים גם זה אני יכול להגיד.

ש : זה אתה זוכר עכשיו?

ת : לא, זה אני יכול להגיד אני לא יודע מה שם היה, אני לא שומע אבל לא שמעתי שתהיה פה תעמוד זה לא שמעתי.

ש : לא, לא שמעת זה אמרת לנו עכשיו לא שמעת. אז רגע אולי עצרת אותו בכלל כשאתה נגעת בו?

ת : יכול להיות.

ש : הבנתי אותך נכון?

ת : יכול להיות.

ש : אז למה אתה עוצר אותו? מה אכפת לך, שימשיך.

ת : והוא המשיך לבד,

ש : שימשיך לבד מה אכפת לך אמרת שגם ככה הוא עומד איפה שבא לו.

ת : נכון, והוא בא איפה בא לו ואיך בא לו הוא חזר נכון.

ש : יכול להיות שאתה כיוונת אותו?

ת : אני לא שומע שאני מכוון את ארתור איך לעמוד ואיפה לעמוד.

ש : או קיי, בוא נמשיך, אז יש לנו יד שמאל שלך על הזרוע שלו ויד ימין מובילה אותו קדימה מסמנת לו קדימה אבל זה לא נקרא להכווין אותו, הנה, תראה כמה פעמים מראה לך הנה, עכשיו נראה לך הלוך ושוב כמה פעמים את התמונה כדי שתקלוט אותה היטב איך אתה מסמן לו עם יד ימין ומוביל אותו ביד שמאל, אז הובלת אותו, נראה לי רומן כמו שהצעתי לך קודם, בוא קבל ממני עצה אתה לא חייב זכותך, במקום כל ההתפתלויות של השקרים כשברור לכולנו שאתה משקר , בשם התביעה לפחות, לפעמים עדיף להגיד את התשובה הפשוטה כן הובלתי אותו ותסביר למה תגיד את האמת, לבוא ולהגיד לא הובלתי כשאנחנו רואים את הדבר הזה זה לא אמין, עכשיו תענה מה שאתה רוצה.

ת : אני אמרתי לא כיוונתי ולא שיקרתי בעדות קודם, אמרתי שעשיתי לו את התנועה, למה אני עצרתי אותו שלא נכנס בשירותים אין לי מושג אולי שלא ייכנס שלא זה לא יודע אנחנו דיברנו, הוא רצה לראות איזה חתך היה כי הוא סימן לי על הגרון, נתתי לו את הסימן הזה וזהו זה מה שהיה וכמה שאני שמעתי אפילו שלא שומעים טוב לא אמרתי לו איפה לעמוד איך לעמוד זה לא היה דבר כזה.

עו"ד י. הלוי : את חיה בסרט, אחרי שהוא ענה חמש פעמים אני מרשה לעצמי.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי אל תפריע, מבחינה זה רגע מכונן אל תפריע לה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה לא רגע מכונן.

עו"ד י. הלוי : תרתי משמע, זה כאילו אני בחקירה עכשיו אני חי את זה זה פשוט לא יאומן.

כב' הש' א. קולה : אל תפריע להם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות שאתה בכלל עצרת אותו מלהמשיך זה מה שאתה אומר?

העד, הנאשם : יכול להיות..

ש : אז למה אתה מסמן עם הידיים בוא? תתקרב אלי

ת : כי שם שירותים שם שירותים.

ש : נו מה אכפת לך.

ת : מסריח, סליחה.

ש : בסדר, זו התשובה שלך, בוא נראה את הקטע, או קיי אתה רואה?

ת : כן.

ש : מראים לך את זה עכשיו ברצף הלוך ושוב את התנועה הזאת.

ת : תעצרו פה.

ש : של שתי ידיים,

ת : כן.

ש : מסמנות,

ת : אתם רואים כבודו אם אני עושה עכשיו את הסימן מה שעשיתי אני פשוט פוגע יד בקיר.

כב' הש' א. קולה : העד מדגים שסימן ההנפה שהוא עושה הוא פוגע בקיר.

העד, הנאשם : כי הוא בפנים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז כיוונת אותו.

העד, הנאשם : אני עשיתי לארתור כאילו שהרגתי את הילדה בלונדית כמו שאמרתי מזה התחיל את הסיפור ועשיתי לו את התנועה הזאת, אני לא כיוונתי אותו, איך הוא בא איך הוא עומד זה זכותו, זה שלא נוח על הקיר לא נוח, אולי , אולי עוד פעם אמרתי יכול להיות אבל לא אמרתי כמה שאני יודע הוא עמד איפה שבא לו.

עו"ד י. הלוי : נו מה אתם רוצים שהוא יצא החוצה, זה טוב לכם שהוא יצא החוצה מהתא?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ת. נסים שי : ראינו עורך דין הלוי, ראינו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יודעת.

כב' הש' ת. נסים שי : לא הלכנו לשום מקום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני יודע, אבל אני רוצה לשמוע ממנו.

כב' הש' ת. נסים שי : אבל שמעת 10 פעמים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : נכון, שמעתי דברים שונים, שמעתי דברים שונים ואני נותנת לו הזדמנות.

כב' הש' ת. נסים שי : אז זו הזדמנות אחרונה משום שאנחנו צריכים להתקדם הלאה ולשמוע עוד דברים, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני מבטיחה לעשות כמיטב יכולתי, או קיי, אז אני מראה לך גם את האחיזה שלך עם ההכוונה, אתה רואה? הוא בכלל לא הולך לשירותים, הוא בכלל לא מגיע לשירותים, הוא בכלל לידך, תמשיך, אתה עושה הלוך ושוב תמשיך רגע את הקטע, הנה עוד פעם תראה.

(המשך הקרנת סרטון)

ש : הנה עוד פעם מנסה לתפוס לו את היד, או קיי, וכשהוא שואל אותך אתה עוד אומר לו כן, אתה מסמן לו כן שזה בסדר, אתה נותן לו את האישור על איך שהוא נעמד.

ת : זה כבודכם מה שאמרתי קודם על הסימן הזה היה סימן בתא שהוא לא מבין, הסימן על הגרון של הצוואר, פה הוא אומר אני באתי פותח את התא, אני פותח תא פה סימנתי, זה מה שהיה, אחד ושתיים הוא עומד פה הנה רואים הכל כי אם הוא יהיה בפנים אני פשוט פוגע בתיק.

עו"ד י. הלוי : עיין ערך ביקור בזירה.

ש : אני אומרת לך רומן שבנקודה הזאת שהיא נקודה מאד חשובה בתיק אתה לא אומר אמת, אתה משקר במילים אחרות, בדיוק כמו שעמדת לפני שופטים ב- 2009 ושיקרת ככה בדיוק אתה משקר לנו גם עכשיו.

ת : זה מה שחושבת תובעת אבל אני אמרתי אמת שלי ואני באמת שלי, אתם כבודכם תשקלו את זה לא אני.

ש : מה שסיפרת לנו היום זו אמת נכון?

כב' הש' ד. צרפתי : נקודה הבאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, רומן זה לא סוד שלפני הרצח בתקופה שקדמה לרצח היו לך הרבה בעיות בישראל, הצטערת שבאת לפה בסוף.

העד, הנאשם : לא.

ש : לא הצטערת.

ת : לא. זה מה שאנחנו דיברנו עם המדובב, כן אני סיפרתי לו שהיה לי בלגן בישראל שאני הייתי בתהליך מקבל תעודת זהות וזה פרוצדורה של, איך מילה הזאת אזרחות, בירוקרטיה, אבל אין מה לעשות.

ש : הבירוקרטיה וכל,

ת : סוחבת ממלכתית.

ש : זה לא רק בירוקרטיה, אתה גם עבדת באופן לא חוקי, וגם לא היה לך ביטוח סוציאלי, וגם כל הנושא עם הויזה, וגם החברה הזאת שעבדה עלייך וכל מה שמסביב זה לא רק בירוקרטיה נכון?

ת : נכון, אבל זה לא אומרת שום דבר, כן, כשעבדתי בלי ויזה בהתחלה נכון אבל מתי נפגשתי את אשתי ועשיתי הכל דרך עורך דין שיהיה חוקי ואיך להגיד להיות נקי מול החוק אני לקחתי עורך דין עשיתי חתונה, הגשתי על הטפסים בחיפה משרד הפנים, הבאתי כל הזה, שילמתי קנס על זה שעשיתי עבירה, (רוסית)

מתורגמן : עברתי למעמד רשמי.

כב' הש' א. קולה : הלאה, נתקדם.

ש : המצב שלך בישראל, כל הדברים שקרו לך לא תסכל אותך?

ת : לא, כי בכל המדינה יש פרוצדורה שלה כמו שצריך להיות והפוך זה נותן לכם לראות לחשוב איזה בן אדם שהולך לחוק לעשות נקי לחוק עושה את הרצח? זה לא יאומן בראש שלי.

ש : אז היית מרוצה בארץ.

ת : כן, אני רציתי להיות עם האישה ועם המשפחה שלי.

ש : טוב, המצב הכלכלי שלך לא היה טוב.

ת : המצב הכלכלי שלי היה בסדר, אני הרווחתי כסף, לא היה חסר לנו ברוך השם.

ש : באותה תקופה שלפני הרצח רק אתה עבדת נכון? אשתך יצאה לחופשת לידה , חודש חודשיים לפני הלידה הפרנסה הייתה עלייך.

ת : עד כמה שזוכר כן.

ש : ואתה באמת עשית כל מה שאתה יכול כדי לעבוד בכל הזדמנות ולהביא כסף הביתה.

ת : אני לא ביטלתי עבודות, עבדתי כן.

ש : ביום שהיה רצח תאיר שאמרת לגנאח שאתה לא רוצה לעבוד אצלו מחר שאתה לא יכול כי יש לך עוד המשך בבית הספר ושיקרת לו אתה בעצם מה רצית להיות ביום חופש למחרת ביום חמישי?

ת : כן. אני רציתי סוף שבוע להיות בבית עם הילד והאישה.

ש : לא רצית כדי לעבוד במקום אחר ולהרוויח יום מה- 200 ש"ח יומית שהוא נותן לך?

ת : לא רציתי להתחיל עבודה חדשה כי שיפוץ זה לא יום יומיים שאתה מקבל כסף זה תהליך עבודה שלוקח כמה שבועות.

ש : יום חמישי שלאחר הרצח 7 בדצמבר אתה לא עבדת ביום מקום אחר?

ת : לא, לא עבדתי, כמה שזוכר לא עבדתי.

ש : וגם לא בשישי למחרת 8 בדצמבר?

ת : לא זוכרת ביום שישי, אני חושב לא.

ש : ביומיים האלה חוץ מלהגיע לבית הספר ולנסות לקחת את התיק ואז לקחת את התיק היית בעוד מקומות או רק בבית?

ת : לא זוכר.

ש : אתה זוכר אבל שלא עבדת במקום אחר?

ת : כמה שזוכר כן לא עבדתי.

ש : אצל אהוד יכול להיות שעבדת בימים האלה? ולא בהמתנה לקרמיקה?

ת : לא, אצל אהוד כמה שאני זוכר עבדתי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : הוא חושב שאת שואלת 7, 8, עכשיו עברת לתאריך ההמתנה לקרמיקה שזה לפני הרצח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני שואלת על 7, 8, ואני אשאל שוב, האם יכול להיות שאצל אהוד עבדת אחרי הרצח ב- 5, 6 ולא בזמן ההמתנה לקרמיקה ולא לפני הרצח?

העד, הנאשם : לא, כמה שאני זוכר עבדתי לפני כי חיכיתי קרמיקה.

כב' הש' א. קולה : בוא נסכם את זה, עבדת אצל אהוד כשחיכית לקרמיקה הבנו את זה, היא אומרת לך עוד אופציה, אולי עבדת אצל אהוד גם ביום חמישי וגם ביום שישי שהיו אחרי הרצח.

העד, הנאשם : לא, כמה שאני זוכר לא עבדתי כי רציתי חופש.

כב' הש' א. קולה : רצית חופש לסופש שבוע עם אשתך והילד.

העד, הנאשם : כן.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתה סיפרת לארתור שעשית תוספת בניה בשלושה ימים, אתה זוכר את זה, למי עשית תוספת בניה, מתי?

העד, הנאשם : אני לא זוכר את זה.

ש : אני אקריא לך מה- 14/12 165/5 ממונה 01:00 אפילו עוד קודם, אתה מספר על כל מהלך העבודה שלך בבית ספר, אתה אומר יומיים ואז חופש, ברית לבן, עבדתי עוד יום ואז שבת שלושה ארבעה ימים נגמר החומר חיכיתי יומיים שלושה לחומר בחופש ואז עבדתי ביום שישי ואז התקשר ואמר לך ביום שלישי לבוא שהגיעה הקרמיקה אלי דיי ואז אתה אומר ,

כב' הש' א. קולה : אבל יום שישי הזה זה יום שישי לפני לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן.

העד, הנאשם : נכון כבודו.

כב' הש' א. קולה : אני שואל אותה לא אותך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה רגע לבדוק את עצמי.

כב' הש' א. קולה : תבדקי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אתקדם הלאה, אני מפנה לשיחה שלך עם ארתור מה- 15/121 מ.ט. 165/10 עמוד 7, אתה אומר ככה, תקרין את זה פשוט, מ- 00:05:33, כאן אפילו כמה שניות קודם, עוד 10 שניות קודם, אתה מדבר כאן עד כמה שאני מבינה על אהוד, תקשיב מה אתה אומר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אקריא לך חבל על הזמן זה לא הקטע הזה שפתחנו פה, אתה אומר ככה, אהוד, עשיתי עכשיו אצלו, אני עשיתי אצלו הרי לקחו אותי לא סיימתי לעשות אצלו, לקחו אותי, לא סיימתי לעשות אצלו את העבודה שלי, אה בערבים עשית אצלו? לא, מהבוקר, זה כמו יום עבודה רגיל כאילו קבלן, אה עשית בבית ספר וגם שם? אתה אומר לא, הוא אומר לך או שזה, ואז אתה אומר סיימתי בבית הספר, עשית אצלו ואז אתה אומר והתחלתי לעשות אצלו, עשית אצלו כן? ואז אתה אומר אני סיימתי בבית הספר בלאט בדיוק ביום של הרצח הזה והתחלתי לעשות אצלו מיום ראשון, התחלתי אצלו ולא סיימתי, אני אצלו בלאט ביומיים עשיתי תוספת בניה, זה מה שאתה אומר פה.

העד, הנאשם : כי התחלתי לעבוד ביום ראשון אבל צריך לראות מה אמרתי קודם מה הדיבור היה.

ש : אבל אצל גנאח עשית ביום ראשון, אתה מדבר על בן אדם שעשית אצלו תוספת בניה אצל גנאח עשית צבע וכאן אתה מדבר על אהוד הראיתי לך את התמליל כך אני מבינה לפחות.

ת : צריך לראות מה אמרתי קודם כי אני לא יודע איך אנחנו הגענו לשיחה כי אני אמרתי שאני עבדתי אצל אהוד ואצל גנאח מתחיל ביום ראשון כן זה מה שאמרתי, אבל איך הגענו לאהוד בשיחה אני לא יודע צריך לראות כל השיחה איך התחיל.

ש : יכול להיות בימים שעבדת אצל גנאח בשבוע שאחרי הרצח עבדת בעוד מקום גם אצל אהוד?

ת : לא, כמה שאני זוכר יום חמישי מתי אני הייתי בבית ספר שאמרתי רוצה לקחת כלים אני לא עבדתי לקחתי כלים בבית, הבאתי וזהו, ושישי אני לא הולך לעבודה, שישי זה חצי יום זה עד שלוש, אין מה להתחיל אני אפילו אם רוצה להתחיל אני לא אספיק שום דבר, אני לא עבדתי ,כמה שאני זוכר, גנאח התחלתי ביום ראשון.

ש : גנאח עשית רק צבע נכון?

כב' הש' א. קולה : אבל ביום חמישי הוא לא עבד אצל אהוד לא היו לו כלים, איך הוא עבד אצל אהוד בלי כלים?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : רגע, זה לא כל כך פשוט, אצל גנאח עשית רק צבע נכו?

העד, הנאשם : כמה שזוכר, כן.

ש : תוספת בניה לא עשית אצל גנאח.

ת : לא.

ש : היה לך תיק לכל סוג עבודה, תיק של קרמיקה שהיה בבית ספר.

ת : נכון.

ש : היה לך תיק לצבע, לגבס, לדברים אחרים שהיו בבית.

כב' הש' א. קולה : זה לא נכון, תיק של בית ספר הוא הביא לגנאח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה תיק הבגדים.

כב' הש' א. קולה : תיק הבגדים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מדברת על כלים, אדוני אומר אי אפשר אבל אני מראה שכלים יש לו בבית.

כב' הש' א. קולה : או קיי, בסדר.

העד, הנאשם : בגלל זה אמרתי התיק לקרמיקה וציוד לקרמיקה היה בבית ספר, עשיתי עבודה אצל אהוד אני לא זוכר מה עשיתי פשוט אמרתי שעשיתי עבודה לא זוכר אפילו אהוד אולי טעיתי אמרתי כן עשיתי משהו אבל לא זוכר מה עשיתי בדיוק ולא עבדתי כמה שאני זוכר יום חמישי ויום שישי לא עבדתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כאן אתה מספר בקטע הזה שעשית תוספת בניה אחרי הרצח זה מה שאתה מספר פה ולכן אני מנסה להבין למקם את זה אצל מי מה היה לא אכפת לי השם אם זה אהוד או אדי, זה הבחור הוא מנהל של קל וחומר נכון?

ת : כן, אהוד כן, אמרתי צריך לקחת קטע קודם לראות איך אנחנו הגענו לשיחה, אני פשוט לא זוכר מה שם היה.

ש : או קיי, יכול להיות שעבדת אצלו גם אחרי הרצח ואתה לא זוכר כמו שאתה מספר פה?

ת : לא, בטוח לא.

ש : אז למה שתגיד פה שעשית תוספת בניה אחרי הרצח אם זה לא נכון?

ת : אני אמרתי לא יודע איך הגענו לשיחה הזאת, צריך לראות את כל השיחה.

ש : בבקשה תראה את כל השיחה, תראה לו את הקטע.

כב' הש' א. קולה : עד כמה זה קריטי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה לדעת את זה.

כב' הש' א. קולה : ובאמת יש דברים, נניח שהוא משקר, אין לו אינטרס לשקר בזה זה לא מקדם אותו בכלום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או שכן או שלא ודי לחכימה.

עו"ד י. הלוי : די לחכימה? כנראה שאני די לטפישה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : יכול להיות גם זה יכול להיות.

עו"ד י. הלוי : אני למד שאני ההפך מדי לחכימה זה יוצא שאני מספיק לטפישה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אתקדם עד שבני ימצא, תגיד לי מי סידר לך את העבודה אצל אותו בחור לתוספת בניה אצל אהוד.

העד, הנאשם : אני לא זוכר יכול להיות ראובן גנאח כי זה הבעל הבית שלו יכול להיות אני לא זוכר.

ש : יכול להיות שזה דרך חבר שלך? דרך מיקי בהגן דנוביץ מיסייב?

ת : יכול להיות, אני לא זוכר.

ש : או קיי, נראה לך את הקטע, חצי דקה אחורנית שתראה את ההקשר.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : אתה נזכר אצל מי עשית תוספת בניה אחרי הרצח?

ת : פה אני אומר שעשיתי את התוספת לאהוד אבל לא אמרתי שזה היה יום חמישי או שישי הזה.

ש : לכן שאלתי מתי, מכאן ברור שעשית תוספת בניה אחרי הרצח אני שואלת מתי?

ת : אני לא יכול לזכור כל העבודות, זה בשבילי באתי עשיתי שיפוץ עשיתי קיר, קרמיקה, כאלה דברים, אני לא יכול לזכור אמרתי זה הרבה זמן עבר קשה לי לזכור.

ש : או קיי, אתה קיבלת בבית הספר יחס טוב מהתלמידים מהמורים?

ת : אמרתי אני עבדתי כל הזמן במוזיקה ולא דיברתי עם תלמידים, בחדר מורים מתי אני נכנס בטח שאני אומר שלום בוקר טוב הולך, אני באתי לעבודה.

ש : הם נתנו לך יחס טוב, התייחסו אלייך יפה גם התלמידים וגם הורים?

ת : היה יחס טוב.

ש : לא הייתה לך בעיה עם היחס שלהם אלייך תלמידים ומורים.

ת : לא , כמה שאני זוכר לא.

ש : היית בסדר אתם לא הפריעו לך.

ת : חוץ מדבר אחד שניתקה את הכבל הילדה וזהו.

ש : או קיי, לא קללות לא בקשה סיגריות שום דבר מזה לא היה רק ניתוק הכבל של הבלונדינית?

ת : על הסיגריות יכול להיות, יכול להיות שאלו אותי יכול להיות ביקשו ממני לא נתתי כי זה ילדים אבל קללות לא היה בכיוון שלי מילדים, אם היה שלא שמעתי זה יכול להיות.

ש : אז יכול להיות שביקשו ממך סיגריות, כמה פעמים?

ת : לא יותר מפעם אחת.

ש : רק פעם אחת, או קיי, ואתה לא נתת ואז מה קרה אמרו לך בסדר הכל טוב?

ת : לא אמרו שום דבר לא נתתי וזהו.

ש : לא קיללו ולא שום דבר.

ת : לא.

ש : או קיי, כשאתה אמרת למדובב שביקשו ממך כל הזמן סיגריות ואם לא היית נותן אז קיללו זה שקר?

ת : אני לא זוכר, שאמרתי למדובב כן לא נתתי סיגריות כי ביקשו נכון אבל לא אמרתי לו שקיללו אותי זה זה זה ככמה שאני זוכר מדובב אמר אה אם אתה נותן ילדים, שניה, (רוסית)

מתורגמן : לא מכבדים אותך.

ת : לא מכבדים, והם קיללו זה בא ממדובב כמה שאני זוכר.

ש : לא ממך.

ת : כמה שאני זוכר כן זה בא ממנו כי אני אמרתי לו נכון כי ביקשו סיגריות לא נתתי, קיללו לא, אני לא שמעתי שקיללו אותי ישר בפנים.

ש : או קיי, אז סיגריות זה בא ממנו, זה רעיון שלו.

ת : לא, סיגריות אני אמרתי לו שביקשו ממני, אמרתי לו את זה כן.

ש : אבל הקללות שבאו בעקבות זה זה של ארתור זה לא בא ממך.

ת : והיה שיחה אתי עם ארתור שהם לא יודעים לכבד את היותר מבוגרים כן על זה אנחנו דיברנו אבל לא אמרתי שהם קיללו כן זה לא היה.

ש : זה אתה זוכר.

ת : כמה שאני זוכר זה בא מארתור.

ש : או קיי, הבנתי, האם היו מקרים שבהם בגלל שניתקו לך את הכבל היית צריך לחבר עוד כבל, כבל אחד של 30 מטר בערך, כבל שני של עוד 20 מטר היה דבר כזה שהיית צריך ללכת 50 מטר?

ת : כן, כי כבל אני ראשן הוא קצר הוא לא רק אני מוציא ממקלט והוא בערך באמצע וחיברתי עוד כבל אחד ארוך אבל לא חיברו מכבל לכבל כי ראיתי שהיא כיבה זה בתוך המקלט.

ש : אז זה כן היה זה לא שקר.

ת : כן.

ש : זה היה, וזה לא עצבן אותך שזה היה?

ת : ילדים אמרתי ילדים עושים שטויות אני גם הייתי ילד גם עשיתי שטויות.

ש : אתה הלכת חמישים מטר עם מכונת החינוך עם האריחים שחתכת הלכת חזרת לא עצבן אותך הכל טוב.

ת : חיתוך זה גדולה, הדיסק הוא קטן אני הלכתי עם דיסק.

ש : אין בעיה, לא עצבן אותך?

ת : לא, זה לא נעים שמכבים אבל מה אני עושה, מכבים נו, למי אני הולך לפנות למורים? לא, כיבו כיבו ילדים מה אני עושה.

ש : וזה קרה פעמיים שלוש?

ת : פעמיים אולי שלוש, יכול להיות שלוש כי היה כמה פעמים שבאתי הוא לא עובד פעם אחת ראיתי ילדה שיוצאת ממקלחת אני לא יכול להגיד בוודאות שזאת היא אבל אני יודע שאני הדלקתי את הכבל יצאתי וברח את הצבע מקרמיקה אני חזרתי וראיתי את הבלונדית הזאת היא לבד יוצאת ממקלחת, אם היה עוד מישהו אני לא יכול להגיד ששניים היו אבל לא היה אף אחד חוץ ממנה אז זה רק ממנה בה ככה אני חושב כי אין מישהו אחר שעשה את זה.

ש : הסיפור שביום של הרצח בשעות הבוקר 10-11 בערך היו שתי בנות שנכנסו למקלט ורצו להתחמם במזגן ואמרת להן ללכת מפה פה זה לא בית מלון זה נכון זה היה?

ת : היה מקרה כזה זה היה במקלט 2 שהיה שתי בנות שירדו למטה אמרתי אל תהיו פה פה אסור להיות פה שיפוץ והן קמו הלכו ממקלט ולא חזרו יותר.

ש : ואתה הוצאת משם את הארנק שלך באותו זמן כדי שלא יגנבו לך הבנות האלה את הארנק זה היה?

ת : זה אני לא זוכר, יכול להיות אמרתי את זה, יכול להיות, יכול להיות.

ש : כשסיפרת לארתור את כל המקרים האלה על סיגריות שהיה על כבל שהיה על הבנות במקלט שהיה, סיפרת לו אמת נכון?

ת : כן, זה מה שהיה היה סיפרתי לו.

ש : אז רק הקטע שאתה כעסת על זה שזה עצבן אותך רק זה שקר או שפה גם אמרת לא אמת?

ת : לא, אני לא אמרתי שצעקתי וזה, כמה שאני זוכר ארתור אמר כן ביקשו סיגריה ואתה עצבנת זה היה גרסה ושאני לקחתי את הגרסה הזאת.

ש : המקרים האלה באמת קרו, אבל זה שאתה כעסת בתוך תוכך זה אתה אומר לא קרה כי זה לא הפריע לי הם ילדים.

כב' הש' א. קולה : הוא לא אמר זה לא הפריע, הוא אמר זה לא הפריע כדי כעס, בסדר עשו.

העד, הנאשם : עשו דברים, הכל אפשר לראות בדיסקים כבודו, אני פשוט לא יכול לזכור בדיוק מה היה איך אמרתי הכל אפשר לראות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : המקרים האלו באמת קרו אבל איך שאתה הרגשת לגביהם אם זה בשוויון נפש בסדר או שכעסת בעצמך והתעצבנת רק בזה שיקרת לארתור.

העד, הנאשם : כמה שאני זוכר אני לא אמרתי שאני כעסתי עצבן אותי.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא לא זוכר שהוא ואמר לארתור שכעסתי וקיללתי הוא דווקא אומר ילדים מפונקים וכו' אבל זה ילדים זה יש.

כב' הש' א. קולה : הוא לא אומר שיקרתי לארתור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה בא מארתור.

כב' הש' א. קולה : כן, אז הוא לא שיקר לארתור , זה בא מארתור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כשאתה מתלונן בפני ארתור על הילדים האלה שהם לא מחונכים ואיך הם מתנהגים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה עולה בשלב מאד מסוים שלא רציתי לגעת בו קודם.

כב' הש' א. קולה : הוא לא אומר לארתור הרגיזו אותי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא כן אומר, אנחנו רוצים להציג, תמצא לי את זה. אני אתקדם כשאתה הגעת ביום שישי לבית הספר אתה לקחת את התיק שלך גם של הבגדים, גם של הכלים, לא השארת שם כלום נכון?

העד, הנאשם : כן.

ש : ביום שישי לא נשאר שום דבר משלך בבית הספר.

ת : כן.

ש : אתה אמרת שביום הרצח אתה הגעת ברגל לבית הספר, סיפרת את זה כמה פעמים בחקירות הראשונות שלך.

ת : נכון.

ש : אני הטעיתי אותך אני מתנצלת, בחקירות הראשונות שלך אתה אמרת שהגעת לבית הספר באופניים, בחקירות הראשונות שלך ב- 11 וב- 12 בהמשך אתה תיקנת שבאת ברגל ואני שואלת איך למה תיקנת מה קרה?

ת : אמרתי שבחקירה יכול להיות טעיתי כי אני הייתי צריך לקחת כלים, אני לא צריך אופניים לקחת כלים כי אישה באה עם רכב.

ש : אבל את זה אתה גם ידעת בחקירה הראשונה שנחקרת ואמרת אני באתי באופניים, ידעת שזה יום אחרון של עבודה וצריך לאסוף את הכלים ועדיין אמרת באתי באופניים למה?

ת : כי אמרתי יכול להיות טעיתי לא זוכר איך היה השאלה, אני לא זוכר איך היה השאלה, יכול להיות טעיתי אמרתי כל הזמן אני בא באופניים ויכול להיות אמרתי כמו זה כמו רגיל באופניים באתי יכול להיות אני עוד פעם אומר.

ש : יכול להיות שרק שאמרו לך שאולגה אמרה שאתה הגעת ברגל אז אתה תיקנת?

ת : יכול להיות.

כב' הש' א. קולה : מה האינטרס שלו לשקר בנקודה הזאת?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בדיוק, אני רוצה תהליך גם יישור קו זה תהליך.

כב' הש' א. קולה : למה יישור קו, הוא אומר בדרך כלל הייתי בא באופניים, זה מה שנתפס לי בראש ביום הרצח לא באתי עם אופניים כי הייתי צריך לקחת את הכלים חזרה ביום רביעי עם אולגה שהיה אוטו הילד לא הרגיש טוב כן הרגיש טוב, שוב זה לא נקודות שבהן יש לו אינטרס לשקר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני רוצה להראות את הכל, אני לא אומרת שיש לו אינטרס לשקר, אני מראה יישור קו בכל מיני צמתים גם צמתים קטנים.

כב' הש' א. קולה : אבל מה פה יישור קו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא אומר שהגעתי X ואחרי שאומרים אשתך אומרת Y אז הוא מיישר.

כב' הש' א. קולה : כשמזכירים לו שבאותו יום אולגה אומרת שהיא הייתה אמורה לאסוף אותך אז הוא אומר נכון באתי ברגל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או שמזכירים לו או שאומרים לו אשתך אומרת זה גם קורה אחר כך בתחומים אחרים אז אני רוצה לראות את זה פה ואני רוצה לראות את זה בתחומים אחרים.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : זה הכל, או קיי, את התשובה לאישום התשובה שנתת לכתב האישום עורך דין הקריא לך בהליך הזה?

מתורגמן : רוסית.

העד, הנאשם : אני אמרתי שאני חף מפשע אם אני הבנתי נכון את השאלה.

ש : הוא הקריא לך את מה שכתבו בתשובה לאישום את הטענות שיש לך? שניצלו אותך, שרימו אותך, שנתנו לך את הפרטים בחקירות, אצל המדובב, מה שכתוב בתשובה.

ת : כמה שאני זוכר, זה פה במשפט שמעתי את זה כן.

ש : ואת התשובה לאישום את המסמך עצמו אתה יודע אם הקריאו לך?

מתורגמן : רוסית.

ת : אני לא קראתי את זה כי קשה לי לקרוא עברית ולא קראתי.

ש : אני מתקדמת, כתוב בתשובה לאישום שאתה בן אדם תמים וחלש נפשית שיש לך אישיות שקל לנצל.

ת : כן.

ש : זה נכון?

ת : כן.

עו"ד י. הלוי : זה אישיות כמו גשר המכביה.

כב' הש' א. קולה : די.

ש : בתור מי שמכיר את עצמך במובן הכי טוב תסביר לנו למה זה נכון, איך זה בא לידי ביטוי, למה אתה בן אדם תמים, תספר לנו על עצמך.

ת : כי אני אמרתי שאני בן אדם רגיש ויותר קל מלתת קצת לחת פסיכולוגי ולשבור אותי אבל כזה אני בן אדם, אני מאמין לכולם, אני מדבר עם כולם בחופשיות ואפשר לשבור מי שיכול להשתמש ממני הוא לוקח את זה ומשתמש אבל אני בן אדם פשוט.

ש : אתה תופס את עצמך כבן אדם שהוא חלש נפשית שקל לנצל אותך שאתה נאיבי גם?

ת : כמה שאני מכיר את עצמי כן.

כב' הש' א. קולה : את רוצה לראות לי איפה בכתב התשובה כתוב שהוא חלש נפשית?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

עו"ד י. הלוי : אני מאד מאמין בזה אבל לא יודע כתוב לא כתוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, בטח.

כב' הש' א. קולה : אני לא זוכר, מסמך מה- 10/10/21 שמתחיל במילים סעיף 1-6 מוסכמים סעיפים כדלהלן.

עו"ד י. הלוי : לא כתוב שם בטעות שהוא עשוי מפלדה יצוקה נכון?

כב' הש' א. קולה : לא, כתוב פה שהוא ככה, הדרכת החוקרים, הדרכת המדובב, הצליחו בכך בשל נתוניו האישיותיים והחברתיים של הנאשם עת החקירה באותה תקופה זה מה שכתוב כאן, שאיבדתם את המבחנות השלכתם לפח וזרקתם וכו' וזהו אלא אם כן יש משהו שאני מפספס

עו"ד מ. חן רוזנפלד : עמוד 3 אדוני פסקה אחת לפני אחרונה, בשורה האחרונה שתי שורות אחרונות, פשעו היחיד היה תמימותו וחולשתו הנפשית שהביאוהו להודות הודאת שווא ברצח שלא בוצע.

כב' הש' א. קולה : או קיי, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בוא תספר לנו על עצמך איך זה בא לידי ביטוי חוץ ממה שסיפרת פה על התיק הזה שאתה אדם נאיבי, חלש נפשית, שקל לנצל.

עו"ד י. הלוי : סליחה שאני מפריע אני לא יכול להתאפק, איך זה בא לידי ביטוי?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : תן לו, הוא קיבל במה.

עו"ד י. הלוי : איך זה בא לידי ביטוי? לא יודע.

מתורגמן : (רוסית)

העד, הנאשם : אנו אנחנו רואים דוגמאות האלה איך עשו ממני סמרטוט.

כב' הש' א. קולה : לא, לא בתיק הזה באופן כללי בחיים, עוד האנשים רימו אותך, עוד אנשים ניצלו את המצבים שלך, קרה לפחות פעם שמישהו הבטיח לך משהו ולא עשה או כן עשה?

העד, הנאשם : אני הבן אדם הפשוט אני לא אתווכח, אם אפשר לסדר את הכל בשלום אני עושה הכל בשלום, אם מישהו מחזק את אם מישהו אומר דעה שלו אומר תה תה תה אני כל הזמן אומר כן כן .

כב' הש' א. קולה : יש לך עוד דוגמאות שמישהו ניצל את התמימות שלך ואת התמימות הנפשית שלך זה מה שהוא שואל?

העד, הנאשם : אני לא יכול לזכור עכשיו אבל אם בן אדם עושה הכל מה שאומרים לו לא לא עושה את זה אני יכול לאשר אני כן מבחינה פסיכי קל לשבור אותי אני לא יכול להגיד את הדוגמה עכשיו איך.

עו"ד י. הלוי : אפילו את הדוגמה הוא לא יכול לתת כשאתם יודעים מצוין איזה דוגמה, אפילו את זה הוא לא יכול והוא לא מבין את הקודים בינינו.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, לא, הוא מדבר לא על התיק אבל שעבדו עליו החברה הזאת, 

עו"ד י. הלוי : מה זה החברה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : הם צוחקים כי הם מבינים אותי על מה אני מדבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא משנה, נתקדם, 

כב' הש' א. קולה : עורכת דין רוזנפלד תתקדמי תסיימי בשלוש וחצי את הפרק הזה כי אנחנו רוצים לסיים בשלוש וחצי היום.

עו"ד י. הלוי : תגידי רק שעברת לנושא אחר כי אני כן אגיד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני אזכיר לך.

כב' הש' א. קולה : בסדר עורכת הדין רוזנפלד?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : טוב, אם אני מבינה נכון הטענה שלך שהמשטרה עשתה אתך מה שהיא רוצה ואתה היית כמו חומר ביד היוצר, לא הייתה לך אפשרות להתנגד להפעיל שיקול דעת לעשות מה שאתה רוצה, זה נכון?

העד, הנאשם : כן, זה מה שאנחנו רואים.

ש : אתה למעשה לא ידעת מה הזכויות שלך, איך מתנהל הליך פלילי, איך מתנהלת חקירה מה קורה סביבך , מי נגד מי, מה אתך בכלל בכל התהליך הזה זה נכון או שאני טועה?

ת : אני ידעתי רק את איך אומרים לא ידעתי את כל הזכויות שלי ומתי אני ביקשתי עורך דין כי אני יודע שיש זכות עורך דין אמרו כן כן אתה תקבל, אז אני לא אתווכח אני יודע שאני אקבל עורך דין .

ש : אתה אמרת איפשהו שאתה היית כמו חמור שמובל אחרי הגזר, זה דוגמה שלך.

ת : נו יכול להיות אני אמרתי אבל אני לא זוכר, אבל יכול להיות אני אמרתי את זה.

ש : ככה הרגשת מול המשטרה?

ת : כן.

ש : או קיי, אני רוצה לשאול אותך, שאל אותך עורך דין שלך מה עשית בצבא ואמרת בכותרת הייתי בחייל הכימי אבל לא אמרת מה היה התפקיד שלך, אז אתה יכול אולי עכשיו להגיד לנו את זה?

ת : התפקיד היה מכניק טלפון זז (רוסית) 

מתורגמן : מכונאי של תחנת טלפונית, טכנאי.

עו"ד ב. משה : הוא אמר מוצפנת.

עו"ד י. הלוי : פלוס סחבת ממלכתית.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בסדר, יופי, מה היה התפקיד שלך, מה היית עושה?

העד, הנאשם : התפקיד שלי היה אם סתם דוגמה נעלם קשר בין הבסיס צבאי אחד לשני אני צריך לבדוק דרך יש את הבסיס שם יש כמה , עכשיו עבר 20 שנה, שם יש כמה פלטות סודית שאני לוקח ויש את המספר מדויק, סדר של מספר מדויק של הכרטיס, כרטיס הזה לוקחים פעם בחודש, מסדרים סדר כמו שצריך שמים בחזרה והקשר רגיל, יש את הכרטיס השני גם סדר מסוים שם הולך של הסודי ואני אכניס ומחזיר את הקשר עם הבסיס עד שלא יתקן את הקשר בין הבסיסים, רק העברתי קשר ויש קשר בין הבסיסים אני הכל סוגר לכרטיס הראשון נותן אישור ואומר למפקד שקשר יש זה כל המקצוע שלי היה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

ש : זה היה תפקיד סודי.

ת : זה דברים שאסור היה לספר 20 שנה אחרי צבא, עכשיו אני בן 44 מותר לי לספר.

ש : אז סמכו עלייך היה לך חתיכת תפקיד.

ת : זה לא תפקיד וואו, זה פשוט הפרוצדורה שאני עושה כי בנות שבאות לטלפון עובדים את, בנות שעושות קשר הן לא עושות דברים כאלו כי המערכת היא כבדה מעל 60 קילו אז צריך לזוז.

ש : או קיי, אתה למדת לבד בכוחות עצמך גם הרבה דברים, כי בבית ספר למדת עד כיתה 8 נכון?

ת : אני לא יודע בעברית אבל זה 8 כיתות ברוסית, כן, זה לא בית ספר מלא זה איך אומרים,

מתורגמן : ביניים.

ת : כן.

ש : כן.

עו"ד י. הלוי : עד איזה גיל בקיצור עד איזה גיל?

מתורגמן : 15.

ת : כן, עד 15, 8 שנים, בגיל 7 מתחילים לימודים, 7 פלוס 8, 15.

ש : או קיי, יש הרבה דברים שאתה למדת לבד למרות שלא סיימת את כל שנות הלימוד נכון?

ת : לא, אני סיימתי את שנות הלימוד, יש בית ספר 8 שנות לימוד ויש 10 שנות לימוד, אני סיימתי 8 שנות לימוד כי לא רציתי ללכת ל- 10 שנות לימוד ורציתי לעבוד והתחלתי לעבוד, רציתי ללמוד את המקצוע ואבא עזר לי להיכנס לחברת שיפוצים ושם התחלתי ללמוד ריצוף.

ש : אתה למדת בכוחות עצמך למשל על מחשבים על תוכנות המחשב השונות על כל אחד מה עומד לצאת לשוק, מה כבר יצא לשוק, מה היתרונות והחסרונות של כל תוכנה, זה נכון?

ת : לא בדיוק, רציתי ללמוד את זה והיה מעניין דור שיוצא יותר חדש לדעת איך איפה באיזה כיוון הוא טוב בסרטים במשחקים או בכל הדברים האלה ופשוט הסתכלתי וקראתי עליהם הרבה דברים קראתי, אני פשוט לא הצלחתי איך אומרים טכנאי מחשבים אבל היה מעניין והסתכלתי.

כב' הש' א. קולה : מה זה קשור לחולשה נפשית?

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הכל קשור, אדם שהוא, אני לא חושבת שאני צריכה,

כב' הש' א. קולה : אל תסבירי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא חושבת שאני צריכה להסביר בעיני זה ברור

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : בעיני זה ברור.

כב' הש' א. קולה : מספיק שבעינייך זה ברור, די בכך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אתה ידעת על כל התוכנות גם במחשבים מה הגרפיקה השונה שיש לתוכנה זאת ולא לתוכנה אחרת, יש לך ידע במכשירי במצלמות, אם זה 7 פיקסלים או ו7.2 פיקסלים או 10 פיקסלים דור שלישי טלפונים פלאפונים מכשירי סטריאו את כל זה למדת לבד, יש לך ידע מאד רחב אני לא אפרט פה.

העד, הנאשם : זה לא למדתי אבל על זה קראתי, אני הייתי מעניין לדעת מה זה פיקסלים, למה אומרים סלולרי 3 פיקסלים ולמה סלולרי 1 פיקסלים והסבירו שפיקסל זה מיליונים נקודות לס"מ מרובע משהו כזה פשוט רציתי לדעת לעצמי, אם קראתי לא נכון או הסבירו לי לא נכון זה מה שיצא אבל מה שהיה מעניין אני כן ואני רציתי טלפון שלי יהיה לא כמו מוטורולה שהיה אז חצי מטר שלוש קילו, רציתי מוטורולה קטנה שיהיה לי נוח ליד בגלל זה פשוט הסתכלתי היה מעניין.

ש : ידעת למשל לייעץ למדובב איזה מחשב לקנות ואם לקנות Windows Professional XP או לא XP ידעת שצריך מינימום 1 ג'יגה פתרון אופטימלי זה 80 ג'יגה האם כדאי 2D או 3D האם כדאי פנטיום אינטל או סתם לפטופ, איזה נפח זיכרון לשים, איזה מחשב יכול להרים צרובים ומה לא יכול להרים צרובים ואני לא רוצה להתיש את ההרכב אבל אתה איש שידעת דברים, איש אשכולות, היית מתעניין, היית לומד, אתה לא כזה תמים ומסכן שלא יודע מה קורה סביבו.

כב' הש' א. קולה : סליחה, מה הקשר לתמים, הוא גאון, הוא גאון מה זה קשור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הוא גם וגם.

כב' הש' א. קולה : לא, זה לא קשור לתמימות בכלל.

עו"ד ב. משה : זה קשור למבנה האישיות.

כב' הש' א. קולה : אם היית טוענת על חולשתו השכלית או קיי גברתי צודקת.

עו"ד ב. משה : גם, גם, קראו לו מטומטם.

כב' הש' א. קולה : מי?

עו"ד ב. משה : קוראים לו מטומטם.

כב' הש' ד. צרפתי : מאה אחוז.

כב' הש' ד. צרפתי : בתובנה בהבנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא רק.

כב' הש' ד. צרפתי : הבנת המציאות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא רק.

כב' הש' א. קולה : אנחנו חיים ממה שכתוב כאן, טוב גברתי יום רביעי זה יום רביעי.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, אני יותר חד, את עוברת נושא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן.

כב' הש' ד. צרפתי : הבנו את ההסברים ואת הדוגמאות שהוא חד שכל, הבנו, עכשיו עוברים לנושא הבא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : אני כהה אני לא חד.

עו"ד י. הלוי : אני כהה מאד.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני תוהה אם להתחיל נושא.

כב' הש' א. קולה : אם את מסיימת אותו ב- 10 דקות אז כן.

עו"ד י. הלוי : אם היא סיימה, כי אני מחזיק את זה.

כב' הש' א. קולה : שום דבר, לא צריך, אם את יכולה להתחיל ולסיים ב- 10 דקות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני לא אתחיל נושא חדש אבל אני כן אסיים.

כב' הש' א. קולה : לא, את הנושא הזה סיימת לדבריו של השופט צרפתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא אמרתי הנושא הזה, אמרתי אני כן אסיים יש לי חוב קודם, 

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אם אני מבינה נכון היו לך אפס כעסים על ילדים ועל מורים בבית ספר, לא כעסת בכלל.

העד, הנאשם : כמה שזוכר לא כי אין על מה לכעוס.

ש : או קיי, ועל מה שקורה במדינה, בארץ, על התנהגות של אנשים, של ישראלים כאלו ואחרים גם לא כעסת? קיבלת הכל באהבה?

ת : מה שקשור עם אנשים אחרים אולי היו כעסים אני לא יכול להגיד לא כעסתי על אף אחד, על אנשים אחרים, אבל כמה שזוכר בבית ספר לא כעסתי לאף אחד.

ש : או קיי, בכלל על התנהגות של מגזרים מסוימים במדינה, אנשים לא ספציפיים במיוחד ילדים.

ת : אי אפשר שאחד בן אדם אוהבת את כולם או לא אוהב מישהו, אולי על מישהו אמרתי כזה כזה.

ש : על ילדים, עם ילדים לא הייתה לך בעיה.

ת : לא זוכר, עם ילדים אני לא זוכר שאני קיללתי או כזה כזה.

ש : אני לא שואלת אם כעסת, אני שואלת איך הרגשת בפנים, האם בפנים היית כועס בתוך עצמך, האם היית כועס, מתוסכל על התנהגות של תלמידים, התנהגות של ילדים בארץ, חוסר חינוך, חוסר נימוס מעבר.

ת : זה שיש חוסר חינוך לילדים אני אמרתי אבל זה אישית זה איך אני אסתכל שהם לא מכבדים את היותר מבוגרים היה דוגמאות כאיתי סתם דוגמה אני אתן דוגמה בחיפה ראיתי איך באוטובוס נוסע באה אחת זקנה לשבת ילד שם את הרגליים הכיסא קדימה וזקנה עומדת הוא יושב, היה דברים כאלה, נכון, ראיתי, זה אני,

ש : אז מה חשבת על זה?

ת : ילד לא נותן כבוד למבוגרים מה אני חושב.

ש : נו ו…

ת : זה לא יפה, חינוך חסר חינוך.

כב' הש' ד. צרפתי : מה את שואלת אם הוא רצה להרוג את הילד?

העד, הנאשם : יכול להיות המניאק צריך לתת מכות להעיף אותו מהאוטובוס.

כב' הש' ד. צרפתי : או קיי הנה קיבלת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, בוא נראה מה באמת אמרת על מי ששם רגליים באוטובוס, אני רוצה לתת לך דוגמה, דיברת גם על זה ששם רגליים באוטובוס מה אפשר לעשות לו וגם באופן כללי על חוסר נימוס של ילדים של תלמידים של ישראלים של מי שאתה רוצה ולא רוצה, אני רוצה להראות לך איך הרגשת, מחוץ מלא מחונכים שאת אמרת שארתור אמר לא אתה, 

עו"ד י. הלוי : לא, לא, אני אמרתי, אני אמיתי, זה אחד מהגזירים של התוכי ארתור מחונכים הם מחונכים אם טעיתי אני אגיד טעיתי, זה אחד מהתוכים הנה אני מצהיר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : הבאנו מה- 15 לא מה- 18, הכל בהבנה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

ש : כן

ת : אני יכול להגיד יפה של הדוגמה שניים אנשים יושבים מדברים אבל אם אנחנו חוזרים קצת אחורה 14-13 לא זוכר מתי אני אמרתי שראיתי ילדים שלא נותנים כבוד למבוגרים וארתור יתחיל אה הם כאלה כאלה ומקלל ילדים נכון פה אני פשוט זורם אתו כן ילדים כזה, 

ש : אז מה הרגשת פה?

ת : לא הרגשתי.

ש : רק זרמת אתו?

ת : אמרתי שאני זורם אתי עושה שיחה כן ילדים כאלה, פה אין משה כזה.

ש : שום דבר.

ת : אני לא רואה את זה.

ש : או קיי, זה הצגה לארתור?

ת : לא, זה לא הצגה, פשוט שני אנשים יושבים וסתם זורקים את המילים החיים על הפנים, ילדים זה, סתם את המילים.

ש : אז כאן התכוונת למה שאמרת בקטע שראינו?

ת : לא.

ש : אז אם לא התכוונת זה הצגה לארתור אז אני לא מבינה בשביל מה אמרת את זה.

ת : זה לא הצגה זה דיבור סתם, הוא מקלל ילדים אני מקלל, הולך שיחה אחד עם שני באותו כיוון כאילו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : או קיי, אני אסיים פה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד משהו, ריב האחים, ההורים אומרים לו השתין דם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : לא, לא, האיש באמצע עדות, סליחה, זה לא תמימות לא טיפשות? אז אני אמרתי אין בעיות, לזה התכוונתי כבודכם, אין לנו בתוך התיק דוגמאות של טיפשות ותמימות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי מספיק, מספיק, די כבר, מספיק כבר, די כבר עם הצעקות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז יופי שהזכרת לו.

עו"ד י. הלוי : הוא גם לא יודע בכלל להגיד את זה, אני לא יכול להתאפק, יש לכם את ההוכחה הכי טובה מזה, הוא לא יודע אפילו להגיד את זה לחבר אחד ועוד אחד הוא לא יודע.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז הנה הזכרת לו.

עו"ד י. הלוי : אני הזכרתי,

כב' הש' א. קולה : די, תודה רבה, אתה עדיין תחת אזהרה.

העד, הנאשם : הבנתי.

כב' הש' א. קולה : רבותי צוות התביעה, אין מנוס חייבים לסיים ביום רביעי כי ב- 13 הזמנו עדי הגנה נוספים אחרים, אמרתי אפקט דומינו מה שקוזז הכל משתבש אי אפשר להזיז זה לוח זמנים קשיח אין מה לעשות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני כמו שאמרתי אעשה כמיטב יכולתי אני לא מתחייבת על יום רביעי, אני כן מתחייבת לעשות כמיטב יכולתי.

כב' הש' ד. צרפתי : את צריכה לקחת בחשבון במסגרת עדכון השאלות החשובות יותר והחשובות פחות הכל ברור ובנוי את צריכה לקחת בחשבון שנעצור אותך ביום רביעי, יש 4 ימים להתארגן על זה זה הכל.

כב' הש' א. קולה : לגברתי יש כבר ניסיון מר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חבל על המר.

כב' הש' א. קולה : נכון, חבל עוד יותר שגברתי לא מסכימה עוד יותר חבל זה מה יש.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אתם מחליטים, אין לי אלא לקבל, אני אעשה את המאמץ ואני מבטיחה גם היום לעבור מחדש ולרענן ולצמצם, אני לא מתחייבת שבסוף זאת תהיה התוצאה, אם עדה שיש לגביה שורה איפשהו שכתוב נותנים לה 4 ימים בחקירה נגדית אז בכל הכבוד לכבודכם לנאשם שהודה וצריך לתת הסברים וצריך להראות תהליכים על פני זמן אפשר לתת יותר.

כב' הש' א. קולה : אצלכם יש טבע להתווכח על אותו דבר, זו החלטה ברורה וחד משמעית, ביום רביעי תסתיים חקירת הנאשם זה הכל, ששה ימים בדיוק כמו במשפט הראשון לא יותר ולא פחות, בדיוק ששה ימים, לגבי א.ק. הייתה נפילה הייתה ברורה למה היה ברור למה עשינו את זה ונגמר הסיפור שמנו את זה מאחורי, זה היה עניין צדדי בכל המשפט הזה,

עו"ד מ. חן רוזנפלד : אז איפה הפרופורציה?

כב' הש' א. קולה : הפרופורציה ששה ימים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד : חקירה נגדית אצל א.ק. 4 ימים והנאשם 4 ימים כבודכם תחליטו.

כב' הש' א. קולה : טוב, אנחנו לא נמשיך להתווכח, החלטנו גברתי, אפשר לקבל דברים, אפשר לא להסכים, אבל זו החלטה שלנו אתם צריכים לקבל אותה וזהו ביום רביעי מסיימים כי ביום ראשון מתחילים עדי הגנה נוספים אין מה לעשות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : העדים הראשונים מוזמנים ל- 15 יום שלישי.

כב' הש' א. קולה : בסדר, אז אנחנו ביום ראשון נעשה הפסקה ויום חופש מכם. יום ראשון מתחדש, מחר אין דיון, יום ראשון יש דיון מ -09:00-15:30, יום שני נתחיל ב- 09:30 וב- 12 נעשה הפסקה.

עו"ד י. הלוי : עורך דין אריה הרמלין יהיה ביום שני.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה יכול להביא אותו בראשון.

כב' הש' א. קולה : ביום שני אנחנו מתחילים ב- 09:30 עושים הפסקה מ- 12:00-13:00 אחר כך ממשיכים, שלישי ישיבה מלאה, רביעי ישיבה מלאה, חמישי אין ישיבה, ויום ראשון מגיע לנו יום חופש אחד מכם וחוזרים ביום שלישי ב- 15.

עו"ד ב. משה : לכן אם יעבירו לנו את הכתוביות מהר אני מבטיח שעוד בחקירה שלו יהיה לכם את הכתוביות.

כב' הש' א. קולה : בסדר, ואם כפיש אמרתי תעבדו על עדי הגנה ותראו מה אפשר לצמצם מה אפשר פה מה אפשר שם. נפגש ביום ראשון בעזרת השם, שתהיה לכולם שבת שלום.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

02/03/2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי


המאשימה


 מדינת ישראל


נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 15:40

שירותי תרגום – מר אלכסנדר איזמאירוב – הסתיימו בשעה 15:40

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

<#3#>

החלטה

ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 7.3.22 תחל בשעה 9:30.

ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 13.3.22 מבוטלת.

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה וכן תזמן מתורגמן לשפה הרוסית לישיבה הבאה – 6.3.22.

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 
הדיון הסתיים בשעה 15:40. 

#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ט אדר א' תשפ"ב, 02/03/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3