עדותו של תלמיד בית הספר – אריאל פליבה

כב' הש' א. קולה : מה שמך המלא בבקשה אדוני?

העד, מר א. פליבה : אריאל פליבה.

כב' הש' א. קולה : אתה אריאל פליבה המפורסם.

העד, מר א. פליבה : הוא כבר אמר לי את זה בסוף.

כב' הש' א. קולה : או קיי, אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת.

העד, מר א. פליבה : כן.

כב' הש' א. קולה : ועונה בחקירה ראשית לעורך דין הלוי, כן עורך דין הלוי בבקשה.

העד, מר א. פליבה לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי : אתה בעקבות הרצח של תאיר ז"ל 4 ימים אחרי זה מסרת הודעה / עדות נחקרת במשטרה נכון?

העד, מר א. פליבה : כן.

ש : שאלתי אותך בחוץ שאלה מסוימת שהתשובה הייתה כפי שתיארתי לעצמי שאתה לא זוכר אבל מחובתי "להציף" את זה ולשאול, תכף נגיע לזה, אתה סיימת ללמוד באותו יום כמו שמסרת באיזה שעה?

ת : בסביבות השעה 3, שעה אחת בספרייה ואחרי זה סיימתי.

ש : בית ספר שיעור אחרון שאתה למדת לפני הספרייה.

ת : שיעור אחרון עד שעה שביעית, הייתה שעה חופשית, ישבנו שם.

כב' הש' א. קולה : שעה שביעית?

העד, מר א. פליבה : כן אני נשארתי אחרי הלימודים ושאר החבר'ה הלכו הביתה.

כב' הש' א. קולה : אבל השעה השביעית הייתה שעה חופשית? היא מתחילה ב- 13:05 השעה השביעית?

העד, מר א. פליבה : כן, עוד פעם 15 שנה שעון בית ספר, כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : או קיי, אתה אומר ביום רביעי שעבר למדתי כרגיל, סיימתי שיעור שביעי יותר נכון משעה 13:05 עד 13:50 בצוהריים היה לנו שיעור חופשי.

העד, מר א. פליבה : או קיי.

ש : ואז אתה אומר הייתי עם חברים בשטח בית ספר.

ת : נכון.

ש : אתה יכול לספר לנו מה אתה זוכר לפני שהלכת לספריה איפה היית?

ת : כן, הייתי בבית הספר באזור כיתות ט' למטה, ישבנו שם כמה חברים בספסל המדובר.

ש : עם מי ישבת?

ת : אני, עגור אלון ודני זולין שעמד, כל אחד חיכה לשלו, אני חיכיתי למורה, הם חיכו לצלצול ללכת הביתה, וזהו, לפי מה שעגור אומר,

ש : אל תגיד מה שעגור אומר, אני יכול להגיד שהפתעת אותי כי הייתי בטוח שלא תזכור כלום אבל אתה זוכר את זה 15 שנה אחורה?

ת : אני זוכר שקבוצה של בנות אמרו שלום,

ש : בנות אמרו שלום.

ת : כן.

ש : איזה בנות אתה יודע?

ת : לא, אני לא זוכר.

ש : או קיי.

ת : אני לא יכול להצביע ספציפית שהיא הייתה אחת מהן כי לא התעסקתי בזה, המשכתי.

כב' הש' ד. צרפתי : אמרו שלום מה לכם כקבוצה?

העד, מר א. פליבה : אמרו לו שלום.

כב' הש' ד. צרפתי : מי זה לו?

העד, מר א. פליבה : לדני זולין כי הם מקצרין, אנחנו לא מקצרין אנחנו מהמושבים אין לנו חיכוך גם, אנחנו לא מכירים, היא הייתה שנה מתחתיי.

עו"ד י. הלוי : מי זאת היא?

העד, מר א. פליבה : תאיר ראדה.

ש : כן.

ת : הם הכירו כנראה, אני לא הכרתי כי אני לא מבית הספר גם לא לומד אתה ולא קשור לשכבת גיל הזו.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה לומד שנה מעליהם.

העד, מר א. פליבה : כן, אבל בכיתה ט' אני מהמושבים, המושבים מכיתה ט' מצטרפים לבית הספר, א-ח למדתי במקום אחר ולכן אנחנו לא מכירים אף אחד מקצרין מבית הספר.

כב' הש' ד. צרפתי : מי שלא במחזור שלך.

העד, מר א. פליבה : כן, מי שלא במחזור שלי אני לא מכיר, את דני זולין אני מכיר כי הוא היה אתי בשכבה אבל את הקבוצה הזאת לא הכרתי.

כב' הש' א. קולה : באה קבוצת בנות ואמרה לדני זולין,

העד, מר א. פליבה : אמרה שלום והמשיכה את היום.

כב' הש' א. קולה : קבוצת בנות.

העד, מר א. פליבה : כן, זה מה שאני זוכר וזהו והיום המשיך.

כב' הש' א. קולה : והיום המשיך.

העד, מר א. פליבה : כן, כל אחד הלך לשלו וזהו.

עו"ד י. הלוי : אני מחדד, את תאיר אתה לא זוכר באותה סיטואציה.

העד, מר א. פליבה : לא.

ש : אתה רק יודע בנות אתה לא יודע מי.

ת : כן.

עו"ד י. הלוי : אפשר להגיש את האמרה בהסכמה נכון?

עו"ד ו. קבלאוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : טוב. מה שאמרת במשטרה אז מגישים לנו עכשיו.

עו"ד י. הלוי : כן, אני אשאל שאלה אחת, בבקשה שלוש הודעות, אני רוצה להחליף עותק אחד כי עותק אחד עם עט.

עו"ד ו. קבלאוי : אתה מגיש גם את הפרוטוקול של ההליך הקודם?

עו"ד י. הלוי : אין לי בעיה אם אתה רוצה.

כב' הש' א. קולה : קודם כל נסמן את זה, הודעתו של העד מר אריאל פליבה במשטרה מיום 10/12/2006 שעה 12:04 הוגשה וסומנה נ/111, אתה זוכר שהעדת במשפט הקודם?

העד, מר א. פליבה : כן.

כב' הש' א. קולה : מה שאמרת שם היה אמת כמובן?

העד, מר א. פליבה : כמובן.

כב' הש' א. קולה : או קיי,

עו"ד י. הלוי : לא תורם הפרוטוקול.

כב' הש' א. קולה : טוב, עדותו של העד במסגרת ההליך הקודם מיום 14/5/2009 הוגשה וסומנה נ/111א.

עו"ד י. הלוי : אתה סיפרת מעמוד 1 בעדותך במשטרה 10-18, אתה אומר, ברבע לשתיים נכנסתי לספרייה הנמצאת בקומה שנייה.

העד, מר א. פליבה : נכון.

ש : בשורות 17-18 אתה אומר עליתי לקומת הספרייה שנמצאת חצי קומה מעל המקום שקרה בו האירוע.

ת : כן.

ש : מקום שקרה בו האירוע זה שירותי הבנות.

ת : נכון.

ש : כלומר במילים אחרות קומה שנייה בשבילך היית החצי קומה מעל שירותי הבנות.

ת : כן.

כב' הש' ת. נסים שי : הספרייה נמצאת מעל השירותים?

כב' הש' א. קולה : מעל שירותי הבנות.

כב' הש' ד. צרפתי : שירותי הרצח.

עו"ד ו. קבלאוי : נכון, איפה שהדגמנו.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : בשבילך חצי קומה מעל שירותי הרצח זה היה קומה שנייה.

העד, מר א. פליבה : הספרייה, כן.

כב' הש' א. קולה : כך הוא הגדיר את זה.

עו"ד י. הלוי : סיימתי.

כב' הש' א. קולה : חקירה נגדית.

עו"ד י. הלוי : סליחה שכחתי משהו, אתה ישבת עם החברים על הספסל באו בנות וכו' המשיכו וכו', מתי סיימת לשבת שם מה קרה?

העד, מר א. פליבה : היה צלצול, אני חיכיתי והלכתי לספרייה כי צריך לעשות עבודה וכל השאר הלכו הביתה.

כב' הש' א. קולה : בצלצול הפסקתם לשבת שם.

העד, מר א. פליבה : כן, יש צלצול כולם רצים.

כב' הש' א. קולה : כן, רק אתה היית חנון הלכת לספרייה.

העד, מר א. פליבה : כן, חיכיתי למורה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

העד, מר א. פליבה משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ו. קבלאוי :

עו"ד ו. קבלאוי : אתה מדבר על הצלצול של סיום השעה השביעית.

העד, מר א. פליבה : כן.

ש : או קיי.

ת : כי אז אני צריך להיות עם המורה בספרייה באותן שעות אז חיכיתי לה.

ש : או קיי, אני רוצה שתעשה לנו סדר כל מה שהיה אז בקומה השנייה למעלה איפה שנכנסת זה שירותי בנים מעל שירותי,

ת : כן, כן.

ש : מתחת לשירותים האלה יש עוד שירותים בקומה של חדר המורים.

ת : נכון, יש שניים בעצם, יש אחד ומפלס מתחת בנים ובנות.

ש : או קיי,

כב' הש' א. קולה : עורך דין קבלאוי, סליחה, אני לא מתכוון להפריע לך, יש לנו תרשים של בית הספר, טרמינולוגיה?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, הרצח היה באיזה שירותים בנים או בנות?

העד, מר א. פליבה : בנות.

ש : ואם אתה יורד עוד מפלס למטה מצד ימין תחשוב כאילו אתה יורד במדרגות מצד ימין יש עוד מתחם שירותים.

ת : אתה יורד למנטה זה כאילו מקלט ושירותים.

ש : עוד לא ירדתי לשם, אנחנו בקומה 2 למעלה זה בנים נכון?

ת : נכון.

ש : ירדת חצי קומה זה?

ת : קומה למעלה.

ש : תחשוב אתי, אתה נמצא למעלה בשירותים איפה שנכנסת,

כב' הש' ד. צרפתי : בספרייה.

העד, מר א. פליבה : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : זה שירותי בנים?

העד, מר א. פליבה : כן.

ש : אתה יורד גרם מדרגות אחד, אם אתה יורד מצד שמאל שלך מה יש?

ת : שירותי בנות.

ש : שזה היה שירותי הרצח?

ת : כן.

ש : אתה יורד עוד גרם מדרגות מצד ימין שלך מה יש?

ת : גם את השירותים.

ש : של מה, מה שימש אז?

ת : אם אני לא טועה זה בנות או מורות, זה בדיוק למסדרון.

ש : כן.

עו"ד ב. משה : מול הספסל.

עו"ד ו. קבלאוי : מול הספסל שישבתם זה שירותי מורות?

העד, מר א. פליבה : אני לא זוכר אם זה שירותי בנות או שירותי מורות, אני חושב ששירותי בנים היו למטה.

ש : אם אתה יורד עוד חצי קומה,

ת : של ט' היו למטה כאילו יש מקלט שירותי בנים.

ש : שירותי בנים ואז עוד גרם מדרגות יורד למקלט.

ת : כן, זה ככה.

כב' הש' א. קולה : העד הצביע בתנועה של 45 מעלות.

ש : אמרת שאתה ישבת עם עגור אלון

ת : נכון.

ש : עם בר ואתה על ספסל נכון?

ת : כן, בחדר מורים.

ש : אני רוצה להראות לך תמונה מת/264 הובלה והצבעה עם עגור אלון תגיד לי אם אתה זוכר.

ת : כן.

ש : זה הספסל שישבתם עליו?

ת : כן.

ש : אני מציג בפני העד לכידת מסך ממונה 01:32 מת/264.

כב' הש' א. קולה : זה השחזור של אלון.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, עגור אלון זה הספסל שהוא ישב עליו הוא מאשר.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : כשאתם נמצאים על הספסל הזה מגיע דני זולין.

העד, מר א. פליבה : נכון.

ש : אתה זוכר מה היה השיח אתו?

ת : לא, אני זוכר שאני ישבתי פה, בר פה, עגור פה, משמאל לימין.

ש : אתה יושב הכי קרוב למדרגות למטה

ת : לא, אני יושב פה, כי אני חיכיתי למורה שהיא תצא ובר פה ועגור ודני זולין עומד פה והוא דיבר עם, עברו אנשים אל תשכחו שגם זה שעה של בית ספר עוד יש אנשים שעוברים, אבל כן עברו קבוצה של בנות ואמרו שלום.

כב' הש' ד. צרפתי : למה אתה אומר עוברים, זה לא שעה של לימודים?

העד, מר א. פליבה : לא, היה שעה חופשית אנשים מסתובבים בבית ספר, אל תשכח שזה גם בסוף יום ולנו הייתה שעה חופשית זה היה כזה הפסקה גם וכולם יוצאים הולכים הביתה תלמידים עוברים זה בדיוק לפני סוף היום.

כב' הש' ד. צרפתי : המפגש עם זולין וכו' היה בשעה הומה עם הבנות וכו'?

העד, מר א. פליבה : כן, שהיו תלמידים בבית ספר.

כב' הש' ד. צרפתי : טוב.

עו"ד ו. קבלאוי : את הבנות שעברו אתה לא זוכר היום או גם אז לא זיהית אותן?

העד, מר א. פליבה : לא, לא זיהיתי אותן, אני לא מכיר, אני לא מבית הספר הזה.

כב' הש' א. קולה : א-ח למדת במקום אחר.

העד, מר א. פליבה : בדיוק.

עו"ד ו. קבלאוי : זו שנה ראשונה שלך בנופי גולן.

העד, מר א. פליבה : כן.

ש : כלומר התחלת בספטמבר, 3 חודשים סך הכל אתה לא מכיר את כולם, זה נכון גם להגיד לגבי שני האנשים שאתה מדבר עליהם בעדות.

ת : עגור ובר?

ש : לא, שני אנשים שלובשים שחור.

ת : כן, גם לא מכיר.

ש : או קיי.

ת : לא מכיר את בית הספר, את עגור ובר אני מכיר כי למדנו ביחד מכיתה א' חברים ישבנו.

ש : ואתם נשארתם לשבת שם עד סוף השעה השביעית או שהסתובבתם?

ת : לא, היה צלצול וכל אחד הלך לדרכו.

ש : יש את הצלצול של תחילת השעה השביעית ואז זה שיעור חופשי אתם יוצאים ומתיישבים על הספסל.

ת : נכון.

ש : הייתם שם עד סיום שעה שביעית עד הצלצול הבא?

ת : כן.

ש : ואז הלכת לספרייה.

ת : זו הפסקה קצרה, ישבנו ואז היה צלצול, חלק הולכים לתחנות הביתה ואני חיכיתי לחמוטל והלכתי.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה מדבר על סוף השביעית.

העד, מר א. פליבה : כן, אבל בין לבין יש פער של הפסקה קטנה.

כב' הש' ד. צרפתי : ישבת שיעור שלם על הספסל.

העד, מר א. פליבה : לא היה מה לעשות.

כב' הש' ד. צרפתי : אין לנו טענות.

העד, מר א. פליבה : ברור לי.

עו"ד ו. קבלאוי : שירותי הבנות איפה נמצאים באיזה קומה?

כב' הש' א. קולה : איזה שירותים, של הרצח?

עו"ד ו. קבלאוי : של הרצח.

העד, מר א. פליבה : זה היה שירותי בנות של י' אם אני לא טועה.

כב' הש' ד. צרפתי : נכון, אבל איך אתה קורא לקומה הזאת?

העד, מר א. פליבה : י'.

כב' הש' א. קולה : מפלס י'.

העד, מר א. פליבה : מפלס י' כי זה י' למעלה ט' למטה.

עו"ד ו. קבלאוי : אמרת שירותי הבנים שאליהם נכנסת היו בקומה השנייה ושירותי הבנות באיזה קומה?

העד, מר א. פליבה : זה חצי מפלס.

ש : אבל איך קראתם לזה?

ת : שירותי בנים שירותי בנות אין לזה איזה הגדרה.

כב' הש' א. קולה : טוב, תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : חוזרת.

כב' הש' א. קולה : חוזרת בסדר, אתה עדיין גר בנאות גולן?

העד, מר א. פליבה : כן.

כב' הש' א. קולה : כן, יש לך עוד שאלה לעורך דין הלוי.

העד, מר ה. פליבה משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי : אתה זוכר כמה זמן ישבתם עגור אתה ובר על הספסל עד שהתפזרתם?

העד, מר א. פליבה : ישבנו שם בסביבות החצי שעה, אני לא באמת זוכר, אני זוכר שישבתי שם, התיישבנו שם.

כב' הש' א. קולה : תודה, הגעת מנאות גולן, הפסדת יום עבודה היום?

העד, מר א. פליבה : כן.

כב' הש' א. קולה : או קיי, שכרו של העד ישולם בהתאם לתקנות, פרטיו יועברו למזכירות על ידי המאשימה, תודה רבה.

העד, מר א. פליבה : תודה לכם.

כב' הש' א. קולה : ממשיכים.

עו"ד י. הלוי : אנחנו במנהלה.

כב' הש' א. קולה : נעשה 5 דקות הפסקה לפני המנהלות.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : כן, דבר.

עו"ד י. הלוי : טוב, קודם כל אני רוצה להגיש מעטפה שמכילה דיסק או קי עם 8 סרטים, קודם כל תוכנית עובדה המלאה לגבי ד"ר קריספין וד"ר קוטיק, קטעי ד"ר קריספין מאותה תוכנית עובדה, הקלטת דברי אבי שי שאבי פינס דיבר אתו, תצלום מנעול חיצוני של תא 1 בנים, תצלום מנעול חיצוני תא 1 בנות, תיק עבודה מעבדה ביולוגית 2022, סרט שאני אומר לכם את תראו איך מפרקים את הנעליים של רומן זה קורה איזה למעלה משעתיים, ושני סרטים שצרפתי שעה וחמש דקות.

כב' הש' ד. צרפתי : זה כאילו מהזמן האחרון.

עו"ד י. הלוי : פברואר 2022, כולל בלוסטאר, עוד פעם בלוסטאר בפברואר 2022, וסרטי ותמונות הג'ינסים בחצר בית הספר.

כב' הש' א. קולה : בטקסים שונים.

עו"ד י. הלוי : כן, כן, טקסים שונים וכו'.

כב' הש' א. קולה : דיסק ובו סרטים כפי שתיאר עורך דין הלוי וכפי שרשום על גבי המעטפה הוגש וסומן נ/112.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : בסוף הכל יהיה על הדיסק הגדול.

עו"ד י. הלוי : כן, אני גם רוצה להכין דיסק קשיח

כב' הש' א. קולה : למה אי אפשר ,

עו"ד י. הלוי : שהכל יהיה באותו אחד?

כב' הש' א. קולה : כן, להגיש אחד מאוחד ומוסכם, יהיה בו חוצץ אחד למוצגי התביעה וחוצץ אחד למוצגי ההגנה?

עו"ד ב. משה : אין בעיה.

עו"ד י. הלוי : חוצץ וירטואלי.

כב' הש' א. קולה : ברור שווירטואלי, ברור, תנסו לפחות בזה להגיע להסכמה, סוזי תכבי.

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי : טוב, עניין המנהלה הבאה, אני מגיש לכם שלושה עותקים של חוות דעת של חן קוגל, אני מגיש לבית המשפט הנכבד.

עו"ד ו. קבלאוי : זה לא המתוקן.

כב' הש' ד. צרפתי : אחרי שהשלמת מה שהיה חסר לך.

עו"ד י. הלוי : לא.

עו"ד ו. קבלאוי : בעניין הזה ארצה לומר כמובן שככל שזו חוות דעת אנחנו ערוכים לחקור את חן קוגל במועד שמוזמן אם יהיו תיקונים והשלמות נצטרך זמן.

כב' הש' א. קולה : מתי חן קוגל מוזמן

עו"ד י. הלוי : 6/4.

כב' הש' ד. צרפתי : זה עם ריקון השלפוחית.

עו"ד ו. קבלאוי : כן, שאין לנו בינתיים כלום שום התייחסות.

עו"ד י. הלוי : אני אסביר, קודם כל ד"ר קוגל מוזמן ל- 6/4, הגשתי מבעוד מועד את חוות דעת לפרקליטות ב- 16/3 21 יום לפני.

עו"ד ו. קבלאוי : אין לנו טענות.

עו"ד י. הלוי : נכון, ההשלמה תהיה קצרה מאד, אני שוחחתי עם ד"ר קוגל כי העברתי לו אתמול מכתב וביקשתי את ההשלמות בשלושה נושאים שהם קצרים וגם מוסכם שהם קצרים, זה שלפוחית השתן של המנוחה, האם נשיכה מותירה או לא מותירה סימנים על גופה והחתך בשורש כף ידה השמאלית של המנוחה, הוא דיבר אתי ואמר לי שזה אמור להיות קצר ולא ארוך כמו שזה בחוות הדעת שתגיע אליכם, זה בערך 2 עמודים, כאן אני ממשיך לאופרטיביות, א. אני חושב שכתבתי את זה אתמול שזה יהיה קצר, מה שאני רוצה ומציע שעדותו לא תזוז מה- 6/4 לכל היותר אם חבריי יזדקקו להתכוננות להשלמה שכאמור תהיה 100 אחוז קטנה אז ככל שהם ירצו עוד זמן שזה לא 20 יום (ואני בספק בכך!) אז בסדר אז הוא יבוא להשלים אבל אני לא רוצה להזיז זה לא חכם.

עו"ד ו. קבלאוי : אני שוב חוזר, ככה, יש לנו את שבוע הבא 27-29 שאין עדים, 29 ביטלנו 27 אין עדים, ב- 30 ביום רביעי אמור להתחיל אדיר ולהמשיך ב- 3/4,

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו שוב מעלים את הבקשה, שבוע הבא כל הפרקליטות נמצאת באילת בהשתלמות.

כב' הש' א. קולה : עורך דין קבלאווי עזוב את זה, אני לא מסכים, יש לי הצעה יותר טובה, נקדים את חבאני ל- 29.

עו"ד ו. קבלאוי : לא נהיה ערוכים.

כב' הש' א. קולה : יום אחד הבדל.

עו"ד ו. קבלאוי : לא נהיה ערוכים, היום הזה מאד משמעותי.

כב' הש' א. קולה : תראו רבותי.

עו"ד ו. קבלאוי : מה הבעיה שאדיר יתחיל ב- 3 וב- 6 וחן יידחה.

כב' הש' א. קולה : הבעיה נורא פשוטה שזמן שחולף לא חוזר.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מסכימים, יש לנו עוד איזה 10 עדים.

כב' הש' א. קולה : אני לא יודע מה התייתר, אני רוצה לראות את הסוף של התיק הזה ואני רוצה לדעת מתי תסתיים פרשת ההגנה ואחרי זה עדויות הזמה אולי לא שכחנו את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : עד כמה זה נורא להקדים את חבאני ל- 29, יש לך אותו ב- 30, אתה מוכן אליו.

עו"ד י. הלוי : כבודו, יש בעיה עם ה – 29.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאוי : הבקשה היא ממש כדי שמי שרוצה לצאת לאילת יוכל לצאת כי אם אדיר ביום רביעי לא נוכל לצאת צריך להכין את אדיר.

כב' הש' א. קולה : אדיר נשאר ב- 30 וב- 3, אני לא בטוח שאדיר חבאני צריך יומיים כבר אמרתי את זה לעורך דין הלוי.

עו"ד י. הלוי : אני חשבתי בגלל הנגדית.

כב' הש' א. קולה : לא בטוח.

עו"ד י. הלוי : אני אחראי על הראשית לא על הנגדית.

כב' הש' א. קולה : אנחנו לא עוסקים פה בא"ק אני מזכיר לכם ולכן עדותו פחות חשובה ורלוונטית בעינינו, צריך השלמות פה, השלמות שם לא בטוח שצריך לעשות מזה עכשיו את עניין הדגל שלכם אני לא בטוח.

עו"ד ו. קבלאוי : קיבלתי, שמעתי, נתאים את עצמנו.

כב' הש' א. קולה : תחשבו על זה, שריינו גם את ה -3.

עו"ד ו. קבלאוי : ואם מראש נגיד שאנחנו נסיים את הנגדית שלו באותו יום?

כב' הש' א. קולה : אם מראש תסיימו באותו יום עלי, עלי, קיבלת ב- 30, עכשיו אתה במלכוד אתה צריך לקבל אישור משרון הר ציון.

עו"ד ו. קבלאוי : לא, אני חוקר אותו זה עלי.

כב' הש' א. קולה : אם אתה אומר לי שאתה מסיים אותו ביום אחד ראשית ונגדית.

עו"ד י. הלוי : אז הוא יזוז ל-3/4.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : הבנתי.

כב' הש' א. קולה : אין בעיה.

עו"ד ו. קבלאוי : אני עדיין לא שם אני לא יכול להגיד.

כב' הש' א. קולה : הכדור אצלך

עו"ד ו. קבלאוי : בסדר, נכון לעכשיו אדיר חבאני ב- 30/3 ו- 3/4, לגבי חן קוגל, אנחנו לא רוצים להכביד עליכם ולהציק לכם, אנחנו לא רוצים להביא את קוגל פעמיים ולדחות את קוגל, זה משמעותי לכאן ולכאן, תנסו לראות איך אתם מתגברים על זה, לא תתגברו על זה אז הוא יבוא עוד פעם.

עו"ד ו. קבלאוי : בסדר גמור.

עו"ד י. הלוי : יופי, אתם תסתדרו אני בטוח במאה אחוז.

עו"ד ו. קבלאוי : מה אתה מגיש חוץ מקוגל?

עו"ד י. הלוי : אני מגיש את העמוד עם החתימה שאני חושב שאין לכם, מצאתי ככה לנכון.

כב' הש' א. קולה : איזה חתימה?

עו"ד י. הלוי : אתם תראו בעמוד 31 אין חתימה מהדיגיטאלי אז יש לכם עותקים צבעוניים.

כב' הש' א. קולה : טוב, כמובן שצריך להגיש את זה באמצעות עורכה, הוא יאשר את זה בסדר, חוות דעת של ד"ר קוגל מיום,

עו"ד י. הלוי : סליחה, סליחה, אני לא ביקשתי עדיין להגיש את זה כמוצג.

כב' הש' א. קולה : רק שנקרא אותה?

עו"ד י. הלוי : תקראו כמו שהם עושים.

כב' הש' א. קולה : זה בסדר.

עו"ד ו. קבלאוי : גם אפשר לסמן אותה וזה בכפוף לעדותו.

עו"ד י. הלוי : מה שאתם רוצים.

כב' הש' א. קולה : נסמן שיהיה יותר קל ונוח, הבנו מה שרצית, תאריך של חוות דעת הזאת?

עו"ד י. הלוי : פה אתם תראו, תסתכלו עמוד 31 לדעתי אתם לא רואים כלום זה ריק שם ולכן טרחתי במקור אצלי.

כב' הש' א. קולה : עמוד 31, בסדר, חוות דעת של ד"ר קוגל מיום 13/3/22 הוגשה וסומנה נ/113 וכמובן בכפוף לעדותו של ד"ר קוגל ודף נפרד עמוד 31 שהוא עמוד החתימה והתאריך צורף אף הוא וסומן נ/113א, עד כאן בסדר?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : הלאה.

עו"ד י. הלוי : עכשיו אני מדבר על העדים.

כב' הש' א. קולה : העדים שויתרתם עליהם, שקיבלתם אותם? כן, ממשיכים?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : לגבי העדים, יש לנו תאריכים מרובים.

כב' הש' א. קולה : למה אנחנו לא יכולים לקבל את חוות דעת לגבי טביעות הנעל, כן מושלמת, לא מושלמת, שנקרא אותה כמו שאנחנו קוראים את אלו, תנו לנו אותה שנראה במה מדובר למה לשחק אתנו?

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו לא משחקים שום משחק, אנחנו לא מסכימים להגיש אותה בלי שעורך חוות הדעת יעיד.

כב' הש' א. קולה : מאה אחוז, כמו שהגשנו את כל חוות דעת של רוטשילד,

עו"ד ו. קבלאוי : אתה מזמן אותו כעד הגנה?

עו"ד י. הלוי : בטח.

כב' הש' א. קולה : אז בוא נגיש אותה בכפוף להעדתו.

עו"ד י. הלוי : בטח.

כב' הש' ד. צרפתי : אז למה אתה לא מגיש אותה? זה האישה שמחליפה את אדון שור.

כב' הש' א. קולה : ושרינה.

עו"ד י. הלוי : לא, זה גבר.

כב' הש' א. קולה : מי זה טניה?

עו"ד י. הלוי : אני לא יודע.

כב' הש' א. קולה : הזמנת אחד בשם רב פקד טניה.

עו"ד י. הלוי : תניה בת' נכון.

כב' הש' ד. צרפתי : זה בן?

כב' הש' א. קולה : תניה זה גבר?

עו"ד י. הלוי : לא, זו אישה, אני אסביר מי זאת,

כב' הש' א. קולה : לפני זה, נחזור לשאלה הראשונה, אפשר להגיש את חוות דעת יהא עורכה אשר יהא, אדוני מצהיר שהוא מזמין אותו כעד כעד הגנה.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : אז היא תוגש לנו שנוכל להתכונן ובכפוף להעדתו של אותו עד.

עו"ד י. הלוי : בוודאי.

כב' הש' א. קולה : אז אפשר?

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : אז תגישו אותה בישיבה הבאה.

עו"ד י. הלוי : בישיבה הבאה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אני אדאג לזה בישיבה הבאה.

עו"ד ו. קבלאוי : אם כבר הישיבה הבאה.

כב' הש' א. קולה : מחר.

עו"ד ו. קבלאוי : אין עדים.

עו"ד י. הלוי : תן לי, זה פרשת הגנה תן לי לדבר על העדים.

כב' הש' א. קולה : טוב, בוא נדבר על העדים.

עו"ד י. הלוי : תניה רם זו הקצינה במאגר מעבדת די אן איי במטה ארצי בירושלים.

כב' הש' א. קולה : יש לה חוות דעת ?

עו"ד י. הלוי : לא.

כב' הש' א. קולה : אז איך היא מעידה בלי חוות דעת ?

עו"ד י. הלוי : אני אסביר.

כב' הש' א. קולה : אתם מסכימים שהיא תעיד בלי חוות דעת ?

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

עו"ד י. הלוי : אבל הם לא יודעים, הם לא יודעים במה מדובר.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אני אגיד למה היא מוזמנת.

כב' הש' א. קולה : המטרה לשחק בקלפים גלויים.

עו"ד י. הלוי : אבל אני גלוי.

כב' הש' א. קולה : נו.

עו"ד י. הלוי : רציתי להזמין אותה היא עוד לא הוזמנה.

כב' הש' א. קולה : הוזמנה, היא הוזמנה.

עו"ד י. הלוי : ב- 12-13/4.

כב' הש' א. קולה : כן, היא הוזמנה כתבתי לך כמבוקש.

עו"ד י. הלוי : נכון, טוב, תניה רם, טניה בט' זה מנקות ומדללות חזירים עם סכין משוננת זה טניה בט', תניה בת' זה מעבדה.

כב' הש' א. קולה : כן דבר.

עו"ד י. הלוי : כן, תניה לפני מספר חודשים הוציאה מסמך לכאורה אני מדגיש, לכאורה, שהגיע לידי, מסמך שבו היא מבקשת מימון של מאות אלפי ש"ח להקמת מאגר די אן איי מיטוכונדריאלי , נדמה לי זה 600 אלף ש"ח היא מבקשת ללא מכרז, המכתב הזה הגיע לידי, אני העברתי אותו לפרקליטות, היא הפליגה בשבחיו ובערכו הראייתי של הדי אן איי המיטוכונדריאלי כמובן ולכן הם רוצים להקים מאגר כזה, כמה שהוא מהימן ועוזר לפענח פשעים וכו' וכו' וכו' איך אומרים הפליגה בשבחיו.

כב' הש' ד. צרפתי : אתה רוצה להגיש באמצעותה את המכתב המפליג הזה?

עו"ד י. הלוי : ולדבר, רציתי לדבר אתה איך את רוצה להקים מאגר.

עו"ד ו. קבלאוי : זה רק מוכיח שאין מאגר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : טוב, הבנו, אז תביא אותה, גמרנו, כולנו נשמח, הלאה. אפשר להגיש היום עדויות בהסכמה?

עו"ד י. הלוי : אפשר, אני מגיש, קורן לוגסי,

כב' הש' א. קולה : קורן לוגסי.

עו"ד י. הלוי : נכון, יש לו שתי אמרות ואני מגיש את שתיהן, קודם כל הודעה ראשונה של העד מ- 7/12/2006.

כב' הש' א. קולה : הודעתו של העד קורן לוגסי מיום 7/12/2006 שעה 09:40 הוגשה וסומנה נ/114. הלאה.

עו"ד י. הלוי : גם מה- 10/12.

כב' הש' א. קולה : הודעתו של העד קורן לוגסי מה- 10/12 הוגשה וסומנה נ/114א.

עו"ד י. הלוי : פרוטוקול של עדותו מהמשפט הראשון.

כב' הש' א. קולה : פרוטוקול של עדותו של העד קורן לוגסי מיום 7/6/2009 הוגשה וסומנה נ/114ב.

עו"ד י. הלוי : בן קקון אני מגיש הודעה אחת ב- 3 עותקים מיום 11/12/2006.

כב' הש' א. קולה : הודעתו של בן קקון מיום 11/12/2006 בשעה 13:15 הוגשה וסומנה נ/115.

עו"ד י. הלוי : אני מגיש שלושה עותקים של הודעתו של דוד מלכה מיום 17/12/2006.

כב' הש' א. קולה : הודעתו של דוד מלכה מיום 17/12/2006 שעה 14:15 הוגשה וסומנה נ/116.

עו"ד י. הלוי : אני מגיש 3 עותקים של הודעתה של יסמין ציזרה מ- 12/12/2006.

כב' הש' א. קולה : הודעה של העדה יסמין ציזרה מ- 12/12/2006 שעה 14:45 הוגשה וסומנה נ/117.

עו"ד י. הלוי : נותרה לנו רחל בן חיים,

כב' הש' א. קולה : אוהד רינגלר לא היה צריך לבוא היום?

עו"ד י. הלוי : הוא היה צריך, אני מבקש צו הבאה תכף אני מגיע אליו.

כב' הש' א. קולה : טוב. מה עם השותפה שלה למזנון הגשתם אותה?

עו"ד י. הלוי : לא, הם רוצים שאני אבדוק משהו באיזה שורה אז בישיבה הבאה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

כב' הש' ד. צרפתי : ההיא השנייה מהמזנון כן העידה בתיק השני?

עו"ד ו. קבלאוי : לא.

עו"ד י. הלוי : אני מגיש לבית משפט לגבי רחל בן חיים מזכר של רס"מ דודו חמו לגבי דבריה של רחל בן חיים, אני מגיש את המזכר גם בכתב יד וגם עותק מודפס – אני לא ערכתי אותו, בבקשה.

כב' הש' א. קולה : טוב, מזכר של רס"מ דודו חמו מיום 18/12/06 שמתייחס לעדותה של רחל בן חיים הוגש וסומן נ/118 וכן הוגש וסומן עותק מודפס של אותו מוזכר נ/118א.

עו"ד י. הלוי : עדי היום, אני מבקש לגבי העד אוהד רינגר אני אבקש,

כב' הש' א. קולה : מה דיברת אתו בטלפון והוא לא רוצה לבוא?

עו"ד י. הלוי : אני לא דיברתי אתו בטלפון כי הוא אף פעם לא עונה לי אבל אני אחראי ויכול לומר שיש לי תקשורת אתו של ווטצאפ, הוא יודע על הדיון, העברתי לו את ההזמנה על היום בווטצאפ הוא קיבל אותה.

כב' הש' א. קולה : מתי העברת לו את ההזמנה, צריך 14 יום.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, אני אבדוק קשה לי לענות, אני אבדוק, לא עברו 14 יום, אני העברתי את זה ב- 17 למרץ.

כב' הש' א. קולה : היום 22, אז לא להוציא צו הבאה עדיין.

עו"ד י. הלוי : ב- 5 למרץ, אתם תחליטו, כתבתי לו הצגתי את עצמי, מקווה שקיבלת את ההזמנה לבוא ב- 15/3, אתם תסיקו את המסקנות, 5/3 אני אחראי על זה, וב- 12/3 שינוי לוז אז אני משנה את השעה וכו' וכו' וב- 17 אני כותב לו , ראיתי שהוא לא משתף פעולה אמרתי טוב תקבל את ההזמנה אז הוא קיבל ב- 17 ואחרי זה העביר לי באימייל וזה נתן לי אות שהוא קיבל והוא גם התכתב אתי הבוקר.

כב' הש' א. קולה : הוא שלח לי אימייל.

עו"ד י. הלוי : הוא שלח לי אימייל עם המייל שלו ושלחתי לו את ההודעה שלו במייל שירענן את הזיכרון וזה קרה ב- 19/12.

כב' הש' א. קולה : והבוקר מה קרה?

עו"ד י. הלוי : והבוקר כתבתי לו שאני מחכה לו, לא יכול להגיע, כתבתי לו שאני אאלץ להוציא לך צו הבאה מבית משפט, בנימוס כתבתי לו שאתה עד חשוב ופועל בניגוד לחובתך האזרחית, חבל, תשובתו, יש הודעה שלי. לא רואה טעם לבוא ולהגיד את מה שרשום שם תקופה מאד לחוצה בעבודה שלי, אתה חייב להגיע, תשובת העד, אני בטח לא עד מטעם ההגנה או מטעם התביעה או מצד כלשהו, נתתי עדות בפני קצין משטרה העדות מופיעה אצלכם, זהו.

כב' הש' א. קולה : טוב, אז נזמן אותו לעוד שבועיים, נוציא לו צו הבאה ונזמן אותו, אפשר לזמן אותו למחר בצו הבאה.

עו"ד ו. קבלאוי : הזימון לא כדין, הזימון היה ל- 15 כדין אולי.

עו"ד י. הלוי : אבל תיקנתי לו.

כב' הש' א. קולה : אנחנו נוציא לו צו הבאה, הוא לא רוצה לבוא אז נוציא לו צו הבאה, הוא כותב אני לא רוצה לבוא אז למה סתם לשחק כדין.

עו"ד ו. קבלאוי : אין אישור מסירה כדין.

כב' הש' א. קולה : זו בעיה שלנו נכון?

עו"ד ו. קבלאוי : אני אומר בכל זאת זה אזרח.

כב' הש' א. קולה : אזרח שלא רוצה לבוא.

עו"ד ו. קבלאוי : אני מוכן, אני אדבר אתו.

עו"ד י. הלוי : אתה תדבר אתו.

עו"ד ו. קבלאוי : על הזימון.

כב' הש' א. קולה : לא, אתה לא, אוהד רינגר למתי?

עו"ד י. הלוי : ב- 3/4.

כב' הש' א. קולה : מחר יכול להיות.

עו"ד י. הלוי : קודם כל אפשר למחר.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד ו. קבלאוי : אולי שבית המשפט יורה למשטרת ישראל לבצע מסירה אישית של צו הבאה לעד.

עו"ד י. הלוי : אבל הוא יודע נו באמת

עו"ד ו. קבלאוי : צו הבאה זה משהו דרסטי לבוא לקחת אותו עם שוטרים זה לא משהו קל.

כב' הש' א. קולה : עוד מעט נדבר עם המזכירות שלנו שהם יתקשרו אליו, ינסו לדבר אתו יפה ולהסביר לו אם לא אז נורה לבצע צו מסירה באמצעות המשטרה עוד היום כדי שיבוא מחר בלי צו הבאה.

עו"ד ו. קבלאוי : עדיף.

כב' הש' א. קולה : יבוצע זימון עוד היום.

עו"ד י. הלוי : אני רגוע אני יודע שהוא יבוא, מחר, מחרתיים, עוד שבוע עוד שבועיים.

כב' הש' א. קולה : נטפל בזה. תכף נראה מתי אנחנו קובעים לפי זה נבצע את המסירה, הלאה.

עו"ד י. הלוי : לגבי העדים של מחר, מלכתחילה הוזמנו 6 עדים,

כב' הש' א. קולה : אפי קובה, אבי פינס וויתרתם עליו בהסכמה, נשאר לנו שני שוטרים (לא ברור) מפקד המחוז המרחב.

עו"ד י. הלוי : נכון, ניר התקשר ואמר לי שהוא נכנס לבידוד עד יום חמישי, אמרתי לו טוב הזמנתי אותו, אמר לי שביום רביעי הוא צריך לעשות בדיקה, אמרתי לו 30/3 הוא יבוא בבוקר לפני אדיר תהיה גם עדה יאנה בנט, היא תבוא ב- 30/3, השניים יפתחו את היום שלנו ב- 30/3 יאנה בנט וניר מרנץ.

כב' הש' א. קולה : או קיי. מה עם אפי קובה?

עו"ד י. הלוי : אפי קובה בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : נשארת עם מאיר קרן בלבד.

עו"ד י. הלוי : שלושה, מאיר קרן, אידית גוטמן ורנתה גילדברג, הן תבואנה מחר ב- 10:30,

כב' הש' א. קולה : רנתה בהסכמה.

עו"ד ו. קבלאוי : רנתה בהסכמה.

עו"ד י. הלוי : רנתה בהסכמה אני לא צריך משהו מעבר.

כב' הש' א. קולה : אז תגיש אותה.

עו"ד י. הלוי : אפשר גם עכשיו אפילו.

כב' הש' א. קולה : נכון.

עו"ד י. הלוי : נגיש את רנתה, ואז יש לנו את מאיר קרן.

כב' הש' א. קולה : מאיר קרן הוא גם שוטר?

עו"ד י. הלוי : אמת, השניים האלו מינואר

כב' הש' א. קולה : שחקרו אותו על הטביעות.

עו"ד י. הלוי : על מה קרה נכנסת לתא איפה היית וכו'.

כב' הש' א. קולה : כן.

עו"ד י. הלוי : מאיר קרן אני מוכן להגיש בהסכמה אין לי משהו מעבר לכתוב לחדד.

כב' הש' א. קולה : מה של קרן?

עו"ד י. הלוי : כן.

עו"ד ו. קבלאוי : נבדוק.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : יש לנו את אידית גוטמן.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מבקשים שאידית ויאנה יהיו באותו יום.

כב' הש' א. קולה : או קיי.

עו"ד י. הלוי : אבל אני לא רוצה להזיז אותה היא יש לה,

כב' הש' א. קולה : שניה, אם מחר מתקיים ואידית מעידה היא מעידה, זה הכל תלוי במחר, אם מחר מתקיים, אם נשאר לנו רק אידית אז מחר לא יתקיים לא נביא אתכם רק בשביל אידית ואוהד רינגר, נזיז את אידית ליום של יאנה.

עו"ד י. הלוי : טוב, אני מקווה שיסתדר לה, אני מבחינתי אין לי בעיה.

עו"ד ו. קבלאוי : חמש דקות נעבור על העדות שלו.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להמשיך לסיים על העדים באופן כללי לדבר.

כב' הש' א. קולה : 30/3 ו- 3/4 גמרנו.

עו"ד י. הלוי : נכון.

כב' הש' א. קולה : הלאה תתקם.

עו"ד י. הלוי : ליום ראשון לי עדים.

כב' הש' א. קולה : 27.

עו"ד י. הלוי : נכון, אני גם צריך את היום הזה וגם אין לי בו עדים, אני מבקש שלא תתקיים ישיבה ב- 27.

כב' הש' א. קולה : וגם לא ב- 29.

עו"ד י. הלוי : אני יודע, אבל אני רוצה להגיד לכבודכם, לגבי העדים הרי שלחתי לכם בקשה.

כב' הש' א. קולה : 6/4 ד"ר קוגל ברור יום שלם, עו"ד ו. קבלאוי אתה צריך אותו יום שלם?

עו"ד ו. קבלאוי : כן.

כב' הש' א. קולה : 10/4 יום שלם פורמן?

עו"ד ו. קבלאוי : כן

כב' הש' א. קולה : 12/4 תניה ודניאל ביתן.

עו"ד ו. קבלאוי : דניאל ביתן ועוד כמה עדים שקשורים לפרשת א. ק. א. ח. אחרי שאדיר יעיד נדע אם אנחנו צריכים אותם.

כב' הש' א. קולה : או קיי, תמי עמרני צריך לבדוק את המילה הזאת, פתינה חסן?

עו"ד ו. קבלאוי : פתינה חסן זאת המורה שהייתה בחדר המורים, כנראה תהיה בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : מריאנה סולקין?

עו"ד ו. קבלאוי : התלמידה שהייתה עם פתינה.

כב' הש' א. קולה : גם בהסכמה?

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו בודקים.

כב' הש' א. קולה : אלון רז?

עו"ד י. הלוי : אלון רז קשור בעקיפין לאליבי של הנאשם.

כב' הש' א. קולה : הוא הגיש הודעה במשטרה?

עו"ד י. הלוי : למיטב זיכרוני.

כב' הש' א. קולה : אז תבדקו.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : 13/4?

עו"ד ו. קבלאוי : לדעתי עובדי הניקיון אני לא רוצה להתחייב כנראה נגיש הסכמה.

כב' הש' א. קולה : יקיר כהן?

עו"ד ו. קבלאוי : בהסכמה. ככל הנראה יוגש בהסכמה.

כב' הש' א. קולה : זיו מרד?

עו"ד ו. קבלאוי : כנ"ל .

כב' הש' א. קולה : ככל הנראה יוגש בהסכמה, ספיר מסעוד?

עו"ד ו. קבלאוי : בשלב הזה צריכים אותה.

כב' הש' א. קולה : גרה גרמן? מי זה אותו ארגנטינאי?

עו"ד ו. קבלאוי : חוסה.

כב' הש' א. קולה : למתי הוא מוזמן?

עו"ד י. הלוי : הוא הוזמן ל- 16,

כב' הש' א. קולה : אבל ב- 16 שמענו את רומן, ביטלנו את הזימון שלו ל- 16.

עו"ד י. הלוי : אני לא ביטלתי כלום כי אין לי אתו קשר אמרתי בוא נראה אם הוא יבוא אבל הוא לא בא.

כב' הש' א. קולה : אז תזמן אותו מתישהו.

עו"ד י. הלוי : אין קשר אני לא יכול לאתר את האיש הזה, יש כתובת לא נכונה לא הצליחו לאתר לי טלפון אפילו הפעלתי חוקר פרטי, יש אנשים שאני תקוע אתם.

כב' הש' א. קולה : טוב שים בצד את רשימת התקועים תכף נדבר עליהם.

עו"ד י. הלוי : טוב.

כב' הש' א. קולה : אולגה מילמן?

עו"ד י. הלוי : זו אחת שאני תקוע אתה וכתבתי עליה בבקשה.

כב' הש' א. קולה : ראיתי, רינתה גילדברג בהסכמה, אוקסנה קסטרוביץ?

עו"ד י. הלוי : יש קשר, לא מדברים שם עברית אלא רוסית, אמצא דרך להגיד לו.

כב' הש' א. קולה : למתי, יש לנו ימים פנויים , טוב , ליליה?

עו"ד ו. קבלאוי : מדובר באנשים מבוגרים, שבוע שעבר יצרה אתי קשר מישהי מקצרין שמטפל בכל הקשישים שם והיא ביקשה ממני ככל שיש זימונים להעביר דרכה.

כב' הש' א. קולה : תעביר לעורך הלוי את הרשימה ושיביא את כולם.

עו"ד י. הלוי : מה בזה ליליה ואולגה זה אותו דבר שם?

עו"ד ו. קבלאוי : היא דיברה אתי על לילי והיא אמרה לי שהיא מאד מבוגרת.

כב' הש' א. קולה : תזמנו אותה באמצעות אותה מטפלת.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

כב' הש' א. קולה : אור כהן?

עו"ד י. הלוי : גם זה מברנקו וייס בפרגולה שם.

כב' הש' א. קולה : הזמנת אותו ל- 16.

עו"ד י. הלוי : אמרו שהוא במעצר, אחרי זה הודיעו למזכירות שהוא השתחרר מהמעצר, אין קשר, אני תקוע.

כב' הש' א. קולה : תזמן אותו לתאריך אחר.

עו"ד י. הלוי : את כל התקועים אני אעביר לאיזה תאריך.

כב' הש' א. קולה : בובליל?

עו"ד י. הלוי : עדיין לא נתתי לה תאריך.

כב' הש' א. קולה : בוא ניתן לה.

עו"ד י. הלוי : אני אעשה את זה, אני מתחייב.

עו"ד ו. קבלאוי : אין חוות דעת חדשה של בהר שהיא רוצה להתייחס אליה.

עו"ד י. הלוי : דורון בהר כתבתי נדמה לי לחבריי שהוא שוקד על השלמה לחוות דעתו ואני אעביר.

כב' הש' א. קולה : צפי?

עו"ד י. הלוי : כבודכם, צפי סוף אפריל או תחילת מאי.

עו"ד ו. קבלאוי : אני יכול להגיד משהו לגבי בובליל, אנחנו מסכימים לכל מה שעשתה בובליל למעט המסקנות, המסקנות הן של סטטיסטיקאית והיא לא כזו ,ולכן אם חברי יגיד אני מוכן שלא,

כב' הש' א. קולה : אבל בהר סטטיסטיקאי, אז שיבוא בהר.

עו"ד י. הלוי : לא, אני צריך אותה.

כב' הש' א. קולה : בסדר.

כב' הש' ד. צרפתי : בהר יש לך את החומר? אז עורכת הדין הר ציון אמרה שהוא מתבסס על מאגר לא רלוונטי.

עו"ד י. הלוי : נכון.

עו"ד ו. קבלאוי : זו הטענה שלנו בגדול,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ו. קבלאוי : שהפרופיל הזה נדיר ולא מייצג את ישראל בכלל.

כב' הש' א. קולה : בסדר, ועדיין יש פה מי כאילו שאתה אומר או קיי 10 אחוז 12 אחוז

עו"ד ו. קבלאוי : שאתה מדבר על מאות אלפים בישראל שיש להם את הפרופיל הזה.

כב' הש' א. קולה : השאלה כמה זה בקצרין, כמה זה שווה בסטטיסטיקה זה הכל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : הלאה, נתקדם עם המועדים.

עו"ד ו. קבלאוי : רציתי להגיד אם אדיר הוא משני לתיק הזה אז כל הנושא של הדי אן איי המיטוכונדריאלי הוא יותר משני.

כב' הש' א. קולה : נכון, ולכן גם אם אתם אומרים זה מאות אלפים בישראל ובקצרין,

עו"ד ו. קבלאוי : לא זה הפוך, אני אומר זה משפחתי, אם תיקח במקום מסוים לצורך העניין כפר ערבי,

כב' הש' א. קולה : אתם אנשים הגיוניים.

עו"ד ו. קבלאוי : אז אני אומר זה לא שווה כלום.

עו"ד י. הלוי : לא שווה כלום יואו יואו.

כב' הש' א. קולה : אין לה הורים בקצרין ואין לה משפחה בקצרין, זה מוסיף נדבך למשהו שאולי הוא בכלל לא ב…

עו"ד ו. קבלאוי : בסדר גמור, אם בחוות הדעת רגילה זה אחד למיליארד או כמה מיליארדים אז פה אתה מדבר על מאות אלפים,

עו"ד י. הלוי : זה לא נכון.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : בכל מקרה זה משקל.

כב' הש' ד. צרפתי : עוד אין את חוות דעת של בהר?

עו"ד ו. קבלאוי : הוא מתקן אתה, השלמה.

עו"ד י. הלוי : אני רוצה להגיד משהו על א. ק. אני כל הזמן שומע הערות של בית המשפט, אני יודע היטב שבאמת יש המון ראיות, אב בית הדין כשאמר שיש פה הרבה עצים שלא יסתירו את היער אני מבין את הרעיון זה נכון אבל אני מביע את משאלת לבי שלמרות היריעה הענקית של תיק רומן והראיות שנוגעות להאם הנאשם ביצע או לא ביצע שלא תעיפו מעל עיניכם את העניין של א"ק. אנחנו לא בסיכומים עכשיו אבל,

כב' הש' א. קולה : טוב, דיה לסיכומים בשעתם.

עו"ד י. הלוי : אני מצאתי לנכון במין אתנחתא מנהלתית בניחותא שיש לנו קצת יותר זמן להעיר, לא תפסתי כל הזמן, הפעלתי אינטליגנציה או רגשית ולא קפצתי כל הזמן.

כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי כל התיק הזה ייכתב בסופו של דבר על עובדות שיוכחו לכאן או לכאן, לא פרשנויות, לא השערות , לא משאלות לב.

עו"ד י. הלוי : ברור, משאלת לב זה תסתכלו בראיות זו לא משאלת לב שלי.

כב' הש' א. קולה : ברור, טוב, ויינבך אבי.

עו"ד י. הלוי : אבי לא מרגיש טוב, הוא היה צריך לבוא היום והוא כן בקשר.

כב' הש' א. קולה : אז לשבץ אותו באחד הימים?

עו"ד י. הלוי : בוודאי.

כב' הש' א. קולה : נמשיך הלאה ביומנים שלנו, יש לנו עד ה – 12/4 דיונים, וב- 26/4 את הד"ר פול משהו.

עו"ד י. הלוי : נכון, קבעתי עם יואב זילברשטיין ב- 26/4 לגבי המחשב.

כב' הש' א. קולה : אנחנו מבינים מה שאתה רוצה.

עו"ד י. הלוי : יבוא המומחה שכל המדינה מכבדת אותו מאד והוא יגיד איך תפרו לרומן תיק.

כב' הש' א. קולה : ופרופ' פול קיש בסדר מתי נקבל את חוות דעת של הנעליים? מחר? מחר אין דיון ככל הנראה.

עו"ד י. הלוי : יש דיון אני מביא את זה.

כב' הש' א. קולה : אתם רוצים לבטל את מחר?

עו"ד ו. קבלאוי : בינתיים אידית אנחנו צריכים ונבדוק את השני כי יכול להיות שיש לו שני עדים מחר.

עו"ד י. הלוי : אני מוכן לבוא מה שתחליטו.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו מוכנים לבוא מה שתחליטו.

עו"ד י. הלוי : יש לי פה דיון, אני חייב להיות גלוי אני מאד מקפיד.

כב' הש' א. קולה : רגע, בואו נעשה ככה, אתם בינתיים מבררים על מאיר קרן הזה ,נבדוק איך אפשר לאתר את אדון אוהד רינגר כמה שיותר מהר ואם אפשר להוציא לו מסירה ביד ולהזהיר אותו שהוא חייב לבוא מחר שאם לא כן נוציא לו צו הבאה, אם הוא בא מחר ואידית באה מחר נתחיל מחר ב- 10:30, נשמע את שניהם ונתפזר כידידים.

עו"ד ו. קבלאוי : אין בעיה.

כב' הש' א. קולה : תבדקו לגבי קרן אנחנו נבדוק במזכירות לגבי רינגר, אתה יכול להקדים את יואב זילברשטיין?

עו"ד י. הלוי : תיאורטית כן, להקדים מתי?

כב' הש' א. קולה : לא יודע.

כב' הש' ד. צרפתי : תתאמו מועד, הוא אומר שהוא זקוק לו.

כב' הש' א. קולה : מה עם ה – 17/4? יכול להיות שגם ב- 13/4 לא יהיה אף אחד, תנסו לאחד אם תוכלו לבטל על ה – 13/4 אם לא,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי : כבודכם, מדבר אתי על 17/4?

כב' הש' א. קולה : לא, 13.

עו"ד ו. קבלאוי : אפשר מראש לבטל את ה – 13 במקום חצי יום להביא את פורמן.

כב' הש' א. קולה : זה מה שאני אומר, תנסו לבטל את ה – 13.

עו"ד ו. קבלאוי : אם יש ב- 10 את פורמן וב- 12 מועד פנוי.

כב' הש' א. קולה : צריך את כל אלה ב- 12.

עו"ד י. הלוי : ומה יהיה עם ההזמנות שיצאו ל- 13.

כב' הש' א. קולה : אז תגיד לנו עכשיו נשנה את זה.

עו"ד י. הלוי : נקווה שנצליח.

כב' הש' א. קולה : הלאה, אחרי פסח, 24/4 מה קורה, אין דיונים למה? למה לא קבענו? 27/4? כמה עדים יש לך עוד, מיצינו את כל העדים שלך? כי אנחנו רוצים לשמוע עדי הזמה וזהו, תתחילו לכתוב.

עו"ד ו. קבלאוי : התחלנו.

כב' הש' א. קולה : יפה, גם אתה תתחיל לכתוב.

עו"ד י. הלוי : אני אומר לבית המשפט אני מצפה להסכמות שיורידו ממני את התלמידים וכו'.

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו בכיוון הזה.

עו"ד י. הלוי : אז אני אתקדם מהר מאד.

כב' הש' ד. צרפתי : מה נשאר לך לא משובצים?

עו"ד ב. משה : רק עדים קצרים.

עו"ד י. הלוי : 10 מקסימום, חוץ מכל התלמידים האלו.

כב' הש' א. קולה : קחו 15 דקות הפסקה, אנחנו נבדוק מה שדיברנו, בשאיפה שנשמע מחר עוד שני עדים, אם תוכל לזמן עוד עד קצר מחר אולי נעשה גם מחר, דבר עם ויינריך תראה אם הוא יכול מחר, אידית וזה מה שסיכמנו סיכמנו, את ה – 13 נעביר ל- 12, אנחנו צריכים למצוא זמן לדורון ולבובליל כן לא.

כב' הש' ד. צרפתי : לא, בובליל לא רק בהר.

עו"ד י. הלוי : אני צריך את בובליל.

כב' הש' א. קולה : אז אפשר לשריין את ה – 27.

עו"ד י. הלוי : למה לא, אני לא מתנגד.

כב' הש' א. קולה : בסדר 27 בובליל ובהר.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' הש' א. קולה : ותגיש להם את חוות דעת בזמן וכו'.

עו"ד י. הלוי : בסדר.

כב' הש' א. קולה : 26 ד"ר פול קיש, 27 ד"ר בובליל ופרופ' בהר ותגיש להם חוות דעת ובזה סיימנו, יש עוד 10 קטנים שנראה מה קורה אתם.

עו"ד י. הלוי : כן, יכול להיות שיהיו לי עוד 2 עדים מומחים לא ארוכים, קצרים, מבעוד מועד אני אעביר חוות דעת

כב' הש' א. קולה : או קיי בתחילת מאי.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : 1-2 למאי.

עו"ד י. הלוי : כן, אם הפרקליטות תחסוך ממני את כל התלמידים וזה יהיה בהסכמה אני מאמין שבתחילת מאי תסתיים פרשת ההגנה, אני מצהיר.

כב' הש' א. קולה : ואתם תצטרכו מקסימום 3 עדי הזמה, לא צריך את דיאז ושפיץ לא צריך את שניהם, צריך רוטשילד ודיאז,

עו"ד ו. קבלאוי : אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר אליהם שאלות, זה מומחה שלנו.

כב' הש' א. קולה : ברור.

עו"ד ו. קבלאוי : נעביר להם להתייחסות את חוות דעת החדשה של קוגל.

כב' הש' א. קולה : ברור, להביא עדי הזמה על כל מה שכלול בזה לא חוזרים בנו ממה שהבטחנו לכם תנוח דעתכם אבל כל זה יכול להסתיים ב- 15/5.

עו"ד ו. קבלאוי : נשתדל, ברור, גם האינטרס שלנו לסיים את זה כמה שיותר מהר.

כב' הש' א. קולה : לסיים בין ה – 1 ל- 15 למאי עדויות, 15 ביוני סיכומים בעל פה.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : רבע שעה הפסקה.

לאחר הפסקה.

עו"ד ב. משה : אנחנו מגישים בהסכמה את הודעתה במשטרה של תמי עמרני.

כב' הש' א. קולה : העוזרת של המזרון.

עו"ד ב. משה : כן, יודגש כי בשורה 17 השאלה היא "האם יצא לך למכור לו במהלך השבועיים שלושה אחרונים".

כב' הש' א. קולה : למכור לו.

עו"ד ב. משה : כן.

כב' הש' א. קולה : טוב, הודעתה של העדה תמי עמרני מיום 17/12/06 שעה 12:35 לרבות ההבהרה שהבהיר עורך דין בני משה הוגשה וסומנה נ/119, דרך אגב דילגנו על עד אחד מיכאל אברהם.

עו"ד י. הלוי : וויתרתי עליו.

כב' הש' א. קולה : מאיר קרן?

עו"ד ו. קבלאוי : צריכים אותו.

כב' הש' א. קולה : אז הוא יבוא מחר מצוין, מחר יהיה מאיר קרן ואידית, לגבי רינגר יוציאו לו צו הבאה המזכירות דיברה אתו והוא עדיין לא רוצה לבוא, הסניגור שיגע אותו, נוציא לו צו הבאה עם שחרור בערובה אצל קצין המשטרה, למחר.

כב' הש' ד. צרפתי : מה עם האיש החולה הוא יכול מחר?

עו"ד י. הלוי : לא, כתב לי שהוא לא יכול, קיבלתי תשובה עקיפה, אני כפוף לכמה עבודות ובכלל מבית שמש אין לי אפשרות אז אמרתי לו טוב אודיע לך על הזימון החדש.

כב' הש' א. קולה : אתם באמת צריכים אותו?

עו"ד ו. קבלאוי : כן, הם פשוט סותרים אחד את השני.

כב' הש' א. קולה : אז תגישו בהסכמה.

עו"ד ו. קבלאוי : איך תכריעו.

כב' הש' א. קולה : איך נכריע בין דני זולין לעגור אלון, נכריע.

עו"ד י. הלוי : אתה רוצה להגיש בהסכמה את אבי ויינריך?

עו"ד ו. קבלאוי : אם כבר מגישים את כל החבילה.

עו"ד י. הלוי : לא, יש לי עדי הגנה.

כב' הש' א. קולה : טוב.

עו"ד י. הלוי : אפשר להזמין את אבי ל- 3/4, 30/3 אמרנו יאנה בנט וניר מריאש, 3/4 כרגע זה רק אדיר.

כב' הש' א. קולה : 30 ו- 3,

כב' הש' ת. נסים שי : עדים ארוכים?

עו"ד י. הלוי : לא, לא, קצרים.

כב' הש' ד. צרפתי : מה עם השוטר שמסרב לבוא?

עו"ד י. הלוי : דיברתי אתו סוף סוףף.

כב' הש' א. קולה : דאהר מה אתו?

עו"ד י. הלוי : סיכמתי אתו ל- 3/4 ל- 9 בבוקר.

כב' הש' א. קולה : בסדר, יהיה 30/3 ו- 3/4 חבני וכל העדים האלה.

עו"ד י. הלוי : אפשר את אבי ויינריך ל- 3/4.

כב' הש' א. קולה : אתה תודיע לו כי זימון כבר יש לו.

עו"ד י. הלוי : עכשיו אני כותב לו.

כב' הש' א. קולה : גמרנו. נוציא החלטה.

עו"ד י. הלוי : הוא כתב לי, תשלח זימון עם תאריך ושעה, אני כותב לו מוזמן למחר בשעה 08:45 כרגע השופט מכתיב החלטה לגבייך ותכף אעבירו אלייך, בווצאפ אני אשלח לו.

כב' הש' א. קולה : לא, אם הוא מבטיח שהוא בא לא נוציא לו צו הבאה.

עו"ד ו. קבלאוי : ב- 10:30 אמרת.

עו"ד י. הלוי : נכון מחר ב- 10:30, אז הוא יגיע ב- 10:00, אני כותב לו, אני אומר לכבודכם דעתי שכן תוציאו צו הבאה, אני את זה יעביר לו בווצאפ יהיה לנו גם וגם כי בסוף במקום גם וגם יהיה שום דבר.

<#5#>

החלטה

לעד אוהד רינגר נשלחה הזמנה ביום 16/2/22 ב- 5/3 נשלחה לו הודעת תיקון שבה הוא זומן להיום, לדברי עורך דין הלוי בנוסף לאמור לעיל הוא שלח לו הודעות ווטצאפ שאושרו על ידו ואף דוא"ל שהתקבלה אצלו, במהלך הדיון עשינו הפסקה וביקשנו ממנהלת המחלקה הפלילית ליצור קשר ישיר עם העד ולברר מדוע הוא לא הופיע היום והאם הוא יבוא לדיון של מחר, לדברי מנהלת המחלקה העד סרב לשתף פעולה, הוא טען שבא כוח הנאשם משנה את המועדים מעת לעת והוא אדם עסוק ועובד ולא בטוח שיוכל להתייצב לדיון וממילא אין לו מה להוסיף ממה שמסר במשטרה, במהלך הדיון שלפנינו עכשיו הוסיף והבהיר בא כוח הנאשם כי העד אוהד רינגר שב ופנה אליו בווטצאפ והודיע לו כי ככל שיקבל הזמנה הוא אכן יתייצב, חרף הודעת ההבהרה האחרונה ובשם הזהירות אנו מורים מחר בשעה 10:00, העד יוכל להשתחרר על ידי קצין משטרה ככל שהמסירה תבוצע היום אם יחתום על ערובה בסך של אלף ש"ח להבטחת התייצבותו, יובהר למשטרת ישראל כי עליה לבצע צו הבאה עוד היום וזאת על מנת לוודא כי אכן קיבל את ההזמנה היום ויתייצב לדיון מחר לאחר חתימת ערובה כאמור. במקביל בא כוח הנאשם יעביר לעד את ההזמנה ועותק מהחלטה זו באמצעות תוכנת הווטצאפ.

כמו כן מוזמנים למחר העדים אידית גוטמן, מאיר קרן.

ניתנה והודעה היום, 22 במרץ 2022, במעמד הצדדים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

כב' הש' א. קולה : עכשיו צריך להגיש את ההודעה של רינתה.

עו"ד י. הלוי : נכון, אני מגיש שלושה העתקים של רינתה גילדברג מיום 11/12/2006.

כב' הש' א. קולה : הודעה של העדה רינתה גילדברג מיום 11/12/06 שעה 16:55 הוגשה וסומנה נ/120

עו"ד י. הלוי : דבר אחרון, היות ואני לא אחזור למשרדי בתל אביב היום לא אוכל להביא מחר את חוות דעת בשלושה עותקים אז התביעה תביא אותה.

כב' הש' א. קולה : את הסיכום של תביעת הנעל.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : בכפוף לכך תביא אותו בתור עד הגנה שלא קבענו מועד.

עו"ד י. הלוי : אז בואו נקבע ונזמין אותו, אביעד לוי, אני מציע את ה – 12/4 נסתדר עם מה שיש שם באותו יום.

כב' הש' א. קולה : בסדר גמור, נשאר את בהר ובובליל.

עו"ד י. הלוי : עוד שני מומחים צרי יריעה ללא נפח משמעותי.

כב' הש' א. קולה : טוב, והילדים שצריכים לסיים בהבנות.

עו"ד י. הלוי : כן.

כב' הש' א. קולה : בסדר,

<#6#>

החלטה

כמו כן אנו מורים על זימונו של העד אביעד לוי, ממעבדת סימנים וחומרים מז"פ ליום 12 לאפריל בשעה 10:00.

ניתנה והודעה היום, 22 במרץ 2022, במעמד הצדדים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

כב' הש' א. קולה : ביטלנו את ה – 27, בסדר, לגבי השלמת של קוגל תן להם את זה כמה שיותר מוקדם.

עו"ד י. הלוי : ברור.

עו"ד ו. קבלאוי : מחר 10?

כב' הש' א. קולה : 10:30.

עו"ד ו. קבלאוי : תודה.

כב' הש' א. קולה : סיימנו.

-ההקלטה הסתיימה-

הוקלד על ידי זיוה שימעון

פרוטוקול נוסף מתאריך 22/03/2022

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי

 

המאשימה

 

 מדינת ישראל

 

נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 והסתיימו בשעה 12:36

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

ב"כ הנאשם: לגבי העד אוהד רינגר, יש לי תקשורת איתו של ווטסאפ, יודע על הדיון, העברתי לו את ההזמנה להיום בווטסאפ, הוא קיבל אותה ביום 17.3.22. 

ב5.3.22, כתבתי לו לאחר שהצגתי את עצמי ואמרתי לו שקיבל הזמנה ל15.3. ב-17.3 ראיתי שלא שיתף פעולה ביקשתי ממנו לקבל את ההזמנה והוא קיבל ב17 והוא שלח לי אימייל וזה ב19.3.22.

הבוקר, כתבתי לו שאני מחכה לו והוא ענה שלא יכול להגיע. כתבתי לו שאאלץ להוציא לו צו הבאה והבהרתי לו שהוא עד חשוב ותשובתו "יש הודעה שלי. לא רואה טעם לבוא ולהגיד את מה שרשום שם בתקופה מאד לחוצה בעבודה שלי" . כתבתי לו אתה חייב להגיע, תשובתו, "אני בטח לא עד מטעם ההגנה או מצד כלשהו, נתתי עדות בפני קצין משטרה והעדות אצלכם". 

ב"כ המאשימה: מבקשים כי ביהמ"ש יורה למשטרת ישראל להוציא מסירה אישית לעד רינגר ולבצע את המסירה עוד היום. 

ב"כ הנאשם: אין לי עדים להעיד ביום 27.3.22 ואני מבקש לבטל ישיבה זו. 

בשלב זה ולאחר הפסקה 

<#3#>

החלטה

אנו פוסקים לעד יהודה לייבוביץ הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות. 

אנו פוסקים לעד/ה אליזבט טובי (ליזה טיבי) הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות. 

אנו פוסקים לעד/ה אריאל פליבה הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות. 

לעד אוהד רינגר נשלחה הזמנה ראשונה ביום 16.2.22 לצורך מתן עדותו ב15.3.22. לאחר מכן וב5.3.22 נשלחה לו הודעת תיקון שבה זומן להיום.

לדברי עו"ד הלוי, בנוסף לאמור לעיל, הוא שלח לו הודעת ווטסאפ שאושרו על ידו ואף הודעת דוא"ל שהתקבלה אצלו. 

במהלך הדיון עשינו הפסקה וביקשנו ממנהלת המח' הפלילית ליצור קשר ישיר עם העד ולברר מדוע לא הופיע היום והאם יבוא לדיון של מחר. 

לדברי מנהלת המחלקה, העד סירב לשתף פעולה, הוא טען כי ב"כ הנאשם משנה את המועדים מעת לעת והוא אדם עסוק ועובד ולא בטוח שיוכל להתייצב לדיון וממילא אין לו מה להוסיף על מה שמסר במשטרה. 

במהלך הדיון שלפנינו עכשיו, הוסיף והבהיר ב"כ הנאשם, כי העד אוהד רינגר שב ופנה אליו בווטסאפ והודיע לו, כי ככל שיקבל הזמנה, הוא אכן יתייצב. 

חרף הודעת ההבהרה האחרונה ולשם הזהירות, אנו מורים על הוצאת צו הבאה כנגד עד ההגנה אוהד רינגר לישיבה הקבועה למחר – 23.3.22 בשעה 10:00.

העד יוכל להשתחרר ע"י קצין המשטרה ככל שהמסירה תבוצע היום, אם יחתום על ערובה בסך של 1,000 ש"ח להבטחת התייצבותו. 

מובהר למשטרת ישראל, כי עליה לבצע את צו ההבאה עוד היום וזאת על מנת לוודא, כי אכן העד קיבל את ההזמנה היום ויתייצב לדיון מחר, לאחר חתימה על הערובה כאמור. 

במקביל, ב"כ הנאשם, יעביר לעד את ההזמנה ועותק מהחלטה זו באמצעות תוכנת הווטסאפ. 

כמו כן זומנו למחר העדים אידית גוטמן ומאיר קרן.

אנו מורים על זימונו של העד אביעד לוי ממעבדת סימנים במז"פ ליום 12.4.22 בשעה 10:00.

אנו קובעים מועד נוסף לשמיעת פרשת ההגנה ליום 27.4.22 בשעה 9:00.

המזכירות תזמן שירותי הקלטה לישיבה הנ"ל. 

כן מורים על ביטול הישיבה הקבועה ליום 27.3.22. 

המזכירות תבטל זימון שירותי הקלטה/מתורגמן לישיבה הנ"ל.

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.

חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות. 

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – מחר.

הישיבה מחר תידחה מהשעה 9:00 לשעה 10:00. המזכירות תודיע לשירותי ההקלטה. 

הדיון הסתיים בשעה 12:36. 

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ט אדר ב' תשפ"ב, 22/03/2022 במעמד הנוכחים. 

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3