עדות: חקירת ויקטור קולסניקוב מצוות המנקים בבית הספר ביום הרצח

 

לפני 

כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

כבוד השופט דני צרפתי

כבוד השופטת תמר נסים שי


המאשימה


 מדינת ישראל


נגד

הנאשם

רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון  708847

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי 

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים 

מתורגמנית לשפה הרוסית – הגב' צ'רקסוב אורה (שירותי תרגום עד השעה 10:00)

שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:10 הסתיימו בשעה 14:03

 

פרוטוקול הדיון תומלל ע"י חב' חיצונית.

 

פרוטוקול

(מתומלל)

 

העדים:

  1. ע.ת – ויקטור קולסניקוב
  2. ע.ת – עגור אלון
  3. ע.ת –  דני זולין
  4. ע.ת – ראובן ג'נח

 

כב' הש' אשר קולה : כן, מתחילים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כבודכם, רק בהודעה קצרה, אנחנו מודיעים לבית המשפט הנכבד שאנחנו מוותרים על עדי התביעה הבאים 43.

כב' הש' אשר קולה : פקד מרי דניאלי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון, 147 ו- 149 חוסיין המנקה, בנוסף אנחנו מציינים שאלן צ'ייקובסקי שהוזמן להיום לא יגיע מאחר והחומר שהוא ערך הוזמן מהארכיב ולא הגיע נכון ליום חמישי ולכן הוא יוזמן בהמשך.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : היום יהיו לנו 4 עדים, ויקטור, ראובן ג'נח, דני זולין ועגור אלון.

מתחילים עם ויקטור.

כב' הש' אשר קולה : אתם מבינים שזה מעט מדי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו מבינים אבל לא יכולנו לארגן עוד עדים בהתראה קצרה ובכל מקרה אנחנו דנים בבקשה בחלק השני של היום.

כב' הש' אשר קולה : אפשר.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה מה שהצלחנו.

כב' הש' אשר קולה : באמת זה מתנהל בקצב איטי מדי, באמת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו אחרי 110 עדים.

עו"ד שרון הר ציון : גם לא נשאר כל כך הרבה.

כב' הש' אשר קולה : עורך הדין הלוי עובד יפה, אנחנו משתדלים את תרומתנו הצנועה, אבל מסיימים דיונים ב- 12:00-13:00 פעמיים בשבוע צריך לעשות משהו אחרת, בסדר לא חשוב בוא נתקדם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אי אפשר לוותר על זה.

כב' הש' אשר קולה : ברור, טוב, שלום אדוני, תשאלי אותו אם הוא יכול לעמוד, קשה לו?

מתורגמנית : הוא בן אדם חולה, הוא רוצה לשבת.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, אתה שומע את המתורגמנית אדון מקליט?

מקליט : כן.

כב' הש' אשר קולה : מה שמך גברתי?

מתורגמנית : אורה.

כב' הש' אשר קולה : אורה, נעים מאד, תזהירי אותו שהוא צריך לומר את האמת ורק את האמת, תשאלי אותו איך קוראים לו.

מתורגמנית : ויקטור.

כב' הש' אשר קולה : ויקטור מה?

מתורגמנית : קולסניקוב.

כב' הש' אשר קולה : קולסניקוב, הזהרת אותו לומר את האמת?

מתורגמנית : לא, לא אמרתי.

כב' הש' אשר קולה : אז  תגידי לו בבקשה. בסדר?

העד, מר ויקטור קולסניקוב : בסדר.

עו"ד משה בנימין : כבודכם, לפני שהעד מתחיל להעיד אני אעדכן את בית המשפט הנכבד שאני נפגשתי עם העד ביום חמישי האחרון בביתו באריאל, העד טען בפני שהוא לא זוכר כמעט דבר זה המצב מבחינת מה שאני התרשמתי, אני כמובן הודעתי לחברי שאלה הם פני הדברים, חברי השיב מה שהשיב ובכל זאת.

כב' הש' דני צרפתי : אי אפשר להגיש את ההודעה שלו?

כב' הש' אשר קולה : לא, לא את ההודעה שלו, סליחה שאני מפריע לחברי, אולי זה המקום לעשות שימוש בסעיף 12.

עו"ד משה בנימין : על פניו אנחנו חשבנו שהדרך הנכונה לנקוט היא באמת ללכת לפי תקנה 12 ולהגיש את אמרותיו, את פרוטוקול עדותו ואת ההודעות שלו והוא ייחקר חקירה נגדית.

עו"ד ירום הלוי : זה מקובל עלי, אני עמדתי להגיש ביוזמתי את אמרותיו.

כב' הש' אשר קולה : תגישו בצורה מסודרת את ההודעות שלו במשטרה, את הפרוטוקול של החקירה הראשית והנגדית שלו בהליך.

עו"ד משה בנימין : את מכתב הריענון, את ההודעות.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, אבל אדוני אמר שהוא לא זכר כלום.

עו"ד משה בנימין : הוא זכר שניים שלושה פרטים.

כב' הש' אשר קולה : לא, זה לא יכול לפי דעתי לתפוס את החבל משני הקצוות, אם הוא לא זכר כלום אז הוא לא זכר כלום, כדי שנעשה שימוש בסעיף 12 אל תשמוט את הבסיס מתחת לסעיף 12.

עו"ד משה בנימין : מקובל עלי לחלוטין לא להגיש את מזכר הריענון כי הוא לא זוכר כמעט דבר אבל הוא בכל זאת אמר דבר אחד או שניים וחברי יודע.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא, אין תחליט מה אתה רוצה, לא זוכר כל הודעותיו אני חוקר נגדית, כן זוכר, אין ריענון בקיצור

עו"ד משה בנימין : לא זוכר, זאת הייתה ההתרשמות שלנו.

כב' הש' אשר קולה : אז אין ריענון.

עו"ד ירום הלוי : אז אין  ריענון.

עו"ד משה בנימין : אין ריענון.

כב' הש' אשר קולה : יופי.

עו"ד משה בנימין : אז אנחנו נגיש לבית המשפט הנכבד את ההודעות ואת המזכר של השוטר זמואלסון.

עו"ד ירום הלוי : כן, כן, מזכרים לגבי העד כן.

עו"ד משה בנימין : אנחנו נסמן את כל המוצגים,

כב' הש' אשר קולה : תסמנו ותגישו אחר כך, אבל תנו לנו עותק אחד כשהוא חוקר נגדית שיהיה בפנינו.

עו"ד משה בנימין : בהחלט.

כב' הש' אשר קולה : עותק אחד שלם כולל הפרוטוקול.

עו"ד שרון הר ציון : כולל הפרוטוקול.

עו"ד ירום הלוי : של סשה  יש לנו כבר מזכר לגביו.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

עו"ד ירום הלוי : סשה  כבר הוגש.

עו"ד שרון הר ציון : נכון.

כב' הש' אשר קולה : תסבירי לו שאנחנו מבינים שהוא לא זוכר היום אחרי 15 שנה.

מתורגמנית : הסברתי.

כב' הש' אשר קולה : הסברת לו, וכל מה שהוא העיד בעבר ומה שהוא אמר במשטרה לפני 15 שנה הכל קיבלנו.

מתורגמנית : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי בבקשה, זה יוגש, הם מסדרים את זה טכנית, פורמלית זה הוגש.

עו"ד ירום הלוי : שלוש הודעות פלוס מזכר.

כב' הש' אשר קולה : שלוש ההודעות של העד במשטרה הוגשו וסומנו וכן פרוטוקול חקירתו הראשית והנגדית בהליך הראשון.

עו"ד ירום הלוי : סליחה, סליחה, 

עו"ד ויאאם קבלאוי : סליחה שנייה, המוצגים מסומנים ת/347 עד ת/351.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להסתכל.

כב' הש' אשר קולה : המוצגים הוגשו וסומנו ת/347 עד ת/351, בסדר, אחר כך תעשו עותקים.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אפשר לראות מה שהוגש לכם?

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי אפשר?

עו"ד ירום הלוי : כן, אפשר.

כב' הש' אשר קולה : בבקשה.

 

העד, מר ויקטור קולסניקוב לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום

 הלוי : 

עו"ד ירום הלוי : בוקר טוב ויקטור.

העד, מר ויקטור קולסניקוב : בוקר טוב.

עו"ד ירום הלוי : אתה זוכר שבחקירה שלך היית קצת מבולבל נכון?

כב' הש' אשר קולה : כשאתה אומר חקירה איפה במשטרה או בבית משפט?

עו"ד ירום הלוי : בחקירה במשטרה היית מבולבל קצת נכון?

מתורגמנית : אני לא זוכר כאילו באיזה מצב הייתי.

כב' הש' אשר קולה : הוא לא זוכר באיזה מצב הוא היה.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אני מפנה אותך לחקירה הראשונה שלך במשטרה, לעדות הראשונה שלך במשטרה, נקרא לזה עדות, 

כב' הש' אשר קולה : רק גיד מאיזה תאריך.

עו"ד ירום הלוי : 7/12 זה ת/347.

עו"ד משה בנימין : כבודכם, מוסכם שהתאריך שמופיע בהודעה הוא שגוי, זה לא 12/7 זה ה –  7/12.

כב' הש' אשר קולה : לי כתוב 3/1/07.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא, המוקדמת ביותר, זה הולך מלמטה.

כב' הש' אשר קולה : 347?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, בסדר גמור.

עו"ד ירום הלוי : כן, 347, או קיי אז אני מפנה אותך לעמוד 2 של אותה הודעה, אתה אמרת קודם כל, סליחה, אני מתנצל עמוד 1, אני מפנה לשורות 3-4 אמרת שאתה מנקה בכל הקומות את השירותים, זה אתה זוכר?

מתורגמנית : אם ככה כתוב אז כנראה שכן.

כב' הש' אשר קולה : אם ככה כתוב אז ככה כתוב.

עו"ד ירום הלוי : טוב, בסדר, אתה אומר בעמוד 2 בשורה 30, היו תאים סגורים גם בשירותים של גברים וגם בשירותים של נשים, האם זה נכון?

כב' הש' אשר קולה : סליחה עורך דין הלוי, מה זה השאלה הזאת? אם זה כתוב זה כתוב, אתה רוצה שהוא יגיד לך שזה לא נכון עכשיו? הוא כתב את זה זו עובדה שמונחת בפנינו.

מתורגמנית : רגע, לתרגם?

עו"ד ירום הלוי : כן, תגידי לו אמרת, השאלה שלי האם זה נכון שהוא ניקה יום קודם שהוא נשאל על יום קודם שהוא ניקה גם את שירותי הבנות ולדעתו גם את שירותי הבנים?

מתורגמנית : אני לא יכול לזכור את כל הפרטים הקטנים האלו.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ירום הלוי : טובו, 

מתורגמנית : מה אמרתי?

כב' הש' אשר קולה : בסדר תמשיך, הוא לא יכול לזכור הוא לא יכול לזכור, האיש אדם לא צעיר, עברו 15 שנה, זה מה יש.

עו"ד ירום הלוי : גם ד"ר  הרצוג,

כב' הש' אשר קולה : הוא יותר צעיר ממנו ב- 30 שנה, לא קבענו את המשקל שאנחנו נותנים.

עו"ד ירום הלוי : לא, רציתי להגיד לכבודו שעם החורף מגיעות שלוליות הדם בחורף.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי זו הערה מיותרת, לא קבענו שום ממצא לגבי שום עדות שנשמעה בפנינו, הכל יהיה בהכרעת הדין.

עו"ד ירום הלוי : אני אנסה ככל יכולתי עם העד, ויקטור, יכול להיות שבכלל לא ניקית את שירותי הבנים באותו היום? רק את שירותי הבנות ניקית, שאת הבנים בקומה הראשונה,

כב' הש' דני צרפתי : שאלה אותו על הבנות, שירותי הבנים.

עו"ד ירום הלוי : בכלל, בכלל כלום.

כב' הש' אשר קולה : בכלל באותו היום.

מתורגמנית : בזיכרון שלי לא נשאר כלום, אני לא זוכר מה אני ניקיתי של הבנים, של הבנות.

עו"ד ירום הלוי : טוב, אני כמובן שבמצב הזה חקירה נגדית תתקצר אבל אני אעבור אתך על הדברים העיקריים, אני אומר לך אתה ניקית ביום הזה שבו נרצחה הילדה אתה ניקית רק את שירותי הבנות בקומה השנייה האם אתה זוכר?

מתורגמנית : אני לא זוכר כלל מה אני ניקיתי באותו היום.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, עוד שאלה, אני רוצה להראות לך תמונות משירותי בנים שצולמו יומיים אחרי הרצח, אני מעדכן את הפרקליטות ואת בית המשפט הנכבד, התמונות האלו צולמו על ידי מז"פ  ב- 8/12 כאשר המקום של שירותי הבנים נשמר סטרילי וכפי שנראה בתמונות יש שם מדבקות ונוטלים חח"ד חומר החשוד כדם, ת/161 למשל בתמונה 1 מה- 8/12 שרואים סרט משטרה שחוסם את הכניסה לשירותי הבנים, 

כב' הש' אשר קולה : מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : קודם כל אני רוצה להגיש לבית משפט מסמך שכתב המנוח ינאי עוזיאל ז"ל  

כב' הש' תמר נסים שי : זה הוגש?

עו"ד ירום הלוי : לא, זה לא הוגש, 

כב' הש' אשר קולה : מה בזה?

עו"ד ירום הלוי : זה דוח של ינאי עוזיאל על נטילת מוצגים משירותי הבנים, נעבור לתמונה 29, 

כב' הש' אשר קולה : תמונה 29 באלבום?

עו"ד ירום הלוי : אני לא יודע האם יש לכבוד השופטים את תמונות שירותי הבנים מה- 8/12? 

עו"ד שרון הר ציון : זה לא מהדיסק הזה.

עו"ד ירום הלוי : זה לא הוגש עדיין? אז אני מקרין, יוגש בהמשך דיסק תצלומים משירותי הבנים מה- 8/12 שצולם על ידי מעבדת ט.א. 

כב' הש' אשר קולה : שהמדינה לא הגישה את זה עד עכשיו?

עו"ד ירום הלוי : לא, לא הוגש.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : אני מבקש כנ/ להגיש את זה, 3 ו- 10 דגימת חומר חשוד כדם, 2, 3 ו-10.

כב' הש' אשר קולה : איך אתה קורא לנייר הזה?

עו"ד שרון הר ציון : טופס לוואי למוצגים מיום 08/12.

כב' הש' אשר קולה : דוח לוואי למוצגים מיום 8/12 שנערך על ידי ינאי עוזיאל ז"ל  הוגש וסומן נ/21. אנחנו צריכים עוד שני עותקים כאלה בבקשה.

עו"ד ירום הלוי : אני כבר אומר המסמך הזה הוא עוגן כדי להראות שהעד לא ניקה את שירותי הבנים בכלל.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, השאלה אם אתה צריך את העד הזה בשביל זה, זה לסיכומים.

עו"ד ירום הלוי : אין בעיה, לפחות אני אשאל אותו יגיד לי לא מסכים ואז אני אקצר את החקירה הנגדית, זה דקות, אני מבין שאני נתקע בקיר.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : אבל זה לבן הבניין פורנזי.

כב' הש' אשר קולה : בסדר גמור.

עו"ד ירום הלוי : תצלום 29, הוא לא ניקה בכלל את הבנים, זה רק הבנות כל הדם והכל זה ת/3 שירותי הבנות, תראה, אני עושה קלוז אפ, תסתכל אנחנו רואים ענף, עשיתי קלוז אפ, אני מפנה לסעיף 1 בנ/21 יש ענף בתא 3 של שירותי הבנים כשהמטרה שלי להראות,

כב' הש' אשר קולה : אני לא רואה ענף, איפה שהחץ?

עו"ד ירום הלוי : פה אני מקיף אותו.

כב' הש' אשר קולה : עכשיו אני רואה ענף, כן.

עו"ד ירום הלוי : תסתכלו בסעיף 1 בנ/21

כב' הש' אשר קולה : אני רואה.

עו"ד ירום הלוי : כתוב יש ענף בתא 3.

כב' הש' אשר קולה : סעיף 2.

עו"ד ירום הלוי : סעיף 2.

כב' הש' אשר קולה : עמוד 21.

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : כלומר את הענף הזה הוא לא ניקה

עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : אני קודם כל אראה במאה אחוז אינדיקציה שאני  מדבר על תא 2 בשירותי הבנים.

מתורגמנית : יש ענף אחרי ה…

עו"ד ירום הלוי : אחרי התא.

מתורגמנית : כן.

עו"ד ירום הלוי : בתא הסמוך, אני מגדיל האם הוא רואה אותו?

מתורגמנית : לא רואים מפה טוב.

עו"ד ירום הלוי : האם הוא רוצה להתקרב?

כב' הש' אשר קולה : למה זה רלוונטי?

עו"ד ירום הלוי : לבית המשפט, אנחנו רואים שבתא השני בתא שאני מראה אותו אין מכסה למכל ההדחה לניאגרה, תסתכלו סעיף 10 בנ/21,

כב' הש' דני צרפתי : אתה רואה את זה כאינדיקציות שהוא לא ניקה?

עו"ד ירום הלוי : אני באינדיקציות שזה תא 2 שירותי בנים זה כרגע מה שאני מראה.

כב' הש' אשר קולה : בסדר, עורך דין הלוי הכל בסדר, מה שיש יש, הוא לא יעזור לך, הם מסכימים שהוא לא יעזור לך, תצטרך להסיק מסקנות על סמך מה שצרף ינאי עוזיאל בבקשה, הם יסיקו מסקנות הפוכות לא צריך את העד הזה בשביל זה.

עו"ד ירום הלוי : אני אסיים בין 5-10 דקות את החקירה הנגדית.

כב' הש' אשר קולה : טוב.

עו"ד ירום הלוי : זה התא השני של שירותי הבנים ואני אנתח אותו ואני אגיד לך שבהודעה השנייה שלך מה- 8/12 אתה אמרת בעמוד 1 בשורה 9 בת/348 תיקנת את עצמך לא משנה למה ואמרת ראיתי כתם דם בתא השלישי בשירותי הבנים, בתא השני מימין בשירותי הבנים.

מתורגמנית : זה נכון? שאלה, האם זה נכון?

עו"ד ירום הלוי : אתה לא זוכר אני מכין אני רק אומר אמרת.

כב' הש' אשר קולה : מה השאלה?

כב' הש' דני צרפתי : אין עוד שאלה.

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה עוד משפט להגיד ואחרי זה לשאול, ואת זה אמרת אחרי שהודעה קודם נתת להבין שאת הדם ראית בתא השלישי בשירותי בנות, נתת להבין כך אני קורא לזה.

כב' הש' דני צרפתי : מה אתה שואל אותו?

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להראות לך שאת התא השני מימין לא ניקית בכלל של שירותי הבנים.

כב' הש' אשר קולה : למה כי יש עלה על החלון?

עו"ד ירום הלוי : לא.

כב' הש' אשר קולה : אלא?

עו"ד ירום הלוי : אני מראה לך זה התא השני בלי המכסה של מכל ההדחה שנראה אותו תכף, אני מראה לך שיש שתי מדבקות של מז"פ  ובוא נראה איזה כתמים יש על הרצפה ועל הקירות כמה התא הזה מטונף עם כתמים, לא לוקחים מוצגים מכל העולם סגור.

כב' הש' אשר קולה : אפשר לשחרר את העד הזה כבר? מה שרואים רואים, הוא יאשר לך שהוא ניקה או לא ניקה על סמך זה? נו באמת, אדוני רשאי לטעון בסיכומיו שהאיש לא ניקה.

עו"ד ירום הלוי : אני מראה לך איך נראה הקיר המזרחי של תא 2 בשירותי בנים שאתה טענת שאתה ניקית אותו, בהודעה השנייה. אתה מסכים אתי שלא ניקית אותו, אתה יכול להגיב על זה?

כב' הש' דני צרפתי : מה את הכתם?

עו"ד ירום הלוי : את כל התא ואת כל שירותי הבנים.

מתורגמנית : עכשיו לא רלוונטי להראות לי את כל הדברים האלו כי בחקירות אז היה לי משהו בזיכרון ואני אמרתי על זה ועכשיו אני בכלל לא זוכר.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, שאלה אחרונה, תראה, בהודעה שלך השנייה שהיא עדות מתקנת נקרא לה, בעמוד 1 שורה 12 עד 15 אני רוצה להקריא לך ובזה נסיים, ת/341, אתה אומר, בשירותי בנות כמעט כל יום אני רואה דם של מחזור, תתרגמי לו, ובשירותי בנים מדי פעם יש דם מהקטטות של הילדים, 

כב' הש' אשר קולה : אז מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : ואתה אומר,

כב' הש' אשר קולה : מה שהוא אומר הוא אומר מה השאלה?

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר בשורה 14 ניקיתי קירות עם סמרטוט ספוג בכלור וסבון, בשירותי בנים, תאשר לי שאתה לא ניקית כי אם היית מנקה כמו שאתה מתאר לא היו לנו כתמים רבים ואחד מהם אני מראה לך, רק אחר אני מראה מתוך הרבה.

כב' הש' אשר קולה : השאלה היא פשוטה שהוא לא ניקה עם סמרטוט ועם כלור.

עו"ד ירום הלוי : לא לא ניקה כמו שצריך לא ניקה בכלל.

כב' הש' דני צרפתי : הוא לא היה שם.

עו"ד ירום הלוי : הוא לא היה שם והוא לא ניקה.

כב' הש' דני צרפתי : יכול להיות שאם זה מלוכלך לא היית שם?

מתורגמנית : אני עוד פעם חוזר ואומר שכל הדברים שהיו כבר לא בזיכרון שלי, אני לא יכול להגיד משהו בנושא.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני אסיים אני רוצה להגיד משהו לבית המשפט הנכבד.

כב' הש' אשר קולה : אפשר לשחרר אותו?

עו"ד ירום הלוי : כן, אני מפסיק את החקירה הנגדית כי העד לא זוכר שום דבר, כך הוא מציג את הדברים, אני אומר לבית המשפט שבמצב זה מן הסתם נמנעתי מהפניית שאלות נוספות וחשובות לעד בחקירה נגדית כגון העובדה שמספר בנות ראו דם בתא השלישי בשירותי בנות כולל על הרצפה סימני דריכה, העובדה שבנות שהגיעו באחת וחצי,

כב' הש' אשר קולה : משפט אחרון עורך דין הלוי כי זה לא קשור לעד הזה, זה בכלל קשור לסיכומים לא לעכשיו.

עו"ד ירום הלוי : או קיי, וגם בין היתר את העובדה שגם הפרקליטות הסכימה שהוא ככל הנראה ניקה דם של בנות בתא שלישי בשירותי הבנות.

כב' הש' אשר קולה : טוב, אני לא יודע, זה לא משנה, רשמנו לפנינו את הערותיו של עורך הלוי שהוא נמנע מלהוסיף ולחקור את העד עקב כך שהעד לא זוכר, כך לטענתו של העד על כל פנים, מה שקרה לפני 15 שנה ומשכך החקירה נפסקת עכשיו, אין חקירה חוזרת, מאיפה הוא הגיע?

עו"ד משה בנימין : מאריאל.

כב' הש' אשר קולה : הוצאות ונסיעה ומה שצריך?

עו"ד משה בנימין : שוטר הביא אותו.

כב' הש' אשר קולה : אז לא צריך הוצאות נסיעה, פוסקים לו את שכרו בהתאם לתקנות, תסבירי לו שאנחנו מודים לו שהוא הופיע מצטערים שהטרחנו אותו לכאן להופיע, זה ההליך הפלילי, אנחנו מודים לו שהוא בא ומאחלים לו בריאות טובה ואריכות ימים בשם כולנו נכון עורך דין הלוי?

עו"ד ירום הלוי : כמובן, ואת הדיסק כמובן שאני אגיש, אני מניח שהתביעה תגיש בבוא העת את דיסק התצלומים המדובר.

כב' הש' אשר קולה : ברור. תודה רבה, תודה רבה גם לך.

מתורגמנית : אין בעד מה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : רק לפרוטוקול לציין שהערה של עורך דין הלוי האחרונה בדבריו לא מקובלת עלינו, ההסכמה שהוא טוען שאנחנו הסכמנו.

כב' הש' אשר קולה : הוויכוח אודות ההסכמות אינה רלוונטית לעת הזו, תודה רבה.

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3