עדות: חקירת מרדכי בן צור מצוות המחפשים

העד, מר מרדכי בן צור : מרדכי בן צור.

כב' הש' אשר קולה : מרדכי בן צור אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת

העד, מר מרדכי בן צור : אמת בלבד.

כב' הש' אשר קולה : יופי, עכשיו אתה עונה לעורך דין קבלאווי.

 

העד, מר מרדכי בן צור לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ויאאם 

קבלאוי : 

עו"ד ויאאם קבלאוי : עד תביעה מס' 83 מגיש את עדותו במשטרה מיום 3/1/2007 וכן תמלול של שחזור הובלה והצבעה שנערך עם העד.

עו"ד ירום הלוי : אפשר לראות?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 345, 346.

כב' הש' אשר קולה : או קיי. הודעת העד במשטרה פלוס שחזור הוגשו וסומנו בהתאמה ת/345 ת/346 מדובר בעד תביעה מס'?

עו"ד ויאאם קבלאוי : 83.

כב' הש' אשר קולה : 83 זה אייל, אתה טועה, 85.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : 85.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : נכון?

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון, נכון. מה שעשינו עכשיו את העדות שלך במשטרה שנתת ב- 2007 הגשנו לשופטים במקום שתגיד את הכל הם יקראו, הם עשו אתך שחזור ונעשה אתך שחזור, את התמלול של השחזור שזה מוקלט גם זה הוגש לבית המשפט ולכן אני לא אשאל אותך את כל השאלות אתמול בריענון הקראתי לך את הכל אישרת שזה אמת, אמרת במשטרה אמת נכון? יש לי רק שאלה אחת אלייך, ציינת בעדות שלך שבית הספר נראה לך מסובך, תרחיב על זה, מה מסובך שם?

העד, מר מרדכי בן צור : המבנה היה תואם גם בחלק הזה גם בצד הזה כאילו שאני מגיע לאותו מקום.

כב' הש' אשר קולה : המבנים נראים אותו דבר.

העד, מר מרדכי בן צור : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : או קיי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : וגם בהובלה והצבעה שנעשתה אתך גם שם היה לך קושי להגיע למקום.

העד, מר מרדכי בן צור : בוודאי

עו"ד ויאאם קבלאוי : הכוונה למתחם השירותים.

העד, מר מרדכי בן צור : כן.

כב' הש' אשר קולה : אתה גר בקצרין?

העד, מר מרדכי בן צור : אני גר בקצרין.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מה אתה עושה היום?

העד, מר מרדכי בן צור : היום אני מפקח בנייה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : או קיי, מה היית אז?

העד, מר מרדכי בן צור : מנהל מחסן בייקבי רמת הגולן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : מאחר וכבודכם לא הספיק לקרוא, מדובר בחבר של המשפחה, חבר של שמואל ז"ל  שהבין שמחפשים את תאיר והצטרף לחיפושים.

כב' הש' אשר קולה : או קיי, אבל הוא לא במעגל הראשון של רמי דאודי, כן?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הוא הגיע גם.

העד, מר מרדכי בן צור : וגם דאגתי להרחיק אותו משם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : את שמואל אתה מתכוון.

העד, מר מרדכי בן צור : את שמואל כמובן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : כן, בבקשה עורך דין הלוי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה חמש דקות.

כב' הש' אשר קולה : קח.

העד, מר מרדכי בן צור משיב לשאלות בחקירה נגדית לעורך דין הלוי :

עו"ד ירום הלוי : אתה חיפשת את תאיר בבית הספר ופתאום צביקה חותר קרא לך נכון? שמעת אותו צועק.

העד, מר מרדכי בן צור : הוא לא קרא לי, הוא צעק, אנחנו התפצלנו שהגענו לבית הספר.

כב' הש' אשר קולה : מי זה אנחנו?

העד, מר מרדכי בן צור : היה שם חדד, יואב חדד, אני ורמי דאודי והגיע בדיוק להשתלב אתנו השרת, אז אני והשרת,

כב' הש' אשר קולה : איזה בשרת קובי?

העד, מר מרדכי בן צור : אני לא יודע מה שמו, הוא בא עם צרור מפתחות, ירדנו אני והוא ירדנו התפלנו

כב' הש' אשר קולה : אני והוא, מי זה הוא?

 העד, מר מרדכי בן צור : אני והשרת ירדנו לקומה התחתונה ושם חיפשנו, אני צעקתי תאיר כלום כמה דקות חיפשנו פה ושם, הוא פתח את המבנים התחתונים, הקבוצה השנייה צבי, דאודי וחדד אז פתאום אני שומע שאדה כל צבי חותר צועק לי מוטי מוטי ואז ממש הבנתי שפה משהו הם מצאו משהו.

עו"ד ירום הלוי : אתה מתאר שהיה מאד מזועזע התיאור שלך מאד אותנטי, אתה אומר כמה שהוא היה מזועזע, ואז אתה מספר בעמוד 4-5 של ההודעה שלך שטיפסת מהתא הראשון והצצת לתוך התא השני של תאיר נכון?

העד, מר מרדכי בן צור : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : אני אחסוך את התיאורים, אתה אומר עד כמה שאני זוכר בשלב שבו הייתי בתא וטיפסתי, הכוונה לתא הראשון, לא היה אדם נוסף בתוך חדר השירותים, זה אתה זוכר שאמרת?

העד, מר מרדכי בן צור : את האמת לא ראיתי דם, לא ראיתי כלום אני קצר עין..

כב' הש' אשר קולה : הוא לא שואל על דם, הוא שואל בן אדם.

העד, מר מרדכי בן צור : לא ראיתי אף אחד.

עו"ד ירום הלוי : לא היה בן אדם שנכנסת.

העד, מר מרדכי בן צור : לא, לא, בן אדם לא, חשבתי אתה מדבר על דם.

עו"ד ירום הלוי : לא, לא, לא היה בן אדם במתחם של השירותים שאתה טיפסת.

העד, מר מרדכי בן צור : לא.

עו"ד ירום הלוי : טוב, בסדר. ראית את צבי ויואב חדד מתקשרים למשטרה?

העד, מר מרדכי בן צור : איך שסיימתי את התצפית שלי בשירותים יצאתי בשניות האלו החוצה אני שומע או חדד או זה שמדברים עם אה עם משטרה וזהו זה מה ששמעתי זה מה שראיתי בשניות האלה.

עו"ד ירום הלוי : בסדר, אתה הדגשת 50 פעם לא נכנסת לתא של תאיר נכון

העד, מר מרדכי בן צור : לא נכנסתי.

עו"ד ירום הלוי : וגם לא ראית מישהו אחר נכנס לתא של תאיר.

העד, מר מרדכי בן צור : לא ראיתי.

כב' הש' אשר קולה : מה כל זה לא היה בהודעה? למה צריך להביא את העד הזה מה כל זה לא היה בהודעה? מה כל זה לא היה, מה מכל זה אנחנו צריכים את העד שיאשר מה שהוא אמר במשטרה.

עו"ד ירום הלוי : יש משהו.

כב' הש' אשר קולה : אז לך על המשהו הזה.

עו"ד ירום הלוי : אתה מדגיש יותר בעדות שלך מאשר בהודעה שלך, אתה מדגיש כשבאת לחדר השירותים הכל היה נקי לגמרי בחדר השירותים.

כב' הש' דני צרפתי : זה במשפט הקודם?

עו"ד ירום הלוי : יש הדגשה במשפט כן, אני לא סתם אמרתי, היה נקי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר מרדכי בן צור : אני הייתי שם, לא ראיתי כלום, היה עניין לעלות על האסלה לטפל להסתכל ולצאת החוצה, אני לא ראיתי כלום, אני אישית ברוך השם לא ראיתי כלום, אם הייתי רואה משהו, דם או משהו אני חושב שהייתי קופץ, אני לא ראיתי כלום.

עו"ד ירום הלוי : אני מתקן את עצמי, זה לא בעדות זה בתמליל, אני מתקן את עצמי, אני חשבתי שזה בעדות אבל זה בתמליל, כלומר עקרונית ניתן היה להגיש את ההודעה ואת התמליל, אני מודה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ביקשנו.

עו"ד ירום הלוי : שגיתי שאמרתי שזה בעדות.

כב' הש' אשר קולה : הסתבר שהעד הזה בא לחינם לא נורא.

עו"ד ירום הלוי : אני מסיים בחידוד בתמליל לא בהודעה.

כב' הש' אשר קולה : התמליל לפנינו אז נגמר הסיפור, תודה רבה.

עו"ד ירום הלוי : תודה רבה, קיבלתי תודה רבה.

כב' הש' אשר קולה : יש חקירה חוזרת?

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אין חוזרת.

כב' הש' אשר קולה : קוצבים את שכרו של העד בהתאם לתקנות, תודה לעד יום טוב אדוני משוחרר.

לאחר הפסקה.

כב' הש' אשר קולה : כן מה אתה רוצה להגיד?

עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לקבוע כמובן אם לא קבענו את עד מחר ב- 10 בבוקר שהתביעה

כב' הש' אשר קולה : סיכמנו, התשובה תהיה מחר עד שעות הצוהריים המוקדמות. 

עו"ד ירום הלוי : אני מזכיר בבקשה לגבי הבקשה השנייה מומחים.

כב' הש' אשר קולה : אמרו שביום הראשון הם יגידו מה לוח הזמנים הצפוי של תשובת היועמ"ש.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

עו"ד ירום הלוי : והאם אפשר להחזיר לי תשובה ספציפית דחופה ביום ראשון לגבי גברת פרומן .

עו"ד ויאאם קבלאוי : ככל שתהיה תשובה.

כב' הש' אשר קולה : ככל שתהיה תשובה ואם לא תהיה תשובה אז אולי ניתן החלטה אני לא יודע. אם העניין של גברת פרומן  הוא אקוטי והיא הייתה עדה במשפט הראשון אני לא רואה שום פרוצדורה בעולם שאפשר ממנה מלהעיד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : רק שנבהיר, כבוד ההרכב אומר גם אם תהיה החלטה אולי למנוע לא בטוח שאנחנו נתיישב לפיה ואנחנו נחליט אחרת.

כב' הש' אשר קולה : יש לך ספק, לפחות לגבי ד"ר  פרומן  שהייתה עדה אני לא רואה איך אפשר פרוצדורלית למנוע ממנה להעיד אני לא רואה את זה, יש הליכים, זה משפט חוזר כל הרעיון הוא לשמוע את העדים שהיו אז.

עו"ד ויאאם קבלאוי : את עמדתנו נביע.

כב' הש' אשר קולה : יש לאפשר את עדותה של ד"ר  פרומן.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו רוצים להציף קושי שנתקלנו בו, חברי אמר לגבי כל סקר הנעליים שהמזכרים של השוטרים הוא לא מסכים לתוכן הדברים שבעצם הם לא מצאו או שמה שנמסר להם באותה שיחה הוא לא קביל וזו עדות שמיעה.

עו"ד ירום הלוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : אבל חלק מסקרי הנעליים הגיעו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הגיעו שניים, עשינו רשימה של כל החנויות שהגיעו אליהם ואת כל האנשים הגענו ל- 60 חנויות נעליים שמתוכם יש שמות של 45 אנשים שעדיין לא ניסינו לאתר אותם אבל אנחנו אומרים זה 60 עדים פוטנציאליים נוספים.

כב' הש' אשר קולה : מתכנן את כתב האישום, במשפט החוזר השלישי.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תתנו אתם את הפתרון.

כב' הש' אשר קולה : לא יודע, אני לא יודע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו צריכים להיות פרקטיים.

כב' הש' אשר קולה : אף אחד לא יאפשר לך הוספת 40 עדים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : איזה ברירה אחרת יש לנו?

כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע, הכנת רשימת עדים רשמת מה שרשמת.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : כולם הוגשו במשפט הקודם.

כב' הש' אשר קולה : העמדה ברורה, אנחנו לא נתיר עוד 40 עדים, אנחנו לא חושבים שזה חשוב כל כך, מה שיש יש, מה שאין אין.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כבודכם יאפשר לנו לפחות לטעון שהתוכן של הדברים קבילים?

כב' הש' אשר קולה : בטח.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תודה.

כב' הש' אשר קולה : נאפשר להם לטעון, אפשר לטעון הכל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : ננסה לשכנע אתכם שזה גם קביל.

כב' הש' אשר קולה : עורך דין קבלאוי לא קבענו שום מסמרה לגבי הקבילות או אי הקבילות, כל מה שאני אומר הוא עוד 40 או 50 עדים לא נאפשר, יש לכם חומר שהגשתם, יש וויכוח לגבי הקבילות שלו, לגבי המשקל שלו, נשקול את זה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בהנחה שנגיע לאותם 45 אנשים שיש לנו את השמות שלהם האם אי אפשר לשאול אותם את השאלה שעורך הדין הלוי רוצה, שאלה אחת, יענו בכתב נגיב. אנחנו מדברים על מוכר בחנות נעליים אחרי 15 שנה נבוא אליו האם הוא זוכר.

כב' הש' אשר קולה : זה המשקל של זה עם כל הכבוד.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אבל מה נעשה זה משפט חוזר.

כב' הש' דני צרפתי : תכין בקשה לצרף עדים, תגיד ניסיתי את כל מה שאני יכול, כשנגיע לפרק הזה נפתור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : תודה.

עו"ד ירום הלוי : יש לנו כמה דיונים יום אחר יום בתחילת דצמבר משהו כזה?

כב' הש' אשר קולה : כן, 6, 7, 8.

עו"ד ויאאם קבלאוי : 6 ביקור בזירה.

עו"ד ירום הלוי : רק ביקור בזירה?

כב' הש' אשר קולה : 6 לחודש רק ביקור בזירה, נפגשים ב-10, ב- 7 המומחה דיאז, 

עו"ד ירום הלוי : זה ה – 7 עם פוטנציאל 8.

כב' הש' אשר קולה : כבר אומר לכם ככל שיש חוות דעת  שלו כתובה להגיש אותה כתובה עם תרגום לעברית כדי שנהיה מוכנים לדיון וכו' וכו'.

עו"ד ש. הר ציון : כבודכם, לדיון של ה –  7 לחודש נבקש כבר לשריין מתורגמן אם אפשר עם איזושהי אוריינטציה מדעית רפואית לאנגלית כמובן זה יהיה טוב.

כב' הש' אשר קולה : זיווה תכתבי, לזמן ל- 7 לחודש מתורגמן לשפה האנגלית עם אורייטנציה משפטית רפואית מדעית.

כב' הש' דני צרפתי : לפחות עוזר רופא.

כב' הש' אשר קולה : עוזר רופא במינימום, נשתדל.

עו"ד ויאאם קבלאוי : לגבי הביקור בזירה, הרי בסופו של דבר אתם תשאלו שאלות.

כב' הש' אשר קולה : אני אענה, אני רוצה שיבוא הצלם המשטרתי עם מצלמת ווידאו יעשה כאילו שחזור, זאת אומרת יצלם אותנו, מה שאומר עורך דין הלוי, מה שאומרים השוטרים, וכו', אני אומר לכם כבר, אני רוצה שבמהלך הביקור בזירה ננסה לשחזר את השחזור.

עו"ד ויאאם קבלאוי : טוב.

כב' הש' אשר קולה : אתה יורד לסוף דעתי?

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.

עו"ד ירום הלוי : קצת יהיה קשה כי אין לנו את המדרגות.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : בקומה מעל יש חדר שירותים שלא השתנה מאז.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : שנייה, חדר השירותים הספציפי הזה עבר שינוי מקיף.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.

כב' הש' אשר קולה : אבל הוא נשאר שם חדר השירותים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, המחיצות הורדו יש מחיצות אחרות.

כב' הש' אשר קולה : אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הדרך שמובילה אליו.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא השתנה.

כב' הש' אשר קולה : זה לא השתנה.

עו"ד ירום הלוי : הם אומרים שימינה ימינה אותו דבר.

כב' הש' אשר קולה : אני רוצה עד כמה שאפשר אם אפשר תבואו עם סרט השחזור אצל בני משה בלפטופ ונוכל עד כמה שאפשר להתייחס שחזור שחזור גם נרצה לראות את המקלט ואת העלייה מהמקלט לזירה משם לחדר המורים חזרה לשירותים הבנים שבו נטען שהיו או לא היו כתמי דם וגם את גרם המדרגות האחר שעליו העיד העד הנוסף הסתירה בין שני התלמידים.

עו"ד ירום הלוי : כן, כן.

כב' הש' אשר קולה : הייתה ילדה שנפרדה ממנה בשלב כלשהו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : הכל קיים, 

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : הפרגולה קיימת, יש שינוי אחד או שני שינויים שחשוב להגיד, יש שינוי לגבי קומת הקרקע במקום שבו עמד אחד הילדים ששם יש שינוי די משמעותי מיקום הספסלים וכדומה.

עו"ד ירום הלוי : רחבת כיתה ט'.

עו"ד ויאאם קבלאוי : הרחבה השתנתה.

כב' הש' אשר קולה : ככל שיש קובי או מישהו אחר שזוכר את זה אז תביאו אותו.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : גם המיקום של השיוך של השירותים גם זה לא השתנה.

כב' הש' אשר קולה : המיקום לא השתנה.

עו"ד ויאאם קבלאוי : שירותי המורים עכשיו זה השירותים שבהם היה הרצח.

כב' הש' אשר קולה : הצילום הזה באופן הזה ככל שאפשר האם נוכל לראות את המקום שבו טען אב הבית השני מנשה שעל ספסל,

עו"ד ויאאם קבלאוי : נביא את מנשה, הוא עדיין עובד בבית הספר.

כב' הש' אשר קולה : באיזה מקום הונחה הגופה על הספסל וכו' ואני מזכיר לכם שאת אנשי זקא עוד לא שמענו או שהם לא יבואו בכלל.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אנחנו לא יודעים.

עו"ד ירום הלוי : אין זקא.

כב' הש' אשר קולה : איש מכם לא יודע מי הם אותם שני אנשים, מנשה תיאר תיאור,

עו"ד ויאאם קבלאוי : מנשה תיאר את האנשים שהורידו אותה.

כב' הש' אשר קולה : שני אנשים הובילו קרעו את השקית לך תראה את האבא שיזהה מי הם אותם שני אנשים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : העד דיבר על זה שצריך הכל לקבור, אבל אנשי זקא אי אפשר לאתר אותם?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אומר לכבודכם, אבי ויינרך זה שם שעלה לראשונה שומעים.

כב' הש' אשר קולה : אם תמצאו שני אנשי זקא נתיר לכם.

כב' הש' דני צרפתי : אנחנו בעד השאלה מה יהיה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני כן אומר לכבודכם בהקשר הזה,

כב' הש' דני צרפתי : הם נחקרו במשטרה?

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : לא נחקרו, לא נגבו הודעות, לא העידו לא כלום לא יודעים מי הם אבל אנחנו כן שומעים ואנחנו תוך כדי תנועה והדברים לפעמים תוספים רלוונטיות תוך כדי תנועה בהמשך.

כב' הש' אשר קולה : אני לא מבין איך אז אף אחד לא בדק את מי שפינה את הגופה, מישהו לקח את הגופה לאיזה מקום מסוים, יש פה משהו שחסר בראיות לכאן או לכאן אני לא יודע, אנחנו לא יודעים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : בוא נגיד ככה ב- 99 אחוז ממקרי הרצח שמפנים גופה זה לא רלוונטי.

כב' הש' אשר קולה : לא, בסדר

עו"ד ויאאם קבלאוי : במקרה הזה זה הפך להיות רלוונטי היום.

כב' הש' אשר קולה : אני לא בטוח.

עו"ד ויאאם קבלאוי : זליגת הדם היום רלוונטית.

כב' הש' אשר קולה : אין לנו ביקורת.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אני אומר למה זה לא נבדק אז.

כב' הש' אשר קולה : אין לנו ביקורת על מה שנעשה או לא נעשה כמובן שכל אחד רואה את הדברים שונים, ככל שאפשר למצוא את אותם שני אנשים, אני מדבר על שני אנשים בסך הכל, לא הביאו אנשי זקא מתל אביב או מטבריה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : יש לנו תמונות שהתקשורת צילמה מאותו לילה, יש לי את זה פה, רואים שם מי שנראים כמו אנשי זקא שמרימים את הגופה, אז תמונות יש, אפשר גם לראות את הפנים של האנשים, אנחנו שומעים את כבודכם ואנחנו נפעל בהתאם.

כב' הש' אשר קולה : אתם מבינים שאם אני אראה את התמונות אני אזהה אותם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : לא היית בין המחפשים.

כב' הש' אשר קולה : לא, לא.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אדוני מוכן למסדר תמונות?

כב' הש' אשר קולה : כן, מוכן.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : או קיי.

כב' הש' אשר קולה : מפריע לך עורך דין הלוי?

עו"ד ירום הלוי : אינני מתנגד לכלום בלי לראות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : תמונות מהתקשורת.

עו"ד ירום הלוי : אני הולך עם האמת מה שתרצו תראו.

כב' הש' אשר קולה : טוב, את האיש הזה אני לא מכיר, זה כנראה הויינבך הזה, יש פה שני אנשים שלפי דעתי אחד מהם מרמת הגולן השני אני לא יודע.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : האמת שחבל שלא שאלתי את ד"ר  הרצוג לא הצגתי לו את הדבר הזה לשאול אם זה ויינבך.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו מבינים שיש לנו אישור מבית המשפט לבצע חקירה בכיוון הזה, לאתר אנשי זקא.

כב' הש' אשר קולה : בהסכמת עורך דין הלוי.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : ברור.

עו"ד ירום הלוי : אני אומר כך, אם בית המשפט הנכבד רואה את זה כחשוב ואני מודה שאני לא רואה את זה כחשוב וכל הטיעון שלי הוא פסיכולוגי, אני מדגיש, אני רוצה שבית המשפט לא יהיה שמץ של ספק שאני רוצה את כל האמת במשפט, למרות שאני חשוב שהסוגייה לא חשובה בלי קשר שאני מפקפק בזיכרונו של אדון מנשה.

כב' הש' אשר קולה : אני מדבר על ד"ר  הרצוג.

עו"ד ירום הלוי : שנייה, כל הסוגייה שהיה דם ושלולית.

כב' הש' אשר קולה : בסדר.

עו"ד ירום הלוי : כמי שמכיר את התיק אני חושב שהסוגייה ממש לא חשובה כי בכל מקרה הגופה טולטלה ובשיפוע תיאורטית יכלה לדמם אם בכלל, שזה לא קשור לכל הסוגיות שלנו בכלל לכן אני סבור שזה בכלל לא חשוב, מבחינה פסיכולוגית אני אתפס כי זאת האמת כמי שחותר ללמד ולהציג כל דבר חשוב אם זה חשוב לבית משפט הבירור אני מצטרף לבקשה זאת העמדה שלי, אני לא רוצה את זה לפתחי, אם חשוב לכם אני לא מתנגד.

כב' הש' אשר קולה : טוב, אנחנו באמת לא יודעים כמה זה חשוב וכמה זה רלוונטי אבל על פניו יש בזה חשיבות, אנשי זקא שפינו,

עו"ד ירום הלוי : אני אמרתי את שלי כבודו לא צריך לפנות אלי בעניין הזה.

כב' הש' אשר קולה : מותר לכם לבצע חקירה שעניינה איתור אנשי זקא שפינו את גופתה של תאיר ראדה ז"ל .

עו"ד ויאאם קבלאוי : או שנכחו בזירה, אני לא יודע כמה.

עו"ד ירום הלוי : אני רק אומר לבית משפט כבודו,

כב' הש' אשר קולה : תראה, נכחו בזירה לפחות עוד 15 אנשי זקא אבל כולם היו בחצר, במבואה, באו כולם, מי נכח בתא השירותים עצמו או בחדר השירותים אני לא יודע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : העניין הזה יתברר.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, מי שנכח בחדר השירותים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אנחנו פשוט נפנה לזקא ונבדוק מי שהיה במתחם של השירותים.

כב' הש' אשר קולה : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : יש לי עוד הסתייגות, יש לי תיקון, עם כל הכבוד כבר דיברתי על הריענונים שמטרידים אותי, בגלל הריענונים אני מתנגד שיניתי את דעתי אני לא מוכן לזה, שמעתי איזה מילה אני לא יודע מה היא אני מתנגד בתוקף לחקירה.

כב' הש' אשר קולה : טוב, לכשתרצו תגישו בקשה מסודרת, הוא יתנגד לה ונחליט.

עו"ד ירום הלוי : פתאום יביאו לי אנשי זקא בתוך הזירה ויהיו לי שלושה מחלצים אלמוניים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרת שהאמת לא מפחידה אותך, עכשיו האמת מפחידה אותך? תגיד אני רוצה את האמת בבית המשפט.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ויאאם קבלאוי : כל העדות של איש זקא תצולם שלא יהיו לך שום טענות.

עו"ד ירום הלוי : מה יהיה לפני הווידאו, אני פרנואיד.

כב' הש' אשר קולה : אני מציע משהו אחר, יש פה תיאור פשוט ששני אנשים שהם הוציאו את הגופה של תאיר ז"ל   מחדר השירותים והניחו אותה על ספסל כלשהו, אנחנו חושבים ששני האנשים האלו כדאי לאתר אותם.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אם שני האנשים האלו יגידו היו עוד שני אנשים בחדר השירותים גם זה חשוב.

כב' הש' אשר קולה : הכל חשוב, יש כלל בחיים תפסת מרובה לא תפסת. נתחיל בשניים האלה ונתקדם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : נתחיל ממי שרואים בתמונה זה הכי פשוט.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק.

עו"ד ויאאם קבלאוי : נתחיל בהם, אנחנו אומרים לבית המשפט אם יתגלה מידע שאנשי זקא נוספים היו בתוך חדר השירותים אנחנו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות תמיד זה חקר האמת.

כב' הש' אשר קולה : נכון, 

עו"ד ויאאם קבלאוי : שמענו מכבודכם שלכם זה מאד חשוב.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : אותם שני אנשים שרואים בתמונות.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שלושה רואים.

כב' הש' אשר קולה : אני ראיתי שניים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני אראה שוב.

כב' הש' אשר קולה : בזירה רואים שניים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : שלושה שהראיתי שנושאים את האלונקה.

כב' הש' אשר קולה : לא שמתי לב, תראי לי עוד פעם, אחד איש מד"א , הלבן זה מד"א , יש פה עוד אחד אין פה שלושה, השלישי זה שוטר.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : אני באמת לא יודעת.

כב' הש' אשר קולה : אתם טועים, יש פה רק שני אנשים שחזותם מעידה עליהם שהם אנשי זקא או מקורבים לדת זהו.

עו"ד ש. הר ציון : אדוני חושב שהאיש עם התיק זה שוטר?

כב' הש' אשר קולה : כך נדמה לי.

עו"ד ש. הר ציון : אני לא בטוחה בגלל הווסת הצהוב זה יותר מתאים לזקא.

כב' הש' אשר קולה : לפי גודל הקרחת שלו אני לא בטוח שהוא זקא. יש פה שני אנשים שפניהם גלויות רואים אותם בצורה ברורה תאתרו את שני האנשים האלה.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : מאה אחוז, אני רוצה לתקן את עצמי קודם, אמרתי ד"ר  הרצוג התכוונתי לאייל בן משה, זה הרי עלה אצל אייל בן משה לא אצל ד"ר  הרצוג.

כב' הש' אשר קולה : נכון.

עו"ד ירום הלוי : כבודכם מבינים אותי.

כב' הש' אשר קולה : מבינים, לגבי שני אלה בלבד אתה מסכים?

עו"ד ירום הלוי : כן.

כב' הש' אשר קולה : תודה רבה, החלטה, אנו מתירים לבאי כוח המאשימה לבצע פעולת חקירה שעניינה איתור שני אנשים הנראים בתמונה אותה נסמן עכשיו בחתימת ידי במ/3000 17/11/21 תצלמו את זה תחזירו את זה לבית המשפט וזאת בהסכמת עורך דין ירום הלוי. 

עו"ד ירום הלוי : אני מבקש בלי ריענונים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' אשר קולה : הם ייחקרו במשטרה לא על ידם, כמו שצריך, לפי הספר.

דוברת : שלא יהיו חלילה פניות אליהם מכל אנשים שפועלים מכוח חקירה עצמית וכדומה וכל דבר כזה.

כב' הש' אשר קולה : אנו אוסרים פניה של גורמים זרים, עיתונאים וכדומה לאותם שני אנשים הנראים בתמונות עד כמה שבסמכותנו לאסור, זו מדינה חופשית בסופו של דבר. נפגש ביום ראשון.

עו"ד ירום הלוי : תודה רבה.

 

-ההקלטה הסתיימה  –

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3