עדות: יואב חדד (הודיע למשטרה שמצא את תאיר ז"ל בתא השירותים)

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה :    מה שמך בבקשה?

העד, מר י. חדד :    יואב חדד.

כב' הש' א. קולה :    אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, אפשר להגיש את ההודעות שלו?

עו"ד ו. קבלאוי :    והפרוטוקול.

עו"ד י. הלוי :    אני לא רוצה פרוטוקול אני רוצה הודעות.

כב' הש' א. קולה :    אתם פשוט טועים בקונספציה, טועים לחלוטין, מישהו מכם אמרה בישיבות הקודמות הודעה בפני איש מרות, זה לא רלוונטי בכלל, הודעה בפני איש מרות זה לגבי נאשם לא לגבי עד, לגבי עד זה רק 10א.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא, אמרנו אמרת חוץ של עד.

כב' הש' א. קולה :    אמרת חוץ של עד אי אפשר להגיש אלא אם כן זה עד שפוחד מהעדות שלו או דברים כגון אלו, עורך הדין הלוי יכול להטיח בחקירה נגדית את מה שהעד אמר בפרוטוקול, אי אפשר להגיש אמרת חוץ של עד, אי אפשר.

כב' הש' ד. צרפתי :    גם התקנות למשפט חוזר.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא מגישים מכוח התקנות, מסכימים.

כב' הש' ד. צרפתי :    אבל זה לא הסדר שלישי נו באמת.

עו"ד ש. הר ציון :    כבודכם, אנחנו היום במשפט פלילי כמו כל משפט אחר.

כב' הש' א. קולה :    נכון.

עו"ד ש. הר ציון :    אם היה עד אומר דברים, נרשמו דבריו של עד שקשורים למשפט בפני מוטב אחר בתיק אחר.

כב' הש' א. קולה :    אי אפשר להגיש את זה.

עו"ד ש. הר ציון :    תעודה ציבורית.

כב' הש' א. קולה :    תחליטו, זו לא תעודה ציבורית, נכון שזה נרשם בבית המשפט אבל זו לא תעודה ציבורית זו אמרת חוץ של עד לכל דבר ועניין, אמרת חוץ של עד אי אפשר להגיש.

כב' הש' א. קולה :    ואיך ההסדר הספציפי של התקנות לא גובר, מה גברתי אומרת מתעלמת מ..

עו"ד ש. הר ציון :    אני אומרת שאפשר גם דרך סעיף 12

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי :    זה לא עניין של לא זוכר, אבל גברתי מסכימה שסתם באופן כללי תעודה ציבורית, אומרות התקנות לגבי אותה עדות של העד החיצוני בבית משפט הקודם.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל כבודכם,

כב' הש' א. קולה :    זו לא תעודה ציבורית, זו אמרת חוץ של עד לכל דבר ועניין, זה שזה במקרה נרשם על ידי שופט, רשם או קלדנית זה לא הופך את זה לתעודה ציבורית.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל גם הודעה שנרשמה במשטרה היא הודעת חוץ של עד.

כב' הש' א. קולה :    נכון ואי אפשר להגיש אותה.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל אם כבודכם רוצים שנגיש משהו אנחנו לא רוצים להגיש את זה היום ככה אנחנו רוצים להגיש את זה כמכלול.

כב' הש' א. קולה :    הכל בהסכמה אין בעיה אתם לא רוצים אל תגישו כלום, אי אפשר לחייב אתכם, הכל בהסכמה, אפשר להגיש אמרת חוץ של עד במשטרה בדיוק מה שגברתי אומרת בהסכמת הסניגור אפשר להגיש את זה, אם הסניגור לא היה מסכים אי אפשר להגיש את זה.

עו"ד ש. הר ציון :    אני רוצה לתת לכבודכם דוגמה לאן דברים יכולים להוביל, המשפט הזה התנהל לפני 15 שנה, עלה העד לדוכן ואמר מידע שהוא לא אמר במשטרה, עבר ריענון לא עבר ריענון יש מידע שעלה בשנת 2007 חצי שנה אחרי הרצח נאמר על הדוכן,

כב' הש' ד. צרפתי :    בריענון חקירה שלך.

עו"ד ש. הר ציון :    גם בריענון, אבל כבודכם אני רוצה להסביר נקודה, תארו לעצמם מצב שבמשטרה לא נאמר משהו, אנחנו לא מגישים את אותו פרוטוקול ואנחנו כן שומעים את עדותו של העד היום 15 שנה אחרי כבודכם יפלו לכדי טעות ויחשבו שהדברים שנאמרו הם נאמרו לראשונה כאן על הדוכן ולא נאמרו חצי שנה אחרי הרצח.

כב' הש' א. קולה :    אבל זה פתיר, במסגרת הריענון זה פתיר לגמרי, כל מה שאנחנו רוצים שעורך הדין הלוי, עשיתם לו ריענון,

עו"ד ש. הר ציון :    אז שיאמץ את כל הדברים האלה ונגיש את זה במסגרת הריענון, נצרף את הפרוטוקול במסגרת הריענון.

כב' הש' א. קולה :    את מוכנה להקשיב לי רגע, אי אפשר להגיש פרוטוקול נקודה חבל על הוויכוח, את רוצה לרענן את זיכרונו,

עו"ד ש. הר ציון :    כבודכם אני ממש,

עו"ד ו. קבלאוי :    כבודכם,

כב' הש' א. קולה :    אל תגישו כלום, חבל על הוויכוח.

עו"ד ו. קבלאוי :    אבל אם בריענון חוזרים אתו על הפרוטוקול והוא אומר זה נכון וזה נכון וזה נכון.

כב' הש' ד. צרפתי :    אז אתה מעדכן את עורך הדין הלוי באופן כללי שהריענון התייחס לדברים שהוא אמר א. ב. ג. ותשאל אותו אם הוא זוכר נכנס אם לא זוכר לא נכנס.

עו"ד ו. קבלאוי :    אז לעבור פרט פרט.

כב' הש' א. קולה :    כן.

כב' הש' ד. צרפתי :    כן.

עו"ד ו. קבלאוי :    ולא להגיש?

כב' הש' א. קולה :    כן.

כב' הש' ד. צרפתי :    אנחנו מדברים על העדות במשטרה, לגבי ההודעות אם מסכים עורך הדין הלוי תגיש אם לא מסכים אז גם לא.

כב' הש' א. קולה :    הודעות במשטרה אפשר להגיש הודעות בבית המשפט אי אפשר להגיש, זה נושא פשוט, אנחנו לא מונעים מכם להגיד לנו את האמת, אנחנו רוצים לדעת את האמת, עשינו את זה בישיבה הקודמת, ריעננתם עורך הדין הלוי לא מופתע, הפרט הזה גלוי וידוע זו לא הפתעה לעורך הדין הלוי, צריך להגיד לו אדוני ריעננו את העד העד חזר על מה שאמר בהליך הקודם.

עו"ד ו. קבלאוי :    עד כאן מקובל, עכשיו אתם כשופטים שבאים להעריך.

כב' הש' א. קולה :    אבל תשאל אותו

עו"ד ו. קבלאוי :    אבל הדינמיקה שהייתה בהליך הקודם, השאלות שנשאלו ותשובה שנתן זה גם לכם חשוב לראות את כל.

כב' הש' א. קולה :    בדיוק מזה אני רוצה להתעלם, חשובה לי העובדות לא חשובה לי הדינמיקה. לרענן את זיכרונו בכך הוא יגיד נכון אמרתי את זה בבית משפט לפני 15 שנה, זהו, אז בסדר, זו לא המצאה שנולדה אתמול, בזה זה נגמר, לא מונעים מכם לספר לנו את האמת, אנחנו רוצים לחסוך, ההודעות במשטרה יוגשו כמקשה אחת, יש לך שאלות לגבי החקירה תשאל זה הכל.

כב' הש' ד. צרפתי :    אם יסכים עורך הדין הלוי לגבי השאר התקנות מדברות באופן ברור אל תגיש.

עו"ד ש. הר ציון :    אני עדיין חושבים שאנחנו צריכים להעלות טיעון סדור, אם כבודכם רוצים בכתב לא בכתב.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו לא רוצים טיעון סדור זה וויכוח סרק, אל תגישו שום דבר תשאלו את הכל בחקירה ראשית זה וויכוח סרק, הודעת חוץ של עד כולנו למדנו מה זו הודעת חוץ של עד.

עו"ד ש. הר ציון :    גם במשטרה הודעת חוץ של עד.

כב' הש' א. קולה :    לא נכון, רק בגדרי 10א אפשר להגיש וזה לא בגדרי 10א זה הכל.

עו"ד ש. הר ציון :    כמו שאנחנו לא נגיש לבית המשפט רק הודעה אחת,

כב' הש' ד. צרפתי :    לא, זה לא חל על זה.

עו"ד ש. הר ציון :    זה אותו דבר זה מכלול אחד שלם של אמרת העד.

כב' הש' ד. צרפתי :    לא, לא.

כב' הש' א. קולה :    אל תגישו שום דבר, נו, אנחנו רוצים לעזור לכם אתם לא רוצים לא צריך, תשאלו את הכל בחקירה ראשית.

עו"ד ש. הר ציון :    אנחנו רק לא רוצים להסתיר כלום בבית המשפט זה העניין, שחברי שניהל משפט חוזר בעבר כבר עשה את זה הגיש דברים.

כב' הש' א. קולה :    אבל הוא מותר לו, זה היתרון שיש לו עליכם בנקודה הזו, הוא מותר לו להטיח בעד.

כב' הש' ד. צרפתי :    בנגדית מותר לו.

עו"ד ש. הר ציון :    לא בנגדית, בראשית בהסכמה.

כב' הש' ד. צרפתי :    בהסכמה זה משהו אחר.

כב' הש' א. קולה :    לא נכון, זה פשוט לא נכון

עו"ד ש. הר ציון :    מה לא נכון כבודכם, שאמרה בפרוטוקול היא לא,

כב' הש' א. קולה :    אני ראיתי את קדמי ביום חמישי זה פשוט לא נכון מה שגברתי אומרת, זה לא נכון, הודעת חוץ של חריג אחד של 10א אין חריג אחר, בתקנות של משפט חוזר יש שני חריגים נוספים עד שנפטר עיין ערך המומחה שלנו ועד שלא זוכר כלום זה הכל.

עו"ד ש. הר ציון :    אז מכוח מה אנחנו מגישים את האמרות שלהם במשטרה?

כב' הש' א. קולה :    הסכמת הסניגור.

עו"ד ש. הר ציון :    והוא יכול להסכים רק להודעה אחת ולא להודעה שנייה?

כב' הש' א. קולה :    לא.

עו"ד ש. הר ציון :    למה מה ההבדל?

כב' הש' א. קולה :    זה לא אותו דבר גברתי משום שבמודע אנחנו לא רוצים להכניס לכאן את הפרוטוקול של המשפט הקודם, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהמשפט הזה יהיה נקי מהתחלה דנובו כמו שאתם ביקשתם, דנובו, אז עושים את זה דנובו, לרענן מותר לכם.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל עובדה שאנחנו מרעננים זה אומר שזה קיים, אם זה קיים זו אמרת החוץ של אותו עד.

כב' הש' א. קולה :    אסור להגיש את זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    את יכולה להגיש את זה בשני תנאים אם הוא מוכרז כעד עוין את יכולה אז אולי כן ובחקירה נגדית אז כן.

עו"ד ש. הר ציון :    היא הנותנת אם הוא מוכרז כעד עוין אז מה ההבדל זאת אמרת העד כולה שלמה בפני בית משפט.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    טוב, בסדר גברתי.

עו"ד ש. הר ציון :    אני רק מתייחסת של האמרה השלמה של העד.

כב' הש' א. קולה :    גברתי הוויכוח מיותר.

כב' הש' ד. צרפתי :    אנחנו לא מדברים על הנאשם, על הנאשם לא דיברנו, אנחנו מדברים על עד פעם אחת יש את התקנות באופן ברור שעושות גם את החיתוך שגברתי אומרת תמונה שלמה, לא, הודעות אם הוא מסכים במשטרה הוא לא יכול להגיש אחת כמו שאמרנו צריך מכלול, לגבי החלק בעדות מעבר לזה שחולשות על זה התקנות זה לא חלק מהסיפור.

כב' הש' א. קולה :    349 מדבר על זה ואומר מפורשות, מותר לעורך הדין בחקירה נגדית של העד להטיח, מותר לכם בסופו של דבר אם הוא מוכרז כעד עוין אז תשבור את הראש אז, אז גברתי אולי תהיה צודקת כמו שבמסגרת עד עוין נשבור את הראש אז, זה היה במישור הדיוני, במישור המהותי, יש חריגים, פקודת ילדים וכו' וכו', 

עו"ד ש. הר ציון :    אני קטונתי ואני מרכינה ראשי בפני משפט.

כב' הש' א. קולה :    לא גברתי גם אני יכול לטעות.

עו"ד ש. הר ציון :    אז אני אשמח להחלטה שאני אוכל להתמודד אתה.

כב' הש' א. קולה :    הכל מוקלט, ההחלטה ברורה, בהסכמת הסניגור אפשר להגיש את האמרות שלו בבית המשפט ובמשטרה.

כב' הש' ד. צרפתי :    אם הוא יסכים גם את העדות אין לנו בעיה.

כב' הש' א. קולה :    אם הוא יסכים, הכל תלוי בהסכמתו.

עו"ד ש. הר ציון :    כאשר כבודכם אומרים שהאמרה שלו בבית המשפט אינה אמרת חוץ,

כב' הש' א. קולה :    לא זה מה שאמרתי, ההפך, אמרת חוץ אי אפשר להגיש.

כב' הש' ד. צרפתי :    שהיא אסורה להגשה.

עו"ד ש. הר ציון :    והיא לא מכלול אמרתו הכוללת.

כב' הש' א. קולה :    היא לא אמרת חוץ, טוב עורכת הדין הר ציון אנחנו מבזבזים זמן יקר.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל אי אפשר רק חלק.

כב' הש' א. קולה :    גברתי אמרה שהיא מורידה את ראשה מה גברתי ממשיכה להתווכח? חבל על הוויכוח.

עו"ד ש. הר ציון :    אני רק מנסה כבודכם, אני בשבת ישבתי וקראתי וחיפשתי.

כב' הש' א. קולה :    זו הבעיה שקראת את זה בשבת, לו היית קוראת ביום שישי הכל היה בסדר, אם היית עושה את זה במוצאי שבת הכל בסדר.

כב' הש' ד. צרפתי :    טוב, אפשר לשאול את אדון חדד?

עו"ד ו. קבלאוי :    אני מגיש את עדותו של העד מיום 6/12/2006 כת/310.

כב' הש' א. קולה :    רק עדות אחת יש לו במשטרה?

עו"ד ו. קבלאוי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אתה רוצה לשאול שאלות בבקשה.

 

העד, מר י. חדד לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ו. קבלאוי : 

 

עו"ד ו. קבלאוי :    יואב, מה עבדת הרלוונטי לרצח?

העד, מר י. חדד :    אני עובד במפעל באחזקה.

כב' הש' א. קולה :    איפה עבדת?

העד, מר י. חדד :    במפעל רנה ליד טבריה.

עו"ד ו. קבלאוי :    אתה זוכר מתי הגעת לבית הספר באותו יום?

העד, מר י. חדד :    משהו בסביבות חמש חמש ומשהו זו בערך השעה.

כב' הש' א. קולה :    אבל זה כתוב.

עו"ד ו. קבלאוי :    אתה זוכר אחרי שמצאתם את הגופה בתוך תא השירותים בחדר השירותים בקומה 2 מה עשית, אחרי שמצאתם?

העד, מר י. חדד :    אתה אומר מצאתם או מצאת, אני מצאתי.

עו"ד ו. קבלאוי :    אתה מצאת.

העד, מר י. חדד :    ואז החבר שהיה אתי והיה לפני כמה צעדים הוא יבדוק חדרים פתוחים, מה שלא פתוח אם זה שירותים אז אני מציץ מלמטה ועל המזל שלי זה יצא ואז אמרתי לו תשמע היא פה, אני אתקשר למשטרה אתה תתקשר לאמבולנס כי האבא היה באזור לא רצינו שהוא יתקרב וכך היה זה הזמן של ההתקשרות בטלפון היה עשרה לשבע, הגילוי היה ב…

כב' הש' א. קולה :    אתה התקשרת למשטרה בעשרה לשבע?

העד, מר י. חדד :    כן.

כב' הש' א. קולה :    תודה

העד, מר י. חדד :    אז הגילוי היה ברבע לשבע משהו כזה.

כב' הש' א. קולה :    משהו כזה, בסדר.

עו"ד ו. קבלאוי :    וכמה זמן נשארתם במקום?

העד, מר י. חדד :    נשארנו במקום עד שהגיע מישהו כנראה המשטרה והתחילו לפזר את כולם אחרי כל הבלגן.

כב' הש' א. קולה :    כשאתה אומר במקום למה אתה מתכוון? תחדד את הנקודה הזו כי המקום הוא חדר השירותים המפואר בבית הספר, אנחנו רוצים לדעת מה זה המקום.

עו"ד ו. קבלאוי :    כמה זמן נשארת בחדר השירותים?

העד, מר י. חדד :    בחדר השירותים לא נשארתי דקה.

עו"ד ו. קבלאוי :    השיחה למשטרה איפה הייתה?

העד, מר י. חדד :    אני הבנתי, אבא שלי חובש גם אני חובש אמרתי הילדה גמורה לא נשאיר טביעות לא נשבש זירה וככה זה היה, אני עמדתי בחוץ נשארתי בחוץ לא התערבתי.

עו"ד ו. קבלאוי :    מחוץ לחדר השירותים בכלל או מחוץ לתא השירותים?

העד, מר י. חדד :    אתה מדבר על החדר קורה גבוהה לא יודע.

עו"ד ו. קבלאוי :    כן, יש את חדר השירותים יש בו 4 תאים אתה זוכר?

העד, מר י. חדד :    חדר זה חדר ותא זה תא.

עו"ד ו. קבלאוי :    יופי, אחרי שראית את הגופה מה עשית?

העד, מר י. חדד :    התרחקתי קצת מהמקום ,רצינו להראות שלווה שלא מצאנו שהאבא לא יגיע כי זה בעיה התחלנו לחפש מוצא אחרי שהתקשרנו למשטרה.

כב' הש' א. קולה :    כשהתקשרת למשטרה האם אתה זוכר היית בתוך תא השירותים,

העד, מר י. חדד :    לא, לא, מחוץ לתא, מחוץ לתא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    שאלה הבאה.

העד, מר י. חדד :    מחוץ לתא.

כב' הש' א. קולה :    מחוץ לתא אבל בתוך חדר השירותים או גם מחוץ לחדר?

העד, מר י. חדד :    להגיד לך את האמת אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :    ברור לגמרי אין שום טענה.

העד, מר י. חדד :    מצד אחד הייתה לי מטרה להתרחק בכדי להראות שלא מצאנו בגלל האבא מצד שני אתה יודע אני לא מכיר את הקומפלקס בבית הספר, אני לא מכיר אותו, גם החבר לא מכיר אותו ורצינו לשמור על קשר עין להגיד זה פה.

כב' הש' א. קולה :    הבנתי.

העד, מר י. חדד :    היו עוד כמה סיבות.

עו"ד ו. קבלאוי :    מה עשית כדי לשמור על קשר עין כדי לדעת איפה הזירה?

העד, מר י. חדד :    התרחקתי, ואני זוכר שירדנו קצת אחרי שהתקשרנו וזה התרחקתי היו שם מדרגות, ירדתי מהמדרגות חשבנו איך לשמור את המקום, היה שם איזה כיסא.

כב' הש' א. קולה :    בזמן הזה מי היה שם חוץ ממך בזמן הזה?

העד, מר י. חדד :    היה אתי בחור שנקרא צבי, רמי, שחטף ממני את הטלפון והמשיך לזה והיה עוד בחור, חיפשנו לפתוח את התא במקרה הגיע אב הבית, כנראה הם היו לפנינו עשו חיפוש ולא מצאו אבל הוא הופיע ביקשנו ממנו יש לך איזה פלייר.

כב' הש' א. קולה :    שאלתי רק מי היה, תודה רבה.

העד, מר י. חדד :    בדיעבד אני מבין שקוראים לו סומבררו קובי.

כב' הש' א. קולה :    לא שאלנו את זה, תתקדם.

עו"ד ו. קבלאוי :    מתי עזבת את בית הספר באותו יום?

העד, מר י. חדד :    בסביבות שמונה, שמונה ורבע, שמונה וחצי.

כב' הש' א. קולה :    בלילה.

העד, מר י. חדד :    כן, כן, מה זה עזבתי, לא עזבתי עזבנו לתחנת משטרה.

עו"ד ו. קבלאוי :    את הנעליים שהיית בהם באותו יום תפסו ממך?

העד, מר י. חדד :    באותו ערב לא.

עו"ד ו. קבלאוי :    בכלל?

העד, מר י. חדד :    תקופה אחרי זה, התקשרו אלי לעבודה אמרו אנחנו צריכים את הנעליים, אמרתי להם תבואו תיקחו אמרו אנחנו לא יכולים תבוא אתה, באתי לתחנה אין עם מי לדבר.

עו"ד ו. קבלאוי :    שאלתי שאלה פשוטה, את הנעליים שלך תפסו או לא?

העד, מר י. חדד :    לא.

עו"ד ו. קבלאוי :    תודה, אין לי יותר שאלות.

כב' הש' א. קולה :    תודה. מר חדד אדוני יענה מה שעורך הדין שואל אותך בסדר? תענה רק לשאלות שלו בסדר?

 

העד, מר י. חדד משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

 

עו"ד י. הלוי :    קודם כל אתה לא נכנסת לתא איפה שהגופה נכון?

העד, מר י. חדד :    לא.

עו"ד י. הלוי :    וגם לא ראית אף אחד אחר נכנס לתא איפה שהגופה נכון?

העד, מר י. חדד :    עד כמה שזכור לי לא.

עו"ד י. הלוי :    אחרי שראיתם את הגופה אתה וצבי חותר אני מבין יצאתם מחדר השירותים ועמדתם מחוץ לחדר השירותים עד שהמשטרה באה נכון?

העד, מר י. חדד :    אני אומר אני, על חותר אני לא יודע, אני הייתי מחוץ.

עו"ד י. הלוי :    מחוץ לחדר השירותים?

העד, מר י. חדד :    כן, אחרי שנפתחה הדלת וזה ירדתי, יצאתי  מהאזור שנקרא חדר השירותים.

עו"ד י. הלוי :    אמרת לפני מספר דקות שאתה וצביקה חיכיתם מחוץ לחדר השירותים עד שהמשטרה באה נכון?

העד, מר י. חדד :    נכון, זה בערך זה מה שאני זוכר היום.

כב' הש' א. קולה :    בסדר, אין שום בעיה, אנחנו רוצים שתגיד בקול שנוכל להקליט את מה שאתה אומר.

העד, מר י. חדד :    מה כתוב אז ומה אני אומר היום אולי יהיו קצת הבדלים אבל התמונה הייתה אחרת, אז הייתי בסערת רגשות, היום, אני זוכר ששמרנו מרחק, אני זוכר שרצינו לשמור מרחק כדי לא לגלות את המקום זהו זאת התמונה.

כב' הש' א. קולה :    הבנו. מיצינו לא?

עו"ד י. הלוי :    מיצינו, כן, יש לי שאלה בעניין אחר.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד י. הלוי :    אני מקריא לך מספר משפטים ובזה נסיים, אני מפנה לעדות שלך במשטרה ת/310 עמוד 2 שורות 16-20, שואל החוקר : לפני שקובי הגיע היו סימנים על המנעול? לפני שקובי הגיע היו סימנים על המנעול בחלק החיצוני" אתה עונה: כן, נראה לי משהו לא בסדר בצד השמאלי של המנעול היכן שצריך לשונית הסימון,

עו"ד ו. קבלאוי :    היכן שצריך להיות הסימון האדום היה משהו.

עו"ד י. הלוי :    נכון, צודק חברי, היכן שצריך להיות הסימון האדום היה משהו עקום, היה משהו עקום. זה כזה? כזה אני לא יודע להסביר את זה אני לא ראיתי את החלק החיצוני של המנעול חלק או שאני, או קיי, זהו, זוכר את הדברים האלה ששאל אותך?

העד, מר י. חדד :    הרבה חלקים בשאלה אני כבר לא זוכר מה השאלה.

עו"ד י. הלוי :    החוקר אמר לך אם ראית סימנים בחלק החיצוני של המנעול וענית לו משהו לא היה בסדר במנעול החיצוני, נכון?

העד, מר י. חדד :    הזכרת את קובי, ביקשנו ממנו פלייר או משהו זאת אומרת המנעול לא היה תקין אי אפשר היה לפתוח, עובדה שצבי היה לפני פתח מה שאפשר.

עו"ד י. הלוי :    בסדר, 

העד, מר י. חדד :    והיה משהו ברוזטה משהו מקולקל שם מישהו השחית לא יודע זאת התמונה.

כב' הש' א. קולה :    סיימנו, אבל הוא אמר את זה, עוד משהו?

עו"ד י. הלוי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    תודה.

עו"ד י. הלוי :    סיימתי.

כב' הש' א. קולה :    חוזרת?

עו"ד ו. קבלאוי :    אין חוזרת, רק את העדות שלו ה – 3/1 לא הגשנו, אנחנו מגישים.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי יודע מזה?

עו"ד י. הלוי :    בבקשה, התשובה כן.

כב' הש' א. קולה :    מסכים?

עו"ד י. הלוי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    טוב תגיש.

עו"ד ו. קבלאוי :    ת/311, תכף נגיש את זה.

כב' הש' א. קולה :    או קיי תודה רבה, הפסדת יום עבודה?

העד, מר י. חדד :    אני משוחרר?

כב' הש' א. קולה :    הפסדת יום עבודה?

 העד, מר י. חדד :    ברור.

כב' הש' א. קולה :    שכרך ישולם בהתאם לתקנות, הפרטים תעבירו למזכירות, תודה רבה אדוני יום טוב. 

עו"ד ו. קבלאוי :    311 נגיש בישיבה הבאה , גם 309א נגיש בישיבה הבאה.

כב' הש' א. קולה :    מה מספרו של העד הקודם היה?

עו"ד ש. הר ציון :    יואב חדד 81

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3