עדות – רס"ר יוסי זמואלסון חוקר במחלק נוער

עו"ד ו. קבלאוי : העד הבא הוא עד תביעה מס' 29 
ע.ת. רס"ר יוסי זמואלסון, מוזהר כחוק 
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת. 
מה תפקידו של אדוני במשטרה אז והיום? 
העד מר. י. זמואלסון: אז הייתי חוקר במחלק נוער.. במרחב חוף. היום אני חוקר ב… 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה. 
העד משיב בחקירה ראשית לשאלות עו"ד ו. קבלאוי 
עו"ד ו. קבלאוי : אדוני דובר את השפה הרוסית כשפת אם, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: נכון. 
עו"ד ו. קבלאוי : בוא ספר לנו, בגדול, מה היה חלקך, בגדול, בתיק הזה. 
העד מר. י. זמואלסון: אני התחלתי את הטיפול בתיק הזה, מספר ימים אחרי האירוע. קיבלנו, אנחנו, כמחלק נוער .. קיבלנו את החשוד ועוד כמה דברים. עד הסיום זה מה שעסקנו בו. 
כב' הש' א. קולה : איזה מוצגים אתה מגיש באמצעותו? 
עו"ד ו. קבלאוי : באמצעות העד הזה אני מבקש להגיש את המוצגים שמסומנים 267 עד 273 .
המוצגים שהוכנו על ידי העד הוגשו וסומנו בהתאמה 
עו"ד ו. קבלאוי : מאחר, וכפי שסיפרת, היית חלק מצוות החקירה וגם לקחת חלק מהחקירות הפרונטליות של הנאשם, אני מציג בפניך מספר טענות ואני אבקש התייחסותך אליהן. הטענות האלה נ.. על ידי ההגנה, משכך אני אבקש שתשיב על כל אחת מהן. ראשית, החקירות שבהן אתה נכחת, באיזה שפה התנהלו?
העד מר. י. זמואלסון: התנהלו ברוסית ובעברית. כשהיתי שם אמרתי.. 
עו"ד ו. קבלאוי : ברוסית? 
העד מר. י. זמואלסון: ועברית. 
עו"ד ו. קבלאוי : איך התרשמת מהבנת העברית של הנאשם? 
העד מר. י. זמואלסון: ההבנה שלו בסיסית אבל הוא הבין. הוא הבין, ידע להתבטא, מה שלא ידע הוסבר לו. 
עו"ד ו. קבלאוי : איך היתה האווירה בחקירות בהן נטלת חלק? באופן כללי.
העד מר. י. זמואלסון: באופן כללי, חקירה. לא משהו.. 
עו"ד ו. קבלאוי : היתה אווירה נעימה? היתה אווירה קשה ? 
העד מר. י. זמואלסון: לא, לא היתה אווירה קשה, הבן אדם היה נינוח, רגוע. למרות שהיה בחקירה אבל היה רגוע. 
עו"ד ו. קבלאוי : ולפי התרשמותך, הוא הבין את המצב שלו, באיזה מצב הוא נתון? שהוא חשוד ברצח?
העד מר. י. זמואלסון: כן. 
עו"ד ו. קבלאוי : הבין מה שאתם שואלים אותו? 
העד מר. י. זמואלסון: כן. 
עו"ד ו. קבלאוי : ענה בהתאם? 
העד מר. י. זמואלסון: ענה בהתאם. הוא גם אמר – אני מבין שאתם חוקרים אותי, אני חשוד ברצח. כן. 
עו"ד ו. קבלאוי : אחת הטענות של ההגנה היא שאתה, כחלק מצוות החקירה, יחד עם עמיתיך, תדרכתם את הנאשם והכנסתם לו פרטים מוכמנים בחקירות הראשונות, כשבהמשך הוא יגיד אותם בהודעה שלו. תתייחס בבקשה לטענה הזאת.
העד מר. י. זמואלסון: זה לא נכון. 
עו"ד ו. קבלאוי : הטענה גם מרחיקת לכת ומגיעה עד כדי כך, שהם אומרים שאתם, יחד עם המדובב, עשיתם יד אחת ועשיתם את המעשים האלה. גם אתם, גם המדובב, הכנסתם דברים לראשו של הנאשם.
העד מר. י. זמואלסון: אני לא יכול להעיד על המדובב, אני יכול להעיד על עצמי, על החקירות שאני הייתי, אז זה לא קרה. 
עו"ד ו. קבלאוי : מה קשר שלך עם המדובב בתיק הזה? 
העד מר. י. זמואלסון: אין לי שום קשר איתו. 
עו"ד ו. קבלאוי : לא נפגשת במהלך החקירה? לא תדרכת אותו? 
העד מר. י. זמואלסון: לא זכור לי בכלל שנפגשתי איתו במהלך החקירה, ולא היה איתו שום קשר במהלך החקירה. 
עו"ד ו. קבלאוי : הטענה הנוספת של ההגנה היא, שאתה, כחלק מצוות החקירה, עיוות את דינו, פגעת בזכויותיו של הנאשם. תתייחס לטענה הזאת. 
העד מר. י. זמואלסון: זה גם לא נכון. הוא קיבל את כל הזכויות המגיעות לו ולא היתה שום פגיעה בזכויות, לא הבסיסיות ולא הקטנות ביותר. 
עו"ד ו. קבלאוי : האם אתה, כחלק מצוות החקירה, הפעלת לחץ פסול על הנאשם 
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד ו. קבלאוי : האם קיבלתם הנחייה כזאת, לעשות את זה? לעשות לחץ פסול? 
העד מר. י. זמואלסון: לא. המטרה היא חקר האמת ולא הרשעת נאשם זה או אחר. 
עו"ד ו. קבלאוי : טענה נוספת היא, שאתם זיהיתם את חולשתו של הנאשם, אזרח זר, לא דובר השפה העברית בצורה מיטבית. ולכן ניצלתם את החולשה הזאת וחילצתם ממנו הודאת שווא. תתייחס לטענה הזאת. 
העד מר. י. זמואלסון: באמת אזרח זר, אבל הוא ממש לא קל להשפעה ולתמרון ולא.. 
עו"ד ו. קבלאוי : תסביר. 
העד מר. י. זמואלסון: הוא בן אדם חזק. יודע מה הוא רוצה, יודע להגיד מה הוא רוצה, יודע לדרוש מה שהוא רוצה. 
עו"ד ו. קבלאוי : מבחינת השליטה על ההקלטות בחדר החקירות, בחלק גדול מהחקירות של הנאשם, ההקלטה היתה הקלטה סמויה ולא גלויה. אני מבקש שתתייחס, לא להקלטה הגלויה ששמתם מצלמה בתוך החדר, אלא להקלטה שהופעלה מחדר הבקרה. אתה, כמי שנכח בחדר החקירות, איזה שליטה היתה לך על ההקלטה? 
העד מר. י. זמואלסון: לא היתה לי שום שליטה על ההקלטה. 
עו"ד ו. קבלאוי : אני אסתפק בשאלות האלה. 

העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד י. הלוי 
עו"ד י. הלוי : הדוח שלו, מ – 4.1 נמצא? 
עו"ד ו. קבלאוי : העד יבוא. הרי הוא תיאר תוכן של שיחה עם עד. העד יבוא. 
עו"ד י. הלוי : בסדר. אני אבקש להגיש את זה. 
עו"ד ו. קבלאוי : אני רק אציין להערת חברי, הרי העד הזה היה חלק מצוות החקירה, ביצע הרבה פעולות. צמצמנו את המוצגים שמוגשים. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, אם הוא רוצה להגיש מזכר נוסף, מותר לו. בוא נתקדם, עו"ד הלוי. 
עו"ד י. הלוי : אני לא אתחיל עם הטחות, אני אתחיל עם משהו יותר ספציפי. אני מפנה אותך לחקירה שערכת לרומן הנאשם, יחד עם יעקב מלכה מ – 15.12 .אני מפנה 18 אותך ל – מ .ט/167 חלק 2 ,מונה מחשב – 48:01 .אני שאלתי גם את יעקב מלכא בנדון וגם.. ואני מראש אשאל כך – אתה זוכר שחקרתם אותו על שרטוט של האזור של זירת הרצח ודיברתם איתו – 'הלכת לפה, הלכת לפה'? 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא זוכר. 
עו"ד י. הלוי : לא זוכר? 
העד מר. י. זמואלסון: לא זוכר. 15 שנה. 
כב' הש' א. קולה : את זה לא צריך להראות לו. אני אומר לו – רואים שם, בקלטת, ראינו את זה בחקירה של יעקב מלכה, שאתם מגישים לו נייר – איפה היית, איפה הלכת וכולי וכולי. אז רואים שם בקלטת. אם רואים, אתה מסכים שזה היה, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: כן. 
כב' הש' ד. צרפתי: הוא שואל אם אתה יודע איפה הלך הנייר הזה. זה מה שהוא רוצה לשאול השרטוט הזה. 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא זוכר. אין לי מושג. 
כב' הש' א. קולה : הלאה. 
העד מר. י. זמואלסון: אני גם לא יודע מה הנייר הזה. 
כב' הש' א. קולה : עו"ד הלוי, זה מיותר. האיש אומר לך – 'לא זוכר'. אתה מראה לו שהיה, הוא אומר 'היה'. 'איפה הנייר' – 'אני לא יודע'.
עו"ד י. הלוי : ..אחרת כל החקירות יהיו מיותרות. 
כב' הש' א. קולה : לא הכל מיותר. מה שאנחנו יודעים לא מיותר. זה כבר לסיכומים, כי המצע כבר קיים. 
עו"ד י. הלוי : כן, אבל אני רוצה לשמוע אותו. 
כב' הש' א. קולה : אבל הוא אמר לך שהוא לא זוכר. אדוני הרי חוקר בשבילנו, שאנחנו נגיע לחקר האמת. אדוני רוצה לעזור לנו להגיע לחקר האמת, לא? 
עו"ד י. הלוי : אולי הוא יזכר. 
כב' הש' א. קולה : בוא ננסה. 
(צפיה בקלטת)
עו"ד י. הלוי : יעקב מתחיל, אתה שומע אותו ואתה מתערב, מתקן את יעקב. 
כב' הש' א. קולה : עו"ד הלוי, זה מספיק, באמת. 
עו"ד י. הלוי : עוד חצי דקה. יעקב מלכה אומר לו – 'מפה עולים לקומה השניה'. קודם – כל אתה מוכן לאשר לי שיעקב, בנוכחותך, יעקב מלכה מנסה להכווין אותו איך עולים לזירת שירותי הרצח? 
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד י. הלוי : אתה מתקן, 
העד מר. י. זמואלסון: לא. מה שקורה פה, 
עו"ד י. הלוי : מה קורה? 
העד מר. י. זמואלסון: לפי מה שאני מבין פה, הוא מראה לו איזשהו שרטוט של קומת הכניסה, ממה שאני זוכר, שמשם בקומת הכניסה, יש מדרגות שיורדות למקלט ויש מדרגות שעולות לקומות העליונות, שזה לכיוון למעלה, שזה רק גרם מדרגות אחד, מליד המקלט. לפי מה שאני מבין, זה מה שהוא מראה לו. ששם עולים גם לקומה ראשונה, גם לקומה..
עו"ד י. הלוי : אתה מתקן אותו, כשיעקב מלכה אומר – פה עולים לקומה שניה, אתה אומר לו – לא. אתה זוכר את זה? 
העד מר. י. זמואלסון: לא זוכר את זה. אבל יכול להיות שהוא צייר את זה, הוא הצביע לא נכון על השרטוט של הקומה ותיקנתי אותו. 
עו"ד י. הלוי : אתה מתקן אותו? 
העד מר. י. זמואלסון: כן. אני לא יודע מה השרטוט, אני יכול רק להניח. אני לא יודע מה זה השרטוט הזה, אבל אני מניח שזה מה שאמרתי. 
עו"ד י. הלוי : אני אחסוך עוד הקרנה של המשך החקירה, אני אומר לך שאחר כך רומן גם , יעקב מלכה יוצא, אתה נותר עם רומן לבד, ורומן גם כותב, הוא לוקח את השרטוט הזה, או לוקח דף, ורושם כל מיני דברים. זה אתה זוכר שרומן גם רשם בעצמו כל מיני דברים? 
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד י. הלוי : אז אולי אני אזכיר לך את זה, אולי תיזכר. 
(המשך צפייה בקלטת)
אני אומר לך שאתה ויעקב נכנסתם לו למודעות שלו את האזור, בלי קשר עכשיו בדיוק לשירותי הרצח, אני אומר – גם כיוונתם לשירותי הרצח, אבל עוד לפני כן, אתם מיקמתם את רומן על האזור הנכון של זירת הרצח. מה אתה אומר על זה? 
העד מר. י. זמואלסון: ממש לא. זה עניין שהוא בעצמו באחת העדויות, אני לא זוכר את המקום, הוא אמר שהוא עלה לקומה הראשונה, לשירותים. זה דברים שלו, זה לא עניין שאנחנו מכניסים לו שפתאום הוא לא יודע מאיפה זה. הוא הסתובב שם הרבה זמן בתוך בית הספר. הוא ידע. רק אנחנו רצינו לברר בדיוק שיגיד לאן הוא הלך ואיך הוא הלך. 
כב' הש' א. קולה : מאיזה יום החקירה הזאת? 
עו"ד י. הלוי : 15.12 .מט/167  אני אומר לך עוד משהו – זה משום מה לא הצליח ובדיעבד, רומן טעה בקומה. עכשיו זה יותר גבוה ממה ש.. אתה רוצה להתייחס לזה ? 
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד י. הלוי : עכשיו בוא נראה את רומן לוקח מ.. ורושם, אולי תזכר, תעזור לנו. 
(המשך צפייה)
האם אתה נזכר שהוא לוקח, רושם איזה שלוש דקות, ארבע דקות, הוא רושם דברים? 
העד מר. י. זמואלסון: ממש לא. 
עו"ד ו. קבלאוי : ממש לא.
כב' הש' א. קולה : אתה גם לא יודע איפה הדף הזה. 
העד מר. י. זמואלסון: גם לא יודע מה זה הדף הזה. אמרתי, אני מניח שזה, אבל יכול להיות שזה לא. אבל מה שקורה פה בדף הזה, אני לא יודע מה, 
כב' הש' ד. צרפתי: זה כבר הדף לא של השרטוט, זה – זה שהוא כותב על עורך הדין. 
כב' השופטת ת. נסים ישי: הנחייה. 
כב' הש' א. קולה : הנחייה למישהו. 
עו"ד י. הלוי : לא שמעתי. מה? 
כב' הש' ד. צרפתי: יש שני חלקים. יש אחד דף, אם אני זוכר מהחקירה של מלכה, של שרטוט, ואחר כך איזשהוא הנחיות שהוא מעביר למישהו. 
עו"ד י. הלוי : לא, הוא מדבר, לפחות הוא מדבר, הוא מדבר בהתחלה על צבא, משהו שקשור לצבא. 
כב' הש' ד. צרפתי: כן, כתובת שלו, משהו, איפה הוא שירת. 
עו"ד י. הלוי : אני חייב להבין, כשמדובר על שרטוט מלכה מסתיר בגבו, 
כב' הש' א. קולה : בסדר, הבנו, זה באמת לסיכומים. הוא לא יודע איפה המסמך הזה, נכון? אתה לא יודע איפה הנייר הזה. הוא לא יודע. 
עו"ד י. הלוי : הסתכלתי בסרט עד סוף החקירות. אתה מחזיק את כל הדפים. מחזיק, לפעמים מניח על השולחן, לוקח אותם ביחד. בסופו של דבר נקטעת החקירה, זהו, נגמר, סוף הקלטה, מישהו מביא אוכל, נקטעת החקירה.אני מסיים את החלק הזה שאומרים שאפשר להבין שבסוף לקחת את הדפים, לא השארת אותם בחדר, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: כן. 
עו"ד י. הלוי : ומצופה ממך, תגיד לי שהפרוצדורה היא שמתייקים את זה על ידי רשם המוצגים של היחידה, נכון? שאומר – כ.. נותן אותיות, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: מצופה, כן. 
עו"ד י. הלוי : ובקיצור, אנחנו בחלל שחור, למה לא לקחת את זה והעברת את השרטוט ואת מה שרומן כתב, לרשם המוצגים. 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא יודע איפה הפתק. לא יודע. 
כב' הש' א. קולה : הוא לא יודע. 
עו"ד ש. הר – ציון : אנחנו לא יודעים אם הוא היה אז, גם אנחנו חיים בעבר. 
כב' הש' ד. צרפתי: בסדר, תסכמו כולם מה קרה לפתק. 
כב' הש' א. קולה : אחרי זה נדבר על הפתק, בואו נתקדם. 
עו"ד י. הלוי : פתק? 
כב' הש' ד. צרפתי: לשרטוט. 
כב' הש' א. קולה : השרטוט והדף שהוא כותב. 
כב' הש' ד. צרפתי: שאולי יש לו יותר מעמוד אחד, כי אנחנו לא רואים, כי הגב של מלכה מסתיר. הבנו. 
עו"ד י. הלוי : אתה יום לאחר מעצרו של רומן, ב – 13.12 ,האם אתה זוכר שהטחת בו פרט לא נכון , שדמה של המנוחה נמצא על כלי של אחד מ.. 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא זוכר. יכול להיות שזה קרה.
(צפייה בקלטת)
כב' הש' א. קולה : זה הקול שלך? 
טוב, שמענו את זה. 
עו"ד י. הלוי : קודם – כל , נזכרת ? 
העד מר. י. זמואלסון: כן. 
עו"ד י. הלוי : עכשיו תשמע, תסכים איתי ש.. בהטחה הזאת, יש לך בעיה.. הטעית אותו, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: אמרתי לו את מה שאמרתי לו. 
כב' הש' א. קולה : בוא נשאל אחרת – נכון לאותה שעה לא היה שום כתם דם של המנוחה על כלי עבודה של רומן. 
העד מר. י. זמואלסון: נכון. 
עו"ד י. הלוי : וגם לא נכון לאותה שעה, אני מרחיק את זה – מעולם לא נמצא כתם דם של תאיר על כלי עבודה של רומן. 
העד מר. י. זמואלסון: קודם – כל לא אמרתי 'כלי עבודה', אמרתי – דברים. אבל כן, לא נמצא. דם לא נמצא. למיטב ידיעתי, לא נמצא. 
עו"ד י. הלוי : גם למיטב ידיעתנו. אלא אם כן יעשו חקירה חדשה, 
כב' הש' א. קולה : מה השאלה הבאה ? 
עו"ד י. הלוי : לא , יכולות להיות עוד חקירות, 
כב' הש' א. קולה : יכול להיות. כשנגיע לעוד חקירה, נגיע לעוד משפט. עכשיו מה השאלה הבאה? 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שההטחה הזאת הפכה את עולמו של רומן ומי שאתה כינית אותו בן אדם חזק, כבר הבין, במירכאות, מבחינתו הסובייקטיבית, שקשה לו מאוד להתגונן כנגד האשמה. האם אתה מוכן לאשר לי שזה היה הלך הרוחות? 
כב' הש' ד. צרפתי: הוא יאשר לך על על הלך רוחו של רומן? 
עו"ד י. הלוי : .. כל הזמן, הם ידעו. 
כב' הש' א. קולה : תן לו לענות. 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא יכול לאשר. אני לא יודע מה יש בנפשו של אדם, וגם אתה לא יודע מה יש בנפשו של אדם. אני יודע שהבן אדם היה בן אדם חזק, ואמרתי לו את מה שאמרתי לו, הוא ענה לי את מה שענה לי. הוא אומר לי – זה לא יכול להיות. הוא היה רגוע. 
כב' הש' א. קולה : מישהו אמר לך להגיד לו דבר כזה? או שאתה מיזמתך כחוקר אמרת לו את זה? 
העד מר. י. זמואלסון: איך? 
כב' הש' א. קולה : מישהו אמר לך להגיד לו את זה, או שאתה מיזמתך כחוקר? 
העד מר. י. זמואלסון: אני חשבתי על זה ואמרתי לו. 
עו"ד י. הלוי : תשמע, העיד כאן יעקב מלכה, בן הזוג שלך לפעמים בחקירות. הוא אמר – 'אני לא יודע רוסית אבל אני ידעתי מה קורה בתא, מה קורה בין המדובב לרומן, כי מסרו לי'. יש ישיבות צוות כמעט כל יום בבוקר, יש ישיבות, ואז יושבים 4
ומנתחים ואומרים – 'תדעו לכם שככה וככה נאמר, קדימה, לעבודה, תחקרו ככה וככה'. 
עו"ד ש. הר – ציון : זה לא .. 
כב' הש' א. קולה : לא בדיוק הוא אמר. ה לא בדיוק זה, אבל ניואנסים. לא בדיוק. 
עו"ד י. הלוי : אני צודק? 
העד מר. י. זמואלסון: אתה צודק אולי ב.. הדברים, אבל לא ברצף הזמן הנכון, כי הדברים האלה, החקירות האלה שאתה רואה פה, זה , למיטב ידיעתי, לפני שהמדובב, ואחרי שהמדובב, אנחנו בכלל לא חקרנו אותו, אחרי שהוא הודה בפני המדובב, אנחנו בכלל לא הגענו, לא דיברנו עם זדורוב, אז לכן, כל החקירות האלה, לפני שהוחלט משהו. מה שאתה אומר אולי זה נכון, 
כב' הש' ד. צרפתי: לא, הוא שואל – האם היתה תוכנית עבודה, שלפני שאתה חוקר, יש ישיבת צוות בבוקר ומחליטים מה חוקרים. 
העד מר. י. זמואלסון: בוודאי. העניין של המדובב לא היה בשלב הזה של החקירות. 
עו"ד י. הלוי : החקירה הזאת ב – 13.12 ,יום לאחר מעצרו, ויום קודם כבר הוכנס מדובב אחד, ובאותו יום הוכנס מדובב שני, ואז רומן מדבר עם המדובבים וגם מדבר אתכם, החוקרים, והוא אומר לכם, שהוא מבין, וגם לך, תכף נגיע לזה, הוא אומר – 'מצבי גרוע. אני מבין שאין לי דרך להתמודד עם זה'. זה אתה זוכר? לך. 
העד מר. י. זמואלסון: הוא אמר לי כמה פעמים שמצבו גרוע. גם אני אמרתי לו את זה, אותו דבר. אמרתי לו – 'אתה חשוד, הכל מצביע עליך, מצבך גרוע'. זה לא משהו חריג. 
עו"ד י. הלוי : תקשיב, רומן לקח את זה קשה, מבחינת אישיותו, זה לא… עכשיו אם נמשיך איך אתה רואה אותו ואיך אני רואה אותו. אני נותן לך עובדות. 
העד מר. י. זמואלסון: זו לא עובדה. זו הנחה שלך. אתה אומר את זה, שהוא לקח את זה קשה. אתה לא יודע, אתה רק מניח ואתה מציג את זה כאן . לא בטוח בכלל שזה נכון. 
כב' הש' א. קולה : למה אתה חשבת, ב – 13.12 ,שמצבו קשה? איזה עובדה גרמה לך לחשב אז שמצבו קשה? 
העד מר. י. זמואלסון: לא היתה שום אינדיקציה שמצבו קשה. הבן אדם, אמרנו לו – חשוד ברצח, אבל מעבר לזה, 
כב' הש' א. קולה : לא, חשוד ברצח, זה נכון. אבל איזה ראיות היו לך, 
כב' הש' ד. צרפתי: לא 'מצבו קשה' מבחינה נפשית. אב בית הדין שואל – איזה ראיות, 
כב' הש' א. קולה : היו לך לכך, כדי להחליט שמצבו קשה. ב – 13.12 לא היה כלום. 
העד מר. י. זמואלסון: לא היו. 
כב' הש' א. קולה : אז למה חשבת שמצבו קשה? 
העד מר. י. זמואלסון: כי להציג בחקירה שמצבו קשה, אני לא אגיד לו בחקירה – 'תשמע, ידידי, אין נגדך שום דבר, בוא תודה ברצח'. 
כב' הש' א. קולה : זה בסדר. הבנו את החקירה, המשמעות שלו, נדון בהמשך. אתה אומר אבל משהו מעבר לתרגיל החקירה. אתה אומר – 'אני ידעתי שמצבו קשה'. איך ידעת שמצבו קשה? על סמך מה ידעת שמצבו קשה? פרט לעובדה שאדם עצור והוא חשוד ברצח. 
העד מר. י. זמואלסון: לא ידעתי. אבל כל פעם אמרתי לו – תשמע, מצבך קשה, הראיות מצביעות נגדך. כל זה, כדי לקדם את החקירה. 
כב' הש' א. קולה : אבל בפועל, באותו שלב לא היו לכם שום ראיות נגדו. 
העד מר. י. זמואלסון: היה משהו, לא ידענו אם זו ראייה או לא, היו שם כתמים על כבל מאריך, כתמים בצבע אדום. חשבנו שזה דם, זה נשלח לבדיקה ובשלב הזה, זה לא היה לנו. חלק מדברים שאמרנו, חשבנו שאם זה דם, זה ימצא, אז אמרנו לו כל הזמן – 'על הדברים שלך יש דם, יש דם'. חשבנו שזה זה. בסוף זה יצא צבע. 
עו"ד י. הלוי : כן, אבל.. כשהוא מבין שזה של המנוחה, בוא תראה מה הוא אומר לך – 
(המשך צפייה בקלטת)
זה יום אחרי שהוא נעצר. (מדברים יחד).
כב' הש' א. קולה : מיום שני או עד יום שלישי, לא יכול כל יום למצוא משהו חדש. זה בסך הכל היה יום. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שהוא אומר לך את מצבו הנפשי. הוא אומר לך
כב' הש' א. קולה : בסדר, אבל לא ניוושע על פי העד הזה. מבחינת העד הזה, מצבו הנפשי של רומן, לא אתה יודע אותו, לא הוא יודע אותו. הוא ידוע מה שהוא חקר. מבחינתו העד הזה היה עד חזק. אתה תראה לנו בסיכומים אחרת. לא צריך את העד בשביל זה. 
עו"ד י. הלוי : הוא אומר לך, רומן, בגדול הוא אומר לך – 'תשמע, אני לא יודע אם אני יכול להוכיח את חפותי'. ואתה מחזק אותו שהוא לא יכול להוכיח את חפותו, שהוא באמת, המצב שלו גרוע ביותר. 
כב' הש' א. קולה : אדוני לא קשוב היום. באמת אדוני לא קשוב היום. הבנו את זה. הבנו. 
תתקדם. אם אדוני יסיים בדקות קרובות, אפשר לשחרר אותו לפני האזעקה. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה ואתם עבדתם בשילוב עם המדובב, כי בדיוק המצב הנפשי שלו, התפיסה הסובייקטיבית שלו, שאתם ערים לה, המדובב עודכן בכך והוא מצדו בתוך התא לחץ על.. כל ימים, במשך שבוע שלם, הוא סגור, הוא ילך למאסר עולם, כדאי לו לקחת עשר שנים. אני אומר לך את זה בקיצור. תגובתך? 
העד מר. י. זמואלסון: אז אני אומר שזה רק דעתך האישית. זה לא נכון. אז לא עבדנו בשותף עם המדובב. זה לא עובד בצורה כזאת. אנחנו בנפרד והוא בנפרד. אנחנו בחקירה עובדים ומתקדמים לפי האמרות, לפי מה שיש בידינו. אין שום קשר למדובב. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך פעם שניה ואחרונה, אנחנו מתקדמים – 13 ,14 ,15 לחודש, יש מאזינים ברוסית , כמובן, למה שקורה בתוך התא. ישיבת בוקר, עדכון מה הדינמיקה בין המדובב לרומן ואתם פועלים בהתאם. תשובתך? 
העד מר. י. זמואלסון: אני אומר – זה רק אתה אומר, אני לא מסכים איתך בכלל. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך, דרך הקיצור, מבלי שאני מקרין פה סרטים, אני אומר לך שבעקבות ההטחות האלה והלא נכונות, רומן נבהל, כאמור לעיל, והוא מתחיל לחשוב – איך יכול להגיע כתם דם לאחד מהכלים שלו. עובדתית זה נכון ? זה אתה זוכר? הוא מתחיל לחשוב – איזה כלים יש לי? איך יכול היה להגיע. זה אתה זוכר? הוא מתחיל לחשוב. 
העד מר. י. זמואלסון: הוא באמת מתחיל לחשוב איך יכול להגיע משהו שלה לדברים שלו. זה נכון. 
עו"ד י. הלוי : ואז אתם מטיחים בו – 'תראה איך אתה מתפתל ו.. את כל הכלים שלך ואתה בעצם מחזק עוד יותר את החשד כנגדך'. נכון שככה הטחתם בו? 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא יודע. צריך לראות כדי להגיב למה שאתה אומר. 
עו"ד י. הלוי : אז אני לא אראה לך, כדי לחסוך זמן שיפוטי. אני אומר לך רק שנמצא פה אבסורד רציני. אתם מטיחים בו דבר מטעה ולא נכון, זאת עובדה. הוא נבהל, הוא מנסה להתמודד עם זה. איך יכול היה להגיע לאחד הכלים שלו. אתם עוד נוזפים בו, שהוא מחפש איזה כלי זה יכול להיות שקלט כתם דם של המנוחה, ואתם אומרים לו שזה מחזק את החשד כנגדו. 
כב' הש' ד. צרפתי: אמרת לו את זה. זאת היתה השאלה הקודמת. הוא אמר לך שהוא לא זוכר דבר כזה. 
עו"ד י. הלוי : אתה תרגמת איזה מסמכים מרוסית, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: תרגמתי כמה דברים כן. 
עו"ד י. הלוי : עבדת יחד עם איש המחשבים. 
העד מר. י. זמואלסון: אה, כן. 
עו"ד י. הלוי : שעוד נגיע אליו. 
הערה שלי – זה משהו בסגנון של ירון שור, אותו סוג. 
אתה כתבת שיש פה מאמר על ה.. מורה, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: נכון. אני כתבתי את זה . 
עו"ד ו. קבלאוי : 273 ,272 .
עו"ד י. הלוי : תן לנו את הכותרת של המסמך , אתה בטח זוכר אותו , 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא זוכר. 
עו"ד י. הלוי : לא זוכר? 
העד מר. י. זמואלסון: בכללי מאוד אני זוכר. לא יודע. 
עו"ד י. הלוי : זה בעיניי אחד מגולות הכותרת של התיק. 
העד מר. י. זמואלסון: 15 שנה. יש לי מלא תיקים אחרי זה, אני לא זוכר את הכל. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שאתה תרגמת את ה מאמר.., כמאמר שעוסק איך להשתלט על אדם עם סכין. אני צודק ברמת הכותרת? 
העד מר. י. זמואלסון: אם זה המסמך אז תראה לי את המסמך, אני אתייחס אליו. יש משהו בכללי, אבל לא רוצה להגיד דברים מסוימים, ואז.. באופן כללי. 
עו"ד י. הלוי : תגיד ל בקווים כלליים. 
כב' הש' א. קולה : רק את הכותרת של המסמך. 
כב' הש' ד. צרפתי: 'איך מתמודדים עם תוקפים', כך אני רואה. 'כשאתה מצויד בסכין'. כשאתה, המתגונן, איך אתה מליח להתמודד מול תוקפים, שיש להם שם מוזר, מחבלים.. לא יודע מה זה, אנשים רעים שבאים לתקוף אותך, תזהה את המנהיג, נטרל אותו ואתה מסודר. זה במבט מהיר. 
עו"ד י. הלוי : אתה רוצה לתקן? להוסיף? 
העד מר. י. זמואלסון: לתקן, לא, זה התרגום. 
עו"ד י. הלוי : מה הכותרת של המאמר? 
העד מר. י. זמואלסון: .. כותרת. 
כב' הש' א. קולה : יש כותרת. בעברית יש כותרת. 
עו"ד י. הלוי : קודם – כל האם זאת כתבה? האם זה מאמר או כתבה? תגיד לי מה זה. 
העד מר. י. זמואלסון: אין לי מושג. 
כב' הש' א. קולה : אתה לא יודע? 
העד מר. י. זמואלסון: לא יודע. 
כב' הש' א. קולה : אני אומר לך שאתה יכול לראות בין כל הדפים שיצאו מתוך הקובץ הזה, שמדובר על פורום, קודם – כל בתבנית, מדובר בפורום של כותבים, כמו טוקבקיסטים. אנשים שמדברים וכל אחד אומר מה שהוא רוצה.
העד מר. י. זמואלסון: לא יודע, הוא כתוב בצורה מסוימת, לא כמו שיחה. אז אני לא יודע, אין לי מושג. הוא כתוב כאילו שזה פרסום של משהו, אבל אין לי כלים בשביל להגיד לך בדיוק מה זה. 
עו"ד י. הלוי : אני אתן לך כותרת, בלי קשר לענייני המחשב, מה באמת קרה או לא קרה, כי זה לא התחום שלך. אני מסיים את ה.. בכך שאני אומר לך שמה שתרגמת מדבר על אדם תמים שהולך ברחוב, בלי נשק. הוא לא חמוש בכלל. 
כב' הש' א. קולה : יש לו סכין. 
כב' הש' ד. צרפתי: מדריך אותו האדם הכותב, לא יודע מי זה, של המאמר, ראש הפורום – תמיד תהיה מצויד בסכין, תדע לשלוף אותו תוך שניה, ואם אתה, כתמים, תהיה מצויד, יבוא הרעים, כך תפעל'., כך אני מבין. הוא עם סכין, התמים עם סכין. 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה להעלות את זכרו של יצחק.. כמובן יש תרגום אחר, שבעצם היה פה כמעט הוצאת דברים מהקשרם. כשמדובר על אנשים באמת, .. שמתקיפים אותם. אתה מוכן לאשר? 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא מסכים איתך, כי כשבדקנו את הדברים, ראיתי את הכתבה,
כב' הש' א. קולה : לא, זה לא סותר. הוא יכול להיות טוב לב, רק אומר – תלך תמיד עם סכין. זה לא סותר. אתה טוב לב, זה בסדר, אתה מותקף, גם בסדר. רק תהיה עם סכין. כשיש לך סכין תעשה ככה וככה. זה מה שכתוב פה. 
עו"ד י. הלוי : ..עצרנו. אני מתקדם. 
כב' הש' א. קולה : מתקדם או מסיים? 
עו"ד י. הלוי : ראובן ג'נאח, אתה זוכר שחקרת אותו יעקב עם יעקב מלכה? זה היה – נפלה בשירותים, 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא זוכר שחקרתי עם יעקב מלכה, אבל אני זוכר, לפי התספורת, אני זוכר את האדם הזה, מי זה. אני יודע מי זה. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שרומן, אתם הטחתם בו, כאילו הוא פחד ש.. נפלה אצלו באסלה, למרות שאין לו אסלות במקלט. זה אתה זוכר? 
העד מר. י. זמואלסון: אני זוכר, למיטב זכרוני הוא אמר את זה. הוא אמר את זה – 'הילדה נפלה באסלה'. ואז אלכס גורניצקי אמר לו – אבל אין אסלות. המילה 'אסלה' יצאה תחילה ממנו. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שהוא הסביר לכם למעשה, בעברית העילגת שלו, שהוא, 
העד מר. י. זמואלסון: החקירה הזאת היתה ברוסית. לא בעברית העילגת. אלכס גורניצקי ואני דיברנו איתו ברוסית, לא בעברית ולא בשום דבר. 
עו"ד י. הלוי : אז היה גם תרגום והיה גם פה ושם עברית. והוא ניסה להסביר את עצמו ואני לא חושף.. אני רק אומר לך שאין לו, הוא דיבר על שני מצבים למעשה, בצורה שהוא.. אפשרות אחת שהילדה נפלה אצלו בשירותים במקלט, שהוא דאג שעוד יבואו אליו, בהקשר הזה – האם אתה זוכר שהוא דיבר על.. שכבר נפלה אצלו במדרגה, איפה שהוא עובד? 
העד מר. י. זמואלסון: אני לא זוכר. יכול להיות שהיה. אני לא זוכר. 
עו"ד י. הלוי : והאפשרות השניה – שהילדה נפלה באסלה, זה במקום. אחר. זה אתה זוכר? 
העד מר. י. זמואלסון: אני גם לא זוכר. אם תראה לי, אני אזכר. 
כב' הש' א. קולה : לא צריך, בסיכומים. 
העד מר. י. זמואלסון: הגיוני שהוא אמר את זה. 
עו"ד י. הלוי : ביום שנעצר אתה חוקר אותו. כבר בחקירה הראשונה, אני לא .. זו חקירה 12.12 ,47 דקות. רומן מספר לכם שהוא ראה את חדשות 10 ,לפני שהוא נעצר, הוא רואה את חדשות 10 ,הוא לא נוקב בדיוק ביום הרצח, 
עו"ד ו. קבלאוי : לא, זה להציג דברים לא נכון. הוא נוקב במפורש שזה אחר, ולא ביום הרצח אלא ביום שאחרי. לא שהוא לא נוקב. 
עו"ד י. הלוי : אז תראה לי בבקשה, אני לא מכיר את זה. .. כל הזמן מתערב בדיוק, בבקשה תראה לי. תראה. 
עו"ד ו. קבלאוי : תמשיך, אני אחפש. .. בישיבה הקודמת שכבר בדקנו. 
עו"ד י. הלוי : אמרת משהו, אז אתה חייב. 
כב' הש' א. קולה : אבל תמשיך הוא יחפש. 
עו"ד י. הלוי : אני ממשיך. אני מירקרתי את זה בפעם הקודמת. 
עו"ד ו. קבלאוי : בדיוק על ההערה הזאת חזר נו. 
כב' הש' א. קולה : נדמה לי שזה לא היה ברור אז. 
עו"ד ש. הר – ציון : זה.. בפירוש, אחרי הוא לא אומר איזה יום. 
עו"ד ו. קבלאוי : הוא לא ראה את החדשות של יום הרצח, בשעה.. את זה הוא לא ראה. 
כב' הש' א. קולה : היה חדשות של 6 ל חודש והיה חדשות של 8 לחודש. 
עו"ד ש. הר – ציון : "לאורך כל חקירותיו, הנאשם ממשיך ודבק בגרסה אחת – על הרצח עצמו הוא שמע רק ביום למחרת". זאת הטענה שלו. ולכן, כשהוא מדבר פה בחקירה ואומר 'חדשות 10 ,'זה לא יכול להיות. 
כב' הש' א. קולה : אני לא בטוח (מדברים יחד).
עו"ד ו. קבלאוי : תראה. 
כב' הש' א. קולה : אני לא בטוח. 
עו"ד י. הלוי : להיכנס למוח שלו, לפחות אז, זו מלאכה רצינית. 
עו"ד ש. הר – ציון : רק אתה יכול. 
עו"ד י. הלוי : לא.
כב' הש' א. קולה : מיותרות ההערות האלה . 
(צפייה בקלטת)
כב' הש' א. קולה : את כל זה ראינו. 
עו"ד י. הלוי : הוא אומר לך, ביום שהוא נעצר, אומר את הדבר הזה. למה אתה לא רושם מזכר? 


(ה פ ס ק ה)


עו"ד ו. קבלאוי : אני רוצה להפנות לאן שאני אמרתי. בחקירה שלו, בעמ' 28 לתמלול החדש, הוא אומר, 'אני לא הבנתי איזה בעיות. יום למחרת, מהחדשות. אשתי אמרה לי שהיה רצח'. יום למחרת. הוא מדבר על יום למחרת , מהחדשות. 'אשתי אמרה לי'. 
עו"ד י. הלוי : מונה? 
עו"ד ו. קבלאוי : מונה 011525 .
עו"ד י. הלוי : זו אותה חקירה. 
כב' הש' א. קולה : נדמה לי שראינו את זה בפעם הקודמת. תבדקו את זה יותר מאוחר. עזבו את זה. 
(צפייה בקלטת)
עו"ד י. הלוי : אני לא רוצה להלאות אתכם. 
כב' הש' א. קולה : זה לא משנה, ראינו את מה שראינו קודם. גם המשפט, שאתה אומר את זה, עכשיו הוא לא כזה חד משמעי. למחרת הוא שמע מאשתו. 
עו"ד ו. קבלאוי : מהחדשות. או – 'אשתי אמרה לי שהיה רצח'.
כב' הש' א. קולה : אשתו. בסדר. 
עו"ד י. הלוי : בכל מקרה, האיש אומר לך, החשוב, נעצר, אומר – 'תשמע, ראיתי בחדשות 10 שהילדה נרצחה וכו' וכו'. למה אתה לא כותב מזכר על זה? 
כב' הש' א. קולה : זה מופיע בעדות שלו. לא צריך את המזכר. זה מופיע בעדות. 
העד מר. י. זמואלסון: זה לא משהו שהוא אמר לי בחוץ, 
כב' הש' א. קולה : למה צריך מזכר? אני לא מבין. צריך חקירה, 
עו"ד ו. קבלאוי : תשמע, יש המון מלל, יש שעות של חקירות. 
כב' הש' א. קולה : טוב, השאלה הבאה. למה לא כתב מזכר. פרק .. החקירה לא כתבו מספיק מזכרים. בסדר. תתקדם. אם זה מופיע בחקירה לא צריך מזכר. אדוני חושב אחרת, בוא נתקדם. הוא לא כתב מזכר. 
עו"ד י. הלוי : אני עובר נושא. אתה, ב – 3.1 ,אתה ביצעת רצף של חקירות, ב – 3.1 ,שבהן שאלת כל מיני אנשים אם נתפסו בתוך התא או ירדו בתוך התא. זה אתה זוכר?
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד י. הלוי : האם אתה זוכר שיורם אזולאי, כנראה, אמר לך – תשמע, יש עקבות זרות שיוצאות לכאורה מהתא ואני רוצה שתשאל את האנשים לגבי העקבות, אולי הם ביצעו את העקבות האלה. 
העד מר. י. זמואלסון: לא זוכר. 
עו"ד י. הלוי : לא זוכר. טוב. אני אראה לך, כדוגמא, יעקב סומברנו, קובי סומברנו זה אב הבית. אתה זוכר אותו? 
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד י. הלוי : לא. אני אנסה עוד צ'אנס אחרון בכיוון הזה. 
העד מר. י. זמואלסון: תראה לי את העדות, אולי , אם לקחתי עדות, תראה לי, אולי אני אקרא, אני אסתכל, אני אראה על מה המדובר. אתה מראה לי שמות שלפני 15 שנה, 
עו"ד י. הלוי : תסתכל שורות 5 – 2 .אתה שואל את יעקב, אב הבית – "בהמשך לעדותך, האם ביום הרצח ראית את אחד האנשים מטפסים על.. בפנים השירותים". תשובה – "לא, לא ראיתי אותם". נזכר משהו, ככה, מצלצל לך?
עו"ד ש. הר – ציון : אני רואה אנשים פה בחוץ, רק, 
כב' הש' א. קולה : יש מזכר. 
עו"ד י. הלוי : אם הוא לא זוכר, 
כב' הש' א. קולה : לא זוכר. בדיוק. הלאה. 
עו"ד י. הלוי : ההתקדמות.. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, אנחנו מבינים את הכיוון, אבל האיש לא זוכר. יש מזכר כזה, 
עו"ד י. הלוי : רציתי לעזור לו. 
כב' הש' א. קולה : אל תעזור לו. 
עו"ד י. הלוי : למתמלל – תכתוב, 'ציניות' בבקשה. אני מפנה אותך לעוד משהו. 
כב' הש' א. קולה : אדוני מתקרב לסיום? 
עו"ד י. הלוי : כן. 
כב' הש' א. קולה : אני מפנה אותך להודעות של שתי מנקות ומנקה, אני אשאל אותך. אני מפנה אותך למנקה בשם ליליאן לגזיז. אני מקריא לך, בצד שמאל זה אתה, אתה גבית, אני לא חוקר אותך על דברים שלא עשית. ליליאן לגזיז, 6.1 .כתוב 2010 
אבל זה 2007 . אתה שואל אותה – "האם יש לך מפתחות של דלת המקלט שבו עבד רומן". היא עונה לך – "דלת המקלט הזה לא נסגרת אף פעם". כדי לקצר, יש שלושה מנקים לפחות שאומרים – 'יש בעיות עם הדלת הזאת של המקלט, לא ננעלת, לא נסגרת'. וכו'. האם אתה זוכר מה עשית עם צבר ההודעות, עם אותו מסר? מה עשית? למי דיווחת? 
העד מר. י. זמואלסון: כל ההודעות עברו למזכיר הצח"מ, כל ההודעות עברו לשם. 
כב' הש' א. קולה : תראה, שולחים אותך לחקור. מה היתה מטרת החקירה של המנקות בעניין הזה? לראות מה היה מצב המנעול, נכון? 
העד מר. י. זמואלסון: לא, לא לגמרי. 
עו"ד י. הלוי : אז מה? 
העד מר. י. זמואלסון: ביום הרצח כשהגיעו האנשים, יעקב מלכה מצא שהמקלט היה נעול עם מנעול, 
עו"ד י. הלוי : אולי אתה מתבלבל? זה לא יעקב מלכה. זה יעקב מלכה מצא? 
העד מר. י. זמואלסון: אני חושב יעקב מלכה. אל תתפוס אותי , אני לא הייתי, 
עו"ד י. הלוי : מישהו מצא. 
העד מר. י. זמואלסון: מישהו מצא שהמקלט היה נעול ובפנים היה קיסם. אז רצינו לברר למי יש, כל המנקות האלה, רצינו לברר למי יש מפתח של המקלט, ואם יש מישהו שיודעים מי היה יכול לנעול את המקלט. זו המטרה של כל התשאול של כל האנשים. 
עו"ד י. הלוי : יפה. עכשיו תשמע, אנחנו יודעים שקובי סומברנו אב הבית מצא נעול והיה צריך לפרוץ, 
עו"ד ו. קבלאוי : .זה נכון שיעקב מלכה עשה את הפעולה של.. 
עו"ד י. הלוי : נכון. כשאתה באותו יום מקבל שלוש הודעות, נקרא לזה, שאומרות אותו הדבר, שהמנעול הזה או הדלת הזה בכלל לא יכולה להסגר, תגיד לי אם אני מבין נכון, אתה בטח פנית לכל צוות החקירה ואמרת – צריך לחקור את קובי סומברנו, שסיפר לנו שהמנעול היה נעול והיה צריך לפרוץ אותו. בטח אמרת לו – משהו פה לא מסתדר. יש פה יותר מדי עדויות. 
כב' הש' א. קולה : עו"ד ירום הלוי, אנחנו באמת נעצור את החקירה, כי אדוני היום, באמת, זה מוגזם לחלוטין. זה מה שהוא עשה, כתב פה, העביר את זה למזכיר הצח"מ. עכשיו שהם יעשו, זה מה שהוא אומר לך שהוא עשה. 
עו"ד י. הלוי : האם אתה זוכר אם עשית משהו? יזמת משהו? 
העד מר. י. זמואלסון: יזמתי? לא. העדות הועברה להמשך וזהו. 
כב' הש' א. קולה : שאלה אחרונה.
העד מר. י. זמואלסון: יש גם בן אדם שנתן עדות שהמנעול כן היה נעול, בנוסף. לא מישהו שלא ננעל. יש אחד שאמר – באנו לשם והדלת נעולה עם מנעול. 
כב' הש' א. קולה : השאלה האחרונה. 
עו"ד י. הלוי : אני רוצה לסיום לשאול אותך, אתה חקרת מנקה בשם ויקטור קסניקוב, אני אקרא לך את זה, זה מזכר מ – 04.01.2007
כמו שאני אמרתי כבר מספר פעמים, אני לא אגיש את המזכר היום. כל מה שאני חוקר עליו עד שערך מסמך, אז אני אגיש במקבץ בהמשך. 
אני רוצה להקרין, שהעד יוכל לראות. 
עו"ד ו. קבלאוי : אם זה מסמך שערך העד, שיציג לו ויגיש את המסמך. 
עו"ד י. הלוי : לא הוצאתי מהמחשב. 
עו"ד ש. הר – ציון : לנו יש. 
כב' הש' א. קולה : למה צריך להקריא לו מה שכתוב שם? ריבון העולם, עו"ד הלוי? למה צריך להקריא? זה מזכר שהעד ערך, תגיש אותו. גמרנו. מה צריך יותר מזה? הוא כתוב, הוא חתום על זה, נגמר הסיפור. די.
מזכר שערך העד מיום 1.4 .הוגש וסומן נ/17 
עו"ד י. הלוי : סיימתי.  

העד משיב בחקירה חוזרת לשאלות עו"ד ו. קבלאוי: 
עו"ד ו. קבלאוי : נשאלת לגבי תרגיל החקירה שעשית בזמנו, עם הנאשם, ב – 13 ,שאמרת בהמשך גם שהיה לכם כבלים עם כתמים אדומים, שחשבתם בשלב ההוא שזה יכול להיות .. 
העד מר. י. זמואלסון: נכון. 
עו"ד ו. קבלאוי : בשלב שהטחת בו, שיש דם על הדברים שלו, היתה לכם חוות דעת לגבי אותם כתמים? 
העד מר. י. זמואלסון: לא. 
עו"ד ו. קבלאוי : תודה. 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר את זה קודם. לא חידשתם כלום. 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3