עדותו של צחי סגל חוקר מחשבים, ימר צפון בנצרת

לאחר הפסקה.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו בהקלטה עו"ד בני משה בבקשה.
עו"ד בני משה : אדוני, אני לא עושה ראשית, אני רק אומר אנחנו הגשנו לבית המשפט מסמך הסכמות שאני לא יודע איך בית משפט סימן אותו.
כב' הש' אשר קולה : אז בואו תסמנו אותו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : 429.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיש לבית המשפט.
עו"ד בני משה : מה להגיש?
עו"ד ירום הלוי : את רשימת הנ/
עו"ד ויאאם קבלאוי : אז שניה רגע.
עו"ד ירום הלוי : שיידעו איזה נ/.
כב' הש' אשר קולה : למה זה נ/ זה ת/.
עו"ד ירום הלוי : למה ת/ אני רוצה שזה יהיה נ/.
כב' הש' אשר קולה : זה יהיה ב.מ., בית משפט, לא בלתי מקובל, לא בלתי מספיק, בית משפט, מסמך הסכמות לגבי תוכן מחשבו של הנאשם בעת שנתפס במקביל למעצרו של הנאשם מיום 12/12/06 הוגש על נספחיו, הוגש וסומן ב.מ./1.
עו"ד בני משה : או קיי, זה יוגש, יש לו שלושה נספחים, מסמך ההסכמות הזה הוא תוצר של תהליך שקרה.
כב' הש' אשר קולה : המסמכים זה א, ב, ג.
עו"ד בני משה : יופי, הוא תהליך שעברנו מאז ההליכים הקודמים, הוא כלל בתוכו חוות דעת ואנחנו כתביעה אחרי שקראנו את כל החומר שהתווסף שהיה החלטנו שאנחנו מטעמים ראייתיים החלטנו שאנחנו ממצים את זה במסמך הסכמות שאני וחברי גיבשנו אבל התהליך שעברה התביעה כפי שאני ציינתי הוא התהליך הארוך שכלל עד להגעת מסמך ההסכמות, חוות דעת , הבהרות ראייתיות כאלו ואחרות ובדיקות חוזרות ולצערי הרב היעדר בדיקות מסוימות, עכשיו לגבי הגדרות שציינו בהתחלה, אני אשתדל לא להפריע לחברי, אני רק מבקש, אני גם מעדיף לא לעשות חוזרת, אם הגדרות שכולנו מכירים אותן ייפרצו ימינה או שמאלה אני אאלץ לעשות מה שחשבתי שלא צריך ואני עדיין חושב שלא צריך מהסיבה הפשוטה.
כב' הש' אשר קולה : מה תיאלץ לעשות, מה האיום הגדול?
עו"ד בני משה : להגיש חומרים, להיכנס לפרטים, אז למה עשינו הסכמות?
כב' הש' אשר קולה : אני מקווה שלא נגיע לזה.
עו"ד בני משה : כי בסופו של יום אני שואל גם את בית המשפט אם בית המשפט יגיע לי בני חסר לנו נתונים כי אנחנו צריכים להכריע בנקודה מסוימת אז אני צריך לדעת מזה ואני לא רוצה לגלות את זה בסיכומים.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו לא מפתיעים אף פעם אף אחד, מה שנחשוב שחסר לנו נבין את זה בפה מלא ובאולם פתוח ולהקלטה ולא נחסוך ממישהו משהו שיכול להסביר לנו או לשרת את האינטרסים שלנו לכאן או לכאן.
עו"ד בני משה : בית המשפט יכריע בנקודה שתכף
כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע.
עו"ד בני משה : אדוני בסוף ידע ויגיד לי.
כב' הש' אשר קולה : על פניו,
עו"ד בני משה : בסדר.
כב' הש' אשר קולה : ישבנו בהפסקה, עיינו בזה, על פניו האם מישהו חושב שהמסמך הזה יכול להוות נדבך להרשעה? זו השאלה ,לטעמנו אם תהיה הרשעה תהיה הרשעה, אם לא תהיה הרשעה לא תהיה הרשעה, הנדבך הזה לא יכול להוסיף גרם של משקל להרשעה, אם בערכאות הקודמות כתבו, במשפטים הקודמים עשו מזה נדבך להרשעה זה כי היה חסר להם פרטים, במשפט החוזר המדינה תקינה את עצמה והעמידה את הדברים על הווייתם וזה התוצר ועם התוצר הזה אף שופט במדינת ישראל לא יעשה נדבך להרשעה, גם מה שכתוב בסעיף 6 לפרק הראשון לגבי הסנף, גם אם חס וחלילה הוא הוריד קובץ כלשהו שיש שם גם סקס קרב ולא רק סקס פוליס, אף אחד בעולם, אם אתם עכשיו תציגו לפרוטוקול שאתם לא משתמשים בזה כנדבך להרשעה, כל צד שומר על טיעוניו וזה מיותר לגמרי.
עו"ד ירום הלוי : בטח שהם רוצים להתבסס על זה.
עו"ד בני משה : אדוני, המסמך הזה הוגש, את הפרשנות שלו, את העוצמות שאנחנו חושבים שצריך לתת לו אנחנו נגיד בסיכומים.
כב' הש' אשר קולה : אז למה לא ללכת אתנו עוד צעד קדימה ולהגיד רגע שמעתי, חשבתי, באמת אנחנו סבורים שבמסמך הזה אין נדבך להרשעה, נו באמת, רציתם שנדבר אתכם בקלפים גלויים? מדברים אתם בקלפים גלויים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : יש חקירת נאשם, יש השלכות, יש דברים שצריך לאמת.
עו"ד ירום הלוי : טוב ,בסדר.
עו"ד ויאאם קבלאוי : זה לא השלב, יכול להיות שבהמשך, בסיכומים נגיד אין לזה שום משמעות.
כב' הש' אשר קולה : טוב, לכן אנחנו לא יודעים עכשיו עד כמה נאפשר לעורך דין הלוי.
עו"ד בני משה : זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לאדוני, נושא הפדופיליה מה שאדוני אמר עכשיו זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו לאדוני, אנחנו בכלל לא מביאים את זה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : ומצהירים שאנחנו לא הולכים להתבסס על זה בכלום.
עו"ד בני משה : המילה פדופיליה לא תופיע בסיכומים על בסיס המסמך הזה זה בדיוק מה שאני אומר.
כב' הש' אשר קולה : טוב, מה שאמרתי אמרתי, עכשיו עורך דין הלוי יחקור, עורך דין לוי בשביל זה נתתי לך מסגרת כי אחרת תגלוש לכל מיני מסמכים וזה וזה וכפי שאמרנו לגבי עדים קודמים כמה זה יתפוס בהכרעת הדין, ההוא אמרנו 3 עמודים, אולי זה עמוד וחצי, נו באמת.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להגיד ככה.
כב' הש' אשר קולה : מר סגל, תכף נזהיר את אדוני כמו שצריך, זה בעצם עו"ד בני משה בשביל הפורמליסטיקה זה הוגש גם בהסתמך על חוות דעת של מר סגל.
עו"ד בני משה : כן, הסברתי על התהליך שקרה.
כב' הש' אשר קולה : הבנתי, שכלל את מר סגל.
עו"ד בני משה : בוודאי.
כב' הש' אשר קולה : זה לא נאמר קודם, אז ב.מ./1 סוכם וסומן, כן עורך דין הלוי. אתה עדיין במשטרה?
העד, מר צחי סגל : עדיין במשטרה.
עו"ד ירום הלוי : אני חושב שבמסגרת האיזון הראוי נוכח הגשת מסמך ההסכמות אני אגביל את עצמי, עכשיו 11:25 עד 12:30.
כב' הש' אשר קולה : נתנו לך חצי שעה איך נהיה שעה? הבדיחה שלך הפוכה עכשיו.
עו"ד ירום הלוי : פרק הזמן גדל משום שהפרקליטות בתשובה שענתה לבית המשפט שעדיין הם לא שוללים את האפשרות שלהם לטעון שזה נדבך להרשעה מסמך ההסכמות, אני לא כועס, הם יכולים לטעון מה שהם רוצים.
כב' הש' אשר קולה : אמרנו מה שאמרנו, בוא תתחיל.
עו"ד ירום הלוי : אני אתחיל, אני רק מזכיר מותר להם לטעון מה שהם רוצים בכפוף לטענת המניעות עם העקבות, היתר שיטענו מה שהם רוצים.
כב' הש' אשר קולה : טוב, מר סגל אתה מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, עדותך הראשית מוצתה בב.מ./1 ועכשיו אתה בחקירה נגדית.
העד, מר צחי סגל : מובן.
כב' הש' אשר קולה : יופי. רק תגיד תציג את עצמך לפרוטוקול.
העד, מר צחי סגל : שמי סגל צחי, אחראי צוות הזיט של ימר צפון בנצרת
כב' הש' אשר קולה : או קיי.

העד, מר צחי סגל לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד ירום הלוי :
עו"ד ירום הלוי : תראה מה אתה העדת במשפט הראשון לגבי טענתך שהנאשם רומן חיפש סרטי סנף במחשבו, אני רוצה להקריא לך, זה גם צוטט בפסיקה של בית משפט שהרשיע את רומן ברצח, בעמוד 870 אמרת "מדובר בכל הפעולות שעבדו במחשב של החשוד… אם זה חיפוש סרטים של סנף שהוא חיפש והסתכל" שורות 13-14, שהוא חיפש והסתכל, באותו עמוד שורות 15-29, הפרקליטים אומרים לך תפנה אותנו לסרט, מה בזה סרט סנף? ואיך נקרא הסרט פה? ואתה עונה, אני מפנה לעדות וזה אני רוצה להקריא.
כב' הש' אשר קולה : אבל עכשיו הוא מאשר לך שהנאשם לא הקליד ולא חיפש.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, שניה בבקשה, כבודו, אני ער ואני אמרתי אני מגביל את עצמי.
כב' הש' אשר קולה : מה אכפת לך מה שהיה אז, זה תוכל לטעון בסיכומים, לא צריך אותו בשביל זה תוכל לכתוב בסיכומים שבהליך הקודם העד אמר כך וכך ועכשיו הוא חזר, מה אתה צריך לחקור אותו על זה?
עו"ד ויאאם קבלאוי : איך הוא יעשה את זה?
כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע.
עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אם הפרוטוקול לא בפניכם?
עו"ד ירום הלוי : הפרוטוקול אף פעם לא בפניהם ואני מקריא, עמוד 870 שורות 15-29.
כב' הש' אשר קולה : אתם חולקים על זה שהוא אמר את זה אז?
עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, לא חולקים, הכוונה הוא לא יכול בסיכומים לצרף דברים שלא הוגשו לכם.
כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, אם זה בהסכמה ביניכם אז מה הבעיה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אין מחלוקת שזה נאמר אז והיום יש הסכמה אחרת.
כב' הש' אשר קולה : הנה, אין מחלוקת שזה נאמר אז.
עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון
כב' הש' אשר קולה : יש לך 25 דקות.
עו"ד ירום הלוי : לא שמעתי.
כב' הש' אשר קולה : כלום.
עו"ד ירום הלוי : אני מקריא לך, "אני יוצא לעולם אחר" אחרי ששאלו אותך מה זה סרטי סנף "אני יוצא לעולם אחר, עולם פדופילי, יש כמה סוגים של אנשים שמחפשים סקס באינטרנט, יש אנשים נורמטיביים שמחפשים סקס רגיל, יש אנשים שמחפשים סטיות למינהן כמו ילדים ויש קטגוריה שנקראת סרטי סנף, אלו סרטי מחתרת אותנטיים של אונס ורצח של ילדים בעיקר או קטינות, זה סרטים שקשה מאד למצוא באינטרנט ורק מי שמחפש היטב יכול להגיע לסרטי סנף, המחיר שלהם אלפי דולרים לסרט בסרט אותנטי", בעצם כשאמרת שרומן חיפש להסתכל בסרט סנף וסרט סנף זה סרטים ואתה צודק של רצח ואונס אמיתיים שאני מתקשה להגיד את זה אפילו וצריך להתאמץ באמת היות וזה כל כך נורא ואיום שאני בטוח שצריך להתאמץ (כמובן שלא ניסיתי) גם בזה אני מסכים אתך שהם בטח מאד יקרים כי איך אפשר להעלות על הדעת בכלל סרטים כאלה, אז בעצם אתה אמרת לרומן שהוא לא רק חיפש אלא גם הצליח במאמצים להסתכל בסרט סנף, הוא אמר, אני הקראתי, עמוד 870 שורות 13-14, יש עוד מקום, אז בעצם אמרת שהוא התאמץ והצליח להסתכל.
העד, מר צחי סגל : אתה תוכל רק להראות לי את הפרוטוקול?
כב' הש' אשר קולה : הוא הראה לך הרגע.
העד, מר צחי סגל : אני מכזה מרחק לא רואה.
כב' הש' אשר קולה : אז הוא מקריא לך.
עו"ד ירום הלוי : אני מדייק.
העד, מר צחי סגל : אני לא מפקפק בך, אני רק רוצה לראות.
כב' הש' אשר קולה : בני משה מראה לך.
העד, מר צחי סגל : תודה.
עו"ד ירום הלוי : בעצם אתה מאשר שכך העדת בבית משפט שהוא חיפש והתאמץ בעצם כי צריך להתאמץ בשביל למצוא כאלו סרטים והצליח לראות נכון?
העד, מר צחי סגל : מה שהעדתי ב- 2008 זה נכון, אבל, זה עדיין צריך להיות בהסתייגות כי הגשתי בקשה בחוות הדעת הנגדית למומחה מחשבים שלך ב- 2019 לבית המשפט העליון שבו רשמתי שבאמצעות האמצעים הטכנולוגיים החדשים שקיימים היום במשטרת ישראל אפשר להגיד שבאמת אני מסכים עם החלק הראשון הוא לא חיפש את הסרט הזה אבל מנגד הייתה לחיצה להורדה של הסרט הזה.
עו"ד ירום הלוי : אני מודה לך שהתשובות שלך קצרות. אני אומר לך שהייתה לך תוכנה מאד פשוטה אז ב- 2006, נכון שאנחנו מסכימים שהוא גלש עם תוכנת "EMULE" להורדת קבצים?
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : אני אסטה מהסדר, אני אומר לך שבתוכנה הזאת וזה נמצא בחוות הדעת של יואב זילברשטיין אני אראה לך לאיפה יואב מפנה, אני אומר לך כך,
עו"ד ויאאם קבלאוי : למען הסדר הטוב, המומחה יואב זילברשטיין נמצא באולם.
כב' הש' אשר קולה : שמנו לב לזה.
כב' הש' דני צרפתי : אנחנו זוכרים אותו מדנה בנט.
כב' הש' אשר קולה : לא, שלי דדון.
כב' הש' דני צרפתי : שלי דדון.
כב' הש' אשר קולה : שלי דדון ז"ל .
כב' הש' דני צרפתי : בדיוק זה מה שאמרתי לחברי.
עו"ד ירום הלוי : בעמוד 11 לחוות דעתו, אני אקרין,
כב' הש' אשר קולה : אתה רוצה לתת לו את מה שצריך?
עו"ד בני משה : אתה רואה או ש…
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : אני מפנה לכך שהוא אומר שיש ב- EMULE עצמה תוכנת חיפוש שקוראים לה AS SERCH (לא ברור)
העד, מר צחי סגל : זה לא תוכנת חיפוש, זה קובץ ששומר.
עו"ד ירום הלוי : קובץ ששומר את החיפושים נכון?
העד, מר צחי סגל : כן
עו"ד ירום הלוי : אז לא היית צריך תוכנה חדשה, ב- 2006 היו לך כל הכלים להיכנס ולראות את החיפושים של רומן, מה אתה אומר?
העד, מר צחי סגל : אתה טועה, אני עבדתי לפי הנהלים לפי התוכנות של משטרת ישראל דאז ב- 2006, התוכנה שהשתמשתי היא רשומה זה MKS6 היא לא הציגה לי את החיפושים הללו, רק ב- 2019 בתוכנה חדשה שנקראת אקסיום כאינו את החיפושים הללו.
עו"ד ירום הלוי : אני מראה לך, אני נכנס לקובץ שנמצא,
עו"ד בני משה : תפתח את זה עם הכתבן.
עו"ד ירום הלוי : אני נכנס לקובץ הזה, אתם רואים את הכובע? הקובע הזה זה אותו דבר AC (לא ברור)
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : אני מראה לך זה קובץ בתוך ה – EMULE שהיה בידיים שלך, לחתן ימני , פתח באמצעות, פנקס רשימות, אני מקבל את כל מה שהוא חיפש מלמטה מילה תחתונה, למעלה ג'יימס בון שנראה לי שרובנו מכירים שזה זמר, זמר מנוח, אבל באמצע אתה מסתכל ואתה רואה
כב' הש' דני צרפתי : סקס פוליס כן.
עו"ד ירום הלוי : כן, אתה רואה באמצע סקס פוליס מתחת וילי טוקרב (לא ברור) פעם אחרונה אני שואל, אני טוען שאחד משני הדברים קרו, או שהתעלמת במכוון מדברים שראית כמו במנוע החיפוש או שהתרשלת ולא בדקת ולא הגעת למילות החיפוש שלו שלא כללו בכלל את המילה סנף ואפילו סקס רק בסקס פוליס שתכף נדבר על זה כמובן.
העד, מר צחי סגל : או קיי, אני אתייחס לזה בשני מובנים, א. אין כל התרשלות ב. השתמשנו בתוכנות שנכונות ל- 2006 ג. אם תפתח את ת/629 זה הדיסק שקיבלתם עם תמונות הפדופיליה יש שם לינקים זה קיצורי דרך שם אפשר לראות את כל הסרטים שירדו בתוכנת ה – EMULE אבל הם לא רשומים בזה זאת אומרת לא היו את התוכנות שיכולות להוכיח את הדבר הזה לכן גם לא השתמשנו בזה ולכן גם היה לכם את הטעות, כשהיה ב- 2017 את התוכנה החדשה יכולנו להגיד בוודאות שהמילה סנף לא נרשמה.
עו"ד ירום הלוי : ענית, אני לא מסכים לתוכן, אני אתקדם, עמוד 12 בחוות הדעת של יואב זילברשטיין, אותה רשימה שהמומחה הגיע אליו
עו"ד בני משה : זה אחד הנספחים, נספח א' לדעתי.
עו"ד ירום הלוי : נכון.
כב' הש' אשר קולה : נספח א' שלכם.
עו"ד בני משה : כן, להסכמות שיהיה ברור.
כב' הש' אשר קולה : אני רואה את זה.
עו"ד ירום הלוי : האם אתה מסכים אתי שפלוני כותב 2 מילים עם הקו ביניהם זה לא סקס לחוד אני רוצה סקס ופוליס לחוד אלא הוא חיפש סקס – פוליס אז הוא התכוון לקבל תוצאה של שתי המילים האלו ביחד, האם אתה מסכים?
העד, מר צחי סגל : יכול להיות, תלוי במנוע חיפוש שהיה באותה תקופה, אם תפתח את ת/629 על דיסק שלך תמצא לינק שהיה סרט שרשום סקס – פוליס ולא סנף תפתח ותראה.
עו"ד ירום הלוי : זה לא סקס – פוליס, זה ב- 26/11 שני קבצים מעל הקובץ הבעייתי וזה פוליס סקס, לא סקס פוליס ובלי מקף.
העד, מר צחי סגל : אז אני אמרתי.
כב' הש' אשר קולה : לא, אבל הוא שאל שאלה ממוקדמת, כתוב סקס פוליס עם מקף באמצע, לא אז הכוונה, האם לא חיפש המחפש רק תוצאות שנותנות לו את זה סקס מקף פוליס?
העד, מר צחי סגל : אני באמת לא זוכר מה היה ב- 2006 עם המנוע חיפוש של EMULE אני לא יודע אם הוא חיפש את זה כרצף או כבודדת או כפלוס כמו בגוגל שאתה עושה סקס וזה יוצא במשפט אני באמת לא זוכר מה היה מנוע החיפוש שם.
עו"ד ירום הלוי : טוב, נקפוץ לעמוד 16 לחוות דעת של יואב זילברשטיין,
כב' הש' אשר קולה : של ההגנה.
עו"ד ירום הלוי : כן, בוא תראה המומחה טרח והשתדל לעשות עבודה יסודית ואומר הנה הקשתי סקס פוליס אני רוצה לדעת מה זה (גם אני לא ידעתי מה זה סקס פוליס וגם אני הסתכלתי ביוטיוב כי בדקתי) זו להקת מוזיקה כמו שהצדדים הצליחו, אני אומר בשקידה קלה היית יכול להגיע בכוחות עצמך לתוצאות האלה ולראות שהוא חיפש מוזיקה וגם למען הקיצור אני אגיד מפנה לחוות הדעת עמודים 15-16 אותו טוקרב חיפוש לפני ואותו מישהו חיפוש אחרי זה זמרים, כלומר, אני מטיח בך שאפשר לראות שהאיש רומן חיפש מוזיקה, סקס פוליס להקת מוזיקה שאני לא הכרתי אולי גם אחרים גם לא.,
העד, מר צחי סגל : או קיי, אני בחלק הראשון אמרתי אני מסכים עם חוות דעת של המומחה שלך בחלק הראשון, גם, אתה יודע מה גם בהסתייגות כי יש לי רק 40 אחזו מהארד דיסק אין 60 אחוז נוספים וצריך לזכור את זה שההעתקה החדשה הייתה רק 40 אחוז ולא 100 אחוז, אבל נניח שזה מוזיקה, עצם המילה הלחיצה על הורדה של הסנף זה הורדה, לחיצה, מישהו לחץ על המילה הזאת, על הסקט הזה.
עו"ד ירום הלוי : תקשיב, הקובץ שירד.
כב' הש' אשר קולה : הקובץ של סעיף 6 להסכמות?
עו"ד בני משה : כן.
עו"ד ירום הלוי : כן, בוא נראה אני רוצה להראות לך את הקובץ הנה הוא פה לפנינו כדוגמה בסעיף 24, אנחנו רואים פוליס טייפ פייל סקס (לא ברור) תראה כמה מילים, כמו במסמך ההסכמות, הרי מה ירד.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו רואים זה סעיף 6.
עו"ד ירום הלוי : יש לך שורה ארוכה.
העד, מר צחי סגל : שלא קשורה למוזיקה.
עו"ד ירום הלוי : נכון, לא נראה אין בעיות, מסכים, לא נראה על פניו ובעמוד 17 אותו קובץ שרואים בהיסטוריה של רומן ב- 26/11, על פניו לא נראה מוזיקה, מסכים, לא יכול ללכת נגד המציאות אבל יש שם מילה של סנף, לקחת מילה אחת שהוא לא הקליד אותה ונתת כזאת עדות שלא נחזור עליה בבית המשפט המחוזי כנגדו? רצחת את אופיו, זה רצח אופי לבן אדם, למה עשית את זה?
העד, מר צחי סגל : אני לא רצחתי את האופי, אני לא מכיר את הלקוח שלך ולא את מר זדורוב , אני הבאתי עובדה, העובדה היום ב- 2019 לפי הבדיקה החדשה שהייתה לחיצה על המילה סנף, אני לא צריך להסביר ולתת משמעות.
כב' הש' אשר קולה : קובץ שלם של 15 מילים שבתוכו יש את המילה סנף, לא לחיצה על המילה סנף.
העד, מר צחי סגל : לכן אני אדוני אני לא צריך לתת משמעות למה לחצו, מי לחץ, אני מציין עובדה, העובדה הייתה לחיצה על הסרט לשם הורדה, אני לא יודע מי הוריד, אני לא יודע אם הסתכלו, אני לא יודע אם הוא קרא, אני לא יודע אם הוא הבין, אני לא יודע אם זה מר זדורוב עשה את זה.
עו"ד ירום הלוי : תראה, בעדות שלך רק אני מדגיש עמוד 874 אמרת ככה, אינני יודע אם הוא צרב, הכוונה לסרט הסנף, האם הוא ראה הכל אם הוא הפסיק באמצע אבל בטוח שהוא הקליד, נניח שלא היה לך את האמצעים אז אבל אתה רואה מילה אחת בקובץ של 15 מילים וזה הספיק לך בתור חוקר מחשבים מיומן ולא רשלן להגיד שבטוח הוא הקליד וצפה בסרט סנף?
העד, מר צחי סגל : אני אמרתי שאני לא יודע אם הוא צפה או לא.
עו"ד ירום הלוי : אבל אמרת.
העד, מר צחי סגל : מה שנאמר ב- 2006 היה בהסתמך על תוכנות שהיו ב- 2006.
כב' הש' אשר קולה : את זה הבנו, גם ב- 2008 כשהעדת בבית משפט להגיד שהוא הקליד את המילה סנף זה לא המילה הנכונה משום שברור שהוא הקליד משהו אחר, יצא לו סנף והוא הוריד למחשב שלו כן לא זה לדיון הבא, ברור שהוא לא הקליד את המילה סניף הוא הקליד את המילה סקס פוליס ויצא מה שיצא לו, הוריד את זה למחשב מה המשמעות,
העד, מר צחי סגל : אני מסכים,
כב' הש' אשר קולה : למה ב- 2006 לא אמרת את זה?
העד, מר צחי סגל : כי זה היה בהסתמך על התוכנות שהיו.
כב' הש' אשר קולה : או קיי, בהסתמך על התוכנות שהיו לך האם אז ההסקה היחידה ההגיונית הייתה שהוא הקליד את המילה סנף?
העד, מר צחי סגל : לדעתי זה מה שחשבתי באותה תקופה.
כב' הש' אשר קולה : זו לא השאלה, ברור שזה מה שחשבת, השאלה אם זו הייתה ההסקה הלוגית היחידה האפשרית?
העד, מר צחי סגל : זו הייתה ההסקה על סמך התוכנות והאמצעות הטכנולוגיים שהיו ברשות משטרת ישראל, ב- 2019 היינו מספיק הוגנים.
כב' הש' אשר קולה : הבנו, זה בסדר.
עו"ד ירום הלוי : אני מסיים את הסנף, הבטחתי סיימתי, תראה, אני אומר לך שאתה היית להוט לעזור למשטרה להפליל את רומן ולהשחיר אותו כי אחרת אי אפשר להסביר בכל מצב גם לפי הגרסה שלך פה היום איך משורה שכוללת מילים רבות בחרת את המילה סנף? והעדת כפי שהעדת,
כב' הש' אשר קולה : האם אתה התכוונת לעזור למשטרה להשחיר או להפליל את רומן זדורוב ?
העד, מר צחי סגל : ממש לא.
כב' הש' אשר קולה : תודה רבה. הפרק הבא.
עו"ד ירום הלוי : האם כשאתה העדת כפי שהעדת ולא נחזור האם חשבת על האפשרות שבתיק שבו רומן נאשם ברצח ילדה , ברצח אכזרי של ילדה, זה לא יותר טוב או פחות טוב מרצח בחניקה של ילדה אבל עדיין כולנו נגיד שזה הרבה יותר אכזרי מחניקה, האם לא חשבת בראש שלך שבית משפט שישמע את העדות שלך וישתכנע שהוא חיפש סרטי סנף וצפה בסרטי סנף הדבר יתחבר לו מאד עם שיטת הרצח של תאיר שמאד מתאימה לסרטי סנף אכזריים? 26/11 זה 10 ימים לפני הרצח, האם לא עלה לך בראש וואו זה בינגו זה מתאים גם לבית משפט זה יתאים?
העד, מר צחי סגל : לא.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אתה בטוח שלא?
העד, מר צחי סגל : שאלת עניתי לך, לא.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אני עובר לעניין הפדופיליה וכאן אני אומר לך כך, קודם כל תאשר לי שאתם תפסתם את המחשב של רומן באופן גלוי לא היו תמונות פדופיליה אלא שאתם נברתם וחילצתם קבצים מחוקים, אני צודק?
העד, מר צחי סגל : לא, איך אתה מסיק את זה?
עו"ד ירום הלוי : כל התמונות של בנות שהן נחזות להיות ילדות נערות בעירום ואכן זה נחזה כפדופיליה אני אומר לך שאלו היו קבצים מחוקים.
העד, מר צחי סגל : תראה לי, אני אומר לך שאתה טועה, אתה לא יכול להראות לי כי זה לא היה מחוק.
כב' הש' אשר קולה : עורך דין הלוי למה אתה צריך את זה? הרי פה באמת אנחנו נגיע למה שעורך דין בני משה מאיים עלינו במירכאות.
עו"ד בני משה : אני אף פעם לא מאיים.
כב' הש' אשר קולה : אם אדוני יתחיל להטיח בו מתוך חוות דעת שלו אז אנחנו נצטרך לראות חוות דעת שאדוני מדבר על דבר ביצה שלא נולדה, לא ראינו את זה, אין לנו את זה בראש, אין לנו בראש פדופיליה, אין פדופיליה, לא הייתה ולא נבראה, אדוני ירצה לומר בסיכומים שלמדינה הייתה אג'נדה או קיי ואדון צחי סגל תרם לאג'נדה הזאת או קיי נתמודד עם זה אז או לא נתמודד אינני יודע אבל אדוני עכשיו רוצה להכניס לנו לראש דברים שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם, היום זה חד וחלק אין פדופיליה, לא הייתה פדופיליה ולא תהיה בטיעון כלשהו במשפט הזה, די לנו בכך, מה שאדוני רצה להראות לנו הראה לנו לשיטתו שלו לא שהשתכנענו, אבל שמענו והבנו את הקו של אדוני, לעניות דעתי ובדרך כלל כשאני נותן לאדוני עצות הן עצות טובות אם אדוני ימשיך לחפור במירכאות בעניין הזה אנחנו נחשף לדברים שלא בטוח שאדוני רוצה שנחשף להם ולא תהיה לנו לאפשר לבני משה לחקור בנגדית להראות לנו מה היה אז וזה מיותר, למה לך לצרוב את זה בתודעה שלנו?
עו"ד ירום הלוי : הבנתי, אינני חושש כבודו.
כב' הש' אשר קולה : לך על זה.
עו"ד ירום הלוי : אני אעבור בראשי פרקים, אמרת לא היו מחוקים תראה לי, אני אומר לך שאתה לא אומר אמת לבית משפט, א. ב. של המחשב הזה שהם היו מחוקים שבכל מקרה אי אפשר היה לראות את זה, השאלה אם הוא הסתכל על זה בא ומחק, אתה עומד על זה שכל הפורנוגרפיה הם היו גלויים?
העד, מר צחי סגל : אני אקצר את זה, אני אומר שהתמונות שנמצאו במחשב קודם כל הן נמצאו בחלק השני שלא שוחזר כי הן היו בשישים אחוזים המקולקלים זו נקודה אחת, שנית, אדוני טוען שהיו תמונות מחוקות, אני לא זוכר שהיו תמונות מחוקות, אני זוכר שהוצאתי אותן ככה לא היו מחוקות.
עו"ד ירום הלוי : פתחת מחשב ראית ככה.
כב' הש' אשר קולה : אם אני הייתי פותח את המחשב הייתי רואה?
העד, מר צחי סגל : לדעתי כן, במחיצה שנייה הייתה התיקייה הזאת.
עו"ד ירום הלוי : שמעתי.
כב' הש' תמר נסים שי : מה זה מחיצה שניה?
העד, מר צחי סגל : במחיצה של הכונן
עו"ד ירום הלוי : מה זה משנה.
העד, מר צחי סגל : זה כן משנה, הכונן שלו היה מחולק לשתי מחיצות, מחיצה ראשונה ששוחזרה ומחיצה שנייה שלא הצלחנו לשחזר כי הייתה תקלה בכונן הקשיח ב- 2019 מי שניסה להעתיק לא הצליח להעתיק את הכונן הקשיח וזה 60 אחוז התעלומה שאנחנו כרגע ב- 2021 לא יודעים מה היה ב- 60 אחוז, ב- 2006 כשהיה המסמך הזה במחיצה השנייה היו את התמונות האלו, אני כנותן חוות דעת רשמתי את זה בחוות הדעת שלי, משטרת ישראל לא פוחדת, תשחזרו את הכונן הקשיח ותמצאו את התמונות האלו.
עו"ד ירום הלוי : אתה שרלטן עם כל הכבוד, היה לך את המאה אחוז של המחשב, למה אתה אומר 60 אחוז 40 אחוז.
העד, מר צחי סגל : כי במאה אחוז היה תמונות פדופיליה, היה.
עו"ד ירום הלוי : תעצור, אתה קיבלת מחשב שהצלחת לפענח אותו ב- 100 אחוז.
העד, מר צחי סגל : והיו תמונות פדופיליה במחשב.
עו"ד ירום הלוי : אבל אתה קיבלת מחשב של מאה אחוז, כונן קשיח דיסק קשיח של מאה אחוז.
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : וכך עבדת עליו נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : שבית משפט ידע, עזוב מה היה ב- 2019, 2020, 2021 לא מעניין, אתה קיבלת מאה אחוז, אני אומר לך שיואב זילברשטיין שהוא מספר 1 בארץ בפיענוח מחשב, גם שהוא קיבל כונן קשיח של 40 וחלקי ולא חלקי פענח את כל מה שאני מטיח בך וגרם לפרקליטות להגיע למסמך ההסכמות ולרדת מהפדופיליה. אני אומר לך פעם אחרונה ואני נותן לך הזדמנות לאשר לי כי זה מיואב זילברשטיין כל הקבצים הפדופילים שהיו במחשבו של רומן הם היו מחוקים, אתה חילצת העלית אותם ואמרת הנה רומן.
העד, מר צחי סגל : בוא תוכיח לי את זה.
עו"ד ירום הלוי : אני לא אוכיח.
העד, מר צחי סגל : אתה לא יכול להוכיח את זה.
עו"ד ירום הלוי : אין בעיה התעקשת, נרשמה ההתעקשות, אני אראה לך משהו אחר, השם דומיניק מוכר לך נכון?
העד, מר צחי סגל : בעקבות הפניה של חוות דעת של יואב כן.
עו"ד ירום הלוי : אתה מאשר קודם כל שיואב זילברשטיין גילה שרומן פתח את שם המשתמש שלו ב- 9/1/2006 זה גם אתה ראית נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : כל התמונות הפדופיליות כל הקבצים הגדולים מאמצע שנת 2005 נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון, רק שנייה, בהסתייגות, היו באתר וירדו או עשו בהם שינוי, לא שנגעו בהם לאחרונה.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך קודם כל שב- 2005 ראית בעקבות הפיענוח של יואב זילברשטיין שמי שהשתמש היה בחור בשם דומיניק שגם ככל הנראה היה בריטי, נכון?
העד, מר צחי סגל : ראיתי שהמשתמש לפני שהתקינו את היוזר של רומן היה דונימיק, נכון.
עו"ד ירום הלוי : וגם ראית שהסיומת שלו UK שמעידה מאיפה הוא?
העד, מר צחי סגל : ראיתי, אז מה ,זה אומר שהוא מ- UK? לא.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, והאם ראית שיש לו מאות אימיילים שמעידים שהוא מ- UK?
העד, מר צחי סגל : זה לא רלוונטי
כב' הש' אשר קולה : אל תחליט מה רלוונטי.
העד, מר צחי סגל : אני הסתכלתי על רומן.
עו"ד ירום הלוי : האם ראית דבר כזה?
העד, מר צחי סגל : בעקבות מה שיואב עשה כן.
עו"ד ירום הלוי : וראית שהוא גם מילא הגרלת לוטו בבריטניה אותו דומיניק במחשב של רומן?
העד, מר צחי סגל : בעקבות הממצא של יואב שהסתכלתי על זה ב- 2019 כן.
כב' הש' אשר קולה : ראית או לא?
העד, מר צחי סגל : ב- 2019.
כב' הש' אשר קולה : אבל כן או לא?
העד, מר צחי סגל : בעקבות הממצא של יואב ב- 2019 ראיתי את הדומיניק הזה שהיה בעבר במחשב לפני שרומן קנה אותו.
כב' הש' אשר קולה : ושהוא מילא הגרלת לוטו בבריטניה?
העד, מר צחי סגל : אני לא זוכר אם זה לוטו באנגליה, אני זוכר שהיה דומיניק הזה.
עו"ד ירום הלוי : אתה ראית את ה – UK?
העד, מר צחי סגל : ראיתי את הזה של יואב, לא נכנסתי לפרטים כי זה לא עניין אותי הדברים האלה.
עו"ד ירום הלוי : אני אראה לך.
כב' הש' אשר קולה : אבל מר זילברשטיין יעיד על זה למה אתם צריכים אותו בשביל זה.
עו"ד שרון הר ציון : הוא לא יעיד.
עו"ד ירום הלוי : הוא יעיד, בטח שהוא יעיד,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : האם אפשר לוותר או להגיש בהסכמה את חוות דעת קיבלתי תשובה לא ולא אז ממילא עדי ההגנה זו פררוגטיבה של הנאשם אם אני זוכר נכון
כב' הש' דני צרפתי : על הפדופיליה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : ככל שיעיד יעיד רק על זה.
כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע
כב' הש' דני צרפתי : על זה הוא יעיד, לא יודע, אנחנו לא מצליחים להבין.
כב' הש' אשר קולה : ביצה שעוד לא נולדה, אולי היא תיוולד, נדבר עליה כשהיא תיוולד.
כב' הש' דני צרפתי : ואם הוא ירצה להעיד אם זה כן או לא שחזור אני לא יודע.
עו"ד בני משה : אנחנו הולכים למחוזות רחוקים שיכול להיות שיהיה הזמה, יכול להיות שנופתע ונצטרך להביא הזמה.
כב' הש' אשר קולה : בסדר.
עו"ד בני משה : אדוני אמר קונטור, אנחנו הקשבנו מצוין לתזת הקונטור.
כב' הש' אשר קולה : בסדר גמור.
עו"ד בני משה : אבל אם צריך נצא לעיגולים.
כב' הש' אשר קולה : זה מחייב אותי שהוא בורח מהקונטור? אנחנו נצמד לקונטור.
עו"ד ירום הלוי : אני מציג לך, דיברת בהליך הקודם על ת/626, יש פה 4 תיקיות, אנחנו רואים אינקס דאתא כתבת רומן, מייל רומן, טין רומן, זה שמות שאתה נתת נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : נפתח את האינדקס, נעשה תאריך שינוי, תראה, קודם כל אני מראה לך למעלה יש לנו 4 תוצאות מ- 2005 וקפיצה ל- 9/1/2006 זה בפעולות, הפעולות שבוצעו במחשב של הנאשם, אני שואל אותך ב- 2006 כשהעדת את מה שהעדת במחוזי, לא קפץ לך משהו מוזר במחשב של רומן שיש לך פעולה ב- 2005, 2005, 2005 18/5/2005 ופתאום קופץ ל- 9/1/2006 שאמרנו שזה המשתמש שרומן נכנס למחשב והתחיל להשתמש של היוזר שלו לא שאלת את עצמך מה זה חצי שנה ריק? למה זה חצי שנה ריק? לא הדליק לך נורה אדומה שמשהו לא בסדר שאולי יש חלקים משומשים במחשב הזה ושידעת שהוא היוזר שלו ב- 9/1/2006? לא מעניין אותי מה מצאת ב- 2019 (שגם את זה אני לא מקבל) תענה, יש פה חור של חצי שנה.
העד, מר צחי סגל : ככה, האינדקס הזה זו תיקייה שאני ערכתי, זה לא דברים שהתוכנה עושה באופן אוטומטי , אם היה לי משהו להסתיר לא הייתי רושם את זה, מנגד אני בודק רק את היוזר רומן לא עניין אותי מה היה לפני וזו התשובה האמיתית.
עו"ד ירום הלוי : אני מראה לבית המשפט את דומיניק, פתחתי את פעולה 58 מ- 2005 WWW.GOOGL.CO.UK האם אתה מסכים אתי שהוא נכנס חיפש משהו בגוגל של UK?
העד, מר צחי סגל : כן.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, אבל זה גם אתה יכולת לעשות ב- 2006 ולהגיד משהו פה לא מסתדר עם המחשב הזה.
כב' הש' אשר קולה : הוא לא חיפש יוזר אחר, רק את היוזר של רומן.
עו"ד ירום הלוי : או קיי,
העד, מר צחי סגל : התמקדתי ביוזר של רומן.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, בלי שאני אקרין תמונות פורנוגרפיות אני רק יכול להגיד לך שכעובדה שחיפוש פשוט בנתוני המחשב מראה שזה אותו דומיניק הוא שהביא לתוך המחשב ב- 2005 את תמונות הפורנוגרפיה.
העד, מר צחי סגל : אני גם בעדות שלי וגם פה חוזר אנחנו הצגנו עובדה, העובדה שהייתה תיקייה במחשב של רומן, היה תיקיה וזה הובא לידי החוקרים, אני לא יודע אם הוא החזיק את זה פסיבית אקטיבית צפה בזה, יש תיקייה היא הכילה תמונות שנחזים של קטינים, אני לא יודע אם הוא צפה, לא יודע אם הוא ראה, ציינתי עובדה והעובדה הזאת קיימת זה שחור ולבן, מה הוא עשה בתיקייה אני לא יודע, לא יודע, אבל התיקייה נמצאת במחשב לכן צוות החקירה שמגיעים אליהם הנתונים שלי צריכים לחקור אותו על זה, אני לא יודע מה הוא אמר.
כב' הש' אשר קולה : אבל אתה לא חושב שתפקידך כחוקר מחשב מיומן אמנם מצאתי קובץ כזה של תמונות או אתרים פדופילים אבל זה רשום על שם משתמש אחר.
העד, מר צחי סגל : אבל זה לא היה רשום על שם משתמש אחר, זה היה במחיצה השנייה של מערכת ההפעלה של רומן, כשאתה פותח את ה – ווינדוס שלו אתה תראה את המחיצה השנייה ששם התמונות היו.
כב' הש' דני צרפתי : ואתה גם לא יודע אם הן היו מחוקות או לא במחיצה הזו?
העד, מר צחי סגל : אני לא זוכר היום אם הן היו מחוקות או לא, לדעתי לא אין לי את ה – 60 אחוז היום להגיד את זה כי ההארד דיסק תקול וזה היה במחיצה השנייה.
עו"ד ירום הלוי : אני מראה לך את אחד הקבצים, זאת תמונה פורנוגרפית שמטעמי כבוד אני לא אפתח אותה, כדוגמה, וכל זה מ- 2006 מהקבצים שהראית לבית משפט, כתוב פה דומיניק, (לא ברור) לא משנה, ובסוף יש BTG1925 BFT GIRLS 1925 אפילו ב – 2019 שבעקבות יואב נכנסת וראית את הדברים האם זה מזכיר לך שמדובר על תמונה פורנוגרפית? זה דומיניק בלי סוף, אתה השבת תשובה לא נכונה לבית משפט, זה דומיניק חתום על כל התמונות האלו.
העד, מר צחי סגל : אני לא ראיתי שום תמונות עם דאתא שרשום דומיניק שהוריד אותה, תראה לי את התמונה.
כב' הש' אשר קולה : הוא לא פותח את התמונה.
העד, מר צחי סגל : לא, שיפתח את התמונה, שיראה את הדאתא.
כב' הש' אשר קולה : הקובץ הזה מייצג תמונה, ליד הקובץ הזה יש שם של דומיניק שמקשר בין הקובץ הזה לבין דומיניק, מה תגיד אז? אנחנו נותנים לו קרדיט בנושא הזה, כל מה שהוא אומר לך שכל אדם שמבין במחשבים יותר ממני ואפילו פחות ממך היה מגלה בנקל שזה שם משתמש אחר מאשר רומן, אז לבוא להגיד אני רק אמרתי לחוקרים שעל המחשב יש תמונות פורנוגרפיות ושהשוטרים ישברו את הראש זה טיפלה חלקי, זה מידע חלקי, עלייך הם סומכים, אתה צריך להגיד להם הערת אזהרה דעו לכם בלי שאני קובע מסמרות שלגבי הקבצים האלו כתוב דומיניק זה הכל תחשבו עם זה מה שאתם חושבים לעשות.
העד, מר צחי סגל : שיפתח את התמונות, יש קובץ מאפיינים ויפתח את התמונה אין מטה דאתא שקושר לדומיניק.
עו"ד ירום הלוי : לפתוח מאפיינים?
כב' הש' אשר קולה : לא כתוב דומיניק?
העד, מר צחי סגל : בואו נעשה סדר.
כב' הש' דני צרפתי : מה זה אומר הדומיניק הזה?
העד, מר צחי סגל : משתמש קודם במחשב.
כב' הש' אשר קולה : לא, שהוא הוריד את זה.
העד, מר צחי סגל : אין לי הוכחה שהוא הוריד את זה.
כב' הש' אשר קולה : אז מה זה אומר.
העד, מר צחי סגל : זה אומר שהיה משתמש קודם אבל הוא לא הציג ואין את זה ב- 60 אחוז שחסרים לי.
כב' הש' אשר קולה : אני חושב שזה מספיק, יבוא יואב, יסביר לנו אחרת.
עו"ד ירום הלוי : אני מקבל.
כב' הש' אשר קולה : ואם נשתכנע אחרת יהיה עוד חצי עמוד בהכרעת הדין.
עו"ד ירום הלוי : קיבלתי, אני מסיים תוך כמה דקות.
כב' הש' אשר קולה : בדיוק.
עו"ד ירום הלוי : תראה, אתה עבדת ביחד עם חוקר דובר רוסית שקוראים לו יוסי סמואלזון נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : אתה הגעת למאמר שנקרא בבית המשפט מאמר על הטלת מורה באמצעות סכין, אתה יודע על מה אני מדבר נכון? אני אתן תזכורת, במשפט הקודם אתה הפנית לת/634, אני אקרין אותו, אתה כתבת ב- 28/12/2006, ישבתי היום עם יוסי סמואלזון כי הוא דובר רוסית, הקלדתי את כתובות האתרים כפי שהפקתי שלשום עם תוכנת (לא ברור)
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד בני משה : לא משנה.
העד, מר צחי סגל : זה כבר לא משנה.
עו"ד ירום הלוי : החומר בשפה הרוסית שנראה לא רלוונטי, הנ"ל הדפיס את החומר ותרגם אותו, עד כאן זה נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון.
עו"ד ירום הלוי : תראה מה העדת לגבי זה, בעדות שלך בעמוד 871 שלוש שורות אחרונות, 27-29, העדת כך, נכון ל- 28/12 הנאשם התוודה בפני המדובב שהוא למד באינטרנט כיצד רוצחים וכיצד אוחזים אנשים ומשספים את הגרון שלהם באמצעות סכין, זה מה שנאמר לי שהמדובב אמר, מכאן מכיוון שיש הודעה של המדובב צריך דבר לחיזוק והיה צריך למצוא את המאמר הזה וכאן בנושא הזה יוסי איתר את המאמר הזה זה המאמר הרלוונטי שבו הוא זיהה שמדברים על עניין של סכינאות, אני לא מבין מה היה שם, הוא זיהה את זה ואמר לי להדפיס את זה וזה הודפס" אתה הבנת שאתה צריך להביא חיזוקים למדובב נכון?
העד, מר צחי סגל : נכון, מהחוק יוסי שהיה לידי.
עו"ד ירום הלוי : ואם נחזור אחורה אז גם עם הסנף אתה הבנת שצריך להביא חיזוקים כדי להרשיע את רומן, נכון?
העד, מר צחי סגל : לא.
עו"ד ירום הלוי : אתה בטוח?
כב' הש' אשר קולה : הוא ענה.
עו"ד ירום הלוי : או קיי.
כב' הש' אשר קולה : שאלה אחרונה.
עו"ד ירום הלוי : אני אומר לך שבמאמצייך לעזור לשוטרים למצוא חיזוקים בהתאם לעדותך כאמור לעיל אתה גם בנושא הזה של המאמר קפצת ודילגת והתעלמת מהעובדה שהוכח בדיעבד על ידי מר יואב זילברשטיין שרומן הקיש את המילה מוטורולה בעקבות מוטורולה כפי,
כב' הש' אשר קולה : זה בהסכמות.
עו"ד ירום הלוי : פה אני מטיח בו, יש לנו רשימה של הסכמות, שאתה דילגת על כל ההסכמות העובדתיות של הפרקליטות ושלי כסניגור בדיעבד על סמך יואב זילברשטיין שהוא חיפש מוטורולה ובעקבות מוטורולה עלה אתר והאתר הכיל פורום ואחת התגובות הייתה שמישהו (לא ברור) במוטורולה ושם היה מאמר, כל זה דיווחת לבית משפט.
העד, מר צחי סגל : אני יכול להגיד לבית המשפט שחור ולבן, עובדה היה קישור למאמר הזה, אני לא נכנס להשערות מי לחץ, מתי לחצו, האם הוא קרא, אני אמרתי כמו שזה.
כב' הש' אשר קולה : אבל אתה המומחה מחשבים של משטרת ישראל.
העד, מר צחי סגל : נכון
כב' הש' אשר קולה : השופטים פחות מבינים, הדור הקודם פחות מבין,
עו"ד ירום הלוי : נכון.
כב' הש' אשר קולה : גם חוקרי המשטרה האחרים, השאלה היא האם לא מצופה שימסור מידע יש מאמר כזה הוא בא לעולם בעקבות 1, 2, 3.
העד, מר צחי סגל : אני לא אמרתי ש…
כב' הש' אשר קולה : כי נניח שהנאשם לא היה שוכר את שירותיו של יואב זילברשטיין ולא היה לו מומחה מחשבים בסדר גודל שלו אז הוא היה עומד בפני שוקת שבורה והשופטים היו עומדים בפני שוקת שבורה כי אנחנו השופטים לא מומחים בזה, הם לא מומחים בזה, ואתה המומחה של המשטרה וכשאתה אומר פה בעדות שלך אני רוצה לחזק את העדות שהוא מסר למדובב זה קצת מדליק אצלי נורה אבל נשים אותה בצד, אבל מה שיותר מפריע לי זה שאתה יכולת בנקל להגיד לחוקרים תשמעו הוא חיפש מוטורולה וזה מה שיצא, קרה, לא קרה, מה הוא עשה עם זה הוריד לא הוריד לא יודע אבל להתחיל מהבסיס שהוא חיפש מוטורולה אני חושב שחוקר מחשבים של משטרת ישראל של הפרקליטות שתפקידיו הוא אחד ויחיד לגלות את האמת זה התפקיד היחיד שיש לכם לעזור לגלות את האמת תהיה האמת כך או תהיה אמת אחרת אבל זה תפקידכם, בנקודה הזאת אדוני אולי מסר מידע חלקי שאלמלא כישוריו של יואב זילברשטיין אף אחד לא היה נחשף לו.
העד, מר צחי סגל : כל האתרים כל המידע הוגש, לא הסתרנו שום דבר.
עו"ד ירום הלוי : מה זה הוגש?
כב' הש' אשר קולה : מישהו לפני יואב זילברשטיין ידע שמישהו שקורא לעצמו מוטורולה הוריד את המאמר הזה?
העד, מר צחי סגל : זה לא נכון כבודו.
עו"ד ירום הלוי : הוא חתם מוטורולה.
כב' הש' אשר קולה : זה ההסכמות שלכם, באחת התגובות הנמצאות בפורום הכותב כתב שבסעיף 6 שהייתה לו חתימה מוטורולה ואותו כתב .
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : אני בטוח שאם אתה היית אז בצוות היית אומר רבותי זה המצב כי אתה יש לך מיומנות במחשבים ואתם בדרך כלל אנשים הגונים כולכם.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אני לא חושב שאדוני שמישהו הסתיר את זה בכוונה.
כב' הש' אשר קולה : לא אמרתי שהסתיר, לרגע לא אמרתי את המילה הסתיר, שאלתי האם לא מצופה מחוקר מחשבים בכיר ברמתו של צחי סגל שאנחנו מאד מעריכים אותו, זה לא תיק ראשון שהוא מופיע בפנינו, שייתן גם את המידע הזה אם זה היה בידיעתו, אם הוא אומר זה לא היה בידיעתי אז נגמר הסיפור זה הכל, אני חושב שגם אתם מסכימים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : ברור, שיהיה ברור שזה לא היה על השולחן אז ולכן זה גם לא הובא לבית המשפט.
כב' הש' אשר קולה : על זה אין וויכוח.
עו"ד ויאאם קבלאוי : בסדר.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו שואלים למה הוא לא אמר להם זו השאלה, אם הוא אומר לא יכולתי לדעת את זה, הוא אומר לי אני לא אכפת לי שהחוקרים ישברו את הראש, שרומן ייתן הסברים, אני מציג מה שיש במחשב, במחשב יש מאמר כזה וכזה שרומן ייתן הסברים אבל רומן לא מסוגל לתת הסברים בלי העזרה של יואב זילברשטיין, אם יגיד לא ידעתי בזמן אמת מצוין אבל לא זה מה שהוא אומר.
עו"ד ירום הלוי : השאלה המרכזית מה הוא הקליד, למה אתה לא בודק או בדקת.
כב' הש' אשר קולה : מיצינו את זה. יש הסכמה שהוא הקיש מוטורולה אין וויכוח על זה.
עו"ד ירום הלוי : למה לא הבאת מה הוא הקליד, יכולת לראות.
כב' הש' אשר קולה : מיצינו את זה.
עו"ד ירום הלוי : אתה מצאת במירכאות אמרת לחוקרים ו/או לפרקליטות שרומן נכנס ללינק שבו יש כתבה על גברת שטענה לאי שפיות.
העד, מר צחי סגל : אני חושב שעניתי על זה גם בבית משפט עליון, זה לא רלוונטי, אני לא יכול לענות על דבר כזה.
עו"ד ירום הלוי : אתה לא יכול לענות שהוא הוריד את הלינק הזה.
העד, מר צחי סגל : אני לא זוכר שהוא הוריד כזה דבר.
עו"ד ירום הלוי : אתה לא זוכר להתייחס לזה?
העד, מר צחי סגל : אני לא זוכר כי גם בחוות הדעת לבית משפט עליון רשמתי שזה לא היה רלוונטי אלי, אני לא זוכר שמצאתי את המסמך הזה.
כב' הש' אשר קולה : הוא לא זוכר, תודה רבה, אין חוזרת נכון?
עו"ד בני משה : אני נאלץ קצת.
עו"ד ירום הלוי : שאלה אחרונה, אמרתי לך במהלך המשפט דבר שלפחות במוחי מאד זועק ומקומם, אני טוען בפנייך ואני מבקש התייחסותך, בניגוד למה שכל השופטים שישבו בעניינו של רומן כתבו בפסקי הדין שלהם כאילו שתוכן המחשב שבו החזיק רומן וצפה בו הוא שולי להכרעת הדין, אני טוען שבניגוד גמור למה שהם כתבו תוכן מחשבו של רומן ומה שאתה קבעת שהחזיק ונכנס וצפה
כב' הש' אשר קולה : זאת שאלה?
עו"ד ירום הלוי : כן, אני רוצה שזה יהדהד.
כב' הש' אשר קולה : השאלה פסולה, לא מתירים אותה, אנחנו סבורים שאין חקירה חוזרת ולא צריך שתהיה חקירה חוזרת.
עו"ד בני משה : אדוני יספור לי 3 דקות.
כב' הש' אשר קולה : 3 דקות.

העד, מר צחי סגל משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד בני משה :
עו"ד בני משה : אתה הזכרת את המושג מטה דאתא, תסביר בבקשה לבית המשפט מה זה מטה דאתא.
העד, מר צחי סגל : מטה דאתא זה לכל תמונה.
עו"ד בני משה : אני רציתי שלא
כב' הש' אשר קולה : ולא צריך את זה.
עו"ד בני משה : שנשכיל כולנו.
כב' הש' אשר קולה : חבל.
עו"ד בני משה : שאלה אחת. אתה אמרת שבמענה לשאלה של חברי אמרת שאכן התמונות הן מ- 2005 אבל אתה אמרת נגעו בהן בפעם האחרונה ולא הצלחת להשלים את התשובה.
כב' הש' אשר קולה : לא, הוא אמר אני לא יודע מתי נגעו בהן פעם נוספת.
עו"ד בני משה : אני יודע
עו"ד ירום הלוי : גם בזה הוא יחטוף בומבות.
עו"ד בני משה : לא בומבות, זה מושגים גדולים. בוא תסביר את כל מה שקשור למטה דאתא תסביר קצת על הדבר הזה, בהקשר של התמונות הספציפיות האלו.
עו"ד ירום הלוי : חבל, חבל. אתה נכנס לפינה.
כב' הש' אשר קולה : חמש דקות הפסקה.
עו"ד ירום הלוי : שתסכן אותך בדברים פליליים, אתם מכירים אותי.
עו"ד בני משה : אני מסיים.
כב' הש' אשר קולה : חמש דקות הפסקה.
לאחר הפסקה.
כב' הש' אשר קולה : כן, אפשר להמשיך.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.
עו"ד בני משה : אנחנו מדברים על תאריכים שקשורים לקובץ, תסביר לבית המשפט איזה תאריכים נרשמים בקבצים מסוימים ומה קרה במקרה הזה בהקשר של התמונות הפדופיליות.
העד, מר צחי סגל : מכיוון שלא היה לי , עוד פעם אני צריך להזכיר כל הזמן את העניין שלא היה לי את ה – 60 אחוז המלאים, היה לי 40 אחוז בדיקה.
כב' הש' אשר קולה : מתי?
העד, מר צחי סגל : ב- 2019.
כב' הש' אשר קולה : עזוב את 2019 ב- 2006 אנחנו.
העד, מר צחי סגל : עוד פעם התשובה שלי נגזרת מהבדיקה.
כב' הש' אשר קולה : אנחנו חיים עכשיו.
עו"ד בני משה : אני רוצה לקצר, אני אעשה עוד צעד.
עו"ד ירום הלוי : וגם 2019 זה איום ונורא.
כב' הש' דני צרפתי : 2019 זה בשביל לבדוק את מה שכותב יואב?
עו"ד בני משה : כן.
כב' הש' דני צרפתי : או קיי.
עו"ד בני משה : נעשה בריף, במסגרת הבקשה למשפט חוזר הייתה חוות דעת של מר יואב זילברשטיין, הוא הגיש חוות דעת , היא הועברה להתייחסות, קיבל התייחסות, הועברה לעוד התייחסות של יואב, זה היה פינג פונג כזה ומשם אנחנו מוצאים את כל הטוב הזה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : עזבו את הוויכוח.
עו"ד בני משה : אם לא היה את כל הדבר הזה כולנו היינו בחוץ עכשיו, די.
כב' הש' דני צרפתי : עוד לפני שיצאנו ניסית להבין מתי נגעו פעם אחרונה באותו קובץ רלוונטי.
עו"ד בני משה : אלך צעד אחד אחורה, במעמד הבדיקה של המחשב ב- 2006 מבחינת היכולת שלכם לגשת לכונן הקשיח מה קרה?
העד, מר צחי סגל : הפעלתי את תוכנת MKS שאספה את כל התמונות שמרתי אותן בתוך תיקייה שיצרתי במחשב המשטרתי.
עו"ד בני משה : כמה מהתמונות שמצאת במחשב צרבת לדיסק שהוגש לחברי.
העד, מר צחי סגל : אני לא זוכר.
עו"ד בני משה : את כל התמונות?
העד, מר צחי סגל : אני לא זוכר.
עו"ד בני משה : לא משנה, אני יודע את התשובה,
העד, מר צחי סגל : לא זוכר..
עו"ד בני משה : התמונות שנצרבו שאנחנו בודקים את התמונות הללו, לפני זה, מה קרה כשניסיתם לבדוק שוב אתה ומומחה ההגנה ניסיתם לבדוק שוב את הכונן מה קרה?
העד, מר צחי סגל : לא יכולתי לבדוק את התמונות אם הן נמצאו בכונן השני ולכן הסתמכתי על דיסק,
עו"ד בני משה : לפני זה, מה קרה בבדיקת הכונן הקשיח המקורי של המחשב מה קרה? אחרי שהסתיים המשפט.
כב' הש' אשר קולה : הוא אומר 60 אחוז נמחק.
העד, מר צחי סגל : אני לא יודע מה קרה, אני קיבלתי העתק, אני לא יודע מה קרה מי נגע בו מה נגע בו.
עו"ד בני משה : או קיי, קיבלת העתק מלא?
כב' הש' דני צרפתי : רק 40 אחוז.
עו"ד בני משה : או קיי.
העד, מר צחי סגל : רק 40 אחוז ושני דיסקים.
עו"ד בני משה : כשאתה בודק את התמונות מאיפה אתה בודק אותן?
כב' הש' דני צרפתי : התמונות האלו נמצאות ב- 40 אחוז?
העד, מר צחי סגל : לא.
כב' הש' דני צרפתי : הלאה.
עו"ד בני משה : כשאתה בודק את התמונות אתה בודק אותן מאיפה?
העד, מר צחי סגל : מתוך הדיסק ת/629.
עו"ד בני משה : כשאתה מסתכל על קובץ במקרה הזה תמונה איזה נתונים מבחינת תאריכים אתה יודע לספר אם בכלל על הקובץ הזה?
העד, מר צחי סגל : מתי הקובץ נוצר, מתי הורידו אותו
עו"ד בני משה : מה עוד?
העד, מר צחי סגל : תראה, פה במקרה הזה מכיוון שזה היה בתוך תיקייה אז זה ירד מתי פעם אחרונה נגעו בתיקייה הזאת?
עו"ד בני משה : במקרה הזה מתי בפעם האחרונה נגעו לשיטתך בתיקייה הזו?
העד, מר צחי סגל : לפי התוכנה של MKS מ- 2006 ב- 4/10/2006
עו"ד בני משה : תודה רבה.
עו"ד ירום הלוי : תודה רבה. חכו חכו
כב' הש' אשר קולה : סיימנו.
עו"ד בני משה : כן.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.
כב' הש' אשר קולה : החכמנו, העד איש משטרה.
עו"ד ירום הלוי : כשאני מבטיח אני מקיים, פלילי, ה – – 4/10/2006 זה תוצאה של מהלך פלילי של העד.
כב' הש' אשר קולה : טוב זה לא איום זו אמירה, יש לעד זכות.
עו"ד ירום הלוי : אמרתי ואני אקיים.
כב' הש' אשר קולה : יש להם זכות להימנע מהפללה עצמית, זה כמובן הפרוטוקול לא יודע, מר סגל תודה רבה.
העד, מר צחי סגל : תודה לכם.
כב' הש' אשר קולה : תודה.
עו"ד בני משה : תודה.
כב' הש' אשר קולה : החכמנו למדנו, יום טוב.
העד, מר צחי סגל : תודה.
כב' הש' אשר קולה : מה יש לנו שבוע הבא?
עו"ד ויאאם קבלאוי : זייצב ומאיה פרוינד.
כב' הש' אשר קולה : לפני זייצב ומאיה פרוינד, תרשו לי עוד דקה אחת, מי זו עידית גוטמן?
עו"ד ויאאם קבלאוי : וויתרנו.
כב' הש' אשר קולה : הלאה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : יאנה בנט וויתרנו.
כב' הש' אשר קולה : מה עם נופר?
עו"ד ירום הלוי : נופר בהסכמה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : נגיש אותה בישיבה הבאה.
כב' הש' אשר קולה : בהסכמה בישיבה הבאה?
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, כן.
כב' הש' אשר קולה : יאנה בנט?
עו"ד ויאאם קבלאוי : יאנה וויתרנו.
כב' הש' אשר קולה : מאיה פרוינד דיברנו, ברונו דיברנו.
כב' הש' דני צרפתי : מי זה ברונו?
עו"ד ויאאם קבלאוי : הנעליים מחו"ל .
עו"ד שרון הר ציון : בנו.
כב' הש' אשר קולה : בנו, מה שאתם רוצים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : בכל מקרה מוותרים.
כב' הש' אשר קולה : איזה מספר היה אדון בנו?
עו"ד ויאאם קבלאוי : 143.
כב' הש' אשר קולה : אתם כתבתם ברונו לא אני, בכתב האישום כתוב ברונו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, הוא שינה את השם מאז.
כב' הש' אשר קולה : מה רצית להגיד?
עו"ד ויאאם קבלאוי : אחרי ששמענו את הערות בית המשפט ולאחר ששמענו את עדותו של מר ירון שור אנחנו מוותרים על העד הזה בנוסף אחרי ששקלנו את האם להגיש בקשה לכתב אישום והוספת כל מוכרי הנעליים שהשוטרים ניגשו אליהם ובדקו אנחנו מוותרים ולא נגיש בקשה כזאת.
כב' הש' אשר קולה : יפה. אייל אהרונסון?
עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרנו אחרי ההשלמות, אם אנחנו כבר שם אנחנו מודיעים לבית משפט שקיבלנו אישור להשלמות חקירה בהתאם למה שעלה בדיונים כאן ושלחנו את המכתב למשטרת ישראל לביצוע.
כב' הש' אשר קולה : יפה. ואז תודיעו מה קורה עם אייל אהרונסון.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, אהרונסון ושרינה בינתיים פתוחים.
כב' הש' אשר קולה : בסדר.
עו"ד ויאאם קבלאוי : לגבי רב פקד שמואל בוקר אני לא בטוח שאמרנו ואם אמרנו לא נימקנו אז היום אנחנו אומרים שאנחנו מוותרים על עדותו של רב פקד שמואל בוקר הוא היה ראש ימר גליל בזמנו ראש צוות החקירה.
כב' הש' אשר קולה : מספר?
עו"ד ויאאם קבלאוי : 42, מאחר ושמענו את הערות בית המשפט של יורם שאתם לא רוצים טייפ רקורד ורק פעולות שבוצעו ולאחר שישבנו עם העד בראיון הכנה הוא לא זוכר מעבר למה שהיה החלטנו לוותר עליו.
כב' הש' אשר קולה : איזה מספר זה?
עו"ד ויאאם קבלאוי : 42.
כב' הש' אשר קולה : 42 כתבתי בוקר.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אני מנמק למה מוותרים עליו לפרוטוקול.
כב' הש' אשר קולה : לגבי עודד הררה?
עו"ד ויאאם קבלאוי : עודד הררה הוא ראש צוות החקירה היום, בוא נסיים את ההשלמות האלו נראה שאנחנו לא צריכים אותו.
כב' הש' אשר קולה : או קיי. מה רצית להגיד עורך דין הלוי? יש לנו את ד"ר מאיה פרוינד וד"ר זייצב.
עו"ד ויאאם קבלאוי : מאיה זומנה, אנחנו נתקלים קצת בחוסר שיתוף פעולה.
כב' הש' אשר קולה : למה?
כב' הש' דני צרפתי : היא לא עובדת יותר?
עו"ד ויאאם קבלאוי : לא, אנחנו נזמן אותה כדין, נקווה שהכל יהיה בסדר.
כב' הש' אשר קולה : דברו אתה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו מנסים לדבר אתה להסביר לה את הצורך.
כב' הש' אשר קולה : מצפים שהיא תגיע, שתכבד את בית המשפט, אתכם, את המדינה ואת תפקידה הקודם ותואיל לבוא בכל אופן.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כנראה היא לא מסכימה לא משנה.
עו"ד שרון הר ציון : היא לא מסכימה לפתוח את החומרים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : לא רוצה לעניין, שנשלח לה דברים, כלום.
כב' הש' אשר קולה : שהיא תבוא.
עו"ד ויאאם קבלאוי : נעשה את זה בדרך הקשה.
כב' הש' אשר קולה : כן. כן, עורך דין הלוי?
עו"ד ירום הלוי : רציתי להעלות 4 עניינים, הראשון נוגע לד"ר זייצב שאמור להעיד ב- 11/1, יש סוגייה של להב הסכין, אני רוצה לכלכל את צעדיי, לרשות התביעה עומדים כידוע מספר רופאים משפטיים, ד"ר זייצב, דיאז מחו"ל , שפיץ, רוטשילד, אני רוצה לדעת מראש לומר כך, ד"ר זייצב התייחס במשפט אחד לדוח הנתיחה, לא רק שהוא אמר מתאים ללהבים אלא גם אמר להב חזק.
כב' הש' אשר קולה : בחוות הדעת שלו אין את זה
עו"ד שרון הר ציון : זה במסמך השלמה.
כב' הש' אשר קולה : במסמך השלמה.
עו"ד שרון הר ציון : כן.
עו"ד ירום הלוי : בהשלמה ראיתי משפט אחד ואף חלק.
כב' הש' דני צרפתי : יכול להסתדר.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני מעדיף לא לפרוק עליו באופן ציורי תחמושת חקירה נגדית לגבי להב הסכין, הוא אמר משפט.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : סיכמנו לגבי דיאז שנדבר עליו אחרי זייצב, הרי מה אומר דיאז, תראו, אני חוזר שוב, כולם אומרים אותו דבר השאלה רק מה ההסתברויות, גם דיאז אומר שבאופן נורמלי החתכים מסתדרים עם סכין משונן,
עו"ד שרון הר ציון : לא, לא, הפוך.
עו"ד ויאאם קבלאוי : הוא לא אומר את זה.
כב' הש' אשר קולה : לא הפוך,
כב' הש' דני צרפתי : זה מסתדר עם משונן אם עוברים דרך בד.
כב' הש' אשר קולה : בדיוק, הטקסטורה של הבד.
עו"ד שרון הר ציון : קראנו חוות דעת שונה.
כב' הש' דני צרפתי : אולי , אולי העברית שונה מהאנגלית.
עו"ד שרון הר ציון : זה לא ממש מה שנאמר.
כב' הש' דני צרפתי : הוא מסביר שהחתך מסתדר עם משונן והוא יכול להסתדר גם עם חלק אם הוא עובר דרך מעיל.
עו"ד שרון הר ציון : לא, בשום פנים ואופן. זייצב דיבר על
כב' הש' אשר קולה : תביאי לי את חוות דעת של דיאז ונראה.
עו"ד שרון הר ציון : כבודכם, זייצב כתב אז בזמנו מין אמירה כללית, לימים אחרי ענייני קוגל ופורמן הוא עשה שיחה בזמן הערעור ואולי לקראת המשפט החוזר עם אנשי פרקליטות המדינה ואמר שבשום פנים ואופן זה לא מסתדר עם סכין משונן והעברנו את תמציתה לחברי ואת הדברים.
עו"ד ירום הלוי : זה בעבר הרחוק, כן.
עו"ד שרון הר ציון : אני יכולה להקריא לכבודכם את השורות הרלוונטיות מדיאז, אין עדות שהיה פה סכין משונן, אין עדות, והסימנים הנקודות שנמצאים בסוף החתך בסנטר מתאימים אולי ללחץ מהרוכסן של המעיל.
כב' הש' אשר קולה : נכון, זה מה שהוא אומר.
עו"ד שרון הר ציון : אבל אין עדות לסכין משונן.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד שרון הר ציון : לא חדר דרך המעיל, רוכסן המעיל יכול להיות בגלל הלחץ השאיר שלוש נקודות.
כב' הש' אשר קולה : נכון, בסדר.
עו"ד שרון הר ציון : אז מה זה קשור המחלוקת, שיא המחלוקת, הוא אומר שכל החתכים היו בסכין משונן.
כב' הש' אשר קולה : בסדר אז לא זכרתי , לא חדר דרך המעיל, אבל מה שגרם למה שנראה כמו סכין משונן
כב' הש' דני צרפתי : איפה הוא אמר שזה מתאים לסכין חלקה חדה סכין יפנית? הוא לא אומר, הוא רק אומר אותם סימנים שלכאורה מלמדים על משונן יכולים להיגרם (לא ברור) איפה יש אמירה שלו שזה סכין ….
עו"ד שרון הר ציון : אין עדות שהיה שימוש בלהב משונן.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד ויאאם קבלאוי : להב ישר.
כב' הש' אשר קולה : נכון, להב ישר, אבל אחר כל הסיפור 8 ס"מ או כמה שזה לא יהיה שיש חתכים,
עו"ד שרון הר ציון : לא חתכים, לא.
כב' הש' אשר קולה : סימנים.
עו"ד ויאאם קבלאוי : סימנים, וגם למה זה לא יכול להיות משונן, יש הסבר.
כב' הש' אשר קולה : בסדר, לא, דיאז לא אומר משונן, דיאז לא אומר, דיאז אומר מה זה נראה כאילו משונן זה בגלל הטקסטורה של האריג או המעיל בסדר?
עו"ד שרון הר ציון : לא, הוא לא אומר להב משונן, הוא אומר,
כב' הש' אשר קולה : נכון שלוש נקודות.
עו"ד שרון הר ציון : מהלחץ מהמעיל אולי.
כב' הש' אשר קולה : נכון, זאת אומרת שאפשר בהחלט שזה ייגרם מסכין משונן ויכול שזה ייגרם מהלחץ של המעיל.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד שרון הר ציון : אין שום סימן לסכין משונן.
כב' הש' אשר קולה : לגבי כל החתכים, לגבי החתך בסנטר.
עו"ד שרון הר ציון : גם לחתם בסנטר.
כב' הש' אשר קולה : טוב, בסדר.
כב' הש' דני צרפתי : או קיי אז זה המומחה שלנו.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : שפיץ הבנו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אנחנו הגענו לזה שזייצב יתייחס להשלמה במשפט החוזר.
כב' הש' אשר קולה : נלך להשלמה של זייצב.
עו"ד ויאאם קבלאוי : אין לכם את זה.
עו"ד שרון הר ציון : אין לכם את זה כי אנחנו מסבירים שבמהלך ההכנה לערעור ואחר כך למשפט החוזר זייצב שוחח עם אנשי פרקליטות המדינה ואמר להם מפורשות זה לא יכול להיות סכין משונן.
כב' הש' אשר קולה : ולא צרפתם את זה לשום מקום?
עו"ד ויאאם קבלאוי : בטח,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : למה לא העברתם את זה אלינו?
עו"ד ויאאם קבלאוי : כי זו תרשומת של שיח בין,
עו"ד שרון הר ציון : אתם תרצו שזה ייערך כחוות דעת נבקש ממנו לערוך את זה כחוות דעת.
עו"ד ירום הלוי : א. אני לא יודע מזה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : המסמך ירום.
עו"ד ירום הלוי : אני לא מתרעם כי זו לא דרמה, אני רוצה לדעת את מי אני חוקר.
כב' הש' אשר קולה : אני עברתי על כל מה שזייצב כתב, כל מה שכתוב כאן שזה יכול להיגרם על ידי סכין יפני או דומה וכו' וכו'
עו"ד ירום הלוי : זה מה שאני יודע, אני לא יודע לא משהו.
כב' הש' אשר קולה : נכון, אתם אומרים שזייצב עומת ישירות עם השאלה.
כב' הש' דני צרפתי : אם זה יכול להיות משונן הוא אמר לא.
עו"ד שרון הר ציון : הוא אמר שמעתי אחרי כל הסיפור את סיפור פורמן קוגל ואפילו הועברו אליו חוות דעת , הוא אומר בשיחה עוד לפני הכל הוא אומר אני לא מסכים אם, זה לא מתאים לשום דבר ואת זה העברנו בתרשומת לחברי.
כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, עורך דין הלוי יש פה לצורך העניין חלק מחוות דעת של זייצב שלא ייתכן סכין משונן.
עו"ד שרון הר ציון : נכון.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : עד היום ממה שצרפתם לנו אין לנו את זה.
עו"ד שרון הר ציון : נכון.
כב' הש' אשר קולה : אין לנו חוות דעת , יש שיחות מסדרון.
עו"ד שרון הר ציון : לא מסדרון.
כב' הש' אשר קולה : עם הפרקליטות, אין כתוב, מה שאין כתוב אין כתוב.
עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון.
עו"ד שרון הר ציון : לכן אין.
כב' הש' אשר קולה : ועכשיו עורך דין מרציאנו מסייג את זה בזהירות המתבקשת אני לא יודע מה הוא יכתוב.
עו"ד מרציאנו : שיכתוב מה שיכתוב, שיכתוב בצורה מסודרת.
כב' הש' אשר קולה : מאה אחוז, תעבירו לעורך דין הלוי עד יום ראשון, כתובה של ד"ר זייצב.
עו"ד שרון הר ציון : זה יש לו.
עו"ד ויאאם קבלאוי : את מה שיש לנו יש לו.
כב' הש' אשר קולה : לא מה שזייצב כותב.
עו"ד ויאאם קבלאוי : יש לו.
כב' הש' אשר קולה : הוא אומר שלא.
עו"ד ירום הלוי : יש לו זה אני?
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.
עו"ד ירום הלוי : איפה זה?
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ויאאם קבלאוי : תוכן השיחה מועבר במלואו.
כב' הש' דני צרפתי : הוא טוען שזה לא יכול להיות להב משונן.
עו"ד ירום הלוי : איפה זה, אפשר להראות לי את המסמך מה זה? בתרשומת?
כב' הש' אשר קולה : כן.
עו"ד ירום הלוי : טוב.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : אני לא שומע, אני לא שומע.
עו"ד שרון הר ציון : במהלך התקופה כשהצוות שלנו והתחיל ללמוד את התיק גילינו שבמהלך התקופה היו שיחות עם העדים כדי שצוות פרקליטות המדינה ילמד שאלות כאלו ואחרות, מאחר ולא היה הליך ולא העבירו פרטים ותרשומות מסודרות לחברי אנחנו אספנו את הדברים.
כב' הש' אשר קולה : כמו שעשיתם עם שור.
עו"ד שרון הר ציון : כן, באותו מסמך גם היה זייצב.
כב' הש' אשר קולה : מה אומר זייצב באותו מסמך?
כב' הש' דני צרפתי : שזה לא יכול להיות משונן.
כב' הש' אשר קולה : צריך משהו מעבר לזה? לא צריך כלום מעבר לזה, זה חלק מחוות דעתו של זייצב ועורך דין הלוי יחקור על זה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : נעבור את זייצב בשלום.
עו"ד ירום הלוי : לא, כי אני רוצה לדעת.
כב' הש' אשר קולה : תחקור את זייצב כאילו אין אחרים ואחר כך נראה, הבעיה היא ממה שראיתי אצל השופט מלצר הוא ציטט את השופטים שאמרו ד"ר זייצב יותר מומחה מד"ר פורמן ולכן אנחנו מעדיפים את חוות דעתו על פני חוות דעתה אבל לפי מה שאתם אומרים לי לא הייתה השקה לא היה ממשק אז
עו"ד ויאאם קבלאוי : נכון, פורמן הסתמכה על הנתיחה שהוא עשה.
כב' הש' אשר קולה : נכון. לא היה ממשק בין ד"ר זייצב לד"ר פורמן אז לכן כשהם אומרים השופטים אנחנו סבורים , אני חי מהציטוט של השופט מלצר שהוא מצטט את העליון שמצטט את השופטים כאן, הציטוט שלו הוא כזה שהם העדיפו את חוות דעתו של זייצב כי הוא יותר מנוסה ויותר זה.
עו"ד ויאאם קבלאוי : מה שאתם תצטרכו להכריע בו.
כב' הש' אשר קולה : אבל אם לא היה עימות ישיר ביניהם.
עו"ד ויאאם קבלאוי : לא היה,
עו"ד שרון הר ציון : קל וחומר אם הוא לא התייחס והם רק התייחסו לקו הישר כאשר הוא לא נתן חזיתית שאלה, אחרי זה יש על זה בתרשומת וכשאנחנו העברנו העברנו.
כב' הש' דני צרפתי : או קיי. בסדר. נתחיל עם זייצב.
כב' הש' אשר קולה : אני לא רואה בזה משהו.
עו"ד שרון הר ציון : אדוני לא רואה כלום בשום דבר.
כב' הש' אשר קולה : בניגוד לכם אני רואה את היער לא את העצים.
עו"ד שרון הר ציון : כשאדוני רוצה להגיד שפרט חסר זה אז זה מאיר על כל התמונה.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד שרון הר ציון : אבל פתאום עכשיו רק מסתכלים מרחוק ורואים את הדבר, הבנתי, שלפעמים זה כך ולפעמים זה כך.
כב' הש' אשר קולה : השאלה איזה פרט, יפה אמרת.
עו"ד שרון הר ציון : טוב אדוני הבנתי.
כב' הש' אשר קולה : בסוף תכנסי לראשי ותביני.
עו"ד ויאאם קבלאוי : קשה, זה בלתי אפשרי.
כב' הש' אשר קולה : בסוף, בסוף.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להתייחס בהתאם לנתונים שאני שומע, למען הסדר הטוב כשראיתי במה מדובר בוודאי שיש לי את זה, זה שיחה עם כל מיני עדים.
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד ירום הלוי : כולנו מסכימים שד"ר זייצב היות ולא התייחס במיוחד לסוגיית הלהב, אין לו חוות דעת שהוא צרף את חתך בסנטר
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : יש לו דברים כלליים, חרף זאת אתם עדיין בעמדה שאני אחקור אותו כאילו הוא היחידי.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, זה עניין אחד.
כב' הש' דני צרפתי : למה לפחות במישור בין שפיץ לדיאז אי אפשר להישאר רק עם שפיץ?
עו"ד שרון הר ציון : האיש הוא בן 96.
כב' הש' דני צרפתי : אה זה המבוגר.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.
כב' הש' דני צרפתי : אז בשביל מה שאנחנו צריכים את שפיץ?
עו"ד ויאאם קבלאוי : יכול להיות שנוותר.
עו"ד שרון הר ציון : לכאורה יש ביניהם חפיפה מאד גדולה בין הדברים.
כב' הש' דני צרפתי : או קי, עכשיו נזכרתי.
כב' הש' אשר קולה : טוב, נתקדם.
עו"ד ירום הלוי : העניין השני הוא שאבקש להבהיר , פניתי ליועמ"ש של המכון לרפואה משפטית, היא קיבלה מכתב ונענתה שאכן תפעל בזריזות האפשרית בהתאם לסעד הזמנים, בהמשך לזה אני מעלה עוד עניין שאני רוצה שתתקבל בו הכרעה שהדברים יהיו ברורים, אם וכאשר ד"ר קוגל ישמח לתת חוות דעת עבור ההגנה ולהיות עד הגנה ואז אני אעביר אותה לחבריי עוד בטרם הם יחליטו אם להעיד את ד"ר רוטשילד ואת ד"ר דיאז אני מבקש להבהיר שיהיה ברור שאם התביעה תחפוץ בהעדתם של השניים זה יהיה לפני שתתחיל פרשת ההגנה.
כב' הש' אשר קולה : ברור, זה השארנו פתוח, אמרנו אנחנו לא מכריעים בשאלה הזאת.
עו"ד ירום הלוי : אין בעיות אבל זה לפני תחילת פרשת ההגנה.
כב' הש' אשר קולה : אמרנו שאנחנו משאירים את זה פתוח, נראה את חוות דעת של קוגל ואחרי זה נגיב.
עו"ד ירום הלוי : אבל כל זה לפני.
כב' הש' אשר קולה : זה יהיה בין הגשת חוות דעת של קוגל לבין המועד שבו הם יכריזו אלו עדי, בסדר?
עו"ד שרון הר ציון : אנחנו נבדוק את זה, אנחנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות אחרי שנראה את הדברים.
כב' הש' אשר קולה : נכון.
עו"ד ירום הלוי : הבנתי.
כב' הש' אשר קולה : כל מה שעשינו רצינו להקל, רצינו לראות מה כתוב בחוות הדעת, יכול להיות שיגידו קוגל הוא כזה מומחה שאנחנו לא מתעמתים אתו, יכול להיות שיגידו זה מתאים לנו קוגל אני לא יודע.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, עניין שלישי הוא תזכורות, שלישי רביעי זה תזכורות, תזכורת אני אומר על הדיסקים של האס אם אסים בין א.ק. לא.ח.
כב' הש' אשר קולה : שלא קיבלת עדיין ה – 745.
עו"ד ירום הלוי : כי ב- 23/1 אני צריך לחקור והזמן עובר מהר.
כב' הש' אשר קולה : נכון, אתם אתו?
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן.
כב' הש' אשר קולה : בסדר.
עו"ד ירום הלוי : דבר שני, תזכורת לגבי התשובה לדי אן איי המיטכונדריאלי הבדיקות של השערות המבוקשות.
כב' הש' אשר קולה : שוב, אני מזכיר לכם שהשופט מלצר התייחס לזה בדף ההנחיות שלו במירכאות הוא התייחס לזה.
עו"ד שרון הר ציון : שהמשפט התחיל מדנובו ולא יהיה יותר תלויים במלצר, זהו.
כב' הש' אשר קולה : לא אמרתי דנובו לא דנובו, זה דנובו בפלוס, אני אומר שהוא כתב שם ברחל בתך הקטנה שהיות שזו לא סיבה למשפט חוזר אבל היות וזה כבר הוחזר אז ההרכב שידון בזה ידון גם בשאלה הזאת.
עו"ד ויאאם קבלאוי : כן, לא בשאלה של לבדוק את כל השערות.
כב' הש' אשר קולה : לא אמרתי את זה, ידונו ויעשו כחוכמתו
עו"ד ירום הלוי : שמא יתברר.
כב' הש' אשר קולה : לא יודע,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' אשר קולה : טוב, גמרנו את ההערות שלך.
עו"ד ירום הלוי : תודה, אני מיציתי.
כב' הש' אשר קולה : שבוע הבא ב- 11 לחודש זייצב ופרוינד, תבקשו ממנה שאנחנו מבקשים ממנה, מסר מטעמנו שמאד מבקשים שתכבד אתכם ואותנו ותשתף פעולה אין מה לעשות.
עו"ד ירום הלוי : אולי זה בגלל המבחנות שנזרקו.
עו"ד שרון הר ציון : אולי זה בגלל שמאד נעים להיחקר על ידך, כן.
עו"ד ירום הלוי : אולי זה המבחנות שנזרקו וייסורי מצפון.
כב' הש' אשר קולה : אני לא יודע, אני חוזר ואומר מה שאמרתי בפתח הישיבה היום, אני פונה בעיקר אלייך עורך דין הלוי, באמת, אל תגרום להם להתרגז סתם והם צודקים, אנחנו לא תמיד מספיק מגינים פה על כל העדים ומגינים עליהם כי אנחנו רוצים שהעסק יזרום ולא כל משפט צריך להגיב ולא כל דבר צריך לשמוע ואני סיגלתי כזה במשך השנים לא כל דבר צריך לשמוע, גם אתם לא צריכים כל דבר לשמוע, אני מבין את התחושה שלכם.
עו"ד ירום הלוי : אחד מרגיז חמישה?
כב' הש' אשר קולה : כן.
עו"ד ירום הלוי : אני לא מתיימר אפילו, אחד חמישה?
כב' הש' אשר קולה : אתה מצליח.
עו"ד שרון הר ציון : אתה מרגיז פה אולם שלם אבל בסדר. אפשר להפסיק את ההקלטה.

ההקלטה הסתיימה –
הוקלד על ידי זיוה שימעון

 

 


לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד                04 ינואר 2022                                                              
כבוד השופט דני צרפתי
כבוד השופטת תמר נסים שי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
רומן זדורוב (אסיר בפיקוח) דרכון 708847

נוכחים:
בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה
בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי
הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים
שירותי הקלטה – החלו בשעה 9:00 הסתיימו בשעה 13:00.

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית.

<#3#>
החלטה

אנו פוסקים לעד איגור אברס הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות.
אנו פוסקים לעדה דרור גולדנברג הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות.
אנו פוסקים לעדה טל חזזי הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות.
אנו פוסקים לעד נבו זכריה הוצאות נסיעה ושכר בטלה, בהתאם לתקנות.

חב' ההקלטות תעביר לב"כ הצדדים את קבצי השמע בסוף כל ישיבה.
חב' ההקלטות תעביר פרוטוקול מתומלל לביהמ"ש תוך 24 שעות.

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה – 11.1.22.

הדיון הסתיים בשעה 13:00.

<#4#>
ניתנה והודעה היום ב' שבט תשפ"ב, 04/01/2022 במעמד הנוכחים.

אשר קולה , שופט

דני צרפתי , שופט

תמר נסים שי, שופטת

הוקלד על ידי זיוה שימעון

 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3