רומן: "אתם רוצים לתלות את התיק עלי, תתלו אותו עלי אני לא רוצה, אני אחכה לבדיקה כשיראו שאין את טביעות האצבעות שלי, שאני לא ביצעתי את זה, שהסכינים שלי לא קשורים לזה, אני אחכה לזה, אז אתם תבינו שאני לא עשיתי את זה ולי אין שום קשר לזה ככה אני לא רוצה לדבר, אני התעייפתי, אני נמאס לי (הנחקר מתחיל לבכות)"

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 167/06 (מס' 1)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1068 א'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 27.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל – א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 167/06 (מס' 1) 15.12.06

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1068 א'

שם המתרגם: רינת שור

החקירה מהתאריך ה-15/12/06, החקירה נערכת בשפה העברית ובשפה הרוסית

חוקר ג': כנראה פשוט שומר

ח2: מלכה

ח: יוסי

נ: רומן

ח3: סשה

– צד א' –

יוסי: (לא נשמע) מהקפה .

זדורוב: (לא נשמע) קפה . אני לא יודע (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) בשעה .

יוסי: בוא לפה . (לא נשמע) .

מלכה: תסביר לו פה ב . . . רוסית שהוא עדיין נמצא תחת אזהרה והוא חשוד

ברצח . מונה דיסק 0:01:15

יוסי: עכשיו אנחנו נמצאים בחקירה . החקירה הזאת נמשך ואתה חש . . . אתה חשוד ברצח . אתה לא חייב להגיד שום דבר, כל מה שאתה תגיד יירשם על ידינו, כל החקירה תהייה מוקלטת במצלמת ווידיאו . זה יוכל לשמש בבית משפט כנגדך . אם אתה תסרב לתת עדויות זה יוכל לשמש (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: זה מובן ?

זדורוב: כן .

יוסי: זהו .

מלכה: מה ?

יוסי: הוא מבין .

מלכה: אתה מבין ?

זדורוב: כן .

מלכה: אתה מבין שאתה צריך לגמור את הסיפור הזה כבר ?

זדורוב: אני . . .

מלכה: תסתכל עלי, אל תסתכל עליו .

זדורוב: אבל אני//

מלכה: //(לא נשמע) אתה מבין . אתה מכיר אותי .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: זה הכל .

יוסי: מה שאתה לא מבין . . .

מלכה: (לא נשמע) אני אסביר לך .

זדורוב: בסדר .

מלכה: נו, אתה מבין שאתה חשוד ברצח ?

זדורוב: (לא נשמע) שחשוד . . .

מלכה: אתה מבין ? אתה מבין ?

זדורוב: חשוד ברצח .

מלכה: ברצח, כן .

זדורוב: מה זה ברצח ?

יוסי: אתה חשוד ברצח .

מלכה: הרגת את הבחורה, את הילדה, את תאיר ראדה .

זדורוב: אני מבין מה היה אה . . . רצח .

מלכה: אתה מבין שהיה רצח . ואתה מבין שאתה חשוד שאתה רצחת אותה ?

זדורוב: אני יודע, אני לא עושה, אני לא צרח אה . . . הילדה הזאת .

מלכה: לא רצחת .

זדורוב: כן, כן . מונה דיסק 0:02:20

מלכה: אז למה כל הדברים לא מסתדרים לי ?

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: יש הרבה דברים לא מסתדרים .

זדורוב: אני יודע, יש הרבה דברים .

מלכה: נו .

זדורוב: אבל אני לא עשה זה .

מלכה: בוא נחזור אל היום של הרצח מה עשית, מהבוקר . . .

זדורוב: מהבוקר אני הולך אה . . . לעבודה .

מלכה: או קי, באיזה שעה הגעת לעבודה ?

זדורוב: בשמונה וחצי .

מלכה: הגעת לבית ספר בשמונה וחצי .

זדורוב: כן, אני היה בשמונה וחצי לעבודה .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני אה . . . לא היה קרמיקה .

מלכה: לא היה .

זדורוב: לא היה קרמיקה .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני . . . אלך ב . . . אה . . . לחדר מורים .

יוסי: חדר מורים .

זדורוב: אני הולך בחדר מורים .

מלכה: כן .

זדורוב: עושה קפה .

מלכה: כן .

זדורוב: מתקשר של קבלן איפה קרמיקה .

מלכה: כן .

זדורוב: הוא אומר מה (לא נשמע)//

מלכה: //הקבלן לא יודע שאתה צריך לעשות באותו יום קרמיקה ?

זדורוב: הוא יודעת//

מלכה: //לא .

זדורוב: אבל הוא לא הביא אתי .

מלכה: יום לפני זה, אתה . . . ראשון לא באת, נכון ?

זדורוב: אני הלך לעבודה ביום רביעי .

מלכה: יום רביעי .

זדורוב: כן .

מלכה: אבל ראשון לא היית, נכון ?

זדורוב: לא .

מלכה: למה ?

זדורוב: המה לעשות, (לא נשמע)//

מלכה: //לא היה קרמיקה . יום שני ?

זדורוב: אין קרמיקה .

מלכה: יום שלשי ?

זדורוב: יום שלישי אין קרמיקה .

מלכה: אין קרמיקה . יום רביעי למה באת ?

זדורוב: הוא הבאתי ביום אה . . . רביעי//

מלכה: //הוא אמר לך לבוא יום רביעי ?

זדורוב: הוא הבאתי ביום רביעי ו . . . מדבר, זהו יש קרמיקה, בבקשה לך לעבודה .

מלכה: והלכת לעבודה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) לעבודה . אין קרמיקה//

מלכה: //אז למה נשארת בבית ספר ? למה לא הלכת הביתה ?

זדורוב: אני התקשר, הוא אומר, אני ב . . . חנות, אני אשים עכשיו באוטו ו . . . הנה, קח בבקשה .

מלכה: והוא בא .

זדורוב: כן .

מלכה: כמה זמן אחרי שדיברת אתו ?

זדורוב: אני לא יודע איפה, חצי שעה . . . אה . . . מקסימום .

מלכה: חצי שעה ?

זדורוב: (לא נשמע) שעה .

מלכה: אחרי שדיברת אתי בטלפון הוא בא .

זדורוב: כן, הוא נוסע, נותן לי קרמיקה .

מלכה: טוב .

זדורוב: אני שים קרמיקה//

מלכה: //משמונה וחצי התקשרת . . . בתשע הוא הביא קרמיקה .

זדורוב: אה . . . בתשע, כן . מונה דיסק :5730:0

מלכה: בתשע הביא קרמיקה . בתשע התחלת לעבוד ?

זדורוב: כן .

מלכה: כמה קרמיקה הוא הביא ?

זדורוב: אה . . . חמש אה . . . חמש קופסאות .

מלכה: חמש חבילות קרמיקה .

זדורוב: חבילות אה . . . כל חבילה מטר נקודה ארבע .

מלכה: אז הוא הביא לך בערך . . . שלושים מטר ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //כמה קרמיקה היה חסר לך ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: לגמור את המקלט .

זדורוב: חמש מטר .

מלכה: חמש מטר .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: הוא הביא לך חמש חבילות .

זדורוב: הוא הבאתי חמש חבילות, הוא נותן לי ארבע חבילות, אני אה . . . אמר, תן לי עוד אחד, הוא לא מספיק . אני אשים ל . . . מתי יהיה מספיק, אני אעזוב אה . . . עודף אני לא רוצה .

מלכה: או קי .

זדורוב: הוא . . . תן לי אישור, אני שים כל הקרמיקה ו . . . (לא נשמע)//

מלכה: //אז הוא הביא לך איזה חמש, שש מטר קרמיקה .

זדורוב: זה לא, זה פה . . . שבע מטר .

מלכה: שבע .

זדורוב: (לא נשמע) פה ככה .

מלכה: אה, שבע מטר קרמיקה .

זדורוב: כן .

מלכה: הוא הביא לך .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי . התחלת לעבוד ?

זדורוב: כן, אני (לא נשמע)//

מלכה: //איפה ? במקלט (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: או קי . באיזה שירותים ?

זדורוב: ראשי .

מלכה: לא, אבל יש ארבע שירותים, איזה ?

זדורוב: ימינה, ראשי . . .

מלכה: הכי ימינה, הכי ימינה הראשון ?

זדורוב: ראשון .

מלכה: בסדר .

זדורוב: שני, מתי אני סיימתי ראשון, אני עושה את שני .

מלכה: כל שירותים כמה לקח לך לעבוד ?

זדורוב: שעה וחצי .

מלכה: שעה וחצי . אז שעה וחצי, אחר כך הפסקה או שממשיך ישר ?

זדורוב: בטח, עם הפסקות, עם הכל (לא נשמע) .

מלכה: מתי, מתי אכלת ?

זדורוב: אה . . . ב . . . אחד עשרה ו . . . עוד משהו, (לא נשמע) . אם אחד עשרה עד אחד עשרה וחצי, אני לא יודע//

מלכה: //אחד עשרה עד אחד עשרה וחצי//

זדורוב: //כן .

מלכה: הלכת לאכול ?

זדורוב: ב . . . קיוסק, אני הולך//

מלכה: //איפה ?

זדורוב: זה איפה הכניסה הראשית של הבית ספר .

מלכה: כן .

זדורוב: אני אלך לבכניסה ראשית, שמה למטה לקומה שניה//

מלכה: //במזנון של (לא נשמע)//

זדורוב: //שמה יש קיוסק .

מלכה: היית שמה באחד עשרה וחצי .

זדורוב: איפה אחד עשרים איפה אחד אה . . . חמש עשרה, איפה ככה היה . אני

לא . . .

מלכה: אחד או אחד עשרה ?

זדורוב: אחד עשרה ו . . . עשרים או חמש דקות, איפה ככה .

מלכה: אחד עשרה ורבע, אחד עשרה וחצי .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני הולך בקיוסק, אני לקנות המבורגר ב . . . (לא נשמע) ו . . . אבל מיץ או קולה, אני לא יודע בדיוק (לא נשמע)//

מלכה: //או קי . אכלת .

זדורוב: לא, ו . . . אני שים לב ולב במקלט .

מלכה: במקלט אכלת .

זדורוב: במקלט אכלת . אני אכלת ולעבוד .

מלכה: ולעבוד .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי .

זדורוב: אצלי אה . . . מוכן דבק .

מלכה: או קי . מונה דיסק :2060:0

זדורוב: אני אתקשר של קבלן לאיפה הוא שתיים עשרה וחצי היה, איפה ככה .

מלכה: עכשיו הזמין, התקשר לקבלן, אתה הולך כל הזמן לחדר מורים .

זדורוב: (הנחקר שותק) אני התקשר לו (לא נשמע)//

מלכה: //מאיפה אתה מתקשר ?

זדורוב: אני היה בחוץ, לא ב . . . מקלט .

מלכה: בחדר מורים או שבפלאפון ?

זדורוב: או בחדר מורים היה, או אני אלך בחדר מורים .

יוסי: מאיזה טלפון אתה מתקשר ?

מלכה: מאיזה//

יוסי: //מטלפון שלך או מטלפון של הבית ספר ?

מלכה: בשמונה וחצי התקשרת (לא נשמע)//

זדורוב: //לא, (לא נשמע) .

מלכה: אז חכה, בשמונה וחצי התקשרת אליו . . . מהחדר מורים, אתה אומר .

זדורוב: כן, אני עושה שמה קפה . אין קרמיקה, מה אני לעשות ?

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //אז (לא נשמע) בחדר מורים לעשות קפה . בשמונה וחצי .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: בשמונה וחצי//

זדורוב: //כן .

מלכה: הלכת לעשות קפה והתקשרת לקבלן .

זדורוב: כן .

מלכה: כן ?

זדורוב: כן .

מלכה: או קי .

זדורוב: הוא//

מלכה: //עכשיו, בשעה שתיים עשרה וחצי//

זדורוב: //(לא נשמע) וחצי אצלי סיימתי את הדבק, אין דבק .

מלכה: אין דבק .

זדורוב: דבק . אני הולך למעלה . ב . . . מקלט יש, יש אה . . . (לא נשמע) זה . . . קליטה או אין קליטה . אני הולך למעלה .

מלכה: אז התקשרת מהפלאפון .

זדורוב: כן וטלפו . . . אה . . . שים פלאפון שלי ו . . . התקשר עוד פעם .

מלכה: או קי, או קי .

זדורוב: הוא אומר, וקרמי . . . ודבק עוד חמש דקות . אני אמרתי, אני אלך בחוץ, אשב שמה . . . ו . . . עוד פעם (לא נשמע)//

מלכה: //באיזה שעה זה היה שישבת בחוץ ?

זדורוב: שתיים עשרה אה . . . וחצי, שתיים עשרה שלושים וחמש, איפה ככה . אני לא יודע בדיוק .

מלכה: איפה בחוץ ישבת ?

זדורוב: אני אלך בחוץ ו . . . מתי אני אתקשר, הוא אה . . . מדבר, הוא . . .

מלכה: אבל איפה בחוץ ? יש בחוץ מהכיוון של הכניסה הראשית ויש לכיוון של (לא נשמע) .

זדורוב: לא, אה . . .

מלכה: זה הבית ספר, יש//

זדורוב: //פה, (לא נשמע) פה .

מלכה: תסתכל, זה הבית ספר, נכון ? יש כניסה איפה הרחבה, זה פה כניסה אחת .

יוסי: תן לי אני אצייר לו, (לא נשמע) .

מלכה: פה (לא נשמע) שער אחד ופה יש פרגולה כזאת .

זדורוב: כן, כן איפה פרגולה . אבל פה יש אה . . . אה . . .

מלכה: ספסלים ?

זדורוב: אה . . . כן .

מלכה: ספסלים .

זדורוב: כן .

מלכה: טוב .

זדורוב: אני אשב .

מלכה: אתה ישבת בספסל פה .

זדורוב: כן, כמה דקות אה . . . מתי אני אומר הוא . . . עוד חמש דקות אני אבוא .

מלכה: מתי הוא בא ?

זדורוב: אני עומד ב . . . אה . . . כניסה ראשי איפה שומרים ויושב עם שומרים .

מלכה: הלכת לשומרים פה .

זדורוב: לשומרים .

מלכה: לשער .

זדורוב: כן, כן, כן, פה היה . . .

מלכה: השער הגדול, איפה זה הגדול של הבית ספר, זה (לא נשמע)//

זדורוב: //פה היה שולחן, פה של שומר ואני אשב אהה . . .

ח3 : (לא נשמע) .

מלכה: ליד השומר .

זדורוב: כן, ליד השומר .

מלכה: או קי, ליד השומר, ליד השומר .

זדורוב: אה . . . אני לא יודע כמה זמן היה, אבל . . . אה . . . שומרים לזרוק .

מלכה: לחלף .

זדורוב: אחד לך, השני הלך .

מלכה: התחלפו השומרים .

זדורוב: כן .

מלכה: התחלפו השומרים, בסדר .

זדורוב: היה עוד אחד בחור .

מלכה: ההמ .

זדורוב: אני לא יודע מי הוא .

מלכה: מי הוא ?

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: שומר ? מונה דיסק 0:09:00

זדורוב: לא, הוא לא שומר . אה . . . איך אני מבין, הוא עובד בבית ספר .

מלכה: הוא עובד בבית ספר .

זדורוב: אבל הוא . . . הוא לא עובד, אני לא יודע, אבל אוטו שלו היה על התחנה . . . של (לא נשמע)//

מלכה: //בחניה .

זדורוב: בחניה של הבית ספר .

מלכה: כן .

זדורוב: הוא שמה משהו עושים סיגריה או משהו כזה והיה . . . אה . . . מורה . . .

יוסי: מורה .

זדורוב: מורה, היא מדברת, אצלי בעיה של ה . . . אוטו לא אין אור אה . . . שמאלה . הוא תן לי מנורה, אני תעזור לך . הוא תעזור לו . . . הוא הולך בחזרה, אני לא יודע כמה, חמש דקות, עשר דקות זה היה, אני לא יודע . אה . . . (לא נשמע) נוסע זה היה איפה . . . שעה . . . ורבע שעה, עשר דקות, איפה ככה . הוא הבאתי דבק . באוטו היה נג'י, אני יודע הוא עובד אצל אלי דיי.

מלכה: כן .

זדורוב: היה אלי (לא נשמע) ו . . . בחור שלוש . אבל אני לא יודע מי הוא . איך קוראים שלו, אני לא יודע, אני פעם ראשונה אני לא רואה אותו אצלו .

מלכה: כן .

זדורוב: אני לא יודע מה הוא, מי הוא, אני . . .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: כן .

זדורוב: וזהו . הוא הבאתי דבק, אני תגיד ש . . . נג'י שלום, אני אה . . . מדבר קצת עם אלי, מקסימום אה . . . שלוש ארבע דקות .

מלכה: מה הייתה השעה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //כבר אנחנו מדברים על שעה אחת כבר, לא ?

זדורוב: זה . . . שעה ועוד משהו היה, איפה שעה אה . . . רבע שעה אה . . . עשר דקות, השעה . . . עשרים דקות, איפה//

מלכה: //לא, אתה אומר בשתיים עשרה וחצי . . .

זדורוב: כן .

מלכה: בשתיים עשרה וחצי//

זדורוב: //שתיים עשרה וחצי אני התקשר לו .

מלכה: אתה התקשרת .

זדורוב: כן .

מלכה: עכשיו אתה הלכת לשער, ישבת ל . . . ישבת בהתחלה פה בספסל .

זדורוב: כן, כן . כמה דקות .

מלכה: אחר כך . . . כמה דקות ואחר כך הלכת לשער הראשי .

זדורוב: כן .

מלכה: וישבת ב . . . יש שם שולחן עם כיסאות, משהו .

זדורוב: כן .

מלכה: ישבת שם .

זדורוב: אבל אני אשב לא בפנים, אה בחוץ .

מלכה: בחוץ, מחוץ לבית ספר ?

זדורוב: כן, אה . . . אה . . . בחוץ, פה . . . אפשר . . . פה כניסה ראשי, כן ?

מלכה: כן .

זדורוב: הראשונה, היא לא ראשית .

מלכה: כן .

זדורוב: פה יש תחנות כאלה . מונה דיסק 11:000:

מלכה: חניה .

זדורוב: חניות, ככה .

מלכה: כן .

זדורוב: אני אשב פה ופה היה שולחן של שומר .

מלכה: כן, כן .

זדורוב: והוא אה . . . כיסא של שומר .

מלכה: כיסא .

זדורוב: ופה יש אה . . . כזה . אוטומטי .

מלכה: המחסום .

זדורוב: אני אשב פה איפה שומר .

מלכה: או קי .

זדורוב: אלי הבאתי דבק, זה היה שעה עשר או . . . שעה . . . שלוש עשרה עשר דקות, שלוש עשרה . . .

מלכה: אחד ועשרה .

זדורוב: (לא נשמע) לאחד עשרה, איפה ככה, אני לא יודע (לא נשמע) .

מלכה: שלוש עשרה וע . . . שלוש עשרה ועשרה .

זדורוב: אני לא יודע בדיוק איזה שעה זה היה .

מלכה: בין שלוש עשרה ועשרה לשלוש עשרה ורבע, אחד ועשרה, אחד ורבע . XXXX

זדורוב: אני תגיד שם אה . . . שלום ו . . . ו . . . ו . . .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני שים דבק, אני אמרתי מה אני היום עושה פינישים קרמיקה//

מלכה: //או קי .

זדורוב: ורוב יהיה גמור . ועושים דבק על הזה ו . . . הלכתי לעבודה בבית ספר .

מלכה: אז בשעה אחד ועשרה בערך נכנסת חזרה לבית ספר . XXXX

זדורוב: כן .

יוסי: איך הלכת ? מאיזה צד ?

מלכה: מאיפה הלכת לבית ספר ?

זדורוב: אני אלך ככה, אני אלך על הכניסה הראשונה, פה יש אה . . .

יוסי: שביל .

זדורוב: שביל, אני על השביל, על הזה . . .

מלכה: נכנסת מאחורה, מהכיוון של הפרגולה .

זדורוב: כן . פה . . . (לא נשמע) ב . . . אה . . . דלתות ראשי, פה יש קצת . . . אה . . . פרוזדור, פה יש כיכר, על הכיכר ככה ב . . . מקלט שתיים .

יוסי: בסדר .

מלכה: או קי .

זדורוב: ככה אני הולך .

מלכה: זה היה באחד ועשרה, הגעת . XXXX

זדורוב: אה . . . אחד עשרה, אחד עשרים מקסימום .

מלכה: אחד עשרים, (לא נשמע) .

זדורוב: אני . . . עושה (לא נשמע)//

מלכה: //כשאתה עברת פה בשעה אחד ועשרים . . .

זדורוב: ההמ .

מלכה: היו כבר אנשים בפרגולה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא יודע, פה . . . יהיה כמה אה . . . ב . . . אני לא (לא נשמע) אני לא יודע בדיוק .

מלכה: תראה, בוא תשמע טוב עכשיו . אנחנו חוזרים ככה, עוד פעם . שתיים עשרה וחצי . . . יצאת והתקשרת . מונה דיסק 05:210:

יוסי: (לא נשמע) שעה שתיים עשרה וחצי//

מלכה: //(לא נשמע)//

יוסי: //שישב דיבר שמה . היו אנשים//

מלכה: //ישבת פה בספסל, נכון ? בשתיים עשרה נגיד, שלושים וחמש//

זדורוב: //כמה דקות מקסימום, בסדר .

מלכה: שתיים עשרה ארבעים .

יוסי: בסדר, היו אנשים בחוץ ?

מלכה: היו כבר אנשים פה בפרגולה ?

זדורוב: מתי אני יושב פה ?

מלכה: כן .

זדורוב: כן, היה אה . . . שלוש או ארבע . . . אה . . . אה . . . איך אומרים בנים ?

יוסי: בנים .

מלכה: בנים .

זדורוב: ארבע או שלוש בנים היה . אני פה לעשן סיגריה . . .

יוסי: פה בספסל היה מישהו ?

זדורוב: אה . . . כן .

יוסי: על הספסל .

זדורוב: לא . בספסל לא .

יוסי: בספסל אף אחד ?

זדורוב: פה איפה פרגולה, איפה פה . . . פה יש ככה . . .

מלכה: כן, (לא נשמע) נכון .

זדורוב: וככה . ופה היה שלוש או ארבע בחורים .

מלכה: או קי, עכשיו באחד ועשרים, אחד ועשרה, שאתה חוזר . . .

זדורוב: מתי אני אלך ?

מלכה: מתי אתה בא עם הדבק ואתה הולך לבית ספר .

זדורוב: או ילדה היה או . . . בן היה, משהו כזה . אבל אני לא יודע .

יוסי: היה מישהו או לא היה ?

זדורוב: אני לא יודע . אני לא יודע בדיוק, אני לא זוכר . יכול להיות שמישהו הלך שם .

מלכה: ההמ .

יוסי: מישהו ישב שם ?

זדורוב: לא, כבר אף אחד לא ישב שם .

יוסי: הוא אומר, אף אחד לא ישב שמה (לא נשמע)//

זדורוב: //מתי אני הולך ל . . . בחזרה פה אין בכלל כלום . אבל . . . מתי אני אלך, היה או ילדה או בן היה, אבל אני לא יודע בדיוק הוא . . .

מלכה: שחזרת עם הדבק, היה (לא נשמע)//

זדורוב: //כן, מתי אני הולך עם דבק, מישהו היה, אבל מי//

יוסי: //בסדר, הוא אומר מישהו הלך לכיוון שלו כאילו, ב . . . בפרגולה לא היה אף אחד .

מלכה: בפרגולה לא היה אף אחד .

יוסי: לא, (לא נשמע) .

מלכה: עכשיו, תגיד לי עוד משהו . . . נכנסת לבית ספר .

זדורוב: כן .

מלכה: אחד ועשרים .

זדורוב: כן, אני לא//

מלכה: //היה מישהו פה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא .

מלכה: או קי . מונה דיסק 14:510:

זדורוב: לא היה .

מלכה: מה עשית שם ?

זדורוב: אני הולך במקלט ולעשות אה . . . דבק .

מלכה: עשית דבק .

זדורוב: ולעשות קרמיקה .

מלכה: עשית קרמיקה . כמה קרמיקה ? נשאר לך חמש מטר . חמש מטר לרצף, כל כמה זמן ?

יוסי: לא, לא חמש . חמש מטר זה מהתחלה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) חמש מטר . . .

יוסי: חמש מטר הוא מ . . . מתחילת היום .

זדורוב: אבל זה לא רצפה ישר . חמש מטר זה מהר, אבל אה . . . שמה קטנות, זה צריך ככה, ככה .

מלכה: כן .

זדורוב: לחתוך אה . . . אה . . . ככה לחתוך שמה, יותר הרבה עבודה . פלוס פנלים, כל הפנלים זה, זה, זה, זה, הרבה זמן . זה לא כמו הופ הופ הופ וזהו.

מלכה: לא, לא .

זדורוב: (לא נשמע) וזהו .

מלכה: מהבוקר, משעה תשע . . . בסדר ?

זדורוב: כן .

מלכה: מתשע שיש לך קרמיקה ויש לך גם דבק, כמה מטר קרמיקה עשית ?

זדורוב: אני עושה כמעט הכל עבודה, כמעט .

מלכה: כמעט כל העבודה .

זדורוב: כן .

מלכה: אז זאת אומרת בשעה אחד//

זדורוב: //גם בשעה אחד אני עושה ב . . . שירותים אחרון . . . קרמיקה או . . . שתיים מקסימום איפה ככה ועושה פנלים .

מלכה: כמה פנלים היה לך לעשות ?

זדורוב: כל ה . . . זה .

מלכה: כל המסביב ?

זדורוב: אה . . . לא, כל השירותים .

מלכה: כן . מונה דיסק :00610:

זדורוב: פנלים, פלוס איפה שירותים פרוזדור כזה פנלים ו . . . פה מתי אתה הלך אה . . . בחוץ קצת, פה יש זווית ככה, איפה פלדלת, עד פלדלת ומפלדלת שם עוד כמה אה . . . פנלים וזהו .

מלכה: ההמ, אז זה בשעה אחד ועשרים . . .

זדורוב: זה אני עושה (לא נשמע)//

מלכה: אחד ועשרים, אתה חוזר . . .

זדורוב: אני עושה ופה עד כמעט שתיים אה . . . עד שתיים שעות מקסימום .

מלכה: שעתיים .

זדורוב: בשעתיים .

מלכה: שעתיים .

זדורוב: זה מקסימום .

מלכה: אתה אומר (לא נשמע) בשעה שלוש .

זדורוב: אה . . . לא, (לא נשמע) שתיים .

מלכה: זה אחד .

זדורוב: זה אחד, עד שתיים .

מלכה: עד שתיים .

זדורוב: משתיים//

מלכה: //עד ארבע עשרה אפס אפס .

זדורוב: משתיים אני אלך . . .

מלכה: כן, משתיים//

זדורוב: //משתיים אני אלך אה . . . אצלי סיימת דבק .

מלכה: כן .

זדורוב: אני אלך למעלה למים . צריך מים לדבק .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני שים בדלי .

מלכה: מאיפה אתה מביא מים ?

זדורוב: משירותים ה . . . (לא נשמע)//

מלכה: //שירותים של הבנים .

זדורוב: אה . . . ילדים .

מלכה: ילדים .

זדורוב: אני שים שמה מים .

מלכה: כן .

זדורוב: קצת .

מלכה: כן .

זדורוב: שים ו . . . אלך ב . . . שירותים לעשות פיפי .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני שמה לראות כמה . . . אה . . . אה . . . דם . . . נקודות אה . . . דם .

מלכה: או קי, זה באיזה שעה זה היה ?

זדורוב: זה אה . . . שתיים או . . . כמו מתי אני אלך ב . . . זמן . בלי חמש דקות שתיים, איפה ככה, אני לא יודע בדיוק .

מלכה: שתיים .

זדורוב: איך אומרים, אני לא ייחסתי לזה חשיבות (לא נשמע) ?

יוסי: לא התייחס לזה .

זדורוב: אני לא התייחסתי לזה//

מלכה: //בשתיים אתה . . . בשתיים אתה רואה דם בשירותים .

זדורוב: (לא נשמע) אני עוש . . . אני עושה פיפי בשירותים, רואה דם נו . . .

מלכה: באיזה תא ?

זדורוב: אה ?

מלכה: באיזה תא ?

יוסי: באיזה תא ?

זדורוב: מה זה תא ?

מלכה: איזה תא (לא נשמע)//

זדורוב: //אה . . . ראשונה . אה . . .

יוסי: ראשון ?

זדורוב: את מה//

מלכה: //כמה תאים יש ?

זדורוב: שמה יש ארבע (לא נשמע)//

מלכה: //הנה, אחד שתיים . . .

זדורוב: שלוש ארבע (לא נשמע) .

מלכה: אחד שתים שלוש וארבע .

זדורוב: תגיד בבקשה . . . ארבע אני . . .

יוסי: הדלת איפה ?

זדורוב: שניה . פה דלת . . .

מלכה: כניסה, כן .

יוסי: כניסה, כן .

זדורוב: פה כיורים .

מלכה: כן .

יוסי: כן .

זדורוב: אני לא יודע (לא נשמע)//

יוסי: //איזה כיור מילאת מים .

זדורוב: פה אני היה בשירותים כזה ראשונה . . . אני ראיתי פה . ו . . . ועושה פיפי

פה . ו . . . עושה מים ושתיים ושלוש . שתיים ושלוש כיורים אני מתי ככה, מתי בשתיים סיימה מתי//

יוסי: //עכשיו שמילאת מים, איפה היה ?

זדורוב: ב . . . שלוש .

מלכה: פה מילאת מים .

זדורוב: כן .

יוסי: כן, בשלוש, זה זה .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי . עכשיו תגיד לי משהו, אפשר שאלה ?

זדורוב: אבל תשמע אה . . . אה, לא זה לא . זה היה יותר מאוחר . לא עכשיו .

מלכה: עכשיו, פה בקומה השנייה, קומה שניה .

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: קומה שניה, אתה היית שמה ?

זדורוב: אני לא יודע . . . לא, אני לא יודע//

מלכה: //יכול להיות שראו אותך בקומה שניה, אנשים ?

זדורוב: אני . . . יכול להיות אה . . . היה, אבל שמה אה . . . ב . . . כ . . . אה . . . קומה . . .

מלכה: בקומה שניה יכול להיות שמישהו ראה אותך בקומה שניה ?

זדורוב: משם הלך, אני לא ראיתי, אבל שמה . . .

מלכה: אתה היית בקומה שניה ?

זדורוב: אני לא הייתי שם .

מלכה: אז איך יכול להיות שאנשים ראו אותך ?

זדורוב: תגיד לו שאני ראיתי שבקומה השנייה היה שיעור .

יוסי: איפה היה שיעור ?

זדורוב: הוא (לא נשמע) אה . . .

יוסי: היה שיעור בקומה שניה .

מלכה: כן נו אז מה ? לא היית שם בקומה שניה ?

זדורוב: תראה בבקשה//

יוסי: //אתה היית בקומה השנייה ?

זדורוב: אני לא הייתי בקומה השנייה, אני פשוט ראיתי שהאור דלוק בכיתה .

יוסי: הוא ראה אור בכיתה .

זדורוב: אה . . . זה מקלט שתיים, נכון ?

מלכה: כן . מונה דיסק 02:910:

זדורוב: תשמע . . . פה שירותים של ה . . .

מלכה: אני שואל אותך שאלה .

זדורוב: שניה, שניה .

מלכה: שואל אותך שאלה, היית למעלה בקומה שניה ?

זדורוב: אנשים אני לא לראות .

מלכה: אתה היית ? אתה הלכת למעלה לקומה השנייה ?

זדורוב: אני לא הולך .

מלכה: יכול להיות שאנשים ראו אותך בקומה שניה ?

זדורוב: ביום הזה אין .

מלכה: למה ביום הזה לא ויום אחר כן ?

זדורוב: אה . . . היום אה . . . אחר כן//

מלכה: //למה ?

זדורוב: זה היה . . . אני עובד, אה . . . אצלי צריך מפתח, אני לא יכ . . . שאלה מנשה, הוא עובד, עושה צילומות על הקיר . (לא נשמע)//

מלכה: //איזה מפתח אתה צריך ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע בדיוק, או מקלט שלוש או מקלט ארבע .

מלכה: למה באותו יום אתה אומר שהלכת ל . . . אה . . . למיכאל ולא למנשה ?

זדורוב: זה לא ביום הזה .

מלכה: אז איזה יום ?

זדורוב: זה לפני כמעט אה . . . שבוע, שבועיים ו . . .

מלכה: אבל ביום רביעי//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //ביום רביעי ש . . . היום שלפני הרצח//

זדורוב: //ביום//

מלכה: //הלכת למיכאל ?

זדורוב: אני הולך למיכאל .

מלכה: מתי ? עכשיו תראה, לא נשאר לך זמן מתי ללכת למיכאל . בשתיים עשרה וחצי היית מחוץ לבית ספר . באחד ועשרה אחת ורבע אחת ועשרים//

זדורוב: //שניה .

מלכה: //אתה חוזר לבית ספר .

זדורוב: שניה .

מלכה: פה בפרגולה יש מיליון וחצי ילדים שאתה לא רואה אף אחד .

זדורוב: אין, אין שמה מיליון, היה שמה (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) היה שמה יותר מעשרים ילדים, יש לנו עדויות .

זדורוב: אני לא יודע, הייתי (לא נשמע)//

מלכה: //אתה לא יודע, אני יודע, אני אומר לך .

זדורוב: ואני אומר מה היה שלוש או ארבע בחורים מקסימום .

מלכה: עכשיו זה שלוש ארבע, מקודם לא היה בהתחלה אף אחד, אחרי זה ראו שתיים, עכשיו שלוש או ארבע .

זדורוב: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אומר . שלוש וארבע .

מלכה: נו . מונה דיסק 57:200:

זדורוב: מקסימום היה .

מלכה: כן .

יוסי: זה בהתחלה, אחר כך אמרת, אין אף אחד .

זדורוב: מתי ? (לא נשמע)//

מלכה: //מתי שאתה חוזר . . .

זדורוב: אני לא לראות שמה .

מלכה: (לא נשמע) .

יוסי: היו מלא ילדים שם (לא נשמע)//

מלכה: //אני אומר לך, עשרים ילדים היו שם .

זדורוב: אני לא יודע, אני לא לראות .

מלכה: אז איך אתה לא לראות ?

זדורוב: אני לא יודע, מה אני אשים פלייר, אני לא רוצה כלום, אני רוצה עובד . מה אני יכול ? אני אלך לעבודה, אני לא צריך משהו לעשות, אני רוצה לעבוד .

מלכה: אבל כל הדברים לא מסתדרים ואתה לא רואה הרבה דברים והפוליגרף שלך לא טוב .

זדורוב: אני (לא נשמע)//

מלכה: //והדם פה וה . . . מכנסיים זרקת והכל לא בסדר והכל בסדר אצלך .

זדורוב: תשמע, אני אומר מה אני לא עושה זה, מה אני לא אה . . . להרוג אותה .

יוסי: לא, לא, למה הרגת אותה ?

זדורוב: מי הרג ?

יוסי: למה הרגת את הילדה ?

מלכה: למה רצחת (לא נשמע)//

יוסי: //תגיד למה, למה הרגת אותה ?

זדורוב: אני לא הרגתי .

יוסי: למה הרגת אותה ?

זדורוב: אני לא הרגתי אותה .

יוסי: אתה הרגת אותה .

זדורוב: אני לא הרגתי אותה .

מלכה: היא אמרה לך משהו פעם ? היא דיברה אתך פעם ? מונה דיסק 21:490:

זדורוב: אני לא הרגתי אותה .

מלכה: היא העליבה אותך ? היא אמרה לך משהו לא// XXXX

זדורוב: //(לא נשמע) עלי, אני לא הרגתי אותה . אני לא הרגתי את הילדה, אם אתם רוצים לתלות את זה עלי אז תתלו עלי . אני לא הרגתי את הילדה .

מלכה: היא אמרה לך פעם משהו שפגע בך ?

זדורוב: אני לא עושה כלום בעיות ב . . . בכלל למישהו ילדים בבית ספר כזה, אתה מבין ? אני לא עושה (לא נשמע)//

מלכה: //קשה לי להבין, קשה לי להבין .

זדורוב: אני . . .

מלכה: אני רוצה להבין אותך .

זדורוב: עכשיו (לא נשמע)//

מלכה: //אני רוצה להבין אותך, אני רוצה להבין אותך .

זדורוב: עכשיו שומע, במצב שלי . . . זה . . . במצב שלי אי אפשר לעשות בעיות . משטרה זה ראשית, ילדים שתיים, בחורים ב . . . הכל (לא נשמע)//

מלכה: //אבל כשיש עצבים . . .

זדורוב: שלוש, אבל . . .

מלכה: כשיש עצבים, חושבים על משהו ? עכשיו אני מישהו אומר לך משהו, אני שוטר, אני זה, אני משתגע, עצבים, עושה דברים . מה לעשות ? זה בן אדם .

זדורוב: אני . . . אני (לא נשמע)//

מלכה: //אתה חושב על משטרה כל היום ?

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: אתה כל היום חושב על משטרה ? כל היום חושב מה מותר מה אסור ?

זדורוב: אני לא עושה . . . אני לא רוצה (לא נשמע)//

מלכה: //אז מה ?

זדורוב: משטרה, אבל אני יודע מה כל המדבר, זה הוא, זה הוא, למה ?

מלכה: למה ?

זדורוב: הוא רוסי והוא (לא נשמע)//

מלכה: //בגלל שאתה רוסי ?

זדורוב: כן .

מלכה: לא, לא בגלל שאתה רוסי .

זדורוב: אני טוב, אני (לא נשמע)//

מלכה: //בגלל שיותר מדי//

זדורוב: //אבל (לא נשמע)//

מלכה: //דברים לא מסתדרים . למה זרקת את המכנסיים שלך ? באת אתם ?

זדורוב: כי קטנות, היו (לא נשמע)//

מלכה: //מה זה קטנות ? כמה זוגות מכנסיים זרקת ?

זדורוב: (הנחקר שותק – לא נכון) שתיים .

מלכה: (לא נשמע) שתיים . אז אחד קטן, למה השני ?

זדורוב: הוא חור היה . מונה דיסק 10:230:

מלכה: אז מה, זה מכנסיים עבודה, עובדים אתם . מה, עכשיו זורקים//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //דוגמנות ?

זדורוב: שורטים, אני אשים זה, אני יש עוד אחד .

מלכה: אתה עובד עם אלה ?

זדורוב: אני עכשיו לא עובד, מתי אני אלך, אני אשים (לא נשמע) עבודה גם, מה לעשות .

מלכה: אז אתה מחליף מכנסיים לעבודה .

זדורוב: כן .

מלכה: אז עכשיו אתה לא דוגמן שאתה הולך אז זה קרוע אז זורקים לזבל . זה לא דוגמנות, אנחנו לא באים ל . . . למסיבה . באים לעבודה, מה זה משנה קרוע המכנסיים ? מה זה משנה ?

זדורוב: (הנחקר שותק – לא נכון) .

יוסי: מה זה משנה אם המכנסיים קרועים ?

זדורוב: אתה עובד מתי פה יש חורים, סליחה ? אני . . . בסדר, אני לא יכול מתי פה חור, מתי פה חור, אני לא יכול לעבוד ככה .

מלכה: נו .

זדורוב: אני עושה ככה אה . . . עושה קצת קצת קצת, שים . . .

מלכה: איזה צבע המכנסיים שזרקת ?

זדורוב: אה . . . הזוג הראשון הוא כחול ש . . . שאתם אני עבדתי והזוג השני הוא כזה אפרפר . . . הם יש כאן עוד כזה . . . שבו . . . שבונציק כזה שתפור על הצד וכאן יש כאילו בצד שני כיסים, (לא נשמע)//

יוסי: //אחד כחול, אחד אפור .

זדורוב: הם קרועים כאן אה . . . אני תפרתי שם עם חוטים כל מיני ואחרי זה אה . . . הם התחילו להמשיך להיקרע, הם כמעט נקרעו כולן (לא נשמע) .

מלכה: עכשיו זרקת שני מכנסיים, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: מכנסיים אחד שזרקת, עבדת אתם באותו יום ?

זדורוב: בכחול .

מלכה: בכחול, הג'ינס . זה ג'ינס ?

זדורוב: לא, זה לא ג'ינס .

מלכה: מה זה ?

זדורוב: זה . . . אה . . . אה . . . זה בד פשוט כזה קליל .

יוסי: איזה שהוא בד דק .

מלכה: בד, בד דק ?

זדורוב: הוא אה . . . זה, על ה . . . מתי . . . הוא בד כזה, נכנס דרכו אוויר ולא חם אתם .

יוסי: זה בד דק, בקיצור .

מלכה: עבדת אתם כל היום .

זדורוב: כן .

מלכה: ובסוף היום זרקת אותם .

זדורוב: לא, לא, לא, לא .

מלכה: אז מה ?

זדורוב: אני שים אה . . . בסוף היום הכל בתיק שלי, הכל עושה אה . . .

מלכה: זה ה . . . זה המכנסיים הקטנות ?

זדורוב: לא, מכנס . . . לא . נעליים . . . בסדר . חגורה . . . קצת, אבל אני עושה לחור אחד, זה בסדר . אה . . . חולצה אצלך . ו . . . אצל משטרה .

מלכה: כן . מונה דיסק 11:250:

זדורוב: מ . . . מ . . . מכנסיים . . . אה . . . בא . . . ביום רביעי זה אני עובד, כחול ושתיים//

יוסי: //(לא נשמע) קח פה, (לא נשמע) .

זדורוב: לא . ושתיים אה . . . כזה פה אה . . . כיסא, כיסא, כיסא//

יוסי: //כיסים .

מלכה: כיסים .

זדורוב: כיסים, ככה שתיים כיסים . לי היה קטנות . אני עושה לי ככה חזק .

מלכה: זה הכחול או האפור ?

זדורוב: לא, זה כחול . אפור זה בסדר, אבל . . . שם יש חורות .

יוסי: במה עבדת, באיזה מכנסיים ?

זדורוב: (לא נשמע) כחול .

יוסי: כן .

זדורוב: אני עבוד בכחול . ו . . . אני אלך לעבודה . אני לא עושים בבית, אני לא לראות, אני לא יודעת . אני שים ב . . . אה . . . עבודה לראות, זה ככה, ככה, זה בעיה . זה באמת בעיה, אני//

מלכה: //כל היום עבדת עם המכנסיים (לא נשמע)//

זדורוב: //היום אה . . . בכחול אני עובד, כל יום בכחול, אני . . . בסוף יום אני עושה אה . . . אה . . . ניקיון כלים, אישה לא יכול נוסע בבית ספר, אני שים הכל במקלט שתיים, שמה עוד, פלדלת אני שים שמה על האיפה מדרגות . . . את כל ה . . . (לא נשמע) שמה והלך הביתה . אני סגרתי דלת, אבל שמה אני לא סגרתי את ה . . . אה, שים יד קצת וזהו . ו . . .

מלכה: הכל נשאר שם ?

זדורוב: כן, הכל .

מלכה: גם הבגדים, גם הכלים ?

זדורוב: הכל שמה היה .

מלכה: או קי . מונה דיסק :32260:

זדורוב: אני אלך אה . . . להוריד אור אה . . .

מלכה: (לא נשמע) אתה היית במקלט, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: עבדת כל היום, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: דבק, קרמיקה, לחתוך קרמיקה, אבק, הכל .

זדורוב: אבל לחתוך אני שמה בפנים .

מלכה: בתוך המקלט .

זדורוב: כן .

מלכה: אבל אבק בא אליך .

זדורוב: נו .

מלכה: נו, התקלחת שם ?

זדורוב: מה ? מה ?

יוסי: התרחצת ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: אתה התקלחת ? אתה התרחצת ?

זדורוב: לא, לא .

מלכה: אז מה, אתה מתלבש בגדים על הלכלוך, על הכל ?

זדורוב: כן, למה ?

מלכה: אני . . . למה לא (לא נשמע) להחליף בגדים ?

זדורוב: שמה אין, שמה אין מים . במקלטים אין מים .

מלכה: אז מה ? אז תלך, מה המרחק מהבית לבית ספר ?

זדורוב: אני שמה עושים אה . . . כל החדש אצלי אלך בביתה ועושה דוש בבית .

מלכה: אז אתה אדם מלוכלך כולך, מהלכלוך של יום עבודה ומתלבש בגדים נקיים על הלכלוך והולך הביתה להתקלח מוריד את הבגדים//

זדורוב: כן, אני עושה רק ידיים ו . . . זהו .

מלכה: //ופנים .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: ואיפה אתה עושה ?

זדורוב: אה . . . במקלט אה . . . בשירותים של ילדים .

יוסי: מתי זה היה ?

זדורוב: זה היה בסוף יום .

יוסי: באיזה שעה ?

זדורוב: אה . . . חמש עשרים, חמש וחצי .

יוסי: איזה, איזה כיור יש ארבע, יש ארבע כיור, איזה כיור שטפת פנים ?

זדורוב: אני עובר או שתיים או שלוש, איפה אחד זה . . . אבל איזה בדיוק, אני לא יודע . פה ראשי, או, או שני או שלישי, אבל . . . העוד פעם שככה, פעם ככה, אני לא יודע בדיוק .

יוסי: הפעם ביום רביעי שטפת ?

זדורוב: ביום רביעי אני . . . מתי אני עושה אה . . . ניקיון כלים, אני עושה בכיור שלוש . למה ? ל . . . ראשונה ושני אני שים שמה מכונת אה . . . קרמיקה ככה עושים, עושה סמרטוט, אה . . . להוריד אה . . . מים ו . . . קצת עושה על הדבק, על האבק . אה . . . בסוף מתי אני עושה ניקיון היה שתיים בחורים . שתיים בן, בן . שתיים .

יוסי: בחמש .

זדורוב: שתיים .

יוסי: בחמש . (לא נשמע) בחמש היה שתי בנים .

זדורוב: (לא נשמע) אני זה . . . כן, איפה חמש היה .

יוסי: כן .

זדורוב: אה . . . שתיים אה . . . בן היה . היא לראות מה אני עושה שם ניקיון אה . . . הולך לקרמיקה ו . . . אה . . . אני עושה ניקיון שים על הדלת . . . דלת ככה, אני שים על הדלת ו . . . דלת שים עד ה . . . קיר ושים מכונה ככה, למה ?

יוסי: כן .

זדורוב: אה . . . אה . . . (לא נשמע) הוא סגרתי דלת כל הזמן .

יוסי: כן .

זדורוב: אני אה . . . שים ככה והוא עובד אה . . . עוד פעם, עושה שם אה . . . דיסק (לא נשמע) ככה וזהו . בסוף אני עושה אה . . . ידיים וראש, להוריד זה הכל למעלה . . . אה . . . שים כל החדשות ו . . . אה . . . אלך הביתה . וזהו . ו . . . חמש וחצי אני אלך הביתה, איפה חמש אה . . . ארבעים וחמש אה . . . חמש חמישים אני אבוא, אני היה בביתה . אני אה . . . אמר שלאישה שם מדבר, אכלת אה . . . עושה דוש, הכל, הכל ו . . . זהו . ו . . . בתשע וחצי . . . התקשר לי . . . ראובן ומדבר מה . . . היה, היה בעיה בבית ספר . אבל אה . . . אני לא מבין הכל עברית ו . . . אני לא מבין איזה בעיה . אני מבין מה הבעיה, אבל איזה בעיה ? הוא אמרתי, בעיה של (לא נשמע), איזה בעיה, אני לא מבין ויום חמישי בבוקר, לא בבוקר, איפה תשע . . . אני אלך . . . תשע, לא תשע . . . באחת עשרה איפה ככה אה . . . אבא שלו אה . . . הולך אה . . . עם ילד שלנו אה . . . עושה על ה . . . לטייל .

יוסי: לטייל . מונה דיסק :09300:

זדורוב: אה . . . לטייל, ו . . . אני ואימא, אישה נוסע על האוטו בבית ספר אה . . . אני רציתי (לא נשמע) ועבודה חדשה, אבל אה . . . שמה היה ככה, אני לא עושים כלים, אני אתן ל . . .

מלכה: אתה ביום רביעי גמרת את כל העבודה שלך בבית ספר ?

זדורוב: כן .

מלכה: גם הפנלים במקלט ארבע ?

זדורוב: כן .

מלכה: הכל ?

זדורוב: כן .

מלכה: באיזה שעה גמרת לעבוד ?

זדורוב: אני גמרתי לעבוד איפה בארבע .

מלכה: בארבע .

זדורוב: בארבע, בארבע אה . . . עשרים, איפה ככה אני . . .

מלכה: מתי יצאת מבית ספר ?

זדורוב: מתי מה ?

מלכה: מתי הלכת לבית ספר ?

זדורוב: אה . . .

יוסי: הלכת הביתה .

מלכה: מתי הלכת הביתה ?

זדורוב: אה . . . חמש וחצי .

מלכה: בחמש וחצי, למה ?

יוסי: למה ?

זדורוב: אה . . . בארבע עשרים אני סיימת עובד, אני אלך בארבע לעשות כלים, ניקיון . אני עושה ניקיון (לא נשמע)//

יוסי: //כמה זמן זה לוקח ניקיון ? זה לא יש לך משאית .

זדורוב: חצי שעה .

יוסי: יש לך ארבע כלים, חמש כלים .

זדורוב: חצי אה . . .

מלכה: איזה כלים אתה מנקה ? מה יש לך לנקות ?

זדורוב: דיסק, פטישון//

מלכה: //מה יש לנקות בדיסק ? מה (לא נשמע)//

יוסי: //אתה לא (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא באבק, הוא באבק, אתה אי אפשר (לא נשמע)//

מלכה: //שום דבר, לוקחים סמרטוט וזהו .

זדורוב: אי אפשר הרבה מים, אה . . . צריך להוריד יפה, קצת, קצת וזהו . ואיפה בחמש . . . ש . . . איפה ככה אני סיימת ו . . . לעשות כלים . אני לא היית כל במקלט למטה .

מלכה: הכלים זה שלך או של הקבלן ?

זדורוב: לא, זה שלי כלים, אה . . . כלים .

מלכה: הכלים שלך ?

זדורוב: כן .

מלכה: לא של הקבלן .

זדורוב: לא, אני אתקשר של אישה שלי מה אני מוכן, אפשר נוסע . היא מדבר, יש בעיות של הבן שלנו . היא, היא לא יכול . אני מדבר, טוב אני אשים במקלט, ומחר אנחנו נוסע ואני אשים ב . . . אוטו . בסדר .

מלכה: כמה כלים יש לך ?

זדורוב: הרבה אצלי יש כלים .

מלכה: כמה ? מונה דיסק 31:480:

זדורוב: פטישון (הנחקר שותק – לא נכון) .

מלכה: פטישון .

זדורוב: פטישון, דיסק, מכונה לקרמיקה אה . . .

מלכה: מה זה מכונה לקרמיקה ?

זדורוב: איפה לחתוך קרמיקה .

מלכה: או קי .

זדורוב: ישר, אה . . . יש אה . . . פטיש, יש אה . . . גרזן, יש (לא נשמע), יש מאלג' . . .

אה . . . אה . . . (לא נשמע –לא נכון) כף בנייה, כף בניה (לא נשמע –לא נכון) .

מלכה: כן .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע –לא נכון) כף בנייה, יש מאלג' על הרובה (לא נשמע) קר . . . אה . . . (לא נשמע –לא נכון), אה . . . יש שפכטל . . . שפכטל רגיל אה . . . יש זווית תשעים מעלות וארבעים וחמש (לא נשמע)//

יוסי: //זוויתן .

זדורוב: אה . . .

מלכה: בוא נגיד עכשיו, יש דברים, יש כלים יקרים פה . הדיסק . . . זה כלי יקר, נכון ? יכולים גם לגנוב אותו, הוא קטן, הוא לא גדול .

זדורוב: הוא לא גדול .

מלכה: הוא קטן .

זדורוב: כן .

מלכה: והפטישון גם .

זדורוב: כן .

מלכה: פטישון מי שימצא ייקח לך אותו, יגנוב אותו, נכון ? למה לא לקחת אותם הביתה, את הכלים האלה ?

זדורוב: איך, בידיים ?

מלכה: כן .

זדורוב: למה ?

יוסי: אתה לא גר רחוק .

מלכה: מה אתה גר, מאה וחמישים מטר אתה גר מבית ספר .

זדורוב: ולמה זה לעשות מתי יש אוטו ? למה ?

מלכה: אה . . .

זדורוב: היא (לא נשמע)//

יוסי: //אבל אוטו לא בא, אוטו לא בא .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יום אחר יש, מה הבעיה .

מלכה: אתה, אתה הלכת לעבוד במקום אחר, נכון ?

זדורוב: שניה, בחמש אני איפה, איפה בחמש אני סיימתי . (לא נשמע)//

מלכה: //חוץ מזה, חוץ מעבודה עשית עוד משהו היום, בבית ספר באותו יום ?

זדורוב: אה . . .

מלכה: תחשוב טוב .

זדורוב: אני עושה פנלים במקלט ארבע וזהו .

מלכה: באיזה שעה זה היה ?

זדורוב: זה היה ב . . . שלוש איפה ככה, אה . . . לא, איפה שתיים איזה שהוא, איפה בזמן הזה, אני לא יודע .

מלכה: כן .

זדורוב: אבל בחמש מתי אני עושה ניקיון להוריד כלים למטה, אני אלך ב . . . חדר מורים .

יוסי: חדר מורים .

זדורוב: בחדר מורים ולעשות קפה .

מלכה: כן .

זדורוב: שמה היה בחורה, היא עושה שמה ניקיון ואני מדבר אצלו .

מלכה: מדבר אתה . (מונה דיסק :32330:)

זדורוב: אה . . . אתה, סתם לדבר מה נשמע, מה שלומך . היא כבר את בן שלו, איפה (לא נשמע), ככה מדבר . והיה בחור . . . הוא . . . הוא עובד אה . . . אני לא יודע מי הוא, אני לראות, אני לראות הוא פה אה . . . אצל אלכס, אלכס עושה אצלו, איפה אתה, מה אתה עושה, אני יודע מה הוא עובד שמה אה . . . כמעט שלוש ארבע ימים מקסימום, ב . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: שניה, ואישה מדבר, תגיד לו בבקשה, מה . . . הוא אין אה . . . איך זה, משכורת גדול . הוא משכורת שש מאות שבע מאות שקל . אנחנו מדברים ככה . בסוף אני לשתות קפה, שים כוס//

מלכה: //באיזה שעה זה היה ?

זדורוב: אה . . . חמש עשרים ואני לא אלך, למה זה בחמש אה . . . וחצי אני אלך הביתה זה היה איפה חמש עשרים אני אלך, להוריד זה, שים חדש ו . . . הלך הביתה .

מלכה: בוא נחזור עוד פעם אחורה עכשיו . בשעה שתיים, משתיים . . .

זדורוב: בשעה משתיים אני עשיתי אה . . . דבק של הקבלן ולעבוד קרמיקה . בסוף גמרתי .

מלכה: עד איזה שעה עבדת ?

זדורוב: אה . . . עד שתיים .

מלכה: עד שתיים גמרת ?

זדורוב: עד שתיים, אני לא יודע בדיוק, עוד חמישים ושש דקות היה . אני לא יודע בדיוק//

מלכה: //מה זה חמישים ושש ?

זדורוב: אה . . . שתיים אחד שתיים//

מלכה: //שתיים וחמישה ? שתיים . . .

זדורוב: אני לא יודע בדיוק .

מלכה: בסדר, לא בדיוק .

זדורוב: עד, עד שתיים, שתיים אני//

מלכה: //אנחנו שאנחנו מדברים, אנחנו//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //אומרים בערך .

זדורוב: עד שתיים .

מלכה: חמש דקות לפה, חמש דקות לשם .

זדורוב: עד שתיים, עד שעה . . .

מלכה: כן .

זדורוב: אוי, עד שעה, עד שתיים אני שים דבק ו . . . לעשות פיניש//

מלכה: //כן .

זדורוב: קרמיקה ומקלט אה . . .

מלכה: שתיים .

זדורוב: שתיים .

מלכה: מתי גמרת את המקלט שתיים ?

זדורוב: עד שתיים אני מדבר .

מלכה: עד שתיים גמרת את המקלט .

זדורוב: אני אלך ב . . . מקלט . . . אה . . .

מלכה: ההמ .

זדורוב: אני אלך למעלה לשירותים .

מלכה: למעלה .

זדורוב: כן .

מלכה: לשירותים של הבנים .

זדורוב: כן .

מלכה: לא של הבנות .

זדורוב: לא, בנים .

מלכה: ההמ .

זדורוב: שים שמה מים ולראות דם, משתיים עד שלוש אני באיזה זמן הזה אני היה של המנשה, הוא . . . מיכאל, הוא בלי, בלי זה//

מלכה: //בלי (לא נשמע)//

יוסי: //רומן, רומן, איך ידעת שזה דם ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: אולי צבע ? איך ידעת דם ?

זדורוב: מה ? מה ? מונה דיסק 35:390:

יוסי: איך אתה ידעת שזה דם ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע, פשוט//

מלכה: //נגעת ככה באמצע ?

זדורוב: לא, אני אה . . . לא .

יוסי: אולי זה צבע ? אולי מישהו עשה צבע וזה מה ?

זדורוב: אה . . .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: למה אה . . . למה דם ? נו, אני אומר אה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: אצלנו ברוסיה, כשבחורים פשוט הלכו מכות, בדרך כלל הם התנקו בשירותים . תתרגם לו שהוא יבין .

מלכה: מה הוא אומר ?

יוסי: הוא אומר שהיו ב . . . ברוסיה, שהיו ילדים רבים אז היו שוטפים את עצמם בשירותים .

מלכה: ההמ .

יוסי: אבל איך ידעת שזה דם ? אולי זה צבע ? אולי לא יודע, לכלוך .

זדורוב: יכול להיות, אבל אה . . .

יוסי: אתה אמרת דם, למה ידעת שזה דם ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . נו למה זה אדום, זה דם .

יוסי: אז מה אדום ? אדום גם זה אדום, אז מה זה דם ?

זדורוב: (לא נשמע) שמה . . . שמה אין//

יוסי: //(לא נשמע) הכל אדום .

מלכה: (לא נשמע) כמה אדום יש .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אדום (לא נשמע) .

זדורוב: אבל, אבל שמה אין אה . . . צבע אה . . . כמו . . .

יוסי: איך אתה יודע ? אולי עושים דברים, צבע//

זדורוב: //אני לא//

יוסי: //על הקיר עושים טוש בכיתה, צבע, לא יודע מה .

זדורוב: (לא נשמע) אתה מבין אותי ?

מלכה: כן .

זדורוב: אבל זה דם .

מלכה: יש בחיים שלב . . . יש בחיים שלב . . . שבו . . . שבו צריך בן אדם להגיד, עשיתי, טעיתי (לא נשמע –לא נכון), חלאס . הבנת ?

זדורוב: מה זה חלאס ?

מלכה: חלאס זה נגמר . נגמר, העניין נגמר .

זדורוב: אני לא יודע, אבל אה . . .

מלכה: תשמע, יש סיבה להרוג ילדה ? יש סיבה להרוג ילדה ?

זדורוב: מה זה סיבה ? בי . . . בעיה ?

מלכה: בעיה .

זדורוב: יש בעיה//

מלכה: //להרוג ילדה, כן . אתה הרגת את הילדה .

זדורוב: לא .

מלכה: (לא נשמע) לא, הכל זה מסתובב אליך .

זדורוב: אני יודע מה הכל עכשיו לא (לא נשמע) מה זה, אני//

מלכה: //הכל עליך .

זדורוב: אבל אני לא עושה, אני לא עושה .

מלכה: למה לא ? למה לא ?

זדורוב: על מה ? תגיד לי .

מלכה: לא יודע, (לא נשמע) מבין .

זדורוב: אני לא .

מלכה: אולי היא עברת לידה, היא אמרה לך משהו לא טוב .

זדורוב: למה ?

מלכה: אולי ראית אותה לא טוב, אולי רצית אותה .

זדורוב: מה ? מה היא אומרת לי ? אני כל הזמן ב . . . פלייר . מה היא אומרת ? אני לא שומע .

מלכה: מה זה כל הזמן בפלייר ? אתה עכשיו הלכת עם הדבק, אתה עם פלייר ?

זדורוב: אני עובד ועם הפלייר .

מלכה: לא עובד, שהלכת מהמקלט, יצאת עם פלייר באוזניים ?

זדורוב: אני כל הזמן בפלייר .

מלכה: למה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //איך אתה שומע אנשים ? איך אתה מדבר בטלפון ? איך אתה רואה בבית ספר//

זדורוב: //למה ?

מלכה: שישבת ליד השומר, היית עם פלייר באוזניים ?

זדורוב: מתי עם שומר אני היה, אני מדבר ולהוריד פלייר .

מלכה: להוריד את הפלייר .

זדורוב: להוריד, אנחנו (לא נשמע)//

מלכה: //עכשיו, כשהלכת חזרה לבית ספר, עם הדבק//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: שמת את הפלייר ? מונה דיסק 57:370:

זדורוב: כן .

מלכה: והלכת ? אתה הולך ככה ורוקד ?

זדורוב: אני שים פלייר, שים אה . . .

מלכה: דבק .

זדורוב: (לא נשמע) על ה . . . זה והולך בבית ספר .

מלכה: והלכת לבית ספר .

זדורוב: כן . ולעבוד, בשתיים אני היה ו . . . לראות . . . איך לראות זה צבע, אבל ביום הזה, ביום רביעי לא היה לעשות צבע . ב . . . מקלטים אני לראות איזה שמה צבע, זה לא צבע כמו אני לראות (לא נשמע)//

מלכה: //לא, (לא נשמע) יש צבע אדום כזה .

זדורוב: אבל לא כזה כמו אני לראות .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: אבל זה (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה צבע לא כמו אני לראות .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: זה לא צבע כמו אני לראות, זה לא אותו דבר צבע . שמה יש כמו חום ו . . . כמו בג' .

מלכה: כן .

זדורוב: אבל אה . . .

מלכה: עכשיו//

זדורוב: //אדום .

מלכה: משתיים, משתיים . . .

זדורוב: משתיים אני הלכתי//

מלכה: //מה עשית משתיים ?

זדורוב: אני אלך שמנשה, אני שים מפתח של ה . . . מקלט ארבע, אני אלך (לא נשמע)//

מלכה: //איפה שמת, אצל מנשה ?

זדורוב: מנש . . . אה . . . מיכאל (לא נשמע) .

מלכה: מיכאל . מיכאל מתי נתן לך ה . . . מפתח של מקלט ארבע ?

זדורוב: לא יודע . אני לא//

מלכה: //המפתח של כל המקלטים הוא אותו דבר, נכון ?

זדורוב: לא יודע .

מלכה: איך נכנסת למקלט שתיים שבאת באותו היום ?

זדורוב: הוא שמה כל הזמן פתוח .

מלכה: אז הוא היה פתוח .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ? אז הלכת//

זדורוב: //זה מקלט איפה פתוח כל הזמן .

מלכה: ומקלט ארבע הלכת למיכאל שייתן לך מפתח .

זדורוב: לא, אני אלך ממקלט ארבע, שמה סגור, אני . . . מתי אני אלך אה . . . שם, שם, שם ב . . . (לא נשמע) שם . פה סתם דוגמא, מקלט ארבע .

מלכה: כן .

זדורוב: פה מקלט ארבע . פה יש ככה . . . אה . . . פה יש כיכר כזה .

מלכה: או קי .

זדורוב: על הכיכר על ה . . . זה, פה היה אחד ילדה . היא לראות לי מה אני הולך שם, שם, שם . היא לראות אה . . . לי מה אני אלך . זה בטוח, אני יודע למה אני עושים ככה ו . . . לראות היה ילדה . ו . . . אני אשים לב ל . . . מ . . . מיכאל אה . . . מפתח, הוא אמר כי אה . . . תשמע, מפתח אני אתן לך, אבל//

מלכה: //באיזה שעה זה היה ? מונה דיסק 240:00:

זדורוב: איפה . . . שתיים ועוד משהו, אני לא יודע בדיוק . שתיים ועוד משהו .

מלכה: שתיים ועוד . . .

זדורוב: הוא אמר, אני עדו קצת זמן ו . . . הלך הביתה . או חצי שעה או משהו כזה, אני אומר, אני עושה מהר ותן לך (לא נשמע), מקסימום חצי שעה אה . . . אני אתן לך בלי שום בעיה . אני עושה שמה פנלים, שמה ארבע פנלים .

מלכה: ארבע .

זדורוב: ארבע, אני עושה דוגמות של המטר, עשרים מטר, אני עושה דוגמות כמה צריך, מהר במקלט שתיים לחתוך, שים אה . . .

יוסי: כמה זמן לקח מאז שאתה הולך למיכאל ו . . . כמה זמן לקח לך לעשות את החתיכות קרמיקה בשביל מקלט מספר ארבע ?

זדורוב: אני עושה ארבע חתיכות .

יוסי: כמה זמן זה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //חמש עשרה דקות .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: איפה ככה .

יוסי: חמש עשרה דקות ?

זדורוב: כן . זה מקסימום .

מלכה: כמה זמן זה לחתוך ארבע ?

יוסי: מקסימום ? כמה זה מינימום ?

זדורוב: מתי יש פנלים זה . . .

יוסי: הלכת למקלט ארבע, הלכת למקלט ארבע, לקחת מידה, לקחת מפתח ממיכאל . מתי זה היה ?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: בערך .

זדורוב: או . . . שתיים עשרים היה או איפה ככה .

יוסי: שתיים עשרים .

זדורוב: כן .

יוסי: בסדר, מיכאל אמר לך, לא עכשיו . . .

זדורוב: לא .

יוסי: לא, הוא נתן לך מפתח ? כן .

זדורוב: הוא נותן לי מפתח .

יוסי: הלכת אל המקלט .

זדורוב: אני הולך במקלט .

יוסי: הלכת (לא נשמע)//

זדורוב: //אם פתוח//

יוסי: //כן .

זדורוב: מקלט, אני אלך במקלט שתיים, שים מטר, לך לראות .

יוסי: במקלט ארבע .

זדורוב: כן, אני אה . . . זה אחד עשרה זה אחד עשרה פה שבע, שמה היה שתיים פנלים, אבל שש סנטימטר, לא שבע, שש סנטימטר . אני שים זה וזהו . אני לחתוך על המכונה, שים אה . . . פנלים, שים דבק . . .

יוסי: תסתכל רומן, פה יש כתוב, אתה אמרת אתמול//

זדורוב: //אני יודע .

יוסי: אמרת ככה, יש שתיים שלושים וחמש . . . שתיים שלושים וחמש (לא נשמע)

זדורוב: זה בערך היה, יכול להיות .

יוסי: בערך, זה עשרים וחמישה לשלוש .

זדורוב: כן .

יוסי: בסדר ? המקלט סגור, מקלט ארבע . הלכת למיכאל . . . נכון ? הלכת למיכאל, בדרך הלכת למקלט שלוש . מונה דיסק 20:42:0

זדורוב: בטח .

יוסי: נכון ?

זדורוב: אבל בחזרה אמרתי (לא נשמע)//

יוסי: //רגע, לא אתה אמרת בדרך למיכאל . . . בדרך למיכאל נכנסת למקלט

שלוש .

זדורוב: נכון .

יוסי: נכון ?

זדורוב: זה מתי מקלט ארבע סגור//

יוסי: //הלכת (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בחזרה לראות//

יוסי: //כן .

זדורוב: אין שם זה//

יוסי: //כן, אין (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) של זה .

יוסי: הלכת, הלכת בשתיים ארבעים, עשרים לשלוש הלכת למיכאל, לקחת מפתח .

זדורוב: לא היה בדיוק שלוש, אבל אני אתן לו של מיכאל מפתח, לא היה בדיוק . אני לא יודע (לא נשמע)//

יוסי: //לא שלוש, עשרים ל…

זדורוב: איפה ככה .

יוסי: שתיים ארבעים .

זדורוב: שתיים ארבעים, שתיים חמישים . . .

יוסי: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: לקחת (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא יודע בדיוק .

יוסי: לקחת, לקחת מפתח .

זדורוב: נו .

יוסי: תחשוב, מה עשית ? הלכת למקלט שתיים . . . נכון ?

זדורוב: נכון .

יוסי: לקחת מטר . . . נכון ?

זדורוב: שים דוגמות .

יוסי: הלכת למקלט ארבע .

זדורוב: נו .

יוסי: לקחת מסתכל מטר, לראות במטר, הלכת למקלט שתיים .

זדורוב: לחתוך חתיכות .

יוסי: לעשות חתיכות . (מונה דיסק 0:43:00)

זדורוב: וזהו .

יוסי: לקחת מקלט ארבע הלכת שמה, להביא את החתיכות . כמה זמן לקח ?

זדורוב: (לא נשמע) עשרים מקסימום, חצי שעה .

יוסי: אבל אמרת אה . . . רבע שעה, עכשיו זה חצי שעה, הלוך חזור (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //הלוך חזור, הלוך חזור .

זדורוב: תשמע אתה אומר לחתוך ככה .

יוסי: הכל, זה מה שעשית, זה לא אני אומר, זה מה שעשית . זה מה שעשית לעשות, נכון ?

זדורוב: אני//

יוסי: //זה מה שעשית עבודה .

זדורוב: אני, אני אומר מה אני לחתוך . . . אני אומר מתי, אתמול אה . . . עוד משהו, אני מדבר אני לא יודע בדיוק שעה, אצלי אין שעון על הידיים, אין .

יוסי: אני אלך אתך, כמה זמן ייקח (לא נשמע)//

זדורוב: //כל הזמן (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) זה .

יוסי: ובאמצע אתה כל הזמן עובד, כמה זמן זה לוקח ? רבע שעה ? יותר ?

זדורוב: מתי ככה .

יוסי: כן .

זדורוב: אבל אני לא עובד בלחץ, אני עובד לאט לאט .

יוסי: בלי לחץ, לא צריך לחץ .

מלכה: מישהו אמר צריך לחץ ?

יוסי: לא לחץ .

זדורוב: אני עבוד לאט לאט .

מלכה: עכשיו, משתיים . . .

זדורוב: משתיים עד שלוש, אני . . . על ה . . . שעה זה אני שים של מנשה מפתח, אני אה . . . עושה פנלים, אני לעשות הכל, אני סגרתי מקלט ואתן לו (לא נשמע), אתן לו ב . . . חזרה מפתח .

מלכה: עשית עוד משהו בזמן הזה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) מ . . . אה . . . לך בשירותים עוד פעם אה . . . שים כמעט אה … דלי מים .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: זה היה ב . . . שעה, בשלוש שעות מקסימום . אה . . . בין קרמיקה שלי צריך לעשות רובה. בשלוש אני אשים כל הדלי מים, גדולים, סגרתי מים, לך למקלט, עושה קצת אה.. . זה, אה . . . עושה רובה חדשה ו . . . עושה רובה על הקרמיקה איפה אני לעשות .

יוסי: אז היית, מתי לקחת . . . אתה אמרת, אחרי שתיים, שתיים וחצי (לא נשמע)//

מלכה: בשתיים אמרת כבר גמרת . (מונה דיסק 46:40:4) (קו תחתון = לא תומלל במקור)

זדורוב: //בשתיים (לא נשמע)// (קו תחתון = לא היה ולא נאמר)

יוסי: //(לא נשמע) בשירותים לקחת מים, לא . הוא אמר הוא היה בסביבות שתיים וחצי לקח מים בשביל אה . . . בשביל אה . . . בשביל דבק .

זדורוב: בשתיים .

מלכה: בשתיים הוא כבר גמר .

זדורוב: בסדר .

יוסי: לא, הוא לקח . . . הוא אמר תשמע//

זדורוב: //אני בשתיים גמרתי קרמיקה .

מלכה: כן .

זדורוב: בשתיים שים דלי//

מלכה: //נו .

זדורוב: לך קצת מים על הדבק, (לא נשמע)//

יוסי: //בשביל דבק, הוא לקח עוד מים לדבק .

זדורוב: ואני לך לעשות אה . . .

מלכה: דבק בשביל, מקלט ארבע ?

זדורוב: בשביל מקלט, מקלט ארבע לפנלים וזהו .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: כן, הבנו .

זדורוב: ואני מדבר משתיים//

מלכה: //משתיים עד שלוש//

זדורוב: עד שלוש . . . אני עושה עוד זה, לך, לך, לך ועושה סיימת הכל ותן לו ב מפתח.

יוסי: (לא נשמע) שניה, שניה, שניה .

זדורוב: במפתח (לא נשמע) .

יוסי: אז שניה, חכה רגע . מה שאתה אומר . . . שמ . . . משעה שתיים . . . משעה שתיים אתה כל השעה מסתובב הלוך חזור בבית ספר . כל הזמן אתה מסתובב .

זדורוב: איפה ?

יוסי: בבית ספר .

זדורוב: איפה אני כל הזמן הולך בבית ספר ?

יוסי: לא, אתה הולך, אתה הולך מקלט ארבע .

זדורוב: כן .

יוסי: אתה הולך למקלט שלוש, אתה הולך מיכאל, אתה הולך אה . . .

זדורוב: מקלט שתיים .

יוסי: מקלט שתיים .

זדורוב: שירותים .

יוסי: אתה הולך שירותים, חוזר לפה, מקלט ארבע, מקלט, עוד פעם שירותים, עוד פעם זה, אתה כל היום הולך . אתה או מסתובב, הולך שירותים, הולך, אתה כל הזמן עושה דברים, אתה מסתובב, אתה לא יושב במקום, אתה מסתובב כל הזמן (לא נשמע – לא נכון) .

זדורוב: אבל זה עבודה שלי .

יוסי: לא אמרתי שזה לא עבודה שלך, אתה כל היום מסתובב .

זדורוב: אני צריך הולך לקרמיקה, אני לא יכול לחתוך פנלים// מונה דיסק :0060:4

יוסי: //בסדר .

זדורוב: בלי זה, אני//

יוסי: //נכון .

זדורוב: אני לא יכול .

מלכה: תגיד לי//

יוסי: //אז לא היית במקלט כל הזמן .

מלכה: חוץ מזה, חוץ מזה עשית עוד משהו ?

זדורוב: לא, חוץ מזה בשלוש אני עושה קרמיקה וזהו .

מלכה: זהו ? שום דבר//

זדורוב: //אה . . . אני עושה אה . . . (לא נשמע) .

מלכה: לא יצאת, לא יצאת מהבית ספר ? לא הלכת לאיזה שהוא מקום ?

זדורוב: אני . . .

יוסי: רובה מתי התחלת לעשות ? באיזה שעה ?

זדורוב: עם שלוש עד ארבע אני עושה רובה ועושה ניקיון . למה אני אלך כמעט כל בלי מים, זה לניקיון//

מלכה: //כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: משלוש עד ארבע (לא נשמע)//

זדורוב: //אני עושה אה . . . רובה .

מלכה: עשית (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) פלוס ניקיון .

מלכה: (לא נשמע) פלוס ניקיון//

זדורוב: //ו . . . אה . . .

מלכה: ומשעה ארבע//

יוסי: //(לא נשמע) שניה .

זדורוב: מתי אני עובד אה . . . ניקיון, היה . . . בחורה מי עושה ניקיון בבית ספר, היא לראות מה אני עושה רובה וניקיון .

מלכה: איפה, במקלט ?

זדורוב: במקלט, בטח . במקלט אה . . . שתיים .

מלכה: במקלט שתיים .

זדורוב: כן . ו . . . מארבע עד חמש אני עושה ניקיון, אני (לא נשמע)//

מלכה: //מארבע עד חמש .

זדורוב: ארבע ב . . . עשר מקסימום איפה ככה עושה לעשן אה . . . שמה במקלט .

מלכה: כמה זמן לוקח לך לעשות רובה למקלט כאילו ?

זדורוב: אה . . . שעה מקסימום(לא נשמע) פלוס מינוס .

מלכה: כן .

זדורוב: זה מקסימום .

מלכה: שעה ? איך אתה עושה רובה ?

זדורוב: אה . . . אני עושה עם (לא נשמע) הכל אה . . . כל ה . . . קרמיקה//

מלכה: //לא עם מגב ?

זדורוב: (לא נשמע) לא, לא בלי מגב, אה . . . מתי עם מגב זה הרבה (לא נשמע) הלך, זה הרבה חומר צריך . אני עושה//

מלכה: //אז אתה עושה ביד ?

זדורוב: אני עושה כל ה . . . ביד, כל השורה, כל הפינה, כל ה . . . פנלים, הכל, הכל, הכל . אה . . . לאט לאט, (לא נשמע) ואצלי יש מיוחד מאלג' על הרובה אני עושה מאלג' .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . עד//

מלכה: //עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה .

זדורוב: עד . . .

מלכה: למה זרקת את המכנסיים ? (המכנסיים שנזרקו הן הראיה המחשידה היחידה שיש לחוקרים נגד רומן. עליה, על ראיה זו הם שמים את כל כובד משקלם)

זדורוב: מה אני אמרתי זה . . . קטן, אני לא מבין מה זה חשוב, אה . . . אני אדע מה זה חשוב, אני (לא נשמע) סתם//

מלכה: //(לא נשמע) יש לי, יש לי שאלה אליך . אתה עובד בשיפוצים, נכון ?

זדורוב: אני (לא נשמע), אני יודע, עכשיו//

מלכה: //עכשיו, אם אתה עובד בשיפוצים//

זדורוב: //עכשיו אני מבין מה (לא נשמע)//

מלכה: //אתה צריך סמרטוטים ?

זדורוב: (לא נשמע) אצלי אין כבר סמרטוטים .

מלכה: למה לא ? איך אתה מנקה עם הרובה ? עם מה אתה מנקה את הרובה, עם סקוטש ? מונה דיסק :0080:4

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: איך אתה מנקה ?

מלכה: כן .

זדורוב: אצלי יש אה . . . אה . . . אה . . . ספוג .

יוסי: ספוג .

מלכה: ספוג .

זדורוב: אני אשים במים, להוריד ועושה אה . . . (לא נשמע) .

מלכה: וסמרטוטים אתה לא צריך בשביל (לא נשמע) ?

זדורוב: לא, סמרטוטים, סמרטוטים על הזה, על ה . . . רצפה הוא הרבה לעשות

חו . . . חורים בסמרטוט .

מלכה: (לא נשמע) וניקיון סתם, לא צריך סמרטוטים ?

זדורוב: אני עושה עם אה . . .

מלכה: אז יש לך שני מכנסיים, במקום לזרוק אותם, אז אתה עושה לך גם סמרטוטים, שיהיה לך לנגב את הידיים, אתה גם עושה צבע, נכון ?

זדורוב: אני עושה, אבל אה . . .

מלכה: נו, (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //לא צריך סמרטוטים, לא משנה, בכלל .

זדורוב: לא, צבע, הנה, ככה הכל צבע אצלי .

מלכה: כן ?

זדורוב: אני הכל (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני עושה בעיות, אני הכל אצלי .

מלכה: עושה על המכנסיים מנקה .

זדורוב: כן, אני לא אה . . . אצלי ב . . . בכוונה יש סמרטוט . אצלי סמרטוט מה . . . אה . . . צריך מתי אני עושה צבע ב . . . רצפה יש קרמיקה חדשה . אני עושה סמרטוט של רצפה, עושה מים, עושה צבע וניקיון . וככה אני לא רוצה סמרטוט, למה ?

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: הכל אני שים אצלי, אצלי יש סיליקון, אקריליק, יש צבע, יש שפכטל, יש הרבה אה . . . דברים אצלי .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני כל הזמן ככה, זה . . .

מלכה: כל הזמן הבגדים שלך מלוכלכים .

זדורוב: אצלי (לא נשמע) הכל, אני לא עושים, אני ככה, אני אה . . . לא עם . . . אה . . . אין אה . . . אצלי בכוונה סמרטוט על הידיים, אין כזה . למה זה ?

מלכה: כמה מכנסיים ? כמה זוגות מכנסיים היה לך של העבודה באותו יום ?

זדורוב: אצלי . . . אחד כחול .

מלכה: רק אחד היה לך בתיק ?

זדורוב: כן .

מלכה: אחד ?

זדורוב: (לא נשמע) אחד .

מלכה: וזה המכנסיים//

זדורוב: //למה . . .

מלכה: שלקחתי לך מה . . . בית שם (לא נשמע) ?

זדורוב: אני אומר, מתי אה . . . זה מכנס . . . זה מכנסיים זה אחר . זה . . . אה . . . (לא נשמע)//

מלכה: //באיזה (לא נשמע) הוא היה ?

זדורוב: זה היה בבית . אני אומר, אה . . . מתי לא היה קרמיקה, אני אצל אה . . . (לא נשמע) תתקשר, הוא מדבר (לא נשמע), אני, מתי ? הוא, לא יודע . מתי יהיה (לא נשמע) בחומר זה יהיה . אני שים כל ה . . . שלי, שים הכל בתיק, לך הביתה ו . . . עושה במכונת כביסה . מונה דיסק :00500:

מלכה: למה יש הרבה חולצות אצלך בעבודה ומכנסיים אחד רק ?

זדורוב: אה . . . אצלי אין הרבה מכנסיים . קצר אני לזרוק, יש בעיות, אני לזרוק . אצלי ב . . . ירוק כזה, פה יש בעיות, אני עושה כמה פעמים לעשות אה . . . זה .

מלכה: לתפוס .

זדורוב: לתפוס, אבל זה גדולות, היא . . . גדול ו . . . טוב על העבודה, יש הרבה אה . . . כיסיות, זה יפה . ו . . . זה . . . אחד . ויש עוד אחד כחול, אבל היא ממש גדולות אצלי, אבל זה בסדר . אה . . .אבל שם אין אה . . . זה, שמה אה . . . חוט, שם אין, כמו זה .

מלכה: אין לולאות .

זדורוב: כן, זה בעיה קצת . אה . . . אני שים, אבל להוריד זה . ו . . . זה קטנות, אני לזרוק, אני אה . . . בלי ש . . . בלי ראש, אני לא מבין מה זה חשוב . אני לא סתם בכוונה לעשות, אני אה . . . לא מבין .

מלכה: (לא נשמע) ביום רביעי . . . יום רביעי, ביום של הרצח של הילדה, היית בקומה השנייה למעלה ?

זדורוב: אני לא היה אה . . . קומה שניה .

מלכה: סשה, בוקר טוב . מה נשמע ? מונה דיסק 15:510:

סשה: (לא נשמע) .

מלכה: היית (לא נשמע) היית או לא היית ?

זדורוב: אני לא אה . . . הייתי שם (לא נשמע) . אני לא הולך, אני לא ראיתי .

מלכה: יכול להיות שראו אותך שם ?

זדורוב: (לא נשמע) מתי יש, מתי לראות אם מישהו, אני (לא נשמע)//

מלכה: //לא אתה לראות, שראו אותך שם או משהו .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) יש אופציה שהיית למעלה ?

זדורוב: לא, למעלה//

יוסי: //למעלה, למעלה, למעלה .

זדורוב: למעלה אין .

סשה: ככה, רומן, ישבנו אתמול כמה זמן ?

זדורוב: אה . . .

סשה: שעות, נכון ? כמה שעות ישבנו ?

זדורוב: ישבנו מה ?

סשה: ישבנו וכתבנו, כמה שעות ?

זדורוב: (לא נשמע)//

סשה: //נכון לא שעה, לא שעתיים . אמרתי לך, אני בכוונה אומר עברית כדי שהבחור יבין גם . בסדר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

סשה: אמרתי לך שיש עדיין בדיקות במעבדה, במעבדה . נכון ?

זדורוב: נו .

סשה: מאז עברו כמה שעות, לילה עבר, נכון ?

זדורוב: כן .

סשה: התקדמנו . מונה דיסק 2:0050:

זדורוב: כן .

סשה: היום, היום, עכשיו אנחנו (לא נשמע)//

מלכה: //אנחנו יודעים שאתה הרוצח .

סשה: אני יודע הרבה יותר ממה שידעתי אתמול . אתה מבין אותי, נכון ?

זדורוב: כן .

סשה: אז מה שאני יודע היום, נותן לי להבין מה קרה שם . הבנת ? (שיקר סשה במצח נחושה כחלק מתרגילי החקירה )

זדורוב: (לא נשמע)//

סשה: //אז אתה עכשיו, אתה עכשיו צריך לספר מה שרק אתה יודע . ואז מה שאני יודע ואתה יודע, אולי יעזור לך .

זדורוב: אני (לא נשמע)//

סשה: //אבל אתה צריך להגיד את זה, לא אני .

זדורוב: אני//

סשה: //כי אחר . . . חכה//

* צד ב' –

סשה: כי אחרי שאני יגיד לך, כבר אין לאן ללכת. הבנת?

זדורוב: כן.

סשה: זה בגלל שאנחנו יודעים…. מונה דיסק :38250: קטיעת קול למשך 9 שניות לערךXXXX

זדורוב: בסדר סשה, אני לא הרגתי .

סשה: אני עוד פעם מסביר לך//

זדורוב: //אני//

סשה: //יש סיפור//

זדורוב: //(לא נשמע)//

סשה: //שאתה יודע, יש סיפור שאנחנו יודעים . את שני הסיפורים האלה צריך לאחד, אחרת זה בכלל סוף העולם .

זדורוב: (לא נשמע)//

סשה: //(לא נשמע) .

מלכה: רומן, אתה (לא נשמע) רומן//

זדורוב: //אני כבר (לא נשמע) ככה וככה, אני לא יודע, אני לא יודע . אני מספר . בטח שראו אותי, אבל אני לא מתכוון להסתכל (לא נשמע)//

מלכה: //רומן, (לא נשמע)//

סשה: //אבל העניין הוא לא בזה שראו אותך, העניין הוא במה שהיה . רומן .

זדורוב: אני לא הרגתי .

סשה: אז בוא אנחנו נמשיך הלאה, אתה לפי הפסים שלך ואנחנו לפי הפסים שלנו .

מלכה: רומן//

יוסי: //לאן אנחנו נגיע, (לא נשמע) .

זדורוב: אני רוצה לאחד (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לעזור .

מלכה: אתה . . . לא מספר לנו הכל . מונה דיסק :24530:

זדורוב: מה אני לא (לא נשמע) מספר//

מלכה: //אתה לא מספר .

זדורוב: אני לא יודע מה (לא נשמע) לספר .

מלכה: אתה לא . . .

יוסי: אתה לא מספר את הכל .

זדורוב: אני סיפרתי את הכל .

יוסי: לא, אתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: אני סיפרתי את הכל .

יוסי: לא, אתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: אני כן סיפרתי את הכל .

יוסי: אתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: מה עוד אני לא סיפרתי לכם ?

יוסי: הנה, הנה, זה מה (לא נשמע) .

זדורוב: מה ?

יוסי: לא, (לא נשמע) בעצמך .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אתה בעצמך, אתה בעצמך יודע שאתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: אני סיפרתי את הכל .

מלכה: תגיד לי, (לא נשמע) יום ח . . . יום חמישי עבדת ?

זדורוב: לא .

מלכה: ויום שישי ?

זדורוב: לא .

מלכה: יום שבת ?

זדורוב: ביום שישי אני אשים שמה (לא נשמע)//

מלכה: //לשים את הכלים ולסגור (לא נשמע), נכון ?

זדורוב: כן, ביום חמישי היה//

מלכה: //ביום שבת עבדת ?

זדורוב: לא .

מלכה: לא עבדת ביום, וביום ראשון ?

זדורוב: אה . . . ביום ראשון, כן אני//

מלכה: //התחלת לעבוד .

זדורוב: לחדשה .

מלכה: נכון ?

זדורוב: בחדשה .

מלכה: זאת אומרת, עכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם למכנסיים . . . איזה סיבה יש לך . . . לזרוק את המכנסיים . . . (יוסי משוחח בטלפון) (מלכה בטלפון שצלצל ברטט רון, אני אחזור אליך . )

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: אש אפשר ?

מלכה: אש ?

זדורוב: כן .

מלכה: יוסי אה . . . לא אוהב סיגריות, יוסי . אתה רואה, אני גם לא מעשן .

זדורוב: בסדר . אני יודע מה אני לא עושה את זה . אני יודע מה אני עושה (לא נשמע) מה, אני להוריד מכנסיים (לא נשמע)//

מלכה: //לא בעיות, לא בעיות .

זדורוב: זאת בעיה, אני להוריד מכנסיים, אני לא בכוונה להוריד, אני סתם להוריד .

מלכה: עכשיו אני עובד בקרמיקה .

זדורוב: כן .

מלכה: אני עם מכנסיים .

זדורוב: קצר .

מלכה: גמרתי לעבוד, קצר, ארוך, אה . . . גדול, קטן, שמן, קרוע, הכל, לא משנה . (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: לא עובד היום .

זדורוב: לא, אני אה . . .

מלכה: לא (לא נשמע)//

זדורוב: //ביום חמישי, (לא נשמע)//

מלכה: //לא, ביום חמישי לא עובד .

זדורוב: כן, אני (לא נשמע)//

מלכה: //יום שישי לא עובד . מונה דיסק :00550:

יוסי: שניה .

מלכה: יום שישי לא עובד .

זדורוב: לא .

מלכה: יום שבת לא עובד .

זדורוב: לא .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: יום ראשון עובד .

זדורוב: כן .

מלכה: למה, למה ביום שבת, מתי זרקת את המכנסיים ?

זדורוב: בשבת, יום ראשון איפה ככה, אני לא יודע .

מלכה: אתה כבר לא זוכר איזה יום זרקת את המכנסיים .

זדורוב: כן .

מלכה: למה בן אדם שהוא לא עובד, עכשיו זה פה, אני לא עובד איתו, נכון ? הוא זרוק פה . יום ראשון, יום שני, יום שלישי לא נוגע בו, נכון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: אם עכשיו באתי לעבודה//

זדורוב: //אבל//

מלכה: //אני עושה ככה, הוא לא כותב, לפח אשפה, זורק .

זדורוב: שמע אבל//

מלכה: //אם אתה בא לעבודה ביום שבת//

זדורוב: //אני היום (לא נשמע)//

מלכה: //התלבשת מכנסיים, אומר הוא לא טוב, זורק, בסדר . אבל סתם לקחת ולזרוק ?

זדורוב: אבל אצלי אין הרבה מכנסיים . אין הרבה .

מלכה: בגלל שאין לך הרבה, למה לזרוק ?

זדורוב: אני לא יודע למה אני (לא נשמע)//

מלכה: //אם היה לך חמישים מכנסיים//

זדורוב: //אבל אני לא בכוונה לזרוק . אני//

מלכה: //לא בכוונה לזרוק .

זדורוב: בטח .

מלכה: אבל זרקת שתיים .

זדורוב: (לא נשמע) קטן, אני (לא נשמע) .

מלכה: אבל זרקת שתיים, לא אחד, זרקת שתי מכנסיים . (לא נשמע) לזרוק .

זדורוב: זה שמה חור, אני עושה, אבל אני לא יכול, הוא (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) עם החור, עם החור שזרקת גם, גם היה בתיק ? מונה דיסק :00650:

זדורוב: לא .

מלכה: עכשיו, לעבודה הלכת עם מכנסיים אחד ?

זדורוב: כן, אה . . . ירוק .

מלכה: הירוק ?

זדורוב: כן .

מלכה: ירוק או כחול ?

זדורוב: שמה ?

מלכה: שמה, בבית ספר .

זדורוב: שמה היה מי עובד בכחול, למה ?

מלכה: בכחול .

זדורוב: אני, שניה . אני לא עובד ב . . . כמה ימים וכל הדברים שלי אני שים בתיק ושים אה . . . בבית לעשות אה . . . אה . . . מכונת כביסה .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני עושה לי מכונת כביסה, אני יודע ביום הראשון אה . . . עשר . . . רביעי היה קרמיקה, הוא אה . . . מתקשר לי, יהיה קרמיקה, בסדר . יש שמה עבודה יום מקסימום .

מלכה: אז זה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני אשים אחד מכנסיים, אחד חולצה, אחד אה . . . זה .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: וה . . .

מלכה: אתה עובד חודש . . .

זדורוב: כמעט חודש, אני . . .

מלכה: כמעט חודש .

זדורוב: אני לא עובד כל יום שם .

מלכה: בסדר, כמעט חודש אתה עובד בבית ספר . מונה דיסק :00570:

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: כמעט חודש, כמעט חודש, כמעט חודש אתה עובד ב . . . בבית ספר, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: כמעט חודש . עם איזה מכנסיים עבדת כל החודש ?

זדורוב: אה . . . ירוק . . . ו . . . אה . . . חום הזה .

מלכה: איזה חום, שלקחנו ממך ?

זדורוב: כן, היא//

מלכה: //בדגמ"ח הצבאי .

זדורוב: בסוף היא עושה בעיות על החור ואני לזרוק ולזרוק .

מלכה: אז שני מכנסיים עבדת, חום וירוק .

זדורוב: כן .

מלכה: ושניהם היו בבית ספר ?

זדורוב: אה . . . לא .

מלכה: כל פעם היית מביא מכנסיים אחר ?

זדורוב: אה . . . אה . . . כן אה . . . אני עושה ככה, שבוע אני עובד במכנסיים הזה, לוקחים בחזרה, עושה ניקיון, השני שם ב . . . עבודה .

מלכה: זאת אומרת חודש ימים אתה עובד עם שתי המכנסיים האלה ולא הפריע לך שום דבר, שהם קטנים, שהם קרועים, שהם גדולים, ש//

זדורוב: //היא לא יודעת מה היא קטנים, אני לא יודעת, אני לראות, זה פה חור//

מלכה: //(לא נשמע) בסדר//

זדורוב: //שם חור, אני שים כחול זה אני יודע .

מלכה: חודש, חודש, כל חודש עבדת עם המכנסיים הכחול, המכנסיים הכחול לא היה קרוע, נכון?

זדורוב: שמה יש בעיה, זה//

מלכה: הוא קטן .

זדורוב: לא .

מלכה: אז מה ?

זדורוב: אה . . .

מלכה: הריצ'רץ', מה ?

זדורוב: אני . . . למה לא רוצה אה . . . כל הזמן עובד, שמה אה . . . כזה . . .

מלכה: הכפתורים .

זדורוב: הכפתורים, אין כמו פה .

מלכה: ריצ'רץ', כן .

זדורוב: כן, ו . . . אני לא . . . כל הזמן עשיתי . ו . . . זה יותר טוב, כחול אה . . .

אה . . . שמה כפתורים, ו . . . חום, חום שמה זה כפתור יש . ו . . . ב . . . ירוק יש כפתורים, אבל היא גדולות ויותר טוב, אני אשים את זה (לא נשמע)//

מלכה: //תגיד לי, כמה פעמים היית ב . . . מזנון ביום רביעי ?

זדורוב: כמה . . . כמה . . .

מלכה: כמה פעמים . . .

זדורוב: פעמים . . .

מלכה: היית . . . במזנון .

זדורוב: מזנון מה זה ?

מלכה: איפה אוכלים, איפה שאוכלים .

זדורוב: כמה פעמים אני אה . . . אלך שם ?

מלכה: כן .

זדורוב: אה . . . אני אלך פעם אחת, אבל יש (לא נשמע) אני אלך עוד אחד אה . . . לקנות קולה .

מלכה: למה ?

זדורוב: אני רוצה לשתות .

מלכה: באיזה שעה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק .

מלכה: למה ? זה לא דברים שאתה עושה כל יום .

זדורוב: (לא נשמע) למה ?

מלכה: אתה עושה כל יום, אתה קונה פעמיים ביום ?

זדורוב: אני לא כל יום אה . . . מתי אני רוצה לשתות, אני אלך לקנות . אבל אה . . . מתי אני (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //מתי אני (לא נשמע) אני אלך לקנות אה . . . ככה, אני אלך לעשות קפה . אני . . . יכול להיות אני . . . אלך פעמיים, אבל . . . אה . . . אני לא רוצה סתם מדבר . אני לא רוצה, אני . . . א . . . יש (לא נשמע) אני אלך עוד לעשות, עוד לק . . . יש, כן . אני היה ולקנות זה היה . . . בחצי השני .

יוסי: בחצי השני .

זדורוב: אה . . . חצי שני, איפה אני לא יודע בדיוק איפה שעה, אבל כן אני היה,

למה ? אני לקנות קולה אה . . . בבוקר אני לקנות המבורגר, זה אחד עשרה, אחד עשרה וחצי . מונה דיסק :0000:1

מלכה: ההמ .

זדורוב: לקנות המבורגר ומיץ . מיץ . . . או . . . ענבים או . . . או ענבים או . . . משהו כזה אה . . . לא ענבים הזה, איך אומרים תפוזים ?

יוסי: תפוז .

זדורוב: או תפוז או ענבים, משהו כזה אני לקנות אז קולה אני לקנות אחר, יותר אחרי . . . אני לא יודע, שעה או עוד שתיים שעות הלך, אני לא יודע בדיוק, אני אלך לקנות קולה, כן . בקבוק קולה אני לקנות, אבל לא יודע מתי זה היה, אני יודע מה מתי אני עובד, עושה רובה הוא . . . כן, אני עושה רובה אני קצת, קצת לשתות, כמה זה רובה כמה זה עשרים, ככה . זה היה, כן . פעמיים אני היה שמה .

מלכה: כן .

זדורוב: אני היה פעמיים, פעמיים . ב . . . קיוסק . אה . . . פעם הראשונה אני לקנות המבורגר ומיץ ופעם ראש . . . אה . . . שני אני לקנות קולה, נכון . אבל . . . באיזה שעה, סליחה אני לא יודע, אני (לא נשמע)//

מלכה: //אתה מחליף, יש לך כמה חולצות, נכון ?

זדורוב: אצלי יש הרבה חולצות .

מלכה: יש לך הרבה חולצות שמה ראיתי, איזה ארבע חמש חולצות היה שמה .

זדורוב: איפה בתיק ?

מלכה: כן .

זדורוב: אה . . . זה חדשות חולצות .

מלכה: חדשות ? אבל שראיתי שעבדו אתם, זה . . . סווטשרט כחול וה . . . החולצה השחורה, יש עליהם צבע ולכלוך, לא ?

זדורוב: אה . . . להכל חולצות שלי יש משהו, יש צבע, יש . . . סיליקון, יש שפכטל, הכל חולצות יש .

מלכה: כל החולצות האלה אתה עובד אתן ?

זדורוב: אה . . . כן . אני הכל החולצות עובד .

מלכה: עכשיו בתיק//

זדורוב: //אני עובד (לא נשמע)//

מלכה: //היה איזה חמש שש חולצות, לא ?

זדורוב: אה . . . שש חולצות, ש . . . כזה .

מלכה: גרביים .

זדורוב: גרביים, שש אה . . . גרביים, אחד נעליים, אחד אה . . .

מלכה: רק נעליים אחד, זוג אחד יש לך רק ?

זדורוב: אה ?

מלכה: של העבודה, זה רק זוג אחד נעליים יש ?

זדורוב: (לא נשמע) נעליים תן לי . . . איש . . . ארבע של אישה שלי, אצלו זה קטן ו . . . אצלי בסדר . אני אשים לעבודה . יש אחד, עוד אחד נעליים, אבל לא, זה . . . קטנות שמה יש אוויר על הרגל . ויש . . . כמו אצלך אה . . . גדולות כזה, אבל אה . . . אין אוויר על הרגל . היא אלך למכונת כביסה . היא שב . . . שב למכונת כביסה . מונה דיסק :0002:1

מלכה: איזה כמה נעליים יש לך לעבודה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //שתי זוגות ?

זדורוב: יש שני זוגות, אבל אני עובד רק ב . . . אה . . . נעליים כזה .

מלכה: אבל כמה נעליים יש לך ?

זדורוב: כן .

מלכה: (לא נשמע) בתוך התיק ?

זדורוב: כן .

מלכה: או קי . עכשיו, למה צריך כל כך הרבה חולצות לעבודה ?

זדורוב: אני כל יום אה . . . חולצה חדשה .

מלכה: כל יום חולצה חדשה ?

זדורוב: אה . . . אני לא רוצה כל היום (לא נשמע) שם .

מלכה: ולמה לא כל יום מכנסיים ?

זדורוב: אני . . . מכנסיים כל היום זה צריך הרבה מכנסיים . (לא נשמע) הרבה מכנסיים .

יוסי: כמה פעמיים היית בחדר מורים ?

זדורוב: מה ? כמה פעמים אני הייתי//

יוסי: //בחדר מורים כמה פעמים אתה היית ?

זדורוב: הייתי ?

יוסי: כן . כמה פעמים, כל היום, מתי הלכת רומן, באיזה שעה הלכת ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: בבוקר הלכת ?

זדורוב: נו .

יוסי: תגיד לי מתי הלכת לחדר מורים .

זדורוב: פעם אחת, שתיים . . . שלוש, ארבע . בערך ארבע, חמש פעמים .

יוסי: בסדר, באיזה שעה, בהתחלה מהראשון מתי ?

זדורוב: אני הייתי בשמונה וחצי בערך אה . . .

יוסי: כן .

זדורוב: אני הייתי, אחרי זה בתשע . . . יכול להיות בשעה עשר, אני לא יודע בדיוק .

יוסי: נו .

זדורוב: נו בערך ארבע פעמים (לא נשמע)//

יוסי: //נו .

זדורוב: (לא נשמע) אני הייתי שם .

יוסי: אחרי זה, אחרי עשר מתי ?

זדורוב: אני יודע שבפעם האחרונה אני הייתי שם בשעה חמש//

יוסי: //או קי .

זדורוב: המנקה ראתה אותי .

יוסי: בסדר .

זדורוב: אני עוד דיברתי אתה .

יוסי: בסדר, מה עם הפעמיים האמצע ?

זדורוב: לפני זה אני . . . אני לא יודע כמה פעמים אני הייתי, אני יודע שאני

הייתי . . .

יוסי: בערך, (לא נשמע) היית שמונה וחצי, עשר . . . חמש . פה באמצע מה ?

זדורוב: יכול להיות שבשתיים עשרה ובשלוש, יכול להיות . אני לא יודע באיזה

שעות . שם (לא נשמע)// מונה דיסק :0004:1

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: כן, למשל אני לא יודע בוודאות . בוודאות אני לא יודע .

יוסי: בערך .

זדורוב: בערך אני הייתי חמש פעמים שם .

יוסי: אבל את הפעמיים האלה אתה לא זוכר מתי היית שם בערך או שאתה לא זוכר את כל הפעמים ? זאת אומרת שאתה זוכר את הפעם הראשונה ואתה זוכר את הפעם האחרונה .

זדורוב: את הפעם הראשונה אני זוכר ואת הפעם האחרונה אני זוכר כי אני הגעתי לעבודה, אני . . . לא היית קרמיקה אז אני הלכתי לעשות לי קפה .

יוסי: באיזו תדירות אתה שותה קפה בעבודה ?

זדורוב: כל פעם שונה . לפעמים כל שעה, לפעמים כל אה . . . יותר משעה, זה תלוי . זה שונה . אין דבר כזה שיש משהו רגיל אה . . .

יוסי: בדרך כלל (לא נשמע) .

זדורוב: נו בדרך כלל אני שותה אה . . . חמש שש פעמים ביום, יכול להיות שלעיתים יותר קרובות, יכול להיות שלעיתים יותר רחוקות, אני לא יודע .

יוסי: שאלתי אותו על ה . . . כמה פעמים הוא היה בחדר מורים וכמה שותה קפה וזה, הוא אומר בערך חמש, בין חמש לשש פעמים ביום, ככה בערך .

מלכה: חמש שש פעמים ביום קפה .

יוסי: כן, הוא אמר//

מלכה: //(לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) שעות .

מלכה: קפה, אז מתי הוא עובד ? מתי אתה עובד ?

זדורוב: אני לא עובד . אני שמה בכוונה לראות איפה ילדה (לא נשמע) .

מלכה: נו, אה . (מונה דיסק 2:005:1)

זדורוב: כן .

מלכה: נו .

זדורוב: אני עובד, אני לשתות קפה, אני לא שעון, אני לא מחשב, אני לא, ההמ עשר וחצי, אני אלך לעשות קפה .

מלכה: אני שואל אותך שאלה כבר חצי שעה, אתה לא עונה לי . יכול להיות שמישהו ראה אותך למעלה בקומה השנייה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא יודע מי לראות לי שמה, אני לא הולך ל . . . קומה שנייה, אני לא הולך .

מלכה: ואם מישהו אומר שהוא ראה אותך שמה ?

זדורוב: הוא . . . משקר .

יוסי: משקר .

זדורוב: הוא משקר .

מלכה: למה הוא משקר ואתה אומר אמת ? כי בינתיים אתה רק משקר . (אומר יעקב מלכה שיודע שהוא זה המשקר בעצם)

זדורוב: למה ? אני אומר//

מלכה: //אתה הכל נראה לא טוב בינתיים, לא הוא .

זדורוב: תשמע, אני אומר למה הוא . . .

מלכה: כן .

זדורוב: מדבר//

מלכה: //משקר .

זדורוב: משקר . אני יודע מה אני . . . שמה לא היה . אני יודע מה אני לא היה ו . . . בטוח, אני יודע מה אני לא תעזור מי עושה זה בטוח אני יודע, אני יודע בטוח מה אני היה לי אה . . . ראשונה . מי לראות . . . הוא . . . או הוא או לא הוא, אה לא משנה .

מלכה: (לא נשמע) כן .

זדורוב: אצלו לא משנה .

יוסי: אתה//

מלכה: //בשירותים, בקומה הראשונה היה הרבה דם ?

זדורוב: לא הרבה . (מונה דיסק :0006:1)

מלכה: היה דם בהתזה, כמו זה ? מלא ? מלא ? ככה ?

זדורוב: לא, לא, לא, לא .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: שמה מתי אני היה, שמה כמה נקודות על הרצפה, כמה נקודות לאסלה

אה . . . יכול להיות//

מלכה: //אתה נגעת בדם ?

זדורוב: אה ?

מלכה: נגעת בדם ?

זדורוב: נגעת בדם ?

יוסי: נגעת, אתה נגעת ?

זדורוב: לא .

מלכה: לא, אז למה אתה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //למה אתה//

זדורוב: //מקסימום, מקסימום . . .

מלכה: מקסימום . . .

זדורוב: מה אני יכול זה (לא נשמע) על הזה .

מלכה: (לא נשמע) ברגל .

זדורוב: ברגל או//

מלכה: //עכשיו אני שואל אותך שאלה, נו .

זדורוב: או שניה, או יכול לראות או היה . . . על ה . . . יד אה . . .

מלכה: ידית .

זדורוב: ידית .

מלכה: כן .

זדורוב: יכול להיות, אבל אני לא רואה לראות, אני לא (לא נשמע)//

מלכה: //אתה ראית דם על הידית ?

זדורוב: לא, אני לא (לא נשמע)//

מלכה: //עכשיו אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא, אני לא . . . אני רואה ל . . . (לא נשמע) .

מלכה: שניה, אתה הלכת למלא מים, נכון ?

זדורוב: כן, אני אלך (לא נשמע)//

מלכה: //אתה הלכת למים והלכת לשירותים, נכון ?

זדורוב: אני (לא נשמע) לשירותים, אני אשים (לא נשמע)//

מלכה: //שעתיים//

זדורוב: //(לא נשמע) עושה פיפי .

מלכה: עשית פיפי, יצאת מהשירותים//

זדורוב: //עושה אה . . . ניקיון, עושה (לא נשמע), עושה והלך .

מלכה: עושה . . . שניה . יצאת מהשירותים, עשית פיפי ? שטפת ידיים ?

זדורוב: לא .

מלכה: לא שטפת ידיים ?

זדורוב: לא .

מלכה: למה ?

זדורוב: אני לא (לא נשמע) לעשות פיפי על הידיים שלי .

מלכה: אז אתה לא שוטף ידיים .

זדורוב: (לא נשמע) למה ?

מלכה: לא יודע .

יוסי: בסדר, לא משנה .

מלכה: אני שואל, לא משנה, לא שטפת, לא שטפת . מילאת מים ב . . . ב . . . זה . . . בדלי ?

זדורוב: אני שם דלי ולך (לא נשמע) .

מלכה: ועשית אה . . . עבדת עם מים . לערבב את ה . . .

זדורוב: אני אשים דלי//

מלכה: //דבק .

זדורוב: ואני אלך למטה לעשות קצת מים בדלי, לחתוך שקית, לעשות קצת דבק

ו . . . אה . . . לעשות (לא נשמע) של דבק מוכן יהיה ו . . . אלך (לא נשמע) של מנשה אה . . .

יוסי: מפתח .

זדורוב: מפתח . אה, לא הולך, אני הולך לראות של המקלט . הוא סגרתי ארבע, אני אלך ב . . . חזרה, אלך במקלט ארבע או לשלוש, אבל אני לא יודע, אני שים (לא נשמע)//

מלכה: //כל הזמן הזה לא שטפת ידיים ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . אני עושה כמה פעמים, אבל אני לא יודע מתי . אני יכול לעבוד מתי יש הרבה רובה וזה, אני עושה ניקיון של כלים . כן . אז (לא נשמע)//

מלכה: //אז עכשיו אתה תסביר לי אתה למה, למה, למה . . . לא אני, אתה, אתה חושב שיכול להיות דם על הסכין שלך . אם היה, נכנסת למקום נגיד עכשיו כמו פה, יש צבע על הקיר, אני עושה ככה, יש צבע, אני התלכלכתי, נגעתי בזה, יהיה פה צבע, נכון ?

זדורוב: (הנחקר שותק חצי שניה) .

מלכה: אם יש הרבה צבע פה, הכל מלוכלך, אז יתלכלך לי הפלאפון עם צבע, זה בסדר . אבל למה אתה יכול לחשוב שלך יהיה דם על הסכין//

זדורוב: //יש אופציה (לא נשמע)//

מלכה: //איזה אופציה ?

זדורוב: אני שים ידיים ושם היה קצת דם, אני (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע . אני לא יודע . אני לא לראות (לא נשמע)//

מלכה: //אתה לא רואה בידיים שלך שהידיים מתלכלכות, נהייה לך דבק ביד ? אתה לא רואה שם לכלוך ?

זדורוב: למה נייר דבק מתי אני עושה פיפי ?

מלכה: עשית פיפי, יצאת עכשיו אה . . . עם הדלת מלוכלכת עם דם, אתה מרגיש ביד לא בסדר, דבק . נכון ?

זדורוב: לא, אני (לא נשמע)//

מלכה: //אז אתה מסתכל למה יש דבר .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //אתה מסתכל מה זה .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //אתה שוטף ידיים .

זדורוב: אני חזרתי אה . . . שירותים ואני אלך למטה, אני אשים שקית לפתוח כי זה . . . (מונה דיסק 1:09:00)

מלכה: למה אתה חושב שיכול להיות דם על הסכין שלך ?

זדורוב: אני לא יודע למה .

מלכה: למה ?

זדורוב: לא יודע למה . אני לא יודע למה .

מלכה: למה אתה יכול לחשוב שיהיה דם על הכבל מאריך שלך ?

זדורוב: יש עוד מה היה על היד דם, אני//

מלכה: //למה שיהיה לך דם על היד ?

זדורוב: איפה משהו אחר (לא נשמע)//

יוסי: //תגיד לי, אתה הלכת בשירותים, ראית שתי טיפות .

מלכה: שתי טיפות (לא נשמע)//

יוסי: //שתי טיפות ראית, אמרת יש ישר דם . ביד יש דם ואתה לא רואה ? טיפות ראית, הרי אמרת זה דם, לא ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: מה, היה שיטפון של דם שמה, מה היה שמה מישהו משפריץ דם עם צינור ?

(מונה דיסק 1:09:34)

זדורוב: לא, היה כמה//

מלכה: //אז מה ?

זדורוב: נקודות .

מלכה: היה טיפות על הרצפה, עשית את זה שזה יכול להיות לך בסכין, שזה יכול להיות בכבל מאריך, שזה יכול להיות (לא נשמע)//

יוסי: //בחולצה יכול להיות, בכל מקום, נעליים .

מלכה: (לא נשמע) בחולצה שלך, למה ?

יוסי: בכל מקום יכול להיות, נעליים .

מלכה: (לא נשמע) למה ?

יוסי: בכל מקום יכול להיות משתי טיפות ?

מלכה: למה ? תשמע, תסתכל עלי . אני עכשיו, עכשיו אני ייקחו אותי, יושיבו אותי פה, יגידו לי, תשמע אתה רצחת את הילדה . אני אגיד להם, לא . יגידו לי, יש לך דם, אני אגיד להם, לא . אין דם, לא יכול להיות דם בחיים . אתה מבין ? אבל אם אתה, אם אתה רצחת אותה ואתה חושב ככה אז אתה אומר, אולי שכחתי לנקות, שכחתי לנקות שם, אולי משהו שכחתי לעשות . בשביל זה אני אומר, יכול להיות שיהיה דם על הכלים, יכול להיות שיהיה דם פה . אתה מבין ?

זדורוב: תשמע, מתי סתם דוגמא אני עושה זה . . .

מלכה: כן .

זדורוב: אני לא לך שים כלים, אני לעשות//

מלכה: //למה לא ?

זדורוב: למה ? אני לעשות ניקיון . זה בכוונה .

מלכה: לעשות ניקיון ? עשית ניקיון ?

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //אבל אתה אומר, עשיתי ניקיון, אולי הניקיון לא טוב .

זדורוב: (לא נשמע) אצלי לעברית מדבר זה קשה .

מלכה: בטח שקשה . לרצוח ילדה זה גם קשה .

זדורוב: אני לא לזרוק ל . . . לילדה .

מלכה: אני לא יודע .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אתה יש ביניכם בעיות .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אתה אומר//

זדורוב: //זהו, אני לא עשיתי כלום .

מלכה: (לא נשמע) אני דם, אני דם פה, דם שם (לא נשמע) .

זדורוב: מדבר מה אתה רוצה .

יוסי: (לא נשמע) רגע, מה זה מדבר מה אתה רוצה ?

זדורוב: (לא נשמע) לא רוצה כלום (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) תסתכל .

זדורוב: אני לא רוצה לראות שום דבר .

יוסי: ששש . . .

זדורוב: אני לא רוצה, אני יודע (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: זה לא מעניין אותי בכלל, כולם פה (לא נשמע) אתם רוצים, תתלו את זה עלי (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא רוצה שום דבר (לא נשמע) .

יוסי: אתה אמרת, תראה, זה הכתב, זה הכתב שלך ?

זדורוב: זה הכתב שלי .

יוסי: הכתב שלך ?

זדורוב: שלי .

יוסי: תראה, אתה אמרת . . . (לא נשמע) מה שאתה כתבת . אמרת . . . שב . . . רצית ללכת . . .

זדורוב: אני אמרתי לו, אני כתבתי (לא נשמע) אני לא כתבתי (לא נשמע) .

יוסי: בסדר, בסדר, בוא נראה . הלכת מקלט שתיים, עשית צבע, עשית דבק והלכת (לא נשמע) לראות אם פתוח .

זדורוב: כן . מונה דיסק 24:11:1

יוסי: בסדר, אחרי זה, הלכת, ראית מקלט פתוח, הלכת למיכאל .

זדורוב: כן .

יוסי: בדרך הסתכלת מקלט שלוש .

זדורוב: כן .

יוסי: בסדר . אחר כך הלכת, ולקחת מפתח ממיכאל . . .

זדורוב: את מקלט ארבע .

לפניות למבקר המדינה על הבלוף של חברת פרוטוקול עם משרדי הממשלה

יוסי: כן . ואחר כך הלכת למקלט מספר שתיים .

זדורוב: כן .

יוסי: לקחת את החתיכות של הפנלים . . .

זדורוב: כן .

יוסי: איך ידעת לקחת את החתיכות של פנלים או עוד לא הלכת לבדוק את המרחק ?

זדורוב: נו לפני זה אני הלכתי ובדקתי .

יוסי: אבל זה סגור .

זדורוב: נו אז מה ? זה הרי ברור שאני לא יכול לחתוך פנלים בלי מידות .

יוסי: זה נכון, זה מה שאני שואל .

זדורוב: (לא נשמע) אני הולך מפה לשם (לא נשמע) .

יוסי: אז אני שואל, אני שואל, אתה כאילו, אתה אומר, עשית ככה, ככה, אז מתי לקחת מידות?

זדורוב: (הנחקר שותק) בקיצור, אני לא רוצה לדבר . אתם רוצים לתלות את התיק עלי, תתלו אותו עלי . אני לא רוצה, אני אחכה לבדיקה כשיראו שאין את טביעות האצבעות שלי, שאני לא ביצעתי את זה, שהסכינים שלי לא קשורים לזה, אני אחכה לזה, אז אתם תבינו שאני לא עשיתי את זה ולי אין שום קשר לזה . ככה אני לא רוצה לדבר, אני התעייפתי, אני (לא נשמע) נמאס לי . (הנחקר מתחיל לבכות) אתם רוצים לתלות את התיק עלי, תתלו אותו עלי, אימי היקרה . אבל אם אני אצא, אני אמצא את הנבלה הזאת ואז בטוח ידקור אותו . XXXX

מלכה: למה הוא בוכה ?

יוסי: (החוקר שותק) .

מלכה: למה הוא בוכה ?

יוסי: הוא אומר, אתם רוצים לשים תיק תשימו תיק (לא נשמע) .

מלכה: מה זה לשים לך תיק ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: מה זה לשים לך תיק ?

זדורוב: זה (לא נשמע) מדבר מה . . . אני לא (לא נשמע, הנחקר ממשיך לבכות) . אבל מתי אני אלך בחזרה, אני מצאתי מי עושה זה, מתי (לא נשמע) עושה בדיוק עושה עוד כמה זמן זה . . .

מלכה: מה זה עושה בכמה זמן זה ? תסביר לי .

זדורוב: מה הוא עושה .

מלכה: אתה עושה גם מה הוא עושה ? מונה דיסק :0013:1

זדורוב: המה, אני סתם אלך בכלא (לא נשמע) אצלו ? מה, אני (לא נשמע) אבל אני אלך בחזרה, אני בדיוק אלך . ואני מצאתי לו . אני מצאתי לבד . XXXX

מלכה: אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני מצאתי לבד .

מלכה: אתה תמצא אותו ?

זדורוב: אני לא לראות מי עובר, אבל אני מצאתי .

מלכה: אתה מצאת מי עושה את זה ?

זדורוב: אני מצאתי .

מלכה: מי ?

זדורוב: אני לא יודע, אבל אני מצאתי מי עושה זה .

מלכה: אתה תמצא, בעתיד .

זדורוב: כן .

מלכה: אה, או קי . יש לך כיוון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) כי אני, אני (לא נשמע)//

מלכה: //בינתיים הכיוון היחידי זה אתה .

זדורוב: אנחנו נדבר מתי יוצא אצלי .

מלכה: מה זה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: (הנחקר שותק וממשיך לבכות) .

מלכה: (לא נשמע) ללטף אותו ?

יוסי: אתה (לא נשמע) ?

זדורוב: כן, אין בעיה . מה שהוא רוצה, נעשה את זה . ומתי יהיה . . . מה אין שלי ידיים שם . אין סכיות שלי מה אני עושה, מה אני לא עושה וזה . . . סכין אחר, אתה לראות אם מדבר, כן אתה אומר (לא נשמע) אתה לא עושה (לא נשמע) אני יש קצת זמן, אני עושה זה . והיה . עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה ימים, אבל זה היה .

מלכה: מה זה וזה היה ? תסביר לו ברוסית .

זדורוב: כשיחזרו הבדיקות אה . . . והוא (לא נשמע) שאין את טביעות האצבעות שלי ו . . . לא יכול//

יוסי: //(לא נשמע) תוצאות של מעבדה ויגידו ש . . .

זדורוב: שזה לא מהסכין שלי .

יוסי: אין שום דבר (לא נשמע) אין, אין טביעות אצבעות שלו ושום דבר. X (הערה- יש הבדל בין מה שאמר רומן שזה לא מהסכין שלו לבין טביעות אצבעות שאמר יוסי)

זדורוב: ואתה מדבר כן, אתה לא . . . עושה זה, הוא אמר סליחה, להתראות . תשמע, יהיה, יהיה זמן, יש עוד, יש (לא נשמע) . (מונה דיסק :34141:)

מלכה: שאני אגיד לך סליחה ?

זדורוב: כן .

מלכה: איך אני יכול להגיד לך סליחה עכשיו ?

זדורוב: ואיך אתה יכול מדבר על זה אתה, איך אתה יודע (לא נשמע)//

מלכה: //זה הכל עכשיו עליך . (צועק מלכה)

זדורוב: אני לא הרגתי .

מלכה: שקט .

זדורוב: אני לא אה . . . (לא נשמע) או משהו אחר .

מלכה: שששש . . . תסתכל, פוליגרף, יצאת לא בסדר, נכון ?

זדורוב: נכון .

מלכה: נכון .

זדורוב: אבל אני יודע למה//

מלכה: //שש . . . שקט .

זדורוב: עכשיו אני יודע . מונה דיסק :0015:1

יוסי: שניה .

זדורוב: תביאו עוד פעם פוליגרף .

יוסי: אנחנו אחרי זה נעשה, אנחנו אחרי זה נעשה, תשמע . פוליגרף יצאת לא בסדר, נכון ?

זדורוב: אני יודע .

ח2 נכון .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: או קי, או קי . עכשיו . . .

זדורוב: יש כבר דם, משהו אחר, אני לא יודע//

מלכה: //למה שיהיה דם ?

זדורוב: אני לא יודע . אני לא יודע .

מלכה: בסדר, דם (לא נשמע) .

זדורוב: מתי אני עושה, אני הכל בדם . אבל לא קצת שם, קצת שם .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני הכל בדם .

מלכה: אם עושה ניקיון טוב//

זדורוב: //איך אתה//

מלכה: //(לא נשמע) אולי (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מתי אתה עושה זה, אתה לא עושה ניקיון, אתה הלך מהר .

מלכה: (לא נשמע) החלפת בגדים ?

זדורוב: (לא נשמע) אתה הלך מהר .

מלכה: החלפת בגדים ?

זדורוב: אני הולך מתי אני רוצה לעשות, אני לא הולך איפה הרבה אנשים, אני לא יודע (לא נשמע)//

מלכה: //במקלט אין אף אחד .

זדורוב: איזה מקלט ? (לא נשמע) .

מלכה: היית בשירותים, צ'יק למקלט, נגמר הסיפור, מה . . .

זדורוב: איזה מקלט, (לא נשמע)//

מלכה: //אה . . . מקלט שתיים .

זדורוב: אני מדבר לך עוד פעם, מתי מישהו רוצה לעשות בעיות//

מלכה: //נו .

זדורוב: הוא לא עושה בבית ספר . למה ? שמה הרבה אנשים .

מלכה: אז למה לעשות בבית ספר ? מונה דיסק :0016:1

זדורוב: אני לא יודע . סתם דוגמא, אני רוצה משהו לעשות, אני לא עושה, שם הרבה אנשים, אני (לא נשמע)//

יוסי: //אין שם אף אחד, (לא נשמע) בקומה אין אף אחד . (צועק יוסי)

מלכה: (לא נשמע) אין אף אחד, תשמע .

זדורוב: (לא נשמע) אני לא יודע .

מלכה: תסתכל .

יוסי: אין אף אחד, הכל//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: תסתכל .

זדורוב: אני לא רוצה (לא נשמע)//

מלכה: //תסתכל אלי, מקלט שתיים ?

זדורוב: (לא נשמע) אני לא רוצה . (רומן מצביע על האזיקים ברגליו )

מלכה: אני אסיר לך עוד מעט אזיקים, (אומר מלכה שנראה על יד רומן כמו פיל ליד זבוב. האזיקים הרי נועדו לשבור את רוחו של רומן ולא כדי למנוע את בריחתו) מקלט שתיים ? נכון, יש מדרגות ?

זדורוב: יש . (מונה דיסק 19:161:)

מלכה: אם מישהו עולה לשירותים למעלה של הבנות, רואים מהמקלט שתיים מהמדרגות, נכון?

זדורוב: אני לא יודע, אני לא היה על ה . . . מקלט אה . . . על ה . . . שתיים .

מלכה: אם אתה עכשיו נכון, איפה שהמדרגות של הבנים, (לא נשמע) מקלט שתיים זה מסביב, עולים למעלה במדרגות .

זדורוב: כן

מלכה: נכון?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //במדרגות (לא נשמע)//

מלכה: //חייב לעבור במסדרון, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: חייב לעבור . עכשיו יכול להיות שראית אותה, היא אמרה לך משהו . . . X

זדורוב: אני לא ראיתי מישהו שם, אני לא יודע מי עושה זה . מתי אני משהו אה . . . אה . . . רואה, אני מדבר הרבה פעמים זה . למה ? אני לא רוצה סתם פה אני לא רוצה שמה ל . . . ל . . . אני לא רוצה . למה ? מתי אני ככה, מה אני רוצה בכוונה אצלך ככה ? אני לא רוצה בכוונה . אני לא רוצה פה, אני לא רוצה כל הזמן במשטרה שם בכלא, אני לא רוצה . אני רוצה לישון אישה שלי . אני לא יודע מי, מי עושה זה . (הנחקר מתחיל לבכות בשנית) אני לא ראיתי מי עושה, אני לא לראות בכוונה מי עושה משהו .

מלכה: עכשיו עוד פעם, אז איך אתה פותר לנו את הבעיות ?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: יש הרבה בעיות .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //עכשיו תגיד לי, תגיד לי עכשיו אתה, תסביר לי אתה, עכשיו בוא, בוא נשב הפוך . אתה חוקר, אני רומן .

זדורוב: אני לא חוקר, אני לא יודע הוא, איך הוא . . . הוא מבין, אני לא יודע . (מתכוון רומן לרוצח)

מלכה: אבל תשמע, יש דברים שצריך להסביר . למשל, אני עכשיו רומן, אני לא יכול, אם אני לא עשיתי כלום, אם אני לא עשיתי כלום, אני לא יכול להגיד לו, תשמע, יכול להיות שתמצא דם על הסכין . . עכשיו הוא ייקח לי את העט . עכשיו יהרגו פה מישהו בחדר שמה. בסדר?

זדורוב: נו .

מלכה: יגידו לי, אתה הרגת אותו עם העט . ייקחו את העט, יגידו לי, יכול להיות שיהיה דם על העט ? מה אני אגיד להם ? לא . אין דם על העט . X (משתמש מלכה בהגיון הצרוף כשהוא מתעלם מהעובדה שהחדירו לראשו של רומן שכן נמצא דם על חפציו )

יוסי: תגיד אין דם .

מלכה: אין דם, איך יכול להיות דם ? אני פה יושב, לא עשיתי כלום, אין דם על העט .

זדורוב: אבל סכין אצלי, הוא כל הזמן פה .

מלכה: הוא כל הזמן אצלך, למה שיהיה עליו דם?

זדורוב: אני לא יודע.

מלכה: אם היית אומר תשמע, יכול להיות שיש דם שלי . . . שלך, אתה עובד עם הסכין, נכון ?

זדורוב: כן, בטח .

מלכה: אולי פתחת את היד, אולי עשית משהו .

זדורוב: יש (לא נשמע) .

מלכה: נכון ? אז יהיה דם שלך.

זדורוב: כן .

מלכה: אבל לא יכול להיות דם של מישהו אחר .

זדורוב: איזה קבוצת דם הייתה הילדה ?

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: לי יש ארבע פלוס כי זה שלי, זה יהיה הדם שלי, זה לא יהיה השם שלה .

מלכה: מה הוא אומר ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //הוא אומר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ארבע פלוס דם אה . . . יכול לראות כמו אצל (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) ארבע פלוס .

זדורוב: כן .

מלכה: יש לנו זה (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

מלכה: אם אני נותן לך כיוון, אתה מוצא סיבה . (ממשיך מלכה לסובב את רומן בכחש)

זדורוב: סיבה מה זה סיבה ?

יוסי: סיבה .

זדורוב: בשביל מה ? מונה דיסק :0019:1

יוסי: ארבע פלוס זה איך קוראים לזה ה . . .

מלכה: אתה עכשיו, אנחנו עכשיו היום אתה נזכר שיכול להיות שהדם שלך . אתה לא אמרת פה, הדם יכול להיות שלי . אמרת יכול להיות שיש דם על הסכין . X

יוסי: לא, הוא אמר יכול להיות שדם לא שלי על הסכין, שאלו על הדם לא שלו .

מלכה: לא שלו . אנחנו לא מדברים על הדם שלך .

זדורוב: (לא נשמע) יכול שלי .

מלכה: אנחנו מדברים על הדם שלך פה ?

זדורוב: אני לא יודע, לא .

מלכה: לא, (לא נשמע) על הדם של מישהו אחר .

יוסי: דם של מישהו אחר, לא שלך .

זדורוב: אני לא יודע עכשיו .

מלכה: איך יכול להיות על כבל מאריך דם ? X (אומר מלכה שיודע שלא נמצא אפילו חלקיק מיקרוסקופי של דם)

זדורוב: לא יודע . לא יודע .

יוסי: איך יכול להיות כש//

זדורוב: //יכול להיות (לא נשמע)//

יוסי: //איך יכול להיות דם על הסכין ? איך יכול להיות? דם לא שלך על סכין, איך יכול להיות?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: תחשוב, איך יכול להיות ?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: (לא נשמע) אם אתה אומר, אתה עובד, יש פצע, אתה עושה ככה והדם שלך בסכין, בסדר . יכול להיות .

זדורוב: אני//

יוסי: //אבל דם לא שלך, איך יכול להיות מזה שיש//

מלכה: //איך (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) טיפות על הרצפה, איך הגיע לסכין ? איך יכול להיות ?

זדורוב: אם הוא הלך שם אצלי במקלט ו . . . בטח, אני אשים את הסכין (לא נשמע)//

יוסי: //אבל הסכין פה, כל הזמן אתה אומר, פה כל הזמן .

זדורוב: (לא נשמע) אני לפעמים עובד ואני שם אותה על הרצפה, אבל אני בלעדיו לא עוזב, אני עוזב (לא נשמע)//

יוסי: //הוא אומר, הוא שם את הסכין על הרצפה לפעמים וזה . אבל אם הסכין//

זדורוב: //יכול להיות, אבל אה . . .

יוסי: אבל אם הסכין רומה, אם הסכין על הרצפה, איפה אתה ? ליד הסכין .

זדורוב: לא, לא, לא, אני עובד, אני שים על הרצפה, אבל מתי אני אלך, הסכין (לא נשמע)//

יוסי: //אז אם אתה, אז אם הסכין על הרצפה ואתה במקלט, מה בן אדם ילך שם יכנס ואתה לא רואה אותו?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: עכשיו שהלכת למלא מים, הסכין היה עליך ?

זדורוב: עוד פעם . הרבה מים?

יוסי: כשאתה הלכת למלא מים, הסכין הייתה עליך ? הרי כשאתה יוצא במקלט, אתה יוצא את הסכין אתך .

זדורוב: כן .

יוסי: נכון ?

זדורוב: כן .

יוסי: היה עליו .

מלכה: כל הזמן עלי .

יוסי: הוא יוצא מהמקלט, הסכין עליו .

זדורוב: נו, כן הוא אצלי היה, אבל אה . . . למה הוא היה אצלי ? אה . . . מתי אני מפח . . . אה . . . לא, מפחד, אני שכחתי סתם דוגמא ואלך אני לראות מה יש דם על ה . . . אה . . . להב ? על הסכי . . . לא// מונה דיסק :0021:1

יוסי: //להב, להב .

מלכה: על הלהב .

זדורוב: על הלהב, אני (לא נשמע)//

יוסי: //הסתכלת אם יש לראות ?

זדורוב: אבל לא היה .

יוסי: הסתכלת, למה הסתכלת ?

זדורוב: מה ?

יוסי: למה אתה הסתכלת על הלהב אם יש דם ?

זדורוב: לא, אני מסביר שאם אני הייתי משאיר את הסכין, הוא היה הורג באותו הזמן//

יוסי: //נו .

זדורוב: ואני הייתי מגיע, אני הייתי רואה את הדם על הלהב .

יוסי: נו, (לא נשמע) .

זדורוב: אני הייתי רואה, אבל אה . . . אני לא השארתי פשוט ככה את הלהב//

יוסי: //בסדר, אז//

זדורוב: //ואת הסכין .

יוסי: אז, אז תראה, לא יכול להיות//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אם אתה לא השארת, רגע שניה, . אם אתה לא השארת את הלהב ואתה לא השארת את הסכין, אז זאת אומרת איך זה יכול להיות עליו//

זדורוב: //נו (לא נשמע)//

יוסי: //דם שהוא לא שלך ?

זדורוב: אני לא השארתי את הסכין (לא נשמע)//

יוסי: //איך זה יכול להיות ?

זדורוב: והלהבים היו אצלי בתיק .

יוסי: איך יכול להיות שדם לא שלך הגיע על הסכין ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: תסביר, אתה הרי אמרת, נו אם אתה אמרת שזה//

זדורוב: //אני לא יודע .

יוסי: שיכול להיות שיש על הכפתור, יכול להיות שיש על הידית .

זדורוב: יכול להיות .

יוסי: איך ?

זדורוב: יכול להיות שאני נגעתי ? יכול להיות שאני החזקתי את הסכין .

יוסי: ואיך אתה נגעת ? מה, אתה זחלת על הרצפה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: יכול להיות שהיית בטעות למעלה, עלית למעלה בטעות וראית את הילדה הזו, נגעת במשהו וזה ואז שטפת את הידיים ? X

זדורוב: שמע, אני בדיוק לא ראיתי//

מלכה: //אני שואל .

זדורוב: מתי אני לראות//

מלכה: //אולי בטעות ראית, עלית למעלה//

יוסי: //וראית אותה מתה, אבל אתה לא קשור .

מלכה: (לא נשמע) ראית מתה, אולי נגעת//

יוסי: //מישהו הרג אותה וראית אותה מתה .

מלכה: אולי נגעת בה, משהו כזה .

זדורוב: אני לא ראיתי, מתי אני ראיתי, מתי אני לראות מה הילדה מת, אני מהר אתקשר ל . . .

מלכה: למי ?

זדורוב: למשטרה .

מלכה: אולי עכשיו אתה מפחד (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אני לא יודע .

מלכה: אתה לא חוקי, אתה יש משטרה, אתה עושה בעיות, אתה אומר (לא נשמע)// X

זדורוב: //תשמע, תשמע . . . מתי//

מלכה: //אולי ראית ?

זדורוב: מתי אני לא חוקי, זה לא נכון . אני חוקי, אבל אצלי אין תעודת זהות .

מלכה: בסדר .

זדורוב: אני חוקי .

מלכה: אבל אתה מקודם אמרת, אתה משטרה מפחד, לא רוצה בעיות .

זדורוב: כן, בעיות//

מלכה: //לא רוצה עניינים .

זדורוב: אני יודע (לא נשמע)//

מלכה: //אולי עלית למעלה, ראית משהו, פחדת, אמרת לי באה משטרה, למה זה, עכשיו יהיה לי בעיות, הלכת שטפת את הידיים שם למטה (לא נשמע)//

יוסי: //והלכת אל המקלט .

זדורוב: לא . אני לא הייתי, אני לא ראיתי שהילדה מתה . אם אני הייתי רואה את זה, אני ישר הייתי מזמין//

מלכה: //ובשביל זה גם אתה אחרי זה חשבת אולי יש לך דם בנעליים//

זדורוב: //בסדר (לא נשמע)// מונה דיסק 55:21:2

מלכה: //אולי גם בסכין .

זדורוב: לראות כמו . . . דוגמא//

מלכה: //כן .

זדורוב: אני לראות, מה אני דפוק אלך ב . . . הדם ?

מלכה: אתה לא שמת לב, נכנסת לשירותים, פתאום נהייה דם, נהייה בלגן, ראית את הילדה . . . אמרת, לא, אל כדאי להסתבך עם משטרה, לא זה, אבל כבר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) דבר כזה אין ידיים שלי ו . . . נעליים אה . . . אה . . . למה . . .

מלכה: למטה .

זדורוב: אין נעליים שלי בשירותים (לא נשמע) .

מלכה: אין ?

זדורוב: אין . אני לא היה שמה .

מלכה: אתה לא היית שמה . X

זדורוב: לא .

יוסי: יש לך, יש לך אתה, זרקת גם נעליים ? יש לך נעליים שהיו לא בסדר וזרקת ?

זדורוב: אני לא הייתי יכול לקחת אה . . . נעליים, זה הדבר היחיד למה אני כל הזמן עובד אתם, כולם ראו אותי עם הנעליים האלה . אני כל הזמן עבדתי אתם, הם נשארו גם כן שם אצלי, בפנים . זה הזוג היחיד שיש לי//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: והנעליים האחרות, אתם הרגליים מסריחות .

יוסי: אתה (לא נשמע) לעשן ? תגמור לעשן, אני אכנס . (אומר יוסי למלכה שמדליק סיגריה)

מלכה: (לא נשמע) יוסי, תראה שמה אם יש איזה . . .

זדורוב: (לא נשמע) קצת ?

מלכה: אה הנה, או קי . מונה דיסק :0024:1

יוסי: בסדר, (לא נשמע) .

מלכה: מים לשתות או מים למאפרה ?

יוסי: הוא רוצה מים לשתות .

מלכה: אה, או קי .

זדורוב: ומים קצת במאפרה .

מלכה: הוא יביא את המים (לא נשמע) לשתות, אתה תעשה פה .

זדורוב: אני לא ראיתי (לא נשמע) .

מלכה: רומן, תשמע הסיפור הזה צריך לגמור אותו//

זדורוב: //תשמע, אני יודע (לא נשמע) כל הסיפור אצלי, כל יום יותר חזק, חזק,

חזק . אני הכל מבין//

מלכה: //נכון, נכון .

זדורוב: אני הכל מבין .

מלכה: נו . ל . . . למה, למה הסיפור נהייה מיום ליום יותר חזק עליך ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //למה ? למה ?

זדורוב: אני עובד שמה, אני עובד .

מלכה: לא, לא עובד, יש הרבה עובדים .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: יש גם מורים, יש הכל .

זדורוב: אני לא עושה זה, אני זה יודע בדיוק . אני לא לראות מי יכול לעשות את . . . אני יודע מה אני לא עושה כי זה אי אפשר//

מלכה: //תשמע, תשמע (לא נשמע)//

זדורוב: //יותר מאוחר//

מלכה: //אתה בבית ספר ?

זדורוב: כן .

מלכה: חוץ ממך בבית ספר יש עוד מאתיים תלמידים ויש מאתיים מורים ויש עוד אנשי אחזקה ויש עוד הרבה אנשים שעובדים בבית ספר, נכון ? כן ? נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אתה, סליחה יכול (לא נשמע) נהייה בלגן . אתה מבין ?

זדורוב: אני יודע, (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //רק אצלי יש בלגן .

מלכה: בדיוק, אתה מבין ? אצלך נהייה בלגן, (לא נשמע) רציני . (לא נשמע) . רק אצלך נהייה ברדק .

יוסי: נו תעשן, אני בא .

מלכה: אתה מבין ?

זדורוב: לא .

מלכה: עכשיו למה, למה זה ? הכל מ . . . מתקשר אליך .

זדורוב: הכל, כל הסיפורים, כן זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא . אני יודע זה,

אבל . . . X

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: מתי יהיה בדיקות, מה . . . אין שלי ידיים שם . שניה . מונה דיסק :3225:1

מלכה: אולי יש לך כפפות, אולי זה, אני (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) אולי יהיה כן ידיים שלך .

זדורוב: אני לא עובד בכפפות .

מלכה: אם יהיה ידיים ?

זדורוב: אם יהיה ידיים//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אין ידיים, אין רג . . . אין רגליים שמה .

מלכה: אם יהיה ידיים, יהיה לך בעיה רצינית בחיים .

זדורוב: אין שם, אני//

מלכה: //אתה מבין ?

זדורוב: אני בטוח יודע מה אני לא עושה זה .

מלכה: מה זה ? מה זה בטוח ?

זדורוב: אני בטוח יודע מה אני לא עושה זה .

מלכה: אתה לא עשית .

זדורוב: אני בטוח יודע מה אני . . . לא עוד מה . . . עוד ככה תעזור לו .

מלכה: למה, למה, למה ראו אותך יורד מלמעלה ?

זדורוב: אני לא הולך ל . . . למעלה .

מלכה: אתה תראה// (מונה דיסק 18:261:)

זדורוב: //אני עובד קומה ראשונה .

מלכה: תסתכל//

זדורוב: //מקלטים//

מלכה: //תשמע//

זדורוב: //לך על הקומה הראשונה, אבל לא לקומה שניה .

מלכה: תראה, שניה, תסתכל עלי, תסתכל . עכשיו נגיד אני הייתי עובד בבית ספר, היית אומר לי, היית בקומה שניה ? הייתי אומר, יכול להיות, אולי עליתי לשם . אולי הלכתי לחפש משהו .

זדורוב: אתה לא//

מלכה: //אולי הלכתי לחפש מישהו, אולי אמרו לי, מיכאל למעלה, אולי זה, הלכתי, אני לא זוכר . אתה ישר אומר//

זדורוב: //ההוא מחפש//

מלכה: //אני לא הייתי בכלל, בכלל, בכלל . היית חודש ימים בבית ספר .

זדורוב: נו .

מלכה: היית למעלה ?

זדורוב: על החודש הכל כן//

מלכה: //כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: היית, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: היית .

זדורוב: (לא נשמע) ילדים .

מלכה: למה היית למעלה בכל החודש הזה ? כל המקלטים הם למטה . (תוקף מלכה את הטיעון ההגיוני שכרגע השמיע)

זדורוב: (לא נשמע) שם לומד .

מלכה: מי ?

זדורוב: ילדים למעלה .

מלכה: למעלה, אבל אתה, אתה, למה אתה תעלה למעלה ?

זדורוב: אני היה פעם אחת .

מלכה: למה ?

זדורוב: שים אה . . . שים היה אה . . . מנשה ומיכאל, היא עושה חורים על ה . . . זה, על ה . . .

מלכה: לתמונות .

זדורוב: תמונות, על הקיר .

מלכה: מתי זה היה ?

זדורוב: זה היה לפני אה . . . שבועיים אה . . . שבוע, שבועיים לפני (לא נשמע)//

מלכה: //ואתה (לא נשמע) למיכאל למה ?

זדורוב: כן, אני אלך אצלו ומדבר, בוא תעזור לי אה . . . מיכאל עושה . . . אה . . . תמונות ו . . . מנשה עושה שפכטל על ה . . . חורים .

מלכה: על החורים, תיקון .

זדורוב: אני מדבר זה שפכטל אמריקאי זה סתם, צריך שפכטל קליסימו (לא נשמע), זה יותר טוב .

מלכה: כן .

זדורוב: מדבר .

מלכה: מה היה עוד ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא יודע . עכשיו אצלי יש מתי מצאתי . . . משקפיים שלי, מה אין שמה דם, אין לכל (לא נשמע), הכל דם, אין (לא נשמע) אה . . .

מלכה: יש או אין ?

זדורוב: יש קצת . . . יכול להיות . יכול להיות, אבל אני יודע מה על הזה, (לא נשמע) . מתי אני אלך בשירותים יש אופציה שמה היה קצת דם, אבל אני לא ראיתי, אני שים קצת, יש אופציה . אבל פה, פה יש (לא נשמע) פה, פה אין . (מצביע רומן על זרועותיו וחלק גופו העליון)

מלכה: אין . זמן דיסק 1:28:24

זדורוב: למה ? מתי אתה עושה בעיות, שמה לחץ . הוא, (לא נשמע) . אבל אני יודע . אני . . . זה אני יודע, אבל אני לא יכול . . . הנה, הנה מכנסיים שלי פה//

מלכה: //אתה היית, היית בצבא ברוסיה ?

זדורוב: כן, אני היה .

מלכה: אתה היית בצבא . אתה פעם הרגת בן אדם ?

זדורוב: הרגת בן אדם (לא נשמע)//

מלכה: //בצבא .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //מלחמה, הרגת .

זדורוב: לא .

מלכה: לא הרגת בן אדם ?

זדורוב: לא .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: אז איך אתה//

יוסי: //יצא פה משהו (לא נשמע) יצא .

מלכה: אז איך אתה . . .

זדורוב: כן .

מלכה: יודע שיש דם .

זדורוב: אתה לא . . . לראות טלוויזיה ? שמה (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) זה סרטים, בסרטים הכל .

זדורוב: בטח, ושם הכל ככה (לא נשמע) .

מלכה: בסרטים יורים כדור אחד, מתפוצץ העולם .

זדורוב: שמה ככה קולנוע, אה . . . הדם . ככה כל הדם . הוא הכל בדם . אני הכל הדם, אבל אני לא הכל הדם .

מלכה: אבל אם החלפת בגדים וזרקת אותם, מאיפה אני יודע ?

זדורוב: אני . . . אני, אני יודע מה אתה לא יודע, זרקת אתי או לא זרקתי . אתה עושה עבודה שלך, אתה רוצה לדעת מי עושה זה, אתה אה . . . מצאתי מי עושה זה . אבל . . . אני//

מלכה: //מצאתי .

זדורוב: אתה מצאתי אצלי . אבל יש עוד אחד, מי עושה זה בדיוק . אני יודע מה אני לא .

מלכה: אתה, אתה ראית מישהו אחר עושה את זה ?

זדורוב: אני לא יודע מי עושה זה . אני לא ראיתי . (הנחקר מתחיל לבכות) מתי אני ראיתי, אני מדבר זה פעם ראשונה מתי אני היה פה . אני לא מפחד לעשות אצלי חור גדול ולך למטה, אני לא (לא נשמע)//

מלכה: //הנעליים שלך של העבודה . . .

זדורוב: כן .

מלכה: שלקחת אותם מ . . . מחמך, מאבא של אשתך . נכון ?

זדורוב: אה . . . כן הוא תן לי נעליים .

מלכה: הוא נתן לך את הנעליים .

זדורוב: אבל, אבל אני הרבה זמן עובד בנעליים (לא נשמע)//

מלכה: //כמה זמן אתה עובד עם הנעליים האלה ?

זדורוב: כמעט אה . . . חצי שנה, איפה ככה .

מלכה: חצי שנה ? מונה דיסק 151:30:

זדורוב: איפה ככה .

מלכה: (לא נשמע) . ולמה הסוליה שלהם ממש משופשפת חלקה ?

זדורוב: מה . . . אה . . . אני לא עושה זה (לא נשמע) .

מלכה: זה סוליה, אתה רואה ? (ח2 מדגים לנחקר) זה סוליה .

זדורוב: נו .

מלכה: זה קוצים .

זדורוב: כן .

מלכה: ראית פה יש קוצים ?

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) זה חלק .

זדורוב: אה . . .

מלכה: אין אפילו פס, קטן .

זדורוב: אה . . . אני לא יודע . לראות אני לא יודע . זה הרבה זמן, אני לא אה . . .

מלכה: מה אתה, אתה הולך//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //אתה הולך אתם בהרים ?

זדורוב: אני לא יושב, אני כל הזמן הולך .

מלכה: אתה עובד עם קרמיקה, מה אתה עובד ? אתה עובד בשדה ? (לא נשמע)//

זדורוב: //לא, לא רק קרמיקה אני עובד .

מלכה: נו .

זדורוב: אני עובד אה . . . על הבטון, אני עובד צבע, אני עובד גבס, אני הכל עובד . אבל אה . . . יש שמה כל יש אה . . . ציו . . . (לא נשמע) יש אה . . . חורים כזה, יש הכל .

מלכה: איפה, בנעל ?

זדורוב: בטח .

מלכה: לא ראיתי .

זדורוב: מה אני . . . (לא נשמע) .

מלכה: ראיתי חלק .

זדורוב: תשמע, אני לא יודע איזה נעליים (לא נשמע) . אני עובד בנעליים (לא נשמע)//

מלכה: //הנעליים שלקחנו מה . . .

זדורוב: זה אבא תן לי, אני עובד בנעליים כזה .

מלכה: יש לך רק נעליים לחג ואם הן נרטבות וזה ?

זדורוב: ויש, יש אה . . . כמו אצלך יש עוד אחד, אבל היא ב . . . בבית שלי, איפה מכונת כביסה, למטה .

מלכה: מכונת כביסה למטה ?

זדורוב: למטה אה . . . למה פה מכונה, איפה מכונה למטה, שתיים ככה אה . . . ש . . .

מלכה: שתי זוגות .

זדורוב: ושתי זוגות . בבקשה, שים, אתה יודע מה אני ב . . . בזה ? בבקשה לראות . אבל אני היה בנעליים כזה .

מלכה: הנעליים האלה היית .

זדורוב: כן .

מלכה: עם אלה עבדת, עם החומות .

זדורוב: (לא נשמע) חומות ?

מלכה: חומות, צבע, צבע חום .

זדורוב: אה . . . שם הרבה צבע .

מלכה: לא, הם בצבע חום . הם, זה חום, אתה רואה ? זה צבע חום, זה חום .

זדורוב: והנעליים יותר שחור .

מלכה: יותר חום כהה, ככה .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אז עם אלה עבדת . עם החומות שלקחנו ממך בתיק . מונה דיסק :0032:1

זדורוב: כן, זה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: בנעליים כזה, אני לעבוד (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: זה, זה . . . נעליים זה אין אוויר של הרגליים לא יפה .

מלכה: כן, ריח לא טוב .

זדורוב: זה פתוח .

מלכה: ריח לא טוב מהנעליים .

זדורוב: כן ו . . . בגדולות יש, אבל אה . . . אני עובד יום, אני לא יכול שמה, אני לא בטוח . הוא לא . . . בסדר, אוויר (לא נשמע) חרא . אני עובד בנעליים קטנים . מתי יש עבודה בחוץ, יש גשם, אני שים נעליים גדול . זה מתי יש אבק או לא אבק, הזה . . . א . . . אדמה פלוס מים כזה . בוץ, בוץ, מתי בוץ, אני עובד (לא נשמע) .

מלכה: תגיד לי, באותו יום שמה, החלפת חולצה ?

זדורוב: חולצה אני אתן לך . . . (לא נשמע) של אלכס .

מלכה: לא, לא, אבל שעבדת באותו יום . . .

זדורוב: כן .

מלכה: יום רביעי שעבדת בקרמיקה . . .

זדורוב: כן .

מלכה: החלפת חולצה ?

זדורוב: אה . . . (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) לשים ולקחת אחת אחרת ?

זדורוב: לא, אני סי . . .

מלכה: מבוקר אותה חולצה ?

זדורוב: מהבוקר ועד . . .

מלכה: עד הערב, עד סוף היום ?

זדורוב: עד, עד סוף יום, עד הסוף עבודה . בסוף העבודה אני להוריד (לא נשמע) .

מלכה: תגיד לי, אתה הלכת לבית ספר בחמש ו . . . עשרים, חמש וחצי ?

זדורוב: (לא נשמע) וחצי אני אלך מבית ספר בבית .

מלכה: היו עוד אנשים בבית ספר שהלכת ?

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: מי סגר את בית ספר ?

זדורוב: אני לא יודע . בבית ספר היה אנשים מי עושה אה . . . אה . . .

מלכה: ניקיון ? זמן דיסק 41:33:2

זדורוב: ניקיון . . . יכול להיות יהיה כמה ילדים, יכול להיות, אבל אני לא יודע

בדיוק . אני לא יודע בדיוק . יכול להיות יש . אבל אני לא יודע בדיוק .

אני . . . לא רוצה לעשות אה . . . חור אצלך סתם . אני לא רוצה את זה . אני . . . תעזור איך אני יכול, אבל . . . אני לא יודע, אני לא ראיתי, אני . . . יש אופציה . . . ה . . . אני לא יודע . . . סתם דוגמא . . . היא לומד ב . . . אחד בית ספר, ילדה, סתם דוגמא .

מלכה: או קי .

זדורוב: אם מישהו//

מלכה: //בוא, אתה רוצה לעשות לנו תיאוריות, בוא .

זדורוב: מתי ילדה הולך ב . . . שירותים, בשעה ? בשתיים ?

מלכה: לא יודע .

זדורוב: תשמע, סתם דוגמא, היא עובד בבית ספר אלף, כן ?

מלכה: כן .

זדורוב: ואם מישהו, אם מישהו, למה אם מישהו, זה נו אני ככה . . . בלילה יש הרבה זמן, אני . . . שמעתי//

מלכה: //חושב .

זדורוב: חושב איך יכול להיות . סתם אם מישהו בחוץ לא . . . לא יודע, למה ? הוא לא יודע מי, מה, מה קורה, הוא לא יודע סתם . מישהו הלך . . . ב . . . אה . . . חדר של אה . . . ילדה כזה, אם מישהו הוא לא יכול, מתי היא אלך והוא הולך, (לא נשמע) מי לומד, היא יודעת מי הוא הולך והיא לך, ילדה . יש שם (לא נשמע) מישהו איפה הולך ? ב . . . זמן הזה .

מלכה: (לא נשמע) הזה .

זדורוב: בזמן ה . . . הזה . יכול להיות . מישהו עם בחור ? לא . הוא לא ידע על בית ספר, אה . . . אני לא יודע מה היא תלך ובכוונה לעשות בעיות ו . . . הלכתי .

מלכה: כן .

זדורוב: זה אם מישהו מי לומד או עובד בבית ספר .

מלכה: צריך להיות .

זדורוב: כן, למה ? יש . . . אני לא יודע . . . אני לא יודע כל הסיפור זה, אני לא יודע .

מלכה: או קי .

זדורוב: אבל . . . מתי . . . סתם דוגמא אני עכשיו לך בשירותים של ילדות, שם יהיה רעש, אם מישהו לראות לי, יהיה רעש חבל על הזמן . רעש, לא אם מישהו שומע ? לא, לא שומע מישהו . אה . . . יכול להיות ילדה יודעת מי היה זה . היה . אני אלך ? מי (לא נשמע)//

מלכה: //לא, אתה, אתה כל היום הסתובבת בבית ספר .

זדורוב: כן, אני אלך//

מלכה: //אבל אתה כל היום הסתובבת בבית ספר, אתה כבר חודש בבית ספר, אתה מכיר את האנשים של בית ספר .

זדורוב: כן .

מלכה: נגיד אתה מכיר מיכאל . . .

זדורוב: כן, אני יודע מיכאל//

מלכה: //אתה מכיר מורים .

זדורוב: קובי, אני (לא נשמע)//

מלכה: //ראית (לא נשמע), ראית זה, ראית מיכאל, ראית אנשים, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אז אתה יודע מי שייך לבית ספר, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: באותו יום הסתובבת הרבה . אתה ראית מישהו אחר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: מישהו לא שייך ?

מלכה: מישהו שלא שייך לבית ספר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . לא, אני מדבר מה אני . . . מתי אני היה של אה . . . זה . . . של השומרים . . . היה בחור . הוא איפה עשרים, עשרים ושלוש . אבל אני לא יודע מי הוא . עובד (לא נשמע) שמה, הוא לא עובד, אבל על החודש הזה, אני זה רואה פעם אחד אצלו . הוא עובד הוא שמה, לא עובד, הוא לומד, אני לא יודע . זה בחור מי אני רואה פעם אחת, פעם ראשונה . על החודש . ומי הוא אני לא יודע .

יוסי: זה שהחליף את המנורה ל . . . למורה . מונה דיסק :0037:1

זדורוב: כן . אני לא יודע מי הוא, אני ראיתי אותו רק בפעם הראשונה וככה אני לא לראות . אה . . . אה . . . למה אני מבין מה זה יכול לראות . . . חבר של בת כזה . למה ? היא . . . היא יודעת מי היה זה . והיא לא עשה רעש . היא יודעת מי זה . אה . . . אין אופציה כזה, מתי אני אלך, אצלי היא לא יודעת . . . יודעת אה . . . (לא נשמע) הוא שמה עובד אצלי, לא הרבה . . . (לא נשמע) אני אלך שם, שם גם . אבל מתי אני אלך בשירותים של ילדים, יהיה רעש, סליחה, חבל על הזמן יהיה . (אומר רומן ומתכוון לצעקות על העובדה שנכנס גבר לשרותי בנות)

מלכה: ואם אין אף אחד (לא נשמע) ?

זדורוב: אבל אם אין אף אחד, אני מבין מה זה אם מישהו אה . . . מי . . . איך, בת יודעת מי זה היה . והיא לא עושה רעש .

יוסי: אז (לא נשמע) ? מה היית בצבא ברוסיה ?

זדורוב: אה . . . טלפוניסט (לא נשמע) .

יוסי: טלפון .

זדורוב: טלפון .

יוסי: עכשיו, בבית ספר מה למדת ?

זדורוב: קרמיקה .

יוסי: בבית ספר קרמיקה . אז איך אתה לומד בבית ספר קרמיקה ובצבא הולך קשר ?

זדורוב: נו .

יוסי: למה ?

זדורוב: אה . . .

יוסי: למה לא לקחו אותך להיות בנאי בצבא ?

מלכה: בינוי, (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . עד צבא אני עובד על ה . . . קרמיקה .

יוסי: כן .

זדורוב: אני לומד ועובד קרמיקה . בצבא מתי אני אלך אה . . . שם מדבר מי, איפה אתה רוצה ? אני . . . מדבר, אני רוצה ב . . . (לא נשמע) .

יוסי: מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) חייל אוויר מוצנח .

יוסי: כן .

זדורוב: אני לא יודע (לא נשמע) .

יוסי: כן, הוא רוצה, הוא רוצה להיות צנחנים, (לא נשמע) .

זדורוב: אבל אה . . . טוב, אתה רוצה ? אין בעיה ומתי היה מפחד (לא נשמע) שאם תיקים מדבר, מדבר, מדבר, אני אלך, שמה היה (לא נשמע) שלי, אני אלך ו . . . אנחנו הלך על ה . . . צבא . ו . . . בצבא אצלי מדבר, אתה היה או . . . אתה היה פה, אתה היה פה, אתה היה פה . ואתה יהיה פה .

יוסי: למה לא חייל אוויר מוצנח ? לא לקחו אותך ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע למה לא חייל אוויר מוצנח, אני לא יודע . או אני קטן או אני לא בסדר, (לא נשמע)//

יוסי: //אתה לא קטן, אתה בסדר .

זדורוב: לא, שמה . . . גובה .

יוסי: אבל אתה בסדר, אתה . . . בסדר .

מלכה: להיפך, צריך קטן, צנחנים .

זדורוב: אני לא יודע למה .

מלכה: לא צריך גדול .

זדורוב: לא יודע, אני רוצה ב . . . חייל אוויר מוצנח, אבל . . . לא (לא נשמע) . מה לעשות ? לא עושים, לא עושים .

יוסי: אז הלכת קשר, טלפון .

זדורוב: כן .

יוסי: כן . ו . . .

מלכה: אז איך נהייה לך אהבה לסכינים ?

זדורוב: מה ?

יוסי: איך אתה אוהב סכינים ? היית (לא נשמע) .

זדורוב: אני עובד . אה . . . מתי הרבה סכינים על הקיר, זה . . . טוב מאוד, זה יפה, זה מצוין .

יוסי: עכשיו אם אנחנו נקבל תיק שלך מרוסיה, מה יהיה כתוב ? איפה היית

בצבא ?

זדורוב: אה . . . תיק ברוסיה אה . . .

יוסי: כן .

זדורוב: איפה אני הייתי ב . . . בצבא ?

יוסי: כן .

זדורוב: בסברו דנצק, (לא נשמע) אה . . . זה . . . מחלקה נפרדת מובילת של הגנה כימית אה . . . מכאנית, סמל ראשון (לא נשמע) .

יוסי: זה מה שנקבל, לא משהו היית מקום אחר, היית (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) לא יודע מה .

זדורוב: לא, אני לא היה בחייל אוויר מוצנח, אני עכשיו ב . . . (לא נשמע) . פה אפשר ? (מצביע רומן על נייר כדי לכתוב עליו)

יוסי: כן, כן .

זדורוב: אני (לא נשמע) אה . . .

יוסי: אני שאלתי אותו שיגיד לי הוא (לא נשמע) איפה הוא היה בזה, בצבא .

זדורוב: אה . . .

יוסי: הבנת מה הוא מספר ?

זדורוב: אה . . . (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) זה, הוא רצה צנחנים, אמרו לו אין בעיה, תבוא . בסוף אמרו לו, אתה לא מתאים, לך להיות קש . . . קשר .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: אבל הוא לא בדיוק עבד ב . . . בקשר, הוא אומר שהוא היה באיזה מן יחידה שהייתה מערבלת שיחות .

יוסי: כן, הוא היו ב . . . ב . . . ביחידה הוא ביחידת לוחמה כימית, לוחמה כימית, משהו קשר, טלפון ב . . . כאילו הוא אחראי על (לא נשמע) כנראה מעורבל או משהו כזה ב . . . יחידה לוחמה כימית .

מלכה: כותב יפה .

יוסי: (לא נשמע) פה . כן . (לא נשמע) הוא כתב, אתה רואה ? זה הוא כתב את הזמן, אני כתבתי (לא נשמע) כבר הדף, את הזמנים שלו שהוא כתב שהם לא מסתדרים .

מלכה: לא מסתדר (לא נשמע) .

יוסי: כן, אז לך תדע, אולי, תסתכל . אולי זה לא מתחיל בזה, אולי זה מתחיל ב . . . אחד שלושים . ואז הכל מסתדר יפה . X (אומר יוסי ומתכוון לבעית הזמנים של הרצח שיש לחוקרים, שהרי הרצח היה למעשה בשעה 13:22:30)

מלכה: באחד שלושים הוא חזר לבית ספר באחד ועשרים, הוא (לא נשמע)//

יוסי: //אחד ועשרים, אז הוא נכנס לשמה, הוא מתחיל לעבוד ואז הוא אומר, יאללה בוא נלך נגמור עם זה שמה . . . אם אני כבר עובד, אני אגמור שמה עובד .

מלכה: אבל הוא היה, כשהוא עבר באחד ועשרים, הוא יכל לראות את כל הילדים האלה שמה .

יוסי: נכון .

מלכה: הוא לא רואה . יש שמה, היו הרבה ילדים . (מלכה בבעיה. עם רומן נכנס לבית הספר באחד ועשרים, הוא יכול היה לבצע את הרצח. אבל אז הוא היה צריך לראות את הילדים בפרגולה. אם רומן נכנס מאוחר יותר, הוא לא יכול היה לבצע את הרצח שנעשה כבר קודם)

יוסי: אז אה . . . (לא נשמע) חייב להיות, זה חייב להיות אחד ועשרים (לא נשמע) .

מלכה: מה, הוא רשם לך פה ספר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) מה יש לנו ?

זדורוב: זה איפה שאני שירתי ו . . . שם המשפחה של המפקד שלי . אה . . . המפקד של המחלקה . עשרים ואחד שמונה מאות שלוש עשרה, סליחה אפשר ? אני לא זוכר בדיוק . . . אבל מחלקה נדמה לי, עשרים ואחד שמונה מאות ושלוש עשרה . זה אה . . . נדמה לי שזה זה, אני לא זוכר במדויק .

יוסי: אתם בצבא לומדים אה . . . קראטה ?

זדורוב: אה . . . מה ? אם אני למדתי . . .

יוסי: קראטה ? קונגפו ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //ג'יאוג'יצו ?

זדורוב: לא .

יוסי: (לא נשמע) . משהו לא לומדים בצבא ?

זדורוב: אבל אני לומד מתי אני היה ל . . . ילד .

יוסי: כמה זמן ?

זדורוב: שבע, שש שנים זה ככה .

יוסי: שבע שש שנים סמבו (לא נשמע) ?

זדורוב: או שמו . . . לא, לא . . . אצלי היה שש או שבע//

יוסי: //אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //שש שנים או שמונה, אני לא יודע .

יוסי: כן . כמה זמן למדת ?

זדורוב: חצי שנה איפה .

יוסי: חצי שנה וזהו ? ושהיית יותר גדול לא למדת כלום ?

זדורוב: מה ?

יוסי: לא למדת משהו שהיית ארבע עשרה ? חמש עשרה ? תשע עשרה ?

זדורוב: אני עושה, אבל זה . . .

יוסי: מה עושה ?

זדורוב: סמבו (לא נשמע) .

יוסי: סמבו (לא נשמע), אה . כדור, עם הכדור יד .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: זהו ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אופניים, יענו ספורטאי .

זדורוב: מה, וככה לא . הכי (לא נשמע) אני הייתי מתעסק . (מונה דיסק 1:43:12)

מלכה: תגיד לי, שהיית בפרגולה שמה, בחוץ, לא ראית את ה . . . ילדים שישבו

שם ? (מתאמץ מלכה לקשר את רומן לשעה אחת ועשרים)

זדורוב: אה . . . בחוץ אה . . . בפרגולה היו ילדים ומה עוד ?

יוסי: אתה לא ראית אותם ?

זדורוב: אה . . . כש . . . מתי אני אלך//

יוסי: //אתה אמרת שבאת, הלכת עם ה . . . עם הדבק ?

זדורוב: כן .

יוסי: באת ? לא ראית אף אחד בפרגולה, נכון ?

זדורוב: נו מתי שאני הלכתי, אני לא ראיתי . . . יכול להיות . . .

מלכה: שתיים עשרה וחצי .

זדורוב: מתי, מתי אני אלך, שניה מתי אני אלך בחזרה//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: עם דבק .

יוסי: כן .

זדורוב: יכול להיות היה, יכול להיות . אבל . . . אצלי לא משנה, יש ילדים, אין ילדים, אצלי זה לא משנה, אצלי יש עבודה . אני אשים מוזיקה, אצלי טוב, אני אשים פה . . . ב . . . שק של דבק, יכול להיות היה, יכול להיות לא . אני לא יודע, אני לא רוצה מדבר סתם . . . ויהיה, לא אתה עושה קמצן, אתה לא נכון . אה . . . לא, לא . . . אתה שקרן (מתקן רומן את עצמו), אתה לא נכון מדבר . אני לא רוצה מדבר סתם . אני . . . לא רוצה אני סתם מדבר, אני לא יכול אה . . . אה . . . תגיד לו . יכול להיות היה . יכול להיות . אבל . . . מ . . . היה, אבל אני לא יודע מי זה, אני לא לראות בדיוק, אני//

יוסי: //אמרת לא היה .

זדורוב: אני לא רוצה (לא נשמע)//

יוסי: //אמרת בהתחלה לא היה ילדים . (מתאמץ יוסי להביא את רומן להודות שראה את הילדים)

זדורוב: אני לא ראיתי .

מלכה: תגיד לי (לא נשמע) .

יוסי: כן .

מלכה: אתה אמרת שבאת בשלוש עשר . . . בשלוש עשרה עשרים, שלוש עשרה ועשרה, שלושה עשרה ורבע . . . באת לכיוון בית הספר עם דבק . (אומר מלכה. כשבדיעבד ברור שעל פי

תדפיס השיחות מחברת הסלולר כמו גם מעדות המעביד, דיבר רומן משער בית הספר עם הקבלן שלו על הדבק שהגיע לאחר כמה דקות נוספות, כלומר בסביבות השעה 13:30, דהיינו לאחר שהרצח כבר בוצע)

זדורוב: שלוש עשרה . . . (לא נשמע) .

יוסי: אחד ועשרים, אחד ורבע .

זדורוב: נו (לא נשמע)//

יוסי: //ואתה לקחת דבק מהשער והלכת לבית ספר .

מלכה: שנכנסת לבית הספר, זה הרי אמצע שיעור . זה שעה של אמצע שיעור, אתה מבין אותי ?

זדורוב: שיעור זה מה ?

מלכה: שיעור זה הזמן שלמדו ילדים .

יוסי: שיעור זה שיעור, זה באמצע השיעור .

זדורוב: ההמ .

מלכה: נכון יש הפסקה ? ילדים בחוץ ? יש גלינג גלינג// צלצול, חוזרים חזרה לכיתה.

רומן: בשעה עשרים.

מלכה: באחד ועשרים זה אמצע השיעור

(מונה דיסק 21:51:4)

– סיום צד ב' –

– תום הקלטה –

פ . א . 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ . ט . 167/06 (2)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1068 ב'

שם המתרגם : רינת שור

תאריך קבלת העבודה:27.12.066

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 167/06 (2) 15.12.06

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1068 ב'

שם המתרגם: רינת שור

– משטרת ישראל –

תאריך : 11/01/07

מקרא :

ח: – מלכה

ח2 : – יוסי

נ : רומן

(מונה דיסק 30:51:4)

תשע שניות שבהן מדבר מלכא, שניות בהן הוא מצולם אולם הקול איננו נשמע.

* צד א' –

מלכה: נכון? עכשיו, אתה אמרת לא היו ילדים בחוץ, עם הדבק, כשחזרת עם הדבק, היו הרבה ילדים בחוץ בכ . . . ב . . . בזה, לא ?

זדורוב: לא .

מלכה: עכשיו, כשאתה נכנסת פנימה, נכון ? באת פה, זה השביל . . . ככה (לא נשמע) נכון, זה השער, באת מפה לפה, פה פרגולה, פה כניסה ל . . . לבית ספר .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: פה יש מדרגות .

זדורוב: כן .

מלכה: נכנסת .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //אתה (לא נשמע) נכנס ואתה הולך ככה .

זדורוב: לא .

מלכה: זה ה . . .

זדורוב: אני הולך ככה, פה יש (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) פה אה . . . שתיים או שלוש . . .

מלכה: מדרגות ואתה נכנס .

זדורוב: ולמקלט (לא נשמע) אחת שתיים .

מלכה: בסדר גמור . פה יש את הברזייה, נכון ?

זדורוב: כן, יש ברז .

מלכה: פה ברז איפה שותים הילדים, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: ראית פה מישהו ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . שמה היה, אבל . . .

מלכה: מה היה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) היה בחור אחד .

מלכה: בחור ?

זדורוב: הבחור .

מלכה: או קי . הוא שתה מים בברז או שעמד שמה ?

זדורוב: אה . . . כן, הוא . . . לשתות, אבל . . . הוא לשתות . . . ראשון .

מלכה: מהברז הראשון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) ראשון . . . כן, הוא שפך זה ברז ראשון, הוא לשתות ככה .

מלכה: הוא לשתות מים .

זדורוב: כן .

מלכה: בסדר . אה . . .

זדורוב: כן, הוא היה יכול .

מלכה: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: ואתה ראית אותו והמשכת ללכת ?

זדורוב: לא, אני אלך ככה//

מלכה: //אתה הלכת (לא נשמע)//

זדורוב: //ההוא גב אצלי ככה . . .

מלכה: אתה ראית אותו מהגב .

זדורוב: כן, אני//

מלכה: //אתה המשכת לפה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) והלכת למקלט .

זדורוב: כן .

מלכה: והלכת חזרה למקלט . ילדה אה . . . חוץ מהילד הזה היה עוד מישהו ? ילדה, משהו ?

זדורוב: אה . . . פה ילדה או שתיים ילדות היה .

מלכה: כן .

זדורוב: אבל שמה . . . אה . . . צמחייה, צמח .

מלכה: צמחים .

זדורוב: צמח ו . . .

מלכה: יש פה ספסל .

זדורוב: אני לא ראיתי בדיוק .

מלכה: יש פה ספסל כזה, כיסא//

זדורוב: //יש//

מלכה: //וצמחים פה מסביב .

זדורוב: כן, אבל פה יש ככה ויש ככה . איפה פה//

מלכה: //פה .

זדורוב: איפה//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: איפה מדרגות שמה .

מלכה: כן . או קי, פה המדרגות . במדרגות או פה ?

זדורוב: לא, פה יש ככה . . . זה . . .

מלכה: כן . (מונה דיסק 45:471:)

זדורוב: פה יש ככה//

מלכה: //ופה יש (לא נשמע), כן .

זדורוב: וככה .

מלכה: ספסל, נכון .

זדורוב: פה מדרגות .

מלכה: כן .

זדורוב: פה מדרגות .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //פה היה . . . צמחים פה .

מלכה: כן .

זדורוב: ופה ככה .

מלכה: פה היה שתי בנות ?

זדורוב: ה . . . שתיים בנות היה . יש שמה משהו מדבר, אבל . . . אה . . . אה . . . אני לא שמעתי מה שמה קורה . אה . . . למה, משהו אומר ו . . . ילד . . . הוא משהו . . . משהו הוא אומר לי, אבל אצלי היה מוזיקה, אני לא שמעתי בדיוק משהו . זה היה, כן . אבל . . .

מלכה: עכשיו אתה באת ככה, נכון ?

זדורוב: פה ש . . . כן ו . . .

מלכה: עכשיו באת ככה ? פה המסדרון, נכון ? פה המדרגות שיורדים למקלט . (מצביע מלכה על השרטוט המונח על השולחן)

זדורוב: כן, כן .

מלכה: פה, מפה עולים למעלה לקומה השניה, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: ופה השירותים של ה . . .

זדורוב: (לא נשמע) . פה . . . מקלט שתיים .

מלכה: מקלט שתיים .

זדורוב: פה יש אה . . . מדרגות .

מלכה: מדרגות .

זדורוב: פה שירותים של . . .

מלכה: בנים .

זדורוב: בנים . פה דלת .

מלכה: כן .

זדורוב: אה . . . רגיל, שמה אה . . . משהו יש . פה הולך ככה, כמה מדרגות .

מלכה: זה יוצאים החוצה מהבית ספר .

זדורוב: והחוצה, כן .

מלכה: כן . אבל מפה עולים לקומה השניה .

יוסי: לא, לא מפה . מפה .

מלכה: לא, מפה . זה המקלט .

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //על המקלט, כן .

יוסי: (לא נשמע) מסביב, מסביב .

מלכה: מסביב למקלט .

יוסי: מסביב למקלט מפה, זה ככה, פה יש שירותים אחד ואז אתה הולך (לא נשמע) מגיע לשירותים של הבנים פה .

מלכה: טוב . (מונה דיסק 189:41:)

יוסי: (לא נשמע) לעלות למעלה, שירותים של המורות ושירותים (לא נשמע)//

מלכה: //אבל עכשיו בשביל לבוא לשירותים האלה, זה המקלט, נכון ? זה

המדרגות . אתה חייב לעבור פה במסדרון גם .

יוסי: כן .

מלכה: (לא נשמע) . אם אתה בא מפה, פה בא ככה ועולה למעלה .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: לא, אני (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) גם מפה .

זדורוב: אה . . . יכול . . . יכול לראות ככה הולך למעלה, יכול .

מלכה: נכון .

זדורוב: ואפשר . . . אפשר ככה, אפשר, אבל זה סיבוב גדול . הרבה ילדים אה . . . פה הולך, או פה יש עוד אחד, כולם איפה מקלט ראשי . שם יש למעלה . יש שמה עוד אחד .

מלכה: או קי .

זדורוב: אבל אני אה . . . למעלה שים דבק ל . . . לקומה שניה מתי אני עובד למטה אה . . . זה סתם . אני בטח הולך במקלט ועובד במקלט . ואני לא הולך אה . . . סתם על ה . . . אה . . . שירותים לראות מה קורה, מה קרה ו . . . שים שמה דבק . אני עובד רק למטה .

מלכה: אתה הרגת אותה ?

זדורוב: לא . אני לא הרגתי אף אחד .

מלכה: לא ?

זדורוב: לא .

יוסי: אולי זה היה בטעות ? (מנסה יוסי להסביר אפשרות)

מלכה: אולי קרה משהו (לא נשמע)//

יוסי: //אולי יש קרה עצבים (לא נשמע) ? (מכניס יוסי מניע אפשרי)

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: זאת אומרת שאתה לא רצית להרוג אותה .

זדורוב: לא . אני בכלל לא הרגתי אותה .

יוסי: יכול להיות שאתה לא רצית להרוג אותה//

זדורוב: //אני לא//

יוסי: //יכול להיות שקרה משהו ו . . .

זדורוב: אני לא הרגתי אותה . . .

יוסי: ו . . . (לא נשמע), אני לא יודע מה .

זדורוב: אה . . . אתה מבין, אני אסביר//

יוסי: //יכול להיות שהיא (לא נשמע) וחתכת וזהו, ונהייה סוף הדרך .

זדורוב: לא, למה ? כי אה . . . אם אפילו משפילים אותי, אני יותר טוב שאני אשתוק או שאני אלך להגיד משהו לאלה . . . פה אסור בכלל לגעת בילדים ובגלל זה אה . . . אני אפילו לא התכוונתי לגעת בהם . אה . . . היא הייתה יכולה להגיד לי איזו שהיא שטות והיא יכלה לקלל אותי איך שהוא, אבל אני לא שומע את זה עם האוזניות . ולהרוג פשוט ילדה אין בזה שום היגיון מבחינתי . על מה ? נו, קיללה נו אז מה זה משנה ? הרבה אנשים קיללו אותי עד היום . נו, אז מה ? עכשיו להרוג את כולם ? אני לא הרגתי אף אחד, אפילו בכוונה או לא בכוונה ואני לא עזרתי .

יוסי: יכול להיות . . . יכול להיות שהיא הציקה לך יותר מדי ? זה קורה .

זדורוב: אני (לא נשמע)//

יוסי: //כשבן אדם מגיע לאיזה שהוא גבול ו//

זדורוב: //זה קשה להגיע לגבול שלי//

יוסי: //כן ?

זדורוב: אבל העניין הוא שבשביל להגיע לגבול שלי, היא הייתה צריכה לדבר

אתי ו . . . אבל אף אחד לא דיבר אתי . אתי בבית ספר אף אחד לא דיבר, הם בכלל לא היו אומרים לי שלום, הילדים האלה . ו . . . אה . . . סתם ככה ללכת ולהרוג שם, אני לא צריך את זה . עם ה . . . בעיות שלי, רק זה חסר לי . כן, אני יודע שיש לי שם בעיות ופה ושם, אני יודע שזה . . . עכשיו יש עלי את העניין הזה, אבל אני יודע שאני לא הרגתי . לא סתם ככה, לא בכוונה תחילה ולא בשום צורה אחרת אני לא הרגתי . ו . . . עם הילדים בבית ספר אני לא דיברתי//

יוסי: //ראית את הגופה של הילדה ?

זדורוב: גופה ? (מונה דיסק 44:511:)

יוסי: אתה ראית את הגופה שלה, של הילדה ?

זדורוב: לא . לא, לא .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: בכלל . אני לא ראיתי .

יוסי: אם, יכול להיות ש . . . יכול להיות שנכנסת, ראית דם והתלכלכת בדם ?

זדורוב: אה . . . אה . . . אם אני ראיתי את הדם ו . . .

יוסי: ואתה התלכלכת בדם, עם הדם ?

זדורוב: אה . . . אני לא ראיתי אה . . . דם, רק אה . . . בשירותים למטה . אני רק שמה (לא נשמע)//

יוסי: //אז אם אנחנו אומרים, אם ראית שירותים רק למטה . . .

זדורוב: כן .

יוסי: אתה יושב וחושב . . . איפה יכול להיות דם ? שאלו אותך, איפה יכול להיות דם של הילדה עליך ? אמרת אולי בחולצה, אולי בסכין, אולי . . . למה ? אם רק ראית שמה שתי טיפות ושלוש טיפות, למה ? (מטעה יוסי את רומן שאמור כעת לנסות ולהסביר את מה שלא אירע כלל)

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: אם ראית רק את זה, מאיפה יהיה דם בכל שאר המקומות ?

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: למה בן אדם//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //למה בן אדם שלא עשה כלום, כמו שאתה אומר, יכול לחשוב שדם יגיע לבגדים שלו ל . . . אה . . . לסכין שלו ? (ממשיך מלכה את הקו של יוסי)

זדורוב: (לא נשמע) אה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אני לא יודע . אני לא יודע . אני יודע מה אני לא עושה זה . (לא נשמע)//

מלכה: //ואתה זוכר ביום הראשון שדיברנו . . . ששאלתי אותך אם יכול להיות שנמצא טביעות אצבע שלך . . . בשירותים למעלה, איפה שנמצאה הילדה// (הערה – איזה היום הראשון? מתי מלכה דיבר עם רומן? האם מדובר בחקירה נוספת שלא תועדה?)

זדורוב: //(לא נשמע) לא היה שם .

מלכה: מה אמרת לי ?

זדורוב: אני לא היה בשירותים למעלה .

מלכה: אמרת לי לא, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אמרת לי, לא יכול להיות שיהיה טביעות אצבע שלי שם .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: אז למה יכול להיות שיהיה לך דם ?

זדורוב: אני לא יודע למה אצלי יש דם .

יוסי: הוא שואל, מה זה ?

מלכה: למה אתה יכול לחשוב . . . תראה, למה אתה, אתה יכול לחשוב שיהיה לך דם על הכלים שלך ?

זדורוב: למה אני חושב שיש דם על, על הכלי ? אני לא לחשוב אה . . . על הזה, אבל . . . יכול להיות איפה אני . . . קצת (לא נשמע) יכול להיות, אבל . . . אני לא יודע .

יוסי: אם אתה הולך, יש דם (לא נשמע)//

זדורוב: //יכול להיות מי עושה זה, מתי אני עובד הוא לראות . אה, הוא עובד, פה אי אפשר . וה . . . דם (לא נשמע) אני לא יודע, יכול להיות ככה . אני לא יכול מדבר בדיוק . אני . . . זה . . . יכול להיות . לא, איך זה . . . אני חושב . . .

יוסי: חושב .

זדורוב: אני חושב מה יכולת אה . . . הוא . . . הוא אני שם משהו לעבוד, ההוא . . . אה . . .

יוסי: (לא נשמע) אין .

זדורוב: הוא הלך אה . . .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: למטה .

מלכה: במקלט שאתה עבדת//

זדורוב: //כן .

מלכה: במקלט שתיים, יש שמה כיתה, לומדים שם, נכון ?

זדורוב: כיתה זה . . .

יוסי: כיתה . יש שם איזו שהיא כיתה .

זדורוב: כן, למטה יש שתיים אה . . . כיתות .

מלכה: לומדים . בזמן שאתה עבדת ועשית שיפוצים שמה, קרמיקה .

זדורוב: כן .

מלכה: היו ילדים שלמדו שם, נכון ?

זדורוב: שמה היה שניים בנות . אה . . . ביום רביעי היה שתיים בנות .

יוסי: יום רביעי הזה ?

זדורוב: כן, כשהיה הרצח . זה היה אה . . . איפה . . . מתשע עד אה . . . עשר וחצי . איפה ככה, אני לא יודע בדיוק . היה שניים בנות . אבל מתי אני אלך למטה, מדבר מה אתה עושה פה, היא . . . משהו אומר, אבל אני לא מבין . אה . . . אני מבין מה היא, שם קר בחוץ, היא אה . . . אלך ו . . . פתחתי מזגן . שמה היה חם קצת . אני אלך למעלה וזה, מתי אה . . . מנשה אני מדבר מנשה, מה קרה ? מה זה ? (לא נשמע) הוא מה זה, זה בית ספר, למה ילדים (לא נשמע) . הוא, אני לא יודע והילדים הלך . אה . . . הלכו .

מלכה: אולי, אולי הילדה הזאת הייתה שם במקלט (לא נשמע) ?

זדורוב: אה . . . יכול להיות שהילדה הזאת הייתה במקלט ?

יוסי: היא הייתה אחת מהן ?

מלכה: אולי היא באה למקלט ואמרה (לא נשמע) לך משהו והיא עצבנה אותך ? (ממשיך מלכה להניע את המניע שעשוי להסביר את הרצח)

זדורוב: (הנחקר שותק שתי שניות) אני לא יודע, אני יודע אחד בחורה היה ככה (לא נשמע), (הראה רומן על ראשו עם שתי ידיו) אבל אני לא לראות בדיוק . ו . . . השני לא היה כלום על הראש, היה ככה זה אה . . .

מלכה: תלתלים .

יוסי: תלתלים .

זדורוב: תלתלים איפה . . .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ככה, אני לא יודע בדיוק . ו . . . לא, אני פעם הראשונה לראות אה . . . בת הזה בטלוויזיה, בצילומות . לא פעם ראשונה . . . למה לא ? אה . . . בבית הזאת קטנות זה היה ו . . . של הטלוויזיה (לא נשמע) גדול . אה . . . זה לא יכול להיות (לא נשמע) אה . . . לא יכולה להיות שזאת הילדה ההיא . לא יכול להיות אה . . . אה . . .

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) זאת לא היא .

זדורוב: כן . אה . . . לא, ו . . . אחר היה (לא נשמע), אה . . . ב . . . איך אומרים את זה, בנות . היה אחר . אבל . . . יכול להיות מי עושה זה, הוא הולך למ . . .

לא . זה לא (לא נשמע) . יכול לראות או לא נכון, יכול להיות הוא הולך, אני לא לראות, אני . . . לא שמעתי, אני ב . . . נגן, אבל הוא יכול לראות, יכול הלך שמה . . . אה . . . (לא נשמע) .

יוסי: יכול להיות דם על הנגן ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: תגיד לי, יכול להיות (לא נשמע)//

זדורוב: //יש לי כאן . . . אה . . . החולצה הזאת .

מלכה: אולי זרקת את המכנסיים, אולי זרקת את המכנסיים כי הם התלכלכו לך בדם מהשירותים שהיית, של הבנות ? ופחדת .

יוסי: שניה .

זדורוב: כשאני זרקתי אה . . . את המכנסיים, יכול להיות מה בשירותי הגברים ?

יוסי: יכול להיות שהם, יכול להיות שאתה זרקת אותם כי הם התלכלכו בדם מהשירותים ?

זדורוב: לא, לא .

מלכה: לא ?

זדורוב: לא . אני אה . . . לא (לא נשמע) שמה גם לא, אבל (לא נשמע) אין פה בטוח .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: ולזרוק (לא נשמע) קצר ו . . . הם היו קטנים (לא נשמע)//

יוסי: //קטן .

מלכה: קטן .

זדורוב: קטן, זה לא, אני . . . אה . . . אני מתי זה היה, זה היה ביום אה . . . חמישי אני (לא נשמע) בדיוק מה היה שמה . ביום שישי אני שים כלים, שים אה . . . חולצות זה ב . . . בבית ו … מתי אני לזרוק אני . . . אה . . . לא . . . שמעתי מה זה חשוב, על הסיפור זה, זה חשוב אצלי . ואני, אני לא ראש, אני נו . . . אני עושה כמו אה . . . כל היום, זה קטן, אני לזרוק . אה . . . אימא ש . . . של אישה שלי ל . . . אה . . . רואה מה אני לזרוק, היא מדבר, למה אתה לזרוק ? אני מדבר, קטן אה . . . היא היה בבית, כמעט יום אה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: ו . . . אני בלי ראש אה . . . לא, לזרוק . לא בכוונה .

יוסי: עכשיו אני שואל אותך משהו אחר . אתה היית בחקירה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: היית בחקירה שלוש פעמים . (מדגיש יוסי שרומן היה בחקירה רק שלוש פעמים לכאורה, שהרי היו חקירות שלא תועדו)

זדורוב: אני ראיתי (לא נשמע)//

יוסי: //אתה היית בחקירה (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יוסי: שלוש פעמים, אני ישבתי אתך שלוש שעות, אני וסשה ישבנו אתך, דיברנו אתך . מה היה, מה לא היה, מה עשית, לא עשית, ככה .

זדורוב: כן . (זמן דיסק 8:301:5)

יוסי: רק אחרי זה, רק אחרי זה פתאום נזכרת, הלכת למיכאל לקחת מפתח . לא רק מפתח, פה יש סיפור שלם, כל השעה . . . לקחת מפתח, הלכת מקלט שתיים, מקלט שלוש, מספר ארבע, לעשות זה, לעשות זה, לעשות זה .

זדורוב: זה לא בדיוק .

יוסי: זה לא זכרת . לא, בערך . זה לא זכרת כלום, לא אמרת שום דבר . גם לא זכרת שהיית בשירותים וראית דם, לא זכרת כלום . רק אחרי זה//

זדורוב: //אני//

יוסי: //אחרי שהיית חמש פעמים בחקירה, פתאום נזכרת, או (לא נשמע)// (איזה חמש פעמים בחקירה? חקירה זו היא החקירה הרביעית המתועדת ואילו רומן הזכיר את הדם בשרותי גברים בחקירה ראשונה או שניה)

מלכה: //אתה נזכר בהרבה דברים מאוחר מדי .

זדורוב: שניה, אני מתי היה זה . . .

יוסי: רגע, אני אגיד לו ברוסית, אני אסביר לו .

זדורוב: אה . . .

יוסי: מה אני אומר לך, תקשיב . אתה היית בחקירה שלוש פעמים .

זדורוב: ולא אמרתי אף פעם על הדם, אני נזכרתי .

יוסי: זה לא רק שלא אמרת על הדם . אתה שלוש פעמים כשאתה היית, אתה אפילו לא אמרת שאתה הלכת למיכאל בשביל . . . בשביל זה . אני, אני ישבתי אתך בחקירה . אני אמרתי לך, נו מה אתה עשית ? תספר לי . אתה אומר לי, אני הלכתי//

זדורוב: //אני ניסיתי להיזכר, אני//

יוסי: //אז אתה תקשיב לי . אם אתה לא . . . אתה נזכרת דברים כאלה שהם . . . עכשיו כשאני מסתכל את מה שאתה כתבת, שאתה הסתובב במשך שעה שלמה ואתה לא נזכרת בזה ? אתה במשך שלוש חקירות לא זכרת שזה היה ?

זדורוב: נו תראה, אני . . . אני יכול//

יוסי: //אני לא אומר לך את זה .

זדורוב: //סליחה//

יוסי: //אני אומר לך//

זדורוב: //אפשר אני תגיד לו רוסית ?

יוסי: כן .

זדורוב: הוא הכל מבין ב . . . עברית . אה . . . דבר ראשון, אני . . . אני לא ייחסתי לזה חשיבות כזאת גדולה . זאת אומרת שאני לא הבנתי//

יוסי: //כשאתה היית אתי, כשאתה היית אתי בחקירה//

זדורוב: //רק שניה .

יוסי: אתה כבר, אתה כבר היית עצור . אני אמרתי לך, אתה חשוד ברצח .

זדורוב: שניה, רק שניה . אני יכול אה . . . להסביר ? (זמן דיסק 1:58:57)

יוסי: כן .

זדורוב: אתה תתרגם ואז אני אענה על השאלה שלך . אה . . . כשכל זה היה, מה שהיה לפני המעצר, זה נו . . . כן, אני אה . . .

יוסי: אני מבין, כן .

זדורוב: כשאני סיפרתי//

יוסי: //בסדר .

זדורוב: אני סיפרתי כמו על יום רגיל .

יוסי: בסדר .

זדורוב: כי אני לא חשבתי על משהו כזה יוצא מגדר הרגיל .

יוסי: בסדר .

זדורוב: אני לא נזכרתי בזה . אה . . . כשהגיע אה . . . הפוליגרף אה . . . הראו שם שאני שיקרתי אה . . . אתה עצרת אותי, אני אה . . . התחיל להיות לי אה . . . איך קוראים לזה, התחילה להיות לי דייסה בראש X כי אני יודע שאני לא קשור לזה ואני, אני לא הצלחתי לארגן את המחשבות שלי . אני ישבתי ואני במשך לילות, סשה אומר, תיזכר, תיזכר, תיזכר . אני לא יכולתי להיזכר בהכל . אני . . . הוא אתמול למשל . . . במשך כמה דקות אני יושב כאן, (לא נשמע) זה, ואני . . . אני לאט לאט מתחיל להיזכר . אני לא יכול לזכור את כל היום . אה . . . בשבילי זה יום רגיל . אני יצאתי, אני עבדתי את היום שלי, אני סגרתי . . . אני סיימתי את העבודה, ארגנתי את הדברים שלי, נסעתי, זהו . אני התחלתי עבודה חדשה . ו . . . וביום הזה ספציפית קרה הרצח . זאת אומרת, כל זה התווסף לבעיות שלי, הכל אצלי בראש ככה . . . אחרי זה אה . . . אני ציינתי בחקירה שאני ראיתי דם, אבל . . . באיזה יום בדיוק, אני לא ציינתי . למה ? כי אני לא הייתי בטוח .

יוסי: אתה אף פעם לא אמרת על זה, אתה רק אמרת שזה היה אה . . .

זדורוב: לא . (זמן דיסק 17:01:2)

יוסי: נדמה לי אתמול, אתמול או שלשום//

זדורוב: //לא, לא .

יוסי: אתה אמרת בפעם הראשונה//

זדורוב: //לא, לא, לא .

יוסי: שאתה ראית את הדם .

זדורוב: בחקירה בפרוטוקול יש, יש איפה שאני אמרתי שאני ראיתי דם בשירותי הגברים בקומה הראשונה ליד המקלט . אבל אני לא ציינתי באיזה יום . אם זה היה באותו היום שאני עבדתי//

יוסי: //(לא נשמע), מתי הייתה החקירה הזאת ? זה היה לפני שאני דיברתי אתך או אחרי ?

זדורוב: זה היה אחרי המעצר שלי .

יוסי: אז מה אני אומר לך הרי ? אני אומר לך שתקשיב, כש . . . כשאנחנו ישבנו ביחד, אתה כבר היית עצור . אנחנו יושבים במשך שעות . אנחנו מדברים . אני אומר לך יאללה, תגיד מה היה . איך היה .

זדורוב: אבל אני ניסיתי להיזכר בהכל .

יוסי: אתה ראית משהו ? ופתאום, ופתאום אתה נזכר//

זדורוב: //אני ראיתי//

יוסי: //שאתה רואה דם ואתה לא הצלחת להיזכר בזה, מה רק בחקירה הבאה ? אפילו לא בחקירה הבאה אלא לפני, אחרי זה . אתה זה דברים כאלה, יש לך כאילו חורים בזיכרון//

זדורוב: //אתה מבין ש//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . אני לא יכול לזכור את הכל . אני נזכר לאט לאט . אני אתמול נזכרתי שאני הלכתי למנשה אה . . . שאני הלכתי למיכאל בשביל לקחת מפתח . אני לא זכרתי את זה .

יוסי: אז אתה לא הלכת להביא ממנו רק מפתח, אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני הלכתי לקחת את המפתח, לקחתי, פתחתי .

יוסי: אני נכנסתי, לקחתי לשם//

זדורוב: //כן . (מונה דיסק 18:2:02)

יוסי: קדימה, אחורה . זה לא שאתה רק הלכת לקחת את המפתח . זאת הייתה חצי שעה של אירועים מהזמן שלך ומהעבודה שלך .

זדורוב: לא, זה היה בערך חמש עשרה דקות, עשרים דקות .

יוסי: (לא נשמע) חמש עשרה דקות .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //כי אני אומר לך, אז (לא נשמע) אתה הלכת, תראה . אתה הלכת לכאן, אתה הלכת למקלט מספר שתיים, אתה הגעת לכאן . אלה כבר שלוש פעולות, נו . (לא נשמע) שעה שלמה .

זדורוב: לא, זה זמן//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני אמרתי, את הזמן//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע בדיוק אה . . . אני לא כותב בדיוק את השעה, אני לא יודע כמה זמן אני מסתובב . שם מהמקלט עד המקלט השני, זה הכי הרבה שלוש דקות הליכה, מקסימום . מהמקלט הזה להיכנס למקלט השלישי ו . . . עד ל . . . למנשה, עוד מקסימום שלוש דקות הליכה, חמש דקות, עשר אני לוקח .

יוסי: אבל אתה הולך לשם//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: אתה הולך למקלט, הוא סגור . אתה הלכת למנשה או איך זה . . .

זדורוב: למיכאל (לא נשמע)// (זמן דיסק 49:02:2)

יוסי: //למיכאל לקחת את המפתח . אתה הולך לשם . אחרי זה אתה חוזר משם למקלט השני, אתה לוקח מטר . אתה הולך אז למקלט רביעי, אתה מודד . אתה חוזר למקלט השני, לוקח את הזה, (מלכה יוצא ועוזב את החדר) אתה עושה . . . את הבלטות האלה . (לא נשמע) אתה עושה בלטות ו . . . דבק, אתה חוזר לשם . אתה עושה את כל זה ביחד . העבודה, אתה מדביק אותן במשך חמש עשרה דקות . זהו, מפה לשם, יוצא לך כל זה ביחד, אתה תסתכל, קדימה, אחורה (לא נשמע) שאתה הולך, יוצא שמתווסף לך זמן, בין אם אתה רוצה או לא רוצה .

זדורוב: מתווסף לי זמן, אבל אני לא יכול להיזכר, אתה מבין ? אה . . . אני מנסה להיזכר בכל מה שהיה . אני אחרי זה נזכרתי בוודאות שאני ראיתי טיפות באותו יום . למה ? כי כשאני עשיתי ניקיון כלים, אה . . . שני הבנים האלה שנכנסו לשירותים, הם אה . . . הם היו בתא השני, השלישי נדמה לי, איפה שהוא בתאים הרחוקים . אבל ספציפית בתאים הרחוקים הם היו . הם ככה ניגבו את הידיים, הם זרקו נייר (לא נשמע) והסתכלו עלי פשוט . אני ככה אה . . . הסתכלתי, הם הסתכלו עלי ככה בעין עקומה, אפילו לא היה לי מושג מי נגד מי . אני . . . אפילו לא היה לי שמץ של מושג . אני יושב, ממשיך להתארגן, עושה כלי, את העבודה שלי . אני אה . . . בכלל לא חשבתי על שום דבר . אני לא יודע, לראות מישהו ? אני לא רוצה עכשיו לצייר תמונות את מי אני ראיתי שם . ואני לא ראיתי אבל אף אחד . אני לא רוצה סתם ככה עכשיו לכוון את החקירה לצד אחר כי אחרי שזה יחזור עלי, זה היה עלי פי שתיים מעכשיו .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) כי בינתיים יוצא ככה ש . . . ש . . .

זדורוב: אני מבין שאתם(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) ואצלך כל פעם, כל הזמן . . . כמו שאני אמרתי לך כבר//

זדורוב: //הפוליגרף (לא נשמע) .

יוסי: הפוליגרף הראה .

זדורוב: הפוליגרף//

יוסי: //(לא נשמע) תעזוב את הפוליגרף .

זדורוב: לא, אני לא (לא נשמע) לך . (מונה דיסק 22:4:02)

יוסי: אני (לא נשמע) . תקשיב, אני אומר לך//

זדורוב: //(לא נשמע) הפוליגרף שיקר בגלל ש . . . אה . . . קשור זאת אומרת ראה משהו . אני ראיתי דם, אבל אני לא אמרתי את זה בחקירה . יכול להיות שבגלל זה//

יוסי: //למה אתה לא אמרת את זה בחקירה ? אם (לא נשמע) שאתה ידעת, למה אתה שיקרת ?

זדורוב: אני לא דאגתי .

יוסי: אם אתה, אם זאת הייתה הבעיה, אתה היית צריך לדעת על זה . אם אתה היית צריך לדעת על זה, אתה היית צריך להגיד//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אתה זה בר בחקירה הראשונה (לא נשמע)//

זדורוב: //רק עכשיו אני מבין את זה, שפוליגרף הראה את זה בגלל טיפת הדם ההיא//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: שאני לא דיברתי עליה .

יוסי: פוליגרף . . . ואם אתה לא אמרת . . . אם . . . אם, תראה הפוליגרף לא . . . לא מגיב על פעילויות שאתה לא חושב עליהן . אם אתה לא חשבת על זה ואפילו לא זכרת את זה, הפוליגרף לא מגיב לזה .

זדורוב: אני חשבתי על זה שיכול להיות שהדם הזה הוא של הילדה הזאת .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //שיכול להיות שאני לא אמרתי//

יוסי: //כשאתה ישבת אתי בחקירה, בחקירה הראשונה שלך, כשאתה, אחרי המעצר שלך, אחרי המעצר שלך, למה אתה לא אמרת לי על זה ?

זדורוב: אני לא חשבתי, אני . . . התחלתי לנסות להיזכר ביום, אבל אה . . . זה לא היה אצלי בראש, אתה מבין ?

יוסי: חכה שניה, שניה, שניה//

זדורוב: //(לא נשמע) סתם ככה כל היום פתאום כמו התמונה . אני לא יכול, אני לא מחשב בשביל לזכור כל דבר .

יוסי: (לא נשמע) אתה . . .

זדורוב: אני לא יכול לספר לך את זה .

יוסי: אתה אומר . . . אתה אומר לי שני דברים . אתה אומר שבפוליגרף אתה ידעת על זה ולא אמרת .

זדורוב: אני חושב שזה, בגלל זה הוא באמת הראה (לא נשמע) .

יוסי: אתה אומר שאתה ידעת ולא דיברת על זה . אחרי המעצר, כשאתה ישבת בחקירה אתי ביחד, כשאתה ישבת בחקירה הראשונה, אני התיישבתי לידך ואני אמרתי לך, אתה חשוד ברצח ולא סתם שאתה הלכת (לא נשמע) שתי אצבעות . אתה חשוד ברצח . אתה לא מצאת לנכון להגיד לי שיכול להיות שאתה ראית דם בשירותי הגברים ?

זדורוב: (הנחקר שותק) כמובן שאני הייתי בפוליגרף, אבל השאלה . . . אה . . . אם אתה הרגת את הילדה או לא, (לא נשמע) בראש דם . יכול להיות שהדם הזה הוא של אותה הילדה .

יוסי: נו . (מונה דיסק 58:5:02)

זדורוב: אני יודע שאני לא הרגתי, אני אמרתי, לא . הוא הראה את האמת . (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) הראה את האמת .

זדורוב: אני לא הרגתי, (לא נשמע) שאני אמרתי את האמת//

יוסי: //לא .

זדורוב: ואני לא שיקרתי, (לא נשמע) .

יוסי: לא, הוא לא הראה שאתה אומר את האמת .

זדורוב: אני לא הרגתי את הילדה//

יוסי: //אין שם, אין אצלך אמת (לא נשמע) שאלות גם כן .

זדורוב: אה ?

יוסי: אין שם אמת, אתה לא אמרת את האמת גם שם .

זדורוב: אני אמרתי את האמת .

יוסי: לא, אבל אצלך שם, אין אצלך שם תוצאה כזאת שאתה אמרת את האמת .

זדורוב: אני יודע (לא נשמע) שאני לא קשור לזה . על הדם, אני (לא נשמע) אני לא יודע בדיוק באיזה יום זה היה בשבוע .

יוסי: תראה, כשאתה//

זדורוב: //רק שניה .

יוסי: נו .

זדורוב: אה . . . אתמול אנחנו ישבנו ביחד עם סשה, מפה לשם, הוא מסביר לי, הוא אומר לי, יכול להיות שאתה ראית דם ? יכול להיות שאתה ראית את הסכין ? יכול להיות שאתה ראית שם לדוגמא סמרטוט עם דם, יכול להיות ש . . . אתה ראית נייר עם דם ? אני אומר, אני ראיתי טיפות דם בשירותים וככל הנראה זה היה באותו יום, אבל זה . . . אני לא הצלחתי להיזכר אפילו אם אני מילאתי מים בשעה שלוש או בשעה שתיים אני מילאתי מים . אני נזכרתי שזה היה בשעה שתיים, למה ? כי אני אז סיימתי לעשות את הקרמיקה בראשונים, אני הלכתי למלא מים בשביל לעשות קצת דבק בשביל הפנלים . ו . . . לפני כן אני הלכתי לשירותים לעשות פיפי . ואני ראיתי את הדם הזה .

יוסי: לאיזה שירותים אתה הלכת ?

זדורוב: לראשונים שהם נמצאים איפה שכשאתה נכנס, מהכניסה הראשונה התא הראשון לא מהקיר, מהקיר//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: מהקיר זה (לא נשמע) . כן, היו שם על הרצפה . . . טיפות דם כאלה .

יוסי: אתה נגעת בטיפות דם ?

זדורוב: לא . אני לא נגעתי (לא נשמע) .

יוסי: אתה דרכת עליהן ?

זדורוב: אני הייתי יכול לדרוך, כי אה . . . הטיפות הגדולות ההן אני ראיתי אותן, אני ניסיתי שלא לדרוך עליהן .

יוסי: (לא נשמע) אני מבין, (לא נשמע) כן .

זדורוב: (לא נשמע) בנ . . . בנים הלכו מכות אה . . . ועוד רק היה חסר לי בעיות . ו . . . על הטיפות הקטנות יותר אני הייתי יכול לדרוך .

יוסי: אבל אתה אומר שהיו רק שתי טיפות .

זדורוב: לא, אני אמרתי שהיו שתיים או שלוש טיפות גדולות על הרצפה ו . . . על האסלה, אחת הייתה כאילו מרוחה, כנראה שמהצד איך שהוא (לא נשמע) ועוד אחת מלמעלה . אני רק לא זוכר אם המכסה היה סגור או שהמכסה היה פתוח (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) חוזר לשאלה הזאת שאני שאלתי אותך .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: למה אתה לא אמרת לי את זה ?

זדורוב: אני לא חשבתי על זה, נו . . . אה . . .

יוסי: מה, מה, (לא נשמע)//

זדורוב: //נו אני לא חשבתי על זה, (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) רומה, רומה, מה זאת אומרת אתה לא חשבת על זה ? אתה יושב, אתה חשוד ברצח .

זדורוב: אני מבין מצוין את המצב שלך . (מונה דיסק 12:8:02)

יוסי: תקשיב, תקשיב, אתה יושב פה ואתה חשוד ברצח . אתה חשוד ברצח . אני אמרתי לך, בשפה הרוסית, אתה חשוד ברצח . זה לא, זה לא שאתה, אתה לא יודע למה אתה נמצא כאן, אני אמרתי לך, אתה חשוד ברצח . אתה הבנת את זה ? כן . אנחנו התחלנו לדבר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: בשום קטע של השיחה שלנו, של החקירה הזאת//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אתה לא מצאת לנכון, אתה לא מצאת לנכון להגיד לי//

זדורוב: //לא על הדם ולא על ה// (רומן משתכנע שלא נאמרו דברים שדווקא כן נאמרו)

יוסי: //לא על הדם ולא על//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //לא על שום דבר .

זדורוב: אני . . . אני כשהגעתי (לא נשמע) . . .

יוסי: אני אתה אומר שבבדיקת פוליגרף אם אתה חשבת על זה, אז אתה היית צריך לחשוב על זה בחקירה גם כן . כי דבר ראשון, זה הדבר (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) זה עבר לי בראש שיכול להיות משהו וזהו . השאלה הזאת עברה לי בראש, יכול להיות//

יוסי: //(לא נשמע) השאלה הזאת לא עברה לך בראש, כשאתה היית בחקירה, כשאתה היית כאן//

זדורוב: //מאיפה אני יודע ?

יוסי: כשאתה היית במצב יותר נורמאלי, במצב יותר נורמאלי, זה לא שזאת הייתה בדיקת פוליגרף, אלא אתה יושב בחקירה . אני שואל אותך שאלות .

זדורוב: אני מבין את זה מצוין, יוסי . אבל הראש שלי, גם ככה יש לי הרבה בעיות . אתה עכשיו זה . . . עלי (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) נהיו לך מזה פחות בעיות ? (מונה דיסק 15:9:02)

זדורוב: יש עלי תיק רצח ויהיו עוד יותר בעיות ועוד זה, אני לא יכול לחשוב, אני לא יכול להתרכז במחשבות שלי, אני לא יכול . אני לא יכול .

יוסי: אני אומר לך, אתה מבין מה אני מסביר לך ? אני אומר לך תראה, יוצאת איזו שהיא סיטואציה . . . סיטואציה . זה יוצא ככה . . . הייתה סיטואציה, (לא נשמע) .

זדורוב: אתה תגיד לי, מצאו את הנשק של הרצח ?

יוסי: תקשיב לי, תעזוב את זה בשקט בינתיים (לא נשמע)//

זדורוב: //לא, אני (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) תעזוב את זה בשקט .

זדורוב: אז יש עלי טביעות אצבעות .

יוסי: (לא נשמע) אתה . . . בכלל לא היית חשוד . אחרי זה, באיזה שהוא רגע התחילו לחשוד בך

זדורוב: ברור לי שזה קרה אחרי הפוליגרף . (חייבים לראות את תוצאות הפוליגרף ולבחון אם באמת רומן נמצא דובר שקר)

יוסי: תקשיב, זה לא משנה . לקחו אותך לפוליגרף . אחרי הפוליגרף אתה בכלל התחלת להיות חשוד בצורה רצינית . אחרי זה אתה היית בחקירה . אחרי

זה . . . ומה יוצא מזה ? שאם למשל בן אדם שאין לו מה להסתיר, הוא מגיע ואומר את כל האמת .

זדורוב: אני//

יוסי: //תקשיב לי, (לא נשמע)//

זדורוב: //אז אני אמרתי את כל האמת .

יוסי: (לא נשמע) להגיד את כל האמת .

זדורוב: יכול להיות שאני לא אמרתי את כל האמת, כי מה שאני נזכרתי בו, אני אמרתי, אתה חושב שאני יושב שם ? אני יושב שם עד שתיים, שלוש לפנות בוקר ככה אה . . . אני חושב, מה היה יכול להיות ? איזה פרט יכול להיות שאני לא אמרתי ? מה אני יכול להיות פספסתי ? אני הרי גם כן לא יושב שב, אה יאללה בסדר, מה זה משנה . כל פעם אני יושב ומה שקורה לא מעניין אותי . אני גם כן לא יושב שם ככה . אני יושב וחושב, הראש שלי יתנפח מכמה שאני חושב . אני . . . אני יכול לפספס הרבה פרטים, אני משתדל לעלות מהזיכרון את כל, כל מה שהיה ביום הזה . איך אני הגעתי, אה . . . מה אני עשיתי, לאן אני הלכתי . אני זוכר שאני הלכתי למנשה . יכול להיות . . . זמן . . . אבל אני משתדל למקם, לא מדויק, אבל את הזמן בקירוב, מתי זה היה יכול להיות כי אני לא יכול להגיד שאני יודע במדויק שאני יודע אם אני הלכתי אליו בשתיים או בשתיים ועשרים . אני לא יכול להגיד במדויק . אני מנסה (לא נשמע), כשאני הגעתי אליו, הוא אמר לי . . . אני הולך בעוד חצי שעה . ההמ, אם הוא הולך בעוד חצי שעה והוא מסיים בשלוש, אז זאת אומרת שזה היה בערך בשתיים שלושים, שתים ועשרים, משהו כזה, יכול להיות . ואני הלכתי, זה, זה אני . . . משחזר אה . . . ולפני כן כשהוא אמר לי ואני לקחתי את המפתח, זה עוד כמה דקות כי אני הלכתי מפה לשם, זה כבר לא שתיים ועשרים, זה שתיים ועשרה ו.. ככה. ואני . . . אני משתדל להיזכר, אבל אה . . . אני לא זוכר . לקומה שניה . . . אה . . . לא היה לי שום צורך ללכת לשם, לקומה השניה . מישהו הוריד את הנעליים שלי והלך לרצוח בהן, לא יכול להיות כזה דבר//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אני נעלתי אותן, זה . . . פשוט לא יכול להיות כזה דבר . הסכין שלי, אני הייתי יכול להשאיר אותה על הרצפה, אני הייתי יכול . אבל אני השארתי אותו לא על (לא נשמע)//

יוסי: //יכול להיות (לא נשמע)//

זדורוב: //יכול להיות שאני השארתי אותה//

יוסי: //יכול להיות שמישהו לקח את הסכין שלך והרג איתה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא, זה לא יכול להיות . אני משאיר את הסכין, אבל אני לא משאיר אותה לעשר, עשרים דקות . אני משאיר אותה לכמה דקות .

יוסי: (לא נשמע) כמה דקות כשאתה נמצא (לא נשמע) .

זדורוב: כן, הוא (לא נשמע)//

יוסי: //למשל אם אתה עובד, אתה שמת את זה (לא נשמע) וחזרת ישר לשם .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) מאיזה צד שלך, שמאל או ימין ?

זדורוב: זה מצד ימין תמיד תלוי .

יוסי: מצד ימין .

זדורוב: למה ? כי . . . אה . . . אם מישהו היה הורג עם הסכין, עם הסכין ו . . . והיה זורק אותה . . . על הסכין היו רואים את הדם . אני הרי ישר הייתי שם לב ואני הייתי אה . . .

יוסי: אנחנו עוד פעם חוזרים, אנחנו חוזרים לשאלה על הדם .

זדורוב: אני לא יודע (לא נשמע)//

יוסי: //שאלו אותך שאלה, אתמול סשה שאל אותך . . . (לא נשמע)//

זדורוב: //אם יכול להיות דם על הסכין ?

יוסי: אם יכול להיות, (לא נשמע) על הסכין, אם יכול להיות דם על משהו ? (לא נשמע) רק שניה, אני אקריא לך .

זדורוב: אני מכיר את השאלה, על איזה דברים יכול להיות//

יוסי: //כן . (מונה דיסק 32:12:2)

זדורוב: שיש דם של מישהו אחר ?

יוסי: ומה (לא נשמע) אני ישר אתרגם לך את מה שאתה אמרת, ככה . תראה, לפי דעתך . . . בתוך הדברים, איפה יכול להיות דם לא שלי, דם שהוא לא שלך ? הוא שאל אותך שאלה כזאת, נכון ?

זדורוב: כן .

יוסי: באיזה בדברים שלך, לפי דעתך//

זדורוב: //נו .

יוסי: יכול להיות דם שהוא לא שלך ? נכון .

זדורוב: כן .

יוסי: אתה אמרת לו ככה, יכול להיות על החולצה כי אני עבדתי בה, יכול להיות שעל הסוליות של הנעליים שאני הלכתי אתם . לא יכול להיות על החגורה . יכול להיות על הפטישון כי אני עובד אתו, אז הדם יכול להיות על הפטישון .

זדורוב: אה . . . אני לא אמרתי לו את זה ככה, הוא לא כתב נכון . אה . . . אני קורא אתו הכל, אני גם כן (לא נשמע) .

יוסי: לא, (לא נשמע)// (מונה דיסק 06:13:2)

זדורוב: //אני אמרתי לו תראה, יכול להיות שיש על הסכין . למה ? כי כשאני (לא נשמע)//

יוסי: //אבל אני עוד לא הגעתי לזה, לסכין . יש כאן הרבה, אני עוד לא, תראה, הלאה . יכול להיות על הכבל, אני לא חושב שעל, שעל הכלים יכול להיות, יש דם . אחרי זה, אם יש אז לא הרבה . יכול להיות שגם אם יש//

זדורוב: //חלק מיקרוסקופי הוא היה צריך לכתוב .

יוסי: כן ?

זדורוב: בכמות מיקרו מזערית, זאת אומרת (לא נשמע) שלא רואים .

יוסי: לא גדולה, כמות לא גדולה .

זדורוב: כן, הוא כתב, כמות לא גדולה . כמות לא גדולה זה גם מאה גרם .

יוסי: הוא לא כתב, הוא (לא נשמע) גם כן כמות לא גדולה ?

זדורוב: זו כמות מזערית .

יוסי: טוב .

זדורוב: אבל לא מאה גרם אה . . .

יוסי: בוא נמשיך הלאה, אחרי זה . . . סביר לחלוטין ש . . . אם מצאו דם שהוא לא שלי, הוא יכול להיות על החולצה ועל ה . . . נעליים . על החולצה כי . . . יכול להיות שאני התלכלכתי (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) כן . (מונה דיסק 50:13:2)

יוסי: ו . . . ראי . . . דם שאתה לא ראית ועל הנעליים יכול להיות שאתה . . .

זדורוב: לא ראיתי (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) שאתה דרכת . אתה לא שמת לב לזה שהיה דם על הקיר בשירותים . אתה אמרת (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אני . . . לא, לא .

יוסי: על, על הרצפ . . . על הרצפה היה מאה אחוז, כן .

זדורוב: על הדם היה, אבל הקיר//

יוסי: //על הקיר אתה לא ראית .

זדורוב: על הקיר יכול להיות שהיה .

יוסי: אתה לא שמת לב, אתה לא ראית .

זדורוב: אני לא ראיתי, יכול להיות שהיה דם, אני אמרתי לו .

יוסי: אתה לא ראית, אני מבין . אתה לא שמת לב שהיה דם על הקיר . יכול להיות, לא יכול להיות . זה אני אומר מה שאתה ראית . (לא נשמע) שאתה ראית .

זדורוב: (לא נשמע) רק אני ראיתי על האסלה .

יוסי: בוא נמשיך הלאה . עכשיו, הוא שאל אותך שאלה כזאת, אה . . . איך אתה מסביר את זה ש . . . שיכול להיות דם על הבגדים, כמו שאתה אומר ו . . . אתה ראית כמות קטנה כזאת . . . כמות לא גדולה על הרצפה . איך יכול להיות שאתה ראית לא גדולה וזה יכול להיות על דברים שונים ? הוא אומר . . . אתה אומר ככה, אני חושב שהדם . . . שדם שהוא לא שלי יכול להיות על הסכין .

זדורוב: כי אני סגרתי את הדלת ועבר מהידית . (מונה דיסק 50:14:2)

יוסי: כן, (לא נשמע) כי כל הזמן הוא היה על ה . . . על החגורה אצלך . בזה, בתוך הנרתיק שלו ו . . . אחרי זה . . . (לא נשמע) הזה//

זדורוב: //כשאני חתכתי את השק//

יוסי: //אני מבין .

זדורוב: (לא נשמע) אותו . יכול להיות על ה . . .

יוסי: שאם אתה התלכלכת בדם, אם אתה לכלכלת את היד בדם . . . יכול להיות שהוא עבד אל הסכין .

זדורוב: אני לא לכלכתי את היד .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: אני הייתי יכול להתלכלך שם בטיפה אחת .

יוסי: לא, לא, לא .

זדורוב: קצת ואני הייתי יכולה להעביר אותה אל הסכין (לא נשמע) .

יוסי: לא, ככה זה כתוב לי כאן . אני לא יודע, אני לא הייתי אז . אתה אומר ככה, אתה אומר ככה ש . . . אני חושב שאם אני לכלכתי את היד אה . . . את היד . . . עם דם של מישהו//

זדורוב: //כן .

יוסי: הוא היה יכול לעבור אל הסכין .

זדורוב: זה יכול להיות, כן, אני אמרתי ככה . (מונה דיסק 31:15:2)

יוסי: כי אני חתכתי את השק הזה עם הדבק אחרי שאני הייתי בשירותים .

זדורוב: כן .

יוסי: (לא נשמע) כי יכול להיות שאתה היית בשירותים . כמו שאתה אומר, ככל הנראה שאתה אומר שיכול להיות שאתה לכלכת שם את היד עם הדם של מישהו וכשאתה לכלכת, כשאתה חתכת את הזה . . . את השק הזה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //את הסכין .

יוסי: אבל . . . אתה ראית איפה שהוא דם שהיה יכול ללכלך אותך ?

זדורוב: נו אני . . . אני לא ראיתי בוודאות . אני אמרתי לו שיכול להיות שהיה דם על הידית, (לא נשמע) . יכול להיות שהיה . אה . . . אני לא ראיתי, אני לא מסתכל על הידית . אני נכנס, אני סוגר את הדלת ועושה את העניינים שלי ו . . . אני יוצא ומוריד אחריי את המים .

מלכה: מתי אתה החלפת את הלהב של הסכין ?

זדורוב: אני החלפתי באותו יום את הלהב של הסכין ואחרי זה אני החלפתי עוד פעמיים//

יוסי: //בשביל מה אתה החלפת אותה ?

זדורוב: נו אני מחליף כל הזמן . כשאתה מנקה קרמיקה, הלהב מפסיקה להיות חדה ואתה שובר, עוד פעם ושובר .

יוסי: נו . (מונה דיסק 20:16:2)

זדורוב: אחרי זה (לא נשמע) . זהו, אני אומר כל הזמן (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //יש לי תמיד חבילה, וכשאני מנקה (לא נשמע)//

יוסי: //אבל זה לא שאתה מחליף אותה, אתה פשוט, היא נגמרת ואתה זורק אותה .

זדורוב: בטח, אני שברתי//

יוסי: //אתה לא מחליף, לא מחליף .

זדורוב: וזרקתי אותה .

יוסי: אתה לא מחליף את הלהב .

זדורוב: לא, באותו היום אני שברתי אותה, זרקתי את הלהב, שמתי חדשה .

יוסי: כן .

זדורוב: אחרי זה כשאני הלכתי לעבודה אחרת אה . . . אני התחלתי לעבוד אצל ראובן, שם אני החלפתי את הלהב, שם אני כמה פעמים ואני (לא נשמע) חתכתי מבטון, הוצאתי . אני החלפתי להב כמה פעמים, את הלהב עצמה פעמיים, גם כן שוברים את זה ואז זורקים, שמים חדשה . זהו ו . . . בסכין שלי שהחרימו לי, הייתה להב חדשה ואני שמתי אותה ממש אה . . . לפני שהתקשרו אלי בשביל שאני אגיע, זהו . פשוט//

יוסי: //אבל אתה יודע שאם יהיה דם למשל . . . אם היה דם על הלהב או איזה משהו, אז יהיה לך דם על הסכין גם כן .

זדורוב: אם על הלהב אה . . . יכול להיות אה . . . אם יש דם גם על הסכין//

יוסי: //כן . (מונה דיסק 24:17:2)

זדורוב: שהוא לא יעבור על הלהב .

יוסי: זה לא משנה כי הדם הוא מתפזר לצדדים, אלה יכולים להיות מיקרו חלקיקים//

זדורוב: //ההמ .

יוסי: ויכול להיות . . . יכולים למצוא אותו מכל מיני מקומות .

זדורוב: אבל . . . אם אני הייתי הורג עם הסכין הזאת, דבר ראשון קשה אה . . . לדקור אתה . זה לא (לא נשמע) הזה . יש לי כמובן סכין עם ידית מטאלית, אפשר קצת להוציא שם את הלהב והוא עוד ימחץ אותה, יחזיק אותה חזק . אבל פה אי אפשר להוציא הרבה, היא מתכופפת, היא נשברת . X

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: זאת לא הסכין בשביל זה . איך אתה יכול לדקור מישהו ככה ? X

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אי אפשר אתה .

יוסי: זאת לא בעיה .

זדורוב: (לא נשמע) לא להחליף, זה בלתי אפשרי לעשות אתה . יותר זול לקחת לי איזו שהיא סכין מטבח שאני יודע שאם היא (לא נשמע) . זאת אופציה הרבה יותר אה . . . אופטימאלית מאשר אה . . . לעשות את זה עם סכין יפנית .

יוסי: אבל אנחנו הרי לא חושבים שזה היה מתוכנן (לא נשמע) . יכול להיות ש . . . קרה משהו, קרה משהו .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: ובגלל זה . . . ואז אתה הרגת אותה .

זדורוב: לא היה שום דבר, אני לא מכיר את הילדה הזאת . אני לא מכיר את הילדה הזאת . אני ראיתי אותה בפעם הראשונה בטלוויזיה וזה הכל . אין לי מושג מי זאת היא .

יוסי: בכל מקרה הכל מראה על זה שאתה הרגת אותה. (שיקר יוסי במצח נחושה)

זדורוב: אני לא יודע . יכול להיות שמישהו הפליל אותי, יכול להיות . זאת ככה, אופציה. לדוגמא. (ממשיך רומן לבלוע את השקרים)

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //בוא נגיד, הוא נכנס, השפריץ דם וברח, זהו .

יוסי: אבל בשביל מה ? הפליל והלך, אבל בשביל מה ?

זדורוב: כי אני בעבודה//

יוסי: //נכון, אבל השאלה היא בשביל מה ? בעיקרון למשל, בן אדם המחשבות הראשונות שלו זה להעלם מהמקום . לא להפליל ולא שום דבר .

זדורוב: אני לא יודע . (מונה דיסק 52:81:2)

יוסי: צריך פשוט להעלם מהמקום הרי . בשביל מה לרוץ ? ללכת למקלט, להיבהל או לא להיבהל ותהייה אפשרות שאתה תראה אותו, (לא נשמע) מי זה .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: יש בזה סכנה מסוימת . אם הוא ילך למקלט ואתה פתאום יוצא . אתה תראה שהבן אדם הזה כולו מלא דם ואני לא יודע מה עוד .

זדורוב: כמובן .

יוסי: כמובן, אז, אז הוא צריך, אז הוא צריך לחשוש מזה . בשביל מה הוא צריך ללכת לשם, שאתה תראה אותו ?

זדורוב: אני לא יודע . אז בשביל מה הוא הלך לשירותי הגברים//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ידיים .

יוסי: זה דבר ראשון . תראה, דבר ראשון, אנחנו חושבים שזה לא הוא אלא אתה .

זדורוב: ההמ, אני מבין .

יוסי: אז הכל הגיוני . לא הוא אלא אתה . אנחנו לא אומרים שיש כמה אנשים, שיש אחד, שזה אתה .

זדורוב: אני מבין .

יוסי: אתה הלכת לשם, שטפת ידיים, חזרת לשם, (לא נשמע) כאילו שלא קרה שום דבר .

זדורוב: אני לא הרגתי .

יוסי: אתה מבין ?

זדורוב: אני מבין, אני לא הרגתי .

יוסי: כי מה שאומר, מה שאתה אומר . . . אתה אומר, בסדר יכול להיות//

זדורוב: //אני מבין . (מונה דיסק 50:19:2)

יוסי: שהיה עוד בן אדם אחד (לא נשמע) נורמאלי . אני בודק את ההיגיון . . . את הגרסה הזאת, היא לא, לא, לא יוצאת פה שום התאמה .

זדורוב: אתה הרי בעצמך אומר, שאם זה שהרג הוא מנסה להיות יותר קרוב לחקירה בשביל לעשות (לא נשמע) . אבל איפה אה . . . יש אפשרות שהוא (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //ידיים//

יוסי: //(לא נשמע) אני לא אומר לך הרי, למשל איך אתה עובד ? אם אתה למשל יודע//

זדורוב: //אבל למה אני ? חוץ ממני היו שם עוד מי יודע בכלל עוד כמה אנשים, מה ? למה דווקא אני ? סכין יפנית כל בן אדם יכול לקנות . לא, רק שלי . בסדר, נו קורה שם, (לא נשמע), יכול להיות . להשאיר את הסכין אני לא הייתי יכול . אני הייתי יכול להשאיר את הסכין, אבל לא . . . לא לזמן משמעותי . בדרך כלל אני תמיד מחזיק אותה בתוך הנרתיק . סכין אחר לא היה לי בתיק . להב כן, היו לי להבים . סכין אחרת לא הייתה לי כי זאת תמיד אצלי על המותן, בשביל הקרמיקה אני צריך רק סכין אחת, אני לא צריך יותר . בארגז בשביל הגבס, יש לי שם שתי סכינים, כן, שתי סכינים . אחת מטאלית בשביל הגבס הזה והשניה כזאת אה . . .

יוסי: אבל מה אתה עושה עם הסכין הזאת בקרמיקה ?

זדורוב: אני מנקה את המרצפות .

יוסי: מה, אתה מנקה אותן עם הצד האחורי ?

זדורוב: לא, (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) הברזל הזה, אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) הברזל הזה ישבור את כל הקצוות מה . . . זה יפריד את האמייל מהמרצפת . אני מנקה עם הלהב, אני חותך שקים עם הסכין הזאת ואה . . . אני תמיד עובד . . . אה . .

. אני תמיד עובד עם סכין, זה דבר אחד . דבר שני, אם אני הייתי עושה את זה, אני . . . אני הייתי מתקלח ממש שם ואני הייתי בורח ואף אחד לא היה רואה אותי בכלל .

יוסי: (לא נשמע) אם אתה היית בורח, היינו אומרים דבר ראשון, היינו אומרים, מי, מי מתנהג בצורה לא הגיונית ? היו אומרים, (לא נשמע) רומה . למה הוא ? כי רומה עובד כאן עד חמש או משהו כזה ופתאום הוא הולך מהעבודה . העבודה לא גמורה והוא נעלם .

זדורוב: אבל אני הייתי מגיע, אני הייתי מגיע בערך בשעה שלוש, אני הייתי מגיע בארבע, אני הייתי אומר, הלכתי לאכול ארוחת צהרים בבית . כן, אני אכלתי, אני רעב . אני הלכתי לאכול ארוחת צהרים . אני הייתי מגיע, הייתי מסדר איזה שהם דברים, הייתי מגיע באותה צורה כאילו שלא קרה שום דבר . אבל, מצד שני, אין בזה שום היגיון שאני זה . . . איך אומרים את זה . . . אני לא הרגתי לא במצב של (לא נשמע) ולא בכוונה אני לא הרגתי אותה . אני לא מכיר אותה . אם אני נכנס לשירותי נשים, לפי המילים שלכם, להרוג ילדה והיא רואה אותי, היא תעשה כאלה צעקות שאני פשוט אהיה בשוק (לא נשמע)//

יוסי: //יכול להיות שהיא לא תספיק . (מונה דיסק 03:22:2)

זדורוב: היא תספיק . כי כשאני עומד בשירותים, אני עושה פיפי, מישהו מהמין הנשי נכנס, אני ישר מתחיל לצעוק, בשביל מה לעזאזל הגעת ? לא תלוי באם זאת המנקה, עוד מישהו . שיחכו . אני אעשה פיפי ואז תעשו מה שאתם רוצים . זה לא נעים לי . הילדה ראתה אותי, התחילה לעשות צעקות, אף אחד לא שומע שום דבר, הכל סוף הדרך . אבל אני חושב הפוך, שזה מישהו שהיא מכירה אותו . יכול להיות שזה ה . . . חבר שלה . הכל יכול להיות . אותו אחד שהיא הייתה יוצאת אתו . משהו לא הסתדר אצלם, איפה שהם

(לא נשמע), יכול להיות שההוא עשה משהו והיא אמרה שהיא תספר לאבא . ההוא לקח זה ו . . . עשה מה שרצה . הכל יכול להיות . תבדקו, תבדוק ואני לא יכול להוכיח, אני . . . אתם רוצים, אני אתן דגימת רוק, אתם רוצים דם, אני אתן דם . אני אתן הכל לבדיקה, בשביל להוכיח שאני לא הרגתי אותה . אני אתן הכל . איך דם היה יכול להגיע ? יש הרבה, אלפי שיטות . הוא הלך איפה שהוא וניגב את הידיים (לא נשמע), אתם אומרים שהוא ניגב את היד על הקיר . נשאר שם אה . . . חלקיק של דם, אני לקחתי אה . . . נגעתי בזה בטעות עם השרוול או עוד איך שהוא . יכול להיות שאני נגעתי בזה עם היד, הכל יכול להיות . אני לא יודע איך זה היה . אם אני הייתי עושה את זה, הכל אצלי היה מלא דם . גם הדברים האלה וגם ההם, הכל היה מלא דם .

יוסי: אתה היית בקומה השנייה ? (מונה דיסק 16:23:2)

זדורוב: לא, אני לא הייתי אפילו לא פעם אחת .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני הייתי פעם אחת בערך לפני שבועיים כשמנשה (לא נשמע) לא, מנשה ומיכאל עשו, הם תלוי תמונות . הם אז ציירו בפלס (לא נשמע) תמונות . זה . . . היה לפני בערך לפני שבועיים, יכול להיות שיותר . אז אני רק עליתי אתם למעלה, דיברתי וירדתי ביחד עם//

יוסי: //וזהו ?

זדורוב: כן . והפעם השניה שאני הייתי אה . . . זה היה ביום חמישי אחרי הרצח אני עליתי אה . . . לשירותים אחרים, איפה שכיתות (לא נשמע) עלו לקומה שניה, זה היה ביחד עם המשטרה . זה//

יוסי: //(לא נשמע) בשירותים ?

זדורוב: אה ?

יוסי: איפה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא הייתי בשירותים ו . . . אני בכלל לא נכנס לשירותי נשים . למרות ש . . . אה . . . אצלם שם מקובל ככה, בשירותי הנשים .

יוסי: מקובל, מקובל, אני מדבר עליך, לא על כל השאר .

זדורוב: (לא נשמע) לשירותים .

יוסי: אז לא יכול להיות שום סיכוי שאתה תיכנס ומשהו (לא נשמע) בזה . . .

זדורוב: לא, לא .

יוסי: בטביעות אצבעות שלך, בזה שלך . . .

זדורוב: לא,לא, לא .

יוסי: די .אנ .אי שלך, כל מה שהיה שם . (מונה דיסק 08:24:2)

זדורוב: לא יכול להיות, לא יכול להיות שום סיכוי כזה . אני הרי (לא נשמע), אני לא הייתי בשירותים, בגלל זה אני בטוח (לא נשמע) יום אני זוכר מתי אני הייתי שם . אני לא זוכר במדויק (לא נשמע) עבדתי בבית ספר (לא נשמע) כל יום . מפה לשם, כן אני זוכר . סתם ככה ללכת, להיכנס לקומה השנייה, להרוג ילדה//

יוסי: //תראה, הבעיה היא ש . . . אז באותו יום שאתה זוכר . . .

זדורוב: נו .

יוסי: היא (לא נשמע)//

זדורוב: //אני יודע .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) משהו לגמרי אחר (לא נשמע) .

יוסי: לא, כי אתה אומר שזה לא מסתדר לי .

זדורוב: יכול להיות .

יוסי: כי אתה אומר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אני לא, זה אתה אומר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אני יכול לשבת אתך ולמשל, תראה . . . אנחנו מתחילים, אנחנו כבר עוברים סיטואציה . תראה . . . בשתיים עשרה וחצי . . . אתה התקשרת . . .

זדורוב: לקבלן .

יוסי: לקבלן .

זדורוב: יש לי בפלאפון (לא נשמע)//

יוסי: //אתה התקשרת לקבלן . (מונה דיסק 03:25:2)

זדורוב: (לא נשמע) תראה ו . . . עוד למה, הקבלן אומר שהוא הגיע אלי באחד עשרה, למרות שהוא משקר ? כי באחד עשרה אה . . . אחד עשרה וקצת, אני ביחד עם מנשה יצאתי למקלט שתיים//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: לא, זה חשוב, אני (לא נשמע) .

יוסי: אני מדבר על מה שאתה מראה, מה שאתה אומר, לא מה שהוא אומר . בשתיים עשרה וחצי אתה זה, אתה התקשרת לקבלן . (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ועשרה .

יוסי: שעה, שעה ועשרה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: שלוש . . . שלוש עשרה ועשרה, שלוש עשרה ורבע אתה קיבלת דבק . (יוסי שיודע (לבדוק מתי התקבל תדפיס מהסלולר) את האמת משקר לרומן)

זדורוב: כן .

יוסי: (לא נשמע) והלכת לבית ספר, נכון ?

זדורוב: כן . יכול להיות (לא נשמע) אומר, יכול להיות שהיו ילדים כשאני הלכתי ליד בזה . . . בספסל הזה . יכול להיות שהיו . יכול להיות שהיו, אני לא יכול להיות בטוח . בחור היה ליד הקולר באמת, הוא שתה מים וילדה (לא נשמע)//

יוסי: //רק שניה, עכשיו תראה .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אתה הלכת . . . אתה הגעת, אתה אומר, אתה הלכת ישר למקלט שלך . אתה הגעת לכאן (לא נשמע) אתה הלכת למקלט והתחלת לעשות דבק, נכון ?

זדורוב: כן .

יוסי: הייתה לך עבודה, אתה לא יצאת (לא נשמע) עד ?

זדורוב: רק דקה .

יוסי: עד . . . לפני שתיים אלא אפילו . . .

זדורוב: לפני חמישה זה היה .

יוסי: לפני שתיים . לפני . . . למשל, שלוש עשרה חמישים וחמש, אתה הלכת לאן ?

זדורוב: אני יצאתי לשירותים, לקחת מים, (לא נשמע) .

יוסי: שירותים, הלאה . אחרי זה מה היה ?

זדורוב: אני ירדתי למטה, (לא נשמע) עוד קצת כי (לא נשמע) לא יספיק לי (לא נשמע) זה . . . לא היה (לא נשמע) .

יוסי: נו . (מונה דיסק 35:26:2)

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: כמה זמן זה לקח ?

זדורוב: אה . . . אני הלכתי למעלה אה . . . (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) שאתה זה . . . שאתה הלכת בשתיים, שתיים ועשרים ונכנסת למקלט מספר שתיים, עשית דבק ואז הלכת למקלט ארבע אם הדלת

פתוחה .

זדורוב: נו .

יוסי: בשתיים ועשרים וכשהיה זאת אומרת שתיים או שתיים ועשרים ?

זדורוב: יכול להיות שהיה שתיים . לא, בשתיים אני . . . לא בשלוש עשרה חמישים, לא בשתיים ועשרה, בשתיים .

יוסי: בשתיים .

זדורוב: בשתיים ו . . .

יוסי: בשתיים .

זדורוב: יכול להיות שבשלוש עשרה ומשהו, אני לוקח את שתיים .

יוסי: שתיים, בסדר .

זדורוב: בשתיים אני הלכתי לשירותים . אני הלכתי שם אה . . . כמה זמן זה לוקח לקחת מים ? לעשות פיפי זה בערך (לא נשמע) דקות//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: חמש דקות אני (לא נשמע) .

יוסי: בשתיים אתה הלכת לשירותים, הלאה .

זדורוב: זהו, אני ירדתי למטה, עשיתי דבק . כמה זה ? עוד חמש דקות . נו שתיים ועשרה כבר, זה . . . אני הלכתי למקלט המפגר ההוא .

יוסי: שתיים ועשרה//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: מקלט . . .

זדורוב: שתיים ועשרה, שתיים וחמש עשרה דקות, אני (לא נשמע) חמש עשרה (לא נשמע)//

יוסי: //בשתיים//

זדורוב: //כי מאיפה אני יודע ?

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא יודע בדיוק מה הייתה השעה .

יוסי: בשתיים . . .

זדורוב: וחמש עשרה דקות . (לא נשמע)//

יוסי: //לשם (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אתה ראית, אתה ראית שהוא סגור .

זדורוב: הוא סגור .

יוסי: כן .

זדורוב: אני עליתי למעלה והלכתי בחזרה . אבל נכנסתי//

יוסי: //(לא נשמע) אחת וחמש עשרה דקות, זה בארבע עשרה ועשרים .

זדורוב: (לא נשמע) אה . . .

יוסי: אתה נכנסת . . .

זדורוב: אני נכנסתי אה . . . הצצתי בשלישי//

יוסי: //בדרך .

זדורוב: ואז הלכתי הלאה .

יוסי: זה אתה אומר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: כן, זה . . . אני עברתי ליד .

יוסי: כן .

זדורוב: שם .

יוסי: כן .

זדורוב: אני פשוט ירדתי, אני (לא נשמע)//

יוסי: //אתה נכנסת, למי ? איך קוראים לו ? מ . . .

זדורוב: מ . . . מיכאל . זה (לא נשמע) זה לקח חמש דקות, זה המקסימום . (מונה דיסק 51:27:2)

יוסי: כן .

זדורוב: אני לקחתי אצלו את המפתחות .

יוסי: כן .

זדורוב: זהו, הוא נתן לי והוא אמר לי שהוא הולך בערך בעוד חצי שעה, בעוד ארבעים דקות . הוא הולך עוד מעט . אני אמרתי לו (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) אתה חזרת לאן ?

זדורוב: למקלט מספר שתיים .

יוסי: זאת אומרת שבארבע עשרה//

זדורוב: //כן .

יוסי: עשרים וחמש//

זדורוב: //אני לקחתי את המטר והלכתי למקלט מספר ארבע .

יוסי: למקלט שתיים . . . אתה הלכת למקלט מספר ארבע . . .

זדורוב: נו בערך בשתיים וחצי אני כבר הייתי שם .

יוסי: אז אתה רואה ? תראה מה יוצא . כאן . . . אז יוצא שזה עשרים, עשרים דקות .

זדורוב: הזמן (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) את הזמן .

יוסי: זה מה שאתה כתבת, הנה אתה תראה .

זדורוב: לא, אני כתבתי את זה בקירוב, אני ישר אמרתי לו את זה .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני כותב בקירוב . אני לא יודע מה היו זמנים .

יוסי: אז בקירוב יוצא לך שיש הפרשים של עשרים דקות . לא זה . . . לא חמש דקות, יוצא הפרש של עשרים דקות .

זדורוב: אתה תראה, אני לקחתי את המפתח של מקלט ארבע מ . . . ממיכאל . כבר היה ארבע עשרה וארבעים ?

יוסי: כן . נו הנה, וכאן אתה אומר ארבע עשרה ועשרים, עשרים וחמש . שאתה אומר שבארבע עשרה ועשרים אתה היית אצל מיכאל . בערך ככה .

זדורוב: בארבע עשרה עשרים וחמש, יכול להיות שבשתיים וחצי זה היה, אני לא יודע מה הייתה השעה .

יוסי: כשהיה ארבע עשרה ועשרים אתה, אתה הלכת אליו .

זדורוב: בארבע עשרה עשרים וחמש אני הגעתי אליו .

יוסי: נו . (מונה דיסק 04:29:2)

זדורוב: אני לקחתי את המפתח, הלכתי, לקחתי את המטר, הלכתי בחזרה, עוד פעם חמש דקות . לשם חמש דקות, אני לא יודע מה הייתה השעה . אני פתחתי את המקלט, לקחתי, מדדתי את הפנלים, עוד חמש דקות . בחזרה . . . אני לא יודע כמה זה היה לפי הזמנים . אתם

רוצים ממני את הזמנים, אבל אני לא יודע מה הייתה השעה . אני לא עובד עם שעון על היד . כשאני צריך, אני פשוט מסתכל מה השעה, אני שם בחזרה בכיס וזה הכל . אני יודע שכמה פעמים אני התקשרתי וזה . . . אה . . . אני הצצתי בשעה . אני יודע שכשאני הלכתי לאכול ארוחת צהרים, אני הצצתי בשעה, אני אומר בשעה אחד עשרה זה (לא נשמע) שמתי אותו ואז הלכתי . מתי אני חזרתי, אחרי עשרים דקות, אחרי ארבעים דקות, אני לא יודע . אני לא יודע זמנים, אני חושב בקירוב . אני יודע שזה, עד השעה שתיים אני סיימתי את כל הקרמיקה במקלט הראשון ובשני . אני יודע ש . . . בין השעות שתיים לשלוש אני הייתי לקראת סיום אה . . . אני הלכתי מפה לשם, אני לקחתי אה . . . את הפנלים האלה . אני עשיתי, נתתי את המפתח, החזרתי את המפתח, אמרתי תודה . אני זוכר שמתי שהוא אני אה . . . הלכתי . . . ב . . . בחצי השני, קניתי קולה . באיזה שעה זה היה ? באחד, בשתיים, בשלוש, אני לא זוכר . אני לא זוכר . כן, אני הלכתי, אני קניתי קולה . אם יש לכם אה . . . האישה הזאת אמרה, היא יכולה להגיד בקירוב באיזה שעה זה היה . אני לא יודע, אני לא זוכר את הזמנים . לכתוב בדיוק לפי הדקות אני לא יכול .

יוסי: זה דבר רגיל שאתה הלכת לקנות שם קולה או שתייה או (לא נשמע)//

זדורוב: //בטח, אני הייתי קונה שם כל יום .

יוסי: אוכל . (מונה דיסק 27:30:2)

זדורוב: אוכל, כן . אוכל (לא נשמע) אני . . . קולה . . . אני לוקח או קולה עם המבורגר, (לא נשמע) עם המבורגר . בדרך כלל אני הייתי לוקח קולה . ו . . .

יוסי: זה כשאתה, כשאתה הולך לאכול, (לא נשמע) .

זדורוב: כן . ו . . . באופן כללי קרה כמה פעמים שאני לקחתי פשוט קולה והלכתי אה . . . יותר מוקדם .

יוסי: גם כן באחד עשרה ?

זדורוב: אה . . . לא, בדרך כלל אני לוקח אוכל אה . . . בשתיים עשרה, באחד, משהו כזה . בין שתיים עשרה לאחד וחצי כי כשאני עובד הרבה, לא אני לוקח יותר מאוחר . איפה שהוא בשתיים עשרה, בשתיים עשרה ומשהו יש להם הפסקה והם, מתחילים להם כל מיני בלגנים שם . צריך (לא נשמע) . בשתיים עשרה אה . . . ורבע אה . . . עד אחד אה . . . ושלושים דקות, איפה שהוא בזמן הזה אני בדרך כלל הייתי הולך . בדיוק היה להם שיעור, אני הייתי מגיע, לוקח אוכל והייתי הולך (לא נשמע) .

יוסי: אז (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אם אתה הגעת לקנות שתייה, זה היה לפני אחד וחצי .

זדורוב: אה . . . כן, אני הלכתי לקנות קולה בפעם השניה בחנות, אני לא יודע באיזה שעה זה היה, אבל היה שיעור, היה שיעור . הילדים למדו .

יוסי: נו (לא נשמע), אתה הרי אומר שאתה הולך כשיש שיעור . אתה תמיד הולך לא, לא בהפסקה אלא כשיש שיעור .

זדורוב: לא, בהפסקה אני אה . . . מנסה לצאת לאן שהוא כי כשהילדים (לא נשמע) כל הזמן מישהו (לא נשמע) משהו . ו . . . אוכל כן, אני קונה כשיש שיעור . אבל באותו היום אני רציתי לאכול יותר מוקדם . כשהיה אחד עשרה ומשהו, אני הלכתי וקניתי זה אה . . . המבורגר ולקחתי מיץ . מתי אני הלכתי בפעם השניה וקניתי קולה, אני לא זוכר . אני

פשוט ישבתי ועבדתי, חושב צריך ללכת לעשות קפה, אני לא רוצה קפה . אני אלך לקחת קולה, אני הלכתי וקניתי קולה . אני לא רציתי קפה אה . . . אני יכול להכריח את עצמי ? לא . אני הלכתי, קניתי קולה .

יוסי: (לא נשמע) אתה הלכת (לא נשמע) קפה ?

זדורוב: בדיוק לא ו . . . (לא נשמע) זה ארבע, חמש פעמים בערך אני הלכתי .

יוסי: אתה אומר ארבע, חמש פעמים כי (לא נשמע) הדרך כלל (לא נשמע)//

זדורוב: //לא, אני . . . אה . . . בכלל כל יום מגיע לחדר מורים ארבע, חמש פעמים לשתות קפה . זה כל יום (לא נשמע) . אני תמיד בבוקר הולך לשם כי אני מגיע לעבודה, עד שאני לא שותה קפה, אני בכלל לא יודע מה . . . באיזה שעה בדיוק זה היה, אני לא יודע . כמה פעמים בדיוק ? אני לא יודע . אה . . . אה . . . סשה, אה . . . יוסי, אני לא יכול להיזכר . אני לא זוכר, נו כמה פעמים ? יכול להיות שחמש פעמים, יכול להיות שש . יכול להיות שפעמיים, אני לא זוכר . אתה רוצה ממני את הבלתי אפשרי, אני לא יכול להיזכר . פשוט לא יכול . אני אמרתי לך, אני אכתוב לך, תביא לי (לא נשמע) שאני בעצמי אדבר, אז אתה תברר שאני איך שהוא יכול אולי לספר (לא נשמע) . אני לא זוכר . אני לא מסתכל כל הזמן על השעון . ואני באמת לא צריך לקחת אותו כל הזמן . הידיים שלי או בתרכובות או בדבק או (לא נשמע) הזה, אני גם לא רוצה כל הזמן ללכלך את הטלפון . אני לא יודע מי עשה את זה, יכול להיות שזה החבר שלה לשעבר . יכול להיות שמישהו מהתלמידים הגדולים עשה את זה ו . . . אני לא יודע מי זה היה . אני יכול רק לשער מי עשה את זה, אה . . . אבל מי בדיוק, להראות באצבע, אם אני הייתי יודע, הייתי מראה מזמן במקום לשבת כאן .

יוסי: (לא נשמע) שאתה ראית דם וכל מיני כאלה דברים ? (מונה דיסק 47:33:2)

זדורוב: אני עשיתי הרבה כל מיני דברים (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אני נזכר לאט לאט, אני הרי גם כן לא יכול, זה . . . אני עכשיו (לא נשמע) תדמיין את עצמך במקומי . יש לך אה . . . בעיות, לא רוצים לתת לך תעודת זהות, אתה כבר לא מתעניין בכל זה, כן ? נו, שילכו לעזאזל, לא רוצים ? תתנו לי ויזת עבודה . ויזת עבודה הם נותנים לך . אתה הולך לחפש עבודה, לא לוקחים אותך . צריכים שאני אביא תעודת זהות . בסדר, אימא שלכם . . . האישה בהריון, (לא נשמע) ו . . . העבודות האלה והקבלנים האלה, שילכו לעזאזל . אני הלכתי לבן אדם, רואה . . . רואה חשבון . אני אומר, אני רוצה לפתוח עסק . אני רוצה לפתוח עסק, לעבוד, (לא נשמע) . הוא אומר, כן אין בעיה . אתה עכשיו משלם אלף חמש מאות שקל, אני אפתח לך . הרבה . . . כסף (לא נשמע), בסדר . אני מוכן לשלם . מתחילים בהקשר למלחמה (לא נשמע) . אתה עובד, שם אתה עובד, פה אתה עובד, (לא נשמע) ומשלמים, קורה ש . . . שזורקים מאתיים, שלוש מאות שקל . (לא נשמע) אתה עובד כעל כך קשה בשביל השלוש מאות שקל האלה ואחרי זה . . . טוב, בסדר, הכל עובר . כל זה (לא נשמע) . אתה מגיע אחרי חודש, (לא נשמע) כשכל זה קרה, המלחמה נגמרה, כל (לא נשמע) . הוא אומר, אני לא יכול לפתוח לך תיק . למה ? כי אין לך אה . . . תעודת זהות . ואם אין לך תעודת זהות אז אין לך ביטוח . ואם אין לך ביטוח אז בכלל אין לך שום דבר . אין לא ביטוח ולא שום דבר . מה לעשות ? אני לא יודע . (לא נשמע) יציאה, תעבוד בשקט . לאט לאט שאף אחד לא יראה אותך ולא ישמע אותך .

ופתאום הקבלן מתחיל . . . להטריד אותך . לך תעשה, לך תעשה, אין אף אחד, לך תעשה . אני יודע, יש שם עבודה, לך הוא אומר לי . אתה לוקח את העבודה הזאת, אתה מתחיל לעשות אותה . ואתה מקבל את זה .

יוסי: (לא נשמע) באותו רגע ? (מונה דיסק 55:35:2)

זדורוב: לא . זה לא (לא נשמע) עד עכשיו . אבל אני יודע שכל זה עובר, אבל מתי זה יעבור אני עוד לא יודע . אתמול הפסיכולוג אומר לי, יכול להיות שאתה ראית, יכול להיות שעוד משהו . יאללה, תגיד מי עשה את זה . ו . . . אנחנו נעזור לך עם תעודת הזהות . אני אומר, תאמין לי, אני מוכן לעזור לכם בלעדיה . אני לא צריך תעודת זהות . אני יודע שזה ייקח עוד זמן ועוד חודש ועוד שנה . הם בכל מקרה יתנו לי אותה . הם פשוט מבלבלים לי את המוח . זה משרד הפנים, הוא ככה עובד . לא נורא, אני אחכה . אני אומר, אני אעזור . בלי העזרה הזאת עם ה . . . תעודת זהות . בלעדיה, אני הייתי יכול לעזור בעצמי רק בשביל לא להיות כאן . אבל אני לא יכול לעזור, אני . . . אני לא רוצה לשקר, אני לא רוצה בכוונה לתאר איזה תמונה, אני לא רוצה . מה, למישהו מכם יהיה יותר קל אם אני עכשיו אתאר איזה מישהו, אתם תלכו לחפש ואין בן אדם כזה ? אין, זה יהיה רק יותר גרוע, אני מבין את זה

מצוין . את כל מה שאני יכול להיזכר בו, אני נזכר בו ואומר . כן, אני לא אומר את זה ישר את כל זה . שאלו אותי, נו איך עבר היום ? אני אומר, ככה, תיארתי את התמונה באופן כללי, הוא עבר ככה . ואיך לפי זמנים ? לפי זמנים, נו . . . אה, היה שם עוד איזה משהו איפה שהוא, נו בערך ככה, הנה . ואחרי זה, איך זה ? נו, הנה ככה בערך . כמובן שזה לא הכל יתאים כי משהו מתווסף, איפה שהוא היה עוד משהו . אני לא . . . אני רק אתמול ישבתי וחשבתי . . . נכון, אני הרי הייתי אצל זה . אני הרי לא סיימתי לעשות את הפנלים במקלט הרביעי . אני (לא נשמע), נכון בדיוק, אני הלכתי, זה היה בקירוב בשעה שלוש, בין שתיים לשלוש, משהו כזה זה היה . אני לא יודע מה הייתה השעה במדויק, אני לא יודע . נכון, אני הלכתי, באמת . אני לקחתי את (לא נשמע), נכון, אני הייתי שם, אני עשיתי שם (לא נשמע) . אני לא עשיתי אה . . . רומה, הוא (לא נשמע) יש שם בתוך (לא נשמע) איפה הדבק . זה היה לפני השעה שלוש . כן, זה היה (לא נשמע) . מאיפה אני יודע ? אני לא יודע . אני לא יודע בדיוק מה הייתה השעה, אני יודע שאני הבאתי את המפתח, לזה . . . למנשה, אוי אה . . . מיכאל// (מונה דיסק בסוף המשפט 57:37:2) (הערה – רומן מדבר על פסיכולוג שראה אותו ב- 14.12.06 האם אנחנו יודעים עליו?)

* צד ב' –

*

זדורוב: (לא נשמע) כן, כל זה נפל עלי . עכשיו נפל עלי העניין הזה . אבל שאני סתם אהרוג פתאום ? לא . אני יכול סתם לצאת, ל . . . התעצבן שם, לשבור עצים או עוד משהו, אבל רק לא להרוג .

יוסי: מה ההבדל בין לקרוע עץ או להרוג בן אדם ? (פלט יוסי שטות מטורפת שמעידה על הלך המחשבה שלו)

זדורוב: ההבדל בזה ש . . . בן אדם זה בן אדם, (לא נשמע) גם כן חי .

יוסי: נו אז מה ? (מונה דיסק 42:38:2)

זדורוב: אבל//

יוסי: //כשאתה מתעצבן//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: כשאתה מתעצבן, מישהו הציק לך יותר מדי אז במקום לתת (לא נשמע) אתה יכול לתת לבן אדם בראש וזה הכל . ההבדל הוא בזה ש . . . באותו הרגע אין שום הבדל . (ממשיך יוסי לדחוף לראשו של רומן את המניע שלו זקוקים החוקרים)

זדורוב: אני לא יודע באיזה רגע, על איזה רגע אתה מדבר, אבל בשביל להרוג בן אדם אה . . . (לא נשמע) . יכול, יכול להיות (לא נשמע), יכול להיות .

יוסי: אצל כולם יש את זה (מנסה יוסי לתת לרומן מניע מקובל לכאורה )

זדורוב: יכול להיות שיש . (לא נשמע)//

יוסי: //אצל כולם יש את זה (שב יוסי לדחוף את המניע) (מונה דיסק 04:39:2)

זדורוב: בשביל, בשביל זה אה . . . זה צריך להיות (לא נשמע) בשביל זה צריך אה . . . (לא נשמע) אקדחים, אני עושה (לא נשמע) . אני לא מתכוון לברוח לשום מקום לבד . אני יכול לחכות (לא נשמע) אתה יודע . כשאתם תראו שאין שם את טביעות האצבעות שלי . בכל מקרה, אני מבין מצוין שאתה לא תגיד לי . אני מבין את זה מצוין . יש את כלי הרצח (לא נשמע) הרצח . אני מבין את זה מצוין . אבל ברגע שימצאו אותו . . . אם הוא יימצא, או שיש אותו, כל החשדות מיד יוסרו ממני . באותו רגע (לא נשמע) . בגלל זה . . . להוסיף משהו למילים שלי . . . אני גם ככה יושב ומנסה להיזכר, אבל, אבל שום דבר יותר לא מגיע לי לראש . נו אין שום דבר . יכול להיות שאני . . . בשלושה, ארבעה ימים האלה אני נדמה לי כבר תיארתי את היום הזה בכזה דיוק, מה אני עשיתי, אני לא מתכוון לזה . ספציפית את היום, מה אני עשיתי, לאן אני הלכתי . שיותר מדויק מזה אני אה . . . אפילו לא אוכל .

יוסי: אבל אתה מבין מה הבעיה ? (מונה דיסק 10:40:2)

זדורוב: אני מבין//

יוסי: //הבעיה היא שאתה מתאר את היום שלך . . . ו . . . הבעיה שלנו בהתאמה של הזמנים שאתה תיארת . שלמשל אם אתה אומר, אני הייתי ב . . . לדוגמא, בין שתיים לשלוש . . . ואנחנו מסתכלים ורואים שזה לא יכול להיות . שאתה היית (לא נשמע) בין שתיים לשלוש אלא בין אחד וחצי לשתיים וחצי . לנו זה חשוב כל דקה פה יש לה משמעות . וזה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) אני מבין את זה מצוין, יוסי .

יוסי: (לא נשמע) לא, לא, אני פשוט (לא נשמע)//

זדורוב: //בשבילך כל דקה כי באותה הדקה היה יכול להיות משהו אחר .

יוסי: כן .

זדורוב: מישהו אחר היה יכול להיות (לא נשמע) . אבל . . . אני לא יכול להגיד לך, אני . . . אני לא יודע בדיוק את הזמנים . נו, אם אתה רוצה, תתחיל עכשיו אה . . . אני לא יודע שם, תענה אותי, תתחי . . . אני לא יודע מה הזמנים, נו . . . נו אני לא יודע . כן, אני מדבר על הזמנים בין פה לפה . בזמן הזה אני הייתי . באחד וחצי, בעשרים ושתיים דקות, עשרים וארבע, אני לא יודע . אני (לא נשמע), כן אני הייתי . אני לא אומר שלא, אני לא הייתי שם . אני אומר כן, אני הייתי . אבל (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: מה אני עשיתי, אני לא יודע .

יוסי: אנחנו יודעים שאתה היית שם .

זדורוב: נו .

יוסי: אנחנו יודעים שאתה היית שם, אנחנו יודעים שאתה הסתובבת שם . אתה הלכת לכאן, הלכת לשם, אנחנו יודעים את כל זה .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אנחנו יודעים לא רק//

זדורוב: //(לא נשמע) אני עבדתי .

יוסי: כן, אנחנו יודעים את זה לא רק ממך . (לא נשמע)//

זדורוב: //מצוין, כי כולם ראו אותי//

יוסי: //כן .

זדורוב: (לא נשמע) עבודה .

יוסי: כן . (מונה דיסק 20:41:2)

זדורוב: אבל זה שאני הולך ומנגב דם . . . מי אמר לך . . . מי ראה את זה, זה ישר צריך לקחת את הבן אדם (לא נשמע) . ישר (לא נשמע) . למה ? אני אסביר לך, כי אני יודע במדויק שאני לא עשיתי את זה (לא נשמע) תראה שגם הוא שיקר בהקשר שלי . יכול להיות שמישהו, מישהו . . . יכול להיות, מי שהרג (לא נשמע) . הוא התקלח מהר, ברח לאן שהוא, הוא עשה לעצמו איזה אליבי לא גדול . (לא נשמע) . ושם, החברים שלו, הוא ניגש ודיבר אתם, מפה לשם . יכול להיות, אני לא יודע . אני . . . אני יכול רק אה . . . איך להגיד לך את

זה . . . לבנות השערה, יכול להיות . הוא דיבר שם על משהו, מפה לשם . ובערב מתחילים לאסוף את כולם, מה קרה ? זה, זה או בבוקר, הוא אומר כן, אתם יודעים, אני ראיתי אתמול היה שם כזה דבר . . . כזאת חולצה, כאלה מכנסיים, הוא חיטט שם במשהו . הוא רץ שם איפה שהוא, הלך, ליד השירותים או בשירותים . סתם, דיבר שטויות . כמובן, (לא נשמע) אני עובד שם אחד כזה . כי . . . אצל עוד מישהו . . . יש את אותה חולצה שטראוס . . . אני לא חושב שיש אותה אצל עוד מישהו . אם הם . . . אם הם לא קונים באותו השוק איפה שאני קונה . אם יש מכנסיים כאלה כמו שלי, בטוח שאין לאף אחד . כי המכנסיים האלה הובאו מברית המועצות . הם של חליפה הכי רגילה (לא נשמע) . זה בטוח לא יכול להיות שיש את אותם מכנסיים אצל עוד מישהו, זה הכל . באוזניות כל הבית ספר כמעט מסתובב שם . הם כולם שומעים מוזיקה . ככה ש . . . אה . . . מי שם היה יכול לראות, מה הם אומרים עלי . אני אגיד את האמת, אני לא יודע . אני פשוט אמרתי שאני לא עשיתי את זה . אני לא קשור לרצח . אני מבין מצוין שאני הזכרתי את הסכין, מפה לשם אני מזכיר . אבל ההיזכרות הזאת, כמה שיותר (לא נשמע) ככה יותר (לא נשמע) . אבל נכון לרגע זה, אני בעיקרון, בעיקרון נזכרתי בהכל, יותר מזה אני לא יכול להוסיף משהו . כבר אין לי, הזמן הזה בין אחד לארבע, עד שלוש, ככה . . . כל הזמן שלי מה אני עשיתי . זה (לא נשמע) באחד עשרה (לא נשמע) . אני לא יודע איזה (לא נשמע) יש לו ומה הוא רצה להגיד בזה . הוא יכול להיות גם כן דיבר ככה שטויות כל מיני, הוא לא ייחס חשיבות מתי הוא הביא . לא באחד עשרה, באחד, באחד ומשהו . (לא נשמע) הוא הביא באחד עשרה . למה ? לו זה לא משנה, לא הוא נמצא כאן . ולמה הוא הביא אחרי אחד, אני יכול לשער לעצמי . כי כשאני התקשרתי אליו עוד לפני כן, הוא אומר כן אני מגיע, יש לי שק ב . . . ברכב . כן, כן, אני מגיע, כן, כן, אני מגיע . הוא הגיע עם שלושה חבר'ה . בדרך, בדרך כלל הוא לוקח אותנו בשתיים עשרה, בשתיים עשרה ועשרה

לארוחת צהרים . זה הזמן של ארוחת הצהרים . ואז אנחנו אוכלים במשך שלושים, ארבעים דקות . אחרי זה הוא מגיע, לוקח אותנו ומסיע אותנו לעבודה . סביר להניח שהוא אסף את החבר'ה (לא נשמע) והגיע אלי והביא דבק . זה היה באחד ומשהו .

אחד . . . כמה דקות אחרי אחד אני לא זוכר כי באחד החליפו את השומרים, הם התחלפו . וזה הכל . והם התחלפו, אם אני הבנתי את זה נכון אז (לא נשמע) . אחד אכל ארוחת צהרים//

יוסי: //יכול להיות מאוד . (מונה דיסק 47:44:2)

זדורוב: אחד אכל ארוחת צהרים והשני הלך לאכול ארוחת צהרים . ככה ש . . . זה שהוא הביא לי דבק בדיוק באחד עשרה, זה הכל שקרים . והשומרים ראו שאני לקחתי דבק . זאת אומרת, שומר אחד, סליחה . שומר אחד ראה שאני לקחתי דבק .

יוסי: זה הצעיר או המבוגר ? (החוקר משתעל)

זדורוב: (לא נשמע) צעיר//

יוסי: //אה ?

זדורוב: (לא נשמע) אחר .

יוסי: הם היו צעירים, היו מבוגרים, איזה שומרים אלה שם ?

זדורוב: הם . . .

יוסי: השומרים .

זדורוב: שניהם מבוגרים .

יוסי: ההמ .

זדורוב: שניהם מבוגרים מספיק . אין שם שומר צעיר .

יוסי: כן, אני מבין .

זדורוב: זה . . . אחד . . . היה עם קרחת קצת והשני כזה אה . . . עם שיער שיבה, נדמה לי שזה עם שיער השיבה . . . כן, זה עם שיער השבע הלך לאכול ארוחת צהרים והשני נשאר .

יוסי: ובדרך כלל זה שעם קצת קרחת, איפה הוא עובד ? גם כן ב . . . בשער ?

זדורוב: הם שניהם נמצאים בשער עובדים .

יוסי: כן . (לא נשמע) הם . . . לא, לא, הם (לא נשמע) ?

זדורוב: לא, הם שניהם נמצאים בשער . אחד פשוט לפעמים מסתובב, אני ראיתי אותו שם, הוא מסתובב מסביב לבית ספר . נו מה זאת אומרת אה . . . ליד המסלול ריצה שלהם, הוא ניגש למרכ . . . לא לכניסה המרכזית, לכניסה הצדדית איפה שאני הלכתי, איפה (לא נשמע), שם הוא עובר ואז הוא הולך עוד לאן שהוא . אה . . . ובשער אחר אני בכלל לא ראיתי אף אחד . בונים שם עד כמה שאני זוכר ופשוט השער שם סגור וזה הכל . כן, יש שם . . . אפשר לעבור שם בלי שום בעיות, כל אחד יכול לעבור מתי שאתה רוצה . אה . . .

יוסי: אז אפשר לעבור שם ? (מונה דיסק 10:46:2)

זדורוב: נו יש שם . . . (לא נשמע) .

יוסי: כן ?

זדורוב: זה קל לעבור אותו . קל לקחת אותו אה . . . לקפוץ מעליו או עוד משהו//

יוסי: //כן, (לא נשמע) מלמעלה, (לא נשמע) .

זדורוב: אין (לא נשמע) אני לא ראיתי . מהצד ההוא איפה ש . . . הבניין, יש שער

קטן .

יוסי: נו הוא סגור, עם מנעול ?

זדורוב: (לא נשמע) ו . . . מה חשוב המנעול ? למעלה אין (לא נשמע) אתה יכול לעבור . אני ראיתי איך שילדה ניגשה לשער הזה והתחילה לעקוף את הבית ספר עם הגדר, היא נכנסה שם לבניין שיש שם, היא נכנסה לבניין ההוא . אני איבדתי אותה, אני לא ראיתי איפה . אבל כשאני הלכתי, אני ראיתי שהיא הולכת עם אותו תיק, היא רק מנערת את עצמה . זה . . . אני לא חושב שהיא עשתה סלטה דרך הגדר, אני לא חושב . היא נכנסה איפה שהוא באיזה חור, יש איפה שהוא חור, (לא נשמע) . זה בית ספר, אלה ילדים . תמיד יש שם כניסות . נו אצלנו בבית ספר היה גדר עם (לא נשמע) מטאליים . מקלות חדים . הילדה אחת התיישבה על זה עם התחת . לך זה מצחיק ואז כל הכיתה (לא נשמע) בגלל זה כי אנחנו שיחקנו בתופסת . היא התיישבה ו . . . נחתכה ממש קשה . אבל בגדר הזה, כל תלמיד בית ספר היה יכול לגשת לכל מרווח, לתת מכה ב . . . (לא נשמע) ולהיכנס . כי אה . . . זאת לא גדר, זה ככה אה . . . שמו כאילו בשביל לעבור (לא נשמע) כי כבר אחת התיישבה ובשביל (לא נשמע) תיכנס, תיכנס חופשי . זה אצלנו בבית ספר וכאן בבית ספר עוד יותר פשוט, כאן יש רשת .

יוסי: (לא נשמע) אותה . (מונה דיסק 43:47:2)

זדורוב: (לא נשמע) לא חייבים .

יוסי: אז מה עושים אתה ? (לא נשמע) .

זדורוב: מרימים את זה, אפשר להרים מלמעלה . אפשר לשחרר את הרשת, זה עולה ו . . . מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות . אתה מבין, זה (לא נשמע) זה מתכופף . איפה שהשער, גם כן אפשר לעבור, דרך אותה הגדר . וככל הנראה יש חורים בגדר הזאת ו . . . אני (לא נשמע) לעלות את הרשת או להוריד (לא נשמע) . נו יש, יש מלא כניסות . אתה צריך רק לרצות .

יוסי: ההמ .

זדורוב: אני אפילו לא יכול להבין למה דווקא (לא נשמע) . למה דווקא בבית ספר . את זה אני עוד לא קולט . כי בבית ספר תמיד יש עדים . זה לא תלוי (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) אבל יש (לא נשמע) שאנחנו חושבים עליך, למה דווקא בבית ספר ? זה הכל פשוט .

זדורוב: אני מסביר, יותר פשוט מבחינתי לקחת איפה שהוא ברחוב, לחכות לאיזו ילדה .

יוסי: (לא נשמע) ברחוב, מה יש לך אתה ?

זדורוב: ברחוב הרבה יותר פשוט להרוג .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //אתה ישר נעלם וזה הכל . ואף אחד לא יראה אותך .

יוסי: אבל אתה נמצא בבית ספר . (מונה דיסק 49:48:2)

זדורוב: בסדר .

יוסי: אתה נמצא בבית ספר, היא נמצאת בבית ספר . אתם נמצאים ביחד באותו אה . . . מקום מבחינה גיאוגרפית . אז רבתם על איזה משהו// (ממשיך יוסי עם המניע הרצוי)

זדורוב: //והדבר הכי מעניין זה שאני ישבתי, חיכיתי עד שהיא תלך מהשיעור לשירותים, כן ?

יוסי: הכל יכול להיות, (לא נשמע) אתה ראית אותה . הרי אתה הסתובבת שם כל הזמן .

זדורוב: אני הלכתי, אבל זה לא אומר שאני שמתי לב לכולם .

יוסי: כן . לא, אבל אתה הרי הולך מפה לשם, פתאום אתה לא שמת לב, (לא נשמע) את הסיבה . פתאום היא, פתאום . . . אני לא יודע מה . . . (לא נשמע) וזה הכל . והתוצאה היא טראגית .

זדורוב: הדבר הכי מעניין זה שאני לא דיברתי אתה (לא נשמע) .

יוסי: למה אתה לא יכול להגיד, כי היא (לא נשמע) בגלל זה אי אפשר להוכיח ?

זדורוב: אם היא הייתה בחיים//

יוסי: //כן .

זדורוב: אני בכלל לא הייתי מגיע לכאן .

יוסי: כנראה שלא .

זדורוב: אני בטוח .

יוסי: (לא נשמע) אם לא היה רצח, אתה היית ממשיך לעבוד במקום אחר .

זדורוב: כן .

יוסי: אבל ככה, הרי היה רצח, עכשיו יש לנו ביחד .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //והבעיה הזאת היא שלך כמובן .

זדורוב: כל עוד . . . כל עוד הבעיה הזאת לא תיפתר, אני אהיה (לא נשמע)//

יוסי: //אתה מבין, אתה אומר, איך, למה ספציפית בבית ספר ? אני אומר לך, למה ספציפית בבית ספר . כי הכל מראה עליך . וזה מראה אה . . . הראיות האלה מראות עליך . יש לך חורים בזיכרון, לפני ואחרי והכל מראה עליך . זה מראה עליך .

זדורוב: אני אחכה כשיהיו (לא נשמע) בדיקות (לא נשמע) זה וזה (לא נשמע) . (מונה דיסק 58:94:2)

יוסי: ואם אנחנו נמצא, כבר תעזוב את אחת הסכינים . ואם אנחנו נמצא דם אצלך ?

זדורוב: שותק חצי שניה (הנחקר שומר על זכות השתיקה) .

יוסי: אם אנחנו נמצא איזה משהו כזה, אני לא יודע . . .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אה ?

זדורוב: תחפשו .

יוסי: נו אנחנו מחפשים, מה אתה חושב ? אתה הרי חשוד .

זדורוב: אני יודע .

יוסי: זה רק בסרטים, זה הם ישר לוקחים, שמים, שמים במחשב ואחרי שניה יש את התוצאה . זה לוקח כמה ימים וזה . ועובדים מהר, כי אנחנו הרי מעוניינים בדיוק באותה מידה, בדיוק//

זדורוב: //אני יודע//

יוסי: //כמו לשים אותך בבית סוהר גם להוכיח שאתה חף מפשע .

זדורוב: אני מבין את זה מצוין (לא נשמע)//

יוסי: //אבל אנחנו בינתיים לא חושבים שאתה, שאתה זה . . .

זדורוב: אני מבין (לא נשמע)//

יוסי: //לא אשם, לא אשם .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אנחנו חושבים שאתה אשם .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אני באופן אישי חושב שאתה אשם .

זדורוב: הכל, הכל מתאים .

יוסי: לפני כן אני לא ממש חשבתי ככה, אבל אחרי זה כשאני ראיתי את כל ההתאמות האלה . .

זדורוב: אתה חושב שאני עשיתי את זה ורק מנסה לצאת מזה .

יוסי: כן . (מונה דיסק 42:50:2)

זדורוב: אני מבין .

יוסי: אני רק לא מבין למה . אני, אני מבין למשל שהיה יכול לקרות משהו . אני יודע שלפעמים קורה שאתה יודע, ש . . . לפע . . . זה יכול לקרות לכל בן אדם . לא רק, אני לא מדבר רק עליך באופן ספציפי, שפתאום קורה משהו שאתה יודע, (לא נשמע) בן אדם//

זדורוב: //(לא נשמע), קורה .

יוסי: הוא משתגע ו . . . אני לא יודע מה עוד . ואחרי זה//

זדורוב: //(לא נשמע) מצב .

יוסי: ואחרי זה אתה יושב ואומ . . . ואחרי זה אתה יושב, ואחרי זה אתה יושב ואתה אומר, איך אני הייתי יכול לעשות כזאת שטות ? איך זה יכול להיות ? זה הרי לא אני, אני לא בן אדם כזה, לא ככה חינכו אותי, לא ככה זה, אתה השתגעת באיזה שהוא רגע, קרה . אז ככה ש . . . אם אתה תגיד, אני א בן אדם כזה ולא חינכו אותי ככה, אני יודע שזה יכול לקרות לכל בן אדם, לכל אחד באיזו שהיא סיטואציה . השאלה היא, מתי קרתה הסיטואציה הזאת ? אבל אתה זה אנחנו לא יודעים . את זה רק הרוצח והנרצחת יודעים. הנרצחת אי אפשר לשאול אותה שום דבר, רק לקחת את הנשמה שלה, להרים אותה איך שהוא בשביל שיהיה איזה שהוא, משהו כזה . . . ועם הרוצח . . . מהרוצח, זה כבר עניין אחר .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אז ככה ש . . . אתה מבין . . .

זדורוב: בינתיים אני החשוד העיקרי שלכם//

יוסי: //כן . (מונה דיסק 36:51:2)

זדורוב: ואני מבין את זה מצוין . כשתהייה בדיקה . . . (לא נשמע) .

יוסי: אתה זוכר שאני סיפרתי לך שלפעמים, שפעם אחת אסרו בן אדם על רצח ואפילו לא מצאו את הגופה .

זדורוב: אני זוכר .

יוסי: ככה ש . . . הבדיקה יכולה להיות ממש מצומצמת .

זדורוב: אבל זה לא אני (לא נשמע)//

יוסי: //זאת אומרת, למשל אפילו אם זה רק דם על החולצה, למשל .

זדורוב: כן . אבל הדם יכול להיות (לא נשמע)//

יוסי: //לא .

זדורוב: אם הרוצח הזה שטף ידיים בראשו . . . בשירותים השניים, כמובן שאני נכנס לשם . אני תמיד אה . . . שם .

יוסי: נו .

זדורוב: אני מתקלח, אני עושה שם גם כן פיפי, אני שם . . . אני עושה הכל . אני נכנס לשירותים האלה, כמובן שאני הייתי יכול להתלכלך . כמובן . אני אומר, אני ביקשתי למצוא את המכנסיים, אני ביקשתי הרבה פעמים ממנו . . . אני לא יודע, אם מחפשים אותם או לא . אני חושב שאף אחד לא// (אמר רומן ביאוש)

יוסי: //למה אתה סיפרת אתמול למשל ש . . . אתה, (לא נשמע) את המכנסיים האלה ? אתה אמרת שאשתך הביאה לך שם מכנסיים//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: איזה משהו כחול, איזה שהוא טרנינג, היא הביאה לך איזה שהוא משהו .

זדורוב: ירוק .

יוסי: יר . . . ירוק, אני לא יודע מה זה .

זדורוב: אה . . . דבר ראשון//

יוסי: //אבל אתה אמרת, לא רוצה .

זדורוב: הם גדולים .

יוסי: נו .

זדורוב: דבר שני, יש להם שרוך .

יוסי: כן .

זדורוב: לקשור אני לא יכול כי (לא נשמע)//

יוסי: //אבל אחרי זה, אחרי זה//

זדורוב: //(לא נשמע) ייקחו לי את השרוך .

יוסי: אחרי סשה אמר לך, בוא אנחנו נביא לך מכנסים אחרים . מה אתה אמרת

לו ?

זדורוב: אין לי . . . מכנסיים אחרים כי//

יוסי: //אין לך מכנסיים אחרים .

זדורוב: (לא נשמע) עם שרוך .

יוסי: נו אין לך אחרים, אבל מה, ישר הביאו לך אחרים .

זדורוב: מכנסי ספורט שחורים, הם גם כן גדולים . הם בלי שרוך . אני לא יכול ללבוש בלי שרוך, אתה מבין ? זה כמו שאני עכשיו, (לא נשמע) הנה, ככה, המכנסיים האלה בדיוק באותה הצורה .

יוסי: נו אז מה ? (מונה דיסק 52:52:2)

זדורוב: הם נופלים . נו הם יהיו תלויים ככה, איך אני אסתובב ככה ? מה אני, (לא נשמע) אני אלך עם אלה ואני ארים, אני אוהב בגדים גדולים . אני אוהב רחב, אני לא אוהב שהכל לוחץ לי . (לא נשמע) לא יכניסו, אני יודע כי//

יוסי: //כן .

זדורוב: ישר יגידו, אתה תתלה את עצמך .

יוסי: נכון .

זדורוב: בגל . . . אני בכ . . . בכיף הייתי לוקח חגורה כי אני התעייפתי ללכת ולהרים . אני מבין . . . מתוך אינטרס לתיק, אף אחד לא ייתן .

יוסי: מה זאת אומרת מתוך אינטרס לתיק ? לכל עצור לא נותנים לו חגורה, (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) יחנוק את עצמו שם וזה הכל .

זדורוב: אני לא אה . . . עוד פעם, אני לא אעשה את זה, את זה אני יודע, אבל אני לא יוכיח שום דבר . אני כבר מסתובב ככה . יש לי את מכנסיי הספורט האלה ויש לי אותם בתיק באמת. אני אתמול אפילו לא לבשתי אותם . כי אני יודע שהם גדולים, אין שום תועלת בלשים אותם . זה בדיוק כמו שאתה תשים אה . . . ערדליים שגדולים בשבילך במידה . בשביל מה ? אני יכול להחליף בגדים, זאת לא בעיה בשבילי . חולצה, טי שרט אני ישר החלפתי . אני התקלחתי אתמול, נהייה לי קצת יותר קל . אבל אה . . . מכנסיים//

יוסי: //(לא נשמע) סבון (לא נשמע), כן ?

זדורוב: ההמ, הביאו שמפו, סכין גילוח לא נתנו לי .

יוסי: לא נותנים כאן סכין גילוח, מה קרה לך ?

זדורוב: לא אה . . . אמרו שאפשר, אבל אה . . . אתמול אני קראתי לו, קראתי לו והוא לא הגיע בסופו של דבר (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) אתה תתגלח עם סכין גילוח (לא נשמע) .

זדורוב: נו אני אמרתי, כן אה . . . תביא לי להתגלח ואני אחזיר לך אותה . הוא אומר, כן תכף בעוד חמש דקות, בעוד חמש דקות, בעוד חמש דקות ו . . .

יוסי: ושכח . (מונה דיסק 09:54:2)

זדורוב: הוא לא שכח, הוא פשוט לא רצה לעשות את זה כי צריך ללכת, לקחת את הסכין גילוח, להוציא ככל הנראה בשביל שאני//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אתגלח איפה שהוא בנוכחותו .

יוסי: נו בטח, (לא נשמע) .

זדורוב: נו זהו . . .

יוסי: יכול להיות שהיה צריך עוד שוטר שהוא ייקח אותך//

זדורוב: //נו . . . יכול להיות, אבל//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אני חשבתי שהם ייתנו לי את זה לתא ואני אתגלח שם ואני אחזיר לו .

יוסי: אבל אם אתה (לא נשמע) תחתוך ורידים ?

זדורוב: ההמ .

יוסי: בשביל מה הוא צריך את זה ?

זדורוב: אני מבין את הכל .

יוסי: (לא נשמע) לתת סכין גילוח . (לא נשמע) מישהו עצבן אותך ואתה תחתוך אותו למוות וזהו .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה לעזאזל ?

יוסי: לא, זאת תיאוריה, אתה יודע . (לא נשמע)//

זדורוב: //בתיאוריה יש הכל (לא נשמע) . (מונה דיסק 40:54:2)

יוסי: תיאוריה, בתיאוריה הכל אפשרי . כי הם הציקו לך שם, הרביצו לך או אני לא יודע, הרביצו לך בלילה ואתה לקחת ס . . . סכין גילוח, לקחת אה . . . לקחת את הסכין גילוח, לקחת משהו, אתה הרבצת לי, יא כלב ? עכשיו קבל את שלך, פשש . . .

זדורוב: אתה יודע, אה . . . כל זה כמובן יכול להיות אמיתי, אבל אז אני צריך להב טובה ו . . . (לא נשמע) מכונה רגילה . אלה לא להבים כאלה כמו שהיו אצלנו שהיו גדולים וכפולים . לחתוך שם זה גם כן קשה . אני גם ככה יכול לחתוך, פצע כן, או איזה משהו כזה, אבל אה . . .

יוסי: הכל אפשרי .

זדורוב: אוי . . .

יוסי: אם יש רצון . . .

זדורוב: אני לא יודע . אני לא (לא נשמע) .

יוסי: לא, אני פשוט אומר לך למה הם לא נותנים לך, למה (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //חוץ מזה//

זדורוב: //אני מבין את זה מצוין .

יוסי: חוץ מזה, אתה מבחינתם . . . רוצח .

זדורוב: רוצח, (לא נשמע) .

יוסי: אתך (לא נשמע) בדיחות, נכון ?

זדורוב: ככה זה יוצא . לא, פשוט לא . . . אין לי מה, אין לי מה להוסיף . אני רק צריך לשבת ולחכות כשכל זה יגיע (לא נשמע) . כן, יש טביעות אצבעות של מישהו אחר . איזה טביעות אצבעות אתם תמצאו (לא נשמע) של הרוצח האמיתי . ואז אני פשוט להירדם בשקט ולהגיד, הנה אתם רואים ? אני אמרתי לכם (לא נשמע) . נו . . . מה זה משנה ? בכל מקרה, איך שאני אצא מכאן לחופשי, כולם ירוצו ככה שאתה לא תראה אף אחד אפילו .

יוסי: מה זאת אומרת ? (מונה דיסק 02:56:2)

זדורוב: נו מה זאת אומרת ? ייקחו ככה, יוציאו בראש פינה (לא נשמע) ויגידו לי, לך, זהו להתראות, כל הכבוד, זה לא אתה, אנחנו מצאנו את הרוצח האמיתי . וזה הכל . זה מה שזה אומר .

יוסי: נו, אז מה אתה היית רוצה שיעשו ?

זדורוב: אני הייתי רוצה לפחות שהיו לוקחים, לשופט או עוד איפה שהוא, שיוציאו לתקשורת ויורידו את כל השלשלאות האלה לפני התקשורת כי (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני יודע, כי (לא נשמע)//

יוסי: //כשיהיה, אם יהיה רוצח שהוא לא אתה, (לא נשמע) שיושיבו , שיהיה משפט והכל, יגידו זה הוא והכל, ואז כולם ידעו שזה לא אתה .

זדורוב: ההמ, אבל לפני כן כולם ידעו שזה אני, בזמן שתהייה חקירה (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אני אשב ככה בבית ?

יוסי: אבל בינתיים אתה חשוד .

זדורוב: לא, לא, לא//

יוסי: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא מדבר על להיות חשוד . אני מדבר על זה שכבר (לא נשמע) הוא לא עשה את זה, שיוציאו אותי, שיצלמו אותי (לא נשמע) שהתקשורת תראה שאני לא עשיתי את זה, שזה לא הגיע לי . כן, היו ראיות כנגדי, כן היו חשדות מאוד גדולים, אבל מתברר שזה לא ככה . מתברר שזה לא ככה . זה לא יקרה, אני יודע את זה מצוין . (פלט רומן את מה שגרמו לו להאמין)

יוסי: בטח שלא יהיה .

זדורוב: כי זה . . . לא זה .

יוסי: בשום מקום זה לא קורה ככה . זאת לא אידיליה .

זדורוב: (לא נשמע) שום דבר . נדמה לי שאני נתתי את התיאור הכי מפורט (לא נשמע) שום דבר יותר . (לא נשמע) כמובן שאני לא יכול לזכור, אני . . . אם אפשר, (לא נשמע) .

יוסי: תכף אני אסתכל . (אמר יוסי, פתח את הדלת ויצא מהחדר. וקרא:) יעקב . אלכס . שב איתו שתי דקות אמר לחוקר שהגיע נו, (לא נשמע) . X עד כאן להעביר קטע ארוך כמעט מההתחלה

חוקר ג': מה נשמע ? (זמן דיסק 21:58:2)

זדורוב: (לא נשמע) .

חוקר ג': אה ?

זדורוב: הכל מ . . . מדבר מה אני עושה . (לא נשמע) מתי יהיה (לא נשמע) אני לא (לא נשמע) ידיים שלי שמה, מה (לא נשמע) שמה שלי . (לא נשמע) יומיים או שלושה ימים אני (לא נשמע) .

חוקר ג': ואם יהיה, ואם יהיה. \מי (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) שירותים למעלה . אני לא יודע איפה שירותים הזה . ו . . . אני כן, ב . . . שירותים (לא נשמע) למטה אני היה . איפה מקלט שלוש, שמה יש קצת למעלה . אני היה שמה בשביל . . . זה . . . איפה בנות בקומה שניה, אני לא יודע איפה . אני שם לא היה, זה בטוח . אני שם לא עושה ככה, זה בטוח . אני לא . . . (לא נשמע) ככה ככה (לא נשמע) בטוח . אני לא היה שם . (לא נשמע) שלי ידיים, (לא נשמע) זה צריך זמן . (לא נשמע) בדיקת מעבדה, יהיה הכל, הכל, כן ? טוב, (לא נשמע) .

חוקר ג': מה זה ?

זדורוב: פרטים של הצבא, איפה אני היה . אה . . . שניה .

חוקר ג': עכשיו נזכרת ?

זדורוב: כן, אני מנסה, אני אה . . . איך קוראים שמפחד (לא נשמע) .

חוקר ג': שם שלו ?

זדורוב: (הנחקר שותק) כן, של זה שלו, לא שלי, זה שלו .

חוקר ג': ההמ .

זדורוב: אני אה . . . אה . . . איך זה . . . ההמ, מצאתי איך, אני לא יודע איך זה בעברית, אני יודעת אה . . . אני לא יודע, לא יודע (לא נשמע) . ו . . . זה השם שלו . סליחה, יש אש ?

חוקר ג': אש לא, לא מעשן .

זדורוב: (לא נשמע) מתי לא לעשן .

חוקר ג': אז למה אתה \ לא מעשן ?

זדורוב: אה ? אני אה . . . מעשן הרבה זמן, אבל לא יודע . פה, שמה בבית ספר אחד, אחד, הכל על ביחד, פה, פה, פה, פה (לא נשמע) עכשיו חבל מה אני אה . . . (לא נשמע) לעשן . (לא נשמע) .

חוקר ג': כמה זמן אתה מעשן ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . (לא נשמע) תשע עשרה, ככה .

חוקר ג': מגיל קטן .

זדורוב: מגיל תשע, היה (לא נשמע) מתשע אה . . . אחד עשרה ככה (לא נשמע) אני לא יודע בדיוק . אני היה קטן, אני לעשן אחת סיגריה ליום, אחת ליומיים . (לא נשמע) על הבריאות, זה . . . חרא .

חוקר ג': ואם המעבדה (לא נשמע) תגיד שאתה היית שם ?

זדורוב: מה (לא נשמע) .

חוקר ג': המעבדה .

זדורוב: (לא נשמע) למה ?

חוקר ג': אם המעבדה, מעבדה, מעבדה . . .

זדורוב: מה ? (לא נשמע)//

חוקר ג': //אם הכל יגיד, אצבע שלך שם ?

זדורוב: אני לא מבין ככה . למה אני לא יכול מבין ? אני לא היה שמה . אני לא היה שמה בכוונה לעשות או סתם לעשות, אני לא היה שמה . אני יודע זה . . . בטוח . אבל מתי יהיה שמה, זה מה אני עדיין ? יש אופציה . . . מה אה . . . לידיים כזה לעשות מ . . . בחור עושה זה . אני יודע מה, זה לא שלי ואני פה על ה . . . בחור אחר . למה אני פה ? אצלי יש הרבה דברים מ . . . לדבר מה אני עושה בעיות . אני הרבה דברים יש, אבל אני מבין זה אה . . .

חוקר ג': מי אומר שאתה עושה בעיות ?

זדורוב: אה ?

חוקר ג': מי אומר שאתה עושה בעיות ?

זדורוב: אני לא יודע, יש איך זה נקרא, (לא נשמע) אני לזרוק אה . . . מכנסיים ב . . . מכ . . . (לא נשמע) מכנסיים, איך ?

חוקר ג': מכנסיים .

זדורוב: אני (לא נשמע) לזרוק מכנסיים . אה . . . יש אה . . . קצת דם על ה . . .

אה . . . שלי, אבל לא יודע איפה הוא הלך, (לא נשמע) הוא הלך, אה . . . נעליים לא יודע, יש קצת אה . . . אני לא אה . . .

חוקר ג': מאיפה אתה יודע שיש שם ?

זדורוב: אה ? אני לא יודע, אה . . . אני ראיתי בשירותים אה . . . דם .

חוקר ג': נו .

זדורוב: הוא אומר, אה . . . יכול לראות זה צבע . יכול להיות זה צבע, יכול להיות . אבל . . . צבע . . . צבע זה . . . או מתי הלך, זה משהו אחר . ה . . . דם . . . (לא נשמע) יותר בהיר . איך זה, לא בהיר, זה צבע, יש חזק חזק . יש לאט לאט ו . . . דם, צבע דם, זה לא כמו צבע, זה קצת אה . . . בהיר . יש עוד, יותר חזק זה צבע, או . . . קצת פחות וכמו דם, אין צבע כזה . יש בהיר אה . . . יותר או . . . אה . . . איך זה, קצת אה . . . נו, קצת פחות אה . . . אבל לא כמו דם . יכול להיות בדם אפילו .

חוקר ג': איפה ?

זדורוב: בשירותים אני לראות, אבל . . .

חוקר ג': באיזה תא בשירותים ?

זדורוב: בשירותים ראשונה . . . אה . . . איפה מקלט שני, יש שתיים מקלט, (לא נשמע) שם יש שירותים בינוני .

חוקר ג': בנות או בנים ?

זדורוב: לא, ילדים, ילד, ילד אה . . .

זדורוב: בן, בן, בנות . בנים .

חוקר ג': בנים .

זדורוב: בנים . יש שירותים בנים . מתי הולך בשירותים, (לא נשמע) ראשונה . . . שם אני לראות איפה אסלה, אה . . . ר . . . ראשי, לא . . . על הקיר זה ארבע ועם אה . . . דלת אה . . . ראשונה . אני היה שמה איפה אסלה, כמה נקודות, לא קטנ . . . כזה, ככה נקודה (הנחקר מראה) שתיים, שלוש . אחד נקודה על האסלה או שתיים, אני לא יודע . אני לא . . . אמרתי, אני לא עושים . . . מה, נו ילד, ילד עושה ככה, הוא הולך ל . . . (לא נשמע) הוא הולך . אני יודע, אני היה (לא נשמע)//

חוקר ג': //אבל למה בשירותים ולא בכיור ?

זדורוב: מה בכיור ?

חוקר ג': אם ילד . . .

זדורוב: נו .

חוקר ג': הולך . . . מקבל מכה . . .

זדורוב: נו . נו בכיור אה . . . למה לא בכיור, הוא הולך בשירותים, שים נייר, לא (לא נשמע) סתם נגמר . אני לא יודע איך הוא עשה . (לא נשמע) לך בשי . . . כיור, לעשות מים על ה . . . (לא נשמע) אין בכיור זה, זהו . אני לא יודע, תשמע יכול להיות יש אופציות . . . אני לא יודע, (לא נשמע) עושה ככה . אני בלי ראש נו . . . דם יש, דם, אני יודע אני היה ילד, אני . . . היה . . . הרבה כמה, בוקסים או משהו, איך אני לא יודע איך זה . הרבה היה, נו יש קצת דם, נו (לא נשמע) ולך הביתה אה . . . סתם, זה ילדים . הוא עושה בעיות והוא . . . כמה דקות וביחד חברים, זה ילדים . ההמ, אני עושים הרבה אה . . . איך זה אה . . . דברים, מה זה חזק או חשוב לי, משהו אחר . (לא נשמע), דם, דם . וזהו, ה . . . זה, לא סתם, זה . . . דם יותר חזק, לא כמו ילד, ילד . . . חזק . (לא נשמע) מה לעשות, רק מתי יהיה . . . ידיים . . . ו . . . דם שלי, הכל מה אה . . . (לא נשמע) שלי . עכשיו הכל, הכל סיפור כזה זה כמו אני עושה . אני (לא נשמע) הכל היום מה אני עושה, שם, שם, שם, אני הכל מה יש . (לא נשמע) מתי אה . . . בדיקות, יהיה לראות . (לא נשמע) . כל ה . . . אנשים בישראל לראות צילום שלי . . . מדבר הוא יהיה, הוא אה . . . רצח . . . ילדה כזאת, הוא . . . עושה בעיות . הרבה מדבר בטלוויזיה, ברדיו, הכל . איך אני אדע, מתי . . . אה, לא סליחה הוא לא עושה זה . טוב, יש משהו אחר . ואיך אני גר פה . . . איך ? זה עיר קטן, זה לא כמו חיפה או נצרת . איך אני גר ?

חוקר ג': אתה לקומה שניה פעם עלית ?

זדורוב: (הנחקר שותק ומהנהן בראשו בשלילה) .

חוקר ג': אף פעם ? (מונה דיסק 50:10:3)

זדורוב: אני היה פעם אחת שמה, זה היה זמן שבועיים לפני . אצלי אה . . . צריך לעזור למנשה קצת, אני אלך לעבוד שמה, הוא עושה אה . . . (לא נשמע) אה . . . אה . . . קיר . אני הולך לעזור ל . . . לזה, לפעם אחת מתי אני . . . (לא נשמע) . וביום רביעי, מתי זה היה, אני לא היה שם .

חוקר ג': לפני כמה זמן היית שם שאתה אומר ?

זדורוב: איפה ?

חוקר ג': למעלה .

זדורוב: כמה זמן למעלה ?

חוקר ג': לפני כמה זמן היית שם למעלה, אתה אומר, היית שם פעם אחת .

זדורוב: לפני כמה זמן (לא נשמע)//

חוקר ג': //לפני כמה זמן, יום ? יומיים ? שלוש ? שבוע ? שבועיים ? (זמן דיסק 33:11:3)

זדורוב: (לא נשמע) כמה זמן . . .

חוקר ג': היית בקומה שניה, אמרת הוא היה צריך אותך .

זדורוב: היית ב . . . היה שמה//

חוקר ג': //כן .

זדורוב: אה . . . מתי צריך הוא תעזור לי ?

חוקר ג': כן .

זדורוב: זה היה אה . . . ש . . . שבוע . . . ועוד שבוע, שבועיים//

חוקר ג': //שבועיים .

זדורוב: לפני . שבועיים או יותר קצת, אבל לא יודע בדיוק . אבל זה היה הרבה . אבל ביום הזה, ביום רביעי . . . אה . . . אני לא היה בקומה שניה .

חוקר ג': (לא נשמע)//

זדורוב: //אני היה אה . . . לקומה שניה וביום חמישי, מתי היה משטרה .

חוקר ג': ההמ .

זדורוב: אה . . . אני שמה מדבר, איפה מקלט שלוש, אני היה למעלה (לא נשמע) מדבר (לא נשמע).

יוסי ומלכה נכנסים לחדר החקירות. מלכה מחזיק בידיו מגש אוכל ומניח אותו על השולחן לפני רומן

יוסי : (לא נשמע) .

חוקר ג': (לא נשמע) .

יוסי: טוב, סיום חקירה . השעה שתיים עשרה ארבעים וחמש . (זמן דיסק 18:12:3)

חוקר ג': יוצא מהחדר

מלכה אומר יאללה ומנסה לעבור במרווח בין רומן לקיר.

רומן אומר בסדר ומתרומם מכסאו. מלכה עוקף אותו ומתיישב במקומו הקודם עם הגב למצלמה, יוסי סוגר את הדלת ופונה אל הכסא שעליו ישב השומר. ואז נקטע הצילום. כל הסימנים מצביעים על כך שהחקירה בעצם נמשכת למרות שהצילום נקטע ואין כל תיעוד על החקירה הנעלמת הזאת.

חקירה מתועדת מסתיימת 12:45:12 מונה דיסק 733:12:

תום ההקלטה

מ.ט. 167/06 חקירת רומן זדורוב והשוטרים מלכא, סשה ויוסי מתאריך 15/12/06 (מוצג קשור ת175) 

דרג מאמר זה:
5/5
Section 1
Section 2
Section 3